Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness - stranica

Ho?e li Kosmi?ka Svijest završiti kontakt poslije Valnog Prosvjetljenja?

Pitanje: Nakon Žetve, ho?e li ova Svjesnost i dalje komunicirati preko nekog kanala? Ho?emo li u nekom trenutku jednostavno biti u mogu?nosti da podesimo Svijest, da jednostavno prepoznamo izvor koji nam je sve ove godine govorio?

C. A.: Proces Svjesnosti treba shvatiti kao to?ku evolucije. Da kada se jednom postigne, zna?i, da ?e vam biti dostapan ve?i nivo Svijesti, koja ?e svojom širinom dopustiti komunikaciju s drugim dimenzijama.

Ova Svijest dolazi iz vrlo visokog stupnja Svijesti, visokog dimenzionalnog nivo, koji je blizu „božanstva“. Obitavamo u tom dimenzionalnom nivou, sve dok ne dostignemo to?ku gdje se možemo povezati s Kreatorom, a to je Svijest koja je „iznad“ nas, da se tako izrazimo, sve dok ne dosegnemo mjesto zajedništva, gdje se komunikacija može dogoditi.

Nakon Prosvjetljenja mnogi ?e komunicirati s drugim Svijestima

S Procesom Prosvjetljenja, mnogi ?e biti puno više u mogu?nosti da prošire svoju Svijest, ne samo prema gore, nego prema van, te u svim smjerovima. Tako ?e mnogima biti omogu?eno da imaju pristup, onome što sada zovemo Kosmi?ka Svijest, što je razina ove Svijesti.

Dakle, odgovor je zaista "Da", da ?e s Prosvjetljenjem, mnogi biti u mogu?nosti komunicirati izravno s ovom Svijesti, razumjeti izvor, jer ?e se mo?i izravnije spojiti na taj Izvor i biti za njega otvoreni.

Ova Svjesnost želi tako?er navesti, da mnogi sada po?inju doživljavati ovo kao slu?aj, ?ak i prije nego je vrijeme Prosvjetljenja došlo, o ?emu je ova Svijest govorila ranije. Prosvjetljenje je fleksibilno vrijeme i predmet je pojedina?ne interpretacije, drugim rije?ima, to ?e biti vrijeme masovnog Prosvjetljenja, za neke pojedince, koji ?e imati ?ast da ide naprijed, koji ve? radi na vlastitom Prosvjetljenju.

Doista, to se može vidjeti u cijeloj povijesti ?ovje?anstva, da je bilo onih koji su dosegli s vremenom Prosvjetljenje i bili su u stanju komunicirati s ovom svijesti.

Mnogi su ?uli Novi Glas Kozmi?ke Svijesti

Zaista, ima sve više i više onih koji sežu do razine osobnog Prosvjetljenja, prije nego se masovno dogodi. Ti pojedinci, sve više i više govore jezikom ove Svijesti, a mnoge pojedina?ne svijesti po?inju da se bude. Te doju?erašnje spavaju?e Svijesti, u po?etku su samo slušale, da bi se kasnije nastavile izražavati.

Ova Svjesnost ukazuje, da je u ranim danima, organizacija poznata kao „Kozmi?ka Komunikacijska Svijest“, imala poteško?e da prenese svoje znanje. Doista, glas Kozmi?ke Svijesti je ve? bio dostupan u 1960-im i 1970-im, i od tada je po?elo da se mijenja, a po?elo je kako je po?ela i transformacija osobnih svijesti – to traje ve? preko 30 godina.

Mnogi entiteti donekle i danas Kanaliziraju ovu Svijest

Ima više onih koji su sada svjesni unutarnjih glasova, ali to su glasovi za druge slojeve i nivoe svijesti, za mnoge druge osobe preko kojih se govori, za pomicanje svijesti koja dovodi do širenja dostupnosti, da mnoge osobe mogu kanalisati sa raznih razina svijesti. Nisu svi tako visoko „postavljeni“, kao što je ova vaša Svijest, ali mnogi su nas doista ?uli.

