Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness - stranica

Orion dnevni red ne?e biti preuzet

Stoga ?e svatko raditi, jer ?e eljeti da bude kreativan, eljeti da bude aktivan, da se izrazi kroz aktivnosti po kojima ?e postati poznat, ali to ?e jednostavno biti toliko razli?ito, da u pore?enju sa ovim dananjim to izgleda kao neprimjereno. To jednostavno ne?e biti ista stvar, jer Orion dnevni red ne?e biti prenijet u Uzaa?e, u vii stupanj svjesne svijesti.

Rad ?e tako?er biti razli?it po tome, to ne?e nuno biti potrebno fizi?ki raditi. Mnogo ?e se posti?i na mentalnom i emocionalnom, i tako, mnoge stvari koje se odravaju danas, a one traju tako dugo, na fizi?ki na?in, jednostavno ?e nestati.

Tamo ?e biti dostupne tehnologije koje ?e omogu?iti da individua ne radi teke fizi?ke poslove, da pojedinac u odnosu na pojedinca bude zbrinut, da ne troi vrijeme rade?i te poslove, jer mu to vie ne?e biti potrebno.

Ova Svijest govori o tehnologijama koje ?e se prenijeti, tako da svijest pojedinca, koja je na drugoj razini, a koji ivi izvan fizikalnosti i tog stupnja svijesti, ne?e imati vie potrebu za starim na?inom izraavanja, ali neki oblik radnika ?e biti potreban.

Ho?e li roboti raditi ve?inu napornog rada na planetu

Oni koji su poznati kao roboti ili androidi, koji su toliko popularni u znanstvenoj fantastici jednostavno vie ne?e biti potrebni na Prosvjetljenom Planetu A.

Mnogi ljudi ?e eljeti da naprave robota; za popravak cesta, za izgradnju zgrada, za rad u tvornicama, za izradu fizi?kih stvari, koje se jo uvijek mogu koristiti na planetu Uskrsnu?a, na tom stupnju Uzale svijesti.

Ove stvari ?e se automatski vriti, kreacijama koje su i sada poznate kao roboti ili androidi.

To moe biti koristno za vrijeme dok se svijest bude premjetala dalje, naprijed tijekom desetlje?a, na drugu stranu Uzalog procesa. Prosvjetljeni ?e biti oni koji ?e kreirati i napraviti svojim ru?nim radom i djelom sve ono to ?e im biti potrebno za to vrijeme, da ?e ve?ina ljudi izabrati da rade posao za koji ?e biti sposobni. Za vrijeme, kako se proces Prosvjetljenja kre?e naprijed, moda ?e biti ljudi koji ?e jo uvijek raditi fizi?ke poslove, a i kasnije ?e se vidjeti da ?e odre?ene osobe uivati u tjelesnim aktivnostima, fizi?kom radu, kao to su rad u vrtu ili stvaranje gra?evinskih objekata.

Me?utim, taj proce ?e se toliko promijeniti, da jednostavno ne?e biti kao to je sada. ?ak i potreba za stvaranjem ogromanih neboderskih zgrada vie ne?e biti potrebno. Sve ?e biti mnogo vie uskla?eno s Panetom Zemljom i prema sebi, a ?ovje?ije nametanje svojih elja i potreba ?e splasnuti. Dakle, gradovi poznati kao to su sada ?e biti stvar prolosti, jer ne?e biti potrebno da se ivi u dunglama od betona.

Automobili i vozila kao to su dananja vie ne?e biti potrebna, ali to je neto o ?emu ?e ova svijest kasnije govoriti.

Androidi i roboti - razlika?
(Oni su neto poput stvorenja poznata kao "Podaci")

Pitanje: Da li je Android isto to i robot, ili je to neto druga?ije?

C. A.: Android je u biti vie prirodan bioloki i nema metalnu povrinu, to je ta razlika od robota. Oni ?e biti vie poput stvorenja, vama poznatih kao podatci iz serije Star Trek. Tu je razlika, ipak, ljudskom prirodom oni ?e bi?e ro?eni u ljudskom tijelu, iako ?e imati izgled ljudskog bi?a, ne?e imati duu i ne?e kao takvi imati ljudsku svijest.
Njihov napredak ?e biti isti kao i kod ra?unalnog ?ipa, koji imate upravo sada na ovoj planeti, a imati ?e i logiku i sposobnost da misle. Oni ?e biti u mogu?nosti da funkcioniraju visoko na toj razini - to je sve dio onoga to je pred vama, ali ova Svijest ne eli o tome mnogo razgovarati u ovom trenutku.

