Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Rudolf Steiner - Osnove Ezoterije - stranicaOSNOVE EZOTERIJE XI / XXXI
Berlin, 6 listopad 1905

Danas ?emo objasniti kako radi Karma i sebi razjasniti u kakvoj je to vezi s takozvana tri svijeta. Svi ostali svjetovi, s izuzetkom ova tri, teko dolaze u razmatranje kada je rije? o ljudskom razvoju; tri relevantna su fizi?ki, astralni i mentalni svjetovi. Za vrijeme dnevnog stanja svijesti, mi smo u fizi?kom svijetu; tamo, u izvjesnom smislu, imamo potpuno i jednostavno fizi?ki svijet ispred nas. Moramo samo usmjeriti naa osjetila prema vani da bi ispred nas imali fizi?ki svijet kao takav. Ali u trenutku kada gledamo na fizi?ki svijet s interesom, pristupamo mu s osje?ajem, mi smo ve? dijelom u astralnom svijetu i samo djelomi?no u fizi?kom svijetu. Samo za?eci ivljenja potpuno u fizi?kom svijetu su prisutni danas u ljudskom ivotu; na primjer, kada netko jednostavno promatra umjetni?ko djelo bez da osje?a bilo kakvu elju da ga posjeduje. Ovakva kontemplacija umjetni?kog djela je vaan ?in due, kada, zaboravljaju?i na sebe, radimo zaista na duhovnom zadatku. Ovo ivljenje u potpuno fizi?kom svijetu, zaboravljaju?i sebe, vrlo je rijetko. To je rijetkost da se na prirodu gleda u punoj kontemplaciji, jer su obi?no uklju?eni mnogi drugi osje?aji. Ipak, ovo nesebi?no ivljenje u fizi?koj prirodi je od vrlo velike vanosti; jer samo tako ?ovjek moe imati pravu svijest o sebi. U svim drugim svjetovima obi?an ?ovjek je jo uronjen u svijet nesvjesnog.

U fizi?kom svijetu ?ovjek nije jedino svjestan sebe, on moe tako?er postati nesebi?an. Njegova dnevna svijest me?utim nije jo nesebi?na ako nije u stanju zaboraviti sebe. Ovdje fizi?ki svijet nije prepreka, ve? djelovanje astralnog i mentalnog svijeta. Ako, me?utim, on zaboravi sebe, razdvojenost nestaje i on nalazi svoje bi?e raireno u ono to je vani. Ali samo u fizi?kom ivotu dananji ?ovjek moe razviti ovu svijest o sebi bez razdvojenosti. Svijest o sebi mi zovemo ego. ?ovjek moe postati svjestan sebe jedino unutar okruenja. Tek kada stekne osjetila prilago?ena za odre?eni svijet on moe postati samosvjestan u tom svijetu. Sada ima osjetila jedino za fizi?ki svijet ali drugi svjetovi stalno djeluju u svijesti o sebi i zamra?uju je. Kada u njoj djeluju osje?aji, to je astralni svijet; kada netko misli, u svijesti djeluje mentalni svijet.

Misli mnogih ljudi nisu nita vie od refleksija okruenja. Vrlo je rijetko imati misli koje nisu tako povezane. ?ovjek ima takve vie misli jedino kada su budna osjetila za mentalni svijet, tako da misli ne samo da misli, ve? ih opaa oko sebe kao bi?a. On tada u mentalnom svijetu ima istu svijest o sebi kao onu koju je posjedovao Chela, Inicijat. Kada netko pokua eliminirati prvo fizi?ki svijet oko njega, zatim sve impulse, strasti, promjene raspoloenja i tako dalje, obi?no ni jedna misao nije ostala. Samo pokuajmo oslikati sve to utje?e na ?ovjeka utoliko to ivi u prostoru i vremenu. Pokuajmo pozvati pred duu sve povezano s mjestom gdje ivimo i vremenom u kojem ivimo. Sve to dua stalno ima u sebi kao misli zavisno je o prostoru i vremenu. Sve to ima prolaznu vrijednost. Treba prema tome prije?i od reflektiranih impresija osjetila i dopustiti da ivi podnoljiv misaoni sadraj da bi se postepeno razvila devachanska osjetila. Re?enica kao ona iz Svjetla na putu, Prije nego o?i mogu vidjeti moraju napustiti suze , [Originalni engleski od Mabel Collins bi prije bioPrije nego o?i mogu vidjeti moraju biti nesposobne za suze.] vrijedi za sva vremena i sva mjesta. Kada dopustimo da ovakva re?enica u nama ivi, tada u nama ivi neto to je iznad prostora i vremena. To je sredstvo, sila, koja postepeno doputa devachanskim osjetilima da se probude u dui za ono vje?no u svijetu.

Tako ?ovjek ima svog udjela u tri svijeta. Me?utim tek je postepeno doao u ovu situaciju. Nije uvijek bio u fizi?kom svijetu; tek je postepeno postao fizi?ki i stekao fizi?ka osjetila. Prethodno je bio na viim planovima. Siao je sa Astralnog Plana na Fizi?ki a prije toga sa Mentalnog Plana. Ovaj potonji dijelimo na dva dijela, Nii Mentalni ili Rupa Plan, gdje je sve ve? diferencirano, i Gornji Mentalni ili Arupa Plane, gdje je sve nediferencirano u stanju zametka. ?ovjek je siao sa Arupa Plana kroz Rupa Plan i Astralni Plan u Fizi?ki plan. Tek je na fizi?kom planu postao svjestan sebe. Na Astralnom Plan on nije svjestan sebe a na Rupa i Arupa Planovima jo manje. Na fizi?kom planu ?ovjek po prvi puta dolazi u kontakt s vanjskim objektima u svom neposrednom okruenju. Kada god se bi?e susretne s vanjskim objektima, to ozna?ava po?etak samosvijesti. Na viim planovima ivot je jo potpuno zatvoren unutar sebe. Kada je ?ovjek ivio na astralnom planu jedina realnost koju je imao proizlazila je iz njegovog vlastitog unutarnjeg ivota. To je po svojoj samo prirodi bila slikovita svijest. ?ak iako je to bilo ivo iskustvo ipak je to bila samo slika koja je izniknula unutar njega. Od ovoga, sadanji dnevni snovi samo su slabi ostatak. Kada je na primjer astralno ljudsko bi?e pristupilo soli, to je nesvjesno utjecalo na njega i unutar njega bi izniknula slika. Ako je pristupio nekome tko je bio suosje?ajan prema njemu on ga ne bi vidio izvana, ve? bi unutar njega izniknuo osje?aj simpatije. Ovaj ivotu u astralu bio je od potpune samosvojnosti i razdvojenosti. Samo na fizi?kom planu ?ovjek se moe odre?i svoje razdvojenosti, u tome to preko svojih osjetila on opaa objekte, spaja se sa svojim okruenjem, sa Ne-Ja. U tome lei vanost fizi?kog plana. Da ?ovjek nije ugazio na fizi?ki plan, nikada se ne bi mogao odre?i svoje odvojenosti i okrenuti svoja osjetila prema vani. To je u stvari gdje po?inje rad na nesebi?nosti. Sve osim ?iste kontemplacije fizi?kih stvari vie pripada egu. Treba se prilagoditi ivjeti na viim planovima onako nesebi?no kao to je ?ovjek to po?eo ?initi na fizi?kom planu, iako do sada samo rijetko. Objekti fizi?kog plana tjeraju ?ovjeka da postane nesebi?an i da daju neto objektu, to je Ne-Ja. S obzirom na elje, na ono to ivi u dui, ?ovjek jo usmjerava svoj ivot u skladu sa svojim udnjama. Na fizi?kom planu mora se nau?iti odre?i, osloboditi elje od sebe. To je prvi korak.

Slijede?i korak je da se usmjeri ne prema svojim vlastitim eljama ve? prema onima koje mu dolaze izvana. Nadalje, kada ?ovjek svjesno i vlastitom voljom ne djeluje u skladu s mislima koje se javljaju unutar njega, ve? se preda mislima koje nisu njegove vlastite, tada se uzdie gore na plan Devachana.

Moramo prema tome traiti u viim svjetovima neto to lei izvan nas kako bi se odnosili prema tome kao to se odnosimo prema objektima u fizi?kom svijetu. Stoga, moramo uzeti u obzir elje Inicijata. Student okultnog u?i o eljama koje su ispravne za ?ovje?anstvo i sebe usmjerava u skladu s njima, ba kao to se kroz vanjsku prinudu netko usmjerava prema ?ulnim objektima. Kultura i u?enje o eljama vodi nas na Astralni plan.

Kada netko postane u mislima nesebi?an, doputaju?i vanjskim mislima U?itelja mudrosti da pro?u kroz njegovu duu preko koncentracije ili meditacije na misli U?itelja tada tako?er opaa misli svijeta koji ga okruuje. U?enik okultnog ve? moe postati U?itelj na Astralnom planu, ali na Mentalnom planu to je mogu?e jedino za vie U?itelje.

Na prvom mjestu ?ovjek stoji pred nama u svojoj fizi?koj prirodi. On u isto vrijeme ivi u Astralnom i Mentalnom svijetu, ali samosvijest ima samo u fizi?kom svijetu. Mora prije?i cijeli fizi?ki svijet dok njegova svijest o sebi nije apsorbirala sve to ga fizi?ki svijet moe nau?iti. Ovdje ?ovjek sebi kae: Ja. Povezuje njegovo Ja sa stvarima oko njega, u?i proiriti svoje Ja kroz kontemplaciju; ono te?e vani i postaje jedno s objektima koje je potpuno razumio. Ako smo ve? razumjeli cijeli fizi?ki svijet vie ga ne trebamo, jer tada bi ga trebali imati unutar nas. U sadanje vrijeme ?ovjek ima unutar sebe samo dio fizi?kog svijeta. Ljudsko bi?e koje je ro?eno kao Lemurijanac u svojoj prvoj inkarnaciji, koje je upravo u to?ki usmjeravanja svog ega prema fizi?kom svijetu, zna do tada samo malo o njemu. Kada me?utim on do?e do svoje zadnje inkarnacije, morat ?e imati ujedinjen cijeli fizi?ki svijet sa svojim Ja.

U fizi?kom svijetu ?ovjek je preputen sebi, ovdje ga nitko ne vodi, on je stvarno naputen od Boga. Kada je doao iz Astralnog svijeta Bogovi su ga napustili. U fizi?kom svijetu mora nau?iti postati vlastiti gospodar. Ovdje u stvari moe ivjeti samo, kao to u stvari i ivi, njiu?i klatno mudro izme?u istine i pogreke. Mora pipati i traiti put za sebe. Sada uglavnom pipa u mraku. Njegov pogled je okrenut vani; ima slobodu izbora, ali je tako?er izloen grekama. Na Astralnom planu nije imao takvu slobodu; tamo je bio pod prisilom od sila koje stoje iza njega. Kao vrsta marionete on jo visi na strunama Bogova; jo ga moraju voditi. Utoliko to je ?ovjek danas jo duevno bi?e, Bogovi jo ive u njemu. Tu su sloboda i nesloboda jako izmijeane. Njegove elje se stalno mijenjaju. Ova plima i oseka elja dolaze iznutra. Tu su Bogovi koji rade u ?ovjeku.

?ovjek je jo manje slobodan na Rupa planu Mentalnog svijeta, a jo i manje na Arupa planu Vieg Mentalnog svijeta. ?ovjek postepeno postaje slobodan na fizi?kom planu to vie, kroz znanje, postaje nesposoban za greku.