Neki se koriste bezo?noš?u, daju pogrešne upute i pokušavaju zavesti, ali ipak, još uvijek, ljudi kao bi?a, se kre?u prema proširenju svijesti, evoluciji svijesti, okre?u se prema van, uistinu otvaraju viši stupanj svjesne Svijesti, koja omogu?uje povezivanje sa multidimenzionalnim Svemirom, što omogu?uje izražavanje i kanaliziranje ove Svijesti i drugih nivoa Svijesti, kada do toga do?e.

Oni koji odlaze na Planet "B" - kako ?emo znati da li su umrli ili ne?

Pitanje: Što se ti?e žetve, ova Svijest je rekla, da ?e neki ljudi doslovno umrijeti, da ?e kao i drugi, koji se budu pojavljivali, jednostavno biti preneseni na druge planete, ali ne iskustvom smrti. Ako se uskladimo, a s jednog smo planeta, ako se drugi iz naše obitelji usklade, a s drugog su planeta, postoji na?in, da tako kažem, da naši najmiliji, koji su doslovno umrli, jednostavno se prenesu?

C. A.: Ovo je doista intrigantno pitanje koje je prisutno u mnogim umovima, jer to uklju?uje osje?aj gubitka onih koji su bili voljeni u trenutnom životu. ?ak postoji i strah, da možda ne?ete biti u mogu?nosti, ponovno se povezati sa onim najbližima. Ova Svjesnost želi naglasiti, da je stanje svijesti koje se nalazi izvan fizi?kog, isto stanje koje se nalazi i u procesu Prosvjetljenja.

Tako je to i s najdražim, oni su tako?e dio skupne duše iz koje pojedinac proizlazi, i uvijek ?e jedni drugima biti na raspolaganju. Stanje koje se dešava u tkivu matrice, duše ?e se uvijek ujediniti, bez obzira da li pojedinci napreduju zajedno u vremenskom tijeku, svjesnom linijom koja ?e biti poznata kao Planet B, ili kao Planet A.

Iskustvo odvajanja je takvo, da morate postati potpuno fokusirani na jednu ili drugu stazu, može se desiti da pojedinac zaboravi svjesna iskustva na toj stazi, da s drugima, s kojima se družio, koje je volio i njegovao u drugom životu, zajedno se sa njima usmjeri na fizi?ko postojanje i iskustva fizi?ke egzistencije.

Ta linija postojanja u svijesti, je svijest koja se naziva Planet B, koji ?e uistinu postati mnogo više usmjeren ka fizikalnosti, koji ?e ?ak i Svijest udaljiti u još ve?e stanje odvojenosti, izme?u fizi?kog i duhovnog, što je suprotno stanju postojanja Svijesti koja leži izvan fizi?kog realiteta.

Tako može biti, da sve što je usmjereno ka fizi?kom iskustvu, ka toj liniji, naziva se Planet B, i biti ?e jedan od mnogih fizi?kih realiteta, bez osje?aja sa višim razinama Svijesti, bez dodira s onim što je Duh ili duhovnost.

Za mnoge ?e eonima biti teško vrijeme na Planetu "B"

U skladu s tim, fizi?ke patnje koji se mogu pojaviti, fizi?ki gubitak koji može biti zbog tog odvajanja, može biti ve?i od onog koji postoji na trenutnoj liniji fizi?ke egzistencije. Osje?aj gubitka, za bi?a koja postoje na toj liniji, mogu biti takva, da doista nemaju osje?aj za zagrobni život nakon fizi?ke smrti.

Stupanj svijesti koji ?e do?i, biti ?e toliko jedinstven, u vezi fizi?ke egzistencije, da tu ne?e postojati mjesto za ve?u realnost ili višedimenzionalnost. Za ona bi?a, koja izgube voljene osobe, biti ?e strašno i dramati?no i oni ?e kao Svijest zastraniti još dublje u tjelesnost, do?i ?e u stanje Svijesti, da ?e biti gotovo neotesani, a do?i ?e u potpuno ure?eno stanje i pod nadzor mnogih bi?a koja imaju ve?e znanje i razumijevanje, ali koja ne?e dopustiti onima ispod sebe, da imaju ista znanja ili razumijevanja.

