Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Kakvi izuzetci?

Ja sam pri?a o onome što ti misliš da vidiš.
Byron Katie, All War Belongs on Paper

Vikend je bio mnogo zna?ajniji nego što sam o?ekivao. Dr. Hew Len je objašnjavao da je sve ?emu težimo i sve što doživimo – baš sve – unutar nas. Ako želite da nešto promijenite, to ?inite iznutra, ne spolja. Sama ideja je o totalnoj odgovornosti. Ne postoji niko koga bi smo krivili. Sve si ti.

„Ali šta ako nekoga siluju? Zapitala je jedna osoba. „Ili ako se desi saobra?ajni udes? Mi nismo odgovorni za sve to, zar ne?“

„Da li ste primijetili da uvijek kada imate problem, da se na mjestu pojave problema i nalazite?“ upitao je. „Radi se o 100% odgovornosti za sve. Bez izuzetka. Nema te rupe koja ?e vam omogu?iti da se sklonite od ne?ega što vam se ne dopada. Vi ste odgovorni za sve to – baš sve.“

?ak i tada kada je radio u mentalnoj bolnici, i gledao ubojice i silovatelje, preuzeo je odgovornost. Shvatao je da djeluju iz sje?anja ili programa. Da bi im pomogao, morao je da ukloni sje?anje. Jedini na?in da to u?ini bilo je ?iš?enje. To je ono što je mislio kada je rekao da nikada nije profesionalno sreo klijente na terapeutskoj stolici. Gledao je njihove dosijee. To što je uradio bilo je da se tiho obratio Božanstvu, “Volim te, “Žao mi je“ i “Hvala ti.“ Uradio je ono što je znao da uradi, kako bi pomogao da se pacijenti vrate u stanje bez granica. Dok je Dr. Hew Len ovo ?inio unutar sebe, tako su se pacijenti iscjeljivali.

Dr. Hew Len je objašnjavao, „jednostavno re?eno, ho’oponopono zna?i ’?initi ispravno’ ili ’ispraviti grešku’. Ho’o zna?i ’uzrok’ na hawajskom, a ponopono zna?i ’savršenstvo’. Prema drevnim havajcima, greška nastaje iz misli koje su zaražene bolnim sje?anjima iz prošlosti. Ho’oponopono nudi na?in osloba?anja energije ovih bolnih misli, ili grešaka, koje uzrokuju neravnotežu i bolest.“

Ukratko, ho’oponopono je prosto proces rešavanja problema. Ali u potpunosti se odvija u unutrašnjosti.

Ovaj novi i poboljšani proces kreirala je Morrnah, voljena kahuna koja je nau?ila svom metodu Dr. Hew Len-a novembra 1982. Dr. Hew Len je ?uo o seminaru „?udesnog radnika“ u bolnicama od kolega, pa ?ak i u Ujedinjenim Nacijama. Sreo je, i vidio je kako lije?i ?erku od kožnog osipa, i napustio sve kako bi ga podu?avala i kako bi nau?io njen pojednostavljeni metod iscjeljivanja. Kako je Dr. Hew Len tada imao poteško?e u braku, napustio je porodicu, tako?e. To nije neuobi?ajeno. Postoji veliki broj primjera gdje su ljudi napustili svoje porodice da bi ih podu?avao duhovni u?itelj. Dr. Hew Len je želio da u?i Morrnarh-in metod.

Ali nije odmah prihvatio njene ?udne metode. Prijavio se na njenu radionicu i izašao poslije tri sata. „Pri?ala je sa duhovima i izgledala ?aknuto,“ rekao je. „Zato sam otišao.“

Vratio se slede?e sedmice, ponovo platio cijenu, i pokušao da ga odsjedi sa njom. Ipak nije uspio. Sve što je podu?avala izgledalo je previše blesavo njegovom univerzitetski istreniranom umu, tako da je ponovo napustio seminar.

„Vratio sam se tre?i put i ostao do samog kraja,“ rekao mi je. „I dalje sam mislio da je luda?a, ali nešto u vezi nje dotaklo mi je srce. Ostao sam sa njom dok nije preminula 1992.“

Morrnah-in unutrašnji metod radio je sa ?udima, prema Dr. Hew Len-u i drugima. Njene molitve su nekako brisale sje?anja i programe samo što bi ih izgovarala. Znao sam da želim da nau?im tu liturgiju, i da se ne?u smiriti dok je ne nau?im.