U istom stupnju u kojem radi na fizi?kom planu i upoznaje ga, sti?e sposobnost prijenosa u Arupa plan onoga to je nau?io u fizi?kom svijetu. Arupa plan je sam po sebi bezobli?an, ali dobiva formu kroz ljudski ivot. ?ovjek sakuplja rezultate lekcija koje je nau?io na fizi?kom planu i prenosi ih, kao ?vrsto etablirane oblike u dui, gore u Arupa plan. Zato je u gr?kim Misterijima dua zvana p?ela, Arupa plane konica a fizi?ka zemlja polje cvije?a. To je podu?avano u gr?kim Misterijima.

to je sada to bilo to je nagnalo duu dolje na fizi?ki plan? To je bila elja, udnja: ni na koji na?in nije sila na nii plan osim kroz elju. Prethodno je dua bila u astralnom svijetu; ovo je svijet elja. Sve to su Bogovi u astralnom svijetu usadili u ljudska bi?a bio je potpuno svijet elja. Najistaknutiji atribut ovih pred-Lemurijskih bi?a bila je elja za fizi?kim. ?ovjek je u to vrijeme imao pravu udnju za fizi?kim: imao je unutar sebe nesvjesnu, slijepu udnju za fizi?kim. Ta udnja je jedimo mogla biti smirena kroz svoju zadovoljtinu. Preko ideja, preko aspekata znanja kojeg sti?e, ova udnja za fizi?kim nestaje.

Nakon smrti dua ide na astralni plan i odatle na Rupa i Arupa planove. Ono to je dua stekla tamo deponira. Ono to jo nije donijela sobom, to je jo nepoznato, nagoni je ponovno dolje; to izaziva tenju za nove inkarnacije. Koliko dugo dua ostaje na Arupa planu zavisi od toga koliko je ljudsko bi?e steklo na fizi?kom planu. U slu?aju divljaka to je vrlo malo i tako u njegovom slu?aju postoji samo slabi bljesak na Arupa planu. Tada se ponovno sputa u fizi?ki svijet. Onaj tko je nau?io sve u fizi?kom svijetu vie ne treba naputati Arupa plan, ne treba se vie vratiti na fizi?ki plan, jer je ispunio svoju dunost u fizi?kom svijetu.

S obzirom na njegovo astralno bi?e, ?ovjek danas jo napola pripada astralnom svijetu. Astralni omota? bio je napola probijen i on opaa svijet fizi?kog preko svojih osjetila. Kada uspije ivjeti na astralnom planu kao to sada ivi na fizi?kom planu, kada tamo nau?i promatrati na sli?an na?in, tada tako?er donosi percepcije astralnog plana na Arupa plan. Ono to tada nosi gore od astralnog plana struji me?utim jo vie od Arupa plana gore na slijede?i vii, Buddhi plan. Tako?er i ono to postie na Rupa planu kroz meditaciju i koncentraciju nosi sa sobom gore na Arupa plan i tamo to daje preko na jo vie planove.

Onaj dio ?ovjeka koji je astralan otvoren je napola prema fizi?kom svijetu a napola prema viim svjetovima. Kada je otvoren fizi?kom svijetu doputa sebi da bude upravljan percepcijama osjetilnog svijeta. Sa druge strane je predmet upravljanja odozgo. Isti je slu?aj s njegovim mentalnim tijelom. Ovo potonje je tako?er djelom upravljano izvana a dijelom upravljano iz unutarnjeg svijeta od Bogova, Deva. Poto je to tako ?ovjek mora sanjati i spavati.

Sada tako?er moe razumjeti prirodu spavanja i sanjanja. Sanjati zna?i okrenuti se prema unutarnjim Deva-silama. ?ovjek sanja gotovo cijelu no? samo se toga ne sje?a. Za vrijeme sna mentalno tijelo je kontinuirano vo?eno od Deva. ?ovjek jo nije svjestan sebe na viim planovima, stoga u snu nema samosvijest. Po?inje to biti na astralnom planu. U dubokom snu on je na mentalnom planu. Tamo apsolutno nema samosvijest. Samo je na fizi?kom planu ?ovjek budan. Ovdje je njegov ego prisutan i nalazi svoj puni izraaj. Astralni ego ne moe se jo potpuno izraziti na fizi?kom planu i prema tome mora povremeno naputati tijelo. Da bi se to moglo dogoditi ?ovjek mora spavati. Stanje sanjanja i spavanja samo su ponavljanja ranijeg razvoja. Na astralnom planu on je bio u stanju sanjanja, na mentalnom planu je zaspao. Ova stanja ponavlja svake no?i. Tek kada stekne osjetila za druge planove on vie ne sanja niti spava, ve? tada opaa stvarnosti. U?enik okultnog u?i opaati takve stvarnosti na astralnom planu. On tada oko sebe ima stvarnost. Tko god je doveo svoj razvoj na jo vii stupanj okruen je stvarno?u ?ak i u dubokom spavanju. Tada po?inje kontinuitet svijesti.

Treba shvatiti ovaj niz delikatnih koncepata; tada je razumljivo zato ?ovjek, kada je bio na viim planovima opet silazi. Ono to jo ne zna, ono to jo nije prepoznao, ono to Budist zove Avidja, ne-znanje, vodi ga natrag u fizi?ku egzistenciju. Avidja je prva od sila karme. Prema budisti?kom u?enju postoji dvanaest karmi?kih sila koje vode ?ovjeka dolje. One se zajedno zovu Nidana. Kako se ?ovjek postepeno sputa, na?in na koji se javlja karma postaje o?it. Avidja je prvi efekt. To je suprotni pol onoga s ?ime se ?ovjek susre?e na fizi?kom planu. Poto ide fizi?kim planom i tamo se s ne?im sjedinjuje, prizvana je reakcija. Akcija uvijek priziva reakciju. Sve to ?ovjek radi u fizi?kom svijetu tako?er proizvodi i reakciju i radi natrag kao karma. Akcija i reakcija je tehnika, mehanizam karme.


OSNOVE EZOTERIJE XII / XXXI
Berlin, 7 listopad 1905

Kada se raspravlja o fizi?kom tijelu ve?ima ljudi ima nejasnu, konfuznu ideju o tome to ono u stvari je. U stvari ono to imamo pred sobom nije samo fizi?ko tijelo ve? kombinacija fizi?kog tijela s viim snagama. Komad planinskog kristala je tako?er fizi?ki ali po samoj prirodi je neto sasvim razli?ito od ljudskog uha ili srca, koji su tako?er fizi?ki. Oko i srce su dijelovi fizi?kog tijela, ali oni su pomijeani s ?ovjekovim viim ?lanovima i kroz to, dolazi do ne?ega to je potpuno razli?ito od ostalih aspekata fizi?kog. U vodi nalazimo kisik i vodik ali oni izgledaju potpuno razli?ito kada ih pogledamo odvojene. Tada smo svjesni njihove razlike. U vodi pred sobom imamo mjeavinu oboje. Ono to nas susre?e u fizi?kom tijelu ?ovjeka tako?er je mjeavina koja se sastoji od fizi?kog, eterskog i astralnog tijela.

Fizi?ko ljudsko oko je sli?no kameri, jer, kao kod kamere, unutar njega se pojavljuje slika okolnog svijeta. Tek kada se izdvoji iz fizi?kog oka sve to se ne moe na?i u kameri, otkriva se to je specifi?na priroda fizi?kog oka. Tako tako?er treba izdvojiti iz cijelog fizi?kog tijela sve to nije ?isto fizi?ko: tek tada imamo ono to se u okultizmu zove fizi?ko tijelo. Ono samo niti moe ivjeti, misliti niti osje?ati. Tada tamo ostaje vrlo mudro ustrojen, ekstremno kompliciran robot, potpuno fizi?ki aparat. Samo to, je sve to je bilo od ljudske egzistencije na stupnju Starog Saturna. U to vrijeme o?i su bile prisutne samo kao male kamere. Ono to je stvoreno kao slika okolnog svijeta dolo je u svijest Deva bi?a. U sredini evolucije Saturna takozvani Asura (Archai) bili su dovoljno napredni da koriste aparat. U to vrijeme bili su na ljudskom stupnju. Oni su koristili automat i slike koje stvara. Same Asure nisu bile unutar aparata ve? vani i samo su koristili slike kao to mi koristimo fotografski aparat da bi napravili slike krajolika. Dakle fizi?ko tijelo ?ovjeka bilo je u to vrijeme arhitekturna struktura fizi?kog aparata vo?enog izvana. To je prvi stupanj ljudske egzistencije.

Drugi stupanj razvoja bio je proimanje fizi?kog aparata s eterskim tijelom. On tada postaje ivi organizam. To je tako?er nalo izraz u konfiguraciji tijela. Robot je izgra?en iz sasvim ?vrste nediferencirane mase, sli?ne onoj to je danas ele supstanca, kao meki kristal. U drugoj Rundi evolucije kod postojanja na Starom Sunca, fizi?ki robot je bio proet s eterskim tijelom. U ovoj Rundi se razvio solarni pleksus. Tako je nazvan jer su jo danas prisutni rudimenti organa. On u fizi?kom robotu oblikuje nervni sustav. Neto je sli?no prisutno kod biljke. To je drugi stupanj.

Ali ovi stupnjevi nisu kona?ni; evolucija postepeno nastavlja. ?ak je i danas solarni pleksus aktivni posrednik kod odre?enih ivotinja koje nisu razvile ki?menu modinu. Sve ivotinje beski?menjaci su pojedina?ne forme iz prijanjih stupnjeva onog to je ranije poloeno. Samo na Zemlji ?ovjek izbacuje iz sebe ivotinje ki?menjake. U ranija vremena njegov organizam je jo nekako bio sli?an onom od dananjeg raka. ?ovjek je napredovao iznad tog ranijeg stupnja dok je rak ostao nepokretan. Zaprepa?uju?a je ?injenica da cijela unutarnja struktura raka ima izvjesne sli?nosti s ljudskim mozgom. Postoje u stvari sli?nosti izme?u interne strukture raka i ljudskog mozga. Kao i ljudski mozak i rak je tako?er zatvoren u ?vrstom oklopu. Nakon to je ?ovjek razvio kraljenicu i preobrazio gornje kraljeke, napustio je tvrdi oklop. Rak se nije dalje razvijao. Prilagodio se svom okruenju pomo?u tvrdog oklopa kojeg je morao imati i koji slui istoj svrsi kao i zatitni prekriva? cijelog tijela kod ?ovjeka.

Tre?i stupanj je onaj u kojem je sav transformiran od astralnog tijela koje radi unutar njega. Ova organska transformacija je povezana s razvojem srca i cirkulacijom krvi. Srce ribe je zaostalo na pola puta. Razvoj srca je proporcionalan stupnju na kojem je pove?anje unutarnje topline tijela; to ne zna?i nita drugo uvla?enje astralnog tijela u krv.

Ki?mena modina s mozgom je organ ega. To je zati?eno s trostrukim zatitnim omota?em astralnog, eterskog i fizi?kog tijela. Nakon to je organ ega (ki?mena modina i mozak) bio pripremljen, ego je legao u krevet za njega napravljen, i ki?mena modina i mozak pojavljuju se kao organi u slubi ega.

?etverostruki ?ovjek je sastavljen na ovaj na?in. To je Pitagorejski kvadrat.

