Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Dodatak C

Tko je glavni?


Dr Ileakala Hew Len

Hvala vam što ?itate ovaj dodatak. Zahvalan sam vam.

Ja volim Samo I-Dentiti Ho’oponopono i dragu Morrnah Nalamaka Simeona, Kahuna Lapa’u, koja ga je tako milosrdno podijelila sa mnom novembra 1992.

Ovaj ?lanak je baziran na mislima koja sam zabilježio u svoj laptop 2005.

9 Januar 2005

Problemi mogu da se riješe a da se ni ne zna šta se dešava! Shvatanje i prihvatanje ovoga bilo je pravo olakšanje i radost za mene.

Rešavanje problema, dio vezan za svrhu postojanja, je bilo to ?ime sa bavio Samo I-Dentitet Ho’oponopono. Da bi se problem riješio moraju se odgovoriti na dva pitanja: Tko sam ja? Tko je glavni?

Da bi se spoznala priroda kosmosa po?inje se sa Sokratovskim uvidom: „Spoznaj sebe sama.“

21 januar 2005

Tko je glavni?

Ve?ina ljudi, uklju?uju?i i nau?nike, bave se svijetom kao fizi?kim entitetom. Teku?a istraživanja DNK da bi identifikovali uzroci i ljekovi za sr?ana oboljenja, i še?ernu bolest su pravi primjeri za to.

Zakon uzroka i posljedice: fizi?ki model

Uzrok Posljedica

Ošte?enje DNA - Bolest srca
Ošte?enje DNA - Rak
Ošte?enje DNA - Diabetes
Fizi?ki - Fizi?ki problemi
Fizi?ki - Problemi okoline

Intelekt, Svjesni um,vjeruje da on rešava probleme, odnodno da on kontroliše to što se dešava i što se doživljava.

U svojoj knjizi Iluzija korisnika, novinar Tor Norrentranders isti?e druga?iju slliku Svijesti. On citira nau?ne studije, posebno one Profesora Benjamin Libet-a sa Califrnia Univerziteta u San francicscu, koji pokazuju da se odluke donose prije nego ih Svijest donese, i da intelekt nije ni svjestan toga, vjeruju?i da ih on donosi.

Norrentranders tako?e citira istraživanja koja pokazuju da je intelekt svjestan svega 10 do 15 djeli?a informacija u sekundi od miliona koja se odvijaju van njegove svijesti!

Ako nisu intelekt ili svijest, tko je onda glavni?

8 februar 2005

Sje?anja koja se ponavljaju upravljaju tome šta ?e doživjeti Podsvjesni Um.

Podsvjesni Um doživljava kao zastupnik, imitatorski i kao odjek sje?anja koja se ponavljaju. On se ponaša, vidi, osje?a i odlu?uje upravo onako kako sje?anja diktiraju. Svjesni um tako?e funkcioniše, bez svoje svijesti o tome, onako kako sje?anja diktiraju.
Sje?anja diktiraju što oni doživlajvaju, kao što studije pokazuju.

Zakon uzroka i posljedice: Sami I-Dentite Ho’oponopono

Uzrok - Posljedica

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki – Bolest Srca
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki – Rak
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki – Dijabetes
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki problemi – Tijelo
u Podsvjesnom umu

Sje?anja koja se ponavljaju - Fizi?ki problemi – Svijet
u Podsvjesnom umu

Tijelo i svijet postoje u Podsvjesnom umu kao kreacije ponavljaju?ih sje?anja, rijetko kao inspiracija.

23 februar

Podsvjesni i Svjesni um, koji ?ine Dušu, ne stvaraju vlastite ideje, misli, osje?anja i akcije. Kako je ranije pokazano oni doživljavaju kao zastupnici, kroz sje?anja koja se ponavljaju i inspiraciju.

Do?im ?ovjek može napraviti stvari po svom naho?enju bez znanja o svrsi stvari samih po sebi.
Viljem Šekspir

Bitno je shvatiti da Duša ne stvara vlastita iskustva, ve? ona vidi onako kako sje?anja vide, osje?a to što sje?anja osje?aju, ponaša se onako kako se sje?anja ponašaju, i odlu?uje kako sje?anja odlu?uju. Ili, rje?e, vidi, osje?a, ponaša se i odlu?uje onako kao inspiracija vidi, osje?a, ponaša se i odlu?uje.

Klju?no pri rešavanju problema je znati da tijelo i svijet nisu problemi sami od sebe ve? efekti, posljedice, sje?anja koja se odvijaju u Podsvjesnom umu! Tko je glavni?

12 mart 2005

Praznina je osnova samo I-Dentiteta, Uma , Kosmosa. To je prete?a inspitacija od Božanske Inteligencije ka Podsvjesnom Umu (vidi sliku).

Sve što nau?nici znaju je da je Kosmos nastao iz ni?ega, i da ?e se vratiti u ništa kada za to do?e vrijeme. Univerzum po?inje i završava se sa nulom.

Charles Seffe, Nula: Biografija opasnih ideja

Samo I-Dentitet

Slika: Stanje praznine


Sje?anja koja se ponavljaju izmještaju Prazninu Sami I-Dentiteta, onemogu?avaju?i pojavu Inspiracije. Da bi se popravio taj poreme?aj, da bi se ponovo uspostavi Samo I-Dentitet, sje?anja treba da se vrate u prazninu kroz transformaciju pomo?u Božanske Inteligencije.

?isti, briši i na?i vlastitu Šangri-la. Gdje? U sebi!

Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa’au

 

Stranica 19 od 19 Sve stranice

»