Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ana Karlovi? - kolumna - dio

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Ana Karlovi? - kolumna
  2. dio
  3. dio
  4. dio
  5. dio
  6. dio (trenutno prikazana)

 

Najve?e bogatstvo koje imamo je vrijeme i svaki dan uredno dobijemo 1440 minuta i ne postoji nikakav na?in za dodatnu niti jednu jedinu minutu. To je razlog više da vrijeme koje imamo mudro trošimo.

 

Re?enice koje izgovaramo ili misli koje mislimo, u smislu: "Imam toliko toga za u?initi, a imam tako malo vremena", ili "imam dovoljno vremena, pa mogu to u?initi kasnije", su ko?ni?ari dobrog upravljanja vremenom i imaju vrlo loše posljedice.

 

Vremena imamo toliko koliko imamo i to ne možemo promijeniti, pa je jednako blesavo razmišljati da ga imamo malo ili da ga imamo mnogo. No, naš stav o njegovoj važnosti i neponovljivosti, odredit ?e kako ?emo ga trošiti.
Postoje razne teorije pomo?u kojih se pokušava bolje pojasniti razumijevanje vremena i kako u?inkovito s njim upravljati.

 

Teorija sa teglom. Unutrašnjost tegle predstavlja vrijeme, a razli?iti zadaci i obveze koje trebamo ispuniti su predstavljeni kao kamenje, šljunak, pijesak i voda.

Kamenje su važne stvari koje zahtijevaju našu hitnu i zna?ajnu pažnju. Šljunak je slijede?i po važnosti. I kamenje i šljunak su nam važni za normalno življenje.

Zrnca pijeska su mali, dugotrajni, ponavljaju?i zadaci koji se relativno lako odrade, ali imaju svoju važnost u našim životima, odgovori na pozive, poruke,… Kona?na komponenta, voda, ispunjava ono malo prostora koji ostaje, a predstavlja male slatke zadatke ili mirne trenutke dokonosti.

Ako teglu na po?etku napunimo pijeskom, više ne možemo unutra ugurati niti jedan kamen niti malo šljunka, što zna?i da nam relativno nevažni zadaci ili obveze mogu jednostavno ukrasti velik dio vremena. Dan ?emo tada potrošiti u malim trivijalnim poslovima, stotinu puta otvoriti poštu, oti?i na face, dokono razgovarati s poznanicima, što ?e nas sprije?iti da dovršimo neke ve?e ili važnije zadatke i projekte od kojih zavisi kvaliteta našeg života.

Nema nam druge, morat ?emo izbaciti dio pijeska kako bi napravili mjesta za kamenje i šljunak, što zna?i da ?emo se morati odlu?iti koji nam zadaci nepotrebno kradu vrijeme i eliminirati ih iz života ili bar svesti na minimum.

 

Za dobro upravljanje vremenom treba um oslobo?en od nereda, u koji se mogu uredno posložiti sve obaveze, dati im status po važnosti i vrijeme potrebno za obaviti ih.

 

Na ovu temu dnevnog upravljanja vremenom, vremenski prora?un, jako lijepo se nadovezuje mjese?no upravljanje našim budžetom, financijski prora?un, a dobro iskorištavanje vremena se automatski odražava na financije.

 

Na primjer; ako nemamo petlju suo?iti se i uraditi ono što nam je i bitno i hitno, jer je zahtjevno, jer se moramo odgovorno sabrati, uklju?iti sivu masu, izmislit ?emo na?in da vrijeme potrošimo na neke druge obi?no nevažne stvari, kako bi se bar za trenutak spasili i zaboravili. Pa se hitno odlu?imo družiti u kafi?u, … kava za kavom, cigarete … ili jednostavno sjednemo pred televizor, gdje smo upravo radi takvih situacija napravili pretplatu za dostupnost nekih novih kanala. Rezultat, potrošili smo vrijeme ali i novac, a ono što je bitno i hitno nije nestalo, ?eka nas. Možda mislimo da su to sitnice. Nevažno.

 

Još jedna sitnica koja troši vrijeme i novac je loša navika ne spremanja stvari na njihovo mjesto, pa onda poludimo traže?i, vrijeme nam curi, a ako nam se baš žuri, odemo i kupimo to nešto ponovo. Naravno, onu staru stvar ?emo nakon nekog vremena prona?i. Lijepa je navika spremati stvari na njihovo mjesto, a k tome ne?emo potrošiti niti vrijeme niti novac.

 

Ako smo detaljni u analizi i pošteno sagledamo navike, prora?un ?e nam ukazati, ne samo na ovakve sitnice, nego ?e nam otkriti crne rupe trošenja vremena i novca./p> Slušamo ovih dana o izradi financijskog prora?una na razini države, što se uglavnom negativno doživljava jer ?e se radi nedostatka prihoda rezati neki troškovi, tako da je rije? prora?un postao sinonim za ograni?enje potrošnje, baš kao što je dijeta sinonim za ograni?enje prehrane.

 

No, naš osobni, ku?ni prora?un, sažetak naših prihoda i rashoda za mjesec dana, biti ?e klju? za u?inkovitiju potrošnju. Glasno i jasno, crno na bijelom, do u detalje, koliko novca mjese?no dobijemo, a koliki su nam rashodi koje trebamo tim novcem pokriti. To je put, sredstvo za postizanje financijske stabilnosti.

Naravno, izrada prora?una ne zvu?i baš kao najuzbudljivija aktivnost na svijetu, a može ?ak biti i zastrašuju?a, jer je mogu?e da ?emo se suo?iti s ?injenicom da trošimo više nego su naše mogu?nosti.

 

Najpopularnije i najlakše je zagrabiti u dozvoljeni minus na teku?em ra?unu, no, isto tako znamo, da od trenutka kada iskoristimo cijeli dozvoljeni minus, svaki slijede?i mjesec trošimo samo ono što dobijemo, pla?a, mirovina, drugi prihodi.
Kako bi bili uspješni u izradi prora?una, ?iji rezultat nam treba pokazati gdje nam odlazi novac, koliko na što trošimo, a koliki su nam prihodi, moramo biti detaljni i to?ni koliko god je mogu?e.

 

„Istina osloba?a“. I zaista kad utvrdimo da naši troškovi premašuju prihode, mo?i ?emo tražiti rješenje u pove?anju prihoda i smanjenju troškova. Na fiksne troškove možemo malo utjecati i važno ih je svaki mjesec prve podmiriti, režije, krediti i sl. Varijabilni troškovi ?e zahtijevati više naše pažnje, jer ih je teže utvrditi, a da nam što ne promakne, ali ?emo me?u njima sigurno na?i one koji nam bez potrebe optere?uju budžet.

 

Ne zanemarujmo ni one naizgled sitne troškove, razmislimo o nepotrebnim malim zalogaj?i?ima i svakodnevnom odlasku u kafi?e.

 

Važno je platiti ra?une na vrijeme da bi izbjegli dodatan trošak. Uvijek promislimo kako ?u platiti obaveze za dva mjeseca ako ne mogu za jedan.

 

Kamate na korištenje dozvoljenog minusa nisu zanemarive, tako da u prora?unu planiramo pokri?e minusa kroz nekoliko mjeseci.

 

Dobro upravljanje vremenom i financijama je umjetnost, s tom razlikom što nemamo mogu?nost vježbanja prije nastupa, kao što vježbamo ples, sviranje i sli?no. Nemamo mogu?nost treninga prije nastupa, uvijek se ide uživo. Treba se suo?iti s istinom do u najsitnije detalje, hrabro usko?iti u more zahtjeva, problema, smo?iti obje noge, suo?iti se s nemanima eventualnih grešaka i neuspjeha, loših odluka, … pratiti realizaciju, popravljati i usavršavati tehnike življenja sve više i uvijek iznova, u dobroj vjeri i dobroj namjeri.

 

Na kraju trebamo naglasiti potrebu brige o zdravlju jer je najve?i potroša? vremena i novca bolest. Uklju?imo u prehranu neku od super hrana (hrana koja u maloj koli?ini ima sve potrebno), bilo koju, a ja vam naravno preporu?am AFA algu, pogotovo sada kada je dobijemo sa 20 kapsula gratis. Zašto, kada, kako, više u nastavku.

 

AFA alga temeljito hrani naše tijelo na stani?noj razini, a isto tako temeljito ?isti nakupljene toksine koji su ina?e prepreka redovnim metaboli?kim procesima.

Sprije?iti ?e mnoge bolesti koje nastaju kao posljedica lošeg raspoloženja, loših misli, naro?ito osje?aja bezizlaznosti, jer osim koncentracije hranjivih tvari u savršenom omjeru, ona kvalitetno hrani moždane stanice i ima snažan u?inak na živ?ani sustav.

Oni koji je uzimaju svjedo?e o op?em porastu mentalne budnosti, mentalne izdržljivosti, kratkoro?ne i dugoro?ne memorije, lakšem rješavanju problema, kreativnosti, kvalitetnom snu, ve?em osje?aju blagostanja i razvoju intuicije.

Duboko se klanjamo ovom rješenju koje nam dolazi iz prirode.

Uvažavaju?i princip jedinstvenosti svakoga od nas, svatko ?e za sebe prona?i optimalno vrijeme i optimalnu koli?inu, pri kojoj ?e tijelo iskoristiti mogu?i maksimum pripremljene mu gozbe.

Lije?nici i nutricionisti govore o 1 – 1,5 gramu (3-4 kapsule) AFA alge dnevno, za preventivu, za održavanje dobrog zdravlja.

AFA algu je najbolje uzimati ujutro na prazan želudac, sa velikom ?ašom vode.


Sve nam je jasnije da nas život ovoga našeg vremena usmjerava prema ovoj maloj bilj?ici, staroj tri milijarde godina, nevidljivom vodenom cvijetu, AFA algi, u kojoj su sva hranjiva u idealnim omjerima, upravo onakvim kako naš organizam zahtjeva, iskoristiva u potpunosti.

S obzirom na kvalitetan proces branja, obrade i posebno odgovornu kontrolu, ona k nama do?e s ni?im dodanim i ni?im oduzetim.
 
David Howell, voditelj homeopatskog koledža u Ujedinjenom kraljevstvu, gorljivi zagovornika AFA alge, priznaje da su dobrobiti AFA alge tako velike da izazivaju skepticizam. Howell se uvjerio u vrijednosti AFA alge zbog iznenadnog poboljšanja zdravstvenog stanja pacijenata koje je lije?io homeopatski, a koji su uz homeopatske lijekove po?eli uzimati i modro zelene alge:

„Odjednom je lije?enje imalo bolje rezultate“, kaže Howell. „Zaklju?ili smo da, njihova tijela nisu imala pravu nutricionisti?ku ravnotežu da bi iskoristila homeopatske lijekove i tek kad su po?eli jesti alge, lijekovi su po?eli djelovati kako smo o?ekivali.
Vjerujem da alge pomažu da tijelo radi u?inkovitije pa tako apsorbira više vitamina i minerala iz sve ostale hrane koju konzumiramo. No, kako god da djeluju, sve je više onih koji se okre?u prema tom dodatku kojeg mogu uzimati svi, uklju?uju?i djecu i trudnice“. zaklju?uje Howell.

