Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi 5. dioSUPROTNOSTI

Prostorvrijeme hologram i cjelina svijeta, u stalnoj je mijeni svega.

Vibracije i valovi energije stvaraju suprotnosti naboja, a taj potencijal pokre?e svekoliku ?aroliju svijeta, u savršenom ritmu. Sve se ra?a i umire, privla?i i odbija, sve se mijenja kao dan i no?. To možemo pojasniti kao pozitivne i negativne reakcije, svjetlosti i tame.

Preslika svijeta je u našim bi?ima, cjelini tijela i duha, gdje je tijelo fizi?ki aspekt, a duša duhovni. U trenutku mira izme?u dominacije oba aspekta u bi?u, javlja se svjetlucava istina u vidu svjesnosti.

Naši životi i sve što vidimo u prirodi, nastalo je iz Izvora, bilo kristalno jasno kao svjetlost, i zaglavilo se u ambijentu smanjene gustine energije, gdje smo se oblikovali u fizi?ko tijelo. Onoliko koliko ?e tijelo biti ?isto i propustiti val energije, ovisit ?e relativni život i njegov nastavak u ambijentu više ?isto?e i gustine energije. Taj lanac se nikada ne prekida, samo se mijenjaju stanja i gustine vibracije. Na taj na?in moramo shvatiti da je život prolaznost i vje?nost u prostorvremenu. Život je samo eho ne?ega što se davno dogodilo.

Životi i objekti u prirodi privla?it ?e vas ili odbijati, neovisno od vaših misli i stava koji imate prema nekome ili ne?emu.

To je dokaz da se sve odvija na suptilnijim razinama stvarnosti, i da je fizi?ki plan nesavršen u smislu gustine energije.

Osje?anja ?e biti dobra ako ne izazivaju naporne misli i emotivno reagiranje.

Misli su dobre kada izviru iz znanja, vode dubljem promišljanju i spontano prelaze u meditaciju - uvid.

Svaki strah, nemir, tjeskoba u tijelu, govori da ste dalje od istine, od sebe, od valova kreacije, od života.

Hrana koju jedete je dobra ako ne izaziva sitost, pospanost ili gubitak snage.

Posao je dobar ako ga sa lako?om obavljate, i ako ne gledate na sat kada ?e završiti. Mijenjajte svaki posao koji ne obavljate sa voljom.

Partner u braku je dobar ako uz njegovu prisutnost postajete ja?i. Ako vas partner plaši ili smara, nije dobar izbor.

Djeca nekada mogu dovesti ?ovjeka u razmišljanje kako su naporna za odgoj i skrb. To je znak da nisu ro?ena iz ljubavi.

Spavanje je dobro ako se možete odmoriti za desetak minuta. Mnogi se bude umorni i poslije dugog spavanja. Vidljiv je to znak nemirnog života.

Kada sjedite, ne govorite sa nekim i ne mislite ništa, prirodno je zaspati za 2-3 minute.

Glad se uvijek javi kada imate viška snage, a ne znate što ?ete uraditi sa njom.

Ono o ?emu razmišljate, to vam nedostaje, ili je neki problem u pitanju. Sve ono što je vibracijski mirno, ne?e se pojaviti u mislima.

Bolest ne po?inje na mjestu gdje osje?ate bol. Izvor bolesti je mnogo dublji i ti?e se ranijih pogrešaka.

Istinu tražite? Na?i ?ete je uvijek suprotno od onoga što mislite ili opažate. Istina je uvijek svjetlost, a materijalna priroda je manje svjetla, u smislu relativne istine.

I tako se sve kre?e u eteru prostorvremena, mijenjaju?i gustinu vibracije energije, a samim tim i oblik. Sve je vje?no, i mi smo vje?ni, jer je energija neuništiva.


MEDITACIJA

Postoje mnoge tehnike meditacije. Vjerojatno zbog fizi?ke vezanosti sa tijelom i osjetilima, svatko pokušava imati nekakvu svoju tehniku, a svrha svega je istina i spoznaja duha, kao JEDNO. Još više su otežavaju?e okolnosti suvremenog života, jer su tehnologije nevjerojatno uznapredovale i ?ini nam se, duhovno i svijest nisu potrebni, jer ?emo to lakše posti?i ?ipovima, laserima i satelitskim sistemima. Savršenstvo ovog svijeta izvire iz božje milosti, tako da su nove tehnologije samo zablude više na sve druge zablude sa kojima živimo.

Meditacijom želimo posti?i ulazak u više duhovne razine stvarnosti, gdje se fizi?ki aspekt isklju?uje, gdje nema osobnosti, govora, niti tijela. Poistovje?ujemo se sa Izvorom kreacije svijeta i univerzalnim (apsolutnim) zakonom. U suštini, uvijek smo povezani sa Izvorom, jer smo integrativni dio toga, ali na duhovnim razinama sve postaje jasnije, svjesnije, istinito. U fizi?kom svijetu sve je nejasno, promjenljivo, maglovito, definirano ?etvrtom dimenzijom linearnog vremena, koje uveliko smanjuje gustinu vibracije energije.