Važna je bezuvjetna ljubav

Pitanje: Da li je bezuvjetna ljubav uistinu potrebna ili je važnija namjera? Drugim rije?ima, koji su kriteriji za planetarno prosvjetljenje?

C. A,: To je važan argument. Ovo je cijepanje dlake, u osnovi oboje je ista stvar. Doista je važno da imate namjeru da iskusite bezuvjetnu ljubav, da budete davaoci bezuvjetne ljubavi. Stavljaju?i svoje namjere prema tome, potrebno je to željeti, povu?i to u životu, ali i primjeniti, onda ima mogu?nost da ste uklju?eni u bezuvjetnu ljubav, što naravno tada pove?ava želju i namjeru da se stavi takva energija prema naprijed, živjeti na takav na?in.

Pitanje je što ?e biti prije: namjera za bezuvjetnu ljubav ili doživjeti bezuvjetnu ljubav? Obje stvari podržavaju jedna drugu. Nije bitno s kojom pojedinac po?inje - osje?aj bezuvjetne ljubavi ili namjere da se osjeti bezuvjetna ljubav, obje stvari su dio istog.

Gdje planet ide poslije prosvjetljenja?

Pitanje: Kada se planet razdvoji, gdje ?e oti?i i ustanoviti svoj prostor?

C. A,: Ne?e oti?i nigdje da uspostavi svoj vlastiti prostor, jer ?e ve? biti u vlastitom prostoru i nema potrebe da ide bilo gdje. Ova Svjesnost ukazuje, da ono što je potrebno je revizija misaonog proces "ide negdje" - da planet mora fizi?ki negdje i?i. Vi jednostavno treba da vibrirate na drugoj razini, tada ?ete biti negdje drugdje.

Ova Svijest vam daje paralelni primjer sobe za koju mislite da izgleda prazna. Kada se pojedinac nalazi sam u sobi, on misli da je sam, ali postoje i druga bi?a u toj prostoriji - bi?a koja vibriraju na razli?itoj vibraciji – koja mogu ili ne moraju biti individualno svjesni, ve? su prosto okupirali sobu. Jednostavno, drugi nisu s time upoznati, jer su na razli?itim vibracijskim frekvencijama, što zna?i da oni zauzimaju isti prostor u isto vrijeme.

Oni nisu morali i?i bilo gdje drugdje, oni su jednostavno u tom prostoru, kao i ostale vibracije u tom prostoru, X-zrake, gama zrake ili zrake televizijskih i radio valova i sve te vibracije ili frekvencije su u isto vrijeme u prostoriji u kojoj se nalazi i poedinac.

Dakle, teško je da pojedinac zauzima prazan prostor, ?ak i ako on ili ona, ne doživljavaju druge pojedince ili ostale frekvencije, svi su u isto vrijeme ujedno u tom prostoru.

Planet ?e se uzdignuti izvan fizi?ke ravni

Stoga ?e oba planeta, planet A i planet B, biti na istom mjestu, samo ?e se njihova frekvencija izmijeniti. Uvjetno re?eno, oni ?e zauzimati isti prostor, ali jedan ne?e biti na fizi?kom nivou. Planet A ?e se uzdignuti izvan fizi?kog, stvaraju?i novi oblik tjelesnosti u višoj frekvenciji, kao što ?e Planet B, stvarati novi oblik guš?e tjelesnosti na razli?itoj vibraciji ili frekvenciji.

Oni se više ne?e presjecati na bilo kojem stupnju, njihova frekvencija i vibracije su toliko razli?ite da više nemaju su?elje zajedno, ali uvjetno re?eno, oni ?e i dalje biti u istom prostoru.

Ho?e li uzašli subjekti iznenada nestati?

Pitanje: Ho?e li uzlazni entiteti iznenada nestati od nas, ostavljaju?i obitelj i prijatelje da se pitaju što se dogodilo, gdje odoše, ili ?e oni koji su odlu?ili da se uspnu obavijestiti njihove srodnike prije toga o svojoj namjeri, tako da ne bude šokova i zbunjenosti? Obitelj tada nebi imala pristup pokopati fizi?ko tijeo, jer je izjavljeno da ?e se fizi?ko tijelo uspeti.

