Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi 7. dio


RAZMIŠLJANJA

Misli:

Na jednostavan na?in možete upravljati svojim mislima, bez obzira na njihov sadržaj i nemir. Najlakše ?ete sebi pomo?i ako mislima ne pridajete poseban zna?aj, nego se postavite prema njima kao da su nebitne. Niti jedna misao ne može biti važnija od vašeg života, i sama duhovnost se temelji na praznoj glavi i mirnom umu.

Pojam praznine u duhovnosti ozna?ava Duh kao apsolutnu ?isto?u, i dovo?enjem misli u to stanje, rasprše se u eteru. Sam proces upravljanja i vo?enja misli nazivamo kontemplacija (usmjereno najdublje promišljanje). Iskusni duhovni traga?i se odnose prema svojim mislima na klik, dovode?i ih u trenutku u stanje praznine.

Morate praviti razliku izme?u kontemplacije (vo?eno promišljanje), i kaoti?nih misli koje same ulije?u u prostor uma.

Hrana:

Medicinska znanost nikada ne želi osvijetliti istinu u vezi prehrane namirnicama životinjskog podrijetla.

Kada jedete namirnice od biljaka, to je prirodan proces transformiranja tvari i vibracije kroz pet elemenata.

Ako jedete namirnice od životinja (meso, milijeko, jaja i njihove prepa?evine), to je kompliciran kemijski proces, koji na razini DNK dovodi do mutagenih deformacija, najrazli?itijih formi.

Poznata je važnost krvne grupe kod transfuzije krvi. Hormonska struktura i drugi ?imbenici krvi mogu prouzro?iti ozbiljne probleme kod primatelja. Što mislite koje je krvene grupe namirnica životinjskog porijekla koju jedete, i koliki je rizik od takvog vida prehrane?

Svi oni koji jedu namirnice životinjskog porijekla, moraju u ne?emu sli?iti životinjama (po principu skim si-takav si). Najviše se javlja agresivnost i razli?ite forme bolesti sa poreme?enim DNK sadržajima. Takvi su skloni podjelama, mržnji, olako izazivaju sukobe, pravi su mu?itelji, nemaju potpunu odgovornost za ponašanje. Daleko su od ljubavi i Božanstva (u najdubljoj naravi varvari, a mogli bi biti i kanibalisti). Neshvatljivo je da ?ovjek uop?e može jesti meso i krv, kada je i sam tako gra?en.

Vegetarijanci i makrobioti?ari su mirniji ljudi i imaju ve?u razinu prosu?ivanja.

Duhovnost:

Temelji se na Duhu (apsolutnoj ?isto?i, slobodi, istini, ljubavi i svijesti).

Duhovnost u prakti?nom životu zna?i:

- Ne mijenjati postoje?e fizi?ko stanje stvari.

- Prema svemu se odnositi kao promatra? - svjedok.

- Biti prisutan u svom dahu (izvor duhovnosti).

- Održavati ?istim fizi?ko tijelo, preko odabrane balansirane prehrane.

- Mentalnom sadržaju obezbijediti mir. Oslobodite se sje?anja.

- Ne služiti se materijalnom logikom, jer je duhovno suprotno logi?nom, kao jedina uzvišena stvarnost.

- Držite se puta istine.

- Ljubav u vama zna?i da ste na pravom putu.

- Živite u sadašnjem trenutku.

- U svemu pronalazite inspiraciju, preko afirmacije VOLIM TE (odnosi se na Duh).

- Duhovno zna?i vrhovno, sveto, univerzalno, apsolutno, koje nije samo vaše.

- Budite pažljivi, ljubazni i odgovorni prema Božanstvu (utjelovljenom Duhu).

- Jedino možete manipulirati svojim tijelom i osjetilima, Duhom ne možete i ne pokušavajte.

- Ne podržavajte dvojnost, jer vas vodi u emocije i strasti.

- Neka vam se tijelo i JA stapaju u JEDNO u srcu. To ?e biti sklad tijela i duše, te usmjereni um ka svijesti.

- ?ovjeku je dato misliti, za stvaranje uvida i ništa više.

- Svojim ponašanjem možete prosvijetliti, ili povrijediti mnoge duše bliskih ljudi i šire.

- Duhovnost je JEDNO gdje nema loših i boljih, nema nadmetanja i posjedovanja. Ili ste prisutni u Duhu (najviša duhovna stvarnost), ili ste još neprobu?eni.

- Svijet se sve više mijenja, oko vas je sve više probu?enih ljudi, zato nemojte prosipati primitivizam.

- Duhovnost je istina, ljubav, sloboda i svijest, gdje ne pomaže protekcionizam, materijalno bogatstvo, moral, ideologija ili bilo koja mo?.

- U objektivnoj stvarnosti u korelaciji ste sa nekim, ne?im i linearnim vremenom. U duhovnosti toga nema, sve je JEDNO - Duh.

- Osjetila vas lako mogu skrenuti sa puta, zato se držite istine i ljubavi, koje su iznad reagiranja tijela.

- Duhovno ?isto je od zraka i svjetlosti, za iscijediti duhovno ?isto iz materije - hrane, sexa, bilo ?ega drugog, potrebna je svijest.

- Duhovno je neprolazno, vje?no, bez vremena. Fizi?ko je prolazno, ograni?eno vremenom, u svemu relativno.

Preko ljubavi, slobode i istine, duhovnost daje mogu?nost jednovremene prisutnosti u Božanstvu i materijalnom. Neka duhovno bude na prvom mjestu, a materijalnu ovisnost koristite u granicama stvarnih potreba tijela.

Na ra?un duhovnosti, zaista ne morate biti rob vlastitog tijela, materijalne ovisnosti i fizi?kih ograni?enja objektivne stvarnosti. Površinsim osje?anjima, emocijama, strastvima i egom, nikada ne?ete dodirnuti istinu, jer se do nje jedino može do?i usmjerenim mislima, koje imaju snagu probu?ene svijesti. U?ite se usmjeravati svoje misli ka istini i slobodi.

U materijalnoj prirodi postoje mnoge zanimljivosti od kojih vam zastaje dah. Me?utim, to se nikako ne može porediti sa ?arolijom koja donosi inspiraciju, ljubav i Božanstvo.

Na duhovnom planu zaista možete uživati u slobodi svake vrste. Ništa nije osobno, ne morate voditi ra?una o privatnosti, da li ?ete nekoga povrijediti ili ne. Duhovnost je i apsolutna pravda ikad vi?ena. Na duhovnom putu samo ste vi i svjetle?a pala?a Duha. Sve je beskrajno jednostavno, istinito, ljubavno, slobodno, jasno, zdravo i vje?no. Jedino što radite, navodite misli u prostor ?arolije.

Svako fizi?ko zadovoljstvo jednostavno možete prevesti mislima u višu duhovnu stvarnost. Naravno, trebate duhovno znanje, radi jasnog uvida, sa kojim vidite razliku izme?u iluzije i duhovne stvarnosti.

Tako?er ni smrt, kao druga strana ra?anja, nije shva?ena od obi?nih ljudi. Simbolizam smrti je u ponovnom ra?anju. Kada tijelo izgubi mo? održati se u linearnom vremenu (4D), duša (energija) napušta tijelo i prelazi u novi život na višoj razini stvarnosti, tamo gdje je ?istija vibracija energije, i gdje nema vremena.