1. Ki?mena modina i mozak su organi ega.
2. Topla krv i srce su organ Kame (astralnog tijela).
3. Solarni pleksus je organ eterskog tijela.
4. Stvarno fizi?ko tijelo je komplicirani fizi?ki aparat.

Tako je bilo konstruirano ?etverostruko bi?e ?ovjeka.

U okultizmu ono to smo sada opisali se ponovno zove spirala (Wirbel), neto to se gradi izvana prema unutra i ujedinjuje se s onim to se gradi unutra. Fizi?ko tijelo, etersko i astralno tijelo izgradili su ljudsko bi?e. Zatim ego po?inje osje?ati i gradi iznutra prema vani. To su ?etiri sastojka ?ovjeka. Ovdje u vanjskom nalazimo otisak ?etverostrukog ?ovjeka. Sav dalji razvoj je takve prirode da ljudsko bi?e, po?evi od te to?ke ega, svjesno doivljava ono kroz to je prije prolazio nesvjesno.

Danas, da bi shvatili da je to tako, moramo najprije istraiti to se odvilo kada je na ego razvijan. Da bi to napravili moramo, takore?i, zauzeti poloaj ispod odre?enog organa. To je zgodno opisano u Buda legendi. U legendi se kae da je Buda ostao sjediti pod Bodhi stablom dok nije stekao prosvjetljenje da bi se uzdigao na vie stupnjeve, do Nirvane. Za to je Buda morao smjestiti sebe ispod mozga, ispod organa svijesti. To zna?i da staze koje je prije proao nesvjesno sada mora prije?i svjesno. Ispod velikog mozga lei, vie prema natrag, mali, mozak u obliku stabla (cerebellum). Buda se smjestio ispod ovog mozga. Cerebellum je Bodhi stablo. To pokazuje da ono to je re?eno u ovako dubokoj legendi u stvari je uzeto iz ljudske evolucije.

Sve to je sada poznato samo preko anatomije u to je vrijeme bilo poznato na sasvim drugi na?in. Okultni istraiva? radio je svoja istraivanja uz pomo? Kundalini svijetla. U?enik je bio pripremljen za to na slijede?i na?in. On dolazi U?itelju. Ako ga potonji smatra dostojnim on bi dobio uputu, ne u stvari poduku danas se to promijenilo, danas ?ovjek mora na?i svoj put pomo?u intelekta i koncepata ali je U?itelj govorio neto ovako: Svaki dan otprilike est tjedana mora provesti vie sati u meditaciji i predati se nekoj re?enici vje?ne vrijednosti, potpuno uranjaju?i sebe u nju. U dananje vrijeme ?ovjek to ne moe jer ivot u dananjoj civilizaciji ima za njega previe zahtjeva. U to je vrijeme u?enik meditirao est do deset sati dnevno. To se ovih dana ne moe bez da se povu?e iz cijelog ivota oko njega. U ono vrijeme u?enik jedva da je trebao neto vremena za vanjske potrebe. Naao bi prehranu u vanjskoj prirodi. Prema tome je svoje vrijeme koristio za meditaciju, moda neprekidno deset sati. Pomo?u toga je vrlo brzo toliko napredovao da bi doveo svoje tijelo, koje je u to vrijeme bilo manje gusto, u takvo stanje da je u njemu bilo probu?eno Kundalini svijetlo. To je za unutarnje bi?e ono to je sun?eva svijetlost za vanjski svijet. Mi u stvari ne vidimo vanjske objekte, ve? reflektirano sun?evo svijetlo. U trenutku kada, pomo?u Kundalini svijetla, moemo osvijetliti duu, ona postaje vidljiva kao objekt koji obasjava sunce. Tako za u?enika yoge cijelo unutarnje tijelo postepeno postaje osvijetljeno. Sve drevne anatomije bile su vi?ene iznutra, kroz unutarnje prosvjetljenje. Tako je (Indijski) redovnik, koji je zaodjenuo njihova iskustva u legende, govorio o tome to su opaali kroz Kundalini svijetlo.

Sada se moramo pitati kako se radilo na razli?itim dijelovima ljudskog tijela. S obzirom na ono to pripada mozgu i ki?menoj modini, ?ovjek prvo radi svjesno na fizi?kom planu kroz ljudski ego [praznina u tekstu ...] On za sada nema utjecaja na bilo to drugo. Nema na primjer utjecaja na cirkulaciju krvi. Takve stvari se razvijaju postepeno. Tu sura?uju druga bi?a, Deva bi?a, tako da su sva stvorenja koja imaju cirkulaciju krvi zavisna od Deva sila za regulaciju. Astralno tijelo je proeto i na njemu rade razli?ite Deva sile. Najnie rade na astralnom tijelu. Vie snage rade na eterskom tijelu a jo vie Deve na fizi?kom tijelu, najsavrenijem tijelu kojeg ?ovjek posjeduje. Astralno tijelo je upadljivo manje savreno nego fizi?ko tijelo. Fizi?ko srce je zaista vrlo pametno; glupo je astralno tijelo, koje usmjerava u srce svakakve sr?ane otrove. Najsavreniji dio ?ovjeka je fizi?ko tijelo, manje savreno je etersko tijelo a jo manje savreno je astralno tijelo. Ono to je jo na po?ecima, beba u ?ovjeku, to je ego organizacija. To je ?etverostruki ?ovjek, koji sadri ego kao to hram sadri boji kip.

Cijeli razvoj ljudske kulture nije nita drugo nego rad ega u astralnom tijelu, edukacija astralnom tijela. ?ovjek ulazi u ivot ispunjen eljama, impulsima i strastima. Utoliko koliko ovlada ovim impulsima, eljama i strastima, ugra?uje svoj ego u astralno tijelo. Kada esta korijenska rasa, esta epoha, bude dola do kraja, ego ?e potpuno preraditi astralno tijelo. Do tada ?e astralno tijelo i dalje biti zavisno od potpore Deva sila. Dok ego ne prome cijelo astralno tijelo, toliko dugo Deva sile moraju podravati rad.
Drugi stupanj razvoja, koji slijedi onaj kulturalni, razvoj je u?enika ezoterije. On razvija ego u eterskom tijelu. Kroz to Deva sile se postepeno otputaju radom vlastitog ega. Tada on tako?er po?inje vidjeti u sebe.

Sada moemo pitati: koji je zna?aj astralnog tijela, zbog koje svrhe ?ovjek ima astralno tijelo? Ono je da mu da mogu?nost, preko elja, da napravi ono to ina?e ne bi bilo napravljeno, i da se uputi na fizi?ki plan. Jer prije nego ?ovjek stekne objektivno znanje na fizi?kom planu mora na njega usmjeriti svoje elje i udnje. Bez njih on ne bi mogao razviti objektivno promatranje svijeta ili osje?aj za odgovornost i moral. Samo postepenom transformacijom svojih elja one se mogu promijeniti u dunosti i ideale. ?ovjek moe prije?i taj put jedino upravljaju?i, organiziraju?i snagu astralnog tijela.

Etersko tijelo je nositelj misli. Ono to je misao unutar ?ovjeka, vani je etersko, ba kao to je elja unutar njega, vani astralno. Ali tek kada po?inje ?isto miljenje eterska supstanca zra?i u astralnim impulsima. Toliko dugo dok miljenje jo nije ?isto miljenje imamo astralnu supstancu koja okruuje etersku formu. Dakle misaone-forme, kako se zovu, na?injene su iz jezgre eterske supstance okruene astralnom supstancom. Du ivaca struje takozvane apstraktne misli, koje su me?utim u stvarnosti sasvim konkretne, jer su one eterske sile. ?im ?ovjek po?ne misliti, ego ve? radi u njegovom eterskom tijelu. Kada ?ovjek umre postane mu jasno da fizi?ko tijelo nema nita s egom. Svaka veza izme?u fizi?kog tijela i ega nakon smrti je prekinuta. Prije se ta veza odvijala indirektno kroz ostala tijela. Kada ona vie nisu tu le nema vie vezu s egom. Tada ga vanjske Deva sile prime i ono je opet apsorbirano u fizi?ko okruenje. Rije? verwesen (raspadanje) ne zna?i samo umrijeti, ve? i povratak u Wesen (bi?e) iz kojeg je tijelo dolo. To je ono to se moe re?i u odnosu na fizi?ko tijelo. Danska rije? Lichaam ne zna?i Leichnam (truplo) ve? fizi?ko tijelo koje treba biti noeno.

Etersko tijelo je u velikoj mjeri u sli?noj situaciji kao fizi?ko tijelo. Ono je na isti na?in uzeto od Deva i ponovno rastvoreno u op?u cirkulaciju. Ali tamo preostaje ono to je samo ljudsko bi?e ugradilo u njega i to se ne rastvara. Upravo to kasnije, u vrijeme reinkarnacije, formira centralnu to?ku, oko koje se kristalizira ono to ?e se dodati. Ovaj mali dio eterskog tijela ostaje kod svakog prisutan. Na isti na?in ostaje od astralnog tijela onoliko koliko je ljudsko bi?e u njega ugradilo. Tek tijekom tre?e tre?ine este korijenske rase cijelo astralno tijelo ?e biti zadrano od svih ljudi koji se normalno razvijaju.

Dakle razvoj po?inje tako to ?ovjek svjesno radi na svom astralnom tijelu. Zadatak Chele, okultnog u?enika, dalje se sastoji od transformacije njegova eterskog tijela. Stupanj u?enika je zavren kada nakon smrti cijelo etersko tijelo ostaje netaknuto. Boravak u Devachanu je neophodan da bi bila mogu?a obnova snaga eterskog tijela. Mala porcija eterskog tijela koju za po?etak ?ovjek nosi u Devachan moe izrasti u kompletno etersko tijelo, jer su tamo kreirani neophodni uvjeti.

To ?ini razumljivim razli?ite duine boravka u Devachanu. Kada ljudsko bi?e stoji na po?etku svog razvoja i transformiralo je samo malo od svog eterskog tijela moe u Devachanu ostati samo kratko vrijeme. Dio eterskog tijela koji nedostaje mora za njega biti zamijenjen od vanjskih Deva. Kako se dalje razvija postepeno boravi u Devachanu due vrijeme; dakle vrijeme koje tamo provodi pove?ava se proporcionalno s njegovim vlastitim razvojem. Ljudi, me?utim, koji su napredniji ponekad se iz drugih razloga reinkarniraju ranije, na primjer, jer su svijetu potrebni.

Kada umre Chela, prisutno je cijelo etersko tijelo. Tako se na ovom stupnju Chela moe odre?i Devachana jer je etersko tijelo potpuno prera?eno. Onda se, nakon sasvim kratkog vremena, odvija ponovno ro?enje. Na po?etku on ?eka u astralnom svijetu, kao mjestu tranzicije, dok od U?itelja ne dobije odre?enu misiju. Tada opet moe uzeti svoje etersko tijelo da bi se jo jednom reinkarnirao.

