Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - 2

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - 2 (trenutno prikazana)
  2. dio
  3. dio
  4. dio
  5. dio
  6. dio
  7. dio
  8. dio

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna - 2
SVIJEST I UM O HRANI I VODI

Pišem onako kako mi do?e, rijetko sre?ujem tekst. Duboko osje?am rupe u energetskom polju unutar sebe, a jednako tako i izvan sebe. Trudim se koliko mogu popravit to stanje, preko znanja, mira, aure, jer se to hologramski i spiritualno može. Koliko u tome uspijevam, otvoreno je pitanje. Uvijek je bilo i biti ?e onih „za“ i onih „protiv“ . Netko ?e sebe prona?i izme?u ovih redaka i time malo proširiti svoje znanje, a netko ne?e ni ?itati, govore?i da tu nema ni?eg novog. Naravno nema novog, jer svijet nije od ju?er, niti je svijest ?ovjeka od ju?er.

Suvremena fizika ne može objasniti promjenu u sjaju vode, koja je u tehni?kom smislu ?isti fizikalni proces i sastoji se od elektri?nog izbijanja zraka oko kapljice. Glavni je razlog tome ?injenica da velika ve?ina današnjih „znanstvenika“ potpuno zanemaruje našu svijest (razmjenu informacija) u percepciji stvarnosti. Pove?anje aure oko kapljice vode ne može se objasniti bez energije i vibracije naše svijesti. Eksperimenti s aurom vode pružaju dokaze da naš um, ako je primjereno izvježban, može doista mijenjati materiju.

Sposobnost vode da „zapamti“ svjesnu informaciju zapravo je zapanjuju?a. Ne samo da je voda glavni sastojak naše prehrane, ve? je i naše tijelo sazdano mahom od vode koja ?ini preko 70 % tjelesne mase. Ne ?udi onda što naša svijest i sposobnost koncentracije itekako može uvjetovati naše tjelesno stanje. Mentalne vježbe mogu dramati?no promijeniti ljudsku auru i ubrzati samoozdravljenje.

Tako?er je vrlo vjerojatno da je tajna života usko povezana sa sposobnoš?u vode da pohrani i obnovi svjesne informacije. Postoje više vrsta vode, a nama je ovoga puta zanimljiva blago lužnata voda stvorena pri metaboliziranju duše u tijelu.

Obi?no kažemo da se u tijelu odvija metabolizam uz biokemiju i alkemiju, me?utim, imaju?i u vidu um i svijest, slobodno možemo re?i da se radi o bio-elektro-kemiji, na razini atomske fizike i alkemije duha. Za metabolizam je veoma važan red i optimalni uvjeti. Kod viškova hrane i vode u tijelu, metaboliziranje je otežano i tada tijelo pravi deponije nedovoljno probavljene hrane, kojih se teško osloba?a, ako mu ne date priliku.

Sva dosadašnja znanja nisu dovoljna za potpuno sagledavanje života. Dolazi vrijeme kada se moramo zabaviti pravim znanjem kojim ?emo postaviti sve na svoje mjesto u prostornom hologramu svijeta. Nije teško naslutiti o kom se znanju radi; upravo je apsolutna inteligencija najve?a riznica znanja svijeta, a ?ovjek je može, temeljem spiritualnih mo?i i usmjerenosti pažnje uma, is?itavati i pretraživati kao na Internetu, u trenutku svijesti i uma.

Kada je rije? o hrani, ono što unosimo u tijelo, detoksikacijom se izbaci 99,99 % tog sadržaja. Zna?i, tjelesne stanice veoma malo energije primaju od metabolizirane hrane. Ipak je život neovisan od hrane ili bilo ?ega materijalnog ili metafizi?kog.

O životu, hrani, vodi, svijetu, Bogu, svijesti, umu, tijelu, bolestima, ljubavi, radosti i mnogo ?emu drugom, veoma malo znamo i ono što znamo nije temeljem istine.

Za život i obnavljanje stanica tijela potreban je še?er, to?nije, ugljikohidrat, polisaharid, kao glukoza i nešto malo fosfornih tvari. I tijelo je tako stvoreno, od sjemena, energije preko duše, glukoze i fosfora u tragovima, u ambijentu vode i mikrokozmosu materice majke.

Moramo se pitati u kojim namirnicama hrane najviše ima onoga što pogoduje životu i obnovi tjelesnih stanica. Naravno, ve? je poznato da se radi o integralnim žitaricama, od je?ma, riže, pšenice, kukuruza, raži, zobi, prosa, kamuta, amaranta, kvinoe, te kukuruza i heljde koje ne spadaju baš u ?iste žitarice, zbog visokog sadržaja bjelan?evina. Pohlepni prekraja?i svijeta sa sojom su uprskali stvar jer su je u?inili GMO, neprimjerenom za ljudsku prehranu, tako da sve više njenu ulogu preuzima slanutak.

Voda je posebna pri?a, o kojoj zaista veoma malo znamo, a malo je i znanstveno istražena.

?ovjeku je voda važna po pitanju prehrane i pijenja. U tome je i najve?i kamen spoticanja, gdje se neznanje direktno o?ituje na nekontrolirani unos vode, što preko hrane, što pijenjem, a za posljedicu ima prekomjerne viškove vode u tijelu, koja obavezno prouzro?i jin stanje organizma, sa zna?enjem da se na taj na?in podržava rast svih mikroorganizama u tijelu.

Izbor namirnica prehrane mora biti takav da u njima ve? postoji optimalna koli?ina vode, a to su upravo integralne žitarice, u kojima ima i preko 90 % vode; još kada se uzme u obzir termi?ka obrada kuhanjem, onda sve postaje jasno, da dodatno pijenje vode uop?e nije potrebno. Svi oni koji se hrane makrobioti?kom dijetom, integralnim žitaricama, dobro znaju da im voda za pijenje, ili juha nije potrebna. Uz to, nije potrebno, ni povr?e, ni vo?e.

Voda iz vana se ponaša kao hrana i stvara kiseli efekat u tijelu što pogoduje razvoju mikroorganizama.
Voda koju stvara tijelo preko metabolizma, blago je lužnatog sadržaja i u njoj mikroorganizmi ne opstaju.

Sigurna zaštita od mikroorganizama iznutra je blago lužnati sadržaj želuda?nih sokova, jer se tako tvori ?istija krv i limfa. Svim bolestima pogoduje kisela krv.

Što se ti?e zaštite od mikroorganizama iz vana, preko kože, tu je stvar obrnuta, zaštita treba biti kiselog sadržaja. Od davnina su ljudi mazali ruke i kožu limunom, ?umbirom, alkoholom i octmom, jer od toga koža postaje kisela i odbija mikrobe.

Kroz istinu se jasno uo?ava da voda od metabolizma ima pH 7, zato su i makrobioti?ke preporuke riže u tom smjeru, jer je riža jedina namirnica koja prirodno ima pH 5, temeljem odnosa kalija i natrija 5:1. Nutricionisti uzimaju omjer kalija i natrija u odre?ivanju kakvo?e namirnica.

Kada je u pitanju voda koju trebamo piti, onda mi je teško to napisati, jer je rije? o destiliranoj vodi, najobi?nijim postupkom.

Poznato je da izvorska, ?ista voda, kada se duboko smrzne, mijenja svoju strukturu i kao takva je kvalitetnija za pi?e, naravno na sobnoj temperaturi.

Voda je svakako izvor života tijela, jer je i sama živa, najbolje regulira toplinu, a i u duhovnom smislu pokazuje posebna svojstva. Pri?u o vodi možemo proširiti na njenu jednostavnu kemijsku formulu H2O, s punim zna?enjem da najbolje podržava materiju, ali je i najbrže razgra?uje. Ujedno vodik iz vode je najbolje gorivo, a kisik najbolje podržava element Vatre, sagorjevanje i oksidaciju.

Piti dodatnu vodu ili ne, jednostavno možemo spoznati kroz broj mokrenja pojedinca u toku 24 sata. Normala je da muškarci mokre 4-5 puta, a žene 3-4 puta. Naravno na taj broj uti?e koli?ina vode u tijelu, vrsta unete hrane, stres i ostalo.

Hrane?i se integralnim žitaricama i ne piti dodatnu vodu, ne zna?i da ?ete dehidrirati, naprotiv samo ?ete naviknuti tijelo na pravilan odnos prema duši. Podsje?anja radi, duša najlakše metabolira ?istu pranu, što zna?i da svaki unos hrane i vode, samo komplicira stvar. Pravilnim izborom hrane i znanjem, svi rizici se mogu svesti na najmanju mjeru. Život nikada ne ovisi od hrane, vode, energije ili bilo ?ega drugog, izuzev svijesti. Dok je svijesti, dotle je i život tijela i duše. Kada bi sakupili svu energiju svijeta, ne bi mogli povratiti u život nekoga u stanju traume, besvijesti ili umiranja. Jedino povratak svijesti, oživljava ?ovjeka, a zašto? Zato što je svijest, kao i život od istog oca Boga.

Jednostavno, voda je pravo ?udo zbog nedovoljnog znanja o njoj.

Od ovih rije?i netko ?e se naježiti, imaju?i u vidu stare navike po pitanju hrane i vode, ali smo vrlo blizu osvjetljavanja istine o hrani, vodi, Bogu-životu i postojanju svijeta.

U svakom slu?aju istina je jedini prirodni parametar na osnovu koje možemo prosu?ivati da li nešto podržava život ili ne, da li je nešto na evolutivnom putu ili se protivi tome. Tu moramo isklju?iti, tradiciju, navike, strast pojedinca, dubok džep, intelektualni pristup, neznanje i sve ostalo što bi za posljedicu imalo negativan efekat na sam život.

Znanstvenici ne miruju i uporno pokušavaju spoznati život i svijet, me?utim, upravo oni nemaju pojma o istini, o duhovnim vrijednostima, pohlepni su za titulama i novcem, zato do pravih rezultata istraživanja nikada ne?e do?i.

Pojedincu ništa od tih istraživanja nije potrebno, jer se vlastitim umom može uzdignuti do najjasnijeg uvida u život i postojanje.

Bolesti ne postoje, jedino pojedinac može imati rupe u energetskom tijelu, zbog kojih osje?a neugodu, strah ili bol i tako?er to stanje može aurom prenijeti na druge. ?ovjek poreme?enog karaktera najprije ima strah, koji je duboko ukorijenjen u nesvjesnom umu. Ako se taj plaši bolesti bubrega, upravo ?e time napraviti energetsku rupu u regiji bubrega i to ?e biti bolest. Jednako tako, kada se pojedinac posveti duhovnim vrijednostima, istini, svijesti i slobodi, kada se tijelom pro?isti, bolesti nestaju, jer se energetske rupe trenuta?no mogu zacijeliti. Naravno, u pri?i je to jednostavno, ali sprovesti takvu proceduru u nesvjesnom umu nije ni malo lako, jer zahtjeva pro?iš?enje karme.

Kada je u pitanju rak, od ?ega sve više ljudi poboljeva, upravo se radi o umišljenoj bolesti, koja se godinama priprema u podsvjesnom umu, da bi na kraju i same tjelesne stanice prihvatile naredbu uma i po?ele mutirati u rak. Stvori se previše uglji?nog dioksida i tjelesne stanice se po?inju druga?ije ponašati. Svi procesi u tijelu ?ovjeka su temeljem metaboliziranja duše, to zna?i da su svi ovisni o suptilnoj energiji.

Bez znanja i istine ništa jasno ne možemo spoznati, pa ni vlastiti život duše na koju je oka?eno fizi?ko tijelo. ?ovjek je u svakom slu?aju duhovan, kao Bog-život, za koga se veže duša, a za dušu tijelo. To je JEDNO. Obzirom da ništa nije slu?ajno, ni ova naša slijepost o životu nije slu?ajna, ali je svakako sastavni dio evolutivnog toka. Sve što postoji (apsolutno, metafizi?ki ili relativno), ima svrhu, tako i prolazno vrijeme, u kome sve stari, oksidira, raspada se i prelazi u višu stvarnost. Upravo je svaki ?ovjek mikrokozmos, sa svim aspektima stvarnosti, materijalne, duševne i duhovne.

Koliko vam je stalo do tijela, plavog neba, mora, zelene vegetacije i šarene prirode, odlu?ujete sami, jer je to kozmi?ka pravda, apsolutno savršena, bez ostatka. Svijest o životu je osobni mir zbog apsolutne vje?nosti, pravi Bog , u svakoj stanici tijela i mnogo suptilnije od toga.

Život moramo kroz znanje razumijeti, preko uma i duha potvrditi i osvijetliti u istini i preko svijesti duboko doživjeti u sebi.

Obzirom da svijest izvire iz apsolutne inteligencije, jedino je mogu?a jasnim uvidom; potrebno je napraviti nekoliko faznih pomaka u frekfentnom opsegu duše, od opažanja, misli uma i duha, do svjetlosti istine, kada se svijest javlja. To zna?i, svijest je uvijek prisutna u tjelesnim stanicama, u onom dijelu apsolutnog vakuuma (što predstavlja Bog-život), ali je potrebno spiritualno, duhom do?i do toga. Od same reakcije uma i znanja, ovisi da li ?e do?i do fokusiranja duha na istinu i pojavu jasnog uvida. Naravno, svijest nije ovisna ni od ?ega, pa ni od razmišljanja. Jednostavno svijest je uvije prisutna, samo ako imate iskustvo takvog uvida. Sam proces inkarnacije duše traje ?itav život, kada se znanjem stalno penjete ka višim spoznajama i jasnijem uvidu. Jedino sama duša najbolje zna što je svijest, što je apsolutna inteligencija, jer je i sama krenula od Izvora. U tom smislu, preko uma i duha, duša izlazi iz tijela i iznad tjemena glave, možda na metar, gdje se spaja s keteri?kim oklopom (kauzalnim tijelom kozmosa) i to je trenutak jasno?e i svijesti.

Svijest ne možete zamisliti, niti posjedovati, jednostavno se njome samo možete služiti i to u trenutku, brzinom svjetlosti. Ono što vrijedi za život, vrijedi i za svijest, duhovno je i božanstveno.

Um je u ?ovjeku sve i sama evolucija ?ovjeka upravo se ti?e evoluiranja uma. Ako je beba ro?ena božanska, a malo kasnije, zbog uma, zaboravila na Božanstvo, to zna?i da sa umom nešto nije u redu. Kada nau?ite pisati desnom rukom, to ne zna?i da je ruka postala svjesna, nego je um mo?an upravljati njome kad god je to potrebno.

Nove generacije djece, nazvane kristalna djeca, pokazuju da jednovremeno mogu raditi više radnji.

Transcendiranjem uma, tako?er se dokazuje kako se njime može veoma brzo napredovati.

Ponašanje stanica tijela, duše, aure, upravo se ti?e usmjerenosti pažnje uma. Genetska struktura ?ovjeka se popravlja evoluiranjem uma. Da li ste zdravi, zadovoljni, u ljubavi ili bilo kom drugom raspoloženju, samo je pitanje stanja vašeg uma. Pogrešno se tuma?i strujanje energije kroz tijelo, tim prije imaju?i u vidu što ništa ne može blokirati energiju. To?no je da u ovisnosti usmjerenog uma, imate doživljaj ugode života ili neko drugo stanje, neizvjesnost, strah, bolest. Mnogo su puta pojedinci dokazali da su se riješili „neizlije?ivih“ bolesti, samo zato jer su promijenili stare navike uma.

Suvišno je govoriti, ali zbog po?etnika to moramo, da je vaše ukupno raspoloženje u svemu ovisno od uma. U duhovnosti se teško napreduje zbog neznanja, zbog toga što je svaki ?ovjek uvijek duhovan, zbog života u sebi, tako da vi ne možete postati duhovni, ako ve? jeste. Ali samo znanje proširuje svjesnost.

Ako išta trebate raditi po pitanju duhovnog rasta, onda neka to bude rad na treningu uma, preko najjednostavnijih formi pro?iš?enja tijela, fizi?kih aktivnosti, joge i meditacije. Sve te forme imaju veze sa dahom, kao elementarnom svijesti ?ovjeka. Dubokom koncentracijom, vlastiti um možete usmjeriti na bilo koji djeli? tijela, na bilo koju energetsku rupu, na bilo koju bol. Ne samo to, um možete usmjeriti i prema drugoj osobi. Pomo? drugima upravo se ti?e božanske milosti, kada vi kao davatelj, popravljate stanje primatelja, jer on nema potrebnog znanja da to sam uradi. U suštini ništa ne dajete od sebe, samo navodite um primatelja da se pokrene, iz nesvjesnog uma, u nešto usmjereno, ?ime se slabosti otklanjaju. I na kraju ispada da je nekome pomogla vjera u sebe; a u suštini to nema veze sa nikakvim vjerovanjem, niti sudbinom, nego sa vo?enjem uma.

Vaše tijelo, do posljednje stanice, reagira baš kao i vaš um. Sve ono što umislite, bude realizirano preko uma, jer je on jedini vodi? duše kroz tijelo. Zato ne umišljajte ništa, oslobodite sebe i um i živite bezbrižno u miru.

Tko upravlja umom?

Um je ista ona duša, koja te podržava od po?etka, od vibracije, samo što sada ima mnogo ve?i posao, nego dok je samo brinula o oblikovanju tijela. Sada duša i dalje oblikuje tijelo, mijenja stanice, ali ujedno prati sve promjene iz vana. Sada tvoja duša ima i novo ime - UM, u stalnoj evoluciji. Kada nisi prisutan u umu, kada mu znanjem ne pomažeš da savlada sve izazove iz vana, onda se on prepušta onome što je najja?e, dovode?i u pitanje metaboliziranje duše, a time i život. Upravo tako po?inje bolest.

Umom upravlja inteligencija života, ona univerzalna i apsolutna koju nazivamo Bog. Zna?i Bog si TI i nikada nemoj biti tužan, nikada nemoj imati želju, jer želja je samo priznanje da ne umiješ voditi svoj um. To rade samo nezrela djeca i zbog neostvarenih želja obi?no pla?u, a Ti ne možeš plakati jer te sram, ve? postaješ tužan, obuzima te potajna patnja. Inteligencija nikada ne uti?e na tebe jer je apsolutna, a ti se ponašaš u relativnoj stvarnosti, onako kako vodiš um. Obi?no neki kažu: kakav je to Bog ako ne pomaže; ali Bog nezna za sebe, za njega znaš samo TI.

Pravo je pitanje tko stoji iza tebe, tko te štiti, tko reagira na sve vanjske podražaje? U svakom slu?aju je u pitanju UM koga usmjeravaš na pomo? od znanja, a znanje od svjesnosti i inteligencije. Jedino po toj vertikali možeš biti na Putu života. Kada navikneš um da može biti slobodni šeta? i sveprisutan u tvom životu, onda zaista imaš život.

Naravno, um ima beskrajno mnogo reagiranja, baš onoliko koliko je mogu?e igrati se svjetlom. Temeljem stanja uma govorimo o nesvjesnom umu, usmjerenom umu, svjesnom umu, osje?anju, opažanju, mislima, emocijima, sje?anju, budnom stanju, snu, transu, bolesti, ljubavi, radosti, duši, duhu, egu, imaš volju, nemaš volju, mrzi te, kreativan si, znaš, nemaš pojma, vru?e ti, smrzavaš se, imaš energiju, osje?aš se prazno, strah te, ništa ti ne treba, ne voliš nikoga, patiš zbog ne?ega, bijesan si, miran si, a uvijek iza tih pojmova stoji um. Bog-život, kao apsolutna inteligencija u tebi je na jednoj strani, tijelo je na drugoj strani, a izme?u je UM. Život nezna za um, niti tijelo zna za um, ali zato UM zna za život i tijelo. Um je neumoran i šteta ga je ne iskoristiti. Šteta je držati usmjerenost pažnje uma samo u jednoj to?ki, to je ve? neznanje. ?arolija doživljaja života upravo je UM, sa kojim možeš napraviti spektakularnu igru svega što uop?e možeš poželjeti ili zamisliti.

Kada um spustiš nisko u ravan nagona, onda imaš snagu životinje. Ako taj isti um podigneš na najvišu razinu božanske ljubavi, onda si milostiv.

Zašto uop?e vaspitavamo djecu i obrazujemo ih? Upravo zbog novih znanja, kako bi lakše njime upravljali umom i kona?no bili slobodni ljudi. Me?utim, roditelji su tako?er preslika društvenih normi, nemaju pravo znanje i zato ne mogu pravilno usmjeravati djecu. U društvu sve vodi jednom cilju, društvenoj poslušnosti, a to nije sloboda ?ovjeka, bez obzira na demokraciju. Jedino pojedincu ostaje prostor u kome se on sam mora snalaziti, a to nije jednostavno, kada nisi podržan od sredine u kojoj živiš. Kada jednom duhovnost postane moda, biti ?e lako afirmirana i manifestirana, jer ona postoji, samo netko treba dati zeleno svjetlo, kada svi krenu za njim.

I kada bi zlatna ribica ispunila sve tvoje životne želje, a onda te sreo susjed i pitao: „Gdje bi sada želio biti“?, kakav bi bio tvoj odgovor? Naravno, jedini odgovor je cilj života - SLOBODA.

Moramo biti jasni do kraja. Nije stvar u iluziji ili mašti, ili prevari uma, nego u dokazivanju samom sebi kako je ŽIVOT božanstven, kako je neovisan od bilo ?ega materijalnog, kako je to najljepša ?arolija svijeta. Temeljem takvog znanja, spoznaje i dubokog doživljaja života u sebi, postaješ MIR, a kada je mir sve je na svom mjestu.

Po pitanju svijesti i uma, stvar je u pravom znanju, temeljem koga ti nešto može biti jasno.

Najjednostavnije je urediti život preko ljubavi, jer ti za nju nije potrebno nikakvo znanje. Kada si ispunjen ljubavlju, onda prikupljaj znanje za neko dublje duhovno putovanje, a dotle, nemoj se smarati duhovnim, jer to nema nikakve veze sa ovozemaljskom realnoš?u.

Usmjeriti um, savladati branu ega, izgraditi duh i na kraju biti svjestan i slobodan, ovisi od znanja, od umije?a življenja.

Da li ?e doživljaj života biti slatkoooooo, ili ?eš morati dodvati rafinirni še?er, ipak ovisi od znanja. Mora li sve slatko biti od še?era, ako znamo da je najsla?i še?er na svijetu, koncentrat kiseline 3000 puta sla?i od še?era. Slatko ili ne, stvar je odgoja, navike uma, gdje je strast isklju?ena.

Da utvrdimo, še?er da, ali kao polisaharid iz žitarica, iz koga se izdvaja glukoza u uvjetima metabolizma, a ne iz du?ana.

Ve?ina ljudi uživa u slatkom, u keksima, brašnu, kruhu, ali to nije ona glukoza od koje žive tjelesne stanice. Samo iz složenih še?era žitarica, kroz probavni sustav i metaboliziranje duše, sve postaje prirodno energizirano, baš kao što je životu potrebno.

Kada um tako navikneš, posta?e tvoje poslušno unutarnje dijete, a ti radostan zbog toga.

I tako život, koga si bio zapostavio zbog želja, strasti i nebitnih stvari, ponovo poprima božansku notu, a ti zra?iš, samo ovoga puta znaš zašto.

Princip života je uvijek jednostavan i sastoji se od DAVANJA i to najjednostavnijeg prirodnog davanja onoga što možeš imati u izobilju, a to je ljubav prema Božanstvu. Obzirom da je Božanstvo vezano za dušu, ljubav se odnosi na cjeli svijet, jer sve ima dušu, pa i ono zrno pijeska.

Svi oni koji nisu na liniji ljubavi, zaista nemaju što dati, jer zbog neznanja, ograni?enosti uma, zbog pohlepe, želje za posjedovanjem, nikada nisu u prilici nešto odvojiti radi davanja. Njima je sve malo. O?i su im ovolike, uprte prema vani, kada uop?e ne doživljavaju sebe.

Od Izvora prema Izvoru, ?ovjek je najprije Apsolut, onda individualizirana duša, sjeme vrste, oblikovano tijelo, još uvijek sve božansko, ali ro?enjem, za dušu i za tijelo postaje otvoreni problem njihovog uskla?enja. Tek onda nastupaju mnogi problemi, hodanja, govora, osjetila, misli, uma, ega, duha, da bi na kraju nekako došao do istine života, temeljem koje kona?no možeš biti svjestan i slobodan. Cjeli život ?ovjek potroši da bi spoznao sebe, da bi se ostvario kroz cilj slobode. Tko na po?etku shvati suštinu života da je uistinu Bog, njemu sve ide bez napora i jasno. A ostali, ipak se moraju više puta vra?ati u školu života.

Kada sebi prilaziš sa negiranjem da nešto ne možeš napraviti, onda zaista postaješ bespomo?an. Na drugoj strani kada koncentracijom daš sebi sugestiju kako sve možeš napraviti, onda se u tebi budi kreativnost. Jednako tako i drugima možeš pomagati. Zbog Božanstva, u tebi je beskrajna mo?, samo je pitanje da li to znaš iskoristiti.

Dovode?i sebe u stanje bilo kakve ovisnosti, jednostavno gubiš mo?. Oslanjaju?i se na nešto drugo iz vana, zapostavljaš sve božanske mo?i koje su ve? u tebi.

Uvijek vrijedi pravilo, tvoje postojanje je stvar vje?ne mijene, uzroka i posljedice, evolucije stvorenog. U tom lancu ti si samo to?kica, bezna?ajan ako si izdvojen od cjeline, ili kreativan i mo?an, ako sebe doživljavaš kroz Božanstvo.

Ovo što ?u ti re?i moraš posebno upamtiti; navodiš li um prema dolje, prema nesvjesnom umu, ili prema van, prema linearnom vremenu, vra?aš se u vibracijski plan kozmi?kih dešavanja koji se odigrao prije mnogo desetaka milujuna godina, a ti nesvjesno samo to preživljavaš kroz fizi?ko tijelo kao nekakav kasni val, kao eho.

Na drugoj strani, kada koncentracijom navodiš um prema duhu, prema gore, prema istini i svijesti, vra?aš se u najvišu dimenziju jedine duhovne stvarnosti - SADA. Ništa na svijetu nije SADA, izuzev duhovne suštine, izuzev Boga-života. Ti uvijek odlu?uješ, živiš sada ili si negdje odlutao umom u prostoru i vremenu. Takvo preživljavanje nije život, ve? rascjep života, kao strah; tijelo je ovdje, a um negdje, umjesto da oboje budu uvijek JEDNO.

Vjerojatno imaš problema, ?esto nemaš mir, ali nisi više nezrelo dijete, nitko ti ne može pomo?i ako nemaš znanje. Sam si sebe doveo u iluziju kada ti se ?ini da život ovisi od tebe, a u suštini sve je obrnuto, ne treba biti nikakve ovisnosti, niti podvojenosti. Svi pokušaji da nešto iz vana uneseš u sebe, mira radi, beskorisni su, jer si zatrpan viškovima, najprije se trebaš pro?istiti, ali najteže je obrisati sve aktivnosti uma, zapisane u karmi.

Svi oni koji konzumiraju namirnice hrane životinjskog porijekla u mnogo su težoj situaciji kada je pro?iš?enje u pitanju, iz jednostavnog razloga što kroz životinjske hormone i karmu, vra?aju sebe na nižu razinu evolutivnog puta.

Takvi ?e se nasmijati na ovu pri?u u vezi integralnih žitarica, jer naprosto uživaju u mesu. Njihovo je to pravo, ali je zasigurno i zajedni?ka rupa u energetskom polju holograma.

Život je definitivno božanstven, a ?ovjek pravi Bog, to i ptice znaju, me?utim ve?ina ljudi nema taj doživljaj, jer im nedostaje znanje.PRAKTI?NA DUHOVNOST

Kako povratiti mir, osloboditi se želja, misli i patnji?

Tvoj duhovni život mora u svemu biti jednostavan i prakti?an, bez obzira što je na prvi pogled nevidljiv.

Prakti?na strana duhovnog života se sastoji u tome da proširivanjem znanja širiš prostor svoga bi?a izvan sebe. Umjesto da cjelog života imaš želju prigrabiti više materijalnih stvari iz vana, ti znanjem proširuješ vidike, tvoja duša postaje slobodnija, širi joj se aura, a time osloba?a duh, što ?e na kraju postati istina, svijest i sloboda, kao stvarne duhovne vrijednosti i tvoj cilj.

To je pravi na?in i Put kada princip DAVANJA u tebi ima punog smisla. Evolutivni tok traži od tebe da se mijenjaš na putu povratka ka Izvoru, a kako ?eš se mijenjati ako ne?eš sebe dati, ako se duhovno ne oslobodiš tijela? Zato ništa ne grabi, ve? daj sve što imaš, a ono što stvarno i vrijedno imaš u sebi jest duhovni vje?ni život i možeš ga svakome dati, naravno kroz simbolizam srca i ljubavi.

Širenje prostora tvog bi?a se postiže u astralnom tijelu, na liniji srca, upravo u regiji gdje se stvara imunitet i budi ljubav. To je polazište kada se osmjeliš iza?i iz tijela na spiritualan na?in duha; kao da srebrnom niti ostaješ povezan sa svojim bi?em, a suštinski si izašao iz sebe. Otišao si beskrajno daleko, na sva ona mjesta koja poznaješ i gdje ?eš prvi put biti. Povratak u sebe je jednostavan, jer si preko niti vezan da se ne izgubiš u prostoru.

Umije?e življenja se sastoji od mo?i prosu?ivanja, od na?ina kako se postavljaš prema svemu, kako ure?uješ odnose prema ljudima i stvarima, i širiš prijateljstva. Tako se njeguju vrline ?ovjeka, ljubav, Božanstvo, kreativnost, zahvalnost, pažnja i odgovornost.

Kroz znanja mijenjaš sebe; tvoj feng shui prostora dobiva pravo usmjerenje, ti si na Putu života, koji postaje osvjetljen i sve jasniji. Na jednak na?in pomažeš drugima , jer i oni primje?uju da zra?iš iznutra.

Po?etnik ?e pitati gdje po?inje životni Put, a odgovor je krajnje jednostavan - u svakom pojedincu, u svakoj duši i bi?u, u svakom srcu. Postavljanjem sebe u prostoru i vremenu na najbolji mogu?i na?in, kada te ne šibaju vjetrovi utjecaja iz vana, zna?i da si na putu. Put života jednostavno osjetiš kroz dubok i miran dah. Svaka tvoja reakcija na vanjske podražaje ozna?ava skretanje s puta, jer svijest ?ovjeka je uvijek brža od reakcije uma u tijelu. Kada si prema svim utjecajima odre?en i miran, zna?i da ti je sve ve? jasno. To ne zna?i da ne smiješ imati emociju ili da postaneš gluh i slijep prema onome što opažaš, naprotiv, trebaš svoja osjetila zamijeniti duhovnim osjetilom - sviješ?u.

Sva ograni?enja tvog karaktera koja prate karmu, jednostavno nestaju, jer se to zaista spiritualno može. Polako poprimaš onu notu što si prakti?ki jedinstven na svijetu. To se veoma dobro uklapa u JEDNO s Božanstvom.

Dijete je puno želja, veoma osjetljivo i nemirno samo zato jer je nezrelo, jer nema potrebnih znanja i iskustava.SVIJEST I UM

Kada si svjestan onda si i budan. U stanju pune svjesnosti bezuvjetno si prisutan u životu, ?ak i budno spavaš.

Um ti uvijek pomaže dok ne postigneš punu svijest, jer je neumoran; dok spavaš on radi u podsvijesti.

No svijest je prava sloboda, a um je uvijek napor, jer se ponaša kao nestašno dijete, nikada mu znanja nije dosta. Pun je želja a kada ih ne ispuniš prelazi u patnju. Ipak je to dijete u tebi i boli te.

Prilikom uranjanja u svjesnost snagu ti daje Božanstvo, jednostavnim principom vakuuma, koji se iz vana prenosi na bi?e iznutra. Tada ne moraš ni disati.

Da li uop?e možeš zamisliti duhovnu stvarnost, Božanstvo i svijest, obzirom da ti iz perspektive tijela mnoge stvari ne mogu biti jasne? Potpuna je suprotnost u svjesnosti izme?u nesvjesnog uma i nadsvijesti; razlikuju se baš kao zemlja i nebo; u zemlji ništa ne vidiš, a na nebu je sve jasno.

No duhovne vrijednosti nisu nametljive iz jednostavnog razloga što su izravno prisutne u tebi kroz život, ali su na glup na?in zaboravljene, zbog nebitnih utjecaja iz vana, zbog osje?anja, misli i uma koji ne može do?i do iskustva ako mu to znanjem ne pokažeš.

Vrte?i se u krugu i traže?i istinu što je starije koka ili jaje, spoznaješ da je ipak Božanstvo suština života, svijesti i postojanja. Duša i tijelo su samo dokaz nesavršenosti metafizi?kog i fizi?kog, u odnosu na Apsolut.

Kao dijete znanje usvjajaš od roditelja. Kasnije, znanje usvajaš od duhovnog u?itelja ili vodi?a. Ali tvoj um jedino može dobiti znanje od TEBE.

Ti nisi stvaran u tijelu, niti u duši; jedino možeš biti stvaran u svijesti. Dok duboko spavaš dokazuješ sebi svu nestvarnost.

Može li se ?ovjek ikako prizvati svijesti?

Naravno može, jedino trebaš stati na pravi PUT.

Put života, je put istine, svijesti i slobode, kao viša stvarnost, od ove fizi?ke koja te smara svaki dan.

Bez mnogo pri?e, Put vodi preko daha (elementarne svijesti), a na tebi je da pribaviš potrebno znanje o disanju i da budeš stalno prisutan u njemu. To je sve.LJUBAV JE PUT


Ljubav te prati od samog ro?enja, preko bezuvjetne ljubavi majke i roditelja. To je posebno stanje kada doživljavaš Božanstvo, kroz posebno blaženstvo i milost. Ljubav spada u osobno iskustvo, ali po mjestu gdje se manifestira u tijelu, u astralnom polju, na liniji srca, na granici izme?u fizi?kog i duhovnog, izme?u tri fizi?ke i tri duhovne ?akre, možemo re?i da se ljubav odnosi i na grupu, u širenju duhovnih veza božanske milosti.

Manje-više svatko ima iskustvo ljubavi, me?utim nisu je svi zadržali odrastanjem, ve? je kod nekih pažnja uma usmjerena na neke nebitne životne stvari. Kod takvih je ljubav potisnuta i moraju je ponovo oživljavati.

Svi oni koji duboko osje?aju ljubav, na pravom su Putu života duše, jer je u prirodi ljubavi da ?ovjeku daje jasno?u, budi duh i sigurno vodi ka istini, svijesti i slobodi. Zato kažemo da je ljubav preduvjet duhovnosti svakog pojedinca.

Neki smatraju da je ljubav seksualna želja ili obi?no voljenje. To ne može biti ljubav, jer se vezanost za Božanstvo tako ne manifestira.

Kroz samospoznaju i samorealiziranje, svatko treba ?im više, preko znanja, koristiti više frekfencije stvarnosti, ?ime se duša prirodno izgra?uje u duh.

Sama ljubav nije, niti može biti duhovna stvarnost, jer joj je uloga posredovanje izme?u fizi?kog i duhovnog aspekta, izme?u osje?anja i mira, izme?u nagona i svijesti, me?utim svjesna osoba je svakako sveprisutna u svim aspektima života, tako da je ljubav uvijek manifestirana.

Ne možeš se ni?emu tako predati kao ljubavi, jer te ona direktno uvodi u blaženstvo i milost od Božanstva. ?arolija ljubavi je mo?na i od pojedinca ne pravi ovisnika, kao što je slu?aj sa nagonom. Ljubav se jednostavno predaje duhu, ?ime si iz blaženstva uplovio u ?istu svijest. Naravno, u svijesti je sve sadržano, pa i ljubav.komentar:

Svaki je ?ovjek duhovan, jer je živ.

Nitko ne bi mogao probuditi duhovnost da mu nije svih iskustava od duše, sjemena, od mikrokozmosa majke, od ro?enja. Vidiš i sam da se teško možeš vratiti na ono što si bio u trenutku ro?enja, a zamisli da moraš pokrenuti život, bez života, to baš nije mogu?e. Takav perpetum mobile ne postoji. Možeš se udaljiti od života prili?no, ali ako si i dalje u stanju povratiti svijest, život ?eš imati. I oni poslije smrti imaju drugu šansu, kroz reinkarnaciju. Ponovo idu sve od po?etka, ponovo se rode u novom životu duše i ponovo pokušaju osvijestiti se do potrebne razine. Božanstvo je nešto apsolutno, inteligentno i može urediti život individualizirane duše, bez obzira kroz kakve rupe ona prolazi.

Kada netko napravi mnogo rupa u svom energetskom polju, onda mu eteri?no tijelo ne može obavljati funkciju; dolazi do pojave bolesti, pa i smrti.

Što se poslije dešava?

Ono što je pokvareno - tijelo, odbacuje se, a ?ista duša ulazi u drugi život preko nove inkarnacije. To zna?i da zadržava karmu, ali ?e zamijeniti istrošeno tijelo. Neki pro?u kroz mnogo života, a da pri tome nisu postigli duhovno i svjesno osloba?anje duše.

Dok imaš život sve je izvjesno i podržano Božanstvom, ali kada se previše udaljiš od životnog puta, jednostavno ne vidiš na?in povratka i nemaš izbora, duša te napušta kona?no.ISTINA SVIJEST SLOBODA

Istina, svijest i sloboda su temelj duhovnosti ?ovjeka i života op?enito.

Jedino kroz njih nemaš strah i neizvjesnost, život ti je jednostavno jasan u svim aspektima.

Bez pravog znanja ove duhovne vrijednosti nisu vidljive, niti stvaraju dublji doživljaj u sebi.

Sve skupa ?ine životni put ?ovjeka, po vertikali širenja duše i osloba?anja duha.

Potrebno je znati da si zamišljen u ideji.

Dobio si na poklon dušu.

Predstavljaš sjeme ljudske vrste i jedinstven si na svijetu.

Duša ti oblikovala tijelo.

Rodio si se u ovoj materijalnoj prirodi, uz bezuvjetnu ljubav roditelja.

Božanstven si u svemu, iako još nisi svjestan.

Po?eo sisati, jesti hranu.

Progovorio si.

Po?eo hodati.

Tijelo i dalje raste.

Možeš opažati, misliti, aktivirao ti se um.

Iz dana u dan imaš sve više navika.

U?iš od roditelja, sredine, društva.

Postao si podložan i ovisan, nešto ti godi, sa ne?im se ne slažeš, lagano se dijeliš u sebi, izme?u tijela i intelekta.

Kako si zreliji sve je više želja.

Znanje ne prati tvoje potrebe i mogu?nosti.

Nisi baš uskla?en.

Nedostaje ti mir.

Imaš svega u izobilju, ali ti ipak nedostaje život.

Postaješ nemo?an, bez volje, bez ljubavi, bez smisla kako dalje.

Okrenut si prema van, ne vidiš vlastitu dubinu.

Osje?aš nepravilan rad srca.

Kao da ne dišeš, nema nigdje tvog daha.

Naporno je to izdržati i mu?iti se.

Po?eo si tražiti PUT.

Hm, našao si ga u tu?im iskustvima.

Po?eo si u?iti i odmah ti lakše, vidiš smisla u tome.

Uz znanje si postao mo?niji, kao da si ovladao širim prostorom oko sebe. I jesi proširila ti se aura.

Postao si odlu?niji, nisi više zbunjen.

Nekako ti sve jasnije.

I ljubav se vratila.

Mijenjaš se, a ono iz vana ostaje kako jest, u tome je suština.

Povratio ti se mir.

Osje?aš snagu svog daha.

Vidiš smisao života.

Drži se novih znanja, na pravom si putu, nisi više napor ni sebi ni drugima, a život, pa uvijek je duhovan, zašto ne bi bio i TI?SVIJET I SPOZNAJA


Svijet u kome živimo predstavlja jedinstvo duhovne suštine, energije i materijalne prirode.

Prostor svijeta definira njegovu kreaciju.

Duhovna suština svijeta je beskraj, apsolutni vakuum, koga nazivamo Apsolut, hologramski u svakoj to?kici prostora.

Ve?i dio prostora svijeta ?ini energija sa svojom metafizi?kom realnoš?u.

Bezna?ajni dio prostora svijeta pripada materijalnoj prirodi.

Vrijeme kao posebna dimenzija prostora svijeta prati materijalnu prirodu.

Svijet je JEDNO nepodvojeno, kao jedan život.

Od najjednostavnijih formi najsuptilnijih tvorevina, preko subatomskih ?estica, atoma, molekula, do elemenata, biljaka, životinja i ?ovjeka, širenjem valova, energija oblikuje sve što se po?ne stvarati u prostoru svijeta. Ista ta energija u povratnom smjeru razgra?uje i pro?iš?ava sve što je stvoreno, vra?aju?i se naj?istijoj svjetlosti istine i Izvoru.

Apsolutna inteligencija je prakti?ki prisutna u svemu, ali su mehanizmi postojanja specifi?ni za svaki oblik i vrstu.

Sve stvoreno, djelo je jedinstvenog kozmi?kog reda, nama poznate evolucije i ima dušu. Ništa ne može biti izuzetak. Temeljem duše, sve se odvija nesvjesno, recimo kod biljaka fotosintezom, kod životinja instinktom, jedino kod ?ovjeka postoji svijest.

Za ?ovjeka je posebno važno što se ponaša kao izuzetak, iako posjeduje spiritualne mo?i i može biti prosvjetljeno bi?e? ?ovjek je u svemu griješnik bez presedana.

Postavlja se pitanje gdje je Bog u prostoru svijeta?

Bog je u svemu Apsolut, koji po duhovnoj terminologiji pripada svijesti ?ovjeka i ni?emu drugom. Preko duše i spiritualnih mo?i, ?ovjek može uzdignuti sebe do razine Božanstva, kada prestaju svi antagonizmi, jer je to trenutak samospoznaje, samoostvarenja, apsolutne svijesti i uranjanja u JEDNO.

Spoznati svijet jedino možemo preko sebe, sredine u kojoj živimo, svega onoga što opažamo do horizonta, znanjem, pro?iš?enjem i raznim tehnikama joge i meditacije, kada postajemo svjesni potencijala u sebi, koji je samo komadi? svijeta.

Jedinstvo svijeta je savršen i pravedan kozmi?ki red, bez izuzetka i ostatka. Tom redu i pravdi jedino možemo uzvratiti kroz ljubav i Božanstvo, biti zahvalni, pažljivi i odgovorni što postojimo.

I sam život izvire iz Boga, kao beskrajno stablo koje se stalno grana na živote individualiziranih duša.

Po?etak spoznaje života je mogu? samo kroz jedan Put i to obrnutim smjerom nego nas je duša stvorila.

Krupni plan neba i zvijezde koje vidimo, pomaže nam u proširivanju znanja do razine potpunog uvida, a to zna?i uranjanje u ocean svijeta, obzirom da je naše bi?e kao najsitnija to?kica prostora svijeta, ili kap vode beskrajnog oceana.

Zbog spiritualnih mo?i, preko apsolutne svijesti, postaješ pravi Bog.

Naravno ništa ne ide bez pravog znanja i bez navika, koje lagano prerastaju u iskustva.

Po?etak samospoznaje i po?etak životnog puta kre?e iz daha i završava u njemu, prepora?anjem ili prosvjetljenjem. Bezuvjetna prisutnost u dahu vodi u svjesnost i kona?ni cilj slobode.

Život je najjednostavniji na svijetu i sva ponašanja pojedinca izvan te jednostavnosti, ravno je nezrelosti, neznanju i neosvještenosti. To se najbolje vidi po Božanstvu, koje ve?ina ne razumije.

Nedovoljno znanje o tijelu još više se odražava na poznavanje duše i Boga.

Zbog toga centar tvog tvog života nikada ne možeš biti TI, sa imenom, prezimenom, diplomom, položajem u društvu, novcem, obitelji, djecom, ?ak ni tijelom.

Simbolizam života duše i tijela jest srce, kome ništa nije potrebno izuzev mira.

Sve drugo što radiš zbog života, nepotrebno je i li?i neznanju, jer je život duhovna stvarnost, neovisan od bilo ?ega materijalnog i metafizi?kog.

Dahu je potrebna prisutnost, srcu mir, a životu ljubav. Sve to zra?i toplinom, svjetloš?u i božanskom miloš?u, u smislu slobode, bez ostatka.

Život je istinski Bog i jedino ga svjesno možeš doživjeti u sebi i dopustiti postojanje te ?arolije.

Biti svjestan zna?i osje?ati se jasno, kao da je sva mo? svijeta tvoja, kao da si kap vode beskrajne mo?i oceana, JEDNO snjim. Spiritualno se to može posti?i, naravno uz pravo znanje i pro?iš?enje.

U stanju pune svijesti ne postoji materijalna ovisnost, ego, ljubav, želja, ne postoji ništa, sve je podre?eno univerzalnom, u smislu božanske milosti i slobode.


JEDNOSTAVNOST ŽIVOTA

Život mora biti krajnje jednostavan, nenametljiv, bez napora, svima drag, u svemu kao Božanstvo, mo?an kao prostor, istinit kao svjetlost, jasan kao svijest i slobodan kao beskraj vje?nosti.

Jednostavnost života izvire iz vakuuma prostora Apsoluta, prenosi se na ?istu vibraciju energije, materijalizira u fizi?kom tijelu i kao svjesnost se ponovo vra?a Izvoru.

Život je uvijek podržan Božanstvom, kako u nesvjesnom, tako i u svjesnom stanju uživaoca, uz bezuvjetnu podršku apsolutne inteligencije.

Da bi život imao smisao, moraš biti bezuvjetno prisutan u njemu, preko svijesti, koju opet koristiš od same inteligencije.

Sve po?inje sa prostorom i završava u njemu. Zbog ograni?enosti materije, potrebno je neko vrijeme da se slože svi ?imbenici života.

Prostor tvog bi?a je ovisan o dahu, ?ime sebe povezuješ sa cjelinom prostora izvan tvoje kože.
Prisutnost i pra?enje daha dovodi te u sklad sa univerzalnim postojanjem, jer kada je prostor izvan tijela jednak prostoru u tijelu, onda si ti krajnje jednostavan, miran, životan.

No dah je kao nemirni mjehuri? zraka libele, u svemu kao intuitivna svjesnost, koji prati odnos duše i tijela, manifestiraju?i se kroz otkucaje srca koje osje?aš.

Jednostavnost života je u tome što prema njemu nemaš nikakvu obvezu, jedino trebaš biti bezuvjetno prisutan u njemu kroz stalnu budnost.

Moraš shvatiti da je život pravi Bog, neovisan od tvog ponašanja, znanja, navika. On ?e uvijek biti Bog, a da li ?eš TI postati toga svjestan, upravo ovisi od TEBE, od tvog znanja i umije?a. Samo te svijest dijeli od bezuvjetne ljubavi, od blaženstva i božanske milosti, od istine, mira i slobode. Ali i svijest nije tvoja i ona je univerzalna, samo joj trebaš dopustiti da dahom u?e u tebe, a kada osjetiš tu mo? i ?aroliju, poslije ?e biti lako. Zbog ograni?enosti fizi?kog tijela, tvoj dah trebaš preto?iti u duh i tada ?eš postati svjestan života.

Nemamo potrebe proširivati ovu pri?u, jer život mora biti jednostavan. Sve se svodi na pro?iš?enje, na jasno?u, na mir.

Životni put ne može biti krivudav, jer njime struji energija brzine svjetlosti i uvijek mora biti ?ist. Zato ne smiješ ništa komplicirati, odbijati, blokirati, posjedovati i tjerati po svome, jer je sve stvar beskraja ?iji si i TI sastavni dio.

Zbog suvremenih tokova život je u svemu izgubio jednostavnost i za ve?inu ljudi postaje napor. Pojedinac je primoran sve više misliti, nema mir, zaboravio je ljubav i prave vrijednosti, a u njemu se uselila želja, koja ?e prije postati patnja nego biti ispunjena. Mnogo je danas onih koji sebe vide u mraku i kavezu života, ?esto u velikim patnjama i teškim bolestima. Naravno, neznanje je jedini krivac, iako se ?ini da je za život ?ovjeka uvijek netko drugi kriv. Uz pravo znanje jasnije reagiraš kada život postaje jednostavniji.

Ako si odlu?an povratiti radost života, onda mu pri?i na jedini mogu?i na?in, preko duhovnih principa, jer je on u svemu duhovne prirode.

Da li si TI jednostavan ovisi od mira u tebi. Neki ljudi vode ra?una o hrani, kulturi stanovanja i mnogim drugim stvarima, ali u kona?nici nisu jednostavni, jer nemaju mirne misli, jake su im emotivne reakcije, podložni su osje?anjima, sje?anjima, a ego im se brani kroz jednu ili više karakternih obrana, preko straha, pohlepe, neiskrenosti, mržnje i ponosa.

komentar

Pravo znanje kanalizira misli, a one smiruju osjetila, tako se um lakše prepušta višoj vibraciji - duhu, a on svijesti.

Osvješ?ivanje tijela ima i prakti?nu manifestaciju, ispoljenu kroz nagon, nesigurnost, tremor nogu i ruku, šmrcanje u nosu, zujanje u ušima, suzenje o?iju, sušenje usta, promjenu glasa, nemirne misli i niz drugih fizi?kih manifestacija.

Sve se to dešava zbog ega koji se upravo brani pred umom koji ho?e po svaku cijenu pre?i u duh. Kada postoji pravo znanje, kontemplacijom pomažeš umu, koncentriraju?i ga prema duhu. Prevo?enjem uma u duh, ego se ponaša kao napušteno dijete, me?utim, pojavom svjesnosti ego kao da ne postoji.

Pravo znanje je kada kora?aš putem istine, gdje se um predaje, a svjetlost obasjava svijest. U suštini od nesvijesti do nadsvijesti samo se dešava svjetlosni prijelaz iz tame u kojoj ništa ne vidiš, uranjaju?i sve dublje u jasno?u uvida, mo?i i slobode.ISTINA O HRANI

Hranu koju jedeš ima veze sa kulturom i navikama, koje nisu u skladu sa znanjem i istinom, u pogledu metaboliziranja duše u fizi?kom tijelu.

Kada želiš nešto pojesti, automatski dolazi do pokretanja metabolizma i to još u žu?noj vre?ici koja reagira na tvoju želju. Enzimi, hormoni i drugi ?imbenici metabolizma kre?u u akciju razgradnje hrane. Najbolje je da njihov rad uvijek bude optimalan i to ovisi od tvog znanja o hrani.

Prera?eni i rafinirani industrijski okusi hrane, pogotovu še?era, alkohola, kave, ?okolade i drugih, ?ine metabolizam ekstremno brzim, sa efektom lažnog užitka i drogiranosti. To stvara jaku ovisnost, koja zasigurno vodi u bolest.

Kroz znanje o hrani to?no znaš suštinu i efekte konzumirane hrane i tako se ponašaš.

Znanost promatra hranu kroz fizi?ke zakone materije, ne uvažavaju?i njen u?inak na sve aspekte života.

Poznato je da se od ukupne koli?ine pojedene hrane 99,99 % izbaci iz tijela, dok se zanemarljivi dio metabolizira u krv, limfu i životnu silu. To ukazuje da optimalno fizi?ko tijelo ne živi od hrane, ve? od energije. Na taj na?in znanost o hrani veoma malo zna, kao što malo zna o vodi, vatri i ostalim elementima.

Hrani prilaziš da bude raznovrsna, sa izobiljem bjelan?evina, ugljikohidrata, minerala, vitamina, masti i ulja, temeljem nekakvih kalorija. Pitanje je kakve to veze ima sa pro?iš?enjem tijela, jer, jedna je stvar znanost, logika i biokemija tvari, a druga stvar energija i život. Niti je dobar prebrz metabolizam, niti onaj veoma usporen, a sve to ovisi o namirnicama koje jedeš.

Hrani moraš prilaziti temeljem istine života, a ne uživanja. Sladokusci kao da nemaju pojma da se i od kraljevske trpeze hrana u želucu ponaša kao obi?ne spla?ine. Na taj na?in samo podržavaju ego.

Prera?ena hrana je podložna brzoj oksidaciji ?ime se munjevito mijenja nutritivna kakvo?a. Primjera radi, zrna od žitarica su veoma postojana, prirodna, mogu proklijati i stvoriti novi život, ali kada se ta zrna samelju u brašno, ono ve? oksidira za dva sata. Jednako tako sok od iscje?ene jabuke na otvorenom zraku ne živi dulje od pola sata. Sok od lubenice ne živi ni minutu. Zamisli onda hranu koja mjesecima stoji u magacinima velikih trgova?kih lanaca. Svakako se radi o potpuno mrtvoj hrani koja je umjetno zašti?ena od kvarenja, sa veoma jakim konzervansima. Kada pogledaš sastav nekakve slastice ili bilo kog prera?enog proizvoda, vidiš da u njemu bude na desetine raznih dodataka. Možeš li uop?e zamisliti kako ?e se to razgraditi u želucu? Ti se onda slijepo usudiš kupiti tu hranu i pojesti je sa užitkom. U vegetarijanstvu i makrobioti?koj prehrani teži se da pripremljena hrana ne sadrži više od ?etiri sastojka, upravo zbog kasnije razgradnje.

Mora ti biti jasno da je najbolja hrana koju možeš prirodno ?uvati na sobnoj temperaturi i fermentirana hrana sa dodatkom samo morske soli, jer ona daje blago lužnati u?inak želuda?nih sokova, od kojih kasnije nastaje zdravija krv i limfa.

Kada pitaš dijete zašto jedemo hranu, ono odgovara zato jer smo gladni. Naravno, ne možeš se ponašati kao dijete, nego o hrani moraš znati mnogo više.

Ve? se ra?aju bebe sa tri spirale DNK, kojima ova hrana ne godi, nego im treba ?iste energije. To ukazuje da ?e neke nove generacije sa više spirala DNK (?ak 12), živjeti bez ove hrane na koju si navikao. Svakako ?e to biti evolutivni pomak ka višoj razini stvarnosti, od ove sada.

Imaju?i u vidu sve više prera?ene industrijske hrane, koja ni u ?emu ne li?i prirodnoj, jasno ukazuje na ?injenicu da se po pitanju hrane navikavaš kao ribe u ne?istoj vodi, bez znanja i odluke da nešto popraviš na tom planu.

Utisak je, život ti ovisi od nekakvih nebitnih stvari i s njim uop?e nisi u stanju upravljati.

U samospoznaji života dolaziš do istine o svemu, pa i o hrani. Naravno, istina je uvijek na suprotnoj strani.

Ova pri?a nije za one koji životu prilaze sa znanjem, istinom, jasno i slobodno.ŽIVOT JE PRIRODNA SVJESNOST

Postojanje je život, u svemu jednostavan i neovisan, koga mogu razumijeti i djeca od desetak godina. Strah od života, bez mira i slobode, umišljaš sam i ponašaš se kao ovisnik u nebitnim stvarima, iako si božansko bi?e, jedinstven na svijetu.

Što trebaš znati o životu?

Sam život predstavlja apsolutnu inteligenciju, koju ?eš shvatiti odrastanjem, sazrijevanjem, znanjem i doživljajem u dubini svoga bi?a.

Radi se o zatvorenom krugu - životnom putu, sastavljenom od više faza stvarnosti.

Original života je duhovna božanska stvarnost, kao vje?nost.

Druga faza života je duša, koju prati metafizi?ka realnost energije.

Tre?a faza života je fizi?ko tijelo, materijalno, objektivno, relativno i prolazno u vremenu.

Promatraju?i ove faze, možeš zaklju?iti da je život cjelina JEDNO, izražen u tvom bi?u, kroz više aspekata: duhovni, intelektualni, mentalni i fizi?ki. Osjetilima opažaš fizi?ko tijelo, a sviješ?u doživljavaš dublju stvarnost života, nekada nesvjesno, nekada jasnije, a mogao bi posti?i i stanje nadsvijesti.

Duhovni aspekt života je tvoj an?eo ?uvar, predstavlja vje?nost i slobodu, ali tebi to ništa ne zna?i ako nisi postigao svijest na nižim razinama.

U spoznaju života trebaš od ne?ega krenuti i to ?e biti po?etak tvog životnog puta. Naravno, jedino možeš krenuti od vidljivog i opipljivog tijela, jer dušu i sam život još ne vidiš. U suštini život je vje?an, to ?eš shvatiti mnogo kasnije, a tebi preostaje osvjetljavanje puta na kome ?eš spoznati sve to?ke života.

Po?etak je tvoj DAH, koga slobodno možeš zamisliti kao DUH. Udah predstavlja oživljavanje tijela, ali i zatvaranje duha (u bocu), a izdah predstavlja prepora?anje, u smislu osloba?anja duha. Kroz simbolizam daha možeš sagledati cjeli životni put. Ako si ve? krenuo u samospoznaju, onda moraš biti odlu?an, budan i prisutan na putu kako bi mogao doživjeti što ?e se sve dogoditi. To zna?i moraš pratiti svoj dah; a to se postiže vizualizacijom, koncentracijom i dubljim promišljanjem (kontemplacijom). Tvoj dah je za tebe novoro?ena beba, nad kojom moraš biti bezuvjetno budan i voditi ra?una da slu?ajno ne prestane disati.

?esto ?eš se umoriti od pra?enja daha i prirodno ?eš zaspati. Dok spavaš tvoj um je i dalje budan, ali ovoga puta u nesvjesnom umu. Zato ti se dah usporio, a tijelo ohladilo. Ponovnim bu?enjem, opet nastavljaš pratiti dah i život.

Znanje o životu i prisutnost u dahu definira tvoje ponašanje.

Za udah si odgovoran ti i navikavaj se da bude što mirniji i dublji, a izdah je nešto drugo, dogodit ?e se i bez tvoje volje, jer mu sam život nalaže pro?iš?enje i preporod.

Ve? možeš zamisliti životni put kao zatvoreni krug daha (udaha i izdaha), manifestiran u tvojoj svijesti. Zna?i, na životnom putu si na nekoj razini svijesti, nekada u nesvjesnom, nekada u nagonskom, nekada u ljubavnom, a nekada u najjasnijem uvidu. I tako si prisutan u životu, preko daha. Me?utim, to rade i životinje, a ?ovjek je ipak evoluirao do više razine spiritualnih mo?i.

Što bi to moglo biti?

Tvoj dah ukazuje na fizi?ko postojanje tijela, konzumiranje hrane, seksualnost i mnoge druge stvari koje radiš, s voljom, željom, uspješno ili neuspješno, ?esto naporno i uz boli, a život ti nudi potpunu kreativnost i slobodu, samo kada uroniš duboko u sebe, u božanstvo, u istinu i svijest.

Pro?iš?enjem tijela, jogom i meditacijom, možeš posti?i prosvjetljenje, nadsvijest i slobodu, kada ne moraš misliti o dahu, hrani, tijelu ili bilo ?emu drugom, na prirodan i komforan na?in, putem znanja, kada se služiš apsolutnom inteligencijom koja uvijek postoji u tebi. Mnogi ljudi griješe, kada imaju želju, pate, neodlu?ni su, bolesni i nesvjesni svega onoga što im život istinski pruža.

Život je apsolutno znanje, kojim možeš proširiti sebe od jedne to?ke do beskraja prostora, hologramski u svim smjerovima, u smislu svjesnosti i potpunog uvida. Na taj na?in postaješ pravi Bog, o kome mnogi nemaju pojma što jest, a ti se zaista osje?aš mo?no kao Bog, jer nisi više samo bezna?ajno tijelo, nego si ?itav Svemir, bezvremen, beskrajan i vje?an. To ve? nije nikakva izmišljotina, nego jedina duhovna stvarnost, ona koju nisi poznavao na po?etku životnog puta. Tek sada, u nadsvijesti, oslobo?en si svega, pa i onog daha sa kojim si se toliko uzdigao. Postao si JEDNO s apsolutnom inteligencijom i tvoje tijelo više nije bitno. Ali to ne zna?i da si poludio i udaljio se od obi?nog života, nego si u svemu postao prirodan i jednostavan.

Sada ti upravljaš životom, možeš raditi što god ho?eš, sve ti je jasno i za svaku životnu situaciju u trenutku ispravno reagiraš. Ne samo to i drugima možeš biti od velike pomo?i.

Za tebe više ne postoji strah, želja, patnja, bol, strast, jer si postao božanska milost, koja je samo tebi jasna, a drugi mogu sanjati o njoj.

Vidiš da se oko tebe priroda uvijek mijenja, ali i u toj stalnoj mijeni postoji red kao vje?no postojanje, koje jedino možeš prepoznati u svijesti.

Ljubav i znanje te vode u mir, svijest i radost života.
KOLIKO ZNAŠ O ŽIVOTU

Sve što postoji na svijetu stvoreno je iz Izvora u prostoru duhovne suštine, kao individualizirani život duše. Duša se metabolizira u fizi?ko tijelo, koje odrasta i sazrijeva preko uma. Život je u svemu podržan prirodnom inteligencijom, a u slu?aju tijela, uz znanje um prerasta u iskustvo i preko duha nalazi istinu, budi intuitivnu svjesnost i ponovno se vra?a Izvoru, u smislu kona?ne slobode.

Životni put ovisi od samog sjemena i karme. Najbolje je kada se životni put realizira po vertikali evolutivne zrelosti, neovisno od vremena i svih materijalnih utjecaja iz vana.

Trebaš nau?iti i znati da si u svemu božansko bi?e, kao istina i duhovna stvarnost, manifestiran fizi?kim tijelom, koje je ograni?eno kao materija, relativno i prolazno u vremenu, ali sa spiritualnim mo?ima, preko kojih možeš potpuno spoznati život u svim aspektima. Tako ?e tvoje ponašanje biti vo?eno osjetilima, mislima i umom, koga možeš prevesti u duh, istinu i svijest.

Ljubav, blaženstvo i milost definiraju karakter, ponašanje i kreativnost, ?ime postižeš potreban mir i lako?u ostvarenja svih zamisli, u skladu sa stvarnim mogu?nostima i potrebama.

Kreativnost je znak pro?iš?ene karme, volje, mo?i i radosti, temeljem koje lako realiziraš materijalne potrebe.

Jednostavan si kada imaš znanje, kada si miran, kada ti je sve jasno i naravno kada dobro ?iniš drugima. Tako se razvija mo? prosu?ivanja i sve postaje lakše.

Ve?ina ljudi ima naviku iz djetinjstva, da uvijek nešto o?ekuju u životu. Samim ro?enjem, po pitanju života, ve? si realizirao sebe, nemaš što drugo o?ekivati, jer si svakako na Putu koga ?eš sam osvjetljavati u svijesti ili ?eš i?i stranputicom kroz želje, patnje, strasti i boli. Trebaš se navikavati duboko osje?ati sebe, a ne o?ekivati nekakav zamišljeni život koji nema nikakve veze s tobom, jer ti ve? jesi život. Sve drugo što bi se moglo dogoditi, samo je materijalne prirode i nema nikakve veze sa duhovnim životom. Ako je tijelo prolazno, onda su i sva materijalna ostvarenja prolazna. Zato ideal ne možeš tražiti u materijalnom, ve? u duhovnom.

Mnogi ljudi nešto žele, planiraju, smaraju se nepotrebnim mislima i time postaju komplicirani, zbunjeni, uvijek u kaosu, bez mira, bez ljubavi i radosti. Takvi lako ostaju bez volje, bez snage i skloni su nagovoru, vjeri i sudbini.

Život je nešto veoma konkretno, prirodno i jednostavno, ako ga neznanjem sam ne zakompliciraš.

Biti ?eš miran i radostan samo kada si prisutan, budan i koncentriran na dah, kada si u skladu, libeli i životu, koji te uvijek vodi Putim savršenstva, ako imaš znanje to napraviti.

Suština duhovnog plana jest što na toj razini uvida nemaš zbrku i nemaš što birati, jer duhovno je uvijek samo JEDNO. Jednostavno ne moraš misliti i ne postoji nikakva negativnost zbog koje bi ti bio nezadovoljan ili ugrožen.

U ?emu se razlikuješ od vlastitog života?

Gdje god si ti, život te bezuvjetno prati. Me?utim, ?esto puta ne sjetiš se svog života, eto u tome je razlika, u budnosti i prisutnosti.

Koliko je za tebe neshvatljiva duhovna stvarnost, toliko je i apsolutna svijest neshvatljiva za tvoj um. Sve su to ograni?ene mogu?nosti fizi?kog tijela u odnosu na energiju i duhovnu stvarnost. Zbog toga ti je znanje potrebno.

Životni put duše prolazi kroz mnoge inkarnacije, jer je to neminovnost evolutivnog toka i pro?iš?enja svega stvorenog do apsolutnog stanja.

Ništa ne može biti slu?ajno, sve je sa svrhom, uz mijenu uzroka i posljedice.

Sve što znaš, misliš, govoriš, radiš, jedeš i sve ostale tvoje aktivnosti trebaju biti jednostavne, jer ako to nije, ni život ti ne može biti jednostavan.
ISTINA JE PUT ŽIVOTA

Odozdo prema gore ili iz vana prema unutra, uvi?aš razliku što život jest.
Najprije je to fizi?ko tijelo, osje?anje, misao, sje?anje, emocija, strast, nagon ili želja.

Dubljim uranjanjem u sebe, osje?aš da je život ipak ljubav.
No to je tek polovica puta i uz malo znanja, spoznaješ istinu života, kroz slobodni duh.

Iza istine dolazi jasno?a uvida stvarnosti života, u smislu najdubljeg osje?anja mira, milosti i slobode.

Sama istina nije znanje ni iskustvo, ve? bezuvjetno dopuštenje kozmi?kog reda u svakom trenutku, bez ostatka, od strane svjesnog entiteta.

Istina nije ni raj, ni pakao, ni vjera, ni sudbina, ni mogu?nost, ni svijest, ve? svjetlosni zid ili vrata koja najblještavijom svjetloš?u štiti apsolutno stanje Boga, kada svjesni entitet uranja u Božanstvo.

Istina je svršeno stanje bez ostatka, kada naj?istija energija ulazi u apsolutno stanje.

Kroz vrata istine ne možeš pro?i TI, ni objektivno ni subjektivno, jedino prolazi univerzalni duh ili apsolutna inteligencija, koja je u svakoj to?ki prostora svijeta.

Zašto ljudi teško prihva?aju duhovnost?

Odgovor je zaista jednostavan, jer ljudi ni u ?emu nisu jednostavni. Ne žive u granicama svojih mogu?nosti i potreba, niti su slobodni.

Obi?an ?ovjek radi previše, stvara previše, grabi previše, uživa previše, ovisan je o društvu previše, nikada nije slobodan, nikada nema mira, nikada nije u ravni kreativnosti, pune ljubavi, slobodnog duha i jasne svijesti. Nikada ne daje sebi priliku pro?iš?enja, osloba?anja od misli, sje?anja, emotivnog reagiranja, ve? je stalno napet ili u depresiji, van sklada duše i tijela. Nikada nije u libeli.

Zbog takvog ponašanja, genetskog naslije?a, ne?istog sjemena i zaprljane karme, obi?an ?ovjek nije u prilici dati pravo mjesto duhovnom aspektu života, ve? se mu?i u željama i iluziji, pri ?emu nema jasan uvid stvarnosti. Za njega je stvarnost ego. Što možeš o?ekivati od nekoga tko na život gleda kroz prizmu maske ega? Ponašanje takvog pojedinca ne može biti uskla?eno.

Svima je stalo do sirove snage, pri ?emu nitko ne prepoznaje božansku mo? kroz milost.

Obi?an ?ovjek ne vidi istinu, nije ni zainteresiran za pravo znanje, nego se zadovoljava materijalnim vrijednostima.

Promatraju?i obi?nog ?ovjeka, uvijek opažaš da je u grijehu i da ništa ne radi kako treba, imaju?i pri tome izgovor za svaku situaciju.

Život nije moranje ni izgovor, ve? božanska vje?nost, kao beskrajna ?arolija i radost.

Svjesni entitet ne može imati koristi od Božanstva ako se bezuvjetno ne preda duhovnoj stvarnosti. Tada pro?iš?eni duh (suptilna energija) prelazi kroz vrata istine u svjetlost i to je dokaz da više u duhovnom prostoru um ne mešetari, da je postignuta nirvana kao potpuna sloboda vakuuma i apsoalutnog stanja, da je svijest postigla jasno?u apsolutne svijesti. U stanju slobode sve postaje milostivo, zdravo, bezvremeno, mirno.

Kreacija svijeta je definirana prostorom i u tom prostoru je sve: Apsolut, energija, materija, sve individualizirane duše, Bog, sve stvoreno, ništa ne može biti podvojeno i sve predstavlja cjelinu JEDNO. Jedino ?ovjek uzima sebi pravo biti izdvojen od cjeline, zato jer ima um, može misliti i ponašati se na svoj na?in, izvan kozmi?kog reda.

U prostoru je sve hologramski postavljeno i ništa drugome ne smeta.

Jedino duhovna stvarnost, sa svojim beskrajnim vakuumom ima potpunu slobodu.

Energija ima konstantu vibracije.

Materija je u svemu ograni?ena i relativna.

Prostor je izobilje individualiziranih duša i svaka ima svoj životni put i kodove sa kojim je direktno povezana sa Izvorom. Duše su neprekidno u kozmi?koj igri, odbijaju se, privla?e, oblikuju materijalnu prirodu i na kraju se ipak povla?e odakle su i došle, u Izvor. Životni put svake duše predodre?en je evolutivnom zreloš?u. U slu?aju ljudske duše, životni put ovisi o potpunom osloba?anju duha, istini i povezivanju s univerzalnim duhom (univerzalnom dušom) i apsolutnom inteligencijom. Obzirom da Bog ne može biti zarobljen u fizi?kom tijelu, duša predstavlja poveznicu, jer ?e kroz um pokušati dosegnuti Izvor u ovoj inkarnaciji. Kada ?e duša realizirati životni put do kraja, ovisi o svjesnom entitetu koji upravlja umom.

Na prvi pogled sve to izgleda nedostižno, ali je najjednostavnije jer se samo radi o znanju, budnosti i prisutnosti u vlastitom dahu.

Ponašanje ?ovjeka direktno ovisi od njegove želje. Ono što ?ovjek želi, svjesno ili u podsvjesnom umu, biti ?e glavno usmjerenje pažnje uma. ?ak i kada je netko bolestan, u principu, on to želi duboko u sebi. Za duhovnu stvarnost želja nije potrebna, jer se na toj razini nema što ostvariti.

Obi?an ?ovjek uvijek isti?e SEBE, ja?aju?i dominaciju ega i kada bi pokušao uzdignuti se na višu dimenziju stvarnosti, ego se tada jako brani i duhovno prepora?anje ne uspijeva. Tu je potrebno pravo znanje i dobar trening uma.


ŠTO JE ŽIVOT

Najkra?e re?eno život je evolutivna, kozmi?ka i božanska svjesnost (razli?ito manifestirano kod svega stvorenog - atomski, molekularno, instiktivno, foto-sinteti?ko i spiritualno), u smislu apsolutne slobode i vje?nosti, na na?in utjelovljenja Boga, kroz bezuvjetnu ljubav prema Stvoritelju.

Bog nije ništa ako nije manifestiran kroz život individualizirane duše. Tako se postiže cjelina JEDNO, kao nešto kozmi?ki pravedno, apsolutno ure?eno i vje?no, bez linearnog vremena.

Od Boga, preko energije, do svake materijalizirane duše, provla?i se (u prostornom hologramu svijeta) kod pripadnosti Bogu, kako bi se stvoreno moglo identificirati s njim, evolutivno pro?istiti i ponovno vratiti Izvoru.

Ti što osje?aš i misliš, trebaš iskoristiti dar svjesnosti i stalno biti prisutan na svom životnom putu, koga si najprije osvijetlio. Me?utim, ti nisi brzo lete?i satelit koji bi kružio orbitom zamišljene staze života, brzinom svjetlosti koju postižu tvoja osje?anja i misli, ali zato postoji jednostavan, miran i komforan na?in da se održiš na putu života, osloba?anjem duha, koji ?e u trenutku - hologramski, biti budan i prisutan u svakoj to?ki tvog životnog puta i životnog puta svake duše cjeline svijeta.

Duhovni principi za osloba?anje duha su krajnje prirodni i jednostavni, svode?i se na prošireno znanje i ljubav, šire?i tako svoju svjetlu auru i povezuju?i je sa aurama svih duša svijeta.

Tako postaješ istinit, mo?an, miran, jednostavan, kreativan, radostan, svjestan i slobodan. Na taj na?in Božanstvo postaje tvoja stvarnost, jer je izravno doživljavaš kroz blaženstvo i milost, jer zra?iš i svima si dobro došao.

Tvoj život je materijaliziran kroz tvoje tijelo, tako što tvoja duša kopira tvoju božansku sliku, preko kodova DNK, samo onda kada si miran i kada joj dopustiš da se oblikovanje tijela, kroz svakodnevnu zamjenu tjelesnih stanica, neometano odvija.

Stvoren si od vlastite ideje, božanske duše, jedinstven si na svijetu i možeš biti mo?an i neprimjetan kao Bog, ?ine?i dobro svima. Oblikuje te energija, zrak, voda (?ista H2O - destilirana voda), kroz dah i klorofil od vegetacije - majke prirode, kroz metabolizam, stvaranjem hemoglobina, krvi i limfe, kao prirodne hrane za tvoje tjelesne stanice.

Kao što sam možeš prosuditi, život od tebe ne traži ništa; budi miran jer je sve ve? božanski zamišljeno preko duše. Nemoj misliti o onome što nije istina jer tako gubiš mir, blokiraš um, ja?aš obranu ega (rušiš karakter), ?ime držiš vlastiti duh u kavezu svojih želja, strasti, emocija, vjere i sudbine, umjesto da mirno upravljaš svojim životom, onako kako je prirodno zamišljeno. Umjesto mira, ljubavi i radosti u tvom srcu, ti postaješ društveno ovisan, lažno ponosan, religiozno moralan, pohlepan, nasilan i bolestan, grabe?i sve i svašta, a upravo ti ništa nije potrebno osim života koga si dobio na dar.

Sve tvoje životne radosti neka budu dio tebe, a ne lažnog perja iz vana. Zaboravi na osje?anja i misli, ne vjeruj kao neznalica i nezrelo dijete, nego budi budan, zahvalan, pažljiv, ljubazan i odgovoran za život svoje duše i sve duše svijeta, jer su ti one bra?a i sestre po Stvoritelju.


DUH JE MATERIJALAN

Duh ?ovjeka je najšire znanje i svjesnost u smislu sveprisutnosti uma u svakoj stanici tijela.

Kada imaš prošireno znanje o ne?emu, osjetiš nekakvu sigurnost u vidu istine i prožme te ugodna vibracija u cijelom tijelu, a to nije ništa drugo nego blaženstvo, ljubav, radost, svjesnost i sloboda; sve u jednom.

Bez stanja duha tvoja svjesnost je ograni?ena na opažanja putem osjetila, ali osjetila nemaju mo? opažati tijelo iznutra. U opažanju onoga što te okružuje, osjetilima pomažu misli, traže?i istinu. Osjetila su stalno aktivna, misli tako?er i sve se to ugra?uje u nekakvu reakciju cjelog bi?a koju nazivamo UM ?ovjeka.

UM je neizbježno stanje ?ovjeka, nazivamo ga EGO, uvijek se brani, ali ga jednostavno napadaš znanjem da srušiš njegovu branu koja se manifestira kao maska bi?a, od koje ti umišljaš da si samo tijelo iz vana, negiraju?i suštinski život iznutra.

Znanje se manifestira kao iskustvo uma u pinealnoj žlijezdi, hipofizi i mozgu ?ovjeka. Um sa iskustvom ne reagira kada je u pitanju istina i ti se zbog toga osje?aš mirno. Kada u glavi kulminira napetost traže?i odgovor u istini za nešto, mora postojati na?in da se te napetosti oslobodiš.

Trenutak kada imaš jaku odluku sko?iti umom sa tjemena glave, niz kralježnicu, nazivamo DUH, koji si oslobodio iz kaveza misli, uma i mozga i kona?no krenuo ka svim stanicama, jer on raznosi u prostoru tijela istinu o životu i postojanju, a to predstavlja tvoju svjesnost, slobodu, mir i radost.

Kroz duh ?ovjeka se pokre?e volja, osje?aš je kao da te nešto gura u le?ima, a ujedno se pokre?e životna sila, kao mo? tijela, manifestirana u spolovilima, kod muškarca u testisima, a kod žene u jajnicima.

Životna sila je nagon ?ovjeka, kao ruda uranijuma koji još nije aktivan u zra?enju. Aktiviranje životne sile ovisi o kreativnosti iznutra, o potrebi da se uspostavi neprekidni tok opažanja, misli, uma, duha, volje, nagona, imuniteta kroz ljubav, istine, svjesnosti tijela što sve završava zatvorenim krugom kada je duh dobio mo? i odlu?nost ponovo sko?iti iz glave duboko u unutarnji prostor tijela gdje je mrak i ništa se ne opaža osjetilima.

Potpuna svjesnost zadovoljava sve potrebe tijela u smislu materije.

Zamišljanje duha izvan tijela je neznanje. On najprije tebi služi da osvijestiš cjelo tijelo, da ne misliš ni o ?emu, da si miran, da misliš samo onda kada opaziš nešto nepoznato, da se ne mu?iš u mislima zbog sje?anja niti razmišljanja o budu?nosti.

Kada duh dobije potvrdu od istine, onda se to u tebi manifestira kao jasan uvid ili puna svjesnost, koju možeš znanjem proširiti do razine prirodne inteligencije.

Ovom spoznajom možeš zaklju?iti da je duh potpuno materijalan, jer je i sam Bog materijalan. U kozmosu samo postoji Bog sa licem i nali?jem, sa svjetlijom i mra?nom stranom, kao apstrakcija apsolutnog i manifestacija fizi?kog. Bog je JEDNO sa dva lica, a izme?u je vibriranje materije, najprije kroz metafizi?ku realnost, koju nazivamo zra?enje duše. Najmanjim iskorakom iz tame apsolutnog, odvaja se duša kao po?etna vibracija i zra?enje, koje ?e na kraju završiti nekom materijalizacijom, u obliku ili životu jedinke neke vrste. Tako se stvara materijalna priroda, koja je pod stalnim utjecajem individualnog vibriranja i zra?enja svega stvorenog, što nazivamo evolucijom pro?iš?enja materije.

Sve to predstavlja zatvoreni krug ili prostor svijeta u kome postoji beskrajni VAKUUM i MATERIJA, a to nije ništa drugo nego BOG.

Sada ti je jasnije zaklju?iti što je stvarnost, a što iluzija o postojanju, jer je istina jedna, a ona se upravo odnosi na JEDNO, cjelinu materije i Boga, što sve ?ini duhovnu suštinu svijeta.

Nemaš potrebe više razmišljati da li Bog postoji ili ne, što je stvarnost, a što nije, jer postoji samo Bog, kao apsolutna inteligencija, nevidljiv, svemo?an i manifestiran kroz tvoju dušu i tijelo, jedino kada proširenim znanjem iza?eš iz slijepog opažanja, oslobodiš se misli, uma i ega i duhom sko?iš unutar sebe u istinu života, ?ime si svjesno doživio Boga. Eto taj ?in nazivamo utjelovljenje Boga.

Prema tome, svi oni koji nemaju prošireno znanje, nego sve doživljavaju nagonski preko površinskih osje?anja, nemaju probu?eni duh iznutra i naravno da su podvojeni, tragaju?i za istinom, podvojeni u sebi, a ta podvojenost izaziva strah, ne možeš biti miran, ne osje?aš ljubav niti radost. Time blokiraš rad unutarnjih organa, svih funkcija tijela, slabiš imunitet i na kraju osje?aš nesigurnost, peckanja po tijelu u vidu crnih rupa i bolesti, a u pitanju je samo neznanje.

Svako dijete je nesigurno bez roditelja, nadaju?i se da ?e mu on znanjem i iskustvom uvijek pomo?i. Odrastanjem i novim znanjem um postaje iskusan i miran, ne reagira pred istinom, a ti si miran i jednostavno zra?iš iznutra, sebi i drugima. Odlu?an si, kreativan, nisi napor nikome, sve ti jasno.

Danas imamo mnogo umnih ljudi koji mnogo znaju, koji su u stanju prepraviti svijet u kome živimo, ali to nije pravo znanje, jer je usmjereno uništenju prirode nesvjesno, bez ljubavi i Božanske milosti.

Prava je utopija negirati i uništavati sam sebe, samo zbog jednog obi?nog znanja. No, problem ipak dolazi od društva, lažnog morala i religije, od obrazovanja koje je u funkciji društvene kontrole nad pojedincem, ?ime se ograni?ava sloboda, negira ljubav, život i Bog i sve se dovodi u ravan lažnog ponosa o lagodnom društvenom životu. To zaista nema smisla.

Prekraja?i svijeta imaju pravo negirati Boga i duhovnu suštinu svijeta, ali pojedinac jednako ima pravo osvijestiti sebe i spoznati istinu.

Suvremenost je surova za ?ovjeka, nepodnošljiva, ali evolutivno opravdana. Ako je UM uzrok, onda je posljedica djelovanja tog uma neizbježna, na na?in kakvim se znanjem oblikovao taj um.

Uništenje prirode je neizbježno, ali to ne mora biti bolno, nesvjesno ni tragi?no. Sve ima po?etak i kraj, sadržan u samom Bogu. Sve što postoji je negdje u nekoj to?ki prostora. Radi se o stalnoj mijeni, o kretanju, gdje se nešto vidi, a nešto ne vidi. Ti opažaš samo krupne i materijalizirane oblike, ali ne opažaš vibraciju u tim oblicima, ne opažaš njihovu dušu, a to je ista ta materija, samo u razli?itim stanjima materijalizacije; od apsolutnog vakuuma, preko vibracije, do krutog stanja same materije.

Možeš jasno zaklju?iti svijet je samo materija ili Bog, svejedno, drugo ništa ne postoji. Pri?a o energiji nije prakti?na jer je to ista materija u najsitnijem obliku, koji mora vibrirati. I ti si Bog samo kada istinski znaš da je to tako. Bez takve spoznaje i dalje ?eš biti u mraku i podvojen od života. Osvjetliti sebe iznutra samo se ti?e znanja, duha i svijesti. Ako netko može osvjetliti sebe kao Isus i Budhha, onda možeš i ti, samo ti treba pravo znanje.

Ništa se ne može riješiti silom, ratovima, ograni?avanjem slobode pojedincu, ali se ni preporod ?ovje?anstva i civilizacije tako?er ne može riješiti bez znanja, bez ljubavi, bez svijesti pojedinca. Nije problem u mo?nicima svijeta, u vlasti, u granicama, u podjelama, nego je problem što pojedinac sve te negativnosti podržava, jer ne vidi istinu života.

Ipak tu krivac ne postoji, sve je stvar evolutivne zrelosti materije.

Zbog neznanja svi su odnosi krivo ure?eni, gdje su prave prirodne vrijednosti, ljubav, radost i sloboda postale nebitne, jer je iluzija o lagodnom društvenom životu veoma jaka. Samo se buntovnici bune protiv toga i oni koji zbog ljubavi izgube glavu i ništa ne misle. Ali za radikalnije mijenjanje stanja treba se promijeniti pojedinac, na jednak na?in kao što se postiže prosvjetljenje preko duha i svih tjelesnih stanica. Pojedinac u društvu je kao stanica tijela, koja može biti ovisna, o zraku, hrani i vodi, a može biti i svjesna da živi mirno bez i?ega.

Ništa nije slu?ajno i ve? se ra?aju nove generacije djece sa tri zavojnice DNK, a to zna?i evolutivni progres ka ra?anju ?ovjeka sa 12 zavojnica DNK, a to bi zna?ilo život fizi?kog tijela ni od ?ega, po uzoru na Boga i to nije perpetum mobile, ve? prirodna mogu?nost materije. U biti je materija apsolutno inteligentna, jer je nali?je Boga. E sad, ta inteligencija ovisi o zrelosti samog sjemena, od novootkrivenog Higssovog bosona, od atomske strukture, od fotosinteze kod biljaka, nagona kod životinja i svijesti ?ovjeka.

U prirodi ima svega u izobilju i kada je prehrana u pitanju nije potrebna nikakva industrija niti prerada hrane. Priroda je organska, nastala od same vibracije sjemena materije, u ?istoj vodi (H2O), uz dodatak malo esencijalnih tvari za gra?u fizi?kog tijela, ali je ipak voda zadržala utjecaj u gra?i sa 70 %. Novom spoznajom o prehrani; koja nije nova ve? godinama poznata i osporavana od ve?ine, svatko ima prirodnu šansu preporoditi se, povratiti vitalnost tijela, imunitet, zdravlje, ljubav, radost, kreativnost, svjesnost i slobodu.

Tvoje ponašanje nije sramno i posljedica je neznanja, ali nikada nije kasno proširiti znanje i preporoditi se.

Svaka tvoja želja je samo neznanje, kao kod malog djeteta. Proširivanjem znanja želja nestaje jer gubi smisao. Sve imaš u sebi, ti si Bog kome zaista ništa nije potrebno. Da li moraš patiti, biti umišljen, jadan i bolestan zbog neznanja? Jasno ti je da je istina negdje skrivena, daleko od onoga što vidiš, daleko od društvenih utjecaja, pohranjena u tebi i ako je ne vidiš, onda je to tvoja greška i zato ne zra?iš punim sjajem prirodnog ?ovjeka, jer si u iluziji, zaveden, op?injen, ovisan, strastven, griješan, a ni ti neznaš zbog ?ega. Jednostavno se u tebi sve odvija bez znanja.

Nova demokracija i društvo uvijek ?e težiti ograni?avati tvoju slobodu, u?init ?e te zombijem, zato u?i i mijenjaj se. Oni sve znaju, samo se igraju pokusnih kuni?a i tragaju za spoznajom svijeta na na?in koji tebe užasava novim tehnologijama. Oni neka rade svoj posao, a ti budi svoj i bez njih, jasan sebi i drugima, u ljubavi, zdrav i radostan. Ne treba ti nikakvo materijalno bogatstvo, jer ti si Bog. Ne treba ti ni vjera u Boga, ni sudbina, samo prikupljaj znanje i najdublje osjeti život u blaženstvu srca.


VODA JE NA RED

Voda - H2O je živa i spoznaju?i prirodu vode, pro?isti?eš se, preporoditi, osvijestiti i prozra?iti ljubavlju.

Sunce zra?i i podržava oblikovanje naše prirode samo zato jer je pro?iš?eno ?istom jezgrom vodika.

Dijamant tako?er zra?i jer je u biti pro?iš?eni ugljik.

Da bi ?ovjek zra?io mora pro?istiti sebe do razine bezuvjetne ljubavi, istine, svijesti i Božanstva, i vratiti se na po?etak kada je bio božansko dijete, ?isto bez otpada u tijelu. Naravno, i karma je mentalni otpad koju najprije moraš pro?istiti.

Sve se to postiže znanjem, koje nikada ne?eš proširiti ?ekaju?i, kao nezrelo dijete, da ti netko drugi iz vana uradi. Društveno možeš napredovati, ali spoznati život i prozra?iti ljubavlju iznutra, jedino možeš sa ?istim tijelom i proširivanjem znanja do razine pune svijesti i slobode.

Prosvjetljenjem Buddhe, Isusa i drugih, ljudska vrsta je pokazala evolutivnu zrelost za život ?ovjeka bez zraka, vode i hrane, samo na kozmi?kim zra?enjima (kroz 12 utjecaja Zemlje i 10 utjecaja Neba). Priroda na Zemlji je oblikovana upravo zbog postignutog sklada zra?enja u atmosferi.

Zbog linearnog vremena, evolucija je spor proces, me?utim upravo prosvjetljenje ?ovjeka potvr?uje da se u duhovnoj stvarnosti, unutar tijela, metaboliziranje duše odvija brzinom svjetlosti. Tijelo je na prvi pogled tromo i više stati?no, ali najsitnije ?estice u njemu vibriraju kozmi?kim ubrzanjem.

Osobna je stvar pro?iš?enje i preporod pojedinca, zato neki dostižu nadsvijest, a ve?ina još uvijek ovisi o nagonu tijela, egu, primitivno, jer je to dokaz nepro?iš?ene karme kada je ?ovjek bio na razini životinje.

Ve? se ra?aju bebe sa tri zavojnice DNK (obi?an ?ovjek ima dvije) i imaju veliki problem probave hrane na koju smo navikli.

Kroz evoluciju i povijest ?ovjek je ubijao životinje i hranio se mesom. Pronašao je vatru i po?eo ga kuhati i uživati u pe?enici (to još uvijek radi), ali je sve više onih koji se protive tome, zbog duša životinja i zbog svijesti da životinjska hrana više nije za ljudsku prehranu, kada zelene vegetacije ima u izobilju, biljke ne bježe kada ih bereš, ve? se prirodno daju da ti napreduješ. Vegetacija je majka prirode, puna klorofila i ?iste destilirane vode, sa organski rastvorenim esencijalnim tvarima za gra?u tijela. Od klorofila se tvori hemoglobin i dalje ?ista krv, za pravilno metaboliziranje duše u tijelo, obnavljanjem stanica.

Zna?i ?ovjek je koristio meso za prehranu, onda biljke, na red dolazi ?ista voda H2O, kasnije ?e život biti samo na zrak i kona?no život koliko ho?eš, samo na kozmi?kim zra?enjima.

Nismo daleko od toga, bez obzira na nedovoljnu prosvje?enost ?ovje?anstva, jer je ?ovjek u biti uvijek duhovan, samo mu nedostaje spoznaja, do koje ?e lako do?i ako to postane op?i trend. Još uvijek se bavimo materijalnim bogatstvima i uživanjem u prolaznim vrijednostima.

Naravno i sada su kozmi?ka zra?enja prisutna u prostoru i u tebi, ali bez pravog znanja i pune svijesti, još se nisi oslobodio utjecaja nesvjesnog uma, misli, površinskih osje?anja, emocija, sje?anja, vjere i sudbine, ovisan si iz vana, bez ljubavi u srcu i bez jasnog uvida što je istina o životu u tebi. Još uvijek ti je ego jedina stvarnost tijela, nedostaje prošireno znanje, iskustvo i zrelost, duh i istina za pro?iš?enje i preporod u onostranom, gdje ništa više ne?e utjecati na tvoj život. Biti ?eš neovisan i slobodan. I sada si vje?an (zbog duhovnog života u sebi), ali ne zra?iš toplinom ljubavi iznutra, zato tvoja svijest oscilira izme?u stvarnosti i iluzije. Nešto ti je jasno, više toga nije i zato lako griješiš u svemu.

Cilj života je prosvijetliti i biti slobodan, ali to nije mogu?e bez pro?iš?enja tijela od otpada hrane u tijelu i karmi?kog otpada, kako bi nakon toga ostalo ono ?isto, prirodno tijelo ?ovjeka, koje jedino tada može zra?iti iznutra, toplinom ljubavi i božanskom milosti.

Voda je došla na red, u njoj si stvoren i moraš se vratiti njoj, bez obzira na sve grijehe, jer ?ovjek uvijek radi ono ?ega je svjestan, ono bez ?ega ne može i ono u ?emu uživa. Do sada si uživao u mnogim stvarima koja se novcem kupuju, red je došao na ?aroliju ?iste vode (naravno uz zrak i zra?enja iz vana), kojih u prirodi ima u izobilju.

Mnogi sada pokušavaju vegetarijanstvom, makrobiotikom i na druge na?ine pro?istiti sebe, ali je sve više pojedinaca zainteresiranih za pro?iš?enje i preporod destiliranom vodom i sokovima od svježeg vo?a i povr?a. Radosti nema kraja ako ne trebaš ništa kuhati niti jesti spla?ine, jer svaka termi?ki obra?ena namirnica preko 54 stupnja Celzija, prakti?ki je mrtva i nije za prehranu. Sve što pro?e stanje elementa vatre, kona?no umire, baš kao i tijelo s povišenom temperaturom.

Voda kao pojam ozna?ava ?istu H2O. Svaka druga voda, bila ona iz naj?istijih planinskih izvora, nije najbolja za prehranu, jer je svaka voda za metaboliziranje duše u tijelu ne?ista, sadrži mnogo otpadnih tvari i minerala koji su neprobavljivi i od kojih se voda kvari baš kao tijelo. Destilirana voda - H2O je živa, zra?i i ne kvari se. Ako razmisliš i medicina koristi destiliranu vodu za infuzije i ljekovite pripravke. Što oni ne bi koristili vodu iz gradskog vodovoda, jer sigurno znaju da je ne?ista, tim prije imaju?i u vidu ?injenicu klor kao najja?i otrov. Ništa manji otrov nije ni kuhinjska sol koju jedeš (natrijev klorid). Sol se u probavi ne veže u tijelu, ve? je u cjelosti izbaciš preko mokra?e i znoja. Drugo je pitanje prirodne potrebe tijela za natrijem u vo?u i povr?u, u obliku tragova organskog rastvora. Bez mnogo kompliciranja, kroz arterije ništa ne prolazi ako nije ?ista destilirana voda, zato je ona lijek u urgentnim slu?ajevima. Me?utim, s destiliranom vodom izravno si priklju?en na prirodnu infuziju.

Umišljeni znanstvenici se plaše kako nam planet ostaje bez ?iste vode za pi?e i nisu svjesni da je voda one?iš?ena, ustajala i bolesna baš kao i tvoje tijelo, ali lijek je uvijek na mjestu gdje je i bolest, u samom tijelu, u njegovom pro?iš?enju i osvješ?ivanju. Kada bilo koju ne?istu vodu destiliraš, ponovo postaje živa i u tome je sva mudrost, ako uop?e postoji. Zna?i industrija mineralane, pro?iš?ene i deminiralizirane vode je jedan od na?ina društva za zaglupljivanje ljudi i stvaranje aprofita, koji se vra?a kao bumerang u novim nepodnošljivim tehnologijama, podjelama me?u ljudima i ratovima u svijetu.

Spoznajom ?eš shvatiti suštinu vje?nog božanskog života, svoju neuništivost i nemaš potrebe biti griješan, patiti zbog grijeha u bolestima, nego budi slobodan i igraj se bezbrižno kao dijete. Gdje god da si, jedinstven si i cjelovit, ništa ti nije potrebno, niti ime, niti identitet, niti država, niti tvoja stranka, ni vjera, ni sudbina, niti putovnica, niti pripadnost naciji, obitelji ili bilo ?emu drugom, jer dok god moraš biti ovisan i ne?emu pripadati, ne?eš biti slobodan.

Ako je ?ista destilirana voda H2O, tvoj život (tijelo ti sadrži više od 70 % vode) i vegetacije i zraka ima u izobilju, zbog ?ega si u strahu, zbog ?ega brineš za sebe i obitelj, kada se svi možemo igrati kao djeca u ljubavi. Ako i najmanji stvor bezbrižno i božanski opstaje u prirodi, zašto bi se ti plašio kao najsvjesnije bi?e evolucije. Ipak moraš proširiti znanje i osloboditi se grijeha.

Na kraju ispada da je u tebi božanski život, ali toga još nisi svjestan, mu?iš se iza?i na pravi put, ali ne popustaš u uživanju iz vana. Moraš se kona?no okrenuti sebi iznutra. Kada uroniš u svoju stvarnost, zra?i?eš kao dragulj koji ti je još uvijek nedostižan.

Tvoja svijest mora biti oslobo?ena iluzije o lagodnom društvenom životu, o moralu, religiji, obrazovanju, braku, novcu, nezdravoj industrijskoj hrani, karakternim obranama koje su ti om?a oko vrata, jer od svega toga ti si zbunjen, bez zahvalnosti, pažnje, ljubaznosti i odgovornosti prema sebi i drugima.

Istinit si jedino kada si u svemu kao novoro?ena beba, jer se to odnosi na tvoju kreativnost.

Drugo je pitanje kako ?eš se izraziti u obi?nom životu, temeljem prirodnih sklonosti i sve što ?eš kreativno stvoriti ne?e biti napor niti otpad.

Bolest dolazi od otpada i ako postigneš mo? dijeliti nemo?nima ono što s lako?om stvaraš, to ne?e biti greška, jer ne?eš dijeliti milostinju nego sve što imaš - ljubav i milost iz srca.

Sve što je mir, ljubav, istina, svijest, sloboda, nije napor.

Za moje iskustvo s destiliranom vodom, sokovima od svježeg vo?a i povr?a, nemam rije?i hvale. Jedini je to put. Samo kada se sjetim neznanja, lutanja i traganja za spoznajom sebe i sav napor koji sam imao kroz 30 godina traže?i put, istinu i ljubav, uz knjige, makrobiotiku i duhovnu praksu, kona?no je voda došla na red.
JEDNOSTAVNOST ŽIVOTA

Svi smo po?etnici života, ali svojim znanjem i iskustvom pokušavam u tebi pokrenuti sve ono što je blokirano, što ti ne vidiš jer si mislima negdje odlutao.

Najsloženije si bi?e u prirodi, ali si ipak oblikovan na najjednostavniji na?in, iz sjemena, uz dušu, ?istu vodu H2O i potrebnih koli?ina esencijalnih tvari preko majke. Red je da i poslije ro?enja održiš princip jednostavnosti, uz povoljan feng shui života, kroz zrak, destiliranu vodu i potrebne koli?ine esencijalnih tvari za gra?u tijela, kojih najviše ima u sokovima od svježeg vo?a i povr?a.

Hrana za dušu je samo knedla, bez ništa. Navikni se da poslije svakog zalogaja gutaš knedlu, tako rade i božanske bebe. Uporedo s hranom za tijelo, trebaš hraniti i dušu. Jednostavno je - progutaš praznu knedlu. Kada poslije zalogaja ne možeš progutati knedlu, siguran je znak da prestaneš jesti, jer ?e gutanje hrane i vode biti višak. Višak hrane ne?eš povratiti kao beba, jer si vješt u obmanjivanju svog uma, pri ?emu ?eš jako povrijediti dušu, koja ?e morati te viškove hrane metabolizirati u nove mutirane stanice tijela. Tako nastaju sve crne rupe u tijelu, u vidu bolesti i na kraju pretilost. Nisi znao da jednako pravilo važi i za zrak. Kada poslije udaha ne možeš progutati knedlu, sigurno ?e se dijafragma podi?i i zaljepiti za grudni koš. To je znak da si pun sagorjelih plinova i toksina, a vakuum dijafragme podržava duboki izdisaj. Izdisaj je jednako povra?anju hrane.

Na ovaj na?in sigurno si prisutan u srcu, duša veselo metabolizira u tijelo, osje?aš ljubav, radostan si i zra?iš. Eto to je jednostavnost života.

Sigurno ?eš re?i kako ništa nije novo, da si to ve? znao i da je jednostavno. Me?utim, znanje ni?emu ne luži ako nije preto?eno u iskustvo. Svi znaju za Boga, život, istinu, ljubav, svijest, slobodu, kao simbole duhovnog bi?a, svjetlosti i zra?enja iznutra, pa ipak ve?ina ljudi je ovisna o nebitnim stvarima izvana, kroz želje i najrazli?itija uživanja.

Po meni je to neznanje.

Kada netko nešto nezna, nije problem nau?it ?e, me?utim kada znaš, a ?iniš nešto drugo, onda je to ve? poreme?aj karaktera.

Zasigurno je srce centar života, jer osje?aš njegov ritam, a dušu ne vidiš, no najteže je održati prisutnost i budnost u srcu, jer si u raznim aktivnostima, ili misliš nešto drugo. Jedino prirodan na?in za prisutnost u srcu i životu jest LJUBAV. To je neovisno stanje, ?ije te blaženstvo najviše privla?i, jer izvire iz Božanstva.

Možda ?eš po misliti pa gdje je ljubav?

Kao za sve drugo i za ljubav je potrebno znanje; možeš je probuditi u srcu, bez ikoga, naravno na jednostavan na?in uz destiliranu vodu, malo sokova vo?a i povr?a, i ne zaboravi na knedlu. Dah je u tom slu?aju viša inteligencija, odvija se autonomno.

Bez obzira u kakvoj si životnoj situaciji, uvijek možeš biti u libeli, miran u mislima, jasan sebi, pun ljubavi i da zra?iš. Duhovna stvarnost jest suprotnost objektivnoj stvarnosti i tijelu, ali to je samo cjelina JEDNO, s licem nevidljivog Boga preko duše (aure) i vidljivog tijela preko tvojih osobnih generalija pomo?u kojih te ljudi prepoznaju. Ti možeš biti ?ovjek od društvenog ugleda, ponosan, ali ako ujedno nisi duša i ne zra?iš ljubavlju, ne?eš privla?iti ljude. Ono što je lažno kao ponos, moral i vjera, i ostale karakterne obrane (strah, pohlepa, neiskrenost i mržnja), nema nikakvu vrijednost u odnosu na ljubav, istinu i slobodu.

Ve?ina ljudi emotivno reagira i svi umišljaju da su ?estiti ljudi, puni znanja, me?utim to zaista nije bitno u odnosu na božanski život. Svi problemi koje imaju ti ljudi i sve njihove bolesti pokazuju da su duboko nesretni ljudi i ?emu onda služe njihovi umovi?

?esto mi se javljaju ljudi visokog obrazovanja za savjet, ?ije su duše tako si?ušne da uop?e ne mogu zra?iti, a razlog je što su se predali društvenom moralu, ponosu i religiji, a potpuno su zaboravili na život i sve ide s njim. Svi oni imaju ogromnog znanja, ali duhovno zanje je nešto drugo, jednostavno, vezano za dah, ?istu vodu i gutanje knedle u grlu. I ako je ovo mudrost, onda zaista ni jedna mudrost ne postoji. Mudraci Istoka ne vide sebe kao mudrace, ve? jednostavne u?itelje života sa znanjem i iskustvom, koje veoma mali broj pojedinaca razumije.

No kome je stalo do jednostavnosti života u ovoj pomami za novcem i novim tehnologijama? Samo pro?iš?enim pojedincima, ljudima od pravog znanja, koji zra?e dušom i ljubavlju. Oni ne traže za život više od zraka, destilirane vode i naravno uvijek gutaju knedlu, jer im je karakter ?ist, istiniti su i božanski kao svaka beba.

Prirodni test zdravlja je gutanje knedle. Možeš li je sada progutati? Ako možeš u libeli si, ako ne možeš - hitno se pro?isti živom vodom (destilirana voda), jer je u njoj duh. Obzirom da svoj duh držiš u kavezu misli, uma i ega, treba ti duh iz zraka i vode.