Mnoge slu?ajeve u?inka je teško objasniti. Jedna osamdesetogodišnjakinja koja je prošla  kemoterapiju zbog raka štitnja?e bila je toliko iscrpljena nakon lije?enja da su lije?nici bili skepti?ni oko njezina preživljavanja. Nakon jednog mjeseca uzimanja algi, konkretno Zelene energije, potpuno se oporavila.

Važno je napomenuti da, osim što priskrbljuje veliku dozu hranjivih tvari koje mnogima nedostaju ( B vitamini, zink, magnezij, željezo i masne kiseline), AFA alge opskrbljuju organizam kisikom, što pomaže boljem prijenosu hranjivih tvari do organa kojima su potrebni.

Prema Penny Davenport, neovisnoj nutricionistkinji, taj okisgeniraju?i u?inak modro zelenih algi može biti posljedica njihovog djelovanja na zaga?iva?e:
„U današnje vrijeme tijelo ima vrlo malo kisika jer je zaga?enje sveprisutno. Alge na sebe vežu teške metale i odstranjuju ih iz tijela.“ Kaže Penny

Dr. Gabriel Cousens, ameri?ki nutricionist i zagovornik modrozelenih algi izjavio je:
„Možda je najve?a vrijednost AFA algi u njihovom pozitivnom u?inku na hipofizu, epifizu i hipotalamus u mozgu. Izgleda da ima neki posebni u?inak na energetiku mozga i njegovu funkciju.“

A.K.Velja?a nam se divno igra s vremenom. Kiša, sunce, vjetar, sve u istom danu. Koristi svoj kratki mjesec da pokaže sva mogu?a lica. Pa neka. Svejedno uživajmo žive?i bez ikakvog straha. „Postoji rješenje za svaki osnovan problem, koliko god se teškim doimao.“
Napoleon Hill

 

Ana

Istraživanja pokazuju da ljudi mahnito precjenjuje mo? pilule, pa smo valjda zato neodlu?ni i nedosljedni u cilju zdrave prehrane i ostalih procedura zaista potrebnih za dobro zdravlje.

Na primjer, ljudi vjeruju da ?e im pilula pomo?i u snižavanju kolesterola, krvnog tlaka i drugih boleština našeg vremena, a prljava mala tajna je da su pilule puno manje u?inkovite, da ne kažemo neu?inkovite, a k tome stvaraju neravnotežu u tijelu. Simptomi kao povišen kolesterol, krvni tlak i sli?ne tegobe, su alarm da trebamo o?istiti našu prehranu od namirnica za koje ve? znamo da štete zdravlju, a to je  jeftinije i u?inkovitije.

Najzdravija opcija je ne prera?ena biljna hrana, koju trebamo, što god je više mogu?e, ugurati u našu svakodnevnu prehranu.
Test je napravljen kod vegetarijanaca kojima je dano da se po?nu hraniti mesom bar jednom tjedno. Na temelju tih podataka zaklju?eno je da je gotovo kod svih porastao rizik od sr?anih bolesti, moždanog udara, dijabetesa i debljanja.

Ve?ina naših prehrambenih nedostataka su zbog neadekvatnog uzimanja cjelovite biljne hrane.

Prehrambeni stru?njaci isti?u tri vrste najzdravijih namirnica koje bi trebali imati dnevno na jelovniku.

Slatki krumpir (naro?ito ljubi?asti iznutra), tamno zeleno lisnato povr?e cruciferous (naro?ito kelj i raštika); mahunarke kao prilog uz svaki obrok, grah, grašak, slanutak , le?a (naro?ito le?a).

Dakle, prakticirajmo hraniti se najzdravijim namirnicama, cjelovitom biljnom hranom, uklju?uju?i cjelovite žitarice, mahunarke, vo?e, orahe i što više povr?a.

takva prehrana je izuzetno bogata vlaknima, a dobre bakterije u našem probavnom sustavu ?e ta vlakna pretvoriti u kratke lance masnih kiselina koje se apsorbiraju u krvotok i utje?u na metabolizam hormona, ?ime se dobije signal sitosti. Kada ne jedemo dovoljno vlakana, upravo onih koje sadrže biljne namirnice, blokiramo prirodne funkcije našeg tijela, pa i signal sitosti, a onda jedemo, jedemo….

Izdvajam iz ponude u ožujku odli?nu kombinaciju - 2 kom AFA u soku od borovnice i brusnice + 1 kom  AFA 140 kapsula, dobije se gratis AFA 60 kapsula... Ovo je zaista odli?no, pogotovo ako imate malu djecu koja ne mogu progutati kapsulu.

Velja?a nas je dugo držala u vlazi i temperaturi koja je upravo odli?na za razvoj virusa, zato se trebamo malo bolje zaštititi, a pogotovo zaštitimo one najmanje.

Evo nam ožujka, radujem se prolje?e je sve bliže, a pogotovo se veselim „mar?anim burama“ koje nas kažu ne mogu zaobi?i, a koje tako fino sve o?iste uklju?uju?i i naše „šufite“.

No, uživajmo danas, sada, uživajmo u onome što imamo i što jesmo, jer sutra tko zna…

Ana

Svima nam je poznat osje?aj mira i sigurnosti kad je majka dobro, pa je svugdje ima i sve dostigne. U vodu, u vatru, ako treba. Nema te prepreke koju ne?e presko?iti ili mudro zaobi?i, kako bi u njenom djelokrugu odgovornosti sve funkcioniralo savršeno. I uz sav umni i fizi?ki napor, u svaku poru, stopu, dodir, unosi beskrajno puno ljubavi i suosje?anja, a njena snaga i njeno zdravlje ima ?udesan u?inak na mentalno i fizi?ko stanje cijele obitelji.

Žena je uvijek intuitivno osje?ala da ima jedinstvenu svrhu, pa i sada, na rubu ovog evolucijskog pomaka, svjesna je svog potencijala i ?injenice da je, na neki na?in, pozvana doprinijeti promijeni svijeta.

No, usprkos privilegijama koje je izborila tijekom posljednjih desetlje?a, kod žena je rijetko bio prisutan osje?aj sre?e i blagostanja. Uz sve nevjerojatne društvene uspjehe i pogodnosti, do kojih ju je doveo feminizam, žena je neprestano tragala za dubljim iskustvom ljubavi, intimnosti i povezanosti. ?eznula je za potpunijim životom jer u novoj ulozi nije pronašla osobno i duhovno ispunjenje, dapa?e, stalno joj je bio prisutan osje?aj tjeskobe i depresije.

Posljedica je to dugogodišnjeg kopiranja muškog ponašanja, u društvenim i poslovnim krugovima, funkcioniranja po muškom principu, umjesto da je koristila i pronosila jedinstvene prednosti ženskog mozga, ženskog principa razmišljanja i funkcioniranja.
Radi toga je neminovna bila promjena, u smislu, da žena u sve pore društva unese ženu, ugra?uju?i u to oporo tkivo najve?e ljudske vrijednosti kao što je ljubav, povezanost, pripadnost, kreativnost, smisao, što su uz njenu intuiciju i suosje?anje, mo?na oružja kojima ?e ona voditi i preusmjeriti obitelj, zajednicu, poduze?e, naciju, svijet.

„Ženski mozak daje ženama neke jedinstvene prednosti u odnosu na muškarce. One imaju bolju intuiciju i samokontrolu, suosje?ajnije su, ?ak su u mnogim slu?ajevima bolji rukovodioci zbog ve?eg osje?aja za suradnju. U ovom vremenu eskalacije pretilosti, dijabetesa, depresije i demencije, kada društvo u cjelini sve brže ide u krivom smjeru, žena ?e pravim odlukama doprinijeti promijeni toga smjera“, kaže neuroznanstvenik i psihijatar dr.Daniel G. Amen
Žene naj?eš?e poti?u na promjenu, one planiraju obroke, koordiniraju ku?anske poslove, imaju nadzor nad djecom, u?estvuju u društvenim doga?anjima i donose odluke. U bilo kojoj ulozi, dati ?e najbolji dio sebe svojoj obitelji i zajednici.

Iznena?uju?e je kakve promjene nastaju kad je žena svjesna svoje uloge, zna što se od nje o?ekuje i u skladu s tim poduzme korake fizi?ke i psihi?ke prirode, kako bi mogla odgovoriti na pretpostavljene izazove.

Uz to ona otkriva neslu?ene rezerve mira, snage, vitalnosti i ljubavi, uop?e radostan život koji proizlazi iz zdravih misaonih obrazaca, a to otvara nove mogu?nosti za svaki aspekt života.

Žena je usmjerena na izgradnju temelja, najmanju a najvažniju poru društva, obitelj, odakle se prema višim instancama šire fini koncentri?ni krugovi zdravih osje?aja za puninu življenja. Jer ona je donositeljica ljubavi, ali i mudrosti i mira i mjere i nepresušne vjere u muško-žensko partnerstvo za zajedni?ko stvaranje novog svijeta.

Sretan nam Dan žena. 

U ovoj novoj poboljšanoj formuli s algama je brusnica, borovnica i ionski minerali u glicerinu na biljnoj bazi, kojeg odobrava i Kosher na?in prehrane, proizvod je još bolji, u?inkovitiji, sjajnog okusa, pogodan za djecu i sve one koji se groze gutanja kapsula ili sli?no.

Modro- zelena alga je prehrambena namirnica punog spektra. Osigurava sve vitamine, minerale, enzime i bjelan?evine koji su potrebni ljudskom tijelu. Alge iz Klamatskog jezera su glavni izvor prirodnih aktivnih enzima. Enzimi se mogu nazvati „radna snaga“ tijela, oni sagorijevaju, probavljaju i asimiliraju svu hranu koju smo konzumirali. Uništavaju toksine, razgra?uju masti i hrane živce.

Naša prehrana, posebno ona sirovim vo?em  i povr?em, trebala bi osigurati enzime koje trebamo, ali kuhanje ili smrzavanje ih lako uništava, kao što to ?ine i stres, umor i kemijski zaga?iva?i.

Alge su bile prve biljke na zemlji koje su koristile sun?evo svjetlo za fotosintezu i stvarale svoju vlastitu hranu iz svog okruženja. 90% kisika na zemlji dobiva se iz jednostavne alge. Ona je zaista sustav održavanja života.

Nova formulacija osigurava u svakoj kapi još više teku?e klamatske energije i dobrih hranjivih sastojaka svaki dan. Ima dulji vijek trajanja i stabilnost nakon otvaranja. Nema kemijskih konzervansa.