Duhovni dio vas, uvijek vodi svjetlijoj strani života.

Na primjeru ljubavi najbolje se vidi koliko je materijalni dio života ograni?en, gdje birate što ?ete, i koga ?ete voljeti. Takve podjele su ravne slijeposti.

Duhovno, volite JEDNO, koje prepoznajete u svemu, uz najjednostavniju afirmaciju: VOLIM TE.

Za sve nas jedino savršenstvo jest duhovni put, osvjetljen istinom, ljubavlju i slobodom.

U?inite nešto za sebe, i od tromog, slijepog tijela (gusenice), napravite slobodnog šarenog leptira, koji ?e letjeti kao duh


IDENTIFIKACIJA

Ništa na svijetu nije identi?no vama, i zato uživajte u svojoj jedinstvenosti.

Jedino sa ?ime se možete identificirati jest Duh, preko Božanstva.

JA ne može biti ništa MOJE, ali su ljudi nau?ili govoriti: JA, MOJ posao, dijete, bra?ni drug, auto, ku?a, novac, vlast, um, ime i prezime, JMBG, OIB. Ništa od toga nije istinito, jer JA jedino ima duhovnu stvarnost. Ljudi su previše smoreni identifikacijom, i nemaju više osje?aja sa ?ime se sve poistovje?uju.

Najve?a radost izvire iz istine, ljubavi, slobode i svijesti, gdje se ne morate ni sa ?im poistovje?ivati.

Dobro je netko poru?io, budite kao kocke leda u ?aši, mirni, i do?i ?e trenutak vaše pretvorbe iz leda u vodu. Tako se ponaša i kokoš na jajima, koja je mogla svojim mirom izle?i pili?e.

Nije mogu?e smiriti sebe u linearnom vremenu, kao što nije mogu?e ni pod kojim uvjetima smiriti valove oceana.

U fizi?kom smislu i relativnoj prirodi, nije mogu?e potpuno samoostvarenje, i zato se moramo uzdignuti do viših dimenzija duhovne stvarnosti, u?initi cjelu stvar jednostavnom, udaljiti se iz linearnog vremena i mu?enja u 4D.

Bezuvjetna ljubav, apsolutna istina i sloboda, nisu mogu?e u objektivnoj stvarnosti.

Prijatno je osje?anje fizi?ke slobode, ljubavi koja je u svemu prolazna i istine koja je relativna, ali to nije ni izdaleka nalik apsolutnom stanju, Duhu i Božanstvu, koje možemo ostvariti kroz duhovnost.

Materijalne vrijednosti su promjenljive, ne možete im vjerovati, a duhovne vrijednosti su neprolazne, nemate potrebu identificirati se sa njima, ali ste preko probu?ene svijesti, istine i ljubavi, sastavni dio toga.

Kad god svoje misli preta?ete u materijalnu identifikaciju, napravili ste nepromišljenu pogrešku, koja prerasta u stvarni problem. Na taj na?in se budi strah. Najprije se pojavi osje?anje, onda površinska misao, koja se lijepi za nešto materijalno.

Problem mnogih ljudi je upravo zbog identifikacije JA sa ne?im iz vanjskog svijeta. Kada pomislite da ne?ete imati dovoljno novaca do kraja mjeseca, vi se na silu, u mislima, gurate u fizi?ki doživljaj nov?anica kojih nemate. Na sli?an na?in izmišljate svaku bolest i svaku negaciju života. Vo?enjem misli, možete uzdignuti sebe, dosegnuti slavu, ili ostati na razini skromne mo?i prosu?ivanja.

Simbolizam slobode se o?ituje u slobodi misli. Mnogi ljudi (ideološki fanatici, religozni moralisti), jednostavno nemaju slobodu misli, plaše?i se da ?e napraviti grijeh ako dublje promišljaju o nekoj stvari, možda sexu.

Simbolizam ljubavi nije u prolaznoj ljubavi prema ne?emu ili nekomu, nego u trajnoj ljubavi prema Duhu.

Simbolizam istine je u božanskoj ?isto?i stvari, koje se rastapaju u Duhu, poslije pro?iš?enja enerije sa istinom.

Pred zidom osvjetljene istine, odjednom sve postaje jasno, slobodno, bezvremeno.

Misli se munjevito smjenjuju, i ne stignete dublje o njima promišljati. Zato je važno imati duhovno znanje, praksu kontemplacije (usmjerenog promišljanja), u?iti meditirati, i lagano mjenjati sebe od kompliciranog materijalnog, ka jednostavnom duhovnom.

Duhovni ljudi imaju pravi osje?aj za Božanstvo, jer jedino u njemu vide stvarni smisao života.

Duhovnost je potreba svakog ?ovjeka. Lagano ulazimo u fazu kada ?e duhovnost biti najobi?nija stvar svakog pojedinca. Po prirodi stvari, naviknuti smo na ?uda, koja su najprije bila nezamisliva, a onda postala naša stvarnost. Za ?ovjeka ni duhovnost (kao ?udo), nije izuzetak.


VRIJEME OTPOR SVIJESTI

Po?etna horizontalna brzina Zemlje (1666 km na sat), i rotacija oko svoje osi, za ?ovjeka ?ini 4D linearno vrijeme, i otpor u bu?enju svijesti. Osvješ?ivanje je proces uskla?ivanja unutarnjeg prostora tijela sa prostorom duhovne suštine svijeta. Ali taj proces mora i?i najdublje, do samih tjelesnih stanica.

Na fizi?kom planu sve se dešava sa velikim kašnjenjem, zato nismo u ritmu linearnog vremena, i u suštini nismo ni u kakvom ritmu. Sje?anja i proživljavanja prošlosti, te pojava maske ega, upravo su posljedica nesnalaženja uma u linearnom vremenu.

Prostorno gledano, naše tijelo je kao najmanja barka na uzburkanom oceanu. Mogu? je strah i sva mu?enja u osje?anjima i mislima, kako se spasiti i preživjeti. U takvoj osami jedini spas možemo potražiti u ?udu, prizivanjem božanske milosti. Upravo se duhovnost i svijest ?ovjeka ti?e istine i ljubavi prema beskrajnoj milosti, koja svima pomaže, proporcionalno služenju, kroz uzvra?enu ljubav i probu?enu svijest.

Cjela stvar može biti uskla?ena na jedini na?in sadašnjeg trenutka. Sama svijest je nevjerojatno olakšanje i radost, ali do nje moramo do?i. U svakom trenutku moramo sebe pitati „Tko sam“, i odmah dati odgovor i poistovjetiti se sa „Ja jesam“. Ta uskla?enost prati linearno vrijeme u svakom trenutku, u vidu najprijatnije širine duhovne svijesti.

Simbolizam sadašnjeg trenutka u smislu pobjede nad linearnim vremenom, dovodi nas u osje?aj radosti, ljubavi , lako?e misli i svijesti, beskrajane slobode, koja je jedino mogu?a kroz Božanstvo.

Lako možemo primjetiti da je sam proces uskla?enja individualnog unutarnjeg prostora tijela, sa duhovnim prostorom svijeta veoma bitan, jer od toga ovisi sama svjesnost.

Sljede?a stvar jest prisutnost u dahu, kontemplacija i meditacija.

Naravno, duhovno znanje i fizi?ko ?iš?enje tijela u mnogome potpomažu osvješ?ivanju.