Morrnah je nešto nagovijestila o svom metodu u ?lanku koji je napisala za knjigu I am winner (ja sam pobjednik). „Upotrijebila sam stari sistem od prije jednog ili dva vijeka, modernizovala sam proces, koji je zadržao ’esenciju stare mudrosti’.

Mabel Katz, u svojoj maloj knjizi, Najlakši na?in, kaže: Ho’oponopono je proces opraštanja, pokajanja i preobražaja. Svaki put kada upotrijebimo bilo koje od njegovoh oru?a, preuzimamo 100% odgovornosti i molimo za oproštaj (za nas). U?imo kako je sve što se javlja u našim životima samo projekcija naših ’programa’.“

Pitam se kako je Morrnah izmijenila proces Samo I-Dentitet Ho’oponoponoa kako bi se razlikovao od tradicionalnog ho’oponoponoa. Dr. Hew Len to ovako objašnjava:

Samo I-dentitet kroz Ho’oponopono - Tradicionalni Ho’opnopono

Rešavanje problema je intrapersonalno - Rešavanje problema je interpersonalno

Samo ja i ti u?estvujemo - Stariji ?lan meditira nad problemom sa svim u?esnicima

Samo ti si fizi?ki prisutan - Svi koji u?estvuju u problemu moraju bito fizi?ki prisutni

Kajanje JA - Svaki ?lan mora da iskaže kajanje drugom, dok stariji ?lan meditira kako drugi ?lanovi ne bi postali svadljivi

Opraštanje JA - Svaki ?lan je dužan da traži oproštaj od drugog

U tradicionalnom ho’oponoponou, stariji ?lan istreniran u dinamici rešavanja problema, odgovoran je da obezbijedi da svako dobije šansu, kako bi rekao šta vidi u problemu. To uvijek predstavlja zonu sva?e kod tradicionalnog ho’oponoponoa, jer svaki u?esnik vidi problem druga?ije. Moram da priznam da mi se više svi?a novi poboljšani proces, jer se sve dešava unutar osobe. Ne treba vam niko više. To za mene ima više smisla. Kako sam student Jung-ianski nastrojenih profesora kao što je Debbie Ford (Tamna strana lovca na svjetlost), odavno sam razumio da se mjesto promjene nalazi u unutrašnjosti, ne u okolini ili u nekoj drugoj osobi.

„Uporedo sa modernizovanjem Ho-oponopono procesom,“ Dr. Hew Len je nastavio, „Morrnah je bila vo?ena tako da uklju?i tri dijela jastva, koji predstavljaju klju?ni element Samo I-Dentiteta. Ova tri dijela koji postoje u svakom molekulu realnog svijeta zovu se - Unihipili (dijete/podsvijest), Uhane (majka/podsvijest) i Aumakua (otac/podsvijest). Kada se ova ’unutrašnja porodica’ uskladi osoba je u skladu sa Božanstvom. Sa ovakvom ravnotežom, život po?inje da te?e. Prema tome, Ho’oponopono potpomaže da se uspostavi ravnoteža najprije kod pojedinca, a zatim u cijeloj kreaciji.“

Nastavio je sa objašnjavanjem ovoga ?udesnog procesa:

„Ho’oponopono je zbilja veoma jednostavan. Za drevne Hawai-ce svi problemi nastaju kao misao. Ali imati misao nije problem. Šta je onda problem? Problem je u tome da su sve naše misli natopljene bolnim sje?anjima – sje?anjima na osobe, mjesta ili stvari.

„Sam intelekt nije u stanju da riješi ove probleme, zato što intelekt samo upravlja. Upravljanje stvarima nije na?in da se riješe problemi. Vi želite da ih se riješite! Kada radite Ho’oponopono, ono što se dešava je da Božanstvo preuzima bolne misli i neutrališe ih, ili ih pro?išti. Vi ne pro?iš?avate osobu, mjesto ili stvar. Vi neutrališete energiju koju povezujete sa osobom, mjestom ili stvarima.

Dakle, prvi stepen Ho’oponopono-a je pro?iš?avanje te energije.

Tada se dešava nešto divno. Ne neutrališe se samo energija; ona se tako?e osloba?a, tako da nastaje potpuno nova ?ista tabla. Budisti to nazivaju Prazninom. Kona?ni korak je da vi dozvoljavate Božanstvu da do?e i popuni tu prazninu svjetloš?u.