U meditaciju možemo u?i ako se najprije usredoto?imo na Izvor i dah. Izvor smo upravo mi, a dah je unos zraka, ?I energije i veza sa cjelinom etera svijeta. Pra?enjem disanja, dizanja i spuštanja stomaka, vlastiti um, sa fizi?kih razina prelazi u prijatnu svjesnost. Disanje je elementarna svijest.

Pored mira, radosti, zdravlja i svih ostalih duhovnih i božanskih milosti, meditacija nas uvodi u svjesnost.

Objektivnu svjesnost možemo posti?i na umu, ali tom doživljaju nedostaje ono pravo - istina.

Meditacija nije tehnika i nije nikakav cilj, zato po?etnici - duhovni traga?i, moraju biti strpljivi ako još uvijek nisu u stanju meditirati. Duhovno se u ?ovjeku probudi ili ne, na to ne možemo utjecati fizi?ki, znanjem i sa pozicije uma. Ono što po?etnik može uraditi jest, proširiti duhovno znanje i usavršavati kontemplaciju (duboko promišljanje sa pra?enjem dizanja i spuštanja stomaka).

Meditacija ?e se dogoditi samo onda kada misli postanu jasne, kada definicija aktivnosti uma nema drugih mogu?nosti, ve? mora pre?i u svoju suprotnost, predaju, mir i svjesnost. To su stanja kada vlastito tijelo doživljavate kako se mijenja, najprije smiruje, osloba?a misli od osjetila, um se potpuno predaje, a upravljanje bi?em preuzima svjesnost.

Utisak je, tijelo postaje nekakva želatinasta masa, sve rije?a i prelazi u kovitlavu magmu guste energije, u vidu oblaka raznih boja.

U daljem duhovnom putovanju i ovo nestaje, sve postaje kristalno jasno, uz razne neo?ekivane senzacije, koje ?e ostati vlastito duhovno iskustvo, sa velikom mogu?noš?u pojave svjetlucanja vlastitog tijela u vidu svjetlosnog vala.

Naravno, rije?ima u ovoj pri?i ne mogu do?arati iskustvo meditacije, ali su to nekakvi mogu?i duhovni okviri.

Meditacija nije za jedan dan, nego se ti?e ukupne duhovnosti svakog pojedinca.

Kroz meditativnu praksu, osje?anja i misli moramo izoštriti do potpune jasno?e, kada iluzija sama nestaje. Nestanak iluzije je fokus, jasno?a, jednostavnost života i svijest. Svaki novi ulazak u višu duhovnu stvarnost, biti ?e prava radost, privla?it ?e nas, i rodit ?e se istinska ljubav u našem srcu.

Suština svijeta je višedimenzionalna, i onakva kako je možemo u svijesti shvatiti.

U univerzumu (tako mu ime govori), sve je stvoreno u jednom trenutku. Ništa se tu više ne može dodati, niti oduzeti. Vje?nost je upravo jedino mogu?a u trenutku. Da nije tako, svijet bi davno ostario, ili se raspao zbog zuba vremena, a to se nikada ne?e dogoditi. Nitko i ništa na svijetu ne živi vremenski, jedino ?ovjek to radi u svome umu, jer ne prihva?a duh kao istinu i jedinu realnost svijeta.

Znanstvenici pokušavaju preko raznih egzaktnih formi i hercijanskim modelom pojasniti nešto što je iznad svega, kao Apsolut, gdje ne prihva?aju apsolutnu istinu i duh kao jedinu stvarnost, po kojima se kreacija svijeta odvija isklju?ivo hologramski - u trenutku. Naravno, to su suptilne razine, gdje možete sti?i ako se potrudite.

Duhovna suština svijeta je savršena kreacija sa kozmi?kim redom, i sve je sa njom uskla?eno, jer prati Apsolut, svjetlost istine i valove energije, jedino se ?ovjek ne drži tog reda i duhovnosti, ve? zagovara nekakvu svoju logiku. A koliko ljudi toliko logika, i eto nam potpune zbrke koju naša civilizacija proživljava.

Nesvjesno, preko uma, aktualiziramo jednu po jednu mogu?nost, opažamo objektivnu stvarnost, samo zato jer smo pokrenuli (u iluziji) linarno vrijeme, koje ne postoji.

Najve?a zabluda je što se ?ovjek trudi privu?i nešto što ve? u njemu postoji. I cjeli život je prepun neostvarenih želja (koje su postavljene u linearnom vremenu budu?nosti), a u suštini sve to postoji u ?ovjeku, samo na višoj razini stvarnosti, ?ega on nije dovoljno svjestan.

U meditativnoj praksi ovo je lako shvatiti.

Kona?no moramo shvatiti da ?ovjek ne postoji zbog sebe, nego se našao na putu valova energije, gdje su odgovaraju?e mogu?nosti dovele do takvog fizi?kog ostvarenja. Sve ono što suvremeni ?ovjek radi i pokušava sa prirodom, nije u skladu sa kozi?kim redom.

Kroz samospoznaju moramo prona?i istinu o svijetu u kome živimo, našem životu i budu?nosti. Materijalna slu?ivanja samo devastiraju životnu sredinu ?ovjeka, što ?e se pokazati kao neizbježan ?imbenik same evolucije. Potrebe za ?istom energijom ?e biti presudne za osvješ?ivanje ?ovjeka.