Prosvjetljena bi?a ne trebaju ništa, ni disati, ni piti vodu, ni jesti, ni misliti, jer su osvjetlili životni put, potpuno im je jasan život duše u svim segmentima, puni su duha iznutra i naravno ništa im izvana nije potrebno.

Beba je božanska jer joj za gutanje knedle nije potrebno znanje, a ti ne možeš progutati knedlu bez znanja, jer nisi tijelom ?ist, pun si otpada od viškova hrane i mentalnog otpada od misli, što sve skupa predstavlja grijeh prema životu. A božanski je princip da griješnik kažnjava sam sebe, na na?in poreme?aja karaktera, nezadovoljstva, bolesti ili smrti tijela.

Me?utim, sve ono u ?emu griješiš zbog neznanja, jednostavno možeš popraviti znanje. Sva djeca iz neznanja kake u ga?e i ?ine razne pogreške, ali kada odrastu, kada znanjem sazriju, postaju kreativni ljudi puni duha. Tebi jedino nedostaje pravo znanje.DAVANJE I PRIMANJE

Što misliš, zašto nema ljubavi?

Taj duhovni princip davanja i primanja se odvija u prirodi na svim razinama, kod biljaka fotosintezom, kod životinja instinktom, a kod ?ovjeka sviješ?u.

Upravo je spiritualna mo? osvješ?ivanja ?ovjeka glavna prepreka zašto princip davanja i primanja ne živi u njemu. ?ovjek je iskoristio mo? svijesti i zamijenio teze u principu, najprije je osmislio PRIMANJE, usladilo mu se to i potpuno je zaboravio na DAVANJE.

Tako je taj svjesni entitet, princ svijeta i moralni ponos društva - ?ovjek, i pored svijesti, ostao u iluziji stvarnosti, samo zbog niskih strasti i uživanja. Da iluzija bude još ve?a, ?ovjek negira Boga, drže?i sebe u iluziji da postoji samo materija, i tu je djelimi?no u pravu, jer duhovnu suštinu svijeta zaista samo ?ini MATERIJA u prostoru vakuuma, ali ta materija nije živa bez Boga i apsolutne inteligencije u smislu pro?iš?enja sebe.

Tijelo kao materija i objektivna ?injenica, nema nikakvog smisla, bez potpune svijesti i apsolutne slobode. ?ovjeku nedostaje znanje kojim bi pobijedio sam sebe, usmjerio um, zaustavio misli, zamijenio iluziju za stvarnost, probudio ljubav i radovao se koliko god mu je volja.

Najprije moraš dati da bi oslobodio prostor za novo primanje. Zatrpavanjem sebe hranom, mislima, postaješ nepodnošljiv i tijesan sam sebi. Obzirom da i dalje jedino vjeruješ primanju iz vana, nemaš izbora, moraš biti bolestan od viškova.

Zbog duhovnog principa davanja nema ljubavi u odnosima me?u ljudima, jer ljubav se ne može dati bez srca, a malo je takvih koji bi to u?inili, jer ne vjeruju u ljubav, nego u iluziju primanja.

Temeljem ove iluzije, ?ovjek nepravilno diše, samo guta zrak, a ne ispušta sagorjele plinove i guši se lagano, usput umišlja rak i leukemiju, naravno za sve okrivljuje nekog drugog, ne popušta promijeniti princip da jednom po?ne samo DAVATI, radije pristaje umrijeti.

To je neznanje, nije šteta. Takve ne treba žaliti, ?eka ih ponovna inkarnacija duše, ali ?e ona biti mnogo manja nego što je ovu imao.

?ovjek je u svemu ostraš?eni um i nema znanje biti slobodan duh. Griješnik je to koga se plaši cjela priroda. Kako stvari stoje, prije ?e nesvjesna priroda prosvijetliti i napustiti tog griješnika, nego li on prosvijetli sebe. Zatrpavaju?i sebe sme?em od hrane i sme?em od karme, duša ne uživa podršku. Na jednak na?in i velika duša Zemlje osje?a taj grijeh.

Ako se ?ovjek ne osvijesti, priroda mora nestati, jer je to božanski princip.

Sve mu je dato, ali on i dalje živi u iluziji strasti.INTELIGENCIJA

Materija je apsolutno inteligentna, jer u prostoru svijeta ništa drugo ne postoji.

Prirodna inteligencija materije se jedino o?ituje kroz ispoljeno zra?enje duše, jer ne možeš znati koliko je kamen inteligentan ako to ne pokaže zra?enjem iznutra.

Kod ?ovjeka se inteligencija pokazuje u njegovoj svijesti. Zna?i, jednako je inteligentan nesvjesni um, kao nadsvijest, me?utim samo ponašanje materije u tom rasponu ?e biti razli?ito. U podsvijesti materija je kruta, ne zra?i, kao da nema dušu. U nadsvijesti ili prosvjetljenju zra?enje je prirodno, punim sjajem svjetlosti. Duh je oslobo?en, a svjestan entitet ima pun uvid i jasno?u. I zrno pijeska je inteligentno jer ima dušu i oblik, ali nije svjesno toga.

Zbog toga je stvarnost materije u apsolutnom stanju Boga, a iluzija u krutom stanju bez zra?enja.

Onda je sve jasno po vertikali života, po stazi životnog puta. Sve ono što je dolje nisko, na koje utje?e gravitacija, spada u materiju koja ne zra?i. Ako se ista ta materija pro?isti do razine duha, onda ?e napustiti gravitaciju i potpuno biti slobodna, najprije kao vibracija, a zatim apsolutno stanje u vidu prirodne inteligencije i slobode.

Prevedeno na fizi?ko tijelo i ljudsko ponašanje, sve što je nagonsko, sex, hrana, manje je vrijedno u odnosu na ljubav u srcu, svjetlu istinu, uvid i milost.

Zbog same prirodne inteligencije, ?ovjek je ponizan i srami se niskih strasti. Zato je sex tabu, jer kroz sex nitko ne zra?i, ali je on ipak na stazi životnog puta, kao nešto neizbježno kod ra?anja novog sjemena.

Suština inteligencije je u njenoj slobodi i sveprisutnosti. Kada si i ti sveprisutan u prostoru, ujedno si i slobodan. Ako si mislima betoniran u jednoj to?ki onda si lud. Misli su uvijek slobodne, jedino ih ti, sabereš u fokus tvoje koncentracije uma. Naravno to može biti kreativno, ali i bolesno. Kada si mislima izvan sebe u želji i strastvima, onda je to bolesno za dušu, a kada si okrenut prema sebi i srcu, onda je to kreativno i životno, duša zra?i.

Na razini logike ne postoji istina ni suština.

Upravo je društvena stvarnost temeljem logike, ali u tome nema ni istine ni suštine života. Sve ono što nije osvjetljeno istinom nije apsolutna stvarnost, ve? relativnost kojoj samo pripada ime iluzija.

Što se prostora svijeta ti?e, upravo je u svemu definiran materijom, u opsegu od krutog stanja kada ne zra?i, preko metafizi?kog stanja kada intnzivno zra?i frekfencijom svjetlosti i na kraju izvan svih opsega u apsolutnom stanju.

Simbolizam u Bogu ima za cilj prikazati materiju u njenoj sveprisutnosti u prostoru svijeta. Zato se u duhovnosti uvijek pominje JEDNO, jer drugog i nema. Što se VAKUUMA prostora svijeta ti?e, kao beskrajne snage koji drži materiju u kozmi?kom redu, to dolazi od svih sila samih vibracija materije. Vakuum savršeno odgovara apsolutnom stanju, jer je i on apsolutno prisutan u svakoj to?ki prostora.

Uvijek se obra?am tebi u jednini, jer spoznaja ne može biti grupni ?in. Prije više tisu?a godina Istok je probudio duhovnost ?ovjeka i došlo se do mnogih iskustava, me?utim, spoznaji nikad kraja, mnoge stvari sada uvi?aš bliže stvarnosti.

Temeljem najširih znanja spoznaje, na red dolazi jednostavnost života koja se približava apsolutnoj svijesti i inteligenciji. Na toj razini mora ti sve biti jasno bez ikakve ovisnosti, misli ili osje?anja, bez ostatka. Kona?na sloboda je kao sterilno stanje vakuuma, ali to nije praznina, ve? istinska mo? svijeta koja zra?i. Upravo to zra?enje iz vakuma, iz „NIŠTA“, nazivamo BOG.

I što dalje re?i - sve je Bog, samim tim i ti si Bog.

Da li je potrebna vjera u Boga, kada je to stvarnost i pravo znanje. Vjera treba u slu?aju iluzije, koja je izražena kod ponosnih moralista i religioznih umišljenika.

?emu Gospodin i vjera u Boga, ako je Bog jedina stvarnost, a dokaz te stvarnosti je tvoje tijelo, duša i svijest?

Milostivi ljudi nisu ništa od toga, izvan su svake podjele, svrstavanja i ovisnosti, jednostavno su lobodni.

Naravno, ti si Bog samo onda kada si sve u jednom: tijelo, duša i svijest, nepodvojeno. Imaš li priliku biti u takvom stanju?

Spisi kažu Buddha i Isus su to postigli i prosvijetili, u smislu zra?enja svjetlosti, božanske milosti, apsolutne inteligencije i slobode. Bili su oni Bogovi i kao mala djeca, bez znanja, ali nisu imali probu?enu inteligenciju do najviših razina. To je i sa tobom slu?aj.

Proširuj znanje i posta?eš inteligentniji no sada.

Energija i psiha su pojmovi izmišljeni znanstveno i ne odgovaraju stvarnosti. Zato nitko ne prihva?a niti shva?a energiju ni psihu ?ovjeka. ?ak i znanstvenici koji to prou?avaju, ne mogu do?i do istine.

Nitko ne može shvatiti da njegovo tijelo ima energiju, jer ve?ina zamišlja energiju kao elektri?nu struju koja ubija.

Me?utim, svatko razumije pojam zra?enja duše, kroz ljubav, cvijet, cvrkut ptica, žubor potoka, kap rose, povjetarca, obla?i?a na nebu i zrake sunca, kroz miris livade.

Naravno, temeljem izmišljene energije i psihe, ve?ina sebe doživljava kroz fizi?ku snagu tijela, što je potpuno nebitno za životnu silu, bez koje ne?eš posti?i dugovje?nost, ili mo? bez koje ne možeš uroniti u Božanstvo i milost.


dio


SEKS

Kreacija svijeta je predodre?ena sex-izmima, kozmi?kim, tantri?kim, fizi?kim, životinjskim, jer se sve dešava temeljem sjemena, ra?anja i umiranja, kao vje?na mijena materije od krutog do apsolutnog stanja.

Razlika izme?u sexa životinja i ?ovjeka jest u uživanju. Životinje prirodno ne uživaju u sexu. Za njih to nije sex nego prirodna potreba za održanjem vrste. Životinje sve rade prirodno i ne skrivaju se kao ?ovjek. No, sve što je u blizini ?ovjeka, kao ku?ni ljubimci, nau?e uživati. Maštari kod pojedinih vrsta životinja vide uživanja u sex igrama, me?utim tu se radi o prirodnoj potrebi pripreme njihovih tijela za taj ?in, što možda li?i na uživanje (takvih primjera je puno).

Što re?i o sexu, je li to normalna stvar?

Seksualnost ?ovjeka spada u prirodni koncept, što za sex ne možeš re?i. Drugo je pitanje seksualnog ?ina zbog ra?anja djece. Me?utim, istine radi, svaki nenasilni sex je u funkciji bu?enja ljubavi. Ekstaza je tantri?ki sex na dubljoj razini, koji vodi u prosvjetljenje.

U svakom slu?aju sex je poželjan za ?ovjeka kada nije iz niskih pobuda nagona. U partnerstvu muškarca i žene, po pitanju sexa je sve jasno. Partneri se ponašaju u sexu sukladno osje?anjima, kemiji i alkemiji privla?enja ili iz nekih drugih pobuda.

Prava je stvar preto?iti sex u ljubav, iz obi?nih iluzornih površinskih uživanja, do najdubljih osje?anja u srcu i blaženstva koje ide snjim.

Znanja radi i istine, jedino prirodno uživanje jest blaženstvo ljubavi, sva druga uživanja spadaju u grijeh prema tijelu i duši.

Iz ?injenice gdje ima ljubavi, sex nije potreban, proizilazi odgovor.

Izme?u muškarca i žene sex i ljubav nikada nisu shva?eni na pravi na?in i temeljem želja, neznanja i strasti, ?este su rasprave, ljubomore, rastave i mržnje. Mnogi su zbog toga navukli na sebe mnoga nezadovoljstva i boli. Od njih se traži sex i ljubav, me?utim ta iskustva su osobne prirode i služe pojedincu za otklanjanje vlastitih ograni?enja, a ne kao sredstva zadovoljavanja drugih. Ako se sex i ljubav pokre?u u pojedincu, onda se ne mogu dati drugome, nego kao zra?enje i privla?nost, služe ure?enju skladnog odnosa.

Izmišljeni društveni brak izme?u muškarca i žene nema veze sa sexom i ljubavi me?u njima, zato se ubrzo pokaže kao nešto neprirodno.

Iluzorno je pokušavati nekome ograni?avati seksualnost i ljubav, jer gdje je ljubavi i sexa, biti ?e ih još.SVIJEST PRAKTI?NO UTJELOVLJENJE

Lako je re?i ali dobro trebaš znati što ona jest.

Stvoren si od živog sjemena, s dušom i apsolutnom inteligencijom, kao neizbježno manifestiranje duše u fizi?kom tijelu, zbog suštine svijeta i mijena koje se odvijaju u prostoru, ?ine?i tu kreaciju vje?nom.

Tvoja stvarnost je u nesvjesnom umu, koji funkcionira po principu obrazaca, preto?enih iz znanja u iskustvo. Obzirom da je tvoje znanje još uvijek ograni?eno na iluzornu stvarnost ega, trebaš novog znanja za izlazak iz kaveza iluzije, kako bi radosno osjetio stvarnost života.

Ego je površinski doživljaj, bez istine.

Najbolji prirodni na?in rušenja iluzije ega jest LJUBAV, koja se bezuvjetno manifestira u dubini srca, neovisno od bilo ?ega iz vana, neovisno od bilo kog obrasca, navike ili nesvjesnog uma. Tvoja karma i karakter mogu biti zaprljani i srušeni, ali uz ljubav biti ?e oprani kao novi i tvoje ?e se ponašanje vratiti u normalu prirodnog toka.

Ti si sada i uvijek SVE, svjesno i nesvjesno, me?utim trebaš biti u svakoj stanici tijela, kako bi uspostavio vezu sa stvarnim životom iznutra. Zato što nemaš najdublju vezu sa sobom iznutra, ?esto si u grijehu prema duši, jer je malo ili nikako ne doživljavaš. Temeljem grijeha osje?aš strah, pohlepu, neiskrenost, mržnju i ponos, koji ?ine ego u branjenju i sebe držiš u kavezu iluzije života.

LJUBAV, LJUBAV i LJUBAV, to je jedini prirodan na?in za uspostaviti vezu s dušom, bilo svojom ili tu?om, u kona?nici sve su one jedna velika duša.

Život kao stvarnost nema smisla ako nije jasan djeci. No ona još uživaju božansku vezu s dušom, nisu toliko zaprljana u karakteru, osje?aju srcem, nemaju društveno znanje ni iskustva, ali sve više postaju ovisnici obiteljskog odgoja u ?emu se sve svodi na moralne obrasce ponašanja, a ne na ljubav.

Za dijete iluzija stvarnosti postaje jedina njegova mo? prosu?ivanja života, kada kroz fizi?ko tijelo duboko vjeruje da je to stvaran život, potiskuju?i dublja osje?anja.

Spoznao si da u prostoru izuzev materije, s licem Boga i nali?jem svijesti, drugo ništa ne postoji. Iluzija o tvom životu ti nije potrebna, ve? pravo znanje s kojim ?eš kona?no osjetiti sebe u cjelom bi?u, kada ne?eš biti podvojen, ograni?en i ovisan o tijelu. Ne možeš biti kreativan bez slobode, a sloboda nije mogu?a bez duha.

Život je jednostavniji od zraka i vode, a ti se moraš pitati i nau?iti koje su njegove dimenzije. Dimenzija života je apsolutno ?ist prostor tvoga bi?a. Uvi?aš tu jednostavnost, moraš se pro?istiti, najprije tijelom, a onda duhom i svijesti ?e biti u izobilju, ljubavi tako?er, radosti, blaženstva, Božanstva i milosti. Biti ?eš jednostavan, bez obzira na sva ograni?enja i obrasce po kojima uvi?aš stvarnost života.

Tijelo je fizi?ko i ne možeš utjeloviti svijest umišljanjem, ve? prakti?ki fizi?kim uranjanjem u sebe, temeljem najdubljih osje?anja, koja se manifestiraju u srcu. Svaka tehnika bi bila napor, zato je ljubav najbolja, jer nije tehnika, ve? prirodna mo? zra?enja, a sve što zra?i živo je i stvarno.

Uroniti u sebe možeš gutanajem svijesti iz mozga u tijelo i dopremanjem do svih stanica. To se radi gutanjem knedle, bez zraka, vode i hrane. Tebi je taj obrazac poznat još kada si bio u majci, gutao si inteligenciju i tvoja duša je bila plemenita. To trebaš uraditi i sada.

Nekoliko puta prirodno udahni i izdahni. Nakon dubljeg izdaha nemoj udahnuti, nego progutaj knedlu. To ?e podi?i dijafragmu i zaljepiti za plu?a i grudni koš. Proradi?e vakuum, koji je mo?an povu?i inteligenciju iz mozga u tijelo. Tako ?eš umjesto udaha, napuniti rezervoar životne sile, pravom prirodnom inteligencijom. Upravo je to hrana za dušu, a kada je duša sabrana, biti ?eš mo?an.

Temeljem toga dobio si snagu i nagon. To imaju i životinje, zato se ne zadržavaš u nagonu, nego spiritualno ideš dalje u vo?enju inteligencije kroz tijelo. Sada je postupak obrnut, ne uranjaš više, nego se penješ prema mozgu, uz kralježnicu. Mnogima to ne ide, jer imaju jake obrasce i navike uživanja u nagonu, sexu i hrani. Zato te upu?ujem na znanje i fizi?ko pro?iš?enje tijela i ljubav. Kada urediš prehranu odabranom hranom koja zadovoljava prirodne potrebe tijela, lako ?eš nahraniti dušu, jer se ona hrani vitalnim tijelom i tvojom sviješ?u, što zna?i probu?enom inteligencijom.

Cilj gutanja „prazne“ knedle i vakuuma jest uspostavljanje kota?a života izvan glave i mozga. Na taj na?in ?e nesvjesno tijelo poprimiti sasvim novi obrazac koji je njemu ve? poznat iz perioda trudno?e. Kada tijelo mirno proradi bez disanja, ti ?eš se preporoditi, prvi put osjetiti stvaran život, toj radosti ne?e biti kraja, obuzet ?e te jeza, volja, jednostavno ?eš toliko zra?iti da ?e sve tvoje stanice biti kao svjetlucave zvjezdice na nebu. To se prosvjetljenjem zove, a potpuno je prakti?na stvar.

Primje?uješ koliko je sve jednostavno i nije bilo nikakvih duhovnih formi koje još nisi spoznao, jer je život po prirodi duhovan, spontan, apsolutan i neovisan.

Tibetanci odavno znaju za tehnike prepora?anja; Lame to koriste kada trebaju položiti ispit zrelosti u dugoj meditaciji, bez zraka, vode i hrane, i dobiti titule najviših duhovnih zvanja.

Dugo godina sam radio na toj spoznaji, me?utim iz knjiga ništa nisam nau?io, sve dok nisam prakti?no „umro“, gutaju?i praznu knedlu bez zraka.

Ljubav nije mogu?a dok ne izgubiš glavu i misli, skok u nepoznato nije mogu? bez odlu?nosti i svijest nije mogu?a u ne?istom tijelu, jer se mora osloboditi duh.

Jednostavno je, nije iluzija, samo moraš proširiti znanje i stvoriti iskustva, kao što djeca dobro znaju igrati se jer to rade svaki dan.PLEMENITA DUŠA

Sve što je stvoreno ima dušu, od najsuptilnije vibracije do univerzalne duše svijeta. Me?utim, nisu sve duše plemenite jer ne zra?e, ako su blokirane u objektu ili subjektu - ?ovjeku.

Kako oplemeniti dušu?

Princip oplemenjivanja duše ?ovjeka je jednostavan. Od male duše, blokirane u kavezu tijela, sa slabom aurom i ograni?enim zra?enjem, proširenim znanjem odabereš hranu za dušu, nahraniš je i ona postane velika, jasna, aura joj dobije svjetlije nijanse boja i po?inje zra?iti. Koliko vodiš ra?una o njoj, toliko ?e zra?iti skupa s tijelom.

Hrana za dušu je mir i ljubav, i duhovne vrijednosti istina, svijest i sloboda, koje izviru iz kreativnosti pojedinca.

Duša kao metafizi?ka stvarnost ne može zra?iti bez tijela, zato i tijelo moraš pro?istiti. kada ?e dobiti živost, kao da je balzamirano Božanstvom. Takvo tijelo se ne kvari i zra?i kao dijamant. Hrana za tijelo je opet jednostavna, a ti?e se znanja o prehrani. Tu najprije spada zrak, destilirana voda H2O, sokovi od svježeg vo?a i povr?a.

Zašto baš ta hrana?

Zato jer se pokazalo da je prirodna, organska, živa, u navedenim namirnicama se nalazi u koloidnom obliku i kao takva se najlakše asimiliraa u tijelo i pomaže metaboliziranju duše. Uz to, ta hrana sadrži sve potrebne hranljive tvari. Ova hrana je znanjem pro?iš?ena u samoj pripremi, prije konzumiranja i to je preduvjet da u tijelu ne?e biti taloga otpadnih tvari.

Naravno, metabolizam se može mu?iti sa svakom pojedenom hranom u kojoj uživaš, me?utim posljedica toga ?e biti ne?isto tijelo, zapušene arterije, slaba krv i limfa, slab imunitet i životna sila. Ne?isto tijelo ne zra?i.SVIJEST JE MATERIJALNA

Prou?avaju?i duhovnost Istoka, samospoznaje radi, ima?eš jedno veliko mu?enje jer ti ništa ne može biti jasno. Onostrano i nirvansko su dimenzije za iskusne u?itelje života, a ti si samo po?etnik.

Tom mu?enju moraš biti zahvalan, jer ?e te kad-tad dovesti u pro?iš?enje i preporod, kada ti život kona?no postaje jasan.

Snebivanjem po kozmosu gubiš tlo pod nogama i shvati?eš da život ipak po?inje i završava u tebi. Kada ostaviš Nebo i Zemlju po strani i u?eš u sebe, osjeti?eš stvarnost.

Ne bih ništa komplicirao rije?ima, jer sve mora biti jednostavno. Da li je nešto crno ili bijelo, svijetlo ili mra?no, svjesno ili nesvjesno, jedino možeš prosuditi kroz istinu i stvarnost.

Dilema je, što je u svijetu stvarnost, a što iluzija. Obzirom da je sve BOG kao JEDNO, dileme ne smije biti. Sve je stvarnost materije i tijela, kroz više stanja pro?iš?enja, od onog ovisnog i fizi?kog, preko metafizi?kog, do apsolutnog i slobodnog. Jednom rije?i od nesvjesnog do svjesnog.

Po?etnik se prepadne kada mu svi ukazuju da je tijelo iluzija, a on ni?eg drugog u sebi ne vidi izuzev tijela. U samospoznaji se ništa ne dešava, sve je onako kao i na po?etku, jedino što iluzija prelazi u stvarnost, na na?in direktnog najdubljeg osje?anja, bez posredovanja osjetila, misli i uma.

Najlakše ?eš spoznati život kroz jednostavnost postojanja, a to je apsolutna inteligencija. Takvo apstraktno stanje nije ništa drugo doli VAKUUM. Ako je vakuum univerzalna inteligencija, onda ?eš jednostavno spoznati sebe, jer je vakuum u svakoj stanici tijela i temeljem njega, fizi?ko, ograni?eno i relativno tijelo, može prirodno pratiti metafizi?ku dušu i apsolutnu svijest.

Jednostavnost se postiže u par prakti?nih koraka. Duhovna slu?ivanja ti jedino ukazuju na ?injenicu da se ništa ne završava onim što vidiš, onim što promi?e pored tebe, nego je sve mnogo suptilnije i odvija se na planu vibracija. Ali ti ne radiš sa vibracijama, ograni?en si na ove obi?ne krupne stvari. Važno je da jednovremeno imaš svijest o apsolutnom stanju, vibracijama i krupnom planu materije. Svijest ?ovjeka je davno potvr?ena evolutivno i prosvjetljenjem, ali se ovdje radi o pojedincu koji mora imati prošireno znanje da bi uronio u stvarnost života. S time ne trebaš žuriti, jer je mir u svemu jako potreban.

Pre?i na stvar....

Sebe ?eš bolje uo?iti ako skineš odje?u i potpuno ostaneš nag. Na golom tijelu bolje uvi?aš stvarnu prirodu i ujedno otklanjaš komplekse ovisnosti o modi i iluzijama koje ih prate. Bez odje?e na sebi imaš povoljan feng shui života. Legni na le?a, opusti se, udahni i izdahni par puta, bez napora, kod dubljeg izdisaja prestani disanje i progutaj knedlu. Time se dijafragma podiže prema grudnom košu i plu?ima, stvaraju?i jak vakuum unutar tijela. Drži vakuum koliko ti godi. Time su sve stanice tijela fokusirane prema vakuumu koji direktno vu?e prema prirodnoj inteligenciji, prema svijesti. Obzirom da svjesnost osje?aš u glavi, sada je trebaš pogurati prema vakuumu, prema stanicama, da se stanice i svijest spoje jednovremeno. To se dešava u grudnom košu, na liniji srca, tamo gdje je duša, srce, imunitet, ljubav i kreativnost.

Od grla gdje se manifestira istina, do spolovila, niz sredinu tijela i ?akre, guraj na dolje svijest iz glave. Ponavljaj to i osjeti?eš ugodu u smislu prave radosti.

U tebi je sve materijalizirano, osjetila, misli, emocije, sje?anja, um, ego, duh, duša, tijelo, nesvjest, svijest, apslolutno, metafizi?ko, fizi?ko, osvjetljeno, mra?no, iluzija i stvarnost, to si TI jedno nepodvojeno, kao svjestan hodaju?i entitet i pravi Bog.

Pro?iš?enje je proces, koji na kraju završava preporodom, kada iz pretilog tijela imaš prirodnu vitalnost, kada je u tebi sve gola svijest, kada su iluzija i stvarnost jednovremene u jasno?i uvida. Tvoja životna sila, imunitet, ljubav i kreativnost, samo su rijeka toka svijesti, ovisne od tvoje budnosti i odlu?nosti da si stvaran. To je stanje kada ništa ne moraš umišljati, nego sve doživljavaš u dubini srca, baš kao mala beba. Na taj na?in tvoje tijelo zra?i, jer je pro?iš?eno, puno enzima koji su prirodni eliksir vitalnosti, dugovje?nosti, zra?enja, zbog ?ega se ne možeš pokvariti.

Shvati?eš da si pun stvarnosti i života, ništa ti iz vana nije potrebno, zbog ?ega bi bio ovisan i bez slobode.

I nemoj ništa logi?ki prosu?ivati i umišljati. Ono što neznaš u?i i pitaj iskusne, jer život nije samo logika beskrajnih iluzija (svatko nudi svoju logiku), ve? STVARNOST.

Nikada nemoj miješati babe i žabe, život i obi?ne ljudske potrebe. Nemoj mudrovati i uvjetovati, jer sve mora biti jednostavno, a uvjeravam te da je život jednostavniji i od samog daha.

Uz imunitet, ljubav, kreativnost i zra?enje prema svima, jednostavno ?eš imati svega u izobilju. Obi?an ?ovjek to odavno ima, ali je njemu stalo do uživanja i zbog neznanja živi u iluziji.

Na kraju samospoznaje uvi?aš da je život unutar tijela, da je glava, koliko prakti?na zbog osjetila u njoj, neprakti?na zbog misli i uma, ali se sve svodi na svijest kada lako gutaš knedlu za sve ono što budi reakciju u tebi. Temeljem te reakcije gubiš mo? prosu?ivanja stvarnosti, a onda sve ide negativnom stranom božanskog života.

Svijest nije ?udo ni apstrakcija, materijalna je u svemu i zato je moraš probuditi jednostavno.

Život nikada ne?e biti stvarnost dok ne materijaliziraš iluziju.

To je znanje i jednostavna alkemija vakuuma.

Kad god možeš budi jednostavan, jer je i život najjednostavnija forma.

Gutaj knedlu, drži vakuum i budi bez odje?e go po ku?i, jer je golo tijelo živo i bolje zra?i bez odje?e i tako ?eš više pažnje usmjeriti na sebe.

Netko je previše materijaliziran, ovisan i strastven, drugi lebdi u oblacima u strahu od iluzije, a najbolje je biti svoj u tijelu, miran i stvaran.

Biti dugovje?an je jednostavno i ovisi koliko si zainteresiran, budan i odlu?an živjeti, jer je to velika odgovornost. Životna sila je beskrajni tok, ako je znanjem održiš. Nije svatko u tom smjeru. Mnogi odustanu od života i nije to?no da su glupi, ve? vjeruju da ?e u novom životu biti uspješniji. Takvi su pesimisti, koji nemaju nikakvu odlu?nost, zato ne zra?e iznutra i napor su drugima.

Nije sporno, živje?e moralisti i duhovnjaci, ali je razlika u duši, ljubavi, svjetlosti iznutra i zra?enju. Iluzionisti imaju želju, pate, ponose se moralom, svi bježe od njih i ?esto su bolesni. Duhovni ljudi su radosni, ?isti, preporo?eni, kao an?eli.

dopuna

Da ne bi bilo zabune VAKUUM je DUH.

Jednostavnost života je u apsolutnoj inteligenciji, koja je vakuum ili duh u svakoj to?ki svijeta, u tvojim stanicama tijela. Obi?an ?ovjek nikada nije mogao shvatiti apsolutnu jednostavnost života u smislu bezvremenosti i vje?nosti i nije imao pogodniji naziv od apsolutne inteligencije. Prakti?no zna?enje jest u prepora?anju, u pro?iš?enju, u novom izdahu. Sve što radiš treba biti kao prvi put, kao klijanje sjemena, inteligentno, naivno, djetinjasto, bez umišljanja, bez reakcije. Apsolutna inteligencija - vakuum - duh jest beskrajna mo? i u to stanje možeš uroniti nakon svakog dubljeg izdaha, obi?nim gutanjem knedle i dizanjem dijafragme. Apsolutna inteligencija je i apsolutni uvid. Prema tome, sve što je apsolutno, predstavlja JEDNO, stvarno, istinito, bez ostatka i bez drugih mogu?nosti.

Budi jenostavan - budi duh.

Ne postoji slabost, crna rupa ili bol u tvom bi?u koju ne?eš otkloniti duhom - vakuumom. Postiže se u trenutku, zato je tako jednostavno.

Duša ti je sabrana kada je u stanju novog sjemena, na po?etku. Mo?na je, s najja?om aurom. Snjom zra?i i tijelo.

Rastrgana duša je kada si pun svega, hrane, problema, misli, reakcije uma (aktivnost tijela sabire dušu).

Imaš dušu an?ela ako se ?istiš, resetiraš, dovodiš u mir, predaješ životu i sve bezuvjetno prihva?aš kao beba.PRIRODNI IMUNITET

Novoro?ene bebe imaju prirodni imunitet, što zna?i da ih štiti aktivna velika žlijezda TIMUS u grudima (ispred duše i srca), sa zna?enjem da su božanska, kada je sastav njihovog nejakog tijela od balzama koji se ne kvari, a to su prirodni enzimi, eliksir života, alkemijske kakvo?e, kao živa voda (?ista H2O) ili dijamant.

Kada je tijelo optimalno, kada se hraniš u granicama stvarnih potreba, odabranom prehranom, od encima u sebi, tijelo postaje vitalno i dugovje?no, božanski zašti?eno kao kod bebe.

Odrastanjem imunitet slabi jer se duša rasipa na mnoge potroša?e, dijeli se i usitnjava zbog stresova, nepravilne prehrane i svega onog što ?ini ponašanje pojedinca (svjesnog entiteta i nositelja duše). ?esto puta, zbog pretilosti, u tijelu ima više mutiranih stanica tijela (bolest), u odnosu na prirodni broj stanica.

Kada si udahnuo novi zrak, za dušu to zna?i smrt, zato tijelo oživljava jer kisik dolazi do stanica. Kada izdahneš, duša je sabrana i prepora?a se u an?ela, u duh, ali tijelo umire. Zato je dah prirodna inteligencija, kao elementarna svijest, živ si i mrtav cikli?no i tako možeš ostati vje?no, ako znaš, ako ti je život zanimljiv, ako se ne predaš neznanju.

Do 25 godine starosti, timus potpuno oslabi, prave?i mjesto ljubavi, poznatom lotosovom cvijetu, na istom mjestu u grudima.

Što ako ne do?e do bu?enja ljubavi?

Naravno, tada se sve komplicira, imunitet jako slabi i mogu?e su pojave mnogih bolesti.

Mnoge su posljedice neznanja, duša nije sabrana i imunitet obavezno slabi, kada se životna sila gasi.

Bez obzira na sve u?injene pogreške u pogledu života i imuniteta, sve se može popraviti, na istom mjestu gdje su slabosti i boli, uz malo više pažnje prema sebi, uvažavaju?i životne principe koji su uvijek prirodni i jednostavni.

Pro?iš?enje i preporod su normalne stvari za svjesnog ?ovjeka, nisu napor, lako se u?e i jednostavno izvode, jedino je potrebno pravo znanje.

Prvi životni princip prirodnog samoiscjeljenja svih boli jest prirodna inteligencija, znanjem utjelovljena u tijelo i svijest.

Prirodna inteligencija nije ništa drugo doli VAKUUM (duh), jednostavno se pokre?e i ako se pravilno shvati i pravilno izvodi, ne postoji bol u tijelu koja ne?e s njim nestati.

Prirodna inteligencija je uvijek prisutna u tebi, jer si temeljem nje živ, no nije ti se dalo nau?iti, zbog zauzetosti na drugoj strani. Nikada nije kasno.SNAGA ŽIVOTNA SILA I MO?

To su tri ljudska kvaliteta, od nesvjesnog uma - nagona, preko ljubavi i dugovje?nosti, do mo?i zra?enja i milosti.

SNAGA

Dobiješ je kada u sebe uneseš previše hrane, koju ?e duša metabolizirati u miši?nu masu, masna tkiva, ali to nije prirodno stanje tijela. Prakti?ki je snaga upalni proces, kada se javlja povišena temperatura tijela. No ?ovjek je razumno bi?e, ne treba mu fizi?ka snaga iznad stvarnih potreba tijela, nego znanje i svijest.

ŽIVOTNA SILA

To je stvarna živa sila u vidu vibracije, pohranjena u Kundalini rezervoaru, u spolovilima. Manifestira se kao nagon, koji ?eka usmjerenje. Da li ?e životna sila biti kreativno usmjerena ili ?e hraniti ego, ovisi o znanju i razini svijesti.

MO?

Duhovne vrijednosti daju ?ovjeku jasno?u i mo?, po uzoru na Božanstvo. Mo? ?ovjeka zaista može biti bezna?ajna ili beskrajna kod prosvetljenih bi?a. Mo? ovisi od znanja, ?isto?i tijela, karme i karaktera, kroz duhovnu jednostavnost prirodne inteligencije. Mo?na bi?a mogu imati sitnu tjelesnu gra?u, ali je njihova duša toliko plemenita i zra?i beskrajnom toplinom božanske milosti.

Život duše i tijela, kroz metaboliziranje duše u tijelo, kroz dijeljenje duše u sitnije dušice -stanice tijela, najbolje i najbrže podržava viša SVIJEST, onda DAH i ?ista VODA - H2O, destilirana voda.

To je sasvim dovoljno da si živ u prirodnom tijelu.

Za svaku fizi?ku aktivnost trebaš i životnu silu, a to se postiže poja?avanjem metaboliziranja duše, unošenjem hranljivih tvari u esencijalnom i koloidnom obliku. Prema tome, hranljive tvari ne grade fizi?ko tijelo, ve? samo ubrzavaju metaboliziranje duše. One su samo skela za zidanje ku?e (tijela).

Uživanje u hrani je neznanje, strast, glupost i ovisnost, nezrelost i nedovoljna svijest o životu.

Za život duše i tijela potrebno je ?iste vode H2O, oko 75 % sokova od svježeg vo?a, oko 25 % povr?a, oko 5 % oraha ili drugih sjemenki.

Tijelo je sastavljeno od stanica tijela, a to nisu krute tvari, niti njima trebaju kruti kristali. Zrak voda i hranljive tvari u koloidnom obliku i organski žive, jedino dolaze u obzir, i jedino ?e obaviti funkciju u tijelu. Sve druge prehrambene navike su neznanje i iluzija. Minerali kao kristali nisu organske tvari i nemaju živost. Jedino u svježem vo?u i povr?u, nama potrebne hranljive tvari su žive, kroz glukozu-fruktozu (vo?ni še?er), aminokiseline od ugljikohidrata, masne kiseline od masno?a, vitamini i minerali u koloidnom obliku. Kada se takve hranljive tvari unesu u tijelo ono postaje životno, lako se probavljuju i prirodno ?iste iz tijela.

Uživanje u hrani je nešto potpuno nesvjesno, jer tijelu trebaju ograni?ene koli?ine stvarnih potreba, a ne što te baka nau?ila.

Ako si ve? napravio grijeh prema duši i tijelu, iz neznanja, pohlepe, strasti, emocija, želja, intelektualno ili ideološki, za kaznu si dobio pretilost i sada u sebi možda nosiš dva tijela, jedno stvarno, prirodno i božansko, a ono drugo, mutirano. Duša ga je stvorila jer si previše unosio hranu, a ona je to metabolizirala.

Što je tu je, sve možeš popraviti na istom mjestu, ovoga puta proširenim znanjem o prehrani.

Uzimaj odabranu hranu za tijelo, to je destilirana voda ?ista H2O, sokovi od svježeg vo?a i povr?a, kao najbolja hrana, koja se najlakše probavlja i sadrži organski i koloidno topive hranljive tvari, i duši daj njenu hranu, a to je MIR i LJUBAV.

Pretilost ?e tako nestati, Osta?e samo stvarno tijelo.

Shvati?eš da je svaka iluzija neznanje, kao grijeh koji završava boleš?u.

Prirodno jesi inteligentan, ali to pokaži znanjem ponašanjem i duhom.


HRANLJIVE TVARI

Pod pojmom HRANA obi?an ?ovjek umišlja da sve što pojede od hrane, biti ?e od koristi za tijelo. Me?utim to ni blizu nije istina, jer su HRANLJIVE TVARI, sasvim nešto drugo u odnosu na navike.

Hranljive tvari su prirodne, organske, žive, u koloidnom obliku, u smislu aminokiselina (ne kristali bjelan?evina), prirodni še?eri - glukoza i fruktoza (ne kristali ugljikohidrata), masne kiseline (ne ulja i masti), mineralne tvari (ne kristali elemenata) i vitamini. Pokazalo se da hranljivih tvari ima najviše u sokovima od svježeg vo?a i povr?a, orasima i još nekom zrnevlju, temeljem ?ega je sa?injen dnevni obrok hrane: 75 % sokovi od svježeg vo?a, 25 % sokovi od povr?a i 5 % orašasti plodovi. Naravno i voda ulazi u hranu, a to je ?ista H2O, destilirana voda, jer su sve vode u prirodi toliko one?iš?ene krupnim kristalima elemenata i nisu pogodne za upotrebu. Zrak koji dišeš tako?er je veoma ne?ist.

Duša u smislu nositelja božanskog života, sa tijelom ?ini cjelinu, koja je najbolja u granicama prirodnih kvaliteta. Život može podržati samo ono što je živo. Definitivno sve ima dušu, ali su mnoge stvari umjetne , kao neživa priroda. Sve ono iz ?ega se ne može roditi sjeme, nije živo.

Hrana koju jedeš potrebna ti je za dvije stvari; da se od hranljivih tvari podrži metaboliranje duše u stanice tijela i da dobiješ fizi?ku snagu.

Stanicama tijela trebaju samo navedene hranljive tvari, a za snagu tijela možeš pojesti svašta, jer sve što je ve?a fizi?ka snaga od životne sile, predstavlja povišenu toplinu tijela, kao upalni proces, kada zapo?inje dehidracija, koja je uzrok svim bolestima.

Naravno, ve?ina voli imati miši?avo tijelo i sirovu snagu, ali cijena toga mora biti pla?ena kroz taloženje viškova, otpada i otrova u tijelu. To dovodi do stvaranja krutih naslaga u arterijama i krvnim žilama, kao nedefinirano stanje pojave reumatskih problema, artroze, multiple i svih drugih bolesti krvi i limfe.

Tvoje tijelo nije ra?unalo da ?e živjeti u neprirodnim uvjetima, neznanju i maltretiranju zbog uživanja u mnogim stvarima, zato je ozbiljno ugroženo i jedino mu ti možeš pomo?i, ako osje?aš da je tvoje, skupa s dušom.

Optimalno tijelo, s encimima (katalizatorima) i hormonima (?ista?i, ima ih preko tisu?u), može prepoznati 81 hranljivu tvar. Sve drugo je otpad, bez obzira na tvoje razmišljanje.

Pravilno grupirani enzimi održavaju tijelo ?istim i vitalnim jer imaju božansku mo?. Voda, kisik i encimi ?ine strukturu oko stanica, kao skela za gradnju ku?e i kako se koja stanica obnovi, oni dalje prenose skelu, a hormoni ?iste izumrle stanice.

U slu?aju loše prehrane, pretilosti i dehidracije, encimi se ne snalaze i tijelo gubi imunitet, slabi životna sila i duša odlazi nedovršenog posla.

Znanje je laboratorij za pravilan izbor hrane. Što medicini vrijede sve suvremene kemijske pretrage tijela, ako na sve gledaju analiti?ki, ne vezano za dušu i život? Njima je važno da ?ovjek jede i uživa u hrani, bez obzira da li je ona organska i živa ili je potpuno mrtva zbog industrijske obrade. Zaboravljaju da nije stvar života u gutanju hrane i zraka, nego u detoksikaciji tijela, od viškova i otrova.

Što ?e uop?e strast i viškovi hrane u tijelu, ako ?e time biti život ugrožen? Valjda se te dileme danas mogu razriješiti znanjem.

No ništa nije slu?ajno, kome je do života stalo, poveš?e ra?una o njemu, oni drugi su odustali.

Ako se život svodi na strast, neznanje i bolest, to nije život.

?ovjek je prirodno predodre?en na dugovje?nost, jer ima svijest, koja je kod ve?ine u nesvjesnom umu.

Uživati mogu samo nezreli, jedino prirodno uživanje je ljubav.

I božanska djeca se zbog uživanja kvare.

Sve ono prirodno iznutra ti?e se blaženstva i možeš uživati, u ljubavi i radosti.

Svako drugo uživanje prema ne?emu iz vana (hrani, sexu, novcu), grijeh je za dušu, jer nije prirodno i nema svrhu.

Želja i ovisnost su dokaz da li je nešto prirodno ili nije. U ljubavi i radosti ne možeš pretjerati, imati želju, niti biti ovisan. Prema svemu iz vana, imaš želju, pretjeruješ i postaješ ovisan.

Za ?ovjeka je najteže kada na vrijeme ne proširi znanje, ostari i ne sazri.UMJETNA SVIJEST

Iz perspektive postojanja, u prostoru svijeta sve je apsolutno i apsolutno inteligentno, jer je pod utjecajem vakuuma, koji je za materiju potpuna suprotnost i reaktivnost.

Za ?ovjeka je najvažnija svjesnost i temeljem toga prosu?ujemo stvarnost. Prakti?ki je sve stvarno ali razli?ite kakvo?e, materija je fizi?ko i kruto stanje, zra?enja su metafizi?ka realnost, a vakuum je sam po sebi apsolutno stanje. U tom kontekstu, proilazi da je apsolutno stanje stvarnost, a na suprotnoj strani materija iluzija.

U prirodi je nešto živo, a nešto umjetno, ali su i jedno i drugo apsolutni i apsolutno inteligentni. Razlika je u aktivnosti stvaranja i reaktivnosti pro?iš?enja, što nazivamo evolucijom.

Nama je priroda zna?ajna po atmosferi i zraku, vegetaciji i hrani, vodi, jer smo za opstanak vezani za organsku živu prirodu,a ne za umjetnu i mrtvu. Naravno, podnosimo i mrtvu prirodu, umjetnine i industrijsku hranu, me?utim mnogo problema imamo od toga, jer prirodno nismo stvoreni za to.

Sve je izvjesnije da ljudska svijest ne vodi u prosvjetljenje pojedinca, ve? u promjeni same vrste, tako što ?e se genetika prilagoditi, agresivnim utjecajima novih tehnologija. Nove generacije djece, ve? su uveliko naviknute na industrijski prera?enu hranu, što za posljedicu ima ra?anje beba sa tri zavojnice DNK. Takvi ljudi ne?e mo?i jesti prirodnu hranu, nego preparate iz kapsula, možda specijalnih sprejeva, jer se tehnološko ?udo ne može smiriti, kada jedno otkri?e širi mogu?nost novom.

Na taj na?in ljudska svijest ?e ipak produžiti životni vijek ?ovjeka i to je svakako progres u evoluciji, ali se dovodi u pitanje što je organsko i živo. Valjda ?e sve biti neorganski živo.

Ne vidim druga?iju mogu?nost, jer iz okvira svijeta, apsolutnog, vakuuma i prirodne inteligencije, ne možemo i?i dalje.

Za prostor svijeta i Apsolut svejedno je da li je nešto prirodno ili nije. Prirodna i neka nova neprirodna svijest ovise o univerzalnoj svijesti i apsolutnoj inteligenciji.

U prostoru nije bitno da li je nešto kao cvijet ili srušeni most, ali za nas ljude - SADA, to je nezamislivo, ali potpuno izvjesno.

Navike se mijenjaju i ako se svjesno ne prilagodimo evolutivnim tokovima, taj tok ?e nas promijeniti, kroz nove generacije.

Sasvim je izvjesno da ?e nove tehnologije stvoriti umjetne stanice tijela, umjetne organe, a na kraju ?e biti i ?ovjek umjetno stvoren. To ?e biti pravi evolutivni pomak, a onda plavi planet Zemlja ne?e biti bitna, jer ?e postati iznurena starica koja mora umrijeti, jer su njeni potencijali iskoriš?eni i živa priroda ne?e biti održiva. Uop?e nije slu?ajno sve što nam se kroz povijest i evoluciju dešavalo. Uvijek se ?udimo zašto prekraja?i svijeta nemaju dušu, ali oni ipak imaju svoj cilj. Ne bez razloga troše milijarde dolara (koji poti?u iz resursa Zemlje), da bi pronašli put novoj civilizaciji na nekom drugom mjestu svemira.

Bio sam djetinjast zašto duhovnjaci nisu usmjerili ?ovje?anstvo prema Božanstvu, me?utim potpuno je jasno da to nije mogu?e, ne zato jer oni nemaju znanje, nego što njihovo znanje ne može do?i do izražaja kod obi?nog pojedinca.

Buddha i Isus su nam pokazali put, a sami znamo da je sve to osporavano, prikazivano bez istine i pojedinac u tom košmaru nije mogao prona?i slamku spasa, ve? je radije Božanstvu okrenuo le?a, jer su umjetnine postale cool, hit, moda, trend i iluzorna stvarnost.

Bez obzira što ?ovjek smjera i radi u kozmosu je uvijek red. Ja?a mo? od apsolutnog ne postoji, gdje pravda i grijeh idu ruku pod ruku, kao stvarnost i iluzija, kao živo i mrtvo, ovisi iz koje perspektive to promatraš.

Nove tehnologije i umjetnine su nama ušle pod kožu, prihvatili smo ih, što nesvjesno, što iz pohlepe i strasti, ali su nam one promjenile smjer životnog puta. Pojedinci su na mukama prona?i sebe na putu Božanstva, ali u tome vide veliki otpor sredine. Religije su odavno perfidno prekrojene u korist suvremenog. Obrazovanje i ideologije tako?er.

Navikli smo na živo, cvrkut ptica, cvijet, žubor vode, mrtvo nas užasava, ali u kozmosu su mrtvo i živo uvijek JEDNO.

Polako izvire na površinu davno osmišljen koncept psihe (umjesto duše) i lažnog morala. Ve?ina su danas psihi?ki poreme?eni i lažnog ponosa, me?utim psiha ?e biti preto?ena u novu umjetnu svijest, a moralna iluzija ?e postati jedina stvarnost. Ništa slu?ajno nije, samo se pojedinac, još uvijek s dušom koprca u sredini gdje živo izumire. Novim ljudima duša ne?e zna?iti ništa, jer ?e umjetno biti stvarani i programirani.

Moramo znati ?ovjeku je ipak trebalo vremena da devastira Zemlju, a možete još zamisliti što ?e sve izmisliti da uništi svemir. Priroda je stvarana suptilno, s dušom, milijardama godina, ?ovjek ?e to ubrzati na nevjerojatnu umjetnu progresiju. Jednostavno ne?e ?ekati ništa, imat ?e mo? leteti brzinom svjetlosti. Duhovnjaci su leteli sviješ?u, meditirali i astralno putovali, a novi ?ovjek ?e leteti cjelim bi?em, koje ?e mu biti umjetno tijelo i svemirska letilica u jednom. Mo?nici svijeta znaju da se i sunce hladi, zato ?e pokušati prona?i neko mlado sunce, ako ?e uop?e biti svjetlost potrebna.PRO?IŠ?ENJE I PREPOROD

Kada se rodiš u netaknutoj prirodi, odrastaš i sazrijevaš u njoj, jedeš prirodnu hranu i ponašaš se prirodno, uz ljubav koja te prati, jednostavno se pro?iš?uješ i prepora?aš.

Osje?aš se cjelovito, nepodvojeno i umjesto nevidljive duše, samo duboko osje?aš ljubav, kao odgovor na prirodan tok života, mir i radost u srcu.

No nije sve tako savršeno, duša je manifestirana u tijelu kroz um i sva ograni?enja koja idu snjim, preko površinskih osje?anja, sje?anja, umišljenu budu?nost, misli, emocije i ego. Caruje um, TI si odgovoran pokazati mu put života znanjem.

Sabrana duša na vrhuncu ljubavne ekstaze, prelazi u prosvjetljenu dušu, koja duhom skida ruho tijela, prelazi u svjetlost i uranja u Boga (apsolutno stanje). Bog je svemo? bez manifestacije i zra?enja, zato prosvjetljena duša više ne zra?i, ali je ostalo prosvjetljeno tijelo koje zra?i.

Pro?iš?enjem se duša umnožava i stvara novi kvalitet duše kroz duh.

Proizilazi da je u svemu bitno živjeti jednostavno i prirodno uz ljubav, naravno tko zna i može.

Razlika izme?u ljubavi i sexa nije za razmatranje jer su to dvije razli?ite stvari, me?utim obi?an ?ovjek to svodi na relativno isto.

Ljubav se inteligentno pokre?e u tijelu neovisno od bilo ?ega drugog i vodi prirodnom pro?iš?enju.

Sex je slabost ?ovjeka manifestirana u trenutku strasti, kroz nagon i nižu svijest.

Ako je u pitanju produžetak ljudske vrste, onda se dovodi u pitanje prosvjetljenje ?ovjeka, jer podržavaju?i sex od pro?iš?enja nema ništa. Kada si na strani ljubavi produžetak ljudske vrste nije u pitanju, jer si pro?iš?en do razine Boga kome ne treba nikakva vrsta.

Suvremeni tokovi života su suprotni smjer od prirodnih tokova i jedino ti preostaje prihva?anje svega kako jest, jer je to ipak evolucija. Bez obzira na zbrku oko tebe, ne moraš imati zbrku u glavi i tijelu. Neka bude kaos i rat, ti ostani miran, ?ist, svjestan i slobodan, jer to nema veze sa sredinom u kojoj živiš.PRIRODA SVIJESTI

Svijest, svijest, svijest, svjestan si samo ?ist, izvana i iznutra, jer je svijest fluidalno-vibracijsko stanje u tijelu, kakvo?e ?iste H2O.

Od viškova hrane i mentalnog sme?a, u tijelu se fluidi mute, a vibracija u tom mulju postaje spora, samim tim jasno?a se gubi. Svijest je obi?no zra?enje kristala vode.

Sve što je u tebi uko?eno predstavlja nesvijest, jer ti ništa ne možeš uraditi svojim tijelom bez svijesti, niti jedan pokret.

Svijest je biokemijski i alkemijski tok izmjena i vibracija u tijelu i poti?e iz stanica tijela. Kada se poremeti metaboliziranje duše u tijelo, lošom prehranom, stresom ili ne?im drugim, stanice ostaju bez vode i kisika ili bez hranljivih tvari. Tada se lanac svijesti prekida i na tom mjestu se pojavi blokada u vidu rupe u hologramu prostora tijela.

Svijest je prostorni hologram tijela, sa bezbroj neprekidnih lanaca u svim pravcima, tako da su sve stanice u tijelu uklju?ene u taj proces.

Nesvjesno je uko?enost pogleda, nemo? muskulature, reumatske slabosti, artitis i sli?ne bolesti, nesvjesno je i spolna prenadraženost, zbog erekcije muškarca i histerije žene, strasti, karakterne slabosti u strahu, pohlepi, neiskrenosti, mržnji i ponosu. Nesvjesno je u moralu, religijama, ideologijama i društvenom obrazovanju. Nesvjesno je sve u ?emu nema istine.

Mnogo toga je u tijelu i ponašanju ?ovjeka nesvjesno, me?utim onako u hodu , mnoge se blokade popravljaju, jer se ti?u mentalnog sadržaja, proširenog znanja i ponavljanja kroz aktivnosti.

Naravno, blokade svijesti mogu ostaviti na pojedinca dubokog traga, kada mu je život duše ugrožen.

U?enja Istoka govore kako smo ovdje u prolazu, u fizi?kom tijelu. U tome nema istine, jer ništa u prostoru svijeta nije u prolazu, sve je sa svrhom i sve je na pravom mjestu, zato jer su mogu?nosti vibracije, promjene i odnosi u prostoru i?inili da se nešto tako dogodi. U svakoj to?kici prostora je centar svijeta, tako da je sve u centru, ništa nije negdje na periferiji.

Zbog toga je Bog svemo? i sveprisutnost prostora, jer nije u jednoj to?ki, ve? u svakoj to?ki prostora, u smislu apsolutnog vakuuma. Otuda je i lakše shvatiti da se i u tvojim stanicama tijela nalazi Bog (vakuum). Put od tebe do Boga, da li si jedno snjim ili nisi, jedino ovisi od prostornog holograma svijesti tvog tijela, kako su ti stanice u tijelu povezane i ima li u tim vezama prekida toka.

Tebi sada kao po?etniku ne treba slu?ivanje s onostranim i duhovnim, jer je to još uvijek duboko u tebi i nije povezano kroz lanac svijesti, ali s proširenim znanjem i iskustvom, do?i ?e na red i to. Najbitnije je krenuti od vidljivih stvari, od daha, vode, hrane, ?iš?enja tijela, vanjski i iznutra. Kada je tijelo oprano izvana, onda je ?isto, ali kada je pro?iš?eno i iznutra, onda zra?i. To dolazi od same vode, koja, kada je višom temperaturom destilirana u ?istu, živu vodu H2O, podržava ti život i još ako je na minus temperaturi kristalizirala, njeno zra?enje ?e biti ja?e. Zato u?itelji života predlažu za pi?e destiliranu vodu, po mogu?nosti zale?enu, onda otopljenu na sobnoj temperaturi, sipanu u tamnoplavu staklenku, izloženu suncu najmanje na jedan sat i ?uvanu na sobnoj temperaturi, jer se više ne?e pokvariti ako je u zatvornoj posudi. To je živa voda koja, ako se pravilno i u potrebnim koli?inama pije, najbolje revitalizira stanice, otklanja dehidraciju tijela, a samim tim i sve bolesti koje snjom proizilaze.

Beba po ro?enju nema ništa razvijeno, pa ni svijest, zato samo spava, sa minimumom onih uro?enih pokreta iz trudno?e. Me?utim, malo po malo, lanci svijesti u tijelu se povezuju, stanice se povezuju i tijekom odrastanja tijela i sazrijevanja li?nosti, ipak do?e do jedne fine svijesti, naravno ako se stvari odvijaju prirodno.

Uz ?esta ponavljanja pokreta i radnji, samo tijelo se navikne oponašati znanje i na kraju zaživi svijest.

Kreativno je sve ono što te smiruje, što ti je jasno, što te ne blokira, što ti daje mir i radost.

Na žalost, biznis ne spada u kreativnost, ve? u neku ludu društvenu mašineriju koja ti blokira svijest i sve po?neš odra?ivati mehani?ki. Takve navike prave od ?ovjeka zombi i onda se pitamo što ?emo svi jednog dana postati hodaju?i automati, s veoma sofisticiranim softferom, u zamjenu za prirodnu svijest tijela.

Ni u kom slu?aju odnos s Bogom i apsolutnom inteligencijom se ne mijenja, jer to ne ovisi od njih, oni su uvijek prisutni u prostoru, a na svjesnom entitetu je da li ?e za njih znati ili ne?e.

Tko može biti u?itelj života?

Onaj tko ima toliko prošireno znanje i iskustva da s lako?om uroni u tvoju dušu, preuzme odgovornost za sve tvoje slabosti i božanskom milosti povu?e tvoje misli i um u njegovu dubinu da se sam uvjeriš u njegovo znanje. Tu se uspostavlja direktna veza u?enika i u?itelja, kao u slu?aju bebe i majke

Kako pomaže u?itelj života?

Kao prvo on je za tebe pojam proširenog znanja i iskusta. Ti si njegovim znanjem o?aran, kao da je bacio magiju mudrosti na tebe. Dojam ti je da u?itelj zra?i kao dijmant i to ti veoma godi. Sva tvoja nemo? nadopunjuje nadopunjuje se njegovom mo?i. Ti nisi mogao uroniti u sebe, u dublja osje?anja i proširiti svijest, a sve ?iniš da uroniš duboko u u?itelja. On je za tebe posrednik znanja i svijesti. Naravno, ista je inteligencija u u?itelju i tebi, ali to nisi osje?ao.

I što se dogodilo?

Nije ti u?itelj prelio svijest, nego si ti svoju iluziju preto?io u svijest, zato jer si dopustio da stanu misli i um, i da koncentraciju usmjeriš na svijest u?itelja.

U svakom slu?aju iscjeljenja su stvar onoga tko osje?a bol ili pati. Naravno, autoritet kao u?itelj života, slako?om otklanja sve napetosti, strah i boli.

Ništa posebno, ti ?eš postati u?itelj života i svojoj ?eš djeci uvijek govoriti kako si ti pravi u?itelj a oni u?enici. Da li si u pravu?MATERIJA I NEMATERIJA

Materija i nematerija su potpuno ista stvar, s licem i nali?jem. Kada shvatiš nemateriju kroz vakuum prostora, onda taj vakuum nikako ne mijenja kakvo?u materije. Snaga vakuuma u materiji pokre?e najsitnije ?estice i od toga se stvaraju suptilne vibracije. Kada se cjeli lanac tih ?estic pokrene, prostor je pun zra?enja.

Teško možeš shvatiti suštinu toga iz jednostavnog razloga što materija nije samo jedan komad, a nematerija jest, u obliku beskrajnog vakuma.

Materiju sa?injavaju bezbroj komada, slobonih u prostoru nematerije. Svi ti komadi nisu iste kakvo?e i sastava, ve? su kroz razli?ita agregatna stanja slobodni u prostoru. Tu su i najsitnije ?estice materije, vibracije ?ija se veli?ina mjeri metafizi?kom realnoš?u.

Sve je jasno, sve je u prostoru, sve je JEDNO, a ipak se dešavaju stalne mijene, vrtnje, privla?enja, odbijanja, sudaranja, spajanja, cijepanja, tako da na kraju prostor svijeta obiluje od beskrajnih mogu?nosti svega, naravno, temeljem same materije, vibracije i apsolutnog stanja.

Ništa u prostoru nije važnije jedno od drugog. Nema tu ni koke ni jajeta, jer je cjelina u pitanju.DUHOVNA SUŠTINA LJUDSKOG BI?A

Svijet u kome živimo, kao duhovna suština, ima veze samo sa sviješ?u ?ovjeka i temeljem toga su sva istraživanja i spoznaje.

Cjeli svijet je preslikan u ljudskom bi?u i umjesto beskrajnih mapa univerzuma, svemira, galaksija, kozmosa, nezamislivih dimenzija i brzine svjetlosti, jednostavno možeš spoznati sebe i biti ?e ti cjeli svijet jasan.

Na po?etku samospoznaje duhovnost nije bitna, jer si živ i duhovan. Samospoznaja ne smije biti napor, jer ni život prirodno nije napor, ve? jednostavan princip praznoga i punoga. Prazno je sve apsolutno ?isto, a puno kona?no tijelo. Puno i prazno su skupa u tijelu, nisu svjesni jedno drugog, izuzev u onom dijelu apsolutne inteligencije samog sjemena.

Tijelo ?ovjeka je taj svemogu?i, sveprisutni Bog, sadržan u samoj svijesti. Tijelo je svakako apsolutno intelignetno jer je živo, kada si budan i kada spavaš. Simbolizam tijela je krv i limfa, duša je srce, a svijest dah.

Tijelo je cjela duhovnost i preko njega i duše - srca, imaš sve što ti treba za samospoznaju.

Još si na po?etku, tijelo je živo, božansko i ne moraš se odmah uplitati u njegove slabosti - mentalni sadržaj. Promatraj ga kao novoro?enu bebu koja spava.

Zastani na trenutak i uvi?aš tu ništa nije sporno, sve je jednostavno, prirodno postavljeno, apsolutno inteligentno i vidje?eš kasnije tko ?e tu jednostavnost upropastiti. Inteligentna klica sjemena se mogla sama razviti, a tebi je teško spoznati sebe, iako si sposoban svojim sjemenom izroditi još milijarde tijela.

U cjeloj pri?i tijelo nezna za sebe, kao što nezna Bog. Život se svodi samo na dušu, koja se isklju?ivo hrani vibracijama. Skup svih vibracija potrebnih duši, manifestira se u krupnom planu kroz ljubav i najdublja osje?anja vezana za srce. Duša i srce su jedno, nema veze koji ?eš izraz koristiti.

Zbrka nastaje kada dijete poraste, progovori, prohoda, po?ne misliti, jer gubi božanski duh i prelazi u gra?ansku osobnost, kada se budi karakter, površinska osje?anja, emocije, sje?anja i sve te reakcije nazivamo um. Srce ti više nije bitno jer njime ne ideš me?u ljudima, nego tijelom. Tako potiskuješ dublja osje?anja, dušu, ljubav i svu pažnju poklanjaš onome što primaš iz vana. Za taj vanjski dio sebe, vremenom postaješ majstor, ali i ovisnik, zaboravljaju?i na pravi život iznutra. Tu po?inje još ve?a zbrka, jer ?iniš pogreške (u hrani, aktivnostima, sexu), što za posljedicu ima zapostavljanje stanica tijela, zbog nesvjesnog unosa viškova od hrane i misli, što ?e ubrzo postati pravi otpad i mentalno sme?e koje nesvjesno tijelo nije u stanju izbaciti.

Svijest je samo najobi?nija koncentracija. Ako te netko zatvori u ?etiri zida, veoma brzo bi došao svijesti, jer ti pažnju ne odvla?e sve one stvari na koje reagiraš. A svijest je prosta ili složena hologramska veza izme?u svih stanica, kisika, ?iste vode H2O i hranljivih tvari koje ih održavaju živim. Sve je tu jednostavno i jasno, nema nikakve potrebe slu?ivati se galaksijama.

Svijest se budi u tebi, u tijelu, kada sva površinska osje?anja, kao neuhvatljiva, nestalna, kao iluzije, preseliš u ona prava duboka osje?anja u srcu. Život je pro?iš?eno stanje, bez utjecaja i iluzija, zato je tako duboko zašti?en u tebi, u srcu.

Kada je pro?iš?enje tijela u pitanju i to famozno apsolutno stanje, moram ti re?i da ništa jednostavnije od toga nije. Kada materiju sagoriš, onaj pro?iš?eni dio je nematerija (naravno, pod vatrom se podrazumijeva svjetlost, a ne ostaci sagorjevanja), tako je materija i nematerija ili apsolutno stanje, u suštini JEDNO. Izme?u ta dva stanja, unutar te cjeline, zbrku ?ini prostor ispunjen suptilnom vibracijom, tako da je u jednom prostoru tijela, jednovremeno kruta fizi?ka materija, njeni dijelovi u vibracijama kao metafizi?ko stanje i onaj pro?iš?eni prostor sa vakuumom, kao apsolutnim stanjem ili apsolutnom inteligencijom.

Sve mogu?nosti u tijelu, svi odnosi me?u stanicama, organima i njihovim funkcijama i sve mogu?e promjene, dolaze zbog vibracija, zbog duše - ritma srca, koje bezuvjetno nadgleda cjelu stvar života. Tijelo kao materija je stati?no, relativno, ograni?eno, apsolutni vakuum je indiferentan, jedino duša u svim svojim oblicima (njeni oblici su sitne duše u svim stanicama, u fizi?kom, mentalnom i intelektualnom aspektu i duhu do istine i svjetlosti), opstaje izme?u vode, vatre i zraka u tijelu. Principijelno to i ti radiš u obi?nom životu, izme?u vode, vatre i zraka.

Sa pravim znanjem ?ovjeku je svijet doku?iv kao na dlanu. Tu tajni nema, niti je potrebno Božanstvo. Prejaka izjava ali je istina. Božanstvo ima smisla kada znanje ne postoji, kao kod novoro?ene bebe, kada je svo znanje sabrano u najdublje osje?anje - bezuvjetnu ljubav u srcu. Taj obrazac jednostavnosti života potreban je uvijek, kao jedini prirodni princip uživanja, jer su sva druga uživanja grijeh, sa manjim i ve?im posljedicama, po stanice tijela i život duše. Kažem život duše, jer tijelo baš briga za život, ako nekome treba, neka misli o njemu.

Obzirom da je srce u materijalnom tijelu i ono je materijalno, Božanstvo je jedino mogu?e kroz ljubav i blaženstvo.

Sad možeš shvatiti zašto vladari svijeta nemaju dušu i srce, ne osje?aju ljubav, jer imaju cilj spoznati svijet, ali ne u smislu potrebe pojedinca, nego na globalnom planu materije, gdje Božanstvo jednostavno nije potrebno. Traži se najšire znanje, kako bi se tehnološkim procesima moglo upravljati najsuptilnijim ?esticama, skoro otkrivenim Higssovim bosonima.

Znanost se bavi vibracijama i zra?enjima, a srce su prepustili pjesni?kim dušama i medicini (koja nije zaiteresirana za dušu zbog mogu?nosti novih tehnologija). Kako je ?ovjek otkrio vatru, po?ele su nove tehnologije, korak po korak, do ovoga što danas imamo.

U podsvijesti, ?ovjeku je prirodan život sve manje bitan, jer mu duboko u mozgu odzvanja informacija da ne brine ni o ?emu jer su na pomolu nevjerojatne mogu?nosti u lije?enju bolesti, recikliranju organa, a nije isklju?eno stvaranje umjetnog ?ovjeka, koji ?e vjerodostojno imitirati živog. Oni razmišljaju, ako ukrote najsuptilniju ?esticu i vibraciju, postigli su cilj, sve drugo je rutina.

Svi suvremeni trendovi umjetnina upravo su s jednim ciljem, da se kona?no postigne neovisnost civilizacije od ovisnosti od resursa Zemlje kojih sve manje ima.

Kao što si se sam uvjerio, nije ti trebala posebna duhovnost, ve? pravo znanje, kojim možeš shvatiti suštinu. Jednostavno je ako se zaista koncentriraš na dah, srce, na ljubav, a onda ?e proraditi sva biokemija, alkemija, fizika i metafizika, uklju?uju?i apsolutno stanje - vakuum, na najjednostavniji na?in kakav on jest.

Što se ti?e dublje spoznaje, to prepuštam tebi, istražuj jogu, Tantru, Meditaciju, ?akre, a sve je to ve? sadržano u opisanom jednostavnom poimanju duhovne suštine.

Na kraju svih spoznaja shvati?eš da je svijest samo jasan uvid, bez ostatka, kroz duh (vakuum), u kome bljesne svjetlost istine, nestane, a ostane samo apsolutna inteligencija.

O Bogu ti prosudi, svakako je stvaran, jer to si TI. Drugi Bog ne postoji. U spoznaji ?eš do?i do kraja, kada sve nestaje, samo ostaje gola svijest, ako te bude ta razina onostranog interesirala.

Da bi bolje shvatio ovu jednostavnu pri?u, sjeti se u?itelja života, koji su ve? ljudi u zrelijim godinama, ne rade nikakve duhovne tehnike, a bili su kao ti bez znanja, pro?istili se, povezali stanice tijela kroz ljubav i svijest i sada im je sve jasno. Oni su Bogovi, oslobo?eni svega, ne vole, ne misle, ne reagiraju, ali potpuno budni i prisutni u svemu i u tebi, zato zra?e milostivo iz duše - srca, zato tebi njihovo zra?enje veoma prija, siguran si od toga, kao da sve znaš kao oni, ve? si zaboravio na sve one nepotrebne stvari koje ti ruše koncentraciju, bez koje svijest nije mogu?a.

U?itelji života su samo jedno prošireno znanje i iskustvo. To možeš i ti postati.

Otkrio si da je prirodna inteligencija samo vakuum, svuda u tebi i savršeno služi kada duboko spavaš ili si u meditaciji. U svakom drugom slu?aju bilo kakve reakcije uma, duša - srce mijenja ritam i to brzo i prirodno možeš popraviti fokusiranjem vakuuma na srce, upravo je to podignut ošit (dijafragma) za plu?a i srce, kada ?e dah, to?nije izdah pro?istiti tijelo od otrova i tebi vratiti nastavak života.

Obi?an ?ovjek nema pojma da je njegov život limitiran na jedan udah i izdah, a nastavak je temeljem inteligencije i probu?ene svijesti.

Tehnika vakuuma se lako u?i, tim prije što se prakticira Kriya jogom, koja je u svemu ?ista fizi?ka aktivnost tijela. U njoj nema nikakvih elemenata koncentracije, kao u drugim duhovnim tehnikama.

Isti si kao na po?etku samospoznaje, suštinski se ništa nije promijenilo, jedino si proširio znanje, koje ?eš lagano pretakati u iskustvo. Temeljem tog znanja ne moraš više reagirati kao struna, jer te sada štiti znanje, kao uvid na sva dešavanja oko tebe.

Ve? primje?uješ nikome ti nisi potreban. Svi misle da si odrastao, pitanje je da li je sazrelo tvoje sjeme svijesti? Ovisan si o društvu, religiji, zra?enjima, kao malo dijete, no ono se igralo i osje?alo zašti?enim i slobodnim, a ti se osje?aš u strahu.

Slobodu ti nitko povratiti ne može, ona se budi kroz svijest. I sve je samo svijest.


ZAŠTO PITI DESTILIRANU VODU

Objašnjenje mora svima biti jasno bez ostatka.

Klica sjemena je živa iz nje se ra?a živo tijelo.

Kako tijelo održati živim?

Ve? formirano tijelo sadrži prirodne stanice koje se obnavljaju, ali je u njima stalno prisutna prirodna inteligencija, u smislu održanja života. No prirodna inteligencija je samo vakuum, koji jednostavnim principom pro?iš?enja mrtvog, stvara prazan prostor za oživljavanje. Dah je taj princip, kroz udah (smrt) i izdah (oživljavanje). Ništa tako jednostavno, vje?no budno i sveprisutno ne može biti kao vakuum prostora, no to je previše tehni?ki izraz i dobio je naziv apsolutna inteligencija.

Život tijela je održiv zbog vakuuma, zraka, destilirane vode - ?iste H2O i hranljivih tvari, u organskom koloidnom obliku.

Vakuum je u stanicama prisutan, zrak udišeš onakav kakav jest, jedino možeš utjecati na vodu, odabiraju?i destiliranu vodu za pi?e i primjerenu organsku hranu.

U tijelu postoji struktura encima i hormona. Encimi su prirodna inteligencija u smislu kodova života, kao eliksir, balzam, zbog kojih se tijelo ne kvari. U suštini to su kristali žive vode.

Zato je najbolje piti destiliranu vodu, da se kroz probavu najviše encima iskoristi za oživljavanje stanica i zra?enje tijela.

Kristali vode zra?e kao dijamant, ali samo onda kada je tijelo ?isto i prozra?no, kada u njemu nema taloga, otpadnih tvari i sme?a zbog kojih se ne bi zra?enje osjetilo, jer je suptilno.

Jedini na?in da u tijelo uneseš hranljive tvari bez otpada, jest pijenje destilirane vode - ?iste H2O i sokova od svježeg vo?a i povr?a, jer se time o?uva njihova živost i ne oksidiraju na zraku. Njih je u izobilju u svježem vo?u i povr?u, oni su najbliži ?isto?i vode, imaju jednostavnu konzistenciju za probavu i kroz njih, oplemenjeni kristali vode zra?e. Znaš i sam što destilirana voda zna?i kod infuzije i ljekovitih pripravaka.

Znanjem ?eš osmisliti prehranu i aktivno se uklju?iti u sam proces probave, na na?in pripreme sokova.

Izgleda da je destilirana voda ve?e otkri?e za ?ovjeka nego vatra.

Ni jedna voda u prirodi nije ?ista H2O. Otkri?em vatre ?ovjek je imao priliku pro?istiti vodu, me?utim ?ini se da je voda mnogo misterioznija od onoga što možeš misliti o njoj, jer je živa.

U životnom smislu ni ?ista izvorska, planinska voda nije ?ista zbog krupnih kristala u njoj, minerala i svega drugog, što nije probavljivo kroz metabolizam tijela. Hranljive tvari moraju isklju?ivo biti organske, žive i u koloidnom obliku, zna?i najfinije kakvo?e. Zato piješ sokove sa izobiljem hranljivih tvari, a pijenjem destilirane vode, zadovoljavaš potrebe tijela za živom vodom H2O. Na 8 kg mase tijela dnevno trebaš popiti ?ašu vode (2 dl), najbolje kada ti je želudac prazan, ujutru i izme?u obroka, najmanje na jedan sat poslije jela.

Na taj na?in u tijelu je sve ?isto, od krvi, limfe, preko mokra?e, znoja, sjemena muškarca, izlu?evina žena i fekalija, s minimalnim koli?inama otpadnih plinova i otpadnih tvari od izumrlih stanica.

Zdravlje nikada ne?e biti dovedeno u pitanje ako se prehrani pri?e znanjem. Ne samo prehrani nego životu u cjelini.

?ista voda, krv, limfa, znoj i mokra?a moraju imati jednak okus, neutralno kao voda, ne slano i ne kiselo, kemijski alkalizirano i alkemijski s ?istom vibracijom i živim zra?enjem.

Jednostavnost i prirodna inteligencija klice iz sjemena, mora biti potvr?ena kroz prakti?an život, istinu i svijest o njemu.

Prvih dana života bebe, koja diše zrak i sisa maj?ino mlijeko, iz njenog tijela se izbaci samo ono prirodno inteligentno i ništa više. Zato mame uvijek ljube dje?iju guzu, jer duboko znaju da je božanski ?ista. No i ta se guza prlja, zbog neznanja roditelja, kako bi na kraju ljudski izmet smrdio kao da je od tvora.

Mnogo godina prou?avam duhovnost Istoka, samospoznaje radi, me?utim destilirana voda je ravna bezuvjetnoj ljubavi i ?istoj svijesti. Živa je i prirodna, u svemu inteligentna i piju?i nju, zra?iš i bez znanja.

Nitko i ništa na svijetu ne može biti tvoja ljubav, nego tvoja slabost. Zato je želja najve?a nevolja. Prirodna inteligencija i Božanstvo su stvar apsolutne ?isto?e, bez ostatka. Život si samo TI, s uvažavanjem svega stvorenog.

Budisti su prilazili životu i apsolutnoj inteligenciji na veoma kompliciran na?in, neshvatljivim tehnikama i najsloženijom meditativnom i jogisti?kom praksom.

Koliko mi je poznato Šamani su imali znanje o živoj vodi (danas je to destilirana voda), kojom su lije?ili sve mogu?e bolesti.

Budi i ti jednostavan, pij destiliranu vodu, oživi i zra?i.

Nedostatak ljubavi postaje kroni?na bolest ve?ine, zbog ?ega su mnogi danas duševni bolesnici, ?ekaju?i kroz želju da im netko udjeli ljubav, me?utim ona nije mogu?a izvan srca. Uvijek se pokazuje da su najjednostavnije stvari što život zna?e, najmanje istražene.

Društvo, kroz znanost, religiju, obrazovanje, medicinu, demokraciju, i da ho?e ne može podržati jednostavnost života, jer bi ve?ina umišljenih moralista ostali bez posla. Sve bi stalo, imaju?i u vidu ?injenicu ovisnost ?ovje?anstva o industrijski prera?enoj hrani, koja je u svemu mrtva priroda. Naravno, sve smo nekada imali kroz ?istu prirodu, ali je cilj potpuno na drugoj strani, ka umjetninama, velikoj mogu?nosti za uživanjima u iluziji života.

Moraš shvatiti da iluzija ne postoji, jer svi umišljaju da su u pravu, da su kona?no svjesni. Svaka iluzija kao karakterna obrana ega, upravo izvire iz stvarnosti, kakvu pojedinac još ne prepoznaje. Me?utim, pravo mjerilo je istina i kada ne živi u tebi, tek ?eš vidjeti svoga Boga kroz razna nezadovoljstva, strah, nejasno?u i boli. Jedino ti neko novo prošireno znanje može pokazati da li si u iluziji, jer ionako vjeruješ nebitnim stvarima.

Za društvo i velike umove, jednostavnost i priroda ne dolaze u obzir, zbog gubitka posla. U njihovim rukama je sve, mogu zaista raditi što ho?e, jedino je život još uvijek u tvom srcu.SVIJEST JE HOLOGRAMSKA MREŽA

O svijesti vjerojatno imaš svoje mišljenje, me?utim ona je zaista krajnje jednostavna, temeljem prirodne inteligencije tijela.

Radi se o hologramskoj mreži praznog i punog u tijelu, vezano za samu materiju. Sa aspekta materije u kozmosu je sve živo, aktivno, vrti se, vibrira u sebi, me?utim u prirodi se stvari odvijaju principom sjemena, tako imamo živu i mrtvu prirodu.

Uporedi tijelo sa jednom sobom. Ako je u sobi mnogo stvari, u jednom kaosu, onda u toj sobi ništa nije jasno. Kada sve stvari izbaciš iz sobe, osta?e prazan prostor, sa finim ehom koji odzvanja od zidova i to ?e biti jasan uvid, ?ista svijest.

Sve to vrijedi za tijelo. Kad kažem tijelo, mislim na prirodno tijelo sa optimalnim brojem tjelesnih stanica. Pretilo tijelo, mentalna reakcija ili bilo koja bolest, ve? nije ?isto prirodno tijelo i predstavlja umanjenu jasno?u, kao nižu razinu svijesti.

Beba se rodi ali njeno tijelo još nije formirano do kraja. Zato beba nema svijest, ne hoda, ne misli, ne govori. Njeno tijelo funkcionira samo po pitanju elementarnog održanja života kroz dah, sisanje mlijeka, metabolizam i probavu. Sve drugo je u izgradnji stanica.

Od najfinijeg materijala u smislu postojanosti, tijelo ?e izgraditi mozak, kao naj?istiji prostor za pohranu pro?iš?enih vibracija, u vidu elektromagnetskog zapisa. Me?utim, ako se svijest ne utjelovi u cjelom tijelu, u svakoj stanici, uvijek ?e biti problem crnih rupa, nejasno?e i boli.

P?elinje društvo najprije odnjeguje maticu, kao mozak koji ?e voditi društvo. Mozak je upravo ta matica, zašti?ena u lubanji glave da joj se nikad ništa loše ne dogodi, daleko od svih mogu?nosti prljanja, zbog unete hrane i drugih one?iš?enja. Mozak je kao sterilna soba sa arhivom informacija, koje nisu ništa drugo nego iskustvo uma. Tu je svo znanje, iskustva i navike kroz koje je prošao um.

Život ?ovjeka nije mogu? bez svijesti u smislu ljudskih kvaliteta. Zato služi formiranje tijela, odrastanje pojedinca i uporedo sazrijevanje svijesti, na na?in fizi?kog pro?iš?enja, kada ?e u tijelu biti podjednako praznog prostora u smislu prirodne inteligencije i vakuuma i punog prostora u smislu same fizi?ke strukture kojom tijelo ima pojavu.

Utjelovljenje (implementacija) svijesti iz mozga u tijelo ide vertikalnom linijom života, u smislu zatvorenog kruga. Svijest se pogura do spolovila i pohrani u poznatom kazanu Kundalini (kod muškaraca su to testisi, kod žena jajnici, kao umanjeni mozak). Kvaliteta te svijesti je sirova, kao nagon, imenom ŽIVOTNA SILA. Ona se mora raspršiti u tijelu do svake stanice, ?ime ?e tijelo dobiti višu svjesnost.

Nova svijest doti?e opet iz glave, iz mozga, koji se napaja od osjetila koja su tik pored njega u glavi (osjetilo vida, sluha, mirisa i okusa je u glavi, jedino je osjetilo dodira svuda u koži). Sad ve? uvi?aš kako se formira svijest, od opažanja, od osje?anja, emocija, od same reakcije uma.

Da li ?eš u svakoj reakciji uma imati uvid istine i stvarnosti ovisi od mnogo ?imbenika, najprije od znanja, koja si tijekom odrastanja poprimio od sredine.

Dijete je nezrelo u svijesti do puberteta.

Poslije toga nastupa faza daljnjeg sazrijevanja svijesti koja završava oko 25-te godine.

Dalje kroz život dolazi faza kreativnosti i starenja.

Sve ono što si mogao glavom kroz zid, do 25-te godine, ?inio si zbog prirodnog imuniteta, zbog TIMUSA koji tebi služio umjesto mozga. Me?utim, sada si odrastao, timus je pubertetom usahnuo i preselio se u srce. Dalji tok stvari i imuniteta ide preko srca, preko tvog umije?a življenja, preko mo?i prosu?ivanja, preko znanja.

Dijetetu je koncentracija svijesti manifestirana kroz bezuvjetnu ljubav, zbog timusa. Zato se dijete bezbrižno igralo i upijalo sve promjene izvana. Zato djeca lako u?e po nekoliko jezika jednovremeno. Dijete je ?isto, još božansko, nepodjeljeno u svijesti. Odrastao ?ovjek to nije, jer je ve? navukao na sebe more problema kao prepreku svijesti.

Kada timusa nema više, bezuvjetna ljubav je preseljena u srce, ali ne tako prirodna i nadalje ?e biti samo ljubav. Tvoja ljubav ?e ubudu?e ovisiti od mira u srcu, od najdubljih osje?anja u srcu, od ?isto?e tijela, znanja i od percipiranja stvarnosti života. Po pitanju ljubavi nemoj ni od koga ništa o?ekivati izvana, ona je tvoja prirodna potreba i samo se u tebi budi.

Valjda ?eš iz ovih redaka bliže shvatiti prirodu svijesti, da ne misliš kako ona dolazi s neba.

U slu?aju ?ovjeka prirodna inteligencija može biti potpuno preto?ena u svijest, na na?in fizi?kog pro?iš?enja tijela. Ne smiješ gubiti iz vida da je i svijest materijalna i u svemu ima odlike materije. Može biti u vidu podsvjesnog uma, ograni?ena, viša ili apsolutna.

Biti ?eš jasnijeg uvida ako si uvijek spreman na igru, ako ne reagiraš emotivno, jer to je dokaz da si fleksibilan u mozgu i vitalan u tijelu. Odrasliji ljudi drže do nekog lažnog morala, ponosa i krutosti koja ide s tim. Za njih je dje?ija igra prošlost. Time pokazuju svu svoju nemo?, okre?u se nebitnim stvarima, bježe od božanskog života i nesvjesno se pripremaju za zastrašuju?u smrt. Ne moraš nikada umrijeti, u stvari ne moraš cjeloga života razmišljati o smrti. Takva razmišljanja bude strah, umanjuju kreativnost, ljudske kvalitete, ?ime se ponašanje ?ovjeka mora mijenjati.

Pij destiliranu vodu, pro?isti tijelo i raduj se kroz ljubav, u punoj svijesti.ŽELJA

Želja je najve?a nemo? ?ovjeka, manifestirana kroz ponašanje, kreativnost, mo? prosu?ivanja stvarnosti i svijest.

U želji su sadržana sva ograni?enja ?ovjeka, u smislu strasti. Zato neispunjena želja protivtežu nalazi u patnji.

Kod bebe koja još ne misli, postoji prirodna želja da sisa mlijeko i igra se. Beba još nema ni želju da piški i kaki, jer toga još nije svjesna.

Ako je ljubav jedina prirodna stvar u kojoj možeš uživati (sva druga uživanja su grijeh), onda su dje?ija želja za igrom i hranom za opstanak, jedine prirodne želje koje ne bude patnju.

Svaka druga želja se neizbježno pohranjuje u podsvjesni um i blokira bu?enje svijesti. Podsvijest jest ravna prirodnoj inteligenciji, ali šta to vrijedi ako nije utjelovljena u svijest.

Upravo je glavni problem ?ovjeka što ne prepoznaje stvarnost života i što u tome ne vidi ispunjenje svih želja.

Temeljem želje ti nemaš mir u mislima jer o?ekuješ njeno ispunjenje. Ona je tebi bitnija od mira i života. Netko ?e re?i pa nije to sve tako strašno. Me?utim ti imaš bezbroj željica i želja, kada se sve one koncentriraju na tvoje sje?anje o njima, ode ti sva životna sila.

Ti zato ideš spavati da zaustaviš tok misli, da osvježiš životnu silu tijela, ina?e si gotov od umora. Fizi?ka aktivnost tijela nije poseban napor, ako možeš raditi ?ini?eš to, ako ti se ne radi nikom ništa, ali sa mislima nema šale, one same izviru, jer nisi pronašao rješenje.

No spavanje ništa nije riješilo, oživljavanjem sje?anja, iznova rušiš životnu silu. Pa tko je tu lud?

Zato je prošireno znanje jednostavan princip, ne samo za želje, nego za život u cjelini.

Zamisli tugu djeteta kada mu roditelj ne kupi igra?ku?

Zamisli ?ovjeka koji se milijun puta u životu razo?arao zbog neispunjene želje?

Onda se nemoj ?uditi ako je netko narušio ponašanje zbog neuroloških ili duševnih boli.

Svaka želja je potencijalna opasnost za bol.

Želja ti nikada nije potrebna, umjesto nje (jer želja pripada nezreloj djeci), budi svjestan, budi jednostavan u okvirima svojih kreativnih mogu?nosti i stvarnih potreba tijela. A ono što je tvoja prirodna mo?, nikada ne spada u želju. Ti uvijek želiš ono u ?emu nemaš mo?. I zato ?e svaka želja ostati tvoja slabost.

Pa ti razmisli koliko su strastvene želje opravdane, bilo za hranom, novcem, seksom, svejedno.

Ljubavna želja ne postoji, jer se ljubav individualno budi u srcu, neovisno od bilo ?ega ili bilo koga.SUŠTINA ŽIVOTA

Život je toliko jednostavan da ga možeš u par rije?i shvatiti, ako iza toga ne po?neš mudrovati u prazno.

Jednostavnost života je temeljem apsolutne ?isto?e, o?itovan kroz VAKUUM, iz milosti - APSOLUTNA INTELIGENCIJA.

Tu je po?etak i kraj postojanja kao VJE?NOST.

Gdje si ti u toj apsolutnosti, u toj vje?nosti i vakuumu?

Kako si uop?e živ u vakuumu, kako se ne ugušiš?

Ako ho?eš spoznati život, njegovu prirodu i kako je vje?an, moraš probuditi svijest do najšireg znanja, da taj vje?ni život preslikaš, utjeloviš ili implementiraš u svoju svijest, koja ne?e biti ništa drugo, ve? isti taj VAKUUM, ovoga puta u smislu PRIRODNE INTELIGENCIJE, koja se odnosi na živu prirodu, a apsolutna inteligencija se odnosi na cjeli svijet i sve u njemu stvoreno.

Sad uvi?aš da Bog uop?e nije mogu? bez TEBE, a TI nisi mogu? bez svijesti. Nije suština života da imaš tijelo nego da si svjestan tog tijela i života u njemu.

Neoptere?eni um i promu?uran ?ovjek ?e ovo shvatiti bez dodatnih pitanja, jer je zaista jednostavno. No pri?a ima za cilj pojasniti suštinu života svima, svjesnima i manje svijesnim, probu?enima i onima koji spavaju, ona ih ?eka kada se probude.

Vratimo se na suštinu na vakuum. Kao prvo vakuum nije mogu? bez onoga tko ga stvara.

Tko stvara vakuum?

Idemo školski.... Vakuum stvara vibracija, kao metafizi?ka realnost materije i kada zbog ubrzanja svjetlosti nestane u prostoru, iza sebe ne ostavlja ništa drugo izuzev vakuuma. Tako se, temeljem vibracija vakuum stvorio u prostoru svijeta i samim tim je kreacija svijeta cjelina i vje?nost.

Dolazimo do to?ke same MATERIJE, kada moramo utvrditi da u prostoru svijeta, u tom vakuumu, ne postoji ništa drugo izuzev materiije, u fizi?kom ili metafizi?kom obliku, u vidu krutih tijela, žive i nežive prirode i slobodnih vibracija. Apsolutno stanje nadopunjuje materiju, pro?iš?uje i daje joj živost. Na taj na?in sve je samo MATERIJA, kao oblik, kao živa i neživa priroda, kao zra?enje i kao apsolutno stanje (nematerija).

Ovo je ve? mnogo jasnije.

Ti si stvoren tako što se milijardama godina ta živa vibracija, ve? kao najsitnija dušica, spajala i dijelila, mijenjala oblike, postala krupnije živo tijelo, onda je to tijelo prohodalo, progovorilo, poprimilo svijest, jer je otjelovilo svoj po?etak postojanja iz apsolutne inteligencije. Tako si TI i prirodna inteligencija JEDNO i uvijek moraš znati TKO SI, kako se kroz obi?an život ne bi samo identificirao imenom i prezimenom, možda diplomom, položajem, imetkom. Sve što je svjetlost i zra?enje u TEBI, ti?e se samo ŽIVOTA, koga predstavlja tvoje srce (u njemu je utjelovljena duša, ona prva vibracija).

Moraš znati, kada iz sjemena krene zametak, prvo što se stvori jest TIMUS, a u regiji njega prva krvna žilica, kao budu?e srce. Zna?i srce sa svojim kuckanjem je sve što imaš od života, jer nisi uvijek njega svjestan. Zato moraš održavati pravilan ritam srca kroz dah, da se ne prejedaš, u stvari ne moram ti ništa govoriti, srce ti uvijek sve kaže, jer je bezuvjetno budno i prisutno u tvom životu, bez obzira koliko si ti zainteresiran za njega, koliko si zahvalan postojanju, koliko si ljubazan i odgovoran.

Do 25-te godine na život možeš gledati iz kuta sentimentalnosti, preko božanske duše, preko blaženstva, milosti, preko Boga i bezuvjetne ljubavi, me?utim poslije 25-te godine po?inje doba starosti gdje sentimentalnosti nema mjesta, potrebno je prošireno znanje za svjesno upravljanje životom. Ostaješ TI, tvoja svijest, srce i tijelo. Važno je održati prisebnost, mir, kreativnost. Ako u svemu tome bude ljubavi i mjesta za igru, pa to je jako dobro, me?utim, suvremeni život oduzima ?ovjeku slobodu, mir, žurba je na sve strane i zbrka u glavama ljudi.

Samo oni koji mogu u svakom trenutku progutati knedlu, radosno idu dalje kao da se oko njih ništa ne dešava.

Nitko se nije rodio da bi cjeloga života razmišljao i plašio se smrti.

Opet se život svodi na znanje, jer bez toga sve postaje sumnja.KNEDLA

Simbolizam knedle u grlu je jednostavan i predstavlja suštinsko pitanje života.

Od knedle u grlu zastaje dah, gušiš se.

Zašto se stvori knedla?

Kada ne dišeš duboko, pogotovu kada ne izdišeš otrovne plinove iz tijela, bude ugrožena istina života koja se upravo manifestira u grlu, tiroidnim žlijezdama, a odnosi se na plu?a, disanje, probavu, debelo crijevo i detoksikaciju tijela.

Svaka tvoja reakcija koja za posljedicu ima zastoj ili ubrzan rad srca, automatski uti?e na dah i knedlu u grlu. Sva tvoja neslaganja s okolišem dovode u pitam mir tvog srca i eto knedle u tvom grlu koju moraš progutati, ako ti je do mira i života stalo.

Jednostavno, zar ne?

Kod beba je to izraženo, kod zaljubljenih pojedinaca, kod milostivih osoba.

Svaka svjesno progutana knedla je direktna svijest o životu.

Knedla je uro?eni mehanizam prirodne inteligencije, kao dah, kada u podsvjesnom umu održavaš život tijela.

Promatrao sam kada ?ovjek umire, koliko se mu?i progutati knedlu i na kraju u tome ne uspije, uguši se i umre.VITALNOST I DUGOVJE?NOST

Malo je nezrelo re?i podmladiti se, jer je životni put zatvoreni krug, sastavljen samo od prirodnih faza, tako da je svaka od njih zna?ajna.

Izreka kaže : „Sve u svoje vrijeme“. To zna?i ako si svaku fazu života proživio prirodno, nemaš se što podmla?ivati, pa ti si uvijek mlad, samo prolazi vrijeme.

Stanice tijela se ionako vrlo ?esto obnavljaju i u tebi je uvijek tijelo novo. Prirodno nije mogu?e vratiti se na neko tijelo iz prošlosti, jer se stanice tijela obnavljaju onakve kave one jesu. Obnavljaju se i one neprirodne stanice u tijelu, kao mutirane, kao pretilost ili kakva bolest. Neke bolesti traju veoma dugo, godinama, tako da se stanice svejedno obnavljaju, bez obzira na njihovo zate?eno stanje.

Mladala?ki izgled ne možeš povratiti u zrelijim godinama, i ako si godine potrošio u nebitnim stvarima, strastvima, u stresu i mnogim drugim negativnostima života.

Možeš sadašnje stanje popraviti do razine prirodne vitalnosti tijela, bez obzira koliko godina imaš. S takvim novim vitalnim tijelom i izgledom, možeš nastaviti život koliko ti ho?eš, jer on isklju?ivo ovisi o tebi, tvom znanju i svemu onome što poduzimaš.

"Ako slu?ajno oboliš i ne mogneš ustati iz kreveta, ne uzimaj nipošto lijekove - lijekovi su otrov. Radije nemoj tri dana
ništa jesti. Bolest je posljedica otpadnih tvari koje se nagomilavaju u tvom tijelu. U ta tri dana popij svakih pola sata ?ašu ?iste vode i ti ?eš opet biti zdrav".


JEDNOSTAVNOST SVIJESTI

O svijesti možeš razmišljati na više na?ina. me?utim samo kada je možeš zamisliti kao nešto najjednostavnije, može ti biti jasno.

Svijest je prirodno inteligentna spiritualna mo? dopuštenja svega, u trenutku prije reakcije uma. Zna?ajna je za ?ovjeka u smislu sveprisutnosti i neograni?enog trajanja. Neovisna je od bilo koje reakcije osje?anja, misli, uma, emocija, sje?anja. Može stvoriti najširi uvid i jasno?u u smislu prirodne intuicije, kada te dovodi u potpun mir, sa uskla?enim ponašanjem, jer sve doživljavaš stvarno.

Strukturu svijesti ?ini cjelo bi?e, jer je cilj u?initi ga potpuno svjesnim, bez ostatka. To se postiže utjelovljenjem (implementacijom) svijesti iz onog najjasnijeg dijela u pinealnoj žlijezdi, hipofizi, mozgu, u svakoj stanici tijela. U pinealnoj žlijezdi je spiritualne ?isto?e, a idu?i prema tijelu, spiritualnost svijesti se gubi u reakciji uma, misli i vanjskim osjetilima.

Za potpunu svijest je potrebno unutarnje osjetilo - SRCE, jer je nepristrasno od vanjskih utjecaja i jedino reagira na istinu života.

Struktura svijesti je u skladu s prirodom tijela, jednostavna je i ti?e se znanja, koje mora prethoditi vanjskim osjetilima. Temeljem znanja, u mozgu se formira svijest, kao pravi put kružnog toka.

Zbog relativnosti života, nisu svi u prilici proširivati znanje, zato se moraju prepustiti prirodnom znanju, koje izvire iz prirodne inteligencije samog tijela. To znanje izvire direktno iz srca i nazivamo ga LJUBAV. Ljubav nije ovisna od mozga i vanjskih osjetila, zato se njome prirodno utjelovljuje svijest.

Kako je sve po?elo?

U samospoznaji ?e se pokazati da je srce po?etak i kraj svijesti i života.

Ovo je trenutak suo?enja s istinom.

Svijesti se moraš predati srcem i tijelom, jer TI nisi pametniji od same prirodne inteligencije tijela. U mozgu je pro?iš?ena svijest, ali sam mozak nije ništa bez tijela, plu?a, srca, krvi.

Tijelo i glava su prili?no podvojeni, spaja ih sve ono suštinsko što prolazi kroz grlo (najprije istina, o?itovana kroz reakciju tiroidnih žlijezdi, probavu, debelo crijevo, plu?a, metabolizam). Najbolje je kada ništa ne misliš i dopustiš da se glava i tijelo, mozak i srce, povežu onako kako prirodno znaju. Tim dopuštenjem, trenuta?no ?eš osjetiti mir.

Definitivno, u tebi je neko znanje i iskustvo, ali to nije ništa u odnosu na prirodnu inteligenciju tijela. TI stalno misliš da si pametniji od „slijepog“ tijela, me?utim ono ti uvijek šalje vidljive signale za sve grijehove koje ?iniš i za ukupno tvoje ponašanje, a TI uop?e na to ne reagiraš, ali zato reagiraš na nebitne stvari izvana. Pitaj se tko je u toj situaciji pametniji, TI ili tijelo?

Jedno je sigurno, dok još nisi imao glavu, na samom po?etku klice tvog sjemena i zametka, imao si srce. Poznato je da se u zametku najprije formira TIMUS kao prirodni imunitet za budu?e oblikovanje tijela, a u njemu se odmah formira prva krvna žilica koja ?e biti srce.

Zato srce uvijek moraš slušati i vjerovati mu više nego samom sebi, jer ono nije griješnik kao ti, ni u ?emu ne uživa, bezuvjetno je prisutno u tvom životu, neovisno je i prava je žrtva za tvoj život.

Što misliš izme?u svijesti i srca tko je kokoš a tko jaje?

Kada TI nisi postojao, SRCE je bilo.

Predaju?i se prirodnoj jednostavnosti života, osjeti?eš veliku radost, uhvati?e te jeza kao znak da svijest te?e kroz tijelo i moraš pitati sebe zašto uvijek reagiraš, nešto misliš i time blokiraš mir i svijest? Shvati?eš da život nisu misli, ve? mir i srce.

Naravno, površinska osje?anja ?e i dalje imati svoju ulogu i pratiti opažanja osjetila još jasnije, kada ih podržiš iznutra srcem. Tako se stvara prirodna intuicija, kada i slijepim površinskim osje?anjima, možeš bez razmišljanja i bez reakcije uma, prepoznati istinu. To ?e biti prava integracija znanja, iskustva i svijesti u tebi, kao znak zrelosti. Sve ono što znaju u?itelji života, upravo se ti?e znanja i iskustva. Oni u trenutku imaju potpunu jasno?u uvida, zaista ne moraju ništa misliti. Oni nisu ništa posebno u odnosu na tebe, samo su dopustili da im se svijest i život dogode.

Cilj je da si potpuno slobodan izvana i iznutra. Tu slobodu zaista sam ure?uješ i nitko ti je ne može oduzeti. Tu slobodu je imao Isus, ali ga rijetko tko razumije. Isusa mnogi doživljavaju lažno religiozno, sentimentalno i na svaki drugi na?in, a ne svjesno.

Ako tražiš recept za mir, ljubav, radost, jasno?u, vitalnost i dugovje?nost, potraži je najprije u proširenom znanju, a onda u cjelosti dopusti to znanje i iskustva da se utjelove u srce i tijelo.

Obzirom da gra?u tijela najviše ?ini živa voda - 70 %, najbistriji si umom pored ?iste vode, bila to samo kapljica rose, potok, rijeka, jezero, more ili ocean. No, tih 70 % vode je sastavni dio tijela iznutra. To zna?i da ti uvijek treba živa voda u tijelu. Nemoj mudrovati, jedina živa voda koju ?eš na?i oko sebe jest destilirana voda. Malo neshvatljivo, nisi navikao na nju, ali je ona ipak jedino dobra za pi?e, gra?u tijela, stvaranje kristala koji ne dozvoljavaju starenje i na kraju zra?e. Njihovim zra?enjem iznutra, zra?iš i ti prema van, prema ljudima i svemu. Kažu da biljka osje?a zra?enje srca, da to?no vidiš kako se list pomjera ako si u ljubavi s njim. Tu je samo u pitanju zra?enje aura, tijela i lista.

Pravo je znanje i svijest o životu piti destiliranu vodu, uz odabranu hranu najbližu njoj, organsku i živu, od vegetacije, sokova svježeg vo?a i povr?a, koloidne kakvo?e hranljivih tvari, od kojih tijelo ima najviše koristi, ne prlja se, uvijek je ?isto, vitalno, ne mora biti ovapnjenih arterija i žila, i dugovje?nost je tu.

Srce si morao upamtiti (i kada nisi bio svjestan) kao prvi obrazac bezuvjetne ljubavi, prema budu?em božanskom bi?u.

