Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

 1. 2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness (trenutno prikazana)
 2. stranica
 3. stranica
 4. stranica
 5. stranica
 6. stranica
 7. stranica
 8. stranica
 9. stranica
 10. stranica
 11. stranica"Cosmic Awareness Kosmi?ka Svijest"
to o?ekivati od 21. prosinca 2012. - Trenutka Prosvjetljenja

Vie o Zemljinoj rotaciji i tamnim danima.

Pitanje: Ho?e li na planet iskusiti obrtaj svojih smjerova, kao i rotacije u narednim godinama? Ho?emo li kao rezultat toga doivjeti nekoliko dana mraka, jer postoje neki ljudi koji piu na tu temu. Kada rotacija prestane, dali ?e se i dalje elektromagnetsko energetsko polje vrtjeti. Dali ?e biti trenja solarnih vjetrova i zraka i dali ?e to rezultirati pomra?enjem. Moda to objanjava tri dana tame, kao to je prore?eno iz razli?itih izvora.

C. A.: Ova svijest je spremna uvesti novo razumijevanje, onoga to ?e se dogoditi u vrijeme prosvjetljenja, posebno oko prognoziranog datuma 21. prosinca 2012.

U trenutku prosvjetljenja, poravnanja 7 planeta, koje su u prolazu naspram Centralnog Sunca u galaksiji, onog to je u Alcyone Plejadanskom sustavu, u tom trenutku poravnanja 7 planetarnih prolaza, tih planeta, zvijezda, koje ?e biti u poravnanju, stvaraju izravno prolaz, iz sredita planeta na planet Zemlju.

Zemlja se ve? kre?e naprijed prema ovom trenutku poravnanja, prilago?avanjem i unapre?enjem mnogih razina svijesti, svoju planetarnu svijest, kao i mnoge svijesti onih ratnika Svjetla i bi?a koji u ovom trenutku postoje na zemaljskoj razini, a koji su odabrali da u ovo vrijeme do?u na planetu, da pomognu u tom procesu.

Kada se portali otvore tsunami energije ?e pogoditi va planet.

U tom trenutku potpunog uskla?ivanja, kada se otvori 7 kapija, biti ?e energetska sila koja ?e putovati iz sredinjeg Sunca, ka planeti Zemlji, ali ta energija iz tih 7 kapija, je ista koja prolazi kroz ljudsku duu i sputa se u ljudsko tijelo, osloba?aju?i ljudski oblik, stvaraju?i na svom putu ve?i izraz njegova bi?a.

Otvaranjem tih energetskih portala, koji su veza, kada do?e do uskla?ivanja sa sredinjim suncem, ta sila je u biti ista sila, koja ?e nositi planetu ka viim frekvencijama, a u to vrijeme ?e biti kao da je tsunami energija pogodila planetu.

Zbog toga je potrebno uspjeti podignuti svoju svijest do to?ke, koja ?e mo?i primiti nadolaze?u energiju, koja ?e jednostavno do?i u Valu i dovesti opredjeljene do nove obale. U vrijeme tih doga?anja, mogu?a je pojava straha, kao to je opisano od strane postavlja?a pitanja, kao to je vrijeme mraka, pomak Sjevernih / Junih polova, pomicanje i okretaj planete.

Oni koji su na viem stupnju svijesti, na ve?oj frekvenciji, ne?e biti uniteni tsunamijem, kozmi?kom energijom i novom svijesti koja ?e zasuti planetu - oni ?e se uspeti prema gore ili prema naprijed u novo stanje svijesti, to je u sutini nova razina vibracije i frekvencije novi realitet

Dugo predvi?ane katastrofalne posljedice.

Oni koji ne postignu vii stupanj svijesti, koji ?e im omogu?iti da surfaju ovim energetskim valom, najvie ?e osjetiti te utjecaje. U tom trenutku, katastrofalne posljedice, koje su toliko dugo bile predvi?ane, doista ?e utjecati na ve?inu bi?a na planeti. Mnogi ?e u to vrijeme ostaviti svoja fizi?ka tijela i fizi?ku egzistenciju, kroz iskustvo smrti.

To ?e biti njihov na?in da se maknu, jer nemaju elju da u ovom dijelu iskuse ono to ?e do?i, kao i oni koji preive to vrijeme, doivjeti ?e stvarnost novog fizi?kog svijeta, energiju planeta koju je ova Svijest nazvala Planet B.

Oni koji se jednostavno odlu?e, da sve ostave i ponovno unesu svoj duh u formu, je njihov vlastiti izbor ho?e li nastaviti egzistenciju na ovoj Planeti ili Planeti B ili bilo kojoj drugoj dimenziji. Kada se odlu?e, jer to je izbor na razini duha, koji je relevantan za takvo iskustvo, svaka pojedina?na unutarnja Svijest ?e odabrati, tj, oni bi tako bili slobodni, da sami odaberu ono to ele u?initi.

