Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi 2. dioODNOSI ME?U LJUDIMA


Život je otvorena igra na svjetlosti istine, uz pomo? energije i Duha.

U mraku spavamo, jer nema energije, nema svjetlosti istine, jedino postoji Duh, koga nismo svjesni.

Preko individualiziranih duša svi ljudi svijeta su povezani, pripadamo istoj vrsti, i prepoznajemo se po mnogo ?emu.

U objektivnoj stvarnosti ljudi ure?uju odnose na temelju fizi?ke, mentalne i duhovne povezanosti.

Izme?u muškarca i žene ?esto puta postoji posebna privla?nost, koja nalaže ure?ivanje odnosa uz uvažavanje seksualnih sklonosti.

Posebno su zanimljivi bra?ni odnosi, gdje partneri, zbog neznanja, i neiskrenosti, ulaze u mnoge bra?ne probleme, socijalne ili seksualne prirode. Za harmoniju odnosa mora postojati odre?eno znanje. Partneri u odnosu se moraju izjasniti što o?ekuju od odnosa. Da li je odnos prijateljstvo ili interes? Bez obzira na motiv odnosa, sve mora biti vidno postavljeno, kako kasnije ne bi došlo do problema.

Partneri u braku moraju otvoreno re?i koja je priroda njihove seksualnosti. Da li su zainteresirani za nagonski, moralni ili duhovni sex? To su stvari koje moraju biti jasne. Brak je društvena izmišljotina, na temelju socijalnih potreba i djece. Pitanje seksualnosti ne može biti ure?eno, i tu postoje mnoga neslaganja. Društveni brak u duhovnosti nema što tražiti, ali su partneri vezani uz ljubav, dokaz božanske pripadnosti, a ne morala i interesa.

Seksualnost svakog pojedinca je osobna stvar, i nitko nema pravo miješati se i manipulirati njome, jer ?e time proizvesti negativni efekt. Seksualnost tijelu služi kao odsko?na daska za podizanje životne sile, i naravno, za ra?anje djece.

Manje je poznato da je seksualnost svakog pojedinca slobodna stvar i iznad bra?nih veza.

?esto puta žena je više zainteresirana za fizi?ki sex, a muškaracu to dosadi i htio bi duhovno eksperimentirati, a onda do?e do sva?e i nezadovoljstva. Impotencija kod muškaraca i frigidnost žena, samo su posljedice neiskrenih odnosa i bra?nih veza. Moralisti su posebno blokirani u seksualnom neznanju, jer seksualnosti ?ovjeka prilaze preko moralne religioznosti, koja u osnovi nema nikakav smisao. ?isto?a ?ovjeka dolazi od istine, ljubavi i svijesti, a ne od moralne projekcije odre?enog društva. Ono što je u jednom društvenom sistemu prihvatljivo, u drugom nije, ali na razini istine i Duha, moral zaista ne postoji. Na duhovnom planu život je vje?an po svakom osnovu, zato ne postoji potreba za dodatnim žrtvovanjem, koja se u moralu traži.

?ovjek jedino mora biti žrtva ljubavi, da je spreman i život dati za ljubav. To se jedino može shvatiti u bezuvjetnoj ljubavi prema djeci.

Moramo se zalagati za iskrenost, otvorenost i slobodu u odnosu. Posebno je važno pitanje ljubavi, za koju mnogi vjeruju da je individualna, ali je ona ipak univerzalna i odnosi se prema Duhu. Druga je stvar što Duh proživljavamo preko tijela osobe koja nas privla?i.

Svi odnosi me?u ljudima, gra?eni na temelju interesa, donose napetost, sva?u i nešto teže. Jedino odnosi prijateljsta, na temelju ljubavi, istine i svijesti, uvijek obe?avaju.

U prirodi ljudskog uma je usmjeravanje ?ovjeka na osnovi objektivne stvarnosti, od ?ega proizilazi ponašanje dobiveno obiteljskim odgojem, obrazovanjem, ideologijama, društvenim moralom i religijom. S toga je potrebno mnogo vremena i truda pro?iš?enja i meditacije, da bi se um usmjerio na nešto novo, duhovno.