C. A.: To je pitanje derivacija i ovo pitanje intrigira mnoge, a mnogi su o tome ve? pitali. Prevedite sami to pitanje. Kako ?e se to dogoditi? Što ?e se dogoditi? Ho?e li pojedinci jednostavno nestati dok ispred nekoga stoje? Ho?e li umrijeti, što ?e zahtijevati pogreb ili ?e oni jednostavno biti zaboravljeni, kao da nikada nisu ni postojali?

Zapo?eti ?e novi proces i zaborav ?e uzeti svoje mjesto

Ova Svijest navodi da je od svega ovoga po nešto mogu?e, a što ?e se dogoditi ?e biti prošlost. Zbog mijenjanja frekvencije i vibracije svijesti, biti ?e poznato, jer ?e se to odraziti, a time i proces zaboravljanja ?e po?eti da se održava, sve više i više.

Ovo ?e se odnositi na one pojedince koji više ne dijele tu stvarnost, s onima koji su ostali iza, to su oni koji se preseljavaju naprijed. Dakle, osobe koje ?e ostati da borave na Planet B s usporenom frekvencijom ostaju, dok drugima koji ubrzavaju idu prema naprijed, njima više ne?e biti poznato što su ve? iskusili.

Oni pojedinci koji ubrzaju vibracije i frekvencije, koji se presele na ve?u ravan, jednostavno više ne?e postojati, ?ak ne?e imati ni sje?anja na pojedinace koje su nekada poznavali. Oni ?e jednostavno prestati biti dio njihova života, na bilo kojem nivou: prošlosti, sadašnjosti ili budu?nosti. To je kao da nikada nisu postojali.

Oni pojedinci koji ostanu na planetu i u toj gusto?i odlu?e i?i naprijed, kroz taj duhovno-evolucijski proces, ne?e osjetiti tugu i žaljenje za onima koji su nestali iz njihovih života. U stvari, oni ?e biti vrlo teško pritisnuti, tako da ?ak ne?e ni zapamtiti da su pojedinci bili dio tog procesa. Stoga, oni koji su odlu?ili da se presele, jednostavno više ne?e biti dio njihovog života, na bilo kojem nivou.

Scenarij za one koji se uzdignu

Za one koji su dio procesa uzašaš?a, malo druga?iji scenarij ?e se dogoditi. Neki ?e imati akutno razumijevanje i svijest o tome što se doga?a, jer su to oni koji su napredovali u procesu, koji su zbog svoje prirode, svoje uloge i svoje svrhe radili više na vlastitom uzaš?u i bili svjesniji od drugih.

Za one koji su svjesni što se doga?a, može im se dogoditi, da „idu?i naprijed“ doista neki nestanu ispred njihovih o?iju, ali oni ?e znati zašto se ovo doga?a i shvatiti ?e, što se doga?a i onima koji ne mogu držati frekvenciju i vibracije ka unaprijed, da ?e vibracije i frekvencije zaista po?eti da usporavaju i da ?e i oni jednostavno nestati, a to ubrzanje ?e biti ja?e kako se približava centralni doga?aj.

Postojati ?e dvije struje svijesti, za Planet A i Planet B, koji ?e o?vrsnuti. Ova Svijesnost kaže da ?e tada prestati biti zajedno i da se više ne?e su?eljavati jedna s drugom. Oni koji su u sporom brodu, jednostavno više ne?e biti dio stvarnosti s onima koji dožive ubrzanje, kao što je u stvarnosti slu?aj s onima koji se sporije kre?u i onima koji su ubrzali. Oni jednostavno ne?e više biti dijelovi iste stvarnosti.

Oni koji su svjesni mo?i ?e zaista vidjeti pojedince koji usporavaju do te mjere da ?e nestati. Oni koji ne budu imalu tu razinu svijesti, ali su još uvijek dio procesa uzašaš?a, na?i ?e se u tom prirodnom procesu. Pojedinci koji su se nekada poznavali, ?iji životi su bili dio zajedni?kog, jednostavno ?e se preseliti, ponekad i kroz prirodnu smrt. Ponekad se upravo tako prelazi i oni više ne?e imati kontakt sa tim osobama, a ponekad i sam život mnoge preseli u razli?ite smjerove.

