Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Rudolf Steiner - Osnove Ezoterije - stranicaOSNOVE EZOTERIJE VI / XXXI
Berlin, 1 listopad 1905

Danas ?emo uzeti kao nau temu razli?ite rangove bi?a kojima ?ovjek pripada. ?ovjek, onakav kakav je sada bi?e je u razvoju i nije uvijek bio kakav je sada. Nisu samo stupnjevi razvoja oni koji lee ispred i iza njega, ve? tako?er i bi?a koja s njim koegzistiraju, kao to danas dijete ima starijeg pokraj sebe koji je na drugom stupnju razvoja. Danas ?emo se baviti sa sedam rangova bi?a, i s tim u vezi moramo jasno razlikovati izme?u receptivnih i kreativnih bi?a.

Uzmimo za primjer boju koju opaamo naim o?ima, na primjer crvenu ili zelenu. U tom smislu mi smo receptivna bi?a. Boja me?utim najprije mora biti napravljena da bi je mi mogli opaati; moramo prema tome biti suo?eni s drugim bi?em koje pravi boju, na primjer crvenu. Kroz to prepoznajemo razli?ite stupnjeve bi?a. Ako stavimo zajedno sve to pristupa naim ?ulima, tako?er mora postojati i dua da to primi; ali neto suprotno tako?er mora biti prisutno da bi nam ?ulne impresije mogle biti dovedene. To su bi?a koja mogu manifestirati. Ona imaju vie boanski ili deva karakter. Bi?a ?ija priroda je vie prilago?ena za primanje imaju vie elemental karakter. Boanska bi?a su manifestiraju?e prirode. Elementalna bi?a su receptivne prirode.

Ovdje, u ovoj d0meni, imamo kreativnu mudrost koja se manifestira vani, i mudrost koju je primila ljudska dua. Mudrost je u svijetlu i otkriva se u svim ?ulnim impresijama. Iza onog to se otkriva moramo pretpostaviti one koji otkrivaju, bi?a prirode volje; mudrost je ono to je otkriveno.

?ovjek je oboje i receptivan i kreativan. U jednu ruku, na primjer s obzirom na sve ?ulne impresije, on je receptivan, me?utim s obzirom na miljenje on je kreativan. Nita ne ra?a misli ukoliko prije nisu napravljene percepcije. Dakle on je u jednu ruku receptivno bi?e a u drugu kreativno bi?e. To je vana razlika. Zamislimo da je ?ovjek bio u poziciji da kreira sve to percipira, zvukove, boje i tako dalje, ba kao to danas kreira misli. Danas je kreativan samo u jednoj sferi, miljenju, i da bi imao percepcije on oko sebe treba kreativna bi?a. Donose?i svoje vlastito bi?e on je isprva bio kreativan. U po?etku je on sam kreirao svoj vlastiti organizam. Za to sada treba druga bi?a. Sada se ?ovjek mora inkarnirati u tjelesnoj formi odre?enoj izvana. Tu je blii elementalnim bi?ima nego sferi percepcije i miljenja.

Zamislimo da je jednom ?ovjek bio u mogu?nosti donijeti zvukove, boje i druge ?ulne percepcije i tako?er svoje vlastito bi?e. Tada bi trebali imati ljudsko bi?e kakvo je bilo prije Lemurijske rase, koje se zvalo ?isti ?ovjek. ?ovjek postaje ne?ist kroz ?injenicu da ne pravi svoje vlastito bi?e, ve? u svojoj prirodi utjelovljuje neto drugo. Ovaj ?isti ?ovjek se zvao Adam Cadmon. Kada na po?etku Postanka Biblija govori o ?ovjeku, govori o ovom ?istom ljudskom bi?u. To ljudsko bi?e jo nije imalo nita kama-i?no (astralno) unutar sebe. elje su se prvo pojavile nakon to je u sebe inkorporirao druge elemente. Tako se tu pojavila druga etapa ?ovje?anstva, kama-rupa ?ovjek (?ovjek s astralnim tijelom). Vie ivotinje treba gledati kao na niem stupnju ovog razvoja. Bez tople krvi ni jedno bi?e ne moe posjedovati nezavisnu Kama-rupa (astralno tijelo). Sve toplokrvne ivotinje su izvedene iz ?ovjeka.
Dakle za po?etak imamo ?istog ?ovjeka koji je do Lemurijskog doba u stvari vodio nadosjetilnu egzistenciju i doveo iz sebe sve to je ivjelo i bilo dio njega.

Dananje hladnokrvne ivotinje i biljke razvile su se na druga?iji na?in od toplokrvnih ivotinja. One koje danas postoje su ostaci ?udnih, gigantskih bi?a. Neke od ovih moe potvrditi i znanost. One su dekadentne ivotinje koje su vodile porijeklo od onih koje je ?isti ?ovjek koristio da bi se u njima inkarnirao, da bi mogao imati tijelo za oo to je kami?no (astralno). Na po?etku ?isti ?ovjek nije mogao na?i sredstva za inkarnaciju na zemlji. Jo je lebdio iznad onog to je bilo manifestirano. Me?u ovim ogromnim, snanim bi?ima (ivotinjama) ?ovjek je koristio najrazvijenije da bi se u njima inkarnirao. Zaka?io je sebe za ova bi?a i time je bio u poziciji donijeti u njih vlastitu Kama (astralno tijelo). Neka od ovih bi?a su se dalje razvijala i postala ivotinje Atlantide i dananjeg ?ovje?anstva. Me?utim nije se svima njima bilo mogu?e adaptirati. One koje su podbacile postale su nie ivotinje ki?menjaci; klokani su na primjer takav pokuaj koji se pokazao neuspjean na putu da postane ?ovjek poput kerami?kih posuda koje su odba?ene i ostavljene.

Sada je ?ovjek pokuao uvesti Kamu u ivotinjske forme. Kama se prva moe na?i u ljudskoj formi, u stvari zapravo u srcu, u toploj krvi i u cirkulaciji krvi. Stalno su ra?eni pokuaji i na taj na?in je bio uspon od stupnja do stupnja. Neuspjene pokuaje vidimo na primjer u ljenjivcu, klokanu, zvijerima, majmunima i primatima. Svi su oni ostali iza na putu. Toplokrvne ivotinje su neuspjeni pokuaji da postanu ljudske forme proete Kamom. Sve u njima to je Kama prirode, ?ovjek je tako?er mogao imati u sebi; ali je to ispraznio u njih, jer nije mogao koristiti tu vrstu Kame. Postoji vani okultni aksiom: Svaka kvaliteta ima dva suprotna pola. Tako nalazimo, kao to pozitivni i negativni elektricitet nadopunjuju jedan drugog, tako imamo toplinu i hladno?u, dan i no?, svijetlo i tamu i tako dalje. Na isti na?in svaka Kama kvaliteta tako?er ima dva suprotna aspekta. Na primjer ?ovjek izbaci bijes iz sebe u lava, a to, u drugu ruku, kada je od njega oplemenjeno, moe ga voditi gore do vieg sebe. Strast ne treba biti iskorijenjena, ve? pro?i?ena. Negativni pol treba voditi gore na vii stupanj. Ovo pro?i?enje strasti, to vo?enje gore njenog negativnog aspekta pitagorejci su zvali katarza. Na po?etku ?ovjek je u sebi imao bijes lava i podmuklost lisice. Tako je carstvo toplokrvnih ivotinja jasna slika Kama kvaliteta. Danas je uobi?ajeno miljenje da Tat twam asi (To si ti), treba razumjeti kao neto op?enito i nedefinirano, ali treba shvatiti neto sasvim odre?eno to lei iza toga. Tako u slu?aju lava ?ovjek treba sebi re?i: To si ti. Mi dakle imamo u carstvu toplokrvnih ivotinja podastrto ispred nas kama-rupa ljudsko bi?e. Prethodno je postojao samo ?isti ?ovjek: Adam Cadmon.