Dok se ne dosegne ovaj stupanj za evoluciju je neophodna dualnost, t.j. ono to ?ovjek nije mogao za sebe razviti iznutra ugra?eno je u njega izvana. Pomo? mu treba do?i izvana. Tako je u Devachanu etersko tijelo jo jednom kompletirano od vanjskih Deva snaga. Fizi?ki plan i Devachan su suprotni polovi. Izme?u njih lei Kamaloka, mjesto tranzicije, tranzicijski stupanj, posredno stanje koje uzrokuje da ljudsko bi?e bude povezano s onim to je ugradilo u svoje astralno tijelo. Astralno tijelo vodi ?ovjeka na fizi?ki plan, gdje usmjerava svoju panju prema vani. Ovdje su udnje kultivirane u kontaktu s vanjskim stvarima. Kada osoba umre njegove udnje za vanjskim objektima ne prekinu se odmah, premda vie nema organe koji ga s njima dovode u vezu. elja preostaje ali nedostaju organi. U Kamaloki mora prekinuti ove tenje za vanjskim svijetom. Kamaloka u stvari ne pripada normalnom razvoju; to je samo stupanj gdje treba napustiti navike. Zbog toga to ?ovjek ne moe vie zadovoljiti svoje elje, poto vie nema organe za fizi?ki svijet, dolazi do Kamaloke.

Kada netko po?ini samoubojstvo poistovjetio je svoj ego s fizi?kim tijelom. Iz tog razloga tenja za fizi?kim tijelom je sve intenzivnija. Izgleda mu kao da je on uplje stablo, kao netko tko je izgubio ego. Tada ima stalnu e? za sobom.

Kada je ?ovjek nasilno usmr?en u sli?noj je situaciji. U slu?aju kada se netko susretne s nasilnom smr?u on nastavlja traiti svoje fizi?ko tijelo sve do vremena kada bi ina?e umro. To traenje moe dovesti do tetnih reakcija. U takvom se slu?aju moe dogoditi da ?ovjek koji doivi nasilan kraj bude ispunjen stranim gnjevom protiv onog tko je uzrokovao njegovu smrt. Tada je u ubijenom ?ovjeku udarac izmijenjen u protu udarac. Dakle iz astralnog svijeta, due Rusa pogubljenih iz politi?kih razloga borile su se protiv vlastitih sunarodnjaka na strani Japanaca. To se dogodilo u rusko-japanskom ratu; to me?utim nije op?e pravilo.


OSNOVE EZOTERIJE XIII / XXXI
Berlin, 8 listopad 1905

Ovo predavanje je umetnuto u te?aj da obasja svijetlom mnoge stvari izgovorene u ostalim predavanjima. Baviti ?e se aktivno?u i prirodom Deva.

U sadanje vrijeme je vrlo teko govoriti o Bogovima ili Devama jer ?ak i oni ljudi koji jo imaju pozitivan stav prema religiji i jo vjeruju u Bogove, nemaju vie nikakav ivi odnos s boanskim duhovnim bi?ima. Taj ivi odnos s Bogovima, bi?ima, odnosno, onima koji su daleko uzvieniji od ljudskih bi?a, nestao je tijekom doba materijalizma. Posebno tijekom materijalisti?kog doba, koje se razvilo na prekretnici 15-og i 16-og stolje?a pa do naeg vlastitog vremena, ta iva veza s Bogovima je bila izgubljena. Mala je razlika da li osoba zauzima stajalite prema Darwinovom materijalizmu ili govori o Bogovima u vie ili manje religijskom smislu. Vie je u pitanju da postanemo ivotno svjesni da smo se mi sami uspeli od niih stupnjeva egzistencije i jo se moramo uspeti na vie stupnjeve. Moramo shvatiti da imamo odnos i s onim to je ispod i s onim to je iznad.

Instrukcije o Bogovima prvo su bile sistematizirane os Dionysiusa Areopagite, u?enika apostola Pavla. To me?utim nije bilo napisano do 6-og stolje?a. Zato u?enjaci pori?u postojanje Dionysiusa Areopagite i govore o spisima Pseudo-Dionysius, kao da je to bilo u 6-om stolje?u kada su stare tradicije bile prvi puta prikupljene. Istina o toj stvari moe biti potvr?ena jedino ?itanjem u Akasha Kronici. Akasha Kronika me?utim u?i da je Dionysius stvarno ivio u Ateni, da je bio iniciran od Pavla koji mu je dodijelio da poloi temelje u?enja o viim duhovnim bi?ima i da prui to znanje posebnim inicijatima. U to vrijeme odre?ena uzviena u?enja nisu nikada bila zapisivana ve? su jedino prenoena usmenom predajom. U?enja o Bogovima tako?er su bila na taj na?in dana od Dionysiusa njegovim u?enicima, koji su ih inda prenosili dalje. Ovi u?enici iz direktnog naslije?a s namjerom su nazivani Dionysius, tako i zadnji od njih, koji je napisao ova u?enja bio je jedan od onih koji su dobili to ime.

To u?enje o Bogovima, kako ga je dao Dionysius, zaokruuje tri puta tri ranga boanskih bi?a. Tri najvia su: Serafini, Kerubini, Troni. Slijede?i stupanj: Dominiji, Mo?i, Vlasti. Tre?i stupanj: Prvobitni po?eci, Arhan?eli i An?eli.

U Bibliji se ?esto pojavljuju rije?i Na po?etku. One se odnose na Prvobitne po?etke ili Arhaje. Na po?etku Bog stvori nebo i zemlju. To zna?i: Bog Po?etaka, koji je na tom stupnju, stvori nebo i zemlju. To je bio jedan od Arhaja koji pripada tre?em rangu Hijerarhija.

Iznad Serafima stoje boanska Bi?a ?ija priroda je toliko uzviena da ljudska mo? razumijevanja ne moe doprijeti do njih. Nakon tre?eg ranga slijedi ?etvrta hijerarhija: ?ovjek, kao desetina u cijelom nizu.

Imena hijerarhija se ne odnose na pojedince ve? na odre?eni stupanj svijesti velikog univerzuma, i Bi?a se kre?u od jednog stupnja do drugog. Eliphas Levi je to jasno opaao i stavljao naglasak na ?injenicu da se ova imena odnose na stupnjeve razvoja, na hijerarhije.

Osnova organizacije Crkve ide natrag tako?er do istog Dionysiusa koji je formulirao u?enje o Bogovima. Crkvena hijerarhija je trebala biti vanjska slika unutarnjih hijerarhija svijeta. Ova grandiozna misao mogla je jedino biti provedena ako je vrijeme bilo zrelo za razumijevanje svega toga u istinskoj formi. Dionysius je zavijetao svojim u?enicima takvo u?enje u odnosu na Crkvu, da, ako bi to moglo biti realizirano, nastala bi snana i veli?anstvena organizacija. U to vrijeme se pokualo objaviti u?enje na takav na?in da se nit nikada ne prekine od jednog u?itelja do sljede?eg, koji je tako?er prenosio i ime. Prema tome nije za?u?uju?e da je tek u 6-om stolje?u Dionysius zapisao u?enje. Ta u?enja me?utim nisu naila na op?e razumijevanje jer za to ?ovje?anstvo jo nije bilo zrelo. Ona su dakle stala kao vrsta testamenta.

to dalje idemo natrag to su ivotniji koncepti koje je ?ovjek imao o Bi?ima koja stoje iznad ?ovje?anstva.

Sada razvijemo odre?ene koncepte o tome kako ?ovjek obi?na osoba u prosje?nom kulturnom okruenju naeg vremena susre?e Bogove. Nakon smrti ljudsko bi?e najprije prolazi kroz Kamaloku, stanje u kojem se postepeno rjeava navika zemaljskog ivota i osloba?a se udnji. To je stvarno samo u prvom stupnju da je boravak u Kamaloki ?esto zastrauju?i i uasan. Kasnije ?ovjek prolazi kroz period Kamaloke kada se mora pro?istiti od delikatnijih veza s zemaljskim svijetom. Taj boravak u Kamaloki nije vaan jedino za osobu o kojoj se radi; kao to ?emo vidjeti, aktivnost ljudskih bi?a u viim uvjetima Kamaloke moe se tako?er koristiti u svijetu izvan njih. Nakon Kamaloke ?ovjek ulazi u uvjete Devachana, gdje, koriste?i sposobnosti koje je za sebe stekao, radi na svemu to je neophodno da bi izgradio novo etersko tijelo. Na Arupa planu Devachana treba ostaviti sa strane sve to je stekao svojim iskustvima na fizi?kom planu. Zato je u ezoterizmu gr?ki sve?enik zvao duu p?ela, Arupa plan konica a fizi?ki plan cvjetna livada.

Nema me?utim potrebe da ?ovjek bude neaktivan u viim oblastima. Za vrijeme dok prolazi kroz Kamaloku i nii Devachan moe izgledati da nema to raditi osim pustiti da se ostvari ono to je ranije po?eo. Ali ?ovjek tamo nije neaktivan; ono to doivljava u tim uvjetima zna?ajno je za cijeli svijet.

Nova inkarnacija ljudskog bi?a ima svrhu jedino ako na?e uvjete koji su potpuno razli?iti od ranijih. U normalnim okolnostima vra?a se kada je cijela situacija toliko razli?ita da je ono to nalazi oko sebe sasvim novo, tako da ono to dodaje prethodnom postignu?u bude sasvim novo. To se doga?a u periodu kozmi?kog vremena kada Sunce napreduje od jedne konstelacije Zodijaka do slijede?e. Na primjer, oko 800 pr.n.e. sunce je u prolje?e ulo u konstelaciju Ovna ili Janjeta i to je trajalo do 1800 godine. Sada, na po?etku prolje?a, stoji u konstelaciji Riba. Dvije tisu?e, est stotina godina pro?e prije nego Sunce pro?e od jedne konstelacije Zodijaka do slijede?e. Tijekom tog vremena uvjeti na Zemlji prolaze fundamentalnu promjenu.

Reinkarnacija je povezana s ovim epohama, tijekom kojih se ljudsko bi?e obi?no inkarnira jednom kao mukarac i jednom kao ena. U svakoj pojedinoj inkarnaciji u stvari smo samo pola ljudskog bi?a. Muka i enska inkarnacija pripadaju zajedno. Zbog sasvim druga?ijih fizi?kih uvjeta na zemlji nova inkarnacija nije bez svrhe. Ako je na primjer netko bio inkarniran u vrijeme Homera (u znaku Ovna ili Janjeta, Jasona(vo?a Argonauta), Zlatnog runa) doivio bi neto sasvim razli?ito od onog to bi doivio sada.
Ove inkarnacije same po sebi mogu izgledati kao dio potpuno mehani?kog procesa. Me?utim ni?eg nema vani to nije dolo iznutra. Trebamo se prilagoditi da svugdje govorimo o stvarnom duhu, da ga traimo, i opaamo to se u stvari zbiva.

Kada gledamo floru i faunu Europe u naoj epohi moramo razlikovati tri zone: zapadnu, srednju i isto?nu zonu. Isto?na zona se podudara sa Slavenskim narodima, srednja s Germanskim i zapadna s Latinskim narodima. Materijalisti vjeruju da su se ljudska bi?a prilagodila svojim okolnostima, ali to nije tako. Razli?iti narodi su sebi kreirali svoje fizi?ke uvjete. Duh naroda prvo radi na zemlji, na biljkama i ivotinjama u koje ulazi. Zapadno europski teritorij je pripremljen od latinskih naroda, Srednje europski od germanskih, Isto?no europski od slavenskih naroda. Dakle ljudska bi?a prvo sebi grade ku?u u kojoj kasnije borave. Sada upitajmo: Kada ?ovjek radi na vanjskoj konfiguraciji zemlje? Kao i sve u zemaljskom svijetu, sudbinu je tako?er ?ovjek pripremio za sebe, i o tome se ovdje dijelom radi.