Algae u teku?ini sadrže i brusnicu i borovnicu

Brusnica je dobro poznata kao vo?e koje sadrži najviše hranjivih sastojaka, Novija istraživanja pokazuju da brusnice sadrže zna?ajne koli?ine antioksidanata i drugih fitonutrijenata koji mogu pomo?i zaštitu od sr?anih poreme?aja i drugih bolesti.

„Brusnica sadrži najviše antioksidant fenola u usporedbi s 19 uobi?ajenih vrsta vo?a. Brusnica je puna antioksidanata i mora se ?eš?e jesti“- Dr Joe Vinson,  Sveu?ilište Scranton.

Za borovnicu se smatra da igra važnu ulogu u održavanju krvnih sudova zdravim. Dokazano je da spojevi koji sadrže borovnicu pomažu u?vrš?enje stjenki krvnih sudova i tako pomažu cirkulaciju i pove?avaju protok krvi.

Plod borovnice sadrži visoke koncentracije tanina, tvari koja djeluje kao astringent i protuupalno. Ovo vo?e tako?er sadrži spojeve flavonoida koji su vo?ni pigmenti koji imaju izvanredna antioksidantna svojstva koja iz tijela tjeraju opasne ?estice koje se nazivaju slobodni radikali.

Fitonutrijenti (prirodno dobiveni spojevi iz biljki), posebno antioksidanti, pomažu optimiziranju ljudskog zdravlja.

AquaSource Liquid Algae osigurava brzo podizanje energije. Posebno je dobra za djecu: uzima se jedna kapaljka dva puta dnevno. Vrlo se lako apsorbira.

AFA alge imaju mekane stjenke stanice zbog ?ega su lako probavljive i tijelo ih lako asimilra. AquaSource alge u teku?ini je savršeno uravnotežena potpuna hrana, pogotovo za djecu od najranije dobi.

Pozdrav!

Ana
Jutros u 4,30 je po?eo proljetni ekvinocij. Osvanuo je prekrasan dan, prvi nakon zimskog sivila kad je više svijetla nego mraka. Trenutak je novih po?etaka, novog života, novog rasta, nove sjetve, novog ra?anja.

Uskrsnu?e života u svemu oku vidljivom i nevidljivom. ?ak i na grani koja je izgledala potpuno mrtva stidljivo se pojavljuje život. Pitamo se, koliko joj je samo truda trebalo za to i ho?e li uspjeti, a ona puna vjere i pouzdanja ulaže svaki atom snage da se pridruži najljepšoj seansi prirode, bu?enju života.

I svakog od nas doti?e ovaj proces, uklju?uju?i obnovu i procvat duha i tijela, baš svakoga.
Biljke su na po?etku zime pohranile energiju za preživljavanje i sada otpuštaju pohranjenu energiju kroz pupoljke, cvjetove, liš?e ... s veseljem odbacuju zimsko sivilo i obla?e haljine s tisu?u razli?itih boja i uzoraka, raduju?i se životu.
Kada bi mi živjeli u harmoniji sa prirodom, tako?er bi puni vjere, prate?i prihva?eni poznati ritam, otpustiti pohranjenu zimsku energiju.
Da, zimska energija su sakupljene masne naslage, koje tijelo skladišti kao rezervu za korištenje u nekim odsutnim trenucima. I upravo to je energija koja se treba otpustiti radi ponovnog korištenja (temeljni zakon svemira „energija se nikad ne gubi, samo se transformira“)

I duh i tijelo imaju duboku potrebu da se oslobode te uskladištene energije, da se obnove do svake stanice tijela, da procvjetamo, pa da tako puni sre?e i samopouzdanja, daleko zavitlamo sivilo zimskog kaputa i obu?emo najljepše proljetne haljine.
U protivnom, mi nastavljamo živjeti u neskladu sa prirodom, sa svemirom, sa sobom, a neotpuštene energije postaju toksi?an teret koji ometa našu sposobnost da ostvarimo kvalitetan i radostan život.

Sretna nam Cvjetnica, sretan nam proljetni ekvinocij.

Ana
Prošli smo kroz korizmu promišljaju?i koja nam je svrha, što nam je zadatak, zašto smo ovdje i evo nas u vremenu donošenje važnih odluka.

Ne, ne odnose se na to koliko i kako ?emo obojiti jaja ili koju hranu ?emo pripremiti. Za to nam ne treba prevelika mudrost. Naravno, sve ?emo lijepo urediti, ispe?i divan Uskrsni kruh, orahnja?u, pripremit se za najbolji ru?ak, ….., ali vrijeme je za neke druge životno važne odluke.

Vrijeme je da kona?no otpustimo sumnje, frustracije, ljutnju, sitni?arenja i prosudbe, sve stare boli, brige, krivnje, sram i žaljenja.

Vrijeme je da se ispunimo sre?om.

Zadržavanje u nekakvoj malenkosti svoje osobnosti, u nesretnosti uma i ružnih emocija, je luksuz i pomalo bezobrazluk. Naša dužnost i obaveza prema sebi i nama najdražim ljudima, kao i prema svijetu, je da budemo sretni.

Sretno i blagoslovljeno vrijeme Uskrsa.

AnaKako ne umrijeti

Naravno nije rije? o nekom receptu koji bi nam omogu?io posti?i besmrtonst.

„Kako ne umrijeti“ je naslov knjige ?iji je autor dr. Michael Greger, prehranbeni stru?njak i lije?nik. Original naslov je "How Not to Die: Discover the Foods Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease."

Sadržaj knjige govori o tome kako, promjenom prehrane i stila življenja, izbje?i duge neizlje?ive bolesti i prerano bolno umiranje.
Dr. Greger je upravo završavao medicinski studij i ozbiljno razmišljao o otvaranju privatne prakse, kad je njegova baka, u zadnjem stadiju bolesti srca, nakon više premosnica, poslana iz bolnice ku?i sa dijagnozom da ?e živjeti još nekoliko tjedana.

A kako to ve? život posloži, upravo tih dana govorilo se po medijima o pioniru alternativne medicine, Nathanu Pritikinu, koji je imao kliniku, gdje su tretmani uklju?ivali strogo pridržavanje samo zdrave prehrane i neophodne fizi?ke aktivnosti. Baka se odlu?ila provesti posljednje tjedne svog života kod dr. Pritikina. Nakon svega mjesec dana na klinici, uz silno ?u?enje rodbine, ona ja hodala nekoliko km dnevno. Naravno, potpuno se oporavila i živjela još 31 godinu.

Upravo tih dana 1990-te, dr Dean Ornish je objavio svoju randomiziranu kontroliranu studiju, što se smatra najobjektivnijim na?inom provjere postupaka lije?enja, koja je dokazala da se bolest srca može preokrenuti bez lijekova, bez operacije, samo sa zdravom prehranom i promjenom na?ina života.

„Bio sam zadivljen i uvjeren da ?e ove informacije utjecati na medicinsku struku i da ?e se razgovor o kvaliteti prehrane i stilu života premjestiti u lije?ni?ke ordinacije i propisivati kao tretman za ozdravljenje. Bio sam tako naivan. Teško mi je bilo prihvatiti ?injenicu da usprkos svim saznanjima, ljudi i dalje umiru primaju?i beskorisnu ili bezvrijednu terapiju.", kaže kaže dr Greger.

To je bio jedan od razloga da je dr. Greger odustao od svoje privatne prakse i odlu?io se na životnu misiju; istraživati, prikupljati i podijeliti javnosti sva saznanja koja stekne kroz svoja istraživanja, u cilju održavanja i postizanja dobrog zdravlja, temeljeno na zdravoj prehrani i fizi?kim aktivnostima.

"U po?etku sam zadivljen ovim informacijama i otkri?ima i mislio sam da ?e nastati pravi revolucionarni pokret u na?inu brige o zdravlju, no, nesre?a je da previše ljudi žele nekakav trik ili ?arobnu pilulu ili ?udotvorni napitak i ne žele ulagati baš mnogo truda i osobnog zalaganja. Neka to netko drugi napravi za njih.“

Knjiga „Kako ne umrijeti“ sadrži mnoštvo dobrih informacija i jednostavnih savjeta.

„Ne morate ?ekati da vam vaš lije?nik re?e da prestanete pušiti - jednostavno prestanite pušiti! …. O tome se više nema što re?i.“
„Za optimalno zdravlje i dugovje?nost, vježbajte 90 minuta dnevno.

Znanost je jasna kada je rije? o neaktivnosti. Kroni?no aktivno sjedenje promi?e desetke kroni?nih bolesti, uklju?uju?i pretilost i dijabetes tipa 2, ?ak i ako ste vrlo fit i redovito vježbate. Bolje je jednostavno stajati nego sjediti.

Vjerujem da smo danas napokon shvatiti mehanizme odgovorne za rezultate istraživanja, od prije trideset godina, gdje se pokazalo da je tjelovježba povezana sa zna?ajnim smanjenjem stope oboljenja od raka.

Vježbe reguliraju disfunkcionalne mitohondrije, a mitohondrijska disfunkcija je srž ve?ine karcinoma. Genetski problemi ne uzrokuju rak nego mitohondrijska disfunkcija koja aktivira genetske probleme. Mitohondrijski poreme?aj se otklanja fizi?kom aktivnosti, vježbanjem.“

„Hranite se zdravo. Što je zdrava prehrana?

Zdrava prehrana zna?i hrana u svom prirodnom stanju, onako kako je rasla na lozi, stablu, grmu ili u zemlji. A kad je rije? o namirnicama životinjskog podrijetla, dva su klju?na faktora: uvjeti u kojima se životinje uzgajaju i njihova prehrana. Životinje smiju jesti samo prirodnu hranu, bez dodanih lijekova i nekakvih punila.“

Dr. Greger je prikupljao podatke koja jela biraju zatvorenici pred izvršenje smrtne kazne i tome posvetio cijelo poglavlje, pod naslovom „Posljednji obrok“. Bilo mu je interesantno analizirati namirnice koje biraju ljudi ?iji zdravstveni rizici više nisu dio jednadžbe, kada se više ne misli na zdravlje nego samo na trenutak uživanja u okusima. Zaklju?ak je bio alarmantan. Njihov posljednji obrok je pripremljen i sastoji  se od namirnica kojima se hrani više od polovine ?ovje?anstva.
"To sugerira da ljudi stvarno ne uzimaju u obzir svoje zdravlje kada sjedaju za obrok ili ga uzimaju jednako ozbiljno kao onaj koji sjeda na elektri?nu stolicu. Prili?no zastrašuju?e", kaže dr Greger.

Dr. Greger je iz zdravstvenih i filozofskih razloga izabrao da bude vegan, no, napominje da izbjegavanje životinjskih namirnica može imati za posljedicu nedostatak vitamina B12 i karnitina.