Filozof prirodne znanosti, Oken, koji je u prvoj polovini 19-og stolje?a bio profesor u Jeni, bio je upoznat sa svim ovim idejama i izrazio ih na groteskan na?in da bi ponukao ljude na panju. Ovdje imamo primjer koji ukazuje na jo raniji stupanj ljudskog razvoja, prije nego je ?ovjek od sebe odvojio carstvo hladnokrvnih ivotinja. Oken je povezao sipu s ljudskim jezikom. U ovoj analogiji jezika i sipe moe se na?i okultno zna?enje. Sada tako?er imamo bi?a koja su po prvi puta, takore?i, bila prizvana kao nusproizvodi. ?ovjek je iz sebe izbacio podmuklost lisice i zadrao suprotni pol. U podmuklosti lisice zametak ne?eg drugog se po?inje razvijati, na primjer sli?no na?inu na koji crna sjena objekta ima drugu sjenu kada u nju u?e svijetlo izvana. Mi smo podmuklost pripojili lisici iz naeg unutarnjeg bi?a. Sada je duh usmjeren prema njemu iz periferije. Bi?a koja na ovaj na?in rade iz periferije u onom to je kami?no su elementalna bi?a. Ono to je lisica od nas primila, u njemu je ivotinja; ono to se dolaze?i izvana privije na njega iz duha, elementalno je bi?e. U jednu ruku je stvoren kroz duh ?ovje?anstva i u drugu ruku kroz Elementalno bi?e.

Dakle razlikujemo: najprije, elementalna bi?a, drugo, kama-rupa ?ovjeka, tre?e, ?istog ?ovjeka, ?etvrto, ?ovjeka koji je na odre?eni na?in prevaziao ?istog ?ovjeka, koji je uzeo u sebe ono to je vani i oko njega i kreativno je aktivan. On je dotaknuo i uzeo u sebe sve to je oko njega u zemaljskoj egzistenciji. To mu daje planove, smjerove, zakone koji stvaraju ivot. Jednom je ?ovjek bio savren i postati ?e to opet. Ali postoji velika razlika u onom to je bio i to ?e postati. Ono to je oko njega u vanjskom svijetu kasnije ?e postati njegovo duhovno vlasnitvo. Ono to je izvojevao za sebe na Zemlji kasnije ?e postati sposobnost kreativno aktivnog bi?a. Ovo ?e tada postati njegovo najdublje bi?e. Onaj tko je apsorbirao sva zemaljska iskustva, tako da se zna koristiti svakom pojedinom stvari i tako postao kreator, nazvan je Bodhisattva, to zna?i ?ovjek koji je u sebe u dovoljnom stupnju primio Bodhi, Buddhi zemlje. Tada je dovoljno napredovao da kreativno radi iz svojih najdubljih impulsa. Mudar ?ovjek na zemlji jo nije Bodhisattva. ?ak i za takvog uvijek ostaju stvari prema kojima se ne moe orijentirati. Tek kada je netko u sebe apsorbirao cijelo znanje o Zemlji, da mi mogao kreirati, tek tada je netko Bodhisattva; Buddha, Zarathustra, na primjer, bili su Bodhisattva.

Kada se ?ovjek uspne jo dalje u evoluciji, tako da nije samo kreator na Zemlji, ve? posjeduje snage koje doseu iznad Zemlje, tek tada je slobodan birati da koristi ove vie snage ili da dalje radi s njima na Zemlji. U tom slu?aju moe donijeti na Zemlju neto to dolazi iz viih svjetova. Takva se epoha pojavila prije nego se ?ovjek po?eo inkarnirati, u zadnjoj tre?ini Lemurijskog doba. Ljudska bi?a su razvila svoja fizi?ka, eteri?na i astralna tijela. Donio je ove ?lanove svog bi?a sa sobom od ranije evolucije Zemlje. Dva slijede?a impulsa, Kama i Manas, nije mogao na?i na Zemlji; oni ne lee u njenoj evolucijskoj sekvenci. Prvi novi impuls (Kama) mogao se na?i samo kao sila na Marsu. Dodan je kratko prije nego to se ?ovjek inkarnirao. Drugi impuls (Manas) je doao od Merkura u petoj pod-rasi Atlanti?ana, s originalnim Semitima. Poticaj za ove nove principe trebao je na Zemlju do?i s drugih planeta preko jo viih bi?a, preko Nirmana-kayas. Od Marsa su dodali Kamu, od Merkura Manas. Nirmana-kayas je jo jedan stupanj vii nego Bodhisattvas. Ovaj drugi moe usmjeriti evoluciju koja ima kontinuitet; ali ne mogu u nju donijeti ono to dolazi iz drugih oblasti, to moe napraviti samo Nirmana-kayas. Na jo jednom stupnju viem nego Nirmana-kayas, stoje ona bi?a koja su nazvana Pitris. Pitris = O?evi. Jer Nirmana-kayas mogu zaista donijeti u evoluciju neto to dolazi iz drugih oblasti, ali se ne mogu rtvovati, rtvovati sebe kao supstancu, tako da na slijede?i planet mogu donijeti novi ciklus. To mogu Pitris, bi?a koja su se razvila na Mjesecu i sada su dola; ona postaju aktiviraju?i impuls u evoluciji Zemlje. Kada je ?ovjek proao sva mogu?a iskustva, tada je on u poziciji postati Pitri. Slijede?i i jo vii stupanj, posljednji koji je mogu?e spomenuti, je onaj samih Bogova.

Dakle imamo sedam rangova bi?a: Najprije Bogovi, drugo Pitris, tre?e Nirmana-kayas, ?etvrto Bodhisattve, peto ?ista ljudska bi?a, esto ljudska bi?a, sedmo elementalna bi?a. To je niz o kojem je govorila Helena Petrovna Blavatsky.

Sada moemo dodati pitanje: Koji je to organ koji je napravio ?ovjeka kama-rupa? To je srce s venama i krv koja pulsira kroz tijelo. Srce ima fizi?ki dio i eteri?ni dio. Aristotel govori o tome, jer se u ranija vremena dralo da je vaan samo eteri?ni ?ovjek. Srce tako?er ima astralni dio. Eteri?no srce je povezano s dvanaest lati?nim lotosovim cvijetom. Nemaju svi fizi?ki organi astralni dio; na primjer u?na kesica je samo fizi?ki i eteri?ni, astralno nedostaje.


OSNOVE EZOTERIJE VII / XXXI
Berlin, 2 listopad 1905

Helena Petrovna Blavatsky, u Tajnoj doktrini, naziva Jehovu Bogom Mjeseca. Za to postoji duboki razlog. Da bi to razumjeli mora nam biti jasan dalji razvoj ?ovjeka. U ?ovjeku kakav je danas, njegove vie snage su izmijeane. Njegov dalji razvoj zavisi o iskrsavanju njegovog vieg ja iz omota niih snaga i organa.

Mozak je podijeljen na tri dijela: na dijelove za miljenje, osje?anje i volju. Kasnije ?e ova tri dijela, kao tri divizije mravljeg humka, biti upravljana od ?ovjeka izvana. Dijelovi, me?utim, iz kojih se vie povuklo ne ostaju onakvi kakvi su danas, ve? se oni tada sputaju stupanj nie. To je razlog zato mnogi ljudi koji prakticiraju jednostran duhovni razvoj pate od pada morala. U slu?aju zapadnog kulturnog ivota postoji manja opasnost od toga, jer zapadna znanost jo ne sili vie stvari uma da se uzdignu iz nieg tijela. Kroz Teozofiju, u drugu ruku, ?ovjek u stvari apsorbira mudrost preko koje je ego djelomi?no i?upan iz uobi?ajenog okruenja organa. Moe se dogoditi da kada osoba koja se, kroz svoj konvencionalni milje dri uobi?ajenih moralnih standarda, prihvati teozofska u?enja, njegove najgore kvalitete, koje su do tada ostajale skrivene, sada se pojavljuju. ?esto nie do?e na povrinu jer se netko bavi duhovnim stvarima bez da u isto vrijeme ja?a moralnost. Ta ?injenica nosi izvjesnu tragediju. Odre?eni ljudi akademskog nivoa, koji su u sferi zapadnog znanja bili sasvim divni ljudi, stradali su jer su doli u Teozofsko drutvo; u njihovom slu?aju javila se nia priroda bez da joj gospodari via.