Sve dok u prirodi postoje resursi sa kojima ?ovjek manipulira, i zadovoljava svoja osjetila, ne?e biti mogu?e probuditi svijest ljudi, jer se ona jedino budi u ambijentu elementarnog života, srca i prirodnog toka stvari, a ne u površnim, relativnim zadovoljstvima.

?ovjek vjeruje da ?e duhovni put zamijeniti tehnološkim putem za prijenos vibracije i valova energije. Ono što može mislima i sviješ?u, mo?i ?e preko ure?aja, satelita i ?ipova. Dokaz je to koliko ?ovjek ne prihva?a Boga kao savršenstvo svijeta, i želi biti iznad njega.


POTPUNA ODGOVORNOST

Duh kao apsolutno stanje, utjelovljen je u nama. Na fizi?koj razini povezanost sa Duhom jedino je mogu? preko istine i svijesti, gdje se javlja ljubav. Me?utim, zbog vibracije i valova energije, potrebno je reagirati u trenutku, a to ostvarujemo preko jednostavnog, prakti?nog i prirodnog modela potpune odgovornosti (100 %). Tako smo na putu prema svjetlosti istine, ljubavi, svijesti, slobodi i Duhu. Sva milost je sadržana u ?inu svijesti o potpunoj odgovornosti za sve što se oko nas dešava, sve što je netko rekao ili uradio. To zna?i nitko ne smije ostati gluh za sva nedjela koja se u svijetu ?ine od strane ?ovjeka. U tome se o?ituje potreba svakog pojedinca da se kroz život mora boriti za ljudsko dostojanstvo, istinu i slobodu.

Iz najdubljih osje?anja od svih dešavanja u našem okruženju, ovisi naša potpuna odgovornost, koja trenuta?no osvjetljava istinu i pokre?e ljubav prema Duhu. Ta veza nam daje sve iscjeliteljske mo?i, i sve milosti svijeta, kojima pomažemo svim griješnim bi?ima.

Iz takvog odnosa i prihva?anja potpune odgovornosti na sebe, i sami sebe dovodimo u stanje mira i milosti, i nikada nas ništa ne?e mo?i uplašiti, jer je naša snaga podržana Duhom.

Isus je bio razapet na križu u najtežoj ljudskoj patnji, ali je pokazao snagu istine i ljubavi prema Duhu, i bio potpuno svjestan svoje odgovornosti zbog svih griješnika. Nagrada je bila prosvjetljenje i prevo?enje u ?isti Duh, a svim griješnicima služi za primjer i pravi put ka Duhu.

Jedino su mala djeca pošte?ena potpune odgovornosti, zbog svoje nezrelosti, ali to ?ine njihovi roditelji, koji ih nesebi?no štite u svemu i zato takvi odnosi ra?aju bezuvjetnu ljubav.

Obi?nom ?ovjeku je veoma poznato što zna?i ISTINA i LJUBAV, pitamo se zašto?

Iz potpune odgovornosti svakog pojedinca proizilazi osje?aj istine i ljubavi. Odgovornom pojedincu nije strano istina i ljubav. Korijeni svakog prava proizilaze iz odgovornisti.

Odnosi me?u ljudima nisu ure?eni po principu prihva?anja potpune odgovornosti, ima mnogo vrdanja, zato nema istine i ljubavi. U suštini svatko bi htio imati osje?anje ljubavi, ali nitko nije spreman biti 100 % odgovoran.

Odnosi me?u ljudima su ure?eni društvenim standardima gdje se traži moralna i materijalna odgovornost. Iz takvih odnosa nije mogu?e probuditi duhovnu zrelost i svijest, zbog ?ega nema istine i ljubavi. Ljudi odgovaraju pred materijalnim stvarima, a nemaju nikakvu odgovornost za povredu svoje i tu?e duše, i tu je glavni problem.

Sloboda je najbolji na?in prihva?anja 100 % odgovornosti za život.

U odnosu Duha i ?ovjeka sve je jasno, Duh je svemo? svijeta, a ?ovjek pripada ljudskoj vrsti koji može oponašati Duh putem svijesti, u granicama koje život dozvoljava.

Ja upravljam svojim životom i vezama sa ljudima prema sljede?im uvidima:

1. Fizi?ki Univerzum je jedna aktualizacija (realizacija) mojih misli.

2. Ukoliko su moje misli kancerogene, one stvaraju kancerogenu fizi?ku realnost.

3. Ukoliko su moje misli idealne, one stvaraju fizi?ku realnost ispunjenu LJUBAVLJU.

4. Ja sam 100% odgovoran za kreiranje mog fizi?kog univerzuma onakvog kakav je.

5. Ja sam 100% odgovoran za ispravljanje kancerogenih misli koje stvaraju bolesnu realnost.

6. Ne postoji takva stvar koja se zove vani. Sve postoji kao misli u mome duhu.

Prema tome snaga ?ovjeka izvire iz ?iste svijesti prema Duhu, o potpunoj odgovornosti, i onda kada fizi?ka odgovornost ne postoji. Tu se radi o najdubljim osje?anjima za sva loša djela koja su po?inili ljudi, osobito u našoj blizini i okruženju, kao i sve ono u našoj svijesti. Samo prihva?anje potpune odgovornosti za ljudski grijeh, otvara vrata ka Duhu, i sva naša poniznost ne?e umanjiti njegovu milost.