Nedostatak vitamina B12 se može javiti i kod svejeda radi poreme?aja prehrane, pothranjenosti, neprimjerene hrane, alkohola, pušenja itd. Osim toga važan razlog za manjak toga vitamina jest korištenje lijekova koji smanjuju izlu?ivanje želu?ane kiseline ili smanjuju njezinu u?inkovitost (antacidi), ali i niz drugih, kao i tegobe s crijevima kao što su celijakija, Chronova bolest, divertikulitis, uklonjen dio crijeva ili želuca, te nepravilan rad guštera?e, što zna?i da konzumiranje hrane životinjskog porijekla ne?e osigurati dovoljnu koli?inu B12.

U stvari, B12 ne donosi niti biljka niti životinja nego bakterija. Naši preci su imali dovoljne koli?ine B12. Glavni uzroci zbog kojih suvremeni ?ovjek ne može zadovoljiti potrebe za tim vitaminom je mrtva hrana, opsjednutost higijenom i neprirodno sterilizirani okoliš. Kod ljudi koji žive u sredinama gdje su svakodnevno u doticaju s bakterijama gotovo da nema nikakvih znakova nedostatka vitamina B12.

Modrozelene alge, AFA i spirulina, su cijanobakterije kojima se uspješno nadopunjuje vitamin B12.

Evo nam travnja koji nas vatrometom života zove na druženje, kretanje, poti?e na radosno obavljanje poslova, …. zove  nas da zgrabimo život i sre?u širom raširenih ruku. S toga, ne želim vam krasti vrijeme predugim tekstovima, no, radi podrške ostvarenju vaših planova u dobrom zdravlju, pogledajmo na brzinu što imamo u ponudi.

Prije svega tu je novi proizvod ….Super Energy Food 300 grama praha koji sadrži aktivirani organski je?am, kolostrum, acidofil i enzime. Je?am obiluje bjelan?evinama i vlaknima, sa vrlo malo masno?a. Osobito je cijenjen poradi svojeg u?inka na razine še?era u krvi, pa tako održava uravnotežene energetske razine. Idealno ga je uzimati prije tjelovježbe, osobito prije energetski zahtjevnih sportova, zato jer sporo otpušta energiju i sadržaj bjelan?evina. Za više energije, dobro ga je kombinirati sa Zelenom energijom (Green Energy) ili AFA algama, a najbolje sa CoQ10 kompleksom koji sadrži krom, mineral koji je povezan s uravnoteženim še?erom u krvi.

I evo ga upravo u ponudi sa Koenzimom, koji ima 15 kapsula gratis i dodatno dobijemo Kompleks masnih kiselina gratis.  Izvrsno!

Cijena ovog paketa je 459,00 kuna + trošak dostave.

„Imamo ogromnu kontrolu nad sudbinom našeg zdravlja i naše dugovje?nosti. Mo? je u našim rukama i na našim tanjurima", dr. Greger

Gledajmo, slušajmo, doti?imo, dišimo ljepotu kojom smo okruženi, budimo živi. I neka potraje uz zdravlje i radost.

Ana

Promjena prehrambenih navika u obitelji je vrlo zahtjevan zadatak. Inicijator je obi?no mama koja se informira i shvati važnost zdrave prehrane, a ponekad „o?i otvori“ bolest nekog od ?lanova obitelji.

Uglavnom, kad mama najavi skretanje prema zdravijim namirnicama, jelima i kvalitetnijem ritmu prehrane, ostali uku?ani se osje?aju kao da su u nekom njenom hirovitom pokusu, na što vrlo nerado pristaju. No, kako to dugoro?no nosi zaista velike dobrobiti za svakoga, a pogotovo za djecu, stvari treba dugoro?no i promatrati i ne osvrtati se na trenutne osje?aje i prigovore. Svatko ima pravo izre?i svoje mišljenje, no, radi toga se ne treba odustati nego ?vrsto ostati pri svojoj odluci, jer se odustajanjem potpisuje trajna kapitulacija. Svaki slijede?i pokušaj niti ?e se shvatiti ozbiljno niti ?e pro?i.

Nažalost, ?udna su neka vremena kad su roditelji nesigurni, pa se neprestano preispituju jesu li dorasli roditeljskoj ulozi, jesu li djeci dovoljno dali, a najviše ih blokira misao da ?e iz nekog razloga izgubiti njihovu ljubav. Tako, umjesto da ?ine ono što im srce kaže, kupuju dje?ju ljubav udovoljavaju?i im na bezbroj na?ina, od kojih neki grani?e sa zdravom pameti.

Kako druga?ije protuma?iti situaciju kad najdraža mama, danas kad svi znamo što se krije u boci Coca cole, do?e na ideju da na nekom dje?jem druženje posluži dvolitarsku bocu coca cole, na primjer za ro?endan, uz ?estitku za dug i zdrav život, pa uz to još parizer, hrenovke, krafne…. A svaka od tih mama je divna, draga, puna ljubavi, ali valjda nema snagu jer pretpostavlja da ?e promjena ustaljene paradigme loše utjecati na odnos sa djetetom i ono ?e je manje voljeti.

Naravno da ?e djeca na sto na?ina i mjesta biti izložena lošoj hrani, ali za našim stolom se oni grade i odatle u svijet nose nau?eno… tako to radi moja mama…, pa ?e se polako svjesnost prenijeti na one situacije kada ?e odluka biti njihova.

Doktor psihologije Susan Peirce Thompson, nam govori iz osobnog iskustva.

„ Prije svega želim re?i da je podizanje ljudi sa zdravim prehrambenim navikama stvarno izazov, pogotovo danas kad svijetom vlada kultura toksi?ne prehrane. I ne postoje djelotvorna pravila u vezi toga. Vaša djeca ?e biti izložena "zabranjenoj" hrani, ?ak i ako u vašem domu nema niti jedna jedina takva namirnica.

No, najbolje što možemo u?initi za djecu je biti im uzor, imam tri male k?eri i pronašla sam da im mogu biti uzor u dobrim prehrambenim navikama. Moj suprug tako?er.

Na?ela koja pokušavamo pratiti u našoj ku?i kada je rije? o hrani:

Jedemo obroke zajedno. Hrana se jede samo sjede?i za stolom. Jedemo doru?ak, ru?ak i ve?eru, a djeca dobiju neko vo?e sredinom jutra i sredinom poslijepodneva.

Roditelj koji priprema jelo odlu?uje što se jede. Nema pripremanja za individualne ukuse, ali kad kuham uvijek nastojim pripremiti raznoliku hranu; 

Velika salata je uvijek u obroku, dodam neko kuhano povr?e (brokula, pržena mrkva, parene šparoge, itd), pa trebaju biti zastupljeni proteini, bilo vegetarijanski burger, tofu, grah, piletina ili neko drugo meso ili riba…. , tako?er žitarice ili škrob, kao što su špageti od cjelovite pšenice sa umakom i sirom, riža (ponekad bijela, ponekad sme?a), njoki, krumpir, slatki krumpir, doma?i pe?eni krumpir ili slatki krumpir, quinoa, … i zdrave masno?e naravno, preljev za salatu je od maslinovog ulja, ?esto dodam i neko jelo od avokada, dodala bih i orahe ali je jedna od mojih k?eri alergi?na na orahe. Uglavnom raznovrsno.

Kada se jedno od moje djece bunilo da mu se jelo ne svi?a, jednostavno sam odgovorila: "Ne morate jesti ništa što vam se ne svi?a." I ja to zaista mislim.

Nakon što je obrok na stolu i svi smo sjeli, moj posao završava, jer je moj posao osigurati raznoliku hranu i redovite obroke. Moja djeca i, naravno moj suprug, odlu?uju što, koliko i dali ?e uop?e išta jesti od onoga što mu se pruža. Vršiti pritisak na ljude da jedu (posebno male ljude) nije korisno i to se ne radi.

Izbor hrane se ne komentira. Zamolim ih da jedu povr?e i da pojedu ono što ?e staviti na tanjur. Ako ne jedu ništa nego samo rižu ili ništa, njihov izbor. Nadoknadit ?e u slijede?em obroku.

Moja djeca su nau?ila da ih stvarno ne?u niti siliti niti moliti što se ti?e jela, pa onda imaju psihi?ki prostor da sami odlu?e kada ?e probati neku novu namirnicu i koliko ?e je pojesti. To osigurava da su obroci ugodni i da nema sva?e oko hrane.

Ponovit ?u, najvažnija stvar kod hranjenja djece je voditi ih vlastitim primjerom. Moje k?eri su fascinirane na?inom na koji ja jedem. Vjerujem da, kad budu dovoljno stare, da ?u biti u mogu?nosti nau?iti ih i pojasniti razloge mog izbora, a one ?e biti u mogu?nosti donositi odluke za sebe o tome kako se njegovati s hranom.

I najvažnije, treba dati primjer da se dobro jede u vrijeme obroka, a onda se više ne misli o hrani, nego se izvršavaju druge obaveze. Hrana se ostavi na miru hranu, ne uzima se sendvi? jer se baš nije nasitilo za obrok. Do slijede?eg obroka se živi onaj važan dio života, a hrana se ne spominje do slijede?eg obroka.“

Ugodan vikend
Ana

 
 

Po?etak mog jutra je topla voda sa limunovim sokom, a uz nju popijem 2 Zelene energije i 1 Koenzim sa krom pikolinatom, a po potrebi dodam i 1 Vitamin D. S tim da ?u ubudu?e  1 Zelenu energiju zamijeniti 1 dozom novog proizvoda, kombinacija netom proklijalog je?ma, kolostruma, acidofilusa i enzima.  

Sa Shivom sam vani ve? u 5,15. Jutra su mi oduvijek mnogo zna?ila, toliko da mi, kad osjetim to divno bu?enje prirode, nedostaje rije?i kojima bih zahvalila na dobrom zdravlju radi ?ega mogu biti dio te divote. ?esto promislim o ljudima koji se ne mogu ili ne znaju organizirati, da iskoriste rane sate i nahrane se ranojutarnjom ljepotom, umjesto što žive kasno no?u, a jutro prespavaju.

?ovjek je izjedna?io no? i dan i doveo u stresno stanje svoje tijelo, jer ga je kreator kreirao da prati ritam prirode koje je i sam dio.

Algice kojima sam se nahranila me nose na mojoj jutarnjoj turi od 7 kilometara brzog hodanja. U dionicu su uklopljene i 102 stepenice koje pretr?im po 2. Shiva odli?no drži korak.

Doma smo nešto prije 7 sati, zavisi koliko puta Shiva zastane pro?itati i napisati poruke ili se javiti drugim pesonjama. A onda slijedi pranje njenih nogica, moje tuširanje, njen i moj doru?ak, ?emu se obje neizmjerno radujemo, ona laje od sre?e i nestrpljenja, a do?e i meni.

Moj doru?ak zavisi od toga što imam doma, a uglavnom je to 5-6 listova salate, selen, peršin, mrkva, jabuka, banana, 5 datulja, žlica kokosova ulja ili pola avokada, ?umbir i kurkuma, sve izmiksano. Zaista veeeeliki doru?ak u kojemu baš uživam i poslije ?ega se odli?no osje?am.