Isti zakon vrijedi i na ve?em stupnju. Bi?a koja susre?emo na Starom Mjesecu nisu jo ugradila svoju mo? miljenja u fizi?ki mozak. Snaga miljenja u slu?aju Mjese?evih-Nirmana-kayas, Bodhisattvi, Pitris i ?istih ljudskih bi?a jo ne radi u fizi?kom mozgu ve? u eterskoj masi koja ih okruuje. Na starom Mjesecu okruenje se nije sastojalo samo od zraka, ve? i od etera ispunjenog mudro?u. Na Starom Mjesecu misli nisu bile u pojedinim bi?ima ve? su plutate amo tamo u eteru. U okultizmu se prema tome Stari Mjesec tako?er nazivao Kozmos mudrosti. Stari Mjesec je bio okruen Toplinskim eterom i drugim formama etera. U tim eterima je ivjela inteligencija i razum, kao to sada ive u ljudskom mozgu. U temeljima ovoga je me?utim bio razvoj. Na po?etku mjese?eve evolucije mudrost je jo utiskivala sebe u lijepe forme. Bi?a koja su posjedovala samo nie ljudske ?lanove, fizi?ko tijelo, etersko tijelo i astralno tijelo, bila su upravljana od ovih struja mudrosti. Tijekom daljnjeg razvoja tri nia tijela silaze jo dublje. Kada je evolucija Starog Mjeseca dola do kraja bi?a koja su bila mudra, premda nisu posjedovala mudrost u mozgu, toliko su bila napredovala da su mogla potpuno napustiti ova nia tijela. Ta bi?a koja su sada postala Pitris i koja vie nisu trebala ulaziti u ovakva fizi?ka, eterska i astralna tijela, bila su doma?ini Elohima na razli?itim stupnjevima. Najnii rang ovih Elohima je stupanj Jehove. Jehova je prema tome stvarno boanstvo Mjeseca, koje je na Starom Mjesecu prolo kroz fizi?ki razvoj. Ipak na Mjesecu nikada nije mogao raditi na fizi?kom okruenju, koriste?i mozak kao vozilo misli. Samo su njegova fizi?ka, eterska i astralna tijela radila na fizi?kom okruenju. To je me?utim radio preko slika. Miljenje je lebdjelo iznad. Ime Jehova ne ozna?ava jedno bi?e, ve? rang u nizu hijerarhija. Mnoga bi?a mogu preuzeti rang Jehove, ili ga uzeti sa svrhom. Eliphas Levi je stalno naglaavao da sa oznakama Jehova, Arhan?eli, An?eli, mi se bavimo rangovima bi?a.

Prva ljudska bi?a koja su na Zemlji primila u?enje primila su ga od Jehove u slikama. Zato je Knjiga postanka zbroj velikih slika, slika koje je Jehova doivio na Starom Mjesecu.

Dok je na Starom Mjesecu, u jednu ruku, samo nie bi?e ?ovjeka bilo razvijano u fizi?ka, eterska i astralna tijela u drugu ruku vie trojstvo je bilo njegovano i gajeno. Ovi principi su dosegli odre?en stupanj zrelosti, nakon to su implantirani; Atma na Starom Saturnu, Buddhi na Starom Suncu, Manas na Starom Mjesecu. Tako se na Zemlji mogu dalje razvijati. Ono to je prelo na Zemlju sa Starog Mjeseca kao fizi?ka, eterska i astralna tijela, groteskne su ivotinje u kojima su Atma, Buddhi i Manas postepeno sebe inkorporirali. Mjese?evi Pitris ostavili su nie dijelove po strani, ali da bi to nadoknadili oni su njegovali i gajili Atma, Buddhi i Manas na stvaran na?in. Preko njihove njegovane skrbi doveli su do toga da se na Zemlji mogao razviti mislilac. Ako netko gleda vanjska stvorenja na Starom Mjesecu, ona su ovoji koji okruuju ?ovjeka, ne sam ?ovjek. Ovoji su se mogle koristiti jer ono to ih je trebalo napustiti je otilo. [Nedostaje tekst ...] Sada se preostali materijal mogao kondenzirati da oblikuje mozak. U stanju zametka tvar za mozak je bila tamo, ali se mogla kondenzirati tek nakon to su Pitris otili.

Ono to se dogodilo u pred-lemurijskom dobu je priprema. Na ljudskom tijelu se tako radilo da Atma, Buddhi i Manas mogu u njega utonuti. Ovi principi su umotali sebe s Kama-supstancom. Sada zamislimo bi?e kao ele koje se oslobodilo od onog to je prelo sa Starog Mjeseca. To osigurava fizi?ku osnovu. Kao dodatak ovome postoje Atma, Buddhi i Manas, i astralno tijelo koje ove principe organiziraju oko sebe. Oni rade na elatinoznim masama izvana ukoliko ih ne mogu zaposjesti iznutra. Kona?no duhovno prodire u fizi?ko. Sada su dvije vrste bi?a spojene. Od trenutka kada je formiran mozak one proimaju jedna drugu. Preko toga, u evoluciju Zemlje su uli ro?enje i smrt. Prethodno su ljudska bi?a sama izgradila fizi?ko tijelo; u budu?nosti ?e tako biti opet. Ali poto su ujedinjena dva bi?a koja samo djelomi?no pau jedno drugom imamo ro?enje i smrt, i svaki period izme?u ro?enja i smrti je stalni pokuaj da se napravi da ova dva bi?a bolje pau zajedno ljuljanje klatna amo tamo dok eventualno ne do?e ritmi?kog stanja.

Sve do sredine este korijenske rase (epohe) to ?e se nastaviti, dok se ne postigne ritmi?ko stanje i jedno bi?e ne postane potpuno prilago?eno drugom. A Karma nije nita drugo nego mjera balansa koju je ljudsko bi?e ve? postiglo. U svakoj pojedinoj inkarnaciji postie se odre?eni stupanj adaptacije. Nakon svake inkarnacije ?ovjek se opet mora uzdi?i u Devachan da bi pregledao ono to jo treba napraviti. Tek kada je postignut balans Karma je prevladana i ljudsko bi?e moe uzeti neto novo, pravu Mudrost, Buddhi, koja do tada mora biti gajena i njegovana.

Za budu?u evoluciju se treba pripremiti. Ono to ?ovjek ve? iskazuje iz sebe, kao pripremu za budu?e ljudsko bi?e, je rije?, govor. Ono to ?ovjek govori ostaje u Akasha zapisu. To je zametak za budu?e ljudsko bi?e. Govor je polovina biveg sredstva reprodukcije. Preko govora ?ovjek se duhovno iri. Mutacija mukog glasa je s time povezana. Polovina onog to je spolno preneseno je u govor. Glas je budu?i organ reprodukcije. U drevnom hebrejskom ista rije? se koristila za seks i govor. Danas ?ovjek misli i misli prolaze vani kroz grlo. Slijede?i stupanje ?e biti da osje?aji, toplina, prelaze vani. Tada je rije? biti izraz unutarnje topline tijela. To se moe dogoditi kada se hipofizna lijezda (hypophysis) razvije u mozgu. Stupanj koji slijedi ovaj javlja se kada je razvijena pinealna lijezda (epiphysis). Tada ne?e samo toplinom proeta rije? i?i naprijed, ve? ?e rije? ostati, biti ?e dan oblik preko volje, koji onda ivi unutar nje. Kada se tada izgovori rije? ona postaje stvarno bi?e.

Povezano s ovim je: Ja mislim, ja osje?am, Ja jesam (volja). Rije? u ovom smislu je rije? koja prolazi transformaciju od miljenja, u osje?aje i onda u volju. To je trostruki proces. Prvo je rije? svijest (u miljenju) zatim ivot (toplinom proeta rije?), i napokon oblik, rije? oblikovana voljom. Ovo potonje je da je rije? postala cilj. Tako ovdje tako?er, jedno za drugim, imamo: svijest, ivot, oblik. Sve, to je danas oblik potje?e iz ranijih vremena i proizalo je iz ovakvog procesa. Fizi?ko tijelo, oblik, je najsavrenije tijelo; manje je razvijeno etersko tijelo, ivot, i astralno tijelo, svijest.


OSNOVE EZOTERIJE VIII / XXXI
Berlin, 3 listopad 1905

Razli?ite inkarnacije ljudske individue su vrsta njihanja klatna amo tamo dok se ritam ne umiri i vii dio ?ovjeka nije u fizi?kom naao pogodan izraz, pogodan instrument. Otprilike stalno otkada su se ljudska bi?a reinkarnirala, poloaj Sunca, Mjeseca i Zemlje je postojao kao to je danas. Moramo razumjeti da ?ovjek pripada velikom kozmi?kom organizmu. U doba kada se velike promjene odvijaju u ivotu ?ovje?anstva, mo?ne promjene se tako?er zbivaju i u kozmosu. Prije ovoga, prije nego je bila reinkarnacija, Sunce, Mjesec i Zemlja nisu jo bili odvojeni kao sada. Kant i Laplace su svoja promatranja radili samo s fizi?kog plana, i u toj mjeri su njihove teorije sasvim to?ne, ali oni nisu poznavali vezu s duhovnim silama. Kada su iz prvobitnog vatrenog-isparavaju?eg Sunca, Mjesec i Zemlja nastali kao odvojena tijela, ?ovjek se tako?er po?eo inkarnirati. Kada ?e ljudske inkarnacije morati zavriti, Sunce ?e tako?er biti ponovno ujedinjeno s Zemljom. Na velikoj skali kao i u pojedinim detaljima, treba imati na umu ove odnose ?ovjeka i univerzuma.