Kako pojedinci i sami postanu još više svjestni, oni ?e sve više razumjeti to?ke prosvijetljenja, da sve što se dogodilo je njihov vlastiti izbor, da je put „naprijed“ duhovno evolucijski, da su sami izabrali drugi na?in i da nisu više dio stvarnosti kojoj su nekada pripadali.

Zato ova Svijest kaže, da svaki odabir zapravo vrijedi, jer ?e biti onako kako je individua odabrala.

Kakav ?e biti život onih na Uzašlom Planetu?

Pitanje: Kakav ?e biti život uzišlih na planeti? Ho?e li entiteti raditi, jesti, spavati, itd., kao što su to radili na Planetu B? Da li ?e samo razlika u njihovom mentalitetu biti dio mira i sre?e za vrijeme njihove aktivnosti? Je li Planet A potpuno opremljen za smještaj, potrebe i aktivnosti uzašlih entiteta, kao što su mjesta za rad, tržišta, shop za hranu, neki oblik financijske razmjene za kupnju, ili ?e jednostavno subjekat misle?i na ono što on želi ili treba, to se pojaviti?

C. A.: Proces uzašaš?a se odvija postupno, a bez naglih dešavanja. To zna?i, da ?e se sam proces postepeno proširivati, onako kako treba da bude. Dakle, što ?e se desiti, nova znanja i novi na?ini razmišljanja ?e se odvijati postupno, u skladu s promjenama i doga?ajima na tom planetu, jer je svijest više istaknuta i iskora?ila je korak naprijed.

I tu ?e biti onih koji ?e postati vo?e, a to su oni koji su imali ve?u svijest i kroz svoje napore prije Uzašaš?a stvorili novu razinu svijesti, a tu ?e ve? biti na raspolaganju vo?e i u?itelji, vodi?i i ?uvari, te mnogi oni koji su se pomaknuli prema naprijed, koji su proširili svoju svijest, koji su možda ro?eni u sadašnjem fizi?kom realitetu s proširenom svijesti, da je mogu?e za njih da se presele direktno u više frekvencije planeta A.

Duga i Kristalna Djeca ?e ih voditi

Ova Svijest posebno govori o onoj djeci koja se sada ra?aju i koja su ro?ena u zadnja dva ili tri desetlje?a, a poznata su kao „Rainbow Djeca“, Kristalna djeca, i Indigo djeca, koji sada više nisu djeca naravno, nego su odrasli ?lanovi društva. Mnoga od Indigo djece koja su zaista preživjela buran život, bit ?e na frekvenciji Uzašaš?a i postati Uzašli gra?ani.

Tu ?e biti razli?iti nivoi svijesti, onih mnogih koji su Uzašli, a neki, kao što je ova Svijest ve? rekla, rade na otvaranju i prije Uzašaš?a i biti ?e u poziciji da se brinu, pokažu i ostalima put prema naprijed, koji su tu da obave posao koji treba da se uradi. To ne?e biti odmah mjesto trenutnih manifestacija, gdje oni koji jednostavno nešto požele, odmah se manifestira.

Me?utim, taj na?in ?e biti tu za one koji znaju da je to mogu?e, koji ?e postupno podu?avati i one ostale, korak po korak, kroz niz godina, ?ak ni za nekoliko godinama, ve? desetlje?ima. Te sposobnosti ?e biti norma, ali u odnosu na po?etak kada je proces uzašaš?a po?eo, to ne?e nužno biti norma, ali ?e svima biti poznato, te ?e i ostali shvatiti i da mogu raditi takve stvari, a biti ?e podu?avani od onih drugih, koji ?e biti otvoreni za takve stvari, koji ?e biti otvoreni za novi na?in razmišljanja, jer je to dio nove frekvencije svijesti, jer su izabrali da budu njen dio.

Koristiti ?e se ?ak tahnologija i ra?unala

Tu ?e još biti potrebna ra?unala i tehnologija, koja se koriste u ovom trenutku, ali bit ?e postupan pomak od ovisnosti takvih tehnoloških alata, zato ?e se poja?avati brzina misli i sposobnost da se o?ituje mislima, puno brže nego što to ra?unala mogu obaviti.