U Kamaloki ?ovjek je stvarno uklju?en u suradnju na radu na ivotinjskom carstvu, u transformaciju vrsta. Silu koja do toga dovodi prirodni znanstvenici zovu adaptabilnost. Me?utim sve to se naziva adaptabilnost skriva ljudsku aktivnost na drugoj strani egzistencije. Sve to se javlja kao metamorfoza u ivotinjskom carstvu, utje?u?i i mijenjaju?i ivotinjske instinkte tako da ivotinje prolaze transformaciju, odvija se preko ljudskih bi?a u Kamaloki koja se pripremaju za svoju slijede?u inkarnaciju. Tamo ?ovjek radi na vlastitoj ku?i u pripremi za svoj slijede?i ivot. U Kamaloki ?ovjek radi na fauni a u Devachanu na flori. Transformacija biljnog svijeta rezultat je sila Devachana. A fizi?ki svijet koji se tako?er mijenja, vanjski uvjeti Prirode, pod utjecajem su Arupa plana, (Vieg Devachana). Tamo je, ?ovjek suradnik na stijenama, na mineralnom carstvu zemlje. Zasigurno je neophodno u nekoj mjeri imati okultne snage da bi se napravile ovakve opservacije na odgovaraju?em mjestu. Nije slu?ajno da rudari [Steiner misli na rudare metala i minerala, ne ugljena] posebno prave ovakve opservacije ispod zemlje. Novalisove ?uvene okultne sposobnosti povezane su s ?injenicom da je bio rudarski inenjer.

Kada uzmemo u obzir da u nadosjetilnim regijama ?ovjek razvija odre?ene snage, premda dok je tamo jo nema svoju punu svijest, shva?amo da su te snage vo?ene od viih bi?a, od Deva. Razlikujemo razli?ite stupnjeve Deva: astralni, Rupa-mentalni i Arupa-mentalni. Astralne Deve imaju kao najnii ?lan astralno tijelo, ba kao to mi imamo fizi?ko tijelo. Kao i ?ovjek, astralna Deva sastoji se od sedam ?lanova. Posjeduje prema tome, kao sedmo, jo jedan ?lan koji je vie nego Atma. Sve su Deve konstituirane prema istim principima kao i ?ovjek. Kako razvoj napreduje na vie planove bi?e stje?e svjesno majstorstvo nad odgovaraju?im niim planovima. Danas na fizi?kom planu ?ovjek gospodari jedino na mineralnom carstvu. Tamo moe sam neto konstruirati, ali jo ne moe konstruirati biljku ili ivotinju. U mineralom carstvu on ima komponente jasno pred sobom. Na slijede?em stupnju on svjesno stvara biljke (Peta Runda) i zatim ivotinje (esta Runda) i kona?no sebe (Sedma Runda).

Bi?a koja zovemo Deve mogu napraviti mnogo vie od ljudskih bi?a Sedme runde. Oni mogu koristiti oblasti koje lee ispod njihova vlastitog svijeta. Mogu, za odre?enu svrhu, na kratko vrijeme formirati tijelo koje trebaju. Tako se astralna Deva, ako tako eli, moe na odre?eno vrijeme inkarnirati fizi?ki.

Nedvosmislene ideje o Devama moemo formirati jedino ako krenemo od ljudske aktivnosti. Do izvjesne to?ke, ?ovjek je slobodan, moe ?initi to eli. Me?utim ljudi ne rade zajedno harmoni?no, pa prema tome razli?ite sile koje se nastavljaju od ljudskih bi?a moraju biti dovedene u harmoniju. Ono to ljudi rade mora imati op?eg efekta, i to u svijetu mora biti svrsishodno. Bi?a koja to donose su Deve. Oni tako?er reguliraju kolektivnu karmu. ?im se ljudi udrue s zajedni?kom svrhom imaju kolektivnu karmu koja ih okuplja i vodi njihovim putem, tkaju?i zajedni?ku karmi?ku nit.

Tako je u Rusiji postojala sekta Duhobora (ratnika duha) koji su bili duboko religiozni. Na naivan na?in, ali u vrlo lijepom obliku, posjedovali su u?enja Teozofije. Ti ljudi su bili prognani i o?ito vie nemaju vidljivog utjecaja. Materijalisti ?e re?i: ?emu je to sluilo? Duhobori su nestali. Ali svi koji su bili povezani u ovoj sekti biti ?e u slijede?oj inkarnaciji povezani zajedni?kom vezom, da bi kasnije prelili u ?ovje?anstvo ono to su nau?ili. Na ovakav na?in grupe koje su se nale zajedno rade na ?ovje?anstvu u slijede?im inkarnacijama. Ideja koja je utjelovljena u njihove ivote ponovno te?e vani u svijet. Nalazimo istu ideju u dubljem obliku kod jo jedne ovakve grupe.

Tako je na primjer postojala u Srednjem vijeku sekta Manihejaca. Tajna Manihejaca je da su shvatili da ?e u budu?nosti postojati dvije grupe ljudskih bi?a, dobri i loi. U Petoj rundi ne?e vie biti mineralnog carstva, ve? umjesto njega carstvo zla. Manihejci su to znali. Oni su prema tome sebi ve? stavili zadatak da podu?avaju ljude da bi kasnije mogli postati prosvjetitelji zlog ?ovjeka. U sekti Manihejaca stalno se nalazi dublja mudrost.

Moramo razlu?iti odvojenu volju pojedinih ljudskih bi?a od snaga koje stoje iza njih da bi ujedinile te individualne volje u zajedni?ku volju. Na taj na?in imamo kolektivnu karmu.

Ruokriari su govorili o bi?ima koja su povezana s grupama ljudi. Fizi?ko tijelo pripada pojedina?nom ljudskom bi?u; astralno tijelo u drugu ruku ve? pripada grupi. Jednim dijelom svog astralnog tijela ?ovjek je povezan s grupnom duom. Ono to jo ne moe za sebe napraviti danas je napravljeno za njega od Deva. Oni jo rade na ?ovjekovu astralnom tijelu. Deve ?ak i vie sura?uju u onome to ?ovjek danas postie kroz rad na svom eterskom tijelu. Vidjeli smo da su u dijelu Kamaloke ?ovjekove snage koritene u slubi ivotinjskog carstva, ali one su vo?ene od Deva. Odatle ?ovjek stalno dalje napreduje na svom putu u Devachan.
Posebna klasa Deva su Planetarni duhovi Dhyan-Chohan koja su ranije dosegnula stupanj koja ?e ljudska bi?a posti?i mnogo kasnije. Ona stoje na stupnju koji ?e ?ovjek dose?i tek u estoj i Sedmoj rundi. Planetarni duhovi su s ostalima uklju?eni u kreativnom radu na odre?enim aspektima planetarne evolucije.

U sadanje vrijeme ?ovjek je aktivan na fizi?kom, astralnom i devachan planu. Sve je aktivnost. Koji sada zna?aj imaju za ?ovjeka Planetarni duhovi u bilo kojoj odre?enoj situaciji? Aktivnosti koje u sadanje vrijeme izvrava ?ovjek, bile su izvravane od Planetarnih duhova tijekom prethodnog stupnja evolucije, tijekom prethodnih planetarnih stanja. Ono to su tada apsorbirali sada imaju unutar sebe kao mudrost. To im omogu?ava da postanu u?itelji slijede?e planetarne epohe. Oni Deve koji su bili aktivno uklju?eni u oblikovanje zemlje jo nisu mogli prepoznati ishodine zakonitosti; to je bilo mogu?e tek za bi?a na viem stupnju Mudrosti. Iznad stupnja Mudrosti je stupanj Volje, manifestirane aktivnosti. Duhovi mudrosti (Kirioteti) i Duhovi Volje (Troni) stvarni su vo?e planetarne evolucije.

U vrijeme dok je ?ovjek jo bio astralno bi?e, prije doba Lemurije, unutar njega su radile Deve i unaprijed u njega ugradili ono to se iz njega pojavilo kasnije. Prije doba Lemurije u unutarnjem bi?u ?ovjeka nicala je slika njegova okruenja. Osje?aji simpatije i antipatije tako?er su se javljali u slikovnom obliku unutar njega. Sve su to potakli Deve. U to vrijeme bio je upravljan vladavinom Deva. Kasnije je u nekoj mjeri preuzeo vladavinu nad sobom, postaju?i podre?eni ?lan u slubi Deva. Sada je on u nekoj mjeri naputen od Boga. Samo u dijelu koji nije naputen od Boga Deve jo rade unutar njega. Chela u sebi svjesno oivljava onaj svijet koji je ?ovjek u pred-lemurijsko doba nau?io prepoznati u slikama. Tada su mu pristupile elje i strasti u obliku aurskih slika u kojima su ivjele misli Deva, ali sve je to bilo u dubokoj svijesti sumraka. Nakon to je sada sve to izgubljeno, ?ovjek se morao boriti da postigne svjesno vi?enje vanjskog svijeta. Dalji razvoj Chela-e sastoji se u stjecanju toga u potpunoj svijesti. On zadrava sasvim potpunu svijest. Medij, odnosno, medijumstvo, je povratak u ranije doba.

Ono to ?ovjek doivljava na fizi?kom planu kostur je njegove kreativne aktivnosti; temelj za slijede?e periode evolucije. Kroz njegov kontakt sa vanjskim svijetom, unutar njega se formiraju sposobnosti u skladu s time koja je kasnija planetarna aktivnost odre?ena, poslije ?e sam ?ovjek postati planetarni duh.

U naem govoru kreiramo temelje za kasnija planetarna stanja. Ono to danas govorimo tamo ?e stvarno biti prisutno kao temelj, ba kao to stijene i kamenje ?ine temelj zemlje. U jednoj sferi iskustva prolaze kroz zamreni proces da bi u drugoj sferi mogli evoluirati. Pojedinac je boanstven utoliko to moe ponovno izdahnuti ono to je uzeo unutra. Deve postaju Deve utoliko to mogu vratiti ono to su prethodno apsorbirali.

Ono to je bilo apsorbirano to je prvobitna mudrost i sada se vra?a natrag. Teozofija je onoliko koliko su sami Bogovi bili jednom u?itelji ?ovje?anstva.

Karma je zakon. Deva je onaj tko dovodi zakon u primjenu. An?eo rotacije vremena dovodi do primjene zakona koji se ti?u grupa ljudskih bi?a. Pojedina osoba u grupi djeluje nagonski. Deva vodi Duu naroda; on je u stvari Dua naroda. Dua naroda nije apstrakcija, ve? ivu?i duh.


OSNOVE EZOTERIJE XIV / XXXI
Berlin, 9 listopad 1905

Danas ?emo govoriti i ?ovjekovom boravku u Devachanu izme?u dviju inkarnacija.

Stalno nam mora biti jasno da ovaj boravak u Devachanu nije nigdje drugdje nego gdje smo mi sami u fizi?kom ivotu. Jer Devachan, astralni i fizi?ki svijet nisu nita drugo nego tri me?usobno proimaju?a svijeta. Najto?niju ideju o Devachanu moemo dobiti ako mislimo na svijet elektri?nih sila prije nego je otkriven elektricitet. Bilo je vrijeme kada je sve to bilo sadrano u fizi?kom svijetu, samo je to bio tada okultni svijet. Sve to je okultno treba jednom biti otkriveno. Razlika izme?u ivota u Devachanu i onom u fizi?kom svijetu je da je ?ovjek u svojoj sadanjoj epohi obdaren organima koji mu omogu?avaju promatrati fizi?ki svijet ali ne i s organima koji mu omogu?uju promatranje pojava u Devachanu.

