Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Rudolf Steiner - Osnove Ezoterije - stranicaOSNOVE EZOTERIJE XXI / XXXI
Berlin, 19 listopad 1905

Da bi formirali to?an koncept u odnosu na tehniku reinkarnacije, moramo se, za po?etak, upoznati s idejom koja ima zna?aja za cijelu koncepciju svijeta; to je, zakon efekta i protu-efekta. Svaki pojedini efekt priziva protu-efekt.

To se moe promatrati na sirov na?in, kao kada, ma primjer ja nekog udarim i on mi uzvrati, tako da iza udarca slijedi protu udarac. Ovaj zakon moemo promatrati u cjelokupnoj Prirodi. U spisima Newton-a to se navodi na mnogo mjesta. To je tako?er primjenjivo i u sferi okultizma. Protu efekt nije uvijek primjetan, ali je na primjer jasno primjetan ako napravite udubljenje na gumenoj lopti. to je ve?i pritisak, toliko je ja?a i reakcija.

Kada se u Prirodi pojavi efekt kao toplina ta toplina mora biti iz nekog drugog dijela okruenja; tamo se javlja hladno?a kao protu efekt.

Me?utim ovaj zakon efekta i protu efekta je tako?er primjenjiv i na cjelokupni duhovni svijet i to znati je od krajnje vanosti ako elimo razumjeti reinkarnaciju i karmu. Djelo nalazi svoj izraz na fizi?kom planu. Osje?aj se na fizi?kom planu ne pokazuje direktno. Kada me s nekim povezuje prijateljstvo mi moemo biti fizi?ki razdvojeni, dakle ne moemo posti?i da se na osje?aj vidi izvana pomo?u djela i ipak moemo osje?ati privrenost jedno s drugim. Osje?aj moe imati svoj direktni efekt na astralnom planu. Tek kad osje?aj prije?e u djelo nalazi svoj izraz na fizi?kom planu. Tu razliku moramo imati na umu. Mora nam biti savreno jasna ?injenica da svako pojedino djelo koje se odigra na fizi?kom planu ima negdje efekt a tako?er i svoj protu efekt. Preko djela se na fizi?kom planu uvijek donosi promjena.

Ako elimo razumjeti svijet na dublji na?in, ne smijemo se ograni?avati na ono to moemo vidjeti. U pozadini svih fizi?kih tvari postoje sile koje ih dovode u postojanje. Ako, na primjer, studiramo strukturu kristala moemo promatrati njegov oblik, njegovu boju; ali povezane s njim su sile koje ga izgra?uju. Te sile se ne mogu opaziti na fizi?kom planu, ali one tako?er moraju biti tamo prve. Ove sile koje kreiraju oblike na fizi?kom planu, koje tamo rade na formativni na?in, same nisu na fizi?kom planu.

Ako pokuamo misliti meditativno u kristalu, na primjer u oktagonalnom kristalu, doputaju?i mu da duboko u?e u nau duu, prilago?avaju?i sebe iznutra njegovoj formi, moda doputaju?i njegovoj formi da na nama radi jedan sat, i onda uspijemo u navo?enju njegova puta, tada smo dosegli Arupa plan ... [Praznina u tekstu ...] Dakle ako putimo neki kristal, recimo planinski kristal, da radi na nama, zadravaju?i njegove oblike na raspolaganju nae due i napokon im doputaju?i da nestanu, tada smo na Arupa planu. Na ovaj na?in mi u stari doivljavamo da su snage koje izgra?uju kristal na Arupa planu.

Sve sile koje su u pozadini pojave na fizi?kom planu mogu se na?i na Arupa planu. To?no je da kroz ovakve opservacije ne moemo ste?i ideju koja je direktno povezana s ljudskim ivotom. U stvari je veoma teko premjestiti se na Arupa plan promatraju?i ljudska djela, s izuzetkom djela adepta. Ali dobijemo vrlo mnogo kada, krenuvi od ?isto fizi?kog, poduzmemo takav postupak kao zaranjanje u kristal; jer u kristalu lei velika ?isto?a. U njemu nema instinkta ili elja.

Ovaj ideal koji bi ?ovjek trebao posti?i u dalekoj budu?nosti pojavljuje se u punoj ?isto?i kada zaronimo u tiho mineralno carstvo. Tihi, bez strasti, nenametljivi kamen posjeduje za okultista iznimnu magijsku snagu. ?ak ni u biljnom carstvu ne moemo posti?i tako tihu, ,jednostavnu ?isto?u kao objekta nae kontemplacije kao to moemo kod ovog najstarijeg carstva.

Sada, na fizi?kom planu su na djelu sile koje su stvarno prisutne na Arupa planu, tako da u fizi?kom svijetu uvijek moramo uzeti u obzir otkrivenu stranu, pojavu, i skrivenu stranu, sile. Kada smo aktivni na fizi?kom planu, na prvo mjesto dovodimo pojavu, ali svaka akcija u stvari dosee tako?er Arupa plan i tamo ima svoju protu akciju. Djela na fizi?kom planu utiskuju sebe na Arupa planu, kao monogram u pe?atu i tamo ostaju. Supstanca Arupa plana je delikatna, mekana i trajna; to je Akasha i ljudska djela ostaju tamo upisana.

Sada dolazimo do svih manifestacija ljudskog bi?a koje sadre osje?aje. Svi osje?aji koje ?ovjek izraava imaju svoj kontra efekt, kao to i djela imaju, samo djela ne doseu do Arupa plana, ve? nalaze svoj kontra efekt na niim dijelovima Devachana, na Rupa planu.

Zapravo se do svega ovog dolo odre?enom kontemplacijom Prirode. Kada se koncentriramo na biljku na isti na?in kao i na kristal na biljci moramo mnogo due boraviti s naom mentalnom slikom, jer ne samo da moramo dopustiti da na nama radi forma, ve? tako?er njeno unutarnje kretanje, njen ivot. Na ovaj na?in moemo do?i do odre?enih doivljaja, jedino to to traje due nego u slu?aju minerala. Treba u biljku gledati svaki dan u njen proces rasta. Kada najprije dopustimo maloj biljci da na nama radi i meditativno promatramo njen rast dok ne izbaci cvjetove i plodove, zatim dopustimo da to dalje radi na nama, gase?i njen osjetilni oblik ovo se moe prakticirati desetlje?ima tada nas ono to je biljka oslobodila u nama kao duevne snage premjeta u nie regije Devachana.

Sada se moramo upitati; koja sila je u biljkama aktivna, uvjetuju?i ivot. Ako smo mogli upuzati u biljku, ivjeti unutar nje, rasti s njenim rastom, ako smo mogli postati dovoljno nesebi?ni da umilimo u biljni svijet, tada bi izvana trebali spoznati ono to iznutra dobro znamo, to jest, ljudski osje?aj; zadovoljstvo i bol, tugu i radost, i tako dalje. (zapisi se razlikuju u nisu sasvim jasni) Ako smo mogli ostaviti nae zadovoljstvo izvan nas, trebali bi mo?i, kroz zadovoljstvo, uve?ati ?iste mineralne supstance. Preko ove sile neki yogiji su nali da je mogu?e utjecati na rast biljaka; oni su me?utim prakticirali ova promatranja i meditacije mnogo godina, zaista kroz mnoge inkarnacije.

Osje?aji imaju svoju protu sliku na planu Nieg Devachana. ?ovjek nema utjecaja na biljke ako nije razvio snage Yoge, ali na nae drugove ljudska bi?a moemo raditi na ivi na?in preko toplih osje?aja. Odgajatelj djece moe ovo promatrati. Ako tijekom lekcije pristupimo djetetu s toplim interesom, znamo koju ivotvornu snagu ima osje?aj. I na druge na?ine tako?er moemo promatrati efekt osje?aja u svijetu. Ondje, gdje se moe zapo?eti s utjecajem na rast, postavlja se zahtjev i za osje?aje. Preko umjetnosti je napravljen po?etak s onim to utje?e na rast ljudskih bi?a. Umjetnik u svakom slu?aju ima u sebi po?etak onog to je snaga organizacije; u svakom slu?aju umjetnik razli?itosti kao, na primjer, stvaratelj glave Zeusa. To je umjetni?ka kreacija u vezi s ljudskim osje?ajima koji, ako su razvijeni intenzivnije, u?inili bi mogu?im utjecati na rast biljaka. Teozofija bi mogla jo jednom omogu?iti impuls koji vodi do razumijevanja svega to je zaista umjetni?ko, gdje je to shva?eno u svom svjetskom kulturnom aspektu u naj?i?em, najuzvienijem smislu.

Svakoj kombinaciji materije na fizi?kom planu nedostaje etersko tijelo, ali sve to raste ima etersko tijelo. Ako netko radi umjetni?ki bilo na vizualan li plasti?an na?in, to ima utjecaja na etersko tijelo. Artisti?ki oblikovana skulptura ili slika radi direktno na eterskom tijelu. Vrlina, s druge strane, radi na astralnom tijelu. Mnoga uzviena ljudska bi?a koja se vra?aju iz Devachana susre?u eterska tijela koja nikako nisu pogodna za njihovo napredno astralno tijelo, jer nisu nita napravili putem organizirane aktivnosti u sferi ljepote. Doga?a se prema tome da mnogi ljudi koji su u svojoj zadnjoj inkarnaciji ivjeli sasvim svete ivote, ali bez da su se zaokupljali onim to je plemenito u vanjskom svijetu ?ula, kada pristupaju reinkarnaciji proivljavaju strah od ponovnog ro?enja, jer nisu oplemenili svoje etersko tijelo s ljepotom koja zavisi od osjetila.

To vrlo ?esto dovodi do straha prije inkarnacije i u ekstremnom slu?aju, ponovno ro?enje kao idiot. Kada osoba tijekom ivota kao idiot doivljava sve to je tetno u svom eterskom tijelu, to je uravnoteeno u slijede?oj inkarnaciji. Jer ljudsko bi?e u trenutku inkarnacije, ili ro?enja, prima ok ako nije oplemenilo svoje etersko tijelo doputaju?i ljepoti koja je zavisna od ?ula da radi na njemu, Slobodno zidarstvo je uzelo ljepotu kao svoj drugi princip. Mudrost, Ljepota i Mo? ili Snaga tri su konstruktivne sile; njih treba razviti. Svatko tko posjeduje sve tri u slijede?oj ?e inkarnaciji postati ljudsko bi?e koje se harmoni?no uklapa u svoja tri tijela.
Ove stvari nam ostavljaju dunost ponovnog uvo?enja umjetni?kog djelovanja u teozofski ivot. To je ?ak sada preuzeto u struju teozofskog djelovanja. Ovakvo u?enje najprije mora raditi na astralnom tijelu. Osje?aji sada moraju tako?er djelovati na etersko tijelo. Velika u?enja nisu samo utjelovljena u rije?ima, ve? u zgradama, slikama i skulpturama. Ako bi oko sebe imali svijet, izgra?en u stilu koji je u skladu s velikim Teozofskim pokretom, tada bismo napravili mnogo. Kr?anstvo nije samo dano kao doktrina, ve? je naslikano od Michelangela, Raphaela, Leonarda da Vincija i tako?er ugra?eno u goti?ke katedrale. Tada se pojavio glazbeni element, koji je Kr?anstvo apsorbiralo nakon to je postao izvana produbljen.