Oni koji preive katastrofalne posljedice, prestankom rotacije vae planete, njenog pomicanja polova, ?ak i preko rotiraju?eg planeta, na?i ?e se da oni zaista ive u drugoj stvarnosti od one, u kojoj su ivjeli do malo-prije

Dolaze?i Kozmi?ki Tsunami i Elite na Zemlji.

Sve to ostane nakon Vala ?e biti smanjeno na ve?inu osnovnih i primitivnih zajednica. Tu ?e biti onih koji ?e anticipirati ovaj doga?aj, koji ?e se pripremiti za ovaj doga?aj, a to su oni, koje ova Svijest naziva Elita u prolosti. Oni ?e nastaviti s onima koji ?e ih sluiti i biti ?e kao stranci u tom novom iskustvu, a i oni mnogi, koji su preivjeli, nastaviti ?e ivot na razini najprimitivnijih, na planeti koja nije vie to je nekad bila.

To tako?er moe biti iskustvo, za one koji ele osjetiti ovaj oblik stvarnosti kozmi?kog tsunamija, koji ?e pogoditi planet u to vrijeme, ali to je samo jedno od iskustava, jer postoje i drugi na?ini da vaa Sutina pro?e kroz to iskustvo, ostavljaju?i svoju fizikalnost, uspinju?i se vrhom Vala ka viem stupnju svijesti.

Ta ?e biti naj?i?a energija svijesti koja je osvojila ovaj planet, ali ?e u isto vrijeme imati direktan fizi?ki rezultat, koji bi, za one koji nisu u potpunosti spremni, moglo imati razorne posljedice.

Pitanje: Kako se pripremiti prije predloenog datuma 21. prosinca, ili ?e to biti "Bang! Via Igra takva vrsta stvari?

C. A.: Svatko ?e se samostalno izgra?ivati. Ova Svijest vam kae, da vi uvijek imate prvenstvo. Mnoge osobe ne?e nuno ?ekati dok ova manifestacija zavri. Mnogi ?e prije pro?i kroz prirodne cikluse smrti, drugi ?e se na?i u vrtlogu, a tre?i ?e i?i drugim uzlaznim na?inom, a zatim, tu su i oni koji su ostali, i koji ?e se penjati na drugi na?in, jer je to njihov izbor. Postoji jo mnogo toga, ali ova Svijest ostavlja to za budu?e vrijeme.

Pitanje: Ho?ete li objasniti, zato se u Mayanskom kalendaru kae, da dolazi do naglog zastoja Svijesti u godini 2012?

C. A.: Ova svijest je to objasnila u zadnje vrijeme, ali ?e opet objasniti, zato ?e biti vidljivo, da ?e do?i do naglog zaustoja u to vrijeme. Tu ?e biti uskla?ivanje planetarnih tijela, koja ?e formirati energetske koridore, sa onim znanim - Centralnim Suncem.

Iz Centralnog Sunca ?e se otvoriti ono to se ?esto naziva "crvoto?ina", a tako?er ?e se uskladiti i otvoriti 7 vrtloga kroz koje prolazi dua, kako bi ula u fizi?ko postojanje i izala kroz le?a, u duhovnom obliku.

Poravnanje planetarnih tijela ?e stvoriti doga?aj, gdje ?e se vrijeme, mjereno kroz povijest ?ovje?anstva zavriti

Kad se to dogodi, ova poravnanja planetarnih tijela i otvaranje 7 vrtloga, a samim tim i otvaranje crvoto?ine, taj dan, to poravnanje ?e stvoriti doga?aj. Taj doga?aj je u tome, to ova svijest zove Kozmi?ka energija ili fluks svjetlosti. Energija Centralnog Sunca ?e pro?i kroz kapije, stvaraju?i tsunami svjetlosti, koji ?e u to vrijeme pogoditi planet i stvoriti veliku pusto i prevrate. U tom slu?aju, zavrit ?e se vrijeme i pisane povijesti ?ovje?anstva, a po?eti ?e novo vrijeme. To je trenutak koji ova Svjesnost ?esto naziva To?kom Prosvjetljenja.

Oni koji su uspjeno stvorili vlastito tjelesno i unutarnje prosvjetljenje, na kome mnogi i danas rade, trenutno ?e mo?i, na razini vie svijesti, surfati na nevjerojatnom svjetlosnom tsunamiju. Oni koji nisu spremili svoju svijest, koji nisu radili na podizanju svoga bi?a i kreiranju svjetlosnog tijela, kako bi se jednostavno izuzeli daleko od kaoti?nih doga?anja, a bit ?e i drugih, koji su po svom izboru, traili da idu na planet koji ?e opet biti materijalni eksperiment, eksperiment fizikalnosti i odvojenosti od duha - oni ?e pre?i na ono to se naziva Planet B.

Bi?a koja imaju svoju povienu svijest i koja su stvorili svoje novo tjelesno stanje, ?e se na?i na Planetu Prosvjetljenja. Mnogi koji se u to vrijeme odlu?e oti?i, da igraju druge igre, ?e kasnije imati izbor drugih dimenzionalnih stvarnosti, bilo na novom Planetu ili Planetu B, ili bilo kojem drugom planetu, jer svijesna dua se ima pravo inkarnirati ili sudjelovati, gdje god ona eli.