Zato su odnosi me?u ljudima odraz op?e kulture, obrazovanja, tradicije podneblja, i svega onoga na ?emu je um formiran.


SIMBOLIZAM APSOLUTNOG STANJA

Tajna o Duhu ne postoji, tim prije imaju?i u vidu svijest o istini. Duh je simbolizam za Božanstvo, koje nema materijalnu podlogu, ve? je isklju?ivo duhovne prirode.

Duh nije stvorio svijet. Više se radi o predaji ljudske svijesti, da ne može i?i dalje i dublje od svjetlosti istine, u otkrivanju postojanja svijeta.

Kroz evoluciju, naši davni prapreci, ponašali su se nagonski, sli?no životinjama. Kasnije su razvili osjetila, po?eli misliti i javio se EGO. Evolucija uvijek ide dalje, šire se vidici prema prirodi, izmislili su govor, i razvili UM. Prije mnogo tisu?a godina UM se predao SVIJESTI ?ovjeka, tako su Buddha i Isus prosvjetlili. Danas ni to nije dovoljno, traži se put za ulazak civilizacije u NOVU SVJESNU EVOLUCIJU, i ra?anje SUPER ?OVJEKA, gdje bi sve bilo podre?eno holisti?kom pristupu hologramu svijeta, po pitanju energije i svijesti.

Bez obzira na evoluciju, zadržali smo u sebi sva tri aspekta života, fizi?ki, mentalni i duhovni, koji vode istom cilju. Kod fizi?kog aspekta ograni?eni smo na osje?anja, misli, ego i um, vezani za tijelo, ponajviše regiju stomaka i spolovila. Mentalni aspekt proširuje vidike preko glave i uma, a duhovni aspekt nas osloba?a tijela, preko spiritualnih mogu?nosti, kada se fizi?ki um uzdiže u metafizi?ku tvorevinu - SVIJEST.

Razli?ite su mo?i prosu?ivanja u raznim aspektima života.

Kod fizi?kog i mentalnog, vidni su tragovi ne?istog tijela, zbog nesavršenosti materije i metabolizma (ne?ista krv, limfa, znoj, gnoj, mokra?a, fekalije i dr.).

Na duhovnoj razini nema vatre, oksidacije, topline, i sve ide ka hladnoj i mirnoj svjetlosti. Lakše je prona?i mir u praznom prostoru, nego u zaprljanom tijelu, zato je svijest najbitnija.

Prevo?enje uma u svijest je prakti?na stvar, jer se time otklanjaju sva ograni?enja tijela, a kroz filter istine, prljavo tijelo može zra?iti svjetlost.

Sve je u ?ovjeku, a Duh jedino simbolizira cilj, u smislu privla?enja zbog savršenstva. ?ovjeku je Duh najve?i izazov, jer je evolucijom trasiran put Božanstva, koji i dalje služi uživanju tijela. Bez obzira na svijest, koncept potpune slobode, u svemu provejava želja za dobitkom, kao volja ka prosperitetu života. Da nije tako postavljeno, došlo bi do odustajanja od životnog puta. ?ovjek je do savršenstva izmislio Božanstvo, i nekima je potrebno više života da bi spoznali istinu o Duhu. Zato ve?ina vjeruje u postojanje Tajne o Duhu. Naravno, bilo je potrebno milijarde godina i duhovnog proživljavanja, da bi se stvorilo Vrhovno kraljevstvo svijeta, Apsolut, Bog, Duh. Sve to proizilazi iz spiritualnosti ?ovjeka, kako bi postojanje imalo svrhu. Zamislite, predaju ?ovjeka bez životne borbe? Neke sekte se time bave, jer u životu ?ovjeka ne vide svrhu. A svrha je u samoj suptilnosti kreacije, beskrajnoj snazi, energiji i svjetlosti svijeta, percipiranoj u svijesti. Stvoren je kota? života bez kraja.

Po principu cilj opravdava sredstvo, svjestan ?e uvijek biti radostan, u ljubavi i istini, izazvan Putem prema Duhu, a ?ovjek zaostao u razvoju, ne?e vidjeti smisao života.