?esto ?ete ?uti da se ?ovjek obi?no inkarnira nakon perioda od otprilike dvije tisu?e godina. Moe se istraiti kada su ljudi koji su danas ivu?i imali svoju raniju inkarnaciju. Due koje su sada inkarnirane, u pravilu nalazimo oko 300 do 400 godina nakon ro?enja Krista. Kao dodatak, me?utim, nalazimo druge koji su inkarnirani u razli?ita vremena, neke ranije, neke kasnije. Ali postoji jo jedan na?in za odrediti inkarnacije, na?in koji sigurnije vodi do cilja. Moe se re?i: Kada bi se ljudska bi?a koja danas umru vratila nakon kratkog vremena susreli bi se s gotovo istim uvjetima kao danas. Ali ?ovjek tei nau?iti na Zemlji to je vie mogu?e. To se moe dogoditi jedino kada u svojoj idu?oj inkarnaciji na?e neto to je esencijalno razli?ito od ranijih uvjeta.

Zamislimo na primjer vrijeme oko 600 do 800 godina prije Krista; to je otprilike vrijeme Ilijade i Odiseje. Kod naprednih ljudi tog vremena uvjeti ivota uvjeti ivota bili su sasvim razli?iti od onog kakvi su danas. ?ovjek bi na primjer bio zapanjen vidjeti s kakvim rijetkim priborom su ljudi jeli. U to vrijeme tako?er ljudi jo nisu u?ili pisati. Velike pjesme su prenoene rije?ju iz usta. Kada je osoba iz tog vremena reinkarnirana danas mora kao dijete u?iti sasvim druge stvari. Kao dijete mora u?iti pisati. Kulturna struja je u me?uvremenu napredovala. Treba razlikovati izme?u kulturne struje i razvoja pojedine due. Kao dijete treba se hrvati s civilizacijom i iz tog razloga ponovno se treba roditi kao dijete.

Sada moramo pitati: to uzrokuje takve krajnje razli?ite uvjete na zemlji? To je povezano s progresijom proljetnog ekvinocija. Oko 800 godina prije Krista Sunce je u prolje?e ulo u konstelaciju Ovna, Ram-a. Svake godine u proljetnoj to?ci ono se malo pomakne. Zbog toga se uvjeti na Zemlji uvijek neznatno promijene. Osam stotina godina prije Krista Sunce je stajalo u konstelaciji Ovna. Ranije je stajalo u konstelaciji Bika, jo ranije u Blizancima i jo ranije u Raku. Sada ve? nekoliko stotina godina uzdie se u konstelaciji Ribe. Nakon ovog dolazi Vodenjak. Napredovanje civilizacije tako?er je povezano s progresijom Sunca od jedne konstelacije do druge.

U vrijeme kada je sunce izlazilo u konstelaciji Raka drevna Vedska kultura Indijaca, kultura Risha dosegnula je najviu to?ku. Rishe, ta jo polu-boanska bi?a, bili su u?itelji ljudi. Atlantska civilizacija se srela s svojim unitenjem; novi impuls je uao. U okultizmu se to naziva vortex (vrtlog). To je tako?er i zato je, u dobu u kojem je sunce stajalo u konstelaciji Raka, znak bio napravljen na ovaj na?in:


Rak ozna?ava prodor ne?eg novog, vortex (dvostruka spirala).

Druga kulturna epoha je nazvana konstelacija Blizanaca. U to vrijeme je shva?ena dvostruka priroda svijeta, suprotne snage svijeta, Ormuzd i Ahriman, Dobro i Zlo. Tako Perzijanci tako?er govore o Blizancima.

Tre?a kulturna epoha je ona od Sumeraca u Maloj Aziji i od Egip?ana. Konstelacija Bika odgovara ovoj epohi. To je zato je u Aziji tovan Bik a u Egiptu, Apis. U to vrijeme u Babilonu i Asiriji sumerski jezik je bio jezik mudrosti. Zatim je Bik pao u dekadenciju i Ovan se po?eo uspinjati. Prva indikacija toga je Saga o Zlatnom runu.

?etvrta kultura je ona od Ovna, ili Janjeta; Krist stoji u znaku Ovna, ili Janjeta; stoga on sam sebe naziva Jaganjac Boji.
Peta kultura vanjska materijalisti?ka slijedi, u konstelaciji Riba. To se uglavnom razvijalo od 12-og stolje?a nadalje i dosegnulo klimaks oko godine 1800. To je kultura Pete pod-rase, sadanje vrijeme.

U konstelaciji Vodenjaka u budu?nosti, biti ?e proglaeno novo Kr?anstvo. Vodeni-?ovjek je tako?er i onaj koji ?e ga donijeti, onaj koji je ve? bio ovdje: Ivan Krstitelj. Kasnije ?e opet biti prethodnica Krista, kada esta, duhovna pod-rasa bude utemeljena. Teozofski pokret bi trebao biti priprema za to vrijeme.

U Novom Zavjetu izraz na planini koriten je u raznim prilikama. Na planini zna?i: u misteriji, najdublje, intimno. ?ak i Propovijed na gori ne treba shvatiti kao propovijed za ljude, ve? kao intimno podu?avanje u?enika. Transfiguraciju na Gori tako?er treba razumjeti u ovom smislu. Isus je otiao na planinu s tri u?enika, Petrom, Jakovom i Ivanom. Tamo, kazano nam je, u?enici su se me?usobno dohvatili; onda su se Mojsije i Ilija pojavili sa obje strane Isusa. Na trenutak su se prostor i vrijeme ugasili i u?enici su se nali sa svojom svije?u na mentalnom planu. Onima koji nisu vie bili fizi?ki prisutni, Mojsije i Ilija su se pojavili. U direktnom otkrivenju imali su ispred sebe: Ja sam Put, Istina i ivot. Put = Ilija, Mojsije = istina, Krist = ivot. To se ovdje javilo u?enicima u stvarnoj formi. Isus im je jednom rekao: Ilija je opet doao; Ivan je bio Ilija, samo nije bio prepoznat. Ali je jo rekao: Nikom to ne recite dok opet ne do?em. Kr?anstvo nije podu?avalo reinkarnaciju dvije tisu?e godina, ne iz nekog proizvoljnog razloga, ve? na temeljima obrazovanja. Ljudi nisu trebali nita znati o tome ve? dvije tisu?e godina. U evan?elju sv.Ivana postoji indikacija toga u ?udu na vjen?anju u Kani gdje je voda pretvorena u vino. U starim Misterijima dijeljena je samo voda, ali u kr?anskim Misterijima vino. Jer u sve?enstvu, kroz koritenje vina, bilo je zamrljano znanje o reinkarnaciji. Tko god se slui vinom ne moe ste?i bilo kakvo znanje o Manas, Buddhi i Atma. On nikada ne moe shvatiti reinkarnaciju. Sa ovim ponovnim dolaskom Krist je mislio njegovo ponovno javljanje u estoj pod-rasi kada ?e biti najavljen od Vodenjaka. Teozofija u stvari provodi testament Kr?anstva i rade prema ovoj epohi vremena.

Svaki puta kada Sunce napreduje od jednog znaka Zodijaka do drugog u civilizaciji se doga?aju britke promjene. Izme?u njih protje?e period od priblino dvije tisu?e est stotina godina. Ako uzmemo trenutak u vrijeme kada je sunce ulo u znak Ovna ili Janjeta, oko 800 godina prije Krista i 1800 godina nakon Krista, tada imamo dvije tisu?e est stotina godina. Oko godine 1800 uli smo u znak Riba. To je vrijeme kada materijalisti?ka kultura dosee svoj vrhunac. Ona je pripremljena u Srednjem vijeku i sada je po?ela opadati. Oko godine 4,400 ?ovje?anstvo ulazi u znak duhovne kulture, onaj od Vodenjaka. Pripreme ?e i zato biti napravljene.