Treba li još što pojasniti u vezi svijesti, srca, tijela, mira, ljubavi, radosti, vitalnosti, dugovje?nosti, ili je uvijek u pitanju strast i koncentracija na nebitne stvari, kao neznanje, nemo? karaktera, neodgovornost i nezrelost.MIR

Ako za trenutak mira trebaš neko posebno mjesto, vrijeme, prijatelja, posao, novac, hranu, pi?e, sex, putovanje ili šta drugo, tvoja je mo? prili?no slaba.

Zbog malo mira u srcu ne moraš ništa misliti ni raditi, jednostavno ga imaš SADA, pod uvjetom da ga zaista želiš.

Me?utim, tvoje su želje sve drugo samo ne mir.

Poznat možeš biti samo po srcu, nikako po materijalnom bogatstvu, položaju i statusnom simbolu.

Kada ti srce zra?i, od tebe se osje?a ljubav.

Svojom reakcijom i mislima, prekrivaš suptilnu svjetlucavost zra?enja kristala žive vode iz srca. Na takvo tvoje ponašanje srce se ne?e ljutiti, jer je prirodno inteligentno i zrelo, ono ti uvijek daje priliku da sazriš.

Svi ?e na tebe gledati kao na podvojenu li?nost, imaju?i u vidu ?injenicu da tvoje srce nije nizašta krivo, nego je ta podvojenost isklju?ivo tvoje neznanje. Jednostavno si dužan pokazati drugima da si TI sa svojim srcem JEDNO.

Moraš shvatiti da za tvoje srce u sva?ijem srcu mjesta ima i svatko ?e ti dati srce ako se normalno ponašaš.

Jadno se osje?a onaj tko o svemu mora misliti, jer mu zaista ništa nije jasno. Takvog ubrzo zaboli glava, nekada se uplaši, nikada ne vidi istinu, životari, a tijelo mu obiluje od prirodne inteligencije. Nitko nije pošte?en od jada, ako se prepusti umišljanju, ako se nezna koncentrirati, ako ga svojom reakcijom uvijek komplicira i nikad nije jednostavan.


TIJELO DUH SVIJEST

Kada kreneš promatrati prostor i vrijeme, u njima ?eš otkriti postojanje svijeta.

Promatraju?i cjelinu svijeta kao hologram, shvati?eš da se radi o jednoj, jedinoj i istoj materiji, u nekakvoj transformaciji, tranziciji, mijeni, vrtnji, u pokretu, usitnjavanju, ukrupnjavanju, prelaskom iz jednog u drugo stanje jednovremeno.

Temeljem aktivnosti u prostoru, dešavaju se mnoge druge vidljive i nevidljive stvari, u smislu uzroka i posljedica, beskrajnih mogu?nosti za svim promjenama i odnosima, što u suštini predstavlja ŽIVOT MATERIJE.

Ako napraviš razliku izme?u transmutacije materije i transcendiranja svijesti, ŽIVOT ?e biti jasniji.

To se može i prakti?no objasniti.

Zamisli svoje tijelo kao da je od leda, negdje u prostoru taj led lebdi nevjerojatno dugo i uplovilo je u atmosferu Zemlje, gdje je povišena temperatura, postoji zrak i voda. Komad leda se utopljava i kao da je po?eo disati iznutra. Temperatura se podigla, jasno vidiš isparavanje vodene pare i otopljenu vodu.

Od onog komada leda, pod posebnim uvjetima imaš njegovu transformaciju, u vodenu paru i vodu, jednovremeno.

Na ovom primjeru leda, materija pokazuje svoju prirodu kao ŽIVOT. Uz toplinu, zrak i vodu, svaka materija ?e oživiti, kad - tad.

Tako je stvoren ?ovjek. Skoro milijardu godina je bilo potrebno evoluirati do ovog stupnja razvoja.

ŽIVOT nije ništa drugo doli jednovremenost materije u svim mogu?im oblicima, kao bez vremena i bez prostora. Taj dio bez vremena i prostora je SVIJEST, kao najviša mo? MATERIJE, u smislu APSOLUTNE INTELIGENCIJE, koja je beskrajno mo?na kroz sveprisutnost, bezvremenost, manifestirano u svjesnom entitetu.

Ako imaš dovoljno prošireno znanje i ako to znanje možeš sagledati ili utjeloviti kroz SEBE, onda ?eš posti?i jasno?u uvida u život.

Tijelo, duh i svijest su samo stanja materije jednovremeno i nepodvojeno, zbog stvrorenih preduvjeta. Taj zatvoreni sustav je prakti?ki uvijek živ, u razli?itim oblicima, nekada u nesvijesti, nekada u svijesti. Nesvjesno i svjesno imaju rastegljivost, mogu biti duboke i jasne ili površne i plitke.

Unutar same svijesti, jasne i zamagljene, ?ovjek ima osje?anja o samom životu, na koja sam uti?e kroz skidanje magle ispred svijesti. Tako postaješ dežurni svetionik nad svojim putem života, jer bez svjetlosti, opet ?eš biti onaj komad leda.

Radi pokretanja svjesnosti, pokazalo se prakti?nim prikazati je kroz iluziju tijela (koje spava nesvjesno) i svemo? Boga, kroz aktivnu formu vje?ne budnosti. To svakako pije vodu dok ne zatvoriš krug samospoznaje, kada na kraju puta jasno vidiš suštinu života, jednovremeno u svim fazama transformacije tijela.

Ako je život tijela ovisan o jednom udahu zraka, onda je osloba?anje duha sadržano u jednom izdahu. Dah se odvija prirodno, sinkronizirano, inteligentno, a tebi ostaje razmatranje onoga izme?u udaha i izdaha, u ?emu su sve tvoje aktivnosti. Onda ?eš shvatiti da moraš biti miran i dobro koncentriran izme?u udaha i izdaha, da bi uop?e ulovio što se sve dešava.

Spiritualnost ti daje mogu?nost jednostavnosti svijesti, gdje ništa ne smije biti napor. Jednostavno si u svijesti slobodan šetati u sebi i van sebe jednovremeno i to te ?ini radosnim, kao da se igraš letenja, a tijelo miruje ili je u nekoj aktivnosti.

To što može ?ovjek posti?i kroz svijest, ne može ništa drugo u prirodi, ni biljka ni životinja, bez obzira što u svemu postoji apsolutna inteligencija. Zna?i svijest je evolutivna stvar materije ljudskog bi?a. Zato ?e netko biti zreliji i svjesniji od drugog, pažljviji i odgovorniji, a opet se to svodi na znanje implementirano u sam život.

Netko mora voditi tijelo kroz prostor i vrijeme, ono to ne može samo, iako u sebi sadrži apsolutan život. Ali život nije ništa ako nije osvjetljen, ako ga ne vidiš i ne osje?aš. Ono što po danu vidiš od svjetlosti, to po mraku moraš vidjeti zbog svijesti, koja je samo jedno prošireno znanje i iskustvo.

Došli smo do to?ke jasno?e života, kada sve to mora biti prakti?ki postavljeno, recimo u jednom danu, kroz sistem svijetla i tame. U tom sklopu moraš održati tijelo vitalnim, moraš osloboditi duh i moraš biti miran, kako bi stvorio sklad.

Zrak ve? imaš, trebaa ti ?ista voda H2O, to je za naše prilike destilirana voda i ono malo esencijalnih hranljivih tvari. Nitko ne mora biti zbunjen oko vode i prehrane, jer ona mora biti osmišljena i jednostavna, primjerena samom životu. Strasti zaista ovdje nemaju mjesto, navike i svaka druga slabost ili ovisnost. Radi se o uspostavi mirnog života.

Ovdje nedostaje osloba?anje duha, jer svaka napetost u tijelu, razdražljivost, nejasno?a, reakcija, u suštini je nemiran duh, kome se mora dati prilika da napusti tijelo.

I to su mudraci istražili, tehnika za osloba?anje duha je jednostavna koliko i udah zraka, a sadržana je u samoj svijesti o duhu. U?i se lako, primjenjuje jednostavno, samo ako to želiš.

U hodu osloba?aš duh, gutaš knedle i otklanjaš svaku reakciju.

Stani uspravno ili legni. Opusti se kao krpa, neka sve klone, pogled, ruke, noge, neka na trenutak sve omlitavi u tebi. Osjeti?eš da dublje dišeš. Ako se još samo dublje omlitaviš presta?eš disati, a ošit (dijafragma) ?e sam krenuti prema grudnom košu, plu?ima i srcu. Dogodit ?e se vakuum, kao prirodna defibrilacija srca. Elektrošok za stimulaciju srca nije ništa u odnosu na vakuum. Tebi ?e to biti veoma ugodno i ne?eš disati, da ne bi poremetio cjelu stvar. Eto u toj koncentraciji znanja i svijesti oslobodio si duh i nisi više napet.

To ponavljaj kad se sjetiš. Dovoljno je da od svake minute života odvojiš par sekundi za osloba?anje duha. Biti ?eš resetiran i nov, kao preporo?en.

Svoje ponašanje prepusti samom životu, jednostavno, samo slijedi principe, kroz zrak, vodu i mir. Ako ti je i to previše, onda pre?i na jednostavniju varijantu - LJUBAV. Ona ?e sve riješiti za tebe, samo uživaj, jer jedino ljubav nije strast.

Život iznutra je sasvim nešto drugo na osje?anja izvana. To moraš uskladiti i osje?ati se jednovremeno svjesno iznutra i izvana.

Ako dopustiš život, tijelo, duh, ljubav i svijest, ima?eš i radost i mir.


EVOLUTIVNA ZRELOST

Materija u prostoru i vremenu stari, transformira se i evolutivno sazrijeva, od apsolutnog stanja, preko metafizi?kog stanja, do fizi?kog stanja i tako u krug.

Naša priroda je organska i neorganska, živa i mrtva. Upravo se to odnosi na evolutivnu zrelost same materije.

Sva živa priroda ima tu zrelost, na svoj na?in, preko razli?itih vrsta živih sistema.

Mrtva priroda pripada mineralnom svijetu, kristalnog, nerazgra?enog oblika.

Mi smo zainteresirani jednako za živu i mrtvu prirodu. Od žive imamo vegetaciju i hranljive tvari, od nežive prirode koristimo energetske resurse.

Iz pohlepe i neznanja ?ovjek se sve više okre?e neživoj prirodi, to?nije maksimalnom iskoriš?avanju prirodnih resursa. Time se narušava prirodna ravnoteža. Kao što je nama vegetacija potrebna za život, tako je biljkama potrebni neživi minerali, koje ?e biljka u?initi živim, preko destilirane vode, zraka i svjetlosti. Takve koloidne otopine minerala u biljkama nama pogoduju u prehrani, jer dobivamo sve potrebne koli?ine hranljivih tvari, u aminokiselinama, glukozi (vo?nim še?erima), masnim kiselinama, mineralima i vitaminima.

Posebno je bitno napomenuti strukturu encima i hormona u tijelu, zbog kojih se tijelo ne kvari i prirodno se pro?iš?ava, a sve temeljem zra?enja neba i zemlje, svjetlosti i prirodne inteligencije (vakuuma).

Kada smo kod zra?enja, moramo znati da se time pokazuje evolutivna zrelost materije. Ono što ne zra?i, nezrelo je.

Sve što je živo, intenzivno zra?i. To se odnosi i na novoro?enu bebu. Kroz odrastanje i socijalno vo?enje života (neprirodnim putem) i ta se beba po?inje kvariti u krvi i tijelu, ?ime je njeno zra?enje dovedeno u pitanje. Za živu prirodu vrijedi pravilo, ako iscrpi potencijale zra?enja, mora umrijeti i pre?i u neživu prirodu.

?ovjeku je su?eno da zra?i, a to je jedino mogu?e kroz formu ljubavi (bukvalno je to životna sila, kroz kreativnost), od nagona do ekstaze, istine, svjetlosti i slobode. Kona?na sloboda se odnosi na kozmi?ku simfoniju svijesti, kada pro?iš?eno tijelo rezonira skupa s prostorom.

Bez mnogo pri?e, pro?iš?enje je prirodna stvar ?ovjeka, ljubav je prirodna stvar, ?ista krv je prirodna stvar, sve je to temeljem živog života, ni manje ni više, potrebno tijelu, prirodne mogu?nosti to dopuštaju i evolutivna zrelost nalaže.

Ljubav

To je nešto prirodno u životu ?ovjeka, a ti?e se onog nesvjesnog tijela (u smislu materije) i pro?iš?enog tijela u smislu svijesti. To unutarnje osje?anje sklada života, manifestira se kroz blaženstvo razli?itog intenziteta. To mogu biti žmarci, možda jeza, lotosov cvijet u grudima, najve?a knedla od istine, najmirnija glava i najja?i osje?aj slobode.

Ljubav je stvar života samog i ti?e se životne sile. Sve što je živo, ima u sebi sokove blaženstva, u smislu encima koji apsolutnom ?isto?om štite tijelo daju?i mu prirodni imunitet.

Nagon ?ovjeka je izvor rijeke ljubavi i života. Ali šta to vrijedi ako ne znamo gdje se taj izvor nalazi, ako ne idemo k njemu, ako nismo prisutni kraj njega, ako ne pijemo tu živu vodu ljubavi?

Kada do?eš na izvor ljubavi i blaženstva, svakako ?eš doživjeti nekakav maksimum zadovoljstva. To je nama poznato kroz orgazam. Me?utim, on toliko kratko traje da je bitan samo kao iskustvo. Ako sa sobom ne poneseš ljubav sa izvora, onda ta živa voda tebi ništa ne zna?i. Traže?i je u ne?emu drugom izvan tijela, besmisleno je, kada je ona jedino u tvom izvoru životne sile.

I sve je to prirodno, inteligentno, ljudski i normalno, iznad svega jednostavno, samo traži budnost i prisutnost. Najprije znanje ili ne?ije iskustvo da ti pokaže kako se to radi.

Ekstaza

Predstavlja živu vodu iz rijeke ljubavi (iz životne sile i nagona), svuda u tijelu. U ekstazi ne postoji koncentracija na jedan užitak kao kod orgazma, ve? se trudiš i opustaš tijelo da orgazam uhvati svaku stanicu. Takva rezonantnost tijela daje ti najjasniji uvid života i to je najviša svijest.

Svijest

Samo ?ini sveukupnu budnost. Kada spavaš od svijesti nema ništa. Da, postoji ona, ali ti spavaš, nisi aktivan, a život nije u spavanju. Kod pro?iš?enog tijela uz optimalnu krv, budnost je potpuna. Takvi ljudi ne moraju spavati, nemaju što odmarati u tijelu. Spavanje je predah jer tijelo ne stigne preko dana po?istiti umrle stanice, zato jer si stalno aktivan (hranom, mislima, sexom ili ne?im drugim što troši životnu silu).

Svijest je slobodna simfonija, neovisna, ne možeš re?i da je tvoja, kada je to samo eho stanja tijela.

Ako imaš buku u glavi od misli ili kakvu slabost, bol, svakako da ?e simfonija tijela biti narušena. Za svijest je potreban mir, ?ista krv i ?isto tijelo. Naravno ljubav se podrazumijeva.

Ponašanje

Tko bi mogao odrediti kako treba izgledati ponašanje normalnog ?ovjeka? Naravno samo priroda života. Prema tome ponašanje ?e biti prirodno, ako je unutarnji sadržaj tijela prirodan, ako je krv optimalna, a tijelo nema taloga i zapušenih arterija.

Karma

Karma predstavlja najve?i problem za prirodan tok života, jer upravo bilježi sve ono neprirodno što je ura?eno u nizu preko predaka. Ne?ete povjerovati, ali karma nije ništa drugo doli same stanice krvi. Karma je bolest krvi. Pro?iš?enjem krvi karma se briše, bez obzira što je u njoj bilo zabilježeno, jer je to prirodna stvar, jer je ?ista krv prirodna inteligencija.

Intuicija

Opet sve vezano za ?istu krv i tijelo, jer kada krv neometano struji kroz naša osjetila, žlijezde i organe, intuicija je neizbježna. S intuicijom ?ovjek ništa ne misli, ve? osje?a, u tome je i suština svijesti. Kada se intuicija proširi iz glave na cjelo tijelo, eto svijesti u cjelini, bez misli i maske ega.

Zdravlje

Uz optimalnu krv i pro?iš?eno tijelo, bolesti nemaju podložno tlo za razvoj u tijelu. To je sve.

Kreativnost

Kreativnost strogo podrazumijeva životnu silu, izraženu kroz mo? ?ovjeka. Naravno, ona je najbolja samo života radi. Ako se mo? rasipa radi strasti, onda ne možemo govoriti o kreativnosti. Sva materijalna ostvarenja nisu kreativnost.

Aktivnosti

Svaka aktivnost ?ovjeka koja izvire iz kreativnosti života, a služi njemu i obitelji, spada u ljudski kvalitet.

Prehrana

Ništa posebno. Ako znaš sastav ?iste krvi, nemam ti što re?i u vezi prehrane. Ako neznaš, to se lako u?i. Jednostavno je i prirodno. Važno je da ?ista krv i tijelo nisu mogu?i bez organske hrane. To zna?i da umjetnine od industrijski prera?ene hrane ne dolaze u obzir, jer nisu žive. Ne dolazi u obzir ni termi?ka obrada namirnica hrane, jer time postaju neživa priroda - mrtve.

Znanje

Beskrajna enciklopedija znanja svakako je svijest, kao neovisno stanje tijela, koje u sebi sadrži najpovoljniji feng shui života, temeljem prirodno inteligentne živosti. Optimalna krv i prirodno tijelo, bez taloga i mutiranih stanica, daju najbolju rezonantnost svih stanica tijela, u smislu njihove slobode kretanja kroz krvotok, limfotok i organe, što sve skupa rezultira optimalnim otkucajima srca, a nama daje osje?aj mira, ugodnog blaženstva, volje u le?ima i ukupne radosti. Nekako se osje?amo slobodni. To je samo prirodna stvar dovo?enja tijela u rezonantnost s prostorom kozmosa.

Iskustvo

Enciklopedija znanja je zaista velika, me?utim ima li to ikakvog smisla ako pojedinac nije ?uo za to. Što vrijedi malom djetetu da ?e jednog dana biti zreo ?ovjek, ako ?e ono iz neznanja napraviti neku štetu?

Sirovo znanje bez pretakanja u iskustvo, nije ništa, kao što ni život nije ništa ako se njime ne koristiš.

Prakti?ki nemamo izbora, jer koriste?i se umjetninama, kroz hranu i energiju, u stvari napuštamo život i onda se pitamo od kuda bolesti, starost i op?a nemo?.

Vitalnost i dugovje?nost ?ovjeka predstavljaju znanje, iskustva, svijest i mo?, a sve u ?istoj krvi i mirnom srcu.

Strasti

Jedino je uživanje u ljubavi i životu prirodna strast, pro?iš?ena, nije materijalna.

Što se ti?e hrane, nije strast uživanje u potrebnim koli?inama hranljivih tvari.

Sva druga uživanja nisu prirodna i ?ine osje?anje grijeha, a to svi znamo da obavezno izaziva strah, pohlepu, neiskrenost, mržnju i ponos, u smislu rušenja karaktera i ja?anje ega.

Seksualnost

Svakako je seksualnost prva karika u životu ?ovjeka, na samom izvoru rijeke života i ljubavi.

Da nije seksualnih mo?i, ne bi bilo ni ljudske vrste.

No, da nije neznanja i strasti, ne bi bilo ni grijehova prema tijelu u smislu nesvjesnog sexa.

Bilo kako bilo seksualnost ?ovjeka uproš?ena smo na sex je poreme?aj karaktera.

Istine radi ono što je uzrok, najbolji je lijek, tako sa pravilnim vo?enjem svoje seksualnosti, prirodno revitaliziraš tijelo, jer je seksualnost ponajprije jaka hormonska struktura tijela, a to su prirodni ?ista?i.

Znanje je u pitanju, jer sex bez znanja samo je suludo nipodaštavanje žive sile i gubljenje mo?i, a to svi znamo kako smo jadni nakon kratkotrajnog užitka orgazma. Kao da nam je netko oduzeo život. Pa ako je ve? tako, onda se orgazam mora provoditi svuda u tijelu, a ne kao eksplozija u jednoj to?ki.

To se lako u?i, samo moraš odbaciti predrasude i ponašati se prema seksualnosti kao prema životu.

Prosvjetljenje

Nije ništa drugo doli naj?istija krv kao u trenutku za?e?a. Tada tijelo prirodno zra?i.

Jednostavnost

Život je temeljem prirodne inteligencije - vakuuma. Ako to uvažavaš, onda dopusti i slijedi tu inteligenciju. Ne moraš sumnjati jer si dio nje, živ si.

Život nije misao, niti strast, niti bilo što drugo što misliš, ve? prirodna svrha kreacije svijeta, koju nikad ne možeš narušiti jer je apsolutna mo?, kroz beskrajni vakuum, jedino možeš srušiti sebe, time što ?eš od otpada u tijelu izgubiti vakuum u stanicama tijela i time dovodiš sebe do ruba.

Iscjeljenje

Mnogi vjeruju u nadprirodne mo?i, me?utim ništa nadprirodno ne postoji, izvan apsolutne inteligencije. Ako je tako, onda u sebi sadržimo sva mogu?a iscjeljenja.

O ?emu se radi?

Sve što ?ini reakciju tijela kroz poreme?aj otkucaja srca, sve što one?iš?uje krv i zatvara arterije i prirodne kanale u tijelu, stvara neki vid crne rupe. Onog trenutka kada se to mjesto pro?isti, sve se vra?a u normalu.

Mo? iscjeljenja je u formi fascinacije, kada u ne?ijem znanju i iskustvu osjetiš duboku inspiraciju. Bukvalno dolazi do izjedna?avanja tvog neznanja, tvoje bolesti, sa znanjem i ?isto?om iscjelitelja. Od mo?i zra?enja iscjelitelja, od njegovog stupnja ?iste krvi i tijela, od njegove ljubavi ovisi razina tvoje inspiracije.

Me?utim, životna inspiracija može biti samo od onoga što prirodno zra?i. Zato nikakva umjetnina, nikakva sintetika (niti jedan umjetni lijek), ne mogu izlije?iti crnu rupu (bolest).

Svaki umjetni lijek je najprije sumnja onoga tko ga pije. Onaj tko povjeruje u lijek, bukvalno je izlije?en. Ne lije?e tablete, nego tvoja vjera. Mnogo puta je to potvr?eno placebo efektima.

Prema tome, ne treba ti ni vjera ni sudbina, tvoja krv i ?isto tijelo su prirodni u?itelj i iscjelitelj, bolji ne postoji. Sve što je drugo, izvan tebe, nije prvo, uvijek ?e biti drugo, slabije od tebe.

Ni jedan priznati hipnotizer nema mo? hipnotisati potpuno svjesnog ?ovjeka, prije ?e ovaj njega hipnotisati.DUH

U svijetu samo jedno može biti stvarno, to je MATERIJA.

Njena priroda je da se stalno mijenja i tako stvara sve promjene, sve mogu?nosti i ure?uje sve odnose svijeta. Ona ima fizi?ka, metafizi?ka i duhovna svojstva.

Obzirom da si stvoren od te jedinstvene materije svijeta, u tebi postoje sva tri glavna vida materije i uvijek ?eš biti jedinstven, po kodovima DNK stvaranja.

Temeljem znanja i iskustva, materija nije tajna, niti njena stanja, koja su jedno prema drugom, po stvarnosti iluzorna.

Za tebe je zanimljiv onaj dio prostora svijeta gdje živiš, koji ti je blizak u smislu žive prirode.

Ne?e biti višak ako znaš da u tvojim stanicama tijela postoji vakuum, kao duh koji ti prakti?ki podržava život. To je prirodno i jednostavno. Ali nije prirodno i postaje bolesno kada se trudiš da od sebe stvoriš samo duh tijela, bez krute materije, bez mentalnog sadržaja, intelekta, bez mo?i misli. U tom slu?aju naginješ prema duševnom prostoru i tako uranjaš u kompletnu iluziju, što za posljedicu ima poreme?aj prirodnog karaktera i posebno ponašanje, neprimjereno ?ovjeku.

U samospoznaji si okupiran mantrama: duša, duh, energija i uvjerenjem da je tijelo iluzija, da si TI iluzija, tvoja obitelj, posao, djeca, cvijet, potok, obla?i?, sve je predstavljeno kao iluzija, s ciljem da kona?no uroniš u stanje duha. Ali ne možeš ostati u tom prostoru, ipak si ti hodaju?e bi?e u prirodi, sre?eš ljude, pri?aš sa njima, vrijeme se mijenja, ne možeš biti skamenjen i zale?en u duhu.

Mantre su mo?na tehnika za koncentraciju i pažnju misli. Ono što matraš, pretvaraš se u nju. Sebe materijaliziraš u predmet mantre. Od duhovnih mantri, moraš postati duševan pacijent i pitanje je da li ?eš uspijeti izvu?i se iz tog stanja. Upamti da je stanje duha negativno zra?enje ?ovjeka, ako se poistovjetiš s njim, zar ti to treba?

Dovoljno je da se u jednoj minuti podsjetiš na vakuum u tvojim stanicama, recimo pet sekundi. Neka to bude sva tvoja veza s duhom. Drugo vrijeme posveti mislima, jer njihovim utjelovljenjem poprimaš beskrajnu mo? svjetlosti i istine.

Preko svjetlih misli vidiš istinu u svemu, život ti je jasan, jednostavan si, zra?iš pozitivno.

Uz svjetlu misao ima?eš jasno?u uvida što je duh i kada znaš da je to iluzija, on nestaje iz tvog tijela.

Ne smiješ dopustiti da misliš o duhu kao da je on jedina stvarnost, a da si ti iluzija, ako tako misliš, eto razloga za želju, za vjeru, sudbinu, za boga, božanstvo, gubitak kreativnosti, povla?enj od ljudi, mijenjanje karaktera i ponašanja.

Izme?u vakuuma u stanicama (duh) i stvarnog tijela, postoji nešto što te ?ini najrazumnijim bi?em u prirodi. Upravo govorimo o mo?i MISLI, tom biseru, što nitko drugi nema izuzev ?ovjeka.

Zato moraš znati da je misao sve što imaš od života. Preko svjetle misli, evo sada možeš prosvjetliti, biti raspoložan, probuditi ljubav, ponašati se bez ograni?enja karaktera, bez ikakve emotivne reakcije.

Nudim ti da probaš i uvjeriš se SADA.

Svjetla misao nije naporna duhovna tehnika, nego stvarnost svjetle istine, koja ti osvjetljava život, sada, vodite, bez ikakve vjere, bez duše, bez energije, bez boga.

Crkva je zloupotrebila religiju srca ?ovjeka, ljubav i svjetlu misao, pripisuju?i te najviše ljudske kvalitete iluzornom duhu, bogu, nekakvom gospodinu iz tame. Nije bog svemo?, nego ?ovjek koga možeš dodirnuti, zagrliti, nasmijati, rasplakati, rastužiti, uveseliti, u?initi ništavnim i izuzetnim.

Uz svjetlu misao, istina te štiti trenuta?no, iscjeljuješ crne rupe trenuta?no, nestaju boli, vra?a se osmjeh na licu, religija srca se popravlja, osje?aš ljubav iz dubine srca, jednostavno si radostan.

Jedino svjetlim mislima dobijaš potvrdu jednostavnosti života. Sve drugo je napor.

Hajde probaj i uvjeri se, misli u kontinuitetu o istini i svjetlosti: kada udišeš zrak misli o istini, kada izdišeš otrove misli na svjetlost. Tako ?eš shvatiti jednostavno da si ti samo beskrajna misao, beskrajna budnost, a kada ti malo ponestane koncentracije na svjetlost i istinu, ti slobodno zaspi, štitit ?e te budni ego, onaj isti ego negiran u duhu.

Kad shvatiš da si kao ?ovjek negiran u duhu, biti ?e ti jasno s kim imaš posla. Stavi?eš prst na ?elu, to mjesto tre?eg oka odakle si uronio u iluziju duha, osjeti?eš prirodno prizemljenje i nastaviti život u radosti, dovoljno mo?an da se odupreš svim negativnostima.

Uz svjetlu misao ne možeš imati ne?istu karmu, niti poreme?en karakter, niti ego u obrani.

Zar ti to nije dovoljno da praviš jasnu razliku što je iluzija, a što stvarnost tijela (materije op?enito). Sve je stvarnost i kroz jasnu misao, možeš stvoriti naviku da si sveprisutan u tim stvarnostima, da se ne smrzavaš u duhu i da se ne braniš u egu.

Ispada da ?ovje?anstvo tone, da nema ljubavi, da ljudi postaju zombi. To je zato jer su se svi okrenuli nekakvim duhovnim tehnikama, ?ime pojedinac prestaje misliti. Kada ne misliš nema ni života, ni ljubavi, ni radosti. Probaj to i uvjeri se, sve je krivo predstavljeno. Život ti je jasan samo kada si budan, kada misliš. Djeca su više materijalizirana i ne misle. Da je misao loša, zašto bi dijete u?ilo misliti svojom glavom?

To?no je da modelari svijeta smišljaju virtualne zabave djeci da ona ne bi mislila i tako ih sigurno pretvaraju u zombi. Tako su nastala indigo djeca, kristalna djeca, a ve? se ra?aju složenije mutacije neprirodne djece.

I na kraju shvati da preko svjetlih misli štitiš život, najprije srce. Kada jasno misliš, religija srca je prirodna. Kreneš li nešto glupo misliti, eto nemira u otkucajima srca. Zato dobro promisli zbog ?ega imaš poreme?en tlak, zbog ?ega si nekada u strahu, pohlepi, neiskrenosti, mržnji i ponosu. Pitaj se zbog ?ega vjeruješ, a stvaran si. Zbog ?ega si ovisan od sudbine, samo zato što ne misliš konstantno, nego se prepustaš sudbini.

Budnost ?ovjeka je prirodna mo? kao bezuvjetna ljubav koju majka ima prema nejakoj bebi. Što majka radi, jednostavno svjetlo misli o životu bebe i to joj daje mo? da ne mora spavati.

I kada bebi nije dobro, majka misli najbolje i to bebi pomogne. Mo? istine i svjetlosti je najviša na svijetu.

Nemoj bježati od duha, u tebi je, ne?e te pojesti, podržava ti život, ali misli o njemu samo ono što on u stvarnosti jest.

Ako u stanicama tijela trebaš imati vakuum, zbog života, to ne zna?i da trebaš imati vakuum u mislima. Jer što bi ti radio da si u balonu s vakuumom? Umro bi trenuta?no.

Zato se navikavaj jasno i svjetlo misliti, to nije napor, samo se navikni. Odbaci sve tehnike, u?ini život jednostavnim. Pij destiliranu ( ?istu i živu) vodu i hrani se prirodno, onako kako si se hranio u trudno?i - esencijalnim hranljivim tvarima u koloidnom obliku.

Moraš to znati, nemoj nasjedati vjeri i sudbini, ponajmanje iluziji.

Misli jasno i svjetlo, da možeš u svakom trenutku istinito prosu?ivati o svemu. Tako ?eš zra?iti i biti zanimljiv ?ovjek, a ne duševni pacijent zbog duhovnih tehnika.

dio


MILOST

Predstavlja stanje ?ovjeka u najvišoj mo?i pozitivnog zra?enja.

Sve što je prirodno i jednostavno, zra?i pozitivno.

Kada se materiji umjetno mijenjaju svojstva, ona negativno zra?i.

MILOST je kovanica od rije?i ŽIVO (život) i svjetla MISAO.

Dijete nema mo? misli i zato je MILO. Odrastao ?ovjek misli i kada je bez grijeha i jednostavan, zra?i MILOST.

Milost je samo prirodna potreba po?vjeka, ništa posebno i ti?e se pro?iš?enja GRIJEHA.

Život je izravan u promicanju, zato ne može biti umišljena tehnika.


GRIJEH

Biljka i životinja ne mogu po?initi grijeh jer nemaju mo? misli.

?ovjek je griješno bi?e zbog negativnih misli ili što uop?e ne misli u budnom stanju, nego se koristi egom.


PREHRANA

Hrana ne smije biti stvar predumišljanja, nego prirodne potrebe.

Još iz djetinjstva ?ovjek najprije preko hrane uranja u grijeh, kada gubi mo? jasnih misli i privla?i druge negativnosti.

Hrana i jasna misao su život ?ovjeka, a ne njegova duhovnost.

Preko ?iste krvi, prirodne religije srca i svjetle misli, svaki ?ovjek poprima najviše ljudske kvalitete u smislu kreativnog stvaranja, normalnog ponašanja i najviše mo?i pozitivnog zra?enja.

Nije bitna forma života, nego suština jednostavnog prirodnog življenja, bez grijeha.

Kada ne jedeš odabranu hranu i kada ne misliš, moraš biti u grijehu, jer te na to tjera kisela i sluzava krv.

Jednostavnost života je stvar ?istog zraka, žive vode, malo hranljivih tvari i svijetlih misli.

Tu zaista nisu potrebne nikakve tehnike, duša, energija, bog, vjera, sudbina.

Ti ne možeš jasno misliti ako nisi jednostavan, a kada svjetlo ne misliš, onda ?e ti se doga?ati mnoge neprijatnosti, patnja i boli.

Suvremenom ?ovjeku je najteže uspostaviti vezu sa jasnim i svjetlim mislima i zato mnogi bježe od misli, traže?i spas u duhovnosti, na nekoj drugoj ravni života. Ali to je samo bježanje od stvarnosti.

Stanje bez jasnih misli je velika zbrka, možda strah, bol, pad imuniteta ili potpuna nemo?.

U traganju za putom života, prirodno i jednostavno je hraniti se živim zrakom, živom vodom i živom hranom, uz to jasno i svjetlo misliti.

Ima li što jednostavnije od toga?

Društvo, crkva, znanost i duhovnost, ne mogu ti ponuditi život, jer postoje na ra?un oduzimanja života pojedincu. Ti nemaš izbora, život je u tebi i moraš biti odlu?an živjeti kao da si sam na svijetu. Kroz dah, jasnu misao, živu vodu i malo hrane, bezgriješno si bi?e, s najvišom mo?i pozitivnog zra?enja i jedino tako možeš biti stvaran.

Zato se pro?isti i odbaci sve ono što ti blokira mo? misli.

Ne postoji problem, bol, želja, koji život ne?e riješiti ili ispuniti, samo ako se služiš mo?ima svjetlih misli i pozitivnog zra?enja.

Kako ?eš znati kada jasno misliš?

Ništa posebno, jer je prirodno postavljeno; kroz obi?an mir, jasan uvid i kada ne reagiraš emotivno, ve? si na pravom putu života.

Jednostavniji na?in od ovoga je ljubav.

Prirodan na?in je, nemoj ?initi grijeh.


GRIJEH

Mnogi uživaju pohano, nije ?udo što se prže u grijehu........


RELATIVNOST

Sve je ipak relativno. Zbog uzroka i posljedice ništa nije slu?ajno.

Kada mislimo jasno, sve postaje jednostavno; kada mudrujemo, navla?imo bijedu....


SVJETLA I JASNA MISAO

Mu?iš se jer ne misliš.

Tvoje su misli postale samo ŽELJA, vidiš je kao sliku, kao kakvu iluziju. ?ekaju?i na ispunjenje te želje (a imaš ih mnogo), ti nikada ne misliš. Na taj na?in ?iniš najve?i grijeh prema životu i to ?eš morati skupo platiti.

Nitko se rodio nije da bi uživao. Ispada da je svakom ?ovjeku jedini problem života komfor i uživanje. Na našim prostorima nema gladnih. Ve?ina ljudi ima egzistencijalni minimum i to nije problem. Željni ljudi su problem, i to se vidi na njihovim sumornim licima. A željni su onoga što upravo imaju u sebi, ali ne misle.

Da li uop?e postoji na?in da ?ovjek povrati mo? jasnih misli?

Nema se tu što povratiti, jer kada bi ?ovjek imao naviku jasnih misli, on se njih nikada ne bi odrekao, jer su one jedina istina stvarnog života. Pojedinac mora krenuti od po?etka, upravo sa onog mjesta gdje je stao kada se rodio.

Put života predodre?en je mislima, istinom i svjetloš?u. To nije posebna mudrost, nego prirodna potreba.

Ako ve? ne misliš, ako se koristiš egom, onda sebi ne možeš pomo?i iz te perspektive. Prakti?ki si egoista i iskoristi ego da bi nau?io misliti. Ono što te ne ubije, može te unaprijediti.

Zato ne bježi od ega, on je tvoje živo tijelo, nego ga pro?isti, u?ini ga još jasnijim. Daj priliku egu da se ispolji na prirodan na?in.

Ego je u svakom slu?aju ograni?en na tijelo. Kada sam osjeti da trebaš misliti, on ?e ti to dopustiti. Problem je što ti ne pokušavaš misliti, nego se baviš umišljanjem, a to ego ne trpi, jer on samo štiti tvoj život.

Nije ego loš kako mnogi vjeruju. On je ta svjetlost i istina kada ne misliš jasno. Podržavaju?i vlastiti ego, imat ?eš ?ist karakter. Tvoj karakter je narušen jer ti se ego brani, kao vuk kada ga lovci jure i mora biti opasan, jer se bori za tvoj opstanak. Ego je spreman i?i na sve ili ništa, a ti uvijek oklijevaš.

Ve? možeš naslutiti da ti je ego upravo ljubav neprobu?ena. Da li ti može biti jasno kada si u ljubavi, da si u suštini osvjetlio ego?

Zato te pozivam, nemoj umišljati iluzije, nego jasno misli, mnoge stvari ?eš otkriti i stvarno se obradovati. Umišljanjem ne možeš jasno sagledati život, jer je cjelovit, ima ga u svakoj to?ki tvog tijela, a ti se samo baviš fragmentima kroz želje i probleme.

Jasno i svjetlo misli, umij lice svome egu, neka pote?e mo? ljubavi, a kada ta rijeka krene i ti ?eš biti prirodno mo?an i zra?i?eš pozitivno.MO? JASNIH I SVJETLIH MISLI

Stvarno i prirodno nije mogu?e dobiti nešto iz vana ili od drugoga, od onoga što ve? imaš u sebi.

Izme?u vrhovnog ostvarenja - ŽIVOTA i TEBE, samo te dijeli i povezuje JASNA I SVJETLA MISAO, kao istina postojanja.

Duhovnjaci sve promatraju kroz svijest, a ona nije ništa drugo doli utjelovljenje duhovne stvarnosti, duha, boga, duše, energije, jednom rije?i utjelovljenje apsolutnog stanja materije tijela, na ra?un isklju?enih misli. Život nije samo duhovno, nego jednovremeno prirodno i živo, duhovno, metafizi?ko i fizi?ko u tijelu.

Kroz duhovne tehnike se želi probuditi svijest i time si ve? uvu?en u iluziju duha, jer svijest ne moraš nikada probuditi, ali si time ostao bez mo?i misli. Duhovnost je život u duhu i to je jednostrano, život je mnogo savršenija pri?a od duha, temeljem vibracija, misli, svjetlosti, istine i tijela kao krute materije.

Za razliku od toga MISAO je utjelovljenje života samog, prirodno i direktno, u kojoj je svijest ve? sadržana. Misao je apsolutno dovoljna za utjelovljenje života bez ostatka. Osje?anja, sje?anja, emocije, intuicija i vidovitost, samo su stvar dopuštenja u tvojim mislima. I sve je samo stvar tvojih misli.

Sada sam ve? siguran da su vjera u boga, duša, duhovnost, um, sve religije svijeta, ideologije i društvo, nenamjerna ali neizbježna kolateralna šteta upornih duhovnjaka u obrani duhovnosti ?ovjeka, jer ni oni nisu znali kakve ?e to posljedice izazvati kasnije. I dogodilo se, šteta je nenadoknadiva kroz dominaciju naprednih umova, istih onih koji o životu obi?nog ?ovjeka nikada ne misle i zato olako devastiraju prirodu.

Život je stvarnost i nikada ne može biti samo vjera u boga. Kroz vjeru pristaješ na iluziju o bogu, na negativne misli, na osje?anja i slom u duši. To zaista nikome nije potrebno, niti je prirodno.

Dušepa?enici zagovaraju paranje srca osje?anjima, pokazuju?i time da ne misle jasno, da nemaju pravo znanje, da ne znaju što je život, i pored svemo?i života pate.

Misli su najdublja analiza stanja brzinom svjetlosti, pri ?emu se svako osje?anje razlaže i nestaje, tako uvijek ostaje kristalno jasan svemo?ni život.

Ne možeš upore?ivati osje?anje i samilost sa miloš?u ?ovjeka, sa jasno?om njegovog uvida.

Uz beskrajnu mo? misli osje?anja su prespora i ništavna. Nije život ovisan od ne?ijeg osje?anja. Ljudima je previše doživljaja i osje?anja, umorni su od toga, postali su duševni bolesnici. Nitko im ne nudi život temeljem misli, kao prirodno bogatstvo i potencijal u svakoj prilici.

Sve je potpuno jasno bez ostatka.

Misao je prirodan laboratorij života, za njegovo budno i bezuvjetno osvjetljivanje istinom, kroz biokemijske i alkemijske procese.

Postoji narodna pjesma: „Kupi mi majko top“, sa zna?enjem: nau?i me majko da mislim svojom glavom, da osvjetljavam istinu života, da ne gazim po leševima iluzija i ne ?inim grijeh.

Ne možeš život svrstavati tamo gdje mu nije mjesto. Prirodan dom života je misao, topla i svijetla, u ku?i tijela koje zra?i.

Privla?enje muškarca i žene je prirodna potreba, ali društveni brak to nije, jer od partnera traži nemogu?e stvari, da voliš nekoga, da ga maziš i paziš i kad ti se ne?e, samo zato jer si potpisao bra?ni ugovor. Ljubav je prirodna stvar svakog pojedinca, seksualnost tako?er i to se ne može kupiti i novcima platiti, kamuflirati još manje.

Kreativna stvaranja ?ovjeka su prirodna stvar pojedinca, a mogu?a su mislima, jer je sloboda samo stvar pozitivnih misli. Nitko ti na svijetu ne može oduzeti slobodu kada si živ i kada možeš misliti.

?ovjek ima veoma malo prirodnih potreba: disati, piti ?istu vodu i jesti odabranu hranu, prirodnu, biljnu, po mogu?stvu u vidu sokova od svježeg vo?a i povr?a, jer se jedino tako unose hranljive tvari u koloidnom obliku, za prirodnu potrebu metabolizma i života tijela.

Prirodna potreba ?ovjeka je misao, svjetlost, istina, jasno?a uvida.

Sve što je životno, pozitivno zra?i i ne možeš u tome nikada pretjerati. Nikome nisu potrebna negativna zra?enja, kojih sam proizvodiš ako negativno misliš.

Što se ovisnosti ti?e, samo je prirodna ovisnost na život i misli, na ono što život podržava, sve drugo je grijeh.

Zašto bi netko bio krivac u braku ako jasno prosu?uje da mu sex nije potreban, da ima mnogo prirodnijih stvari od toga? Bez sexa možeš cjeli život, ali bez misli ne možeš, a one su taj život, ljubav, istina i sloboda. Kada partneri žele roditi dijete, ra?aju ga iz ljubavi, a ne iz poniznog sexa.

U suštini svaka mo? u tebi dominira, samo je pitanje da li je ona pozitivna ili negativna. Ti zra?iš ono što misliš. Misliš ljubav, zra?iš ljubav, misliš istinu, zra?iš nju, ali misliš bolest i negativno zra?iš bolest.

Život jedino možeš definirati kao MISAO i MIR. Tako si ostvario jasno?u, svjetlost, istinu, slobodu i pobijedio utjecaj linearnog vremena. Brzinom tvojih misli vrijeme stoji, tako ostaješ dugovje?an, vitalan i pored gomile starosnih godina.

Ro?enjem imaš život i ego. To je prirodno stanje ?istog karaktera. Kasnije razvijaš mo? misli i u ovisnosti od njihove jasno?e, od svjetlosti i istine u njima, karakter ?e poprimiti takav kvalitet.

Karakterne obrane ega kroz strah, pohlepu, neiskrenost, mržnju i ponos su prirodna potreba, samo onda kada je život u pitanju i nikada više.

Prirodno je i normalno osje?ati strah kada ti je život u opasnosti.

Normalno je biti pohlepan kada si žedan ili se gušiš u dimu.

U obrani života neiskrenost nije grijeh.

Što se mržnje ti?e, jedino je opravdanja kada mrziš smrt.

Ponos je opravdan kada misliš i zra?iš pozitivno.

Iz ovih rije?i jasno zaklju?uješ prirodu i opravdanost ega i karakternih obrana, ali nemaš pravo koristiti se poljuljanim karakterom i egom koji se brani, jer time dovodiš u pitanje tvoje normalno ponašanje. Mora biti jasno da su sve karakterne obrane umišljene ako nisu u funkciji obrane života.

Svatko ima prirodnu potrebu štiti život svim sredstvima, jer sam život to nalaže. Zato moraš odbaciti sve ono što ti odvla?i pažnju od jasnih misli.

Nikome ne možeš udahnuti život, pa ni djetetu koga si rodio. Svatko ima prirodnu mo? života, samo je pitanje da li to koristi u mislima. Život nije stvar prezentacije drugome, nego izravan tok misli u svakom pojedincu.

Došli smo do izražavanja i govora. Poslije mo?i misli, dolazi mo? govora, koji je samo usporena pri?a misli, da bi to mogao nekome pokazati. Zrelost ?ovjeka se o?ituje kroz izgovorenu rije? koja mora biti u funkciji života, jasne misli, svjetlosti, istine i slobode pojedinca. Govoriti o nebitnim stvarima je napor i to nitko ne trpi. Svatko želi ?uti nešto novo, nešto jasno i istinito o životu. Nikome nije stalo do ne?ijih iluzija, predumišljanja i stavova.

Kada mi govoriš istinu miran sam, ne reagiram, ali kada se po?neš služiti neistinama ili ako lažeš, nisam te dužan slušati. Onda nalaziš opravdanje da me možda mrziš i okrivljuješ, a u suštini ti ne misliš jasno.

Nemoj se truditi nekome soliti pamet kada ne govoriš istinu, jer to nitko ne želi slušati. Rije?i su nestvarne ako nisu istinite. Kroz govor neistine gubiš mo? života, slabiš imunitet i ako tako navikneš ponašati se stalno, biti ?eš bolestan.

Mo? govora imaju samo oni koji se služe jasnim mislima, jer uvijek iznose svjetlost i istinu u prvi plan života samog, bez obzira o kojoj je temi rije?. Život je stvar svih tema.

Svaki ?ovjek ima mozak, organ sa hipofizom i pinealnom žlijezdom gdje se stvaraju misli.

Najgore je kada netko stvarno ima mozak ali se stvarno njime ne služi jer ne misli jasno.

Mnogi vjeruju da je ljudski mozak beskrajna memorija, to nije to?no, jer beskrajna memorija jedino može biti život kroz mo? beskrajnih misli. U mozgu nema fizi?kih diskova za pohranu podataka, ali u tijelu postoje stanice tijela koje se grupiraju u odnosu na misao. Tako jasne i svijetle misli daju žive i prirodne stanice tijela, a nejasne misli daju crne rupe u tijelu, preko bolesnih stanica. Sluzava i kisela krv posljedica su nepravilne prehrane i dehidracije tijela. Pretilost je stvar mutiranih neprirodnih stanica tijela, sa velikim viškovima otpada i vode, vezanih u mutiranim stanicama i tako nosiš veliko breme, a cjelu stvar možeš popraviti prirodno, pozitivnim mislima, jer su one najviša mo? života.

Medicina je nemo?na u lije?enju ljudi jer se isklju?ivo bavi bolestima kojima nema kraja. Kada bi ljude upu?ivali na prirodno iscjeljenje životom, na mo? misli, bolesti ne bi bilo.

Meditacija nije potrebna onome tko jasno misli, iz prostog razloga što je naporna tehnika, iako duhovnjaci tvrde da je samo vožnja kroz duh. Za vrijeme meditacije ne misliš i izvan si prirodnog života. Život u duhu nije stvaran život. Meditacija je samo duboka analiza duha, a to je prirodno mogu?e u jasnim mislima, bez ikakve meditacije. Ona nije mogu?a bez duhovnog znanja, a znanje je ipak ovisno od samih misli. Kako god ga okreneš, misli su život, sve drugo je skretanje s puta.

Gdje je život i misao, rješenje postoji za svaki problem. Ljudi su sumorni jer su suo?eni sa egzistencijom. Nikoga danas ne mu?i egzistencijalni minimum u zraku, destilirnoj vodi i malo hrani od vo?a i povr?a. Ljudi pate zbog želje za komforom. Ne mogu zamisliti život bez dugmi?a za tv, komp, toplu sobu i vodu, lift i žarulje no?u. Kroz misli imaš najve?i komfor stvarnog života i sve ti može biti toplo, prijatno i osvjetljeno, ako sebi to dopustiš.

Lijek je da se pojedinac suo?i sa stvarnim životom, onako nag bez odje?e, bez komfora, bez hrane i vode. Samo da diše i da mu prorade misli. Tako su radili iskusni Šamani, lije?ili sve bolesti, zrakom i živom vodom, prirodno i uspješno.

Stvaran život je samo ?ista misao bez ostatka. Apsolutna svijest nije život, nego mogu?nost posebnog stanja uvida.

Duhovno prosvjetljenje nema nikakvu svrhu. ?ovjek je trenuta?no prosvjetljen mislima, upravo osporavanih u tehnikama duhovnog prosvjetljenja.

Instrumenti vjere, religije, duhovnosti, bogomolja, društva i demokracije su preglasni za ego ?ovjeka. Odbarniti se od tih jakih iluzija jedino je mogu?e golim životom preko misli.

Kroz misli, istinom potvr?uješ život na djelu, bez ostatka. Tako uvi?aš u svakom trenutku da je život sam sebi svrha, bez obzira na bilo koje stanje.

Na taj na?in misli su zaista najve?e znanje ?ovjeka, jedina istina i beskrajna rijeka mo?i.

U mislima možeš percipirati i uroniti u svaku stvarnost.

Duhovnjaci bježe od misli i to je sasvim pogrešno, jer ne ostavljaju sebi mogu?nost vra?anja u objektivnost i normalno ponašanje.

Sa mislima jednostavno i prirodno možeš shvatiti duh u potpunosti i ne moraš biti ovisan o njemu.

Ne postoji problem ili bol koju ne?eš rastopiti u istini, svjetlosti i mislima, iz prostog razloga što se svaka stvar u potpunoj analizi rastapa i nestaje. Zna?i analiza stanja je klju? znanja i mo?i prosu?ivanja.

Jasno i svjetlo razmišljanje nije napor, naprotiv sve te vu?e u rasplet stvari. Tako postaješ ?ovjek od povjerenja, znanja i mo?i, na jednostavan na?in jasnih misli.

Kako je život sam sebi svrha, naj?eš?e ti to ne percipiraš istinom, zato imaš stalnu potrebu potvrditi i provjeriti svoj život.

Kroz misli ti utjelovljuješ život i svjetlom istinom vidiš njegovu svrhu. Na taj na?in tvoj život postaje instrument svih tvojih ostvarenja, mira i ljubavi. Ti si u odnosu na život ništa kada ne misliš, tada si samo jedan obi?an ego u obrani, ali kada misliš život je prikovan za tebe i pomaže ti u svemu.

Jasna i svjetla misao je istina i najviša mo? iscjeljenja crnih rupa, boli, odnosa, svakog stanja.

Uvijek držim do toga da je život prirodna i jednostavna stvar (ako se tako može re?i). Zato ljubim moje jasne i svjetle misli, one su mi sve što imam. Radosno ?ekam zoru da ponovo po?nem uživati u jasnim mislima i ?aroliji života koju one donose. San i ego su moje produžene misli. To duhovnjaci osporavaju.

Ne bježim od problema, naprotiv upli?em se u svaki problem, ne zato jer sam pametniji od drugih, nego zato jer sam spreman problem riješiti bez ostatka. Siguran sam u sebe, jer znam da je život svemogu?, drugo su iluzije.

Kroz misli, potvr?uješ istinu o iluziji boga, duše, energije, duha. Kada imaš potrebu malo zaviriti u stanice tijela i vakuum, to jednostavno uradiš jasnim mislima, one te odvedu do svake stanice. Nije ti potrebna nikakva duhovna tehnika, jer život je najviša mo? i ne može biti svrstan u tehniku. Život je živ i cjelovit, a tehnike su samo mogu?nost za prilaz životu u jednoj to?ki.

U mislima, svjetlosti i istini, svaka ?e stvar nestati, jedino ?e na kraju ostati goli život.

Na bilo kojoj ravni promatranja, u bilo kojoj stvarnosti, na kraju analiti?kog sagledavanja, jedino ostaje život. Tako zaklju?ujemo da je izuzev života sve izmišljeno.

Na drugoj strani imaš jasnu potvrdu života samog. Ti odlu?i da li imaš život ili ga nemaš?

Iznimka je da netko u svijetu ima apsolutnu svijest, zato nemamo prosvjetljenih bi?a, ali je prirodno i jednostavno da svi ljudi jasno i svjetlo misle. Kroz jasnu i svjetlu misao, prosvjetljen si zasigurno.

Život nije napor, nego radost i trebaš ga bezuvjetno osvjetljavati u jasnim mislima, kroz istinu. ?arolija je svjetlost.

Dijete misli nedovoljno jasno, ali je ipak milo, jer kroz igru pokazuje koliko mu je do života i radosti stalo.

Ako u obitelji imaš nekoga bolesnog ili se ponaša ?udno, nau?i ga da po?ne jasno misliti, tako ?e sam sebi pomo?i u pronalaženju istine i svjetlosti života.

Ljudi sa pravim znanjem i životnim iskustvom, ne moraju misliti, jer njima je glava puna istine i svjetlosti. Oni nemaju zbrku. Život im je jasan.

?ovjek u svakom trenutku ima potrebu potvr?ivati život, sve dok ne stekne pravo znanje i iskustvo o njemu. To mora biti jednostavno i prirodno, a najbolja mogu?nost potvrde života su misli.

Pokazalo se da su svi napori za osvješ?ivanjem tijela skoro uzaludni, jer su ovisni o kompliciranim i napornim duhovnim tehnikama i mogu biti opasne po zdravlje ako se ne izvode pravilno.

Kroz misli ti imaš jasan uvid života i ne treba ti nikakva dodatna svijest. Osvješ?ivanje je zaobilazni put preko nestvarnog duha, a misli su direktne.ODGOJ

Vrhovni cilj života izvire iz njega samog, a ti?e se slobode stvaranja, kada je sam sebi svrha, na na?in oblikovanja u prostoru i vremenu, uz najbolje mogu?nosti, uz istinu i svjetlost.

?ovjek je najprije živo i emocionalno bi?e. Uz to ima mo? misli, iz kojih upravo izvire sloboda. I da paradoks bude ve?i, upravo ?ovjek i ljudi danas osje?aju da nemaju slobodu.

Svaki odgovor ?eš na?i u postavljenim pitanjima što život jest, u onoj praznini izme?u samih rije?i. ?ovjek nema slobodu zbog osje?anja, jer mu je netko, nakon ro?enja, umjesto briljantne mo?i emocija, usadio osje?anja temljem iluzorne duše. Tako je ?ovjek pokupio obrasce svih osje?anja, od kojih se nikako ne može osloboditi. ?ovjeku nije potrebno osje?anje da mu drhti srce, ako ve? ima mo? jasnih misli. Nešto tu ne štima u postavkama.

U ?ovjeku postoji nešto veoma živo i iznad svega bezuvjetno budno, a to je ego. Upravo su danas ljudi ograni?eni zbog ega koji se od njih samih brani. Tko se tu od koga brani u jednom bi?u, u jednom prostoru? ?ovjek i ego su u jednom kavezu kao lav i ukrotitelj životinja i oboje su nemirni, štite?i sebe, a sam život je sebi najve?a zaštita, on od nikoga ne traži ništa, beskrajno je mo?an i njega nitko drugi ne može zaštititi.

Preko osje?anja ?ovjek ima lažnu predstavu o životu, tako što isklju?i misli, isklju?i istinu i svjetlost i jedino mu preostaje smaranje u osje?anjima i patnji izmišljene duše.

Sve negativnosti pojedinca do ?ovje?anstva u cjelini, možemo sagledati kroz odnos ega i misli. Kada malo bolje sagledaš na?in kako su drevni narodi lije?ili ljude, jasno ?eš uvidjeti da su se jedino bavili pitanjem sklada ega i misli. Tvrdim da ?e suvremena medicinska znanost ipak morati priznati svoju nemo? i okrenuti se životu samom, jer on pruža svaku mo?, svaku slobodu i svako blagostanje. Dovo?enjem ega i misli u sklad, to?nije kada mislima i egu ostaviš da se prirodno i slobodno ponašaju i tvoje ?e ponašanje postati prirodno.

U mislima je mo? istine i svjetlosti, u egu je najviša mo? budnosti nad životom. Istina, svjetlost i budnost upravo osvjetljavaju svu mo? života. To ?ovjek mora staviti u prvi plan.

Ve? se u svijetu pojavljuju pojedinci lije?nici koji zagovaraju nove metode, kako oni nazivaju tehnike lije?enja, prirodnim na?inom emocionalnih sloboda, popularno nazvanom EFT tehnikom (Emotional Freedom Technique).

Svi smo u panici i neizvjesnosti od ponašanja mladih, od interneta, igrica i svega onoga što djeci oduzima misli. Djeca su sve izraženiji roboti. Ako bi dijete po ro?enju, ostavili na miru da se samo prirodno razvija, na kraju bi dobili prirodno bi?e, upravo kroz mo? prirodnog stvaranja i života. Uplitanjem neukih, ograni?enih i strastvenih roditelja u odgoj djeteta, umjesto pozitivnog odrastanja, dijete postaje idiot, a rodilo se normalno. Zna?i nije problem u djetetu, nego u roditelju. Dodamo li tu društveno obrazovanje, utjecaj demokracije i crkve, dolazimo do zaklju?ka da mlado bi?e nema izbora, nema slobodu, oduzeta mu je sva mo? kreativnog stvaranja, oduzeta mu je prirodna ljubav prema životu.

Djeca ne misle, jer drhte od neprekidnih upozorenja i ograni?avanja svih sloboda. Dijete se ne usudi misliti jer unaprijed zna da ?e time biti u još ve?em raskoraku sa roditeljem. Sagne glavu i ramena i pati u sebi, gricka nokte, još i za to dobije kritiku. Taj kontekst negativnosti širi se dalje na prehranu, kada djeca jedino moraju jesti rafinirani še?er, ?okoladu i industrijske slastice, kako bi koliko toliko ublažili stres i patnju. Medicina to objašnjava potrebom mozga za serotoninom, kakva ironija. Zbog svega djeca imaju neprestanu želju za slobodom. Kada pojedinac ima bilo kakvu želju, automatski je sam sebi oduzeo slobodu misli. Automatski je uplašio ego i srušio karakter u nekoj od karakternih obrana, strahu, pohlepi, neiskrenosti, mržnji ili ponosu.

Ljudi ?e postati prirodni, nasmijani, puni ljubavi, samo ako sebi pro?iste karakter, na ra?un slobode misli, kada ?e istina i svjetlost života do?i do punog i prirodnog izražaja.

Prošla su vremena ideologija, religija, novca i društvenog miješanja u život pojedinca. Onog trenutka kada netko pojasni ?ovjeku neke životne stvari, dogodit ?e se prava revolucija. Ima nas koji tragamo za tom spasonosnom pilulom, a u suštini je ve? vidimo u svakom ?ovjeku.

Ve? ?e se na?i model kako ?ovjeku povratiti pažnju na budan ego i mo? misli. Kada se ?ovjek domogne prvog iskustva istine i svjetlosti, riješio je sve životne probleme. Dobit ?e volju, ne?e ga više mu?iti karakter, kao nešto što nije mogao popraviti, jer su duhovne tehnike za pro?iš?enje karme jednostavno nemogu?a misija. Najgore je što se ?ovjeku ?ini da misli, a u suštini on samo izmišlja iluziju. Kad ?ovjek stvarno misli, onda mu se pokaže istina i svjetlost. Tu senzaciju proprati budan ego i ?ovjek je potpuno miran i normalno se ponaša.

Sve ono u ?ovjeku što smatramo negativnim, u suštini je najve?i prirodni potencijal života, samo mu trebamo dopustiti da se slobodno razvija. Tu spada ego, misli, seksualnost, emotivnost, prirodna živost tijela.

?udno je da normalno ro?eno dijete od malih nogu postaje pacijent kojim ?e se baviti društvo, zdravstvo, pravosu?e, socijala i zatvori. To su Ameri prvi izmislili, a i kod nas je došlo na red.

Danas svakom ?ovjeku treba osobni psihijatar, odvjetnik i bankar. To ve? nije prirodno i neodrživo je.

U svakom slu?aju život ?ovjeka ?e uvijek ostati prirodna stvar, a ono što je umjetno stvoreno mora se srušiti. Nema dileme, društvo, crkva, internet, nemaju mjesta u egu i mislima prirodnog djeteta i budu?eg slobodnog ?ovjeka.

Pitanje je koliko su ljudi spremni u?i u vlastitu revoluciju. Koliko mogu prikupiti pravo znanje, koliko se mogu osloboditi navika i ovisnosti, simbola, položaja i lažnog komfora?

Ni jedna vladavina nema ve?u mo? od života. Da li je pojedinac spreman živjeti u skladu sa svojom prirodom?

Mnogo je toga krenulo u krivi smjer. Svima treba specijalna injekcija za otrežnjenje. Tko ?e biti taj izumitelj spasenja ?ovjeka? Valjda on sam.

Koji je prvi korak?

Najprije pojedinac mora po?eti misliti, postati odlu?an, jasan samom sebi, pro?istiti krv i osjetiti da mu ništa posebno ne treba za život. Na taj na?in ?e se jednostavno osloboditi želja i ovisnosti. Djeca danas ne mogu povjerovati da mogu jedan dan bez interneta i mobitela, bez ?okolade i umjetnog soka. Kad se to dogodi, sve ?e poprimiti prirodan tok stvari.

Upravo roditelji iz neznanja nude djeci krive stvari da se ne bi bavili njima. Djeca su danas namet roditeljima. Postavlja se elementarno pitanje koji je smisao života iz perspektive demokracije i dokle to može i?i tako?PRIRODA ŽIVOTA

Život predstavlja konstantu i kozmi?ki red transformiranja materije kroz sve mogu?nosti, promjene i odnose u prostoru i vremenu svijeta, sa posebnom pažnjom na fizi?ko, metafizi?ko i duhovno stanje.

Fizi?ko stanje materije je živa i mrtva priroda, manifestirano kroz fizi?ko tijelo ?ovjeka.

Metafizi?ko stanje materije su vibracije, sa vrhuncem u svjetlosti, manifestirano kroz dah, istinu, misli i ego, dušu, um i duh.

Duhovno stanje materije je vakuum, sa vrhuncem u apsolutnom stanju materije, manifestirano kroz apsolutnu inteligenciju ili apsolutnu svijest.

Svijet u kome živimo predstavlja neistraženi ocean, oblika i individualiziranih života, ali je ipak mogu?e da ?ovjek prirodnom inteligencijom spozna svijet u cjelini.

?ovjek ima najvišu mo? života kroz evolutivnu zrelost. Temeljem misli, ega, uma i duha, ?ovjek ima mo? jednovremenog uvida stvarnosti života kroz istinu i svjetlost.

Istina i svjetlost su na sredini izme?u fizi?kog i apsolutnog, izme?u tijela i vakuuma, izme?u misli i svijesti.

Prirodna mo? jednovremenog uvida daje karakter života i ponašanja bi?a u cjelini.

Materijalni dio života promi?e uz fizi?ku stvarnost, objektivnost i relativnost, vezano za linearno vrijeme u atmosferi zemlje. Tu su vibracijske mogu?nosti tijela limitirane do brzine svjetlosti u mislima, ?ime se postižu sva stanja.

Svjetlost utje?e na život ?ovjeka tako što ga ?ini budnim danju i odmara ga no?u. Uz to svjetlost preko biljaka i vegetacije, preko produžene ruke u esenciji klorofila biljke, daje ?ovjeku svu potrebnu hranu za gra?u stanica i tijela. Klorofil se transformira u tijelu u hemoglobin, a on dalje u krv.

Što je misao?

Misao je dvosmjerna radnja na razini brzine svjetlosti, za podržavanje života kroz dah. No misao nije mogu?a bez tijela ?ovjeka. U tom smislu u tijelu postoji nešto i prije misli. To nešto je EGO - ŽIVOTNA SILA, kao prirodni nagon, manifestiran kroz seksualnost i fizi?ku snagu ?ovjeka.

Od samog za?e?a ego se formira, daju?i karakter života budu?em tijelu. Prakti?ki je ego mo? tijela. U fizi?kom, biokemijskom i vibracijskom smislu, ego je naj?istiji kvalitet tijela kroz esenciju sperme u testisima muškarca i esencije u jajnicima žena. No cjelo tijelo, brzinom svjetlosti, preko metabolizma, krvi i stanica tijela, stvara novo sjeme, koje je u suštini fizi?ki dio života ?ovjeka. Kada se tu doda svjetlost kroz misao, život poprima prirodni karakter.

Tijelo sa organima, njihovim funkcijama, sa probavnim, cirkulatornim, endokrinim, krvožilnim, limfnim i živ?anim sustavom, mozgom i spiritualnim mo?ima, ima svu mo? života.

Što je svijest?

Spoznali smo da je život cjelovit i da nije samo tijelo, ono što opažamo osjetilima i ono što mislimo. Život su sva mogu?a stanja ponašanja tijela.

Spiritualno (samo mu ime kaže duhovno), ?ovjek ima mo? probuditi svijest, prevazi?i ego, misli i duhom probiti barijeru istine i svjetlosti. Na taj na?in fizi?ko tijelo ostaje živo, ali indiferentno od duhovne stvarnosti, vakuuma i svijesti.

Obzirom da u tijelu ?ovjeka vakuum jedino postoji u stanicama tijela, potrebno je usmjeriti pažnju misli na stanice tijela, smiriti ego, da bi svijest bila manifestirana.

Tako se ulazi u stanje nirvane, gdje vakuum živi sam u sebi bez i?eg drugog metafizi?kog i fizi?kog. Mo? svijesti je savršenstvo pro?iš?enja materije. Ono što su misli i ego za tijelo, to je svijest za duh.

No ?ovjek je tijelom materijaliziran u svemu, živi na zemlji u živoj prirodi i vezan je za relativnost, vrijeme i fizi?ke zakone. Pokazalo se da je sasvim dovoljno od minute vremena, posvetiti se duhu pet sekundi.

Ako je vakuum prisutan u stanicama tijela, onda ?ovjek uvijek posjeduje apsolutnu svijest ali to mora uskladiti preko ega, misli i istine. Naj?eš?e to nije slu?aj i ?ovjek je ograni?en u svijesti, koriste?i se nižom razinom kroz djelovanje uma. Um je jedno nedefinirano stanje i polje metafizike ?ovjeka, mentalnog i intelektualnog sadržaja, izme?u misli i svijesti. Tako je mogu?e da pojedinac ima razvijeni um, ali ne misli i nije dovoljno svjestan. Na taj na?in nije jasan sam sebi, ima neprirodno ponašanje, nije cjelovit, nema širinu pogleda na život, usmjeren je na jedan cilj.

Prakti?ki je um neznanje ?ovjeka. U stanju jasnih misli i svijesti, um ne postoji. Priroda je devastirana zbog umnih ljudi, koji su autoriteti u raznim oblastima, ali su svojim grandioznim pronalascima i djelima, definitivno uništili prirodu i život ?ovjeka.

Život je stvar mira, ljubavi i radosti, nikako komfora, umjetnina, zaga?ene atmosfere, ne?istih rijeka, mora i oceana. Sama zemlja na kojoj živimo i hodamo zaprljana je maksimalno i osiromašena zbog megalomanskog trošenja njenih prirodnih resursa, koji su podržavali prirodan život ?ovjeka i svega stvorenog.

Ti kao pojedinac možeš utjecati na neke stvari i popraviti kvalitet života, bez obzira na bilo koje stanje. Imaš tijelo, život, osjetila, ego i misli. Prakti?ki si kompletan. Jedino trebaš biti dosljedan i prisutan u vlastitom životu. Obzirom da je život u tvom tijelu, ti moraš biti izravno prisutan u njemu, dahom, mislima, egom i održavati prirodni karakter života.

Sve se to jednostavno radi ako imaš znanje, ako si znanje preto?io u iskustvo, ako te netko nau?io životu.

Da ne bi sve to bilo naporno, postoji ljubav kao posebna životna igra i ?arolija u kojoj možeš uživati stalno. A ljubav je samo suština života kao svjetlost, da se ne bi bavio detaljima, probavom, metabolizmom i stanjem onoga što ne vidiš u nutrini tijela, kroz organe, njihove funkcije, krv, limfu, srce i mozak. Ljubav je jedno prirodno uživanje života, nije napor, nije ovisna i ne možeš u njoj pretjerati.

Meni je veoma bitno da znam život kroz termine i simbole, da mi se ne dogodi kako neznam što je misao, ego, svijest, metabolizam, vakuum, ljubav, istina, svjetlost i tako redom. Upravo se znanje svodi na stalno promišljanje prema sitnijim formama. Tako postižeš efekat analize života, usput se igraš i zabavljaš, kada na djelu popravljaš karakter. Kao da se igraš sitnim žaruljicama (stanicama tijela) i praviš lajt šou od tijela i kad sve to uobli?iš tijelo zra?i svjetloš?u, a ti si radostan zbog toga.

Naravno simboli mogu ?ovjeka odvu?i u drugu krajnost, kada umjesto jasnih misli po?inješ umišljati i uživati u simbolima, zaboravljaju?i na stvaran tok života kroz ego, karakter, istinu i svjetlost. Preko simbola ?ovjek postaje osjetljiv, razdražljiv, reagira na njih, zato su rije?i najja?i simboli u odnosima ljudi. Rije?ima možeš izlije?iti ?ovjeka, ali ga njime možeš i ubiti.

Samo se pojasnilo da osje?anja nisu dobra, iako su nas uvijek gurali u osje?anja, u dušu i sažaljenja i tako smo zaboravili misliti na ego i život.

Siguran sam da ?ovjek ne živi kada ne misli. Misli su po?etak i kraj života. Da bi znao da li sada misliš ili ne, posluži se dahom.

Budu?nost je u revoluciji misli ?ovjeka, ovoga puta konkretno i jasno, bez predumišljaja, osje?anja, duše, boga, bez bilo koje ovisnosti (od hrane, sexa, novca, crkve, društva, demokracije).

Život je esencija ljubavi, kao jasna misao, kroz svjetlu istinu, miran ego, ?ist karakter, prirodni metabolizam (religija srca). Obzirom da je svjetlost najvažnija u životu, misli imaju mo? svjetlosti i zato moraš misliti, kroz sve opisane forme.

Tako ?eš imati stvaran život, ne?eš morati vjerovati u boga, dušu, osje?anja, energiju i sve ono što ti ruši prirodni karakter. Kroz jasne misli cjelovit si trenuta?no i prisutan u svim aspektima života.

Ako ti je do duhovne stvarnosti stalo, kontempliraj, usmjeri misli na stanice tijela, analiziraj ih do detalja i ima?eš stanje duha, bez ikakvih tehnika koje su naporne, dugotrajne, ne služe slobodnom stvaranju, jer kada si u duhu ti si nigdje, u nirvani. Nirvana nije strašna, ali je opasno kada si nigdje, ni na zemlji ni na nebu, ni u mislima ni u svijesti. To bezizlazno stanje je um, tjeskoba i ludost, ako ga ne povedeš na neku stranu.

Što se odgoja djece ti?e, njima se moraju pojasniti najfiniji detalji života, djeca to lako u?e, dati im slobodu da se igraju. Ne vezivati ih za osje?anja, moral i suvremenost. Djeci trebamo pružiti ljubav da sama imaju život i da nikada ne budu ovisnici.

Što se lije?enja ti?e, preventiva je najbolje lije?enje. To su opet misli. Nije potrebno biti bolestan i lije?iti se, nego misliti da ne bi bio bolestan. Oni što se druže lijepim i jasnim mislima, imaju radost od života. Oni koji se bave istraživanjem bolesti i cjelog se života trude da postanu umišljeni doktori, za posljedicu imaju proživljavanje i umišljanje svake bolesti. Jer što je bolest, samo jedno dublje umišljanje.

Temeljem samog života ti imaš sve, bez obzira gdje si sada i kakvi te problemi mu?e. Misli, pravi najdublju analizu stvari i time ?eš rastopiti svaki problem. Sjeti se da je život samo transformiranje materije kroz sva stanja. Nemoj misliti da ?eš svojim umišljanjem posti?i nešto više od materije. A nemoj vjerovati u boga, jer vidiš da njemu nema mjesta u ovom svijetu. Zato je bog samo jedno umišljanje i iluzija svih onih koji ne misle svojom glavom, nego drhte nad izmišljenom dušom i u svakom trenutku nalaze opravdanje za postojanje boga.

Naravno, iluzija nije mogu?a bez stvarnosti, zato se ovisnici od vjere ne mogu osloboditi nje.

Trebaš stalno pratiti dah da bi ostao u mislima, ?ime ?eš u spolovilima dobiti takvu mo? budnosti ega, da ti ništa ne može proma?i da nisi jasno vidio. Kroz svjetlu misao ne postoje iluzije, jer istina ne dopušta iluziju. Kada si ograni?en na osje?anja nisi prisutan u životu, dahu, istini, mislima i svjetlosti. To?no je, živ si, negdje si, ali želiš i patiš.

Život nije stvar želje, jer je beskrajno ?aroban i izdašan, zašto bi imao neku drugu želju izvan života? Zašto bi na kraju patio zbog neispunjenja želja? Zašto djeca nisu sretna zbog želja?

Sve su to posljedice kada ne misliš, a ti vjeruješ da misliš.

Slažem se misli su i sje?anja, ali ne podržavaju život. Svaka misao izvan vertikale tijela, od mozga do spolovila, kroz srce, ne podržava život i predstavlja grijeh. To registrira budan ego i prenosi ga na fino štimanje karaktera.

Ti možeš griješiti, to je tvoja stvar, ali si ograni?en u grijehu. Kada prevršiš mjeru, više nisi normalan.

Obi?no roditelj griješi zbog djece, da im stvori novac i komfor, ali ne misli da time direktno narušava njihov mir, jer uživanje pro?e, a ostaju posljedice grijeha. Ne možeš biti uzor djetetu ako si u nekoj stvari po?inio vidan grijeh? To dijete ne podnosi jer je ?isto. Radije ne mora jesti samo da ne bude grijeha. Dijete prirodno shva?a mo? roditelja i nikad nije tužno kada roditelj nema mogu?nost da mu pruži nešto više. Naravno tu dolazi do izražaja mo? ljubavi.

Preko misli ?ovjek ne mora biti griješnik, ne mora imati specijalnu želju, ne mora patiti.

?ovjek ima mo? budnog ega, opaža, osje?a, ima intuiciju, emotivan je, ali to ne zna?i da mora biti ovisan od tih primitivnih stanja. U svemu tome nema svjetlosti ni istine. Samo se u mislima javlja svjetlost i istina.

Nisam te morao ubje?ivati što su misli. Sam si shvatio da moraš od sada po?eti navikavati se na misli. Ti nemaš iskustva u tome. Ali ne brini, misli nisu napor, samo kreni od pra?enja daha i na kraju ?eš ostvariti mir.

Jedno moraš znati, kada si živ imaš sve šanse, jer život je vrhovna mo? postojanja. Kroz misli, svjetlost, ego i istinu, ti postaješ ta vrhovna mo?. Život je sve samo to moraš potvrditi u mislima. Ali, iznad svega moraš znati da je život nešto živo sada, moraš biti budan nad njim uvijek. Zato misli i prepusti se budnom egu, on je neumoran.

A ego, to je tvoj seksualni potencijal i zato nemoj biti zbunjen po pitanju svoje seksualnosti, ona je sasvim prirodna potreba, ali sex zbog zadovoljstva nije. Nemoj seksualnost svrstavati u tabu. Djeca trebaju pri?u o seksualnosti, tko ?e im o tome pri?ati ako ti neznaš? Svi se prave ludi jer ne misle i neznaju pravu prirodu misli, ega, seksualnosti, ljubavi i života. Ljudi su samo maskirani odje?om i komforom, a u suštini ništa ne misle. Ovisni su i ograni?eni a to ne moraju biti.

Tvoja budnost i senzibilitet ovise od kvalitete sjemena. Ako kažeš da si star za seksualnost, onda si se odrekao života. Seksualnost nije stvar godina i starosti, jer je prirodna potreba života samog.

Zato misli i analizom stvari spoznaj sve relevantne ?injenice života, bez ostatka i mogu?nosti umišljanja.

Kada misliš nemaš potrebu za reakcijom i emocijama. Nemaš potrebu za željama. Tvoj karakter ?e biti ?ist bez obzira što si naslijedio i nau?io od roditelja. Jer život je stvar svih mogu?nosti i promjena. Život nije stati?an i krut da ga ne bi mogao savijati u mislima. Život, ego, misli, istina i svjetlost su jedno i dopusti da ostanu nepodvojeni.

Ti si djelo evolucije i nemoj pokušavati to blokirati, biti ?eš kažnjen u patnji.ŽIVOT JE JEDINA STVARNOST

Definirati stvarnost mora biti krajnje jednostavno svima i svemu što postoji.

Od najsitnije forme u prostoru, vibracije, Higssovog bosona, preko kvanta, fotona, suptilnih ?estica, atoma, molekula, do najsloženijih formi žive i mrtve prirode, u prostoru i vremenu postoji život.

Na ovom svijetu samo jedno može biti stvarno, a to JEDNO je ŽIVOT, kao postojanje.

Ništa na svijetu ne može biti isto niti dva puta.

Stvarnost podrazumijeva MATERIJU kroz sva stanja transformiranja: fizi?ko, metafizi?ko i apsolutno, a nama je posebno važna živa materijalna priroda. Za razliku od nje postoji i mrtva priroda. Materija je živa kroz individualne živote svih organizama, biljaka, životinja i ?ovjeka, kada su sva tri vida materije prisutna jednovremeno. Mrtvu prirodu predstavlja materija bez apsolutnog stanja (bez duhovne dimenzije). Zato je mrtva priroda neuporedivo sporije razgradljiva u vremenu. Živa materija (tijelo) relativno brzo stari jer lako gubi mo? vakuuma u stanicama.

Jedinstveno prepoznavanje stvarnosti u svijetu ti?e se svjetlosti i konstante vibracije, energije i zra?enja koja od nje dolazi, kroz svima nama poznatu istinu. Sve stvoreno u prostoru svijeta, na svoj na?in, prepoznaje život.

Zrno pijeska prepoznaje život preko svojih atoma.

Biljka prepoznaje stvarnost preko fotosinteze i svjetlosti.

Životinja prepoznaje stvarnost preko instikta.

?ovjek prepoznaje stvarnost temeljem misli i znanja.

Temeljem stvarnosti života, istine, svjetlosti i zra?enja od njega samog, ?ovjek ima mo? vrhovnog znanja, a to je opet taj isti život.

ŽIVOT JE VRHOVNO ZNANJE

Svijet je jedan i prostor je jedan. U tom svijetu i prostoru život je jedan, istina je jedna i svjetlost je jedna. Na kraju je i znanje jedno. Me?utim i to JEDNO može biti individualno, uvijek ovisno od cjeline.

Obzirom da znanje jedino može imati ?ovjek, to znanje se ti?e njegove mo?i misli i spiritualne mo?i svijesti.


ŽIVOT SU MISLI

Temeljem apsolutnog stanja materije, sve stvoreno ima osobine živog, me?utim sve živo nije u stanju održati se u stanju živog, zato umire i prelazi u niži oblike postojanja kao mrtva priroda. Sve stvoreno podliježe evolutivnom toku sazrijevanja i pro?iš?enja.

Tijelo se u trudno?i oblikuje u uvjetima mikrokozmosa (jedan sat linearnog vremena predstavlja deset milijuna godina u kozmosu), progresijom stvaranja stanica tijela brzinom svjetlosti. Poslije ro?enja tijelo nastavlja život u materijalnoj prirodi u 4D okruženju sa linearnim vremenom. Kozmi?ki obrazac stvaranja tijela brzinom svjetlosti, tijelo jedino zadržava kroz mo? misli, sa zna?enjem da ?ovjek prakti?ki može živjeti koliko god ho?e, jer je mislima u stanju zaustaviti linearno vrijeme i starenje, zbog brzine svjetlosti koju postiže mislima. Kada ?ovjek ne bi mogao misliti, životni vijek tijela bi bio mnogo kra?i.

U trenutku ro?enja beba nema mo? misli, ni svijesti, ali ima ?ist karakter, koji joj daje prirodni imunitet, kroz formu žlijezde Timus.

Misli su prirodni tok stvari života ?ovjeka kroz fizi?ko tijelo.

Svrha misli je da se njime poja?a osjetljivost osjetila, koja su prili?no ograni?ena u tome. Tako mislima stvaraš osje?anja, površinska i duboka. Osje?anja su mnogo sporija od misli i još se više usporavaju kada se preta?u u životnu silu, ego, nagon, seksualnu mo? (libido), kao sjeme stvaranja i obnavljanja stanica tijela, što predstavlja vrhunac mo?i živog tijela.

Obi?na sperma ?e postati vje?ni te?ni dijamant u tijelu, kao balzam koji zaustavlja starenje, ako se odupreš grijehu i strasti za seksualnim uživanjem u orgazmu i izbacivanju sjemena. Naravno trebaš to malo dublje prou?iti, da ne bi prouzo?io bolest.

Fluidi tijela, krv i limfa, mijenjaju svoj sadržaj ?ime se mijenja mo? ega kroz karakter, što ?e utjecati na dalji tok stvari u pogledu transformiranja životne sile u više kvalitete, ljubav, imunitet, istinu, jasno?u uvida i mogu?u apsolutnu svijest, ?ime se zatvara jedan krug života tijela.

Genetske predispozicije tijela i pozitivne misli, direktno regilurija sva stanja u tijelu i ponašanje ?ovjeka.

Od ?iste svijesti izvan tijela, preko misli, istine, osje?anja, ega, karaktera, imuniteta, ponovo kroz istinu, oplemenjuju se misli i poprimaju kakvo?u znanja, ?ime se drugi krug života odvija sa iskustvom tijela. Od pravilnog toga stvari, tijelo postaje sinkronizirano na život, prati vrijeme i prostor i tako ?ovjek ima potpun uvid u život, ima vitalno tijelo i dugovje?an je.

Jednom rije?i, zbog mo?i misli ?ovjek s lako?om može jednovremeno biti prisutan u svim stanjima tijela (materije). Kada se tijelo pravilno razvija, organi, njihove funkcije, krv, limfa, srce i mozak, imaju prirodan karakter i ponašanje ?ovjeka je normalno. To zna?i da tijelo prati život po vertikali stvaranja, kroz istinu i svjetlost.

Temeljem svih zra?enja neba i svjetlosti sunca, normalno je da ?ovjek uvijek misli pozitivno, jer time uvijek vidi istinu. Me?utim u praksi to nije tako zbog beskrajnih mogu?nosti misli i osje?anja, kada se ?ovjeku ?ini da ne mora biti stalno prisutan u životu. Tu svakako doprinosi i elementarni dah koji prati život, kada ?ovjek uzima sebi pravo po?initi grijeh nad životom, i odlutati mislima izvan vertikale tijela. Naravno, to mijenja karakter tijela i posljedice su mnogobrojne u negativnom smislu.

Prema životu tijelo je samo fizi?ka forma evolucije materije.

Fizi?ko tijelo daje ?ovjeku snagu.

Mentalni i intelektualni sadržaj (metafizika), daju ?ovjeku mo? misli.

Duhovni sadržaj kroz spiritualnost, daju ?ovjeku mo? svijesti i uvida.

Misli su ovisne o tijelu, a svijest nije i zato mnogi ljudi misle, pozitivno ili negativno, ali nemaju probu?enu svijest, zato se ?esto ponašaju nesvjesno. Razlog je poznat, zbog grijeha, želja i strasti, ruši se prirodni tok budnosti tijela nad životom.

Glavna odlika života je što se jedino može odvijati SADA, po vertikali transformiranja materije, bez linearnog vremena. To zna?i da ?ovjek živi materijalno, objektivno i relativno, ali se u njemu odvijaju duhovni i alkemisjki procesi, zbog vakuuma u stanicama tijela, koji predstavlja apsolutno stanje.

Što si više prisutan u životu kroz pra?enje daha mislima, to si manje izložen utjecaju linearnog vremena izvana, izvan vertikale, sa strane. Zbog zuba vremena tijelo (materija) oksidira i stari. Tada se potvr?uje pravilo da forma tijela nije bitna, nego suština unutarnjeg sadržaja ?isto?e krvi, limfe i mo? tijela da održi vakuum u stanicama.

Svi vjeruju da srce ima ulogu pumpe krvi u tijelu. To nije to?no niti fizi?ki izvodljivo. Srce i ošit (dijafragma) su od posebnog materijala, od stanica najfinije kakvo?e i vakuuma. Poznato je da kroz srce prosje?nog ?ovjeka dnevno prostruji 11.000 litara krvi. Da je srce samo obi?na pumpa ne bi moglo to izdržati, nego je suština u tome što se stanice zalistaka veoma brzo obnavljaju i srce je prakti?ki uvijek novo. Uz to, vakuum u stanicama cijelog tijela vu?e krv iz srca, jer se on u tome ne može umoriti.

Kakvo?a krvi, kemijski i fizi?ki (da li je kao destilirana voda ili je sluzava), direktno definiraju karakter tijela, ritam i otkucaje srca, što sve skupa daje zapis simfonije (religija srca) neke razine svijesti. Kada ?ovjek duboko spava, sustav sporo radi, nema religije srca i ?ovjek ne može biti budan, ne može misliti, niti imati svijest. U tom slu?aju jedino je budan ego, koji održava dah i da ate probudi ako trebaš piti vodu, mokriti, reagirati na upozorenja od osjetila. U spavanju i osjetila spavaju, jedino je budnije osjetilo sluha. Senzibilitet osjetila ovisi od kakvo?e krvi.

Ego je veoma bitan za ?ovjeka, jer jedino on ima mo? ostati budan uvijek. A ego je ona esencija ?istog sjemena u tebi, koju stanice u trenutku stvaraju, u obliku sperme.

Kada ?ovjek misli pozitivno, kada ima jaku životnu silu, miran ego, ?ist karakter, usmjereni nagon i kontroliranu seksualnost, stanice tijela ne lu?e spermu, nego ona ostaje kao eliksir vitalnosti tijela i kao balzam koji ga štiti od starenja. Takvi ljudi imaju posebne ljudske kvalitete, kreativni su i slobodno stvaraju, neovisni od želja, strasti, vjere i sudbine.


B O G

Tko život ne poznaje kroz njegovu suštinu, ne vidi smisao u njemu i sklon je okrenuti se vjeri u boga. Svi ljudi imaju mo? poznavanja života, ali se ?esto prave gluhi zbog želja, strasti i grijeha. Zato vjeruju u boga, jer se nadaju da ?e im bog oprostiti grijeh i da ?e ipak uživati u raju.

Kada je stvaran život u pitanju, on nije iluzija kao bog, nije ovisan od vjere, sudbine, pakla i raja, odvija se SADA i svaki grijeh kažnjava kroz ego, karakter i ponašanje, što ?esto puta može biti bolno.

Bog je sve ono što ?ovjek ne može prepoznati u stvarnom životu. Tako bog živi u osje?anjima vjernika, oni su ponosni na njega i naravno, duboko su narušili karakter, ali su društvena ve?ina, gdje je vjera u boga imperativ društva i morala.

Patnje vjernika u boga mogu biti duboke, ?esto puta neizle?ive, jer kada bi ponosnom vjerniku oduzeli vjeru u boga, u njegovim grudima i imunitetu ne bi ostalo ništa, jer se osje?aju kao da si im izvadio srce. Vjernici u boga nemaju izbora i slobodu misli. Da bi se netko oslobodio vjere u boga, mnogo treba raditi na svom pro?iš?enju, najprije na fizi?kom pro?iš?enju tijela, krvi i limfe.

Definitivno vjernici u boga ne misle pozitivno, jer su ograni?eni osje?anjima i lažnom dušom, a to je veoma primitivno. Na taj na?in oni nemaju ni prirodni libido, nego sve potiskuju kroz moralna ograni?enja.

Uop?e nije slu?ajno što su crkveni službenici skloni pedofiliji, a dobro znamo da je to slabost karaktera zbog nedostatka ?iste kemije ljubavi. Pedofilija namjerno nije sudski sankcionirana i tim glupostima nema kraja. Kada bi bili moralni kako sami sebe lažu, morali bi odustati od crkve, vjere u boga i gospodina i okrenuli se pozitivnim mislima, stvarnom životu, ljubavi i slobodi stvaranja.

Pedofilija se javlja kada ?ovjek ima neko znanje, teži ka pro?iš?enju, ali i dalje zadržava želju kao obrazac ponašanja. Službenici crkve nemaju pravilnu prehranu, slu?eni su crkvenim protokolom, odlu?uju se na celibat, ali nisu u stanju kontrolirati libido (spolnu mo?). Sve se to dešava zbog vjere u boga, jer u tome ne vide stvarnost života koji ?e im pokazati pravi put. Sve?enici su samo primitivni moralisti, u lažnom suosje?anju sa vjernicima, a u suštini su veliki materijalisti. Ako im je bog sve, zašto onda žele nešto još?

Crkva je nešto iz interesa i nema veze sa stvarnim životom, zato je ona uvijek problemati?na, jer su u njoj obi?ni griješni ljudi.

Ništa nije slu?ajno, oni u crkvi imaju previše slobodnog vremena za izmišljanje seksualnih gluposti. Mogu se oni skrivati iza pedofilije koja je psiho-socijalno-seksualni poreme?aj, ali ?emu to vodi? Ako znamo da su time djeca direktno ugrožena, onda je to pravi crni humor koji se tolerira od crkve i društva. Znaju oni kada bi kažnjavali pedofile da ne bi imao tko vršiti crkvenu službu.

Tema ove pri?e nije iluzija boga, nego stvaran život, me?utim negativitet crkve je svugdje prisutan i to stvara nepovoljan feng shui života ?ovjeka i prozvani smo da se time bavimo.

Život i bog su stvarnost i iluzija i nije mogu?e podrazumijevati ih kao jedan pojam, iako to mnogi pokušavaju. Život se proživljava SADA, a u boga se iluzorno vjeruje. Od života imaš sve sada. A oni što se nadaju u boga, najbolje znaju što su od njega dobili, samo patnju.

Svi oni koji vjeruju u boga, ruše svoj karakter i ?ine stvarni grijeh, ?ime osje?aju stvarne boli.

Tako ponovo kroz patnju potvr?uju prisustvo iluzije boga u njihovim srcima i lažnoj duši.MISLI

Po ro?enju beba nema mo? misli jer je uravnotežena i ?ista u tijelu.

Prve misli beba ?e pokrenuti u vezi daha, hrane, defekacije.

Svakim danom beba ve? ima iskustvo daha i sisanja i ve? ima neko osje?anje volje i sitosti.

Razvijanjem osjetila, beba po?inje misliti o osje?anjima. Od osje?anja se mijenja životna sila, nagon, ego, emocija, libido i karakter. Misli od toga poprimaju drugi kvalitet.

Kako dani odmi?u, beba sve više misli i to ?e ovisiti od svih kvaliteta i mo?i tijela. Kada po?ne govoriti, misli su još intenzivnije.

Odrastao ?ovjek ostane normalan samo zato jer nakupi dovoljno pravog znanja i iskustva o životu. Na drugoj strani netko se ponaša izvan normale kada je slabog znanja i iskustva.

Za dijete je svo znanje ljubav, a za odraslog ?ovjeka znanje.

Nedovoljno znanje te ?ini napetim, neodlu?nim i nesigurnim. Sa znanjem i iskustvom imaš mir, pozitivno misliš i zra?iš životno.

Sve u svemu sam život je vrhovno znanje, blagostanje i mir, ali ti moraš dopustiti život u svom tijelu. To dopuštenje se odnosi samo na istinu vertikale života, a ne na želju sa strane i izvan tijela.

Tijelo je najprije prostor, ovisan od prostora iz vana. Dopuštenjem svih dešavanja u prostoru iz vana, bez reakcije, ostvaruješ sebi mir.

?ovjek mislima ima mo? svjetlosti, ali to ovisi od znanja, iskustva i zrelosti pojedinca.

Kada se ujutru probudiš, ve? znaš kakav ?e ti biti dan. Najprije u ustima osjetiš slatko?u životaa, da li ti je vodica slatka ili kisela, a ona oslikava stanje krvi. Ako ti je vodica u ustima sluzava kao slinci, onda ti je i krv ne?ista, zato ne možeš imati finu definiciju karaktera i misli. U preponama, pupku, trbuhu, grudima, grlu, i glavi, tebi se život uvijek oslikava.

U tvom tijelu ima više organa, funkcija, potreba i mo?i, koje se uskla?uju mislima, jer su one najbrže u reakciji.

Tako ti je život uvijek savršen, a u ovisnosti od kvaliteta i mo?i tvojih misli, ima?eš vlastiti kvalitet života. Zna?i život ti uvijek pruža sve, a ti ga iskoristi ako znaš.

Da li ?eš imati volju, želju, ljubav, radost ili nešto drugo, direktno ovisi od tebe, jer ti život uvijek nudi blagostanje.

Svoj mir i rješenje problema uvijek potraži u dubljem promišljanju i analizi stvari.

Ne moraš nikoga voljeti, biti u vjeri, ovisiti od sudbine ili vanjskih utjecaja, kada imaš savršen život, živo tijelo, pozitivna zra?enja neba i zemlje. Red je da se i ti osje?aš normalno, da misliš pozitivno u smjeru života.S V I J E S T

Kod odraslog ?ovjeka emisija misli definira funkcionalnost tijela, rad organa, njihovih funkcija i uskla?enost svih podsistema. Ta uskla?enost prostora tijela daje ?ovjeku mo? svijesti, koja je promjenljiva.

Sama svijest nije ovisna od tijela i ti?e se apsolutnog stanja i vakuuma u stanicama. Zna?i tijelo je ovisno o vakuumu, a on od tijela nije. Vakuum je samo najbolja mogu?nost da tijelo duže živi.

Da li ?e u stanicama biti vakuum i život, najprije ovisi od daha, udaha svježeg zraka i izdaha otrova. Uz to stanice su ovisne od hranljivih tvari koje ?ine plašt u kome je vakuum održiv.

Priroda je to savršeno definirala.

Obzirom da je vakuum apsolutna inteligencija, on ti daje mo? svijesti. Sve skupa je ovisno od misli i cjelog toka stvari po vertikali života tijela. Svaka niža razina je uzrok za pro?iš?enje, ako ho?eš da si živ.

Svijest je samo mo? uvida u život i kada duboko spavaš tog uvida nemaš. Ti si i dalje živ, ali je tvoja svijest kakvo?e podsvijesti. U podsvijesti je apsolutna inteligencija, ti imaš sve mo?i, ali je pitanje da li to znaš ostvariti kroz karakter i ponašanje.

Definitivno je mo? svijesti ?ovjeka preslika svih mo?i tijela, misli, mira i reakcije.

Mnogi su živi ali veoma ograni?eni u svijesti i zato se ponašaju razli?ito.

Imati mo? potpunog uvida u život je prava sloboda.

Mo? svijesti se proširuje onim istim znanjem za misli, a to je sam život, kada si bezuvjetno vezan na njega, kroz obi?nu formu pra?enja daha.

Komplicirane tehnike za osvješ?ivanje tijela nisu potrebne, one su samo stvar dubljih sagledavanja mo?i duha, ako netko to želi istražiti do kraja.

Tijelo, misli i svijest služe da bi ti imao mir i slobodu stvaranja, a ne da se smaraš oko granica mogu?nosti života i svijeta. Jer u tom smaranju gubiš mir a ne vidiš istinu. Htio ti ili ne, svijest je uvijek preslika religije srca i stvarna slika zra?enja tijela.

Mo? svijesti je stvar op?eg znanja, pozitivnog mišljenja i zrelosti, i ne možeš je dobiti na silu.


ZRA?ENJE

Da bi pozitivno zra?io i privukao ljude, moraš se osloboditi želje i svake ovisnosti, zato zaboravi na novac kao socijalnu potrebu.

Umjesto toga ?isti krv i pozitivno misli, da dobiješ ja?u mo? pozitivnog zra?enja i time ?eš privu?i sva blagostanja i novac naravno.JEDNOSTAVNOST

To je umije?e znanja, mira, pozitivnih misli, uvida i slobode stvaranja.

Biti jednostavan zna?i držati se stvarnog života, kada ?e ti se samo pokazati kolika ti je kreativna mo? za slobodu stvaranja. Ako ti moraš požuriti u ne?emu, izgubiti zbog toga mir, probuditi novu želju i reagirati, zasigurno napustaš jednostavnost življenja i prihva?aš zbrku kao obrazac za dalji tok stvari. Tako rade ve?ina ljudi i rijetko sretneš mirnog, nasmijanog i prirodnog ?ovjeka.PROSPERITET

Mjerilo uspjeha ?ovjeka mora biti u skladu sa istinom života i ne može biti u nedogled materijalnih ostvarenja.

?ovjek ostvaruje cilj kroz kreativnost i slobodu stvaranja, ali to ne mora rezultirati materijalnim ostvarenjima, nego pozitivnim zra?enjem.

Vrhovno ostvarenje ?ovjeka je zrelost i vra?anje u mo? milosti koju si imao kao beba.GLAVOBOLJA

Tko pati od glavobolje najprije je neodlu?an u mislima, tako se sadržaj misli kao sluzava krv zadržava u mozgu.

Glavobolja je siguran znag pada imuniteta, kada ?ovjek mora malo povesti ra?una o obi?nom danu u kome živi. U vezi s tim, moraš krenuti od zraka, vode i hrane koju jedeš. Ako u tim osnovnim stvarima što život zna?e nema znanja, zasigurno moraš imati glavobolju, jer si blokiran sam od sebe. Svako tijelo ima mo? sklada i tada glava ne boli. Ali ako ti uporno neke stvari radiš pogrešno, ne u?iš i ne slušaš iskusne, moraš patiti kroz migrenu i biti na listi onih koji podržavaju industriju lijekova.

Glavni uzrok glavobolje je dehidracija tijela. Ti si pun ne?iste vode, ali tvoje stanice ne primaju destiliranu vodu kroz krv. Tijelo ti je puno vode, osje?aš hladno?u u bubrezima, rukama i nogama, a funkcionalno si žedan.

Lijek za glavobolju je samo prisilna kemija tablete kojom se malo razvodnjava sluzava krv i napetost u mozgu popušta.

Glavobolja je stvar znanja i preventive. Ne smiješ dopustiti glavobolju da bi je lije?io, nego misli pozitivno da ne bi imao glavobolju.

?ovjek jede da bi imao vitko tijelo i dugovje?nost, a ne da bi uživao u hrani, zato jer su mu i o?i gladne.

Ah, to znanje, nikako do?i do njega, jer je vrhovno znanje sam život, ali u dubini i samoj srži tijela. Moraš znati uroniti mislima do njega. Moraš biti koncentriran na život.M I L O S T

Razina ljudske milosti je savršenstvo svih mo?i ?ovjeka.

To se u svijetu i kroz civilizacije još nije dogodilo.

Bio je Buddha, Isus, Mahavira i još neki prosvjetljeni, ali ni oni nisu dosegli vrhovnu mo? života, jer da je netko to postigao, ne bi se mi sada mu?ili i dalje istraživali život.

Oni su ostvarili visoko pro?iš?enje, ali nisu postigli ?isto?u novoro?enog djeteta.

Milost je stanje kada zra?iš kao beba u tijelu odraslog ?ovjeka.

Milost ?ovjeka ?e biti mogu?a samo kada se evolutivno promjeni DNK struktura stvaranja tijela. Kada ?ovjek postigne potpunu neovisnost od zraka, vode i hrane, prakti?ki kada bude mo?an napustiti kolijevku zemlju i materijalnu prirodu, biti ?e savršenstvo koje ima beba, samo na višoj razini progresije evolucije.

U zamjenu za milost ipak postoji mogu?nost za mir i blagostanje, a to je ljudsko znanje, kao potvrda stvarnosti života. Kada to netko postigne, biti ?e milostiv kao beba.

Milost je stvar bezuvjetne predaje životu, a kako smo mi u ambijentu materijalne prirode, gdje caruje linearno vrijeme, definitivno smo ograni?eni na relativnost. Zato svatko najprije ima potrebu pozitivno misliti i uhvatiti ritam s vremenom, zaustaviti ga u starenju i uživati.Z N A NJ E

Vrhovno znanje je sam život, vertikalno u sredini tvog tijela.

Ti mnogo puta mislima uroniš do stanica tijela, do vakuuma i apsolutnog stanja, ali ne ostaneš tamo, jer te nešto iz vana ponovo vrati na po?etak. A dotle, život ide dalje, a ti ga ne pratiš.

Zna?i, suština je da ostvariš mo? bezuvjetne budnosti, sli?nu prirodnoj budnosti žive vode, koja se bez razloga prilago?ava svemu, jer ima mo? razlijevanja i vezivanja, jer je kemijski i životno skoro idealna, sastavljena je samo od H2O.

Tijelo ?ovjeka je sada skoro na razini 80 % H2O, a tijelo fetusa u trudno?i je skoro bilo blizu 100 % H2O.

Pitanje pro?iš?enja i evolutivne zrelosti, ti?e se da ?ovjek od svog tijela stvori te?ni dijamant.

To iskustvo ve? imaš u vidu nektara i slatke vodice u ustima, onda u spermi kod orgazma i neki ve? imaju zrno te?nog dijamanta u mošnicama muškarca, koje nazivamo RELIKVIJE. Relikvija zra?i svjetlost i ona te štiti kao balzam.

Zato se preporu?a celibat, ali moraš imati posebno znanje, da ne bi podlegao želji za sex uživanjem. Suština je da se pro?iš?eni sokovi tijela, kao esencija iskoriste za tvoj imunitet, a da se višak tog sadržaja deponuje u testisima kao relikvije i posebna mo?.

Tako nešto u prirodi sre?emo u košnici p?ela, kada su sve radilice uklju?ene da proizvedu mlije? ?ime ?e hraniti maticu.