Smiješni su moralni ?istunci koji se skrivaju iza materijalne odgovornosti i moralne religioznosti. U našim srcima ?e biti radosti i ljubavi jedino onda, kada smo kao ljudi, potpuno spremni prihvatiti potpunu odgovornost za sva ponašanja. Zbog toga se ne trebamo ?uditi zašto je tako malo prosvjetljenih bi?a u cjelom svijetu, jer nitko nije spreman dati sebe kao zalog potpune ljudske odgovornosti. I što nam ostaje? Nema poštenja, nema istine, nema ljubavi, nema svijesti, nema slobode, nema ni iscjelitelja.

Da nije sve smiješno, zaista bi bilo žalosno.


PRAVILA IGRE

Život je po?eo sa dahom, i upravo je to po?etak naše svijesti. Budimo uvijek prisutni u sebi i svjesni svog daha i života. Moramo upravljati svojim životom, imati pravo znanje i ne nasjedati iluzijama.

Iskoristimo dah što je mogu?e više, u pogledu Duha i svjetlosti.

Hranu koju ?emo dodatno uzeti, sadržat ?e mnogo manju gustinu vibracije energije od one koja dolazi od zraka i svjetlosti.

Naš život mora biti nastavak prvog dana života i ništa više. Tada smo bili spojeni sa Duhom, i preko lanca života i dalje moramo ostati u toj vezi.

Skretanje sa tog puta ?e biti pogrešno, možda na kratko zanimljivo, ali ?e nas zasigurno udaljiti od cilja.

Elementarno je sve ono što je bilo važno za po?etak života (Duh, svjetlost, mir, ljubav, istina, sloboda). To elementarno za život, moramo imati uvijek. Sve ono što ?e nam oduzeti elementarno, svakako nije korisno i toga moramo biti svjesni.

Šarenih izazova iz vanjskog svijeta je mnogo. Moramo se uvijek pitati da li u njima postoji elementarno za nastavak života. Ako ?e uvid re?i da toga nema, onda moramo biti svjesni da nije za nas.

Život u svemu mora biti jednostavan. Tako ?emo imati mir, osje?ati najfinije potrebe drugih, i biti radosni. Uvijek se moramo zapitati zašto ne dišemo pravilno, duboko, punim dahom, i zašto ne pratimo igru stomaka kroz dizanje i spuštanje.

Misli kao nešto najfinije u nama, uvijek moraju biti mirne i jasne. Ako to nije slu?aj, moramo nešto poduzeti na smirivanju sebe.

Život je stvar sadašnjeg trenutka, i ne trpi odgodu. Ono što je bilo ju?er i što ?e biti sutra, za naš život uop?e nije bitno, ali je karmi?ki zna?ajno, zato moramo sebe ?istiti od svih viškova i sme?a.

Na razini misli najve?i problem predstavljaju naša sje?anja. A njih je više od samog života. Sje?anja su nešto što nas optere?uje maksimalno, jer ih kroz misli moramo ponovo proživljavati. Na taj na?in ne dajemo životu izraz sada, nego ga uvijek prljamo talogom prošlosti. Takvo ponašanje se zove EGO.

Za razliku od sje?anja, naš izbor može biti potpuno suprotan od toga, u vidu inspiracije, koja nas u svakom trenutku ?ini poletnim i jasnim, a u duhu je Božanstva.

Primjetili ste sami, kad god imate neku namjeru, ona ne ide glatko, jer nije jasna. Sa inspiracijom je sve druga?ije.

Moramo poduzeti sve, biti ?isti i prazni, kao prvog dana poslije ro?enja, jedino tako možemo biti sigurni da smo na pravom putu. Ako skrenemo sa životnog puta, zbog sje?anja, ili ne?eg drugog, postavlja se pitanje možemo li se ponovo vratiti na pravi put. Tako mnogi ljudi zastrane, zbog prvog dima cigarete, prve kapi alkohola, seksualnog izazova i tako redom. U prirodi ?ovjeka je da postaje ono što radi i sa kim se druži.

Odgovoran ?ovjek, svjestan svojih potreba i mogu?nosti, uvijek ima mir, lako pamti sve što je proživio, brzo zaspi, lako se budi, dobro ?uje, vidi, može uvijek jesti, ali u tome ima mjeru, voli sebe i druge, nije sebi?an, voli drugima pomo?i, u svemu je ?ovje?an, pažljiv i ljubazan. Osje?a se slobodno, istinito, jasno, zdravo i ispunjeno. Koristi sva osjetila, ali najve?u pažnju poklanja slobodnim o?ima, svjetlosti i bu?enju tre?eg oka.

Ponašanje ljudi ti?e se naše odgovornosti prema njima, i na koji na?in prihva?amo njihovu odgovornost. Ako nekoga smatrate odgovornim, on ?e takav biti prema vama. Na drugoj strani, ako mislite da je netko budalast, on ?e se tako ponašati. Ono što naša osjetila opažaju, nebitno je u odnosu na svjetlost u prostoru, i svu mo? Duha. Zbog toga svijet u kome živimo isklju?ivo ovisi o nama, našoj odgovornosti i mislima.