Da bi ste praktikovao Ho’oponopono, uopšte ne treba da znate u ?emu je problem ili greška. Sve što treba da uradite je da uo?ite bilo koji problem koji doživljavate fizi?ki, mentalno, emocionalno, na bilo koji na?in. Jedanput kada ga uo?ite, na vama je odgovornost da odmah po?nete sa ?iš?enjem, da kažete: ’’Žao mi je, Molim te oprosti mi.’’

Dok sam prou?avao Morrnarh-in rad, ?ak i preko DVD-a sa snimljenim intervjuima, kona?no sam pronašao molitvu koju bi ona izgovarala radi pomaganja ljudima, bilo da ih vidi ili ne. Liturgija koju je izgovarala ide ovako:

Božanski stvaraocu, o?e, majko, sine kao jedni ... ako smo ja, moja porodica, ro?aci ili naši preci uvrijedili tebe, tvoju porodicu, ro?ake i pretke našim mislima, rije?ima, djelima i akcijama od po?etka naše kreacije do danas, molimo te za oproštaj ... Dopusti da se o?isti, pro?isti, oslobodi, svako negativno sje?anje, blok, energija i vibracija i transformišu ove neželjene energije u ?istu svjetlost... i tako bi u?injeno.

Nijesam bio siguran kako ovo može da otpo?ne proces lije?enja u nekome, ali mogao sam da vidim da je bazirano na opraštanju. O?igledno da su Morrnah, a sada i Dr. Hew Len, osje?ali da traženjem oproštaja mi omogu?avamo da se manifestuje i oslobodi put ka iscjeljivanju. Ono što je blokiralo našu dobrobit nije bilo ništa drugo nego nedostatak ljubavi. Opraštanje je otvaralo vrata njenom povratku.

Sve ovo mi se ?inilo fascinantnim. Nijesam bio siguran kako bi praktikovanje Ho’oponoponoa moglo da iscijeli mene, tebe ili mentalno oboljele. Ali nastavio sam da slušam. Dr. Hew Len je nastavio da objašnjava kako treba da preuzmemo 100% odgovornost za naše živote – bez izuzetaka, bez izgovora.

„Možete li da zamislite situaciju kada bi smo svi znali da smo 100% odgovorni?“ upitao je. „Ja sam sebi prije 10 godina obe?ao da ?u sebe ?astiti najve?om poslasticom – tako velikom da mi bude muka od nje – ako mi po?e za rukom da makar jedan jedini dan ne prosu?ujem nekoga. To mi nikada nije pošlo za rukom! Sve duže sam mogao da se suzdržim, ali nikada cijeli dan.“

Dobro, sada sam shvatio da je i on ljudsko bi?e. Mogao sam se pozvati na njegovo priznanje. Iako sam dosta uradio na sebi, još uvijek sam ?angrizao na ljude, ili na situacije za koje bih volio da su druga?iji. Mnogo sam tolerantniji prema najve?em broju stvari koje dolaze u moj život, ali isto tako sam veoma daleko od toga da volim sve u svakoj situaciji.

„Ali kako to mogu da radim drugim ljudima – kad smo mi 100% odgovorni za probleme? „ upitao je. „Ako želite riješite problem, radite na sebi. Ako je problem vezan za drugu osobu, na primjer, upitajte se, 'Šta se dešava u meni što dovodi do toga da me ta osoba uznemirava?' Ljudi se u vašem životu pojavljuju jedino da bi vas uznemiravali! Ako to znate, tada možete unaprijediti bilo koju situaciju. Kako? To je prosto: Žao mi je zbog bilo ?ega što se dešava. Molim te oprosti mi’.“

Nastavio je da objašnjava da, ako ste vi maser ili kiroprakti?ar, a neko do?e kod vas sa bolom u le?ima, pitanje koje treba da postavite sebi je,: „Šta se dešava unutar mene što se javlja u vidu bolnih le?a kod ovoga ?ovjeka?“

Ovo je vrtoglavo novi na?in gledanja na sam život. To vjerovatno djelimi?no objašnjava kako je Dr. Hew Len mogao da lije?i sve te mentalno bolesne kriminalce. On nije radio na njima; on je radio na sebi.

Nastavio je da objašnjava kako smo svi mi u srcu ?isti, bez programa, bez sje?anja ili inspiracije. To je nulto stanje. Tu su granice jednake nuli. Ali tokom života, sti?emo programe i sje?anja, gotovo isto kao što neki ljudi dobijaju kijavicu. Mi nismo loši kada dobijemo kijavicu, ali moramo da preduzmemo sve što možemo kako bi smo je se riješili. Sa programima je isto. Dobijamo ih. Kada vidimo program kod nekoga drugog, i mi ga imamo tako?e. Na?in da ga se riješimo je da ga o?istimo.