Kod ?ovjeka je ta mlije? novo sjeme, nesretno nazvana sperma, koju netko nemilice baca i naravno nema pojma što radi i ?udi se zašto orgazam samo traje nekoliko sekundi.

Kada tijelo mora stvoriti spermu, zato jer ti uživaš u tome, sav imunitet, sve stanice, užurbano rade da ti stvore taj užitak. I kada ga stvore, vrhunac doživiš u orgazmu, ali je to veoma etarsko i brzo nestaje. Ako bi nastavio stimulirati tijelo na više orgazama, brzo bi umro i takvih primjera ima.

Temeljem ove pri?e jasno se vidi da ljudima nedostaje znanje, da nitko nema pojma o životu, tijelu, mislima, svijesti, egu, karakteru, sexu. Ve?ina ljudi živi na slijepo, temeljem želja i strasti, temeljem osje?anja i vjere, a to je primitivno, kada svatko može više.

Nama su i dalje obi?ne stvari tabu. Zao nismo slobodni i ovisimo od društva, crkve, novca, a to nije stvaran život.

Kada imaš pravo znanje, onda tvoja socijalna karta nije u pitanju. Kada jedan vrabac i ameba imaju mo? opstati u prirodi, zašto ne bi mogao ?ovjek koji ima najvišu mo? misli?

Kod ?ovjeka nikada nije u pitanju život, on to ima, nego je u pitanju želja, strast i uživanje, to ?ovjek nema, jer je iz vana, ne možeš to producirati kroz život, jer je umjetnina, nestvarno i iluzija.

To je suvremenost, žurba, zbrka, iluzija, vjera u boga, društvena ovisnost, novac, stanje bez ljubavi, bez istine i mnogima je mrak i usred bijela dana.REPRODUKCIJA

?ovjek ima prostu reprodukciju za o?uvanje vrste.

Evolutivna reprodukcija je da se vrhunac pro?iš?ene tvari tijela - sperma, zadrži u tijelu, na poseban na?in pozitivnih misli, karaktera, ljubavi, celibata i znanja, kako bi na kraju cjelo tijelo moglo postati sperma. Tek tada ?ovjek odlu?i da se preseli u vje?nost.

Vjeruje se da su mistici onoga vremena i faraoni u piramidama, upravo postizali vrhunska pro?iš?enja. Živjeli su u kraljevskoj pala?i piramide, pozitivno mislili, pro?iš?avali se i svjetlost usmjeravali na potpuno balzamiranje tijela, kako bi ono živjelo vje?no.

Pred kraj života nisu ništa pili, jeli, ni disali, tako su postizali vrhunac pro?iš?enja i okamenili se u oblik ljudskog dijamanta, koji ?e postati pravi dijamant kada to tijelo bude netko pronašao kroz milijardu godina. Zna?i tijela faraona u grobnicama piramida i dalje se evolutivno pro?iš?avaju.


SAMILOST

Samo mu ime kaže, to je suprotnost od stvarnosti, od milosti, od života, zna?i samilost je ?ista iluzija prema najdubljim osje?anjima, u smislu vlastite nemo?i.

Pored mo?i znanja, pozitivnih misli i uvida, ?ovjeku su osje?anja zaista nepotrebna i višak su. Ona su samo u funkciji po?etnog sagledavanja stvari, kao emocija, ali ne zna?i da trebaš živjeti u njima.

Život nije osje?anje, nego beskrajni tok svih dešavanja.

Temeljem samilosti ?ovjek ruši karakter i nema mo? stvaranja. Njegov imunitet je oslabljen i obi?no su takvi ljudi bledunjavi u licu.

U vezi s tim kada netko masturbira, radi samilosti prema sebi, na kraju zaista postane bledunjav, što je tipi?no za homoseksualce.

Na drugoj strani stimulacija spolovila radi pokretanja životne sile i volje je korisna, samo ne smije pre?i u orgazam, a to opet ovisi od znanja i mo?i misli. Tu sve?enicima nedostaje znanje i neki postanu pedofili.

Dobro?initelj je onaj koji posebno nikoga ne voli, ne suosje?a ni sa kim, ali prepoznaje potrebu pomo?i svima onima koji to ne mogu.

?ovjek u sebi treba razvijati mo? strpljenja, mira i ljubavi prema drugima, kada potpuno jasno zna za potrebe drugih ljudi. Malo je takvih, obi?no su ve?ina ljudi pohlepni.

Kada je u pitanju crkva i vjernici u boga, nema se tu što posebno re?i, primitivni su, na razini kada se uop?e pojavila crkva, a evolucija je daleko napredovala. Oni i dalje manipuliraju vjerom u boga, potvr?uju iluziju kroz stvarnu samilost. Oni mogu satima kle?ati u bogomoljama, ali ne mogu biti dobro?initelji, jer nemaju što dati od sebe, jer im je karakter narušen i imunitet oslabljen.

Kako su ve?ina, drže do ponosa, morala i ne postoji na?in da im nešto objasniš ili da ih se riješiš. Od predsjednika države, preko vlade, sabora, svih sfera društvene organiziranosti, svi su u funkciji samilosti i vjere u boga. Ne možeš im ništa.

Kroz demokraciju ti daju da pri?aš što ho?eš, da ispoljiš bijes, ali oni i dalje vjeruju u iluziju.

Znanje, znanje, gdje li si, mogu li te kupiti?MEDITACIJA

Danas je to moda.

Meditacija je vozilo za uranjanje u duhovnu stvarnost, u onostrano i nirvanu. Ona nije mogu?a bez koncentracije misli i kada ostvariš trans, misli ti više ne trebaju.

Ne može svatko meditirati, ne zato što je to nemogu?e, nego što mu još nije potrebno.

Znamo da je najbolja meditacija u hodu, kad ne moraš sjedeti u lotos. Sasvim je dovoljno da u miru, pri jasnim mislima i širim uvidom, retrospektivno (sveprisutno), dodiruješ i apsolutno stanje stanica tijela. To je negdje desetina od svih misli. Zna?i na minut da dodirneš apsolutno u pet sekundi.


OSTVARENJE

Tvrdim ti da si jedinstven i ostvaren.

Potrebno ti je još malo znanja da shvatiš i imaš vrhunsko ostvarenje života.

Kao što si dopustio život, dopusti i znanje da se povežeš sa vrhunskim u sebi.

Život i vrhovno znanje su JEDNO, zato znanje ne traži u spisima, nego u sebi. Uranjaj u stvarnost života. To jedino možeš uraditi preko pozitivnih misli i pro?iš?enjem tijela.

Za pomo? koristi dah, destiliranu vodu i sokove od svježeg vo?a i povr?a.INTUICIJA

Tvoje tijelo je uronjeno u savršenstvo - ŽIVOT.

Svatko u sebi ima mo? osjetiti savršenstvo života.

Intuicija je bljesak svjetlosti i vrhovne mo?i ?ovjeka, da u trenutku dodirneš život. To je trenutak sklada misli, istine, ega, životne sile, libida i svijesti.

Ako je orgazam vrhunac što tijelo može, onda je intuicija vrhunac što život nudi.

Zamisli sebe da si non - stop u intuiciji, zaista bi imao mo? svijeta? Zamisli da ti intuitivno znaš gdje se što nalazi u svijetu? Da možeš otkrivati sva blaga i lije?iš crne rupe?

Intuicija je samo tvoj životni put, koga ti ne slijediš bezuvjetno, nego uvijek nešto vrdaš sa strane.

U principu u ?ovjeku se sve dešava intuitivno, zna?i iz života samog, ali to ?ovjek ne prepoznaje, jer mu pažnju misli i odvla?i nešto drugo.

Temeljem intucije i svijest ?ovjeka je intuitivne prirode.

Intuicija nije misao, osje?anje, ego ili svijest, nego nešto više od toga.

Apsolutna svijest je vrhunac za duhovnu stvarnost, a intuicija je vrhunac života.


INKARNACIJA

U smislu postojanja, život je jedan i ne možemo govoriti o prošlim i budu?im životima.

Kada je u pitanju individualni život tijela, onda je sasvim jasno što je prošli život. Svaki dah je život tijela za sebe. Ti nikada nisi siguran da li ti je ovo posljednji dah života tijela, jer duboko znaš da si u relativnom i ograni?enom tijelu. To ti kazuje apsolutna inteligencija iz vakuuma stanica, koje izumiru, upravo zbog nesavršenosti tijela koje nije u stanju održati vakuum.

Zamisli da možeš zadržati vakuum u stanicama stalno, prakti?ki tijelo bi bilo vje?no. Ali si ti griješnik, ne njeguješ intuiciju, uživaš u nebitnim stvarima, prljaš krv od grijeha, bacaš sjeme u sexu, jedeš hranu na slijepo bez znanja, piješ ne?istu vodu, truješ se na svaki na?in, plitko dišeš i na kraju ne misliš pozitivno i naravno da te zub vremena pojede i bez tvoje volje.

Što smo zaklju?ili, život je vje?an, tijelo je prolazno. Inkarnacija je nešto što nema veze sa životom, više kao forma za dublja istraživanja.


ISCJELITELJ

Tko može biti iscjelitelj?

Da društveno obrazovanje ?ovjeka nema vez sa stvarnim zanjem o životu dokazju i ljudi sa posebnim iscjeliteljskim mo?ima.

Svatko tko intiutivno dublje osje?a potrebu drugog ?ovjeka može biti iscjelitelj do neke razine osvjetljavanja crnih rupa i oklanjanja slabosti tijela u vidu bolesti i ponašanja.

Takvi ljudi imaju mo? trenuta?nog uvida u pravo stanje odnosa tijela prema životu. Njih ne?ija slabost jako privla?i, oni je naprosto vide.

Me?utim tu?a pomo? nikada nije vlastita mo? i može pre?i u ovisnost.

Zato svaki ?ovjek u sebi sadrži sve mo?i, pa i mo?i u?itelja i iscjelitelja, samo se te mo?i trebaju znanjem i dubljim promišljanjem otkriti u sebi.

Kada nešto trebaš riješiti na na?in mirnog sagledavanja stvari, kada ne reagiraš emotivno, zasigurno ?eš na?i rješenje za sve. Tako svaki ?ovjek ima mo? samoiscjeljenja, jer si oka?en o svemo?nom životu.

Za mnoge stvari smo se navikli izražavati pogrešno, vjerojatno zbog potrebe stavljanja „SEBE“ u prvi plan.

Tako kažemo da je život u meni. Me?utim to nije istina, ti si tijelom oka?en i ovisan od života.PROSVJETLJENJE

Život tijela jedino možemo promatrati kroz transformiranje materije kroz fizi?ko, metafizi?ko i duhovno stanje jednovremeno.

Temeljem svih mo?i tijela, znanja, misli i svijesti, ?ovjek može maksimalno iskoristiti materiju za miran život, bez ovisnosti, želja i boli.

Cilj života u tijelu je da ?ovjek ?im više duže živi, kako bi imao više vremena na spoznaji sebe, kako bi bolje pripremio tijelo za vje?ni život.

Ako znaš da to možeš posti?i za života u tijelu, onda si zaista spokojan i miran što ?e sa tobom biti kada umreš.

Vrhunac mo?i tijela je sjeme u vidu te?nog dijamanta, koje može, u trenutku smrti, cjelo tijelo pretvoriti u taj sadržaj. Na taj na?in prakti?ki tijelo živi i vremenom ?e postati pravi dijamant kakav sre?emo u prirodi.

Onog trenutka kada stvoriš prve ugruške zrelog sjemena u mošnicama, ulažeš sve mo?i tijela da ga cjelo pretvoriš u relikvije.

Tako ?ovjek sam odre?uje koliko ?e živjeti, jer on to direktno nadgleda i sam odre?uje dan kada ?e kona?no prevesti tijelo u vje?nost.

Svaki izdah zraka je na neki na?in preporod i prosvjetljenje, ali ono kona?no prosvjetljenje ti?e se kada ne želiš više biti fizi?ko tijelo, jer imaš vrhovno znanje života da ne moraš biti ovisan o tijelu. Svakim dahom ti se ponovo vra?aš u tijelu, ali kod kona?ne smrti, tog povratka više nema.

?ao, nema više grijeha......LJUBAV JE

Ljubav je sve ono i prije tebe kao zahvalnost i nagrada za stvaranje i postojanje.

Prirodan je to protokol budnosti nad životom, kao jasno?a svega: misli, istine, osje?anja, ega, životne sile, libida, svijesti i slobode stvaranja.

Kroz ljubav kemija i alkemija tijela stvaraju blaženstvo i miomiris u vidu mo?i pozitivnog zra?enja, koje razumije svatko.

To je prvo iskustvo i obrazac života, kada još nisi znao za sebe, prije stvaranja ega.

Ljubav je put života.

Ljubav je iluzija najbliža istini, svjetlosti i na putu je stvarnosti.MRŽNJA

Ako je ljubav put života, kroz svjetlost, onda je mržnja stranputica života kroz tamu.

Kada se u najranijem djetinjstvu mržnja roditelja useli u dijete kao obrazac ljubavi, onda ?e ono kroz život slijediti taj obrazac, bez mo?i uvida da je to slabost karaktera i da nije istinska ljubav.

Tko mrzi, u pokušaju ljubavi dobije prazninu, kao crnu rupu, za koju vjeruje da mu oduzima život.

Zato se mržnjom brani, bez hrabrosti da dopusti ljubav.

Mržnja se veže za osjetilo sluha i nalazi opravdanje ako te netko ne sluša, a ti vjeruješ da znaš bolje od njega.

To nije nasilna radnja, ali mazohistu dovodi u stanje borbe za opstankom.

Svaka grupa ima višu mo? od pojedinca, tako mržnja u grupi predstavlja pravi fanatizam sa nesagledivim posljedicama.

Mržnja gubi mo? ako presje?eš uzrok koji ovisi o njoj. Primjer, kada te netko skrbi, sigurno te na nekoj razini mrzi. Kada nisi ovisan o toj skrbi, mržnja skrbnika se gasi. Upravo do mržnje dolazi u odnosima ljudi, gdje netko više daje od drugog.ŽIVOT

ŽIVOT JE MATERIJA KROZ PROSTOR I VRIJEME.

Takvo savršenstvo materije je mogu?e u apsolutnom stanju, kada se prostor i vrijeme sjeku u jednoj to?ki i od njihovih suprotnih sila se tvori vakuum.

Ako je svijet jedna materija, onda je ta materija samo jedna to?ka. Zato možemo re?i da je svijet stvoren odjednom u jednoj to?ki.

Samo je apsolutno stanje materije stvarnost, kao svemo? i sveprisutnost, bez manifestiranja, a metafizi?ko i fizi?ko stanje materije predstavljaju drugi i tre?i plan materije, kao iluzija na stvarnost.

Tebi se ?ini da je svijet beskrajan, samo zato jer si izvan stvarnosti apsolutnog stanja. Kada bi stvarno uronio u apsolutno stanje, onda bi mogao shvatiti da je svijet samo jedna to?ka.

Ispada da si ti stalno u iluziji života tijela (materije), kada ne možeš spoznati život, niti dobiti jasan odgovor na postojanje i svijet u kome živiš. Zato pokušavaš prona?i razne forme za spoznaju istine o životu, ali si u tome ograni?en samom iluzijom, koja usput stvara beskraj novih iluzija. Nije jednostavno iz iluzije stvoriti uvid u stvarnost, tim prije imaju?i u vidu sva ograni?enja i nesavršenosti materije u fizi?kom stanju.

Tako tvom mu?enju nema kraja, ne vidiš istinu života i postojanja, ali ipak pronalaziš forme uživanja u iluziji. Tako se i ponašaš, iluzorno, neodre?eno, nikada sa ?istim karakterom.

Sam cijeniš da ti mnogo toga nije jasno, da je iluzija previše u tebi i izvan tebe. Da bi uop?e imao mir u beskraju iluzija i radost na život, moraš se uvijek pitati TKO SAM, jer je to jedini na?in da se sjetiš one apsolutne to?ke postojanja, koja ti treba biti jedini put istine i stvarnosti života. Ta zamišljena apsolutna to?ka treba postati svaka mra?na to?ka prostora u tebi i oko tebe koju osvjetljavaš, da bi na kraju imao cjelinu spoznaje.

Sila vakuuma apsolutne to?ke je beskrajna i koliko god vjeruješ da si ti tijelom ja?i od nje, uvijek si u iluziji, jer je samo ona stvarna, a ti nisi.

No da bi izbjegao konfuziju u samom sebi, život tvog tijela se odvija mnogo objektivnije od apsolutnog stanja u relativnom prostoru i vremenu. Tu gdje ti živiš apsolutno stanje je samo neostvareni san želja svega što promatraš. Sve oblikovano ima istu želju, do?i u apsolutno stanje i to nije slu?ajno, jer je se radi o beskrajnoj mo?i vakuuma koji sve uvla?i u jednu to?ku.

Ostajemo pri tome da je svijet samo jedna apsolutna to?ka u vidu apsolutnog stanja materije, a da su oko te to?ke sve iluzije svjetlosti, vibracija, Higssovog bosona, kvanta, subatoma, atoma, molekula, ?estica, elemenata, oblika i vrsta mrtve i žive prirode. Ti opstaješ u iluziji i za tebe je ona relativna stvarnost, sa otvorenim pitanjem da spoznaš istinu postojanja.

Suština apsolutnog stanja materije, života i postojanja jest jednostavnost svega. Temeljem te spoznaje i ti možeš biti jednostavan unato? iluziji u kojoj živiš. Kroz koncentraciju na apsolutnu to?ku, u prostornom hologramu u sebi i oko sebe možeš imati zadovoljstvo uvida, u smislu da si miran i bez posebnih želja, kada je ionako sve jednostavno kao apsolutna to?ka.

Problem je uvijek kada te iluzija odvu?e od puta života i izgubiš se u tami. Onda se navikneš na tu tamu i gubiš mo? vratiti se na put života.

Ti nikome ne možeš zamjeriti za ponašanje, ali ako nešto bolje znaš, nemoj reagirati nego pokaži to znanje svima.

Svatko voli blagostanje, ali svatko ima svoju verziju i iluziju blagostanja, naravno izvan savršenstva života samog. Tu kraja nema.

Pokazalo se da se odnosi me?u ljudima ipak mogu graditi na temelju ljubavi i slobode stvaranja, istinom, što predstavlja mogu?nost mira.

Moraš shvatiti da je relativno stanje materije najve?a iluzija, jer je tu vrijeme najviše ispoljeno i da je fizi?ko stanje materije najviše izraženo. U 4D ambijentu materijalnog u prostoru i vremenu vlada velika zbrka svih mogu?nosti, procesa, mijena, privla?enja i odbijanja.

U prirodi sve stvoreno (u iluziji), podnosi zbrku i ne buni se, jedino ?ovjek ima posebne mo?i misli i svijesti, ?ime može kontrirati materiji, prostoru i vremenu, jedino kroz iluziju, jer stvarnost uvijek ostaje ona apsolutna to?ka vakuuma.

Napor je živjeti me?u silama vremena i prostora, gdje iluzijama nema kraja, nikome ništa ne možeš dokazati, ne možeš ni samom sebi i onda je najbolje staviti u fokus sebe ideal života, kroz apsolutnu to?ku koju imaš u svakoj stanici svoga tijela.

Vožnjom mislima kroz dah, imaš priliku dodirnuti svaku stanicu krvi i tijela jednovremeno i stvoriti potreban mir i osje?aj radosti. U toj budnosti i prisutnosti otkrivaš mnoge crne rupe i popravljaš ih u miru. Na neki na?in pališ nove žaruljice svjetlosti na na?in ?iš?enja izumrlih stanica, kada ih mijenjaš novim.

Jedini na?in da uvijek imaš mir u sebi jest prihva?enje svega, jer je sve iluzija. Zna?i moraš prihvatiti formu života kroz iluziju fizi?kog tijela. Ali u toj iluziji ipak možeš ispuniti sve želje.

Nasuprot tome u stvarnom stanju, u apsolutnoj to?ki, vlada savršenstvo bez iluzija i želja, ali tamo nema mjesta ni za tebe. Kako god ga okreneš, u iluziji si i shvati da je sve normalno i logi?no, ali ništa nije istinito ni stvarno. Mir imaš od pozitivnih misli i uvida da je u tvojim stanicama savršenstvo vje?nosti.

Imaš jedinu obvezu da mislima ?istiš put do stanica tijela, do savršenstva života, a to najlakše ostvaruješ pra?enjem daha, kroz destiliranu vodu i sokove od svježeg vo?a i povr?a.

Ta istina je osvjetljeni put i uvid u stvarnost, iako si i dalje u iluziji materijalnog tijela. Ako iluzija ima mo?, onda sa mislima imaš mo? kreirati bilo koju iluziju.

Suština se svodi na optimalno tijelo, na prirodne stanice tijela i ako o tome vodiš ra?una i imaš znanje, ne?eš imati vremena za iluzije, više ?eš biti na putu stvarnosti. Taj put slobode stvaranja je poznat, postoje iskustva i ostaje ti da prikupljaš pravo znanje do implemtiranja istog kroz iskustvo.

Ako je sve iluzija, više ti se isplati da nisi ovisan o želji, strasti, vjeri i sudbini, nego budi jednostavan i miran stalno, onoliko jednostavan koliko je potrebno tvom tijelu da bude ?isto, vitalno i dugovje?no. Kad uskladiš svoje potrebe i mogu?nosti, moraš biti miran. Možeš napraviti izlet i dopustiti sebi neki užitak, ali se uvijek vrati na put prema idealu. Važno je da ne postaneš ovisan od ni?ega, kada ne moraš.

Glavni krivac za osvjetljavanje iluzije života je svjetlost. Ono od ?ega si stvoren je tvoja istina i ideal. Jer svjetlost posjeduje mo? ?arolije, igre i stvaranja svih mogu?nosti iluzije.

Zato je u svemu bitna istina, jer ona vodi u svjetlost i apsolutno stanje. Da nije nje, svi bi se igubili u mnogo ve?im iluzijama.

Prigušena svjetlost kao tama idealna je za materijaliziranje iluzije, ali je ujedno blještava svjetlost istine ideal za rušenje svih iluzija. Poslije toga nemaš izboga, nastupa stvarnost u apsolutnoj to?ki. Ono što te stvori, to te i uništi, to je kozmi?ka pravda.

Materija kao život ima sve mo?i postojanja, uklju?uju?i apsolutno, svjetlost i fizi?ko tijelo.

Oni što vole uživati, više to rade u mraku dana, mraku misli i svijesti, jer znaju da su uživanja još ve?i grijeh od samog tijela. Pored mo?i misli i svijesti, svaki ?ovjek ima mo? uvida stvarnosti, ali rijetko tko to želi. Stvarnost života je previše jednostavna stvar, svodi se na zrak i ?istu vodu, a ljudima je stalo do svih boja, ?arolija, okusa, mirisa. Zato mnogi uživaju u hrani, pi?u, lijekovima, drogi, novcu, sexu, materijalnom bogatstvu. Oni drugi sa ja?im iluzijama, uživaju u mu?enju drugih i tako redom nema kraja iluzijama i ponašanjima ?ovjeka, ipak je to daleko od stvarnosti života.

Kada kreneš nekome soliti pamet o zdravom životu, njega to nervira, jer mu direktno ulaziš u iluziju u kojoj uživa. Zato treba ostaviti svakoga da se prži u iluziji. Ne smiješ nikoga sažaljevati.

Izuzetak su djeca, koja su još nezrela u ponašanju sa iluzijama realnog života. Djeca su još ?ista, skoro su izašla iz apsolutne ?isto?e, još u sebi proživljavaju te obrasce i teško se snalaze u relativnom. Da zlo bude još ve?e nema ih tko ni pou?iti, jer su i roditelji iluzionisti.

Sve u svemu ništa nije slu?ajno i uvijek kažemo sve ima svoju svrhu, uzrok i posljedicu. Pitanje je koliko pojedinac može podnijeti bol i patnju, zbog iluzije.

Pokazalo se da se netko trgne samo onda kada nema izbora, kada je došao do zida. Rijetko koga prati ?ista ljubav, kao iluzija najbliža stvarnosti, obi?no je mnogo više ljudi bez ljubavi, sa mnogo ja?im iluzijama kroz poreme?aj karaktera.

Svako kompliciranje, zatezanje odnosa i emotivno reagiranje, uvla?i te u još ve?u iluziju, kada rušiš karakter, slabiš imunitet i gubiš mo?i. To se ne isplati.

Jednostavnost apsolutne to?ke je suština postojanja.dioSVJETLOST SU ZRA?ENJA

U najširem smislu rije?i pod pojmom svjetlosti podrazumijevamo sva zra?enja neba i zemlje, uklju?uju?i svjetlost sunca.

Svjetlost predstavlja sve kvalitete vibracija i zra?enja na svijetu, kao metafizi?ki oblik materije.

Izme?u apsolutnog stanja materije kroz formu vakuuma i fizi?kog stanja materije kroz formu prirode (tijela), svjetlost je tranzicija ili prevo?enje materije iz fizi?kog u apsolutno stanje i obrnuto, što sve skupa li?i na život materije.

Svjetlost

Tako svjetlost ima sve mogu?nosti, sve promjene i sve odnose materije kroz idividualizirane oblike i živote u prostoru i vremenu.

Jednom rije?i, prostor, vrijeme zra?enja, vakuum i materijalna priroda, ?ine cjelinu svijeta, kao jedna materija i jedan život.

Unutar te materije sve je u pokretu, fizi?ki živo, metafizi?ki živo ili apsolutno vje?no.

Tvoje tijelo je najviši kvalitet što se mogao oblikovati od svih zra?enja, ne zbog tijela nego zbog mo?i misli i spiritualnih mo?i. Unato? tome što je tijelo fizi?ko, vremenski ograni?eno, u istom tom vremenu (a vrijeme je svjetlost), tijelo može ostati vje?no, ako se potrudiš da ga održiš na razini najviših kvaliteta zra?enja, zna?i u formi svjetlosti. To se postiže ako kroz život tijela u njemu stvoriš kvalitet balzama, tvari od kojih se tijelo ne?e pokvariti, nego ?e poslije smrti pre?i u tranziciju stvaranja dijamanta i vje?nosti. Jedino tako možeš biti siguran da ?eš ostati vje?an. U svakoj drugoj misli imaš strah od smrti, manje ili više. Balzam tijela se stvara od encima (to je nešto od zra?enja, kao klorofil biljke), a put do njega vodi preko destilirane vode i sokova od svježeg vo?a i povr?a. Ti možeš imati druge navike u prehrani, ali ti iznosim ono što je najbolje.

Zra?enja neba i zemlje predstavljaju konstantu, s tom razlikom što je nebo dominantnije u smislu postojanja, a zemlja je dominantnija za formu tijela. Tijelo je ograni?eno zbog samog zra?enja zemlje, jer i ona stari u vremenu. U jednom trenutku ne?e biti ni zemlje ni tijela, a ipak ?e ostati nebo.

Život materije (tijela) je krajnje jednostavan princip mogu?nosti, spajanja i dijeljenja, privla?enja i odbijanja, i uskla?ivanja sa redom u kozmosu. Tebi se samo ?ini da se nešto dešava, a u suštini to je samo tvoj budni san, kada nisi u stanju jasno pratiti zra?enja i život. Kada si budan ili kada spavaš, zra?enja oko tvog tijela su jednako aktivna, ali ti ta zra?enja jednako ne provodiš kroz tijelo. Tvoje tijelo je ?esto inertno od zra?enja, jer si ti u reakciji na prostor oko sebe.

Tvoje tijelo je samo ograni?eni prostor, kao komadi? ukupnog prostora svijeta materije.

Ti znaš da u komadu ?elika postoje atomi koji brzinom svjetlosti kruže, ali je komad ?elika miran i stati?an, i postojan je onoliko koliko se može odruprijeti zubu vremena i starenju, zubu oksidacije i razgradnje svoje strukture.

Jednako tako i tvoje tijelo ima kvalitete postojanja, ali i slabosti vezane za njegovu razgradnju.

Zbog toga tijelo ne smije biti izvan zra?enja, a o tome odlu?uješ ti kroz mo? misli. Mislima moraš biti odgovoran i budan nad tijelom, jer je ono slijepo i ograni?eno samo na ego.

Malo je jasan pojam bezuvjetne ljubavi i mogu re?i da je to prirodan kvalitet ?ovjeka, vidljiv kroz odnos majke prema bebi. Sama ljubav je rezultat odnosa misli i ega, odnosa zra?enja neba i zemlje u tijelu i od nje imaš mo? blaženstva. Ljubav je samo tvoja, ne možeš je nikome dati niti dobiti, ali možeš drugome pokazati da i on ima blaženstvo. Naravno, ne možeš sa svima to ostvariti, ali sa nekima možeš bolje. U svakom slu?aju moraš znati da je ljubav tvoja unutarnja kemija, kao odgovor na ?ist karakter. Ljubav je slika karaktera, pa ti razmisli što to zna?i. Kad nemaš ljubav po?ni ?istiti karakter i nemoj bez veze biti tužan, jer ti ljubav ne može do?i iz vana. Temeljem ljubavi nemaš pravo nekome nametati svoju volju, jer nismo svi jednaki u karakteru i nemamo svi jednaku mo? blaženstva od ljubavi. Tamo gdje ima posebne privla?nosti, ve?e su šanse za ljubav. Najve?a šansa za ljubav si ti sam sa sobom i tu možeš ostvariti bezuvjetnu ljubav prema životu tijela. Kada to ostvariš ima?eš smisla za svaki odnos sa ljudima i ne?eš imati potrebu reagirati emotivno.

Kada je stvarano fizi?ko tijelo u mikrokozmosu majke, nije bilo zra?enja neba ili ga majka nije morala prenositi mislima na tebe, ili nije mogla. Zbog toga je tvoje tijelo oblikovano od jednog kvaliteta zra?enja zemlje, materijalizirano je sa kvalitetom EGA. Ego jedino ima mo? upravljati osjetilima tijela, samo unutar tijela. Tako ego budno prati kada si bez zraka, kada si gladan ili žedan, kada se trebaš znojiti, mokriti, osloboditi izmeta, utopliti se ili rashladiti, ali ego ima sve instikte kao što ima životinja, jer si ti kroz evoluciju upravo prošao fazu životinje i ostale su navike.

U zaborav odlazi samo ono što ima dva kvaliteta ispred. To zna?i ?ovjek ?e mo?i zaboraviti isntikt i intuiciju kada bude na razini ve?e evolutivne ?isto?e, sa više spirala u genetskom kodu. Dok se to ne dogodi, moraš se ponašati u skladu sa svojim mo?ima i kvalitetima. Me?utim, zbog svih mo?i zra?enja neba i svjetlosti, tebi je otvoren put za najviša ostvarenja, ne moraš ?ekati zub vremena i evolucije. Genetski kod možeš mijenjati sada.

Kad si se rodio, tvoje tijelo je bilo samo EGO. Me?utim odmah te do?ekalo zra?enje neba i kvalitet tvog tijela se po?eo mijenjati.

Pod utjecajima neba dobio si novi kvalitet u mo?i misli. Misli su podržale ego i ti imaš jasniji uvid onoga što opažaš. Osjetila su i dalje ista, ego je isti, samo im pomažeš mislima, jer misli to mogu, jer imaju mo? brzine svjetlosti i sveprisutnosti uvida.

Tijelo postane živo od sjemena vrste, u uvjetima zra?enja zemlje i vode, a postane misle?e i svjesno pod utjecajima zra?enja neba, uklju?uju?i zrak koga nije koristilo u trudno?i. Zrak je tako?er utjecaj zemlje, jer je iz njene atmosfere.

Sada znaš zašto ?ovjek mora disati, zato jer živi na zemlji, prakti?ki lebdi u atmosferi i ako mu išta treba za život, to je najprije zrak, a onda voda, u sadašnjem trenutku evolucije tijela.

Kada se tijelo usavrši i dobije više spirala u DNK, mo?i ?e živjeti i bez zraka.

Važno je napomenuti da ti i sada imaš mo? promjene genetskog koda, na na?in zra?enja neba, svjetlosti i tvojih misli. Kroz duhovnost Istoka ljudi su pokazali mo? promjene genetskog koda, jer su mogli meditirati veoma dugo, možda tri godine, bez zraka, bez vode, bez odje?e i bez materijalnih uvjeta za život, samo na zra?enja neba i zemlje, kako se to kaže na pranu.

Od neba i zemlje ti primaš zra?enja u obliku piramide, tako što se piramida zra?enja neba završava u pinealnoj žlijezdi, hipofize mozga, pretvaraju?i se u alkemiju misli a zra?enje zemlje u testisima muškarca i jajnicima žene, pretvaraju?i se u kemiju ega tijela. Eto zašto su piramide najbolja forma prijema zra?enja. Kada se piramida postavi na mjestu najviših zra?enja, sa suhom klimom, onda ona može pružiti najviši kvalitet zra?enja na tijelo. To su koristili faraoni i dane provodili u takozvanoj kraljevskoj pala?i piramide, s ciljem da tamo umru sa kvalitetom balzama u tijelu, kako bi ostali vje?ni. Me?utim, sada znamo d mislima možeš ostvariti efekat piramida u svakom prostoru i vremenu. Pro?iš?enjem tijela, znanjem, destiliranom vodom i primjerenom prehranom se to može.

Kada se misli kao alkemija i ego kao kemija tijela, spoje u središnjoj to?ki tijela, poznatoj HARI, tvoje tijelo dobije ?ist karakter, što se odražava na najbolju religiju srca, najve?i mir tijela i jasan uvid stvari.

U prostoru i vremenu ništa nije slu?ajno, jer je cjelina materije u pitanju, ali se tebi ?ini da se nešto dešava. Uvid ili privid u sva dešavanja ti ostvaruješ preko svjetlosti i zra?enja, zna?i opet preko iste materije i istog tijela, preko misli, ega i karaktera koji ozna?ava njihov sklad.

Kada je dan ti vidiš kretanja ostalih entiteta žive i mrtve prirode. Kada je tamna no?, skoro ništa ne vidiš. Tvoje misli direktno ovise od svjetlosti neba i možeš ih zamisliti kroz formu sivog spektra svjetlosti. Kada sunce izlazi (ono ne izlazi, nego se zemlja rotira), tebi su misli jasnije i imaš bolju životnu silu, samim tim i volju. Zato se predlaže da ?ekaš izlazak sunca, da dobiješ volju za život.

Kako dan promi?e, približavaš se ve?eri i no?i, sunce zalazi, a tvoje misli ostaju bez svjetlosti i ti nemaš mo? jasnog uvida. To?no znamo da u toku no?i samo je dva sata potpuna tama, zbog zakrivljenja površine zemlje i položaja prema suncu i zra?enjima. Jedino kroz ta dva sata duboko spavaš i ništa ne misliš. U drugim fazama no?i ti obavezno sanjaš, ali ?esto ne upamtiš san. San se pamti kada si miran. Ako si nakon bu?enja okupiran problemom, trenuta?no si zaboravio san.

Temeljem svjetlosti, zra?enja, misli, ega i karaktera formira se UVID, kao odgovor na mo?i zra?enja. Tako uvid možeš podizati do razine univerzalnog. Uvid nije sadržaj tijela, nego razina propusne mo?i tijela prema zra?enjima.

Samim tim što si živ, imaš neki uvid i neku razinu svijesti. Ti si uvijek svjestan, ali ?esto puta veoma ograni?enog uvida. Zbog zakrivljenja površine zemlje ?ovjek ima prirodnu mo? uvida do horizonta, a ono dalje pripada jasnijim mislima i višoj svijesti. To opet ovisi od koncentracije misli, ?ime one poprimaju viši kvalitet kroz višu frekfenciju svjetlosti i zra?enja.

Imaju?i u vidu sve re?eno, tvoje tijelo prima sva zra?enja svijeta u svakoj to?ki prostora i vremena, koja transformira u tijelo preko misli i ega. U obi?noj pri?i nikada ne ra?unamo na ego, jer ono predstavlja cjelinu tijela. Obi?no govorimo samo o mislima.

Tvoj život je onoliko jednostavan, koliko si budan i mislima povezan sa egom kroz vertikalu tijela, kroz organe i njihove funkcije, na kraju krajeva kroz dah.

Jednostavan si onoliko koliko držiš misli na vertikalu stvaranja i života tijela.

Bez obzira što si sada, koliko ti je znanje, obrazovanje, kakve su ti socijalne mogu?nosti i potrebe, kakvi su ti problemi koji te mu?e, kakva ti je obitelj, da li si zdrav ili sklon bolestima, da li si miran ili emotivan, da li si poljuljan u karakteru zbog gena, kakve su ti navike i dubina džepa, da li si u vjeri, kulturan ili drzak, možeš se promijeniti SADA, kroz jednostavnu formu pozitivnih misli. Koz ego upijaš konstantu zra?enja zemlje. Jedino ti nedostaje konstanta zra?enja neba kroz pozitivne misli. Pozitivna misao je samo ono što se ti?e vertikale stvaranja materije - tijela.

Ti si uvijek na potezu, tijelo ti je dato na poklon, zatekao si se u prostoru i vremenu, i odlu?i sada, da li dopustaš život ili ne, da li ti je život na prvom mjestu ili si ovisan o nebitnim stvarima. Ako si ovisan i to možeš mislima oprati.

Uvijek si ti na potezu i život tvog tijela jedino ovisi od tebe. Nitko ti ne može oduzeti slobodu stvaranja, ljubav i mo? misli. Ako ti netko oduzme tijelo i dalje si živ, jer je materija neuništiva, a ne zato što tako piše u spisima.ŽIVOT SVIJETA MATERIJE

Istraživa?i života se slažu da je svijet jedna materija, jednostavan kao to?ka prostora, razumljiv i djetetu od 10 godina.

Prema tome kada govorimo o životu op?enito, podrazumijevamo život svijeta materije.

Slažemo se da se materija sastoji od stvarnosti i iluzije, od tijela i duha, kojim upravlja vrhovno znanje života, misao i svijest, kroz ponašanje ovisno o karakteru.

Ako je sve tako jednostavno, onda mi dopusti da izvedem definiciju života svijeta materije.

Stvarnost materije je NIŠTA, sve dugo je ILUZIJA.

Stvarnost materije kao idealno stanje, nazivamo apsolutno stanje, sadržano kroz vakuum prostora to?ke. Vakuum prostora predstavlja život materije, jer ga održava svjetlost - vrijeme - zra?enja.

Idu?i iz centra ideala, iz izvora, prema vani, vakuum se dijeli i umnožava na individualne to?kice prostora, koje su u svemu kao ideal, ali su samo krupnije od njega. To su individualizirani životi (u duhovnosti nazvani duša i energija). Me?utim pojam duša samo komplicira spoznaju i uop?e nije potrebna, kada sve mora biti jednostavno. Religije svijeta su prihvatile dušu kao melodi?no ime za manipuliranje ljudima i odbacili energiju, a radi se o istoj stvari.

Manipulacija se odnosi na predstavu više stvarnosti od same materije, a to je nezrelo i jedino služi onima koji vjeruju u boga, kao zamišljeni ideal idealnog.

Život mora biti jednostavan, onoliko jednostavan kao u dubokom spavanju, kada ni?ega nema, ni boga ni iluzije, samo te održava izvor.

Na taj na?in se materija širi unutar sebe same, sa identi?nim kodom, ali sve to predstavlja iluziju na izvor.

Tako spoznajemo igru materije kroz prostor i vrijeme.

Prostor je apsolutno stanje materije u svakoj najsuptilnijoj to?ki prostornog holograma svijeta, a vrijeme je svjetlost, od idealno bijele do idealno crne boje spektra.

Svjetlost kao vrijeme predstavlja zra?enje, pozitivno i negativno, i u njemu se sve oblikuje i razgra?uje. Tako se kroz igru svjetlosti materija zabavlja unutar sebe. U suštini zabavljaju se individualne forme oblika i života.

Temeljem vakuuma i zra?enja stvorena je materijalna priroda, kao živa i mrtva.

Stvarnost i iluzija materije se dijele na granici ISTINE, a to je svjetlost u idealno bijeloj boji.

Svjetlost kao vrijeme i zra?enje, predstavlja metafizi?ko stanje materije.

Najbolji oblik za upijanje zra?enja neba i zemlje je piramida. Model genetskog koda predstavlja presjek piramide kroz lanac svjetlosti, pulziranja, spirale i održanja živog.

U jednom dijelu prostora, svjetlost zra?i vidljivi spektar boja, povoljan za oblikovanje materijalne prirode. Zato je nama važan spektar duginih boja svjetlosti, jer on direktno oblikuje živu prirodu zemlje.

Materijaliziranje svjetlosti predstavlja fizi?ko stanje materije.

Od zra?enja neba i zemlje, oblikuje se najprije atmosfera zemlje, a onda zrak i voda. Zato su zrak i voda suština žive prirode i vegetacije.

Savršenu pogodnost za razvoj života u prirodi daje kvalitet atmosfere u ionima, koji predstavljaju žive encime, zbog kojih neko tijelo može biti živo.

Tvoje tijelo je živo od zraka, ?iste vode (destilirana voda), hemoglobina (izvedenog od klorofila, kao hranljive tvari, esencijalne vrijednosti, kakvo?e koloidnog stanja iona). Tako tvoj metabolizam održava tijelo na razini zavidne fino?e zra?enja i vakuuma u stanicama tijela.

Naravno tijelo se održava raznim organima, njihovim funkcijama, preko krvi i limfe, preko srca i mozga.

Sve skupa tijelo odiše fizi?kom snagom, metafizi?kom živom silom i duhovnom mo?i. Radi se o fizi?koj kemiji krutih kristala i metafizi?koj alkemiji zra?enja, kroz spektar svih kvaliteta tijela i materije u cjelini

Vrhunac kvaliteta u ?ovjeku je mo? misli i mo? svijesti. Uz misli i uvid TI (kao gen izvora), upravljaš individualnim životom, koji je u svemu ovisan od izvora.

Svijet ima mo? vala oceana, a ti si samo komadi? papira na tim valovima. Ako se njima prepustiš, imaš snagu oceana, ako si u reakciji, valovi ?e te potopiti. To se u tebi manifestira kroz karakter tijela, kroz misli i ego, kroz balans koji nazivamo religija srca. U suštini radi se o karakteru tijela.

Zra?enje neba daje kvalitet misli, a zra?enje zemlje daje kvalitete ega.

Prvo je stvoreno tijelo (ego), kroz formu trudno?e, a po ro?enju, svjetlost, vrijeme i zra?enje neba su stvorili mo? misli u tijelu.

Temeljem mo?i tvojih misli, ti sam podižeš mo? uvida (svijesti), koja može i?i do razine apsolutnog.

Tijelo je funkcionalno temeljem genetskog koda sa dvije spirale, kod obi?nog ?ovjeka.

Me?utim, kroz pozitivne misli, uz pravo životno znanje i iskustvo, uz vertikalu stvaranja i održanja tijela kroz dah, ti mijenjaš svoj kod, tako da on nekada ima minimum dvije spirale jer si živ, a nekada više spirala, jer si uzdigao tijelo na višoj razini svjetlosti i stvarnosti.

?im više ?istiš tijelo da bolje propusta zra?enja, tvoj kod je savršeniji i ide ka idealnom kodu od 12 spirala. Sve su to mo?i svjetlosti i misli.

Uporedo sa metafizikom misli, odvija se alkemija duha. To je dokaz da je u optimalnom tijelu, zdravom tijelu i duh slobodan.

Uvijek je tu jedna materija u pitanju. Stvarnost i iluzija materije, kroz ponašanje tijela, samo su igra svjetlosti, boja, misli, osje?anja, sje?anja, intuicije, emocije, želja, jednom rije?i svega mogu?eg i nemogu?eg, živog i mrtvog, stvarnog i nestvarnog, zamislivog i nezamislivog, po principu toplog i hladnog, dana i no?i.

Jednom rije?i sve je to život materije kao vrhovna misao ?ovjeka, vrhovno znanje i uvid u stvarnost, jednostavno kroz protokol ljubavi, mir, radost i slobodu stvaranja, onog istog života tijela.

Suština je dopustiti tijelu da živi prirodno, bez uživanja griješnika u njemu. Grijeh je neizbježan zbog svih mogu?nosti ?arolije.

Kada nezrelo dijete nema mo? znanja, jasnih misli i uvida, mora griješiti i njemu je svaka pogreška u funkciji u?enja života. Razvojem mo?i misli nedopustivo je koristiti se grijehom.

Drugim rije?ima, onaj tko je sklon grijehu, zapravo ne misli pozitivno i tu je klju? za rješenje svih slabosti ?ovjeka.

Ako je tijelo jednovremeno stvarnost i iluzija, onda onaj tko negativno misli, sam sebi stvara još ve?e iluzije od samog tijela. Tako se izmišljaju sva osje?anja i sve bolesti, a ljubav, radost i sloboda, se ne mogu izmisliti jer su kvaliteti istine života, bliže stvarnosti.

Sukladno stvarnim mogu?nostima tijela i prirodnim potrebama, onaj tko ima znanje i pozitivno misli, mora znati urediti jedan dan života, mora znati gdje provoditi vrijeme, odabrati prostor, uživati u prirodi, jesti prirodnu hranu, piti ?istu vodu.

Za organiziranje prirodnog života potrebno je pravo znanje, ono što izvire iz pozitivnih misli koje prate vertikalu života kroz dah. Udah je svjetlost i misao u smislu mo?i tijela, a izdah je potvrda života, kroz svijest.

Tijelo je ograni?eno fizi?ki, savitljivo mentalno i intelektualno, i u jednom trenutku slobodno kao duh. Sve se to može posti?i kroz mir, kroz ljubav, kroz istinu, kroz slobodu stvaranja, kroz ?ist zrak, ?istu vodu, prirodnu hranu, kada u svemu nastojiš održati povoljan feng shui života, a to je jednostavno kroz zrak i vodu.

Vjera, sudbina, tehnike, strasti, želje, poreme?en karakter, bol, samo su stanja kada ne misliš pozitivno, iako ti se cjelo vrijeme ?ini da misliš. Pozitivna misao nije želja, niti vjera, još manje ovisnost u ne?emu.

Pozitivna misao je bezuvjetna budnost nad dahom, koji održava simfoniju karaktera, religiju srca i uvid. Slobodna misao je slobodna svjetlost, koju nemaš pravo blokirati. Negativnim mislima isklju?uješ slobodu održanja tijela.

Stvoren si od savršenstva mo?i svijeta materije, individualiziran si život te mo?i, a ti umišljaš nešto izvan toga, stvarno si ovisan od grijeha i ne mogu te sažaljevati ni u ?emu. Na prvi pogled tvoj život je tvoja stvar, ali to ostavlja trag u prostornom hologramu života svijeta materije.

Hologram je neki novi naziv za to?ku prostor-vrijeme-materiju.

Za život ti nije potrebna mudrost, jer najve?a mudrost je zrak i voda. Zrak imaš, još ti treba ?ista destilirana voda, jer je jedino ona podesna za metabolizam. Destilirana voda ima mo? da pokupi sve slobodne kristale u tijelu koji predstavljaju otpad.

Ni jedna druga voda nema tu mo?. Voda je živa, ne kvari se, u njoj si stvoren, ona ?ini 80 % tvog tijela. Najgore je što o toj vodi nemaš pojma, a život ti zna?i, jer ne misliš pozitivno.

Za pravilno organiziranje života koristi dan i no?. Ujutru si mo?an i potrudi se da ne prljaš tijelo, da ne misliš ništa negativno, da ne praviš društvo željama. Samo diši i pij destiliranu vodu, uskoro ?e to postati tvoja navika. Sam ?eš shvatiti da je život tvog tijela ovisan o savršenstvu materije, a ne od hrane. Ako imaš u vidu minimalne potrebe tijela za živom hranom, kroz hranljive tvari: aminokiseline, mlije?ne kiseline, vitamine i minerale, onda moraš znati da ta hrana mora biti najprije živa i približna kvaliteti destilirane vode, po koloidnom svojstvima, da bi mogla pro?i metabolizam.

Hrana je najbolja u obliku sokova od svježeg vo?a i povr?a, onako prijesna, bez soli, masti, termi?ke obrade, bez miješanja namirnica. To je umije?e življenja i radost, bez obzira na navike, znanje i tradiciju.

Kada piješ destiliranu vodu u njoj ne možeš pretjerati, jer se viškovi odmah izlu?uju mokra?om. Ako piješ obi?nu vodu, ona ostaje u tijelu kao sme?e, ali ne prolazi metabolizam i ne dolazi do stanica tijela. Tako izazivaš dehidraciju tijela, iako si pun vode. Dehidracija je po?etak svake bolesti.

Ako želiš život, onda on nudi prirodan protokol kroz dah, misao, ?ist karakter, ljubav, destiliranu vodu, slatke sokove, kreativan posao i mirno spavanje. Taj princip života je u svemu prirodan i jednostavan. Sve drugo je umišljanje, kao poreme?en karakter, ovisnost i bolest.

Podne i sredinu dana iskoristi za aktivnosti, pij vodu, misli i sjeti se daha, popij sokove od povr?a i uživaj.

Prije zalaska sunca obavi sve formalnosti oko pijenja vode, ve?ere, koja je najobilniji obrok i pripremi se za spavanje. Budnost ovisi od koncentracije misli, a ne zato jer sate provodiš duboko u no?i, kada su zra?enja slabija, kada nema svjetlosti. Preko no?i, ako ne spavaš, trošiš rezerve tijela koje si preko dana nakupio.

Kada se ujutru probudiš u ustima moraš imati slatku vodicu kao znak da ti je misao jasna i krv ?ista. Neprijatan zadah iz usta dokaz je kada ne misliš pozitivno i kada ti je sluzava krv.

Ujutru ideš mokriti i mokra?a ti treba u svemu li?iti na destiliranu vodu, mora biti potpuno neslana, bez mirisa i okusa. To je dokaz da destilirana voda u krvi i limfi savršeno ?isti tijelo.

Moraš znati da tvoje tijelo živi od onih živih encima, živih mjehuri?a u kojima je vakuum, ?ime se recikliraju stanice tijela. Hranljive tvari su samo ona zgusnuta svjetlost oko vakuuma i to?no se zna koliko tijelu treba hranljivih tvari na dan. Svaki višak je otrov za tijelo, a ti moraš znati kako izgleda pravilan obrok hrane, koji se sastoji od 75 % sokova od svježeg vo?a i 20 % sokova od povr?a. Ostatak od 5 % pripada orasima, sezamu, bademima, suncokretu i drugim zrnima. Primje?uješ da tu nema soli, ulja, brašna, žita, nema kuhanja, jer termi?kom obradom umiru oni ioni.

Kada se samo jedan dan hranih pravilno, samo tijelo ?e ti re?i da je to pravi princip. Ono što dišeš, piješ i jedeš, mora biti potvr?eno kroz ne?isto?e koje izbaciješ iz tijela. Bukvalno što si uneo u tijelo, sli?no trebaš izbaciti iz njega, jer tijelo živi od onih iona koji se ne vide u hrani.

Znanje je život, a ti se preslišaj koliko si spoznao život, koje su ti želje, prema ?emu si ovisan, zbog ?ega reagiraš, osje?aš bol i nisi zadovoljan? A sve je tako jednostavno, jer materija je idealno NIŠTA.

Najve?a je zbrka oko toga, što u tvom životu ništa nije idealno kao NIŠTA, ve?inski je u tebi SVAŠTA. I kada to shvatiš i postaviš gdje mu je mjesto po vertikali stvaranja, život ?e ti biti jasan. Ako ti još ništa nije jasno, zna?i nemaš pravo znanje, nemaš pozitivne misli, nemaš uvid, nisi slobodan, bez obzira šta ti o ovim stvarima misliš. Jer život je velika iluzija koju umišljaš da je stvarnost, a stvarnost je samo u stanicama tijela i ?istoj krvi, a ne u tvojim željama i umišljanju.

Ako shvatiš ove rije?i, shvati?eš da su želje iluzija, a ne tvoje tijelo. Tijelo je samo funkcionalna iluzija, kao mjesto odakle se vidi stvarnost. Ako ho?eš i svjetlost od koje si stvoren predstavlja najjednostavniju iluziju u odnosu na izvor. Zna?i nije problem u iluziji u kojoj si uronjen, nego u jednostavnosti nje same. Kada si u opsegu ?iste svjetlosti i istine, nemaš zbrku, a to je cilj života, jer si tad miran. Manje je važno što je stvarnost, a što iluzija na kozmi?koj ravni. Ti si bi?e koje misli i osje?a i moraš imati mir.

Preko prirodne mo?i tijela kroz pozitivne misli možeš sagledati sva stanja materije jednovremeno, tako što ?eš živjeti jednostavno i slobodno, bez ovisnosti od želja ili bilo ?ega drugog. Bitan je sadržaj misli, koji definira karakter tijela, tvoje ponašanje i potrebu za grijehom.

Nemoj vjerovati u ništa i ne preispituj se da li si živ ili nisi. Umjesto toga budi ljubav, jer je ona neovisna, nju ništa ne može prevariti, bez obzira da li nešto znaš ili ti nije jasno. Kroz formu ljubavi ima?eš imunitet tijela, ?ist karakter i pravi smjer ka istini života.

Uživaj u ljubavi jer u tom uživanju ne ?iniš grijeh i ne možeš postati ovisan. Samo pazi ljubav ne može biti umišljena, ni želja ni patnja. Ljubav je mir u srcu.

Nije ljubav ako ti netko fali. Nije ljubav ako nekoga silno želiš. To je umišljanje. Ljubav je ?ist protokol stvaranja života kroz dah i misao.

Bezuvjetna ljubav je ideal budnosti misli u pra?enju daha. Tu budnost ima majka kad rodi dijete. Ona prati svaki dah djeteta. Zna?i taj obrazac može imati svatko, ako želi.ZNANJE I DILEME

?udne se stvari dešavaju.

Stvoren si od savršene materije, od svih zra?enja, od svjetlosti, nastavljaš tijelom proživljavati savršenost svijeta, a svakog trenutka dovodiš sve u dilemu, ispada kao da si potpuno nestvaran u odnosu na ono što jesi.

Jedini razlog su misli, kojima lutaš svuda oko sebe i najmanje te ima na mjestu promicanja života kroz tijelo.

Zato nemaš pravo znanje, zato si ograni?en u mo?ima i zato se stalno praviš lud i moraš griješiti.

Krenimo od daha.

Dišeš plitko jer te strah da se ne?eš otrovati od zraka.

Ne vidiš istinu jer si stegnut u grlima.

Slab ti je imunitet jer ne dopustaš ljubav u srcu.

Odnosi su ti loši, jer nemaš mo? sagledavanja potreba ostalih ljudi.

Pun si želja i nisi odlu?an odabrati pravu.

U strahu si za život, a nisi u njemu.

Koji si ti lik, jesi li stvaran ili si samo sjena, ovisna od svjetlosti, pa kada je dan ti se pojaviš, a kada je no? nema te nigdje?

Svaki dan se uvjeravaš da si živ, a ipak sumnjaš u taj život. Moraš znanjem i mislima uroniti ili zagnjuriti u dubinu života, da ti jednom za sva vremena tjelesna stanica pokaže da je u njoj vje?ni život, u smislu vakuuma, koji mora biti ?uvan tako duboko. Kada se jedna stanica umori, smjenjuje je druga i to brzinom one iste svjetlosti i onih istih zra?enja kojima si stvoren.

Život tvojih stanica i tijela ovisi od tebe, tvog znanja i misli, da li si prisutan u dahu, da li piješ ?istu vodu, da li jedeš živu hranu.

Tu dileme nema.

To?no se zna što je živa a što mrtva priroda.

Ako nave?er potopiš u vodu komad mesa, a u drugoj posudi zrno žita, ujutru ?eš vidjeti da je meso mrtvo, a zrno žita je pustilo živu klicu. Da li ti to nešto govori?

Živa priroda ima najviše kvalitete postojanja, ali samo kada su svi prisutni u živom tijelu.

Sve što je živo savršeno je postavljeno, ne trebaš ga soliti, kuhati, miješati sa drugim. Živo sadrži u sebi sve što je potrebno za život.

Mrtvoj prirodi trebaju neke stvari da se malo dulje održi na zraku i odupre oksidaciji.

Kuhinjska sol služi kao konzervans za mrtve namirnice, a za tebe predstavlja otrov. Prirodnog natrija dovoljno ima u povr?u. Zato ne trebaš ništa soliti.

Klor služi za grubo pro?iš?avanje vode i dezinfekciju prostora, ali je on ujedno jak otrov, koji svakako ostaje u vodi koju piješ. Zato moraš piti destiliranu vodu koja je destilacijom savršeno pro?iš?ena i postala živa.

Kada ono živo zrno žita skuhaš na vatri i ono postaje mrtvo. To zna?i da ne trebaš ništa kuhati.

Postoje mnoge obi?ne stvari koje podržavaju slobodu stvaranja, za koje ti neznaš, praviš se lud ili reakcijom odbijaš.

Odbijaju?i nešto, zapravo negiraš slobodu prirodnog toka stvaranja. Tako ?iniš grijeh, ne misliš pozitivno, nisi budan i prisutan u dahu i lagano veneš, onoliko brzo koliko se slijepo tijelo može nositi sa vremenom.

Svome egu si nametnuo breme života, a ono je ograni?eno na tijelo, kome nedostaje zra?enje neba, a jedino ga može primiti kada pozitivno misliš.

Pri?a je toliko drska koliko se ti praviš lud i dokle ?e to trajati?

Da li postoji dan tvog otrežnjenja, napuštanja ovisnosti u grijehu i reakciji na život?KULTURA

Da li si razmišljao da je kultura jedino namjenjena neznanju, a upravo se to odnosi na društvo u cjelini.

Kada je znanje u pitanju, a znanje je život, svaka reakcija je opravdana, jer život moramo štititi na svaki mogu?i na?in. Kultura nema veze sa životom.

Ako netko uporno griješi i time dovodi u pitanje mir drugih, takvo ponašanje nije dopušteno.

Svaki grijeh ima svoju svrhu i rangran je prihvatljivim kodeksima ponašanja u grupi. Ako je netko u dubljem grijehu od dozvoljenog, zna?i da je nezreo, nedorastao životu i da treba tu?u pomo? i skrb.

Ukrasti znanje nije grijeh, a pokazati znanje je odgovornost za druge, jer se sve to odnosi na jedan život materije.
STVARNOST

Što je stvarnost?

Nije mogu?e dati odgovor na to pitanje, jer nisi direktno u njoj.

Umjesto toga odgovor jedino možeš potražiti u razmišljanju, ali ?e to biti samo iluzija na stvarnost.

Kako možeš materijalizirati iluziju i dobiti potvrdu stvarnosti kroz formu iluzije?

Moraš se koristiti onim što imaš, onim što znaš, onim što opažaš, onim što možeš zamisliti.

Imaš tijelo, znaš mnoge stvari, opažaš mnoge stvari, možeš zamisliti svašta.

Prema tome imaš sve alate i kompletan laboratorij za dokazivanje istine stvarnosti.

Obzirom da je sama iluzija beskrajna, a to?ka promatranja je u tebi, to zna?i da moraš uklju?iti misli, kemiju i alkemiju u spoznaji stvarnosti.

Misli su ono što misliš, kemija je ego i tijelo, a alkemija je spiritualna mo?.

I uranjanje u stvarnost po?inje spiralom spoznaje, vo?enom svjetloš?u, znanjem i iskustvom. U suštini, stvarnost te sama vodi svom izvoru.

Beskraj je u pitanju i putovanje može potrajati 13,5 milijardi godina, ali eksperiment možeš završiti tako što ?eš mislima i brzinom svjetlosti uroniti u stanicu tijela na jednostavan na?in, preko fizi?kog pro?iš?enja, preko ?iste krvi, preko religije srca i preko jasnog uvida.

Spoznajom stanice tijela, spozna?eš svijet i život materije.

Nije slu?ajno što je tvoje tijelo prili?no savršeno i što ima mo? misli, u odnosu na sve drugo u prirodi.

I što si spoznao?

Da je materija savršenstvo, sastavljena od stvarnosti i iluzije, od lica i nali?ja, od mogu?eg i nemogu?eg, od apsolutnog i fizi?kog, od zamislivog i nezamislivog, od živog i mrtvog.

Kad sve zbrojiš i oduzmeš pojavila ti se istina o svemu što si istraživao, a ona je na sredini prostora i vremena, na sredini izme?u stvarnosti i iluzije. Istina je križ života materije, kao svršen ?in stvari, bez ostatka, sa beskrajnim mogu?nostima u svim smjerovima, kroz simbol križa i ?etiri strane svijeta.

Što re?i djeci o stvarnosti i iluziji, o životu materije?

Život je stvaran i nestvaran onoliko koliko znaš o njemu, ni manje ni više.

Obzirom da je materija savršena, onda savršenstvo jedino može biti NIŠTA.

Temeljem savršenstva NIŠTA, sve drugo je iluzija i stvarno nalazi se sa ove strane istine.

Kako NIŠTA može biti nešto?

NIŠTA je stvarnost koju ti nisi u stanju prepoznati sa svojom pretpostavkom fizi?kog tijela, mislima i spiritualnom mo?i. Jedino kada uroniš u NIŠTA, spoznaja je mogu?a, ali u tome nema tebe, niti sve druge iluzije s kojima si došao do stvarnosti - NIŠTA.

Ne moraš sebe mu?iti u razmišljanju, ali obrati pažnju na dimenzije NIŠTA, a ona je ipak dimenzionirana kroz BESKRAJ. U samom beskraju je sadržana suština. Beskraj se vidi kada na njega padne prašina, a ti skupljaš tu prašinu ve? 13,5 milijardi godina i nakupilo se dovoljno iluzije od prašine, da bi kona?no mogao krenuti na put spoznaje stvarnosti beskraja.

Ako ti još nije jasno, razmišljaj ili pitaj.Ž E LJ A

Sve se svodi na prvu želju bebe da udahne zrak i kasnije cjeli život tijela ovisi o toj želji, samo što je proširuješ novim željama i zaboraviš na onu pravu želju: Z R A K.

Sve što želiš kroz istinu, mora postati stvarno.

Ako želiš kona?nu stvarnost, to možeš posti?i kroz pro?iš?enje tijela, znanjem, mislima i sviješ?u.

Ako želiš samo iluziju, onda se ona ti?e materijalnog ostvarenja, ima?eš to kroz jaku koncentraciju misli na tu želju.

Želja je u suštini ponavljanje jedne misli.

Ti si sada možda u ne?emu ograni?en i imaš potrebu biti ovisan o želji.

Neki drugi su ovisni o mnogo ve?oj želji - VJERI.

Oni što im je sve jasno, nemaju nikakvu želju jer su svjesni života. Pozitivno misle.

Svaka slabost je samo nedostatak istine.

Svaka istina je jedino mogu?a kroz svjetlost i jasnu misao.

Prema tome kreni jasno misliti i jasno ponavljati želju, neka želja postane zrak sa kojim dišeš. Neka želja postane tvoj život. Zato želju izgovaraj na glas, ili u sebi, uz svaki udah zraka i ispuni je kroz duboki izdah.

Ona ?e se ostvariti samo ako je propustiš mislima kroz ISTINU u grlu.

Primjer:

Kada ti utrne noga, to je neprijatno i ti imaš jaku želju da trnci prestanu i to se stvarno dogodi.

Recimo da stvarno ne možeš hodati, ne moraš biti o?ajan zbog toga. Ako si prije mogao hodati, to ?eš mo?i ponovo, samo ako slabost pretvoriš u jaku želju, ako je mislima proguraš kroz istinu.

Na kraju krajeva ti si živ zato što misliš. Kako misliš tako se i osje?aš.

Ponavljaj želju:

ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI
ŽELIM HODATI

?im više ponavljaš želju, to su misli jasnije u njoj i ona je sve bliža istini. Kada dovoljno poguraš misli kroz istinu, onda se dogodi sljede?e:I S T I N A

Ona je jedna na granici, ne ponavlja se. Ili si prošao kroz nju ili nisi

Ako nisi, vrati se na po?etak.

Evo prošao si mislima i željom kroz istinu. Želja je potvr?ena, sad imaš nastavak ispunjene želje:

HODAM
HODAM
HODAM
HODAM
HODAM
HODAM.

Ako mislima podržiš hodanje, ti stvarno hodaš. Naravno primjer je banalan, ali prirodan i istinit.

Obzirom da si uronjen u starim navikama, obzirom da koristiš stare obrasce pokreta, misli i ponašanja, treba ti malo vremena za promjenu navike, za promjenu šifre u mislima, kodovima i transferzalama ostvarenja želje.

Budi uporan jer život je ekspirement i cirkuska predstava za koju moraš imati znanje, iskustvo, mir i upornost da uspiješ u njoj.

S r e t n o, vidim ve? uspio si, nije bilo strašno.PROKLETSTVO

U suštini prokletstvo predstavlja kršenje pravila igre i poštivanje reda slobode stvaranja.

Kada imaš želju koja nije u skladu sa stvarnim potrebama tijela i njenim mogu?nostima, zasigurno ?iniš grijeh.

Ve?ini ljudi se dešava da umišljaju život, zna?i ne misle o njemu.

Na drugoj strani imaju jaku želju ostvarenja ne?ega što predstavlja iluziju. Tako ?ine grijeh.

Kroz misli ?ovjek može izmisliti sve, život kao savršenu iluziju ili bilo koju drugu iluziju.

Razlika je u tome što koz životnu iluziju ne ?ini grijeh.GRIJEH

Mnogi ga opravdavaju zbog spoznaje. To nije slu?ajno i vu?e korijene iz djetinjstva, kada si svašta radio zbog spoznaje.

Me?utim, sada imaš misli i ne moraš ?initi grijeh da bi nešto spoznao.

Ako smatraš da bez grijeha ne možeš, ili neznaš prirodnu granicu grijeha, onda se posluži društvenom praksom, gdje se grijeh kažnjava kroz nov?anu kaznu ili zatvor.


ŽELJA

Materijalna želja se javlja kada ti nije ?ista krv i kada nemaš mo? pozitivnih misli, kada si ograni?en u znanju i kada si ovisan.

Materijalna želja ima veze sa karakterom.


ZNANJE ILI INTUICIJA

Na život se utjecati može znanjem ili intuicijom, ovisno od mo?i misli, percepciji i želji.


PISANJE

U suštini nemam ništa novo za dodati, sve postoji ili je iluzija, ali dajem odgovor na pitanja onih koji ne misle i ne vide istinu. Osjetim u prostoru da postoji ne?ije pitanje i upetljam se oko njega.

Nema veze, nešto usput nau?im.ZNANJE ILI GRIJEH

Pazi ovako.

Život je zatvoreni krug tranzicije materije i na tom pute je sve, stvarnost i iluzija, svjetlost i istina, znanje i grijeh.

Ako nisi sklon pozitivnim mislima, kojima možeš preskakati etape životnog puta, onda moraš prihvatiti težu formu preko grijeha.

Svi oni koji pozitivno misle i drže se vertikale života i svog daha, bliži su istini i dalje od grijeha.

Ako ti spadaš u grupu onih kojima je strast, uživanje i grijeh ja?a strana od pozitivnih misli, onda budi spreman na izazov koji te ?eka na putu života.

U?i u malo ja?i grijeh, neka te oprži u mozgu, da te ta rana natjera na pozitivnu misao. Nikada se nezna, možda ti treba izolacija u samici zatvora da kreneš pozitivno misliti. I to je bolje od bolesti.

Sam si se uvjerio da ne voliš u?iti niti misliti pozitivno, onda se nemoj mu?iti dalje, kreni negativnom stranom, svejedno ?eš nai?i na istinu.MATERIJA SVE I NIŠTA


Materija je vje?no postojanje:
savršenstvo,
ideal,
život,
tijelo,
jedinstvo,
jednostavnost,
sveprisutnost,
svemo?,
prostor,
vrijeme,
svjetlost,
istina,
stvarnost,
iluzija,
križ,
znanje,
snaga,
životna sila,
mo?
milost,
manifestirana,
nemanifestirana,
slika,
oblik,
predmet,
živo,
mrtvo,
muško,
žensko,
organizam,
biljka,
životinja,
?ovjek,
svjesno,
nesvjesno,
toplo,
hladno,
gore,
dolje,
sve strane svijeta,
svaka to?kica svijeta,
misao,
svijest,
ego,
karakter,
budnost,
san,
ljubav,
bog,
duša,
duh,
um,
mir,
stvaranje,
reakcija,
bolest,
radost,
uživanje,
vjera,
sudbina,
proro?anstvo,
iscjeljenje.MATERIJA JE SVE I NIŠTA, jednovremeno kao SVJETLOST i ISTINA.

Središte materije je u sredini vrtnje, ne u krajnostima SVE i NIŠTA.

Središte vrtnje materije je svjetlost u idealno bijeloj boji, koja se postiže u svakoj to?ki prostora svijeta, bez vremena. Upravo je bijela boja savršen mir i napetost materije, sa svim mogu?nostima vibracije u njoj. Svi putevi izviru iz svjetlosti. Tako je svijet samo jedan prostorni hologram u kome se materija igra, svjetli i gasi se, pravi vatromet ili spava.

U igri materija mijenja sve oblike, može biti fizi?ko, metafizi?ko ili apsolutno stanje.

U trenutku može biti sve ili ništa.

Materija je svemogu?a ali ne može sebe uništiti, jer je zauzela cjeli prostor i vrijeme svijeta. Kada bi se uništila, ne bi se mogla nigdje sahraniti. Zbog toga je savršena, jer nikada ne umre za stalno. Sve što je stvoreno jedino materiju koristi za svoj oblik, život i trajanje.

Ti si zabrinut za svoje tijelo, koje u sebi ima više organa, više funkcija, sistema, osjetila, reakcija. Napor je to uskladiti.

Jednostavnost ?eš posti?i ako ostaviš tijelo na miru, ako ostaviš sebe na miru i posvetiš se analizi materije. Izme?u stvarnosti i iluzije, izme?u sve ili ništa, uvijek imaš najmo?nije sredstvo svjetlost, kao istina koja te vodi ka materiji u svim smjerovima. Gdje god si krenuo, šta god si pomislio, ne možeš i?i dalje bez svjetlosti i istine.

To je trenutak kada vrijeme stane, a život promi?e neometano.

U tvom tijelu su sva tri stanja materije i zato imaš svu mo? prosvijetliti tijelom i ostati vje?an. To se postiže tako što ?eš spoznati život materije i tijela do kraja, usput uživati u svemu, slobodno stvarati i kada si sve probao, kada si se zadovoljio svega, ne moraš više to ponavljati i odlu?iš se preseliti u vje?nost, na prirodan na?in balzamiranja tijela, opet preko svjetlosti.

Cjeli život radiš na tome, jer nije jednostavno prevesti živo i relativno tijelo u savršenstvo vje?nosti budu?eg dijamanta.

Od ideje do ra?anja vodi te apsolutna inteligencija, a od tijela do vje?nosti, vodi te tvoja misao i svijest. To su dvije radnje tijela na jednom putu postojanja materije.

Život nije nikakva mudrost, niti može biti, jer je jednostavan u svemu. Najprostije re?eno život je svjetlost, zrak i voda, tako si i stvoren.

Name?e se pitanje zašto bi morao biti nešto izvan svog postojanja, izvan svog života, kada tako nešto nije mogu?e?

Ako imaš želju, možeš je odmah ostvariti u mislima, preko znanja o savršenstvu materije. Znanje je zlatna ribica tvog života koja ti ispunjava sve želje.

Smjer tvojih misli mora biti os vrtnje života tijela, po vertikali, onako kako se dah odvija, onako kako slobodno pada voda, jer su i zra?enja po vertikali, od neba do zemlje i obrnuto.

U praznom prostoru ni?ega nema, zato ne postoji svjetlost. Ovdje na zemlji gdje je sve puno, postoji svjetlost, istina, stvaranje, zra?enja, živa i mrtva priroda. Postoji gore i dolje, lijevo i desno, teško i lako, dan i no?, budnost i san. Možda je to samo iluzija, ali temeljem materije i ona postoji.

Bitno je da si miran i da ne osje?aš bol i patnju.

Bitno je da si ?ist u karakteru, kako ne bi remetio mir prostora oko sebe.

Bitno je da koristiš sve potencijale materije i prirode, ne na štetu drugih.

Bitno je da znaš svrhu života i da su ti svi bra?a i sestre, po materiji, životu i postojanju.

Bitno je da si jednostavan i u ljubavi sa cjelim svijetom.

Bitno je da uživaš u životu uz samo jednu želju, jednu istinu i jednu svjetlost.

To uživanje i svjetlost su život i ne mogu biti pretjerivaanje, ovisnost i grijeh.

Najprije moraš dobro poznavati život, a onda se igrati u njemu do mile volje, jer te znanje uvijek vra?a na pravi put.

Nije problem maštati, imati želju, po?initi grijeh. Problem je osloboditi se te ovisnosti.

Kona?ni cilj je sloboda stvaranja, a ona se postiže kada slijediš vertikalu života, dah i istinu, kada proširiš znanje i stekneš pravo životno iskustvo.

Ako u odrastanju nisi imao ljubav, to ne zna?i da je sada ne možeš probuditi. Ono što nisu znali roditelji, ono što su te varali u školi i društvu, sam možeš popraviti ako pozitivno misliš, ako znaš što je život.

Nemaš potrebu biti zabrinut, pod vjerom i ovisan od sudbine, kada imaš mo? svjetlosti u mislima, imaš mo? stvaranja i oblikovanja života, imaš mo? uživanja.

To zna?i da moraš postati zreo, a onda uživati. Ako to shvatiš obrnuto, onda si u grijehu, jer postaješ ovisan bez potrebe, kada sve imaš u sebi. Ovisnost je zbrka u grijehu koga se ne možeš osloboditi. Jedini na?in za izlazak iz ovsnosti je napuštanje samog grijeha.

Ako nisi shvatio, odbaci sve prema ?emu si ovisan i grijeh ?e iza?i iz tvojih misli.

Život je samo prosto znanje o materiji koja je sve i ništa.

Obrazovanje, crkva i duhovnost imaju cilj, kao što sve drugo ima cilj, ali to nema veze sa tvojim životom. Ne moraš bježati ni od ?ega, ne moraš biti u nikakvoj reakciji, jer uvijek imaš svjetlost u mislima, imaš istinu i slobodu, imaš svu mo? svijeta. Nitko ti ništa ne može ako to ne?eš, ako si miran i ako ti je sve jasno. Zra?enja te uvijek podržavaju, bez obzira na prilike.

I kada si u zatvoru, onom društvenom ili kavezu misli, problema, želja i boli, zra?enja su u tvojim pozitivnim mislima i uvijek si slobodan. Naravno ako to znaš.

Zato se nikada ne pravi lud, nemoj praviti scenu od života, jer život promi?e i bez tebe, bez tvojih misli i bilo koje scene. Pozitivne misli ti služe da si slobodan i da uživaš u ljubavi do koje ti je stalo.

Ako nešto neznaš, to nije problem, uvijek postoji netko tko to zna, ili negdje piše. Pitaj, širi prijateljstvo. Budi naivan i nevin, budi bez znanja, jer to nije grijeh. Ne stidi se svoje naivnosti. Znaš da su djeca mila, jer su nevina i naivna. Kada znaš „sve“ nitko te ne voli, jer u tvom znanju nitko ne vidi istinu. Bolje je da neznaš ništa, ali da si istinit u smislu normalnog ponašanja.

Ništa do sada nisi propustio, jer ti se sve dešavalo zbog uzroka i posljedica, zbog svih problema, ali mogu?nosti su beskrajne za mir i ljubav, za slobodu stvaranja.

Ajme ti si materija, svjetlost, sve i ništa, po principu dana i no?i, budnosti i sna. Tako je i u tvom životu, za tvoju majku si princ, a za tvog šefa neradnik. To su dvije krajnosti, a ti si samo život tijela materije i misao koja te drži u svjetlosti.

Za svaki slu?aj uzmi si život u svoje ruke i uživaj, on ?e ti sve re?i dok si u zagrljaju s njim.

Ako možeš uzmi u?itelja, ako ne možeš po?ni prou?avati materiju, kroz svoj dah, kroz pro?iš?enje tijela. Idi redom, ništa ne preska?i, jer život su karike DNK kodova. Ništa ne privla?i i ne odbijaj, samo propuštaj kroz sebe, jer je svjetlost beskona?na kao izvor stvaranja, a nju prati tvoja misao. I kad spavaš ego je budan za tebe, zato budi dobar sa egom, nemoj ga tjerati da se brani od tebe, jer ?ete oboje narušiti odnos i karakter tijela, a tijelo nije krivo za vaš dogovor.

Jednostavan si ako sebe možeš zamisliti da si bijela boja, ako se pred ogledalom vidiš kao mir i slika u bijeloj boji. Naravno vidiš ti mnogo boja na slici u ogledalu, zato moraš mnogo raditi na svom pro?iš?enju. Od svog tijela trebaš napraviti sjeme u vidu kristala leda, to je simbol svjetlosti i dugovje?nosti. To ?eš posti?i ako piješ destiliranu vodu, jer ona je živa i ima mo? da iz tvog tijela izbaci sve što je višak.

Obrazovanje i vjera ti nude mnogo zabluda, a destilirana voda ti stvarno ispire tijelo i ?ini ga prozra?nim i svjetlim, jednostavno i prirodno, onako kako si u njoj stvoren od svjetlosti. Sada imaš tu istu svjetlost, dišeš i samo pij destiliranu vodu i vrati?eš se u savršenstvo kakav si bio u truno?i.

Znanost tuma?i da voda mora sadržati minerale, ali ne kaže da oni moraju biti u obliku koloidnih iona, a ne u obliku kristala koji ne mogu pro?i kroz metabolizam tijela. Život je stvoren prirodno, bez vode iz gradskog vodovoda koja je puna otrovnog klora i drugih smrtonosnih tvari. Nikada se nezna koju ?e koli?inu klora sipati onaj radnik u no?noj smjeni vodovoda, koji je u sva?i sa ženom, koji nije primio pla?u i koji sprema širu osvjetu. To su velike razlike i tema za tvoje razmišljanje. Sve se to odnosi i na hranu koju jedeš. Ti uživaš, nije sporno, ali od tvog uživanja tijelo pati i stvaraju se crne rupe u njemu i boli. Ne može industrijska hrana biti kvalitet tvog života, jer je termi?ki obra?ena i mrtva, jer ne sadrži kakvo?u prirodnih hranljivih tvari, jer je soljena otrovnim natrijum kloridom i mnogim otrovima koji je održavaju da se ne kvari na zraku. Ti uživaš u tim otrovima i svakim danom postaješ iluminat koji ?e uništiti sebe i ovaj planet.

Ti uživaš u namirnicama od životinja jer su te tako navikli, ali duboko u sebi osje?aš grijeh, samo si ovisan pa ne vidiš na?in za promjenu prehrane.

Obrazac tvog života je svjetlost, zrak, destilirana voda i živa hrana. Tako si stvoren i tvoji enzimi i hormoni samo to prepoznaju, a ti samo uživaj. Nisi više dijete koje jede samo zato jer je gladno, nego moraš znati koje su stvarne potrebe tijela, nevezano za tvoje navike i uživanja, zalaziš u godine kada ti slabi imunitet zbog nemarnosti prema životu tijela.

Uvijek si ti na potezu. Što ?eš raditi osjeti?eš sam i oni oko tebe, a za postojanje materije to nije bitno.

Ništa nije bitno jer je sve stvarnost i iluzija jednovremeno, ovisi gdje si sada.

Misli pozitivno, ne budi ovisan ni od ?ega, ne reagiraj na ništa, budi ideal sam sebi, jer je to prirodno i možeš napraviti ve? sada.

Možeš li posti?i mir da u tvom životu ništa i nitko ne bude umiješan?DEHIDRACIJA TIJELA

Na život si oka?en izravno i ništa nisi propustio, možda ti se samo tako ?ini.

Sada ti je važno usmjeriti misli, kao svjetlost koja pomaže, prema crnim rupama u tijelu, koje ne vidiš, zato moraš misliti na cjelo tijelo.

Destilirana voda je zakon prirode tijela za rješenje dehidracije, tog uzroka pojavi crnih rupa, sluzave krvi i svake boli. Ona je živa i mo?na, po mo?i druga razina do istine, iza zraka, ali su naslage u arterijama i cirkulatornom sustavu ve? otvrdle u kamence i treba vodi vremena da ih polako otapa i izbacuje iz tijela. Zato moraš biti uporan, strpljiv i da pravilno izvodiš ?iš?enje tijela.

Nekoliko dana samo trebaš piti destiliranu vodu, da tijelo dovedeš na po?etak samorealiziranja. Ne brini zbog hrane, tijelu ona ne treba odmah sada. Ako osje?aš glad, to je samo posljedica žednih stanica. Za nekoliko dana ?eš se dovoljno pro?istiti da jasno vidiš razliku što je uzrok bolima u tijelu.

Sa destiliranom vodom nikako ne možeš pretjerati, jer se ona brzo propušta kroz metabolizam. Kada osjetiš ugodnu vlažnost kože tijela, slatko?u u ustima, to je znak da si se pro?istio i da možeš razmisliti o hrani, koja je svakako tvoj problem. Suha koža, perut, naslage mrtve kože na laktovima, koljenima, tabanima ili drugim mjestima na koži, samo su znak „neizle?ive“ psorijaze, a u suštini se radi o dehidraciji tijela, ve? duže vremena.

Najteži oblik psorijaze se može sanirati destiliranom vodom za desetak dana pro?iš?enja tijela. Mnoge se boli i bolesti mogu sanirati u desetak dana uzdržavanja od hrane, zato jer se krv pro?isti i dobije potrebnu brzinu svjetlosti, koja kao laser razbija kamence po stijenkama arterija. A to je mo? vode, naravno svjetlosti i zra?enja, jer voda je od njih stvorena.

Živa priroda postoji zbog destilirane vode u prirodi, koju biljke savršeno oživljavaju preko fotosinteze, jer direktno koriste svjetlost. Biljke jednostavno odstranjuju minerale iz ne?iste vode koju piju iz zemlje i atmosfere. Zato nam vegetacija najviše treba u prehrani, zbog destilirane vode i klorofila, koji je esencija zra?enja i hrana za tvoju krv, preko hemoglobina.

Tvoje tijelo je stvoreno u vodi, ima oko 80 % vode u sebi i svakako je najviše ovisno o vodi, zato o vodi moraš znati mnogo više, na pravi na?in i ne biti podložan navikama. Zato se destilirana voda koristi kod reanimacije povre?enih tijela, infuzijom, naravno najprije se daje zrak. Tijelo je kao barka na vodi, na pu?ini oceana (života). Tu jedino pomaže mir i znanje, ina?e ?e barka potonuti od valova koji je zapljuskuju. Tvoje znanje je ?ist zrak, destilirana voda i jasna misao.

Ništa bolje nego kada sam sebe navikneš na prirodnu infuziju tijela, na pijenje destilirane vode.

Medicina zna sve, ali je to društvena djelatnost upošljenika kojima treba pla?a i oni moraju raditi tako da bolesnih bude što više. Znaju oni kako treba lije?iti bolesti, ali se prave gluhi, jer podržavaju industriju lijekova i umjetne hrane. Sve to ima cijenu, na jednoj strani zbog interesa, a na drugoj strani je neizbježna posljedica u dehidraciji tijela i svim bolestima.

To je zbrka, a samo je istina u tebi, koju moraš otkriti kroz jasne misli, a one nisu mogu?e bez ?iste krvi. Krv samo može biti ?ista pijenjem destilirane vode.

Medicina kaže da su sve bolesti na psihi?koj bazi. Kao prvo psiha je izmišljena i izvedena od pojma duša. Kao takva je iluzija i neistina na prave uzroke u dehidraciji tijela.

Ne postoji bolest, izuzev degenerativnih, koja se ne može sanirati destiliranom vodom, na na?in pravilnog pro?iš?enja i dovo?enja tijela u najbolju provodljivost svjetlosti i zra?enja.

Mnogi muškarci pate od impotencije koja nije poreme?aj tijela, nego posljedica duge dehidracije, ?ime pojedinac gubi seksualnu želju, zbog pada imuniteta i životne sile.

Moraš praviti razliku izme?u snage tijela, žive sile i mo?i. To su tri klju?na kvaliteta tijela. Ti možeš imati veliku sirovu snagu, jer jedeš nabildanu hranu, koja ti mutira miši?e, ali to ne zna?i da si oja?ao imunitet. Svi oni koji su crveni u licu, nabreknute kože, za koje kažu da „pucaju od zdravlja“, zapravo su duboko nesretni ljudi, reaktivni, nemaju mir, samo gutaju hranu i piju svašta, mineralnu, pivo, vino i druge alkohole. Svi oni imaju poreme?en karakter i tlak krvi.

Destilirana voda otklanja impotenciju za desetak dana. Muškarac ponovo bude ono što je mogao kao mladi?, jer je to prirodna stvar. ?ovjek ne gubi seksualnu mo? do posljednjeg dana života, jer je ona potencijal života tijela. Dokazano je da „ona stvar“ kod muškarca raste do posljednjeg dana, ako se ne razbacuje sjemenom i ako održava tijelo vitkim, ako ima znanje i jasno misli.

Sli?an slu?aj je i kod žena, gdje je najve?i procenat bolesti na spolovilima, u prvom redu jajnicima, histeriji, raznim miomima, upalama, neurednoj mjese?nici.

Kada žena pije destiliranu vodu i vodi ra?una o tijelu i prhrani, njena spolovila postaju prirodna. Vra?a im se sva mo? koju su imale kao djevojke. Uz to mjes?nica postane prirodna, tek toliko da znaju da je imaju, jer je krv ?ista i nema što izbacivati.

Zdravo tijelo žene je uvijek spremno za oplodnju bez ikakve pripreme, bez stresa, koji mnoge žene imaju tijekom mjese?nice. Ispada da žena cjeli mjesec živi u tom stresu, jer ne vodi ra?una o vodi i hrani. Ona je puna vode i hrane, ali su joj stanice tijela žedne i gladne. Zato je razdražljiva, kao da joj sve smeta i nitko je ne razumije, a sama je kriva.

Pravilno disanje nije mogu?e zbog dehidracije tijela. Mnogi ljudi plitko dišu i zadržavaju otrove, jer je dišni sustav ovisan od krvi. Elasti?nost plu?a i bronhija su ovisni od ?iste krvi. Sve je u tijelu ovisno od krvi i limfe. Ti ne možeš jasno misliti bez ?iste krvi, kada je ona sluzava i ne prolazi kroz sitne krvne žilice u mozgu i endokrinim žlijezdama koje fino reguliraju funkcije organa tijela.

Mnogi imaju naviku ne žvakati hranu i gutati je na brzinu. Tako pojedu mnogo više od stvarnih potreba tijela. Prepune želudac, zaustave njegovu peristaltiku, i dalje osje?aju glad, jer su im stanice stvarno gladne. Hrana koju su pojeli nema kvalitet da može pro?i metabolizam do stanica. Tako nastaje kaos i pobuna u tijelu, koji rezultira mnogim bolestima.

Bez dubokog daha, želudac, trbuh, ošit (dijafragma), plu?a, omlitave, ti osje?aš umor od hrane, spava ti se, a u tijelu se samo stvaraju mutirane naslage sala. Muti ti se pred o?ima. Stanice tijela su i dalje gladne i žedne, ti bi i daje nešto jeo i pio, i tako se cjeli život vrtiš u krugu navika, strasti i želja koje nemaju veze sa životom stanica tijela.

Bez pravilnog daha, oko srca se ne stvara vakuum i ono nema snagu prenijeti taj impuls na stanice tijela, a njima je vakuum bitan kao obrazac života. Vakuum je u suštini apsolutna inteligencija materije, prevedena na nižu razinu prirodne inteligencije tijela. Bez vakuuma stanice su mrtve, a sluzava krv nije u stanju dopremiti ?ist kisik i tako nastaje autotoksija organizma, obi?no trovanje i šok, nekada manji, nekada opasan po život tijela.

Tako ti i dalje uživaš u jelu i pi?u svega onoga što nije destilirana voda i organska živa hrana koji trebaju stanicama i tijelu. Zbog uživanja u mrtvoj industrijskoj i termi?ki uništenoj hrani i ne?istoj vodi, mineralnoj ili iz gradskog vodovoda, ti pristaješ na bolest.

No ton nije slu?ajno, tako se ponašaju svi oni koji imaju strah od smrti, jer ih sam strah tjera da prekrate muke, da što prije umru.

Dokazano je tko se plaši visine, kada je na višem katu, ima želju sko?iti kroz prozor, zato brzo bježi u prizemlje, dok nije prekasno, a drugi se smiju zbog toga, jer nemaju pojma što zna?i strah i poreme?aj karaktera tijela i obrana ega.

Sa destiliranom vodom imaš šansu povratiti vitalnost tijelu, tim prije imaju?i u vidu prirodni proces obnavljanja stanica tijela. Zna?i, sve što si propustio uraditi, nikada nije kasno, uvijek imaš šansu, jer si oka?en na savršeni život. Tvoje uživanje te košta.

Moraš nau?iti da si samo materija u fizi?kom tijelu koje jednovremeno oživljava sva tri stanja materije, da se to odvija inteligentno preko svjetlosti i tvojih misli, zato nemaš pravo igrati se životom tijela, jer i ono ima svoj cilj evolucije materije.

Tvoje ponašanje nije slu?ajno i to razumijem do detalja, ali ti nemaš pojma kako dalje.

Vratimo se ponovo na materiju, koja je u osnovi NIŠTA, stvarnost i iluzija jednovremeno, temeljem svjetlosti izme?u njih u smislu istine života.

Da bi tvoje tijelo bilo cjelina materije, mora imati suprotnost u njemu. To zna?i da je ro?eno a još nije umrlo i kao takvo predstavlja problem svjetlosti i zra?enjima. Kada je stvoreno tijelo od svjetlosti, priroda je obe?ala da ?e ga nakon oblikovanja prepustiti zubu vremena i raspada, ali ti to ignoriraš, jer sve radiš po svome. Napustio si prirodu i odao se grijehu.

Iskupiti se možeš za grijeh jedino ako umreš, jer te on stalno proganja na to. U suštini ne?eš umrijeti tvoj život, jer je on vje?an, nego ?e umrijeti iluzija u tebi.

U drugom tekstu ?u objasniti moje iskustvo bijele smrti (istine), koju koristim pred spavanje. Umrem, oslobodim se svake napetosti i mirno spavam. Ujutru se budim kao nov, preporo?en, sve sam zaboravio od ju?er i to je najbolje, da ne pamtiš ništa, jer život je samo SADA.

Ako ti baš treba neko sje?anje, lako ga možeš prona?i u arhivi sje?anja, ali ona ne mora biti stalno prisutna u tvojim mislima, kao napor.

Kada si se rodio, imao si traumu i strah od novog prostora, a svi oko tebe su se radovali.

Kod umiranja svi oni pla?u za tobom, a ti se raduješ, jer samo ti vidiš bijelu boju svjetlosti i istinu života.

Za smrt iluzije tijela ne moraš ?ekati sudnji dan, prou?i princip umiranja na nogama i to uradi ?im prije, ne košta i ne boli, a trajno te osloba?a svih ovisnosti i straha od smrti. Izgleda kao prava smrt, a ti si i dalje živ, jer tijelo ne može umrijeti bez želje da to u?ini. Ništa nije mogu?e bez želje, pa ni jedan pokret prsta.

Da li primje?uješ kako se pojam i rije? NIŠTA, uvijek name?e ispred života. NIŠTA je savršenstvo materije, kao nula, „0“, ništica, kao desetina, stotina, tisu?a, kao najve?e bogatstvo koje svi grabe na glup na?in preko materijalnog i novca, stavljaju?i na bijeli papir, na istinu, nepotrebne nule u milijardama dolara i drugih valuta, stavljaju?i potpis kao prijenos vlasništva. To je samo farsa, svi imamo život i NIŠTA se ne može spoznati materijalnim.

Eto to je NIŠTA u tvom životu, jer ga nisi shvatio kroz istinu.

Udah jest život tijela, ali je izdah život materije koja je stvorila tijelo.

Ne možeš biti sebi?an, jer nisi takav zamišljen.

Znaš li što te sve ?eka kada ujutru ustaneš?

Ego traži da spava, jer je cjele no?i bio budan.

Misao traži svjetlost, jer je po?eo dan.

Plu?a traže zrak.

Tijelo traži protezanje.

Spolovila traže orgazam.

Želudac traži hranu.

Slezina traži še?er.

Žu?na vre?ica traži emociju.

Srce traži ljubav.

Jetra traži vodu.

Bešika traži da mokriš.

Debelo crijevo traži da ga isprazniš od izmeta.

Grlo traži istinu.

Mozak traži jasnu misao kao ekstazu.

Sloboda traži uvid iznad glave u slobodnom prostoru izvan tijela.

Bolje da si ostao spavati, jer vidiš da te ?eka zbrka u tijelu.

Ovo ti pišem da shvatiš važnost smrti, kao iluzije koja te spašava od svega, koja te osloba?a svake ovisnosti. Ti ionako živiš u iluziji želja, zato ti je najbolje skupi sve želje u smrt, umjesto da nervozno ?ekaš njihovo ispunjenje. Sigurno ?eš patiti zbog neke želje, jer vidiš da su sve važne. Svaka se bori za sebe, ni jedna želja te ne ostavlja na miru.

Kada umreš, nitko od tebe ne može tražiti ništa i zato si nakon smrti kona?no slobodan.

Imaju?i iskustvo smrti, tvoja misao ?e uvijek potražiti spas u njoj. Smrt ?e postati obrazac i imperativ tvog života, a ne strah. Ti ionako ništa ne možeš raditi bez obrasca i želje, bez misli, znanja i iskustva. U?ini sve da smrt postane tvoja navika, kao reset na protekli dan i kaos u tijelu. Prepora?aj se kroz smrt.

Drevni narodi nisu bili optere?eni suvremenoš?u koju ti imaš, nego su na život gledali kao životinje, direktno, uz prirodu i svjetlost. Za njih je život bio istina. To za tebe ve? nije, jer ga u svemu doživljavaš kroz interes, uživanje, cijenu i bogatstvo.

Oni su lije?ili svaku bolest životom, inteligentno, tako što su bolesnog gurali da ?im prije umre. Plesali su oko njega, molili se da umre, jer je njega bilo strah to uraditi. Od svih napora oko njega, on je stvarno umro, preznojio se u mukama i ponovo se rodio. Zapravo teško je bilo sahraniti iluziju, jer je ona okupirala tvoje tijelo.

Kada ti smrt postane prijatelj, kroz bijelu svjetlost i istinu, sve drugo oko tebe, šareno, manje je zna?ajno od smrti.

Kod ro?enja ti nemaš nikoga, niti znaš za radost i bol, ali te tjera inteligencija, kroz želju, korak po korak, onako kako priroda to može. Mnogi vjeruju u an?ele koji te ?uvaju, me?utim to je glupost, jer tek vidiš život i muku kada se rodiš, kada nestanu svi an?eli, a ostaneš sam sa sobom kao goli pištolj.

Misao je nastavak zra?enja svjetlosti i ona te direktno vodi u smrt, ?ime se proces evolucije materije neometano odvija. Bez obzira da li pristaješ na smrt sada ili ne, materija strpljivo ?eka priliku kada nemaš budnost nad tijelom i svejedno ?eš morati umrijeti. Zato sahrani iluziju smrti koliko danas, time ?eš zadovoljiti materiju i ostavit ?e te na miru. Njoj je jedino bitno da ti znaš da je život samo materija. Kad to potvrdiš kroz smrt, slobodan si za sva vremena. Više ti život ne?e braniti ništa, jer si ga uvjerio da je u pravim rukama i da se ne?eš opirati evoluciji.

Zna?i ra?anje nije bilo po?etak života nego kraj. Pravi život po?inje poslije smrti, naravno u iluziji tijela, jer je ono samo iluzija materije, stvoreno od najja?e iluzije svjetlosti. Malo njih shva?a da je udah zraka smrt tijela, a izdah preporod i život, jer tijelo bez zraka može, ali u otrovima ne može. Otrovi su plinovita stanja materije, koji razgra?uju tijelo velikom brzinom i ono umire bez pitanja. Zato je destilirana voda suština života tijela, milostiva, strpljiva, izdašna, skoro najživlja u prirodi.


PRI?A

Još ?emo se dugo mu?iti pri?om o životu, tijelu, svjetlosti, istini, mislima, zraku, vodi, hrani, jer još uvijek nismo na razini istine. Uvijek nam izmakne zbog nepažnje, zbog slabe koncentracije misli na nju.

Ništa ne može biti jednostavno, ako nije potvr?eno istinom.

Nju jedino možeš potvrditi kada si u njoj, a preslika istine je tvoj mir, jasno?a u sebi i pristojno ponašanje prema drugima, kada ne reagiraš upadljivo.SUŠTINA ŽIVOTADa.

Najprije moraš cijeniti subjektivnost stvari, jer da nije tako neki bi izgubili volju.

Nitko ne može biti bolji od drugoga, jer je u pitanju savršeni život.

Ako taj život bolje razumiješ, on ti pruža sve radosti.

Na drugoj strani, ako se glupo igraš sa životom, odmah dobiješ po le?ima.

Naprosto je to kozmi?ka pravda.

Kao ljudi ure?ujemo odnose, družimo se, sklapamo prijateljstva i širimo ljubav.

U tim odnosima nerijetko netko drugoga skrbi i to je problem odnosa me?u ljudima, jer se stvaraju mnoge ovisnosti, a znamo kada je netko ovisan on nema pravu želju, ne može misliti izvan ovisnosti, a samim tim ne dopušta protokol ljubavi u tijelu.

Na skali živog i mrtvog, crnog i bijelog prepoznajemo sve kvalitete života svijeta materije i ?ovjek ima mo? da jednovremeno proživljava sva stanja materije. To je mogu?e sa optimalnim tijelom, kad si slobodan i kada se ponašaš u granicama svojih mogu?nosti i stvarnih potreba tijela.

Svaki ?ovjek ima svoj životni put, u slobodnom stvaranju i svim smjerovima, dopuštaju?i u sebi razvoj svih mo?i, koje se ti?u propuštanja zra?enja, kroz istinu i svjetlost, kroz jaku želju i misli, kroz uvid.

Znanje je zajedni?ki imenitelj svima nama u poznavanju života. Zato dijete ne može bez roditelja, a traga? života bez u?itelja. U suštini sve može, ali u slu?aju ?ovjeka to može biti mnogo brže.

Dovoljno je da jedan ?ovjek u svijetu spozna dublju suštinu, da nam svima olakša muke. To su mnogi uradili: Pitagora, Hipokrat, Ajnštajn, Tesla. Njihove spoznaje i materijalizirana otkri?a, još nitko nije pobio.

Na drugoj strani imamo duhovna otkri?a Buddhe i Isusa, ali su te spoznaje preto?ene u manipulaciju naivnim ljudima. Od prirodne duhovnosti, nastale su sve religije svijeta, izmišljanjem boga, duše, uma, energije, kada je ?ovjek postao ovisan o vjeri i izgubio mo? želje za životom i jasnim mislima. Vjernicima je imperativ života raj poslije. Izgubio je prirodnu mo? bu?enja ljubavi i svijesti.

Vjera u boga je put u osje?anja i isklju?ivost, kada ti svi smetaju ako nisu na strani tvog boga. Zar to nije glavni problem odnosa, zbog same reakcije, koju ne smiješ ispoljavati. U vjeri se zavaravaš iluzijom boga, mrze?i druge što ga ne ljube. Zbog toga nastaju sva neslaganja, pa i ratovi.

Na sadašnjem stupnju naše evolucije, ve? je nedopustivo da dva prijatelja druga?ije percipiraju život zbog vjere, demokracije i društvenih simbola.

aboravljamo da smo najprije od istog života materije, da smo od jedne vrste, da smo uvijek bra?a i sestre u ljubavi, bez obzira kako tko razumije suštinu stvari.

Ako se dijete rodi na pustom otoku, ne?e biti ovisno od vjere, demokracije, društva, nego ?e razviti najviše mo?i za opstanak u prirodi i sredini gdje se zateklo. ?emu onda nesporazumi i podvajanja?

Netko to vješto koristi, ali ne moramo biti žrtve te igre, ne moramo zbog toga sporiti vrijednosti života.

Umjesto toga ?ovjek u vjeri upražnjava tehnike, kojima nema kraja.

Podložan je osje?anjima koja nikuda ne vode, nego vjernika drže u iluziji života. Iz osje?anja nije mogu?a istina, jasna želja i pozitivna misao. Osje?anje samo ra?a ovisnost. Osje?anje ne dopušta mo? analize stvari i tu nema istine.

Samo miran i hladan u rekaciji, ?ovjek percipira suštinu života, neovisno od bilo ?ega drugog. Zato imamo divnih obi?nih ljudi sa skromnim znanjima, ali svejedno jasno cijene život.

A u suštini život nije tehnika, nudi savršeni protokol jednostavnosti življenja, po uzoru na najbolji feng shui života, zrak i vodu, dan i no?, želju i ljubav, misao i uvid.

Ne smiješ dopustiti da ti savršen život postane ovisnost i patnja, kada isklju?uješ želju, ljubav, misao i uvid, dovode?i u pitanje život ili smrt.

Ako se u spoznaji isklju?uje NEŠTO, onda to nije spoznaja. Suština svijeta je jedna materija, kao ideal NIŠTA, nule, ništice, sa suprotnostima u apsolutnom i fizi?kom stanju i poveznicom u metafizi?kom stanju svjetlosti, koje nazivamo istinom stvari.

Život su sve forme, stvarnost, iluzije, simboli i za jasan uvid moraš imati iskustvo svega. Ono što u?itelj zna, to nije tvoja spoznaja, on je bio kao ti bez znanja, zato moraš postati sam svoj u?itelj, neovisan od drugih.

Tako se postiže zrelost.

Znanje u?itelja ili zanimljiv tekst u knjizi, samo je lakši put do implementiranja znanja u iskustvo, nikako kao tehnologija i tehnika za ovisnost.

Život mora biti u svemu jednostavan, najprije razumljiv, onda logi?an, mogu? kao želja i misao, jasan kao uvid. Ako želiš dublju analizu života, onda uranjaš u dublju stvarnost, u duh. Kroz protokol ljubavi prisutan si u svim stanjima, onoliko koliko ti je potrebno za radost i slobodu stvaranja, za mir i dobar imunitet, za prirodnu percepciju stvarnosti.

Zato svatko piše svoju životnu knjigu, ona se sama piše iz znanja i iskustva.

Isklju?ivosti u duhu ili egu, ne daju dobre odnose me?u ljudima.