Sama duhovnost je savršenstvo, gdje ne postoji mogu?nost neistine, jer je sve upakirano u savršenstvo Apsoluta, koji je u svemu.

Ovoga trenutka svatko ima pravo re?i: „Duhovnost je savršenstvo, svijest, istina i Božanstvo“, a netko na sve to može re?i: „To je ljudska glupost“. Odgovor možemo na?i u svjetlosti istine, koja je nepogrešivi djelilac pravde.

Istina je jedino mogu?a u ?ovjeku. ?ovjek ne može pratiti vibraciju energije, životnu silu u sebi, rad unutarnjih organa, ali besprijekorno osje?a istinu, koja je u svakoj to?ki holograma svijeta, izme?u vibracije energije i Duha.

Svjetlost dolazi od istine. Sve što gori, svije?a, sunce, ili stanice tijela, dokaz su oksidacije, osloba?anja topline, mineralizacije (prevo?enja u pepeo), i osloba?anje svjetlosti, simbola vje?nog mira. Upravo se to mora dešavati u tijelu, i život je jedino na taj na?in mogu?.

Duh kao savršenstvo, izazov i Put, služi, preko svjetlosti istine, dovesti našu pažnju do svake tjelesne stanice. To je u svijesti, duhovnim putovanjem mogu?e. Na taj na?in uvodimo svjetlost u prljavo tijelo. Jednostavno zar ne?

Mentalni i duhovni aspekt imaju za cilj kontrolirat nesavršenost fizi?kog aspekta, koji je nagonski. Uživanje i dobitak su uvijek u prvom planu, a to se postiže preko uma i svijesti.

Umom obezbje?ujemo društveni status i egzistenciju, a preko svijesti - istinu, ljubav i dugovje?nost (besmrtnost). Život se odvija u svakom aspektu, ali je dobro biti sveprisutan.

Ideologije i religije su ?ovjeka dugo držale u slijeposti.

Demokracija je donijela divljanje pojedinca u svemu.

Dvije su mogu?nosti: propast ili prihva?anje Božanstva preko duhovnosti.

Crkva se davno predala mo?nicima.

U percipiranju svijesti neizbježan je ego, kao po?etna reakcija, ?iji doživljaj ide preko uma, koji se prepušta svijesti. Tu je bitno duhovno znanje, jer um jedino to prepoznaje.

Duhovnim znanjem se lako kontroliraju ego i um.

Tijelo se lako ?isti kada je optimalno. Pretilost otežava prirodnu oksidaciju.

Duhovnost je najjednostavniji na?in razmišljanja i življenja, gdje je sve podre?eno spoznaji istine, o metafizi?koj realnosti energije, s jedne strane, i Duha, Apsolutnog stanja, s druge strane.

Istinu nije mogu?e spoznati bez širine svijesti, jer duhovno znanje obuhva?a svekoliko postojanje svijeta. Sama istina nije mogu?a bez svijesti i uvida.


SPEKULACIJE O STVARNOSTI

Navikli smo najviše na objektivnu stvarnost, ali to je samo krupni, fizi?ki plan stvarnosti.

STVARNOST povezujemo sa duhovnom suštinom svijeta, gdje tragamo za fino?om i suptilnosti stvari. Najdublje shva?anje stvarnosti, ti?e se fino?e i suptilnosti najfinije vibracije svjetlosti koja dolazi od apsolutne istine. Obzirom da svijet ispunjava energija, onda stvarnost moramo tražiti na metafizi?kom planu, jer je to u skladu sa duhovnim aspektom ?ovjeka i spiritualnim mogu?nostima.

Vjerojatno mnogima ne godi za uho pri?a kako je naše tijelo i materijalna priroda, iluzija, a da postoji nešto originalno. Sudac jedino može biti apsolutna istina, koja prostorno izvire iz pro?iš?ene i najsuptilnije vibracije energije. Po tom osnovu, u nama je stvarno samo ono što je istina.

Stvarnost nije ono što vidimo na površini ne?ega.