Dr. Hew Len je rekao,: „Postoji na?in da se riješe problemi i bolesti za svaku osobu koja je voljna da bude 100% odgovorna za kreiranje svog života. U procesu Ho’oponopono iscjeljivanja kod drevnih Hawaii-jaca, individua zahtijeva Ljubav kako bi ispravila greške unutar sebe. Vi kažete, ’Žao mi je. Molim te oproste mi za sve što se dešava unutar mene, a javlja se kao problem.’ Sama ljubav tada preobražava greške unutar vas koje se manifestuju kao problem.“

Dodao je, “Ho’oponopono ne vidi svaki problem kao iskušenje, ve? kao mogu?nost. Problem su samo ponovljena sje?anja iz prošlosti koja se pojavljuju da bi nam dala još jednu šansu da gledamo o?ima ljubavi i da djelujemo iz inspiracije.“

Ponovo sam sprije?en da sa vama podijelim detalje sa seminara. Mislim ozbiljno. Morao sam da potpišem izjavu o tome. To je uglavnom radi zaštite privatnosti ljudi koji su prisustvovali kursu. Ali mogu vam re?i ovo: radi se o potpunom preuzimanju odgovornosti za vaš život.

Znam da ste to ?uli i ranije. I ja sam. Ali ne u onolikoj mjeri u kojoj se to prikazuje na ovom kursu. Kompletna odgovornost zna?i potpuno prihvatanje svega – ?ak i ljudi koji se pojave u vašem životu i njihovih problema, jer su njihovi problemi i vaši problemi. Oni su u vašem životu, a ako preuzimate potpunu odgovornost za vlastiti život, tada treba da preuzmete potpunu odgovornost i za ono što oni doživlajavaju, tako?e. (Ponovo ovo pro?itajte. ?ikam vas.)

Ovo je vrtoglavi koncept. Živjeti ga, zna?i transformisati vlastiti život kao nikada prije. Ali samo shvatiti ideju o 100% odgovornosti je van granica prihvatanja ve?ine od nas, bez obzira na koncept.

Ali jedanput kada to prihvatite, slede?e pitanje je kako da se preobrazite tako da se i ostatak svijeta promijeni, tako?e.

Jedini siguran na?in je sa „Volim te.“ To je kod koji otklju?ava iscjeljivanje. Ali vi to vidite u sebi, ne u drugima. Njihov problem je vaš problem, upamtite, tako da rad na njima ne?e pomo?i vama. Ne treba lije?enje njima; treba vama. Vi treba da iscijelite sebe. Vi ste izvor svih iskustava.

To je suština modernizovanog Ho’oponopono procesa.

Idite naprijed i promišljajte to neko vrijeme.

Dok to radite, ja ?u nastaviti da govorim „volim te.“

Jedna od kju?nih ta?aka ovonedeljnog kursa bila je da vi djelujete bilo iz sje?anja, bilo iz inspiracije. Sje?anje je mišljenje; inspiracija je dopuštanje. Ve?ina nas živi iz sje?anja. Mi ih nismo svjesni, jer u suštini i nismo svjesni, ta?aka.

Prema ovakvom promatranju stvarnosti, Božanstvo šalje poruku odozgo prema dole, u vaš um. Ali ukoliko su u igri sje?anja – što se uglavnom i dešava – ne?ete mo?i osjetiti inspiraciju, a kamoli djelovati po njoj. Kao razultat toga, tada Božanska rije? ne može da dopre do vas. Previše ste zauzeti bukom koja se odvija u vašoj glavi da bi ste je ?uli.

Dr. Hew Len je nacrtao nekoliko ilustracija kako bi pojasnio svoje stanovište (pogledajte dijagram Položaj praznine). Osoba je trougao. On kaže da ste to vi, individua. U njenoj srži nema ni?ega sem Božanstva. To je nulto stanje gdje su granice nulte.

Inspiraciju ?ete dobiti od Božanstva. Inspiracija poti?e od Božanstva, dok je sje?anje program u kolektivnom nesvjesnom ljudske vrste. Program je kao vjerovanje, programiranje koje dijelimo sa ostalima kada ga primijetimo u drugima. Naš izazov je da o?istimo sve programe tako da se vratimo natrag u nulto stanje, gdje može doprijeti inspiracija.