Neka srednja linija je LJUBAV, kao libela, sklad i klackalica izme?u krajnosti duha i tijela, jer se ne može ni bez jednog ni bez drugog.

Upravo je to karakter tijela ?ovjeka i što je ?istiji, to je ?ovjek mirniji, jasniji i kreativniji. Svatko može imati ?ist karakter ako to istinski želi, bez obzira na genetiku i naslije?e, jer život je svemogu?, jednostavan i djeluje SADA.

Ti možeš biti NIŠTA po roditeljima, prostoru i vremenu kada si ro?en, astrološkim prilikama, ali temljem znanja možeš i imaš obvezu popraviti pogreške u lancu stvaranja, pogreške roditelja i društva.

Temeljem tvoje zrelosti, ti postaješ NETKO i imaš sve mogu?nosti pozitivnog zra?enja.

Uvijek kažem, svi ljudi znaju sve, jer imaju život. Prave se gluhi jer im godi strast i ovisnost. Nisu odlu?ni zbog osje?anja i misli.

Zbog sitnih zadovoljstava žrtvuju tijelo, izlažu ga stresu i bolima, dovode?i u pitanje svoje ponašanje u društvu.

Vara se onaj tko misli da više zna od drugih, jer to nije mogu?e.

Svi smo od života materije, gdje ne postoji bolji.

Najbolji je onaj tko ne reagira i tko rezonira život, tko je optimalan, prirodan i ?ist, jasan sebi i drugima, tko ima prirodnu snagu tijela, životnu silu u volji, kreativnosti i sve mo?i u slobodi stvaranja.

Uostalom sve je relativno i podložno zubu vremena, samo je pitanje koliko si imun na bol i patnju.

Uživaj, u?i život kroz simbole, ali se ne kiti njima, umjesto toga samo budi jednostavan.

Jednostavnost života je direktna radnja sada, na svjetlost i istinu, dana i no?i, bez ovisnosti, na zrak i vodu sa malo hrane, uz osje?aj volje, mo?i tijela, slobodne misli i jasno?e uvida u sam život.

Život je jednostavan kada sebe oka?iš na njega, kada nisi podvojen od njega, kada si ti njemu igra?, jer on ima mo? promatranja, a ne ti. Ti jedino možeš pokazati životu koliko ga poznaješ, kroz pravila životne igre, kroz ?isto tijelo, kroz karakter, kroz mir u srcu, ljubav, radost, istinu i slobodu.

Kada si radostan i mo?an ni zbog ?ega, to je život.

Kad god se ti pojaviš ispred života, on gubi sjaj, a ti bez njega nisi NIŠTA.

Nije pametno pokazivati svoje relativno tijelo, pred savršenim životom.

Glupo je isticati materijalno bogatstvo ispred života.

Moraš biti najprije pristojan, zahvalan, pažljiv, ljubazan i odgovoran za život, ?ime ?e on u tebi prepoznati tvoju zrelost i da?e ti mir.

Ti si za život samo dijete, on te promatra, podu?ava, ali ti dopušta sve, kroz ljubav, radost i bol. Ako znaš više od života, zašto si nekad tužan i pla?eš. To život nikada ne radi, niti ga primje?uješ. Toliko je mo?an da nema ni sjenu. Život je mo?niji od tvog tijela, duha, istine i svjetlosti.

Tvoj domet života je svjetlost, jer samo toliko vidiš. Ako želiš vidjeti život u nali?ju, moraš uroniti u dubinu jasnijeg uvida, tamo gdje se ništa ne vidi jer nema svjetlosti.

Za po?etak budi samo miran, jasan, normalan i ?ist, a onda nastavi istraživanje života, ako želiš, ako dopustiš da u tvom tijelu pokaže sve mo?i.

Život nije samo tijelo, misao, duh i uvid, nego je sve to u jednom + onoliko nula, ništica, koliko možeš sagledati materiju kroz NIŠTA.

Materija je postojana u fizi?kom, metafizi?kom i duhovnom obliku, ali je ona savršenija i od tih stanja.

Materija je ideal kao savršenstvo NIŠTA, sa onoliko NULA: 000000000000, koliko ti možeš prepoznati.

Ako ti prepoznaješ samo tijelo, a ne vidiš život i materiju, onda si ovisan od tijela, ograni?en u egu i karakteru, tvoje su mo?i ograni?ene, imunitet slab, razdražljiv si i ne percipiraš stvarnost.

Glupo je biti samo u duhu, umu ili intelektu.

Sloboda života se postiže kada si u svemu jednovrmeno, a to ti dopušta savršena materija.

Proizilazi da ti je najjednostavnije spoznati život kroz materiju, jer je ona jednostavna za analizu, a tvoje tijlo nije.


PREHRANA ?OVJEKA

Ro?en si sa optimalnim tijelom, koje u sebi ima optimalan broj stanica, ni manje ni više.

Sada si sasvim druga?iji od optimalnog tijela. Ili si debeo ili mršav. Možda imaš i vitku liniju?

U kona?nici izgled tvog tijela ovisi koliko je ono sposobno propuštati vodu. To dalje ovisi o tvom odnosu prema tijelu, o tvom znanju, prehrani, navikama i ovisnosti.

Tijelo je skoro 80 % vode, one žive vode, koja informati?ki ima mo? upijanja zra?enja svjetlosti i stvaranja žive prirode.

Ti piješ svašta i jedeš svašta, ali tijelo samo propušta ono kako je prirodno stvoreno. Metabolizam tijela to?no prepoznaje ?istu vodu i živu hranu i to propušta do stanica. Ono što je višak i otpad, ono što tijelo ne prepoznaje, a ti si i dalje uporan u pi?u i jelu, dovodi do stanja dehidracije tijela. To je stanje kad su stanice žedne, a tijelo puno ne?iste vode.

Može se dogoditi da imaš finu liniju tijela, ali si ipak dehidrirao. Sve je mogu?e.

Kada o?istiš tijelo od viškova hrane, otrova i mentalnog otpada, tijelo ?e imati onakvu liniju kakve su ti životne predispozicije, onako kako si sam sebe u ideji zamislio.

U prirodi je samo ?ista živa voda H2O. U našim uvjetima to je destilirana voda. Sve druge vode su ne?iste, bez obzira na predrasude i tvoje mišljenje. Destiliranu vodu moraš piti radi metabolizma, stanica i života, a minerale uzimaš na drugi na?in. Minerali, vitamini, aminokiseline, masne kiseline, spadaju u hranljive tvari i to nema veze sa destiliranom vodom.

Drugo je pitanje što metabolizmu tijela najviše gode hranljive tvari u koloidnom obliku, zna?i u obliku iona, a ne kristala od minerala.

Destiliranu vodu piješ zbog potrebe tijela za vodom, a sokove od svježeg vo?a i povr?a piješ zbog potrebe tijela za hranljivim tvarima od živih i organskih namirnica.

Destiliranu vodu moraš piti na 8 kg mase tijela po jednu ?ašu ili 2 dl, to je zbog održavanja životnosti tijela.

Hranljive tvari unosiš sokovima koji tako?er sadrže destiliranu vodu, ?ime podržavaš konstrukciju tijela u miši?ima i kostima. Sve u svemu, zbog visokog procenta vode, tijelo je živo, vitalno, mekano, prilagodljivo. Me?utim, bez zra?enja, tijelo je kao ba?ena krpa. Život tijela održavaš željom i mislima, jer misli imaju mo? prenošenja zra?enja svjetlosti. Destilirana voda je u tom slu?aju savršen medij za propuštanje zra?enja, za stalni priliv novih valova svjetlosti, jer su metabolizam, krv i limfa prirodno stvoreni da rade brzinom svjetlosti.

Tijelo uspravno stoji samo zbog svjetlosti, koja dolazi od misli.

Životinje su prostije gra?e i nakon ro?enja mladunci instiktivno stanu na noge. Dijete to ne može, jer ima kompliciranu i neizgra?enu strukturu mozga.

Zato tvoja krv treba biti kao destilirana voda, da nije sluzava.

Sa destiliranom vodom ti ne možeš pretjerati, piješ i mokriš, ona ne zapušuje arterije, nego ima mo? upijanja otrova i viškova. Ima mo? razlaganja naslaga i kamenaca. Sa sokovima, salatama i drugom biljnom hranom, uvijek imaš pravu mjeru. Sokovi od svježeg vo?a i povr?a su, iza destilirane vode, savršeni nastavak pri?e o životu, živoj hrani i zdravlju.

Prema vodi ne možeš stvoriti ovisnost, niti prema živoj hrani. Piješ i jedeš samo onoliko koliko ti paše. Djeca su ovisna o industrijskom še?eru, zato ne mogu pojesti ni jednu doma?u jabuku. Ali zato jedu ?okoladu non - stop, jer su ve? ovisna o njoj.

Sa prera?enom hranom je druga?ije, stalno osje?aš glad, jer je tijelo ne prepoznaje. Ti piješ i jedeš, a stanice i dalje gladne. Umjesto toga razvijaju se neke nove stanice tijela, kao uljezi, kao crne rupe i budu?e bolesti.

Industrijska hrana je mrtva za metabolizam tijela, jer je termi?ki uništena, soljena otrovnim natrij kloridom, mnogim konzervansima, poboljšiva?ima okusa, ?esto miješana sa drugim namirnica, samo okusa radi. U mrtvoj hrani nema živih vitamina encima, kojih obilato ima u živoj, organskoj hrani. Bez njih, encimi koje imaš u tijelu su nedovoljni za održavanje stanica živim. Encimi u tijelu su samo vodi?i neprobavljene hrane da se pretvori u glukozu. Ako znanjem pomogneš svoj metabolizam, tijelo se ne?e mu?iti. Zato je pravilna prehrana imperativ života, kada još u pripremi vidiš posljedice hrane, kada nemaš potrebu jesti zato što si gladan, nego jedeš zbog održanja vitalnosti tijela i dugovje?nosti, zbog ljubavi i radosti.

Tvoje su misli najviši kvalitet tijela. Upravo ti tijelo daje mo? misli. Zato moraš koristiti misli i znanje u prehrani tijela. Nije prirodno igrati se tijelom zbog strasti, jer njemu ne treba tvoje uživanje. Ako možeš uživaj bez tijela i ne mu?i ga, jer ?e u njemu nastati mutirane stanice, crne rupe i boli. Zbog tvog uživanja boli ?eš opet rješavati lijekovima, koji su samo kemijski otrovi. Zna?i ti se iživljavaš nad nedužnim tijelom, jer ono nema mo? da ti se odupre.

To nije prirodno niti pravedno, još manje iz ljubavi prema tijelu.E G O

Zbog ograni?enog znanja, nezrelosti, ovisnosti ili ?ega drugog, ?esto puta spavaš, lutaš mislima i nisi budan prema tijelu. Ono se brani preko prirodnog ega.

Ego je primoran braniti život emocijama i osje?anjima. To su jaka upozorenja na promjene izvan tijela.

Zato postoji želja, misao, istina i uvid, ?ime ?eš sagledati osje?anje i emociju.

Mislima i uvidom uvijek imaš vremena na vrijeme ublažiti emociju i zaštiti tijelo.

U tijelu je sve prirodno postavljeno, sve ima svoju svrhu, samo ti nisi budan niti dovoljno zreo i odgovoran.

Kao li?nost, ?ovjek ima prirodnu mo? integracije svih kvaliteta i svih mo?i u sebi.

Zbog nepažnje, ovisnosti i nejasne misli, integracija li?nosti popušta, najprije kroz karakter, kada se ego stalno brani, jer je umoran od obrana, napada osje?anja i emocija. Postaje opasno kada tijelo izgubi mo? obrane i tada imaš stanje boli.

Druga nepromišljenost ili dezintegracija ?ovjeka je dehidracija tijela.

Opet se radi o nedovoljnom znanju, zrelosti, iskustvu i ovisnosti, kada u mnogo ?emu pretjeruješ. Tijelo tada ostane bez destilirane vode i sve kre?e nizbrdo, sa nesagledivim posljedicama. Javljaju se mutirane stanice, crne rupe i najrazli?itije boli.

Prevencija je u ?istom zraku, destiliranoj vodi i pozitivnim zra?enjima, najprije zagrejavanjem tijela. ?esto puta tijelo se mora rashladiti, ali se to opet postiže destiliranom vodom, uz post.

Zbog bilo koje vjere i sudbine, pored osjetila, ti budiš nepotrebna osje?anja, ?ime tjeraš ego da se brani. Kroz vjeru pokazuješ da ne misliš, jer tko misli, nema potrebu za vjerom. Nije ova pri?a komplicirana, nego moraš jasnije misliti i i?i do kraja u analizi stvari.

Naravno da je najgora vjera u boga, zbog ?ega dobijam po nosu od mnogih, ali je to istina.

U tijelu nemaš rezervni ego za vjeru. Ego je jedan i on mora odgovoriti na tvoja izmišljena osje?anja. Kroz vjeru rušiš sam sebe, zato obavezno patiš. Ne možeš iz vjere i suosje?anja probuditi milost, jer se to tako ne radi. Dijete nije ?ulo za vjeru u boga, ali je milo, ne zbog duše i božanstva kako ti vjeruješ, nego zbog mirnog ega i ?istog karaktera, a to je kvalitet koji svi prepoznajemo kroz milost djeteta, bez obzira na boju kože, rasu, njegov izgled ili simbol roditelja.NIŠTA

Za igru je najmanje potrebno dvoje.

Život kao igra ima dvoje u licu i nali?ju.

Lice života je dobitak i to je pola od cjelog.

Nali?je života je gubitak, kao žrtva, ali opet polovica cjelog.

Sve što je stvoreno mora biti žrtva evolucije bezuvjetno.

Zbog toga je MATERIJA ideal i NIŠTA.

Materija nikada nema igru i nema dva lica. Ona samo dopušta igru svemu što se želi igrati. Svaku igru podržava pravom svjetlosti. Iz svjetlosti možeš i?i prema materijalizaciji ili prema duhu. Prema stvarnosti ili prema iluziji. Igra je mogu?a u svim smjerovima i svim to?kama, ali je samo vidljiva po vertikali svjetlosti, istine i zra?enja.

Zbog materije život je krajnje jednostavan i organiziran. Njemu uvijek nedostaje nali?je u destrukciji života, kada sam korisnik mora srušiti život zbog evolucije materije. To zna?i, najprije moraš sam pristati na igru, ina?e te materija nikada ne primorava na to.

Sve što je stvoreno, samo je želja budu?eg entiteta i individualiziranog života ili oblika.

NIŠTA je savršenstvo.

S V E postoji.

NEŠTO je živo.

Tko prou?ava simbole, može znati da NIŠTA i NEŠTO, imaju još pomo?ni glagol „je“, kao stvarnost, kao „da“, kao „yes“.

?ovjek je sve i svašta, zato mu ne možeš NIŠTA.

On je komplicirano bi?e, sve radi po svojoj zamisli i nikada ne pristaje na žrtvu.

Za razliku od ?ovjeka, ostala priroda, živa i mrtva, spremna je na žrtvu.

?ovjek umišlja da je mo?niji od materije, zato se tako ponaša. Na kraju postane ovisan i materija mu pokaže kako je ipak samo nezreo za igru, daju?i mu šansu da se pro?isti ako se želi vratiti na put života.

Život je stvoren iz materije i to najbolje znamo preko evolucije Zemlje, kada je na po?etku bila samo užarena kugla.

Po?ela se hladiti na površini, a temeljem svjetlosti i zra?enja neba, u atmosferi Zemlje su stvoreni uvjeti za razvoj žive prirode.

To zna?i da je Zemlja postojala kao materija i prije prirode na njoj. Time dokazujemo zna?aj svjetlosti i zra?enja, kao istine postojanja materije, jer u Zemlji i daje postoji užarena kugla koja joj daje život i sva zra?enja iznutra, od kojih je priroda na Zemlji podržana.

Živa priroda i tvoje tijelo su evolutivni pomak u pro?iš?enju materije. Preko mo?i misli, ti si najviši kvalitet što je priroda oblikovala. Jedini si u prirodi koji imaš mo? svjetlosti.

Kada se istope resursi Zemlje, kada se ona ohladi, kada u atmosferi nestane vode i zraka, živa priroda ?e biti dovedena do ruba egzistencije. To nije prijatno zamisliti, ali je evolutivno opravdano.

Temeljem života i igre sa materijom, u sebi imaš sve potencijale za vrhunska ostvarenja, ali to ni?emu ne služi, ako ih ne probudiš kroz mo?i tijela. ?ovjeku treba mnogo, mnogo mira i boravka u prirodi, da mu tijelo proradi prirodno.

U gradu tijelo koristi gradske navike i buku, ovisno je o mnogim stvarima i ne vidi sebe.

Živa priroda iskazuje mo?i živog sa vrhuncem u posebnom vitaminu encimu, od ?ega se tijelo ne kvari.

Mrtva priroda ima druge kvalitete u kakvo?i strukture materijala.

Materija kao savršenstvo i NIŠTA je tu, ti si kao sve i svašta tu, pa neka igra po?ne.

Odlu?i gdje ?eš biti poslije umiranja prirode na Zemlji?

Materija ?e te u tome podržati, ali ti moraš stvoriti nove navike, nove kodove DNK, nove spirale, novu hranu, možda bez zraka i vode.

Biti ?e potrebno da se seliš na neki novi planet koji je još mlad.

Nikad se nezna, imaš mo? svjetlosti u mislima i istraži vodu i zrak na drugim planetima, ako ne želiš mijenjati ovisnost o njima.


dioŽIVOT JE DOPUŠTENJE

U centru vrtnje, u nukleusu, materija je savršenstvo kroz formu NIŠTA. Ako to NIŠTA ideš pove?avati kroz dodavanje još nula, ništica ili „0“, na kraju ?eš sti?i do sebe, do materijalne prirode, do svijeta koji istražuješ.

Ti sebi stvori uvid po svome. Odredi sam što je u analizi materije stvarnost, a što iluzija. Važno je da to?no znaš gdje je tvoje tijelo u odnosu na savršenstvo materije. A jednostavno je, jer se samo ti?e zumiranja i analize materije.

Na putu analize materije ?eš spoznati sva njena stanja, najprije apsolutno stanje koje štiti savršenstvo NIŠTA. Onda dolazi svjetlost od istine, koja se lagano gasi kroz prostor svijeta i vrijeme. To smanjenje zra?enja svjetlosti, za posljedicu ima oblikovanje materijalnog svijeta, od najsitnijih vibracija, preko novootkivenog Higssovog bosona, kvanta, subatoma, atoma, molekula i tako redom do tvari koje ?ine živu i mrtvu prirodu.

Kada u?eš u sebe, vidje?eš relativnost materije u formi tijela. Ne možeš konce pohvatati, jer u tijelu struji krv, sve se mijenja, tijelo je živo, drhti, hoda, govoriš, misliš, gledaš, dodiruješ.

Ako bi se ponovo htio vratiti prema savršenstvu NIŠTA, moraš najprije pro?istiti i smiriti tijelo.

Pokazalo se da život nije cjelovit bez ra?anja i smrti istog tijela.

Svi smo ro?eni, ali još nismo mrtvi i tu je cjela pri?a o sre?i.

Tko ne prihvati materiju kao ra?anje i smrt, ne može imati mir, jer te sama materija primorava na taj pristanak pro?iš?enja. Ona ne traži od tebe kada ?eš se pro?istiti, nego da li pristaješ na to. Ali ne možeš samo re?i „da“, jer je materija savršena. Po pitanju smrti moraš imati jednaku želju kao prema životu.

Ovdje se radi o domišljatosti, a ne o stvarnom umiranju tijela. Obzirom da su misli, svjetlost u tebi, kada dopustiš smrt, tvoje ?e misli biti jasnije no sada. Sav nemir u tebi je reakcija na smrt, koja obavezno ruši karakter, u obranama straha, pohlepe, neiskrenosti, mržnje i ponosa.

Nema ?ovjeka tko se smrti ne boji, na svoj na?in, manje ili više.

Zato sam smrti posvetio 15 godina analize života i materije, no bio sam dublje zaveden duhom, pa nisam mogao biti jednostavan. Duhovne tehnike i makrobiotika su od mene napravili žrtvu na koju sam pristao, ali je zato trajalo dugo. Ipak sam zahvalan svemu.

Iznosim ti iskustvo, koje nije nikakvo moje znanje, nego skinuta pau?ina sa savršenstva materije kroz segment mog istraživanja. Upravo mnogi ljudi zbog pau?ine, zbog magle u mislima, želji i ljubavi, nemaju jasan uvid u život i pokušavaju ga na?i formama izvan tijela, što nikako ne ide.

Možda me ne možeš uvijek razumijeti do kraja, niti moraš, ali znaj da pišem o istini, ništa nije iz knjiga, nego sve potvr?eno kroz moje tijelo. Zato sam siguran u ovo što pišem, bez obzira na opre?ne stavove ?ita?a. Istina ima mo? razuvjeriti svakoga.

Bodem mnogima u o?i kad pišem o vjeri, duši, bogu, društvu, suvrmenosti, što nikako ne zna?i da sve te ljude ne razumijem. Naprotiv, samo im želim malkice otvoriti o?i, da ne misle kako su samo emocije i osje?anja plafon života, kako je ponos nešto, kako je vjera simbol položaja u društvu.

Život nije ni vjera, ni sudbina, najmanje simbol. Radi se o cjelovitoj pri?i i poznavanju materije. Život nije samo duhovnost Istoka, a nije ni ludost Zapada. Život je samo tvoje tijelo u šarenoj prirodi. Ako imaš smisla šetati psi?a, imaj smisla i za sebe. Nemoj praviti od sebe vre?u za sme?e, jer to ne radiš ni prema ku?nom ljubimcu. Njemu daješ samo ono što mu godi, a u sebe trpaš svašta i o?ekuješ mir. To baš i nije mogu?e? Pokušaj, možda si majstor za kemiju i alkemiju. Ali ni jedan pokus nije mogu? bez materije.

Što se meditacije ti?e, tu je sve jasno, meditacija je samo vožnja u analizi materije. To je zumiranje u miru svih stanja materije, a ne samo zaglavljivanje u apsolutnom. Zato ne prihva?am krutost duhovnih tehnika Istoka, koje su me slu?ivale mnogo godina, jer se pokazalo da su morale ve? pretrpjeti izmjenu.

Kad postigneš spavanje u hodu i aktivnostima, ili budnost misli u spavanju, znaj da si ovladao životom i materijom. To stanje imaju životinje i svatko tko je jednostavan. Koma od života su samo želje iz grijeha.

Uz želju, ljubav, istinu, misao i slobodu, imaš kompletan laboratorij za istraživanje materije i života. Sve drugo je nešto izvan vertikale puta spoznaje. To možeš raditi danju i no?u, jer imaš mo? misli.

Što se bolesti ti?e, ona je uvijek posljedica želje za povla?enjem iz života i to se najprije pojavi kroz dehidraciju tijela, na na?in nepromišljene prehrane.

Iscjeljenje svake bolesti je suprotan smjer želje, ovoga puta prema životu. Po srijedi je uvijek strah o smrti, koji tinja u tebi i neda ti mira.

Zato se odlu?i i umri više. Ne mu?i sebe. Kroz ?in umiranja, o?isti?eš karakter u trenutku i biti radostan.

Kemija i alkemija tijela mogu, ako to dopustiš da u trenutku iscijele svaku bolest. Misao je koncentrirana svjetlost, kao zra?enje, kao laser i nema sumnje da li može nešto iscijeliti ili ne. Stvoren si od svjetlosti i materije, samo te svjetlost i materija mogu lije?iti. Tu ne dolaze u obzir lijekovi iz ljekarne, jer su oni samo mrtva priroda.

Kroz stvarnu želju i pozitivnu misao, protokol ljubavi u tebi postaje toliko jak, da se krv i limfa trenuta?no mijenjaju. Možeš ti i dalje imati višak kilograma, ali se u trenutku možeš osje?ati zdravo. Višak kilograma su samo strpljenje da ih tijelo izbaci, jer si kona?no shvatio život u cjelosti.

Kroz formu umiranja, sporno fizi?ko tijelo u pro?iš?enju nestaje. Kod svakog udaha zraka, moraš pristati da si i umro jednovremeno, ina?e ?eš se ugušiti od sebe samog, od otrova koji ?e biti kada se istroši kisik u tijelu. Zato mnogi ne shva?aju da je jednako važan izdah, jer se njime prepora?aš. A izdah je u biti ta smrt koje se uvijek plašiš. Zato slobodno duboko udiši i izdiši, neka ti zra?enja do?u do spolovila.

A što je tvoje tijelo? Skoro 80 % destilirane vode, malo kostiju i mesa, koji su jednako od vode.

Imperativ života tijela je destilirana voda i živa organska hrana, a ti prou?i detalje.

Ako otkloniš zablude oko smrti, otkloni?eš zablude i oko prehrane. Tada ?eš sigurno znati da životinjske namirnice nisu za tvoje tijelo, jer je tijelo životinje evolutivno na istoj razini kao tvoje. Pro?istiti se možeš samo od niže evolutivne razine, od vegetacije i klorofila.

Zato ti mnogo zna?i znanje o materiji, kada je vertikala stvaranja ovisna od svjetlosti, a to su zra?enja neba i zemlje, u suštini kao vrijeme u kome stariš. Od svjetlosti nastaje zrak koji dišeš, destilirana voda, klorofil, pa onda dolazi hemoglobin i krv. Nigdje tu nema životinje i mesa. Nemoj me vu?i za jezik, nego razmisli na vrijeme.

Tvoj život mora biti jednostavan kao najbolji feng shui života kroz zrak i vodu, jer su oni preduvjeti žive prirode i tijela. Temljem toga moraš znati da staklo propušta razna zra?enja neba, ali ne propušta živo zra?enje zraka. Zato moraš imati otvoren prozor u ku?i, stanu i gdje živiš. Tebi mnogo zna?e simboli u prostoru, ovisan si od njih kao prema emociji i osje?anjima, ali su oni samo nepovoljan feng shui prostora. Svaki simbol blokira život, na svoj na?in. Najbolji je prazan prostor, sa najboljom akustikom i prazno tijelo od hrane i mentalnog otpada.

Teško je shvatiti duhovnost Istoka kroz tehnike, ali je jednostavno shvatiti život kroz materiju.

Oslobodi se sanskrita, duhovnosti i knjiga, jer tako nikada ne?eš spoznati život. Posta?eš samo duhovni zombi sa osje?anjem stvarnog uvida, ali tvoje tijelo nije samo uvid, ono mora imati fizi?ku snagu, životnu silu i mo? jednovremeno. Upamti svaka je knjiga simbol, kao nešto što te blokira u spoznaji i analizi materije. Najbolje je služi se poznatim, pa idi dublje u analizi.

Svije?a, vatra, voda, zemlja, zrak, metal, drvo, samo su simboli da lakše razumiješ život kroz vrtnju svega. Da se lakše prepustiš promjeni materije tijela, da nisi iskulju?iv samo u jednom.

Astrologija i horoskopski znaci, samo su segment trenutka ra?anja, sa mogu?om analizom budu?nosti u prostoru materije. No to nije bitno ako na život gledaš jednostavno kroz analizu materije. Po astrologiji smo svi razli?iti, ali smo po materiji, želji, ljubavi, mislima, istini, slobodi i životu, svi bra?a i sestre. Zna?i, astrologija je samo trenutak u spoznaji, nikako ovisnost o njoj.

I tako redom, život i materija nisu nikakva ovisnost, nego jednovremeno stvarnost i iluzija, kao no? i dan, sve ono što svjetlost i zra?enja mogu, kroz tvoje misli.

Misli da li uop?e misliš i što ?eš misliti.

Ako si miran i ne reagiraš, zna?i da misliš pozitivno.

Ako samo osje?aš, emotivan si, znaj da ne misliš o životu.

Ako se baviš simbolima i sje?anjima, nema te SADA u životu.

Ako si okupiran budu?nosti, opet te nema SADA.

Život je samo SADA, uz zra?enja i tvoju misao. Ti odaberi da li si pozitivan, negativan ili u istini.


ŽIVOT JASNIJE


LJ U B A V

Ljubav + ljubav, nisu dvije ljubavi, nego samo potvrda jedne.ŽIVOT JE SVE JER JE U SVEMU MATERIJA

BINGO

U kombinaciji ?ovjeka i materije, ispoljeni su najviši kvaliteti žive prirode i mo?i materije, kroz svjetlost i misli.


NIJE BITNO DA LI JE NEŠTO STVARNOST ILI ILUZIJA, AKO VIDIŠ MATERIJU I n i š t a U NJIMA.


ZNANJE

Kroz želju, ljubav, misao, istinu, uvid i slobodu, ti možeš sve, jer ti materija dopušta, koju analiziraš i koristiš za svoje potrebe, ako znaš.


BRIGE

Uz znanje o materiji, nikada nema mjesta za novu želju, nadu, patnju, vjeru, sudbinu, jer ti ona bezuvjetno daje sve sada, ako znaš.


TEMELJEM ANALIZE STVARI, IMAŠ MO? SVJETLOSTI I SLOBODU STVARANJA, ako znaš.


ŽENA

Ženi nedostaju mnoge stvari, jer ona ne misli, radije osje?a i tu se blokira, onda traži muškarca da joj probuši rupu.


MEDITACIJA

Mnogi se mu?e oko tehnike meditiranja, a jednostavnije je da obi?nim mislima pove?avaš materiju, dodaju?i joj nule, 00000. Tako NIŠTA dobije vrijednost ideala i to možeš staviti na papir.

Kada na 1

dodaš 0

dobiješ 10.

Tako kroz materiju i analizu, možeš dobiti milijardu, kao bogatstvo ne?ega.


SUŠTINA MATERIJE

Jednostavnost je suština, kroz ideal N I Š T A.

Na taj na?in materija savršeno ?isti prostor i vrijeme, nude?i igru svima i u izobilju svega.VLASNIŠTVO

Nitko ne može biti vlasnik ni?ega, zbog kozmi?kog reda, pravde, igre svjetlosti i slobode života.VERTIKALA STVARANJA

Sve što je materija stvorila bez ?ovjeka, lijepo je i prirodno.
Kada je taj griješnik umješao prste, sve je postalo ružno, plasti?no i mrtvo.
Materija i to tolerira, samo na štetu griješnika.LIJEPO I MILO

U prirodi prepoznajemo lijepo i milo.
Lijpo se odnosi na biljke i mineralni svijet.
Milo se odnosi na životinje i ?ovjeka.SAMOSPOZNAJA

Za po?etak samospoznaje najvažnija je materija tijela. Mentalni, intelktualni i duhovni sadržaj dolaze kasnije u analizi stvari, a ne mora ih ni biti. Važno je koliko si zaiteresiran spoznati sebe, a to vodi do ideala NIŠTA.BUDNOST

Tko puno spava, malo misli i više se oslanja na emocije i osje?anja. To zna?i da traži jaku želju iz djetinjstva. Takvi pojedinci ne vole istraživati materiju, jer su podložni vjeri, sudbini i osje?anjima.

Na taj na?in obavezno blokiraju zra?enja, kroz karakter i obranu ega. Zato bježe u san.BUDNOST

Ovi drugi, budni istraživa?i materije - tijela, imaju jaku želju, ljubav i koncentraciju misli prema suštini života. U tom istraživanju, bez napora, ostvaruju želje, ljubav, uživaju i slobodno stvaraju.

Mirni su, veoma budni i aktivni, kroz istinu i svjetlost. To se jednostavnost zove.OSJE?ANJA

Osje?anja su obi?an trip ?ovjeka. Daj nastavi put, penji se uz život ima tu još boljih mjesta za uživanje.
?ovjeku se ne napuštaju osje?anja, jer mora i?i linijom života, na dolje, prema životnoj sili i nagonu. No poslije toga dolazi pravo penjanje, uživanje u ljubavi, istini, može u ekstazi, ugodnim mislima, uvidu i slobodi.

Ljudi od osje?anja zaista nemaju iskustvo životnog puta i tapkaju u mjestu.REAKCIJA

Molim te ne reagiraj, nego uklju?i misli!ISTINA

Jedino može biti tamo gdje joj je i mjesto, na vertikali života, onuda gdje sija svjetlost i zra?enja.
Emocija, osje?anje i obrana ega, nisu istina. To su samo niže mo?i tijela, kao negativno zra?enje.ZABORAV

Da bi nešto zaboravio, mora biti jednostavno kao N I Š T A.KARAKTER

Narušen je kada nemaš jasnu volju za životom, nego si u vjeri, emocijama i osje?anjima, kao ovisnik, bez mo?i ljubavi, istine, jasnih misli i uvida.

Zato imaš želju za strahom, pohlepom, neiskrenosti, mržnjom i ponosom, ali zaboravljaš da su to slabosti, kao nenormalno ponašanje.


DAVANJE

To je osnovni princip stvaranja u prirodi.
Daj sve od sebe i uživaj, ionako ništa nije tvoje. Igrati se možeš kada nemaš ništa u džepovima.


NAVIKE

Sve tvoje mo?i su samo navike.

Njih možeš mijenjati lako, ako ho?eš.

Ra?unaj uvijek da je jednostavnost života sadržana kroz ideal N I Š T A.SLATKO

Sve može biti još sla?e, ako ga istražiš dublje.MRŽNJA

Kroz mržnju najviše mrziš smrt, jer si podložan vjeri, emocijama i osje?anjima, kada ne uzimaš u obzir mo? materije - tijela.

Time negiraš život tijela, jer on podrazumijeva ra?anje i umiranje.

Spas tražiš da te netko sluša, samo zato da bi spasio iluziju mržnje na koju si navikao.

Siguran si da te nitko ne sluša i uvijek imaš razlog za mržnju.

Griješnici znaju za kaznu, zato mrze smrt.

Kroz tu mržnju, mrze sve drugo, dovode?i sebe u kolaps imuniteta.

Jedno je sigurno, onaj tko mrzi smrt, ne može umrijeti, jer bez želje ništa nije mogu?e.

To i statistika potvr?uje.

Oni s karakternom obranom mržnje, najduže žive.

Mržnju nitko ne razumije, a ona je samo nali?je ljubavi. Bukvalno je mržnja, jaka ljubav u dubokom osje?anju. Ali, to samo osje?a onaj tko je u tom tripu i onaj tko razumije tripove.

Ljudi koji malo dublje misle, u mržnji ipak vide pravo lice nekoga kome je pomo? potrebna.


DUŠA

Melodi?no je to ime za želju, ali ne prema životu, nego prema srcu.

Tako se stvara jako osje?anje ljubavi prema životu, ali to je samo osje?anje, kao najniža vrijednost ljubavi. Ljubav je nešto mnogo više od toga, kao imunitet, kao istina, kao jasna misao.

Duševni ljudi su slabi?i, blijedi kao krpe, od mnogih osje?anja.

To nije prirodno, jer ljubav nikada nije ovisna o osje?anjima ili ne?emu drugom. Ljubav je samo prirodni tok života.

Tko se zalaže za dušu, zasigurno ima ego u obrani i narušen karakter.

Pitanje je da li je to zdravo?

Temeljem duše mnogi ljudi su osje?ajni i ne misle. To su samo navike u sazrijevanju, kao nešto moralno proklamirano u društvu.

Dolazi vrijeme kad moraš misliti svojom glavom, kada ne moraš biti ovisan o duši i osje?anjima, jer je život samo ovisnost o idealu N I Š T A.

Ovisnost o osje?anjima i duši, sam pla?aš narušenim karakterom.

Ovisnost o životu je prirodna stvar i jedino dopuštena.


LJUBAV

To je posebno stanje tijela kada propušta zra?enja, kroz želju, misao i krv.


S E X

Potreba za sexom je samo dokaz zastoja u propuštanju zra?enja u nagonu. Od te kulminacije imaš mo? stvaranja sjemena i to je dobro samo kada trebaš stvoriti dijete. U drugim slu?ajevima je šteto po tijelo, bacati spermu, kao eliksir života, kao encim imuniteta, kao vitalnost i dugovje?nost tijela.

Ses je primitivno uživanje.

Zbog jednog zadovoljstva u orgazmu, blokiraš život tijela u cjelini.

Ljubav je mnogo ja?a razina uživanja od orgazma, istina je još ja?a, ekstaza prejaka doza uživanja, a milost je savršenstvo uživanja u slobodi samog života tijela.


ORGAZAM

U osnovi podrazumijeva silovanje nedužnog tijela, koje se ne može oduprijeti tvojoj strasti za uživanjem.

Dobro znamo, ako tako dugo siluješ tijelo, obavezno slabiš njegov imunitet.

Kroz obi?an život, prosje?an muškarac izbaci oko 15 kg sperme, a to je onaj balzam kojim se tijelo moglo zaštiti od starenja.

Veliko neznanje i prekratko uživanje, za cijenu života.


MILOST

To je bezuvjetna mo? tijela u propuštanju zra?enja, bez želje, misli i ljubavi.

Milost je potpuna predaja tijela životu i manifestira se kao pozitivno zra?enje, koje imaju bebe.

Predstavlja bezuvjetnu ljubav, kao blaženstvo života.

S E X

Niže razine ljubavi od sexa su osje?anja i emocije, kao slijepo blaženstvo tijela.
To stanje imaju vjernici u dušu i boga.

ZNANJE

SEX je blaženstvo tijela i samo služi tijelu.

MILOST je blaženstvo života i direktno podržava život.

LJUBAV uvijek služi životu u svim fazama: emociji, osje?anju, orgazmu, imunitetu, istini, ekstazi, milosti i slobodi.

Jasan je to put života i svih mo?i tijela.

EKSTAZA je uzvišena mo? tijela i ljubavi, iznad srca i prema milosti.

MILOST je pozitivno zra?enje tijela.

BEZUVJETNA LJUBAV je direktna milost, bez ovisnosti od tijela ili ?ega drugog.

ORGAZAM je vrhunac tijela u svjetlosti, sa opomenom, da je prije njega život tijela, a poslije njega N I Š T A.

Mo? tijela imaš na vrhuncu pred orgazam. Poslije orgazma je ve? kasno.

SPERMA služi imunitetu tijela, kao eliksir i balzam, zato nije prirodno nju izbacivati iz tijela. Najbolje je da si uvijek u jakom nagonu, sa snagom, životnom silom i mo?i tijela, bez orgazma, kada od esencije sperme, tijelo postaje prozra?no kao dijamant.

To zna?i da ti ne treba sex, niti orgazam, ni sperma, nego jaka životna sila za najviša ostvarenja.

ŽIVOT traži da je ?ist bez i?ega.

TIJELO je sklono uživanju.

TI, znanjem, željom i mislima odlu?uješ o životu tijela. Zato moraš dobro analizirati materiju, ali u toj analizi nema uživanja, nego je sve sami uzrok i posljedica, kvalitet i mo?. Samo prazno, ?isto, optimalno i zdravo tijelo godi životu.

Puno tijelo ni?emu ne služi. U njemu je život napor.

Sa željom, mislima i uz ljubav, možeš imati sve. Bez toga bježiš od života, kada tijelo postaje crna rupa prema njemu.

Tako život ostaje, a tijelo se gasi.


LJUBAV

To je mo? pozitivnih misli i ure?enih odnosa. Mnogi bježe od ljudi u vjeru, ili se druže ku?nim ljubimcima.

Vjera i osje?anja su primitivna ljubav, koja ?ini ?ovjeka isklju?ivim.VJERA

?ovjeku ne treba vjera, nego živi odnos sa živim ljudima i stvarima, živom prirodom, uvažavanjem prirode svega, mišljenja i stavova.

U vjeri si ograni?en na osje?anja, emocije, iluzornu dušu i boga. To zna?i da uop?e nisi u životu, kao da nisi od materije.

Zato bježiš od onih koji ne ljube gospodina, kao da si ti od bolje materije stvoren.

Tako vjera direktno ruši odnose me?u ljudima, kada su i sukobi mogu?i.

Nije ?udo što su u svijetu najve?e podjele zbog vjere u iluziju boga. Kada bi ljudi samo analizirali materiju, sve bi bilo u redu, prirodno i mirno. Ve?a mo? od materije ne postoji i grijeh je davati joj ime bog, zbog ?ega moraš platiti padom imuniteta, a onda se moli samo tvom bogu da ti pomogne u raju, a ne sada, jer ti u sada ne vjeruješ.

To je vrhunska manipulacija naivnim ljudima, koji ne pristaju na analizu stvari i kruga života, govore?i da je sve u rukama boga. Zato ga psuju oni koji jasno vide farsu, jer duševni bolje prolaze u društvu, zbog slijepe moralnosti i poslušnosti, zbog ponosa, koji je uvijek samo poreme?en karakter i ništa više.

Imam muda o ovome pisati pa neka dobijem po nosu sto puta, jer istina je samo svjetlost koju ne smijem blokirati.

Sigurno ne?u povrijediti one koji kreiraju vjeru, jer oni ra?unaju na istinu. Njima obraz ne treba, jer ih štiti ve?ina slu?enih vjernika.


ŽIVOT

Kroz tvoje tijelo materija sama živi. Ti si povremeno budan. Spavaš i radiš mnogo toga izvan života i to materija kažnjava.

Najbolji život je samo kada analiziraš materiju, onda ne reagiraš i ne diraš nikoga, a u suštini si prisutan u svemu. To je prava igra svjetlosti i života, danju i no?u, uz jasne misli.

VJERA

U vjeri je život tijela ograni?en samo na srce.


MISLI

Njima daješ slobodu tijelu. Gdje je svjetlost, tu su misli, želja, ljubav, istina i sloboda.

ŽIVOT

Nema cijenu, ali je danas najskuplji, jer ga svi žive iz interesa.

Kaže se: „Ako neznaš što je dobro, znaš što je skupo“, kakva ironija.

ZNANJE

Kada shvatiš da je sve smo materija, možeš uživati u toj jednostavnosti.

Ono što ti nije jasno, preko analize materije možeš spoznati.

S M R T

Ne postoji smrt materije.

Jedino umiru želje i misli (i još po netko s njim).


ZNANJE I MRŽNJA

Oni što umišljaju da znaju sve, nemaju drugog izbora nego da mrze druge.

Radujem se što sam siguran da o materiji i životu još uvijek neznam N I Š T A.


MATERIJA

Ništa savršenije niti pametnije može biti od materije.

Pitaj, analiziraj stvari i dobi?eš odgovor kroz sebe. Ti si za materiju e-Mail adresa.


ANTIMATERIJA

Znanstvenici zagovaraju postojanje ANTIMATERIJE.

Obzirom da je MATERIJA savršenstvo svijeta, sa idealom kroz N I Š T A, jednostavno nije mogu?e postojeanje ve?eg ništa od toga.

Ne samo to, Materija je u nukleusu okružena apsolutnim stanje sebe same, tako da ne postoji prostor za antimateriju.

Jedan beskraj ne trpi drugi beskraj, ako bi postojao u antimateriji.

Materiji ne treba nali?je, jer ima sva stanja svijeta, ima stvarnost i iluziju, u njima je sve sadržano.SVARŠENSTVO NIŠTA

NIŠTAKada ti savršenstvo NIŠTA postane jedina želja, potvr?ena u jasnim mislima, prvi put ?eš osjetiti stvarnost života.NIŠTA

Kada sam NIŠTA stavio ispred života, oslobodio sam se svih simbola i sve dalje je jednostavno.BINGOŽivot je zatvoreni krug po vertikali. Kako je svjetlost vrijeme, stani sa strane i propuštaj sva zra?enja, jer nemaš mo? vrtjeti se tijelom po vremenu i brzini svjetlosti. Ali zato imaš misli koje savršeno prate ta ubrzanja.

Kada nai?e ono pravo, zadrži ga za sebe.Ako ve? imaš mo? misli i želje, onda možeš ti letjeti mislima po putu života i odaberi BINGO sada.U tome je fora i svemo? materije, da sve promatraš kroz prizmu NIŠTA, a iza prizme je šarena svjetlost, zar, ne?Prizma je ipak piramida kao savršeni oblik za propuštanje svjetlosti. Piramida nije izmišljena, nego je netko davno otrkrio spektar svjetlosti kroz kap vode, možda neki klin stakla, a to je današnji oblik piramide i najbolja forma u obradi dijamanta i dragog kamenja.PIRAMIDAŽivot mora biti jednostavan i cjelovit svuda. To zna?i da si sam sebi dovoljan i kada si bez odje?e i bez obu?e, onako gladan, ali imaš priliku disati zrak, upijati svjetlost i zra?enja, imati želju, ljubav i misao za životom. To ti je za po?etak života sasvim dovoljno.Svi simboli su za po?etnike, kao tehnike, kao discipline tijela.Onaj tko zna, nije ovisan o simbolima, tehnikama, vjeri, niti sudbini.Piramida kao simbol pro?iš?enja prostora, je najbolja u tvojoj želji, ljubavi i mislima o životu. Kroz piramidu jasnih misli, upravo analiziraš materiju iz tijela, a to je temlj piramide i penješ se prema vrhu. Na vrhu piramide dobiješ ono NIŠTA, kao savršenstvo koje te uvijek mu?i u spoznaji stvari.S vrha piramide si slobodan kao ptica, u svim smjerovima. To zna?i, kroz sebe, kroz želju, kroz ljubav za penjanje, kroz istinu i misao, ti možeš lagano do?i do uvida života na vrhu piramide.Zato ponavljam, simboli su samo za po?etnike. Majstori sve znaju bez simbola. Možeš i ti biti majstor života, sada, ako prihvatiš savršenstvo NIŠTA, kao izazov za analizu života.Temelj piramide je JEDNO, kao tijelo, kao svijet materije, kao „1“ sa najve?im brojem nula, ništica ili „0“, koje predstavljaju stanice tvog tijela. Zna?i u tvom tijelu ima 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 stanica tijela.
Zato ti život nije jasan. Kada brzinom svjetlosti i misli prelistaš sve te stanice tijela i do?eš do „1“, tek imaš predstavu što je materija, što je savršenstvo života, u obliku NIŠTA, a to ti je vrh piramide. Penju?i se uz piramidu, kao da ja?aš imunitet, kao da izdišeš otrove, kao da dobijaš posebnu mo?. Ali nije to „kao“, nego baš stvarno.Shvati tijelo i temelj piramide kao udah života (ra?anje) i onda to poguraj prema izdahu (?itaj prema smrti), a to je prepora?anje. Jednom si se rodio, ne možeš dva puta, jer na svijetu ništa nije dva puta. Zato se možeš prepora?ati, kao što se stanice tijela obnavljaju.Sada ti je jasnije da pri?a o prošlim i budu?im životima ne stoji. Jedino možeš živjeti sada koliko želiš pratiti materiju kroz tijelo, koliko si mo?an kontrolilati sve one stanice u krvi, koliko si budan u životu tijela.Kada vrhove piramide spojiš u lanac, dobiješ spiralu koda DNK. Imaš dvije spirale da bi mogao biti živ. Kroz pro?iš?enje krvi i tijela, možeš ostvariti svih 12 spirala i tada si savršen, ako želiš.Zato je netko sada ograni?en samo na dvije spirale DNK i normalan je u okviru ljudske vrste, ali zato postoje mnogo onih koji u sebi ve? imaju bolju formu spirala. Tko pije destiliranu vodu i hrani se sokovima od svježeg vo?a i povr?a, zasigurno ima najmanje tri spirale u DNK, ako ne više, ovisi od same koncentracije želje i misli na život.Kroz duhovnost, ti ne možeš živjeti sada, jer je stanje duha samo dio života. Zato je jednostavnost života sadržana u analizi materije, koliko god to zvu?alo smiješno, jer je iznad svega veoma jednostavno. Ljudi vole složene forme, vjeruju?i da je to in i onda se upletu u pau?ini i magli misli.Duh ?e do?i na putu samospoznaje, ali nije mogu? sada, ako nemaš duhovno iskustvo. I zato ne mu?i sebe duhom, nego radi na pro?iš?enju tijela koje ve? imaš.PIRAMIDASkupo je imati dijamant u ku?i u vidu predmeta.

Jednostavno je imati dijamant u želji, ljubavi i mislima o životu.Dijamant tijela se postiže kada od svih zra?enja stvoriš sjeme (nesretna sperma), kao poseban kvalitet tijela, kao posebna mo? u vidu eliksira i balzama, vitalnosti i dugovje?nosti.Suština je da se kroz tvoj život, tijelo polako pretvra u novi kvalitet stanica, u balzam. I kada do?eš do kraja balzamiranja tijela, onda ti život nije potreban. Možeš se pozdraviti sa rodbinom i prijateljima i ?ao nema više. Tako rade iskusni mudraci na Tibetu.Svi mi u svom tijelu imamo neki kvalitet i sve njegove mo?i, ali to ?esto puta ima predznak negativnost, kao crne rupe i bolesti. Kada dopustiš dijamant u sebi, tijelo ?e ga stvoriti sa zra?enjima.Sex se obnaša kao podsje?anje na orgazam, spermu i dijamant, ali ti to ne kapiraš, nego bacaš sjeme.

Kad ukapiraš da ne trebaš prosipati sjeme, shvatio si suštinu vitalnosti tijela i dugovje?nost. Onda ?eš shvatiti sve druge stvari, novac, hranu, posao, slobodu stvaranja.ZNANJEPo uzoru na znanje, nitko ne može posjedovati NIŠTA.Jer, što je zapravo znanje?Kada se približiš materiji, to je znanje, ono nije tvoje, ti samo bolje uvi?aš znanje koje izvire iz materije, iz postojanja.Nije važno tko ?e od nas skinuti pau?inu sa materije da se pojavi znanje, svima nama preko potrebno. Svi imamo jednaku šansu da budemo prvi u skidanju magle kroz jasnu želju, ljubav i misao.To su uradili Ajnštajn i Tesla, naravno u svojim segmentima interesiranja prema materiji.U proširivanju znanja veoma je primitivno i glupo stavljati sebe u prvi plan, jer ti nisi nikakvo znanje. Mnogi drugi imaju tijelo, zna?i jednako znaju kao ti.Suština je mnogo dublja od tijela.BUDIZAMMoraš mi re?i, da ne budem u zabludi, da li ti je spoznaja jasnija kroz budizam, vegetarijanstvo, makrobiotiku, jogu ili kroz analizu materije?Spoznaja je mogu?a iz svake to?ke, ali je jednostavna iz perspektive tijela, prema centru vrtnje, prema savršenstvu NIŠTA, koje svima bode u o?i, jer je savršenstvo.Zato je jedna spoznaja sa mnogo nula, najve?e bogatstvo za tebe ( 1 000 000 000 000 itd...).Suština života je jedno NIŠTA i beskrajno mnogo nula „0“, kroz stanice tvoga tijela. Tako si vje?an TI, tvoje tijelo i NIŠTA. To je piramida života, penji se i spuštaj, diši, igraj se svjetlosti, dok se ne oslobodiš poletjeti. U toj igri ?eš sam uvidjeti da je najja?a tvoja mo? i najja?a svjetlost na vrhu piramide, gdje stojiš uspravno samo zato jer si u jasnim mislima, budan. Ako bi na trenutak zažmurio, pao bi sa vrha piramide. Kada bude no?, u mislima i dalje zadržavaš svjetlost i zato si princ u prirodi.ZNANJETko vjeruje da zna više od drugih, budala je.Znanje je jedno za svakoga, želiš ga ili ne. Ako ga želiš postaje tvoje. Ti se samo njime koristiš. Svatko može kopirati znanje u bezbroj primjeraka, jer je to princip stvaranja i života svijeta materije.Definitivno svi znaju sve, jer smo stvoreni od savršenstva materije. Definitivno smo kodirani, samo u datom trenutku ne mislimo o životu. Tako proizilazi da netko zna više od drugoga.Pravo je samo znanje o životu. Svako drugo znanje je zavaravanje u životu.Dopušteno je jedno i drugo, jer je od materije, stvarne ili iluzorne, kako tebi paše.

VRIJEMEKada kažeš: „Nemam vremena“, to zna?i da si izvan vertikale života, izvan jasnih misli i tjeraš me da te smatram griješnikom i pacijentom.Zato služi ljubav i prijateljstvo. Ako nemaš vremena za to dvoje, bez tebe ?u mo?i, ali ti nisi ni za sebe.

PIRAMIDA

Ispred piramide si o?aran jednostavnom formom.Kada u?eš u piramidu o?aran si jednostavnom suštinom.Piramida ti daje jasnu želju, ljubav i misao. Daje ti smisao života i u trenutku osloba?a od svega, jer si po prvi put o?aran samim sobom.U religijama nije tako. One su bogomoljke, na silu te tjeraju u vjeru u boga. Na silu ti iznu?uju dušu i osje?anja. Ti u vjeri ostaneš zate?en bez sebe, bez svog tijela, bez želje i misli.Usput te upute na ljubav u gospodina.Dok si u vjeri, ti nemaš pojma ni o ?emu. Zato u svemu vidiš iluziju, a boga nema nigdje, ali ga ljubiš za svaki slu?aj, što bi rekao Bosanac.Vjeruješ samo onima koji u?u u bogomolju, a mrziš druge i to mi je nekakva vjera.Uz vjeru ti nisi svoj, upamti. Nemam protiv mu?i se u osje?anjima, no sestra si mi i brat po materiji i postojanju, nije mi svejedno da se patiš, zbog vjere i iluzije boga.U?i jednom u piramidu, da se sam uvjeriš postoji li bog ili ne.

LJUBAVŽivotno, temeljno ili fundamentalno znanje je ljubav.Ako netko uživa u ljubavi, nije mu do proširivanja znanja, jer je o?aran životom.No ljubav je život u cjelini, od dana do no?i, od jasnog do nejasnog, od istine do istine, od udaha do izdaha, od intuicije, emocije, osje?anja, dubljih osje?anja, životne sile, ega, karaktera, imuniteta, misli, svijesti i slobode. Sve je to sadržano u protokolu ljubavi.U našoj pri?i pod pojmom ljubav podrazumijevamo razinu imuniteta u mirnom srcu. To je stanje sklada, libele, prema dolje i gore, prema egu ili prema uvidu.Jednom rije?i su svi kvaliteti tijela, izraženi u to?ki mo?i. Najbolje je kada je ta to?ka bliža uvidu života. Tada ljubav ima mo? slobode stvaranja.

JEDNOSTAVNOSTKada uživaš bez razloga, jednostavan si.

DISANJE?ini se da dišeš bez razloga, a ipak to ima svrhu. Zato budi jednostavan kao dah.

ŽIVOT

Kada ugasiš život tvog tijela (on se ne gasi ako istinski to ne poželiš i ne dopustiš), život svijeta materije i dalje ostaje nepromijenjen.Stil tvog života samo se odražava na tvoje raspoloženje, rodbinu i prijatelje, a svijet je beskrajan da bi ga ti poremetio.

DUHOVNOSTDuhovne tehnike i budizam su simboli spoznaje izvan tijela kada je naporno utjeloviti ih u život tijela.Preko piramide, tvoje je tijelo direktna analiza života svijeta materije, zato je uživanje kod svakog zumiranja.To?no je da su korijeni svih religija iz doba piramida, ali su forme na štetu ?ovjeka.Duhovnost nije mogu?a bez u?itelja i simbola, a piramida je mogu?a u tvom tijelu, bez i?ega.Duhovnost je pritisak izvana, a piramida je mo? iznutra.U duhovnosti nije mogu? princip uranjanja kapi u ocean, zbog tehnika.U piramidi kap (istraživa?-tijelo), ve? je u oceanu.Da ne budem krivo shva?en, duhovnost je samo najteža forma spoznaje, koju sam prošao. Nije ona mimoišla ni Ajnštajna, ni Teslu, jer je perfidno osmišljena, ne možeš je ostaviti na pola, a kada shvatiš suštinu, onda moraš i?i do kraja.

PAU?INANije me strah nikakve visine, ako trebam skinuti pau?inu.

NIŠTA

Nije isto NIŠTA i ništavilo, kako ga crkva predstavlja.Pitaj znanstvenike što zna?i pojam NIŠTA, a za ništavilo ve? svi znamo što je.Kroz formu NIŠTA, svi se klanjamo i pristajemo na miran nastavak, a od ništavila zaista svi bježimo.Ni ništavilo ne može ukaljati NIŠTA, jer je svemo? svijeta.LJUBAV BEZ RAZLOGALjubav na Istoku nazivaju Feng shui, a na Zapadu Love.Fehg shui ure?uje prostor i vrijeme i nalazi da je najpovoljniji za život ?ovjeka u obliku zraka i destilirane vode. ?istog zraka i ?iste vode, kako u tijelu tako u prostoru izvan njega.Lova je mnogima pomutila život, ali je postigla veliku mo? i to je stanje za plakanje.Rastegljiv je to pojam, jer ozna?ava cjeli životni put ?ovjeka, od izvora do izvora.U?itelji života savjetuju ljubav i radost bez razloga, onako zbog NIŠTA. Oni kažu i kada NIŠTA nemaš, ili je ne vidiš, ljubav kao život, nikada te ne napušta. To NIŠTA je suština postojanja, savršenstvo života materije svijeta, kao nukleus, etalon, po?etno stanje, samo jedna nula, koju možeš vidjeti kada je pove?aš kroz mnogo nula, ako želiš spoznati život.Upravo je ta nula tvoja stanica tijela, od koje po?inje njegov život, a ima ih beskrajno mnogo i obnavljaju se brzinom svjetlosti, a ti još neznaš za to.Kao i sve drugo, ljubav su razli?iti kvaliteti i razli?ite mo?i tijela.Najbolje stanje ljubavi je sloboda (izvor).Onda dolazi svjetlost (misao).Zrak.Istina.Volja.Destilirana voda.Biljna hrana, živa i organska (zbog klorofila - nastavak zra?enja).Postojanje (tijelo - ego)Želja (za životom, sa iznimkom posebne želje za ra?anjem ili kao uzrok rušenju karaktera).Prijateljstvo (zlorabi se društvenim brakom).Imunitet (zlorabi ga vjera u boga, kroz osje?anja, dušu, religiju srca).Ponovo istina.Misao (jasna i pozitivna), kao svjetlost.Uvid (pa to je svijest) iPonovo sloboda (izvor).

Kada je ljubav u pitanju, nije to sve, jer je ljubav životna sila, snaga tijela i sve mo?i organa i njihovih funkcija.Ljubav je nagon i mo? tijela u stvaranju novog sjemena, kroz eliksir i balzam, s ciljem savršene igre tijela s materijom, koja mu dopušta vrhunska ostvarenja, do besmrtnosti u vidu dijamanta.Srednja vrijednost ili optimalna granica ljubavi koja održava tijelo u prirodi, jest prirodni imunitet ili razina mira u otkucajima srca.Iznad razine srca mo?i tijela poprimaju viši duhovni kvalitet.Ispod razine srca mo?i tijela poprimaju sva ograni?enja ega, kroz karakter tijela.Od ovih razina ovisi tvoj polaritet zra?enja. Kada si ispod razine srca, onda si negativan, a iznad srca si pozitivan jer si blizu istini u grlu i mislima u glavi. Sve se to postiže fluidima, kroz krv i limfu.Protokol ljubavi u tijelu, kao jedini život, traži od tebe dopuštenje i prisutnost, po vertikali tijela, onim redom kako su opisani kvaliteti i mo?i stvaranja.Tijelo funkcionira po principu navika, obrazaca stvorenih iskustava i proširenog znanja, kojim ti svaki put spoznaješ život. Svaki dah je novi život u nizu. Me?utim, ?esto puta se tebi mnoge stvari uslade izvan vertikale tijela i života i ta strast postane tvoj život.Misli u glavi su samo mogu?e od svjetlosti i zra?enja, neba i zemlje, strogo po vertikali. Elementarna misao i svijest je dah, samo kroz udah zraka, a za izdah ve? moraš misliti ili se otrovati sam od sebe. Kroz udah tebi se život sam nudi. Kroz izdah ti pristaješ da li želiš nastavak života. Kad god si izvan tijela, ili zate?en u nekoj to?ki puta, kad god si neodlu?an, svjetlost i zra?enja ne dopiru do misli i ti prakti?ki ne misliš, nego živiš iz navike, a to je prili?no konfuzno i naporno.U tijelu sve ima svoju svrhu i NIŠTA nije funkcionalno bez drugog. Tebi se samo ?ini da tijelo može živjeti bez tebe. Postavlja se pitanje gdje bi ti lutao bez tijela, jer ga ionako ?esto zaboravljaš? Zaista su to pitanja za dublje razmišljanje.Poseban problem su osje?anja, koja ti presjecaju protok ljubavi i života. Ti vjeruješ da tako treba, svakim danom poja?avaš navike osje?anja, ali nemaš pojma da time rušiš karakter. Zbog tvojih osje?anja, površinskih ili dubokih, moraš imati odre?enu dozu straha, možda pohlepe, neiskrenosti, mržnje ili ponosa, zato jer druga?ije nije mogu?e. Kada je karakter ?ist, tijelo direktno živi od ljubavi, od jasnih misli, od životne sile.Nije slu?ajno što mnogi vole spavati, a to se dešava jer bježe od samog sebe. Tko voli spavati, duboko zna da je u grijehu, prosto ga sram od sebe, jer ne želi napustiti grijeh, nego i dalje srlja u njemu. U pitanju je grijeh u vjeri, osje?anjima, hrani, sexu, novcu i mnogim drugim uživanjima koja nisu potrebna ljubavi i imunitetu tijela.Jedino optimalno tijelo (s prirodnim brojem stanica), ?isto i prazno, može cirkulirati svjetlost, zra?enja, ljubav i život.Sve je to jednostavno ako želiš ljubav i život, ali ako su ti druge stvari važnije od toga, onda si na pogrešnom putu i to skupo pla?aš kroz razne bolesti, okrivljuju?i druge da su krivi zbog toga.Ve?ina ljudi toliko malo zna o ljubavi i životu, ?ime ti ne daju da im išta kažeš o tome, jer se skrivaju iza godina starosti, morala i ponosa, bez obzira što su manje zreli od djece.Zato ne možemo pri?u voditi ka lijepim stvarima i ljubavi, nego nas problemi uvijek vra?aju na crne rupe ponašanja pojedinaca.Da nije smiješno, bilo bi žalosno kada odrastao ?ovjek nezna što je ljubav, nego vjeruje da je ljubav kada voliš nekoga. Ljubav nema nikakve veze sa voljenjem, jer je voljenje obi?na ovisnost. Ljubav je lanac života sa svim segmentima, sa svim mijenama po elementima, sa svim stanjima materije u tijelu, kroz sve simbole i sve astrološke definicije. Sve se to kroz ljubav proživljava, jer druga?ije nije mogu?e. ?ovjek ne može NŠTA uraditi ako nezna.Vjeruju?i u ljubav na pogrešan na?in, mnogi o?ekuju da im ljubav do?e. Zbog toga je mnogo pa?enika, ožaloš?enih što ih je netko napustio u ljubavi? Kao da je to mogu?e. Mnogi partneri kažu jedno drugom: „Nisi mi uzvratio ljubav“, pa to i nije mogu?e. Nema se tu što uzvratiti. Svi smo mi u ljubavi, jer nam izravno život promi?e, samo je netko u mudima, a netko jasno misli, u tome je razlika. Netko je u osje?anjima, a drugi su odgovorni za život u cjelini.

Neki vjeruju u obe?ani život od boga u raju, a ovi pravi izravno uživaju u slobodnom stvaranju.Ljubav se ti?e samo tvog života i nikoga više.Ljubav + ljubav ne mogu biti dvije ljubavi, nego je to dokaz samo jedne ljubavi univerzalnog života. Drugo je pitanje kada je u svemu ljubav, onda zaista prostor zra?i.Najbitnije je da život i ljubav ne mogu biti zbrka, jer su neovisni od bilo ?ega. Jedino ti možeš biti zbrka sebi i drugima, kada ne misliš svojom glavom, nego želucem, spolovilima ili nov?anikom.Ljubav je ipak sve u tebi, negativno i pozitivno. Ako želiš samo pozitivno od ljubavi, moraš imati prijateljstva, imunitet, grliti istinu i misliti. Ostavi vjeru i sudbinu, to je neozbiljno i za djecu, ljubav ne dolazi ni od kuda, ve? je u tebi, jer je ona preslika tvog života.Preko ljubavi i života ure?ujemo sve odnose, organizirani smo na razne na?ine i zato moramo o tim vrijednostima imati jednaka mišljenja. Ljubav jedino tako djeluje. Ljubav prema sebi nije mogu?a, ako ti ne misliš pravo o njoj, onda si u raskoraku s njom. Jednako tako ni s drugima ne?eš ostvariti magneti?nost ljubavi, ako vjeruješ u osje?anja koja su strogo vezana za tijelo, ego i karakter.

Ljubav je prije svega DAVANJE. Kako ?eš nešto dati, ako nisi spreman odvojiti ga od tijela?

Kako ?eš nekome prite?i u pomo? kada si neodlu?an, kada si kukavica u duši?Ljubav je za ljude otvorenog srca i bez vjere, a ne za one smrznute u izmišljenoj duši. Ljubav je stvarno delanje, nije umišljanje. Tko umišlja ljubav, ili zbog nje pati, znamo gdje zaglavi na duševnom odjelu. Zato pamet u glavu i misli, osje?anja koristi tek toliko intuicije radi.ŽIVOTKada je život u pitanju, neovisno od godine starosti, svi smo samo znatiželjna djeca i nisu nas nau?ili da ga jednostavno možemo spoznati kroz mir i ljubav, bez napora, jer uvijek nudi izobilje svega, ako znaš.

NIŠTAAko te i dalje nerviram sa ovim NIŠTA, siguran sam da još nisi odlu?an spoznati život do kraja.Život je toliko savršen i suptilan da to još uvijek ne možeš zamisliti, jer na njega najprije ka?iš sebe, a onda sve drugo u ?emu uživaš.Kad život ogoliš da ostane sam, bez NIŠTA drugog, tek tada možeš vidjeti njegov sjaj.

PAU?INADa ne misle žene kako samo one skidaju pau?inu po ku?i, uhvatio sam se skidanja pau?ine sa života. Uvijek sam na strani žene. One su moja ljubav, samo sam djetinjast za njihova osje?anja, meni je više do igre, proširivanja znanja, ljubavi one na najvišoj razini i do analize savršenstva vrha piramide - NIŠTA.Žena nikada nije prirodno slobodna, uvijek joj name?u mnogo obveza, najprije zbog ra?anja djece, zato se mora zadovoljavati nižom razinom ljubavi u osje?anjima.I tu po?inje zbrka muškarca i žene, njoj je do osje?anja, da joj on pravi društvo u njima, a njemu je do slobode. Oboje su u ljubavi, samo na posebnim razinama i partnerstvo puca.Ljubav traži sli?nu frekfenciju akustike prostora tijela, tek tada ima privla?nosti. Sve drugo su puste želje i osje?anja bez kraja, kao vjera da ?e se ipak netko smilovati.Bumo vidjeli!

ZNANJEMožda znaš ili si pro?itao da je život savršenstvo.Imamo mnogo priznatih stru?njaka, onih na ?ijim izumima danas živimo, nobelovaca, ali se još nije rodio netko tko bi do kraja spoznao savršenstvo izvora.Kažu da je svijet postao poslije Velikog praska iz jedne to?ke, ali nitko nema pojma što je ispred te to?ke. Mi se pozivamo na savršenstvo života bez dimenzija, to?ka ipak ima dimenziju, koliko god da je suptilna.To zna?i da jedino NIŠTA nema dimenzije i da je zaista savršenstvo, a ti malo razmišljaj o tome.Iz perspektive života ti samo grabiš i ništa ne daješ.Pravedno bi bilo da kao misle?a bi?a od NIŠTA stvaramo sve što nam treba, jer je ionako sve od materije, njene svjetlosti, stvarnosti i iluzije.Siguran sam da ve?ina ljudi ne misli, nego najviše osje?a i zato im mnogo toga nedostaje.Kroz misli do kraja, u potpunoj analizi, ti si slobodan i bogat, drugo i nije potrebno.SVJETLOST JEOno što ?ovjek nema, naj?eš?e pominje u obi?nom ponašanju.?ini mi se da ljudi ?esto pri?aju o želji, ljubavi, životu, istini, slobodi, svjetlosti.Znamo što svjetlost jest za naš život, ali to ?ovjeku NIŠTA ne zna?i, ako je ne propušta kroz misli i tijelo, ako je ovisan o mnogim drugim stvarima koje su samo materijalizirana svjetlost.Name?e se zaklju?ak da je fizi?ko stanje materije sla?i užitak ?ovjeku od metafizi?ke forme materije kroz svjetlost i zra?enja.Ako ve? imaš fizi?ko tijelo, kao materijaliziranu svjetlost, ne moraš to svaki dan potvr?ivati kroz nove ovisnosti o materijalnom.

Moraš znati da život ima još metafizi?ku i duhovnu dimenziju, da nije samo tvoje tijelo. Ono u ?emu ti uživaš, uvijek je fizi?ko, nigdje tu nema svjetlosti, ni duha. To zna?i da si ograni?en i jednostran u tijelu, kao da samo ti imaš tijelo. Tijelo imaju i životinje, ali one nisu opsjednute njime. Jednostavno se bore za opstanak i život, a ti uporno bježiš od života.Svi smo svuda, samo nismo u pravoj želji, ljubavi, istini, pozitivnoj misli i slobodi stvaranja oko savršenstva ŽIVOT.Centrifugalna sila naše ovisnosti prema materijalnim vrijednostima, toliko je jaka da se samo mali broj pojedinaca usudi suprotstaviti toj sili i zagrliti život u središtu vrtnje, oko vertikalne osi tijela. To su oni koji su odlu?ni uroniti u dubinu tijela, do samih stanica, gdje se život odvija na duhovnoj razini, gdje je život bliži savršenstvu, nego na površini tijela.Nije fora imati tijelo, nego kako ga održati vitalnim i dugovje?nim u surovim uvjetima vrtnje prostora i vemena. Za tako nešto zaista moraš imati znanje i biti budan, jer ?eš ispasti iz vrtnje života kao trinaesto prase.Malo je onih koji znaju jednovremeno biti u sebi i izvan sebe, a to se mislima jednostavno može. Misli su samo vrh piramide tijela, kao esencija, fokus, koncentracija, laser, svrdlo, koje bez otpora uranjaju u prostor izvan tijela.Na jednak na?in kao što vrh piramide uranja u nebo, tako mislima, brzinom svjetlosti, prevaljuješ put do izvora i u svim smjerovima prostora i vremena.Prirodno je i jednostavno od svog tijela napraviti bio piramidu, a ono je zaista funkcionalno za tako nešto.

Tijelo je materijalno i od savršene materije, malo tu znanja nedostaje za pravi užitak.Piramida je simbol lanca DNK spirala u tijelu i ako ti je teško misliti i loviti svjetlost i zra?enja, onda samo vizualiziraj piramidu u mislima i želji. Na bilo koji na?in da pomisliš na piramidu, ona je vrhom okrenuta prema svjetlosti i izvoru. Njen temelj u odnosu na vrh, toliko je stabilan da je nikako ne možeš nakositi izvan vertikale svjetlosti i života.Piramida kakvu znaš sa slika, ima svoj nastavak ispod zemlje, kao slika u ogledalu i to predstavlja tvoj negativitet i otpor prema svjetlosti. No život bez tog negativiteta nije mogu?, zbog polarnosti, suprotnosti, igre i kozmi?ke vrtnje.Ti ne možeš biti samo svjetlost, jer imaš tijelo, koje je za ?istu svjetlost i zra?enja veliki otpor i upravo stvara usporenje vibracija svjetlosti, ?ime se život tijela održava u prirodi, uz zrak i vodu.U suštini priroda, živa i mrtva, sva je stvorena o svjetlosti, samo je ?ista svjetlost najjednostavnija forma, kao pro?iš?eni oblik materije.Za tebe koji možeš misliti, prakti?nije je da unosiš u sebe ?istije forme materije, nego mrtvu prirodu preko industrijske hrane, gradskog zraka i klorisane vode iz gradskog vodovoda.Uz malo mira, znanja i zahvalnosti prema životu, jednostavno možeš zagrliti svjetlost preko žive prirode, jer je ona u njoj najbliža tvom tijelu. Destilirana voda je jedino živa od svih voda na planetu, koja podržava svako materijaliziranje na njoj. Sve što postoji u prirodi živi i opstaje od zraka, vode, svjetlosti i zra?enja neba i zemlje.Destilirana voda ima najvišu mo? podržavanja života, što zna?i da najbolje ?isti tijelo, jer je savršeno pro?iš?ena i upija sve otrove iz njega. Ali se brzo prlja i tako sama postaje mrtva.

Zato ti imaš znanje, preci su ti otkrili vatru i destiliraj prljavu vodu. Poslije vatre, voda je opet živa, jer ona na vatri postaje duh i bježi od svih prljavština. Nije vatra evolutivna tvorevina da bi ti pekao meso i žive namirnice pretvarao u mrtvu hranu. Vatra služi da destiliraš vodu i da ugriješ tijelo kod nižiš temperatura. No vatru i ostale elemente možeš izravno imati od svjetlosti, preko misli. Zato životinjama nije hladno preko zime, jer one instiktivno samo podržavaju život tijela, a ti gubiš svu mo? na uživanja i ovisnost. Prakti?ki kroz mnoge ovisnosti rušiš karakter prirodnog tijela i gubiš imunitet.Kada je u pitanju prirodna, živa i organska hrana koja tebi treba zbog hranljivih tvari, opet je u pitanju svjetlost i destilirana voda, ovoga puta kroz klorofil, aminokiseline, masne kiseline, vitamine i minerale u koloidnom obliku, kakvi tebi trebaju za metabolizam.Klorofil je za biljku jednaka tvojim mislima, jer je u njima pro?iš?ena svjetlost i glupo je jesti hranu bez klorofila, bez svjetlosti i života. Ono što je ve? mrtvo, ne može oživjeti u tvojoj krvi. Ti nemaš mo? reciklirati mrtve tvari kroz živo tijelo. Kroz mrtvu industrijsku hranu, samo zavaravaš sebe. Gutanjem te hrane gasiš iluziju gladi, a tijelo ne dobiva ništa. Od takve hrane, u tvom tijelu jedino žive mutirane stanice, koje su prakti?ki duplo tijelo.Kad nemaš pravo znanje, onda imaš navike i tu je glavni problem, jer su navike samo ovisnost bez u?eš?a misli. Navike su najprostije forme života i zato si ovisan o njima, jer ne moraš misliti. Pitanje je o kakvim se navikama radi. Kada imaš naviku jake želje, ljubavi, istine, pozitivne misli i slobodu stvaranja, onda si ti savršen ?ovjek. Ali ti nemaš takve navike. Tvoje su navike više negativne i ti?u se pogrešnog smjera puta života tijela.Pozotivne navike ne ?ine ?ovjeka ovisnim, jer direktno podržavaju život, kao da izviru iz njega.Negativne navike su kontra smjer životu i to je veliki napor za tijelo. ?esto puta dolazi do pojave boli.Ako je smjer života tijela od spolovila, preko želuca, crijeva, srca, grla i mozga, a ti uporno ideš suprotno, nizbrdo, prema uživanju u hrani i sexu, onda si zasigurno u grijehu prema samom sebi i životu.Zaista se tu radi o strpljenju i uzdržanosti prema ovisnostima. Dovoljno je udahnuti zrak da bi prekinuo želju za ne?im. Još je bolje popiti ?ašu destilirane vode, da te ovisnost pro?e.Najbolje je da misliš i da se prepustiš jakoj želji i ljubavi prema životu. Izgleda da ti još uvijek nemaš mo? misli, jer je tvoje tijelo prili?no ne?isto iznutra. Tvoja krv i limfa nisu te?ne, nego su ljepljive kao sluz i to ko?i životnu silu i mo? misli. Dehidriran si, bio mršav ili debeo. Pun si vode, ali su tvoje stanice tijela žedne, jer one ne podnose ne?istu vodu iz gradskog vodovoda, niti mineralnu vodu, niti umjetne sokove. Mrtva hrana koju jedeš stvara celulit, kamence u arterijama, sve naslage i taloge, svo sme?e koje nosiš i ponosan si na njega.Pitam se, da li uop?e možeš sebi pogledati u o?i koliko si griješan? Pitam se kolika je zabluda „uspješnih“ ljudi, koji nemaju mo? biti mirni ni minutu, koji bez hrane ne mogu ni deset minuta? Ne pitam se, jer to prou?avam i jasno mi je kao na dlanu, samo mi treba još ja?a oštrica mo?i da djelujem onako kako to priroda stvari dopušta. Radim na tome, neznam dokle ?u sti?i.Zato je najbolje pro?istiti tijelo, da te ono samo podrži u jasnoj misli. Sve to dolazi od same krvi koja struji po arterijama i krvnim žilicama. Od brzine strujanja krvi ovisi svaka mo? tijela, pa i mo? misli.Ako si podložan zadržavati se u emocijama i osje?anjima, još više si ovisan o njima, još više gubiš mo? životne sile. U emocijama i osje?anjima, nemaš mo? dubokog udaha zraka. Kad to ne možeš, još manje možeš izdahnuti otrove. I tako se gušiš sam od sebe, nerijetko možeš zaraditi i astmu.

To se dešava zato jer nisi zreo, jer si još malo dijete, bez obzira na godine starosti.Tebi je bliža emocija i osje?anje, od misli i uvida. Emociju i osje?anja ?eš presko?iti lako, ako si poslije ove pri?e odlu?an to uraditi, jer život je samo obi?na odlu?nost. Neodlu?ni ljudi kratko žive, jer se predaju suprotnoj strani života. Za postojanje, u cjelini je to svejedno, ali za tebe nije, ni za tvoju obitelj.Kada tebe nema, materija savršeno zna da si i dalje u njenom prostoru, ali tvojoj obitelji ti nedostaješ, jer su oni samo nesavršeni ljudi.Život je samo želja, ljubav i još par koraka, da dobiješ ubrzanje. Ali ne nemir i ubrzanje tijela, nego mir i mo? misli. To se lako postiže kada si tijelom ?ist, prozra?an, praznog želuca, crijeva, jetre, bubrega, mozga.Nekako smo uvijek u natezanju, moja upornost ka pozitivnoj misli i tvoja upornost u ovisnosti prema uživanju i zato nemamo odnos mira, ljubavi i istine.Siguran sam da si stvoren od svjetlosti i da je ona ja?a od tvoje ovisnosti. Zato nikada ne odustajem da ti svaki dan po malo proširujem vidike, bez obzira koliko me ignoriraš. Ti se opireš životu i podsvijesti, ali on ipak radi. Znanje se proširuje i kada ti ne?eš, jer je ja?e od tebe. Znanje je u suštini sam život. Kad - tad i ti ?eš sazrijeti, možda na samo jedan dan pred zbogom, jer je i za onaj svijet potrebna jaka želja.Da ironija bude ve?a, vjernici u boga se nadaju raju, a nisu u stanju uživati u ovoj prekrasnoj prirodi. Neka se nadaju, to je njihovo pravo. Siguran sam da znaju što je život, samo su ovisni o iluziji duše i boga i to je ja?e od njih.Iz svega proilazi da ništa slu?ajno nije, pa i ponašanja ljudi.

Da bi netko uop?e mogao misliti, mora po?initi grijeh prema savršenom životu.

Prvi grijeh je udah zraka po ro?enju.

Drugi grijeh je prvo sisanje mlijeka po ro?enju.

Tre?i grijeh je prva emocija.

?etvrti grijeh je prvo osje?anje djeteta.

Peti grijeh je prva rije?.Bilo je mnogo grijehova koje su postale navike, a prave misli još nema. Zato su djeca najve?a briga roditeljima, sve dok ne po?nu misliti, jer tek tada sti?u odgovornost prema životu.Zamisli samo koliko su ljudi griješni zbog sexa, pretjerivanja u hrani, zbog stresova i silovanja tijela na svaki mogu?i na?in.Sve to trpi nedužno tijelo i samo se bori za opstanak, naravno na primitivan na?in preko obrane ega, a ti - princ, aga, beg ili bog, uživaš. To je sebi?nost i potpuna nezrelost, koju razumijem do kraja, bez ostatka.Još malo mi nedostaje mo?i da mo? razuma okrenem prema tvojim mislima, kada ?eš se kona?no osloboditi svake ovisnosti.Otpor prostora i vremena, koji ujedno ?ini izobilje života, mu?i i mene, nisam imun od toga, ali pokušavam mislima i analizom materije, popeti se na vrh piramide. To bi išlo lakše da me ti podržavaš, jer ako padnem, sve moram iz po?etka.

KONCENTRACIJA MISLIPozitivno je kada usmjeriš misli prema analizi života, prema sebi unutra, prema prou?avanju prostora i vremena, prema istini i svjetlosti.Negativno je kada želju, ljubav i misli, usmjeriš prema zadovoljenju tijela i to poprima negativne mo?i tijela, u vidu umišljanja.To se dešava na istom mjestu, ali u obrnutom smjeru, kada od pravog života stvaraš sjenu u ogledalu, kada od stvarne žive sile, snage i mo?i tijela, postaješ zombi i onda te ?ekaju na duševnom odjelu u bolnici, jer ti si njima dobro došao da prime pla?u. Oni tebi ne mogu pomo?i, jedino te mogu uspavati na silu, jakim otrovnim lijekovima.Naravno, vertikalna os tijela sadrži cjeli opus života, želja, ljubavi, istine, svih zra?enja i svjetlosti, neke razine uvida i slobodnog stvaranja i to se pokazuje kroz karakterne obrane ega.

Poanta je podržati sve kvalitete tijela da bi imao najviše mo?i i to onim što imaš, a imaš tijelo, dah, destiliranu vodu i izobilje hrane. Jedino ti nedostaje znanje.Onda u?i, ako te ne mrzi.LEDNajgore je kada od te?ne, tople i brze krvi pokušavaš stvoriti sluz, usporenje i led u tijelu, kao vapno koje te blokira i ko?i.

To se reflektira na mozak i one najsitnije krvne žilice gdje struji krv.Svi oni koji žderu hranu, onako na slijepo, bez razmišljanja o posljedicama po metabolizam tijela, pretvaraju svoje tijelo u krti led, sle?eni u primitivnim emocijama i osje?anjima, sle?eni u plitkom dahu i isklju?eni iz toka misli.Svaka ovisnost sle?uje ?ovjeka, on postaje blijed u licu, kao peder i svi vidimo da sa njim nešto nije u redu, ali i dalje podržava iluziju ovisnosti, to mu do?e kao slatko. Takvi ljudi su samo ograni?eni i nemaju predstavu što zna?i pravo uživanje u životu i što zna?i slatka vodica u ustima, samo kod prave želje, jake ljubavi i jasne misli, uz destiliranu vodu, dubok dah i sokove od svježeg vo?a i povr?a.Ajme, slatko kao led......

TIJELODolazimo do to?ke koja se zove grijeh ili bezobzirnost prema vlastitom tijelu.To se dešava zbog nesavršenosti fizi?kog tijela, po ro?enju, kada najprije moraš po?initi grijeh, a onda cjeli život potrošiš osloboditi se navika i ovisnosti od grijeha. A grijh je i prvi udah zraka i prvo sisanje maj?inog mlijeka, jer je to po?etak materijalne ovisnosti za koju nisi znao u trudno?i.Tako život postane samo predumišljaj iz navika, bez mo?i misli, a to je svakako primitivno, ?esto puta bolesno.Ako iz ograni?enog, fizi?kog tijela od krvi, kosti i mesa, možeš iscijediti esenciju misli, onda si zaista majstor života. Mnogi to ne mogu, jer za tako nešto treba malo znanja i odlu?nosti, treba mira i prava želja, treba bolja forma ljubavi.Svaki ?ovjek ima savršen život i neprobu?ene potencijale tijela, kao neotkrivene kvalitete i budu?e mo?i. Otvoreno je pitanje koliko se možeš prepustiti toku života ili ?eš ponekad zastati, jer ti se nešto usput usladilo. Prava slast od života je ringišpil i vrtnja, brzinom svjetlosti, kada do?u do izražaja sve mo?i života. To se odnosi na ?istu krv, od koje su sve mo?i tijela ovisne. A nju dobiješ ako misliš i ako u nizu povežeš sve ?imbenike života, ako sa vlastitom bio piramidom tijela, napraviš ?istiji lanac DNK spirala, od 2 do 12 mogu?ih.To svatko može, jer smo jednako izloženi prostoru i vremenu u kome su svjetlost i sva zra?enja neba i zemlje. Sažetak svjetlosti je mo? misli, temeljem ?ega stvaraš uvid u život i odre?enu slobodu kreativnog stvaranja.Problem je što ti nemaš pojma ?emu tijelo služi, nego ga iz navike, svakim danom zlouporabiš, radi uživanja, koja tijelu nikako nisu potrebna, jer ga siluješ i mu?iš, jer ga guraš u boli.Tijelo je samo materijalizirana svjetlost iz izvora vrtnje prema rubnim dijelovima fizi?kog stanja materije, kao po?etak za putovanje prema izvoru. Zna?i, tijelo je temelj da se u njemu stvori sjeme nove svjetlosti kroz mo?i misli. Kada udahneš zrak, kada te obasja svjetlost, kada tijelo prožimaju zra?enja neba i zemlje, zbog vode u tijelu, stvaraju se preduvjeti esencije posebne kvalitete tijela, kroz pro?iš?enje i duh. Mogu?i vrhunac duha u fizi?kom tijelu je misao. Poslije toga duh probija tjeme glave, rasprši se u zraku i ti osje?aš uvid, jer je duh još uvijek kodiran od tvog tijela, od tvog komadi?a materije, od tvog života.Sam život nudi sva ostvarenja, tako da ne moraš biti ovisan ni od ?ega drugog. Ono od ?ega si postao ovisan iz navika, možda su samo nekakvi drugi oblici života u kojima je identi?na materija i svjetlost, kao u tebi. Name?e se pitanje, zašto si uop?e ovisan o ne?emu, ?ega imaš izravno u sebi u izobilju?U pitanju je samo slagalica, da u miru sagledaš detalje. Zato je analiza stvari prava bio piramida i koncentracija prema vrhuncu života, onoliko složena koliko tijelo dopušta, zbog ograni?enog fizi?kog stanja same materije.Na prvi pogled se sve ?ini kompliciranim, ali ako se izravno prepustiš životu, ako samo njega želiš, bez ne?ega sa strane, ako si zaljubljen u njega i ako o njemu misliš sve naj, naj, ve? si uplovio u najviša ostvarenja. Ti ve? uživaš i temeljem toga zra?iš tijelom.Od tebe se jedino traži da dopustiš život u sebi kroz želju, ljubav i misli. Ali neka to bude jasno, nedvosmisleno, neka bude jednostavno kao zrak svjetlosti, kao istina koja ti je uvijek nedostižna.Mnogo sam ti rekao, ako širim pri?u, ti ?eš još više prestati misliti, a to je onaj grijeh i bezobzirnost prema nedužnom tijelu i egu koji se u njemu stalno od tebe brani, a netko je uvijek kriv.Zašto savršena materija ne dovrši stvar do kraja?Zato jer si se ti odlu?io za igru, jer si molio materiju da dopusti tvoje materijaliziranje, jer si negdje ?uo za živu prirodu. I materija ti ispunila želju, dala ti fizi?ko tijelo i u njemu sve mo?i, metafiziku kroz mentalno i intelektualno stanje i vrhunac vakuuma u stanicama tijela, kao apsolutno stanje same materije.Materija te opremila najsuvremenijim vozilom, mislima, brzine svjetlosti, još ti je dala potpunu slobodu duha, da jednovremeno uvi?aš što radiš u tijelu. Dala ti je svu kemiju i alakemiju, dala ti spiritualne mo?i, dala ti mo? stvarnosti i iluzije jednovremeno.I što sad?Odustao si od igre.Moram ti re?i, kako te materija oblikovala kroz tijelo, ona ?e te obrnutim redom raznizati. Otopi?eš se sam od sebe od one iste svjetlosti od koje si stvoren, tako što ?eš biti spržen od boli i nestati iz prirode, kroz formu smrti tijela, kroz vatru ili led. Ali materija tebi uvijek daje šansu, ona ne žuri, jer ona je to vrijeme i prostor. Ti si taj koji brine o tijelu i stanicama, o krvi, vitalnosti i dugovje?nosti, materija to samo podržava. Onog trenutka kada nemaš više želju za životom, materija ?e to provjeriti i ako pokažeš stvarnu želju da želiš umrijeti, stvarno ?eš umrijeti, kada ?e život i dalje ostati vje?nost, a tebe ne?e biti. Tu ne pali pri?a o novim životima, jer toga nema više. Tvoje su šanse sada.No nije ni bitno, smrt ne boli, svi ?emo se poslije toga smiriti trajno.Ono što boli jest grijeh sada, koji izravno osje?aš u tijelu i nisi u stanju prekinuti lanac ovisnosti, nisi u stanju po?eti misliti, jer nemaš mo? tijela, zato mu moraš vjerovati i iz njega iscijediti život koji ti uvijek nedostaje. No tijelo nije bog da bi mu vjerovao, samo ga zagrli, želi ga, budi u ljubavi s njim, onako bez razloga, da svi vide kako ste JEDNO, misleno, svjetlo, istinito.

ZNANJESumnja ne postoji. Svaki ?ovjek zna sve, jer ima život, a znanje je samo iz života, ne može biti iz knjiga. Znanje iz knjiga se ti?e nekih nebitnih usmjerenja i struka.Problem je što svatko nije normalan, a to odre?ujemo kroz ?ist karakter.Na?i mi nekoga sa ?istim karakterom?Vjerojatno je 70 % populacije u strahu, 50 % pati od ponosa, veliki je procenat pohlepnih ali to nitko ne priznaje, neiskrenih je onoliko koliko je ljudi koji reagiraju, koji ne prihva?aju tu?a mišljenja, koji se bore protiv vlastitog postojanja i uvijek pronalaze na?in za borbu.A tek oni što mrze? U biti svatko po nekada mrzi, jer je mržnja samo slabost i negativna ljubav, koja te ruši iz temelja, koja ti oduzima dah, kada se boriš sa vlastitim životom, ali nikada ne umireš, jer ionako najviše mrziš smrt. Ljudi koji mrze, nikada ne mrze stvarno, jer mržnja prema životu nije mogu?a. Mržnja se uvijek odnosi na iluziju.Svaka karakterna slabost ili obrana, samo je iluzija, bez osnova i bez prave namjere. U svim karakternim obranama, pojedinac samo nalazi mogu?nost obrane ovisnosti prema vlastitoj nemo?i i tu nastaje totalna zbrka, kao zatvoreni krug bez rješenja, a rješenje je dublji dah, ?aša destilirane vode, kada proradi životna sila, kada dobiješ ja?u želju, kada se pokrene imunitet i ljubav za životom, kada sve do?e do grla istine i kona?no po?neš misliti i sada je izvjesno da ?eš stvoriti uvid nad životom i biti slobodan.
SAVRŠENSTVOU odnosu na ideal, ništa nije stvarno, tim prije imaju?i u vidu ?injenicu da je sve stvoreno iz savršenstva, a da je ono na kraju savršeno NIŠTA.U našem odnosu smo stvarni, jer da nismo ne bi ni komunicirali, ali se ta stvarnost ti?e fizi?ke ravni prirode u kojoj živimo.Tebi ideal služi da ne misliš kako si uhvatio boga za onu stvar, pa ti nitko NIŠTA ne može.Kada malo bolje razmisliš o idealu, brzo shvatiš da si ti NIŠTA u odnosu na njega. I da je sve drugo NIŠTA, iako ti je do mnogo ?ega stalo.Ideal te tjera da ne grabiš, da se ne plašiš, da se ne izoliraš, da ne umišljaš, da ne reagiraš, da se smiriš, da u kona?nici uživaš, jer je sve djelo savršenstva života materije svijeta i svega ima u izobilju. Ako na sebe navu?eš bilo što kao višak u tijelu, ne možeš biti slobodan.Iz promišljanja trebaš zatvoriti životni krug i da kao na dlanu jasno znaš zbog ?ega si tu, što trebaš sada raditi, koji je tvoj cilj?Ako je sloboda kona?ni cilj, a možemo je definirati kada znaš prirodu svega i temeljem takvog znanja možeš potpuno biti miran, proizilazi da je sve pogrešno, izuzev slobode stvaranja, po vertikali svjetlosti, zra?enja, istine i života tvoga tijela u prostoru i vremenu.

PO?ETAK STVARANJANije slu?ajno što si morao biti stvoren bez svjetlosti, u mraku, jer te svjetlost ?ekala pri ro?enju. Zamisli da si stvoren u svjetlosti, a rodio se u mraku, to bi bilo traumati?no?Sva stvaranja su savršeni red materije i ništa se ne može dogoditi slu?ajno.Kako organizirati jedan dan života?Rekao sam ti, uvijek moraš biti ispred svjetlosti, zato moraš ustati prije sunca, jer je takav red.Uranjaju?i u sebe, po vertikali, ti ve? dišeš.Sljede?e na redu je destilirana voda. Zna?i popij ?ašu, dvije destilirane vode.U ustima ti gorko, zna?i stavi u usta nešto slatko, samo neka bude prirodno živo. To je vo?e.Kada si zasladio i dalje dišeš, ali ti se ponovo traži voda. Opet popij ?ašu vode.Skoro ?e podne i sada ti se traži nešto slano.To je jednostavno, povr?e je puno prirodnog natrija. Napravi sok od povr?a da ti ?im prije do?e do krvi, ili pojedi salatu, bez soljenja, onako prirodno. Uz luk, ?ešnjak, celer, špinat i peršin, kao da si solio hranu.Poslije slanog opet ti se pije voda. Ponovo popij ?ašu vode. Proizilazi da ti tijekom dana treba onoliko ?aša od 2 dl, koliko je broj 8 sadržan u masi tvog tijela. A broj 8 je zbog oktave vibracija i zra?enja.Što se ti?e hrane, završi dan ve?erom, koja treba biti obilnija od doru?ka i ru?ka, jer ne?eš jesti do sutra. Samo vodi ra?una da ne jedeš poslije 18,00 sati, neka ve?era bude prije zalaska sunca. Kada ideš spavati, želudac treba biti skoro prazan, da mirno spavaš, jer i za spavanje treba životna sila koja je smanjena zbog no?i i sna.Ve?era mora biti nešto slatko, da bi sljede?i dan imao nastavak slatkog u ustima.Ništa ovdje izneto nije neprirodno ili napor, a dobro prati tvoju spiralu stvaranja i života tijela.Naravno, moraš u sebi srušiti predrasude i navike o slanim jelima i kuhanoj hrani, o vodi, o mesu, uljima, industrijskoj mrtvoj hrani, o miješanoj hrani koja uvijek daje efekat sme?a.

Prema živoj hrani i destiliranoj vodi moraš biti pažljiv, jer ona je živa dok je ne samelješ, isjeckaš, zagriješ, smrzneš, posoliš ili za?iniš. Navikavaj se na živu hranu, to?nije na sokove od svježeg vo?a i povr?a, jer jedino tako imaš punu u?inkovitost hrane, bez viškova i sme?a.

Sokovi, kao destilirana voda, brzo prolaze metabolizam i osvježavaju krv.Nisi ti robot da bi se morao pridržavati u stotu. U?ini sebi svaki ustupak, zadovolji se, probaj svašta, ali se ponovo vrati na vertikalu života tijela, jer si jedino ti odgovoran za njega. Nemoj se nikada iživljavati nad njim, jer je ono ionako nesvjesno. Ti imaš mo? misli, a ne tijelo. Kad god si o ne?emu postao ovisan, posljedicu toga ?e platiti nedužno tijelo.Zato prije svake želje, promisliti, propusti želju kroz istinu u grlu misli da vidiš da li ?e pro?i dopuštenje. Progutaj knedlu u smislu odobrenja želje. Misli su svjetlost i one munjevito obra?uju tvoje zahtjeve.Kada nemaš pravo znanje, kada nisi stvorio uvid, proizilazi da vas je dvoje u tijelu, uvijek je neka nagodba u pitanju. Ti želiš uživati glupo, tijelo traži sasvim nešto prirodno i jednostavno.Takvo ponašanje je poreme?eni karakter i nemoj se time ponositi, nego radi prave stvari da budeš tijelom ?ist, sa jakom željom, ljubavi i jasnom misli o životu, sa uvidom i slobodom stvaranja. Ako te do sada nisu nau?ili, još nije kasno, razmišljaj i prona?i ?eš sve odgovore u analizi materije. Jednostavno, zar ne?

ZRELOSTProstim uvidom u suštinu stvari, sve što je živo mora imati zrelost za postojanje.Dijete se nije moglo roditi bez zrelosti ploda u trudno?i.Po ro?enju beba ima svu mo? za samoodržanje, zna?i potpuno je zrela za njen uzrast.Kako dani odmi?u, kako tijelo raste, sve promjene tijela mora pratiti sazrijevanje u smislu proširenog znanja i iskustva, želje, ljubavi i mo?i misli, uvida i slobode stvaranja. Sve to izvire iz samog života, bez napora, samo na na?in kada si bezuvjetno vezan na njega. Kada pokušaš nešto eksperimentirati sa strane, u vidu ovisnosti izvan života, moraš platiti cijenu grijeha.
Tako život naivno dobije cijenu, iako si ga dobio na poklon od savršenstva. Temeljem takvog odnosa prema životu, živiš ga iz interesa, na pogrešan na?in, kada su sve druge vrijednosti važnije od njega samog.Iz dana u dan, prekrivaš se pau?inom i mnogim stvarima koje ti ne trebaju, postaješ pohlepan i ovisan, postaješ nemo?an i siromah, kao da nemaš život. Postaješ netko tko o?ekuje samilost i sažaljenje i to pokazuješ kroz boli, jer jedino kroz njih ideš tražiti pomo?. Bez boli ti imaš sram za svoj odnos prema životu. Ispada, kada si bolestan, to je kao viša sila, iako si sam sebi umislio bolest. No svi se tako ponašaju i to je društvena kultura življenja, koja nikada nema veze ni sa logikom, još manje sa prirodom stvari.ŽENAAko ga žena ne dobije no?u, mislim život, ujutru je tužna, kao da joj novi dan, sunce i svjetlost ne zna?e NIŠTA.Ipak je žena ovisnik.

MUŠKARACAko muškarac ne dobije no?u, mislim život, ujutru je pun nagona, sna?i ?e se ve?.

NIŠTAUpravo se vrtimo oko ideala od koga smo stvoreni, ali imamo naviku da živimo iz interesa, kada nam je ideal beskrajno daleko. Nama je ideal postao iluzija.Zbrka je op?a na svim razinama, sve se radi iz interesa, opstajemo kao ovisnici i naravno ne možemo ra?unati na mo?i tijela i života. Održivi smo onoliko koliki nam je džep.Zbrku može riješiti samo pojedinac, ne društvo, jer ono ima cilj uništiti pojedinca.Sve je jasno i oko vjere u boga, jer kroz crkvu milijuni crkvenih ?inovnika žive na grba?i slijepih vjernika.Iako je sve jasno, manipulacija je savršeno postavljena.Suština boga i religije je materija i srce, ali crkvi ne paše da vjernici shvate kako je materija NIŠTA i srce ?e jednog dana biti NIŠTA.Onda su osmislili raj koji ?e im bog podariti. Time se negira ra?anje, postojanje i tijelo ?ovjeka. Ako je tijelo negirano, ?emu onda duša i božanstvo služe?Pri?u prekidamo tako što crkva nikad ne?e priznati da je bog - MATERIJA, kao ideal NIŠTA.Prije ?e slijepim vjernicima tuma?iti da je bog savršenstvo, a materija je ništavilo, a ti vjeruj ili po?ni misliti, valjda ?eš skužiti suštinu.Ali nemoj me mrzeti zbog boga, jer je istina na mojoj strani, mogu je materijalizirati u svemu, a ti samo znaš za božju volju, kao što u medicini sve pripisuju psihi, jer nemaju rješenje ni za obi?nu prehladu.Kroz boga nipodaštavaš svjetlost, stvaranje prirode i postojanje, jer negiraš materiju.Uvijek sam za boga samo ako se iza tog pojma podrazumijeva materija. No kada bi se tako nešto otkrilo i prihvatilo, crkve ne bi bilo.Siguran sam da ?e to vrijeme do?i, uop?e nije bitno kada, jer iluzija boga ne može živjeti vje?no, zbog svjetlosti koja ispire svaku glupost i evoluciju gura naprijed.Stvarno sam djetinjast, ljudima je jasno, ali svatko ?uva svoju zadnjicu.

ŽIVA VODANije ?udo što o živoj vodi (destiliranoj vodi), veoma malo znamo, jer bježimo od samog života tijela, koje je upravo stvoreno u vodi. U tom bježanju nemamo prošireno znanje o vodi.Polako dolazi vrijeme spoznaje života i destilirane vode. Do sada smo se bavili svim glupostima, siti smo svih umjetnih izazova i vrijeme je za živu vodu.Što bi rekli sve ima svoju svrhu.Piju?i destiliranu vodu, direktno podržavaš krv i limfu, ?istiš stanice tijela i preko znoja i mokra?e izbacuješ viškove mineralnih tvari i otrove rastvorljive u vodi.Malo je poznato da destilirana voda u tijelu poprima više kvaliteta i daje ?ovjeku sve mo?i. Jedna od mo?i je imunitet, druga mo? je sperma za reprodukciju i balzamiranje tijela.Poseban kvalitet i mo? tijela za duže preživljavanje bez hranljivih tvari je amilaza, ta slatka vodica koja se stvara u ustima. Amilaza kao duhovni kvalitet vode, penje se iznad srca u usta, a mokra?a, kao mrtva voda pada dolje. Gutaju?i slatku vodicu gasiš glad za hranom, zato je preporu?ljivo dugo žvakanje zalogaja. Me?utim ljudi nemaju strpljenja za žvakati hranu, nego je samo gutaju u komadima. Zato je prakti?no pripremati živu hranu, vo?e i povr?e, u vidu svježih sokova, cije?enih u posebnim sokovnicima, sa mnimalnom rotacijom od 80 okretaja u minuti, da ne do?e do pregrijavanja hranljivih tvari, zbog ?ega postanu mrtve.?esto puta ujutru primjetiš da ti je gorko u ustima. Uvijek ?e biti gorko ako jedeš kasno nave?er i ako jedeš hranu sa ve?im glikemijskim indeksom še?era, koji dovodi do vrenja hrane i stvaranja kiseline.Destilirana voda je lijek za sve.Bez destilirane vode, kada piješ vodu iz gradskog vodovoda, umjetne sokove ili gazirana pi?a, lako dolazi do dehidracije tijela, koju prepoznajemo po mršavosti ili pretilosti. Mršavo tijelo ima manje tjelesnih stanica i zato je hladno. Pretilo tijelo ima mnogo više mutiranih stanica i zato je toplije od normale. Dehidraciju prepoznajemo po tome što si stalno gladan, jer metabolizam tijela i stanice ne primaju destiliranu vodu. Sa obi?nom vodom metabolizam se mu?i i u?inkovitost je ograni?ena. Kada jedeš mrtvu hranu, zakora?io si u dehidraciju tijela.