Ništa od svega što sam nabrojila ne proizvodim sama, sve kupim, a niti vrijeme nisam dodatno dobila, ukradem ga od ona moja 24 sata. Ali svaka uložena sekunda i svaka lipa donosi neprocjenjivu vrijednost meni i mojoj obitelji i drugima.

Jednom prilikom sam rekla sinu kako mi je žao da mu ne mogu još više pomo?i, a on mi je odgovorio „ti mama ne znaš koliko mi pomažeš. Kad se ujutro spremam na posao promislim kako si ti dobro i kako ?eš sigurno još dugo biti zdrava, a to je velika pomo?.“

Da, za zdravo življenje je potreban novac i vrijeme, ali zar ima nešto važnije. To je jedna od najvažnijih stvari koje možemo i trebamo za sebe u?initi. Mnogi od nas se teško posvete sebi, sve ostalo im izgleda puno važnije, a netko ?ak ima krivnju ako se bavi sobom.

Ako nam baš nije stalo do nas samih, moramo misliti na druge ljude oko nas. Oni nisu krivi za naš loš odnos prema sebi, ali ?e itekako „popiti“ sve negativnosti koje proisteknu iz te naše nebrige, jer svi zajedno dijelimo istu energiju, doti?emo se dobrim i lošim raspoloženjem, dobrim i lošim razmišljanjima, zdravljem i boleš?u…. 

?esto ?ujemo… ma meni nije stalo do mene, važni su mi moji uku?ani, djeca i najradije njima dajem sve što mogu… Na taj na?in vrlo brzo postajemo prazni, frustrirani, …, i sve što tada možemo dati su frustracije i ljutnja, a kako to nitko ne želi….postajemo „persona non grata“.

Možemo dati samo ono što imamo. Ja volim re?i budimo malo sebi?ni, da bi mogli biti nesebi?ni.

Dobro fizi?ko zdravlje ?e, jednako kao i financijsko, utjecati na naše zadovoljstvo na dnevnoj razini i donijeti nam dodatne zdravstvene benefite.

No, nemojmo niti pretpostavljati da je netko drugi zadužen za pra?enje našeg zdravlja i naših financija. Svatko je osobno odgovoran za izabrani stil življenja. Briga o zdravlju, kao i o financijama, nije nešto što radimo samo neke od vrijeme, jer na?in i odluke koje donosimo danas utje?u na cijeli naš život.

Zdravlje i financije idu ruku pod ruku, pa ?e tako pušenje, pretilost i druge nezdrave navike, vjerojatno dovesti do više posjeta lije?nicima i više boravka u medicinskim ustanovama, a time i ?eš?eg izostajanja s posla, što ?e sigurno utjecati na ukupnu financijsku situaciju.

Živimo danas punim plu?ima, ali važne odluke donosimo uzimaju?i u obzir budu?e implikacije.

Umjesto skupih poroka kupujmo kvalitetnije namirnice. Tako štedimo i novac i vrijeme, trenutno i dugoro?no. Smanjimo aktivnosti koje nas koštaju, kao na primjer treniranje u nekom klubu ili teretani, a vježbajmo na otvorenom, hodajmo, tr?imo, yogirajmo, …. Tu se krije višestruka korist, trenutno i dugoro?no.

Promjena op?eg stanja mijenja cijeli pogled na život i ono što smo smatrali nemogu?im, a ponekad i nepotrebnim, odjednom postane sastavni dio našeg života, za što imamo i vremena i novca, postane naš životni stil.

Prolje?e je u punom jeku. Uz neograni?ene koli?ine sunca i svjetla svatko je inspiriran koli?inom energije i mogu?nostima. Iskoristimo to vrijeme kad osje?amo život i na tom osje?aju gradimo pozitivna razmišljanja, budimo optimisti?ni i velikodušni gdje god nam se za to ukaže prilika.

Vremena su i dalje teška, novca imamo isto koliko smo i imali, ali to ne zna?i da trebamo odustati od pronalaska najboljeg mogu?eg na?ina življenja i prestati uživati u životu.

I trudimo se ne propustiti ni jedan trenutak jer, bez obzira na to koliko godina ?emo živjeti, život je uvijek prekratak.

 

Neka nam zdravlja i radosti.

Ana


 

Prema najnovijim istraživanjima utvr?eno je da emulgatori, koji se dodaju ve?ini prera?ene hrane, uništavaju dobre bakterije u probavnom traktu, radi ?ega tijelo zadržava masno?u, stvara nakupine sala, umjesto da je pretvori u energiju.

Emulgatori se koriste u procesiranoj hrani radi produženja roka trajanja, pridonose da namirnica bude ukusnija, naravno umjetno. Oni se mogu na?i u svemu, u smrznutima desertima, pa sve do kruha, kola?a, margarina i maslaca.

Istraživanja su ra?ena sa koli?inom emulgatora koju prosje?na osoba potroši konzumiraju?i prera?enu hranu. Odnos crijevnih bakterija se dramati?no promijenio, što dovodi do upalnih bolesti crijeva, uklju?uju?i Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis.

Poznato nam je da se oko 85% imunološkog sustava temelji na probavnom traktu. To je razlog zašto je potrebna dobra ravnoteža bakterija. Dakle, ako sastojci poput emulgatora, kao i antibiotici unište ve?inu dobrih bakterija, nastaje neravnoteža, što utje?e na zdravlje i na uzaludan trud oko skidanja kilograma.

U svakom slu?aju, potrebno je isklju?iti procesiranu hranu iz prehrane ili bar maksimalno smanjiti, a uvesti namirnice koje poti?u razvoj dobrih bakterija.

Konzumirati puno svježeg vo?a i povr?a. To ?e  dati dobru opskrbu vitaminima, mineralima, enzimima, antioksidantima i vlaknima. Tako?er grah, slanutak, kupus, banane, šparoge, kao i kvalitetan kiseli kupus, prirodni kefir i gr?ki jogurt. Sve to su namirnice koje ?e poboljšati stanje crijevnih bakterija.

Naro?ito djecu je teško odgovoriti od prera?ene hrane.

Svatko želi da mu djeca budu sretna i da formiraju zdrave prehrambene navike. Me?utim, djeca, a pogotovo tinejdžeri, izbjegavaju zdravu hranu kad god je to mogu?e. Sje?am se kako me je k?er, jednog dana po povratku iz škole, s vrata upitala… „mama, jeli danas ru?ak zdrav ili dobar… Sada ima 30, vegetarijanac je i jako voli moju kuhinju, a sama kuha izvrsne zdrave obroke.

Djeca znaju biti buntovna, to svi znamo, pogotovo ako se sjetimo vlastitog djetinjstva.
Zato, zdrave prehrambene navike treba stvarati polako, vlastitim primjerom i obrazloženjem. Dati im mogu?nosti da sami donesu pravu odluku, a na nama je da uvijek educiramo i da budemo dobar primjer.

Nastojati da u ku?i ne držimo nezdravu hranu i slatkiše, jer ?e to netko pojesti, a nikome ne ?ini dobro. Ispuniti ku?u zdravom hranom i zdravim poslasticama, vo?em u raznim bojama, no, najvažnije je biti dobar primjer, jesti zdravo i biti u formi, pa ?e s vremenom djeca slijediti.

Velika djeca u zahtjevnom razdoblju srednje škole, a pogotovo studenti, u nedostatku vremena za kvalitetan obrok, najradije pojedu neki od finih mirisnih pekarskih proizvoda, pice, picete, sendvi?e…, od ?ega im se ne?e nahraniti niti jedna stanica, a kamoli mozak kojemu je najvažnije s obzirom na zadatke. Gladno tijelo ?e ponovo poslati poruku da ga treba nahraniti i ponovo ?e dobiti isto. Tako se trasira široka cesta za neravnotežu probavnog i hormonskog sustava, što vodi svugdje samo ne tamo gdje treba.

Naravno, da studenti nemaju vremena nabavljati zdrave namirnice i kuhati, radi ?ega ih treba motivirati da uzimaju kvalitetan dodatak prehrani i da su bar pola sata fizi?ki aktivni, na otvorenom, radi dotoka kisika u mozak.

Preporu?am ponovo proizvod na bazi predproklijalog je?ma, Super Energy food, u kojem je zrno je?ma samljeveno u trenutku kad je sakupilo najviše energije.

Je?am spada u najstarije biljke koje je ?ovjek koristio za svoju prehranu. Radi toga što dugo drži energiju, je?mom su se hranile rimske legije i gladijatori. Iznimno je hranjiv. Bogat je škrobom, proteinima, še?erima, vlaknima, mineralima (kalcij, željezo, fosfor, kalij, silicij) te vitaminima A, B1, B2 i B5. ?isti organizam od otrova, ima svojstva diuretika, poti?e stvaranje mlijeka, ja?a kosti, obnavlja organizam i ?isti krvne žile.

Osim je?ma u proizvodu je kolostrum sa acidofilusom i enzimima, a to zna?i da ?e nahraniti sa dobrom energijom, podi?i imunitet, sa?uvati crijevnu floru i omogu?iti da se iskoristi hranjivo iz svega što se pojede.

Ako uz ovaj proizvod  možete vašem studentu priuštiti još AFA algu, savršeno.

Do kraja mjeseca Super Energy Food i AFA alga za 450,00 kuna, a pojedina?na cijena Super Energy Food je 253,00 kuna, a AFA alga 279,00 kuna.

Još danas AFA alga sa 20 kapsula gratis.

 

Veliki sun?ani pozdrav.

Ana 

"Perfekcionizam je samodestruktivan jednostavno zato što ne postoji takva stvar koja je savršena. Savršenstvo je nedostižan cilj" ... Brené Brown

Perfekcionizam je hrana za neodlu?nost, odugovla?enje, stres, strah ….. Pritisnuti osje?ajem da moramo na?i savršenu strategiju, prije nego uop?e krenemo nešto raditi, provodimo beskrajna istraživanja, tražimo informacije, prou?avamo ih sa velikom dozom sumnji?avosti uvjereni da drugi nisu tako temeljiti. Pogledamo „ispod svakog kamena“ s ciljem da uklonimo svaki rizik, neizvjesnost i nesigurnost, kako bi pove?ali izglede za uspjeh ako je mogu?e do 100%.

Fokus nam je raspršen u tisu?u smjerova i sve smo nesigurniji i sve prestrašeniji od posla u kojem još nismo napravili ni jedan jedini korak.

Postavili smo sebi nemogu?u misiju. Život nije savršen i nosi veliku dozu nesigurnosti što nije mogu?e predvidjeti, a kamoli eliminirati. Sve je u neprekidnom gibanju, podložno promijeni, vanjske i unutarnje prilike se mijenjaju, svaki dan donosi nova saznanja i utje?e na stavove nas, svega i svih oko nas.

Osim toga, u?enje kroz iskustvo je puno djelotvornije nego kroz pasivno prou?avanje podataka, koliko god bili temeljiti.