Zamislimo sebe u dui nekog tko ivi izme?u dviju inkarnacija. On je predao svoje fizi?ko tijelo silama zemlje i ostavio svoje etersko tijelo ivotnim silama. On je nadalje predao dio svog astralnog tijela na kojem nije radio. Onda se na?e u Devachanu. Vie kao vlastiti posjed nema ono to su bogovi radili u njegovom eteri?kom i astralnom tijelu; sve je to odba?eno. Sada posjeduje samo ono to je sam postigao tijekom mnogih ivota. U Devachanu to ostaje njegovo. Sve to je ?ovjek napravio u fizi?kom svijetu slui svrsi da ga u?ini sve vie svjesnim u Devachanu.

Uzmimo odnos jedne osobe s drugom. Moe se re?i da je to jednostavno prirodno, na primjer izme?u bra?e i sestara koji su dovedeni zajedno kroz prirodne okolnosti. To je me?utim samo djelomi?no prirodno, jer moral i intelektualni faktori stalno djeluju. Kroz svoju Karmu ?ovjek je ro?en u odre?enoj obitelji; ali nije sve uvjetovano Karmom. Prirodni odnos, u koji se ne upli?e nita drugo, imamo u slu?aju ivotinja. U slu?aju ljudskih bi?a tako?er uvijek postoji moralni odnos, preko Karme. Odnos izme?u dvoje ljudi moe me?utim tako?er postojati bez da je to uvjetovano prirodom. Na primjer spona intimnog prijateljstva moe se javiti izme?u dvoje ljudi usprkos vanjskim preprekama. Kao vie ekstreman slu?aj pretpostavimo da su na po?etku bili me?usobno nesimpati?ni i da su nali put jedno do drugog na ?isto intelektualnoj i moralnoj osnovi, dua do due. Suprotstavimo ovome prirodni odnos izme?u ?lanova obitelji. S odnosom due prema dui imamo snana sredstva razvoja organa Devachana. U sadanje vrijeme devachanski organi nikako ne mogu biti lake razvijeni nego ovakvim odnosom. Ovakav odnos je nesvjesno devachanski.

Ono to osoba razvije u sadanjem ivotu kroz sposobnost due preko prijateljstva ?isto duevne prirode, u Devachanu je mudrost, mogu?nost doivljavanja duhovnog na djelu. U mjeri u kojoj netko ulazi ivo u ovakvu vezu toliko je dobro pripremljen za Devachan. Ako ne moe formirati takve veze on je nepripremljen; jer kao to boje izmi?u slijepom ?ovjeku, tako njemu izmi?e duevno iskustvo. U stupnju u kojem ?ovjek gaji ?isto duevne odnose u njemu se razvijaju organi vizije za Devachan. Dakle vrijedi izjava: Tko god ivi i kre?e se ovdje u ivotu duha, preko ?e opaati ba onoliko duhovnog koliko je ovdje stekao kroz svoju aktivnost. Otuda neizmjerna vanost ivota na fizi?kom planu. U ljudskoj evoluciji ne postoje nikakva druga sredstva bu?enja organa za Devachan osim duhovne aktivnosti na fizi?kom planu. Sve je to kreativno i vra?a nam se kao devachanski osjetilni organi za svijet Devachana. Kao priprema nema ni?eg boljeg nego imati ?isto duevni odnos s drugim ljudskim bi?ima, odnos ?iji izvor nije nikako temeljen na prirodnim vezama.

Zato ljudi trebaju biti dovedeni u grupe, da bi se udruili na ?isto duhovnoj osnovi. To je volja U?itelja da na ovaj na?in uliju ivot u struju ?ovje?anstva. Ono to se odigrava s ispravnim stavom uma ozna?ava za sve ?lanove grupe otvaranje duhovnog oka u Devachanu. Tamo ?e tada vidjeti sve to je na istom nivou s onim s ?ime se netko ujedinio ovdje. Ako se na fizi?kom planu netko zaka?io na duhovna stremljenja, to u stvari spada me?u one stvari koje zadravaju svoju egzistenciju nakon smrti. Ovakve stvari pripadaju mrtvima onoliko koliko i onima koji su ih nadivjeli. Oni koji su preli preko ostaju u istoj vezi s onima jo na zemlji i zaista ?ak intenzivnije svjesni te duhovne povezanosti.

Dakle on se u Devachanu prosvje?uje. Due mrtvih ostaju u vezi s onima koji su im bili dragi. Ranija povezanost postaje uzrok koji ima svoje efekte u Devachanu. To je zato se devachanski svijet zove, svijet efekata a fizi?ki svijet se zove svijet uzroka. Ni na jedan drugi na?in ?ovjek ne moe graditi svoje vie organe osim da ugradi sjeme tih organa na fizi?kom planu. Iz tog razloga ?ovjek je preba?en u zemaljsku egzistenciju. to mnogo citirana fraza, Prevladati odvojenu egzistenciju zna?i, sada ?e nam postati jasno. Prije nego smo sili u fizi?ku egzistenciju ivjeli smo sa sadrajem naeg astralnog tijela do kojeg smo doli od Deve. U ranija vremena simpatija i antipatija u ljudskom bi?u su bile stimulirane od Deva; ono samo nije bilo odgovorno. Zatim je na slijede?em stupnju ?ovjek sebi rekao: Sada sam uao u fizi?ki svijet kao bi?e koje mora na?i svoj vlastiti put. Prije nisam bio sposoban re?i rije? Ja, sada sam po prvi puta postao odvojeni entitet. Prije sam zaista bio odvojeni entitet, ali tako?er i ?lan devachanskog bi?a. Na fizi?kom planu ja sam entitet odvojen za sebe, ego, poto sam zatvoren u fizi?kom tijelu.

Via tijela utje?u jedna u drugo: na primjer Atma je uistinu jedinstvena za cijelo ?ovje?anstvo, kao to je zajedni?ko dijeljenje atmosfere. Ipak Atma pojedinog ljudskog bi?a treba biti shva?ena kao da je svatko otkinuo komad za sebe iz zajedni?ke Karme, kao da su, takore?i, u njoj napravljeni izrezi. Ali odvojenost treba biti prevladana. Mi to ?inimo kada formiramo ljudske vezanosti iz ?isto duevne prirode. Rade?i tako otklanjamo odvojenost i prepoznajemo jedinstvo Atme u svemu.

Uspostavljaju?i ovakve ljudske veze ja unutar sebe pobu?ujem simpatiju. Zatim poduzimam zadatak nesebi?nog prilago?avanja sebe u svjetski plan. Preko toga Boanstvo je probu?eno u ?ovjeku. Zato mi gledamo vani u svijet.

Danas smo okrueni fizi?kom stvarno?u, suncem, mjesecom i zvijezdama. Ono to je ?ovjek imao oko sebe u egzistenciji Starog Mjeseca, danas to ima unutar sebe. Snage Mjeseca sada ive unutar njega. Da ?ovjek nije postojao na Starom Mjesecu ne bi posjedovao te snage. To je zato su egipatska okultna u?enja u ezoterijskim centrima nazivali Mjesec Izis, Boica plodnosti. Izis je dua Mjeseca, prethodnik Zemlje. Tada su u okruenju ivjele sve snage koje danas ive u biljkama i ivotinjama u svrhu reprodukcije. Kako je sada vatra, kemijski eter, magnetizam i tako dalje oko nas i okruuju Zemlju, tako je Mjesec bio okruen onim silama koje omogu?uju ?ovjeku, ivotinji i biljci da se razmnoavaju. Sile koje u sadanje vrijeme okruuju Zemlju u budu?nosti ?e igrati individualiziranu ulogu u ?ovjeku. Ono to sada ?ini odnos mukarca i ene na Starom Mjesecu je bila vanjska fizi?ka aktivnost, kao to su danas vulkanske erupcije. Te su sile okruivale ?ovjeka za vrijeme egzistencije Mjeseca i on ih je povukao unutra kroz njegova Mjese?eva osjetila, da bi ih sada razvio. Ono to je ?ovjek razvio na Starom Mjesecu kroz involuciju pojavilo se na Zemlji kao evolucija. Ono to je ?ovjek razvio nakon doba Lemurije kao spolne snage, zbog Izis, due Mjeseca, sada dalje ivi u ?ovjeku. Tu imamo odnos izme?u ljudskog bi?a i sadanjeg mjeseca. Mjesec je ostavio svoju duu s ?ovjekom i prema tome postao gomila ljake.

Dok sakupljamo iskustva na Zemlji sakupljamo i snage koje ?e tijekom slijede?e Planetarne evolucije postati nae vlastito bi?e. Nai sadanji doivljaji u Devachanu su pripremni stupnjevi za budu?e epohe. Ba kao to danas ?ovjek gleda na Mjesec i kae: Ti si nam dao snage za reprodukciju, tako ?e u budu?nosti gledati Mjesec koji je proizaao iz nae sadanje fizi?ke zemlje i koji ?e kao bezduno tijelo ljake kruiti oko budu?eg Jupitera. Na Budu?em Jupiteru ?ovjek ?e razviti nove snage koje danas na Zemlji prima u sebe kao svijetlo i toplinu i sve fizi?ke osjetilne percepcije. Poslije ?e zra?iti vani sve to je prethodno opaao preko svojih osjetila. to god je uzeo preko svoje due tada ?e biti stvarnost. Dakle teozofska koncepcija nas ne vodi do toga da podcjenjujemo svijet na fizi?kom planu, ve? da razumijemo da moramo povu?i iz fizi?kog plana ono to trebamo imati, iskustva koja ?e kasnije zra?iti vani. Toplina zemlje, zrake sunca, koje danas struje prema nama, kasnije ?e strujati iz nas prema vani. Kao to u sadanje vrijeme seksualne snage emaniraju iz nas, tako ?e biti i s tim novim snagama.

Sada sebi razjasnimo zna?enje stanja Devachana koja slijede jedno za drugim. Na po?etku Devachan je tek kratak. Ali to su vie formirani duhovni organi u Mentalnom tijelu, dok napokon njegovo razumijevanje ne prigrabi mudrost Zemlje, ?ovjek ?e imati potpuno oblikovane organe devachanskog tijela.

Do toga ?e do?i za cijelo ?ovje?anstvo kada sve svjetske Runde budu kompletirane. Tada ?e sve postati ljudska mudrost. Toplina i svijetlo ?e tada postati mudrost. Izme?u Zemljine Manvantare i slijede?e Planetarne evolucije ?ovjek ivi u Pralayi. Izvana nema ba ni?ega, ali sve snage koje je ?ovjek privukao od Zemlje su unutar njega. U takvom ivotnom periodu vanjsko se okre?e unutra. Tada je sve prisutno kao sjeme i njegov ivot se prenosi u slijede?u Manvantaru. Op?enito govore?i to je stanje sli?no onom u kojem mi, u trenutku retrospektive, zaboravljamo na sve to je oko nas i pamtimo samo naa iskustva da bi ih sa?uvali u memoriji i kasnije koristili. Dakle u Pralayi ?ovje?anstvo pamti sva iskustva da bi ih jo jednom iskoristilo.

Uvijek postoje ovakva prijelazna stanja koja se, takore?i, sastoje od sje?anja, i tako je i stanje devachana tako?er prijelazno. Inicijat ve? ispred sebe vidi te ?injenice koje ?ovjek tek postepeno ima oko sebe u Devachanu. To je prijelazno stanje. Sva sli?na stanja su prijelazne prirode. Inicijat opisuje svijet onakav kakav je na drugoj strani, u Devachanu, u prijelaznom stanju. Kada stigne iza Devachana i dosee jo vie stanje on opet opisuje prijelazno stanje.