Dali ?e biti potreba jesti i spavati na Planeti?
(Prana i Vegetarijanstvo su norme)

Pitanje: Ho?e li entiteti jesti i spavati kao to su da sada ?inili, ili ne?e biti potrebe za spavanjem ili jelom?

C. A.: Zaista ne?e postojati potreba za tolikim jelom i spavanjem, jer ?e se i to promijeniti. Vama poznat na?in ishrane kao vegetarijanstvo ?e postati norma, ?ak ?e se i potreba za biljnim proteinima tako?er promijeniti. Energije ?e se primati kroz dah, kroz pranu koja se i sada koristi kroz joga tradiciju, a na Uzalom planetu ?e to sve vie biti slu?aj.

Oni koji razumiju kako se hraniti energijom vie ne?e morati jesti na na?in na koji se to radi sada, ne?e morati uzimati hranu kao to to ?ine danas.

Potreba za snom ?e se smanjiti

Ovo je ve? navedeno, ali ova Svijest kae, da ?e se smanjiti potreba za fizi?kim snom, jer ?e svijest tako?er i tu napraviti pomak. Aktivno sudjelovanje u spavanju ?e iznositi 5-tinu/6-tinu/7-minu dimenzionalne stvarnosti. Fizi?ko tijelo ?e postati mnogo vie eteri?no, a manje fizikalno, time ?e se i potreba za snom tako?er smanjiti.

To su dijelovi evolucijske staze, koju ova Svijest vidi kao lagano kretanje ka naprijed, me?utim, to se ne?e sve odmah deavati nakon Prosvjetljenja.

Uzali entiteti ?e se u toj fazi jednostavno otvoriti, tako da ?e se mnogi kretati u tom pravcu, a na ?elu ?e biti oni koji su ve? radili na pomaku vlastite svijesti, od kojih ?e drugi prosvjetljeni mo?i sve vie u?iti.

Koliko ?e te osobe ostati na planeti?

Pitanje: Koliko dugo ?e osobe ostati na Planeti? Ho?e li imati izbor da ostanu ili prije?u na drugo mjesto, kao to je to bio slu?aj s ovom viom dimenzijom?

C. A.: Ovo je tako?er slu?aj i s niim dimenzijama na zemlji. Sve osobe imaju izbor, ostati ili se vratiti natrag u viedimenzionalnost, u duhovnu svijest. Oni ?e zaista nastaviti dalje, jednostavno, oni koji su Prosvjetljeni ?e imati mnogo vie svijesti o njihovoj viedimenzionalnoj naravi i karakteru.

Mnogi ?e ostaviti tjelesnost, kroz razli?e faze, kada postignu dovoljno visoku svijest, da se putem svoga tijela mogu manifestirati, da mogu u svoje fizi?ko tijelo ulaziti i rastaviti ga, dok se budu kretali u vie stanje, u ?istu svijest, ?istu razinu svjesne svijesti.

Mnogima ?e to biti dostupno, ali do tog vremena mnogi ?e ivjeti u fizi?koj strukturi koja je prijelazna do vie razine svjesne svijesti, tako da ?e angaman u tim razinama svijesti biti sve vie i vie norma, dok ?e tijelo koje je jo uvijek na raspolaganju, biti kutak za spavanje ili san, dok ?e vii stupanj svijesti biti svijet snova.

Ovo nije velika razlika od onoga to se doga?a na fizi?kom nivou, ali to ?e biti vie istaknuto i prevladava?e razum vieg stupnja, a samim time i sanjanje ne?e biti misteriozno ili odbijeno, jer ?e taj nivo svijesti vidjeti kakav je prirodni aspekt viedimenzionalnog bi?a, a ne neto to ?e odbiti ili ne?e razumjeti.

Ova Svjesnost eli da pojasni doga?aje koji ?e se odvijati i u kom ?e se pravcu kretati ?ovje?anstvo, koje je vie u nefizi?kom stanju svijesti, ali to nije ono to ?e odmah nakon Prosvjetljenja biti dostupno. Tijekom vremena, to ?e postati tako, i to u relativno kratkom vremenskom razdoblju. Svijet koji ?e postojati nakon Prosvjetljenja, kroz proces koji ?e se odvijati, ?e biti radikalno druga?iji od svijeta koji postoji sad, prije procesa Prosvjetljenja.

Iako ova Svijest govori o stupnju fizikalnosti, koji ?e jo uvijek ostati, to ?e biti radikalna razlika od onoga to postoji sada, kao kada bi uporedili dan i no?, tj, ona sje?anja koja ste imali s novim stanjem svijesti kakvo ?e biti.