Nakon svijeta osje?aja, uspinjemo se u svijet misli. Ako netko dohvati ?istu misao dolazi u situaciju koja je razli?ita od one do koje je dolo preko osje?aja i djela. Jer tko god dohvati ?istu misao priziva tako?er kroz tu misao kontra efekt. Europljani imaju ovakve ?iste misli vrlo rijetko, jer su misli obi?no obojane instinktima, eljama i strastima. Obi?no postoji samo jedno podru?je gdje oni imaju ?iste misli, to je matematika. Kada ljudi ra?unaju, njihove strasti su obi?no vrlo malo uklju?ene. Budu?i da ve?ina ljudi svugdje eli upotrebljavati svoje osje?aje i kriti?ke sposobnosti oni nemaju ljubavi za matematiku. Tu se ne moe glasati na parlamentarni na?in. Matemati?ku istinu ?ovjek prepoznaje kao samu istinu; problem moe imati samo jedno rjeenje. Bez obzira da li jedan ?ovjek ili milijun ljudi ima vlastiti pogled na to, problem mora na?i isto rjeenje. Nigdje ne bi trebali ve?inske odluke, kada bi u svim sferama bilo mogu?e donositi odluke na na?in oslobo?en emocija, objektivno, kao u matematici. U Europi se na to moe jedino ukazati kao na ideal, u nadi da ?e jednog dana, u drugim sferama ivota, procjene biti, dosezane jednako objektivno i oslobo?ene emocija.

Mislioci se ne bi tako nasilno razilazili ako bi mogli uzeti u razmatranje sve faktore potpuno objektivno, jer istina ne pristupa ?ovjeku na razli?ite na?ine. Ljudi dre razli?ita miljenja jer su instinktima i strastima uklju?eni u ideje na razli?ite na?ine. Haeckel je imao razli?ite instinkte od Wasmana; zato su imali razli?ite zaklju?ke. Ni jedna filozofija nije ljudske stvari izrazila tako objektivno, s tako ?istim matemati?kim miljenjem, kao Vedanta filozofija koja je zaista filozofija u najviem smislu rije?i. Tko god sebe proima s ovim, zna to zna?i slijede?e: Ne treba mi nitko da bih znao da li je neto to?no. Tko god se uzdigne do ovog jasnog, bez strasti miljenja, ne treba drugo miljenje.

Heraclitus i Hegel su sebe oslobodili od emocija u ve?em stupnju nego Reymond du Bois, Herbert Spencer i Haeckel; oni dakle stoje na ve?em nivou. Postoje razli?ita stajalita i zaklju?ci, ali ne i kontradiktorne istine. Haeckelova istina baulja se na tlu; mudrost Vedante uzdie se u ?isto?i bez strasti i promatra stvari s tih visina. Ona nije u kontradikciji s materijalizmom, ve? ima vie stajalite. Goethe, u svojima Metamorfozama biljaka, pokuava kreirati neemotivnu formu kao to je ona kreirana od matemati?ara. Kroz to je elio kreirati misli oslobo?ene emocija i uvesti duh matematike u vie oblasti. Samo neki stupanj Yoge, neki stupanj pro?i?enih emocija, moe napraviti razumljivim ono to je Goethe namjeravao sa svojom botanikom.

Poto je u tom smislu misao neto sveto, sa svojim mislima ?ovjek je na planu Devachana. Europljanin prakti?ki nikada nije na Devachan planu osim kada misli matemati?ki. Odre?ene vrste umjetni?kih kreacija tako?er se uzdiu na Devachan plan. Kada Goethe postie najve?e visine kao umjetnik teko ga je razumjeti. U Iphigenia i Tasso pokuao je uvesti ove misli oslobo?ene strasti; jo vie u drami Die natrliche Tochter. Ove drame su posebno imale snaan efekt na ljudska bi?a koja su bila jaka i snana. Takvi ljudi su lili suze nad Die natrliche Tochter.

Kontra efekt misli koja je na Devachan planu moe se na?i na Astralnom planu. Te misli rade prema dolje na astralnom planu; ostale stvari rade prema gore. U slu?aju Fichtea na primjer misaoni sadraj u Die natrliche Tochter radio je na astralnom planu, na njegovim osje?ajima, i pustio mu je suze. To je bio kontra efekt misli. Odre?eni ljudi su duboko dirnuti preko utjecaja ovakvih ?istih misli. Kontra efekt djela ili osje?aja ide prema gore; ovdje se sputa.

?ak iako se misli rijetko pokazuju kao ovakve ?iste misli one su ipak uvijek prisutne kao upravlja?ka sila. Premda razli?ita miljenja podiu mnoge polemike, misli su tamo. Ako ?e netko ivjeti u misli na Devachan planu, mora dohvatiti misao na takav na?in da razvije osje?aj za misao. Ve?ina ljudi je u suglasnosti s prvim teozofskim principom, ukoliko je to kao misao. Ako se pitamo da li smo predstavnici toga u osje?aju, do?i ?emo do razli?itih zaklju?aka. Tek kada je miljenje koje netko ima dovedeno dolje na astralni plan, kada je postalo potpuno proeto osje?ajem, tek tada miljenje postaje stvarno efikasno. Cilj je Teozofskog pokreta razviti ljudska bi?a tako da tako?er unesu ivot i osje?aje u ono to je svojstveno njegovim principima.

Dakle rekapitulirajmo. Efekt svih naih vanjskih djela moe se na?i na Arupa planu. U ivotu izme?u ro?enja i smrti ostavljamo cijeli kostur efekata. Od svega to smo osje?ali u ivotu ostavljamo otisak na Rupa planu. Od svega to smo mislili, prisutan je otisak na Astralnom planu. Nakon smrti najprije prolazimo kroz Kamaloku a zatim doseemo Rupa plan. Tamo stiemo kada jo nismo imali mnogo takvih devachanskih misli. Da smo imali samo takve misli ve? bismo trebali postati Chele, okultni u?enici; tada bi trebali imati Devachan plan potpuno unutar nas.

Chela moe ostati na Astralnom planu; on se moe odre?i Devachana jer je kroz njegove ?iste misli tako pro?istio i oja?ao njegovo astralno tijelo da ga moe nastaviti koristiti. Sa nama je sve razgra?eno u Kamaloki na ?emu jo nije ra?eno i oplemenjeno od ega. Kod divljaka je razgra?en najve?i dio, kod visoko razvijenih ljudi najmanji. Oplemenjeno astralno tijelo uzeto je s nama u Devachan. Sve to smo razvili kao na ivot osje?aja priprema nas za novi ivot, radi na nama. Kada smo se ujedinili sa svim naim djelima gurnuti smo prema naoj sljede?oj inkarnaciji. Dio ega koji je vje?an, ja i oplemenjeno astralno tijelo, sada se vra?aju i u astralnom svijetu ponovno ujedinjuju s tijelom koje odgovara onom to jo nije oplemenjeno. Priprema za ujedinjenje s nepoznatim astralnim tijelom poduzeta je u Devachanu. Zatim je kao ?lan dodano etersko tijelo. Kao rezultat toga pojavljuje se pred-vizija svega to ?eka ljudsko bi?e. Ba kao i kod naputanja fizi?kog tijela, u eterskom i astralnom tijelu budi se sje?anje na neposrednu prolost i sve do vremena ro?enja, tako sada imamo pregled onog to dolazi. Ovdje se moe dogoditi neto sasvim specifi?no: netko moe primiti ok koji dovodi do idiotizma. S daljnjim silaskom dodano je fizi?ko tijelo.

Poto su misli aktivne samo na astralnom planu one su karmi?ki najintimnije. One su kreativne kroz vlastitu prirodu. Dakle moe se re?i: Ono to misli danas to si sutra: to ?istija i vie nad?ulna misao, vie netko radi na svom karakteru.

Sudbina je kreirana kroz jo neke faktore: osje?aji oblikuju mogu?nosti, djela oblikuju formu.

Manifestacija Sile

Fizi?ki plan Djela Arupa plan
Astralni plan Osje?aji Rupa plan
Devachan plan Misli Astralni planOSNOVE EZOTERIJE XXII / XXXI
Berlin, 24 listopad 1905

U nastavku predavanja o krami i reinkarnaciji, uzmimo u posebno razmatranje problem smrti u vezi s cijelom stvari.
Pitanje: Zato ?ovjek umire? stalno privla?i panju ?ovje?anstva. Ali na to nije sasvim jednostavno odgovoriti, jer ono to mi danas zovemo umiranje direktno je povezano s ?injenicom da smo na sasvim odre?enom stupnju razvoja. Znamo da ivimo u tri svijeta, fizi?kom, astralnom i mentalnom svijetu i da se naa egzistencija mijenja izme?u ta tri svijeta. Mi imamo u sebi unutarnju jezgru bi?a koju zovemo Monada. Zadravamo ovu jezgru kroz tri svijeta. Ona ivi u nama u fizi?kom svijetu, ali tako?er i u astralnom i devahanskom svijetu. Ta unutarnja jezgra, me?utim, uvijek je odjevena u razli?ito odijelo. U fizi?kom, astralnom i devachanskom svijetu odijelo nae jezgre bi?a je razli?ito .

Sada ?emo skrenuti pogled od smrti i zamisliti ljudsko bi?e u fizi?kom svijetu odjeveno u odre?enu vrstu materije. On zatim ulazi u astralno i devachaniski svijet uvijek sa razli?itom odje?om. Sada pretpostavimo da je ljudsko bi?e bilo svjesno u sva tri svijeta, tako da moe opaati stvari oko sebe. Bez osjetila i percepcije ono ne bi moglo svjesno ivjeti ?ak ni u fizi?kom svijetu. Da je ?ovjek danas jednako svjestan u sva tri svijeta ne bi bilo smrti, bila bi samo transformacija. Tada bi svjesno prelazio od jednog svijeta u drugi. Taj prijelaz za njega ne bi bio smrt, a za one koje ostavlja iza naj?e?e neto kao putovanje. Sada su stvari takve da ?ovjek tek postepeno stje?e kontinuitet svijesti u ova tri svijeta. Na po?etku doivljava kao zatamnjenje svijesti kada ulazi u druge svjetove od fizi?kog svijeta. Bi?a koja zadravaju svijest ne poznaju smrt. Sada razjasnimo na?in na koji je ?ovjek dosegnuo stupanj dananje fizi?ke svijesti i kako ?e posti?i drugu svijest.

Moramo upoznati ?ovjeka kao dualitet: kao Monadu i ono to Monadu obla?i. Pitamo: odakle se pojavilo jedno a odakle drugo? Gdje je astralni ?ovjek ivio prije nego je postao ono to je danas i gdje je ivjela Monada? Oboje je prolo kroz razli?ite stupnjeve razvoja, oboje je postepeno dosegnulo to?ku gdje se mogu ujediniti.

Razmatranje fizi?ko-astralnog ljudskog bi?a vodi nas natrag u vrlo daleka vremena, kada je bilo prisutno tek kao astralni arhetip, kao astralna forma. Astralni ?ovjek koji je izvorno bio prisutan bio je formacija koja nije sli?na sadanjem astralnom tijelu, mnogo naprednijem bi?u. Moemo predstaviti sliku astralnog tijela tih vremena misle?i na zemlju kao na veliku astralnu loptu na?injenu od astralnih ljudskih bi?a. Sve prirodne sile i bi?a koja nas danas okruuju bila su tada jo unutar ?ovjeka, koji je ivio razgra?en u astralnoj egzistenciji. Sve biljke, ivotinje i tako dalje, animalni instinkti i strasti, bili su jo unutar njega. Ono to lav, i svi sisavci, imaju danas unutar sebe, tada je bilo potpuno izmijeano s ljudskim astralnim tijelom, koje tada sadravalo unutar sebe sva bi?a danas rairena zemljom. Astralna zemlja sastojala se od ljudskih astralnih tijela spojenih zajedno kao velika skupina ogra?ena duhovnom atmosferom u kojoj su ivjela devachanska bi?a.

Ova atmosfera netko bi mogao re?i astralni zrak koja je u to vrijeme okruivala astralnu zemlju bila je komponirana od nekako rje?e supstance nego astralna tijela ljudskih bi?a. U ovom astralnom zraku ivjela su duhovna bi?a i nia i via izme?u ostalih tako?er i ljudske Monade, potpuno odvojena od ljudskih astralnih tijela. To je bilo stanje zemlje u to vrijeme. Monade, koje su ve? bile prisutne u astralnom zraku, nisu se mogle ujediniti s astralnim tijelima, jer su ova jo bila previe divlja. Instinkte i strasti je trebalo prve odbaciti. Dakle preko odbacivanja odre?enih supstanci i sila koje je posjedovalo astralno tijelo, ono se postepeno razvilo u ?istiji oblik. Me?utim ono to je odba?eno ostalo je kao odvojene astralne forme, bi?a s mnogo gu?im astralnim tijelom, s divljim instinktima, impulsima i strastima.