Principijelno se ništa duhovno ne?e dogoditi ako ne slijedimo alkemijski proces.

Ako je netko prije više tisu?a godina spoznao cjelu stvar, prosvijetlio i ostavio pisani trag, nemamo potrebe razbijati glavu, jer je duhovna stvar uvijek JEDNO, nikada ne možemo izmisliti nešto novo.

Moramo biti duboko zahvalni svima onima koji nas žele probuditi, preko Božanstva.

Lako možemo uskladiti spregu osje?anja, misli, ega i uma, ako se držimo reda, u smislu duhovne procedure.

Ve?ina ljudi nema pojma o duhovnosti, i njihov je život obojen neznanjem i mu?enjem u vlastitim mislima.

Druga skupina duhovnih traga?a po?etnika ulazi nepripremljeno u duhovni prostor, pokušavaju?i na pre?ac smiriti uzburkani ocean misli.

Samo je mali broj onih koji prepoznaju duhovnu suštinu svijeta, i sa lako?om osvajaju najdublji unutarnji prostor tijela, s ciljem osvješ?ivanja.


DUHOVNI PRINCIP „JA JESAM“

Obzirom da posjedujemo svjesnost, name?e se pitanje „TKO SAM“, jer u neosvjetljenoj istini bi?a postoji nešto što morate istražiti i osvijetliti do kraja. Uvod u duhovnost po?inje tu.

„JA JESAM“ („više Ja“, „duhovno Ja“, „Jastvo“), jest prirodan meditativan princip na ?emu se temelji duhovnost. „Ja jesam“ prostorno definira našu duhovnu suštinu sa Apsolutom. Njime iskazujemo božansko JEDNO, preko individualizirane duše.

„Ja jesam“ je svetovna sila koja pokre?e volju, snagu, radost i ljubav. Ne samo to, njime po?inje i naša svjesnost.

Kada „Ja jesam“ mislima dovedemo do samih stanica tijela, pojavi se milost u vidu ljubavi i svijesti.

Upravo je vaša duhovna razina odre?ena koliko ste istinski svjesni principa „Ja jesam“.

„Ja jesam“ je uvijek prisutno u vama, i prava je šteta ne prepoznati to u svakom trenutku.

„Ja jesam“ se povezuje preko svijesti sa kreacijom svijeta, i život ?ini jednostavnim u svemu.

Kako prepoznati „Ja jesam“ u sebi?

Osje?anje ljubavi kao refleksija božanske milosti, sjedinjuje duhovni aspekt u vama. Sve što je sveto, duhovno i božansko, oduvijek postoji, jedino ga trebate prepoznati u sebi, preko osvjetljene istine i svijesti.

Onoga dana kada ste se rodili u fizi?ko tijelo, rodilo se sve što nije duhovno: osje?anja, misli, emocije, ego, i um. Morate biti zahvalni fizi?kom aspektu, jer vam je bio najzna?ajniji na po?etku života (osvješ?ivanje je usljedilo mnogo kasnije). Prvo dojenje, pla?, itd. jedino ste mogli uraditi sa egom. Bez obzira što ste sada zrelija osoba, i dalje imate potrebu služiti se fizi?kim principom („niže Ja, ego, um, „Ja tijelo“). Nevolje dolaze od toga što je „Ja tijelo“ vidljivo o?ima i osjetilima, i kao po pravilu, gura se i prethodi „Ja jesam“, zbog nedovoljno probu?ene svijesti. Kada je svijest na višoj duhovnoj stvarnosti, „Ja tijelo“ ostaje u pozadini.

„Ja jesam“ i „Ja tijelo“ su dvije suprotnosti, i sve što morate uraditi za života jest spojiti ih u JEDNO. Ta podvojenost u svome bi?u (dualnost), donosi mnogo nevolja, najprije u vidu straha i neizvjesnosti života, a onda kao nejasan uvid u pravo stanje stvari. Poseban vid mu?enja je stalno traganje za istinom. U slu?aju probu?ene svijesti postoji najširi uvid, u ?emu je ve? uklju?eno sve duhovno i božansko, od istine, ljubavi, svjetlosti, istine.

Najjednostavnije je dijecu izgraditi duhovno, jer su ona u svemu božanska. Djeca sa lako?om osje?aju bezuvjetnu ljubav prema roditeljima, umjesto osje?anja i misli, prema drugima i stvarima reairaju direktno srcem. Ne znaju kalkulirati. Prema hrani se odnose samo koliko im je istinski potrebna. Najviše vole še?er jer je i sam život nastao iz glukoze, vode i nekih fosfornih tvari. Moramo djecu nau?iti da je najprimjerenija prehrana od vegetacije i še?era iz integralnih žita, a ne od mesa i krvi životinja. Djeca se zgražaju kada im majke miksaju meso i daju im ga flašicom, ali su majke uporne u tome, i dje?iji um se vremenom navikne.

Ono što je posebno zna?ajno, njihova seksualnost je iznad svega duhovna. Seksualnost odraslih ljudi nije mogu?e primjeniti prema djeci, jer ona to odbijaju kao nešto prejako, neprirodno i zastrašuju?e. Toliku dozu seksualne uzbu?enosti, djeca ne mogu izdržati u svojim spolovilima.

Možda niste znali, djeca imaju i prirodnu obranu u vezi seksualnosti. Djevoj?ice do puberteta u sebi imaju muške hormone, i jednostavno odbijaju muškarce. Dje?aci, tako?er do puberteta imaju ženske hormone, i prema djevoj?icama se uvijek ponašaju arogantno, jer ih doživljavaju kao da su istog spola.

Mnogo toga možemo nau?iti od djece, upravo ih ra?amo zbog toga.

Duhovno promatrano, svaka individualizirana duša se ra?a po božanskoj volji, jedino što sama bira duše roditelja, kao najbolji izbor u njenom prostoru duhovne suštine. Time je zadovoljen princip kozmi?ke pravde, gdje nitko i ništa ne može biti drugome kriv. Obzirom da ništa nije slu?ajno, spol, ime i sve ostalo u životu, individualizirana duša bira sama, jer je ona original koji ?e biti prekopiran u fizi?ko tijelo, preko DNK nositelja.

Ima ljudi koji nisu zadovoljni svojim fizi?kim izgledom, nalaze na sebi mnoge mane, i pri tome uop?e nisu svjesni da su sami sebe odabrali i kreirali kroz dušu. Na duhovnom planu, kada su se spojile duše roditelja, nova duša je ve? vidjela svoju dvodimenzionalnu sliku, budu?eg tijela. Nije morala nastaviti proces tjelesne pretvorbe.

Mnogo je razloga zbog ?ega morate probuditi svjesnost i istražiti do kraja „TKO SAM“, jer ta spoznaja nije mogu?a na temelju fizi?kog tijela.

„Ja jesam“ morate kona?no povezati sa vlastitom dušom, i vidjet ?ete kolika se radost budi u srcu. Upravo je ta po?etna radost vlastite svjesnosti, po?etak beskrajne ljubavi prema duhovnoj stvarnosti. Tek trebate spoznati besmislenost relativnih vrijednosti, relativne istine i ljubavi.

Vi imate spiritualne mogu?nosti, ali nemate spiritualna iskustva. Pribavite duhovno znanje ?ime ?ete oživiti vlastitu duhovnost, spoznati ?udo, i uživati u ?aroliji Duha. Jednostavnost vašeg života upravo je ovisna o duhovnom znanju.