Spoznaja apsolutne istine, ili ?iste stvarnosti, nije mogu?a preko mentalnog znanja uma. UVID je jedino mogu? preko SVIJESTI.

Svijest se budi kada shvatimo suštinu da se i u našem tijelu, kao materiji, krije ?arolija svjetlosti istine, koju smo jedino sreli u snovima. Na taj na?in po?injemo voljeti sebe i sve ono što na prvi pogled ne izgleda lijepo u našim o?ima. Svjetlost je u svemu, samo to moramo prona?i, preko znanja i svijesti. Naravno, uvid ?emo stvoriti bu?enjem svijesti koja ?e uslijediti od pro?iš?enja, kontemplacije, meditacije i drugih finih disciplina tijela. Imati jasnu viziju svijeta, zna?i poznavati svijet do najsuptilnijih detalja. To je mogu?e preko vlastitog bi?a. Najdalje smo otišli u evoluciji, i u našem bi?u postoji sve ono ikad spoznato o postojanju svijeta. Jedino se u nama krije istina koju moramo osvijetliti. Put u duhovnost, put ka istini i Duhu, je u suštini, put ka sebi. Domet ljudske svijesti je svjetlost tijela u stanicama, a to su nam na primjeru pokazali Buddha i Isus. Ono što jedan ?ovjek može posti?i, mogu i drugi, samo trebaju puno raditi na sebi.

Medicina i lije?nici ne mogu biti dobri u struci, jer ne poznaju duhovni aspekt kod ljudi koje trebaju lije?iti. ?esto puta pacijent izgleda fizi?ki zdravo, ali ima problema na razini duše.

Religije ne daju slobodu uvida, a politika, u smislu ideologije, vladavine mo?i i zasljepljivanja, je kurva, koja ?ovjeku nije potrebna.

Teško prihva?anje duhovnosti o strane ve?ine ljudi, nije stvar duhovnosti, jer je ona najjednostavnija na svijetu, nego problem moramo tražiti u nemanju duhovnog znanja. Pravo znanje je alat i pove?alo za gledanje ?arolije koja je jedino mogu?a na rubnim dijelovima kristalizacije materije, gdje vibracija energije prelazi u svjetlost. Energija se silovito probija kroz gustu sredinu materije, i u jednom trenutku savlada taj otpor, i prelazi u ?istu vibraciju. Taj trenutak predstavlja istinu jer je obasjana svjetlom od vlastitog tijela.

U našem životu mnogo puta smo pri volji, radosti, ljubavi i sve li?i na svjetlost, ali, na žalost, to kratko traje, jer se ponovo vra?amo na fizi?ki aspekt gdje je sve nejasno, kao u blatu, na koje smo navikli. Svjetlost treba svima nama biti vodilja i put ka prosperitetu života.


RAZINE ŽIVOTA

Normalno razvijen pojedinac može sebe izgraditi do najviših razina svijesti. To nije mogu?e o?ekivati od svih ljudi, zbog mnogih ograni?enja života.

?ovjek je bi?e koje osje?a, misli, formira se fizi?ki i mentalno u okviru obitelji i šire društvene zajednice. Od ukupne zrelosti pojedinca, ovisi njegova kreativna sposobnost.

No, mogu?nosti duhovne nadgradnje i svijesti su zaista beskrajne.

Na fizi?kom i mentalnom planu ?ovjek funkcionira na temelju ega i uma. Doživljaj ega se ti?e prošlosti, a uma budu?nosti. Obzirom da su to razine tijela, potrebno je vrijeme za postizanje rezultata. Na duhovnoj razini sve je mogu?e u trenutku, ali je tako?er, potrebno vrijeme za duhovno bu?enje. Kada se zaustavimo u sadašnjem trenutku, prestaje utjecaj prošlosti i budu?nosti, ega i uma, misli su mirne i prepuštamo se svijesti, koja se veže na univerzalnu svijest.

Tragamo za znanjem, znanjem, znanjem, od toga o?ekujemo svjetlost, svjetlost, svjetlost, to ?e biti naša istina života, i radost i ljubav i sloboda i mir.