Dakle tamo su postojala dva astralna tijela: manje divlje ljudsko astralno tijelo i astralno tijelo koje je bilo veoma divlje i mra?no. Drimo ih strogo odvojeno, ljudsko astralno tijelo i ono to je ivjelo oko njega. Ljudsko astralno tijelo postaje sve finije i plemenitije, uvijek odbacuju?i one dijelove sebe koje treba izbaciti, i oni su postajali sve gu?i i gu?i. Na ovaj na?in, kada su eventualno dosegli fizi?ku gusto?u, javljaju se druga carstva: ivotinjsko, biljno i mineralno carstvo. Odre?eni instinkti i sile na ovaj na?in izba?ene pojavljuju se kao razli?ite ivotinjske vrste.

Tako se odvija stalno pro?i?avanje astralnog tijela i to donosi na zemlju neophodan rezultat. Jer kroz ?injenicu da kao posljedicu ovog pro?i?enja, ono to je ?ovjek jednom imao unutar sebe sada ima izvan sebe, on ulazi u odnos s tim bi?ima, i ono to je nekada imao unutar sebe, sada je u njemu radilo izvana. To je vje?ni proces koji vrijedi i za odvajanje spolova, koji od tada nadalje djeluju jedan na drugi izvana. U po?etku, cijeli svijet je isprepleten s nama; tek kasnije radi na nama izvana. Originalni simbol za ovaj povratak u sebe s druge strane je zmija koja grize njen rep.

U pro?i?enom astralnom tijelu sada se javljaju slike svijeta koji ga okruuje. Pretpostavimo da je ljudsko bi?e moda odvojilo deset razli?itih formi, koje su sada oko njega. Prije su bile unutar njega a kasnije je s njima okruen. Sada se u pro?i?enom astralnom tijelu javljaju zrcalne slike oblika koji egzistiraju u vanjskom svijetu. Te zrcalne slike postaju unutar njega nova sila, aktivne su unutar njega, transformiraju?i plemenitije, pro?i?eno astralno tijelo. Na primjer, odbacio je od sebe divlje instinkte; one su sada van njega kao slike i djeluju na njega kao formativna sila. Astralno tijelo je sagra?eno pomo?u slika svijeta koje je on odbacio i koje su prije bile unutar njega. One u njemu grade novo tijelo. Nekada je ?ovjek imao makrokozmos unutar sebe, zatim ga je izdvojio i sada je to u njemu oblikovalo mikrokozmos, dio iscijepan od sebe.

Dakle na odre?enom stupnju nalazimo ljudsko bi?e u formi koju mu je dalo okruenje. Zrcalne slike djeluju na njegovo astralno tijelo na takav na?in da u njemu dovode do diferencijacije i podjele. Preko zrcalnih slika njegovo tijelo se podijelilo i on ga ponovno sastavlja iz dijelova, tako da je sada organizam s ?lanovima. Nediferencirana astralna masa je postala diferencirana u razli?ite organe, srce i tako dalje. U po?etku je sve bilo astralno i to je onda zatvoreno fizi?kim ljudskim tijelom. Time ljudski oblici postaju sve vie i vie prilago?eni zgunjavanju i postajanju sve vie komplicirani i napredni organizam, koji je slika cijelog okruenja.
Ono to je postalo najgu?e od svega je fizi?ko tijelo; etersko tijelo je manje gusto i astralno tijelo je najfinije. Ona su stvarno zrcalna slika vanjskog svijeta, mikrokozmos u makrokozmosu. U me?uvremenu je astralno tijelo postajalo sve finije i finije, tako da su na izvjesnoj to?ci evolucije zemlje ljudska bi?a razvila astralno tijelo. Preko ?injenice da je astralno tijelo postalo u velikoj mjeri finije, privuklo je finiju astralnu supstancu oko sebe.

U me?uvremenu se u vioj regiji odvijaju suprotni evolucijski procesi. Monada je sila iz najviih oblasti Devachana u astralnu oblast i tijekom sputanja postala gu?a. Sada dva dijela pristupaju jedan drugom. S jedne strane ?ovjek se uzdie do astralnog tijela, s druge strane susre?e ga Monada pri svom silasku u astralni svijet. To je bilo u doba Lemurije. Dakle mogli su zajedno oploditi jedno drugo. Monada se ogrnula devachanskom supstancom, zatim opet s astralnom zra?nom supstancom. Odozdo prema gore imamo fizi?ku supstancu, zatim etersku supstancu, zatim opet astralnu supstancu. Tako obje astralne supstance oplo?uju jedna drugu i, takore?i, tope se jedna u drugoj. Ono to dolazi odozgo ima u sebi Monadu. Kao u krevet, zaranja u astralnu supstancu.

Tako se odvija silazak due. Ali da bi se to moglo dogoditi Monada mora razviti e? za upoznavanjem niih oblasti. Ova e? mora se uzeti zdravo za gotovo. Kao Monada netko moe upoznati nie regije jedino inkarniraju?i se u ljudskom tijelu i na taj na?in gledati okolni svijet. ?ovjek se sada sastoji od ?etiri ?lana. Najprije ima fizi?ko tijelo, drugo etersko tijelo, tre?e astralno tijelo i unutar toga kao ?etvrti ?lan ega, Monadu. Nakon to je postao ?etverostruki organizam Monada kroz njega moe gledati okruenje i uspostavljen je odnos izme?u Monade i svega to je u okruenju. Kroz ovo je e? Monade djelomi?no ugaena.

Vidjeli smo da je cijelo ljudsko tijelo sastavljeno, bilo sastavljeno, iz dijelova koji su se pojavili preko ?injenice da se originalno nediferencirana masa podijelila na organe, nakon to je originalno astralno tijelo odbacilo razli?ite dijelove sebe koji su se zatim reflektirali natrag, uzrokuju?i pojavu slika unutar sebe. Ove reflektirane slike postaju sile unutar astralnog tijela i one izgra?uju etersko tijelo, to ?e re?i, kroz ove raznolike slike etersko tijelo je razvilo odvojene ?lanove. To etersko tijelo se sada sastojalo od razli?itih dijelova i, kao daljnji proces, svaki od tih dijelova se unutar sebe zgunjavao i tako se razvilo diferencirano fizi?ko tijelo.

Svaka ovakva fizi?ka jezgra, iz koje su se kasnije razvili organi, formira u isto vrijeme neku vrstu centralne to?ke u eteru.


Me?uprostori izme?u centara ispunjeni su glavnom eterskom masom. Moramo misliti o tijelu kao da je sastavljeno od deset dijelova. Tih deset dijelova (prikazani na dijagramu) dre tijelo na okupu kroz svoj odnos; oni su slike cijelog ostatka Prirode i sve ovisi o tome koliko su jako povezani. Izme?u odvojenih dijelova postoje razli?iti stupnjevi odnosa. Onoliko dugo koliko su oni sa?uvani tijelo je na okupu; kada razli?ite veze nestanu, dijelovi otpadnu; tijelo se dezintegrira. Poto tijekom evolucije mi imamo razli?ite forme, dijelovi eterskog tijela su na okupu samo do odre?enog stupnja. Ljudska priroda je slika bi?a koja su bila izba?ena. Utoliko to ova bi?a vode odvojenu egzistenciju, dijelovi fizi?kog tijela tako?er vode odvojenu egzistenciju. Kada su odnosi sila postali tako neznatni kao da ne postoje, na ivot dolazi do kraja. Duljina naeg ivota uvjetovana je na?inom na koji bi?a oko nas idu jedna s drugima.

Razvoj vieg ?ovjeka nastavlja se na takav na?in da, za po?etak, ?ovjek radi na svom astralnom tijelu. U njega usa?uje ideale, entuzijazam i tako dalje. Bori se protiv instinkta. ?im zamjenjuje strasti idealima, instinkte dunostima, i razvija entuzijazam umjesto elja, kreira harmoniju izme?u dijelova njegova astralnog tijela. Ovaj mirotvoran rad zapo?inje ulaskom Monade, i astralno tijelo postepeno pristupa besmrtnosti. Od tada pa dalje, astralno tijelo vie ne umire ve? zadrava kontinuitet do stupnja u kojem ima induciran mir u sebi i ispostavlja mir u odnosu na destruktivne sile. Od vremena kada ulazi Monada, to donosi mir, za po?etak u astralnom tijelu. Sada instinkti po?inju dolaziti u uzajamni odnos. Dolazi do harmonije u nekadanjem kaosu i javlja se astralna forma koja preivljava, nastavlja ivjeti. U fizi?kom i eterskom tijelu mir jo nije uspostavljen, a samo djelomi?no je u astralnom tijelu. Ovo zadnje zadrava svoju formu samo na kratko vrijeme, ali to je vie mira uspostavljeno, toliko je due vrijeme u Devachanu.

Kada je netko postao Chela on po?inje uspostavljati mir u eterskom tijelu. Tada etersko tijelo tako?er preivljava. U?itelj uspostavlja mir tako?er i u fizi?kom tijelu; dakle u njihovu slu?aju fizi?ko tijelo tako?er preivljava. Vano je dovesti u harmoniju razli?ita tijela, koja se sastoje od odvojenih zara?enih dijelova, i preobraziti ih u besmrtna tijela.

?ovjek je oblikovao svoje fizi?ko tijelo izbacuju?i iz sebe carstva Prirode, koja su mu zatim sebe reflektirala natrag. Kroz to, pojedini dijelovi su nastali unutar njega. Sada on izvrava djela; kroz njih on opet ima op?enje sa svojim okruenjem. Ono to sada stavlja vani u?inci su njegovih djela. On projektira svoje akcije u svijet koji ga okruuje i postepeno postaje refleksija tih akcija. Monada je bila povu?ena u ljudsko tijelo; ?ovjek po?inje izvravati djela. Te akcije su pripojene okolnom svijetu i reflektirane natrag. U istom stupnju u kojem Monada po?inje uspostavljati mir, tako?er po?inje uzimati reflektirane slike vlastitih djela.

Ovdje dolazimo do to?ke gdje kontinuirano stvaramo novo carstvo oko nas posljedice naih vlastitih djela. To ponovno izgra?uje neto u nama. Kao to smo prethodno oblikovali nediferencirano etersko tijelo u odvojene ?lanove, ugra?ujemo u monadsku egzistenciju posljedice naih djela. To zovemo kreiranjem nae Karme. Time svemu u Monadi dajemo postojanost. Ranije je astralno tijelo pro?istilo sebe izbacivanjem svega to je bilo u njemu. Sada ?ovjek kreira za sebe novo carstvo djela, takore?i ni iz ?ega, s obzirom na odnose, kreiranje ni iz ?ega. To to prije nije imalo egzistenciju, novi odnos, reflektira se u Monadi kao neto novo, neto to ima slikoviti karakter, i nova jezgra bi?a formirana je u Monadi, javljaju?i se od reflektirane slike djela, refleksija Karme. Kako rad Monade napreduje, jezgra bi?a postaje sve ve?a i ve?a. Promotrimo Monadu nakon odre?enog vremena. U jednu ruku ?e uspostaviti harmoniju iz suprotstavljenih sila, a u drugu ruku iz posljedica djela. Oboje ujedinjuje i javlja se ujedinjena formacija.

Pretpostavimo da je ne?ija zemaljska odje?a ostavljena po strani a Monada ostala. Ona zadrava posljedice djela. Pitanje je, kako su rezultati djela ostvareni. Ako su ovi rezultati djela ostvareni tako da u svijetu u kojem se Monada sada nalazi mogu nastaviti biti plodonosni, tada ljudsko bi?e moe tamo boraviti dugo vremena; ako ne, samo kratko vrijeme. U tom slu?aju mora ponovno zapasti u e? Monade (za fizi?kim planom) i jo jednom boraviti u fizi?kom tijelu.