Dakle uvjeti se tako?er mijenjaju s konstelacijom. Napredovanjem od jednog do drugog znaka tako?er se javljaju i novi uvjeti, tako da ponovno ro?enje ima zna?enje. Ljudsko bi?e se ponovno ra?a priblino svake dvije tisu?e est stotina godina, ali ono to doivljava kao ?ovjek i kao ena toliko je radikalno razli?ito da se dvije ovakve inkarnacije, kao ?ovjek i kao ena, ra?unaju kao jedna. Oko tisu?u tri stotine godina pro?e izme?u dvije inkarnacije kao ?ovjek ili kao ena, i oko dvije tisu?e est stotina godina izme?u ovakvih dvostrukih inkarnacija ako ih obje ra?unamo kao jednu. Ljudsko bi?e je jedino ?ovjek ili ena u odnosu na fizi?ko tijelo. Kada je fizi?ko tijelo muko etersko tijelo je ensko; i obrnuto, kada je fizi?ko tijelo ensko etersko je muko. Jedino astralno tijelo je u isto vrijeme muko i ensko. Ljudsko bi?e nosi unutar sebe suprotni spol kao eteri?ko tijelo. Dakle u eterskom mukarac je ena i u eterskom je ena mukarac. Fizi?ka ena ima prema tome mnoge skrivene muke kvalitete; fizi?ka inkarnacija je prisutna samo izvana. Ljudska bi?a dakle idu kroz konstelaciju svaki puta kao mukarac i kao ena. To je zato je Gospodar rekao Sinnettu da se ljudsko bi?e inkarnira otprilike dva puta u pod-rasi. Okultno se obje inkarnacije ra?unaju zajedno kao jedna. Mora do?i vrijeme u kojem ena u stvari pristupa kulturi dominiranoj od mukaraca. Sadanji enski pokret treba prepoznati kao pripremu za drugi i sasvim razli?it enski pokret. U budu?nosti, spolne razlike ?e biti potpuno prevladane.

Postoji poseban razlog zato je, otprilike dvije tisu?e godina, u?enje o reinkarnaciji bilo potpuno potisnuto. Ljudska bi?a su trebala u?iti i cijeniti vanost jednog ivota. Svaki rob u drevnom Egiptu jo je bio uvjeren u ?injenicu da ?e se vratiti, da ?e jednog dana biti gospodar umjesto rob, ali da mora platiti karmi?ke dugove. Jedan ivot dakle nije za njega bio toliko vaan. Ali lekcija koju su ljudi sada trebali nau?iti je da imaju ?vrsto tlo pod nogama; tako je tijekom ivota, reinkarnacija je trebala ostati nepoznata. Krist je prema tome izri?ito zabranio bilo kakvo u?enje o reinkarnaciji. Ali od 800 godina prije Krista do oko 1800 godina nakon Krista, proteklo je vrijeme tijekom kojeg je gotovo svatko proao kroz jedan ivot bez ikakvog iskustva o reinkarnaciji. Veliki U?itelji imaju zadatak ne uvijek dati cijelu istinu u bilo koje vrijeme, ve? samo onaj dio koji ?ovjeku treba. Ovo zakidanje svijesti o reinkarnaciji dobilo je poetski izraz u ovoj epohi u Danteovoj Boanstvenoj komediji. U monakoj ezoteriji u drugu ruku, reinkarnacija je zasigurno podu?avana kada bi se pojavila prilika. Trapisti su morali ostati tihi kroz jednu inkarnaciju, tako da bi u slijede?oj mogli postati elokventni govornici. Oni su s namjerom trenirani na taj na?in da postanu elokventni govornici, jer ih je Crkva mogla dobro koristiti. Kada je Sv. Augustin iznio doktrinu o predodre?enosti bio je potpuno dosljedan. Poto se u dobu materijalizma reinkarnacija nije trebala podu?avati, morala se pojaviti doktrina sv. Augustina o predodre?enosti. Samo su na ovaj na?in razlike u ljudskim okolnostima mogle biti objanjene.

U vezi s ovim je duboko materijalisti?ki karakter tradicionalnog Kr?anstva, to lei u ?injenici da je ono Iznad napravljeno ovisnim o jednoj fizi?koj egzistenciji. Ovo materijalisti?ko u?enje Kr?anstva je, takore?i, dalo svoje plodove. Danas nema vie nikakve svijesti o Iznad. Socijalna demokracija je krajnja konzekvenca tradicionalnog Kr?anstva. Ali sada u svijet mora do?i novi impuls. Kada jedna epoha do?e do kraja prodre neto novo. Kr?anstvo je radilo prema postepenom osvitu materijalisti?kog doba. Da bi dolo do materijalisti?ke civilizacije, ljudska bi?a su u periodu od tisu?u i tri stotine godina morali imati u?enje kakvo je donijelo Kr?anstvo; naime, da ?ovjek treba u?initi cijelu vje?nost zavisnu o jednom zemaljskom ivotu. Onda je gra?anska buroazija postala stvarni utemeljitelj doba materijalizma. Ve? i u vrijeme Krista duhovno je trebalo biti izdano od ?isto materijalnog. Juda Iscariot je morao izdati Krista. Netko moe me?utim re?i: da nije bilo Jude ne bi tako?er bilo ni Kr?anstva. Juda je prvi pridao najve?u vanost novcu, odnosno, materijalizmu. U Judi je bilo inkarnirano cijelo materijalisti?ko doba. To materijalisti?ko doba je zamra?ilo i zatamnilo duhovno. Kroz njegovu smrt Krist postaje Iskupitelj materijalizma.


OSNOVE EZOTERIJE IX / XXXI
Berlin, 4 listopad 1905

Pokuati ?emo razumjeti fizi?ko tijelo neto to?nije. U sadanje vrijeme u konstituciji ?ovjeka razlikujemo ?etiri ?lana: fizi?ko tijelo, etersko tijelo, astralno tijelo i ego. U prou?avanju fizi?kog tijela sada moramo vie u?i u detalje. ?ovjek je ve? bio neto kada je uao u egzistenciju Starog Saturna iz daleke prolosti. Fizi?ko tijelo je najstariji i najrazvijeniji ?lan kojeg ?ovjek posjeduje u sadanjem vremenu. Ono je ?etverostruko, to nije slu?aj s ostalim tijelima. Na Starom Saturnu ve? su postavljeni temelji kao zametak. Etersko tijelo je prvo dodano na Starom Suncu. Tamo je fizi?ko tijelo napredovalo za jedan stupanj. Astralno tijelo je dodano na Starom Mjesecu a fizi?ko je prolo kroz jo jedan dalji stupanj razvoja. Na Zemlji je sada dodan ego, a fizi?ko tijelo je prolo kroz ?etvrti stupanj. Tako moemo re?i da je fizi?ko tijelo, takore?i, u ?etvrtom stupnju, dok je etersko u tre?em, astralno tijelo u drugom a ego u prvom.

To je zato jedino fizi?ko tijelo kao takvo ima samosvijest, ne i ostala tri tijela. U trenutku kada ?ovjek u snu zatvara svoje fizi?ke osjetilne organe, svijest o sebi prestaje: kada ih otvori onom to je vani, samosvijest se vra?a. ?ovjek stje?e svijest o sebi jer mu njegovi organi omogu?avaju da promatra okruenje. Samo je fizi?ko tijelo toliko napredovalo da moe otvoriti svoje organe onom to je vani. Da su etersko i astralno tijelo mogli otvoriti svoje organe za promatranje njihova okruenja, ?ovjek bi i u njima zadrao samosvijest. Ali za to, neophodni su organi. Fizi?ko tijelo ima samosvijest samo preko svojih organa. Ti organi fizi?kog tijela su osjetila.

Razmotrimo osjetila u njihovim uzastopnim stupnjevima. Postoji u stvari dvanaest osjetila. Od njih, pet je ve? fizi?kih a dva druga ?e postati fizi?ka tijekom daljnjeg razvoja Zemlje.

Pet osjetila koje ve? imamo su miris, okus, vid, dodir i sluh. S vremenom ?e ?ovjek razviti druga dva osjetila u prava fizi?ka osjetila. Ova dva druga se smjetena hipofiznoj lijezdi (hypophysis) i u pinealnoj lijezdi (epiphysis). One ?e razviti dva budu?a osjetila u fizi?kom tijelu koje ?e tada imati sedam osjetila. Da bi razumjeli uzastopne stupnjeve osjetila mora nam biti jasno da utoliko to je ?ovjek svjestan sebe, on je na silaznoj putanji. Tako iako je tijelo na uzlaznoj putanji, osjetila su na silaznoj putanji.