Fizi?ko stanje svijesti ?e potpuno nestati

Taj pomak ?e se nastaviti u sljede?ih, oko 140 godina, gdje vie ne?e biti sje?anja na fizi?ko stanje svijesti. To ?e jednostavno biti neto to ?e se mo?i manifestovati kada za tim bude potreba ili elja da se entitet uklju?i u tjelesnost.

Sve se odre?uje na po?etku procesa, u kome oni koji se presele ?e do?i do tog stanja svijesti, da za fizikalno?u prosto ne?e imati potrebu. Ti Prosvjetljeni entiteti ne?e imati elju za boravkom u fizi?koj stvarnosti, osim u slu?aju koji je ova Svijest ve? navela, kada postoji potreba ili elja da imaju fizi?ki doivljaj.

Trenutna pretvaranja u duhovno stanje su ve? u toku

Mnogi imaju uvjerenje da je proces Prosvjetljenja trenuta?no pretvaranje u duhovno stanje. Takva trenutna pretvorba je ve? u toku - to se zove smrt. Na prijelazu iz fizi?kog stanja, svijest pojedinca je odmah je putena ka viedimenzionalnoj svijesti, koja postoji izvan fizi?kog nivoa svijesti.

To je ono to ?e se postupno dogoditi, kako se proces odvija prema razini svijesti, koja postoji odmah nakon smrti, isto je i nakon Uzaa?a. To je evolucijski proces kojim ?e se ?ovje?anstvo pomaknuti prema naprijed, u multi-dimenzionalnost.

Mnogo ?e se promijeniti nakon procesa prosvjetljenja. Mnogo ?e biti u mogu?nostima koje nisu imali prije, ali ?e odmicati jo dublje, kako se tokom vremena proces bude razvijao. Ova svijest je svjesna paradoksa koji je ovdje prisutan u vezi tih promjena, a koje ?e se dogoditi odmah nakon Prosvjetljenja, za koje je jo uvijek potrebno vrijeme. Dramati?no ?e se promijeniti svjesno razumijevanje o tome to ?ovjek uistinu je, kako je mnogo vie od fizi?kog tijela i fizi?ke egzistencije, a mnogi su ve? svjesni toga, za jedan ili dva stupnja prije procesa Prosvjetljenja.

Ve?ina onih koji ele Prosvjetljenje ?e doivjeti Prosvjetljenje i imati ?e sve dublje i dublje razumijevanje ljudske svijesti. Za njih ovaj proces Prosvjetljenja, u prvom redu, predstavlja ostvarenje onoga to znaju ili misle da ?e biti tako, u odnosu na miljenje koje je dirigovano, jer oni zamiljaju da bude tako, a to ?e za njih zapravo i biti tako.

Dakle, mnogi ?e mo?i doivjeti duboku i ?udesnu magi?nost. To je najve?a pojedina?na promjena koja ?e se dogoditi nakon procesa Proasvjetljenja.

Putovanje u fizikalnost ?e se nastaviti na Planetu B.

Za ve?inu ljudi koji su stekli uslove za proces Prosvjetljenja, ve?ina ?ovje?anstva koja izlazi, po?eti ?e ivjeti prosvjetljeno, jednostavno razmiljaju?i o tome, zamiljaju?i ili pitaju?i se o tome. Naravno, proces koji ?e se odvijati na Planetu B, ?e biti radikalno druk?iji. Njihov put u fizikalnost ?e se nastaviti.

Oni ?e u svojoj prirodi postajati sve vie i vie gu?i, ne osloba?eni, ne slobodni kao to postoje danas. Dananja sloboda je uglavnom zbog onih pojedinaca koji trebaju da pristupe viim stupnjevima svijesti, jer ?ovje?anstvo, ?ak i u ovom stupnju i vremenu, kroz svoja iskustva, ima puno vie slobode, puno vie mogu?nosti i sve ?e biti tako, dok oni koji su sanjari, vizionari, oni koji dre vie razine svijesti ne odstupe iz fizi?ke razine stvarnosti.

Nakon to pojedinci, koji su se vezali za ve?i stupanj fizikalnosti odu, po?eti ?e puni zamah. Oni koji ostanu na?i ?e se u nepovoljnom poloaju, naspram onih s viom svijesti, ali oni s viom svijesti ?e ve? oti?i. Ova svijest kae, da oni koji se jo uvijek dre za ono to je njima poznato ?e morati zaspati, "oni" su oni koji su izabrali da se ne penju, koji je izabrali da ne podiu razinu svijesti.

Oni ?e kao neinteligentni, s vlastitom svijesti, nastaviti postojanje u odabranoj gustoj stvarnosti, u gustim vibracijama. Tako ?e sve vie i vie zaboravljati to je nekad bilo i znati samo za tjelesnost, nakon ?ega ?e to i postati.