S toga, umjesto da nosimo paraliziraju?i teret savršenstva na sebi, trebamo prihvatiti obavezu, a onda dati sve od sebe, raditi najbolje što možemo dok god ne bude savršeno. A ako kojim slu?ajem doživimo neuspjeh, odli?no, to je još jedna prilika za u?enje i poboljšanje naših vještina.

Istina, perfekcionizam je gorivo za provesti stotine radnih sati u u?enju koje je potrebno za uspjeh u školi ili na faksu, za ostvarenje najve?ih životnih ciljeva, no, to ima svoju cijenu koja nije zanemariva. S toga bi trebao biti rezerviran za neke životno važne ciljeve, radi kojih se stavi na kocku mnogo toga, a radi ?ega trebamo biti vrlo precizni, metodi?ni, pažljivi, tražiti savršenstvo u pristupu i radu.

Ina?e krenimo u posao mirno, sigurni da smo sposobni „u hodu“ popravljati i mijenjati strategije i da ?emo uvijek danas biti bolji i u?inkovitiji nego ju?er. I ono najvažnije, uživajmo u izazovu, u prilici, u mogu?nosti.

Travanjsko druženje je bilo prekrasno šareno. Uz dašak prolje?a i neku novu vibru bili smo puni ideja i snage za realizaciju. Hvala svima.

Ugodan vikend.

Ana
 

 

Prije par mjeseci, žena u pedesetima se pridružila grupi žena na pilatesu, traže?i spas. Našla se u stanju bezvoljnosti, stalnog umora, lošeg raspoloženja, lijenosti i depresije, ?emu je bila uzrok menopauza. Naro?ito problemati?ne su bile besane no?i uz povremene valunge. Ina?e vrijedna, brza, samu sebe sada nije prepoznavala.

Na njenu pri?u je reagirala jedna od žena iz grupe i predložila joj da isproba Aquasource proizvode, Moon rise i Moon balanse, koji sadrže kombinaciju potrebnih hormona iz biljnih izvora. Vrlo skepti?no je pristala uzeti samo Moon rise kremu, no, na njeno veliko ?u?enje, nakon dvadesetak dana se osje?ala mnogo bolje. „Kao da sam bila odsutna, pa se evo ponovo vratila doma. Po?ela sam ?istiti po ku?i“..  izjavila je smiju?i se glasno.

Mnoge žene ulaskom u menopauzu prihva?aju sve neda?e kao nešto što je normalno, nešto što se doga?a kao i druge poteško?e i bolesti koje do?u s godinama.

U tim nekim godinama se i debljanje prihva?a kao neizbježan rezultat usporavanja metabolizma, a ni ne sluti se da su metaboli?ke promjene prirodna progresija procesa koji je zapo?eo mnogo ranije, radi previsokog še?era u krvi i glikemijskog stresa, a što je pak rezultat konzumacije puno rafiniranih ugljikohidrata, krumpira, kola?i?a, slatkiša, kruha uop?e pogotovo bijelog, itd.  S vremenom, višak še?era u krvi dovodi do otpornosti na inzulin jer receptori inzulina gube sposobnost za kvalitetno prepoznavanje i kvalitetan odgovor, pa se še?er u krvi  pohranjuje kao masno?a.

Prehrana bogata rafiniranim ugljikohidratima probleme menopauze ?ini još gorima jer dodatno negativno utje?e na ravnotežu hormona u tijelu, pa simptomi menopauze,  navale vru?ine, no?no znojenje, nesanica, itd, bitno pogoršani glikemijskim stresom,  uzrokuju još gori osje?aj i dobivanje na težini.

Ve?ina problema ?e se znatno umanjiti ako potpuno isklju?imo rafinirane ugljikohidrate iz prehrane. A što je najvažnije, še?er u krvi ?e biti na stabilnim razinama.

Za ostale poteško?e koje se javljaju kao posljedica hormonalne neravnoteže, treba tražiti pomo? u prirodnim pripravcima kao što su Moom rise i Moon balanse. Tisu?e žena je otkrilo blaženo olakšanje pomo?u ovih prirodnih dodataka, koji su razvijeni kroz mnoga istraživanja.

Na isti na?in trebamo razmišljati i kod bolnih menstruacija u bilo kojoj dobi, od samog po?etka pa dalje. Imam vrlo blisku djevojku koju je menzis „izbacivao iz stroja“ cijeli dan, a ponekad i dva. Obi?na menstruacija koja je za ženu najve?i pokazatelj zdravlja, ako dolazi u pravilnim ciklusima, nju bi napravila bolesnom do te mjere da je ostajala u krevetu. Kad je po?ela koristiti Moon rise kremu, komentar je bio … „ne mogu zamisliti da je sve tako jednostavno, uredno i bezbolno, a tolike godine sam patila“.

Uglavnom, tražiti rješenje i ne prihvatiti biti žrtva ni u jednoj životnoj dobi. Nikada nije normalno trpjeti bol i biti gotovo ludi od neravnoteže hormona.

Nenormalne razine hormona mogu napraviti pustoš u našem tijelu, a stalne promjene raspoloženja, koje su rezultat neravnoteže, mogu utjecati na odnose sa drugim ljudima i bitno narušiti kvalitetu života .

Simptoma hormonalne neravnoteže su:
1. Uporno dobivanje na težini unato? svim naporima.
2. Stalna želja za jelom, pogotovo žudnja za odre?enim namirnicama, pa ?ak i onda kada smo upravo pojeli obrok.
3. Nedostatak seksualnog nagona kao posljedica abnormalnih razina hormona vrlo bitnih u tijelu žene, štitnja?e, estrogena, testosterona i kortizola.
4. Promjene raspoloženja iz trenutka u trenutak. Ljutnja za najmanje stvari, razdražljivost, depresija. Promjene raspoloženja pogotovo dostižu vrhunac u menopauzi radi smanjenja progesterona.
5. Nesanica. Mnoge žene pate od nesanice prije, tijekom i nakon menopauze. Nizak progesteron i estrogen, a visoka razina kortizola, ima izravan utjecaj na kvalitetu sna, a može izazvati i no?no znojenje.
6. Neprestan umor, bezrazložan, pospanost, … kroni?ni stres utje?e na razinu kortizola, radi ?ega se osje?a neprestan umor.

Stru?njaci rade na mnogim rješenjima, a pogotovo se u posljednje vrijeme radi na biljnim pripravcima, koji mogu biti odli?na pomo? za uravnoteženje hormonalnog sustava. Naravno, za dobre rezultate treba uklju?iti i tjelesne aktivnosti, kao i promjene u prehrani, jer veliki utjecaj imaju hormoni koji se nalaze u mesu i mlijeku, a potrebno je izbaciti i sve rafinirane ugljikohidrate.

U slijede?em ?emo ponoviti o važnosti dobrih masno?a za hormonski sustav, izme?u ostalog.

Preporu?am vam Moon rise i Moon balanse, a pogotovo sada, u svibnju, kada se uz kupovinu 2 kom Moon rise i 1 kom Moon balanse, dobije 1 kom Moon rise gratis.

Više o proizvodima možete vidjeti ovdje.

Dijelite, množite, pomognimo jedne drugima u radosnom življenju svakog trenutka, dok god dišemo. Nikada nismo prestare za dobar osje?aj, da dobro nosimo same sebe, da imamo tristo ruku, veliku mudrost i veliko srce.

I sretan nam Maj?in dan, koji je prvi put obilježen na današnji dan 1908. godine u Graftonu u Zapadnoj Virginiji.

Neka nam blagoslova u trudu da donosimo svijetu samo i jedino dobro.

Ana

 

 

Bra?o, ljubav je u?iteljica, ali je treba znati ste?i, jer se ona teško sti?e, skupo se pla?a, dugim radom i polagano, jer voljeti treba ne slu?ajno i za trenutak, nego zauvijek. Slu?ajno može svako zavoljeti, i zlo?inac ?e zavoljeti. Mladi?, brat moj, ptice je za oproštenje molio: to izgleda skoro besmisleno, ali je istina, jer je sve kao ocean, sve te?e i dodiruje se: na jednom mjestu dodirneš, na drugom kraju svijeta odjekuje. Neka je bezumlje ptice za oproštenje moliti, ali i pticama bi bilo lakše, i djetetu, i svakoj životinji oko tebe, kad bi ti samo bio bolji no što si sad, makar za mrvicu. 

Sve je kao ocean, kažem vam. Tada bi se i pticama po?eo moliti, svemirskom ljubavlju mu?en, kao u nekom ushi?enju, molio bi ih da ti i one tvoje grijehe oproste. Cijeni ushi?enje, ma kako ono ljudima izgledalo besmisleno.

Prijatelji moji, molite radost od boga. Budite radosni kao djeca, kao pti?ice nebeske.

Bra?o, ne bojte se grijehova ljudskih, volite ?ovjeka i u grijehu njegovom, jer kad ko voli ?ovjeka grešnog, to je ve? slika Božanske ljubavi i vrhunac je ljubavi na zemlji. Volite svako stvorenje Božje, cjelokupno i svaku mrvicu. Svaki listi?, svaku zraku Božju volite. Volite životinje, volite bilje, volite svaku stvar. Budeš li volio svaku stvar i tajnu ?eš Božju razumjeti u stvarima.

A shvatiš li je jedared, ti ?eš je posle neumorno po?eti poznavati sve dalje i više, svakodnevno. I zavoljet ?eš, najzad, sav svet kompletnom nebeskom ljubavlju.

Životinje volite: njima je Bog dao klicu misli i tihu radost. Nemojte im je narušavati i remetiti, ne mu?ite ih, ne oduzimajte im radost, ne protivite se misli Božjoj. ?ovje?e, ne uznosi se, ne misli da si bolji od životinje: one su bezgrešne, a ti, sa svojim veli?anstvom, ti samo gnojiš zemlju svojom pojavom, na njoj trag svoj gnojni ostavljaš posle sebe,  i to, avaj, skoro svaki, svaki izme?u nas!

Djecu volite naro?ito, jer ona su bezgrešna kao an?eli i žive da bi nas razdragala i usre?ila; ona žive zarad ?iš?enja srdaca naših, kao neki putokaz za nas. Teško onome ko u?ini nažao djetetu.

Pred ponekom mišlju ostaneš u nedoumici, naro?ito gledaju?i grijeh ljudski, pa se zapitaš: "Da li treba silom ili smirenom ljubavlju pobje?ivati?"

Svagda odlu?uj ovako: "Pobijedit ?u smirenom ljubavlju." Odlu?iš li se tako jedared za svagda, cio svijet ?eš mo?i pokoriti. Smirena ljubav je velika sila, od svih najja?a, nema joj ravne na svijetu!

Svakog dana i ?asa, svakog trenutka motri i pazi na samoga sebe, da ti lik bude plemenit.