Morate o?ekivati u bliskoj budu?nosti da ?e sve više ljudi biti duhovno usmjereni, a neznanje i primitivizam „Ja tijelo“, kona?no mora biti razotkriveno jedinom istinom. Duhovna bi?a u ni?emu ne žure, i koliko god se neprobu?eni ponašaju neprimjereno vlastitoj spiritualnoj prirodi, u?init ?e sve i preko ljubavi privla?iti pažnju, buditi ljubaznost neprosvje?enih, ukazuju?i im na potrebu potpune odgovornosti za op?e ljudsko neznanje.

Sve ono što vas mu?i i stvara nezadovoljstvo u životu, upravo dolazi od tijela, osje?anja, površinskih misli, ega i uma. Tu kraja nema izmišljotinama, emotivnom reagiranju, izmišljanju straha i svih mogu?ih bolesti. Na duhovnom planu ništa od toga ne postoji.

A što je duhovni plan?

Tijekom dana odvojite za sebe pet minuta i propratite duhovnu proceduru. Najprije se pitajte „Tko sam“. Imajte mir, pratite dah, vodite u mislima princip „Ja jesam“ duboko u sebe, sve dok ne osjetite radost. Osjetite da „Ja jesam“ jedino postoji u vama, u vidu beskrajnog ?istog prostora. Ako se više puta u toku dana možete staviti u duhovnu proceduru, vaše osvješ?ivanje ?e biti prošireno i podignuto na višu razinu uvida, istine i duhovne stvarnosti. Kad god vam nešto ne ide, pomognite se principom „Ja jesam“. Alkemija odmah djeluje. Na taj jednostavan na?in možete kontrolirati svako osje?anje, svaku emociju, strast, slabost i bolest. Uvo?enjem Božanstva u sebe, vi više niste ono mlohavo ništavno tijelo.

Možda ste ovoga trenutka gladni, bolesni, trebate novac, možda sex ili slaviti ro?endan?

Sve to govori o fizi?koj potrebi tijela. Imajte na umu da ste vi najprije duša, a onda tijelo. Idite tim redom rješavanja problema i stvaranja uvida. Nemojte ništa raditi površno, neodgovorno, nepromišljeno, bez stvarne potrebe, bez vaše mogu?nosti i prave odlu?nosti. Sve što radite u životu vo?eni emocijama, morate znati da nije u duhu istine, i time dovodite u pitanje mnoge druge stvari, koje ?e se gomilati u jedinom prostoru bi?a, koji uvijek mora biti ispraznan i ?im više ?ist.

Ako shvatite suštinu da ste najprije duša, onda iza toga slijedi jasan odgovor: duši je potrebna duhovna hrana u vidu ljubavi i ništa više. Sve drugo (hrana, strasti, itd.) vaše je neznanje i odgovornost za nezadovoljstvo.

Bilo što da želite ovoga trenutka uraditi, propustite tu ideju kroz duhovni filtar „Ja jesam“. Odgovor ?ete dobiti u trenutku svijesti. Tako ne?ete ?initi pogreške, niti živjeti u grijehu.

Tijelo je u svemu slijepo, ne budite ludi, i ne dozvolite osje?anjima i emocijama da vas vode kroz život. Upravljajte svjesno svojim bi?em, zaista je jednostavno.

Slažem se da u pisanoj formi nije jednostavno razjasniti suptilne detalje duhovnosti, i zato se mnogi ne mogu vezati na jedinu istinu „Ja jesam“. Lakše im je slijediti osje?anja i fizi?ke potrebe tijela.

Ponavljam, tijelo je slijepo, u svemu odlu?uje um, koji se ponaša u skladu sa vašim navikama i znanjem koje unosite u njega. Sve je to fizi?ko, fizi?ko, fizi?ko, slijepo i neistinito, koliko god vam se ?inilo stvarno. Preciznije, to jest stvarnost ali samo objektivna, relativna. Prava stvarnost je samo duhovna, koja je uvijek ?ista i neda se mijenjati zato što vi nemate pravo znanje.

Duhovni plan je istina, svijest i beskrajna sloboda. To je jedina svjetlost.

Fizi?ki plan je samo sjena koju moramo osvijetliti. Jednostavno je, princip „Ja jesam“ i alkemija po?inje. Imajte mir i promatrajte ?aroliju. Budite ?im više oslobo?eni besmislenih, nejasnih i mra?nih potreba tijela. Rasvijetlite svoje misli do kraja. Povedite ih preko „Ja jesam“ u dubinu ?istog prostora bi?a. Tamo ih ?eka istina, koja ?e ih lako smiriti.

Emotivni ljudi uop?e nemaju smisla prepoznati duhovnu stvarnost. Toliko su zavedeni maskom ega, moralom, nebitnim znanjem o materiji, i jednostavno drhte u svakom pogledu. Kako može netko biti normalan i prirodan ako drhti, ako nije u stanju imati mir?

Ve?ina ljudi se gubi u moru kopliciranog života, i prosto im je neshvatljiva jednostavnost principa „Ja jesam“. Sistem vrednovanja života vide kroz materijalno bogatstvo.

Individualna je stvar svakog pojedinca ho?e li probuditi svijest do kraja ili ne, da li se želi služiti istinom, ljubavi i živjeti oslobo?en svega, ili ?e tavoriti u neizvjesnosti svog neznanja.

Trud i napor koji ulažem u rasvjetljavanju istine o Duhu, samo je refleksija koja mi se u svijesti javlja u vidu beskrajne ljubavi i potpune odgovornosti za sve one koji ovoga trenutka nisu u stanju prepoznati vlastitu prirodu, nego se u svemu identificiraju sa prolaznim tijelom, imenom, poslom, novcem, društvom, moralom, religijom itd. Sve to radim sa lako?om koja izvire iz ljubavi i najšireg uvida. Osvjetljavaju?i druge, ?inim osvjetljenim ?itav prostor oko sebe. Nije dovoljno da moja ku?a bude osvjetljena, a sve druge ku?e u ulici mra?ne.

Nedovoljnim promišljanjem, vi zapravo, niste u stanju prepoznati najdublja osje?anja ljudi. Vi ignorirate ljude, name?ete vlastite stavove, želite da vas drugi slušaju, a upravo živite u neznanju, bez ljubavi prema sebi i drugima, i to je vidljivo. U emotivnom reagiranju nema milosti, i naklonost prema pravim vrijednostima. Tu se javlja sebi?nost i sve negativnosti ponašanja.

Dubljim promišljanjem princip „Ja jesam“ morate u?initi jasnim u ljubavnom ?injenju u srcu, a ne poistovje?ivati se sa tijelom i materijalnim. Besmisleno je oslanjati se na fizi?ki doživljaj kada postoji spiritualna mogu?nost.

U?inite sve da se princip „Ja jesam“ rodi u vama, jer je to jedini put koji cjelu stvar, na roditeljski na?in, ?ini jasnom, ljubavnom, istinitom, svjesnom, odgovornom. Svi znamo da neodgovorna mladež, bahatog ponašanja, odjednom postaju odgovorni ljudi kada izrode djecu. To je prirodni fenomen, i božanska stvarnost. Time iskazuju zrelost duhovnog sjemena.