Tako mnogi pate od viška vode u tijelu, od vode u bubrezima, srcu ili plu?ima, a u suštini su im stanice tijela žedne, mislim na one prirodne stanice.Bez obzira na stanje tvog tijela, možeš ga popraviti ako od sutra po?neš piti destiliranu vodu i sokove od svježeg vo?a i povr?a. Živa voda je tebi pokazala da ti je stvorila tijelo, ona ga može lije?iti od svih boli, samo je moraš piti.dio


S T R A S TNije slu?ajna jer izvire iz želje, ljubavi, misli, svijesti i slobodi prema životu.

Kao takva nije ovisnost, ako ne ideš izvan vertikale života tijela.

SVE ti je dato od prirode. NIŠTA ne ostavljaj za sutra. Uživaj SADA.Koristi svjetlost kroz dan i no?, za stvaranje i odmor tijela.

Ako je nastavak svjetlosti u tijelu kao najviši kvalitet u vidu mo?i misli, onda stalno misli ili imaj uvid u život, kao iskustvo i znanje, kao zrelost.Uvijek dopusti život u sebi, bez ostatka.Ne dopusti da te lažu, misli sam, jer onaj tko te laže ima isti život kao ti, a jedino te laže iz koristi.Vjera i sudbina ti ne trebaju, jer time odbijaš život.Priroda ti je dala najviši kvalitet kroz udah i duh.Moraš joj vratiti uzeto, kroz izdah i svijest.Izme?u DOBITKA i GUBITKA (daha i izdaha), jednostavno moraš misliti.Ako je život jednostavan bez ostatka, a tvoje misli svjetlost, onda misli jasno, bez ostatka.Ro?enjem si dobio SVE.Red je da vratiš samo NIŠTA, time što ?eš kroz misli shvatiti da je život izveden iz materije i njenog ideala kroz NIŠTA, kroz piramidu, svjetlost, istinu, prostor, vrijeme, prirodu, spoznaju, kroz fiziku, metafiziku i Apsolut, jednostavno u igri je

SVE i NIŠTA.Ako izvan SVE i NIŠTA, umišljaš nešto još, kao vjeru, onda nisi ?ist u karakteru i tvoj se ego u vjeri brani, a to znaš po osje?anjima, jer si od vjere samo blijed i nemo?an.Vjera je samo negativan kvalitet mo?i misli i nije svijest.Ako je SVE iz interesa i ima cijenu, ne moraš od sebe tražiti NIŠTA, jer upravo imaš najve?e bogatstvo kroz tijelo i SVE.Ti si SVE i NIŠTA jednovremeno, ne moraš biti ovisan ni od ?ega drugog.Izme?u SVE i NIŠTA, dijeli te želja, ljubav, misao, uvid i sloboda za stvaranjem života,

po vertikali tijela, po spiralama DNK, po piramidi analize materije.Gdje god da si na putu života, imaš uvijek SVE i NIŠTA, u tebi je po?etak i kraj. Ne moraš NIŠTA, niti se sje?ati, niti razmišljati o budu?nosti. Što je bilo i što ?e biti vidiš SADA kroz svoj život.Bilo ti je najsla?e kad si se igrao kao dijete.TI i dalje jesi dijete prirode i traži sve što ti treba, dobi?eš, to nije sramno.Grijeh je kada umišljaš stvari, ponašaš se nenormalno i od sebe praviš ovisnika, traže?i izobilje izvan tijela, a u tijelu ga ve? imaš.Misli, misli, misli, analiziraj život, život, život, to nije napor, nego uživanje u ?aroliji.I duh je sadržan u SVE i NIŠTA, zato ne ulazi u nepoznato, ako nemaš iskustvo za vratiti se u normalan život.Ako si ve? ogrezao u duhu, to ne zna?i da imaš iskustvo nirvane i zato pij destiliranu vodu, jer ti samo ona, poslije daha, može vratiti pozitivnu misao i želju i ljubav za životom. Nemoj biti ovisan i ograni?en u duhu. Kroz život, ti si cjelovit, fizi?ki, mentalno i duhovno.Sva osje?anja ?eš pobijediti obi?nom analizom materije, kada se osje?anja i emocije predaju. Misao je mir za reakciju, emociju, osje?anja i nagon.Ona predstavlja kvalitet tvog tijela i mo?, kroz davanje, kroz idah i vra?anje duga prirodi.Nemoj biti dužan, jer je to grijeh koji ne blijedi. Grijeh prema životu je trajni ožiljak, kao podsje?anje, ako se ne vratiš u vertikalu i libelu.Onaj tko te stvara, brine o tebi i prašta ti sve, samo ako ga moliš. Ako život vidi da si izvan njega, on ti se ne miješa, ali ti uvijek pruža pomo?, ako znaš i ako tražiš.Život ti ispunjava SVE želje, kada si ro?enjem dobio tijelo, a ujedno ti ispunjava i želju za smrt, kad se ispereš od grijeha, kada tijelo pro?istiš i balzamiraš, kada nisi NIŠTA ostao dužan.Ne postoji ni raj ni pakao, postoji samo patnja zbog želje prema ovisnosti izvan tijela.I svaka je bol umišljena, cijenu pla?a tijelo, a ti se iživljavaš, umjesto da uživaš.Ako je za tebe iluzija ovisnosti SVE, onda nisi shvatio stvarnost života NIŠTA.S T R A S TNije slu?ajna jer izvire iz želje, ljubavi, misli, svijesti i slobodi prema životu.

Kao takva nije ovisnost, ako ne ideš izvan vertikale života tijela.

SVE ti je dato od prirode. NIŠTA ne ostavljaj za sutra. Uživaj SADA.Koristi svjetlost kroz dan i no?, za stvaranje i odmor tijela.

Ako je nastavak svjetlosti u tijelu kao najviši kvalitet u vidu mo?i misli, onda stalno misli ili imaj uvid u život, kao iskustvo i znanje, kao zrelost.Uvijek dopusti život u sebi, bez ostatka.Ne dopusti da te lažu, misli sam, jer onaj tko te laže ima isti život kao ti, a jedino te laže iz koristi.Vjera i sudbina ti ne trebaju, jer time odbijaš život.Priroda ti je dala najviši kvalitet kroz udah i duh.Moraš joj vratiti uzeto, kroz izdah i svijesti.Izme?u DOBITKA i GUBITKA (daha i izdaha), jednostavno moraš misliti.Ako je život jednostavan bez ostatka, a tvoje misli svjetlost, onda misli jasno, bez ostatka.Ro?enjem si dobio SVE.Red je da vratiš samo NIŠTA, time što ?eš kroz misli shvatiti da je život izveden iz materije i njenog ideala kroz NIŠTA, kroz piramidu, svjetlost, istinu, prostor, vrijeme, prirodu, spoznaju, kroz fiziku, metafiziku i Apsolut, jednostavno u igri je

SVE i NIŠTA.Ako izvan SVE i NIŠTA, umišljaš nešto još, kao vjeru, onda nisi ?ist u karakteru i tvoj se ego u vjeri brani, a to znaš po osje?anjima, jer si od vjere samo blijed i nemo?an.Vjera je samo negativan kvalitet mo?i misli i nije svijest.Ako je SVE iz interesa i ima cijenu, ne moraš od sebe tražiti NIŠTA, jer upravo imaš najve?e bogatstvo kroz tijelo i SVE.Ti si SVE i NIŠTA jednovremeno, ne moraš biti ovisan ni od ?ega drugog.Izme?u SVE i NIŠTA, dijeli te želja, ljubav, misao, uvid i sloboda za stvaranjem života,

po vertikali tijela, po spiralama DNK, po piramidi analize materije.Gdje god da si na putu života, imaš uvijek SVE i NIŠTA, u tebi je po?etak i kraj. Ne moraš ništa, niti se sje?ati, niti razmišljati o budu?nosti. Što je bilo i što ?e biti vidiš SADA kroz svoj život.Bilo ti je najsla?e kad si se igrao kao dijete.TI i dalje jesi dijete prirode i traži sve što ti treba, dobi?eš, to nije sramno.Grijeh je kada umišljaš stvari, ponašaš se nenormalno i od sebe praviš ovisnika, traže?i izobilje izvan tijela, a u tijelu ga ve? imaš.Misli, misli, misli, analiziraj život, život, život, to nije napor, nego uživanje u ?aroliji.I duh je sadržan u SVE i NIŠTA, zato ne ulazi u nepoznato, ako nemaš iskustvo za vratiti se u normalan život.Ako si ve? ogrezao u duhu, to ne zna?i da imaš iskustvo nirvane i zato pij destiliranu vodu, jer ti samo ona, poslije daha, može vratiti pozitivnu misao i želju i ljubav za životom. Nemoj biti ovisan i ograni?en u duhu. Kroz život, ti si cjelovit, fizi?ki, mentalno i duhovno.Sva osje?anja ?eš pobijediti obi?nom analizom materije, kada se osje?anja i emocije predaju. Misao je mir za reakciju, emociju, osje?anja i nagon.Ona predstavlja kvalitet tvog tijela i mo?, kroz davanje, kroz idah i vra?anje duga prirodi.Nemoj biti dužan, jer je to grijeh koji ne blijedi. Grijeh prema životu je trajni ožiljak, kao podsje?anje, ako se ne vratiš u vertikalu i libelu.Onaj tko te stvara, brine o tebi i prašta ti sve, samo ako ga moliš. Ako život vidi da si izvan njega, on ti se ne miješa, ali ti uvijek pruža pomo?, ako znaš i ako tražiš.Život ti ispunjava SVE želje, kada si ro?enjem dobio tijelo, a ujedno ti ispunjava i želju za smrt, kad se ispereš od grijeha, kada tijelo pro?istiš i balzamiraš, kada nisi NIŠTA ostao dužan.Ne postoji ni raj ni pakao, postoji samo patnja zbog želje prema ovisnosti izvan tijela.I svaka je bol umišljena, cijenu pla?a tijelo, a ti se iživljavaš, umjesto da uživaš.Ako je za tebe iluzija ovisnosti SVE, onda nisi shvatio stvarnost života NIŠTA.

MANIPULACIJA

Nema sumnje da je najve?a svjetska manipulacija vjera u Boga, jer da nije tako, ne bi ?ovje?anstvo patilo od ovisnosti vjere u boga sa nesagledivim posljedicama, kada se vjera miješa u SVE i SVAŠTA svijeta, kontroliraju?i time pojedinca kroz vlastitu slobodu stvaranja života tijela.

Sve što nije izvodljivo dokazima i znanost tuma?i da je iluzija. Kud ?eš ve?e iluzije od Boga.

Tu se medicina pridružuje kroz izmišljenu psihu.

Ono što je uvijek opipljivo, jednostavno razumljivo i djetetu, bez ostatka, kroz logiku stvari, jest MATERIJA, to savršenstvo SVE i NIŠTA, kroz sva tri stanja: fizi?ko, metafizi?ko i apsolutno.

Duhovnost je tako?er religija do meditacije, iz prostog razloga što po?etnik ulazi u istraživanje apsolutnog stanja, bez iskustva duha i ne mora ga nikada imati.

Samo onaj zna istinu što je osmislio manipulaciju vjere u boga, jer je ona tako znala?ki konstruirana da je ne može otkriti ni nobelovac, jer vjernik i istraživa? materije žive od interesa spoznaje za koju još nemaju pravo znanje.

Tko u analizi materije, kroz vrh piramide, duboko uroni u život tijela, do same stanice, do spirale DNK, sve mu bude jasno kao na dlanu, kad spozna da vjera u boga jedino služi interesu vrhuške ?ovje?anstva, nemo?nim ideologijama, propalim društvima i demokraciji koja se kako-tako koprca.

Pred vratima smo nove svjesne evolucije, kad moramo vratiti dug prirodi i oprati svaki grijeh. Moramo u?i sa golim životom i ?istim tijelom, bez iluzija, predrasuda, vjere, bez karme, bez duha, jer samo mu ime kaže: NOVA SVJESNA EVOLUCIJA. Što je svijest ?ovjeka doli potvr?eno znanje o životu kroz najvišu mo? misli?

Tu zaista nema mjesta vjeri ni sudbini.

Kona?no, vrh crkve mora priznati manipulaciju kroz vjeru u boga i re?i otvoreno, bez srama da je bog = materija, da je religija = religija srca, da je duša = mozak sa energijom, da je um misao, kao duh ako je pozitivna misao, ili nesvjesni um ako je negativna misao, kao križ uzet od prsjecanja dviju spirala DNK stanice tijela, kada se njihove sile poništavaju, daju?i savršeni kvalitet materije = NIŠTA.

Savršenstvo materije kroz ideal NIŠTA moraš shvatiti da je to svo?enje svih sila svijeta u sklad koji nije ni najmanja to?ka, nego je više od toga kao NIŠTA. Prakti?ki je NIŠTA nukleus svijeta i to je ikoriš?eno za savršenu manipulaciju bogom.

Neka crkva to prizna, a morat ?e, jer evolucija zaista nikoga ne ?eka, vjeru najmanje.

U duhu ti ne moraš ništa spoznati, ali ?eš kroz proste formule materije spoznati i onaj ideal NIŠTA, bez ostatka. SVE je od materije i života, zato je stvarno, živo i jednostavno, ne može biti vjera, kao fatamorgana boga i psihe ?ovjeka, kao ovisnost bez lijeka, umišljene boli koja ne postoji.

U tome je suština manipulacije, da cjelo ?ovje?anstvo pati u duši, nipodaštavaju?i život pojedinca i nadaju?i se obe?anom raju.

Zna?i kroz vjeru se ipak tijelo smatra iluzijom, što se kroz materiju mnogo jasnije vidi.

Vjernik nikada ne može imati dubok dah i uživanje, jer mu to vjera brani. A život je samo prirodno uživanje i nije ovisnost kao vjera.

SVE je jasno, interes je u pitanju, a mi ?emo se natezati bez rješenja, jer je materija i bog jedna stvarnost, samo kroz materiju jednostavna i saglediva, a kroz boga ?ista misterija koja ti nikada ne daje mir.SAMOSPOZNAJA KROZ SIMBOL FASCIKLE

Samospoznaja je sadržana u simbolu fascikle, sa zna?enjem: ono što ne vidiš na prvi pogled u sebi, možeš spoznati kroz analizu materije tijela na papiru koji je u fascikli. Tako ?e znanje u fascikli postati znanje i bogatstvo života.

Za po?etak neznaš NIŠTA (ideal materije), a trebaš istražiti SVE (život materije tijela).Nešto vidiš na sebi i od toga kreni u samospoznaji. Lagano uranjaj u sebe, onako kako te sam život i materija vodi, jer je u njima pravo znanje svijeta.Materijal fascikle nije bitan, jer su materijali mrtva priroda, a znanje unutar fascikle, poslije spoznaje biti ?e živo.Nabavi fasciklu izme?u nebo plave i indigo boje, koja ozna?ava istinu, prema svjetlosti, zra?enjima ljubavi i životu, prema uvidu i slobodi stvaranja.U fascikli trebaš imati ?ist list papira koji ?e upijati znanje iz samoanalize, ono što si sam otkrio. Slobodno stavljaj i ra?une za mobitel i komunalije, važno da je u njoj znanje života, a ti je nosiš uz sebe, kao simbol, sve dok znanje ne potvrdiš kroz život tijela.U proširivanju znanja, analiziraj život tijela, samo kroz materiju i sva stanja: fizi?ko, metafizi?ko i apsolutno, kroz tijelo, misli i svijest i budi neovisan istražitelj, ne bavi se sobom, nego idealom materije - NIŠTA. Teško je otkriti vezu s idealom, iz perspektive tijela - SVE, jer je u njemu velika zbrka, ponašaš se razli?ito, tako da ne možeš zamisliti da u toj konfuziji tijela postoji veza sa idealom.Poslije samospoznaje, svi istražitelji materije tijela i života, moraju imati jedinstveno znanje o postojanju svijeta.

Zbog toga ljubav i život imaju mo? spojiti sve ljude svijeta i sve što u njemu postoji. Uz to, imaju mo? lije?iti boli, crne rupe i sve negativnosti, kroz porem?ene odnose za mir u svijetu.Fasciklu moraš nositi uvijek kuda kreneš, SVE dok ne saznaš suštinu života tijela, kroz ideal NIŠTA. To ?e biti pravo bogatstvo i biti ?eš miran, oslobo?en svih želja, ovisnosti i briga.Ako ne vidiš život, ako si prezauzet, proširi znanje kroz obi?ne formule materije, bez tehnika, bez napora, prirodno i jednostavno, onako logi?no kako je i sam život logi?an.Za dublje istraživanje apsolutnog stanja materije kroz duh, sam odlu?i da li te toliko privla?i spoznaja onostranog i nirvane. U svakom slu?aju iz smospoznaje ?eš dovoljno spoznati apsolutno stanje materije i duh ?ovjeka, jer se sve svodi na vertikalu života tijela, na ljubav, karakter, misli, svijest i slobodu stvaranja.Samospoznaja života isklju?uje ovisnost o vjeri, sudbini ili bilo ?ega drugog što predstavlja iluziju više na materiju. Sama materija je stvarnost i iluzija jednovremeno i ništa drugo na ovom svijetu ne postoji. Ako ne postoji, ne moraš biti ovisan o njemu.Ti visiš o životu kao po tankoj niti koja ti je oko vrata (istina), i od tvoje budnosti i znanja ovisi da li si živ ili nisi.Prakti?ki imaš SVE (život tijela), ili nemaš NIŠTA (ideal materije), ako znaš.Najbolje kada izvršiš samospoznaju do kraja, kada stekneš uvid u život i slobodu stvaranja, tada ne misliš na SVE i NIŠTA, jer duboko znaš da su oboje u tebi kao jedna materija, bez predrasude, bez ovisnosti o vjeri, nego direktno, prirodno i jednostavno, temljem života materije tijela i ljubavi, zahvalnosti, pažnje i odgovornosti prema njemu (sebi - materiji).NIŠTA je centar svijeta i možda je ?udno kako može biti u tebi kada je svijet beskrajan, me?utim, bez NIŠTA, bez tog ideala tvoj život nije mogu?, jer bi se zatrpao od viškova koje ti SVE nudi. Nema veze kako ideal djeluje, važno da te može pro?istiti.Kroz samospoznaju, ono SVE na površini tijela, analiziraš i svodiš ka jednostavnijim formama, prema idealu, kad uranjaš u sebe, u fokus, u sažetak, u vrhovno znanje, u stanicu tijela, u sam život. Upravo te vu?e ideal NIŠTA, iako ga ne možeš dodirnuti. Važno je da se u samospoznaji i analizi materije, u pro?iš?enoj formi, ti ipak smiriš, kada imaš SVE.Suština samospoznaje i analize materije jest u tome da znaš kako u sebi, u svom tijelu ve? imaš SVE i ne moraš biti ovisan od onoga iz vana, izuzev zraka što dišeš, vode i malo hrane. Definitivno možeš i bez toga, ako znaš.U samospoznaji trebaš nau?iti da je život sažetak SVE u tvom tijelu, kao stvarnost i iluzija jednovremeno, kao uzrok i posljedica, obi?na promjena polarnosti, znanje i neznanje, ?isto i ne?isto, jasno i maglovito, dan i no?, zdravo i bolesno, želja i mir, ljubav i radost, podložno pro?iš?enju prema idealu NIŠTA.Posebno je važno znati da si ti uvijek dijete, ovoga puta malo zrelije. Ako si sada iznad 25 godina, zakora?io si u starost, ali ne i zrelost, slobodno se i dalje igraj. Zrelost jedino podrazumijeva zahvalnost, pažnju, ljubaznost i odgovornost prema životu i idealu, kao znanje, što ti je bilo nezamislivo u djetinjstvu, jer ti je igra bila važnija od ideala. Povrati?eš stari sjaj ako se po?neš ponašati kao dijete, sklono igri i ljubavi. Vjera, moral, sudbina i ozbiljnost ti nisu potrebni, jer ?eš time narušiti prirodu tijela, karakter i ponašanje u cjelini.Kroz samospoznaju ?eš nau?iti da je život krajnje jednostavan i vezan za centar vrtnje svijeta u idealu NIŠTA, iako je na prvi pogled op?a zbrka. Kada zbrku analiziraš i ona postaje jednostavna.

Kroz samospoznaju i analizu materije, trajno se osloba?aš vjere, sudbine, ovisnosti, želje, duše, energije, duha, uma, tehnika, simbola i znaš da je život zaista jednostavan kao igra i ljubav, da si kona?no dorastao toj jednostavnosti. Oslobodi?eš se zabluda, predrasuda i dilema o životu, jer ?eš imati pravo znanje o njemu.Biti ?e ti jasno da ti NIŠTA ne fali, jer imaš SVE.Ako misliš da ti nedostaje život, u suštini ti nedostaje ZNANJE.Ako vjeruješ u boga, nedostaje ti samospoznaja (kroz jednostavnu analizu materije).Ako ti je slab karakter, zna?i ne udišeš život, nedostaje ti ljubav (a ona je u tebi, jer je ljubav život).Treba ti ideal NIŠTA da se držiš za njega, jer nisi biljka ni životinja, koja može bez NIŠTA, bez znanja i ideala.Ovisnost se lije?i jednostavno i prirodno DAVANJEM, kroz ljubav i izdah, svega onoga što si uzeo od prirode (materije), a nisi vratio višak.Shvati?eš da si TI uvijek živ, a materija (tijelo) mijenja stanja i to znanje te osloba?a svake napetosti, straha, svake ovisnosti i želje.E sad, opet se postavlja ono staro pitanje: TKO SAM?To ?eš u samospoznaji otkriti do kraja, bez ostatka, što nije mogu?e u vjeri, duhu, tehnikama, simbolima i mrtvim stvarima koje te ?ine ovisnim. Život je živ i kao takav samo može biti ideal i stvarnost. Ono SVE oka?eno na život (tijelo), jest relativna, prolazna, objektivna stvarnost i to ne treba da te brine. Važno da si ti ideal, ozna?en kao NIŠTA i temeljem te spoznaje, miran si i slobodan.Tijelu daj ono optimalno što mu treba, lako ?eš to nau?iti iz anatomije i prehrane, a sebi daj NIŠTA, jer si idealan u analizi života.To je bingo.......
E L E M E N T IVatraSvi oni ?iji je primarni element vatra, ili u kombinaciji svojih brojeva imaju izražen element vatre u karakteru ili volji, svakako imaju višu mo? jasno?e uvida od drugih, iz prostog razloga što je Vatra pro?iš?ena materija kao duh.Svi znamo što je vatra u prirodi, zna?i oganj koji guta SVE, sa neograni?enom mo?i, jer živi od zraka i svjetlosti. Samo kada se vatra (oganj) ugasi, duh se materijalizirao u pepeo i tada je miran, prizemljen, prešao je u stanje mineralizacije i novog elementa Zemlja.Ljudi u elementu Vatra imaju veliki problem nemirnog duha u sebi i najviše što mogu ponuditi drugima jest zra?enje u vidu ZBRKE.Duh u boci (tijelu) je velika napetost i opasnost za tijelo, ali i za sve one u blizini tog tijela. U tom slu?aju osoba mora biti ovisna o materijalnim stvarima, da bi hranila Vatru, a što je ovisnost nego slabost i narušeni karakter tijela, kada je ponašanje ?ovjeka razli?ito.Ako nemaju prošireno znanje i završenu samospoznaju, osu?eni su na mu?enje unutar sbe, od duha koga ne znaju otpustiti iz tijela. Zato im jako treba materijalizam, treba im analiza materije, koja jedino može razobli?iti duh, raznizati ga, rasturiti ga i prevesti iz asolutnog stanja da nastavi put prizemljenja u tijelu.Kada se tu dodaju osje?anja, kao primitivniji oblik misli, onda je zbrka Vatre još ve?a po okoliš.U svakom slu?aju ljudi elementa Vatre nisu sami cjeloviti, jer im uvijek fali gorivo za Vatru.?ovjek nije samo jedan element, jer u prirodi ništa nije samo jedan element, jer je podložno prostoru i vremenu, podložno je oksidaciji i starenju.

Prirodno je da svatko u sebi proživljava sve elemente, sve znakove i sve simbole, kako bi imao osje?aj cjeline prostora i života.Kako bi svoje tijelo prirodno pro?iš?avao.Zadržati se na jednom mjestu puta je utopija i nepoznavanje života, gdje je jedini lijek jednostavna analiza stvari.Duhovne tehnike su važne samo kada si potpuno predan njima, ali to ne zna?i da ?eš od njih imati spiritualno iskustvo i mo? osloba?anja duha za trajno, kao prošireno znanje o apsolutnom.Izme?u SVE i NIŠTA, cirkulira svjetlost koja u prirodi stvara najviši kvalitet u živom, kroz sve elemente, kroz sve atrološke znakove, kroz sve forme i simbole. Zato je zabluda biti ograni?en u svom elementu ili svom znaku horoskopa. Zanimljiv si samo kada si cjelovit, bez znaka, simbola ili ograni?enja u karakteru. Cjelovit si samo kada si SVE, a to jedino možeš biti ako vidiš SVE u jednom pogledu kroz ideal NIŠTA.Svijet je beskrajan da bi ti išta spoznao do kraja i ono što znaš samo je nešto s površine što vidiš o?ima i možeš okusiti i dodirnuti. Suština stvari je najsuptilnija i ti?e se zumiranja kroz mnogo, mnogo nula.Upravo je ta ništica ideal spoznaje. Ti misli što ho?eš o sebi i bilo ?emu, ali ?eš znati život samo kroz ideal, kroz SVE ga ne možeš znati, jer je to nemogu?e, previše si sitan komadi? da bi vidio svijet u jednom pogledu.Pred novom svjesnom evolucijom, primitivno je biti ograni?en, bilo u vjeri, osje?anjima, nagonu, duhu, materijalizmu, karakteru, ponašanju, bilo u ?emu, kada imaš savršenu mo? misli i uvida, kada možeš korisiti svjetlost do punog sjaja, samo na na?in kada si miran, kada analiziraš i promatraš, kada kroz sebe propustaš sve, kao što rijeka krvi struji po arterijama, bez kraja. Zamisli sada nekoga tko zaustavi život u jednom osje?anju, u jednoj izmišljenoj duši? To je u najmanju ruku nezrelo.
SVE je tako cjelovito i univerzalno , i jedino ga možeš sagledati kroz fokus NIŠTA, jer druga?ije nije mogu?e.Pravilo je, da proširiti znanje jedino možeš od noga što ve? znaš, kada lagano uranjaš u suštinu, jer te sama suština osvješ?uje.Svaka misao koja još nema mo? znanja, ljubavi i života, još uvijek je primitivna, kao mentalno sme?e ili nezrelo sjeme.
Zato služi svjetlost da kroz nju misao poprimi najvišu mo?, tek si tada slobodan, jer ve?eg savršenstva od svjetlosti nema, u smislu života tijela.N I Š T A nije ni bolje ni lošije od S V E drugo, prema tome moraš duboko promisliti što život jest.

Život je izme?u, kao svjetlost, a ti postaješ svjetlost kada zra?iš od jasne misli i slobodnog uvida.Zato bez ideala NIŠTA ne idi nikuda, a uvijek budi SVE, da nisi ovisan od NIŠTA.Ovo je ve? zatvoreni krug života, kada ne možeš razgrani?iti što je starije koka ili jaje. Treba i koka i jaje, ali samo kroz ideal.Mnogima sam ve? dosadan sa tim SVE i NIŠTA, ali to je suština života i najbolji put do znanja.Pojam tijela, misli, duha i slobode, upravo je sadržan u idealu NIŠTA, ako znaš.Ni jedna spoznaja nije cjelovita ako ŽIVOT (znanje), ne potvrdi sam sebe, na na?in mira, ljubavi, jasne misli i uvida, bez TEBE, jer si ti konzument života, istraživa? i ideal, neovisan od bilo ?ega drugog.Tako je SVE cjelovito i TI si cjelovit jer si kroz spoznaju potvrdio NIŠTA.Sve spoznaje, znanstvene, religijske, duhovne, ideološke, stru?ne ili kako ve?, moraju biti u okviru SVE i NIŠTA, sa neutralnim analiti?arem, svjesnim entitetom koji misli. Jer što je analiza nego MISAO i uvid od misli.Problem je kada se spoznaja koristi kao instrument manipulacije zbog interesa, kao što je slu?aj vjere i demokracije.Spoznaja nema cijenu i moraš je braniti kao život, svim sredstvima, iako ?eš nekada biti trn u oku manipulatorima spoznaje.Kroz misli ti uvi?aš SVE i kada ti se ?ini da nije osvjetljeno, jer NIŠTA na svijetu nije i ne može biti bez svjetlosti i zra?enja svega osvjetljenog. Jednom osvjetljeno, mrtvo ili živo, uvijek zra?i, pozitivno ili negativno, prijatno ili neprijatno, zdravo ili štetno.SVE predstavlja kvarljivu robu, koja u vremenu (svjetlosti) oksidira, stari i poluraspada se, mijenjaju?i oblik i stanje same materije.

Jedino NIŠTA se ne kvari, nego je uvijek vje?no.Ljudi se osje?aju bijedno kao da nemaju život, jer ga ne ZNAJU. Samo ono što znaš daje ti mo? i budeš slobodan, a to su uvijek proste formule materije.Ti ne možeš misliti jasno ako ne dopustiš analizu i život, ako ne dopustiš svjetlost i zra?enje koje ve? imaš u sebi. Preskakati život nije mogu?e, niti je mogu?e proširiti znanje sporadi?no.Ljudi nikako da shvate mo? MISLI i kako je ona povezana sa svjetloš?u.
Kada udišeš zrak ti ne misliš i možemo re?i da je tada svjetlost u fazi oblikovanja tijela, bez tebe. Kada izdišeš otrove od oblikovanog tijela, po?inješ misliti jer ti treba novi udah. Onaj trenutak zabrinutosti kada izdahneš duboko je bezuvjetna misao o životu. Tada je svjetlost potvr?ena kroz istinu, a ti si dobio mo? misli. Da nije toga, ?ovjek bi se usrao od straha smrti, jer svaki izdah je smrt tijela, iako privremen.

Zna?i izdah je prepora?anje i vje?nost, potvr?en kroz jasno?u misli da ti se ne?e ništa loše dogoditi. Takva jasna misao ima mo? duha, probija tjeme glave, ide u etar, u zrak i ti ostvaruješ uvid u život, a to nazivamo najviša svjest ?ovjeka. Može ona biti još ve?a, ako ideš dalje prema nirvani i idealu NIŠTA, kada nestaje tvoje tijelo ali i TI nestaješ, ostaje samo ideal NIŠTA.

Ro?enjem si ušao u problem u život tijela, u SVE. Sada si sit svega i želiš NIŠTA u tijelu. To se postiže kroz smrt iluzije, a ne tijela. Kada tijelo stvarno umre, onda ?eš imati pravo iskustvo života, koje sada nemaš, a nemaš ni prošireno znanje, zato nemaš ni MIR, zato si zbunjen sa idealom NIŠTA, zato si ovisan o mnogim nebitnim stvarima, a imaš SVE u tijelu i zraku oko tebe.Duhovno nadmudrivanje je bez osnove, jer u meditaciju, kontemplaciju i eventualni duh ulaziš sam.

Analiza materije iz obi?ne perspektive tijela, onako u hodu je nešto pravo i ti?e se znanja i života sviju nas. Svi analiziramo život jer nemamo pravo znanje o njemu, nisu nas nau?ili, nisu ga ni oni spoznali.U duhovnosti je istraživanje usmjereno na dublje razine, ali svejedno, u samoj analizi materije, izme?u SVE i NIŠTA i duh je uklju?en, uklju?eno je apsolutno stanje i vakuum.Bog, duša, um, duh, energija, vjera, su samo višak u elementarnoj spoznaji, tim prije jer ti iz njih ne izlaziš, nego ostaješ zarobljen u kavezu.

U obi?noj analizi, ti si zaista miran, neovisan promatra?, onako kako treba biti. NIšta tebe ne nervira, nego istražuješ koliko možeš. U analizi ti nisi reakcionar, cijeniš sve ono što je netko prije tebe spoznao. U vjeri i duhovnosti, to ne možeš, jer si ovisan i ne MISLIŠ. Netko ti je oduzeo mo? misli, jer te drži nisko u osje?anjima.Tebi svjetlost ne dopire grlo, istinu i pinealnu žlijezdu. Možda sve završi do linije srca, ali to nije cjelovita spoznaja života, to nije pravo znanje, to nije MIR, a može biti ljubav i um.Uostalom potrebna je jednostavnost bez i?ega, bez rasprave. Ljubav u raspravi nije mogu?a, pa ni život, ni znanje. To se mora dogoditi samo od sebe kao kvalitet više i kao mo? više.Duh je ?arolija, pa to je tako jasno, me?utim problem je duh u kavezu (u tijelu), kada je netko pokrenuo um prema duhu, a nije ga u stanju osloboditi i onda je probelm sebi i drugima, jer mu je oduzeta mo? MISLI.

Tko navaljuje u vjeri i duhu, naporan je, jer to od njega nitko ne traži.

Drugo je kada netko poznaje duh i vjeru, a drži do jednostavnosti života. To je ve? respekt.

Jedno je sigurno, svijet u kome živimo je cjelovita pri?a, manifestiran ili ne, sadrži apsolutno SVE i NIŠTA jednovremeno, koje sagledavamo kroz idividualizirane živote, um svjetlost, znanje, misao i uvid.NIŠTA tu ne nedostaje.Imamo nobelovce, najmo?nije umove, kozmi?ka istraživanja, nanotehnologiju, dominantnu religiju, upornu demokraciju, mo? kapitala, ali u toj cjelovitosti ugrožen je svjestan entitet, kao netko odgovoran za znanje, život i spoznaju svijeta.I da apsurd bude ve?i, spoznaju samo rade mo?nici, a o rezultatima spoznaje ne obavještavaju pojedinca, nego spoznajom manipuliraju, prave?i od svega ?udo i fatamorganu, radi lova u mutnom. Tu nisu ?ista posla, ništa tu nije od znanja, života i ljubav, tu ne može biti MIR.Jedino TI, kao pojedinac i smrtnik možeš si priuštiti malo mira ako na SVE gledaš neutralno, bez reakcije, jer te ionako nitko NIŠTA ne pita.

Diši, pij malo ?iste vode, pojedi po nešto živo i slatko, u?i život od sebe samog, od onoga što ve? znaš, jer vidiš da te svi manipuliraju, da ti nitko ne govori istinu. Nju moraš sam spoznati, od iste svjetlosti kojom te i oni drže u mraku. Iskoristi svjetlost kroz mo? misli i osvjetli njihove manipulacije, laži, samo na na?in da se smiriš, jer im ionako ne možeš ništa.

Svrha života je da samorealiziraš sebe u slobodnoj misli i idealu, ne miješaju?i se u tu?e istraživanje.

Uvijek ima dobrih ljudi, traži i dobi?eš SVE. Najvažnije da ti nitko ne može oduzeti slobodu misli, a kada si slobodan imaš SVE i operi sebe kroz ideal NIŠTA.S V J E T L O S TUpravo svjetlost može SVE.

Ona te stvorila iz NŠTA.Život tijela i sada podržava ista svjetlost, ali ti to ne dopustaš onako kako je prirodno postavljeno.

Razlog takvog ponašanja jest ovisnost koju si dobio ro?enjem, kada si po?inio prvi grijeh prema svjetlosti. Taj obrazac je toliko jak da ga ne možeš napustiti. Ja?i je nego kada bi se preplašio od zmije otrovnice.Stvoren si u mraku, samo od zra?enja svetlosti, u tijelu majke.Pri ro?enju te do?ekala svjetlost, kao radost za budu?i život, ali nisi bio svjestan te poruke, uplašio si se od prirode i potražio nešto još. To još je bio prvi udah zraka, kao prvi grijeh na savršeni život, koji je bio i bez zraka. Drugi grijeh je tvoje prvo sisanje mlijeka.Tako si nastavio sa grijehom, koga i sada ?iniš kroz sve ovisnosti.Zato grijeh stavljaš ispred života, zato ne prepoznaješ svjetlost, zato si ograni?en u znanju, zato imaš želja još izvan života i zato patiš.Ista ta svjetlost te ponovo spašava. Dala ti je mo? misli, da se izbaviš za grijeh.Kada udišeš zrak, ti ne dopustaš svjetlost i ne možeš misliti. Tako zrak samo podržava tijelo.Jedino kada izdišeš taj ne?ist zrak, kao dokaz da tijelo nije od njega ?isto, pri dubokom izdahu, uplašiš se za život i naglo po?neš misliti. Onda ti svjetlost priska?e u pomo? i iza misli ti daje potvrdu života kroz istinu, a to direktno gutaš u grlu, kao slatku vodicu , kao eliksir života.?ovjek ima mo? misli samo kada izdiše. To je trenutak istine i pojave mo?i duha. To je odsko?na daska za svijest koja se stvara od uvida izvan glave i mozga, izvan tijela.Zato se kaže da je ljudska misao najviši kvalitet žive prirode, niži u instiktu životinja i još niži u klorofilu biljaka.Cilj života je sloboda.Nju jedino možeš imati kada izdahneš (?itaj kada umreš, jer svaki izdah je kratkotrajna smrt tijela). Obzirom da plitko udišeš i plitko izdišeš, tvoj život se odvija po principu „na žli?icu“, zato nemaš mir, nisi siguran u život, nemaš potvrdu da ?e trajati koliko ti želiš.Upravo si pokazao da ne želiš život, da želiš nešto izvan života.Ako se oslobodiš ovisnosti, pro?istiš tijelo i zadržiš samo ono elementarno, zrak i vodu, imaš šansu za velika ostvarenja života.To nije samo prazna pri?a, uvjeri?eš se ako probaš.Svi oni koji su prešli na destiliranu vodu i sokove od svježeg vo?a i povr?a, uvažavaju slobodu svih ljudi, uvažavaju vjeru i duhovnost, ovisnost i svako uživanje pojedinca, ali ujedno iznose svoja iskustva posebnih mo?i tijela i misli, na jednostavan, prirodan na?in uz zrak, kao elementarni život i destiliranu vodu, koja ?ini skoro 80 % tijela.

ZNANJESvijet je toliko beskrajan da to ne možeš ni zamisliti, još manje pokušati istražiti.

U toj beskrajnosti ipak je sve jednostavno i izvjesno.

Najve?i dokaz ti je sam život, koji se odvija kada si budan i kada spavaš.
Komplicirano je usuditi se istražiti svijet koga ispunjava sav prostor i vrijeme, sve sile.

Ti si u tome nemo?an, ali postoji prirodna mo?, kao prirodna inteligencija kojom možeš spoznati svijet kroz sebe, svoje tijelo, kroz minijaturu svijeta, ali opet cjelovito, jer si ti SVE i NIŠTA od svijeta spoznaje.

U suštini ti ne istražuješ NIŠTA, nego pokušavaš prona?i mir.

Zato je kreacija svijeta apsolutno inteligentna i sama te vodi preko jednostavnih formi materije, da SVE možeš spoznati direktno, iz života samog, igraju?i se istraživa?a, onako u zabavi, bez razloga. U tom istraživanju ti postaješ miran i ujedno znaš život, jer je on postao tvoje iskustvo.

Istraživanje svijeta se sastoji u davanju odgovora na nejasna pitanja.To mora biti jednostavno i bez ostatka, jer od istraživanja, spoznaje i znanja ne?e biti ništa.

Koristiš jednostavan alat SVE i NIŠTA i izme?u te krajnosti pronalaziš odgovore.

Ako je SVE i NIŠTA jedino što postoji na svijetu, onda je u njima suština. Igraju?i se tom suštinom, proširuješ znanje o životu i postojanju, kada složene forme života, možda iluzije, sagledavaš kroz uproš?enu i logi?nu materiju.

Tko se ve? na po?etku iznenadi da je suština samospoznaje dvije rije?i SVE i NIŠTA, taj zaista još mnogo mora u?iti iz obi?nog života, ono što je izvan tijela. Svakako taj još mora biti ovisan izvan tijela.

Tko prihvati analizu kroz SVE i NIŠTA, ušao je u svjetski laboratorij života materije i postojanja, ušao je u najve?u riznicu znanja, opet jednostavno, kroz dvije rije?i.

Mudraci Istoka nisu mogli u ono doba pretpostaviti nanotehnologiju koju danas imamo, ali su temeljem SVE i NIŠTA opet spoznali materiju do ideala.

EVOLUCIJAKolikogod zvu?alo paradoksalno, priroda je kroz ?ovjeka dala najviši kvalitet što je mogla.
To zna?i da je ?ovjek za prirodu put njene evolucije.
Zamisli samo da ?ovjek ne rabi prirodu, biljni i životinjski svijet bi opet morali stvoriti nekakav kvalitet za pro?iš?enje, jer se nebi moglo hodati zemljom od rastinja?

Sve što ?ovjek radi ima svrhu, bez obzira što je uvijek grijeh u pitanju, jer za svjetlost i idealnu materiju i sama priroda je grijeh.

Na prvi pogled ?ovjek radi SVE, ali ne radi NIŠTA drugo od onoga što mu prostor i vrijeme dopuštaju.PRIMITIVIZAM

Imaju?i u vidu SVE i NIŠTA od života, jedino TI možeš biti primitivan, ograni?enog znanja, smanjene mo?i misli i prosu?ivanja, ovisan o mnogim nebitnim stvarima izvan života.
Na drugoj strani tvoje tijelo, na prvi pogled ograni?eno i mateijalno, savršeno je inteligentno, na najvišoj razini stupnja evolucije žive prirode, koje se bezuvjetno drži života, iako si prema njemu bezobziran.

Ti se skrivaš iza ideala i umišljaš ga, a tijelo je cjelovito, ono ga proživljava direktno, jer je u njemu SVE što nedostaje idealu NIŠTA.IDEAL

Ne reagiram na N I Š T A, jer je to za mene ideal.?OVJEKSvaki se ?ovjek pravi važan, a u suštini je potpuno nemo?an i ovisan od svega. Tijelo je za ?ovjeka SVE, živo, prirodno i inteligentno, a on bez njega nije NIŠTA.

Previše o?ekuješ od ?ovjeka, a on je samo ovisnik od tijela, zraka, vode, hrane, prirode, svjetlosti, materije, ovisan je od svega. Zato se ?ovjek tako ponaša, uvijek kao griješnik.

ZNANJEProšireno znanje je samo uvid u život, uz svjetlost i misli, kada jasnije praviš razliku izme?u SVE i NIŠTA, izme?u tijela i „ja“, izme?u života svega i ideala.
Ž I V O TNa samom se po?etku name?e potreba za razumljivom pri?om o jednostavnosti op?eg života i postojanja. Pri?a mora imati po?etak i kraj, uzrok i posljedicu, u na?elu, koju možemo proširivati i analizirati do beskraja svijeta u kome se život odvija.Polaziš od onog temeljnog i najve?eg, a to je beskrajni prostor svijeta, kao ekementarni ?imbenik života. No ne možeš kroz pri?u mahati beskrajem, nego ga moraš svesti na po?etak tog prostora, na zamišljeni strogi centar vrtnje. Obzirom da je taj centar suptilniji od najsitnije to?ke prostora, jezi?ki ga ne možeš nikako druga?ije ozna?iti nego kao suštinu, ideal, nultu to?ku, ili jednostavno i razumljivo NIŠTA (u vjeri je to bog). Tako ?e NIŠTA u ovoj pri?i ozna?avati cjelovit prostora svijeta. Ideal je kozmi?ka pravda, kao ideja slobodnog stvaranja svega. Nitko za NIŠTA ne može biti kriv u postojanju. SVE je odgovorno za sebe, u onoj mjeri koliko svjestan entitet to može. Na kraju SVE se jednostavno i prirodno vra?a u NIŠTA, kada mu SVE postane napor i bol.Suprotnost od NIŠTA u samom prostoru svijeta je SVE (u vjeri je to tijelo) drugo.SVE drugo je VRIJEME, koje predstavlja svjetlost sa svojom konstantom kroz prostor. Tako ?e vrijeme biti posljedica stvaranja svakog individualiziranog oblika i života, bez obzira na veli?inu. Ono što vrijeme (svjetlost) stvori, na kraju ?e razgraditi, ako stvoreno izgubi mo? održati se u zra?enju vremena.Živa tvar, u tvom slu?aju TIJELO, najprije predstavlja ograni?en prostor tijela, kao kap vode koja pluta u oceanu cjelovitog prostora svijeta. Tako je tijelo individualizirani život unutar univerzalnog života svijeta.Pravda svijeta je zadovoljena jednom materijom koja je jednovremeno prostor i vrijeme, svjetlost stvaranja, kroz sve forme, oblike i živote, kroz sva njena stanja: apsolutno, metafizi?ko i fizi?ko.

Pri?a o životu i postojanju mora biti svima jasna, a život razumljiv jednostavno kroz NIŠTA i SVE.

Ovo ?e biti posebno važno kasnije kroz život, kada se pojavi grijeh i ovisnost, kada se pojavi želja, misao, bol i patnja, kada ?e biti potrebno da ljubavlju riješiš svaki problem, opet na jednostavan princip života materije kroz relaciju SVE i NIŠTA. Tijelo ?e kroz život biti SVE, a NIŠTA ?e biti ideal za njegovo pro?iš?enje i vra?anje u izvor ili po?etak života.Tako možeš zamisliti da je SVE i NIŠTA uvijek prisutno, jer ne mogu jedno bez drugoga. Život je bezuvjetni brak SVE i NIŠTA, a bezuvjetan je zao što se materija vjen?ala sama sa sobom, koja je oplemenila sebe i stvorila šareni svijet boja, iz vje?nosti mraka i crne boje, preko bijele svjetlosti. Materija je žensko, kao SVE, a ideal je muško kao NIŠTA. Tako je i u našoj objektivnoj prirodi, kada žena zatrudni, iznese trudno?u i na kraju rodi dijete. Muškarac se tu ne vidi, ali bez njega se dijete nije moglo roditi.

Tako ?eš shvatiti da život po?inje uvijek iz izvora, iz ideala, iz NIŠTA, ali to NIŠTA je stvarnost centra vrtnje svijeta, kao nukleus i beskrajna mo? svijeta, koja se dijeli na niže mo?i prostora, kroz vrijeme i svjetlost, kroz idividualizirane živote. SVE stvoreno je kodirano idealom NIŠTA i podliježe vremenu i svjetlosti, podliježe zubu starenja, pro?iš?enja i evoluciji.

U slu?aju ?ovjeka, ve? postoji evolutivno sjeme, stvarano milijunima godina, kako bi danas krenulo iz sjemena obi?nog spolnog odnosa muškarca i žene.

Moraš shvatiti da i prije ro?enja tijela život postoji kao NIŠTA i jednako ?e postojati vje?no i poslije smrti fizi?kog tijela.

Bitno je napomenuti jednostavnost razumijevanja života i postojanja kroz analizu materije, kako bi se logikom mogla analizirati sva stanja materije. Kada je potrebno dublje analizirati metafiziku ili apsolutno stanje, onda istraživa? ima na raspolaganju razne tehnike duhovne spoznaje, što ne mora uroditi spiritualnim iskustvom nirvane.

U obi?nom životu je dovoljno razumijeti život do razine ljubavi, mira, ure?enih odnosa, ?istog karaktera, istine, jasne misli i uvida, do radosti i slobode stvaranja.

Sama ljubav, kao zamjenica života, kao vertikalni protokol svjetlosti, ispunjava životni put svjetlosti tijela od udaha do izdaha, gdje dolazi do posebnih kvaliteta tijela i do bu?enja posebnih mo?i.Ve? si kompletan za igru života, za njegov po?etak. Život je krenuo iz NIŠTA i sada je u formi sjemena. Obi?no sjeme biljaka u prirodi se razvija u život biljke, jednostavno, uz zrak, vodu i svjetlost, fotosintezom i klorofilom.Kod životinja je sjeme usavršeno tako da se ono javlja u najpogodnijem trenutku zra?enja atmosfere u prirodi zemlje. Životinje se pare samo potrebe radi održanja i evolucije, a nikada zbog uživanja.Kod tijela ?ovjeka je evolucija sjemena još naprednija, ?ovjek može pokrenuti sjeme i novo ra?anje, kad ho?e, zato što ima uzvišenu mo? misli, što nitko drugi u prirodi nema.

Mo? misli ?ovjeka se prenosi i na životinje oko njega, kada ih on tjera na reprodukciju kad njemu treba, što u slobodnoj prirodi ostalih životinja nije tako. To je dokaz da je život SVE i NIŠTA, kao svjetlost sažeta u mislima ?ovjeka.Evolutivno naslije?e ?ovjeka je materija, zato je tijelo materijalno, onda njen ideal zato ?ovjek po ro?enju nije NIŠTA, jer još nije primio dovoljno svjetlosti, nije tijelo stvorilo kvalitet i mo? misli. Naslije?e je genetsko, kroz DNA spirale tijela. Naslije?e svjetlosti je klorofil iz biljaka, iz vegetacije, zelenila i atmosfere. Naslije?e je i instikt životinje, kao intuicija.Sve su to kvaliteti materije sublimirani u kvalitet tijela.U trudno?i tijelo ne diše, niti je imalo dišne organe na po?etku oblikovanja, ali je svakako živo. Trudno?a je posebno stanje kao mikrokozmos, kada su ubrzanja jednaka ?istoj svjetlosti, bez atmosfere i usporenja. Zato je progresija razvoja fetusa za jedan sat linearnog vremena, kozmi?ko vrijeme deset milijuna godina. Za devet mjeseci se tijelo u cjelosti oblikuje i kada se rodi, zbog atmosfere na zemlji, to oblikovanje se potpuno uspori i za sljede?ih devet mjeseci tijelo samo poprimi koju kilu više, zubi?e, pokrete, ali sva svjetlost odlazi na kreiranje aktivnosti mozga (u vjeri je to duša), kada se formira poseban kvalitet tijela i posebna mo? misli (u vjeri je to um).Život kao suština postojanja je direktna igra prostora i vremena (svjetlosti), tijela i ideala (u vjeri duh), SVE i NIŠTA, misli i svijesti, s ciljem kona?ne slobode stvaranja samog života, bez ovisnosti od materijalne prirode, što predstavlja cilj evolucije materije, kada se spirale DNA stanica tijela usavršavaju do mogu?ih 12, sada ih je 2.

Kroz ovu pri?u ?eš sam uvidjeti što je znanje - život, a što vjera - potreba za znanjem i samospoznajom. Znanje je direktan život, a vjera je posredan život, preko iluzije boga, duše i duha. Vjera predstavlja ovisnost i bez obzira na sentimentalnost prema božanstvu i pjesni?koj duši, moraš imati u vidu da se radi o aktivnosti mozga tijela u mislima, da se radi o transformiranju materije i samo ?eš kroz nju direktno razumijeti život i znati ga sada jednostavno i prirodno, bez vjere u njega. To je bitno jer ti život dišeš direktno, ne možeš disati preko boga. Bitno je kada dišeš ti nisi ovisan ni o kome, a kada si u vjeri ti si ovisan o bogu, duši i osje?anjima. U vjeri je svjetlost još više usporena, ne postoje misli, nego samo osje?anja, kao ljubav prema božanstvu i kao ograni?ena sloboda kroz kvalitet duha.Svjetlost stvara mo? misli, a vjera zadržava te misli u osje?anjima, zbog interesa vjere, zbog manipulacije ljudima kroz ideologije, kroz vladavine i današnju demokraciju. Ljubav kao životni tok, bude u vjeri zaustavljena na razini srca, kao prirodni imunitet, ali to nije vrh SVE, postoji nešto još do ideala. U vjeri ne postoji sloboda stvaranja, jer je sve božja volja. U bibliji nema stvaranja, samo se moraš moliti. Suludo je moliti se ne?emu - ŽIVOTU, na koji si izravno oka?en. Kada si na život oka?en srcem i osje?anjima, onda je to napor, jer srce to ne može izdržati. Kada si o život oka?en jasnim mislima, duhom i sviješ?u, onda se slobodno voziš po životu, izravno kroz sva stanja, od udaha zraka, preko istine, osje?anja, posebnog kvaliteta životne sile, nagona, seksualne mo?i, želje, kvaliteta odnosa, imuniteta tijela, ponovo kroz istinu koja ?e potvrditi život u jasnim mislima, sa posebnom snagom duha, koji izbija tjeme glave i u prostoru iznad stvaraš uvid u život, radostan si i slobodno ga podržavaš, kada usput radiš ono što želiš, potpuno svjestan tijela i postojanja, bez ovisnosti i straha, bez vjere, nego izravno kako te svjetlost vodi.

Besmisleno je ?ekati na udah zraka od boga, kada to radiš u spavanju i bez njega. Ujutru kada se probudiš, umjesto da si izravno slobodan, ti se ka?iš na boga, kao da si sam nesposoban živjeti.

Slobodni ljudi su radosni, puni ljubavi, poletnosti, druže se i možeš na njih ra?unati.

Ovi ostali u vjeri su isklju?ivi, njima je sloboda zabranjena, osobito sloboda ljubavi, jer jedino moraju ljubiti gospodina. Kada nedjeljom idu na misu u bogomolju, oni mrze susjede koji tamo ne idu, pa je li to život dostojan ?ovjeka? Da li to može netko objasniti ili je sve božja volja, da ti ideš u crkvu, a oni drugi da sjede u kafi?u? Zbog vjere i mržnje koja izvire iz nje, kao negativna ljubav u svijetu, dolazi do sukoba i ratova, gdje opet crkva vodi glavnu rije? i raspolaže kapitalom svijeta. Demokracija je prozirna, nije održiva, ideologije tako?er, a u vjeru nitko ne smije dirnuti, jer je unutar vjere bog i duša. Primitivno je to, ali svejedno stvara najve?i kapital svijeta. Ve?ina je u to uklju?ena, podržava iluziju, zbog vlastite koristi, zbog lojalnosti društvu, zbog posla i pla?e, bez obzira što se to na djecu reflektira negativno. Djeci treba igra i život, bez ovisnosti od društva, obrazovanja i vjere. Tko to njima brani i zbog kakvog interesa? No ipak je tu umiješana evolucija, koja kroz svjetlost nalazi sve forme postojanja i opravdanost toga, koliko god neke stvari izgledale paradoksalno i koliko god te neke pojave iritiraju. Kada promisliš, SVE ima svrhu, jer ionako je SVE NIŠTA.Ako je materija jedna, svijet, svjetlost, sunce, zrak, voda, priroda i zra?enja kroz život tijela, ako je ljubav jedna, ?emu podjele, jer prije vjere nije bilo vjere, a život tijela je bio. Tko je tu prevaren? Tko je izmišljen kasnije? Da li je manipulacija život ili vjera?

Tko sada reagira na ova pitanja, da li onaj slobodan ili onaj pogo?eni vjernik? Pa nisam ga ubio prostom logikom stvari i života. Duboko razumijem ograni?enost u osje?anjima, sentimentalnosti i pjesni?kom izrazu, kada ne možeš re?i „moj mozgu ja te volim“, nego kažeš „o dušo moja“, ali se time ne mora manipulirati.

Vjernici su svakako izmanipulirani, jer je vjera djelo vrhunskih majstora života. Bibliju nije pisao pastir, nego netko koga je car prisilio da stvori nešto veoma jako za nepismeno pu?anstvo. Na po?etku vjera i duhovnost su možda imali smisla, ali danas to više ne drži vodu, iz prostog razloga što imamo prošireno znanje o životu, mnogi danas meditiraju, mogu dublje sagledati stvarnost, kada se skida pau?ina vjere sa prirodnog života.Polako dolazi vrijeme otrežnjenja, da se jasno pokaže što je znanje o životu, a što zabluda. Sa vjerom se ne može mahati u nedogled, jer smo pred vratima nove svjesne evolucije, koja ne drži do božje volje, nego do evolutivne potrebe pro?iš?enja same materije tijela.

Zna?i li to da ?e vjernici ostati u osje?anjima, a ovi neposlušni i slobodni ?e dobiti novu mo? kodova stanica tijela? Vjernici ?e i dalje biti u bogomoljama, a ovi slobodni ?e letjeti na mars, jer zemlja je pred izdahom, a vjernici to prihva?aju zbog božje volje. Živje?u još onoliko i više godina da ih vidim ho?e li imati hrabrosti popustiti u vjeri ili ?e nestati skupa sa živom prirodom. No, sve mi je jasno kao na dlanu, jedino nemam mo? da ih ovoga trenutka animiram na život.

Život, preko misli i uvida je direktno pra?enje vremena i brzine svjetlosti, što u osje?anjima nije mogu?e. Nije mogu?e ni u nagonu, seksu, želji ili uživanju u hrani, pi?u i drugim nebitnim stvarima.Moraš znati da si ro?enjem po?inio grijeh, kao trajni obrazac ovisnosti, zato jer si po?eo disati, zato jer si po?eo sisati mlijeko (budu?a prehrana). Preko stvorenog grijeha postao si životno ovisan, a prije ro?enja to nisi bio. Svjetlost koja te oblikovala u trudno?i, kao zra?enje tijela majke, sada ?e ti pomo?i da u tebi stvori poseban kvalitet i mo? misli, snažan duh i uvid, da se ponovo vratiš u onaj izvor, u onaj ideal odakle si i došao.Vjernike razumiješ do kraja, bez ostatka, jer je to u analizi života veoma vidljivo, ali oni ne žele tu?a mišljenja, ponajviše ne ona protiv vjere u boga. Kod vjernika ne postoji ni racio, ni logika, jer su ograni?eni u vlastitoj iluziji.?esto u?em u crkvu, ali se nikome ne molim, jer znam život direktno. Smiješni su mi oni koji tamo do?u povijeni u srcu kao da su na izmaku života. Jedini uspravan je sve?enik koji dobro zna što je vjera, ali ona njemu godi zbog pla?e i komfornog života. I sa njim popri?am otvoreno o svemu. Nitko od sve?enika mi nije sporio pri?u o životu tijela kroz materiju, ali smo skupa dogovorno prešli preko nametnute vjere, jer je to viši interes. Zanimljivo je što me vjernici mrze kada ?itaju ovu pri?u, a sa sve?enicima sam jako dobar.Pjesma kaže: „pusti, pusti vjeru....“, vratimo se na znanje o životu, gdje smo najtanji, jer ga imamo u izobilju, pa ne znamo što ?emo s njim.

Rodio si se, kre?e život, javlja se prvi strah, trebaš zrak i ego ti dopušta da ga udahneš, jer je strah bio ja?i od ega. A strah je prvi poreme?aj karaktera, kao prva karakterna obrana.Po?inio si prvi grijeh.No to nije SVE, igra po?inje pohlepom, drugom karakternom obranom, jer želiš vodu i hranu. Ego ponovo popušta i ti sisaš maj?ino mlijeko.

Ve? imaš dva jaka obrasca ovisnosti za budu?i život.

Dani idu, mozak se razvija, po?inješ osje?ati, gledaš, raspoznaješ stvari i ljude oko sebe, ne misliš, ali preko svjetlosti, preko boja aura ljudi i predmeta prepoznaješ njihove kvalitete. Tako jednostavno prepoznaješ majku, jer jedino na njoj vidiš zlatnu boju bezuvjetne ljubavi, tu boju nemaju drugi prisutni pored tvog kreveta. Neki te jako plaše magli?astim bojama aure, jer imaju jake probleme i ne zra?e pozitivno. Oni to ne vide, jer su ograni?eni u karakteru, a ti si još ?ist i SVE ti jasno, iako još NIŠTA ne misliš. Ne misliš ali jako osje?aš i to ti je poseban obrazac ovisnosti o osje?anjima i emocijama.

Sam ego ti daje mo? intuicije i to?no znaš kad si gladan i žedan, ali ti ego ne daje da nešto izbaciš iz tijela. Zato ne piškiš i ne kakiš, SVE dok tijelo to ne mora uraditi. To je obrazac dobitka života na koji uvijek ra?unaš i sve što je u tijelu ti zadržavaš, bilo da su otrovi u pitanju, višak hrane, mutirane stanice tijela, boli, negativne želje, sje?anja, bilo koja druga reakcija. SVE su to tvoja iskustva života tijela, ti drugo NIŠTA neznaš, još nisi proširio znanje o životu.Udah zraka prolazi grlo, to je tjesnac i sirova potvrda budu?eg života tijela. Zrak u plu?ima, kroz metabolizam krvi obnavlja stanice tijela i time poprimaš poseban kvalitet, kao mo? životne sile u vidu nagona i seksualne mo?i, radi reprodukcije života. Reprodukcija života nije ra?anje novog djeteta kroz spermu, nego ne dopustiti stvaranje sperme, a vrhunac svjetlosti u predorgazmu usmjeriti na ljubav i imunitet tijela. To zna?i ti moraš mislima upravljati kvalitetima tijela. Sada ti dolaziš do izražaja, tvoje znanje i zrelost, ?ime ?eš potvrditi da li si ZA ili PROTIV života.Opireš se, zadržavaš dah, ali imaš potrebu za novih zrakom, zato nerado izdišeš. Kroz izdah zraka se duboko preplašiš za život, jer nisi siguran ima li zraka izvan tijela i usta, jer si još mali i neznaš misliti. SVE ti se dešava intuitivno, NIŠTA iz znanja. Tako ?e tvoj život biti obilježen intutivnim uvidom i sviješ?u. Tvoja ?e sloboda biti intuitivna i život u cjelini. SVE ?eš mo?i predosjetiti, samo kada si miran, samo kada si uz život, a to je stanje prirodnog imuniteta, ljubavi, jasne želje i misli, jakog duha i slobodnog uvida. To je stanje potvrde istine i svjetlosti života.Udišeš život, gutaš ga zrakom, gutaš svjetlost i SVE to podržava život tijela, ali to nije cjelovit život, jer moraš zadovoljiti i ideal, a to si TI. Pri udahu su tvoje misli sirove, slabog kvaliteta, tek na razini osje?anja, nagona i sex potencijala. Pri izdahu, tijelo je pro?iš?eno, krv brže struji, stvorio se vakuum oko srca, krv može u?i u sve žilice mozga, sve organe, sve funkcije endokrinog sustava ?ime se život ure?uje do kraja.

Tako ona ulazna svjetlost u tvom fizi?kom tijelu poprima najviši kvalitet u mo?i misli, duha i iznad tjemena glave završava u svijesti, kao univerzalnom životu. Tako je individualni život tijela, kroz vertikalu daha, kroz vertikalu stvaranja, kroz svjetlost i istinu, povezan sa univerzalnim životom svijeta materije. Tako je SVE od tijela povezano sa idealom NIŠTA.Sve što bih ti dalje pri?ao, možeš logi?ki promisliti, jer sam ti zatvorio krug i životni put tijela. Osvjetlio si ga istinom, udahom, podržao život tijela i zadovoljio sebe, tako možeš biti miran jer život ide dalje sam od sebe, a ti budi ovisan tek toliko da ne ?iniš ve?i grijeh. Diši, pij vodu i hranu, jer ne možeš gutati krutu hranu, nego slatku vodicu iz usta, a ti sam odaberi što je slatko kada jedeš, a što nije. Što je živo, a što mrtvo, samo budi realan, nemoj ovisiti od okusa, nego razmisli, analiziraj SVE, jer od toga ovisi da li ?eš u kona?nici života dobiti pro?iš?enje kroz NIŠTA, kroz mir, bez koga život nema slobodu. Uz to probaj SVE iz radoznalosti, ali još bolje promisli o svemu, da se ne uvališ u ovisnost.Imaj uvijek u mislima da je ljubav ina?ica života, kada ne moraš misliti, nego direktno uranjati u život. I kada ti ne ide, kada osje?aš bol, grli ljubav, sko?i u rijeku ljubavi, ona ima mo? da te okupa, da ti spere sve ne?isto?e i mentalno sme?e, da ti od tijela napravi NIŠTA u trenutku, da te oslobodi od SVE. U?i i stvaraj naviku da je tvoje tijelo kao SVE samo slika u ogledalu ideala NIŠTA, iako ti se sada ?ini druga?ije. Ti osje?aš da je tijelo stvarno, a TI (ideal) nisi i tu jedino pomaže znanje i analiza materije, kada sam shvatiš suštinu, bez ostatka.U realiziranju života moraš uvijek ra?unati na univerzalnost postojanja, jer tvoj život tijela nije NIŠTA u odnosu na cjelinu svijeta, ali je ujedno SVE što imaš od te cjeline. Temeljem tog znanja i direktne vertikale života, kroz obi?an dah, ne moraš reagirati na NIŠTA, jer iza toga postoji SVE slobodno, kao što ti želiš biti slobodan. Tvojom reakcijom remetiš ne?iji mir i nemaš na to pravo. Imaš pravo na samospoznaju i analizu stvari. Imaš pravo da ti SVE bude jasno, drže?i se jednostavnosti života kroz formu ideala NIŠTA.Zato neka ti NIŠTA bude SVE u životu.Na prvi pogled je ponavljanje rije?i SVE i NIŠTA malo dosadno, ali je to uvijek jednostavna suština života i postojanja. Bez toga ti nemaš razumijevanje života bez ostatka. Samo si tako jednostavan sam sebi, a drugima zra?iš pozitivno.Svakako je SVE i NIŠTA nešto najjednostavnije, u pore?enju sa kompliciranom duhovnosti i vjerom, kada iluzija tijela postaje kompletna fatamorgana neznanja. A ne mora biti tako, jer je materija jednostavna, jer je tijelo logi?na, fizi?ka, misaona, inrelektualna, duhovna i svjesna pojava materije, gdje si i TI sadržan.Nemoj NIŠTA komplicirati ako želiš da ti život tijela bude jasan. Kada postigneš potvrdu života kroz znanje, onda uživaj koliko želiš, onda istražuj sva stanja materije i života, ovoga puta mirno, bez reakcije i vjere, bez osje?anja, nego onako neutralno kao promatra?, jer tako treba biti.S po?etka ove pri?e ti si samo po?etnik i u?enik. Sada si postao u?itelj jer si pri?u života utjelovio kroz svjetlost, kroz znanje i potvrdio sebi kroz misli, duh i jasno?u uvida. Tako je znanje sam život, nije ni?ije. Nema veze tko istražuje život, jer se znanje svakako proširuje. Ono što je netko zabilježio u spisima, tebi je jednostavno dostupno, ali to ne vrijedi NIŠTA, ako ne zaživi u tvojim mislima, ako ne bude potvr?eno tvojom istinom u grlu, tvojim dahom i duhom.SVE je život - znanje, a NIŠTA je potvrda svega, jer je tako kreiran svijet. NIŠTA se rasipa preko svjetlosti beskrajnim prostorom, postaje SVE stvoreno i ponovo se vra?a u izvor.NIŠTA je uvijek NIŠTA, kao jedina stvarnost života, u kome su SVE niže stvarnosti, kao iluzije na ideal.Bol nastaje kada neznaš život, kada ga tražiš u ovisnost izvan tijela, kada odbijaš svjetlost, iako to nije mogu?e, kada od jedne iluzije tijela pokušavaš stvoriti sve druge iluzije i to je zaista napor, kao crna rupa, nepodnošljiva u tijelu. Ako promjeniš smjer, SVE - tijelo, boli i crne rupe, ispireš kroz NIŠTA, jer se to može, ali jednostavno kroz zrak i vodu, kroz ljubav kao prirodni imunitet, kroz destiliranu vodu i sokove od svježeg vo?a i povr?a, jer to nije grijeh, nego uživanje. To je prirodno postavljeno.Shvati, život je znanje i materijalizirana svjetlost iz ideala NIŠTA, koje je vje?no crno, a u tvojoj prirodi šareno, kao SVE boje spektra. Zato ti je život šaren u svemu, mislima, osje?anjima, želji, ljubavi, bolima, uvidu. NIŠTA ti nije jasno, jer ne dopustaš mir. Jedino kada ne zadržavaš svjetlost u tijelu, kada je svom brzinom propustaš kroz misli, duh i uvid, ne vide se njene boje, samo osje?aš radost od života. Tek tada po prvi put osjetiš da si TI znanje i život direktno, bez vjere, bez posrednika i ovisnosti.Nakon spoznaje i pro?iš?enja tijela, u tebi se stvori poseban kvalitet vidljiv u spavanju, kada spavaš budan, kada si krajnje miran i vidiš život direktno kao na dlanu. Toj radosti i ?aroliji nema kraja, jer tu nema boli, nema problema, nije san, nije iluzija, nego je ?ista stvarnost života, onako prirodno, neovisno od bilo ?ega. Tu nema ni tebe, ni ljubavi. Nema ni?ega, ali je istinito i vje?no. Iz takve perspektive ti se ne budiš, jer si ve? budan. Obi?an ?ovjek ima san, jer živi u kaosu, nemo?an da izbjegne zbrku, jer nema znanje. Prosvjetljen ?ovjek je vje?no budan i kada spava.Onda se oni tvoji pitaju kako si posebno pametan, kako na svako pitanje imaš pravi odgovor, a ništa posebno, jednostavno se baviš analizom materije života tijela, gdje nema TEBE, niti si TI bitan u životu. Zašto bi bio bitan, ako si izravno u njemu. Sebi?nost je prava izdvajati sebe od života, što za posljedicu ima šizoidno ponašanje i strah od smrti.

Bitni su samo oni koji ne misle, oni koji umišljaju, oni koji ne dišu duboko, oni koji vjeruju, oni koji su još nezrela djeca, bez obzira na godine starosti.Takvima život nije bitan, ali su im bitni vjera, simboli i sve druge ovisnosti, a to je nezrelo.
JEDNOSTAVNOSTSvi znamo što je jednostavno, ali gdje toga ima?Promatraju?i druge, njihovi problemi nekako izgledaju jednostavniji i mogu?e ih je sagledati i riješiti.?ovjek naprosto ne može sam sebi biti jednostavan, jer uop?e nije SAM.

I onda kada možeš biti miran, nisi jednostavan jer ne misliš. Tebi se ?ini da misliš, ali zbog straha dokazuješ da ti je udah plitak, a strah je samo to i ništa više.U prijevodu, strah je nisko u spolovilima, koja su zbog plitkog daha ostala bez krvi i kisika, ostala su hladna. Taj osje?aj hladno?e stvara nelagodu i neizvjesnost, manifestiranu kao strah, razli?itog intenziteta, koji ?eš ti poja?ati kroz iluziju koriste?i se stvarnim motivom iz života. Ti ?eš strah oka?iti za nešto, jer ga ne vidiš kao dah. Ti sam sebi želiš poja?ati mali strah da ga bolje osjetiš, a onda je kasno, strah po?inje vladati tobom.Zato uklju?i svjetlost da ti pomogne. Po?ni misliti o strahu, diši duboko, neka toplina krvi pregrije spolovila, neka se stvori nagon i sex želja. Slobodno dovedi sebe do orgazma, ali nedaj da se dogodi. Pregrijanost spolovila sprži strah, a onda ga kao otpad, najprije kroz imunitet i ljubav, a onda kroz istinu u grlu, progutaj ga i mislima izbaci kroz duh, tjeme glave, neka se rasprši u eteru prostora.

Drugi put ve? znaš kako se nositi sa strahom. U svakom slu?aju ne bježi od njega, imaj ga u kavezu, a ne da on tebe drži kao zvjer u kavezu.Strah je samo upozorenje ega da ne dišeš pravilno, jer se zbog toga remeti karakter tijela.

Moraš raditi na otklanjanju uzroka straha kroz pra?enje daha, kroz misli o dahu, sa posebnim osvrtom na izdah i vakuum oko srca.Pravilno disanje je kada udahom zraka osjetiš toplinu u spolovilima, zadržiš to koliko ti ugodno i bez zadržavanja sadržaja, mislima podržiš dubok izdah istrošenog zraka.Poslije dubokog izdaha, kada su plu?a prazna, zadrži dah i uvjeri sam sebe kako je život mogu? i bez zraka, jer si tako stvoren u trudno?i. Od te navike zadržavanja daha, stvaraš jak vakuum oko srca, zbog stezanja ošita (dijafragme), što za posljedicu ima povla?enje krvi prema periferiji tijela, prema sitnim krvnim žilicama, osobito u mozgu i žlijezdama.Ne postoji tehnika disanja, nego postoji promišljanje i budnost u dahu. Tehnika je sama životna potreba udaha i izdaha, a mislima odre?uješ dubinu. Ako ti je do dubljeg života stalo, udišeš ga i izdišeš duboko. Ako si plitak u dahu, život je tako?er na žli?icu i mogu?e su boli.Upamti, misao podržava dah, a od daha ovisi karakter tijela, imunitet, ljubav i mir.Kako god ga okreneš, moraš biti budan u životu, a to jednostavno provjeravaš kroz radost i volju.I gdje je jednostavnost?Naravno u tebi, jer sam vidiš da je izvan sebe SVE jednostavno. Nebo je uvijek veselo i kada je obla?no, svjetlost tako?er, vegetacija i SVE ostalo. Samo TI uprskaš stvar, jer NIŠTA ne misliš, sklon si uživanju, osje?anjima i zadržavanju zra?enja. Ti uživaš kada se zra?iš samo u jednoj to?ki, recimo u spolovilima, zaboravljaju?i da i ostali dijelovi tijela, ostali organi trebaju to zra?enje. Uživaš da hranom i okusima zra?iš jezik i usta, ne razmišljaju?i za posljedice po krv i limfu.Zato je svjetlost lijek, kao istina, kao misao, kao stvoreni duh i kao slobodan uvid života. Svjetlost je najja?e zra?enje u prostoru koja ti zadovoljava sve želje za uživanjem, samo to moraš znati mislima dozna?iti svuda u tijelu. Obi?nom vizualizacijom sadržaja zra?enja, do svakog organa, do svake to?ke tijela možeš dovesti laser svjetlosti i iscijeliti crnu rupu i bol. To nije ništa posebno, svatko to može nau?iti, ako zna i želi.Ono što ti radi iscjelitelj to možeš i ti, jer je on obi?an smrtnik kao i ti, ali on misli, a ti uživaš.Nije dovoljno što se ležiš na suncu, ako ne misliš o životu, tijelu, organima, funkcijama. Bez obzira na svu mo? svjetlosti, ona u tvojim mislima nije podržana i kao takvu je tijelo ne propušta. U suštini tijelo proživljava negativno, istrošeno zra?enje svjetlosti, jer živi od pokvarenog zraka, jer ne izdišeš otrove.

Bez misli ništa u tijelu ne radi normalno, zato jer si svu pozornost usmjerio na osje?anja, na strast i ovisnost. Jedino kada spavaš, kada isklju?iš sebe iz života, ego sam preuzima sve funkcije tijela i zato mirno spavaš, ali i dalje se petljaš kroz san. Najviše 2 sata tijekom no?i daš priliku egu da se odmori od tebe, a to je onaj period no?i kada je sunce na potpuno drugoj strani od tebe, iza zemlje. Tada prirodno osjetiš da nema svjetlosti i onda se prepustiš egu, jer duboko znaš da je ego inteligentan prirodno a TI nisi.Zamisli da si svih 24 sata života prepušten egu, kao u trudno?i? Bio bi savršeno miran i neovisan. Disao bi pravilno, pio vodu, hranio se živom hranom zdravo i uživao. Imao bi ?ist karakter i ponašanje bez reakcije. Za tebe bi život bio jednostavan kao SVE i NIŠTA, bezuvjetno i jednovremeno.Ne moraš se pitati zašto to ne možeš, jednostavno griješan si u postavkama života.

Zato se koprcaj u željama i patnji, mu?i se uvijek kada ne misliš, valjda ?eš iz boli izvu?i pouku, kada nemaš drugog izbora.Izreka kaže: „Pametan misli - ovisnik uživa“.JEDNOSTAVNOST

SVE ve? postoji inteligentno, na fizi?koj, metafizi?koj i apsolutnoj ravni, podržano, u vremenu i prostoru, podržano idealom NIŠTA.Svako sjeme, bez obzira koliko je fizi?ki sitno, suštinski je prirodno inteligentno da nastavi evolutivni tok. Prakti?ki je i sjeme u evolutivnom toku, samo malo izdvojeno od direktnih utjecaja zra?enja koja ubrzavaju njegovu evoluciju. SVE opstaje zbog prostora i vremena, a sjeme je održivo što u sebi uvijek ima dovoljno vode za preživljavanje i izobilje zraka oko sebe u kome su sva zra?enja neba i zemlje.

Sjeme ?ovjeka se ne ?uva na zraku, nekoj vre?ici ili ostavi. Ono je najbliže svjetlosti i stvara se u trenutku, uvijek novo i živo, a to je evolucija materije tijela dopustila, kako bi ?ovjek održao kontinuitet sa svjetloš?u, kako ne bi sebe usporio u evoluciji.

Kroz trudno?u, sjeme se razvilo u fizi?ko tijelo, koje u sebi ima svoje kvalitete i mo?i, o?itovane u egu i po?etnoj svijesti, potpuno dovoljnoj za nastavak života.


Po ro?enju beba je savršeno inteligentna za nastaviti evoluciju tijela. Zbog ega, tijelo se navikava na otvoreni prostor prirode, na zrak, zato ga udiše i inteligentno prepoznaje kako je zrak njen budu?i elementarni život. SVE je u bebi podržano svjesno, iako još ne misli, niti govori. Svejedno beba zna plakati i to je mo? svijesti i govora.Poslije zraka, beba - tijelo prepoznaje mogu?nost opstanka kroz vodu u atmosferi i po?etnoj hrani u ionskom obliku. Zato traži sisanje mlijeka, guta ga i podriguje, svjesno odobravaju?i mlijeko kao budu?u vodu i hranu za život tijela.Kroz odrastanje tijela, dijete se jednostavno adaptira na ponu?ene uvjete, lako u?i i usvaja SVE, ?ime se prvi put susretne. Naravno, u tom susretanju sa realnim životom tijela, dijete usvaja loše navike roditelja, sredine i društva, poprima sve ovisnosti, iako mu to nije potrebno za život. Kasnije ?e dijete uvidjeti pogreške i samo raditi na proširivanju znanja, u smislu skidanja magle sa svijesti i života, jer ?e imati cilj ponovo biti slobodno, kao pri ro?enju.Dijete ?e biti pod utjecajima tradicije sredine, vjere, demokracije i društva, iako u svemu tome ima više interesa nego prirodnih postavki života.Svakoga inteligencija prati, zbog same materije tijela, koje usput, kroz život i transformiranje, stvara bolje kvalitete kroz viših mo?i.Uz svjetlost i zra?enja neba i zemlje, tijelo po?inje intenzivno zra?iti ljubav, koja se manifestira znanjem. Ljubav je mladom bi?u obrazac života i znanja. Ako ti ponestane ljubavi, u smislu da zaboraviš na nju, još uvijek imaš mo? proširiti znanje i vratiti se bliže samoj inteligenciji. Svaka ovisnost udaljava ?ovjeka od vertikale slobode stvaranja života i inteligencije i jedino patnja i boli mogu natjerati pojedinca da se vrati u normalu.

Manifestirana ljubav u tijelu poprima kvalitet i mo? misli, jer se o ljubavi zaista mora misliti. Ona je održiva samo ako misliš na nju. Zato kažemo da je ljubav direktan protokol života. Ljubav je beskrajna rijeka ?iste krvi u ?ovjeku, u svemu kao ?ista voda koja život u prirodi zna?i. Svi moraju znati da je ljubav neovisna o drugome, ali podsje?anjem na drugoga, ljubav postaje izražena. U suštini ljubav je protokol aktivnih i pozitivnih misli i duha, ?ime se svjetlost i zra?enje tijela ne zadržava. Bilo bi dosadno da se sam u sebi podsje?aš na ljubav, jer si sam sebi dovoljan. Ljubav mora i?i preko partnerstva i prijateljstva, preko hrane, zraka i vode, jer je to obrazac života i grijeha, bez koga se ne može.

Svatko zna da je sam sebi dovoljan, ali se nitko time ne zadovoljava.

Kako pojedinac sazrijeva, život se komplicira, kada se suo?ava sa novim problemima, željama i bolima.

Uz misli, koje su samo mo? ljubavi, svjetlosti i najbolje zra?inje vlastitog tijela, ne postoji problem, želja ili bol koja ne može biti riješena, jer je materija tijela inteligentna i svemogu?a, jer SVE u tijelu uvijek usmjerava ka pro?iš?enju, ka vje?nosti, ka idealu NIŠTA.Tako ti sam otkrivaš jednostavnost života, iako ti nitko to nije pokazao. Otkrivaš da možeš kroz jednostavan i elementarni dah, probuditi u sebi SVE što ti treba: silu tijela, seksualnost, imunitet, istinu, jasnu mo? misli, izgraditi duh i osloboditi ga kroz uvid i svijest, kroz slobodu vlastitog kreiranja života.

Lakše je ako ti u?itelj pokaže jednostavnost života, ali ako nemaš u?itelja, a roditelji i sredina ne nude više kvalitete, onda moraš sam sve uraditi.

Moraš prepoznati život, jednostavno kroz ljubav, kroz duboko razmišljanje, kroz prošireno znanje o životu, ?ime se bezuvjetno vežeš na njega i postaješ jedno s njim, prirodno, jednostavno i svjesno, dovoljno inteligentno za sva ostvarenja.Otkrio si da se jednostavnost života sastoji u budnosti, sveprisutnosti i pra?enju vlastitog daha.
Misliti o dahu je savršenstvo koje ?ovjek može ostvariti, bez napora, ako to razumije i želi, ako sebi dopusti mir i neovisnost, ako nije podložan vjeri i sudbini, ako shvati da je život najve?a prirodna enciklopedija znanja, koja se usvaja u jednom pra?enom i dubokom dahu, na na?in brzine svjetlosti.

Jednostavno ti postaješ jednostavan i živiš slobodno, opet sa svrhom evolucije tijela, kada dobro znaš što zna?i svki dan života i šta sve trebaš napraviti za život tijela.

Obzirom da si od idealne materije, predstoji ti ideal, a to postižeš tako što ?eš raditi svjesno, duhovno, istinito, misaono i ljubavno i navoditi vlastito tijelo da u sebi stvara encime za vje?nost, da tijelo prevodi svoj imunitet u višu razinu postojanja.
Tako se od esencije sjemena tijela, ne prosipa sperma, nego se esencija koristi za stvaranje eliksira vitalnosti tijela i dugovje?nosti.U tome ti pomaže svakodnevni mir, ?ist karakter i ponašanje, svjesnost o potrebi zraka, destilirane vode i sokova od svježeg vo?a i povr?a, kao najbolje hranljive tvari, žive, organske i koloidne u ionima, za prirodnu gradnju suštine stanica i tijela.

SVE je mogu?e od materije i SVE može biti komplicirano, jer je u prostoru i vremenu SVE aktivno i zra?i, ali TI imaš individualizirani život u tijelu i moraš odabrati samo ono što te uzdiže i ?ini slobodnim u toj kompliciranosti. Bez obzira na sva dešavanja oko tebe, nitko ti ne može ugroziti mir, ljubav, misli, duh, istinu, svijest i slobodu stvaranja života, pa i kada si u ratu zarobljen. SVE ludosti viših sila ?e pro?i, a u tebi uvijek postoji prirodna inteligencija koja ti daje najvišu mo? misli, duha, svijesti i opstanka u vlastitoj slobodi, kada si siguran da NIŠTA nije nedostižno i da je jednostavnost uvijek potrebna.Nekada je Buddha prepoznao inteligenciju tijela kroz dah i prosvjetlio.
To je uradio i Isus, ali ga trenutak prosvjetljenja zadesio na po?etku stvaranja vjere i religije.
Ništa tu nije slu?ajno.
Pogrešku u vjeri su po?eli ispravljati Hipokrat, Pitagora, Ajnštajn, Tesla i mnogi drugi, ali je ve? kasno, interes stvaranja vjere je dugo najmo?niji na svijetu.Nije suština u vjeri, ideologijama, društvu, demokraciji i ograni?enjima slobode stvaranja, nego u budnosti i ljubavi pojedinca koji je mo?an misliti o svom životu. Zato mnogi pokušavaju individualno popraviti stanje u svijetu, kroz vlastito duhovno pro?iš?enje ili jednostavnost življenja, sa znanjem da ?e se pojaviti netko dovoljno mo?an da savlada SVE negativitete u prirodi gdje hoda ?ovjek.Danas se taj interes vjere mora razbiti o glavi mo?nika, kako bi evolucija ?ovjeka mogla i?i dalje, ili ?e uslijediti nešto što nitko ne može pretpostaviti.Trebaš znati da o?ekivani ulazak ?ovjeka u novu svjesnu evoluciju ne zna?i preseljenje na neki drugi planet, zbog starenja zemlje. Suština je u genetskoj strukturi tijela, koje se adaptira na postoje?e kvalitete i zra?enja devastirane prirode.

Stanice tijela se obnavljaju brzinom svjetlosti, tako se i genetika obnavlja, sukladno prostoru i vremenu, sukladno novim kvalitetima zra?enja. Tijelo je uvijek inteligentno adaptirati se na ponu?ene uvjete opstanka. Uop?e ne ?udi što djeca danas ne vole prirodnu hranu. Više ih privla?e prera?eni okusi mrtve industrijske hrane. To je postalo primjetno izraženo poslije osamdesetih, s pojavom indigo djece, a onda su uslijedila kristalna djeca, negdje oko 1995. godine. Danas se genetika novoro?enih beba usmjerava ka tri zavojnice spirala DNK, kakve primjere ro?enja imamo. Nitko nije genetski limitiran, samo je predodre?en kvalitetima zra?enja u prostoru gdje živi. U prosvjetljenju su mogu?e svih 12 spirala, ne ?ekaju?i na evoluciju ?ovje?anstva, jer je svatko od nas poseban živi entitet, podložan vlastitoj evoluciji tijela.

Obzirom da mo?nici svijeta ne popuštaju u novim tehnologijama, niti to mogu, za o?ekivati je da ?e sve uskoro biti satkano od umjetnina. Nije bitno da li ?e to uslijediti sutra, za 200 godina ili kasnije. Krupna dešavanja su mogu?a za manje od 100 godina, ako imaš u vidu tempo industrijalizacije i mo? nanotehnologije.Bez obzira što sada imaš i što ?e se dogoditi, uvijek možeš misliti i biti jednostavan. Ako je suština života znanje i dah, a dah se sastoji od udaha (smrt) i izdaha (preporod), ne trebaš se plašiti nikakvog smaknu?a i nestanka planeta, jer si ionako svjestan da fizi?ko tijelo nije kraj života.

Ti dobro znaš da mnogi imaju materijalna bogatstva za život na tisu?u godina, ali su svejedno ograni?eni u znanju, karakteru i ponašanju, i ne mogu biti jednostavni.Prou?i dah, neka on postane tvoj život, prošireno znanje, mir, ljubav, istina, misao, duh, svijest i sloboda, i uživaj, jer te NIŠTA ne može iznenaditi. Znaš SVE, a drugo ne postoji.

Ako je život ideal, onda je tvoje znanje i jednostavnost, potvrda tog ideala.

NADMUDRIVANJE

NIŠTA na svijetu ne može biti inteligentnije od same materije, jer je ona SVE što postoji, u bilo kom obliku, životu ili stanju.

Svatko se treba potruditi spoznati život kroz prošireno znanje o materiji tijela, jer ono definitivno može SVE, ali je to individualni ?in, neovisno od drugih. Naravno, kada je znanje u pitanju, ono nije ni?ije vlasništvo, imamo pravo proširivati ga i koristiti bez ograni?enja. Kra?a znanja nije mogu?a, kao što ne možeš ukrasti tu?i život.

Prema tome, induvidualno je šta tko sada zna o životu, jer od tog znanja u kona?nosti ovisi jednostavnost pojedinca, njegova mo? ljubavi i zra?enja na druge ljude. U tome nitko nije limitiran.

Tko je pored vlastitog tijela i svjetlosti, ograni?en na vjeru ili duhovnost, ili nešto drugo, to je u po?etku njegov problem, ali i problem suštine. Svakako smeta kada u prostoru postoji nešto krivo postavljeno, nešto opasno za taj prostor, nešto što negativno zra?i. ?ovjek nije opasan zato što ima snagu tijela, nego što ima mo? mržnje, koja se širi kao ljubav, jer izvire na istom mjestu gdje i ljubav. Od ljubavi svi uživamo, a od mržnje možemo i rat provocirati.

Kako je znanje najve?e bogatstvo ?ovjeka, upravo kao sam život, jedino je ono mjerilo vrijednosti ?ovjeka.Život tijela je individualiziran, ti vidiš kroz svoje o?i, ?uješ svojim ušima, dodiruješ, mirišeš, jedeš i to je osobno tvoje, ali tvoje tijelo je cjelina prostora, jednog života i jednog postojanja materije, jedne svjetlosti, jedne istine i zra?enja koje svi osje?amo. To zna?i individualizirani život ne može biti samo tvoja stvar, nego moraš biti prirodnog ponašanja prema svemu što te okružuje.

Zato postoje zajedni?ke vrijednosti kojima smo zahvalni jedinstveno, koje su svima razumljive bez ostatka. Ljubav, istinu, život, slobodu, svijest, misao razumiju svi ljudi svijeta, bez obzira na podneblje, vjeru, jezi?ke razlike, jer je to od zra?enja. Temeljem života, znanja i ljubavi, svi smo bra?a i sestre, bez obzira što nas dijele i bez obzira što ti vjeruješ u te podjele. Jer da nije tako ti ne bi bio u vjeri, razli?it od slobodnih ljudi i ubije?en si kako je vjera i prije života. SVE je smiješno, jer da nije tako bilo bi tužno, žalosno i nepodnošljivo. Ovako NIŠTA nije bitno, samo može uznemiriti vibraciju prostora.

Ako ti uporno navodiš nekoga, koristiš simbole, ovisnost u vjeri, kopiraš citate i youtube prezentacije, onda si zaista još nezreo, jer je cilj biti jednostavan, onako kakav si u prirodnim postavkama. Kada u tebi prepoznajem tu?e simbole, onda si mi kompliciran, onda vidim da si ponosan i ograni?en u karakteru, a kako da ti pomognem kada umišljaš da si pametniji od mene, a to uop?e nije bitno. Pamet je nešto osobno, a znanje je životno.Život je znanje, ljubav i dopuštenje da se dogodi SVE i da na NIŠTA ne reagiraš, jer nisi bolji ni od ?ega drugog.

Ako ti ne smeta plasti?na mrtva igra?ka s kojom se dijete igra, valjda sam bolji od te plastike, valjda u meni postoji nešto živo, zajedni?ko tebi?

SVE ima svoju evoluciju, svoj individualni život, koga ti nemaš pravo osporavati i prekrajati.Ova grupica i op?enito nije mjesto za nadmudrivanje, dokazivanje i prepucavanje, nije sabor za repliku, nego prostor?i? svijeta, gdje svatko ima pravo i mjesto malo pri?ati sa sobom, pa ako se netko drugi nadoveže na tu pri?u, mogu?e je proširivanje znanja.

Nije dopušteno da nadmudrivanjem ono lijepo bude prekriveno neznanjem i mržnjom, jer je netko „bolji“. Nitko nije bolji, svatko je za sebe naj-naj. Kome netko smeta, ne mora biti u njegovom prostoru.

Ako je ovdje netko došao nepozvan radi druženja, neka ostane koliko mu drago, ali da ne soli pamet drugima i da ne uznemirava osobno nikoga.

Što se života ti?e i znanja ti?e, svatko neka pri?a što zna, bilo to i pogrešno, ve? ?e se netko javiti da pojasni stvar i tako se širi ljubav, a život postaje jasniji u znanju, bez vjere i sudbine koja ga samo zamagljuje.ZDRAVLJESve što je živo, zdravo je ako su prirodne postavke prisutne.Još uvijek je nebo, svjetlost, zemlja, priroda i zra?enja u granicama održivosti, zdravlja i sre?e, bez obzira što svaki pojedinac komplicira sebi život.Svaka bol tijela je samo prirodno upozorenje, kao nedostatak svjetlosti u nekom organu, funkciji tijela ili nekoj to?ki, bilo u osje?anju ili kostima, kao crna rupa kojoj treba pomo?.

U prirodnim postavkama tijelo je savršeno inteligentno, nesebi?no, preko ega bezuvjetno budno i tu bolima nema mjesta.

Problem je u nositelju tijela koji se iživljava nad njim, koji je nepažljiv prema njemu, nezahvalan, neljubazan i neodgovoran, a ?esto i bezobziran. Ta bezobzirnost se ti?e same svjetlosti, koju TI zbog ovisnosti, zbog osje?anja ili ?ega drugog, oduzimaš od tijela i usmjeravaš na nešto nebitno, na nešto što ionako prima istu svjetlost. Sve što želiš iz vana osvjetljeno je istom svjetlosti, ali kada to želiš, oduzeo si svjetlost od svog tijela i to boli, to je crna rupa, jer se ego buni, a karakter te upozorava.Zato se djeca bune kada pored majke imaš i švalerku, jer oduzimaš zra?enje ljubavi.Strah, pohlepa, neiskrenost, mržnja i ponos, samo su upozorenja tijela. To nisu neizlije?ive slabosti. Karakter se ?isti u trenutku, ako to dopustiš, ako misliš, ako si preventivno okrenut zdravlju.Medicina je nemo?na jer se bavi bolestima, nitko tu ne pri?a o zdravlju. Prirodne boli tijela pokušavaju lije?iti umjetnim lijekovima koji su ?isti otrovi. To zna?i da se svakim lijekom iz ljekarne tijelo traumira i šokira u regiji crne rupe. Tu svjetlosti nema i dalje, ali je od lijeka narkoza prisutna. Bol nestane samo kada misliš o njoj, jer misao je svjetlost, kao laser koja lije?i SVE, jer je stvorila SVE.NIŠTA ne postoji što svjetlost i misao ne mogu izlije?iti, jer je sve stvoreno od NIŠTA i svjetlosti.Kada misliš direktno si u životu, direktno si zdrav, budan si prisutan i preventivan, ispred si svake slabosti. Tada bol ne živi, tada TI uživaš.Mnogi najprije umisle bol, a onda se njome zabavljaju, naravno kod složene lije?ni?ke procedure. To su ljudi koji ne dopuštaju ljubav, koji se ne druže, koji reagiraju na SVE, kojima je emocija važnija od MISLI. To su oni koji se druže sa ku?nim ljubimcima, a ne sa prijateljima. To su oni koji vjeruju, a ne proširuju znanje. To su oni koji reagiraju a ne misle.Bol ne postoji ako si preventivan, jer se stalno pokazuje da se ?ovjek uvijek lije?i sam ako pokrene volju.Zato ne smiješ sažaljevati bolesnog, jer moraš znati da je umislio bol. Trebaš mu još re?i da to nije NIŠTA, postoje još teže boli, neka sam sebi dopusti ve?u bol. A kako je emotivan i reakcionaran, pokazat ?e ti da ne?e biti bolestan. Bolest je samo inat, kao obrazac iz djetinjstva, za neispunjenu želju.Svatko se ubija u osje?anjima kada ga sažaljevaš, ali ako mu kažeš ubij se ve? jednom, onda se on ohladi, jer nije spreman umrijeti.U svakom slu?aju zdravlje je znanje i potvrda života, kao dokaz budnosti u dahu, mislima, duhu i slobodi. Zdravlje je uvijek prirodan imunitet i ljubav. Tko zna zdravlje, zna mnogo toga o životu.

Z N A NJ ENe postoji ve?e znanje od života materije tijela.

Me?utim, materiju poznajemo samo kroz površinsku sliku tijela, kroz emocije, osje?anja, želje, boli, istinu, ljubav, ali je SVE to veoma površno, tako da na kraju NIŠTA nije jasno u vezi samog postojanja.Nije poznato fizi?ko stanje tvari, još manje svjetlost i metafizika, mentalni sadržaj tijela i intelekt, a ponajmanje duh i apsolutno stanje materije. O idealu nema ni govora.Nemaš pojma o zraku, destiliranoj vodi hranljivim tvarima u koloidnom obliku, a kako ?eš imati pojma o nevidljivim stanicama tijela, o spiralama DNK, o crnim rupama, bolima, vibracijama i svega onoga što život jest.Nije to nesre?a ni sre?a, tim prije imaju?i u vidu ?injenicu da ne možeš biti ispred evolucije materije tijela.Kao griješnik i idealista, kao reakcionar i vjernik, kao bolesnik, ograni?en si u spoznaji, kada ispada da si ovisan od života, kada podvajaš sebe od života, kada ti se život u cjelosti bezuvjetno nudi, a ti ga odbijaš, nepromišljeno, bez duha i nesvjesno.Nešto se krupno valja iznad naših glava, u prostoru svijeta. Valjda se to oduvijek valja, samo sada jasnije osje?amo. Možda osje?amo približavanje Vege i Polarisa, te velike utjecajne planete na atmosferu zemlje i život u prirodi. Bitna je 2.036 i 2.104 godina, kada ?e utjecaji tih planeta biti veoma izraženi kao zra?enja, na ponašanje ljudi i žive prirode. Ti utjecaji su pozitivni za ljude i živu prirodu.S druge strane SVE više smo ogrezli u umjetninama, ponajviše u industrijskoj mrtvoj hrani i ne?istoj vodi. Zrak u atmosferi je tako?er previše zaga?en.

SVE skupa daje prikaz na zemlji, kao poseban kvalitet u ponašanju ljudi. Ti ne slutiš da su neko vrijeme tvoje stanice tijela u pripremi za još jednu ili više spirala, od dvije osnovne koje sada elementarno imaš. SVE se to postiže novim tehnologijama, novim kvalitetima i mo?ima zra?enja, a SVE stvoreno nešto zra?i, bez obzira na konstantu svjetlosti. Svjetlost nije u pitanju, nego zub vremena stvorenog, koji se polako mijenja, stari, gubi mo? opstanka u fizi?koj formi.Zato kažem, znanje je direktna preslika života, kao odraz svih kvaliteta i mo?i zra?enja. Više od toga se ne može, niti se može nazad u evoluciji materije.Tvoje tijelo, pa i cjeli planet su ništica u odnosu na prostor svijeta i svjetlost. Suština je što je planet star, izrabljen, kao što tijelo ?ovjeka u vremenu ostari.

Planet bi mogao biti o?uvan i produžio vijek opstanka, samo kada bi taj griješnik ?ovjek popravio svoju genetsku strukturu, kada ne bi morao devastirati prirodu i bogatstva zemlje.Tijelo ne stari zato što se stanice ne obnavljaju, nego zato što TI ne podržavaš njihovo obnavljanje, zato jer ne misliš, zato jer umišljaš da možeš uživati vje?no, zato jer imaš vje?ni život. TI vjeruješ da je život tijelo i tu si se prevario, ali ne možeš popraviti stanje jer nemaš prošireno znanje, a ve? si duboko postao ovisan.

SVE je to?no, samo je tijelo u tome ugroženo i podložno zubu vremena, položno smrti.
Ne vodiš ra?una o tijelu, naravno da ne vodiš ra?una ni o kome, pa ni o planetu.Sada si na klackalici preispitivanja, da li možeš nešto popraviti i urazumiti se ili je ve? kasno?

Ne brini, nastavi uživati, ionako ni do sada nisi cijenio život. Kako to da si se sjetio njega?Frka ti od smrti, a neznaš pobijediti strah, zato u?i, nikada nije kasno.
M A T E R I J ASvijet u kome živiš je jedinstvo kao postojanje sa savršenstvom u centru vrtnje i nižim inteligencijama izvan centra, u smislu apsolutnog, metafizi?kog i fizi?kog stanja, u smislu svih svojstava i mo?i individualiziranih oblika ili života.

Savršeno i stvarno je samo nešto cjelo, vje?no i neponovljivo. Nešto što se ne može više dijeliti niti biti nešto bolje. SVE drugo je inteligentno i mo?no na svoj na?in, ali kao iluzija na savršenstvo.

Život materije tijela

Ako centar svijeta ima beskrajnu mo?, svakako je stvarnost u odnosu na zrno pijeska na periferiji svijeta.Razlika stavrnosti i iluzije je vidljiva u svijesti ?ovjeka, posebno izražena u dubokoj meditaciji, jer je to stanje dubokog mira, koga ?ovjek nema u obi?nom delanju.Fizi?ko tijelo je skup svih inteligencija u njemu, sa posebnom mo?i svijesti o savršenstvu i vje?nom postojanju. Najviše što u tijelu može biti jest apsolutna inteligencija vakuuma u stanicama.Svjesnost tijela se postiže njegovim životom i vezom sa univerzalnim prostorom, preko više inteligencije svjetlosti, preko koje tijelo živi, usavršavaju?i sebe kroz svoju evoluciju, onoliko inteligentno koliko mu priroda stvari to dopušta.Optimalno, vitalno, ?isto i zdravo tijelo ima prirodan ego i ?ist karakter u kome je mogu?a spiritualna mo? svijesti, kao preslika univerzalne svijesti prostora. Ako je univerzalni prostor proziran kao staklo i zrak, kao nešto bez boje, mirisa i okusa, onda tijelo takvo nije, zato je svijest u njemu ograni?ena.

Kroz pro?iš?enje je mogu?e dovesti tijelo na razinu univerzalne svijesti u posebnom stanju duboke meditacije. Jednom implementirana svijest u tijelu, kao njegovo iskustvo i znanje, održava tijelo na toj razini svijesti, bez obzira gdje se ono nalazi u prostoru.U samom životu tijela i njegovoj evoluciji od ideje, sjemena, za?e?a, trudno?e, ro?enja, odrastanja, sazrijevanja i osvješ?ivanja, stvaraju se svi njegovi kvaliteti i sve njegove mo?i. U tijelu je SVE bitno i NIŠTA nije za odbaciti. SVE ono što ne pripada prirodnom životu tijela, svjestan entitet u njemu bi trebao odbaciti. To se najprije odnosi na navike raznih ovisnosti zbog same prirode sredine i ograni?ene mo?i adaptiranja tijela u njoj.?ovjek se rodi zbog dopuštenja ideala i viših inteligencija, što ?e kasnije opravdati kroz svoje znanje i zrelost, kada ?e sam pokušati potvrditi inteligenciju u sebi.Naravno može se dogoditi da život tijela pro?e na nižoj razini svijesti ?ovjeka, zbog ovisnosti koja ga je op?inila i zadržala u materijalnim ograni?enjima, kada nije imao vremena uzdignuti sebe na višim razinama svijesti. Takvo ponašanje nije bitno za cjelinu postojanja, ali svakako odre?uje kvalitet života pojedinca, njegovu radost ili patnje.Inteligencija tijela ?e odlu?iti dokle ono živi i kada ne može više opstati u toj ravni, oduzima mu mo? života i prevodi ga u elementarno stanje oblika. Na taj na?in se ništa nije dogodilo, samo je potvr?ena iluzija tijela.Svjesno tijelo je nešto drugo i može opstati po želji, kada prepoznaje put ideala i odre?uje prostor i vrijeme u kome ?e ?ekati pojavu ideala. To je u prirodi uradio dijamant i zato ima najvišu vrijednost, kakvo?u i mo?. Dijamant je nama put postojanja jer je sam sebe potvrdio i mi to prepoznajemo. Veli?ina dijamanta nam govori što je on mogao biti na po?etku. Kroz njega ?emo istražiti da i mi možemo posti?i njegovo stanje, savršenstvo i postojanje, jer je on stvoren od univerzalne svijesti duha kojim se i mi služimo.Svijest je najviša mo? slobode, koncentracije, mira i znanja. To je stanje meditacije, kao spavanje u hodu ili budno sanjanje.