Prvi stupanj inicijacije sastoji se u tome da u?enik nau?i prodrijeti kroz veo vanjskog svijeta i da gleda na svijet s druge strane. Inicijat je ovdje na zemlji besku?nik. Mora sebi izgraditi dom na drugoj strani. Kada su u?enici bili s Isusom na gori, bili su vo?eni u devachanski svijet, iza prostora i vremena; izgradili su sebi tabernakul dom. To je prvi stupanj inicijacije.
Na drugom stupnju inicijacije pojavljuje se neto sli?no, ali na viem nivou. Na ovom stupnju inicijat ima stanje svijesti koje odgovara prijelaznom periodu izme?u dva stanja forme (Kugle), stanje Pralaye do kojeg dolazi kada se postigne sve to moe biti postignuto u fizi?kom stanju forme i Zemlja je metamorfozirala u takozvano astralno stanje forme (Kugle).

Tre?i stupanj svijesti inicijata je onaj koji odgovara prijelaznom stanju izme?u dvije Runde, od stare Arupa-Kugle prethodne Runde do nove Arupa-Kugle slijede?e Runde. Inicijat je u Pralayi izme?u dvije Runde kada se uzdigao na tre?i stupanj. On je tada inicijat Tre?eg stupnja. Tako sada moemo razumjeti zato je Isus morao dosegnuti tre?i stupanj prije nego je mogao staviti svoje tijelo na raspolaganje Kristu. Krist stoji iznad svih duhova koji ive u Rundama. Inicijat koji se uzdigao iznad Rundi mogao je staviti svoje tijelo na raspolaganje Kristu.

Ljudska ego-svijest trebala je biti pro?i?ena i iscijeljena kroz Kr?anstvo. Krist je trebao uzdi?i i pro?istiti sebi?ni ego, tako da kada dosegne samosvijest moe umrijeti nesebi?no. To je mogao napraviti jedino u tijelu koje je postalo jedno s ... [praznina u tekstu ...]. Dakle je jedino inicijat tre?eg razreda mogao rtvovati svoje tijelo za Krista.

U nae je vrijeme iznimno teko posti?i potpunu svijest o ovim uzvienim stanjima. Duboko mudri Subba Row je imao svoje vlastito znanje; on opisuje ovakva tri stupnja podu?avanja.

Vidimo mjesec kao beivotni ostatak nas samih i mi sami u sebi imamo snage koje je jednom dale mjesecu njegov ivot. To je tako?er i razlog za posebno sentimentalno raspoloenje kod svih pjesnika koji pjevaju hvalospjeve mjesecu. Svi poeti?ni osje?aji su nesvjesni odjeci ivih okultnih struja duboko skrivenih u ?ovjeku.

Me?utim bi?e moe postati upetljano u ono to bi stvarno trebalo ostati iza kao ljaka. Neto od Zemlje mora ostati iza to je odre?eno da kasnije postane ono to je mjesec danas. To ?ovjek treba prevladati. Ali netko moe imati sklonosti za ovakve stvari i tako se ujediniti s njima. Osoba koja je duboko vezana s onim to je ?isto osjetilno, od niih instinkta, povezuje se ?ak i ja?e s onim to treba postati kalja. Do toga ?e do?i kada broj 666 bude ispunjen, broj Zvijeri. Tada dolazi trenutak kada se Zemlja mora povu?i iz daljnje planetarne evolucije. Ako se me?utim ljudsko bi?e prejako povezalo s snagama osjetila, koje se sada trebaju odvojiti, ako je povezano s njima i nije nalo na?ina da se spoji s onim to ?e prije?i na slijede?u Kuglu, ono ?e oti?i s kaljom i postati stanovnik tog tijela ljake, na isti na?in kao to su druga bi?a sada stanovnici sadanjeg mjeseca.

Ovdje imamo koncept Osme sfere. ?ovje?anstvo mora pro?i kroz Sedam sfera. Sedam planetarnih evolucija odgovara prema sedam tijela.

Stari Saturn odgovara fizi?kom tijelu
Staro Sunce odgovara eterskom tijelu
Stari Mjesec odgovara astralnom tijelu
Zemlja odgovara egu
Budu?i Jupiter odgovara Manasu
Budu?a Venera odgovara Buddhiju
Budu?i Vulkan odgovara Atmi

Osim ovih postoji Osma sfera na koju ide sve to se ne moe povezati s ovom kontinuiranom evolucijom. To se ve? formira kao predispozicija u devachanskom stanju. Kada ljudsko bi?e koristi ivot na zemlji samo da gomila ono to slui njemu samom, samo da bi doivio poja?anje svog vlastitog egoisti?nog bi?a, to u Devachanu vodi u stanje Avitchi. Osoba koja ne moe pobje?i od vlastite odvojenosti ide u Avitchi. Svi ti Avitchi ljudi ?e eventualno postati stanovnici Osme sfere. Druga ljudska bi?a biti ?e stanovnici neprekidnog lanca evolucije. Iz ovog koncepta su religije formulirale doktrinu o paklu.

Kada se ?ovjek vrati iz Devachana, astralne, eterske i fizi?ke snage rasporede se oko njega u skladu s dvanaest sila karme koje se u indijskom ezoterizmu zovu Nidane:

One su slijede?e:

1. avidja ne-znanje
2. sanskara tendencije organiziranja
3. vijnana* svijest
4. nama-rupa imena i forma
5. shadayadana to intelekt ?ini od stvari
6. sparsha dodir s egzistencijom
7. vedana osje?aji
8. trishna e? za egzistencijom
9. upadana osje?aj udobnosti u egzistenciji
10. bhava ro?enje
11. jati* nagon prema ro?enju
12. jaramarana* to je oslobo?eno od zemaljske egzistencije

* U Sanskritu slovo j izgovara se kao dj.

Na slijede?em predavanju ?emo prou?avati ove vane aspekte karme detaljnije.OSNOVE EZOTERIJE XV / XXXI
Berlin, 10 listopad 1905

Sve to se danas podu?ava u Teozofiji tako?er je bilo sadrano u kolama Ruokriara u 14-om stolje?u. Ali unutarnje kolovanje Ruokriarske struje bilo je striktno okultno. S takvim okultnim treningom vrlo malo se u obzir uzimao jezik, na?in na koji su stvari bile izraavane. U svijetu 15-og, 16-og i 17-og stolje?a ivjeli su izvjesni skromni ljudi koji nisu bili posebno dobro poznati kao u?enjaci i koji tako?er nisu imali poseban socijalni poloaj, ali koji su prenijeli okultnu struju Ruokriara. Nikada ih nije bilo mnogo. Nije nikada bilo vie od sedam stvarnih inicijata u isto vrijeme; ostali su bili okultni u?enici razli?itih stupnjeva. Ruokriari su bili glasnici Bijele loe. Od njih su izali stvarni doga?aji svjetskog zna?aja. Sve vano to se u to vrijeme dogodilo moe se eventualno pratiti natrag do loa Ruokriara. Izvana su sasvim druge li?nosti krojile povijest Europe, ali gledano iznutra, oni su bili instrumenti okultnih individualnosti. ?ak su i Rousseau i Voltaire bili instrumenti takvih individualnosti koje su stajale iza njih. Ti okultisti se nisu mogli pojaviti pod vlastitim imenima. Impuls koji su, izvravaju?i svoju misiju, dali drugim ljudima izvana moe biti vrlo jednostavan, neupadljiv. Ponekad je kratki sastanak s takvim skromnim ?ovjekom pruio mogu?nost da se da pravi impuls ovim instrumentima okultnih pojedinaca. Sve do Francuske revolucije okultne sile su stajale iza zna?ajnih dravnika. Onda su se postepeno povukle, jer ljudi sada postaju gospodari svoje sudbine. Po prvi puta, u govorima Francuske revolucije, ?ovjek govori ?ovjeku.

Unutarnji ivot je ostao u pozadini, u okultnim kolama. U kolama Ruokriara podu?avane su te stvari koje su sada poznate kao glavna u?enja Teozofije. Okultna bratstva su dali impuls za svako vano otkri?e; tek tada su doga?aji igrali svoju ulogu u vanjskom svijetu. Voltaire je bio u najeminentnijem smislu, pojedinac upravljan bratstvima koja su teila naprijed, jer je stvarna svrha njegova bi?a bila da postavi ?ovjeka na vlastite noge. Drugi su bili u slubi retrogradnih bratstava, na primjer Robespierre u njegovim kasnijim godinama. Sve to se pojavljuje u anticipaciji budu?nosti priziva svoju suprotnost na fizi?kom planu ...

U Ruokriarskim kolama su prema tome podu?avane iste stvari kao i danas kroz Teozofiju. U vanjskom svijetu me?utim nema ni rije?i o Teozofiji. U samim okultnim kolama jeziku je pridavana vanost jedino kod u?enja vanjskog svijeta. Sam okultni u?enik mora u?iti koristiti simbole, znakove. Dakle da bi bili razumljivi u svijetu, inicijati su jedino imali na raspolaganju jezik koji se naveliko koristio u svijetu. U vrijeme kada se znanje jo ?uvalo u tajnosti, postojao je izvjestan sustav simbola i svatko tko je elio biti iniciran morao je nau?iti jezik simbola. Nikakva se vrijednost nije pridavala izgovorenoj rije?i kao sredstvu izraavanja. ?ak su i u to vrijeme u?enja bila tu, ali je ?esto nedostajalo opisno izraavanje. Me?utim takvo izraavanje okultnog u?enja je prisutno u Isto?nom na?inu, koji je izveden od najranijih Indijaca, koji su primili svoje u?enje od drevnih Rishia. To indijsko izraavanje jo nije od utjecajem materijalisti?kog doba. Rije?i koje su kreirali Indijci jo su pune magije svetog prvobitnog jezika. Ipak ono to je indijskog porijekla mi u Europi ne moemo koristiti.

Ono to je u redu za Indijski narod nije u redu za Europu. Zapo?eti s Indijskim impulsom bilo je neophodno jer je sama Europa razvila premalo izraza koji mogu predstaviti ovakva u?enja. ?ak i danas moramo mnoge stvari opisivati indijskim rije?ima. Ali sve u okultnim u?enjima to je danas izneseno na otvoreno tako?er su posjedovali i Ruokriari u Srednjem vijeku na po?etku modernih vremena. Ve? su postojali odgovaraju?i izrazi za najfundamentalnija u?enja, ali u to vrijeme nije jo bilo mogu?e otvoreno govoriti o reinkarnaciji i karmi. Ali ovim istinama se me?utim moglo dopustiti da podsvjesno utje?u u europsku kulturu. Paracelsus i drugi mistici nisu govorili o reinkarnaciji. To je bilo sasvim prirodno. O tome nisu mogli govoriti. Ali za sve to se ticalo zemaljskog ivota izme?u ro?enja i smrti i na zapadu su bili iznimno pogodni izrazi, premda ne, u drugu ruku, za interventne uvjete izme?u dvije inkarnacije. Jako naglaavana stvar u to vrijeme, bila je vanost fizi?kog ivota za razvoj organa viih tijela. Kada nastojimo u prou?avanju znanosti, kada razvijamo intimna duhovna prijateljstva, sve je to proces razvoja snaga koje ?e jednog dana postati aktivne kao duhovni organi.