Ho?e li oni koji se Uspnu na Planet A imati i dalje reinkarnaciju i Karmu?

Pitanje: Ho?e li oni koji se uzdiu s planeta i dalje biti predmet karme i reinkarnacije? I ako je tako, kako to moe biti, kada nam se govori da je to ivot mira, ljubavi, sloge i dr., - to dovodi do izravnavanja karme?

C. A.: Ova Svjesnost kae, da za Pobjednike nema vie karme, jer ona nije potrebna s ve?im razumjevanjem, s ve?om svijesti, doga?aje stvara svaka individua, jer u?initi neto protiv drugog pojedinca, bez njegove volje ili elje, jednostavno nije na?in na koji ?e se ivjeti.

Ne?e biti potrebna suradnja s drugim pojedincima u stvaranju karme, kako pojedina?no, tako i prema drutvu, dakle, nema potrebe za karmu. To je negativno iskustvo koje nije vie potrebno, jer je za time bila potreba, kao na?in u?enja u fizi?koj stvarnosti.

Reinkarnacija vie ne?e postojati

to se ti?e reinkarnacije, unutarnja viedimenzionalnost ?e se razumjeti i angairati, te ?e shvatiti, da je reinkarnacija jednostavno oblik viestruke dimenzionalnosti, vie ivota, viestrukih slojeva svijesti, i da ?e se mnogi ivoti mo?i vidjeti, razumjeti i doivjeti s ovom viom razinom svijesti.

Na jedan na?in, reinkarnacija koju sada razumjete na fizi?koj razini, vie ne?e postojati, jer je u to vrijeme, taj proces izgledao kao linearan - da su se proli ivoti dogodili u nekom trenutku prolosti, i da se linearna linija provla?i kroz prolost, sadanjost u budu?nost.

Takvo shva?anje vie ne?e biti valjano, za ve?u svjesnost i razumijevanje ne?e biti u igri, jer sva vremena postoje istovremeno, i na tom istovremenom postojanju, svi ivoti postoje istovremeno, a time i svijest moe odabrati bilo koje ivotno iskustvo, u bilo koje vrijeme, biti otvoren za iskustva koja su prisutna u tom ivotu, dakle, reinkarnacija kao to je sada razumjete, vie ne?e postojati. Postojati ?e viedimenzionalnost, istovremeno ?e se doivljavati u bilo koje vrijeme, u bilo kojem trenutku, zavisi nato se individualna svijest eli usredoto?iti.

U sreditu pozornosti ?e biti primarno razumijevanje. Ono na to se individua fokusira to ?e i doivjeti. Karma jednostavno vie nema potrebe biti u fokusu i ona ?e prestati postojati, a samim tim i potreba za slije?enjem sekvencijalnog ivotnog poredka u razli?itim reinkarnacijama koje ne?e vie postojati, time ?e se sve promijeniti.

Biti ?e zapam?eni proli ivoti?

Pitanje: Ho?e li se osobe sje?ati svih razli?itih ivota koje su imali, u trenuta?nom ivotu ili je to neto to bi se trebalo razviti?

C. A.: Razvoj ?e se pojaviti ?im bitak napravi pomak, to je kretanje, a ostvarenje se doga?a naprijed u proirenju svijesti, ?ak i mimo toga to ?e u po?etku biti spremni za Prosvjetljenje. U sreditu pozornosti ?e biti ova osnova. Kao to svijest u?i da se usredoto?i, na svoju namjeru, na doga?aj ili na doga?aje, jer to je ivot, tako ?e se Svijest usredoto?iti na taj doga?aj, sve dok traje to iskustvo. To je neto to ve? postoji, ali na ?udan na?in tako?er mora biti u?eno.

Kada svijest dosegne do tog mjesta, da razum fokusira ono to je bitno i osnovno, onda je sve mogu?e, bilo da je u pitanju ivotni vijek, dimenzija ili bilo to drugo, onda je bilo koje iskustvo mogu?e.

Ho?e li Edenski Vrt biti vra?en?
(Ispitiva? je prili?no zbunjen oko Planeta A i B)

Pitanje: Ako Planet B, gdje se trenutno nalazimo, bude vra?en u Edenski Vrt, od strane Vanzemaljske Galakti?ke Federacija, kada kona?no budemo stigli na nau obalu, tako da sve bude ?isto, veselo i radosno boravite, to ne?e biti kao glavna zapreka da se mnogi subjekti ne mogu uspeti, ili ?e taj proces Prosvjetljenja biti gotov prije Edena i da ?e se zlatno doba osnovati ovdje na Planetu B.? Ako su entiteti zadovoljni s Planetom B, onda oni nisu razlog, "Zato i?i bilo gdje drugdje kad smo tako sretni i zadovoljni upravo ovdje?"