Eto, prošao si pored malog djeteta, prošao si ljut, sa ružnom rije?ju, sa ozloje?enom dušom; i nisi možda ni primijetio dijete, ali ono je tebe vidjelo, i lik tvoj ružan i zao, možda je ostao u njegovom slaba?kom i nezašti?enom srdašcu. Ti to ne znaš, me?utim, možda si ve? time bacio r?avo sjeme u njegovu dušu, a to sjeme ?e možda i porasti, a sve stoga što se nisi uzdržao pred djetetom, jer u sebi nisi odgojio pažljivu i u?inkovitu ljubav.
 
Mnogo je na zemlji nama nepoznato, ali nam je namjesto toga darovano tajno skriveno osje?anje žive veze naše sa drugim svetom, sa svijetom gornjim i višim; klice naših misli i osje?anja nisu ovdje, nego u drugim svjetovima. I eto zašto kažu filozofi da se suština stvari ne može spoznati na zemlji.“

Fjodor Mihajlovi? Dostojevski  - Bra?a Karamazovi

Neka nam ovako divne misli, zaista su me raznježile i potakle da donesem mnoge odluke, u?ine lijepim ovaj dan i po?etak novog radnog tjedna.

Volim vas!

Ana 

Pozvani smo razviti duboko suosje?anje prema svemu što hoda, leti, tr?i, pliva, raste, cvijeta…. , prona?i odgovore na pitanja i dati se svijetu u najboljem obliku i sadržaju, a sve to možemo samo u slu?aju da na najbolji mogu?i na?in održavamo, ?istimo, njegujemo i hranimo, ovo tijelo, vrlo krhko i slabašno u odnosu na našu nutrinu, na veli?inu duha, snagu vjere, odlu?nosti i volje.

Groteskno izgledaju ki?eni šeširi na glavi u kojoj košmar caruje, svilene haljine na tijelu u kom loša prehrana stvara masne naslage dok stanice umiru od gladi, najelegantnije cipele na nogama koje, pod strahom i nesigurnosti, ne znaju u kom pravcu napraviti korak.
Održavati se, s toga, ?istim, urednim, kvalitetno se hraniti, kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve ovog vremena, jer uzalud nam sav vanjski sjaj ako unutra stoluje strah, nesigurnost, nejasno?e i nedore?enost.

Kad dobro promislimo, u tom smjeru, jednostavno ne možemo pojmiti kolika snaga je potrebna onome tko na primjer, namaže paštetu na kruh i dade je djetetu ili mu posluži hrenovku? Ve? i vrap?i?i ispred moje ku?e pjevaju … hrenovke i paštete su zadnje metenje mesnog pogona…

Možda da ipak po?nemo bar mrvicu misliti.

Dom naše duše je naš dom i ve? je vrijeme da se vratimo doma, da rastvorimo prozore, o?istimo sme?e, uredimo ga, nahranimo, zapjevamo najmiliju mu pjesmu - neka zvoni. Zapalit ?e se tada vatra naše energije, naše kreativnosti i produktivnosti. 
Spojeni tako na radost i veselje, dovoljno osnaženi da obavimo sve svoje poslove, bit ?emo sposobni i dalje voditi brigu o ljudima koji ovise o nama ...

Mogu li nam u tome pomo?i svibanjske pogodnosti za kupnju ovih vrsnih proizvoda? Naravno! Pa evo što imamo:

Uz 2 kom AFA alge i 1 kom Liquid gold complex, dobijemo gratis 1 kom Liquid gold complex.

Uz 1 kom Bifidus i 1 kom Enzime i 1 kom AFA 60 kaps, dobijemo gratis 1 kom Bifidus

Uz 2 kom Moon rise kreme i 1 kom Moon balans, dobijemo gratis 1 kom Moon rise.

Kao i uvijek, tu sam za pomo? svake vrste.

U nastavku je više informacija o novom proizvodu Liquid gold complex, koji izme?u ostalog sadrži Omega 3,6,7 i 9.


Liquid Gold Complex - providing important fatty acids from plant sources providing a range of important omega 3, 6, 7 and 9 fatty acids.

DHA-rich oil from a microalgae source - provides DHA to help maintain brain function.

Echium plant oil provides stearidonic acid (SDA) which is more easily converted into EPA than the parent omega-3 fats in oils such as ALA in oils such as flax. Echium oil is also a source of GLA and ALA.

Sea Buckthorn oil - provides omega-7 fatty acids, to help maintain the health of the skin and the delicate linings of the respiratory, digestive and genito-urinary tracts


           100% plant based 
           Toxin free 
           From sustainable source / Dolphin friendly
           Unique plant oils more effective than flax oil at converting to EPA 
           Unique formula contains Omega 7, long chain Omega 3, Omega 6 fatty acids, including DHA
           Approved by Vegan Society

Recommended for those whose diet may be lacking in important fatty acids. Suitable for vegetarians and vegans. Complements Fatty Acid Complex and ideal synergy with: AquaSource Algae, Green Energy & Sea Power Algae

Directions: Take 1ml (20 drops) twice a day. Suitable for the whole family including infants and children.

Ingredients: Echium (refined) oil, Sea Buckthorn oil, DHA-rich oil from Marine Algae Schizochytrium Sp. with Rosemary flavouring, Extracts from: Orange & Lemon

2ml typically contain:
Omega 3 fatty acids             690mg 
of which Stearidonic acid
(SDA)                                       173mg   
Docosahexaenoic acid 
(DHA)                                       107mg
Omega 6 fatty acids              493mg 
of which Gamma 
linolenic acid (GLA)               144mg
Omega 9 fatty acids              319mg 
Omega 7 fatty acids                 24mgKompleks teku?e zlato 50 ml

LGL050

·        2015. godine Savjetodavni odbor za prehrambene smjernice SAD-a uklonio je sve preporuke za ograni?enja masno?a u prehrani (nakon što je došao do zaklju?ka da nas masno?e ne ?ine niti debelima niti bolesnima!).

·        Istraživanja ukazuju da su še?eri i ugljikohidrati – a ne masno?e – pravi uzrok pretilosti i sr?anih bolesti.

Konzumiranje masno?a usporava apsorpciju, tako da dulje možemo funkcionirati bez da osjetimo glad. Tako?er, masno?e djeluju kao nositelji važnih vitamina topivih u masti, poput vitamina A,  D,  E i  K. Prehrambene masno?e potrebne su za pretvorbu karotena u vitamin A, kao i za cijeli niz drugih procesa – održavanje hormonalne ravnoteže, kontrolu cirkulacije i krvnog tlaka, ishranu i izgradnju strukture mozga (pri ?emu je klju?na DHA – dokosaheksaenoi?na kiselina koja se nalazi u morskim algama), stabiliziranje razina še?era u krvi i kontrolu upalnih procesa. Ovo posljednje osobito je važno, budu?i da se danas prepoznaje da se kroni?ne upale prisutne u prakti?no svim glavnim bolestima, pa i otud možemo vidjeti da su masne kiseline od klju?ne važnosti za naše zdravlje.

Dakle, masno?e su apsolutno neophodne za naše zdravlje – ali samo ispravne masno?e. Ovu poruku ve? cijeli niz godina odašilju istaknuti pojedinci kao što su dr. Weston Price, Mary G. Enig, Sally Fallon, dr. med. Jeffrey Bland, (funkcionalna medicina) te brojni drugi ugledni lije?nici i istraživa?i na polju prirodnog zdravlja.

Masno?e se op?enito dijele na zasi?ene, mononezasi?ene te na razli?ite razine polinezasi?enih masno?a. Sve su masno?e zdrave, ukoliko odaberemo one prave. Ali, koje su to prave masno?e?

·        Zasi?ene masti su najstabilnije. Me?u mnogim dobrobitima koje pružaju, djevi?ansko kokosovo ulje i putar dobiven od stoke sa slobodne ispaše osiguravaju energiju i posjeduju antimikrobna svojstva.

·        Mononezasi?ene masti uklju?uju dobro poznato i omiljeno maslinovo ulje – koje ve? ima reputaciju iznimno zdravog sastojka unutar mediteranske prehrane –  te ulje vu?jeg trna.

·        Potom su tu i polinezasi?ene esencijalne masne kiseline (PUFA), te razna omega ulja. Pritom moramo biti vrlo oprezni te izbjegavati hidrogenizirana biljna ulja i jeftina ulja za kuhanje. S druge strane, proizvodi poput AquaSource Liquid Gold Complex su neprocjenjivi, prakti?ki doslovno – zlatni!

Znamo da naša tijela ne mogu sama proizvesti esencijalne omega-3 i omega-6 masne kiseline, pa ih stoga moramo uklju?iti u prehranu. Uz to, znamo da je omega-3 masno?a koja bi mnogima od nas dobro došla u ve?im koli?inama.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), koja pruža znanstvene savjete i podršku donositeljima zakonskih regulativa, potvrdila je da konzumacija polinezasi?enih omega-3 masnih kiselina, dokosaheksaenoi?ne kiseline (DHA) i eikosapentaenoi?ne kiseline (EPA) pruža nedvojbene zdravstvene dobrobiti i to naro?ito kod :

·        održavanja normalnog krvnog tlaka

·        održavanja normalnih razina triglicerida u krvi

·        normalnog funkcioniranja srca

Pored toga, prema Europskoj agenciji za sigurnost hrane, dokosaheksaenoi?na kiselina (DHA) doprinosi:

·        održavanju normalnih razina triglicerida u krvi

·        održavanju normalne funkcije mozga

·        održavanju normalnog vida

Godine 2014. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporu?ila je da odrasli pojedinci svakodnevno uzimaju omega-3 masne kiseline (PUFA) u visini od 1-2% dnevnih energetskih potreba.

AquaSource Liquid Gold Complex sadrži omega 3, 6, 7 i 9 masne kiseline – koje su sve redom dobivene iz biljnih izvora i morskih algi.

Kao prvo, AquaSource Liquid Gold Complex sadrži Schizochytrium Sp, brzorastu?u morsku algu koja ima izvanredno visoke razine omega-3 dokosaheksaenoi?ne kiseline (DHA). DHA je zaslužna za 97 posto omega-3 masno?a u mozgu. Hladnovodne ribe poput lososa dobar su prehrambeni izvor DHA, dok morske alge predstavljaju izvrsnu i održivu vegetarijansku opciju za unos ovog važnog sastojka u organizam.

Ovaj AquaSource proizvod uklju?uje tako?er i ulje vu?je trna – koje sadrži omega-7 masne kiseline, vrlo rijetke u prirodi. Vu?ji trn raste u planinskim i obalnim podru?jima Azije i Europe. Njegovo botani?ko ime, Hippophae rhamnoides, zna?i doslovno "stablo koje ?ini da se konj sjaji", ukazuju?i na sposobnost ove biljke da poboljša zdravlje konja, ?ine?i njegovu dlaku sjajnom i glatkom. Vu?ji trn koristili su stari Grci i druge europske kulture, a pojavljuje se i u drevnim tibetanskim tekstovima, u indijskoj faramkopeji te ranim kineskim zbornicima ljekovitih formula. Otud je jasno da su dobrobiti i uporaba vu?jeg trna ?ovje?anstvu poznate ve? jako dugo vremena.