Svijest je dopuštenje brzine svjetlosti u sebi, kada se poništava otpor vremena. To zna?i da se trebaš navikavati da živiš cjelim bi?em a ne samo u to?ki emocije, osje?anja, želje, mašte, u vjeri ili sudbini.Svijest je najviše iskustvo tijela, kao najviše znanje o životu i postojanju. To je prava radost i sloboda užitka bez razloga, bez ovisnosti. Ako se toliko smiriš, tvoje ?e disanje prestati, jer ?eš pokazati tijelu da mu ni zrak nije potreban.Svaka ovisnost tijela o materijalnim zadovoljstvima izvana, dokaz je plitkog daha, nemirnog duha u tijelu, ograni?enog znanja i mo?i misli.Kada se potpuno prepustiš ljubavi, ona ima mo? da te uvede u svjesnost.Pogrešno je kad roditelji od djece traže da u?e ili nešto drugo. Na taj na?in djeca gube mo? slobode, igre i radosti, nego stvaraju reakciju na traženje roditelja. Tako je u svim odnosima. Kada nešto tražiš od drugoga, kao da si ga blokirao u svijesti. Zato je važno da svaki ?ovjek živi jednostavno, ?im manje ovisan od drugih, na razini vlastitih mo?i i potrebe tijela.

Pogrešno je kada partneri u braku ili bilo kom drugom odnosu name?u svoju volju drugome i pokušavaju ga ograni?avati po svome.Jedino tako možeš biti slobodan, bez reagiranja, kad znanje dolazi do izražaja, kada je mir izvjestan, kada je koncentracija na život, kao volja jaka.Osje?anja, navike, želje, vjera, dokaz su nedovoljnog promišljanja i nezrelosti, kada svijest nije mogu?a na višim razinama.Ako je svijest nešto univerzalno, vezano za prostor i vrijeme, onda se moraš navikavati gutati taj prostor i vrijeme (svjetlost i duh), kroz dah, dubokim udahom duha i još dubljim osloba?anjem iskoriš?enog sadržaja. Nemiran duh u tijelu je samo višak plinovitih otrova, od kojih se tijelo guši.Jednostavnost daha je u dubokom udahu i izdahu, u gutanju duha i svijesti. Kroz dah, ti ostvaruješ vezu prostora tijela, sa univerzalnim prostorom svijeta i na taj na?in poprimaš kvalitete i mo? univerzalnog.Svijest je beskrajna i vje?na. Kao takva nije ovisnost niti svojina, ali je svakako umije?e da uroniš u nju kroz znanje, slobodu, ljubav i mir.Nitko ne može biti svjestan ako ne diše duboko i ako se ne smiri. Svaka zbrka kao žurba u ponašanju je niža svijest i poreme?aj prirodnog ega, kada se obavezno ispolji po neka karakterna obrana, kroz strah, pohlepu, neiskrenost, mržnju ili ponos.Za sve nas je od posebne važnosti ponašanje u smislu dobro?instva, prijateljstva, op?e ljubavi, pravde, kada svatko nastoji održati mir, proširivati znanje i radovati se bez razloga.Tko se u odnosima isti?e, bahati, reagira, ponižava druge, pravi se važan, pokazuje materijalno, tko name?e emocije, osje?anja, strast i vjeru, dokaz je nedovoljne zrelosti, kada su mogu?e sve slabosti.Na drugoj strani kad netko ima zrelost, ljubav, kada promišlja i najviše se raduje životu, osjetiš u njemu poseban kvalitet preko o?iju, osjetiš da zra?i dobrotom, njegove su o?i milije od drugih i taj te privla?i. Njemu ništa ne name?eš, jer ako to uradiš pokvari?eš milinu.To se u?i, jer je život samo znanje i svijest.Jednostavnost se o?ituje kroz znanje, slobodu, mir i radost, kada je svaka ovisnost svedena na najmanju mjeru. Ako je i vjera ovisnost, bespredmetno je potencirati je i njoj trebaju razmisliti oni koji su joj podložni.Beba kao simbol ?isto?e ?ovjeka i milosti, je mirna, slobodna, radosna, bez razloga, bez reagiranja, bez misli, ali univerzalno svjesna života. Svi smo mi prošli to iskustvo, ali smo zaboravili na njega i svatko treba vratiti sebe u to stanje, ako zna i može, ako ima volju.Beba je mila zbog svijesti, ali je ujedno najmanje ovisna o obi?nom životu, koji ?e za nju biti veliki izazov da ga spozna, po cijeni gubitka svijesti na ra?un prirodne ovisnosti tijela.To je igra na SVE i NIŠTA, želju, patnju ili mir, jednovremeno. SVE se može, jer je sadržano u prirodnim postavkama ?ovjeka, ali je ipak individualna stvar života tijela pojedinca, koje je samo posljedica svih uzroka zbog ?ega ono postoji.Svjetlost kao duh nije zalutala u ?ovjeku i ona ne gubi vrijeme zbog njegove ograni?enosti, me?utim to je jedna materija i ona pruža šansu tijelu da se održi i pro?isti na najvišoj razini.Svjetlost zna?i život, ali nije milostiva, jer je savršena i bliža idealu. Milostiv može biti samo pojedinac koji zna što je svjetlost.Iz perspektive svijesti obi?nog ?ovjeka, stvarnost je njegova emocija, osje?anje, želja ili mašta, ali to ne zna?i da je istina. To je samo ograni?enost pojedinca u smislu ispoljene ovisnosti i zastoja na putu života. Svijest prevazilazi svaku ovisnost, svaki zastoj i ograni?enost misli. Svijest je uvijek sama sebi dovoljno, a ako je nekome stalo do nje, mora je gutati dahom i istinom.Nije mir osje?anje i emocija u srcu. Zbog toga mnogi ne mogu spavati u miru. Nepristojno je kada odrastao ?ovjek pokazuje emocije i osje?anja, možda se njima i ponosi. Ne može biti dobro kada netko dominira, negativno zra?i i stvara zbrku oko sebe.Društvo ti nudi ograni?enu univerzalnost, a ti moraš prepoznati apsolutnu univerzalnost života. Sama imenica DRUŠTVO govori da to nije život pojedinca, da to ne može biti sloboda, znanje, mir i radost. Jednostavnost je kada je jedno svjesno, a ne kada društvo name?e kolektivnu svijest.

Pojedinac koji zna život i ima svijest, nema mo? rušiti društvo, ali ?e svakako živjeti na svoj na?in izvan svih utjecaja društva i naravno biti ?e parazit tog društva. Ali taj parazit, ako je od ?istog sjemena, ima mo? jednoga dana srušiti iluziju društva. Zato je svaki pojedinac bitan, jer je u svakom ?ovjeku genije ako se u znanju pokaže.?ovje?anstvu sada treba genije, ali sve genitalije pojedinaca još nemaju taj kvalitet i mo? novog prosvjetitelja.Dijamant je ta mo?, ali nju ?uvaju samo pojedinci, kao najve?e bogatstvo. Svijest svakome nudi mo? dijamanta tijela, kada ?eš od obi?nog seksualnog potencijala, sa znanjem u miru i radosti, stvoriti relikvije u tijelu, kao savršenstvo kojim se može pro?istiti cjelo ?ovje?anstvo, bez vjere, ovisnosti, bez novaca, posebnih želja, boli i razo?arenja.

Znanje je kada sex potencijal, umjesto ba?ene sperme, pretakaš u dijamant tijela i ono postaje prozra?no za svjetlost.To se postiže pro?iš?enjem tijela, dubokim dahom, istinom, destiliranom vodom i slatkim sokovima od svježeg vo?a i povr?a, negdje na selu sa dragim ljudima.SVE je zbrka, ali i u njoj postoji svijest, koju samo pojedinac može probuditi.Kada umišljanje ima kvalitet i mo? slobodnog duha, nije napor.Boli kada umišljaš emociju, osje?anje, želju, kad maštaš i kada nemaš mir.Zato umišljaj svjetlost, a ne moraš ni to, gutaj svjetlost u dahu.Jednostavnost je izravna vožnja po životu, bez zadržavanja, jer je on cjelovit, ne možeš ga zaustaviti niti dijeliti. Kada to pokušaš, samo postaješ ovisan, rušiš karakter, a život je ve? otišao dalje od tebe i onda ga je teško sti?i u kašnjenju vremena. Tako se razo?araš u osje?anjima, izgubiš volju i mo?, ostariš i gotovo je.Ali kada si odlu?an, može biti i pogrešno, lako ?eš prona?i ono pravo, jer se na pogreškama u?i. Gutaju?i svjetlost, duh i svijest, postaješ pun toga sadržaja i zra?iš skupa s njim.U bilo kojoj ovisnosti, strasti, uživanju, nepromišljeno baciš sav potencijal mo?i tijela, najviše kroz spermu i za par sekundi svatiš da si prosipao bogatstvo i prizvao bijedu. No ovisnost je ja?a, nisi izvukao pouku i ponovo uranjaš u bijedu zbog par sekundi uživanja.Ako ?emo o jednostavnosti života nešto znati, ne možemo presko?iti svjetlost, zrak i vodu, kao nešto životno, bezbojno, bez mirisa i okusa. Kada malo promisliš i po?neš disati duboko, osjetiš potrebu da piješ ?istu vodu. Tako zbog sebe i obitelji kupiš destilator za vodu (može se kupiti za 200 eura) i kada napraviš prvu turu destilirane vode, uvidiš sv zablude vode iz gradskog vodovoda. To?no vidiš živu vodu kada je destilirna i svo sme?e što je ostalo u destilatoru. Naravno, malo istražiš što je ?ista H2O, kako bi odbacio predrasude o mineralima.
Hranljive tvari nisu minerali nego IONI koji tijelo ?ine živim, uz destiliranu vodu i zrak.

Iona ima najviše u zelenilu, slatkom vo?u i povr?u, kada ih (opet preko posebnog sokovnika), piješ i uživaš u ?isto?i tijela.Tako svijest dolazi do izražaja i preko novih tehnologija. Usvajaš novo znanje, ali zadržavaš jednostavnost života.
Kada je ?ovjek otkrio vatru, trebao je pro?iš?avati vodu u prirodi, a ne da pe?e meso od nedužnih životinja. Ali, usladilo mu se. Dolazi vrijeme da svatko shvati suštinu života i cilj, ako to želi.Kitovi žive od planktona u ?istim vodama oceana.

Slonovi žive samo od liš?a vegetacije u krajevima sa najtoplijom klimom.

Tamo je i najsla?e vo?e.

Tamo su prve piramide znanja i svijesti ?ovjeka.

Te velike životinje tijelom, evolutivno prikupljaju mo? instikta za prijelaz u mo? svijesti.Prošla civilizacija je završila sa dinosaurima.

Ova ?e završiti kada nestane kitova, slonova i glisti, kao dokaz da Zemlja stari i gubi mo? održanja ?iste atmosfere i žive prirode. Ona i dalje ostaje na istom mjestu Mlije?nog puta, ali kao olupina sa mnogo ve?om temperaturom.

Šarena priroda je izobilje vegetacije, zraka, vode, klorofila, minerala, svega potrebnog, ali je ujedno dio prolaznosti i evolucije. Vje?no je samo ono stvarno i neponovljivo. Živa priroda to nije, jer je u svemu relativna i ograni?ena, ovisna i nejasna sama sebi, iako inteligentna na svoj na?in održivosti.Život u?iš i znaš preko svjetlosti, jer je ona tvoja suština i najbliža stvarnosti. No svjetlost nije samo dan nego i no?, koje se ne trebaš plašiti, jer imaš svijest da je to cjelina koja pokre?e i oslikava stvarnost i iluziju.Piramide su hramovi svjetlosti, bez vjere, gra?ene po biopiramidi svijesti ?ovjeka i u svemu potvr?ene bez ostatka. Njihova geometrija je preslika materije u svim stanjima i mo?ima. Preciznost u gradnji piramida danas potvr?ujemo mo?nim kompjuterima i to je dokaz da su one prikaz svjetlosti, ne kao vjera i mudrost, nego kao ljudska svijest bliska stvarnosti materije. Od DNK spirale tvojih stanica na?i ?eš sve odgovore života i postojanja materije, do ideala, bez ostatka i time jedino možeš objasniti sebi da si savršen, da ne moraš biti u strahu ni zbog ?ega, da ne moraš ovisiti ni od ?ega, kada imaš mo? svijesti.Ali moraš imati mir i uroniti duboko do svojih spirala, koje su samo beskrajne piramide lanca života i svjetlosti. Treba ti bezuvjetni mir, jer su one suptilne i ne vide se kod ja?ih vibracija.Piramide su dokaz da je netko davno spoznao spirale stanica tijela. Nitko ne smije danas uskratiti sebi samospoznaju, jer bez nje život nema pun smisao.Zbrka je velika, dileme na sve strane. Jedino rješenje je samospoznaja koja ti daje sve odgovore.Za po?etak je dovoljno da znaš da je netko ve? uradio samospoznaju, da je to napisao, a ti sam istraži do kraja. Kada bi netko drugi mogao spoznati život tijela, onda bi najprije majka to uradila svojoj djeci, ali to nije mogu?e. Život je individualna stvar i traži individualnu potvrdu svijesti.

Znanost je upravo ograni?ena, jer nikada ne spoznaje život, nego pojedina stanja materije. Život nije stvar znanosti i društva, nego svijest pojedinca.Dolazi vrijeme za objavu NOVOG SANSKRITA (New Sanscrit), bez cenzure, ali se to više ti?e pojedinca, a ne pisanog dokumenta, kada ?e svatko imati svijest dubokog razumijevanja života. Naravno svi smo uklju?eni u proširivanju znanja i skidanju pau?ine sa života, na kome visimo uspavano, jedino smo budni prema ovisnosti sa strane.Znanje nije ni?ije vlasništo, kao ni svijest, istina, ili duh koga mnogi drže u kavezu tijela i od toga imaju problema.dio


POSTANAK SVIJETANe moraš mu?iti sebe kako je postao svijet, jer SVE što više umišljaš, biti ?eš dalje od istine. NIŠTA ti ne može biti jasno ako ne kreneš od sebe, svog tijela, od onoga što znaš.

U miru i analizi stvari, ti otkrivaš svijet, jer ti se on sam nudi kroz prošireno znanje i iskustvo. Obzirom da imaš mo? tijela, daha, duha, misli, svijesti, istine i mira, ti jednostavno možeš SVE istražiti, da na kraju NIŠTA ne bude neosvjetljeno.Suština nije u tebi, niti u nekakvom idealu koji je u centru vrtnje svijeta, nego je u svjetlosti, od koje je mogu?e SVE, pa i svaka iluzija.Svejedno je da li je svijet postao u trenutku Velikog praska, iz NIŠTA, ili je svijet vje?no stvaranje od NIŠTA prema SVE. U tom slu?aju uvi?aš samo jednu materiju koja može mijenjati mjesto kroz SVE i NIŠTA, sa poveznicom u svjetlosti.

SVE može biti apsolutno i relativno, ali NIŠTA ne može biti manifestirano bez svjetlosti.Ni iluzija nema smisla ako ti neznaš za nju, ako i nju ne manifestiraš u mašti.Kada SVE zbrojiš, dobi?eš na kraju sklad kao NIŠTA, kao mir, sloboda i svjetla idealna to?ka, kao kada spektar boja svjetlosti sabereš u bijeloj boji. U tom slu?aju su boje iluzija na bijelu boju, u kojoj se NIŠTA ne prepoznaje, jer si navikao na šarene boje na SVE nijanse spektra, što ti nudi priroda i tijelo.Ti si samo ovisan o svjetlosti, a u suštini si idealna materija i ne vidiš sebe bez svjetlosti. Ti se plašiš tame, najviše kada neke stvari neznaš do kraja.Zato je znanje, mir i sloboda jedini put u svijest, preko koje tijelo oslikavaš u idealu.

Jasno ti je samo onda kada zamijeniš mjesta tijelu i idealu.Samospoznaju, analizu i istraživanje života ?eš jednostavno postaviti, ako sebe shvatiš kao ideal koji zna SVE i ideš istraživati iluziju svega što spoznati možeš bez ostatka. Tada ?eš praviti jasnu razliku što je stvarnost, a što iluzija i imati onaj mir i slobodu stvaranja kao cilj života.Svaki ?ovjek duboko u sebi zna za ideal, priznaje ga i cijeni za najve?e bogatstvo, zato svi traže mir u slobodi dubokog sna, ali toga najviše može biti dva sata u no?i, kada je sunce suprotno tebi.Problem je svjetlost dana i SVE više osvjetljene no?i, upravo elektri?ne energije koju je Tesla otkrio, kao progres u evoluciji, kada ?ovjek ovisi o mnogo ?emu, kada nije u stanju imati direktnu svijest, nego je ostvaruje samo u spavanju i podsvijesti.

?ovjek može prosvjetliti i tako biti u stvarnosti danju, neovisan od svega drugog, a no?u uživati u ?aroliji budnog spavanja. U tome i jest suština života.

Zbog ovisnosti nitko u svijetu nije u stanju zamijeniti dan i no? ili podsvijest zamijeniti za izravnu svijest.To ?e svakako mo?i nove generacije, ?iji ?e DNK imati više spirala nego mi danas samo dvije.SVJETLOSTNe moram biti shva?en, ali istine radi napisat ?u nešto ?ime se neki ne?e složiti.Ženska osje?anja su dio evolutivne potrebe i prirode ?ovjeka, ali je njima davno odzvonilo, tim prije imaju?i u vidu ?injenicu da su osje?anja i emocije, samo niža razina svijesti ?ovjeka i nisu ni blizu ljubavi i imunitetu, još manje jasnoj misli, duhu i svijesti.

Žene umišljaju da ra?aju djecu iz ljubavi, a najviše puta ih ra?aju iz suosje?anja ili samilosti prema partneru, a ne iz vlastite ljubavi, što se kasnije u odgoju pokaže kroz karakter djeteta.Djeca se trebaju ra?ati iz ljubavi, a ne zbog emocija, osje?anja, sažaljenja, interesa ili ?ega drugog.Vjera u dušu i osje?anja prema božanstvu nema smisla imaju?i u vidu ?injenicu da je duša samo mozak i djelovanje uma, kao nešt, poznato u medicini psiha ?ovjeka, nedifinirano,umišljeno, primitivno i višak u spoznaji života, što ?e se u bliskoj budu?nosti pokazati. ?ovjek ne treba umišljati iluziju tijela kao stvarnost, nego svjesno znati da je tijelo iluzija dok ne zra?i svjetlost i dok je neovisno od svoje prirode.Kako ?emo objasniti sve više pedera u svijetu i u našoj sredini?U ?emu muškarac uživa s muškarcem? Valjda ne u osje?anjima.Pederi su alergi?ni na ženska izvoljevanja kroz osje?anja i emocije.Sve su to primitivizmi, kada se ne nazire pravo znanje, kada su suvremeni izazovi prejaka doza ovisnosti svake vrste, kada se pojedinac gubi u svojoj prirodnoj suštini tijela, ali je ipak SVE evolutivno opravdano, jer vodi pro?iš?enju materije.Kada bi na život gledali iz ideala, kako ga samo figurativno netko ozna?i kroz Izvor i Veliki prasak, svijest u svakom ?ovjeku bi bila direktna. Me?utim, na život gledamo iz perspektive tijela u kome svijest još nije manifestirana i evolutivno ne možeš o?ekivati ve?u mo? tijela ako se ono nije zadovoljilo u nižim razinama manifestiranog.Zato NIŠTA nije problem, jer se iz problema jednako u?i i može spoznati život i ideal, i to je samo suprotan put spoznaje. ?ini se da ovisnicima to najviše paše, kada se za SVE uvijek moraju uvjeriti kroz vlastito tijelo, a ne preko spoznaje u?itelja.Zbog ovisnosti prema osvjetljenoj šarenoj prirodi, ljudi previ?aju sam ideal svjetlosti. Valjda je svjetlost jako blještava za o?i, a nitko nema mile o?i kao dijete koje slobodno gleda u sunce. Potpuno je prirodno da ?ovjek može netremice gledati u sunce, ali mora biti pripremljen i svaki dan ?ekati sunce, budan prije zore i spavati kada ono nave?er za?e iza horizonta.

Ve?ina ljudi se brine za tijelo i ovisnost, iako svatko u sebi ima usa?en kod ideala. No ako si jednom napravio grijeh udahom zraka i sisanjem mlijeka, valjda možeš biti griješnik u svemu, jer ti je i onaj prvi grijeh oprošten.

Temeljem znanja nitko ne mora na sebi probati ono što se ve? zna, nego pažnju usmjeriti na otkrivanje onoga što još nitko nije potvrdio kroz zra?enje tijela.Da bi spoznao stvarnost svjetlosti, moraš prihvatiti i njenu iluziju kroz pojavni svijet.

?ovjeku svijest ne služi da bi ?uvao radno mjesto, ku?u i automobil, nego da bi bio neovisan od svega i od vlastite prirode. Tako bi ?ovjek kona?no morao prihvatiti grijeh, da mu se ne odupire, a potvrda toga ?e biti kada ?ovjek napusti vjeru, oprost od boga i o?ekivani raj.Spoznaja je uvijek suština manifestiranog.?ovjeku nije potrebna hrana da bi uživao u njoj, nego svjetlost da bi spoznao vlastitu iluziju. Upravo je svjetlost svijest prostora. Svatko je u sebi manifestirano vrijeme kroz tijelo, ali svatko mora potvrditi tu manifestaciju kroz zra?enje svijesti i povezivanje sa stvarnim svjetlom. Nisi stvaran dok se istinom ne povežeš sa onim što te osvjetljava. Stvaran si samo onda kada si u rezonanciji ideala, direktno, bez umišljanja, bez ovisnosti, bez zraka, vode i hrane.?ovjek u tijelu ima sva stanja materije: fizi?ko, metafizi?ko i duhovno, kroz tijelo, misli i vakuum, ali ?ovjek ima i nešto više od toga, a to je svijest, koja može biti jednaka univerzalnoj svijesti, kao potvrda da može biti neovisan i od direktne svjetlosti.Ako je dijamant dokaz da mrtva priroda od ugljena može postati svjetlost i bogatstvo, zašto to ne bi mogao ?ovjek sa živim tijelom?Dijamant je osu?en kao mrtva priroda na vje?no ?ekanje ideala, a ?ovjek je preko svijesti direktan ideal bez ?ekanja.SVE se samo ti?e proširenog znanja, mira i slobode samoostvarenja, kada kona?no i NIŠTA postaje osvjetljeno.I S T I N AZa kreaciju svijeta je svejedno da li je netko svjestan ili nije, stvarnosti i iluzija. Na kraju ?e SVE biti pro?iš?eno, kada se umori od samog vremena i vlastite iluzije.U svijesti je SVE u znaku radosti. U iluziji tijela je SVE ovisno i kroz boli.NIŠTA u kreaciji nije višak, SVE je u svojoj ulozi, kao uzrok idealu.Zbog grijeha i svih ovisnosti, ?ovjek nije u stanju smatrati sebe idealom, jer ako to u?ini, mora napustiti SVE ovisnosti, a on bi da i dalje uživa, po cijeni patnje. Ina?e svatko u sebi ve? zna da je ideal, zato se bahato ponaša u grijehu, jer mu je svejedno, kada zna da ?e na kraju završiti pro?iš?en.Zato je bitno da svatko u manifestiranom tijelu bude u slobodnoj želji i da radi ono što ga ispunjava. Jedino tako možeš napredovati i riješiti se ovisnosti. Nije mogu?e biti nešto više, ako i dalje imaš želju za nižim.Trebaš biti budan danju, od rane zore i spavati no?u, poslije zalaska sunca. Tako uhvatiš ritam i lakše uvi?aš stvarnost od iluzije. Ako ti ?ekaš no? za svijest, onda ona nikada ne?e do?i, jer u no?i ovisiš o nebitnim stvarima i umjetnim svjetlom.Upravo se jednostavnost postiže poštivanjem dana i no?i.Život je jednostavan u svemu i samo se ti?e dopuštenja da se SVE manifestira na svoj na?in.Ti si stvoren o suptilnih vibracija svjetlosti i to trebaš nastaviti kroz formu tijela, bez ovisnosti sa strane i ko?enja procesa.Stvoren si inteligentno, bez svjetlosti, zraka, vode i hrane, samo od sjemena, a ro?en si u izobilju svega, svjetlosti, zraka, vode i hrane, s ciljem, da napraviš razliku kako si mogao biti ostvaren bez NIŠTA i da sada ne moraš biti ovisan ni od ?ega u prirodi.Ideal ti uvijek pokazuje put i tjera da shvatiš kako si vje?an kada si manje manifestiran na svjetlosti. Tjera te da budeš samo svijest bez vidljivog tijela ili da njega u?iniš providnim dijamantom. Tjera te da iza tvog tijela ne postoji sjena od svjetlosti.Ako ti nemaš slobodu svijesti, ne moraš je nikome ograni?avati kroz vlastitu reakciju. Sloboda se odnosi na SVE, biljku u saksiji i ku?nom ljubimcu. I oni ne mogu sebe realizirati bez slobode.Neka ti prehrana bude zrak, destilirana voda i biljna hrana, jer od njih tijelo postaje prozra?no. Od industrijski mrtve hrane, tijelo postaje bolesno.Moraš znati da si TI samo manifestirana svjetlost u tijelu, kao skup svih tvojih vibracija i stanica koje formiraju oblik tijela. Kada realiziraš život tijela do kraja kako je prirodno postavljeno, nastavi?eš put svjetlosti. Zato ne moraš biti ovisan ni od ?ega, jer si prava svjetlost, ali rasturena po tijelu, u vidu emocija, osje?anja, sje?anja, mašte, želja, umišljanja. Kada od svega toga postaneš NIŠTA, samo kao ?ista svijest, ne?eš biti op?injen iluzijom ovisnosti o tijelu. Tijelo je tebe dijelilo na mnogo komada, tao da nisi mogao sabrati svijest. Bez obzira što tijelo samo želi ostati tijelo, ti nastavi put svijesti i obzirom da si mo?niji od njega, nau?i ga svijesti, tako ?eš se lakše osloboditi njega.Ti bi progledao kroz svijest da te netko sada oslobodi društvene ovisnosti i ovisnosti tijela. No nitko to ne?e uraditi za tebe, to moraš sam, jer je to kozmi?ka pravda. Svatko ima svoj život, put i mora raditi na samoostvarenju.Na svom putu vibracije, svjetlost u prirodi i atmosferi zemlje postane manifestirana kroz zrak, vodu i tlo. Tu dolazi do usporenja, kada individualizirani oblici i životi manifestiraju sebe. Za nas je posebno važna živa priroda, biljke, životinje i ?ovjek.Biljke su ovisne o tlu, zraku, vodi i svjetlosti.
Životinje imaju instikt za samoodržanje u prirodi.

?ovjek je potpuno neovisan od prirode, zbog spiritualnih mo?i svijesti i direktnog života samo na svjetlost.Preko spiritualne mo?i svijesti, ?ovjek može mnogo više od onoga što uop?e možeš zamisliti.

SVE što svjetlost može, svijest ?ovjeka jednako to može.Ljudsko sjeme se ne svodi samo na prostu reprodukciju ra?anja djece, jer takvo sjeme imaju i biljke. Suština potencijala sperme je savršenstvo relikvija i dijamanta, ?ime se potvr?uje vje?nost tijela. Prakti?ki ?ovjek može živjeti koliko želi, temeljem svijesti i obnove tijela novim stanicama.Životinja ima glavu, ali joj ona služi za instikt i sa njome se fizi?ki, primitivno bori za opstanak u prirodi.

Glava ?ovjeka je poseban kvalitet mozga i mo? transcendiranja misli u svijest. Priroda nije jedino mjesto za život ?ovjeka.Ako je tijelo inteligentno stvoriti relikvije , glavu i mozak, onda ga isti taj mozak može osvijestiti i naviknuti na svijest, kada ono nema potrebu biti ovisno. Tijelo ne mora ispoljavati ve?u ovisnost od svjetlosti.Smiješno je kada ?ovjek ima karakter tijela u strahu, pohlepi, neiskrenosti, mržnji i ponosu, kada ima mo? svijesti, mira, slobode misli.Što se istine ti?e, samo tijelo ima mo? govora preko istine u grlu, kao što rade životinje, recimo golub. ?ovjek može govoriti istinu i to je savršenstvo mo?i, kada samo jedan ?ovjek može voditi sve ljude svijeta. No još nemamo takvog sa izravnom mo?i istine tijela i govora znanja iz glave.?ovjek je istinit onoliko koliko puta u danu proguta knedlu istine u grlu. Ako bi ta istina bila rijeka gutanja istine, bez zraka, vode i hrane, to bi tek bila ?ista svijest.Zato je stvarnost ?ovjeka definirana implementiranom svijesti od ideala koju prenosi svjetlost, koja ne završava u fizi?kom tijelu, nego treba biti preto?ena u govor istine i znanje života materije tijela.Milost kao najve?i kvalitet ?ovjeka, mogu? je u apsolutnom znanju, preko svijesti. Mile o?i ima beba, kao ve? manifestirani ideal i put ?ovjekov.Naravno, tijelo je suštinska suprotnost apsolutnom stanju materije i vakuumu, ali to nesmije biti prepreka za spoznaju vakuuma u stanicama tijela. Tom spoznajom se budi svijest, ljubav, istina, mo? misli, sve kvalitete što tijelo može, sinkronizirano sa apsolutnom svijesti prostora kroz svjetlost (vrijeme i duh).Život je krajnje jednostavan, zato i spoznaja mora biti jednostavna preko materije tijela. Spoznaja nije mogu?a preko ovisnosti, preko svega onoga izvan tijela. Upravo se svijest budi kada si najmanje ovisan tijelom, kada je ono pro?iš?eno, kada si uzdržan od strasti. Sama ta uzdržanost je mo? samokontrole, kao samosvjest.Intuicija, emocije, osje?anja, sje?anja, mašta, sex potencijal, ljubav i istina nisu SVE što tijelo može, jer mozak može jasno misliti, transcendirati u duh i svijest.Kroz svijest se pokazuje da ?ovjeku ne pripada grijeh i ovisnost, vjera, sudbina, karakter i SVE što mu oduzima mo? svijesti.Uz savršeni ego i mir tijela svatko može prosvijetliti kroz nadsvijest. Biti prosvjetljen ne zna?i doživotni lotos tijela u meditaciji, nego potpuna sloboda stvaranja, bez ovisnosti od posla, ku?e, materijalnih potreba ili obitelji. Meditacija je potpuna kada budno spavaš u slobodnim aktivnostima, koja se nastavlja u budnom sanjanju no?u dok spavaš. Sve skupa meditacija je op?a budnost ?ovjeka, kao najpoželjnije stanje i svijest.Zato svatko najprije mora biti slobodan u želji, da radi samo ono što želi, kada ?e temeljem vlastite slobode i ljubavi, jednostavno probuditi svijest.Svako ograni?avanje slobode je direktno blokiranje mo?i tijela i svijesti, kada je karakter neizbježan. Oko ega i karaktera ima puno nejasno?a, jer ve?ina ljudi nezna što ti pojmovi uop?e zna?e i kako ih treba koristiti. Jer egu se pripisuje da je karakter, a karakteru da je ego i tu se gubi njihova suština.Ego predstavlja manifestiranu svjetlost u fizi?kom tijelu, kroz najviši kvalitet optimalnog broja stanica.Karakter je smanjen ili pove?an broj stanica, zbog ovisnosti tijela, u vidu novih zapisa karme. Prakti?ki je karakter ego u obrani, što na fizi?kom planu tijela zna?i njegovu dehidraciju (kao mršavost ili pretilost). Dehidracija je uzrok svim bolestima, kao primitivno življenje bez razmišljanja, onako na slijepo, na razini ega, emocija i osje?anja.Kroz prehranu obi?nog ?ovjeka se jasno potvr?uje razina svijesti pojedinca. Na pragu smo nove svjesne evolucije, kada ?ovjek još nema znanje o destiliranoj vodi, hranljivim tvarima od živih biljaka, nego je ve?ina na slijepo zavedena industrijski prera?enom i mrtvom hranom.

Nitko ne razumije ulogu elemenata za život tijela, kako u biokemijskom smislu, tako i u alkemijskom.Ne mogu jasno pisati jer znam da mnogi reagiraju zbog istine, što je dokaz koliko je znanje ograni?eno na ovisnost o vjeri, sudbini i osje?anjima. Najgore je što svatko gleda na život i op?u stvar kroz sebe, ?ime se ve? ispoljava suštinska želja za dobitkom i posjedovanjem, ?ime se ograni?ava mo? slobode misli i bu?enja svijesti.Zato ljudi ne dišu pravilno, umjesto misli služe se umom (to je primitivno, kao što je mržnja negativna ljubav). Zbog uma su ve?ina psiho poreme?eni.?ovjek je cjelina svih kvaliteta i mo?i materije jednovremeno, sa završnicom u svijesti, koja ne može biti ni?ije vlasništvo. Maksimum individualiziranog života tijela je znanje ?ovjeka, kao pozitivno zra?enje, a svijest je mo? svjetlosti u smislu puta prema idealu i prisutnosti ideala u manifestiranom.Fizi?ko tijelo je samo po?etak spoznaje materije svijeta i bez probu?ene svijesti ne možeš percipirati stvarnost, ne možeš imati mo? odluke i neovisnosti, ne možeš mnoge stvari koje u tebi žive, jer ne koristiš direktne mo?i, nego se primitivno služiš onim što je primitivnije od tebe. Zato izreka kaže: skim si, takav si.Od živih tvari možeš biti prirodno živ, a od mrtvih industrijskih stvari ?eš biti kruta plasti?na igra?ka koja ne misli, jedino što opstaje zbog plastike koja se teže reciklira u prirodi. Ako je poanta tijela da postane vje?no kroz plastiku, onda nisi svjestan vrijednosti dijamanta koji možeš stvoriti od sjemena u tijelu.Ponovo o ženi i njenim osje?anjima, kada olako prihva?a šminku i silikone, zbog umišljene i nebitne ljepote, ali to nije kraj osje?anjima, jer ?e i budu?a hrana ?ovjeka biti u duhu nanotehnologije hrane od silikonskih kuglica, jer ?ovjek uživa u tabletama, koje ne moraš kupovati, samo ih gutaš, izbacuješ iz tijela i ponovo gutaš, da zadržiš ovisnost i naviku, zbog koje nisi u stanju probuditi svijest da ti NIŠTA nije potrebno jer si definitivno SVE od materije.
PO S T O J A NJ ESvaki ?ovjek ima potrebu spoznati vlastito postojanje i na neki na?in osje?a grijeh što nije u stanju to u?initi.Tijelo ?ovjeka je samo EGO od postojanja materije, što zna?i da je postojanje UNIVERZALNI EGO MATERIJE, kao ideal, kao centar vrtnje, kao nešto što nema više od toga, kao nešto nedjeljivo u prostoru i vremenu.Razlika izme?u ideala i ega je u tome što se ideal ne može dijeliti, a ego tijela se dijeli (preko stanica tijela), brzinom emocije, osje?anja i misli.Ideal samo može biti preslika u tijelu ?ovjeka, u njegovom prirodnom egu, koji je u svemu podložan evoluciji, na prirodan na?in ili na silu. Kada je ego prirodan, govorimo o svijesti ?ovjeka, a kada je ego u obrani, u pitanju je ovisnost ?ovjeka, kao karakter, dehidracija ili bol.Centar vrtnje svijeta je daleko od tebe, koliko si ti daleko od tvoje stanice tijela, jer je u njoj apsolutno stanje materije u vidu vakuuma, koje štiti nukleus idealnog postojanja materije.U prirodi si ve? ovisan o zraku, vodi i hrani. Ovisan si i od mnogih stvari, ali možeš biti neovisan u spoznaji sebe. Samospoznaja je radost kada svakog trenutka uranjaš u svoju stvarnost, koja se na površini tijela jasno ne vidi, jer je koža samo fizi?ka materija, nije misao, ni vakuum stanice.TI si SAMO-SVIJEST prostora tijela u odnosu na prostor iz vana.Zna?i prostor iz vana je odvojen od tvojih stanica tijela i vakuuma (apsolutne inteligencije), onoliko koliko je probu?ena tvoja svijest. Ti možeš biti univerzalna svijest prostora, a možeš biti samo primitivni inteligentni ego, kao preslika stvarnog ideala.Nema veze što je ego samo iluzija, jer preko svijesti TI možeš zaista biti stvaran. Od prostora iznad tjemena tvoje glave do vakuuma stanice u tijelu dijeli te 24 milijarde svjetlosnih godina kozmi?ke konstante vremena - svjetlosti, svedeno na ego tijela 1 sat linearnog vremena = 10 milijuna godina. Ti si sada u evoluciji materije u tijelu daleko od izvora 13,5 milijardi godina. To zna?i da ?e tijelo ?ovjeka evoluirati u novu svjesnu civilizaciju ve? idu?eg stolje?a. To je neizbježno, jer ?e Polaris i Vega mo?no utjecati na ponašanje ljudi, što u kona?nici zna?i promjenu broja spirala u genetskom kodu. To još jasnije zna?i da ?e novi ?ovjek biti neovisan od prirode i žive hrane, ali ?e i dalje živjeti na zemlji. Polaris pomaže razvoj duha, a Vega adaptaciju ega tijela.Ako se kroz dah možeš jednostavno povezati sa prostorom i zrakom izvan tijela (to je svjetlost, duh i vrijeme materije), u tijelu budiš samo-svijest, kada si u ritmu sa kozmosom.

Preko pune svijesti TI si spoznao sebe u trenutku, SVE ti jasno, imaš mir, NIŠTA ti nije potrebno, jer si samorealiziran. SVE dalje u tvom životu je SAMO-SVIJEST tijela, jer moraš poštivati zakone prirode kroz koje tijelo prolazi svoju evoluciju. Ovo je izvodljivo teoretski, ali je ograni?eno kada si ovisan više od daha i vode. U stvari kada se pro?istiš do razine hrane samo od svjetlosti (na pranu), budiš nadsvijest.

Preko svijesti život materije tijela nije limitiran i ograni?en na linearno vrijeme u prirodi. Stanice se redovno obnavljaju, tako da ti je tijelo uvijek novo. Staro u tijelu je karmi?ki zapis, kao sme?e i namet prirodnom egu, kao višak ili manjak prirodnih stanica, kao dehidracija, mršavost, pretilost, kao neka bolest.Ako ti netko sada otvori o?i i proširiš svoje znanje, prakti?ki samo trebaš pri?ekati da se tijelo samo posloži kroz ego, kada ?e izbaciti višak i stvoriti nove stanice. Naravno to je duži proces jer tijelo obnavlja i mutirane stanice, kao da su prirodne. Jedino od svjesti i kontrolirane prehrane ti uskra?uješ život mutiranim stanicama koje su navikle na industrijski mrtvu hranu. Kada samo piješ destiliranu vodu, mutirane stanice polako izmiru, nestaje bolest, tijelo se vra?a u normalu i može živjeti koliko ti želiš.SAMO-SVIJEST tijela se budi ako mu dopustiš da stvori jasnu misao preko dubokog daha, a onda misao ima mo? transcendirati preko frekfencije duha, probiti tjeme glave i povezati se sa frekfencijom prostora, ?ime imaš jasan uvid u postojanje svijeta materije.
Obi?an ?ovjek je ograni?en karakterom, zato mu je ego stalno u obrani, što u prijevodu zna?i da se stanice dijele i mutiraju u tešku bolest, rak, leukemiju ili nešto drugo, kao neuhranjenost, što za posljedicu ima preranu smrt tijela.?ovjek nikada ne može umrijeti ako to ne želi. Uop?e to nije filozofsko pitanje, nego prirodna inteligencija ega koji jedino poznaje stanicu tijela.Tko kroni?no boluje od neke bolesti, godinama se priprema i pristaje na nju, jer se u startu užasava smrti tijela. ?ini mu se da ?e to biti lakše preko bolesti. Ljudi nemaju pojma da smrt tijela ne boli, nego je ?ist preporod, kada s kona?no oslobodiš svake ovisnosti, ali hajde to nekome dokaži tko nije u stanju misliti svojom glavom i ne prihva?a tu?e znanje.Svijest ?ovjeka nije luksuz nego evolutivna potreba i zato nikada nije kasno po?eti sa samospoznajom. Jedini problem su nepotrebno silovanje nedužnog tijela, boli i patnje.

Ovisnost kao grijeh nije problem, ali to postaje opasno kada iz njega ne možeš iza?i. Upravo prihvatiš ovisnost jer nemaš pravo znanje i kolebljiv si u svemu.Svjestan ?ovjek ima mo? trenuta?ne istine svega oko sebe i u sebi, jer se svijest samo ti?e vertikale života i slobode stvaranja (evolucije manifestiranog).Poznato je da ljudi u vjeri prema bogu, kada su time jako ostraš?eni, umiru mladi, jer ne žele život u prirodi, stvorili su iluziju da je obe?ani raj nešto posebno. Me?utim, ve?i raj od prirode ne postoji, SVE drugo je samo pro?iš?ena materija koja ne li?i na šarenu prirodu, nego na magmu, vibraciju i svjetlost.Na taj na?in ne postoje prošli ili budu?i životi TEBE, nego materija u tranziciji, prije tvog tijela i poslije njega. Zna?i svjetlost je prije i poslije tvog tijela, a ti si onaj o?uvani ideal.Ti ne možeš biti ni prošli ni budu?i život, jer si vje?an, jedan jedini život ideala. Tijelo ?e umrijeti jer nije stvarno, jer se lako dijeli, jer je ograni?eno prirodnom inteligencijom i predaje se utjecaju vremena, kada stari i raspada se upravo od onoga od ?ega je stvoreno.

TI si nešto što se dijeliti ne može, niti može biti bolesno. Obzirom da ovo dobro znaš, iživljavaš se na tijelu, ali ono registrira bol i patnju na razini samo-svijesti. TI dopustaš bol i patnju tijela, jer to možeš prekinuti sada.
Ono što tijelo nezna, uvijek ga možeš nau?iti. Upravo to trebaš uraditi, osamostaliti tijelo u svijesti, da sve zna raditi kao ti, a onda uživaj u slobodi. Tijelo nije u stanju napraviti od sebe prozirni dijamant, iako prirodno to može, jer je ovisno o mrtvoj hrani koja ne daje kvalitet sjemena za relikvije tijela.Da bi probudio svijest, moraš duboko promišljati, ostvariti mir, analizu materije, poštivati zakone prirode, svjetlosti i vakuuma, ponašati se prirodno kroz dan i no?, jesti hranu sa prioritetom u svjetlosti, zraku, vodi i živoj hrani. To nije napor, nego ?ista radost, jer svakog trenutka uranjaš dublje u stvarnost.EGO SVE I NIŠTA


Ako išta na svijetu postojati može, onda je to JEDNA MATERIJA kao univerzalni EGO, od koga se, preko svjetlosti, kao u ogledalu, kopiraju individualizirani EGO oblici ili životi, od najsitnije vibracije do fizi?ke prirode, mrtve i žive.

EGO je ideal postojanja svijeta, samo u vrhuncu slobode, mira, koncentracije, ekstaze, svijesti, koga ti u tijelu možeš ostvariti kao zamišljeni orgazam (jasan vrhunac orgazma nije mogu? jer si ovisan i nemaš potreban mir).

Vrhunac ?isto?e muškarca je nemanifestirana sperma, a vrhunac žene je nemanifestirano žuto tijelo, kroz vrhunac progesterona, a ne kao kolaps u estrogenu i primitivnoj mjese?nici.

EGO kao tvoja suština, bio je naj?istiji u trudno?i, onoliko ?ist koliko su bila ?ista sjemena oca i majke.

Ono što sada imaš jest lažni ego vidljivog tijela, ?ime se ponosiš, jer nemaš pravo znanje, mo? misli i jasan uvid da je tvoj stvarni EGO, ?ista stanica tijela, o kojoj nemaš pojma. Ti si intuitivan, emotivan, osje?ajan, sje?aš se, maštaš, sanjaš, umišljaš, želiš, nadaš se, vjeruješ, patiš, bolestan si, nemaš mir, ne prepoznaješ istinu, daleko si od svijesti, samo zato jer si ovisan o vjeri, zraku, vodi, hrani i svim drugim stvarima, a zaboravljaš na ideal u sebi kome ne treba NIŠTA u ?emu si ti ovisan. Baviš se tehnikama i udaljavaš od jednostavnosti. ?itaš tu?e objave u kojima ne vidiš vlastiu istinu života, zato si još više ovisan i vjeruješ na slijepo.

Nije slu?ajan broj 81 enzima u tijelu, koji su predstavljeni u magi?nom kvadratu I Chinga, kao 81 kombinacija karaktera i ponašanja tijela pojedinca.

Enzim je u prirodi naj?istiji EGO, kao vje?na tvar od materije, kao najbolji vitamin za tijelo, od koga ono ne stari u vremenu, nego je uvijek mo?no obnavljati sebe kroz vje?nost i postojanje, neovisno od prostora i vremena. Kroz metabolizam tijela, enzimi i hormoni u tijelu samo vrše odabir enzima od zraka, vode i unete hrane i samo zadržavaju ono živo i ?isto, a sve drugo je sme?e, koje dodatno blati tijelo. To se odnosi i na mentalno sme?e. Biokemija i alkemija tijela jednostavne su onoliko kao kada staviš zrno žita u ?ašu vode i gledaš kako se razvija na svjetlosti. To si ti i ništa više, kao sjeme u tranziciji tijela, u kome je ideal EGO nedodirljiv. Ti samo stvaraš kopiju tog ideala kroz formu tijela. Postojanje svijeta nemoj tražiti u univerzumu, nego u sebi, jer si ti cjeli svijet.

Možda u spisima postoji istina, ali ako je ti ne prepoznaješ, kao da ti spisi ništa ne vrijede. Neka spisi budu samo temelj za proširivanje znanja. Ono što je mogao Buddha i Isus, ti danas možeš mnogo više.

Ako si ro?enjem udahnuo zrak i sisao mlijeko, postao si griješnik ?istog tijela i EGA, ali si nastavio uživati u grijehu, što i sada ?iniš.

Svu zbrku koju osje?aš u sebi, taj nemir, emocije, osje?anja i reakcije, sve više li?e na boli, kao karakter ?istog EGA i ti oponašaš lažni ego u sebi, u smislu dehidracije tijela, mršavosti ili pretilosti, jer nemaš prošireno znanje o vlastitom životu, jer nemaš mir, nisi u stanju misliti i biti svjestan.

Zato se vrati na po?etak ro?enja i popravljaj pogreške u magli lažnog ega u sebi. ?isti to zrakom i destiliranom vodom, a nadomjestak u hrani na?i u sokovima od svježeg vo?a i povr?a, sa malo oraha i sjemenja. Sa pro?iš?enjem tijela ?eš povratiti sjaj budnom EGU, koga si sam zamaglio da se jasno ne vidi. Iskoristi svjetlost, kroz poštivanje dana i no?i, da ti pomogne na najbolji na?in.

Ni jedan užitak nije vrijedan boli i patnje, a radost je samo onda kada si jasan sebi, kada si slobodan i miran. Kako je materija samo jedno, SVE to imaš u tijelu, zato misli, analiziraj, istražuj vlastito tijelo, ne?eš zažaliti, jer uranjanjem u svoju suštinu, smješi ti se onaj tvoj ljubljeni ego, koga si samo imao u trudno?i, uz ?istu svijest, koju si ro?enjem izgubio i sada živoš na pola u polusvijesti, maštaš i sanjaš.

Ništa ti ne želim, jer si vje?an, jedinstven u kreaciji i ostvaren ako znaš, želiš i dopustiš da zablista tvoj EGO, koga znanost krivi, a ti pokaži da je ipak tvoj EGO ideal i suština postojanja.

Jednostavan si samo ako pokažeš idealno u sebi kroz ?ist EGO, bez karaktera.

To su suptilne razine, zato pokaži jasne, bistre i mile o?i, koje nikada ne trep?u, jer nemaš potrebu osje?ati strah, kada te idealni, budni i vje?ni EGO štiti. Oslobodi se straha, pohlepe, neiskrenosti, mržnje i ponosa, oslobodi se vjere i sudbine, jer od toga samo poja?avaš ovisnost i još više maskiraš ono ?isto od EGA u sebi.

Ti možeš biti ovakav i onakav, ali ?e EGO u tebi uvijek ostati ideal. Ti odlu?uješ koliko ?eš živjeti i kako ?eš živjeti. Tebi se EGO ne miješa u život, jer si ti samo njegova sjena u ogledalu. Svi vjeruju da je EGO sjena, me?utim vidiš da nije. Sjena je samo ono što si dodao na ?istom tijelu poslije ro?enja.

Za život u prirodi trebaš fizi?ko tijelo, a za život u idealu trebaš svijest u tom tijelu. Sa spiritualnim mo?ima možeš biti jednovremen i sveprisutan u svim stanjima materije i možeš mislima i sviješ?u zaustaviti tok vremena, a time zadržati vitalnost tijelu i dugovje?nost, SVE dok ne spoznaš sebe u cjelosti, dok ne do?eš tijelom do ?istog EGA.

Religiju vlastitog srca usmjeri na vlastitu biopiramidu samospoznaje i raduj se novim otkri?ima, jer si mo?an popeti se na vrh piramide, a to je stanje kada bez tijela ulaziš direktno u ideal EGA.

Mnogo je toga krivo predstavljno ili ti nemaš mo? to razumijeti.

Vjera ima smisla za djecu koja ne misle, ali za tebe crkva i društvo ne smiju biti tvoja ovisnost, jer imaš ideal u sebi. Jenostavno ga pokaži kroz mile o?i i ljubav.

Vjera nije problem, nego društvo manipulira kroz crkvu. Ne trebaju bogomolje koje te zbunjuju i u kojima su ne?isti u?itelji vjere. Svako drvo, hlad i mirno mjesto može biti hram za druženje, ispovjed, mir, druženje i ljubav.

Ako si cjeli život proveo u vjeri, onda ništa nisi spoznao. Tebi jedino može pomo?i raj, ali on nije mogu? bez smrti.

Suština je da si miran ovdje u paklu u kome si potpuno zbunjen i kada pakao od ne?istog tijela pro?istiš do idealnog EGA, možeš bez straha od smrti uploviti u vje?nost, sa tijelom od ?istog sjemena koje te vje?no štiti.

Svrha života je samospoznaja kroz prosvjetljenje, koje možeš ostvariti sada, ako se jednostavno možeš predati idealu u svome EGU.

Ne postoje prošli ni budu?i životi, to je netko krivo objasnio. Postoji idealni ego i prašina koja se ka?i na njega, zbog vibracije svjetlosti, prostora i vremena.

Ako za života tijela nisi spoznao ideal, nema šanse da ?e ti to netko ponovo dopustiti. Probaj, ali je to samo iluzija više. Dokaz su ti izumrli planeti na nebu, koji i dalje postoje kao mrtva priroda, a bili su živi. Tako ?eš i ti biti vje?an elementarno, ali ne kao tijelo koje sada imaš. Cilj života nije tijelo, nego ideal u njemu.

Tebi je da probaš SVE, koje se jedino može dogoditi u mirnom tijelu. Ako imaš vremena za mir, ne?eš imati vremena za umišljanje i ovisnost.

Ako nemaš vremena za NIŠTA, zaboravi na ideal, želi, uživaj, mu?i se, vjeruj, budi bolestan i pati, jer si od takvog sjemena, nisi ti kriv. Ro?en si bez ljubavi, društvenog braka radi, jer je takav bio red, zbog ?ega ti ne možeš biti istinski ostvaren. Da su tvoji roditelji znali za ideal i ?ist EGO, duboko bi promislili da li su spremni za ra?anje djeteta ili su to odradili onako iz sex strasti.

Ljudska vrsta se ne održava ra?anjem djece, kroz brakove bez ljubavi, nego stvaranjem ?istog sjemena u pojedincu, kada ?e najbolji kvlaitet i mo? sjemena znati kako treba i?i dalje kroz život.S A M O S V I J E S TSuština svijeta je u postojanju i nepostojanju samoJEDNE MATERIJEkoja je jednovremeno postojanje i nepostojanje, zbogSVIJETLOSTIkoja predstavljaOGLEDALO svijeta

STVARNOST je invertna kao dan i no?, tako da jeSVE nestvarno i stvarno, jednovremeno,

kada zbog svjetlosti, u trenutku SVE postaneNIŠTA.Zato TI ipak upravljaš komadi?em svoje stvarnosti i iluzije,

jer koliko si u tijelu samosvjestan, toliko si stvaran, potvr?en, samorealiziran i manifestiran u

prostoru i vremenu,koji su opet ona ista MATERIJA.Name?e se pitanje, da li se mijenja prostor ili vrijeme i ?ini se da se jednovremeno mijenjaju, jer druga?ije ne bi mogao funkcionirati principHOLOGRAMA svijeta,reda i mira u kozmosu,najsuptilnije to?ke u prostoru ipostojanje slobodnogENTITETA.

Postojan si onoliko koliko možeš propustiti svjetlost kroz tijelo.

U idealnom slu?aju ti bi bio kao dijamant,

koji u sebi uvijek sadrži prostor i vrijeme,

ne vezano za no? i dan,SUKLADNO BESKRAJU.Imaju?i u vidu vakuum u stanicama, dovoljna je potvrda stvarnosti života, jer ga upravo nosi nestvarno tijelo i njime leti kroz prostor i vrijeme.U manifestiranoj prirodi NIŠTA mekše nije od destilirane vode.Ne postoji NIŠTA tako tvrdo koje ta voda ne?e rastopiti, strpljivo i suptilno, kao u stvaranju, zato jer propušta svjetlost, koja vrši ulogu stvoritelja i razgradnju stvorenog.Preko ljeta SVE živi od svjetlosti. Zimi se život povla?i.Voda bezuvjetno živi samo na svjetlosti, kao led, voda ili vodena para, uvijek ŽIVA.Kako je u tebi skoro 80 % destilirane vode, blizu si mo?i života na svjetlost.Destilirana voda treba biti tvoja hrana,

a samo 1/5 mogu biti sokovi od svježeg vo?a i povr?a, i

tako se 100 % hraniš destiliranom vodom, u kojoj je izobilje hranljivih tvari,

kakvo?e IONA, onako kako ti paše za metabolizam.Ako si nešto pojeo i tu koli?inu izbacio iz tijela, preko mokra?e, izmeta, znoja, gnoja, peruti, od ?ega TI živiš?Upavo od svjetlosti, a zrak, destilirana voda i hrana su samo navika i stvorena ovisnost po ro?enju.Postoji morbidna pri?a znanosti, u kojoj se potvr?uje da li ro?ena beba može živjeti bez zraka i mlijeka?Dokazano je da beba to svakako može, ali nema mo? razvijanja tijela progresijom prirodne sredine, nego samo spava.Prirodno je da žena rodi bebu u kadi s vodom, kada se ublažava trauma.Kod takvog poroda beba je ve? postala iskusan pliva? i vodu prihva?a za svoju prvu ovisnost, kada još ne diše.

Takvim poro?ajem beba ostvaruje ve?u potrebu za vodom nego za zrakom i time prirodno slijedi sadržaj tijela u vodi.SVJETLOST u prostoru ima konstantu, koja se u tijelu usporava.Svjetlost izvan tijela, kad pro?e zid kože, do stanica tijela treba pro?i još 10,5 milijardi svjetlosnih godina,

ili oko 7 mjeseci linearnog vremena,zato broj 7 figurira u našem postojanju tijela.Manifestirano tijelo je broj 8ili puna oktava kao SVJETLOSTi simbol vje?nosti.Broj 8 ovako vertikalno predstavlja slobodu stvaranja.Kada broj 8 postaviš horizontalno,dobiješ znak ? beskona?nosti,a to je princip spirala DNK i biopiramide života tijela.Preko SVIJESTI, ti direktno dišeš svjetlost i dopremaš je preko metabolizma, krvi i limfe, do stanica tijela, u linearnom vremenu.Kada je svijest potpuna, onda je svjetlost direktna u tijelu, bez vremenskog zastoja i ?ekanja onih 7 mjeseci, kao da vrijeme stoji, a u suštini kroz uvid i svijest, ti pratiš vrijeme.Da nije elektri?ne struje i vatre, što bi od života imao Eskim na sjevernom polu?Svakako SVE zbog zra?enja neba i zemlje, iako u mraku no?i koja mjesecima traje.Kako opstaje Eskim, tako opstaju i prozirni crvi u vje?nom ledu gle?era.Zna?i oni samo žive od svjetlosti u vodi oblika leda.Kada SVE znaš, ne postoji tajna i dilema po pitanju stvarnosti i iluzije.Preko proširenog znanja i prehrane sa destiliranom vodom i sokovima od svježeg vo?a i povr?a, direktno upravljaš životom tijela, kada cjelu oktavu budnosti imaš u sebi,

u vidu jasne simfonijeSAMOSVIJESTI,koja je u rezonantnoj simfoniji kozmi?ke svijesti.Pro?iš?eno i optimalno vitalno tijelo je rezonantan medij svjetlosti, koja je samo puna oktava prostora.Znanjem odbacuješ predrasude i osloba?aš se mnogih navika i ovisnosti, kada jednostavno ?istiš karmu, manifestiranu kroz sluzavu krv, limfu, dehidraciju (bol, pretilost i mršavost) i polusvijest.

24 SATAnašeg vremena svjetlosti, dana i no?i, predstavljapunu oktavu života materije tijela, kroz rezonantnu svjesnost prostora i komadi?a prostora svjesnog

ENTITETA.To zna?i da je OKTAVA STVARNOSTISVJETLOST od24 milijarde svjetlosnih godina, punog kruga života i postojanja materije, kao pulziranje u prostoru i vremenu.Mi smo sada na 13,5 milijardi svjetlosnih godina evolucije materije i1,5 milijardi evolucije ljudske vrste.Ovi podaci su izvodljivi temeljem svjetlosti.Zna?i približavamo se mogu?oj SVIJESTI,

mijenjanjem strukture DNK sa više spirala od dvije koliko sada imamo.SVIJEST je samo mo? bliskog uvidaIDEALA.Ti si sada blizu stvarnosti 7 mjeseci puta kroz svemir, po našem vremenu.No nemaš potrebu nigdje i?i, niti bježati, kada je svijest brža od svjetlosti,jer je u odnosu na svjetlostSTVARNOST.SVJETLOST najviše može do vakuuma (apsolutnog stanja), jer je u njemu nema što prenositi. Njene vibracije su nemo?ne u vakuumu.Tako je IDEAL izoliran u nukleusu vakuuma, od svjetlosti i to jeSVJETLOSNI ŠTITapsolutnog stanja materije, kaoISTINA.To zna?i da je idealCENTARvakuuma stanice, kaoUNIVERZALAN EGO.Tvoj EGO je cjelo tijelo, sabrano od optimalnog broja stanica.Mutirane stanice su lažno tijelo,

kao ILUZIJA u iluziji EGA,i to je problem zašto je otežanaSAMOSVIJEST tijela ipropusne mo?i svjetlosti.Ti viškovi ili manjak stanica suKARAKTER tijelau smislu MASKEkoju nazivamo ego, ali to nije onajprirodan EGO u nutrini tijela, koji budno podržava život i štitiIDEAL.Oktava svijesti u tijelu se svodi naRELIGIJU SRCAi TI si miran sa optimalnim tlakom u krvi i pravilnim otkucajima u jedinici vremena.TLAK krvi je dokaz prednapona prostora tijela kaoNAGONi nemir, kaoDUHi sex potencijalkoga trebaš puštati u prostor izvan tijela, jer bi njime (duhom) mogao srušiti EGO i VAKUUM.

Od tog potencija se tijelo revitalizira, zato trebaš imati znanje da se ne razbacuješ sjemenom.Zato poslovica kaže:

“Ako od ne?ega ne umreš, živje?eš od toga“.Sa ?istim KARAKTEROM (idealno je da uop?e nemaš karakter, nego samo ?ist EGO),osje?aš RADOST,ljubav,mir,SLOBODU

i ne moraš gutati ISTINU,jer si sam od sebe ISTINA.Gutanje je OVISNOST.Ako znaš život, neovisan si od vjere, sudbine, želje, mašte, an?ela, umišljanja, jer si mo?an upravljatiDUHOM.Kada SVJETLOST znaš koristiti danju za aktinosti i no?u za odmor, postaješ izravnoSVJETLOSTkao zaustavljeno vrijeme, kao dugovje?nost.Gdje je IDEAL, ŽIVOT visi o njemu, u ogledalu svjetlosti.Tako je ŽIVOT


S V E kao NIŠTA, ako neznaš za njega.?ovjek nešto zna o životu, ali je to svakako nedovoljno za jasan uvid stvarnosti (nadsvijest tijela).Za spoznaju života svijeta materije, dovoljna je spoznaja tijela.

Putovanje univerzumom je PUT u sebe,

do stanica, vakuuma u njima i IDEALU u centru vakuuma.Taj strogi centar idealnog vakuuma je nedoku?iv za svjetlost,zato ga ona stvara kroz ILUZIJU i igru individualiziranim vibracijama,od kojih se tvori SVE od IDEALNE MATERIJE,u smislu slobodnih entiteta, oblika i života.IDEAL je prakti?ki SVE, ali nevidljiv u svjetlosti,a SVJETLOST je maksimum POJAVNOG SVIJETA.Prema tome, IDEAL je uvijek u tebi, koga nikada ne?eš spoznati, jedino možeš biti njegaSVJESTAN.TI ?eš u svijesti do?i do stanice tijela i tu te ?ekaISTINA,kao svjetlosni štiti apsolutnog stanja,

ali ne možeš u vakuumu odrediti gdje je IDEAL, kao centar vrtnjeSVIJETAa on izravno djeluje, jer je STVARNOST.Jedino ti preostaje da se vratiš sebi i svojoj prirodi tijela, kada ve? znašCILJ ŽIVOTAi tako si MIRAN,SLOBODAN,bez REAKCIJE,jer je SVE svrha ideala NIŠTA.Ako se želiš osloboditi vjere, sudbine, ako želišZNATI ŽIVOT,trebaš analizirati MATERIJU tijela, ?ime si zakora?io u vlastituSAMOSPOZNAJUkada je SAMOSVIJEST izvjesna.Bez toga si ograni?en, jer život nema smisla bez

radosti

istineMIRA

SLOBODE.

Svatko je za sebe ve? EGO postojanja,zato ne moraš biti još dio tu?eg ega.Navla?enje tu?eg ega je OVISNOST (upamti SVE je EGO u prostoru i vremenu),

sa svim posljedicama BOLI i PATNJE.Elementi jednako pate kroz oksidaciju u vremenu, pri ?emu su plemeniti metali postojani.

Tvoj EGO je sasvim dovoljan za miran život, ?ist karakter, svijest, protokol radosti i slobode.

IDEALE G OTIJELOiSAMOSVIJESTje cjelina iM I RKada si budan, samosvijest je prisutna, a EGO miruje.Kada spavaš EGO je budan a samosvijest spava.Najbolje je da cjelo bi?e bude MEDITATIVNOSVJESNO - BUDNOdanju i no?uu aktivnosti i snu, kaobudno spavanje i budno sanjanje.To se može posti?i pro?iš?enjem tijela, poštivanjem svjetlosti, dana i no?i, prehranom destiliranom vodom i sokovima od svježeg vo?a i povr?a.Radost je tada velika, ali to ne možeš znati bezSAMOSVIJESTI.SVE po?inje i završava DAHOM (to je svjetlost, vrijeme i duh).NIŠTA je vje?no bez i?ega, jer taj ideal pokre?e život, kadaSpoznajom iluzije, kroz svijest, ona nestaje.Nešto sli?no kada se osloba?aš straha, ne bježiš u njega, nego uranjaš u tu iluziju.Kada uroniš u iluziju (tijelo), dobiješ mo? svjesno vidjeti ideal i onda ti život postaje jasan.To je mogu?e u samospoznaji i analizi materije tijela.SAMOSVIJEST pojedincauveliko je blokirana primitivizmima društva, vjere i svih ovisnosti,

kada nedostaje svaki vid slobode, zbog ?ega je ugrožena sloboda prirodnog EGA.Poslije samospoznaje, SVE ostaje isto,

samo se probudila viša svijest o IDEALU,kada si ODLU?AN osloboditi se navika, želja, ovisnosti i neznanja.Kvalitet života i mo? tijela se podižu na razinu budnosti u stvarnom EGU.Tada shvatiš pravu svrhu EGA u postojanju i nepostojanju materije.Suština duhovnosti nije biti ograni?en u fatamorgani duha, nego se svjesno osloba?ati duha u tijelu, kada on postaje tvoj život. A duh je samo dah, svjetlost i vrijeme, u cjelostiS V I J E S T.


ŽIVOT U LICU I NALI?JU EGAŽIVOT

je

S V E

kada ga znaš po licu bezuvjetno budnog ideala

E G A

i

N I Š T A

kada ga vidiš formalno u nali?ju i iluziji ega.

EGO umišljaš na površini tijela iako je on stvaran u dubini života.SVE je STVARNOST ako si miran, ako znaš i svjestan si toga.

NIŠTA ne postoji, ako si ovisan, ako neznaš, nisi dovoljno svjestan i nisi miran.
Tada ti NŠTA nije jasno, kada ne vidiš ni ILUZIJU.Životu se možeš radovati ako ga poznaješ po licu, kao prijatelja, kada ga ne umišljaš po formi njegove iluzije na površini.Život je bio i prije sjemena od koga si stvoren i ima smisao duboko u tijelu.

Gledaju?i sebe u ogledalu, o?i ti govore da nisi siguran koga vidiš, jer ono što otkucava tvoj život tijela, ne vidi se u ogledalu. Ne vidiš mozak koji misli, organe koji rade, krv i limfu koje prenose duh svjetlosti i vremena, do apsolutnog prostora u stanicama tijela, gdje je lice života.SVIJEST

o životu je samo kada znaš sebe jednako s površine tijela, do svih stanica u dubini.To može samo

DUH

kome ni najtvr?i ?elik ne može biti prepreka, a on je samo

SVJETLOST

kao VRIJEME PROSTORA.Zašto DUH?

Jer se duhom unosi svjetlost u tijelo, sabira kao zra?enje i osloba?a van tijela.Bez uvida u život, kao da ne poznaješ prijatelja i umišljaš ga po površinskoj formi tijela. Time nisi zadovoljan, jer znaš da duboko postoji

SVE

što ne vidiš na površini i osje?aš kao da ne vidiš

NIŠTA

od života.Kao što je svakom zrnu život u klici, tako je i tvoj život u srcu, bezuvjetnom glazbeniku

SAMOSVIJESTI

uvijek u svome religijskom hramu.IDEAL

kao

STVARNOST

prostora vakuuma,

nije mogu? s površine manifestiranog tijela, ali je mogu? u

SVIJESTI

slobodnog entiteta.U svijesti se ideal jasno pokaže da je u svakoj stanici tijela.Tako ŽIVOT nije mogu? bez

STVARNOSTI i ILUZIJE.

Sama je stvarnost sebi dovoljna, ali bez manifestiranja je

NIŠTA

obzirom da je vakuum u apsolutnom stanju života materije,

kao NIŠTA prostora, koje pripada

SVJETLOSTI (vremenu ili duhu) i nižim strukturama materije.Po apsolutnom stanju materije, vakuum je idealan, ali zaista nije NIŠTA bez svjetlosti, bez duha koji ga štiti.Ako je vakuum PROSTOR

svjetlost je VRIJEMEPROSTOR i VRIJEME

ne postoje u apsolutnom smislu, ali se u manifestiranoj svjetlosti jasno vide.U svijesti, NIŠTA ne može dovesti stvarnost u sumnju.ŽIVOT mora biti vje?an jer kroz njega

MATERIJA POSTOJI,

zato je ŽIVOT

SVE i NIŠTA

jednovremeno, koliko ga znaš.ŽIVOT je SVE slobodno u prostoru i vremenu,

kao NIŠTA nejasno u svijesti ?ovjeka.Zbog svih stanja materije u tijelu, prirodno postoji

OVISNOST

kada se budi ŽELJA za spoznajom NOVOG.

Ako život promatraš preko forme tijela, površinski, ne?eš ga spoznati, jer je to njegovo nali?je.Gledaju?i u ogledalu sebe, samo vidiš tijelo. Ako zatvoriš o?i i pogledaš vlastitu dubinu, preko duha, vidje?eš

TIJELO i ŽIVOT

kao TIJELO-SVIJEST ili SAMOSVIJEST.Što je ve?e i šire lice, ve?e je i nali?je.Ne sje?aš se onoga što znaš, jer

ZNANJE

je UVID najšire SVIJESTI.
Zato dopusti da život uvidi sam sebe.U prirodi, zbog ZRAKA i VODE,

SVE je OVISNO

i NIŠTA nije mekše od njih i prilagodljivo svemu, bez ostatka, zato mogu podržati život u prirodi sa najmanje ovisnosti.Suštinski ŽIVOT (EGO) je jednostavan, kao vakuum i apsolutna inteligencija.

Elementarni ŽIVOT (lažni ego), kao objektivno fizi?ko tijelo je kompliciran.

Jednostavno i komplicirano daju sklad SVE i NIŠTA, jer su cjelina i NIŠTA tu nema za odbaciti.FORME u prirodi su suprotne od svoje suštine.

SVE što je formalno lijepo, pokazuje suprotnu narav i obrnuto.U živom se tijelu, pored biokemije, odvija i alkemija, kroz samosvijest, ?ime se pobje?uje iluzija života tijela.Kvalitet tijela (biokemija),

daje MO? (alkemiju),

?ime se ostvaruje SVJESNOST,

kao apsolutna suština u stanicama, sabrana u mozgu i pinealnoj žlijezdi.KRV i LIMFA

su u tijelu informati?ki mediji, koji bilježe svjetlost (duh) i kroz samosvijest tijela, povezuju individualizirani EGO prostora tijela, s UNIVERZALNIM EGOM prostora svijeta,

kada samosvijest i svijest postaju cjelina.MISAO, DUH i SVIJEST su ?ista krv i limfa.

UMIŠLJANJE je sluzava krv, plitki dah, nejasan uvid.ZNANJE je posljedica mo?i misli i slobodnog duha, u smislu iskustva tijela i uvida.

Kada spavaš život se odvija neovisno i elementarno, uz budnost EGA.

U budnom stanju kreiraš život.

DAN i NO? su umije?e duha i svjetlosti u tebi, prošireno na znanje o destiliranoj vodi.

MISAO i SVIJEST su informati?ke mo?i krvi i limfe, a slobodni duh je mo? zra?enja tijela.U prirodi si ovisan od mnogo stvari:
SVJETLOSTI,

ZRAKA,

VODE,

HRANE

i mnogo ?ega još, zbog umišljanja i želja.Zbog pohlepe, odlu?iš se roditi djecu da prigrabiš od života još više, koja te malo podmlade, ali mlad trebaš biti i bez toga.EVOLUCIJA MATERIJE i SVJETLOST rade svoje, a ti budi u ritmu ŽIVOTA i tako ?eš ostati postojan, vitalan i dugovje?an koliko želiš.Ako si tijelom fizi?ka materija, onda u svijesti budi naj?istija materija i tako imaš SVE i NIŠTA od života jednovremeno, kada ni?ega nisi željan, a ipak si miran i radostan.

Znanjem ?eš zaštiti sebe od straha smrti i zuba vremena.Proširivanjem pravog znanja, postaješ svjestan materije tijela, prirode, svjetlosti, biokemije i alkemije, kada jednako razumiješ sva stanja, u fizi?kom, metafizi?kom i apsolutnom smislu.Temeljem znanja uvi?aš život i svijest u komadu, kao nešto cjelo idealno i raznoliko jednovremeno.

Nešto kao dan, stvarnost i MIR.

Nešto kao no?, san, strah i iluziju.DUH ti podržava život, udahom zraka,

ali ga ruši ako si sebi?an izdahnuti ga van.Zbog DUHA si izme?u ŽIVOTA i SMRTI,

kada te samo ZNANJE i SVIJEST,

stavljaju na jednu ili drugu stranu.TI vjeruješ da si svjestan, ali svejedno nemaš mir, reagiraš, ovisiš, tako da se trebaš mnogo bolje preispitati koliko znaš vlastitu kemiju preko elemenata i alkemiju preko

PET ELEMENTA

na višoj (dubljoj) pro?iš?enoj razini uvida postojanja.TI si jednovremeno prostor svijeta materije i komadi? tog prostora u vidu fizi?kog tijela, kada bezuvjetno trebaš dopustiti jedinstvo prostora, preko

DAHA

i

SVIJESTI.

Život nije cjelovit ako si ovisan o vjeri, sudbini i želji.Ako život još nisi shvatio preko elemenata u prirodi, u fizi?kom smislu tijela, preko svjetlosti, zraka, vode, hrane i daha, zasigurno ga ne?eš shvatiti preko duha, apsolutnog stanja i vakuuma.ŽIVOT trebaš razumijeti kroz fizi?ko tijelo i EGO,

kroz metafizi?ki DUH i MISAO i

APSOLUTNU SVIJESTSuština EGA ne može biti nesvjesno i elementarno tijelo, nego svijest da je život apsolutni vakuum u stanicama, zašti?en od vanjskih utjecaja, da ne iscuri život.ŽIVOT je zanimljiv kada je jednostavan, kada ga znaš i razumiješ.

Kroz znanje nestaje strah i reakcija. Želje se svode na minimum i ovisnost tako?er.

U trenutku kada nešto znaš, postižeš ve?u koordinaciju samosvijesti tijela, kada se prostor i vrijeme tijela dovodi u sklad s prostorom i vremenom izvan njega.

Tada je duhovni prostor tijela, kao individualizirani život, u direktnoj vezi s duhovnom suštinom svijeta i vje?nim životom materije.Kroz znanost ?eš proširiti znanje na razini elementarne biokemije tijela, ali nastavak dublje alkemijske stvarnosti duha, trebaš spoznati u sebi.U životu trebaš biti SVE po malo, jer on to upravo jest.

Ne možeš biti NIŠTA, na pola i neodlu?an.

ŽIVOT ne traži NIŠTA od drugih, nego SVE od tebe.Biljka i životinja daju SVE od sebe zbog života.

Vjerojatno i one imaju strah, ali odlu?no idu do kraja.Ako netko vjeruje u nešto, ne zna?i da i ti moraš vjerovati.

Svatko može znati SVE o životu, ako želi i dopusti.ZNANOST ne može spoznati materiju i život tijela bez pojedinca, jer je upravo on istraživa?.

?ekaju?i na društveno znanje, samo možeš nazadovati.

Pojedinac je istraživa? života materije tijela.

Znanost poznaje elementarnu kemiju,

ali nezna elemente u alkemiji, jer ih ne možeš držati u laboratoriju istraživa?kog centra, nego u tijelu ?ovjeka.RADOST ne možeš imati bez proširenog znanja i svijesti, izvorno i s manje ovisnosti.Izvorni život podrazumijeva:SVIJEST u smislu ideala,

APSOLUTNU INTELIGENCIJU prostora u smislu vakuuma,

SVJETLOST u smislu metafizike duha i vremena, kao ISTINE postojanja,

onda

ZRAK

DESTILIRANA VODA

ŽIVA HRANA (IONI).Direktan život je SVIJEST, na višoj razini od duha, svjetlosti i vremena.Ne možeš život posjedovati, ali ga imaš u izobilju preko znanja i svijesti.Jednostavnost je sadržana u MIRU i kada ga nemaš u pitanju si TI (nebudna svijest) a ne život.Ne trebaš život ograni?avati na vjeru, sudbinu, intuiciju, emociju, osje?anje, sje?anje, maštu, želju, jer je on SVE to i NIŠTA mu ne fali.Ako je:IDEAL jedan,

MATERIJA jedna,

SVIJET jedan,

PROSTOR, jedan,

VRIJEME, jedno,

PRIRODA jedna,

SVJETLOST jedna,

DUH jedan,

SVIJEST jedna,

pa ne može ŽIVOT biti ograni?en samo na TEBE.

TI trebaš znati da si samo preslika ideala i komadi? duhovne suštine svijeta, koju jedino razumijeti možeš preko svijesti.

Ti si komadi? materije koja je u tvom tijelu SVE-dimenzionalno, kao kap vode u oceanu prostora, kao slika u ogledalu idela, iluzija na površini tijela

i

STVARNOST ŽIVOTA

u dubini istog tijela.Površinska forma tijela je maska ega, a život je svijest u dubini stvarnog EGA tijela. Temeljem EGA ispada da je on u strahu i da se brani, me?utim EGO je bezuvjetna budnost, apsolutna inteligencija, vakuum i život, koliko ga želiš i koliko si svjestan toga.

Ne brani se EGO, nego se TI braniš, zbog straha od iluzije života, kada ga umišljaš i neznaš stvarno.JEZIK je kvalitet i mo? znanja i svijesti pojedinca i rije? nikada nije slu?ajna.

Kada znaš život, ne treba ti jezik, dovoljan je pogled i zagrljaj, zamjenica za SVE.Na svakom jeziku NIŠTA po?inje sa simbolom N,

kao NN - nepoznato,

kao NOTHING

kao NICHTS,

kao NI?EVO,

kao NIENTE,

kao NENIO,

itd.Naravno da je svatko NN, ako se zbog nepotrebnih ovisnosti ne može radovati životu.

Jednako tako svatko može biti prosvjetljeno bi?e, ako zna život i ako mu je on jedina želja, bez želje, onako iz radosti, bez razloga,

MIRA radi.
P R E H R A N AŽivo i ?isto u prirodi jest svjetlost, zrak, destilirana voda, slatki sokovi od svježeg vo?a i povr?a.SVE drugo je diskutabilno, primitivno i stvara mnoge probleme.Prehrana od životinjskih namirnica ne daje mo? prirodnog imuniteta i ljubavi, kada si ograni?en u nagonu, a to je ipak sirov, neprera?eni potencijal ?ovjeka u svijesti.Kada ti je prehrana od destilirane vode i sokova od svježeg vo?a i povr?a, najviše što dopustaš sebi od mesa jest slatka vodica iz usta voljene osobe i možemo re?i da to nije meso.Navikavanjem na destiliranu vodu, poprimaš informati?ka svojstva vodljivosti tijela na svjetlost, jasno?u, slobodan duh, jasnu misao i svijest. To je prirodno.Seksualnost ?ovjeka je samo nemanifestirani EGO.Manifestirani EGO je samosvijest tijela.Društvo je primitivno zbog pojedinca, a ne pojedinac zbog društva, jer ne uživa društvo, nego pojedinac.U vjeri je pojedinac, a ne društvo koje name?e vjeru.

Uz destiliranu vodu i slatke sokove, postaješ slatkiš svima, bistar, proziran i jasan, bez neprijatnog mirisa na meso.A to što umjesto sexa njeguješ ljubav, samo si bliži svijesti i životu.Obzirom da su ve?ina oko tebe vjernici, moralisti, uplašeni i ponosni ljudi, ostaje ti da se nasmiješ i gledaš svoja posla, razmišljaju?i kako da im pomogneš. Oni su uvijek kako treba, jer su ve?ina, a ti si izrod, bez obzira na prizmu svijesti.Kada se pro?istiš tijelom, oni nepro?iš?eni su ti smiješni.Kako da ljubiš nekoga kada zaudara na trulo meso i pokvareno mlijeko? Nema goreg smrada od pokvarenih jaja.Kako ?eš u sex sa nekim, ako ne?eš roditi dijete s njim, kada znaš da je to primitivno u odnosu na tvoju ljubav?SVE trulo u ?ovjeku je otpad, dehidracija, bolest, a to svatko osjeti po zadahu u ustima i kada je u toaletu.Ovo je istina koja nekome li?i na vrije?anje.Kada grliš prijatelja i znaš da je u njegovom tijelu samo destilirana voda i sokovi od svježeg vo?a i povr?a, onda ti po?e slatka vodica na usta, ljubav je tada na pragu.?ovjek je mo?an po znanju i svijesti, što se prepoznaje u ponašanju i milim o?ima.Obzirom da ti je tijelo od mesa, tvoje prošireno znanje treba biti nešto svjetlije od mesa, ako ništa drugo, evolucije radi.Tebi je uvijek netko drugi kriv, a nisi pro?istio ono što u sebi možeš.Tako su ona ve?ina u društvu, samo obi?ne kukavice, neodlu?ni u životu i ovisnici o vjeri i mizernoj pla?i, jer im novci trebaju za skupo meso, kada svjetlosti, zraka i vode ima u izobilju, besplatno.Ta ve?ina podržava opstanak primitivizma u svemu i na glas traži promjene, bez želje za promjenom sebe.Pitam se da li se trebam sramiti ovoga što pišem, ili ?u dobiti po nosu od onih koji sebe prona?u u pri?i.Život je ve?inski iluzija, a ova pri?a je samo animacija, zato nije potrebna nikakva reakcija, nego odlu?nost za proširivanje znanja i promjenom sebe.Kada netko ne želi mijenjati sebe, pokazuje neznanje i primitivizam.Ljubav je srednja doza normalnog ponašanja, ali je i ona danas sve više skupa „roba“.Gdje ljubavi nema, primitivizma je na pretek.Jedino u ljubavi pristaješ na promjenu, jer jedino u ljubavi imaš mo? misliti (na nekoga i ne umišljati), ?ime pokre?eš duh iz kaveza tijela.Znanje ne može biti ni?ije vlasništvo, ljubav još manje, jer manifestiraju jedini život.SVE niže od ljubavi je osobna razina, kao nemir, neznanje, želja, bol, patnja, obi?na dehidracija, s nesagledivim posljedicama.Tko se ne mijenja u prostoru i vremenu, tko ne prati dan i no?, kao svjetlost života, zasigurno ?e postati izvor negativnog zra?enja oko sebe, primje?en od drugih i neprihva?en.Ti SVE primaš od prirode, ali NIŠTA ne vra?aš.

Tvoje tijelo je limitirano na jedan život, jedan ego i ideal. Gdje ?eš smjestiti sve duplikate ega u tijelu? Vjerojatno ?e trebati kirurški zahvat za ?iš?enje nedužnog tijela, koje je stvoreno od svejtlosti, a sada još traži zrak i vodu.

OGLEDALOKad pogledaš sebe u ogledalu, više si nego siguran da slika u ogledalu nisi TI, zato i ne želiš sebe gledati u o?i, nego se fokusiraš na nebitne simbole lica i tako iz dana u dan stvaraš naviku prepoznavanja sebe u ogledalu stvarnosti, kao lažni ego, u odnosu na onaj stvarni EGO i život u dubini tijela, kakvog još nisi spoznao.

Kada znaš život i spoznaš sebe, u ogledalu više ne gledaš simbole lica, nego direktno vidiš sebe u o?ima iz dubine tijela i to je poseban ugo?aj radosti.U tom trenutku karakter se gla?a na razinu prirodnog EGA života materije tijela.Milim o?ima, beba ima mo? da te vrati u život, jer ga stvarno vidiš u njenim o?ima.Rijetko možeš danas sresti nekoga tko ima mile o?i, koje bi te s povjerenjem privukle stvarnom životu i s lako?om oslobodile napetosti.Kroz treptaje oka se jasno ?ita karakter tijela. Tko može budno održati otvorene o?i, bez treptaja, ima ?istiji karakter.

Kome smeta svjetlost ili što drugo, pa mora ?eš?e treptati o?ima, iskazuje nemir u sebi, kada mu nedostaje dubok dah, duh i destilirana voda.Naivan treptaj u o?ima, duboko otkriva poreme?aj karaktera, dehidraciju tijela i boli. Jer o?i su ogledalo stvarnog života iznutra (u duhovnosti duše), kao simbolizam aktivnosti mozga i religije srca.

SUŠTINA ISTINEŽivot ima smisao kada ga znaš i kada si svjestan njega, kada duh svjetlosti slobodno struji tijelom, kada jasno misliš.Me?utim, u obi?nom životu, rijetko kad imaš potvrdu ISTINE života iz dubine tijela, zbog svega onoga što te odvla?i s površine koncentracije i umišljanja stvarnosti.Mo? ISTINE je mo? neovisnosti života tijela.Obzirom da si ve? ovisan o zraku, vodi i hrani, naporno je biti neovisan i istinit u životu.Jednostavno se prepuštaš ovisnostima, pa kako bude.Tko malo bolje analizira život, otkriva ga kroz elementarni dah, kroz gutanje istine u grlu.

Duh tijela je prakti?ki samosvijest za koju trebaš stvoriti jaku naviku.Davno su na Istoku prepoznali istinu života i pojednostavili je za po?etnike, kroz tehniku OHM (OM ili AUM).Što zna?i simbol OM?Dobro znaš da su golubi vje?ni ljubavnici i stalno nešto gugu?u.To što golubi rade, iskazuju ljubav i poznato je kada mu partner umre, ni on ne živi duže od 2-3 dana, jer sam ne vidi smisao istine života, nema kome gugutati, zbog navike.Ostvari?eš koncentraciju, mo? duha, misli i svijesti, ako izravno u grlu gugu?eš vlastiti govor. Kada si sam i slušaš neku glazbu, pjevaj tu numeru, u grlu, bez otvaranja usta. Od vibracije OM u grlu, tvoja je budnost postala jaka.

Upravo na taj na?in postižeš manju ovisnost od vanjskog zraka, kada jasno uv?aš da je život neovisan o dahu.Naravno, u po?etku navikava ovog gugutanja, ima?eš potrebu malo zraka udahnuti, ali svejedno ne prekidaj gugutanje. Od tog govora u grlu istine, tvoje tijelo vibrira od zubi do posljednje stanice i time si postao stvaran, bez umišljanja.Naveo sam jednostavan primjer tehnike OM, jer je to lakše za navikavanje, u odnosu na AUM i SU.........Preko gugutanja istine u grlu, prirodno si koncentriran na dah, kada se udah i izdah ostvaruju sukladno potrebi tijela, bez zadržavanja daha i duha.Na ovaj na?in dah ide preko nosa, jer je to prirodno. Kroz dah na usta nije mogu?a sinkronizacija ni koncentracija, nego kaoti?no udahneš i ?esto se ošamutiš u svijesti.Treba ovo malo bolje istražiti.Ako ne pristaješ na gugutanje istine u grlu, odustaješ od spoznaje istine života i vra?aš se starim navikama ovisnosti.SVE što bi u trenutku umišljao ili maštao, propusti te sadržaje kroz istinu i gugutanje, neka sam ?uješ gdje se nalaziš u životu. Istina u grlu ?e te uvijek vratiti na put života.Vremenom ?eš se naviknuti na istinu i ne?eš morati gugutati kao golub, jer je on samo ptica, a ti imaš višu svijest.Do bu?enja pune svijesti, ovisan si od manifestiranja života na površini tijela, preko umišljanja i lažnog ega.

Zato je naporno ostvariti koncentraciju na tre?e oko, srce i HARU, jer tu koncentraciju ne možeš manifestirati.Kod gugutanja istine u grlu, jasno manifestiraš koncentraciju misli i to ti postaje zabavno, kada imaš vremena da to potraje duže, što ujedno predstavlja osloba?anje duha, jasne misli i višu svijest.Gugutanje istine u grlu, prakti?ki je potvrda života, kao da viskom tražiš odgovor na neko pitanje. Visak je odgovor istine u grlu.Probaj, iznenadi?eš se kako možeš sam ?itati istinu, kroz pjesmu gugutanja grla.

ŽIVOTNe možeš ljude shvatiti za ozbiljno u pojavnoj prirodi tijela, jer su ovisni, uživaju, reagiraju, umišljaju, prde i smrde, jednostavno ne daju sliku neke stvarnosti i ozbiljnosti. Nema te šminke i mode koja ?e ukrasiti život s površine tijela. Zato nemam potrebu vjerovati u NIŠTA, jer znam gdje je život duboko sakriven, tamo gdje ga nitko ne može premazati.

Život je ozbiljan samo na ravni bezuvjetnosti, u dubljoj ili višoj stvarnosti, kada nema ovisnosti, jer je život SVE što poželjeti možeš.

TIJELOVe?ina ljudi je u strahu zbog tijela, kite ga i pla?aju skupo, a ono je uvijek samo prolazno.

MILE O?IBeba nikome NIŠTA ne savjetuje, nikoga posebno ne voli, SVE vidi u boji aura lica, ali je ipak svima MILA i mo?na.ISTINANavikavaj se gutati istinu, jer je u njoj ona slatka vodica koju tražiš sa strane. Prije ?eš dobiti radost iz dubine EGA, nego od bilo ?ega drugog izvana.

SJE?ANJEZašto bi nešto pamtio ako ga znaš.

Pamti se samo ono što je umišljeno.Nisam izmislio izreku: „Budala pamti, svjestan SVE zna“.


I S T I N AU našoj pojavnoj stvarnosti,

SVIJEST,

ISTINA

i

ŽIVOT

se traže po vertikali jednog postojanja.SVE znaš površno i

NIŠTA ti ne može biti jasno u trenutku uvida.Kada pogledaš u jednostavno sunce, mjesec, zvijezde i nebo, pomisliš da život u prirodi i nije raj u šarenilu boja, prije bi pomislio da se radi o paklu nesagledivih pojava, zbog ?ega nisi u stanju ostvariti

UVID i SVIJEST.Problem je još ve?i kada ti od samog ro?enja NIŠTA nije jasno i SVE moraš nau?iti znati, a nije mogu?e da imaš sva iskustva prirode u kojoj živiš.

Onda se moraš zadovoljiti znanjem roditelja, koje je površno i siromašno, prakti?ki NIŠTA od njih ne možeš nau?iti.
Uloga roditelja je da ti brane

SLOBODU,

valjda je to njima u navici, jer i sami vape za slobodom.I tako odrastaš zbunjen, zadovoljavaju?i se onim što si ve? probao, onim što ve? znaš, ali je to toliko ograni?eno da i dalje u ni?emu ne pronalaziš

ISTINU.Stalno se pitaš što je ISTINA, ako nije vidljiva na prvi pogled?Tada ti u?itelj šapne na uho da je ISTINA srednja vrijednost, kao

jednostavna svjetlost sunca

i komplicirane boje u prirodi, kao

MIR

i

MO? govora u grlu,

kao poveznica glave u kojoj je mozak i

tijela u kome se ostvaruje život.Na krupnom planu svijeta materije, ISTINA je svjetlosni štit, zid ili omota?, kao dovoljno mo?an DUH,

da jednovremeno štiti APSOLUTNO STANJE - VAKUUM i

FIZI?KO STANJE

JEDNE MATERIJE,

koja je prakti?ki cjeli svijet.Na sitnom planu TIJELA,

ISTINA je direktan ŽIVOT,

kao RADOST,

kao IMUNITET i LJUBAV,

kao MISAO,

kao MIR,

kao SVIJEST i

SLAOBODA.ISTINA je prakti?ki SVE što znaš o ŽIVOTU, bez ostatka.U tom slu?aju ISTINA je brzina svjetlosti, jer se SVE mijenja u trenutku.Kako uloviti ISTINU u šarenilu SVE - života?Samo preko iste vertikale po kojoj se ostvaruje postojanje života.

Ta vertikala je SVIJEST, od

PODSVIJESTI do NADSVIJESTI,

od potpunog mira u dubokom spavanju,

do potpune zbrke kada si budan.Ako je ISTINA svedena na MIR, name?e se pitanje kako imati MIR?To se ve? zove UMIJE?E ŽIVLJENJA,

kao prošireno ZNANJE,

kada u trenutku možeš jasno PERCIPIRATI STVARNOST.Na prvi pogled nemogu?e, ipak je jednostavno vidjeti istinu i život direktno.Nema u tome fenomena, mistike, ni tajne. SVE je mogu?e jasno, ako se koncentriraš, ako dopustiš vidjeti DUH.

A DUH ?eš prepoznati upravo po ISTINI, koja cirkulira tvojim tijelom, a najviše je izražena u tijesnom grlu, gdje se formira kao

GOVOR TIJELA,

kao poseban kvalitet i mo? uvida.SVE što nadalje trebaš znati o ISTINI, jest da trebaš nau?iti koncentrirati se na nju ?im više, a najbolje je biti bezuvjetno u ISTINI.Ovog trenutka se name?e pitanje, zašto se ?ovjek op?enito ra?a?

Svakako je smisao postojanja na razini svijeta materije i nikako ograni?eno na tvoje tijelo.

To zna?i da je kozmi?ki mir, red i sloboda,

SUŠTINA ŽIVOTA.SVE kozmi?ko, postoji u tebi kao MIKROKOZMI?KO,

kao individualizirani ŽIVOT TIJELA.Tvoja životna svrha je spoznaja sebe bez ostatka, neovisno od SVE što te okružuje.

Ta spoznaja je izvjesna, logi?na, mentalna i duhovna,

uvijek sadržana u cjelovitoj i neovisnoj

ISTINI,

SVIJESTI,

SLOBODI.

Najprije trebaš biti slobodan, a onda se igrati u prirodi, samo kroz kreativno stvaranje, da kojim slu?ajem ne izgubiš mir i slobodu, jer tada gubiš

ISTINU i ŽIVOT.Za vrhunsko ostvarenje života, trebaš biti na najvišoj razini duha i svijesti. To je razina najdubljeg sagledavanja vlastitog tijela,

SVE do stanice, u kojoj je VAKUUM,

kao APSOLUTNA INTELIGENCIJA.

Kada spoznaš stanicu, kada je vidiš i znaš,

samorealizirao si život i

postigao najšire

ZNANJE,

kao ŽIVOT u POSTOJANJU,

jer spoznajom apsolutnog u postojanju, nadmašio si svjetlost, duh, vrijeme, tijelo, šarenu prirodu.

Tako kroz znanje ispunjavaš svaku svoju želju.

Zašto moraš imati želju, ?ekati je da se ispuni i eventualno patiti zbog nje, ako ve? znaš cjelu pri?u o postojanju. Sa znanjem si miran uvijek, je ne moraš NIŠTA,

ne moraš raditi,

misliti,

jesti,

disati,

biti ovisan,

vjerovati,

jer si siguran u sebe, ISTINU i ŽIVOT.

Jer znaš da iznad toga NIŠTA drugo ne postoji.Preko osjetila tijela spoznaješ površinu stvari.

Preko TRE?EG OKA možeš spoznati suptilnu stanicu tijela.Kako se to radi nije tema ove pri?e.Vratimo se na ISTINU, koncentraciju misli na grlo i kako se to jednostavno radi?

Za po?etak je to u?enje, pa igra, onda ponovljena igra i na kraju

ISKUSTVO kao ZNANJE.ISTINA je najprije SLOBODA,

SVIJEST,

MIR,

MISAO i

DUH,

kao

PJESMA,

LJUBAV,

RADOST.Od SVE nabrojano jednostavno možeš ostvariti ako želiš, ako dopustiš da se ovog trenutka dogodi.

Na ISTINU se ne ?eka, jer je ona brzina svjetlosti, duha, vremena, misli, sadržana u najbržem UVIDU.

Onda po?ni pjevati ISTINU u grlu i zadrži je tako što ?eš je samo gugutati, sa zatvorenim ustima.

Onako kako golubi rade.

Izravno govori SVE što misliš, želiš, sje?aš se, pitaš, odgovaraš, maštaš, plašiš se, ovisiš, vjeruješ.

ISTINA je upravo kao VISAK,

kao BIO-PIRAMIDA tijela,

gdje se SVE fokusira u trenutku želje.

SVE što želiš, ISTINA to ispunjava, ali SVE mora biti samo u vezi ŽIVOTA.

Ako želiš nešto neljudsko, ne?eš dobiti odobrenje u istini.
Tada ?e zastati pjesma i govor u grlu, a onda se moraš zapitati koliko ti je želja dobronamjerna.

Od ISTINE u grlu imaš direktan

MIR,

RADOST,

nestaje svaka zbrka,

jer ISTINA nema dlake na jeziku, niti je ovisna od bilo ?ega na svijetu.

ISTINA svima dobro do?e, jer je ona vrhunska mo? u tijelu, gdje caruje nemiran duh.SVE je naporno kroz koncentraciju daha, misli, duha, ali je zabavno kroz pjesmu i igru, zato pjevaj ISTINU,

neka ona sama pjeva, a TI uživaj.

Kada nau?iš grlo da se samo veže za ISTINU,

ne?eš morati ovisiti o zraku, vodi, svjetlosti,

hrani, vjeri, novcu, sexu,

bilo ?emu drugom,

jer ISTINA je direktna SVIJEST,

kao slobodan DUH,

kao RADOST bez razloga,

kao MILE O?I,

što ih samo beba ima.

Upravo svatko treba oprati lažni sjaj u o?ima, kao masku ega, da se kona?no jasno vidi MILOST stvarnog EGA,

koji je bezuvjetno budno apsolutno stanje materije tijela,

savršeno inteligentno,

bez razloga.

Obi?no ljudi vole kada netko ima sjaj u o?ima, ali psihijatri dobro znaju da je sjaj u o?ima poreme?aj karaktera i ovisnost o lažnom egu.

Zato trebaš ISTINU, da sam budeš svoj u?itelj i lije?nik, jer su i oni samo ljudi od krvi i mesa.Trebaš sebe preispitati koliko jasno razumiješ spise, koliko si ovisan o vjeri i sudbini, koliko si podložan reakciji i karakternim obranama, koliko si budan i koliko ZNAŠ ŽIVOT.SVE to ne mora biti napor, nego se igraj kroz pjesmu, govor i gugutanje ISTINE u grlu.

Koncentracijom na ISTINU, po prvi put

jasno MISLIŠ,

bez REAKCIJE,

bez INTUICIJE,

bez SJE?ANJA,

bez MAŠTE,

bez ŽELJE.

U miru ?eš jednostavno privoliti duh da iza?e iz tijela, a ti i dalje pjevaj ISTINU, jer je ona potrebna zbog novog DUHA, zbog beskrajnog duha.

Kada dovoljno ZNAŠ

ISTINU ŽIVOTA,

nestaju SVE ovisnosti,

dalje si SAMOSVJESTAN

i SVJESTAN,

jednovremeno, spontano, direktno, vje?no, kao što može idealna materija, jer si TI samo

MATERIJA u svim oblicima.E sada nešto što se malo zna o postojanju, o životu, o istini. SVE što ti zna?i ŽIVOT, zna?i ti i SMRT, bez ostatka, jer je to evolutivna potreba materije.

Pretpostavlja se da je materija idealna bez NIŠTA drugo, da je individualizirani život tijela postojan bez druge ovisnosti od prirode u kojoj tijelo živi.

Ovo iz jednostavnog razloga, što SVE što poželiš, ve? je sadržano u tijelu, kada je od iste materije.

Zbog ovisnosti, TI se previše mješaš sebi u život, koji je sam sebi dovoljan, a tebi služi zbog samorealiziranja.

Prvo spoznaj postojanje, a onda uživaj, ako ?e uop?e biti potrebe.Krenimo od svijesti koju imaš u nekoj mjeri mira.

Svjetlosti ima u izobilju, jer nije svjetlost samo sjaj sunca, nego sva zra?enja neba.

Svjetlost je razina neovisnosti i života tijela.

Ovisnost tijela po?inje s DAHOM.

DAH je DUH, ako nisi spreman tijelom za njega, ako ti je slab imunitet, jer svaki udah je pri?a za sebe, kada se krv napuni slobodnim radikalima kisika koji buše slabe stanice i iz njih iscuri vakuum koji održava život tijela.Upravo se preko ISTINE regulira ovisnost o zraku.

Znam, postoje mnoge tehnike disanja, ali je jedino pravo disanje ISTINA,

nedovoljno jasna iz spisa.

Zato se upuštam malo pojasniti ISTINU, jer je 30 godina istražujem i na kraju sam je spoznao.Zrak je lijek i život, ali ujedno ubija ako nisi spreman da ga progutaš. To je ona pri?a o Kundalini u duhovnosti,

koju trebaš dobro prou?iti da ne bi izazvao

lom u tijelu.Primje?uješ nekada kada duboko udahneš, malo ti se svijest muti. To dobro znaju bolesni, puša?i i stariji ljudi kada naglo ustanu.

Upravo se brzinom svjetlosti duh dopremi do stanica i one slabašne ga ne mogu izdržati, ve? umru.

Ako je mnogo takvih stanica, mogao bi svatko umrijeti.

To su stanja slabog imuniteta, ne kao slabost života,

nego kao neznanje.

Zato se kaže da bolesti ne postoje, postoji samo neznanje, koje opet može biti ne?ija želja.
Jer NIŠTA nije mogu?e ako ne želiš.Pjevanjem ISTINE u grlu, sa zatvorenim ustima, dišeš na nos samo onu koli?inu zraka koja ti STVARNO treba tijelu i stanicama.

Ako izravno budno i bezuvjetno pjevaš istinu, najbolje kontroliraš duh, koji ?e ti dati život, ali ?eš ga se jednostavno osloba?ati izdahom zraka.

ISTINOM, kao na vagi reguliraš unos zraka i to je jedini na?in da budeš siguran, prirodno se ostvaruje i nije napor.

U dubokoj meditaciji nema disanja, jer nije potrebno, bilo bi višak i napad na mirne stanice.

Uvijek kada si miran, disanje je jednako mirno.
Najmanje dišeš u dubokom snu, jer ne trošiš NIŠTA, ili trošiš minimalno.Naslu?uješ da je BUDNOST, izravna koncentracija misli na gugutanje ISTINE u grlu.Vibraciju gugutanja ISTINE u grlu jednostavno osjetiš u tijelu, a duh, misao, svijest nikako ne možeš.