Kao što je fizi?ko tijelo aspekt i platforma bi?a, kao što je mentalno u mozgu, tako je duhovno u zraku iznad glave, ali jedino na na?in kada zrak uvedemo u stanice tijela preko disanja. Zrak izvan plu?a nama ne služi. Niti nam služi svjetlo od sunca ako smo u mraku podruma.

Nemamo koristi, niti život, ako zrak ne uvedemo u naše tijelo, do svake stanice. Jasno je; Duh i svijest su JEDNO. Zato tolike važnosti pridajemo disanju, kontemplaciji, meditaciji, jogi, makrobiotici, feng shui, reiki, op?enito duhovnosti, sve sa jednim ciljem, održati život, u?initi ga radosnim i uživati u ljubavi i slobodi.

Stvar je rezonance, štimunga, pažnje i ljubaznosti prema NE?EMU, a to NEŠTO je ni?ije, svuda oko nas, UNIVERZALNO, s pravom nazvano Duh i svijest. Ljubav se ra?a kada ulazimo dublje u suštinu, gdje o?ekujemo istinu i svjetlost.

Dok se vi bavite nebitnim stvarima, vaše tjelesne stanice vape za zrakom, ?i-jem i kisikom, kao ribe na suhom, a vi i dalje vjerujete kako ste pametni. Sve ono što postoji na svijetu, za ?ime biste možda patili i željeli da bude vaše, možete uvesti u svoje bi?e preko misli. To zna?i da materijalno zadovoljenje tijela nije jedini na?in zadovoljstva. Duhovno zadovoljenje je najja?e, jer je ?arolija prava, kakve na svijetu nema, i vezano je za elementarno održanje života.

Zato je vrhunac svih ljudskih želja i zadovoljstava u istini, svjetlosti, svijesti, ljubavi, Duhu (zraku).

Jedino je zrak koji dišemo veza izme?u svih ljudi na planetu. Trebamo biti pažljivi i ljubazni prema sebi, svom disanju i disanju svih ljudi (moramo biti u ljubavi sa zrakom, dahom i Duhom). Kada u potpunosti budete svjesni zraka, disanja, daha i Duha, biti ?ete na najvišoj duhovnoj razini i svijesti, gdje disanje nije potrebno. Jer svijest je disanje.

U prostoru iznad atmosfere Zemlje nema zraka, vibracija energije je ?ista i svjetlost se ravnomjerno prenosi. Sunce, Mjesec, zvjezde i vasiona, bili su ?ovjeku vje?ita tajna. Nije se moglo do?i do spoznaje Svemira, i krenulo se preko raznih tehnologija, gdje je dostignut vrhunac. Me?utim, tehnološki procvat je ?ovjeku otvorio o?i na posredan na?in, i sada ?ovjek sve više vidi svoju budu?nost u duhovnosti, povratak prirodi, i svemu što pripada ljudskoj vrsti i evoluciji. Znanje se lagano preta?e u svijest. Duhovnost je ?ovjeku zna?ajna u svemu, jer se uveliko razmišlja o životu izvan našeg planeta. Planet Zemlja tako?er ima vijek, i ?ovjek želi iskoristiti znanje i Duh za život na nekom drugom mjestu Svemira. To zahtjeva mnogo ve?e znanje, od znanja koje je potrebno za shva?anje života na Zemlji, njenoj atmosferi i prirodi. Prosvjetljeni Budhha i Isus su preko kontemplacije i meditacije došli do vrha svijesti. Suvremen ?ovjek želi prosvjetliti istinu o Duhu preko istraživanja svemira, u novoj teoriji svijeta.


PONAŠANJE

Poslije ro?enja ponašanje ovisi o egu.

U?enjem, novim znanjima i navikama, um se mijenja, mijenjaju?i naše ponašanje.

Ponašanje uvijek ovisi o tome na što je naviknut um.

Ako smo um navikli na NEŠTO, on ?e to nešto uvijek tražiti.

Kod navike uma na NIŠTA, on je jednostavno miran, ne traži ništa.