Od viih principa u ?ovjeku, Atma se razvila na Starom Saturnu, Buddhi na Starom Suncu i Manas na Starom Mjesecu. Bilo je vrijeme kada je Monada sakupila sebe komadi? po komadi?, i onda u dobu Lemurije ula u samo-sagra?enu ku?u. Sada se Monada spustila na ?etvrti stupanj, Atma, Buddhi, Manas, Kama-Manas. Ova silazna putanja je izraena u razvoju osjetila. U stvari, na po?etku, na Starom Saturnu, bilo je prisutno samo jedno osjetilo, osjetilo mirisa. Osjetila su se razvila kasnije od viih prema stalno niim regijama.

U Prirodi razlikujemo ?vrsto, teku?e, plinovito, toplinski eter, svjetlosni eter, kemijski eter i ivotni eter. To su sedam stanja materije. U svom silasku ?ovjek doivljava ove stupnjeve odozgo prema dolje. Na po?etku evolucije prvi ljudski ivotni-zametak mogao se manifestirati samo u ivotnom eteru. Ono to odgovara tom stupnju kao osjetilo, osjetilo je mirisa. Tada je ?ovjek posjedovao prvo osjetilo, ono od mirisa, kojeg je samo posljedica danas prisutna. ?vrsto ima svoj ivot, kako smo vidjeli prije par dana na Maha-para-nirvana planu, teku?e na Para-nirvana planu, plinovito na Nirvana planu, Toplinski eter na Buddhi planu, Svjetlosni eter na Mentalnom planu, Kemijski eter na astralnom planu, ivotni eter na fizi?kom planu. Prema tome moemo tako?er govoriti o atomskom eteru.

Odgovaraju?i planovi Stanja Materije Osjetila


1. Fizi?ki plan ivotni eter Miris
2. Astralni plan Kemijski eter Okus
3. Mentalni plan Svjetlosni eter Vid
4. Buddhi ili Shushupti plan Toplinski eter Dodir
5. Nirvana plan Plinovito, Zra?no Sluh
6. Para-nirvana plan Teku?e Hipofiza
7. Maha-para-nirvana plan ?vrsto Epifiza

Objekt moe biti namirisan jedino ako se nadovee na organ mirisa, do?e s njim u kontakt. Organ mirisa mora se ujediniti s materijom. Mirisati zna?i opaati osjetilom koje ulazi u odnos sa samim materijalom.

Na drugom stupnju imamo Kemijski eter. Tu se razvija osje?aj okusa. To zavisi o rastvaranju onog to se kua. Moramo imati posla, ne sa samom materijom, ve? s onim to se od nje napravi. To je kemijski, fizi?ki proces kroz koji je materija promijenjena u neto drugo. To moe jezik: on prvi moe rastvoriti i zatim kuati.

Tre?i stupanj se moe na?i u Svjetlosnom eteru. Tu se razvija vid. Sada ne spoznajemo ono to je razbijeno kemijskim, fizi?kim procesima, ve? spoznajemo sliku objekta do koje je dolo vanjskim svijetlom.

?etvrti je Toplinski eter. U ovome, razvijeno je osjetilo dodira. Ovdje se vie ne spoznaje slika. Toplina je prelazno stanje tijela, stanje doivljeno samo u trenutku. Ovdje govorimo o osjetilu dodira kao percepciji topline i hladno?e; to je u stvari osjetilo topline.

Peto imamo ono to je od prirode zraka. To odgovara osjetilu sluha. Ovdje vie ne opaamo stanje tijela o kojem se radi, ve? ono to nam tijelo govori. Sada ulazimo u unutarnju prirodu tijela. U zvuku zvona nije samo zvono ono to nas interesira, ne vanjska forma, materija, ve? ono to ima za otkriti od svoje unutarnje prirode. Sluanje je ujedinjenje s onim to sebe otkriva kao duhovno u materiji. Na ovom stupnju osjetila prelaze od pasivnih do aktivnih. Pasivno primljen zvuk postaje u ?ovjeku aktivan u govoru. Kroz govor ?ovjek daje iskaz svom duevnom bi?u.

Na estom stupnju imamo teku?i element. Osjetilni organ koji odgovara teku?em je hipofiza. To je smjeteno u mozgu u produenom cilindri?nom obliku.

Na sedmom stupnju imamo ?vrsto. Odgovaraju?i osjetilni organ je epifiza.

Za sada, kada ?ovjek govori utje?e na zrak, tako ?e kasnije do?i do utjecaja nad onim to je teku?e. Ja mislim, i misao op?enito, izrazit ?e sebe u zraku i zaista u formama, na primjer kao kristali. Na slijede?em stupnju osje?aji ?e tako?er biti obuhva?eni s miljenjem. Razvoj ?e raditi unatrag. Toplina srca tada ?e se izraavati u oscilacijama, i te?i vani zajedno s mislima. I zadnji stupanj biti ?e postignut od ?ovjeka kada ?e on kreirati stvarna bi?a koja ostaju; kada ?e kroz rije? dati odre?eni oblik svojoj volji. Izraavanje osje?aja je samo tranzicija. Kada ?ovjek postane kreativan preko volje, tada ?e bi?a koja iznese imati stvarnu egzistenciju.

U vremenima koja do?u ?ovjek ?e iznijeti u svoje okruenje ono to osje?a. To ?e biti dano teku?em elementu. Sav teku?i element planeta koji ?e slijediti (budu?i Jupiter) biti ?e izraz onog to ljudi osje?aju. Danas ?ovjek vani alje rije?i; one su upisane u Akashu. Tamo ostaju, ?ak i premda zra?ni valovi nestanu. Iz ovih rije?i Budu?i Jupiter ?e kasnije biti formiran. Kada prema tome danas ?ovjek koristi zao, bogohulan jezik, tada ?e na Jupiteru do?i do stranih formacija. To je zato se treba biti veoma oprezan u onom to se govori, i zato je tako neizmjerno vano da ?ovjek zagospodari govorom. U budu?nosti ?e ?ovjek tako?er izraavati svoje osje?aje; stanja teku?ina na Jupiteru ?e biti rezultat osje?aja na Zemlji. Ono to ?ovjek danas govori dati ?e Jupiteru formu; ono to osje?a ?e izazvati njegovu unutarnju toplinu; njegova volja odre?uje odvojena bi?a koja nastanjuju Jupiter. Budu?i Jupiter biti ?e sagra?en iz osnovnih snaga ljudske due.

Kao to danas moemo pratiti formacije stijenja Zemlje natrag do ranijih stanja, tako ?e formacije stijenja budu?eg Jupitera biti rezultat naih rije?i. Ocean Jupitera, toplina Jupitera, proiza?i ?e iz osje?aja dananjeg ?ovje?anstva. Bi?a Jupitera izniknuti ?e iz ?ovjekove volje. Tako stanovnici prethodnog planeta stvaraju osnovne uvjete za svog nasljednika. I bi?a koja danas jo [praznina u tekstu ...] lebde nad zemljom, kao to je jednom bio slu?aj s Monadama, u?i ?e u inkarnaciju na Budu?em Jupiteru. Tada ?e tamo postojati vrsta Jupiter-Lemurijske rase. Tamo ?e biti bi?a koja smo kreirali kao to su to Pitrisi. Kao to smo mi nastanjivali groteskne forme Starog Mjeseca, tako ?e ova bi?a nastanjivati forme koje mi razvijemo pomo?u nae epifize.

Mi gradimo ku?u za budu?e Monade. Sli?na se procedura odvila kada je razvoj ljudskih bi?a vo?en sa Starog Mjeseca na Zemlju. To ?ini potpuno jasnim kako je sve vanjsko u stvari kreirano iznutra prema vani.

Teko je razlikovati ?isto fizi?ko tijelo od onog to je formirano kroz ljudsku greku. Grba duguje svoju deformaciju astralnom, Karmi. Vanjska forma, fiziognomija i tako dalje, zavisna je do Karme. Modifikacije fizi?kog tijela su prema tome zavisne od viih tijela. Kada eliminiramo sve to zavisi od Karme nalazimo da je fizi?ko tijelo u stvari mudro ustrojeno. Svi oblici bolesti su greke koje nalaze svoj izraz u fizi?kom tijelu. Sve bolesti su bile kriva-djela u prolosti, sva kriva-djela ?e biti bolesti u budu?nosti. Kada ljudska bi?a budu zaista dostojna, tijela bi?a koja kreiraju biti ?e jednako proeta mudro?u.