Me?utim, za taj prostor-vrijeme, takve tehnologije ?e se i dalje koristiti, i dalje ?e biti potrebne, sve dok se ne postigne svijest koja prepoznaje da ra?unala više ne služe svrsi. Me?utim, sva ta tehnologija ?e biti korisna još neko vrijeme.

Tako?er, zajedno s ovim pove?avati ?e se razumijevanje, da je svijest puno više prostranija i fleksibilnija od mehani?kog razmišljanja, kao što je proces koji se koristi u ra?unalnoj tehnologiji. Me?utim, ra?unalo je omogu?ilo mnogo ve?i napredak u posljednjih nekoliko desetlje?a i zbog toga, ova tehnologija ?e još uvijek biti koristna na drugoj strani.

Tako?er se vidi, da je sadašnji tehnološki napredak i alati koji su korišteni tijekom posljednjih nekoliko desetlje?a na mjestu i da ?e se daljnji napredak i biološki oblik tehnologije koristiti s puno više „ljubavi“, biti ?e mnogo više orijentiran na poja?anje misaonih procesa, u odnosu na mehani?ki proces kao što je sada.

?uda ?e biti banalna

Postoji mogu?nost da se bitak pripremi, ?ak i sada, prije uzašlog procesa, gdje ?e se stvari radikalno mijenjati, tako da ?e doga?anja za vrijeme uzašaš?a, kroz tehnološke naprave, imati ogromne biološke komponente i biti dio te ekspanzije svijesti, koja ?e biti druga?ija.

Dakle, odgovor na pitanje je; da, razvoj doga?aja, razmišljanja i na?in djelovanja ?e biti postupno takav, da ?e vremenom um biti mnogo više dostupan, više u procesu, i svoju ?e sposobnost o?itovati odmah, mnogo brže nego što je to bilo na po?etku Uzašaš?a.

Me?utim, biti ?e razli?itosti. ?uda ?e biti puno više uobi?ajena pojava, a bit ?e i uzbu?enja i ?u?enja novom na?inu života nakon Uzašaš?a.

Radit ?e se, jesti, spavati i dalje ?e biti isto kao što je i sada?

Pitanje: Ho?e li entiteti raditi, jesti, spavati i komunicirati na isti na?in kao što to rade sada?

C. A.: Ne, oni ne?e biti isti kao što su sad. Me?utim govore?i ovo, još uvijek ?e biti potreba za radom, imati ?e potrebu da budu aktivni, ali ?e biti neposrednih promjena, mislimo na radnu etiku, biti ?e ure?ena mišljenja oko rada.

To nije ono, kao što su Orionci uredili ?ovje?anstvu da razmišlja o terminu rada za novac, jer je novac koristan i potreban da se preživi, da se ništa ne može posti?i bez novca, da vam ekonomska situacija zavisi od novca.

Ne?e se više morati raditi za novac

U današnje vrijeme, prije ovog procesa uzašaš?a, ve?ini osoba je teško vjerovati da ne?e imati potrebe da rade za novac, ili za nekoga drugog, i oni teško razumiju da takav sustav može postojati, kako civilizacija može postojati da pojedinci ne pla?aju za stvari, kupuju stvari, jer cijeli sadašnji sustav je usmjeren Orionskim ure?enjem, a misliti da se može raditi i živjeti bez pla?anja je u velikoj mjeri još uvijek strani koncept.

Biti ?e potrebno da se nastavi s radom, ali ?e se raditi za svoju dobrobit, da individua sebe izrazi, da radi ono što ju privla?i, da se izrazi tamo gdje želi, a time ?e i rad postati još ve?im užitkom - to jednostavno ne?e biti naporno.

Tu jednostavno nemate potrebe za zaradom novca, jer sve stvari imaju u skloništima, a tako?er i hrana. Doista, takve stvari ?e biti svima na raspolaganju, da li radili ili ne, tako ?e svaka individua shvatiti da svatko ponaosob ima pravo da ispuni svoju potrebu, a da nitko nitkome ne mora raditi.

 

Stranica 3 od 11 Sve stranice