Da li ?ete u svakom trenutku biti raspoložni, poletni, zdravi, u ljubavi, ili mrzovoljni, bolesni, jadni i nikakvi, ovisi o najjednostavnijem duhovnom principu „Ja jesam“, na najjednostavniji na?in, koliko ste toga svjesni.

„Ja jesam“ je mantra koja se izravno preta?e u svijest.


SUBJEKT SVIJESTI

Sjedim, malo sam se zamislio, i pitam se „Tko sam“. Dugo vremena razmišljam o tom pitanju, ali nikako krenuti prema suštini samospoznaje. Obzirom da nemam odgovor na to pitanje, vjerojatno nikada nisam tako dublje promišljao. ?ini se, ovoga puta biti ?u uspješniji. Kaže se, u svakom pitanju postoji pravi odgovor, samo moraš o tome dublje promisliti.

Nešto tu nedostaje. Imam tijelo, ime, prezime, OIB, JMBG, obitelj, djecu, bra?nog druga, posao, obrazovanje, državu, prirodu, svijet, zapravo sve imam, a i pak postavljam pitanje „Tko sam“. Zna?i neko ve?e ?udo postoji u vezi moga bi?a koje moram istražiti do kraja.

U spoznaji sebe vidim jedno rješenje, u vidu puta, dvije krajnosti, koje se stapaju u Jedno (nekakvu cjelinu svega). Ako odaberem po?etnu to?ku za razmišljanje, onda to može biti bilo koja to?ka na tom putu. Svejedno je, krug je u pitanju. Ako se razmjerno udaljim i bolje pogledam vidjet ?u cjeli svijet kao Jedno, a unutar toga svijeta i moju malenkost, stvorenu iz sjemena. Što se sjemena ti?e nisam pravi stru?njak za biokemiju, onda ?u ipak razmišljati sa ove druge strane krajnosti, od cjeline svijeta.

Kada isklju?im u svojim mislima fizi?ko tijelo, onda mi se javlja misao da „Ja jesam“, samo komadi? nekakvog prostora, unutar svekolikog prostora svijeta. Sad je ve? lakše razmišljati. Ne moram razbijati glavu oko beskrajnih fizi?kih mogu?nosti, nego ?u se samo baviti pitanjem prostora.

Prvo što mi pada na um jest da je prostor moga bi?a topao. Odmah se dalje pitam, odakle toplina u mom tijelu? Ono što znam o sebi jest da sam od krvi i mesa, ali kako to meso može zra?iti toplinu? Odgovor na to pitanje je ipak jednostavan, toplina dolazi od Sunca, a kada nema njega, ugrijem se odje?om, vatrom u sobi, ili toplom hranom.

Imam osje?aj da ?u ovoga puta zaista otkriti „Tko sam“.

I dalje odbacujem tijelo u otkrivanju sebe, i jedino razmišljam o suštini prostora. Što bi to moglo biti što ispunjuje prostor u kome se ne vidi ništa. Zapravo, ništa ne vidim, ali ipak osje?am toplinu tog prostora. To zna?i ipak nešto mogu spoznati preko osjetila. Ali, to što osje?am toplinu, jest ugodno, samo je prili?no nejasno. Moram dublje, dublje promišljati. Sunce mi je daleko, previše sija, ne mogu gledati u njega. Vatra u pe?i je jednako prejaka, ne mogu se koncentrirati na suštinu plamena. Moram uzeti svije?u, to je ipak vatra, svjetlost i toplina, a ipak je mogu izbliza promatrati i razmišljati što se zapravo sa njom dešava. Valjda je to sli?no sa mojoj vatrom u tijelu?

Moju toplinu u tijelu ne vidim, a plamen svije?e vidim. To zna?i da je nekakva energija u tijelu mnogo rije?a od gustog plamena obi?ne svije?e. Taj plamen od svije?e postoji jer se odvija proces sagorjevanja voska svije?e uz pomo? kisika iz zraka. Zanima me što je sa nevidljivom toplinom koja odlazi u etar iznad svije?e? Mislim da je to pravo pitanje, i mislim da je nešto sli?no i u mojoj vatri tijela. Nemam neko posebno mišljenje o toj stvari, prosto bih je nazvao nevidljivo ?udo ili Duh.

Sve dok sam ovo razmišljao, sve više osje?am nekakvu lako?u u sebi. ?ini mi se kao da gubim tijelo, i ostaje mi samo osje?aj balona koji može lako letjeti, baš kao Duh. Sve to jest nevidljivo, ali sam potpuno svjestan onoga što osje?am. Ako na trenutak pogledam u moje ruke, nestaje mi ?arolija o Duhu, nekako se na brzinu izgubi.

Moram sebi postaviti pitanje: da li sam ovoga trenutka lud, kada moram razmišljati o Duhu, jer, vjerojatno, nitko drugi ne razmišlja na ovaj na?in. Ljudi sve vide, ?uju, dodiruju, imaju osjetila i osje?anja, pa to im je dovoljno za život. To je to?no, ali je ?arolija od dubljeg promišljanja zaista fantasti?na, u smislu nekakvog oslobo?enja od same glomaznosti prili?no krutog tijela. Lepršave misli i tijelo uop?e nisu uskla?ene. One lete na sve strane svijeta, a tijelo, kao vre?a mesa, stoji bespomo?no, jer nema što osje?ati ovoga trenutka. Tijelo je zaista glupo, i jedino reagira kada je ne?im izazvano iz vanjskog svijeta. Da li je to bljesak nekog svjetla, vjetar, miris parfema, neka hrana, glazba, ili bilo što drugo materijalno?

Ovdje moram duboko promisliti. Tijelo jedino osje?a, a „Ja jesam“ misli. To što tijelo osje?a, JA mmogu zamisliti i bez osje?anja. Mnogo više promišljam od onoga što mogu napisati u tekstu ove pri?e. Zato ?u se baviti samo klju?nim detaljima, koji ?e rasvjetliti cjelu stvar. Kako sam po?eo pri?u, na kraju može biti cjela knjiga. Toliko je sve bitno u rasvjetljavanju istine o ljudskom bi?u, njegovom tijelu i neprobu?enoj svijesti o ?aroliji Duha, suštine svijeta.

Obzirom da je moje tijelo cjelina ne?ega (duše i tijela), nije dovoljno imati jasnu viziju života „Ja jesam“ - samo u glavi, nego ta svijest mora biti proširena na cjelo bi?e, to?nije, do svake stanice tijela, jer su one krajnost koje život zna?e.

Sve dok ovo razmišljam, primjetio sam da se disanje produbljuje, smirenije je, a tako?er, u grudima osje?am mir srca. Ova ?arolija dubljeg promišljanja zaista efektno popravlja moje raspoloženje, nekako me obuzima radost. Imam volju non stop razmišljati o ?aroliji. Naravno, za danas imam i drugih poslova, ali mi je razmišljanje o ?aroliji mnogo draže. Toliko sam se zaneo razmišljanjem, i zaboravio sam ru?ati. Imam osje?aj, taj Duh u meni, sadrži upravo sve ono što mi treba. To sam najprije shvatio, kada se pojavila radost od promišljanja. U suštini uvijek nešto razmišljam, ali ovoga puta se radi o potpuno usmjerenom razmišljanju o prostoru, o ?aroliji, o ne?emu što me posebno ispunjava i raduje. Sva moja dosadašnja razmišljanja bila su inicirana osje?anjima, nekakvim potrebama tijela, obitelji, posla, i svega ostalog materijalnog. Ova duhovna ?arolija je zaista pravo zadovoljstvo, koje moram istražiti do kraja.