Ljudski ivot je kontinuirani proces umatanja u ono to nas okruuje: Involucija Evolucija. Uzimamo slikovne forme i u skladu s njima, oblikujemo vlastito tijelo. Ono to je ostvarila Monada ponovno je uzeto od ?ovjeka kao njegova Karma. ?ovjek ?e uvijek biti rezultat njegove Karme. Vedanta podu?ava da su razli?iti dijelovi ljudskog bi?a razgra?eni i ba?eni u vjetar; ono to od njega ipak ostaje, to je njegova Karma. To je ono vje?no to je ?ovjek sam stvorio, neto to je prvo morao uzeti kao sliku iz svog okruenja.

?ovjek je besmrtan; treba samo izvravati svoju volju, treba samo oblikovati svoja djela na takav na?in da ona imaju trajnu egzistenciju. Besmrtan je onaj dio nas koji steknemo za sebe iz vanjskog svijeta. Mi smo doli u svijet na po?etku, kroz oplodnju s Monadom, da u sebi izgradimo ogledalo novog svijeta. Monada je oivjela zrcalne slike u nama. Sada ove slike mogu raditi vani, i efekti tih slika ponovno se reflektiraju. Pojavljuje se novi unutarnji ivot. S naim djelima mi stalno mijenjamo nae okruenje. Preko ovoga, javljaju se nove reflektirane slike; ove nove postaju Karma. To je novi ivot koji izvire iznutra. Rezultat toga je da bi se od odre?ene to?ke dalje razvili moramo i?i van sebe i nesebi?no raditi u naem okruenju. Moramo napraviti mogu?im da to ide iz nas samih da bi nesebi?no doveli do harmoni?nih odnosa u naem okruenju. To ?ini nunim harmoniziranje reflektiranih slika u nama. Na je zadatak napraviti svijet oko nas harmoni?nim. Ako smo destruktivni element u svijetu, ono to se reflektira u nama je devastacija: ako u svijet unosimo harmoniju, harmonija se reflektira u nama.

Najvii stupanj perfekcije koji smo dali iz sebe vani, koji smo uspostavili oko nas, to ?emo uzeti sa sobom. Prema tome Ruokriari kau: Oblikuj svijet na takav na?in da on u sebi sadri Mudrost, Ljepotu i Snagu; zatim ?e Mudrost, Ljepota i Snaga biti reflektirani u nama. Mudrost je refleksija Manasa; Ljepota, Pobonost, Dobrota su refleksije Buddhia; Snaga je refleksija Atme.

U po?etku mi razvijamo oko nas domenu Mudrosti preko toga to gajimo Mudrost. Zatim razvijamo domenu Ljepote u svim oblastima. Tada Mudrost postaje vidljiva i reflektira se u nama: Buddhi. Kona?no poklanjamo cijeloj fizi?koj egzistenciji, Mudrost iznutra, Ljepotu izvana.

Ako naa volja omogu?ava da to provedemo, tada imamo snagu: Atma, snaga da to sve dovedemo u stvarnost. Tako u nama uspostavljamo tri kraljevstva: Manas, Buddhi, Atma.

Ne napreduje ?ovjek dalje na zemlji kroz teko istraivanje, ve? utjelovljuju?i se u zemaljsku Mudrost, Ljepotu i Snagu. Kroz rad naeg vieg ega mi transformiramo prolazno tijelo dano nam od Bogova i stvaramo za sebe besmrtna tijela. Chela, koji oplemenjuje svoje etersko tijelo (tako da ostaje u egzistenciji), postepeno se odri?e Maharaje. U?itelj, ?ije fizi?ko tijelo tako?er ostaje u egzistenciji, moe se odre?i Lipikasa. On stoji iznad Karme. To moramo opisati kao napredak ?ovjeka u njegovu unutarnjem ivotu. Onom to je vie, izvan nas, moramo teiti pristupiti. Prema tome nae Vie Ja ne treba traiti u nama, ve? u individualitetima koji su se uspeli u vie oblasti.


OSNOVE EZOTERIJE XXIII / XXXI
Berlin, 25 listopad 1905

Prizovimo u umu to?ku u vremenu kada se, u sredini lemurijske rase, ?ovjek uzdigao do duhovnosti. Sada je po prvi puta oplodnja Duhom, s Monadom postala mogu?a. Postepeno, iz kaoti?ne Zemlje, kroz ono to se odvojilo od ?ovjeka, formirana su druga bi?a koja su ivjela na Zemlji kao njegovi kompanjoni. ?ovjek je razvio fizi?ko tijelo, etersko tijelo i astralno tijelo. Astralno tijelo je postalo pro?i?eno i upravo je tada bilo prilago?eno primiti Manas, Buddhi, Atma.

Na Zemlji se sve razvija postepeno, tako da se ?ovje?anstvo, jo bez intelekta ili mogu?nosti govora, pojavljuje iz neuskla?ene zemljine mase. Sada pitamo: kako je do toga dolo? Ni biljke ne izrastaju ni iz ?ega. Sjeme mora biti zasijano u Zemlju. Tako je bilo i sa ljudima koji su bili tamo u to vrijeme. Ljudska su bi?a tako?er morala rasti iz Zemlje i za to je tamo na Zemlji trebalo biti sjeme. Jednom je sli?no bi?e ve? postojalo. Ovaj sjemenski ?ovjek se pojavio na Starom Mjesecu. Od tamo je preao u stanju sjemena, proao kroz Pralayu i onda se jo jednom pojavio na Zemlji.

Razvoj Zemlje je imao tri preliminarna stupnja: (Stari Saturn, Sunce i Mjesec). U prve tri Zemljine Runde ti su stupnjevi imali kratku rekapitulaciju. U Prvoj Zemljinoj Epohi ponovljena je egzistencija Saturna, u Drugoj Epohi egzistencija Sunca i u Tre?oj Epohi egzistencija Mjeseca. Tek u ?etvrtoj Rundi pojavila se aktualna Zemljina egzistencija i tada je ?ovjek dosegnuo neto vii stupanj nego na Starom Mjesecu. Tamo jo nije bio dosegnuo odvojeni razvoj, nije jo bio dovoljno pro?i?en da primi Monadu. Na Mjesecu je njegovo astralno tijelo jo bilo divlje i strastveno. Na Zemlji se jo mora pro?istiti da bi mogao primiti vie principe. Ovo pro?i?enje je kompletirano sredinom doba Lemurije.

Posljednja ljudska bi?a za vrijeme egzistencije Starog Mjeseca nai su prao?evi. Na Zemlji su se sada razvili neto dalje. Zemaljski ljudi pred-lemurijskog doba stvarni su nasljednici stanovnika Mjeseca. Zato zovemo stanovnike Mjeseca O?evi ili Pitri zemaljskog ?ovjeka. Ovi zemaljski ljudi jo nisu mogli koristiti svoje prednje udove za rad. Bili su animalnog oblika imaju?i izvjesnu veliku ljepotu. Njihova supstanca je bila mnogo meka od dananje fizi?ke materije: bila je mnogo meka nego je danas nalazimo kod niih ivotinja. Bili su ozra?eni i unutarnji oganj je sijao kroz njih. Kada su ljudska bi?a prolazila ranije stupnjeve evolucije, jo su bila ljepa i plemenitijeg oblika.

Tijekom doba koje je prethodilo dobu Lemurije, na Zemlji imamo Hiperborejsko doba, ono od Sun?eva ?ovjeka, Apollo-?ovjeka.
Oni su bili formirani iz jo plemenitije i jo delikatnije supstance. Zatim idemo jo natrag do same prve rase, do Polarnog ?ovjeka. U to vrijeme su ivjeli u tropskoj polarnoj klimi, rasa koja je mogla posti?i posebne visine preko ?injenice da im je udijeljena izvanredno velika pomo?. Najljepi Pitri Mjeseca sili su na Zemlju. Polarna ljudska bi?a bila su vrlo sli?na ?etverononim ivotinjama, ali bila su formirana iz meke, gipke supstance sli?ne meduzi, ali mnogo toplije. Ljudska bi?a najboljih oblika, koja sadre najplemenitije komponente, primila su tada pomo? posebne prirode, jer su bi?a koja su ranije dosegnula vii stupanj jo bila povezana s Zemljom.

Sav ezoterizam prepoznaje da je Sunce bilo prvi planet; ono tek kasnije postaje zvijezda staja?ica. Niz stupnjeva kroz koja je prola Zemlja su: Stari Saturn, Staro Sunce, Stari Mjesec, Zemlja. Kada je samo Sunce bilo planet, tada je sve to je sada na Mjesecu i Zemlji jo bilo na Suncu. Kasnije su se Sunce i Mjesec odijelili od Zemlje.

Promislimo natrag na vrijeme Starog Sunca. Tada je sve to sada ivi na Zemlji, boravilo na Suncu. Bi?a su tada bila sasvim razli?ito oblikovana, imaju?i samo fizi?ko tijelo, mnogo manje gusto?e nego je danas, i etersko tijelo. ?ovjekov na?in ivota bio je potpuno kao biljke. Bi?a su ivjela u svjetlosti Sunca. Svijetlost im je dolazila iz centra njihova vlastitog planeta. Bili su potpuno razli?iti od dananjeg ?ovjeka. U usporedbi s dananjim ?ovjekom Sun?ev ?ovjek je stajao obrnuto i Sunce je sjao na njegovu glavu. Sve povezano s reprodukcijom slobodno se razvijalo na drugoj strani. ?ovjek je tada rastegao svoje noge, takore?i, u zrak.

Biljka je ostala na ovom stupnju, njeni korijeni su u zemlji i ona rastee svoje organe za reprodukciju, pranike i tu?ak, u zrak (biljka). Ovaj Sun?ev ?ovjek razvijao se u sedam razli?itih stupnjeva. Njegova usmjerenost na planetu je ista kao rast biljke na Zemlji. Zatim, s tre?om inkarnacijom Zemlje on postaje ?ovjek Mjeseca. On se naginje, okomito postaje vodoravno (ivotinja). Razvila se tendencija prema kraljenici. Simbol za to je Tau = T. Na Zemlji se on potpuno okre?e. Za to je simbol kri. Simbolizam kria oslikava razvoj od Sunca, preko Mjeseca do Zemlje. Na Zemlji simbol kria je postignut dodavanjem gornjeg okomitog ?lana iznad T. Ovo se dodatno razvilo dranjem kria na ramenima.

Sun?ev ?ovjek je tako?er postigao izvjesni vii razvoj. Postojali su tako?er Adepti Sunca, koji su dalje napredovali nego ostali ljudi Sunca. Oni su preli na Mjesec. Tamo su isto imali mogu?nost biti na viem nivou nego ostali ljudi Mjeseca, i oni su se razvili u sasvim posebne visine. Oni su bili prao?evi ?ovjeka Zemlje, ali su pourili mnogo naprijed. Kada su u Drugoj epohi ?etvrte Runde Hiperborejci ivjeli u njihovim mekim formama, ovi Sinovi Sunca su bili u poziciji da se inkarniraju i formirali su posebno lijepu rasu. Oni su bili Sun?evi Pitri. Ve? u Hiperborejskoj epohi kreirali su za sebe uspravnu formu, potpuno transformiraju?i Hiperborejska tijela. To druga ljudska bi?a nisu mogla. U Hiperborejskoj epohi Sun?evi Pitri postaju predivni Apollo ljudi, koji su u drugoj rasi ve? postigli uspravan poloaj.

Na Starom Suncu bilo je sadrano sve to se kasnije ekstrapoliralo kao Mjesec i Zemlja. Sav ivot i sva toplina strujala je gore od centra Sunca. Zatim, u slijede?oj Manvantari (Stari Mjesec) odvilo se slijede?e: iz tame Pralaye pojavilo se Sunce. Dio supstance Sunca imao je tenju da se otka?i. Najprije se razvila formacija kao vrsta dvopeka.