Od ISTINE i OHM, OM, AUM, SU

i druge izravne vibracijske rije?i,

ti ostvaruješ život.

ISTINA na vibracijskom planu grla je

STVARAN EGO.Izgovor rije?i može biti neistina, ako nemaš potpuno znanje.Zato je malo U?ITELJA,

jer mnogo je naprednih UMOVA,

ali ne postoji

ISTINITO ZNANJE ŽIVOTA,

manifestirano u nekom govoru pojedinca,

predvodnika,

mislioca.U nedostatku prosvjetljenih bi?a, ljudi su primorani ra?ati djecu, jer jedino bebe imaju MILE O?I.Tvrdim kada u budu?nosti ljudska vrsta uplovi u novu svjesnu evoluciju, ne?e biti potrebe za ra?anjem djece.

Tako ?e kona?no ova civilizacija biti evolutivno pro?iš?ena.Tada ne?e biti ni druge ovisnosti o intuiciji, emociji, osje?anju, sje?anju, mašti, želji, nego ?e SVE biti SVIJEST.NIŠTA ne može biti na silu, jer ne daje MIR.

Ali SVE može biti ISTINA i ZNANJE,

ako ŽELIŠ

i DOPUSTIŠ

da se tebi dogodi.Za razliku od svih tvojih dopuštenja, koja su samo ovisnosti,

ISTINA je prva neovisna od bilo ?ega.

Zato je ona direktan život,

mir,

radost,

SLOBODA.Nisam NIŠTA novo rekao, ali ?e po?etnicima svaka rije? nešto zna?iti u spoznaji života.Pišem ove rije?i u proredu, da ima više BIJELOG, jer napisane rije?i nisu ISTINA, nego ono Bijelo izme?u njih. Bijelo je simbol svjetlosti ideala.Dobro znaš da oko tebe najbolje gugu?u golubovi, svinja dok je ?eškaš, još neke životinje i na kraju najmanje beba.

To je dokaz da se u prirodi život svodi na ovisnost, kada nestaje

protokol LJUBAVI.

Samo bezuvjetno predani i budni prema životu imaju LJUBAV.SVI mi ovisnici smo poluživi ljudi.

Živi samo na razini problema i zbrke.Ako išta poželiš u životu, grgu?i ISTINU u grlu, uvijek kad možeš, pogotovu kada si usamljen,

jer sa ISTINOM ne možeš biti sam i u

STRAHU,

jer ti ?uva

ŽIVOT,

kao IDEAL POSTOJANJA.Svaku slabost, zbrku, nemir, bol, reakciju, možeš smiriti kroz ISTINU, tu igru grla, koja je uvijek bezuvjetno na pravom mjestu života.Ako NIŠTA ne možeš ili si u nekom zatvoru,

ISTINU možeš prizvati.
Zato je imunitet, radost, svijest i sloboda tvoja stvar, uvijek, neovisno od bilo ?ega.

I nitko te ne može u tome ograni?iti, jer ti nitko

od poznatih i nepoznatih nije dao

ŽIVOT

i ne može ti ga oduzeti.EGO je tvoja suština u dubini tijela i ne vidiš ga.Lažni ego je tvoje pojavno lice tijela.ISTINA je ono u sredini u grlu.Stvarni EGO su optimalan broj zdravih stanica tijela i vakuum u njima.

Taj EGO je komadi? UNIVERZA?LNOG EGA,

kako se to u duhovnosti kaže UNIVERZALNOG DUHA ili SVIJESTI.

Lažni ego je izmišljeni ego na površini tijela, u svemu kao NIŠTA,

kao obi?na iluzija, manifestirana u svim karakternim obranama:

strahu, pohlepi, neiskrenosti, mržnji i ponosu.Namjerno izbjegavam koristiti duhovne termine, jer ?ovjeku treba cjelovita spoznaja materije, najprije od tijela, logike, a kada sam do?eš do duha, onda se igraj s umom, dušom, energijom, onostranim ili nirvanom, kako je to u spisima predstavljeno.Ne treba ti duhovno znanje da bi gugutao ISTINU u grlu, a kada nju znaš,

sasvim je izvjesno da ?eš spoznati DUH i kako se on vidi na planu vibracije svjetlosti.Ako ?emo SVE gledati kroz prizmu svijesti, onda je

SVIJEST

iznad tjemena glave, spušteno do aktivnosti mozga i misli,

a NESVIJEST

je ono u TIJELU,

koga svejedno možeš nau?iti SAMOSVIJESTI,

kao što si nau?io disati, piti, jesti, pisati, govoriti, voziti bicikl,

upražnjavati sex i SVE drugo.SVE površinske navike izvan tijela su OVISNOST.Navika ISTINE u gugutanju grla i tijela, nije ovisnost, negoSTVARNOST ŽIVOTA

i

kada nju ostvarriš

MIRAN si i SLOBODAN.


dioJ E D N O S T A V N O S TMATERIJA je idealno savršena,

zato je ŽIVOT krajnje

JEDNOSTAVAN.Od SVJETLOSTI i DUHA,

stvorila je tvoje TIJELO

i pokazala MO? ideala.TIJELO treba, kroz ZNANJE, isti DUH i SVIJEST,

vratiti sebe SVJETLOSTI i MATERIJI.ŽIVOT TIJELA je SVE-dimenzionalan,

a na apsolutnoj ravni VAKUUMA - idealan.SVE se svodi na evolutivni tok MATERIJE.Kako je tijelo oblikovano od DUHA SVJETLOSTI,

najviše mu treba ZRAKA, do

ZRELOSTI (SVIJESTI).Upravo se to postiže sazrijevanjem, kroz pravo znanje, iskustva i vrijeme.Kako se TIJELO najviše sastoji od VODE,

glavna hrana za TIJELO je

DESTILIRANA VODA,

jer je jedina ŽIVA u prirodi,

SVE druge vode su ne?iste, zato moraš odbaciti predrasude.Stabilnost TIJELU daje njegova gra?a, od

HRANLJIVIH TVARI

koloidnog oblika IONA.

Najviše ih u prirodi ima u

VO?U i POVR?U.SVE potrebe TIJELA za hranljivim tvarima, ima u izobilju u

SOKOVIMA od svježeg vo?a i povr?a,

i malo oraha ili sjemenki,

bez soli, miješanja, za?injenja i termi?ke obrade.To je jednostavno znanje o životu materije tijela, primjereno djeci u sazrijevanju.CILJ ŽIVOTA je

SLOBODA

u smislu potpune NEOVISNOSTI.Zato primarne ovisnosti tijela nisu nikakvi kvaliteti ni mo?i, nego SVE slabosti

KARAKTERA,

u formi

MASKE EGA,

?ime se prekriva suština života, kroz stvaran

E G O,

koji je komadi?

UNIVERZALNOG EGA

svijeta MATERIJE.Spoznajom vlastitog EGA, kroz

ISTINU,

postigao si prošireno ZNANJE,

ZRELOST i

SVIJEST

o

POSTOJANJU MATERIJE

u formi FIZI?KOG TIJELA.Izvan MIRA samog tijela,

NIŠTA nije životno bitno,

ra?unaju?i društvenu, vjersku, sudbinsku, obiteljsku i svaku drugu

OVISNOST.Temeljem znanja, duha i svijesti, u tijelu se prirodno slože

KVALITETI i MO?I,

najbolje izražene u

MILOSTI O?I prema drugima i

LJUBAVI prema ŽIVOTU op?enito.ŽIVOT je kovanica istinske ŽELJE i

NIŠTA se ne?e dogoditi ako istinski ne želiš.To se odnosi na SVE želje, uklju?uju?i želju za bol, patnju ili

SMRT.Sa aspekta POSTOJANJA MATERIJE TIJELA,

postojan si vje?no, bez obzira što ?eš uraditi sa svojim tijelom.

Razlika jedino može biti manifestirana u nepotrebnim ovinostima, želji, boli i patnji,

ako znaš da je život

IDEALAN,

a ti u tijelu ne možeš biti

SAVRŠEN.To nije bježanje od istine, nego znanje i suština postojanja.Tko traži život izvan postojanja tijela, pripada

ILUZIJI,

koja je održiva onoliko koliko joj poklanjaš pažnju, koliko je želiš u mašti.SVE je podložno

ZAHVALNOSTI,

PAŽNJI,

LJUBAZNOSTI i

ODGOVORNOSTI,

zato jer tijelo nije samo fizi?ka materija, nego SVE njene dimenzije i stanja.Preko znanja i svijesti, ne moraš biti OVISAN više nego treba, niti NASILAN.Svakome je dovoljan MIR.ZNANJE je uživanje bez ovisnosti.Ne možeš primiti ili dati ono što je u postojanju materije:

ŽIVOT,

IMUNITET,

LJUBAV,

ISTINU,

INTUICIJU,

EMOCIJU,

OSJE?ANJE,

SJE?ANJE,

MAŠTU,

ŽELJU,

VOLJU,

RADOST,

DUH,

SVIJEST,

SLOBODU,

ZNANJE,

M I R.To svatko DOPUŠTA u sebi, jer SVE to ve? postoji u tijelu.Zato svatko treba nau?iti biti

NEOVISAN od

NEBITNIH STVARI

u kojima izravno uživa,

želi ili pati, bez razloga,

podržavaju?i još jednu iluziju.dopunaISTINAAko ne kažeš NIŠTA, rekao si SVE - ISTINU.

ZNANJEKada bi znao što je život, formalno bi pristao na gubitak tijela i

prestao uživati u OVISNOSTI.Ispada, uvijek se braniš od života, preko vlastitog ega i karaktera.ZNANJEISTINA ŽIVOTA

je

PROŠIRENO ZNANJE

o EGU,

kao SAMOSVIJEST i

SVIJEST.

SVIJESTPojam SVIJEST u pojavnoj stvarnosti TIJELA,

potpuno je rastegljiv, logi?an, racionalan, iluzoran,

duhovan, ali ga je jednostavno manifestirati krozZ N A NJ EAko nešto znaš, nema dvoumljenja, jasno ti je SVE

kao na dlanu i upravo je to svijest.?esto ti NIŠTA ne ide od ruke, a kada sanjaš,

?ini ti se kao da je bilo stvarno.Upravo je PODSVIJEST, suština

APSOLUTNE SVIJESTI,temeljem apsolutne inteligencije, vakuuma stanica tijela.Mozganje i razmišljanje, u smislu slagalice života,

pravo je istraživanje, kada se raduješ svakoj novoj spoznaji,

a nikada nije naporno, jer se radi o stvarnom uranjanju u

suštinu postojanja.Umišljanje što ?eš danas „PRIGRABITI“ od života,

svakako je napor, ovisnost, grijeh, nemir,

reakcija,

možda nasilje, ne?ist karakter i maska EGA.Kada gubiš kompas postaješ kompliciran, a unutar

tebe se pravi EGO mu?i održati MIR i život tijela.I uvijek te prevari maska ega.

Ako kona?no shvatiš suštinu pravog EGA, kao jedini tvoj

život, lako ?eš napusti površinsku masku i istinom se držati

za život tijela, iz stanica gdje se pokre?e.?ovjeku nikada NIŠTA nije teško kada zna, onda i može.Najgore je umišljanje, koje u svemu podsje?a na znanje, a nije.Zbog umišljanja, nisi u stanju kontrolirati ovisnost, karakter

i ponašanje.

ZNANJENajviše što znaš o životu, jednostavno možeš smjestiti

kroz simbole slova i rije?i koje formiraš od njih.To je tvoje znanje, kao zrelost, mo? svijesti.Da li je to dovoljno?Svakako da je simbolizam govora, samo jedna oktava života,

sastavljena od vokala:A, E, I, O, U,i to je SVE što znaš izgovoriti i znaš o materiji tijela.

No, kada potvrdiš zatvorenim ustimagovorom ISTINE u grlu, kroz beskraj vibracijeM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...........................poprimaš najviše mo?i materije..Tvoje tijelo upravo može maksimalno vibrirati životom

na duhovnom planu vakuuma stanica, ili cjelinom tijela

kroz organe, funkcije i religijom srca, manifestirano

ISTINOM u grlu, zatvorenim ustima.Izgovor svih rije?i je neistina, jer je samo jedna oktava života u pitanju.

Upravo je to usporenje svjetlosti i duha kroz fizi?ko tijelo i to

boli ako se odupireš.Zamisli koliko još oktava i mo?i vibracije ima do apsolutnog stanja,

do tvojih stanica tijela.Neka ti u tome pomogne svjetlost, prozirnost vode i bezbojnost zraka,

u kojima su mnogo ve?e oktave, nego u krvi i mesu.Zato je dijamant tako mo?an.Dopuštenjem istine, vibriranjem u grlu, imaš fokus na život, znaš ga

i uvi?aš prirodno.SVE možeš lije?iti vibriranjem istine. Sebi i svakome možeš pomo?i kroz vlastitu istinu života, jer on je SVE i u svemu. Ako dijete ili netko ne nešto nezna, ti možeš znati kroz istinu u grlu.Suština istine je mo? prirodnog EGA i vakuuma stanica tijela, kao PODSVIJEST.

Svijest se postiže preslikom podsvijesti tijela, manifestiranjem podsvijesti.Ti se sviješ?u ne možeš razbacivati, jedino možeš biti MIRAN.Kada ti nije dobro, pozovi istinu u pomo?, jer ti nju nitko ne može oduzeti.


Upravo je istina, prošireno znanje o životu, kao kona?na sloboda.Probaj i uvjeri?eš se da ne postoji želja, bol, ovisnost ili bilo što drugo,

što ne?e istina srušiti, vibriranjem OM u grlu.Najvišu mo? me?u ljudima, upravo ima beba, jer ona najviše može vrisnuti.?ovjek u problemima nema mo? govora istine, nema mo? vriska.Svaka meditacija upravo po?injei spoljavanjem istine u grlu, ali nije shva?ena

na pravi na?in. U spisima je predstavljena na svoj na?in, ali je induvidualna stvar koliko tko razumije.Vibracijom istine u grlu, možeš levitirati tijelom, pokretati predmete,

razbiti nešto ili ubiti nekoga.

Poznato je da su se neki reptili, kroz evoluciju, štitili ubijanjem žrtve, jednim pogledom.?ovjek isto to radi kroz UM (umišljanje iluzije), kada stvara oružje koje SVE može.

Najmanje što trebaš biti jest UM, bolja je istina u grlu, znanje, svijest, sloboda i MIR.Sam znaš da istina svakome godi, ali ubija svakoga tko joj se suprotstavlja.Ako išta trebaš posti?i u životu, svakako je spoznaja vlastitog EGA,

u kome je apsolutna inteligencija i kada je potvrdiš istinom u grlu,

kroz vibriranje OM, postao si neovisan i od zraka.Mantra OM nije istina, sve dok ne završi zatvaranjem usta i vibriranjem mmmmmmmmmmmmmm.OM je simbol za ideal svjetlosti u zatvorenom bijelom krugu „O“ i

beskona?nosti vibracije „M“.Probaj malo, shvati?eš da si beskrajno mo?an.Deri se u grlu kad god možeš, kad god se sjetiš ove poruke. Svaku pjesu pjevaj mumlanjem glasno u grlu, sa zatvorenim ustima i poja?avaj vibraciju, onoliko koliko možeš. Iz dana u dan, tvoja se mo? vibracije pove?ava, a u njoj nestaju problemi. Poslije svake istine si miran.Deri se naglas, ali istina je samo vibriranje grla zatvorenim ustima, kada

udišeš na nos optimalnu koli?inu zraka.SVE što znaš ili želiš znati, pitaj istinu u grlu.

Mumlaj ili gugu?i pitanje i sam mumlaj odgovor. To je zamjena za visak, koji jednako daje odgovore iz podsvijesti.Kada pogodiš istinu, smiriš se u trenutku.Ta koncentracija misli na vibraciju istine je u suštini beskrajan život,

kao univerzalna svijest. MIR je NE -MISAO, kao UVID.U istini su MILE O?I i nikada više.

SVE ovo nema veze sa tvojim navikama, ovisnostima, hranom,

poslom, obitelji.

ZNANJE je uvijek neovisno.I SVE što se života ti?e, neovisno je od tvojih umišljanja.Nema veze, život ti dopušta umišljanje, tako se dijelite,

on ide vertikalno jedinom stazom puta, a ti se snebivaj u ovisnostima,

pa ?emo vidjeti gdje ?eš završiti.U svakom slu?aju, kada izgubiš sve mo?i, kada te i ovisnost napusti,

život te ?eka u vje?nom miru, ali se to SMRT zove.S V I J E S TSvijest ?ovjeka je radost i mir, bez razloga, bezuvjetno usmjerena na postojanje života jedne materije svijeta, kao dopuštenje, pristanak i uvid.Tako se kroz svijest postiže jednostavnost življenja.Život je jedina stvarnost i ako ti on nije na prvom mjestu, ti nisi u stanju percipirati stvarnost u cjelini.Svijest je brža od svjetlosti, jer vje?no postoji, a svjetlost je metafizi?ka materija, konstantno u vibraciji i pro?iš?enju, kao duh vremena.Svijest je spiritualna mo? ?ovjeka u manifestiranju apsolutne inteligencije. To je stanje kada vakuum u stanicama tijela možeš sagledati koncentracijom misli, trenuta?no kao duh.No svijest se odnosi i na sagledavanje života i apsolutne inteligencije u svemu što opažaš ili razmišljaš.Tako je svijest uvijek bezuvjetna priroda ?ovjeka da u svemu oko sebe najprije uvidi život, s dopuštenjem SVE drugog što nije apsolutno ?isto, jer ?e svakako SVE biti pro?iš?eno.To je mo? MIRA, jer znaš život, direktno i bez razloga.Zna?i SVE postoji, materija, njen život, sva stanja, tako je apsolutna svijest SVE-prostor.Individualizirana svijest je TIJELO-prostor.Koliko si u stanju naviknuti unutarnji prostor tijela na prostor izvan sebe, tolika ti je svijest.U trudno?i je svijest direktna, bez i?ega, a po ro?enju je svijest ovisna od svjetlosti - duha, zbog ograni?enog prostora tijela i posebnog karaktera tog prostora, u odnosu na prostor izvan tijela.U dubokom spavanju, imaš najdublji mir tijela, kao najvišu svijest, samo neznaš za nju jer spavaš. Zato nju nazivamo PODSVIJEST. No možeš naviknuti tijelo da budno sanja, na na?in da odbaciš masku ega i prepustiš se stvarnom EGU, to?nije vakuumu (apsolutnoj inteligenciji) stanica. Možeš naviknuti tijelo da budno spava, onako kroz dnevne aktivnosti.
To je ve? meditacija u pitanju, kao pokušaj bezuvjetne vožnje po životu.Bebe spavaju po cjeli dan, jer su duboko u stvarnosti života, ali u ovoj prirodi još uvijek nesvjesne. Kroz SVE-ovisnosti (želje), beba ?e lagano gubiti mir i mo? cjelodnevnog spavanja. I cjeli život ?e joj trebati da ga spozna, kako bi ponovo vratila mo? MIRA.Zato je svijest predodre?ena na mir i radost, kada se isklju?uje reakcija i maska ega. U svijesti ne postoji mašta, niti želja.Svijest je bezuvjetnost postojanja, u kom prostoru lebdi individualizirano tijelo.Kroz svijest si samorealiziran, s prirodnim mo?ima samosvijesti tijela, kada te NIŠTA ne može izbaciti iz ritma žiovota.Promatraju?i život kroz svijest, u njemu jedino vidiš SVJETLOST, koja daje savršeni MIR.U svijesti vrijeme miruje, duh miruje, tijelo je mirno i optimalno. Nemaš potrebu za predumišljaj, za posebnu želju i ovisnost.Adaptiran si na prirodu tijela i prirodu u kojoj živi tijelo. U startu si SVE zbrojio i oduzeo, ne postoji nikakva kalkulacija. Imaš SVE i ne treba ti NIŠTA. Za tebe su nijanse duginih boja nebitne, jer u svemu vidiš bijelu boju cjelog spektra svjetlosti. To zna?i da ne reagiraš intuitivno, emotivno, osje?ajno, ovisno, vjerski, nego si bez razloga ve? SVJESTAN jednog života svega i znaš život direktno.Kada ostvariš SVE-mir, postaješ rezonantan u apsolutnoj svijesti prostora, kao da si u stanju prepoznati sve oktave simfonije svijeta. To je zaista posebna mo? mira pojedinca.Tada u o?ima nemaš nikakav sjaj, nemaš masku ega, karakter ne postoji jer si samo originalan i stvaran EGO-prostor tijela, u rezonantnosti sa EGO-prostorom svijeta.Malo ljudi može shvatiti ?ist karakter, jer rijetko tko ima to stanje ?istih o?iju. Savršeno stanje tijela je NEKARAKTER, kao stvaran EGO vakuuma u stanicama.Oko tebe je SVE površinski napeto, SVE vibrira od uzbu?enja, SVE je zbrka, a NIŠTA ne prepoznaje stvaran život unutar suštine slobodnih entiteta, zrna pijeska, oblaka, ptice, cvijeta, kuce, mace, ?ovjeka.Nitko nezna za MIR, ?isto izvedeno stanje, bez ikakvog karaktera, nego je SVE neki karakter, sadržan u ponašanju ljudi kroz glavne karakterne obrane: strah, pohlepu, neiskrenost, mržnju i ponos.Kada ne postoji ?isto, onda je društvo izmislilo savršenstvo NE?ISTOG i nazvalo je KULTURA PONAŠANJA.Tako jeDRUŠTVENA KULTURA = NEŽIVOT ?ovjeka,jer zbog kulture nemaš slobodu.Naravno, slobodu ti nitko ne može uzeti, ali si iz djetinjstva naviknut da je nemaš, da ti je netko ograni?ava, od roditelja, preko škole i društva, koje te folira preko demokracije i vjere, kada si uveliko ovisan izvan vlastitog života.Zbog izmišljene kulture prihva?amo standarde društvenih odnosa, umjesto da gradimo slobodne odnose iz ljubavi, radosti, mira i slobode svakoga.Tako je u plišanim rukavicama SVE nametnuto od društva: kultura, obrazovanje, vjera, demokracija i TI si NIŠTA u tom prostoru, kao komad univerzalne ZBRKE sa nesagledivim posljedicama i izvjesnim bolima i patnjom.

Jedino ti može povratiti MIR, prošireno znanje, kao po?etak samospoznaje sebe, kroz jednostavnu analizu materije.Kada po?inješ razmišljati o postojanju, svjetlosti, nebu, zemlji, dahu, destiliranoj vodi, zraku, živoj hrani.

Shvatio si da su soliteri, autoceste, novac, komfor, samo iluzija, na ve? svoju iluziju ega i da je vrijeme za upoznavanje života, kroz samosvijest tijela.

I stvarno, nikada nije kasno.Kroz obi?an dah, destiliranu vodu i sokove od svježeg vo?a i povr?a, ponovo ?eš biti na stazi vlastitog puta života, po vertikali od mozga do spolovila, sa istinom u grlu, koju gutaš izravno, kao slatku vodicu života u ustima i to ti je prava mjera stvarnosti.

Tada si svjestan da je samo život bitan, ali u cjelosti, ne na jednom mjestu, ne u emociji, osje?anju, možda sexu, nego cjelovito, SVJESNO, uzvišeno, duhovno, svjetlo, neovisno, radosno, mirno i slobodno.

Shvati?eš religiju vlastitog srca i simfoniju vlastite svijesti, kada imaš mo? prihvatiti najviše vibracije, frekfencije i oktave univerzalnog prostora, jer si postao mirniji, slobodniji, proširenog znanja, odlu?niji na direktan život, bez vjere, ovisnosti i svih predrasuda, zbog kojih si prije kasnio u životu i svijesti.RAZVOJ SVIJESTI?ovjek je ro?enjem napustio koncept univerzalne svijesti i pokušava razviti samosvijest tijela i ponovo se priklju?iti na univerzalnu svijest.

Upravo je to evolutivna potreba materije tijela.Svijest je prostor, a ti trebaš razviti samosvijest prostora tijela.Možda ?eš pomisliti da je ?ovjek nedovoljno svjestan, ali ON uporno razvija svijest kroz mo?ne tehnologije, kroz najnoviju NANOTEHNOLOGIJU, kada se materiji može približiti sa zumiranjem stvarnosti preko više nula „0“, preko više oktava, vibracija i frekfencija stvarnosti materije.Tebi je sada istina neshvatljiva kao svijest i život, jer se ona sastoji od više oktava vibracija i frekfencija stvarnosti, prema apsolutnoj inteligenciji vakuuma u stanicama. To je za tebe nekako preduboko i predaleko, kao da trebaš proputovati ?itav svemir.Me?utim, ipak prihva?aš nove tehnologije, koje te vra?aju istini iz negativnog konteksta života, a to je prakti?ki svejedno.

Ako iz ljubavi nemaš mir, zasigurno ?eš ga prona?i poslije mržnje, jer je SVE nestvarno i prolazno.Kroz multimediju i internet, ?ovjek SVE više pokazuje mo? ubrzanja pokretnih slika i tekstova (znanje) i to ?e usavršavati do razine sinkronizirane svijesti robota.Na kraju ?e ?ovjek napraviti robot od silikona, za koga ne?eš povjerovati da nije stvarno ljudsko bi?e.Naravno, ne?e se to dogoditi sutra, ali ?e se svakako dogoditi.

Svakim danom su ra?unala SVE mo?nija i brža. Slike se mijenjaju prema tvojoj želji i same se prelistavaju, kao da ih izvla?iš iz vlastite svijesti. A ra?unalo je samo djelo UMA (iluzije) ?ovjeka, kada se maksimalno koristi jedina svjetlost. Razlika je samo u tome da li je nešto živo ili umjetno, što ?e u kona?nici biti toliko usavršeno, da ne?eš mo?i prepoznati umjetninu od živog.Nove tehnologije daju nevjerojatne (neprirodne) mo?i rezolucije opti?ke stvarnosti svjetlosti, koje se grani?e sa stvarnim mo?ima.Kada je izmišljena prva umjetna memorija poluvodi?a, naslutilo se SVE ovo što danas imamo od imformati?kih sustava. Ako se tome doda SVE dublja istraživanja imformati?ke žive vode (destilirane vode), nismo daleko od fascinantnih mo?i ?ovjeka novog doba, a SVE temeljem idealne materije, kada se ponovo otvara blagostanje u izobilju energije.
Vrhuška svijeta se ne plaši zbog nafte, jer je uveliko voda sagledana kao „novi benzin“, za vozila i ostale energetske potrebe, nego se uvijek ide za tim da se do kraja iscrpe koristi postoje?eg.

Ako se tu dodaju mo?ni paneli za akumuliranje svjetlosti sunca, onda je SVE jasnije. Naravno, pitanje je vremena kada že uveliko biti u upotrebi vakuumski motori beskrajnih snaga, a ve? su isprobani. Radi se o kro?enju beskrajnih zra?enja, sabranih u magnetima velike mo?i.Što se ti?e medicinske znanosti i tu ima puno pomaka u lije?enju.

Zapravo se u budu?nosti nema što lije?iti, SVE ?e biti od humanih silikona i cirkonija (umjetni dijamant), kada se prakti?ki NIŠTA ne?e kvariti.Tada ni novac ne?e biti potreban, jer ?e SVE biti u izobilju, suprotno od onoga što danas imamo i željni smo SVE-novca.U budu?nosti ?e ?ovjek jesti i uživati u „savršenoj“ silikonskoj hrani, ukusnijoj nego ikada ranije, na koju ?e se on naviknuti preko spirala DNK. Temeljem nove hrane, ne?e biti bolesti, jer je ona sterilna, u vidu gel-tableta ili kapsula, koje se jednostavno recikliraju.Ti i sada živiš samo od svjetlosti, ali to još uvijek neznaš, kao da nisi svjestan toga.Kroz neko vrijeme ?eš spoznati da si sav umjetan i jednostavno prihvatiti iluziju tijela, koju sada negiraš kroz ovisnost i površnu masku ega.Mnogo se energije troši preko rashladnih sustava u ?itavom svijetu, a hlade se umjetno žive namirnice, koje su prakti?ki ve? mrtve. Zato ?ovjek uveliko radi na stvaranju hrane koja se ne mora hladiti, nego ?e izravno biti zašti?ena (jer je potpuno umjetna).Stvoren si od svjetlosti i samo možeš biti svjetlost, stvarno ili iluzorno (umjetno), svejedno je, jer je materija uvijek JEDNO.Kada ti u budu?nosti jedna tableta bude ispunila SVE želje života, kona?no ?eš shvatiti iluziju SEBE. A to ?e se sigurno dogoditi, jer je evolucija u pitanju i materija to može.Ti si samo materija i ne možeš biti pametniji od nje.STVARNOST I ILUZIJANema sumnje da si TI životom iznutra, od vakuuma (apsolutne inteligencije) stanica, kao površinska pokretna slika tijela, zbog vode i prirode u kojoj se to može usporiti kao živo tijelo.Nema sumnje da imaš tijelo, a tijelo ima glavu, trup i da ih spaja grlo.Nema sumnje da glava ima mozak, usta i mo? govora, koji se svodi na neistinu svega izgovorenog, jer ti ne možeš izgovarati stvaran život.

Život jedino može biti ZNANJE.ISTINA u grlu nije nesvijest i spavanje tijela i nije govor života iz glave, nego direktan ŽIVOT u jedinoj stvarnosti, bez karaktera, ega, bilo koje maske i šarenila boja iz prirode.ISTINA u grlu je neovisna o bilo ?ega, od hrane, novca, boja, emocija, osje?anja, ljubavi, obitelji, položaja, svih simbola.ISTINA je MIR i SLOBODA.Stvaran si samo kada si prisutan u istini, na na?in da nju podigneš na najvišu mo? frekfencije oktave života.

To se radi tako što govoriš istinu u grlu, zatvorenim ustima, da se ona ?uje kao mumlanje ili gugutanje izvan grla. Od te oktave ?ujnosti, ovisi mo? samosvijesti tijela, imunitet i lanac stvarnosti života.Kada govoriš samo vrije?aš ljude, kada šutiš, svi te bolje razumiju, zato trebaš znati kada si u istini, samo kada si miran i šutiš, jer svi imaju život, svi su duhovni, samo se prave ludi zbog ovisnosti i jakih doza od kojih se muti jasno?a svijesti. Intuicija, emocija, osje?anje, sje?anje, mašta, želja, orgazam, imunitet, ekstaza, mir, sloboda, SVE su to DOZE prisutne svjetlosti, a ti vidi kada je najbolje.SVE trebaš propuštati kroz govor istine u grlu, sa zatvorenim ustima.Primjer:Želiš novac.

Zatvorenim ustima mumlaj u grlu pitanje: „Želim, novac, želim novac, želim novac, želim novac, želim novac, želim novac........................................................................................., ako ga stvarno želiš, poja?avat ?e se mo? istine, ako ga slu?ajno ne želiš, poslije nekoliko trenutaka ?eš shvatiti da si izgubio mo? istine za novcem, zna?i, on ti životno nije potreban.Tako uradi kada si gladan.Mumlaj u grlu, „gladan sam, gladan sam, gladan sam............. i vidje?eš da na kraju nisi gladan i to za nekoliko trenutaka.Ovo uradi kad poželiš sex:Mumlaj u grlu: „sexa mi se, jako, joj, jako mi se sexa, auuuuu, opet mi se sexa i uskoro, od sexa nema ništa, shvati?eš da si ti samo istinit život, bez ovisnosti.

Ti si stvaran u apsolutnom stanju stanica tijela, ali si nestvaran na površini istog tijela. Kao takav si vje?an u apsolutnom vakuumu stanica i prolazan u tijelu od vode. Kada voda ispari iz tijela, njega nema više, a vakuum je nastavio put kroz prostor, ili se ve? raspršio u eteru.Iz ovoga izvuci znanje, što je život, što stvarnost, a što iluzija.Ti si samo pokušaj održavanja tijela da ne do?e do dehidracije (mršavosti ili pretilosti), a to su SVE manifestirane bolesti.Znaj da je stvarnost, samo nešto apsolutno, kao mo? vakuuma, koji toliko stvara vibraciju jakom, da od nje materija oživi.Upravo se to dešava od svjetlosti.Ali ista ta svjetlost stvara vakuum i život i iluziju na život, kada se uspori u prirodi, kada od jasne bijele boje svjetlosti, razlije se na nijanse svih boja. Temeljem toga, tvoj život se razlije na spermu, osje?anja, emociju, intuiciju i nesvijest.U pojavnom tijelu TI si samo ograni?en na ovisnost, kada je sakrivaš od sebe i drugih, ali ne uspijevaš u tome, jer ti sjaje o?i od neistine, jer si napet i buljiš iste te o?i koje oslikavaju mir iznutra i život, ili su mlohave od depresije i dehidracije tijela.Ju?er je bilo pitanje što je starije kokoš ili jaje?Zaklju?ili smo da su stvoreni jednovremeno, u suštini vje?no postoje, jedno ne može bez drugog, kao objekt i ogledalo.Jaje je u ?ekanju i miru, osjetilo jaku svjetlost iz vana. Onda mu se stvorila nekakva iluzija i u trenutku je vidjelo sebe kao u ogledalu, u obliku kokoši. Od jake svjetlosti i topline, jaje i dalje mirno gleda svoju iluziju, ali ne sluti da mu svjetlost ispunjava želju i za par tjedana iz jaje se izlegne prava kokoš.Tako je sa svakim individualiziranim životom.
Najprije si samo apsolutni vakuum, kao apsolutna inteligencija, a onda svjetlost, pa evolutivno sjeme vrste, kao skra?eni proces evolucije materije, kao ve? stvoreno znanje i svijest.

Od sjemena si stvoren, kao zametak u trudno?i, a onda u miru mikrokozmosa izmislio sebe i navodio svjetlost (duh) da te oblikuje. I stvarno, ro?en si po svojoj zamisli, kao kozmi?ka pravda. Usput si i ime sebi odabrao. U toj zamisli vidio si cjeli život, ali si ro?enjem mnoge detalje životnog puta zaboravio, jer je trauma ro?enja veliki izazov i muti se svijest do nule.

Nema veze ideš od po?etka u objektivnoj stvarnosti prirode sa šarenim bojama, sa osje?anjima, valjda ?eš povratiti sebe životu? Ako izgubiš volju, nema veze, ionako si samo materija u tranziciji svjetlosti.Idealna materija je preko svjetlosti, vremena i duha, u svom prostoru, odvojila je prostor u obliku iluzije tvog tijela, u?inila ga pokretnim i preko duha tijela u njemu udahnula stvaran život, dokazan lancem stanica tijela u kojima vibrira apsolutni vakuum , kao apsolutna inteligencija. Sada je red na tebe, da nastaviš put svjetlosti, da život spojiš sa prostorom izvan tijela, preko duha, znanja i svijesti. Bez toga nemaš mir, jer je duh u kavezu tvog tijela, gdje mu nije mjesto. Ako to ne budeš znao uraditi, mu?i?eš se dugo, bolovati, a na kraju ipak poželjeti SMRT kao spasenje. To ?e ti materija ispuniti, jer ona se jednostavno igra kroz svjetlost, apsolutno stanje i pojavne oblike što svjetlost stvara.Zbog evolucije, ne ideš na po?etak, nego ideš prema izvoru sa ove druge strane realizacije i samoostvarenja. Jer poznaješ put iz izvora do sebe, ali ga neznaš od sebe do izvora. I to je tvoj izazov, samo trebaš biti na liniji tog puta. Ako se snebivaš po ovisnostima sa strane, gubi ti se put, i muti svijest, a onda SVE skupa doživljavaš kao strah, patetost, neodlu?nost ili bol.Tko prevrši mjeru u ovisnostima sa strane, izvan života, jednostavno želi umrijeti. Kada, opet ista svjetlost ispunjava želju.

NIŠTA se na ovom svijetu ne dešava bez vakuuma, bez svjetlosti i bez pojavnih oblika i života, bez ŽELJE slobodnog entiteta (u vjeri božja volja).
To je cjelina materije, kada se svjetlost igra, malo u stvarnosti, malo u iluziji, ali jednovremeno, tako da je svijet uvijek cjelina, kao kozmi?ki red i mir, a unutar njega SVE zve?i od vibracija, ubrzanja, odbijanja, privla?enja, napetosti.

SVE to manifestirano je u tvom tijelu, kao pravi vakuum u stanicama i kao neka, bez veze slika na površini tijela. Kažem bez veze jer se mijenja, jer nije stvarna, samo je fotograf može zaustaviti. Ti si samo rijeka pokretnih slika, kao film, kao mašta, kao iluzija stvarnosti vakuuma.Naravno SVE trebaš znati da nisi ovisan prema NIŠTA.Tako postaješ jednostavan, miran, radostan i slobodan. A to je ona ISTINA ŽIVOTA, ne kao tijelo, ne kao mozak, nego kao govor u tjesnacu grla.No NIŠTA ne može jedno bez drugog, kada je uvijek SVE cjelina.Svaka tvoja reakcija je manifestirano ZNANJE (neznanje života).TI si EGO i maska ega jednovremeno, a izme?u je KRAKTER kao neistina.Radi na ?iš?enju karaktera dahom i destiliranom vodom, da na kraju ostanu samo MILE O?I, bez onog lažnog sjaja, koji dolazi upravo od iste svjetlosti koja ti podržava život iznutra, preko DUHA.Zna?i, TI si uvijek svjetlost, samo nekada bliži stvarnosti, više u iluziji, ovisnosti i mogu?em uživanju, kada nemaš pojma što je pravo uživanje.A to jedino može biti ZNANJE.Kada znaš, uživaš bez razloga.
E G O?ovjek je navikao na DOBITAK.Od same IDEJE za ra?anjem,preko LJUBAVI roditelja, gdje je i sam prisustvovao;SJEMENA, za?e?a i trudno?e;RA?ANJA i SVE što ga dalje prati u ŽIVOTU.Od JEDNE MATERIJE,

preko PROSOTRA svijeta,

preko APSOLUTNE INTELIGENCIJE i VAKUUMA,

preko SVJETLOSTI, nemirnog DUHA.?ovjek je prisvojio komadi? ŽIVOTA, u individualiziranom TIJELU i od KOZMOSA napravio MIKROKOZMOS, vlastitog postojanja, na jednostavan na?inVREMENA,koje jedino nije uspio prigrabiti za sebe.SVE-EGO vibracije univerzalnog duha, ?ovjek ima u SVE-EGU-tijela-duha.Kada nije mogao prigrabiti VRIJEME ?ovjek je izmislioŽELJU,

PATNJU,

BOL i
OVISNOST,kako bi na svaki na?in zadržao DUH u tijelu, kako bi zadržao EGO-života, u kavezu tijela, kroz vlastiti UM-misli (umišljeni) EGO.Tako se ?ovjek stavio na stranu DOBITKA do kraja života, po cijenu BOLI, PATNJE,

OVISNOSTI (od samog sebe), iz sažaljenja prema sebi kada nije u stanju imati LJUBAV (život, duh, punu samosvijest i primarni EGO).Pjesma svijeta materije je SVJETLOST kao EGO-vibracije, kao DUH.Pjesma života je LJUBAV, kao rijeka ljubavi, beskrajnog života.Pjesma TIJELA je krv, kao beskrajna rijeka imuniteta i obnavljanja života u stanicama.Pjesma ISTINE je „OM“, kao beskrajna rijeka stvarnih vibracija života tijela.Pjesma MIRA, SVIJESTI i SLOBODE je EGO, kao beskrajna rijeka vibracija bijele svjetlosti univerzalnog duha.Pjevaju?i EGO, naglas ili zatvorenim ustima u grlu, DUH tijela je potpuno slobodan, jer se kroz pjesmu EGA, povla?i KARAKTER tijela, kao MASKA EGA (sekundarni ego).U spisima je EGO objašnjen na svoj na?in, svode?i ga na:TKO SAM,

JA JESAM.To za po?etnika ne može biti jasno do kraja.EGO je suštinski:

“E“ - emocija, SVE-vibracije„G“ - govor istine, SVE-manifestirano izme?u apsolutnog i fizi?kog.„o“- simbol svjetlosti, kao bijeli krug slobode duha.

Suštinski je EGO = pjesma = LJUBAV UNIVERZUMA = izravni ŽIVOT = PRIMA.Ostatak EGA se prenosi oktavama kroz prostor i vrijeme kao SEKUNDA = 2 djeli?a PRIME, kao ne-?ista PRIMA.
TERCA = 3 = usporenje PRIME (kao materijaliziranje vibracije) i

tako u intervalima oktava preko KVARTE = 4, KVINTE = 5, SEKSTE = 6, SEPTIME = 7 i OKTAVE = 8.

PRIMARNI EGO tijela je NE-SVIJEST = SEX potencijal = crvena boja, opasnost.SEKUNDA ego = ŽELJE = narandžasta boja = ne-MIR.

TERCA ego = žuta boja svih odnosa = prijateljstvo.


KVARTA ego = PRIRODNI IMUNITET = zelena boja vegetacije (klorofila) = razina ljubavi srca = mo? duha.KVINTA ego = ISTINA = plava boja neba i oceana (zra?enja) = ljubav prelazi u OM stvarnost = siguran PUT.

SEKSTA ego = sva osjetila + UM-MISAO = indigo boja = mogu? UVID = SAMOSVIJEST tijela.SEPTIMA ego = SVE sabrano u pinealnoj žlijezdi = jasno = ljubi?asta boja duha = borba EGA i maske = nadmo? samosvijesti.OKTAVA ego = kona?no SLOBODA = bijela boja svjetlosti = cjelina = UNIVERZALNI EGO = MIR = VJE?NOST.

Ovo je prost primjer uspostave svijesti od vibracije. SVE se odvija brzinom svjetlosti, sa usporenjem kroz tijelo, gdje je 1 sat toka krvi = 10 milijuna svjetlosnih godina u kozmosu. To zna?i da kroz prostor i vrijeme, od stvarnosti do potpune iluzije, postoje intervali više oktava, prema materijaliziranju vibracije i u drugom smjeru prema pro?iš?enju stvorenog.

Ako SEBE pitaš:„Tko sam“?„JA“.Tko je kriv za SVE?„JA“.Kome ?eš oprostiti SVE?SEBI - životu a ne „JA“.Ne možeš re?i SVE opraštam „JA“, jer to nije stvarno.Ulovio si sada da je „JA“ umišljeni višak i ne pripada životu stvarnog EGA, nego se pojavljuje kao OVISNOST i umišljeni dobitak s po?etka pri?e, kao formalna maska ega na površini.Pjevaju?i pjesmu, samo od jedne rije?i EGO, trenuta?no osloba?aš duh iz tijela, a sa njim nestaje i tijelo. Na kraju ostaje UVID, kao najve?i dobitak, olakšanje, neovisnost, mir, SLOBODA. Deri se sada iz sveg glasa : EGO i odredi kolika ti je mo? života. Da li možeš jako vrisnuti kao beba? Da li od tvog vriska možeš pomeriti nešto u prostoru?Zato je SVE-ovisnost najteža patnja ?ovjeka.SVE-svijest je jednostavan život bez razloga.I NIŠTA u životu ?ovjeka nije mogu?e bez ŽELJE.Poželi jako MIR i ima?eš ga.

Ali ?ovjek nikada ne želi NIŠTA - što postoji, što ima, nego uvijek želi SVE-što nema (umišljeno). Ako je SVE-život, drugo NIŠTA ne postoji, a to svatko ima.Nije mogu?e željeti nešto što je izravno u tebi, EGO-tijelo-život-duh-svijest.Zato se ni ljubav ne može željeti, jer je ona izravan protokol života.Ono što se „ljubavno“ želi drugome, uvijek je umišljeno, jer ljubav nema veze ni sa kim drugim izuzev sa tvojim životom. SVE-entiteti osloba?aju EGO (duh) i tako nastaje UNIVERZALNI EGO.Suština života je mir i putovanje gdje nikada nisi bio, nevezano za bilo što drugo.OVISNOST se javila nakon ro?enja kao odgovor na nepoznatu prirodu. Zato ni jedna želja u vezi spoznaje nije ovisnost. Problem ovisnosti nastaje kada poželiš poznato iskustvo, kao da ga imaš gdje smjestiti u sebi.SVE je to umišljeno skrojeno i besprijekorno funkcionira, po cijenu boli i smrti, jer se svodi na stvaran EGO, koji blokira život tijelu zbog umišljanja i grijeha.Zbog ovisnosti i „dobitka“, nikada ne spoznaš vlastiti EGO-život-duh, nego si uvijek površan, neodlu?an i nedore?en do kraja.Po mjestu boli, jednostavno je odrediti uzrok blokiranog duha.

Obi?no je deblokada duha, najobi?nije dopuštenje slobodnog toka života, kroz pjesmu EGO.SVJETLOST = DAN + NO? (univerzalni duh)DUH = usporena svjetlost = VRIJEME (manifestirani entitet)Izme?u UNIVERZALNOG EGA i PRIMARNOG EGA TIJELA,

postoji ISTINA u grlu , kao OM, koja se uvijek progutati može, jer je dokaz izravnog života u tijelu. SVE što nije ISTINA, ne možeš progutati. Zato možeš sam provjeriti istinu u trenutku i to ?e biti tvoje znanje života.KARAKTER je prakti?ki SEKUNDARNI EGO (maska, kavez tijela, koje ne pušta EGO-duh vani).EGO se ne usudi biti oslobo?en tijela, bez TVOG dopuštenja. Zna?i, EGO je savršeno inteligentan, ali BEZUVJETNO vezan za tijelo, budan i uvijek odgovoran, umjesto TEBE.SVE je ve? tu, SVE do?e i pro?e, samo dopusti SVE-MIR. Ipak je to beskrajna rijeka pulzacije kao pjesma EGO, na svim razinama postojanja. U tebi je to KRV i SAMOSVIJEST.Pjevaj OM i EGO, oni imaju mo? pro?istiti prostor tijela i prostor sredine (SVE što se u prostoru na?e).Ako netko nema ZNANJE, tvoje iskustvo EGA ?e mu pomo?i. Tako se djeca podu?avaju zrelosti života.

Pravilan DAH je samo kroz ISTINU (OM) i pjesmu EGO, bez ikakvog brojanja, zadržavanja, to?no dozirano koliko metabolizmu tijela treba. Previše zraka u tijelu je opasnost od viška SLOBODNIH RADIKALA, koji mogu uništiti slabije stanice, tako što im kisik probuši omota? i VAKUUM iscuri. U tijelu se jednovremeno odvija život i smrt, na duhovnoj ravni vakuuma i apsolutne inteligencije. Ti nemaš pojma da umireš i oživljavaš svakim dahom.Po zenici u oku vidiš svoj karakter, mir i EGO.

Mala zenica oka = jasno?a uvida = ?ist karakter = MIR.

Velika zenica oka = tijelo ne pušta EGO (duh) van = karakter oscilira = ugrožen imunitet.

Obi?an ?ovjek ima proširene zenice preko no?i i dozu straha.

Prosvjetljena bi?a i no?u imaju male zenice i mile o?i.Zenica oka je dokaz ZNANJA života.Sjaj u o?ima = narušen PRIMA EGO = DEHIDRACIJA = KARAKTER oscilira = ŽELJA = BOL.

Od samosvijesti i svijesti se ne puni glava, nego se osloba?a EGO (duh iz kaveza tijela).

SVE se svodi na jaku želju. Poželi MIR, imaš ga SADA. Poželi BOL i to ?eš dobiti, jer svjetlost (duh, ego) ispunjavaju svaku ŽELJU.

Priroda želje je viša svijest ili dublja podsvijest. Prirodan imunitet i ?ist karakter = MIR ŽELJA. Upravo su želje = neMIR.
Svaka je ŽELJA = OVISNOST = BLOKADA SVIJESTI = BOL.

Suštinski SVE je SVE stvarno i iluzorno, NIŠTA nema izvan toga.

Jedino se manifestiraju KVALITETI i MO?I.Najve?i kvalitet MRTVE prirode = DIJAMANT.Najviša mo? ŽIVE prirode = RELIKVIJE (mekani dijamant tijela, prije sperme = živi IONI = enzimi).Priroda živi elementarno i duhovno, od elemenata i ŽIVE VODE.

ŽIVA VODA = IONI pri destiliranju vode = DUHOVNA VODA (prošla stanje VATRA).

Biljke crpe živu vodu (IONE) iz tla i atmosfere, tako da je u njima uvijek DESTILIRANA VODA.Životinje i ?ovjek tvore destiliranu vodu preko METABOLIZMA tijela. NIŠTA ne može pro?i metabolizam tijela, ako nije kakvo?a IONA. Tako se održava život vakuuma u stanicama i život tijela u cjelini.Ti možeš uživati u hrani, ovisnosti i forme radi, ali ona ne?e pro?i metabolizam, nego ?eš je izbaciti poslije više sati truljenja u crijevima, kada se osloba?aju otrovni plinovi. Tako se tvoje uživanje ne isplati. Bolje je imati prošireno znanje o prehrani i odbaciti SVE predrasude o destiliranoj vodi i živoj hrani, bez soljenja, za?injenja, miješanja i kuhanja.

ŽIVOT pomažeš ako znanjem pripremiš vodu da se metabolizam tijela ne mu?i.
To se odnosi i na pripremu HRANLJIVIH TVARI, kroz sokove od svježeg vo?a i povr?a.

UMIJE?E PREHRANE = žive namirnice pretvori u TEKU?INU = ŽVA?I TEKU?INU.
To je filozofija samosvijesti kao prošireno znanje.SVE vezivanje izvan tijela, na tu?e znanje, vjeru, sudbinu, skrb, posjedovanje, dijeljenje cjelog na emocije, osje?anja, SVE-boje i SVE-simbole, samo je vra?anje života tijela u PRIMARNI EGO, da se ON sam nosi sa tijelom, do razine njegove mo?i opstanka (do smrti).Uz odlu?nost, uspostavlja se puna oktava svijesti, kroz istinu, kada je trenutak znanja = izravan život.
SUŠTINA ŽVAKANJAKada gutljaj destilirane vode žva?eš više puta, u ustima osjetiš vlastitu slinu, kao dokaz sluzave krvi i po?etne dehidracije tijela. Ako je slina gusta, to zna?i da je dehidracija prešla u neku bol, reumu ili aterosklerozu.Tijelo se sastoji skoro od 80 % destilirane vode.To zna?i da TI glavna hrana treba biti destilirana voda.

Ono malo potrebnih HRANLJIVIH TVARI, tako?er treba biti u vidu destilirane vode iz sokova od svježeg vo?a i povr?a.

Znanje je kada znaš život, kada si iskusan u tome, kada ne nasjedaš predrasudama, vjeri i sudbini, kada si odlu?an u borbi protiv ovisnosti tijela, na SVE što život nije.

Dolaze hladniji dani i zgodno je podgrijati destiliranu vodu (razina temperature tijela), da je piješ i žva?eš kao ukusnu juhu. Na povišenoj temperaturi SVE namirnice umiru, jedino voda ostaje živa.

SVE živo u prirodi se može sasušiti, pitaj se kako se voda može sasušiti?Odgovor: voda je izravno živa, zato tvori živu prirodu, a kada je ne?ista, lako prelazi u duh, preko destilacije i isparenja.

Svaka bol tijela jedna je od svih mogu?ih dehidracija, kao mršavost ili pretilost. To zna?i destilirana voda = izravan život = vitalnost tijela = dugovje?nost.Tijelo živi koliko je metabolizam mo?an destilirati vodu i hranu u IONE. Uz znanje i pripremu, život je pjesma.Tijelo se osuši i elementarno raspadne zbog dehidracije, kada život ostane, a tijelo umre.Svaka ovisnost, bol, jednostavno se lije?i destiliranom vodom, na na?in dopuštenja da sazri, da pre?e u suprotnost, da se ne prekida na pola. Pogrešno je suzbijati emociju, osje?anja i snižavati temperaturu tijela, nego suprotno, dopustiti da se SVE razvije do kraja, kada gubi mo?.Manifestirana glad se odnosi na potrebu krvi za destiliranom vodom, a ne za hranom. Kada progutaš svu slinu u ustima, glad mora prestati, jer slina je sluzavost krvi.

Pijenjem destilirane vode, direktno ?istiš tijelo, kada se rastapaju naslage, jednostavnije osloba?aju otrovi, otpad i mentalno sme?e. Boli nestaju i postaješ živahan.
Naravno, trebaš podržavati sebe kroz istinsku želju za pro?iš?enjem.

Ako istinski ne prihvatiš destiliranu vodu kao uzvišeno znanje o prehrani i dalje ?eš biti ovisan o hrani i biti gladan.

Od istinske želje ti ovisi SVE u životu. Prava je želja ne-ŽELJA = MIR.

SAMOPOMO?Ako si ustao na lijevu nogu, nešto ti ne ide, nervozan si, napet, u stresu, imaš previše obveza, nešto te boli, nedostaje ti novaca, dužan si, imaš prijetnju, netko u obitelji nije dobro, kroni?no patiš zbog ne?ega, imaš puno želja, jednostavno nemaš mir,RJEŠENJEuvijek postoji, jer je život SVE stvarno i nestvarno, SVE što pomisliti i poželjeti možeš.ŽIVOT je zlatna ribica svjetlosti, kao EGO i duh, samo budi malo strpljiv.

Kada se smiriš, ve? ti je ŽIVOT ispunio želju.Tko dobije bingo, imao je jaku želju i duboko je znao da ?e se to desiti.

Ako NIŠTA nemaš, još si živ, što zna?i imaš SVE, ali umišljaš neku bijedu, koju si vremenom sam stvorio.

Nema veze, SVE je igra, igraj se, širi znanje i sazrijevaj, jer se SVE svodi na iskustvo života.Znaš kada ti je najteže, od muke se po?neš smijati.

Blaži oblik muke je PJESMA.Zato pjevaj, tko pjeva - zlo ne misli.Ali koju pjesmu odabrati u stresu?SAMOPOMO? = SAMOSVIJEST = ZNANJE = OM = EGO = RADOST = MIR = SLOBODA.Univerzalna pjesma života je EeeeeeeeGgggggggOooooooo, jako otvorenim ili zatvorenim ustima.Pjesma tvog života tijela je ISTINA OoooooooMmmmmmmm, jako otvorenim ustima Oooooooo i zatvorenim ustima Mmmmmmmm.Probaj SADA i pjevaj cjeli dan. Što si više u pjesmi, život ti postaje pjesma, vra?a ti se volja, radost i mir, a probleme si odložio na ?ekanje, jer vrijeme lije?i SVE.

Nemoj bježati ni od ?ega, jer pobje?i ne možeš, ali najprije prizovi život koji ?e ti ispuniti SVE želje.

U sebi jedino imaš bezuvjetan i budan EGO i istinu, pjesmom ih prizovi u samopomo?.Usput pij destiliranu vodu, da malo o´ladiš, ili se ugriješ, jer ona to može.DESTILIRANA VODA nije modni trend, nego ISTINA ŽIVOTA.
Kada sa destiliranom vodom ispereš slinu u ustima, žvakanjem vode, na kraju ostane slatka vodica i to je po?etak LJUBAVI za koju umišljaš da ti nedostaje.

ŽELJASVE-ŽELJA = ŽIVOT TIJELA - EGO = crvena boja = opasnost = karakter = ne-ISTINA = ne-SVIJEST.SVE-emocije,SVE-osje?anja,SVE-sje?anja,SVE-mašte,SVE-UM-misliSVE-duh,?ine dijeljenje cjelog života, po nijansama spektra svjetlosti, pri ?emu se stvara OVISNOST za cjelim životom, univerzalnim duhom i egom prostora.SVE - usporenja kroz tijelo stvaraju razne iluzije, prijatne i neprijatne, kada se sabiru u zatvoreni krug života, kao bijela svjetlost = MIR = SLOBODA.

Tko UŽIVA u djeli?ima života, isklju?uje sebe iz cjelog života, tako postaje ograni?en na nešto i gubi iz jasno?e uvida SVE-život.ŽIVOT nije NIŠTA-ovisno, nego je SVE-neovisno, tko ZNA.Ograni?avanje SEBE samo na nešto, nikada nije SVE što zlatna ribica = ŽIVOT = DUH = Svjetlost = EGO može.

ISTINASTVARNOST ŽIVOTA = ISTINA = NAJDUBLJI MIR = NAJMANJA OVISNOST = NEMANIFESTIRANO = UVID = SLOBODA.

SVE što nije ovo, NIŠTA je od života.ISTINASVE što unosiš kroz nos i usta u tijelo, kroz osjetila, uvijek predstavlja šok za tijelo, bez obzira što ono ima neke navike od ranije, na primjer po pitanju udaha zraka.

EGO dobro prepoznaje da ni zrak koji dišeš nije ?ist, zato se buni preko karaktera.U svakom slu?aju, DESTILIRANA VODA je ?istija i od zraka koji dišeš.To zna?i, preko destilirane vode, znanjem podržavaš život tijela i SVE što zna?i prirodan imunitet, vitalnost i dugovje?nost.Gutanjem ISTINE u grlu, potvr?uješ ispravnost SVE-unetog u tijelu. To se postiže koncentracijom na grlo i afirmaciju pitanja kao kada bi izgovorio glasom.

Jednostavno odmumlaš u grlu: „Da li mi je ova kava potrebna“? Ako progutaš istinu, kava ti je potrebna, ako ne možeš progutati istinu, kao pitanje, zna?i, nastavi?eš disati na nos, ali ti kava zasigurno ne treba.

Tako možeš pitati za SVE što radiš.

Pitanje ponavljaš više puta, jer oktava ima više nijansi, pa ne mora biti odmah jasno.Upozoravam, ako pitaš da li ti voliš nekoga, ili da li netko imenom, voli tebe, odgovor može biti negativan, jer voljenje nikada nije LJUBAV.

VOLJENJE = OVISNOST = UM-misli.LJUBAV = ŽIVOT sa prirodnim imunitetom = MIR na pola = SVIJEST na pola = skoro ISTINA.LJUBAV može biti primitivna kao NAGON i UZVIŠENA kao EKSTAZA i SLOBODA.

BOGATSTVODavno je provjereno da je najve?e bogatstvoZNANJE.Koliko može biti znanje u tvom bi?u?To direktno ovisi od imfromati?kog sustava tijela.Kvalitet tijela ?e odlu?iti koliko si imformati?ki mo?an prema znanju.Obzirom da je tijelo skoro 80 % destilirana voda, onda

od nje ovisi tvoje ZNANJE i kona?na SVIJEST.?ista H2O je u živoj prirodi je najbolji imformati?ki medij,

a naj?istija je u obliku IONA, poslije same destilacije,

kada po?inje hla?enje i kristaliziranje IONA.Ako je ZNANJE = ŽIVOT, onda jeDESTILIRANA VODA = NAJVE?E BOGATSTVO.Otkri?e vatre je trebalo biti okrenuto destilaciji ne?istih voda

iz prirode, a ne kuhanju hrane, od ?ega ona postaje mrtva.ISTINAApsolutna ravan života je suština postojanja, SVE suprotna od ove naše šarene prirode, koja je samo formalno postojanje.Sunce je za nas dio svjetlosti života, ali ne razumijemo ni njegovu suštinu.Zemlji tek predstoji da postane užareno sunce, da se pro?isti, da evoluira.Od užarene lopte na nebu, kada je Zemlja postala komad individualiziranog života, po?inje njena transformacija i ?ini se da je prošla polovicu puta pro?iš?enja.

SVE na zemlji, još je više formalno izraženo u sitnijim oblicima života.NIŠTA tu nije ni bolje ni lošije, NIŠTA nije višak, nego je SVE uzrok i posljedica op?e stvari materije.Apsolut je beskraj mo?i života, kao SVE-JEDNO-VAKUUM.Priroda je beskraj iluzija iste te mo?i, SVE-elementi, gdje svaki dodatno komplicira suštinu.Zato je svatko zbunjen. Život se pokre?e od jednostavnog vakuuma, a on je nevidljiv u formalnoj i izazovnoj prirodi svih boja. Tu se ne nazire jednostavnost bijele boje svjetlosti i postojanja.Tu zbrku izme?u suštine i forme života, jedino može razriješiti UVID u pravo stanje stvari.Upravo je iskustvo ZNANJA SVE-uvid života, kao individualizirana SAMOSVIJEST tijela i

kona?na SVIJEST suštine.Suština i forma života su jednovremeno u tvom tijelu. Ono što je bogatstvo, duboko je sakriveno u tijelu, jer se bogatstvo ?uva u trezoru, daleko od kradljivaca (zraka, vode, SVE što ga može oštetiti, oksidirati i rastopiti. Vakuum je u pitanju, stanice su suptilne i slobodni radikali ih lako buše).

ŽIVOT tijela postaje sklad kada se suprotnosti pomire. To zna?i, kada zrak miluje stanice kao povjetarac, a živa voda ih kupa, onda se vakuum ne plaši od njih i ti osje?aš radost.

Ne trebaš ve?u istinu života od svjetlosti, zraka i destilirane vode.Otkrio sam, bez spisa, da si u toku dana jedino istinit kada nisi FORMA tijela. To na prvi pogled i nije neko otkri?e.Ali kada ti kažem suštinu toga, shvati?eš da jest.Ti formalno radiš SVE i nemaš život, ne osje?aš da ga imaš, jer si SVE-ovisan od prirode.Jedini na?in da se oslobodiš SVE-ovisnosti, forme i maske ega, s površine tijela, jest duboko uranjanje u vlastitu suštinu vakuuma stanica tijela i da tamo ostaneš cjeli dan. Da ostaneš tamo onoliko dugo koliko si budan i svjestan.To ?eš posti?i jednostavno ako istinski ŽELIŠ probati ovo što pišem.Od SADA pa cjeli dan, odredi sebi mjesto gdje ?eš probati istinu života. To ne mora biti danas, odredi neki drugi dan.Suština je da se cjelovito prepustiš životu, na jednostavan na?in, bez napora, da ne košta.Ne moraš meditirati, posebno disati, biti na dijeti, jer to i ne možeš u ovoj šarenoj prirodi, pokušavaš pa ne ide.Neka ti jedina veza s životom budu NOSNICE, a SVE-rupe tijela zatvori, uklju?uju?i i USTA. Nosnice su forma istine, a grlo suština istine života tijela.

Preko rupa na tijelu TU gubiš mo? života i nisi mo?an zatvoriti ih kad treba, nego si naviknut na otvorene rupe, a preko njih curi život tijela i vra?a se izvoru postojanja.
Svakako je cilj da TI život ne iscuri tako brzo kada još nisi realizirao sebe i postigao slobodu i vje?nost.Upravo su rupe na tijelu SVE-dehidracija-boli.U spisima se tuma?i da energija curi iz tijela, no pojam energija je pogana rije? za suptilne vibracije svjetlosti, jer pod tim pojmom ne vidiš suštinu vibracija, nego formalnu struju koja te slu?uje, jer se nje plašiš.Život je apsolutna svemo? i ne postoji bol u tvom tijelu koju život ne može iscijeliti, samo to trebaš znati i dopustiti da se dogodi u vremenu svjetlosti. Kada mirno dopustiš istinu života, SVE boli nestaju, onako kako su suptilno slagane od iste ne-svjetlosti, jer si je stalno odbacivao, tragaju?i za životom kroz SVE-ovisnosti izvan tijela.Kada se „hermetiziraš“ optimalno, dobi?eš efekat stvarnosti života.To zna?i da bi trebao zatvoriti usta, onoliko ?vrsto koliko da nije naporno, ali ih nikako nemoj otvarati. Ne trebaš izgovoriti ni jednu rije? do odlaska na spavanje. Ne trebaš posebno disati, jer ?e nosnice i grlo to?no odrediti koli?inu zraka koju ?eš dopremiti do stanica i time kontrolirati slobodne radikale.Ako napraviš ovu proceduru, sutra kada se probudiš iz istine života, shvati?eš vlastitu suštinu postojanja, bez ovisnosti, vjere, sudbine, tehnika, spisa, zraka, vode, svjetlosti, jer TI si mo?niji od SVE što postoji, TI imaš beskrajnu mo? SVIJESTI, a to je svakako mo?nije od elemenata, vakuuma i svjetlosti.To jednodnevno istraživanje istine života, od budnosti preko dana i EGO budnosti tijekom no?i, biti ?e SVE-znanje života, kao stvarno iskustvo.Kada stvarno shvatiš da je život najprije sadržan u vakuumu i primarnom EGU suštine svijeta, biti ?e ti lakše da odbaciš elementarno fizi?ko tijelo i SVE-izazove iz prirode, žive i mrtve.Prakti?ki, TI ne trebaš NIŠTA odbaciti, nego kona?no postati SLOBODAN i ne-OVISAN od vlastite forme (maske ega). EGO u dubini tijela je tvoj život, a ona maska-ega na površini je tvoja ovisnost, neodlu?nost, strah, mu?enje, boli i zbrka.Bez pravog znanja, istine, samosvijesti tijela i univerzalne svijesti, ZBRKA ?e vladati tvojim životom i ne?eš ostvaritiMIR.Život je jednostavan, samo kada ga ZNAŠ.

Tvrdim da bi nove generacije djece, postali stvarni ljudi od znanja, kada bi im se pravo znanje serviralo po ro?enju. Takva djeca bi imala normalan razvoj, odrastanje, svjesnost i kona?nu zrelost.Kako sada stvari stoje, naši umirovljenici su na razini svijesti ispod svakog nezrelog djeteta i zato traže pomo? od formalne medicine, koja ne može imati vezu sa životom pojedinca, jer se on ne odvija u ljekarni i lijekovima, nego izravno u tijelu.Promjena je mogu?a uz višu mo?, koju još nemam.Život i pojedinac su suština, a ne društvo i vjera.P R I R O D AOvisna je od svjetlosti, kada ispoljava SVE-relativnost, objektivnost i prolaznost u vremenu.Manifestirana priroda kao fizi?ko stanje materije, suprotna je apsolutnom stanju i trebaš biti pažljiv u razumijevanju suštine.Tako je SVE živo u apsolutnoj ravni, a onda se život seli u svjetlosnu iluziju slobodnog entiteta, koji poprima odre?eni kvalitet i mo? DUHA, zbog PROSTOR-VRIJEME-MATERIJE.

Relativnost žive i mrtve tvari odre?en je DUHOM.Prirodu dijelimo na živu i mrtvu, a razlikuju se po apsolutnoj inteligenciji (vakuumu).Bez vakuuma u svojoj suštini postojanja, NIŠTA ne može biti živo.Opstanak u prirodi ovisi od inteligencije slobodnog entiteta. Niža (prirodna inteligencija) se ispoljava SVE dok slobodan entitet ima mo? opstanka. Kada izgubi SVE prirodne mo?i, automatski je podržan od SVE suštine postojanja, od apsolutne inteligencije, koja je prisutna u svakoj najsuptilnijoj to?ki prostora.DUH svjetlosti i vremena u tijelu stvara prednapon, u duhovnosti životna sila. To je životna predodre?enost, kao nešto sirovo, nezrelo i nesvjesno, kao zatvoreni duh koji ?e natjerati tijelo da se mora pro?istiti i osloboditi ga. Duh održava tijelo živim, ali ga može u?initi mrtvim ako se ono njemu odupire. Odnos tijela i duha u njemu, ispoljava se kao reakcija, kao KARAKTER tijela, kao neka tjeskoba, nesigurnost, bol, koma ili smrt.Živo tijelo je suštinski komadi? SVE-EGA svijeta materije, kao kozmi?ka prašina, kao nekakva iluzija na ve? postoju?u iluziju svjetlosti.EGO se prostor-vremenski širi (kao eho) i SVE više slabi, poprimaju?i karakteristike sekundarnog i još više usporenog, prema samoj oktavi vibracije.Tako je tijelo u suštini EGO-vakuum u stanicama tijela, bezuvjetno budan i prili?no oslabljen u odnosu na idealni vakuum (Apsolut). Budnost je optimalna ili nejasna u krvi i limfi, definirano destiliranom vodom i hranljivim tvarima u tragovima IONA, onda se poja?ava u unutarnjim organima i njihovim funkcijama, žlijezdama, mozgu, a onda se smanjuje prema mineraliziranim strukturama mekog i tvrdog tkiva, prema kostima, noktima i kosi.

Od mo?i krvi i limfe, od njihove sluzavosti ovisi jasno?a uvida i SVE mo?i tijela.Tijelo živi univerzalno, apsolutno inteligentno u ravni EGA stanica, metafizi?ki mentalno i intelektualno, i elementarno fizi?ki.SVE-elementi tijela se sabiraju u PET ELEMENATA duhovnog sadržaja, kada fizi?ko tijelo nije bitno, ali se bez njega ne može odvijati individualizirani život.Prostor oko tijela i u njemu je apsolutno inteligentan (kao univerzalna svijest), ali to treba biti potvr?eno slobodnim duhom tijela. Bez toga tijelo je nesvjesno, jer nema iskustvo, jer je ograni?eno, ovisno, ne može bez navike. Znamo da je svatko potpuno duhovan i svjestan, ali nemanifestiran u formi znanja i prirodnog ponašanja. Ono što ne možeš u budnom stanju, možeš u snu i to je dokaz koliko kasniš u duhu i svijesti, koliko si daleko od bezuvjetne budnosti i ljubavi prema životu.

SVE što te uspavljuje, prakti?ki je nedopuštena ovisnost.SVE što te budi, jasno kazuje da je životno opravdano.A što te budi?Samo te EGO može probuditi, jer u tijelu ne postoji ve?a mo? od njega, ako nije preveden duhom u svijest. UM-misli su borba EGA i samosvijesti, što zna?i da nikada ne misliš, nego stalno umišljaš. Jasna misao je mogu?a jedino u slobodnom duhu, u miru, radosti, u trenutku neovisnosti tijela.

Tako ?eš iz boli i NE-komfora, iz muke izvu?i SVE-znanje o životu na razini primarnog EGA i stanica tijela, a ne kako si do sada UM-mislio, preko maske ega u površinskim ovisnostima.Duboka i budna ovisnost tijela od života i nije ovisnost, nego rijeka ISTINE postojanja. To nije uživanje, nego ekstaza kozmi?kog reda, kroz religiju srca.Kad uživaš, ti ne misliš, jer ne možeš misliti i uživati jednovremeno. Jedino kada imaš jake boli, one imaju mo? natjerati tvoju želju u suprotnom smjeru od ovisnosti i uživanja, kada život zoveš u pomo?. Tako je ŽELJA SVE što imaš od života, prije SAMOSVIJESTI.Kada imaš svijest, nemaš želju, miran si, nisi ovisan, slobodno se raduješ.Kako je materija suštinski SVE-jedno, kao prostor-vrijeme-materija, tako se njen život odvija konstantno, neovisno od ograni?ene i manifestirane iluzije slobodnih oblika i tijela.

Tko shvati suštinu postojanja kroz jednostavnu materiju, ne mora kroz život biti pretjerano ovisan od prirode, izvan vlastitog tijela, koje je suštinski i konceptualno cjelovito za život na duge staze.SVE-mo? prirode je potpuno ograni?ena, vidljiva kroz šarene boje, kojima uvijek nedostaje ono suštinski nevidljivo kroz crnu boju apsolutnog vakuuma i bijelu boju ?iste svjetlosti.U tijelu je relativan vakuum i realtivna svjetlost, a to može biti pro?iš?eno do najviše razine SVIJESTI.Poslije ro?enja tijelo se još oblikuje i oko 25 godine starosti je fizi?ki formirano. Do tada se moglo glavom kroz zid, jer je prednaponska sila tijela bila jaka. No tijelo je ve? zakora?ilo u vremensku starost i ve? se mora pro?iš?avati.SVE opomene života i duha u tijelu ti?u se religije srca, mira, radosti, svijesti i slobode stvaranja. SVIJEST je preko potrebna i trebaju se odbaciti zablude, neznanje, uživanja, jer to ni?emu ne vodi, izuzev poreme?aju karaktera, bolima i nesretnom životu.Ro?enjem tijelo gubi mo? svijesti, fizi?ki se formira i usput izgra?uje duh.

Svijest ?ovjeka je duhovni protokol u kome glavnu rije? ima duh a ne tijelo.Ako je hrana bila potrebna za formiranje tijela, ona nije više potrebna za osloba?anje duha.Sklad, balans, libela SVE potreba tijela definira se samom suštinom tijela, kada znamo da se ono sastoji od skoro 80 % destilirane vode.

Duhovni sadržaj u ?ovjeku (svjetlost), varira izme?u 20 i 30 %, a samo je 1 % elementarni sadržaj u tragovima (koloidni oblik IONA).Svjetlosti, zraka, zra?enja, vode, hranljivih tvari ima u izobilju u živoj prirodi. TI si pristao ostati bez mira zbog društva, vjere, pla?e, biti u stresu i svaki dan i?i na posao, slušati nekakvog umišljenog šefa, zbog novaca da u supermarketu kupiš mrtvu hranu. Plašiš se da ?eš ostati bez mirovine, a neznaš da je ovo samo zbrka od života, koji je jedino istinit u tvom tijelu, bez ikakve ovisnosti sa strane.

Pristao si na društveni brak, samo tradicije radi, a sam vidiš da u njemu nisi ostvaren, da ti on smeta, da te slu?uje partner, traže?i od tebe SVE od života koga upravo ima u sebi. Netko tebi traži ljubav, koju si i sam zaboravio.SVE to trebaš urediti u prirodnim postavkama i vratiti se mirnom, budnom, slobodnom gledanju životnog filma koga si snimio još u ideji prije ro?enja. NIŠTA od života ne?eš vidjeti ako nemaš slobodu, ako nisi miran, a to je upravo u tebi.

Na kraju ?eš se cjeloga života mu?iti, željeti, ovisiti, biti ponizan, bolestan, a životni film ?eš odgledati posljednjeg dana života u tijelu. Tada se moraš smiriti i osloboditi duh, jer je bol od njega nepodnošljiva.Najbolje ti je da se SADA predaš prirodi na koju si pristao. Budi samo ono što prirodno jesi.

Ne možeš biti mercedes ako si tijelo. Mercedes ?eš lako imati, ako si slobodan, miran, cjelovit.

Što je mercedes za toj život?

NIŠTA.I SVE drugo je NIŠTA u odnosu na goli život tijela, koje je savršeno negdje na nudisti?koj plaži i toplom suncu, uz destiliranu vodu, slatke sokove, daleko od posla, supermarketa, zbrke i interneta.Svjetlost od sunca u našoj prirodi ?ini oko 30 % od bijele svjetlosti SVE-zra?enja svijeta.Pro?iš?eno tijelo ima prirodnu mo? gledati o?ima u sunce direktno i to bi bio prirodni princip opstanka tijela na solarnoj jogi. Ako ti moraš po?eti solarnu jogu (sianzing) samo sa 10 sekunde, da ne bi oslijepio, to dovoljno kazuje koliko si zapušen u tijelu.Mnogi ljudi neprestano trep?u o?ima i to je SVE-dokaz op?eg stanja zdravlja i vitalnosti tijela, mo?i percipiranja stvarnosti, UM-misli, svijesti, prirodnog imuniteta, ljubavi, radosti i kreativne slobode stvaranja. O?i su dokaz odnosa primarnog EGA i sekundarne maske ega, kada je neizbježan karakter tijela i obrana ega.MILOST kao savršenstvo postojanja ?ovjeka, najve?e je bogatstvo, koju sre?emo u o?ima beba i veoma rijetko u prosvjetljenim bi?ima.U prolaznoj prirodi milosti ne može biti više od SVE kvaliteta i SVE mo?i koja ona može dati.Ljudi ra?aju djecu kako bi na trenutak vidjeli svoju EGO-milost, svoju zaboravljenu bezuvjetnu ljubav, ali isti ti ljudi ra?aju djecu iz NE-ljubavi, iz stanja zbrke, nesloge s partnerom, kada nema ljubavi, kada se SVE svodi na formu društvenih potreba kroz prokleti brak, vjersku moralnost i nedovoljno znanje o životu.

Tako ro?eno dijete ne može imati prirodni obrazac postojanja, nego ima preslikanu društvenu genetiku, kao sme?e od karme koja se mora ?istiti pri samom ro?enju.SVE više se danas ra?aju djeca sa karakternom obranom straha, jer su im majke ve? u strahu egzistencije ili ?ega drugog. Strah, ljubav i sloboda ne idu ruku pod ruku.Ako se na SVE zbrku doda SVE društvena kontrola, u smislu ovisnosti pojedinca od društva, pla?e, obrazovanja, socijale, crkve i drugih formi življenja, SVE sme?e karme vidljivo je kod ve?ine uplašenih, dehidriranih, mršavih i pretilih ljudi, koji samo nešto ?ekaju, u redovima supermarketa, prijevoza, ambulanti, nekakvih zavoda, glasovanja, referendumima i stara?kih domova, kada se jasno vidi da ?ovjek nema nikakvu vrijednost.SVE se svodi na RE-programiranu evoluciju materije, u okviru planeta, koja ne može biti NIŠTA druga?ija od samih kvaliteta i mo?i prirode u odnosu na idealnu materiju.Ako je vibracija najbliža svjetlosti i novac najve?e bogatstvo, onda smo tu jako blizu slobodnom duhu. Ve? imamo internet, e-banking, silikon, cirkonij, umjetnu hranu, nano tehnologiju i samo je pitanje vremena da se preformatira struktura DNK kroz par novih generacija.Pokretne slike multimedije skoro su žive, a to ?e se dogoditi kada ra?unala budu od silikona. Postoje savitljiva ra?unala kao list papira.Zato vrhuška svijeta ne mari za uništenje zelene prirode, jer ve? imaju dopuštenje mudraca, velikih UMOVA, da ?e SVE postati umjetni dijamant, kao savršenstvo prirode.Duhovni u?itelji nikada nisu bili u funkciji svijesti ?ovjeka, jer to i nije mogu?e. Svijest je univerzalna, neovisna, kao SVE-postojanje, a ako to netko ne ŽELI, ne možeš ga na silu ?initi svjesnim. Kada bi to moglo, sva bi djeca bila geniji. A oni i jesu SVE više geniji za igrice, jer se uveliko pripremaju za život na svjetlost.Prirodna hrana nije potrebna, jer je djeca ve? ne vole. Sla?e su im ?okolade od vo?nih sokova.NIŠTA tu nije slu?ajno, niti višak, iako SVE izgleda zbrka i jadno za vidjeti.U prirodi samo vidimo nijanse boja, u smislu iluzije, a najjasnija je iluzija bijele svjetlosti, kakve u ovoj prirodi nema.Ne postoji nešto živo u savršeno crnoj boji vakuuma (Apsoluta) i savršeno bijeloj boji svjetlosti. Zato TI i ne vidiš život, jer on nije crno-bijelo tijelo, nego neka nijansa izme?u prozirne vode i zraka i mogu?eg crnog ugljena.Savršenstvo u smislu SVE kvaliteti i mo?i prirode je DIJAMANT, kao elementarni crni ugljik, oživljen u vje?no bijeli i prozirni dijamant, naravno onoliko ?isto koliko se to u prirodi može. Dijamantu svakako predstoji evolutivno pro?iš?enje do apsolutnog stanja, a to je ve? stvar vje?nosti.Mo? ?ovjeka prema savršenstvu i dijamantu, svodi se na pro?iš?enje tijela do razine RELIKVIJA (mekanog dijamanta), od prednapona tijela (životne sile i samosvijesti).
To se postiže pro?iš?enjem tijela, znanjem i iskustvom u kontroliranju ovisnosti, kada ih svodiš na najmanju mjeru pijenja destilirane vode, žive hrane od sokova svježeg vo?a i povr?a i malo oraha ili sjemenki.MILOST kao najve?e znanje i bogatstvo ?ovjeka možeš ostvariti oponašanjem djeteta, tako što ?eš u svemu glumiti dijete i ostvariti punu zrelost, primjereno godinama starosti.To zna?i trebaš samo gledati, ne govoriti, ne UM-misliti, biti istinit u sebi, potvrdom gutanja života u grlu, optimalnim dahom i prehranom od teku?ina: destilirane vode i sokova od svježeg vo?a i povr?a. Upravo to radi beba, a majka je kvari jer nema prošireno znanje, pa joj daje tvrdu i umjetnu hranu. Kako majka svakim danom poja?ava hranu djetetu, tako se beba kvari i oko puberteta pokaže SVE zaprljanosti tijela i to se pokaže po bubuljicama, ?irevima, zadebljalim glasnica, mutnijim o?ima, reakcijama, uznemirenosti, mjese?nici, strahu i SVE-mogu?im negativnostima koje prate ?ovjeka koji nezna život i ovisan je o nebitnoj prirodi.Medicina koju imamo smatra pubertet normalnim i mjese?nicu u žena normalnim i sex opravdanim. Smatra industrijski prera?enu, soljenu, masnu, miješanu hranu normalnim.

SVE to i jest normalno, ali nije ISTINA života. To je logi?no samo koliko UM-misli mogu percipirati stvarnost. Kada znaš da je DUŠA samo UM-misao stvarnosti, onda se jednostavno odrediš prema osje?anjima i emocijama. Duša je samo pokušaj rušenja ne?ega što ne postoji, kao i SVE-UM.

Nesavršena priroda ipak ima mnogo mo?nije postavke, najprije što je stvorila bi?e u tijelu ?ovjeka koje može biti inteligentnije od same svjetlosti. To i nije ?udo jer je svjetlost u atmosferi Zemlje samo 30 % bijele svjetlosti postojanja i univerzalne svijesti.?ovjek ima mo? biti svjesniji više od 30 % nego što je sun?eva svjetlost. ?ovjek zna da je Sunce samo planet sastavljen od ?istog vodika koji gori na površini. ?ovjek svakako mnogo više zna i o drugim planetima, što zna?i da ipak SVE ima svrhu i SVE je dopušteno ŽELJI pojedinca. Poznato je da je ovisnost želja, da je uživanje želja, da je bol želja, ali je i smrt želja.A što je želja?Upravo je želja usporena mo? Apsoluta u prirodi tijela. Od prednapona želje, nagona i sex potencijala, ovisi mo? um-misli, duha, samosvijesti i svijesti.Svjetlost je stvorena od napona Apsoluta, kao iluzija na njega, od koje su SVE-iluzije svijeta.TI SVE definiraš u želji i ve? si sam osmislio sebe. Ovo što sada radiš, ve? si odradio na vibracijskom planu u trudno?i, mirno razmišljaju?i iluziju svog života.Tako se tebi NIŠTA ne može dogoditi ako ne želiš.Nitko se ne plaši smrti, jer je smrt ulazak u vje?nost, nego se ljudi plaše tijela. ?ovjek se pita šta uraditi s tijelom u slu?aju smrti i kona?nog osloba?anja duha.Zato ti treba prošireno znanje, da imaš ovozemaljske odgovore što ?e se dogoditi s tobom, poslije tijela. TI sada samo ovisiš, uživaš, želiš, patiš i u bolima si, reakcionaran, bez mira, a to nema smisla, samo se trebaš prisjetiti života koga si ve? osmislio, isprogramirao do svakog detalja.Nitko ti ne može objasniti život, jer su svi ovisni, daleko od života. Primoran si na život u sebi.Zato napusti ovisnost, pro?isti se destiliranom vodom, da jasnije vidiš život u dubini tijela. Sada to ne možeš zbog SVE-viškova u tijelu, od hrane, otrovnih plinova, mutiranih stanica i mentalnog sme?a.SVE je to poznato, netko je ve? istražio, u?i i pitaj, to nije sramno. Ako se ne sramiš nositi sme?e u tijelu, biti ovisan o maski ega, vjeri, sudbini, še?eru, mesu i soli, sexu i novcu, što bi se sramio proširenog znanja, jer si ti samo ne?ije dijete, još uvijek nezrelo pred životom, sa malo odmaklim godinama starosti, koje nisu bitne.Stidiš se pitati i biti ponizan pred u?iteljem, a nije te stid što živiš bez ljubavi, na pola UM-duše.Temeljem mo?i samosvijesti tijela, NIŠTA nije bitno za život, niti svjetlost od sunca, jer je život savršen, a kada to znaš, onda si mo?an kao ŽIVOT.

Mo?an si osloboditi se SVE-ovisnosti i uživati ekstati?no na višoj (dubljoj) razini života tijela, a ne kao drhtavi lažni ego.Priroda je SVE postavila.Ako si mo?an muškarac, ne moraš se sje?ati i ovisiti o ženi.Ako si žena, ispunjavaj svaku želju muškarcu, to je tvoja priroda.SVE-ovisnosti imaju jak simbolizam života, jer kada nemaš znanje, kada nisi samosvijest, moraš na razne na?ine poja?ati prednapon tijela, preko kavice, ?aja, duhana, uživanja u hrani, alkoholu, možda drogi, jer od toga poludiš iznutra, onoliko koliko ti treba da oslobodiš duh. I to nije slu?ajno ponašanje.

Ovisnost je priroda svakoga.Simboli nisu život, ali su feng shui lijekovi SVE-materije.U ?ovjeku je SVE-ljubav rastegljiva, od primarnog EGA, intuicije, emocije, osje?anja, sje?anja, mašte, UM-misli, duha, rušenje maske ega, samosvijesti, sa tendencijom slobode UVIDA, vezano za MIR i religiju srca.Preko ovisnosti i simbola, krpiš rupe na tijelu, jer bez toga ono nije mo?no pratiti primarni EGO i život u stanicama.Zato je govor istine u grlu, sa zatvorenim ustima, pravo znanje života, radost, mir i SLOBODA. Istinu nitko ne može izgovoriti, jer se ona odnosi na život života, a ne na lažni govor. Zato su djeca zbunjena od odraslih ljudi, koji SVE lažu, ponajviše oni u školama i politi?ari. Dijete najbolje razumije igru i kada NIŠTA ne govoriš, kada mu odobravaš SVE.Svaki pismen ?ovjek treba nositi plavu fasciklu i u njoj stalno nešto pisati, da tako simboli?ki proširuje znanje, do zagrljaja sa životom iz dubine tijela. Tako se postiže samospoznaja, analiza materije, tako ne reagiraš na NIŠTA, nego istražuješ život, tako si svima drag, zahvalan, pažljiv, ljubazan, odgovoran, miran, slobodan, neovisan, uskla?en sa danom i no?i, sa prirodom i tijelom, negdje na sredini UVIDA, u prirodnom imunitetu, na liniji srca, ljubavi i radosti, primjereno ljudskim kvalitetima, ?istom karakteru, bez maske ega.Znanje je najve?e bogatstvo, jer je to sažetak života u formi tijela i ispred je svakog materijalnog bogatstva, kao vrhovna mo? pojedinca.Kroz pravo znanje si samorealiziran.Trebaš znati da TI živiš apsolutno (preko vakuuma u stanicama), metafizi?ki (mentalno i intelektualno, pro?iš?eno kroz pet elemenata, kao UM-misao-duh-samosvijest) i kao elementarno fizi?ko tijelo, jednovremeno i NIŠTA nije višak u prirodnim postavkama, niti je potrebno gomilati u sebi SVE što ne pripada tijelu. To se odnosi na hranu i mentalno sme?e.Ako je život svemo?, onda i tijelo oka?eno na život može biti svemo?ni reciklator, u smislu da NIŠTA ne zadržava u sebi, preko UM-misli ovisnosti.TI možeš biti SVE na trenutak, ali uvijek život u istini, po poznatom protokolu mira.Ako si zreo onda si SVE mo?an, ako si još dijete, onda u?i, slušaj iskusne i budi spreman na neku pljusku po guzi.MIR.Život je jednostavan, samo kada ga ZNAŠ.

Tvrdim da bi nove generacije djece, postali stvarni ljudi od znanja, kada bi im se pravo znanje serviralo po ro?enju. Takva djeca bi imala normalan razvoj, odrastanje, svjesnost i kona?nu zrelost.Kako sada stvari stoje, naši umirovljenici su na razini svijesti ispod svakog nezrelog djeteta i zato traže pomo? od formalne medicine, koja ne može imati vezu sa životom pojedinca, jer se on ne odvija u ljekarni i lijekovima, nego izravno u tijelu.Promjena je mogu?a uz višu mo?, koju još nemam.Život i pojedinac su suština, a ne društvo i vjera.

RESET ŽIVOTASVE što UM-misli o životu, SVE više uvi?aš da ga NIŠTA neznaš.Životu ?eš se vratiti kada postaneš senilni starac, kada ne budeš reagirao na SVE, ali to ne?e biti tvoje znanje o životu, nego potreba evolucije materije tijela.Podsje?am te da se možeš RESETIRATI i povratiti na razinu kada si bio najbolji.

Svakako je to tvoje djetinjstvo, to?nije poslije ro?enja.Vratiti se možeš u to stanje možeš jedino ako zatvoriš usta, da ne piješ niti jedeš i da kona?no spoznaš istinu života.

Tako je beba mila i savršena, ZNALA je SVE od života, ali nije znala NIŠTA od formalnog života u prirodi i zato nije progovarala ni rije?.

Zbog obiteljskog odgoja i ljubavi prema njima, odustala je od istinitog života i priklonila se njihovim navikama ovisnosti od prirode.

Tako je kona?no prihvatila prohodati i progovoriti. Prihvatila je SVE grijehe ove prirode.Zaboravila je na istinu života i SVE doživljava preko ovisnosti, a TIJELO ne-svjesno pokušava samo od sebe preživjeti, jer si nedovoljno budan nad životom.Zatvori usta SADA i jedino govori istinu u grlu, pri?aj sa sobom, jer je život tijela samo u tebi, nema ga na drugom mjestu i ne moraš biti OVISAN ni od ?ega.Povrati?e ti se mir, mo?i ?eš jasno misliti, a ne?eš biti gladan, ni žedan.Uvjerio si se da SVE što izgovoriš kod drugih izaziva reakciju, zna?i nikada ne poga?aš istinu.Zato zatvori usta i uvjeri se kako te svi bolje razumiju i biti ?e pažljiviji prema tebi, kao prema bebi.Ne možeš vjerovati, kako SADA možeš promijeniti život, jednostavno zatvorenim ustima i mo?nim mumlanjem istine u grlu.Tako ?eš od glupe površinske forme i maske ega, povratiti mo? vibracije života tijela.Tako ?eš kona?no resetirati tijelo na izravnu istinu života, oprati sjaj iz o?iju od karaktera i biti kona?no stvarni EGO suštine života. Ima?eš MILE O?I kao beba.Umirovljenici imaju godine života, ali nemaju ZRELOST svijesti.TI ne moraš cjelog života biti zbrka, niti sebe držati u kavezu duha svjetlosti koji te je stvorio.Zato uradi ovo što ti predlažem, oprobano i jednostavno.Ako ti i ovo nije jasno, pitaj kako se to radi.

STVARNOST I ILUZIJAStvarnost je jednostavna kao SVE-jedno.Zato ima mo? manifestirati se kao SVE-iluzija.Stvarnost se prvo manifestira preko PROSTORA,onda VREMENA, kada se pojaviSVJETLOSTi taj DUH ima mo? stvoriti svakuILUZIJU.

ZRAK je jednostavna iluzija, ?ista svjetlost ili duh vremena.Zato se dalje manifestira krozVODU = 2 x zrak (H+H+O), a onadalje u prirodi podržava SVE-elemente, živu i mrtvu prirodu.Voda je bliža nemanifestiranoj stvarnosti i zato ona ima najve?u imformati?ku mo? u prirodi. Voda SVE u prirodi stvara, jer zauzima 2/3 površine planeta i ne može se samorealizirati ako ne stvori SVE-elemente, sabere ih u PET ELEMENATA i preko njih se vrati u IZVOR.Voda ne može direktno biti Vatra, ali zato ima mo? stvoriti Drvo. Sama pretvorba vodi pro?iš?enju.STVARNOST je SVE, ali i iluzija je SVE-manifestirana stvarnost.Postavke života su jednostavne, ali je VRIJEME manifestiranja individualno i primjereno slobodnom entitetu.

SVE je podložno pro?iš?enju, nešto brže, nešto sporije.

Plinovita stanja elemenata se pro?iš?uju veoma brzo u vremenu, a za dijamant ?e trebati vje?nost.Zato je pravo znanje stvoriti od svog tijela mekani dijamant, dovoljno ?ist da može biti vje?an ako želiš.UMIJE?E PREHRANENe prljaj tijelo hranom, jer ne?eš vidjeti život.Ako znaš da je elementarno tijelo skoro 80 % destilirane vode i još malo elemenata, onda budi jednostavan u prehrani. Pij destiliranu vodu i konzumiraj hranu koja je i dalje destilirana voda, a to su sokovi od svježeg vo?a i povr?a. U njoj postoje SVE-elementi za tijelo u najfinijem obliku IONA, kako metabolizam tijela traži.Tako si cjelovit na putu života, samospoznaje i samorealaiziranja.

Tvoja forma tijela i dubinska suština života, upravo ne smetaju jedna drugoj, nego su cjelina, jer si istinit i znaš život, koliko u formi, toliko u suštini.dijete ro?eno iz sexa je promašen slu?aj

dijete iz ljubavi je kao stvoreno od duha, kada u startu ima duh i ne traži ocaNitko nije u stanju sna?i se izravno u prostoru izvan sebe, jer je to nemogu?e bez duha i svijesti. TI si NIŠTA za taj prostor, ali si SVE-mo? ako tom prostoru pri?eš iz vakuuma vlastitih stanica tijela.

SVE izgovoreno je neistina, ajmo re? laž, zato se to izbacuje iz tijela. Istina se jedino gutaSVE izgovoreno je suštinski laž, zato se izbacuje iz tijela kao mentalno sme?e, kao UM-misli

ISTINA se jedino s lako?om guta, ali si jako oprezan kad gutaš zrak, vodu, hranu. Zato trebaš žvakati hranu, da je tek progutaš kao istinu, kada postane te?na.SVE je potrebno ako vjeruješ da nije višak. Ali ako ve? znaš da je višak, NIŠTA ti ne treba.to?no, tko zna ?uti, ali to nije još uvijek istina

TKO ZNA pravo znanje, širi ga svima

i to je prakti?ki djelovanje svjetlosti, nesebi?no

Dva života nikada ne postoje, zato iskoristi ovaj za pro?iš?enje.

ELEMENTISvatko je suštinski SVE-nešto,

Ima neku mo? i

radi ono što mora.Tako je i sa elementima. Elementi u prirodi imaju induvidualizirane živote, ali se u pro?iš?enoj formi svode na PET ELEMENATA daljeg pro?iš?enja materije.VODAZna da je odre?ena stvarati SVE u prirodi, ali i sama ima potrebu pro?iš?enja, zato se nesebni?no daje DRVU da se može približiti VATRI i duhu. Voda mora podržati SVE, ali to ne ?ini uvijek rado. Crpi znanje od Metala.DRVO 3 treba puno vode, zna da je snažno i visoko, mnogo može i daje bez traženja. DRVO 4 umišlja da može SVE, zato vjeruje svima, kao vjetropir, kao liš?e na grani.

Drvo mora provocirati reakciju da iz nje u?i. DRVO vidi istinu u reakciji drugih.VATRA jasno uvi?a, zna da je duh i zato sve uvla?i da izgori u duhu, bez obzira da li je netko spreman usko?iti u vatru. Vatra nikada nezna što poslije, kada izgori. Zato je ovisna, tijelom zdrava, duhom nepostojana.ZEMLJA je majka koja sabira SVE, ali i ona ima planinu, ravnicu i tlo ispod mora. Zna?i Zemlja razli?ito može i mora. U svakom slu?aju je etalon suzdržanosti.METAL zna da je hladan, zato SVE dodiruje da provjeri sebe. Njegov život je krutost a ne meko?a za kojom traga. Sam vidi razliku vlastite krutosti i meko?e tijela. On mora SVE smrznuti u formulu i znanje.ISTINANIŠTA u prirodi nije tako bitno da ga moraš zadržati u svom tijelu, koje jedino ima prostora za život.Život je sam sebi uzrok, posljedica, svrha, suština, igra, radost, istina, svijest, sloboda, mir i cilj.SVE-život daje bezuvjetno preko budnog EGA i jedino traži od TEBE da ga ne praviš ve?om iluzijom nego što ON u prirodi jest. Da ga od primarnog ne praviš sekundarnim u površinskoj maski, zbog želje i ovisnosti, kada nemaš vremena pitati istinu i život za svoje ponašanje. U stanju si narušiti mir tijela kroz karakterne obrane, zbog puste želje i ovisnosti, zbog UM-misli, koje nikada nisu istina.Ako je život samo ISTINA, onda se služi tom istinom u svakom dahu, u svakom gutljaju u svakoj izgovorenoj rije?i, emociji, osje?anju, mašti, u svakoj UM-misli, jer je to jedini PUT po kojim se kre?e tvoj DUH.

Koliko god da usmjeriš duh na neku ovisnost izvan tijela, on ?e se mu?iti pro?i istinu u tvom grlu, jer on bezuvjetno samo tebi služi. U tom mu?enju, ne mu?i se DUH, nego ti osjetiš nesigurnost, strah, bol, patnju, a ako to prevrši mjeru, može biti i smrti.Želju može imati dijete i nezrela osoba. Želju možeš imati i TI, ali to ne zna?i da zbog nje moraš postati ovisnik i patiti, jer želja do?e i pro?e, a život ostaje. Želja samo komplicira mir tijela, izbacuje te iz ritma razumne svijesti.Ne dozvoli da u tvoje tijelo u?e nešto što nije ?isto kao svjetlost, zrak i destilirana voda, što nije provjereno istinom u grlu. Ona nije napor, jer podržava život i daje ti SVE-mo?i, koje su u prirodnim postavkama tijela i apsolutnoj inteligenciji života.Svaku emociju, osje?anje, sje?anje, maštu, kao UM-misli reakciju na mir tijela, propusti kroz istinu u grlu i ako je ne možeš progutati, slobodno odbaci sadržaj, jer to nije za TEBE.OVISNOST je SVE što stvara ŽELJU i NIŠTA ne?e biti ovisnost ni želja, ako iluziju propustiš kroz istinu.SVE što možeš izbaciti iz tijela, na rupicama kože i ve?im rupama na tijelu, nesebi?no ?isti, jer je SVE višak u tijelu, koje jedino ima prostora za život.Tvoje tijelo je suštinski teku?ina, sa skoro 80 % destilirane vode i SVE što želiš pojesti, najprije pretvori u teku?inu, a onda tu teku?inu dobro gutljaj žva?i, jer jedino tako možeš propustiti sadržaj hrane kroz istinu u grlu. Ono što ne možeš progutati, zna?i nije prošlo test istine i jednostavno odbaci.Tako se postiže MIR i JEDNOSTAVNOST, kroz obi?nu istinu u grlu, koja samo TEBI služi. Svatko za sebe ima život i istinu, mir, radost, svijest i slobodu, onoliko koliko ZNA.Biti ?eš u najboljem životnom izdanju ako oponašaš bebu, tako što ?eš glumiti odraslu bebu. A sam znaš što je beba, NIŠTA ne radi, ne misli, ne reagira, nasmije se, ima MILE O?I i što je najvažnije pije samo teku?u hranu i ne govori, jer je istinita, a ISTINA se ne može izgovoriti. Kada postaneš beba-glumac, koja dobro zna svoju životnu ulogu, na kraju ?e nestati glumca, a ti ?eš zaista ostati mila beba, kao zreo ?ovjek.Svaka izgovorena rije? je laž, kao višak u tijelu i zato je tijelo izbacuje kao uljeza. Tako ve?ina malo zna o životu i postaju obi?ne tra?are, stalno nešto lažu i mažu, kao politi?ari.U suštini SVE je politika.Tko zna nešto više o životu, ne?e mahati sadržajem, nego ?e napisati na bijelom papiru, pa ako je drugima do ?itanja, neka sami odlu?e. Tko ishitreno reagira i ima što re?i, zasigurno je pun mentalnog sme?a, fali mu istina i pro?iš?enje. Zasigurno je po?eo dehidrirati. Jedino mu može pomo?i destilirana voda i sokovi od svježeg vo?a i povr?a.TIJELONe moraš stalno re?i kako je tijelo samo iluzija na život.Jednostavno se može re?i da je tijelo GLUMAC života.Kada tijelo-glumac usavrši svoju ulogu, za nagradu, jednog dana ne?e biti

glumac, nego stvaran život.

POSTOJANJESVE-jedno u postojanju, koje se može dijeliti, podliježe pro?iš?enjui evoluciji materije.

MATERIJASVE je JEDNO.NIŠTA ne postoji da nije JEDNO.Kada se JEDNO podijeli na DVA, opet je svaki dio JEDNO koje se može dijeliti.Dijeljenjem ili sabiranjem uvijek dobiješ JEDNO, zato je materija svemogu?a,

kao stvarnost i iluzija, kao SVE i NIŠTA jednovremeno.

DUHŽiva tvar je dokaz da ?e materija ubrzo postati svjetlost.

Živa tvar je imformati?ki živa zbog destilirane vode, koja, kada izlapi, tvar prelazi u element Vatru i nestaje u duhu, ajmo re? oksidira na zraku u vremenu.

Žive tvari su svakako viši kvalitet i mo? od elemenata u prirodi, jer živo posjeduje vakuum, kao apsolutnu inteligenciju. To zna?i da funkcionira preko duha i direktne ili indirektne svjetlosti( kakva je samosvijest kod ?ovjeka). Biljka nema mo? indirektnog svjetla, nego ovisi fotosintezom od sunca.

ZAKON PRIVLA?ENJAO zakonu privla?enja je puno napisano, ali nikada ne?eš privu?i ve?u pažnju drugih, kao što može beba.

NIŠTA ne govori, mumlaj govor u grlu, ubrzo ?eš privu?i pažnju drugih.Obi?no govorom ne kažeš istinu i to u drugima budi reakciju.

Tko stalno govori nije drugima zanimljiv.Svatko ima želju biti pametniji od drugog.

Zato NIŠTA ne govori, drži se govora istine u grlu sa zatvorenim ustima.Pjevaj u grlu pjesmu života EGO i pjesmu istine OM.

TIJELOTI možda jedeš meso, da li si razmišljao tko u prirodi jede ljudsko meso?Zbog SVE-elemenata tijela, duha i svijesti, ljudsko tijelo ima poseban negativan kvalitet mesa.Kada bi tijelo ?ovjeka pro?istio na razinu destilirane vode, tada bi ?ovjek postigao najdublji mir i najvišu slobodu u prirodi, jer ni jedna životinja ne bi pristala piti vodu od mesa ?ovjeka.To bi ve? bila mo? svjetlosti, a ne kvalitet mesa i destilirane vode.Pero
Duhovni principi
http://bezuvjetna-ljubav.blog.hr/
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_228125950535009&ap=1