Poznato mi je kako ljudi na Istoku tradicionalno meditiraju, i mislim da sam danas i ja meditirao, kada sam toliko duboko mogao promišljati o nevidljivom ?udu, i uspio probuditi svijest i radost od iskustva ?arolije. Nikada do sada nisam imao toliku volju i poletnost. Ovo je zaista posebno osje?anje snage, koja me drži kao da vibriram u zraku. Toliko sam se predao ?aroliji nepoznatog Duha, mislim da sam je ve? potpuno zavolio.

Misli ne miruju, pokušavam ih usmjeriti prema ?aroliji Duha, jer jedino na taj na?in osje?am svijest i ono „Ja jesam“. Dok krenem misliti nešto drugo, materijalno, ?arolija mi se gubi, sve mi postaje manje jasno. Kao da me hvata blaga nesvjestica, od beskrajnih gluposti materijalne prirode koje smo sami uzro?ili, ukupnim ponašanjem i neznanjem.

Primjetio sam, misli uvijek idu na onu stranu gdje nešto nije u redu, gdje postoji problem, gdje je nesklad, gdje se uzburkala energija. Ako JA ovoga trenutka mogu uživati u dubljem promišljanju o ?aroliji Duha, ako sam od toga radostan i osje?am ljubav, pitam se zašto i drugi ljudi ne bi mogli to isto? Jedino mir i vo?ena misao ?ini širinu uvida u beskrajni prostor Duha.

Imam osje?aj da smo Duh i JA, kao u ogledalu. Sve dok sam miran i upravljam svojim mislima, sve dok ih usmjeravam ka Duhu, od njega se odbija refleksija koju doživljavam kao ?istu svijest. U tom trenutku sve mi je lako, izvjesno, istinito, mirno, slobodno, ljubavno.

Ovo usmjereno promišljanje (kontemplacija), zaista je o?aravaju?e, možda me može odvesti u nekakav trans. Me?utim, svijest mi se sve više produbljuje i apsolutno se ne bojim tog propadanja. Ništa u tom razmišljanju nije neizvjesno, a potvrdu dobivam kroz radost u srcu. Naravno, nai?em na neki ?vor u mislima, vjerojatno što se prvi put u životu susre?em sa takvim iskustvom vlastite dubine duhovnog prostora.

Najve?e zadovoljstvo od svega ovoga jest osje?aj slobode, beskrajne širine svijesti, kao da sam rastopljen u oceanu svijeta, i svu njegovu snagu dobijam u trenutku.

Ovo dubinsko osje?anje ?arolije ne može se rije?ima opisati. Sada sam svjestan koliko su ljudi jadni, brinu?i za svoja tijela, posao, novac i sve ostalo materijalno.

Ljudi moji, nisam sanjao, zaista je u meni prava svijest i olakšanje koje sam prvi put mogao spoznati. Naravno, imao sam u djetinjstvu sli?nih trenutaka, ali nisam imao pojma što bi to moglo biti. Od sada pa ubudu?e svjesno mogu ulaziti u dublje promišljanje, u prostor Duha, gdje dobijem sve što mi je za život potrebno.

Kada budem ovo pri?ao bliskim ljudima, bojim se ne?e me shvatiti, re?i ?e da sam možda odlijepio. Valjda ?e primjetiti u mom ponašanju posebno ushi?enje, a ne tugu koju može imati bolesnik? Primjetna je razlika kada je netko lud od ljubavi, i kada je netko lud zbog mentalnog poreme?aja. Velika ljubav nikada ne može naškoditi, baš kao velika ?isto?a zraka, kisika i ozona. Mnogi imaju pogrešno mišljenje i kažu netko pati zbog ljubavi. To nije istina. Prava ljubav je mir, milost, radost, istina, svijest i olakšanje od svega.

Primje?ujem, dok mislim o Duhu, obuzima me prijatna toplina. Skrenem li sa tog puta promišljanja, nailazim na more nejasnih misli vezanih za razne materijalne probleme, i odmah se hladim od prstiju prema tijelu.

Imam uvjerenje i spoznaju da moj dah, vo?ene misli i ?ista svijest vodi ?aroliju Duha, bolje re?eno, ?ista svijest osvjetljava istinu o Duhu, jer on ne dolazi niodkuda, on je uvijek tu u meni, jer ispunjava svaku to?kicu beskrajnog prostora svijeta. U odnosu na svijest, tijelo se mijenja kao kameleon, mijenjaju?i boju, u ovisnosti od fizi?ke topline i energije. Kada bi netko mogao promatrati moju auru, imao bi svašta vidjeti, a to sve dolazi od misli i svijesti.

I dalje mislim o Duhu, prisutna je prijatna toplina i radost. Jednako tako, izme?u radosti i lošeg osje?anja, uvideo sam, jedino me dijeli svijest.

Siguran sam u meni postoji sve: tijelo, krv, limfa, unutarnji organi i njihove funkcije, metabolizam, osje?anja, misli. Nekada mi je sve jasno, ali više puta to nije slu?aj.

Proizilazi, Duh je ?arolija svijeta, a svijest je ?arolija tijela, lako se povezuju, jer je Duh sadržan u svijesti.

Posebno me raduje spoznaja, svijest nije energija i ništa materijalno.

Probao sam misliti o Duhu i misliti o problemima.

Izme?u tih razmišljanja moje se raspoloženje mijenja u trenutku, a bukvalno ništa drugo nisam radio, jedino što sam mijenjao SUBJEKT SVIJESTI.

Razmišljaju?i o tijelu i materijalnom, obuzima me nemir, emocije, nejasno?a, bunilo, neizvjesnost, možda i strah. Nastavljam voditi misli prema Duhu, i raspoloženje se popravlja.

Definitivno zaklju?ujem, SVIJEST, kao komadi? prostora Duha, ispunjava moje tijelo, prostim vo?enjem misli i pra?enim dahom, dovode?i me u skladni odnos sa tijelom, srcem i vanjskim svijetom.

Sama afirmacija „Ja jesam“ može imati bezbroj mogu?nosti, jer iza toga moram dodati objekt ili subjekt svijesti, kako bi misaoni tok išao dalje. Vo?enim mislima „Ja jesam.... Duh“, sve u meni poprima suštinu Duha.

Eurekaaaaa!!!!!!

Proizilazi, „Ja jesam“ samo ono ?emu usmjeravam svoju svijest, sada, u trenutku.

Prema tome, uvijek sam ne?ega svjestan (pišem, radim nešto), s tom razlikom što sam nekada identificiran sa tijelom i materijalnim, a rijetko sa svemo?nom ?arolijom Duha.

Svijest je samo svijest, spiritualni dar. Pitanje je prema ?emu je svijest usmjerena.

Ako smo previše svjesni objektivne (relativne, materijalne) stvarnosti, onda smo isklju?eni iz duhovnog života.

Usmjeravanjem svijesti ka Duhu, tijelo i materijalna priroda kao da nestaju.

Svijest je najsuptilniji prirodan žirokompas, koji nas savršeno orijentira u prostoru i linearnom vremenu, dok smo budni.

Najjednostavniji život je ljubav prema Božanstvu.