U objektivnoj stvarnosti, um je uskla?en sa materijalnim izazovima.

U svijesti, imamo stanje kao da je um preveden u drugu dimenziju stvarnosti, izvan materije. Zbog toga, ne možemo definirati da li funkcioniramo preko uma, ili preko svijesti. Prije bih rekao da je to ista stvar, samo na razli?itim mjestima.

Postojanje Duha jedino je mogu?e u svijesti ?ovjeka. Naši davni preci nisu imali pojma ni o ?emu, ponajmanje o Duhu. Produbljivanjem znanja i vlastite spoznaje, ?ovjek je došao do formule, modela, tajne i kreacije svijeta. Netko se fino dosjetio, povezuju?i sva znanja u savršenu cjelinu, da bi na kraju dobio Apsolutno stanje u jednoj to?ki. Put do te to?ke je najzahtjevniji na svijetu. Morate imati sva znanja svijeta da bi uop?e došli do cilja. Kada postignete apsolutnu istinu, iz silnog napora obasja vas svjetlost, i odlazite u vje?ni mir za sva vremena. Kroz životni put ste dobili sva iskustva svijeta, i nemate potrebu ponovo i?i od po?etka. Samo neprosve?eni pojedinci ?e biti vra?eni na ponovno ra?anje, u?enje i osvješ?ivanje.

Diskutabilno je da li ponašanje dolazi od uma, ili se um formira na osnovu ponašanja.

Prevo?enje uma u više dimenzije stvarnosti, mora biti sastavni dio sazrijevanja ?ovjeka.

Na svijetu Duh je jedino zna?ajan ?ovjeku i nikome više. U vezi sa tim možemo do?i do spoznaje, zanimanje ?ovjeka za istinom o Duhu datira od postanka svijeta. Ako svijest ?ovjeka stavimo u zamišljenu ravan ogledala, onda je svejedno sa koje strane prilazimo Duhu, da li preko objektivne stvarnosti, ili preko metafizi?ke realnosti energije.

Specifi?nost Duha je jedinstvena na svijetu, i kao forma uma (svijesti), koju nitko na svijetu ne može opovrgnuti. Duh jedino služi ?ovjeku, kao Apsolut, gdje sve mogu?nosti, promjene i odnosi vibracije energije umiru u svijesti ?ovjeka, propra?ene vatrometom i bljeskom svjetlosti istine.

U vezi Duha sve je nevjerojatno zanimljivo, pa tako i apsolutna istina. Duhovnim putovanjem mogu se dosegnuti razine kakvih u objektivnoj stvarnosti nema, i upravo to ?ini duhovnu ?aroliju najzanimljivijom na svijetu, u odnosu na relativnu prirodu.

Budhha i Isus su prosvijetlili u vremenima najve?ih patnji ljudi. Njihova prosvjetljenja su ravna slici u ogledalu, gdje je ispred ogledala najve?a patnja, a iza ogledala najdublji mir. ?ovjek i njegova svijest u sredini, izme?u dvije krajnosti, predstavlja svjedo?enje, i neutralnost kakva je potrebna za postizanje mira. Tako se duhovnost, malo po malo budila u ljudima koji su bili na velikim mu?enjima, u patnjama, i u svim bezizlaznim situacijama. Naravno, smrt kao nali?je života, rasvjetljava tajnu onostranog.

Iskustva duhovnih traga?a su sli?na. Kod svih prethodi buran život sa mnogim negativnostima, gdje su primorani mijenjati sebe, u smislu rješavanja nagomilanih problema. Taj rad na sebi predstavlja po?etak duhovnog života. ?ovjek je sam sebi najve?i neprijatelj kada nema potrebno životno znanje, kada nije istinit, i kada nije uskladio želje sa mogu?nostima.


ZNANJE

Znanje je nešto što direktno utje?e na naša osje?anja, misli, ego, usmjeravanje uma i bu?enje svijesti.