Zatim se jedan dio potpuno izdvojio i dva tijela su nastavila jedno do drugog kao Sunce i Stari Mjesec. Sunce je zadralo mogu?nost emitiranja svijetla i topline. Stari Mjesec je zadrao snagu reprodukcije. Mogao je ponovno iznijeti bi?a koja su bila na Suncu, ali su oni morali biti zavisni od Sunca za svijetlo i toplinu. Poto sam Mjesec nije posjedovao svijetlo, bi?a su se morala orijentirati prema Suncu. Sve su biljke prema tome potpuno obrnule svoju poziciju na Starom Mjesecu. ivotinje su se okrenule za polukrug i ljudska bi?a tako?er samo napola; ali kao kompenzaciju za to primili su na Mjesecu astralno tijelo, Kamu, i prema tome, razvili toplinu iznutra prema vani.

Kama je u to vrijeme esencijalno jo bila sila zagrijavanja. Zato se ljudska bi?a tada nisu ve? bila potpuno okrenula prema Suncu. ivot je bio u tamo. Stari Mjesec je tako?er kruio oko Sunca, ali ne kao naa Zemlja danas. Mjesec je rotirao oko Sunca, na takav na?in da je samo jedna strana bila okrenuta prema njemu. Mjese?ev dan je prema tome trajao kao to danas traje pola godine. Dakle na jednoj strani je bila jaka toplina a na drugoj strani jaka hladno?a.

Na Starom Mjesecu su preci ?ovjeka opet prolazili izvjestan normalan razvoj. Ali bili su tako?er Mjese?evi Adepti koji su bre napredovali od ostatka ?ovje?anstva. Na kraju evolucije Starog Mjeseca ova Pitri bi?a bila su mnogo naprednija nego ostatak ?ovje?anstva, ba kao to su Adepti danas.

Sada smo prvi put doli do stvarne evolucije Zemlje. U slijede?oj Pralayi koja je slijedila evoluciju Mjeseca, Mjesec se oborio u Sunce. Kroz Pralayu su proli kao jedno tijelo. Kada se Zemlja napokon pojavila iz tame s njom je bila ujedinjena cijela Sun?eva masa. U toj epohi je po?ela prva ili Polarna rasa. Tada je prethodni Sun?ev ?ovjek, u skladu s uvjetima u to vrijeme, mogao formirati ovu posebno favoriziranu vrstu, Sinove Sunca, poto je Sunce jo bilo ujedinjeno s Zemljom.

Za vrijeme Hiperborejskog perioda cjelina se opet podijelila. Jedan se dio izdvojio i Zemlja se pojavila iz Sunca. To je na ovoj to?ci gdje je Kant-Laplaceova teorija relevantna. Zemlja je bila u stanju maglice podudaraju?i se s Kant-Laplaceovom teorijom. Vanjska pojava je izgledala kao prsteni oko Saturna. Sada je evoluirala druga Hiperborejska rasa. Postepeno se sjemenje Mjese?eva ?ovjeka pojavilo na Zemlji, Pitri razli?itih stupnjeva percepcije. Oni su svi jo imali mogu?nost reproduciranja sebe kroz samo-oplodnju.

Slijedilo je drugo odvajanje. S Mjesecom je sve povezano sa samo-oplodnjom otilo od Zemlje, tako da sada imamo tri tijela: Sunce, Zemlju, Mjesec. Zatim je mogu?nost samo-oplodnje nestala; Mjesec je povukao ono to je to ?inilo mogu?im. Tada je Mjesec bio vani i bila su bi?a koja sebe vie nisu mogla reproducirati; tako su se u doba Lemurije pojavila dva spola.


Ovakvi oblici evolucije odvijaju se samo pod posebnim vodstvom viih bi?a, Deva, da bi na odre?eni na?in unaprijedili evoluciju. Vo?a cijelog napretka je Bog koji se u Hebrejskoj tradiciji zove Jahve; Jehova. On je bio Bog Mjeseca. On je posjedovao u najviem smislu rije?i, snagu koja se razvila na Mjesecu i on je u skladu s tim nastojao ?ovje?anstvo dalje razvijati u tom smjeru. U zemaljskom svijetu Jahve predstavlja onog Boga koji bi?a obdaruje mogu?no?u fizi?ke reprodukcije. Sve drugo (intelekt) nije bila Jahvina namjera. Da se jedino Jahvina intencija nastavila razvijati, ljudsko bi?a bi napokon izgubilo mogu?nost da se reproducira, jer bi se snaga reprodukcije iscrpila. Njega bi tada zanimala samo kreacija predivnih oblika, jer bi bio nezainteresiran za ono to je iznutra, intelektualno. Jehova je elio stvoriti predivno oblikovana ljudska bi?a, kao predivne statue. Njegova je intencija bila da sa snagom reprodukcije treba nastavit dok ne bude potroena. elio je imati planet koji bi nosio samo predivne ali potpuno nepokretne forme. Da je Zemlja nastavila svoju evoluciju s Mjesecom u sebi, bila bi se razvila u potpuno rigidnu, zale?enu formu. Jehova bi bio svoj planet u?inio besmrtnim kao spomenik svoje namjere. Do toga bi bez sumnje dolo da nisu oni Adepti, koji su pourili iza evolucije Mjeseca sada doli u prvi plan. Upravo u to vrijeme oni su se pojavili. Oni su ve? na Mjesecu razvili inteligenciju i Duh koji mi razvijamo tek na Zemlji. Oni su sada uzeli ostatak ?ovje?anstva pod svoju odgovornost i spasili ga od sudbine koja bi ih ina?e zadesila. U ?ovjekovu astralnom tijelu nova iskra je bila zapaljena. Ba u to vrijeme dali su ?ovjekovu astralnom tijelu poticaj da se razvija iza ove kriti?ne to?ke. Jahve je sada mogao spasiti situaciju jedino mijenjaju?i na?in djelovanja. Stvorio je mukarca i enu. Ono to vie nije moglo biti sadrano u jednom spolu bilo je podijeljeno izme?u dva spola.

Sada su postojale dvije struje, ona od Jahve i ona od Adepta Mjeseca. Interes Mjese?evih Adepta lei u produhovljavanju ?ovje?anstva. Jahve je, me?utim, eli od njih napraviti predivne statue. U to vrijeme ove dvije snage se me?usobno takmi?e.
Dakle na Zemlji imamo posla sa silom koja ima snagu samo-reprodukcije; Kriya-shakti. Ova sila je danas na Zemlji prisutna jedino u najviim Misterijima. U to vrijeme je posjedovao svatko. Preko ove sile ?ovjek moe sebe reproducirati; zatim postaje podijeljen na dvije polovine s rezultatom da na Zemlji nastaju sva spola.

Jehova je od Zemlje povukao kompletnu snagu samo-reprodukcije i smjestio je na Mjesec uz bok Zemlje. Kroz to se pojavila veza izme?u snage reprodukcije i Mjese?evih bi?a. Sada imamo ljudska bi?a s oslabljenom mo?i reprodukcije, ali koja jo nemaju mogu?nost da se produhove. Oni su bili preci dananjeg ?ovjeka. Adepti Mjeseca su im doli i kazali: Ne smijete slijediti Jehovu. Ne?e vam dopustiti da do?ete do znanja ali bi trebali. To je Zmija. Zmija je pristupila eni, jer je ona imala mo? dati iz sebe izdanak. Sada je Jehova rekao: ?ovjek je postao kao to smo mi, i donio u svijet smrt i sve povezano s njom.

Lucifer je ime dano Adeptima Mjeseca; oni su ti koji poklanjaju ?ovjekovu intelektualnost. To daju astralnom i fizi?kom tijelu; da je bilo druga?ije Monade ne bi mogle u?i u njih i Zemlja bi postala planetarni spomenik Jehovine veli?ine. Preko intervencije luciferskog principa bila je sa?uvana ljudska nezavisnost i duhovnost. Tada je Jehova, tako da ?ovjek ne bi bio potpuno produhovljen, podijelio proces samo-reprodukcije na dva dijela. Ono to bi me?utim bilo izgubljeno da je Jehova nastavio raditi sam ponovno ?e se pojaviti u estoj korijenskoj rasi, kada ?e ?ovjek postati toliko produhovljen da ?e ponovno ste?i Kriya-shakti, kreativnu mo? reprodukcije. Biti ?e u poziciji iznijeti vlastitu vrstu. Na taj na?in ?ovje?anstvo je bilo spaeno od propasti.

Preko mo?i Jehove ?ovjek u sebi nosi mogu?nost postajanja rigidnim. Kada promotrimo tri nia tijela vidimo da ona u sebi nose mogu?nost povratka u fizi?ko stanje Zemlje. Gornji dijelovi: Atma, Buddhi, Manas, jedino su mogli do?i u ljudsko bi?e zbog toga jer je dodan utjecaj Zmije. To je ?ovjeku dalo novi ivot i snagu da ostane s zemaljskim planetom. Reprodukcija je me?utim postala dvospolna i tako su u svijet uli ro?enje i smrt. Prije se to nije dogodilo.

Kada ?ovjek, rade?i iz duha, preobrazi fizi?ko tijelo, on pobje?uje smrt. Odijeljene snage se iscrpljuju kada uzmu posebne oblike. Sila ulazi u oblik sa sve ve?om gusto?om i stoga je ivot u doba Lemurije morao primiti novi impuls, do kojeg je dolo okretanjem oko zemaljske kugle. Os Zemlje je postepeno pomaknuta. Prije je bila tropska klima i Sjeverni pol; kasnije je okretanjem oko zemljine osi dolo do tropske klime u srednjem pojasu. Ova promjena se odvila relativno brzo ali trajala je ipak moda ?etiri milijuna godina. [Rudolf Steiner je kasnije ispravio svoju vremensku skalu na mnogo kra?e periode.] ?etiri milijuna godina je trebalo mjese?evim Pitrima da okrenu os Zemlje. U to vrijeme razvoj mjese?evih Pitrisa je ve? bio mnogo dalji nego dananjeg ?ovjeka.

Dakle u to vrijeme razvila su se dva spola iz uniseksualnog ljudskog bi?a. U po?etku izme?u uniseksualnih ljudskih bi?a bilo je vrlo retardiranih individua, ali tako?er i onih koji su bili vrlo napredni. Samo mali dio Zemlje bio je pogodno boravino mjesto za sputaju?e Monade. Tada je bilo da su se ljudska bi?a podijelila u dva spola. To se kod ivotinja odvilo prije. Usporedo s ljudskim bi?ima tamo su postojali mujaci i enke ivotinja. Vrlo groteskne forme su mogle ivjeti na sasvim razli?ito konstituiranoj Zemlji. Tako?er su mogle letjeti. Nosile su u sebi budu?i zavjet onog to ljudska bi?a posjeduju danas. Ezoterijske religije zovu ljudska bi?a koja mogu iznijeti vlastitu vrstu Bikovi. (S ovim su povezani odre?eni simboli ivotinja.) Bik je simbol plodnosti; prije je doao Lav, simbol hrabrosti, a prije toga Orao. U viziji Ezekiela, koja se odnosi na ta ranija vremena, ivotinje imaju krila jer se mogu uzdi?i iznad zemlje. ?ovjek se pojavio tek kasnije.

Dakle imamo ljudsko bi?e kako je evoluiralo od uniseksualnog u biseksualno stanje, i zajedno s njime biseksualne ivotinje, mujake i enke. Tek je preko lunarnih Pitri ?ovjek postao dovoljno zreo da ima tijelo sposobno primiti Monade. One su me?utim izabrale samo najrazvijenije primjerke i evoluirale plemenitu ljudsku formu; samo njih je trebalo potpuno povu?i iz me?uodnosa sa svime oko njih, ina?e bi predivna tijela bila izgubljena. Tek je tada tijelo formiralo sebe u skladu s Monadom. Ostale forme koje su bile manje napredne nisu zadovoljile sputaju?u Monadu; prema tome su ulile samo dio njihove duhovne snage u nesavrena ljudska tijela i tre?a struja se sasvim odbijala inkarnirati. Zbog toga su tamo postojala vrlo siromano obdarena ljudska tijela a tako?er i druga sasvim liena duha.