Povežite se ovoga trenutka, u mislima, preko afirmacije „Ja jesam“, sa Duhom (praznim prostorom u sebi), i možete odmah osjetiti radost od ?uda ?arolije u srcu. U?inite tu mantru jasnijom, i vaš uvid ?e biti širi i jasniji.

„Ja jesam ..... Duh“, ne smije biti napor, nego istinsko prožimanje u srcu.

Suština samospoznaje ti?e se navikavanja uma na sveprisutnost, i jednostavnost usmjeravanja svijesti ka Duhu, s ciljem bu?enja osje?aja da se uvijek radi o jednom prostoru svijeta, iz koga se ?esto puta izdvajamo, vezuju?i se za tijelo i materiju.

Podvojena svijest (dvojnost ili dualizam), vodi me u strah, gdje sve doživljavam nejasno i konfuzno.

Sama svijest je iznad tijela, materijalnog i iznad energije. Ona je ?ista duhovna poveznica slijepog tijela i beskrajne mo?i Duha, nama bliske ljubavi prema božanskoj milosti.

Više nemam nejasnih misli, jer sam ih izveo u ?ist osvjetljen prostor ISTINE, iza koje ne postoji ništa drugo, nego Duh.

Naravno, moram još mnogo toga nau?iti i posložiti u mislima, kako bi moja usredoto?enost s lako?om bila povezana sa Duhom.

Radujem se što ništa posebno ne morm raditi, nikuda ne moram i?i, ne moram biti nitko poseban.

„Ja jesam .... Duh“, kako je to mo?no osje?anje u meni.

Iz stje?enog iskustva vjerujem, vodit ?e me ?arolija Duha. Sve ?e se samo pojaviti u mojoj svijesti; da li moram jesti, raditi, brinuti za nešto. Kroz svijest sam otkrio Duh u sebi, osvjetlio ga istinom, radostan sam što ga bezuvjetno volim, i siguran sam da ?e mi u svemu pomo?i.

Moja pažnja, ljubaznost i potpuna odgovornost, biti ?e usmjerena mislima ka istini o Duhu.

Prioritet moje svijesti ?e biti duhovni sadržaj.

Imaju?i svijest o ?istom duhovnom prostoru tijela, moj život ?e zasigurno biti ispunjen.

Sve drugo je stvar vlastitog izbora, kako se kaže slobodne volje, u ovisnosti prema kom subjektu ?u usmjeriti svijest.

Po pitanju svijesti ništa nije sporno, to je božanska nota, i uvijek je prisutna na nekoj razini prosu?ivanja. Njome se služimo trenuta?no. Problem dolazi od tijela (osje?anja, misli, ega, i uma), koji se gr?evito bore privu?i svijest.

Pokazalo se da je najjednostavniji na?in života kada se svjest usmjeri na ljubav prema Božanstvu.

Duhovno znanje je veoma zna?ajno za jednostavno upravljanje mentalnim i duhovnim sadržajem.

Po?imo od spavanja, gdje je svijest prisutna u vidu elementarnog disanja.

Dje?ija svijest jest ego.

Svijest odraslih i zrelijih osoba jest um.

Puna duhovna svijest je povezana preko apsolutne istine sa apsolutnom svijesti i hramom Duha.

Svaka svijest ima odre?enu snagu, koja se prenosi vibracijom energije, i njome osvjetljavamo neki objekt ili subjekt promatranja.

Zanimljivost svijesti je u tome što nemam potrebe ništa popravljati po pitanju svijesti, jer je ona duhovne kategorije, ve? moram osvješ?ivati tijelo i um, da bih mogao upravljati mislima.


SEX

Rijetko ljudi koriste sex na pravi na?in, i uglavnom se zbog toga stide, guraju?i ga u vje?iti tabu.

Ako želimo ?ovjeka duhovno uzdignuti i probuditi svijest na višu duhovnu razinu, moramo imati znanje kako se to radi.

Sama svijest se ti?e Božanstva i najdubljih osje?anja, nešto što nadilazi površinska osje?anja, misli, ego i um.

U ?emu možemo prona?i najdublja osje?anja, kod duhovnog traga?a, po?etnika?

Zasigurno se radi o seksualnosti, jer se kroz nju, pojedinac, na fizi?ki na?in, najdublje može približiti Božanstvu, ljubavi, svijesti i istini.

Name?e se pitanje, što je u tome nenormalno, i zbog ?ega pojedinac skriva svoju seksualnost?

Kod svih životinjskih vrsta, sexualnost je u funkciji prirodnog produžetka vrste. Životinje su stalno seksualno spremne, ali to koriste samo kod parenja.

?ovjek je izuzetak u svemu, naravno i u svojoj seksualnosti.

Jedino djeca do puberteta imaju prirodan - božanski odnos prema svojoj seksualnosti, ali to nije ni najmanje slu?ajno. Djeca se time brane, i seksualnu kušnju ne dovode u pitanje prije fizi?ke zrelosti (poslije puberteta i socijalne podobnosti).

Nema sumnje, seksualnost je najprirodnija stvar, jedino je pitanje kako je izvu?i iz prljavog veša, i u?initi je životno i duhovno svrsishodnom. Pri tome moramo imati u vidu ?injenicu da seksualnost i sex nisu ista stvar. Seksualnost je ?ovjeku veoma zna?ajna u svakom pogledu, i može ga uzdignuti do prosvjetljenja (kroz Tantru). Na drugoj strani, sex je nešto krivo postavljeno, u odnosu muškarca i žene.

Sex spada u sva fizi?ka i strastvena pretjerivanja ?ovjeka.

U duhovnosti, kroz prizmu sexa nazire se mogu?nost bu?enja ljubavi, i to je jedino dobro, zbog ?ega ga svi ljudi na svijetu vole. Prava je šteta ako se iz svakog sexa ne izrodi ljubav, jer suština svijeta nije u tome da na planetu bude toliko ljudi koji ne?e imati što jesti, nego osloboditi Duh iz svega materijalnog.

Ljudi su izuzetno svjesni svojih poroka (sex, novac, alkohol, droga, pretjerivanaje u hrani, pohlepa), zato vješto izbjegavaju svaku pri?u o svojim tjelesnim slabostima.

Na drugoj strani, ljudi otvorenog srca, puni ljubavi, slobodno se osje?aju u svemu, pa i u sexu.

U objektivnoj, relativnoj i materijalnoj prirodi, postoji bezbroj devijacija gdje nije poštivan kozmi?ki red, me?utim, ve?inu pogrešaka nazivamo greškom prirode.

Sve ono što je djelo ?ovjeka spada u neznanje, neprobu?enu duhovnu svijest, nedostatak ljubavi prema Božanstvu, neprihva?anje apsolutne istine i slobode, i kona?no, nesvjesno ljudsko nadmudrivanje sa svemo?nim Duhom.


REALNOST KREIRAMO SAMI

Na duhovnom planu ništa nije materijalno, niti energija. Zato se ne moramo mislima optere?ivati u vezi sje?anja, ili bilo ?ega drugog. Tu ne postoji želja, jer je duhovni plan upravo SADA, gdje ve? imamo sve. U vezi sa tim moramo odbaciti svaku iluziju, svaku želju, i umjesto toga zamisliti kao da je ve? prisutno. Zbog toga kažemo, na nirvanskoj razini vrijeme ne postoji, jer je sve vje?no.