Sva mudrost, osje?aji i volja, u slijede?oj evoluciji, stvarno ?e biti prisutna kao oblik i bi?e. Fizi?ko tijelo je nazivano hram u svim drevnim religijama jer je njegova struktura tako ispunjena mudro?u. Nije ispravno govoriti o fizi?kom tijelu kao o nioj prirodi, jer ono to je kod ?ovjeka nie u stvari lei u viim tijelima koja su danas jo u ranom djetinjstvu.

Ovdje moemo razmotriti vanu karmi?ku povezanost. Mi ivimo u dobu materijalizma i to je rezultat prethodnog doba.
Materijalisti?ko doba je postiglo mnogo, ne samo izvana ve? i iznutra. Sjetimo se na primjer pada smrtnosti zbog higijenskih mjera. To je stvarno korak naprijed, napravljen higijenskim mjerama. Ovakav vanjski progres uvijek je karmi?ki rezultat progresa koji je ranije napravljen iznutra. Ovi koraci naprijed u fizi?kom rezultat su unutarnjih koraka naprijed u Srednjem vijeku. Danas bi prema tome bilo sasvim pogreno gledati natrag na 'mra?ni' Srednji vijek. Nai najzna?ajniji materijalisti bili su obrazovani idealisti?ki; na primjer, Haeckel, Bchner, Moleschott. To je zato su njihovi sustavi osmiljeni tako krasno; ali to oni duguju njihovoj idealisti?koj edukaciji. Sadanji materijalizam je u stvari vanjski izraz prethodnog idealisti?kog perioda.

Sada tako?er moramo raditi na pripremi za budu?nost. Kao to se karmi?ki rezultat ranijeg idealisti?kog perioda pojavio u materijalizmu, tako opet treba napraviti novi po?etak u odnosu na Idealizam i duhovne impulse. To je bilo u skladu s ovim zakonom da su djelovale vode?e osobe kada su oivjele Teozofski pokret.

14-to stolje?e je bilo doba stvaranja gradova. Unutar nekoliko stotina godina razvili su se nezavisni gradovi u svim civiliziranim europskim zemljama. Gra?anin je osniva? materijalizma u prakti?nom ivotu. To je izraeno i mitu o Lohengrinu. Lohengrin, emisar Loe Grala, bio je mudri vo?a koji je ivio u Srednjem vijeku i pripremio put za osnivanje gradova. Labud mu je bio simbol; inicijat Tre?eg Stupnja je Labud. Svijest je uvijek prikazivana kao neto ensko. Elza od Brabanta predstavlja svijest u materijalisti?ko gra?anskom smislu. Duhovni ivot je trebao, me?utim, biti sa?uvan; to se dogodilo kroz ?injenicu da je Christian Rosenkreuz osnovao Ruokriarski Red. Duhovni ivot je ostao u Misterijskim kolama. Danas je materijalizam doveden do krajnjih ekstrema. To je zato u nae vrijeme mora prodrijeti neto novo. U to vrijeme se pojavio isti pokret koji danas preko Teozofije ?ini popularnim elementarna u?enja o duhovnom ivotu da bi jo jednom stvorio unutarnju impuls koji ?e kasnije pokazati sebe izvana. Unutarnje uvijek kasnije do?e do vanjskog izraza. Sva bolest je karmi?ki rezultat ranijih pogreki, ma primjer, laganja. Kada neto takvo postane vanjska stvarnost, manifestira se kao bolest. Epidemije se mogu pratiti daleko unatrag do pogreki ljudi. One su neto nesavreno to je izvu?eno iz bi?a iznutra. esto osjetilo je Kundalini svijetlo koje zra?i toplinu; sedmo je smisao za sintezu.


OSNOVE EZOTERIJE X / XXXI
Berlin, 5 listopad 1905

Ako razmatramo ?ovjekovo bi?e u svojoj potpunosti moramo po?eti s fizi?kim tijelom, zatim s eterskim, zatim s astralnim tijelom. Fizi?ko tijelo ?ovjeka moe vidjeti svatko. Etersko tijelo postaje vidljivo kada se sugerira da fizi?kog tijela nema jakim ?inom volje. Tada prostor fizi?kog tijela ostaje ispunjen eterskim tijelom. Okultist smatra etersko kao u stvari najnie tijelo. To je tijelo prema kojem je formirano fizi?ko tijelo. Uzimaju?i silaznu liniju, oblik eterskog tijela je obrnut od fizi?kog. Samo kod uzlazne linije ona su identi?na. ena ima muko etersko tijelo, a mukarac ensko etersko tijelo.

Oko eterskog tijela se pojavljuje astralno tijelo. Ono je vanjska forma za cjelokupan sadraj due; za strasti, emocije, impulse, elje, radosti, nesre?u, entuzijazam i tako dalje. Manifestira se u formi svakakvih opisa. Dio koji okruuje pokazuje formacije oblaka; ono zra?i najrazli?itije boje. ?esto su neto dronjave formacije zaka?ene na njega. Oblici i boje su razli?ite i mijenjaju se. Zelena pokazuje simpatiju i suosje?anje za drugove. Nie razine populacije pokazuju mnogo crvenog u astralnom tijelu, sme?kasto crvenu, ciglasto crvenu, krvavo crvenu. Posebno kod voza?a ko?ija moe se vidjeti takva crvena, indikacija niih strasti.

Kod svakog ljudskog bi?a sve fluktuacije astralnog tijela zatvorene su u jajasti ovoj. To ima temeljnu plavu boju i pokazuje, kao vaan faktor, tamnu ljubi?astu to?ku u sredini mozga. Helena Petrovna Blavatsky zove ovaj jajoliki ovoj zlatno jaje. U slu?aju male djece zlatno jaje je predominantno; u njihovom slu?aju mnogi se jarki, blistavi oblaci javljaju unutar njega. U niim dijelovima me?utim mala djeca tako?er imaju tamne oblake, koji su indikacija niih impulsa. To je naslije?ena Karma koju imaju zajedni?ki sa svojim precima grijesi o?eva. Ovi grijesi o?eva naslje?uju se dolje do sedam generacija. ?ovjekove karakteristike mogu se pratiti unatrag do sedam generacija predaka. Nakon sedam generacija nasljednost odumire. Ra?unamo tri generacije u stolje?u. Dananji ?ovjek prema tome jo pokazuje odre?ene dobre ili lo?e kvalitete koje dolaze od onog to je dobro ili loe kod njegovih predaka iz 17-og stolje?a. Dakle moemo gledati natrag na ne?ije pretke do dvije stotine godina ili malo vie.


Da bi vidjeli kako je formirano zlatno jaje moramo razmotriti razvoj kozmi?kog tijela. Stanje Zemlje koje lei najblie naim sadanjim prou?avanjima karakterizirano je kao fizi?ko stanje. U Teozofskoj literaturi stanje forme se naziva Kugla i prema tome govorimo o fizi?koj Kugli. Kao fizi?ka Kugla Zemlja je ?etvrta Kugla u razvoju sedam stupnjeva bi?a. Tri druga stanja prethodili su fizi?koj Kugli a druga tri ?e jo slijediti. Prije nego je Zemlja postala fizi?ka bila je astralna. Sve to je ivjelo na Zemlji bilo je u to vrijeme prisutno samo u astralu. Kada ?ovjek bude proao kroz estu i Sedmu korijensku rasu (epohu) postati ?e toliko produhovljen da ?e opet imati astralnu formu. Ovo budu?e stanje ili forma sadravati ?e me?utim sve plodove evolucije.

Sedam stanja forme zajedno ?ine Rundu. U sadanje vrijeme Zemlja prolazi kroz svoju ?etvrtu Rundu i to je mineralna. Tijekom ovog vremena zadatak je ?ovje?anstva raditi na mineralnom carstvu. ?ovjek ve? radi na mineralnom carstvu kada uzme kremen i pri?vrsti ga na klinasto oru?e s kojim radi druge objekte, kada transportira stijene i gradi piramide od kamena, kada iz metala radi oruje, kada vodi elektri?nu struju mreom preko zemlje; u svemu tome ?ovjek radi na mineralnom carstvu. Tako ?ovjek stavlja u slubu cijelo mineralno carstvo. Pretvara Zemlju u neto to je potpuno sam smislio. Kada se slikar okre?e prema kombinaciji boja on tako?er radi na mineralnom carstvu. Mi smo sada usred te aktivnosti, i tijekom slijede?ih rasa (epoha) Zemlja ?e biti potpuno transformirana, tako da eventualno na zemlji ne?e biti pojedinog atoma a da ?ovjek na njemu nije radio. U ranija vremena ti atomi su postajali sve vie o?vrsnuti; sada me?utim postaju sve vie razdvojeni. Radioaktivnost u ranijim vremenima nije postojala i prema tome nije mogla biti otkrivena. Postoji samo nekoliko tisu?a godina, jer se sada atomi sve vie dijele.