U sredini doba Lemurije nalazimo prve sinove Vatrene magle; oni se inkarniraju u vatrenom elementu, koji je u to vrijeme okruivao Zemlju. Sinovi Vatrene magle bili su prvi Arhati. Zatim su se tamo pojavile druge dvije vrste. U prvoj Lemurijskoj ljudskoj rasi oni koji su primili samo malu iskru bili su slabo prilago?eni formiranju civilizacije i uskoro su otili dolje. S druge strane oni koji nisu primili apsolutno nita nali su puni izraz za svoju niu prirodu. Oni su se pomijeali s ivotinjama. Od njih su nastale zadnje Lemurijske rase. Divlji, animalni instinkti ivjeli su u divljim sli?no animalnim ljudskim formama. To je dovelo do degeneracije cijele ljudske supstance.

Da su sva ljudska bi?a bila oplo?ena Monadama, cijela ljudska rasa bi bila naveliko poboljana. Prvo se zlo pojavilo preko ?injenice da su se odre?ene Monade odbile inkarnirati. Iz ovoga, kroz pomijeanost, dolo je do pogoranja. Na taj na?in ljudska bi?a su pretrpjela esencijalnu fizi?ku degradaciju. Tek su u Atlantskom dobu Monade alile svoje prethodno odbijanje; dole su dolje i naselile cijelo ?ovje?anstvo. Na ovaj na?in su se javile razli?ite Atlantske rase.

Sada smo doli do vremena kada se dogodilo neto da dovede do pogoranja Zemlje. Do toga je dovelo kompletno pogoranje rasa. Tada je sjeme Karme zasa?eno. Sve to je dolo kasnije rezultat je originalne Karme; jer da su Monade sve ule u ljudske forme u pravo vrijeme, ljudska bi?a bi bila posjedovala izvjesnost ivotinja, ne bi mogla biti podlona greci, ali ne bi mogla razviti slobodu. Originalni Arhati nisu mogli zastraniti; oni su an?eli u ljudskoj formi. Mjese?evi Adepti su me?utim tako postavili stvari da su odre?ene Monade ?ekale prije inkarniranja. Preko toga je princip asketizma uao u svijet opiranje nastanjivanju Zemlje. Ovaj raskorak izme?u vie i nie prirode javlja se u ovo vrijeme. Zbog toga je ?ovjek postao neizvjestan; sada mora isprobavati stvari, oscilirati od jednog iskustva do drugog, u pokuaju da na?e svoj put u svijetu. Poto je imao originalnu Karmu, dolo je do njegove vlastite daljnje Karme. On je sada podloan greci.

Intencija je bila da bi ?ovjek trebao ste?i znanje. Do toga je jedino moglo do?i preko originalne Karme. Luciferski princip, Mjese?evi Adepti, eljeli su razviti slobodu i nezavisnost u jo ve?em stupnju. To je vrlo lijepo izraeno u sagi o Prometeju: Zeus ne?e dopustiti ljudskim bi?ima da do?u do vatre. Prometej im me?utim daje vatru, sposobnost sve vieg razvoja. Rade?i tako on ?ovjeka osu?uje na patnju. ?ovjek sada mora ?ekati na dolazak Sun?eva heroja, dok mu princip Sun?eva heroja u estoj rasi ne omogu?i daljnji razvoj bez luciferskog znanja. Oni obdareni viim stupnjem napretka su kao Prometej, oni su Sun?evi heroji.

Mi smo dakle spoznali dvostruki niz ljudskih bi?a: one koji su podlegli principu Jehove, donose?i perfekciju na fizi?ku Zemlju, i tako?er duhovna ljudska bi?a koja su postajala sve vie razvijena. Jehova i Lucifer su angairani u neprestanu bitku. Intencija je Lucifera da razvije sve prema gore, prema znanju, prema svijetlu. U Devachanu ljudska bi?a mogu donijeti odre?eni stupanj napretka za luciferski princip. to vie ostane u Devachanu vie od ovoga moe razviti. Mora pro?i kroz onoliko inkarnacija koliko je neophodno da bi taj princip doveo do pune perfekcije.

Dakle tamo u svijetu postoje Jehova princip i Lucifer princip. Da se podu?avao samo Jehova princip, ?ovjek bi podlegao Zemlji. Da je bilo doputeno da u?enje o reinkarnaciji i karmi potpuno nestane s Zemlje mi bi pridobili za Jehovu sve Monade i fizi?ki ?ovjek bi bio predan Zemlji, skamenjenom planetu. Ako se me?utim podu?ava reinkarnacija i karma, ?ovjek je vo?en gore prema produhovljavanju. Kr?anstvo je prema tome napravilo potpuno ispravan kompromis, i odre?eno vrijeme nije podu?avalo reinkarnaciju i karmu, ve? vanost pojedine ljudske egzistencije, da bi ?ovjek nau?io voljeti Zemlju, ?ekaju?i dok ne bude dovoljno zreo za novo Kr?anstvo, s u?enjem reinkarnacije i karme, to je spaavanje Zemlje i donoenje svega to je zasijano u Devachan.

Kao rezultat, u samom Kr?anstvu postoji konflikt izme?u ova dva principa: jednog bez reinkarnacije i karme, drugog s tim u?enjem. U zadnjem slu?aju, sve to Lucifer moe ostvariti bilo bi uzeto od ljudskih bi?a. Oni bi u stvari odbacili reinkarnaciju i okrenuli le?a Zemlji, postaju?i degenerirani an?eli. U tom slu?aju Zemlja bi ila prema svojoj propasti. Da su doma?ini Jehove bili na Zemlji pobjednici, Zemlja bi zaostala iza kao vrsta Mjeseca, kao rigidno tijelo. Mogu?nost produhovljenja bila bi tada izgubljena mogu?nost. Bitka u Bhagavad Giti opisuje konflikt izme?u Jehove i Lucifera i njihovih doma?ina.

Danas jo moe biti mogu?e da u?enje Kr?anstva bez reinkarnacije i karme prevlada. Tada bi Zemlja bila izgubljena za princip Lucifera. Cijela Zemlja je jo bojno polje ova dva principa. Princip koji vodi Zemlju prema duhovnosti je Lucifer. Da bi ivjeli po ovom principu treba najprije zavoljeti Zemlju, treba se spustit na Zemlju. Lucifer je Princ koji vlada carstvom znanosti i umjetnosti, ali on ne moe potpuno si?i na Zemlju: za to, njegova snaga nije dovoljna. Sasvim samom, za Lucifera bi bilo nemogu?e da ono to je na Zemlji vodi gore. Za to, nije samo neophodna snaga Mjese?evog Adepta, ve? i Sun?eva Adepta, koji obuhva?a univerzalnost ljudskog ivota, ne manifestiraju?i se samo u znanosti i umjetnosti. Lucifer je predstavljen u obliku Krilatog zmaja; Ezekiel ga opisuje kao Krilatog bika.

Sada je tamo doao Sun?ev junak, sli?an onom koji se pojavio u Hiperborejskoj epohi, predstavljen od Ezekiela kao Krilati lav. Ovaj Junak, koji je dao drugi impuls, je Krist, Lav iz plemena Judeje. Predstavnik Orla tek ?e do?i kasnije; on predstavlja princip Oca. Krist je Sun?ev junak, lavlje prirode, Sun?ev Pitri.

Tre?i impuls ?e biti predstavljen od Adepta koji je ve? bio Adept na Saturnu. Takav se jo ne moe inkarnirati na Zemlji. Kada ?ovjek ne bude mogao samo razviti svoju viu prirodu gore, ve? se rade?i kreativno potpuno odre?i svoje nie prirode, tada ?e se ovaj najvii Adept, Adept Saturna, princip Oca, skriveni Bog, mo?i inkarnirati.


OSNOVE EZOTERIJE XXIV / XXXI
Berlin, 26 listopad 1905

Mi sada ivimo u petoj pod-rasi pete korijenske rase. Ova korijenska rasa se obi?no naziva Arijska rasa i uklju?uje kao prvu pod-rasu Drevnu Indiju, koja se razvila u oblasti June Azije. Prvobitna juno azijatska populacija ivjela je tamo dugo, dugo prije pojave Veda. Sve to imamo u Vedama nesvjesni je eho te beskona?no duboke religijske mudrosti koju su podu?avali drevni Rishi. Kasnije na Bliskom istoku nalazimo drevnu Perzijsku rasu koja je primila svoje religijsko u?enje i svoju kulturu od Zaratustre. Kasnije Zaratustrijanske kulture u Aziji tek su eho ovog u?enja. Zatim kao tre?u pod-rasu, nalazimo Egipatske, Kaldejske, Babilonske, Asirijke narode, iz kojih se postepeno razvila Semitsko-idovska civilizacija. Tamo se zatim pojavila ?etvrta pod-rasa, Gr?ko-Rimska civilizacija u Junoj Europi, koja je trajala do uspona germanskih naroda u Sjevernoj, Srednjoj i Zapadnoj Europi. Dvije daljnje civilizacije ?e tek slijediti. Sedam pod-rasa zajedno ?ini korijensku rasu.

Prethodna je korijenska rasa nastanjivala Atlantidu, dio Zemlje koji je kasnije poplavio Atlantski ocean. Ovoj korijenskoj rasi pripadaju slijede?e pod-rase: Najprije Rmoahalci, drugo Tlavtlijci, tre?e Tolteci, ?etvrto originalni Turanijci, peto originalni Semiti, esto Akadijci, sedmo Mongoli.

Jo dalje natrag dolazimo do kontinenta Lemurije, izme?u Afrike, Azije i Australije. Tamo dolazimo u vrijeme sasvim drugih uvjeta. Zatim idemo jo dalje natrag do druge korijenske rase, Hiperborejske, i do prve korijenske rase, Polarne. Sada prema tome dvije pod-rase i dvije korijenske rase jo trebaju slijediti.

Kako idemo natrag dolazimo do ljudskog bi?a sastavljenog od sve finije supstance. Na po?etku njene evolucije, Zemlja je bila sastojala od fine eterske supstance. U to vrijeme sva bi?a su tako?er bila sa?injena od takve supstance. Na kraju njene evolucije Zemlja ?e se tako?er sastojati od ove fine eterske supstance. Ovakva stanja kroz koja Zemlja prolazi, po?evi s najfinijom eterskom supstancom, zatim postaju?i zgusnuta i ponovno se vra?aju?i u stanje fine fizi?ko eterske supstance, konstituiraju Kuglu. Dakle eterska Kugla se razvija iz jo finijeg stanja od onog od najfinijeg fizi?kog etera. Etersko se razvija iz astralnog i vra?a se astralnom.

Na prethodnoj Kugli sva su bi?a bila u astralnom stanju. Danas astralna Kugla vie ne pluta negdje u nebeskom prostoru ve? su se bi?a koja su bila na njoj zgusnula i astralna Kugla se zgusnula s njima. Ova Kugla je sama Zemlja. Tranzicija od astralne Kugle do fizi?ke je transformacija stanja. Na astralnoj Kugli se razvilo tako?er sedam uzastopnih stanja. Netko se moda naviknuo da se u teozofskoj literaturi ova stanja zovu rase; dakle bilo je sedam astralnih rasa. Astralna Kugla se tako?er postepeno zgusnula u astralnu supstancu. Ranije je astralna Kugla bila jo finija i zaista se sastojala od supstance iz koje su danas tkane nae misli. Iz tog razloga je nazvana mentalnom supstancom a Kugla Mentalna Kugla. Tamo na mentalnoj Kugli je postojalo sedam uzastopnih mentalnih rasa ?ovje?anstva sa svime to je povezano s njima. Ovome je prethodilo jo finije stanje razvoja, od jo finije supstance; Arupa Mentalna-Kugla; Arupa poto nisu postojale aktualne forme, ve? je sve bilo samo u naznakama. Ove ?etiri se zovu ?etiri Kugle; u stvarnosti me?utim, to su ?etiri uzastopne forme Zemlje. Dakle imamo sedam Rundi.