Kada su u pitanju vaši problemi, proizilazi, problem se jedino javi kada ste i vi u?esnik u njemu. Promislite malo dublje, i biti ?e vam jasno da ste na neki na?in bili na mjestu ra?anja problema.

Zašto je duhovno pro?iš?enje toliko zna?ajno za ?ovjeka? Zato što u svakom ?ovjeku postoji Duh, jer bez Duha život nije mogu?. I najprljaviji ?ovjek kada stane pred ogledalom, ostavit ?e lik (Duh) u njemu. Naravno, ta slika možda ne?e biti lijepa zbog njegove karme, ali ?e biti jasna. Duh kao cjelina mora biti primjetan u svakom ?ovjeku, i zato moramo težiti svemu onome što ?e nas spojiti, a to nije ništa drugo nego istina, ljubav, sloboda i svijest.

U prirodi svakog ?ovjeka je biti prosperitetan, što ima veze sa bogatstvom. Obzirom da je duhovno bogatstvo iznad materijalnog, nemamo potrebu polemizirati, nego se uhvatiti rada na sebi, ?iš?enja i uzdizanja.

Svaka milost od Božanstva može izvirati iz vas, ako ste zaista spojeni sa Izvorom. Na taj na?in vama ne?e biti potrebno ništa (jer je ve? sadržano u svijesti), ali ?ete mo?i beskrajno pomagati onima koji se nisu uspjeli probuditi u ovom životu. Biti svjestan Duha, vi ste ve? prebogat ?ovjek, za vas milostinja ne postoji.

Pro?iš?eni i odgovorni ljudi vide taj dan osvješ?ivanja svih ljudi u svakom trenutku, i zato imaju jaku volju istrajati na tom putu. Nikada ne mogu klonuti duhom, ili se predati, time što ne?e biti odgovorni.


DUH JE DUH

Svaki ?ovjek, time što je ro?en, jest Duh.

Me?utim, mnogi ne shva?aju suštinu toga, jer nisu dovoljno svjesni istine o Duhu.

Obzirom da je Duh Apsolut, ta ?arolija svijeta je beskrajna u svemu. Sve vam je dozvoljeno, možete imati beskrajnu slobodu, raditi što ho?ete, pa i ono nedozvoljeno, ali ako niste svjesni i odgovorni, cijena u?eš?a u igri ?arolije biti ?e velika, koju ?ete doživjeti u vidu vlastitog kažnjavanja sami sebe. Uvijek morate imati na umu da je Duh beskrajno savršenstvo, kao takav nedodirljiv, a živi kroz vas i u vama preko osvjetljene istine i probu?ene svijesti. Duh ne može biti selektivan, jer je u svakoj to?kici beskrajnog holograma svijeta, koga nazivamo JEDNO.

Ne shva?aju?i suštinu Duha, mi ne shva?amo sami sebe. Nismo jasni sebi u ponašanju, jer nemamo uvid u pravo stanje stvari i nismo potpuno odgovorni za život. Prljava životna igra je mu?enje u svakom pogledu. To mu?enje nije ništa drugo, ve? nedovoljan dah i plitko disanje. Nema volje i snage bez dubokog disanja. Naravno, razlog svakako postoji, a možemo ga prona?i u svemu što predstavlja talog i sme?e tijela i bi?a. To može biti fizi?ko sme?e od svih viškova u tijelu, ili karmi?ko sme?e. U svakom slu?aju progledati jedino možemo kada se oslobodimo vlastitog sme?a.

Pro?iš?enje je nužno za svakog pojedinca do razine ljudske svijesti, potpune odgovornosti i dostojanstva, ili najviše duhovno pro?iš?enje u vidu prosvjetljenja.

Život svih nas mora biti svijest i borba za prosperitetom. U toj borbi ne smijemo biti pohlepni, posjedovati nešto, jer ?emo se opet zatrpati sme?em. Ako je pro?iš?enje suština života, onda u?inimo sve i biti ?isti pred Duhom.

Jednostavnost života je sadržana u najfinijem našem izražaju, u mislima. Ako su nam misli ?iste i jasne, mi smo pro?iš?ena, odgovorna, svjesna i duhovna osoba. I sve što se od nas traži u životu jest imati potpun mir, ?iste i jasne misli.

?ovjek se zatrpava sme?em kada se svakodnevno ne ?isti, i ne održava fizi?ku i mentalnu higijenu. U tu svrhu najbolje pomaže sadašnji trenutak, oslobo?en sje?anja i ega, uz preuzimanje potpune odgovornosti. Samo na taj na?in možemo biti istiniti i zra?iti u o?ima drugih.

Me?utim, naše misli nisu naivna stvar, ve? izviru iz najfinijih i najdubljih osje?anja. One su kao strune na gitari. Ako ih ne dirate, sve je mirno. Malim dodirom bilo koje žice, mir se gubi, jer vibracija zvuka mijenja sadržaj prostora oko vas. Netko tko je pametan i odgovoran ne?e dodirivati žice ako ne zna svirati, a netko tko je djetinjast, poigravat ?e se njime bez obzira što ?e drugima narušiti mir. Na primjeru žica gitare lako je shvatiti na?in razmišljanja. Samo glazbenik može svirati a da to bude prijatno. Obzirom da svi ljudi misle sve i svašta, vo?eni svojim osje?anjima, prostor oko nas je kaos od svih lupanja po žicama gitara (nesvjesnog promišljanja ljudi).