Prema dr. Mercoli, vu?ji trn sadrži više od 190 nutrijenata i fitonutrijenata, uklju?uju?i vitamin C – i to u koli?ini koja je 12 puta ve?a nego u naran?i. Bobica vu?jeg trna sadrži vitamin E u istoj koli?ini kao i pšeni?na klica, te tri puta više vitamina A negoli mrkva. U odnosu na ginseng, vu?ji trn sadrži ?etiri puta više superoksidne dismutaze (SOD), važnog enzima koji sprje?ava ošte?enja uzrokovana slobodnim radikalima. Pored toga, to je jedina biljka koja sadrži ?etiri razli?ite omega masne kiseline – 3, 6, 9 i 7.

Nadalje, AquaSource Liquid Gold Complex uklju?uje i biljno ulje trputaste lisi?ine koje sadrži SDA, stearidonsku kiselinu koja se lakše pretvara u iznimno važne eikosapentaenoi?ne kiseline (EPA) negoli je to slu?aj s uljem lanenog sjemena. Ulje trputaste lisi?ine je tako?er izvor GLA (gama-linolenske) i ALA (alfa-linolenske) kiseline. GLA smo ve? spominjali u prethodnom ?lanku o Esencijalnim masnim kiselinama, budu?i je rije? o prili?no rijetkom antiupalnom omega ulju od neprocjenjive vrijednosti.

AquaSource Liquid Gold Complex prikladan je za vegetarijance i vegane, te se fantasti?no  uparuje s AquaSource Algae, AquaSource Green energy i AquaSource Sea Power Algae.

2ml tipi?no sadrži:

omega-3 masne kiseline                            690mg

od ?ega stearidonske kiseline (SDA)         173mg

dokosaheksaenoi?ne kiseline (DHA)         107mg

omega-6 masne kiseline                            493mg

od ?ega gama-linolenske kiseline  (GLA)  144mg

omega-9 masne kiseline                            319mg

omega-7 masne kiseline                              24mg

AquaSource Liquid Gold Complex može se koristiti u preljevima za salatu ili dodavati u kašaste sokove. Cijela obitelj, uklju?uju?i i malu djecu, može uzimati ovaj ?udesni AquaSource proizvod.

 

Pozdrav,

Ana


Koliko energije imamo na dnevnoj razini
 

Bez obzira gdje smo i što radimo, stoji naša obaveze za održavanje dobrog zdravlja i visoke razine energije. No, bez obzira koliko stilom življenja i navikama doprinosimo više bolesti nego zdravlju, baš nitko nas ne može natjerati da uvodimo neke nove procedure, ako sami nismo osvijestili tu potrebu. No, to ne zna?i da se ne trebamo neprestano informirati, podsje?ati se na neke ve? dokazane dobrobiti, a tko ?e kada i koji princip ?e ugraditi u svoju dnevnu rutinu, zavisi od osobnog promišljanja i razine prihva?anja novih saznanja. Važno je podsje?ati se.
Važno je, na primjer, povremeno se podsjetiti na dobrobiti ispravnog disanja. Optimalna oksigenizacija stanica uz pravilnu prehranu, unos teku?ine, vježbe i kontrolu stresa presudna kako bi održali zdravlje i vitalnost.

Važno je imati na umu važnost žive hrane i kvalitetne vode.
Važne tjelesne funkcije kao što su probava, cirkulacija i izlu?ivanje, ne mogu se odvijati bez vode. Piti dnevno dovoljno vode i truditi se da jedemo ve?i dio svježih namirnica. Neka nam više od pola tanjura bude u zelenoj boji.  
Uglavnom, slijediti nekoliko pravila zdrave prehrane; piti vodu prije ili nakon obroka, a ne za vrijeme obroka, ispravno kombinirati hranu - vo?e na prazan želudac, nikada ne jesti ugljikohidrate i proteine ??zajedno, uz proteine jesti zeleno povr?e ili salatu, što više sirovo, živo, jesti primjerene koli?ine hrane - jesti manje kako bi živjeli duže tj. jeli više, po mogu?nosti jesti organsko, koristiti kvalitetne dodatke prehrani kao AFA alga i sli?no.
Važno je znati da je potpuno uklanjanje masno?a iz prehrane jedna od najgorih stvari koje možemo sebi u?initi, ali je isto tako važno konzumirati samo dobre masti; avokado, orasi, bademi, lješnjaci, sjemenke bundeve i suncokreta, ulja kao što su maslinovo, sezamovo, kokosovo i riblje ulje. Kako bi preživjelo, tijelo mora konzumirati masti, naro?ito Omega 3 i Omega 6. Dopuniti, po mogu?nosti, svoju prehranu esencijalnim masnim kiselinama… preporu?am Kompleks masnih kiselina ili Teku?e zlatne kapi.

Važno je imati na umu da je ljudsko tijelo dizajnirano za gibanje. Mo? strukturne uskla?enosti i maksimalne snage, s pogonom na miši?no-koštanom sustavu, je jedan od osnovnih temelja i okvira za ljudsko zdravlje i sustave koji ga podržavaju.  Izbjegavati, s toga, živjeti u kutiji. Ako ništa drugo, najprije se dobro rastegnuti, a onda iza?i na stepenice i hodati gore – dolje.
Važno je usmjeriti misli na poravnanje srca i uma. Tisu?ama godina, alternativni oblici medicine su usmjereni na prirodnu, unutarnju sposobnost tijela za podizanje  snage za borbu protiv bolesti i stvaranje zdravlja. Jedan od najja?ih bioloških mehanizama iscjeljivanja je um. Usmjerene na u?inkovit na?in, naše misli, emocije i razmišljanja mogu biti jedan od najsnažnijih saveznika ublažavanja bolesti i stvaranja energije i vitalnosti. Biti nemilosrdan stražar na ulazu u svoj um.

Važno je imati na umu štetu koje stvaraju procesirane masti, životinjsko meso, mlije?ni proizvodi, pšenica…..

Važno je da ne zaboravimo naš najvažniji zadatak, da budemo sretni.

Uz sve naprijed navedeno, za dobru dnevnu energiju kao temelj za stvaranje sre?e, preporu?am COQ10 sa AFA algom, kojega danas i u ponedjeljak možemo kupiti sa 50% gratis koli?inom.

Po?astimo se i tijelo ?e nam biti zahvalno i spremno za realizaciju svih naših zamisli…….   Sa samo jednom kapsulom dnevno: okrijepit ?emo srce, opskrbit organizam izvrsnim antioksidantom, dobit dodatnu energiju protiv kroni?nog umora,

oja?ati prirodnu otpornost i uravnotežiti še?er radi prisutnog krom pikolinata.

Proizvodu je dodana i AFA alga, koja izme?u sveg mogu?eg obilja sadrži i masne kiseline koje pogoduju boljoj resorpciji koenzima.

Kao i obi?no, iskoristit ?u priliku i re?i još nešto o AFA algi!

Znanost se po?ela usmjeravati na istraživanje prehrambenog potencijala algi zbog stvaranja novih resursa radi globalne gladi, kao i gladnog zemljišta koje može dati samo praznu hranu, a i zabrinjavaju?eg trenda sve ve?eg konzumiranja procesirane hrane, pekarskih proizvoda, brze hrane, zbog nedostatka vremena za pripremanje kvalitetnih obroka.

Rezultati ovih istraživanja su bili toliko impresivni da su mikro alge znanstvenici nazvali "super hranom, sposobnom dati sve potrebno u maloj koli?ini, neizmjeran doprinos postizanju i održavanju zdravlja ".    

AFA je prvi protein i najstarija hrana na Zemlji, kompletna u svom najosnovnijem obliku, izvrstan prirodni izvor svih hranjivih sastojaka: visoke razine klorofila, vitamina B12, betakarotena, željeza, proteina, enzima, aminokiselina i mnoge druge komplementarne vrijednosti, potpunosti iskoristive, radi ?ega pomaže pove?ati energiju, opskrbiti stanice kisikom, dovesti tijelo u ravnotežu, ostvariti visoke razine fizi?kog i mentalnog zdravlja.

Da, nevjerojatni su u?inci AFA alge u održavanju zdravlja, lije?enju bolesti i ja?anju imunološkog sustava, no, ono što treba posebno spomenuti je istraživanje koje je proveo Dr Christian Drapeau o utjecaju AFA alge na mobilizaciju milijuna mati?nih stanica iz koštane srži.               

Rezultat ovog pionirskog istraživanja, u posljednja dva desetlje?a prošlog stolje?a, je saznanje da modro-zelena AFA alga poti?e migraciju mati?nih stanica iz koštane srži koje održavaju funkcioniranje organa i tkiva u tijelu.                             

Starenjem se postepeno smanjuje broj i kvaliteta mati?nih stanica koje cirkuliraju u tijelu, ostavljaju?i tijelo osjetljivije na ozljede i druge opasnosti povezane sa starenjem. Korištenjem AFA alge poti?e se aktiviranje i osloba?anje milijuna odraslih mati?nih stanica iz koštane srži i to vrlo brzo. Mati?ne stanice mogu migrirati i pri?vrstiti se na bilo koju stanicu, tkiva, kosti, miši?a, hrskavice, koja treba popravak. To su "master" stanice koje cirkuliraju u funkciji da zamijene one nefunkcionalne, omogu?avaju?i tako prirodnom procesu održavanje optimalnog zdravlja. U po?etku je teorija, koju je iznio dr. Christian Drapeau da mati?ne stanice, kreirane u koštanoj srži, pronalaze tkiva ili organe koji trebaju obnovu te ih obnavljaju to jest stvaraju zdrave stanice na tom mjestu, bila ismijana od strane medicinskih znanosti. Pa ipak od 2006. godine interes za to otkri?e raste geometrijskim tempom i znanost kona?no priznaje ovo fenomenalno otkri?e koje je obe?avaju?e na svim podru?jima ljudskog ozdravljenja. Dr. Mr. Drapeau i dalje prou?ava Aphanizomenon flos-aquae, AFA alge uklju?uju?i ih intenzivno u programe prehrane i u razne druge prirodne terapije. Rezultati klini?kog istraživanja AFA su nevjerojatni, ali za njega je najve?e otkri?e stimulacija osloba?anja i migracija mati?nih stanica.

Proizvod koji nam se nudi danas i u ponedjeljak je i ina?e vrijedan naše pažnje, a pogotovo kada za istu cijenu (224,00 kune) dobijemo 50% više sadržaja, koli?inu dovoljnu do kraja srpnja.

Želim vam najsretniji lipanj i lipo vas pozdravljam.

Ana 

 

Stranica 6 od 6 Sve stranice

»