Kada ?etvrta Runda do?e do kraja na cijelom mineralnom carstvu ?e raditi ruka ?ovjeka. Kada bude potpuno prera?ena od ?ovjeka, tada, da bi se plodovi tog rada manifestirali, Zemlja mora prije?i u astralno stanje u kojem se mogu razvijati forme. Zemlja tada prelazi u Mentalnu Kuglu i onda u Vie Mentalno stanje, Arupu. Ona tada potpuno nestaje iz ovih stanja u kra?u Pralayu. Tada jo jednom ulazi u novo Arupa stanje, ono od slijede?e, Pete Runde; zatim u Rupa stanje i zatim u astralno stanje. Nakon ovoga jo jednom se pojavljuje fizi?ki. Sve to je ?ovjek radio na mineralnom carstvu tijekom ?etvrte Runde ponovno se pojavljuje i izrasta kao biljno carstvo; na primjer katedrala u Kelnu pojaviti ?e se kao biljka u slijede?oj Rundi.

Izme?u zadnjeg Arupa stanja ?etvrte Runde i prvog Arupa stanja Pete Runde zemlja prolazi kroz Pralayu. Tada se u Petoj Rundi prethodno mineralno carstvo pojavljuje u svim svojim formama kao biljno carstvo. U Arupa stanju Pete Runde sadrano je sve na ?emu je ?ovjek radio u mineralnoj Rundi. Na po?etku se to ponovno pojavljuje u Arupa stanju u ?istoj Akashi. To stanje se u stvari zove Akasha. Na po?etku svake nove Runde sve se moe na?i u Akashi; poslije postoje samo otisci. Tako u ovim otiscima imamo cijelu Zemlju sa svim njenim bi?ima. U tranziciji iz Tre?e u ?etvrtu Rundu, sva bi?a koja su nastala u Tre?oj Rundi tako?er se ponovno pojavljuju.

S daljnjim razvojem iz Akashe sve treba preuzimati gu?u formu. To se odvija u Rupa stanju zemlje. Ova vie materijalna forma se zove u okultizmu, na primjer u odre?enim poglavljima od H.P. Blavatsky, eter. U ovoj Eterskoj Zemlji sadrano je sve. Sva bi?a su sadrana u misli, al ipak u pozadini Akasha postoji kao temelj. Eter se dalje zgunjava do Astralnog svijetla. U ovom Astralnom Svijetlu zra?i Tre?a Kugla (stanje forme), Astralna Zemlja; ona zra?i u naj?i?em Astralnom Svijetlu, i ovo Astralno Svijetlo je u stvari potpuno sastavljeno od iste supstance u kojoj kasnije sjaji ?ovjekovo zlatno jaje. To je posebno slu?aj sa sasvim mladom djecom koja su stara samo par mjeseci. Nakon toga Zemlja prelazi u sadanje fizi?ko stanje. Zatim, kao aktualna Zemlja, postaje sve vie i vie fizi?ka. U istom stupnju me?utim u kojem postaje sve vie fizi?ka, odvaja od sebe individualna zlatna jaja ?ovje?anstva. Ona se diferenciraju kao da se, u brodu napunjenom vodom, jedan dio vode smrzava u led dok se drugi dio uzdie u biserne kapi vode. Dakle a jednoj se strani odvaja fizi?ka zemlja a na drugoj zlatna jaja postaju, takore?i, biserne kapljice ljudske evolucije.

Na po?etku zlatna jaja izgledaju nediferencirana. U stvari me?utim nisu nediferencirana. To se moe usporediti sa slijede?im: Kada bi imali soluciju za kuhanje soli izgledala bi kao homogena sivkasta masa; ako pustimo lijepi kubi?ni kristali soli su nataloeni. Kod zlatnog jaja bile su svojstvene one snage koje su proizvele etersko tijelo, Linga Sharira. Iz onoga iz ?ega je postala ?vrsta zemlja tako?er se pojavilo kasnije ono to je ve? prolo kroz razvoj na Starom Mjesecu. To je sadravalo kao predispoziciju ono to eventualno kasnije postaje nie carstvo sve do prvih ki?menjaka, sve do zmije. ivotinje ki?menjaci koji su slijedili nisu bili na Starom Mjesecu; bili su prvi dodani na Zemlji. Dakle ivotinje beski?menjaci pojavljuju se na Zemlji kada se zgusnula do fizi?kog stanja, kao tako?er i biljke i mineralno carstvo.

U vrijeme kada su se sve ove odvojene forme pojavile, ?ovje?anstvo je ulo u Lemurijsko doba. Stalno zgunjavano ljudsko bi?e razvilo se iz prve, Polarne rase, do rase Hiperborejaca. Tome je slijedilo doba Lemurije; to je bilo tada kada su ivotinje ki?menjaci uli u svoju prvu fazu, i od tada su nastavili evoluirati.

Dakle moramo razlikovati: prvo Akasha, drugo Ether, tre?e Astralno Svjetlo, ?etvrto Zemlja, peto Zlato Jaje.

To se zove spirala (Wirbel). Do stupnja Zemlje, ?etvrtog stanja forme, Zemlja je stalno postajala gu?a. U cijeni ovog pove?anja gusto?e, Astralno Svijetlo je postalo individualizirano nakon to je ?vrsto izguralo sebe vani. Zlatna jaja ljudskih bi?a su individualizirano Astralno Svijetlo. Prema tome moe se u Astralnom Svijetlu ?itati, ne djela, ve? emocije s njima nerazdvojne; njih se moe ?itati u Astralnom Svijetlu. Na primjer, Caesar je zamislio ideju prelaska Rubikona i to je u njemu pobudilo odre?ene osje?aje i elje. Ono to se tada odigralo odgovara kombinaciji astralnih impulsa. Fizi?ka djela na fizi?kom planu za vje?nost su sva i?ezli. Cezarovo napredovanje vie se ne moe vidjeti u Astralnom Svijetlu, ali impulsi koji su ga do toga vodili ostali su tamo. Karmi?ke (astralne) korelacije s onim to se odvija na fizi?kom planu ostaju u Astralnom Svijetlu. Treba se prilagoditi odvratiti pogled od fizi?kih percepcija i gledati samo karmi?ke impulse. Treba ih se ?vrsto drati i svjesno ih transponirati natrag u fizi?ko. Nema svrhe traiti neto to bi se moglo vidjeti, kao da gledamo fotografiju.

Veliki impulsi svjetske povijesti ne mogu se me?utim vie ?itati u Astralnom Svijetlu, jer su impulsi najve?ih inicijata bili bez strasti. Tko god prema tome ?ita samo u Astralnom Svijetlu, njemu nedostaje kompletno djelo inicijata: na primjer sadraj knjige Veliki Inicijati od Edouarda Schur ne bi se mogao na?i u Astralnom Svijetlu. Takvi utisci su upisani samo u Eteru. Ono to se moe ?itati u Astralnom Svijetlu u vezi onoga to su napravili Inicijati temeljeno je na iluziji, jer se rezultati ivota velikih inicijata mogu ?itati jedino u impulsima njihovih u?enika. U?enici i ?ak cijeli narodi su doivjeli jake i strastvene emocije s obzirom na djela velikih inicijata i one su ostale u Astralnom Svijetlu. Ali je teko prou?iti najdublje motive velikih inicijata jer su oni prisutni samo u eteru.

Kozmi?ki doga?aji metamorfoze kao ona od Atlantide ostaju na jo viem nivou, ne vie u Eteru, ve? u stvarnoj Akashi. To je Akasha Kronika. Ova potonja je ipak na odre?eni na?in povezana s naj?e?im zemaljskim interesima ?ovje?anstva. Jer ljudsko bi?e je povezano s velikim doga?ajima Kozmosa. Svaka pojedina osoba se moe na?i skicirana, takore?i, u Akasha Kronici. to je tamo prisutno nastavlja dalje i radi svoj put u Eter i Astralno Svijetlo. Individualno ljudsko bi?e postaje sve vie primjetno to ga vie traimo u niim sferama. I treba prou?iti sve te sfere da bi razumjeli mehanizam Karme.

 

Stranica 2 od 6 Sve stranice