To je doga?aj koji ?e se dogoditi na taj dan, ili blizu tog datuma, jer jo uvijek ima naga?anja, zbog uskla?ivanja kalendara tijekom povijesti, koji ?e se pomalo kvalificirati u to vrijeme, ali jo uvijek, sam doga?aj je u tome da ?e ubrzati proces prosvjetljenja. To je ono to ?e se dogoditi oko datuma 21. prosinca 2012.

To je jednostavno referentna to?ka za ono to ?e da se dogodi, a moe se prili?no to?no predvidjeti, jer postoji mogu?nost da pratite planetarna tijela, da vidite gdje su odre?ene veze i kada ?e se dogoditi, a oni koji se odlu?e gledati prema naprijed, vidjeti ?e ova doga?anja, kako i zato su ozna?ena, zato isti?e rok povijesti kako je nazna?eno u kalendaru Maya, kao i u drugim izvorima.

Pitanje: Kako su Maje dole do tog shvatanja, tog znanja i kosmi?ke budu?nosti, na osnovu ?ega?

C. A: Maje su radile sa svojim multidimenzionalnim bi?em, osim vanzemaljaca koji su hodali me?u njima, koji su im bili veliki u?itelji, ali to nisu bili Jehovi vanzemaljci.

To su bili ?lanovi Galakti?ke federacije koji su pou?avali Maje i pomagali im, da formuliraju svoju znanost i sposobnost, da razumiju vrijeme mnogo to?nijim na?inom, od onoga to je poznato modernoj znanosti.

Ovi u?itelji bili su tu da im pomogne da shvate, da ?e do?i vrijeme kada ?e prisutna svijest, koja je i danas eksperimentalna, do?i do kraja i da ?e zapo?eti nova faza.

"Fizi?ki Experiment" sada se privodi kraju.

Pitanje: Govorili ste nekoliko puta o fizikalnom eksperimentu. Moete li to pojasniti ili razraditi?

C. A.: Svrha duha, due, je da imate iskustvo kada ste odvojeni od sebe, od Duha. Dakle, podrazumijeva se da na jedan od na?ina to u?inite, da smanjite, da tako kaemo, htijenja fizi?kog tijela. Potrebno je da dua do?e u individualni izraz, a ona dolazi preko Centralnog Sunca, na Alcyoneu, kroz 7 kapija ili portala.

Svaki put kada pojedinac kroz neto prolazi, dua trai izraz, jer je zgusnuta. Dakle, u vrijeme kada je prola kroz 7 portala, dua je spremna u?i u ljudski oblik, duhovno tijelo je presovano i kondenzirano, do te mjere, da ona zapravo moe u?i u tjelesnost, u fizi?ku egzistenciju.

Dua ide kroz koprenu zaborava

Dio eksperimenta je bio, da dua pro?e kroz ono to zovete mnogim imenima, ali uglavnom je poznato kao veo zaborava, tako da se ne sje?ate svoje istinske prirode. Bilo bi jednostavnije iskustvo prikrpiti se uz tjelesnost, s fizi?kom materijom, ali dio eksperimenta je da Dua pristupi u?enju.

Nekad je to najvie bilo izraeno kroz u?enja vjerskih redova i sekti. Stoga su mnogi razumjeli duhovnost u vjerskom smislu, u odnosu na pojedine pojmove, no eksperiment je bio takav, da se zapitate dali postoji povratak ka dubljem razumijevanju i priklju?ak na dublju duhovnu duu, viedimenzionalnu prirodu svoga bi?a.

I ako jednom pro?ete kroz veo zaborava, gdje postoji mogu?nost okivanja vjerskim dogmama, kroz strukturirana vjerska uvjerenja, dua ipak moe prona?i svoj put natrag u duhovno razumijevanje sebe, ?ak i kroz prepreke materijalizma i dogmatskog uvjerenja, kroz fizi?ki ka duhovnom fokusu.

Kako bi se osigurao projekat, stvoren je veo zaborava, a cilj eksperimenta je bio prona?i prosvjetljenje, no istina je, to je vie kao sje?anje ne?ije istine i ne?ijeg pravog bi?a.

Pitanje: Imao sam vizije, u mom umu, da netko dri lutkarske ice nad svakim pojedincem, jer to im dozvoljava dio fizi?kog eksperimenta.

C. A.: Ima na neki na?in istine u tome. Istina je da vas icama ne odravaju s viih razina svijesti, nego sa niih, oni koji dre vlast, koji prevladavaju, koji ve? razumiju i znaju istinu, i koji ve? jesu, a ele nanovo porobiti ?ovje?anstvo.

Oni su ti koji dre ice, koji oblikuju svijest, kako odrati fizi?ku stvarnost. Oni su ti koji su stvorili religije, koji je stvorili razne politike, koji su stvorili materijalisti?ke koncepcije ivota, koji su vas porobili, zarobili, koji su vam stavili ice, na vas koji ivite u ovoj fizi?koj stvarnosti.

 

Stranica 1 od 11 Sve stranice

«