Dr. Hew Len je potrošio dosta vremena na objašnjavanje kako se sje?anja me?usobno dijele. Kada u nekome opazite nešto što vam se ne svi?a, to imate u sebi, isto tako. Vaš posao je da to o?istite. Kada to uradite, tada ?e to napustiti i drugu osobu. U stvari, to ?e eventualno napustiti i cijeli svijet.

„Jedan od najupornijih programa na svijetu je mržnja žene prema muškarcu.“ Objavio je Dr. Hew Len. „Ja nastavljam sa njegovim ?iš?enjem, ali to je kao kada ?upate korov iz gigantsko velikog polja korova. Svaki pojedina?ni korov je kao noga programa. Tako je duboko ukorijenjena mržnja žene prema muškarcu. To moramo voljeti, kako bi mu dopustili da ode.“


Nijesam u potpunost shvatao sve to. To mi je izgledalo kao još jedna model ili mapa svijeta. Svaka psihologija, filozofija i religija imaju jednu mapu. Ja sam zainteresovan za ovu, jer se ?ini da može pomo?i u iscjelivanju cijele planete. Napokon, ako je Dr. Hew Len mogao lije?iti cijelo odjeljenje mentalno bolesnih kriminalaca, šta je još mogu?e?

Ali Dr. Hew Len je istakao da Ho’oponopono nije lak. On zahtijeva posve?enost. „To nije Mc’Donalds pristup životu,“ rekao je. „To nije prozor na prodavnici brze hrane gdje odmah dobijete to što ste naru?ili. Bog nije osoba koja prima narudžbe. Morate se stalno fokusirati na ?iš?enje, ?iš?enje, ?iš?enje.“

Ispri?ao nam je pri?e o ljudima koji su koristili metod ?iš?enja, kako bi uradili ono što su drugi smatrali nemogu?im. Jedna od tih pri?a je bila o inžinjerki koja je radila u NASA i koja je došla njemu zbog problema sa jednom od njihovih raketa.

„S obzirom da je došla meni, pretpostavio sam da sam i ja dio problema.“ Objasnio je Dr. Hew Len. „Zato sam o?istio. Rekao sam ’žao mi je’ raketi. Kasnije, kada se inžinjerka vratila, rekla mi je da se raketa sama od sebe popravila tokom leta.“

Da li koriš?enje ho’oponoponoa uti?e na raketu? Dr. Hew Len i inžinjerka misle tako. Razgovarao sam sa njom, i rekla mi je da je nemogu?e da raketa ispravi samu sebe. Moralo je da se desi nešto drugo što je po svojoj prirodi spadalo u ?uda. Za nju, to je bilo ?iš?enje uz pomo? Dr. Hew Lena.

Ne mogu re?i da sam prihvatio ovu pri?u, ali tako?e moram priznati da nemam neko drugo objašnjenje za to.

Tokom pauze prišao mi jedan ?ovjek i rekao, “Postoji jedan famozni internet trgovac sa istim imenom kao i ti.“

Nijesam znao da li se šali pa sam rekao, „Zbilja?“

„Da, napisao je mnogo knjiga i piše za spiritualni marketing i o hipnozi. Tip je strava.“

„To sam ja.“ rekao sam.

Gospodin je izgledao veoma zbunjen. Mark Ryan je ?uo cijeli razgovor i ?inilo mu se smiješnim.

Nije važno da li ljudi znaju za moju internet popularnost ili ne, sve dok sam postajao poznat ovdje. Dr. Hew Len mi se toliko puta obratio tokom seminara tako da su ljudi mislili da me izdvaja. Neko je pitao, „Da li si ro?ak sa Dr. Hew Lenom?“ negirao sam i pitao ga zašto misli da jesam. „Ne znam; samo se ?ini da se on fokusira na tebe.“

Nikada se nijesam osje?ao izdvojenim u negativnom smislu. Volim pažnju i smatram da mi to li?no pomaže, a Dr. Hew Len je znao da sam ja napisao knjige i imam sajt na internetu. Siguran sam da je dio njega znao da, ako do mene dopre poruka ovoga lije?enja, da ?u mo?i da pomognem mnogim ljudima.

U to vrijeme nijesam znao da on, inspirisan Božanstvom, priprema mene da postanem guru. Ne guru svijetu; guru samome sebi.

 

Stranica 6 od 19 Sve stranice