Navikli smo na znanje dobiveno tijekom odgoja, preko obitelji, škole, društva, znanosti i religije. To znanje u našem umu formira objektivnu svijest, koja se ti?e fizi?kog i mentalnog aspekta života. U?enje znanja je mukotrpan posao, jer nije u skladu sa istinom i vibracijom energije. Zbog toga djeca ne vole školu, jer ih ona u?i ne?emu u ?emu djeca ne vide ništa korisno.

Postoji i duhovno znanje, koje se u svemu razlikuje od objektivnog znanja, jer se ne u?i mehani?ki, preko uma, nego se proživljava u bi?u, preko istine, vibracije energije, u vidu svijesti. Duhovno znanje je stalno u nama, samo moramo toga biti svjesni. Osvješ?ivanje je tako?er dug proces, jer se um mora u svemu nadvisiti, dresirati, i usmjeriti na svijest.

Univerzalno znanje je sveznanje i kozmi?ki red, u nama kao svijest, sloboda, istina i svjetlost od vibracije energije.

Sa našim obi?nim znanjem se nitko ne mora složiti, me?utim, univerzalno znanje je Zakon svijeta.

Izme?u univerzalne kozmi?ke svijesti i uma, budi se ljudska svijest.

Misli od uma su napor, dok u svijesti, misli prelaze u UVID.

Meditacijom se misli i um prevode u uvid i svijest.

Naša evolucija je na današnjem stupnju zahvaljuju?i znanju. Me?utim, ljudima se manipulira u svemu, pa i u znanju. Duhovnost kao nešto prirodno i primjereno spiritualnosti ?ovjeka, potisnuta je u drugi plan, jer društvo name?e svoja pravila ponašanja, i kreiranje obrazovanja ljudi.

Mo?nici ne prihva?aju Božanstvo, jer u njemu ne vide stvarnost, zbog Apsolutnog stanja. Moramo spoznati da je Božanstvo neminovnost za ?ovjeka, bez obzira na metafizi?ku realnost energije i objektivnu svijest, u svakom pogledu.

Zamislite, iz objektivne svijesti pojedinca, proizilazi relativna istina. Koliko je umova na Zemlji, toliko je relativnih istina i pogleda na svijet. Na taj na?in podjele me?u ljudima su neizbježne. Samim tim objektivno znanje, nametnuto od društva i oficijelne znanosti, nije cjelovito, jer ne vodi istini. Sa obi?nim, objektivnim znanjem, ne možemo i?i dalje u spoznaji iznad tijela i materijalnog, jer su dometi uma toliki. Svaki dodatni komentar je suvišan, obzirom da sve više ljudi uvi?a potrebu za duhovnim znanjem i bu?enjem svijesti. U objektivnoj stvarnosti nije mogu?e uhvatiti red sa znanjem, jer je sve podložno promjeni u trenutku.

Na drugoj strani, preko Božanstva, svatko može uzdignuti sebe do APSOLUTNE ISTINE, jer je svjetlost jedino mogu?a od nje. Prihva?aju?i Duh kao jedinu stvarnost, ?ovjek sebi otvara Put ka prosvjetljenju, koji je mogu? samo na taj na?in. Sa duhovnim znanjem, preko svijesti, uvijek ste povezani sa univerzalnim znanjem (vibracijom ?iste energije, kao konstante postojanja). Duhovno znanje otvara put najširem UVIDU, SVIJESTI, SLOBODI i SVJETLOSTI.

Odbijati Božanstvo je najve?a glupost, jer nikome ne smeta, nikoga ne ugrožava, a svakome daje mogu?nost uzdignu?a do prosvjetljenja. Naravno, odbiti ga jedino mogu neobaviješteni.

Duh ne možemo povrijediti jer je duh.

Voljeti Duh zna?i voljeti sebe i ?itav svijet.

Duh sebi ne zna?i ništa, jedino onome tko je toga svjestan.

Opušten, miran, pažljiv, ljubazan, zdrav, može biti svjestan pojedinac, koji duhovno znanje nalazi u univerzalnoj kozmi?koj svijesti, istini, svjetlosti i vibraciji energije, naravno, uvijek vo?en Božanstvom.


 

Stranica 2 od 15 Sve stranice