Sada pratimo smjer fizi?ke Zemlje dok ne do?e do kraja svoje evolucije. Ona ponovno prelazi u etersku Zemlju, zatim u astralnu Zemlju. Na prethodnoj astralnoj Zemlji bi?a su bila jo neodre?ena, primaju?i svoj oblik od snaga izvan njih. Kada ?ovjek ponovno bude na astralnoj Zemlji mo?i ?e sebi dati vlastiti oblik. Na prethodnoj astralnoj Zemlji Jehova i njegovi doma?ini dali su ?ovjeku njegov oblik. Me?utim na plasti?no-astralnoj Zemlji ?ovjek ?e dati sebi svoj oblik iz svoje unutarnje snage; stoga se to zove plasti?na Kugla i s obzirom na to slijede?e Kugle, Rupa i Arupa Kugle ?e imati sli?na stanja. ?ovjek se mora pro?istiti tako potpuno da ?e kona?no biti tek kao sjeme, u stanju zametka sadravaju?i sve to je apsorbirao u sebi. Tada su sva iskustva unutar njega, premda koncentrirani u to?ci kao sila. Sjeme koje je bilo prisutno na prvoj Kugli jo to nije sadravalo. Me?utim na zadnjoj Kugli sjemenje sadri sve to je doivjelo na razli?itim Kuglama.

Izme?u pojedinih materijalnih stupnjeva ovih Kugli nema postepene diferencijacije, ve? je to nekako isprekidan proces. Ba kao to moemo uzeti sol, razgraditi je u vodi i pustiti da se opet kristalizira, tako i Kugla dolazi u stanje spavanja (Pralaya) i iz toga se pojavljuje slijede?a Kugla. Izme?u dva budna stanja Kugla prolazi kratko stanje spavanja. Kada ?ovjek do?e na zadnji, sedmi stupanj on prolazi due stanje spavanja. On je oboga?en i opet moe nastaviti svojim putem na vii stupanj. Iz tog razloga on najprije mora pro?i kroz duu Pralayu. Ova dua Pralaya me?utim nije nediferencirano, homogeno stanje sna ve? vrlo diferencirano.

Kada je netko toliko razvio okultne sposobnosti da spava svjesno u spavanju bez snova on je razvio Devachansku svijest. To mu omogu?ava da prati to se odvija izme?u smrti i novog ro?enja. Ova svijest moe biti poboljana. Tada ima sposobnost promatranja onog to se odvija izme?u Kugli. Kao tre?i stupanj svijesti je kada postane sposoban promatrati to se doga?a izme?u Rundi. Ovo tre?e stanje prema tome odgovara svijesti izme?u dviju Rundi. Mo?i promatrati to se doga?a izme?u dva zemaljska ivota prvi je stupanj vie svijesti; izme?u dvije Kugle drugi, i izme?u dvije Runde tre?i stupanj. Svjesno spavanje, koje vodi do ove svijesti sasvim je razli?ite prirode.

Izme?u zadnje Runde planetarnog stanja i prve koja slijedi, pet daljnjih stanja lee na drugoj strani svijesti. Sedam Rundi i pet stanja Pralaye zajedno se nazivaju dvanaest stupnjeva Kozmi?ke godine. Tada se cijela stvar ponovno prolazi ali na viem stupnju.

Mi smo sada u ?etvrtoj Rundi Zemlje a tri druge su joj prethodile. Prije nego je zametak ?ovjeka kakav je danas bio tamo, ljudska bi?a su ve? bila tri puta prisutna u stanju sli?no sjemenu; jednom u svakoj Rundi. U svakoj Rundi imamo sedam stupnjeva razvoja koji se nazivaju Kugle, i ponovno sedam na svakoj Kugli, koji se nazivaju Rase. Sedam ovakvih Rundi zajedno ?ine Planetarno stanje ili evoluciju. Prva Runda po?inje s Arupa stanjem i zgunjava se u Zemlju. Ve? je ?etiri puta naa Zemlja postala fizi?ka. Ponovno ?e tri puta postati takva. Svako takvo zgunjavanje i razgradnja pripada Rundi. Sedam ovakvih Rundi ne nazvano Planetarni sustav ili Evolucija.

Kada se prva Runda Zemlje pojavila, sve to je silo od onog to se razvilo na Starom Mjesecu tamo je bilo u zametku. Izme?u zadnje Runde Mjeseca i prve Runde Zemlje bilo je dugo stanje Pralaye. U to vrijeme ljudi Mjeseca bili su preci ljudi, stoje?i izme?u dananjih ljudi i dananjih ivotinja, u skladu s njihovom niom prirodom. Dananje ivotinje su ljudi Mjeseca koji su sili na nii nivo i ljudska bi?a su ljudi Mjeseca koji su se uspeli vie. Ali na Mjesecu su i biljke tako?er razli?ite od ovih dananjih. Biljno carstvo je stajalo izme?u dananjeg mineralnog i biljnog carstva, sli?no tresetitu koje je polu mineral i polu biljka. Stari Mjesec je u stvari bio ogromna biljka. Njegovo tlo se sastojalo od isprepletenih biljaka. U to vrijeme stijene nisu postojale. Biljkoliko mineralno carstvo se prvo zgusnulo na Zemlji do sadanjeg mineralnog carstva. Na sadanji kvarc, malahit i tako dalje konsolidirali su se iz biljaka Mjeseca; Dolomiti su se pojavili od prvobitnih biljaka. Dakle na Mjesecu je bilo carstvo koje lei izme?u minerala i biljke. U tome je bila ukorijenjena vegetacija Mjeseca; ona je trebala tlo Mjeseca. Vrsta vegetacije koja na Zemlji nije nala vezu s tlom postala je parazitska, ona jo uvijek mora rasti na biljkama, na primjer imela. Ona raste na biljkama, ba kao to je na Starom Mjesecu sva vegetacija rasla na biljkolikim temeljima. Loki, Bog Mjeseca, ubio je Baldura s imelom, biljkom Mjeseca. Dakle na Mjesecu nalazimo:

Carstvo izme?u mineralnog i biljnog carstva
Carstvo izme?u biljnog i ivotinjskog carstva
Carstvo izme?u ivotinjskog i ljudskog carstva.
To je bilo sjemenje koje je prelo na Zemlju.

Za vrijeme prve Runde Zemlje ljudsko carstvo je postepeno sebe odvojilo. ?ovjek je postao vie ?ovjek, ivotinja vie ivotinja. Vanjsko tijelo ?ovjeka polako je postajalo vie ljudsko. Za vrijeme druge Runde odvojilo se ivotinjsko carstvo, za vrijeme tre?e biljno carstvo, za vrijeme ?etvrte mineralno carstvo. Tada je ?ovjek napravio daljnji uspon. Prve tru Runde su bile ponavljanja ranijih stanja i priprema, da bi u ?etvrtoj Rundi, u Lemurijskoj rasi, preuzeo neto novo. Sada ?ovjek radi na mineralnom carstvu. Do?i ?e vrijeme kada ?e, kao proizvod njegove aktivnosti, preraditi i transformirati mineralno carstvo, tako da ne?e preostati ni ?estica ?ija priroda nije promijenjena majstorstvom ?ovjeka. Tada sve moe biti preobraeno u ?iste astralne forme.

To je iskupljenje carstva. U ?etvrtoj Rundi ?ovjek ?e iskupiti mineralno carstvo, kada ga bude preobrazio svojim radom na njemu. Tada sve ide u Pralayu; tamo ne?e biti mineralnog carstva, ali cijela Zemlja ?e postati biljka. ?ovjek ?e tada biti podignut pola stupnja vie i sve drugo s njim; na primjer u petoj Rundi, katedrala u Kelnu rasti ?e kao biljka.

Ne radi uzaludno onaj tko oblikuje mineralno carstvo. Katedrala u Kelnu ?e eventualno rasti kao biljni svijet iz onog to ?e tada biti tlo. U atmosferi pete Runde, u ivim formacijama oblaka nalazimo sve to je danas naslikano. Tamo ?emo imati ponavljanje na viem stupnju gdje sav na rad u mineralnom svijetu oko nas raste.

U petoj Rundi mi iskupljujemo biljni svijet, u estoj ivotinjski i u sedmoj Rundi ljudsko carstvo. Tada ?e ?ovjek biti dovoljno zreo da stupi na novi planet. Da bi se mogao razvijati prema gore, ostala carstva do neke mjere moraju biti gurnuta dolje i on ih kasnije mora iskupiti. Nakon sedme Runde i Pralaye on ?e prije?i na drugi planet.

Sedam Rundi plus sedam Kugli, i dodano svakoj potonjoj, sedam rasa, zajedno ?ini tri stotine ?etrdeset tri stanja Zemlje. Cijela evolucija Zemlje ima svrhu kreiranje budne dnevne svijesti u ?ovjeku, dok je cijela evolucija Mjeseca imala svrhu razvijanja slikovite svijesti u ?ovjeku. Tome je prethodila svijest spavanja bez snova na Suncu; u to je vrijeme ?ovjek jo bio uspavana biljka. Jo ranije stanje, ono dubokog transa, bilo je prisutno na Saturnu, stanje koje se danas jo javlja kod odre?enih patolokih slu?ajeva. Dakle svrha pojedine planetarne evolucije je razvoj uzastopnih stanja svijesti.

1. Stari Saturn = Svijest dubokog transa
2. Staro Sunce = Svijest spavanja bez snova
3. Stari Mjesec = San s sanjanjem ili slikovita svijest
4. Zemlja = Budna svijest ili svjesnost objekata
5. (Budu?i) Jupiter = Psihi?ka ili svjesna slikovita-svijest
6. (Budu?a) Venera = Super-psihi?ka ili svjesna ivotna-svijest
7. (Future) Vulkan = Duhovna ili samo-svijest univerzalne svijesti

Ba kao to se sada ?ovjekove okolnosti povinuju temeljnim zakonima Prirode, tako ?e se u budu?nosti povinovati onom to je moralno. One ?e biti stupnjevane u skladu sa stupnjevima karme, sedam stupnjeva morala (eti?ke ljudske kategorije). Sustav kasti je prethodnik ove kasnije moralne gradacije. Kategorije karme biti ?e nazna?ene na ovaj na?in.


OSNOVE EZOTERIJE XXV / XXXI
Berlin, 27 listopad 1905
[Nema zabiljeki Marie Steiner za ovo predavanje. Tekst u drugoj polovici je fragmentiran, posebno o tri carstva elementala]

Kada razmatramo uzastopne planetarne evolucije nalazimo da je svaki stupanj posebno stanje evolucije, koji ima 7 Rundi, 7 x 7 Kugli i 7 x 7 x 7 Rasa. Svrha svake ove planetarne evolucije je da provede jedno stanje svijesti kroz sve njegove stupnjeve. U razli?itim ezoternim religijama ovi stupnjevi su nazivani na razli?ite na?ine. U Kr?anskom ezoterizmu:

stanje svijesti se naziva Mo?
Runda se naziva Kraljevstvo, Mudrost
Kugla se naziv Veli?anstvenost, Slava

Kada u Kr?anskoj ezoteriji govorimo o Mo?i mislimo i?i kroz stanje svijesti. I?i kroz Rundu je i?i kroz Kraljevstvo. U uzastopnim rundama ?ovjek doivljava sedam Kraljevstava:

Prvo Kraljevstvo elementala
Drugo Kraljevstvo elementala
Tre?e Kraljevstvo elementala
Mineralno Kraljevstvo
Biljno Kraljevstvo
ivotinjsko Kraljevstvo
Ljudsko Kraljevstvo

I?i kroz sedam stanja Oblika ili Kugli naziva se Slava. Slava ozna?ava ono to ima vanjsku pojavnost, ono to uzima oblik i formu. O?ena nam daje u zadnjim rije?ima: Jer Tvoje je Kraljevstvo, Mo? i Slava, zurenje gore u kozmi?ke doga?aje[ovako zavravaju mnogi protestanti, op.pr.]. Kada ovo ponovno bude prisutno u svijesti, znanje o Bogu biti ?e mogu?e.