Svakom željom, nadom i o?ekivanjem, upravo u mislima kreiramo realnost, koja nas veoma uzbu?uje. Mi to ?inimo stalno. Naše su misli u tom slu?aju okrenute vanjskom svijetu (koji ?e ispuniti želju). A takvih želja ima bezbroj, upravo onoliko koliko smo slabi prema materijalnim izazovima (hrani, novcu, sexu i dr.).

Ako u vezi neke želje dublje promislimo, time što ?emo misli usmjeriti u suprotnom smjeru, prema našoj unutarnjoj dubini, dolazimo do istine gdje misli nemaju nikakav zna?aj, a želja, kao objekt razmišljanja, kao da je ve? tu - ispunjena.

Kontemplacijom (usmjerenim mislima), naš um postaje prilagodljiv u trenutku, razli?itim razinama zamišljene realnosti.

Na taj na?in svaku projekciju subjektivne duhovne stvarnosti možemo imati SADA. Takvim ponašanjem lako sebe dovodimo u stanje mira, prazne glave i uvida gdje se prijatno osje?amo.

Trening kontemplacije ?e nas dovesti do stanja kada možemo svaku želju, mislima odvesti u prostor istine, gdje ?e ona biti analizirana, ogoljena i rastopljena, na na?in da je vidimo sada u ovom trenutku duhovne stvarnosti. To nije iluzija, nego spiritualna mogu?nost. Zid istine koji ?uva hram Duha je blještava svjetlost nevjerojatne ja?ine u koju ne možemo gledati, ?ak ni tre?im okom. Takva svjetlost (poput najja?eg prirodnog lasera), rastapa vibraciju energije, prevode?i je u apsolutno stanje - Duh.

Sa istinom prestaje iluzija, koja nam neda mira u mislima.

U objektivnoj stvarnosti idemo za tim da sve doživimo osjetilima.

Na višim duhovnim razinama sve je sli?no, samo što smo materijalnu stvarnost zamijenili duhovnom., i time postigli savršenu ?isto?u života.

?esto puta dopuštamo da vanjski svijet kontrolira naš unutarnji svijet. To moramo preokrenuti. Naše misli diktiraju šta ?emo privu?i. Moramo dopustiti da naš unutarnji svijet pokre?e naš vanjski svijet.

Moramo u potpunosti poništiti realnost koju imamo, ?ak i da ne mislimo o njoj kao o realnosti, niti kao o ne?emu što ne želimo, ve? kao o iluziji - i da u potpunosti kreiramo realnost koju želimo, najprije u imaginaciji ali tako kao da je ona jedina realnost ovdje i sada; nikako kao nešto što je zamišljeno i što ?e tek do?i i što mi "privla?imo".

Nikako ne smijemo "mijenjati stvari" i boriti se protiv ne?ega što ne želimo, tako što ?emo "privla?iti ono što želimo". Time još više dajemo zna?aj realnosti koju ne želimo, i na taj na?in je držimo i dalje. Ovdje samo privla?imo, ništa ne odbijamo.

Duhovna razina je prostor apsolutne svijesti, istine i slobode. Prostorno promatrano na modelu holograma svijeta, Duh je iznad metafizi?ke realnosti energije. Duhovnost nas upravo uzdiže u prostor gdje možemo imati mir, i bez svekolike pomo?i Duha. Zato se to i kaže: osloba?anje Duha.

Iz svega proizilazi da nam Duh u svemu pomaže, a da toga nismo dovoljno svjesni. Tek onda kada oslobodimo Duh, ulazimo u stanje mira (potpune bespomo?nosti, u vidu blaženstva).

Svakako je umiranje najbolji primjer, gdje se kreacija bi?a potpuno razlaže i osloba?a Duh. Tijelo se razlaže poluraspadom tvari (prelazi u neki novi oblik), a duša, u ovisnosti da li je ispunila zada?u, ili ?e ponovo inkarnirati, ili ?e oti?i u vje?ni mir, rastopljena od svjetlosti istine, i postati Duh.

Nikada u životu ne moramo patiti zbog neispunjenih želja, ne moramo biti pohlepni, kad ve? imamo spiritualne sposobnosti, sa kojima budimo svijest o svakoj zamišljenoj realnosti, kao refleksiji beskrajne pomo?i Duha.

U ovim rije?ima je sve sadržano, no da li ?e svima biti jasno?

Ništa fizi?ko se ne može porediti sa energijom.

Energija se ne može porediti sa apsolutnim stanjem - Duhom.

Obzirom da smo materijalizirano bi?e, pripadamo svim razinama stvarnost: fizi?kom tijelu, energiji i Božanstvu. Od nas se traži sklad i mir, jednostavnim uskla?enjem fizi?kog, mentalnog i duhovnog aspekta.

Zajedni?ka razina ili prostor odakle je mogu?e biti prisutan u svim aspektima života jest astralna razina srca (?etvrta ?akra), u kojoj pjeva ljubav. Ali, to je samo po?etak duhovnosti. Sve drugo moramo sami istražiti kroz vlastitu samospoznaju.

Ne smijemo se odupirati ni?emu, pa i željama. Dopustimo umu neka kreira želju, koju ?emo mislima propratiti do istine, gdje ?e se pokazati da li je želja opravdana ili nije.

U našim životima biti ?e mnogo neostvarenih želja i beskrajnih misli.

Prisustvom u dahu dobijamo mir i svaka ?e misao ipak biti spržena, a time nestaju i želje, ali zato po?inje meditacija.

Oko nas sve izgleda materijalizirano, sumorno, bez nade. Ljudi su daleko od ljubavi, i sve nam je teže biti pažljiv, ljubazan i odgovoran. Onaj tko se u tom kaosu sjeti prisutnosti Duha, udahne duboko i dublje promisli, biti ?e trenuta?no oslobo?en svih mu?enja u mislima.

Iz naše prostorvrijeme perspektive, ?ak ni nebo ne obe?ava. ?esto puta je magla, obla?no i tama od no?i. No, ako malo dublje promislimo, iza no?i svi?e jutro, iznad oblaka je nebo ?isto, a magla se razi?e kada u prostor bude svjetlosti i topline.

Nije prakti?no izjedati sebe zbog neostvarene želje. Umjesto toga želju moramo povesti u visine ?istog prostora, pa neka ona sama odlu?i da li je prava ili nije. Ako nije prava, uplašit ?e se vidsine i istine i odustati na pola puta.

Ne smijemo dozvoliti stišavanje misli, nego im dozvoliti da se izraze do kraja, jedino tako ?e nestati napetost i biti mir u ku?i (tijelu). Misao je uvijek ne?im izazvana, i to se mora rasvijetliti do kraja.

Neprijatan je osje?aj prostora i protoka linearnog vremena, i zato je važno imati jasne i mirne misli. Ako niste u stanju sebe smiriti u mislima, imat ?ete pravi ringišpil u glavi.

Kod svakog fizi?kog zadovoljstva, nedostaje duhovna dimenzija (i životinje se fizi?ki zadovoljavaju), jer je tijelo u suštini slijepo, i cjelu stvar možemo popraviti, ako je rasvjetlimo do kraja. Fizi?ka zadovoljstva niti obe?avaju, niti ispunjavaju ?ovjeka, jedino ga dovode u stanja iluzije.

 

Stranica 7 od 15 Sve stranice