Suština je zaista jednostavna, ali ?e mnogi i dalje nastaviti slu?ivati se svojim osje?anjima, emocijama i mislima, umjesto da se u svemu smire i po prvi put osjete što zna?i resetirati svoje bi?e i biti u trenutku na po?etak života - nuli. Kada imate problem, ludo je na taj problem kalemiti drugi, nego se uvijek vratiti na po?etak, smiriti se, prou?iti problem i ponovo pokušati savladati prepreku života. Moramo uvijek biti prizemni, jer se svi plašimo letenja. Naša su tijela fizi?ki teška da bi letjeli kao ptice. To mogu samo oni pro?iš?eni, koji nemaju strah iza?i iz tijela i slobodno letjeti mislima. Ego i umni tipovi su prikovani za svoja tijela, i prije bi umrli nego pristali osloboditi se svjesno tijela. ?vrsto vezivaanje za osje?anja i tijelo vodi ?ovjeka u veliki strah (ovisno od ja?ine), sa tendencijom panike i nesvjestice. Na suprotnoj strani, svjesni ljudi se ni?ega ne plaše, nemaju što izgubiti, jer suštinu života prepoznaju u Duhu. Za takve ljude život je zaista jednostavan i prava radost. Naravno, svi ljudi svijeta mogu biti takvi, samo da se prizovu svijesti i Duhu.

Mogu?nost osvješ?ivanja je individualna stvar. U ovisnosti prema ?emu je vaš um usmjeren, biti ?e potrebno puno rada na sebi, uz duhovno znanje, da bi mogli preusmjeriti misli i um. Najviše ?ete sebi pomo?i ako prihvatite potpunu odgovornost za sva negativna ponašanja ljudi (odgovonost kroz misli), ako napustite koncept ponovnih oživljavanja sje?anja, i ako se usmjerite ka ispiraciji o Duhu. Koliko ?ete dnevno biti u mislima sa Duhom, toliko ?ete privu?i mir. Naravno, u duhovnoj stvari morate imati znanje sa kojim ?ete imati jasnu spoznaju svakog duhovnog pojma. Upravo se zbog neznanja religiozni moralisti ne mogu duhovno uzdignuti, jer ne shva?aju suštinu Duha, jer im je nametnut u vidu društvene ideologije.

Drugim rije?ima, znanje je vrijeme (4D), koje je potrebno za vra?anje u sadašnji trenutak (bez vremena). Probu?enim (svjesnim) ljudima, znanje nije potrebno, jer je ono sadržano u samoj svijesti, zbog povezanosti sa apsolutnim znanjem, Duhom.

Razumijevanje da smo 100 % odgovorni za sve što postoji, ravno je duhovnom probu?enju ili prosvjetljenju.

Kada pas ima gliste, to ga svrbi jer je ne?ist, i vrti se u krug. Jednako se ponaša i pojedinac koji se vrti u krug svojih sje?anja, umjesto da ide putem inspiracije prema svjetlosti Duha. Ovaj primjer je toliko banalan, koliko su banalna i ponašanja pojedinaca, a meni je cilj pokrenuti ljude na ispravna promišljanja.

Kod iscjeljivanja vrijedi jednostavan princip; sve što vam se na?e na putu, sadržano je u svijesti, i obuhva?eno je duhovnom procedurom. Poznato je da je Duh u ?ovjeku samo u svijesti.

Svi oni koji shva?aju suštinu duhovnosti, dobro znaju da se radom na sebi, pro?iš?enjem sebe, i dovo?enjem u više stanje svijesti, najbolje djeluje na cjelinu kreacije svijeta. To je dokaz koliko svaki pojedinac, kao komadi? svijeta, i kap vode u oceanu, može biti zna?ajan kada je u pitanju svijest. Budhha i Isus su prosvjetljeni pojedinci, a zamislite kada bi svi išli njihovim putem?


U?ENJA

Spiritualnost je prirodni dar svakog ?ovjeka, koja se o?ituje kroz misli i svjesnost. Biti svjesno probu?en, zna?i živjeti sa istinom, jasno kao u svjetlosti, uz ljubav, slobodu i Duh. Elementarno održanje života dolazi od zraka (?I energije) i svjetlosti. To zna?i, život se ra?a iz metafizi?ke realnosti energije (nematerije - svjetlosti, materije - zraka, kisika, i Duha). Temelj života je duhovne prirode, jer se na taj na?in budi svijest, bez koje život ne bi imao smisao.

Svakome mora biti jasno, ?ak i djeci, koliko je zna?ajna duhovnost za život. Iz objektivne perspektive materijalne stvarnosti, duhovnost je nevidljiva, zato moramo upijati duhovno znanje, za približavanje višim stvarnostima života, od fizi?kog.