Uvijek su bila uklju?ena tri odvojena koncepta o tome to, dolaze?i izvana, edukacija na fizi?kom planu treba donijeti u tri razli?ita tijela ?ovjeka. Ta tri aspekta su nazvani: Mudrost, Ljepota i Mo? snage.

Kada bi u vanjskom dvoritu vie egzoternih Ruokriarskih kola u?enici primili instrukciju, bilo im je kazano: Vi ?ete biti radnici budu?nosti. Nita nije kazano o reinkarnaciji. Ali ljudska bi?a bi tako?er nastavila raditi kada nisu inkarnirana ponovno u fizi?ko tijelo. Usa?eno im je u?enje to bi u budu?nosti trebalo raditi formativno na organima. U?enicima je bilo re?eno: Vodi u svojem dnevnom ivotu u vanjskom svijetu, ivot Mudrosti, Ljepote i Mo?i, tada ?ete u vaim viim tijelima razviti one organe koji su za budu?nost. U dananjem Slobodnom zidarstvu, masoni sv. Ivana jo govore o velikoj vanosti Mudrosti, Ljepote i Mo?i, ali oni vie ne znaju da time formativne sile rade na eterskom tijelu, astralnom tijelu i egu.

Kada je u Srednjem vijeku slobodnozidarski majstor graditelj gradio katedralu ili crkvu, njegovo ime nije bilo ni od kakve vanosti. On sam je ostajao u pozadini. U slu?aju Njema?ke teologije tako?er, i iz istog razloga, ime autora nije spomenuto. On sebe naziva Frankfurter. Nikakvo istraivanje ne moe otkriti ime. Cilj tih ljudi je bio raditi vani na fizi?kom planu, ne ostavljaju?i traga o imenima iza njih, ve? samo plodove njihove aktivnosti.

Pretpostavimo da je netko dao dizajn i impuls za izgradnju velike katedrale. On zna da bi oblik gra?evine u njemu kreirao organ za budu?nost. Sav takav rad ?e, u njegovim efektima, ostati povezan s najdubljim dijelom due. U pravilu me?utim svi takvi radovi u vanjskom svijetu ostaju dok ih onaj koji ih je kreirao ponovno ne na?e i prepozna kada se vrati. Ispod propovjedaonice obi?no se moe na?i mala slika arhitekta; iz toga se ponovno prepoznaje. To je most koji je ba?en od jedne inkarnacije do druge.

Preko Mudrosti biti ?e razvijeno etersko tijelo, preko Ljepote, kojoj je pripadala pobonost, astralno tijelo, i preko Mo?i individualni ego. Ljudsko bi?e je moralo postati samoizbrisivi otisak vanjskog svijeta. U drevnoj Indiji nita od toga jo nije bilo poznato. Brahmanizam je ciljao na usavravanje sebe u unutarnjem ivotu ... [Praznina u tekstu ...] ... Ali upravo u sredini nae post-atlantske epohe pojavili su se u?itelji religije koji su privla?ili panju na odricanje sebe. To je ve? podu?avano od Bude. Na Zapadu je bilo jo intenzivnije razvijeno kroz Slobodno zidarstvo i Ruokriare. Oni su traili usavravanje ega u obliku koji je tako?er u vanjskom svijetu, ne toliko u unutarnjem ivotu kao to je to bilo kultivirano u Indiji. U tom bi smislu zapadni okultist sebi rekao: Tvoj ego nije samo unutar tebe, ve? i u svijetu oko tebe. Bogovi su tebe uzdigli iz mineralnog carstva, iz biljnog i ivotinjskog carstva; ali tri carstva ti kreira za tebe, tri carstva Mudrosti, Ljepote i Mo?i. To razvija organe vieg ?ovjeka.

Ljudsko bi?e je reklo sebi: Stojim ovdje kao krajnji rezultat vremena kada su mineralno, biljno i ivotinjsko carstvo rtvovali sebe za mene; na tim temeljima ni?e samosvijest, ego. I ba kao to je ego bio formiran preko ova tri carstva, tako sada mora sam razviti carstva Mudrosti, Ljepote i Mo?i, da bi se pomo?u njih postavio jo vie do potpune transformacije naeg eterskog, astralnog i ego tijela. Ta tri carstva su carstva Znanosti, Umjetnosti i unutarnje Snage, s ?ime se misli na sve to samo ivi od volje. U te tri domene srednjevjekovni ezoterik je vidio sredstva za daljnji razvoj ?ovje?anstva. Transformacija svijeta nije preputena pukom slu?aju, ve? u skladu s ova tri aspekta Mudrosti, Ljepote i Snage, mineralno, biljno i ivotinjsko carstvo su transformirani. Kada Zemlja opet postane astralna sve ?e biti transformirano u skladu s ova tri aspekta. Dakle zbog ove trostruke to?ke gledita su Slobodni zidari Srednjeg vijeka i svi ezoterici gradili i radili.

U Indijskom ezoterizmu razlikuju se dvanaest sila koje ?ovjeka vuku ponovno dolje u fizi?ku egzistenciju. Prva od tih sila je Avidja: ignorancija. Avidja je ono to nas vu?e ponovno dolje u fizi?ku egzistenciju iz jednostavnog razloga da smo ispunili nau misiju na Zemlji tek kada smo od nje izvukli smo mogu?e znanje. U drugu ruku nismo ispunili nau misiju dok god sve to smo trebali nau?iti iz fizi?ke egzistencije jo nije izvu?eno.

Nakon Avidje ono to nas sljede?e vu?e natrag je ono to zemlja sadri jer smo mi sami napravili, to prema tome pripada naoj Organizaciji. Kada je mason, na primjer, radio na izgradnji katedrale, to je postalo dio njega. Postoji recipro?na privla?nost izme?u njih. Ono to ima tendenciju kreiranja organa za izvornog inicijatora, bez obzira je li to rad Leonarda da Vincija ili najmanje djelo, formira u ljudskom bi?u organ i to je uzrok njegova povratka. Sve to to je ?ovjek napravio, uzeto zajedno, zove se Sanskara ili organiziraju?a tendencija koja izgra?uje ljudsko bi?e. Ovo je druga stvar koja ga vu?e natrag.

Sada dolazi tre?e. Prije nego ljudsko bi?e u?e u bilo koju inkarnaciju o vanjskom svijetu ne zna nita. Samosvijest zapo?inje s prvom inkarnacijom; prije toga ?ovjek nema svijest o sebi. Morao je prvo opaati vanjske objekte na fizi?kom planu prije nego je mogao razviti svijest o sebi. Kao to je to?no da ga ono to je napravio vu?e natrag na fizi?ki plan, tako je to?no da ga vu?e natrag i znanje o stvarima. Svjesnost je nova snaga koja ga vezuje za ono to je ovdje. To je tre?i element koji ga vu?e u novi zemaljski ivot. Ova tre?a sila se naziva Vijnana = svjesnost.

Do ove to?ke smo ostali vrlo intimno unutar ljudske due. Kao ?etvrti stupanj javlja e ono to prema svijesti dolazi izvana, to je zaista ve? tamo bez ?ovjeka, ali to najprije mora upoznati svojom svije?u to je bilo prisutno vani u njegovoj prethodnoj egzistenciji, ali se objelodanilo tek nakon to se njegova svijest tome otvorila. To je separacija izme?u subjekta i objekta, ili, kao to kae sanskritski pisac, separacija izme?u imena i forme (Nama-rupa). Preko toga ?ovjek je dosegnuo vanjske objekte. To je ?etvrta sila koja ga vu?e natrag, na primjer sje?anje na bi?e kojem je bio privren.

Slijede?e dolazi ono to formiramo kao mentalnu sliku u vezi s vanjskim objektom: na primjer, crtanje psa je samo pravljenje mentalne slike, koja je me?utim za slikara esencijalna stvar. To je ono to intelekt radi od stvari: Shadayadana.

Sada postoji daljnji silazak u zemaljsko. Mentalna slika nas vodi do onog to zovemo kontakt s egzistencijom: Sparsha. Tko god zavisi o objektu stoji na stupnju Nama-rupa; tko god formira slike stoji na stupnju Shadayadana. Onaj koji me?utim razlikuje ugodno i neugodno dose?i ?e stupanj kada vie voli lijepo od onog to nije lijepo. To se zove kontakt s egzistencijom: Sparsha.

Me?utim nekako razli?ito od ovog kontakta s vanjskim svijetom je ono to se u isto vrijeme komea iznutra kao osje?aj. Sada ja sam stupam u akciju: povezujem moj osje?aj s jednom stvari ili drugom. To je novi element. ?ovjek postaje vie umjean. To se nazvano Vedana: Osje?aj.

Kroz Vedanu ponovno se javlja neto sasvim novo, to jest, tenja za egzistencijom. Snage koje vuku ?ovjeka natrag u egzistenciju bude se sve ja?e unutar njega samog. Vie snage prisiljavaju sva ljudska bi?a u viem ili manjem stupnju; one nisu individualne. Eventualno se me?utim, javljaju sasvim osobne snage koje ga vuku natrag u zemaljski svijet. To je osma sila. Trishna = e? za egzistencijom.

Jo subjektivnija od e?i za egzistencijom je ono to se zove Upadana: Udobnost u egzistenciji. S Upadanom ?ovjek ima neto zajedni?ko s ivotinjom, ali on to doivljava vie duhovno i zadatak je ?ovjeka da produhovi ono to je loe u elementu due.
Zatim dolazi sama individualna egzistencija, zbroj svih ranijih inkarnacija kada je ve? bio na zemlji: Bhava = individualna egzistencija, snaga ukupnosti ranijih inkarnacija. Prethodne inkarnacije ga vuku dolje u egzistenciju.

S ovim smo povukli stupnjeve Nidane sve do individualnog ro?enja. Ezoterik razlikuje jo dva stupnja koja idu dalje od perioda individualne egzistencije. Ovdje on razlikuje prethodno stanje koje je dalo poticaj prema ro?enju, prije nego je ?ovjek ikada bio inkarniran. To se zove Jata: ono to je prije ro?enja dalo poticaj za ro?enje.

Poticaj za ro?enje je povezan s drugim impulsom. On donosi sa sobom zametak rastvaranja, tenju da se netko izdvoji od individualnog ra?anja. Ono to nas zanima je da se ova naa zemaljska egzistencija opet raspada i mi smo oslobo?eni, moemo postati stari i umrijeti (Jaramarana). To su dvanaest Nidani koje rade kao strune, povla?e?i nas uvijek i ponovno dolje u egzistenciju. (Zna?enje Nidane je struna, petlja.) Postoje tri grupe koje spadaju zajedno:

Prva Grupa
- Druga Grupa - Tre?a Grupa

Avidja - Shadayadana - Upadana
Sanskara - Sparsha -  Bhava
Vijnana - Vedana - Jati
Nama-rupa - Trishna - Jaramarana

Dua ima tri ?lana: dua svijesti kao najvii ?lan, zatim intelektualna ili umna dua i dua osjeta. Prva grupa Nidana od Avidje do Nama-rupe je povezana s duom svijesti: druga grupa s duom intelekta i tre?a, od Upadane do Jaramarane, s duom osjeta.
Vijnana je osobina due svijesti; Shadayadana due intelekta i zadnje ?etiri su povezane s duom osjeta. Ove zadnje ?etiri su prisutne i kod ivotinje i kod ?ovjeka.

 

Stranica 3 od 6 Sve stranice