Nije mi to?no jasno to ?e se dogoditi na Planetu B, kada se zatvore vata Prosvjetljenja. Naveli ste, da ?e Planet B, opet biti tre?i denzitet. Izgleda da je to Planet B, koji se trenutno die na 4. i 5. dimenziju, ali ?e kao opet pasti u tre?u, kao to je i sada Zemlja, i ako je tako, ne?e li Edenski vrt i zlatno doba jo uvijek prevladavati na Planet B, to je poeljno mjesto za podrati?

C. A.: Ova Svijest treba ista?i pogreku u misaonom procesu, i pretpostavci od strane postavlja?a pitanja. Planet B. ne?e biti Eden planeta, kojim ?e tek postati Planet A. jer to je planeta koja ?e biti Eden, jo jednom, taj dio procesa ?e se dogoditi nakon odvijanja, koje ?e trajati nekoliko stotina godina, dok se ne vrate energije u Edenski Vrt.

Planet A je u uzlaznom procesu i on ?e se sam prestrojiti, ali ne?e do?i do savrenstva koje je imao Edenski vrt, a oni koji na njega do?u ?e razumjeti svoju novu ulogu, svoju pravu ulogu u tom procesu.

Dakle, oni ?e biti u mogu?nosti jo jednom sudjelovati u Edenskom vrtu, a on, (Planet A) ?e biti na raspolaganju svima koji se penju, jer samo oni mogu razumijeti svoju ulogu, svoje mjesto, sklad i ravnoteu rada i ivota. Kao svjesno bi?e, svaka individua ?e posjedovati planetarnu svijest Nove zemlje i imati ?e svoje mjesto na novom Prosvjetljenom Planetu, imati ?e mjesto na New Gaia, o svijesti ivih bi?a, koji ele ivjeti u harmoniji sa svim njezinim gra?anima, sa svima bi?ima koja na njoj prebivaju.

Planet B ?e biti degradirana i zaga?ena Planeta
(Osueni oceani s ogromnim pustinjama)

Jednostavno, Planet B ne?e biti Eden, a doga?aji koji ?e dalje slijediti na Planetu B, dovesti ?e do propadanja i unitavanja prekrasne planete, koja se trenutno bori za svoj opstanak. Iako je njezina prirodnost da bude Edenski vrt, neznanje i arogantne akcije bi?a, koja sada ive na njezinoj povrinu, imaju negativne posljedice na njezinu dobrobit.

Ova Svijest vidi da ?e Planet B degradirati u kvalitetu, jer ?e se svijest o planetu isklju?iti i oti?i u dubok zimski san. To je tako, mnogi ?e doivjeti degradaciju planeta, koji ?e biti jako zaga?en, to ?e biti jako otrovno podru?je, sa velikim pustinjama, koji ?e imati presuene oceane.

ivot pod zemljom je jedina mogu?nost Planeta B.

Svijest o planetu ?e i?i duboko u planet, ?ime ?e povrina postati neprijateljska povrina. Dio borbe ?e biti jednostavno borba za opstanak. Mnogi ne?e mo?i nastaviti preivljavanje na povrini, a to ?e zna?iti, da ?e mnogi oti?i pod zemlju. Oni ?e morati preivljavati pod povrinom, jer ivot na povrini vie ne?e uistinu biti mogu?.

O tim uvjetima govoreno je i ranije, a zra?enja koje dolazi unititi ?e povrinu planete, do te mjere, da ?e ivot pod zemljom biti jedina mogu?nost. To ?e se odvijati tijekom mnogih generacija, a kako ne mognu preivjeti na povrini, nastaviti ?e pod zemljom, ?ime ?e u?i u fizi?ku vibraciju planeta. Kako svijest o planetu tone, to ga privla?i prema unutra, efekt ?e biti gu?i, a tako i svijest onih bi?a koja ive ispod povrine.

Pogreno je pretpostaviti da ?e Planet B biti Eden planet, i mnogi, koji se ne ele uspeti, koji su toliko ispunjeni ljubavlju prema slavnom Edenskom Vrtu, misle?i da ?e ova planeta to postati, su jednostavno u krivu - to je pogrena pretpostavka.

To nije sudbina Planeta B, ili onih koji ?e i dalje imati fizi?ki doivljaj svijesti na tom planetu.

 

Stranica 4 od 11 Sve stranice