Danas su sve religije, egzoterne religije posebno, napustile pravo znanje o Bogu. One su nositelji egoizma jer nisu shva?ene u vezi s cijelim svijetom, s Mo?i, Kraljevstvom i Slavom. Kada kroz ivu svijest ove rije?i opet dobiju svoje zna?enje, tada ?e religije ponovno biti ono to bi trebale.

Stanje Saturna je bilo da se bi u ?ovjeku razvila svijest dubokog transa; danas je to slabo poznato. On poznaje jedino spavanje bez sna kao biljka i snovima ispunjeno spavanje kakvo je postojalo na Mjesecu slikovita svijest. ?ovjek vie ne poznaje svijest dubokog transa iz slijede?eg razloga: Kada netko spava, osloba?a se jedino astralno tijelo a fizi?ko i etersko tijelo ostaju leati na krevetu. Da u snu moe ponijeti sa sobom etersko tijelo sa sobom kao to moe Chela, tada bi jedino fizi?ko tijelo ostalo iza; tupa svijest. U slu?aju medija do toga dolazi na nenormalan na?in i na svijetlo izlaze izvanredne stvari. Takvi ljudi tada mogu izvla?iti izvanredne kozmi?ke slike. Na primjer, djevojka je pala u trans s punom ?aom lu?kog vina i u tom stanju izvla?i izvanredne slike, u kojima se vide karikature naeg kozmi?kog sustava; tako?er je nala aproksimacije naih imena za njih.

Mediji imaju svoje vizije jer tako?er mogu uzeti svoje etersko tijelo iz spavaju?eg fizi?kog tijela i u spavaju?em fizi?kom tijelu opaati svjesno. Tada oni jo mogu koristiti fizi?ko tijelo; fizi?ko tijelo postaje vidovito na izvanredan na?in. Chela ovo postie svjesno, dok medij to radi nesvjesno. Preko ove vidovite svijesti je bio otkriven planetarni sustav. Sva stanja u koja mogu prije?i Chele i Adepti nisu nita drugo nego svijest kroz fizi?ko tijelo; oni sve to doivljavaju potpuno svjesno.

Na budu?oj Veneri razvit ?e se potpuna svijest u eterskom tijelu. Tada, dok ?ovjek spava, on ?e ste?i svijest o drugoj strani svijeta. Na Vulkanu duh je potpuno odvojen; tako?er je sa sobom uzeo etersko tijelo. To stanje obdaruje ?ovjeka s egzaktnim znanjem o cijelom svijetu.

Razlikujemo:

Na Saturnu Svijest transa, univerzalna svijest
Na Suncu Spavanje bez snova, svijest ograni?ena na ono to je ivo
Na Mjesecu Slikovita svijest
Na Zemlji Budna svijest
Na Jupiteru Astralna svijest, dalje proirena
Na Veneri Eterska svijest, jo dalje proirena
Na Vulkanu Univerzalna svijest

Svako ovakvo stanje svijesti mora pro?i kroz sva Kraljevstva, kroz sedam Rundi ili Kraljevstava, u svakoj Rundi stje?u?i sloenost kako prolazi kroz sedam Kugli. Slabije snage dalje se razvijaju u takozvanim Rasama. Tako postepeno kreacija izvla?i iznutra vani ono to je prisutno kao unutarnji potencijal.

Danas ?ovjek najbolje poznaje mineralno carstvo jer ivi u njemu. Sve to se odvija u viim carstvima nije shva?eno intelektom. To je bila neophodna faza evolucije. Sada me?utim vie ne moemo biti zadovoljni samo znano?u. Shva?eno je da je sve u kontinuiranoj evoluciji.

Ako u mineralnom carstvu razmotrimo bilo koju vrstu kamena ono to mi tu vidimo je prostor s definiranim granicama, definirani oblik. Od mineralnog carstva kao takvog mi ne vidimo apsolutno nita, ve? vidimo samo reflektirano svijetlo. Zrake Sunca se reflektiraju u odre?enom obliku. Ako udarimo zvono ?ujemo zvuk: efekt zvona ide u nae uho. Sve to mi u svijetu opaamo kao mineralno carstvo to je cjelina zbijena zajedno u prostorni oblik. Ako izdvojimo boju objekta, zvuk, okus, ne preostane nita. To je uslijed mineralnog carstva da se svijetlo i zvuk pojavljuju preko ovakvih formi. Promislimo na svijet u kojem samo kvalitete percepcije struje kroz prostor i ne opaaju se u vezi s odre?enim formama. Pomislimo na obojane oblake kako plutaju svijetom, zvukovi odjekuju kroz svijet, sve nae ?ulne impresije ispunjavaju prostor bez da su ograni?ene s oblikom; tada imamo Tre?e elementarno carstvo. To su elementi svijetlo i vatra, proimaju?i prostor. Sam ?ovjek u astralnom je carstvu obojani oblak.

Sada ?emo i?i jo korak naprijed. Kada vidimo misaonu formu, to je takav obojani oblak, pokret koji u sebi vibrira. Ako netko eli do?arati misao, mora oblik o kojem se radi nacrtati u astralnom prostoru. O tome zavisi prizivanje ?arobnjaka. Oni crtaju oblike u prostoru a zatim ih okruuju astralnom supstancom. Oni usmjeravaju astralnu supstancu du ovih figura. Tre?e elementarno carstvo nije proizvoljno, ve? leti amo tamo u interpenetriraju?im linijama: sve to izraava predivne oblike imaju?i snagu svijetla unutar sebe. Oni su kao svjetlosna tijela koja lete amo tamo u prostoru, sjaje?i iznutra.

Zvukovi koji odzvanjaju prostorom uspostavljeni su u skladu s brojevima. Ono to se treba posebno imati na umu je da otpo?etka stvari stoje u odre?enom odnosu jedna s drugom. Jedan oblik moe djelovati na drugi da ne napravi nikakvu tetu, ili tako da bude sasvim uniten. To se zvalo mjera stvari. Sve je uspostavljeno u skladu s mjerom, brojem, oblikom. Mogu?e je misliti daleko od kvaliteta induciranih ?ulima i svijet ispuniti takvim mislima-oblicima. To bi bilo Drugo elementarno carstvo koje lei ispod Tre?eg.
Ovdje imamo sam oblike tkane mislima, mislima svjetskog etera.

Prvo elementarno carstvo je teko opisati. Pretpostavimo na primjer da zamislimo misao takvog oblika kao to je spirala, zatim misao krivulje (ovdje se misli na Bernoulijevu krivulju op.pr.). Sada sebe premjetamo u namjeru prije nego se oblik stvarno pojavi, dakle prvo u namjeru spirale a zatim u namjeru krivulje. Netko zamilja svijet ispunjen ovakvim mislima-sjemenjem. Ovaj bezobli?ni svijet je Prvo elementarno carstvo.

?etvrto elementarno carstvo je mineralno carstvo koje reflektira ono to prima izvana. Biljno carstvo ne samo da reflektira ?ulne kvalitete, ve? su te refleksije iznutra obdarene ivotom. Drugo elementarno carstvo je formativni element Tre?eg elementarnog carstva. Mineralno carstvo je kondenzirano iz kvaliteta koje pripadaju Tre?em elementarnom carstvu. Biljka reflektira oblik Drugog elementarnog carstva i tako iz sebe razvija oblik. ivotinjsko carstvo tako?er reflektira namjere koje lee u Prvom elementarnom carstvu.

U prvoj Rundi ?ovjek je bio u Prvom elementarnom carstvu. Kada je u to vrijeme postao fizi?ki, bio je u prvoj Rundi i u Prvom elementarnom carstvu na nivou fizi?kog oblika. U fizi?kim uvjetima Prvog elementarnog carstva prve Runde, misao-sjeme postaje fizi?ka. U to vrijeme Zemlja se sastojala samo od fizi?kih loptica, toliko malih da ih se ne bi moglo vidjeti; bile su jednostavno to?ke sile. Ove to?ke sile postepeno su se kondenzirale; jo nisu bile diferencirane. U to je vrijeme kondenzirano elementarno carstvo ve? bilo fizi?ko. Kada netko zamilja ljudsko bi?e kao samo bi?e misli, tada moe lako i?i kroz takvo bi?e ?ak iako ga ne vidi, ali ?ak iako ga ne moe vidjeti, ne moe i?i kroz njega kada je postalo fizi?ko. Kasnije fizi?ka to?ka sile jo jednom postaje astralna i prelazi u slijede?u Rundu.


U drugoj Rundi Zemlja se sastojala samo od oblika. Zemlja je bila predivno oblikovana sfera u kojoj su sve stvari koje su se od nje razvile bile prisutne kao tipovi. To je bilo proro?ko oblikovanje svega to se pojavljuje u ostalim carstvima. Na Zemlji su boje i oblici bili prototipovi dananjeg ?ovjeka. Na sljede?em planetu ?e boje i oblici ?e biti prototipovi onog to ?e ?ovjek tada biti.

U petoj Rundi, plasti?ni-astralni ?ovjek ne?e vie trebati zadrati svoje ruke. Ruke ?e biti formirane samo kada je potrebno. To ?e biti neto kao hvataljka, poto ?e tada sve preuzeti prirodu biljke. Tada ?e tako?er sve to razvija odvojenu egzistenciju biti biljni-proizvod. Na isti na?in ?e sve to proizlazi od ?ovjeka biti biljkoliko. Mi ?emo tada ivjeti u biljnom carstvu.

U estoj Rundi ivjeti ?emo u ivotinjskom carstvu. Tada sve to se produuje od ?ovjeka, to struji van iz njega, biti ?e ivi proizvod koji u sebi ima ivot i senzaciju. Rije? ?e tada biti ivo bi?e ptica koju netko alje vani u svijet.

U sedmoj Rundi ?ovjek ?e kreirati sebe. Tada ?e mo?i duplicirati, reproducirati sebe. U sedmoj Rundi svatko ?e dose?i stupanj na kojem danas stoje nai U?itelji. Tada ?e na ego biti nositelj svih zemaljskih iskustava. U po?etku ?e to biti koncentrirano u Loi U?itelja. Vii ego ?e se zatim zajedno izvu?i, postati atomski i formirati atome (budu?eg) Jupitera.

Na Bijelu Lou ?e se gledati kao na jedinstvo, ego koji obuhva?a sve. Svi ljudski egoi i sva odvojenost ?e se predati i te?i ?e zajedno u sveobuhvatnu univerzalnu svijest; veliki krugovi, proireni iznutra, svaki daju?i posebnu boju, svi sklopljeni zajedno u samo jedan krug. Kada se misli na njih kao poloene jedni na druge rezultat je sveobuhvatna boja. Svi egoi su unutar njega, ?ine?i cjelinu. Ova neizmjerna kugla, sakupljena, konstituira atom. To sebe umnoava, stvaraju?i sebe iz sebe. To su onda atomi koji ?e formirati Jupiter. Mjese?evi Adepti formirali su atome sadanje Zemlje. Netko moe prou?avati atom kada prou?ava plan Loe Adepta na Mjesecu.

Saetak

Svako Kraljevstvo mora pro?i kroz sedam formi:

1. Arupa = Pristup Formi
2. Rupa = Forma
3. Astralna = svjetlucanje i sjajenje iznutra prema vani
4. Fizi?ka = neprobojna u prostoru
5. Plasti?no-astralna = formiranje sebe iz sebe
6. Intelektualna
7. Arhetipska


 

Stranica 5 od 6 Sve stranice