Kada vaša osjetila registriraju u mislima neki problem iz vana, od tog trenutka problem postaje vaš. Ako se radi o kakvoj bolesti ili nevolji, i vi ste uvu?eni u taj problem.

Dubljim promišljanjem uvi?amo, problem uvijek izazivamo sami. Bez obzira što je inicijacija potekla iz vana, mogli smo je na razini misli sagledati, i usmjeriti ka svjesnom rješenju. Nije potrebno materijalno razrešenje problema, nego duhovno. Od nas se traži da se na?emo ?ovjeku u nevolji, time što ?emo njegov problem odgovorno preuzeti u našim mislima. To nije milostinja, ve? istinsko svjesno sagledavanje stvari. Od takvog odnosa prema istini, ovisi naše stanje i sredina u kojoj živimo.

Ako vas nešto ili netko može iznervirai, to zna?i da niste dovoljno svjesni njegove nesavršenosti. Zbog toga nikada ne mijenjajte druge, nego preko vlastite svijesti, popravljajte stanje izvan sebe, i odnose sa ljudima.

Kod male djece preuzimamo svaki njihov problem. Ništa druga?ije nije sa odraslim ljudima, njihovim problemima i našom svijesti.

Iscjelitelj u iscjeljivanju problema ili bolesti, ne daje sebe fizi?ki, ili novcima, ve? problem usmjerava na rijeku apsolutne božanske svijesti, koja ?e ga sa lako?om riješiti. Cilj duhovnosti i osvješ?ivanja jest u tome da se stvari dovode u red i rješavaju hologramski, sa sviju strana, ponajprije od onih koji to bolje znaju. I vi možete postati iscjelitelj i ?arobnjak, ako se posvetite najdubljim promišljanjima i potpunom prihva?anju odgovornosti svega.

Mehanizam rješavanja tog problema ide duhovnom dimenzijom, preko Božanstva, a vi ste povezani najdubljim osje?anjima, mislima. Ako neka osoba nije dovoljno svjesna svog problema, a vi ga uvi?ate u cjelini, onda vi preuzimate potpunu odgovornost za taj problem na razini svijesti. Od tog trenutka po?inje iscljeljivanje problema. Zna?i, svijest je poveznica sa božjom milosti, i što smo više toga svjesni, više možemo drugome pomo?i.

Svijest je sva?ija i duhovna, a vi se njome samo koristite, na jednak na?in kao što dišete zrak, ili unosite ?I energiju.

Svijest uvijek sama djeluje.

Vaša osjetila reagiraju na vanjske podražaje fizi?ki. Od njih se munjevito javljaju misli, koje mogu biti u opsegu od nejasnih do pune svijesti. Na fizi?kom planu sva osje?anja završavaju sa mislima, egom, emocijama i umom.

Samo kod duhovno probu?enih pojedinaca, osje?anja su najdublja i ispoljavaju se u vidu svijesti.

U vezi sa osje?anjima, mora pro?i neko linearno vrijeme, da bi mogli stvoriti uvid u pravo stanje stvari, jer emocije munjevito tr?e ispred uma i svijesti. Zato ljudi nisu savršeni, jer žive u vremenu, a svijest se ti?e sadašnjeg trenutka i najdubljih osje?anja, bez vremena.

Obzirom da se sve okre?e oko odnosa muškarca i žene, nešto ?u re?i o braku.

Od kada postoji, ure?en je na društvenim principima. Najviše se njime reguliraju nekakvi socijalni odnosi muškarca i žene, zna?i iz interesa je, i nikada nije zamišljen na ljubavi.

Svi oni koji se vole ne moraju ?ekati bra?nu vezu za ispoljavanje ljubavi, ve? ljubav iskazuju odmah.
Ljubav bez slobode nije prava, i zato u brakovima nema ljubavi, jer nema ni slobode.

U svakodnevnom ponašanju ljudi na svaki na?in ispoljavaju razinu vlastite osvješ?enosti. Vjerojatno se kroz pažnju i ljubaznost to najprije primjeti.

Dokaz da ljubav nije sex nalazimo u bezuvjetnoj ljubavi, jer da nije nje, dolazilo bi do incesta. Bezuvjetna ljubav se temelji na apsolutnoj svijesti od Duha. Ne smijemo se skrivati iza vlastite prirode i seksualnosti, jer time ugrožavamo istinu i ljubav. Na drugoj strani, dobro usmjerena seksualnost, zasigurno budi ljubav.

Neshva?anje suštine života upravo dolazi od nas samih. Svaki pojedinac uvijek sebe stavlja u prvi plan svih dešavanja. Sva znanja i zabavljanje našeg uma, upravo služi da pokažemo drugima kako smo glavni. Istina je da mi nikako ne možemo biti glavni, kada postoji savršena ?arolija u Duhu, i tek onda kada prestanemo zabavljati vlastiti um, mo?i ?emo u miru promatrati ?aroliju Duha, života i svega.

Svako osje?anje ?e u vama probuditi neku misao. Od tog trenutka ne možete re?i da to nije vaša stvar. Prihva?anje potpune odgovornosti se upravo odnosi na postoje?e misli u vašoj glavi. Samo onda kada ste potpuno svjesni što one zna?e, mo?i ?ete se osloboditi njihovih utjecaja. Tko shvati suštinu najdubljih osje?anja i misli, biti ?e mu jasno da on nije glavni na svijetu, ali od njega isklju?ivo ovisi kako ?e vidjeti i doživjeti svijet.

Osvješ?ivanje po?inje onog trenutka kada se posvetite svojim mislima, dublje promislite i kažete sebi kako smo nesavršeni, kako ?inimo pogreške, kako smo odgovorni za stanje na Zemlji, i možemo biti duhovni. Takav odnos prema vlastitim mislima daje osje?aj mira i budi svjesnost.

Ishitreno reagiranje snaži emocije, a dubljie promišljanje budi jasan uvid i ja?a intuiciju.

Mnogi znaju re?i kako im je životni san postizanje društvene afirmacije, posao, obitelj, itd. Svjesni ljudi ne žive u iluziji sna, ve? promišljeno upravljaju svojim životom sada.

Sve ono što radimo ne može biti savršeno, i moramo biti svjesni da savršenstvo dolazi s Duhom. Nekoga ?emo zadovoljiti, a nekoga razljutiti svojim stavovima i ponašanjem. Jedino na višoj duhovnoj stvarnosti postajemo bliži sa drugima. U materijalnom svijetu razlike su u svemu, jedino na duhovnoj razini one ne postoje, jer je sve JEDNO.

Svako iscjeljivanje zapo?inje kada se stvar smiri, potpuno sagleda, analiti?ki rastavi na najsitnije dijelove, te okupa ?istim zrakom i istinom.

Svakoj napetosti, strahu i bolesti lijek jedino možemo potražiti u fizi?kom i duhovnom pro?iš?enju.

Rastavljen (sagledan) problem nema više po?etnu snagu u vidu jakog naleta osje?anja i emocija. Kroz dublje promišljanje problem je izgubio snagu, sagorjeo ?istim zrakom, i nestao, jer ga je Duh potpuno rastopio.

Svaku cjelinu moramo sagledavati kroz model holograma, gdje se stanje prostora u svakoj to?ki može pokvariti ili popraviti. Pojedinac može u mnogome narušiti mir drugima, ali jednako tako može mnogima biti od velike pomo?i.

Mo?nici svijeta ?e popustiti kada njihovo materijalno bogatstvo izgubi smisao i pre?e u suprotnost.

Duh podržava sve, a u slu?aju ?ovjeka sve može biti na božanskoj razini, uz jednostavnost života, pra?enje daha, dubljeg promišljanja i prihva?anja potpune odgovornosti.

Duhovno neprobu?eni zbog nedovoljnog znanja, ne moraju brinuti, jer za njih precizno radi zub vremena. Ako ne shvate suštinu života sada, mogu i?i na popravni dok se ne probude.

Jednostavnost života je jedino mogu?a uz duhovnost, ali se mnogi toga još nisu sjetili.

Odnosi sa ljudima trebaju biti prema njihovoj božanskoj duši. Ako je netko kriv, ne postoji grijeh koji se ne može oprostiti.

Kada je moja podsvijest u nultom stanju, ona je bezvremena, bezgrani?na, beskona?na,

besmrtna. Kada upravljaju sje?anja, ona je zarobljena u vremenu, prostoru, problemima,

neizvjesnosti, mišljenju, kopiranju, i manipuliranju. Dozvoljavaju?i sje?anjima da upravljaju, odri?em se ?isto?e uma, kao i svojom uskla?enoš?u sa Božanstvom. Bez sklada, nema inspiracije. Bez inspiracije, nema svrhe.

Sve što radimo treba biti u duhu uskla?ivanja prirodnog ritma, na na?in mira i ?istog po?etnog stanja, gdje ?e duša dobiti inspiraciju.

Dubokim disanjem i dubljim promišljanjem, meditiranjem (stanje percipiranja uma) i meditacijom (stanje kada um po?inje meditirati), nadilazimo, probijamo, idemo u dublju analizu, rastapamo misli, ili bušimo granicu djelovanja osje?anja i misli, dovode?i ih do usijanja, gdje ona prelaze u ?istu istinu, svjetlost i PRAZNINU, kao nulto stanje Duha. Sada je bi?e mirno, uspostavili smo sklad i kota? života sa kreacijom svijeta, i duša može nastaviti zada?u kopiranja u fizi?ko tijelo. Tako se ostvaruje životna svrha.

Koliko je suptilna vibracija energije, toliko je naša u?estalost (preko misli), vra?anja na po?etno (nulto) stanje.

Mi smo uvijek povezani sa Duhom, jer nebi bili živi, ali smisao života ne može biti jasan, ako toga nismo svjesni.

Ljudi nerado mijenjaju stare navike (sje?anja), ali ih jako privla?i nešto novo (inspiracija).

Sje?anja (sve važne stvari na razini uma), i dalje ?e se reprizirati, sve dok im ne oduzmete snagu, i dovedete ih u po?etno stanje, gdje njihova aktivnost trajno prestaje. U tu svrhu služi inspiracija, koja lako gura sje?anja u zaborav. U mapi uma sje?anja su obilježena crvenom bojom (kao prva ?akra), kao upozorenje da se nešto mora poduzeti.

 

Stranica 5 od 15 Sve stranice