Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Geneza - Dr Corrado Malanga

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Geneza - Dr Corrado Malanga (trenutno prikazana)
  2. dio


 


Prijevod: V.K.


Prvi dio

Predgovor

Ovaj ?lanak formira jednu snanu vezu izme?u iskustva vanzemaljskih otmica, njihove realnosti i svijeta mitova. Mi smo reinterpretirali jevrejsku Kabalu koriste?i informacije koje su dole iz fenomena vanzemaljskih otmica. Ovo je moderna interpretacija Kabale i skida veo koji je jo uvijek prisutan uzevi u obzir Luourianovu studiju.

?vrsto preporu?ujemo da pro?itate, prije ovoga ?lanka, knjigu Vanzemaljci ili demoni (jo uvijek nije prevedena na engleski, niti na na jezik), a tako?e da pro?itate i ?lanke: Fizika vanzemaljskih otmica (http://www.galaksija.com/metafizika/fizika_abdukcija.htm), Il tempo and la sua percezione, Simulazioni Mentali (jo nije prevedeno na engleski, niti na na jezik) da bi bili sigurni da moete imati bolje razumijevanje koncepta prezentiranog u ovome ?lanku...


Uvod

Dolo je vrijeme da bacimo svjetlo na genezu Univerzuma.

U prethodnim ?lancima smo oblikovali odre?enu ideju o kosmosu, vanzemaljcima, Kreatorovoj ulozi u Univerzumu i tako dalje. Takvi ?lanci opisuju rezultate postignute u naem istraivanju o pitanjima vezanim za vanzemaljske otmice i vanzemaljska mijeanja na naoj planeti, unutar granica tehnike koju smo koristili da potpuno ispitamo te fenomene. Mi smo sada u mogu?nosti da damo jednu bolju i detaljniju mapu te oblasti.

Obezbijedili smo te informacije kroz hipnozu, korisan alat za osvjetavanje naih otimanih komponenata Due, kao i kroz mentalne simulacione tehnike SIMBAD i Fla simulaciju.

Takav sistem mentalne simulacije ne zahtijeva spoljnog simulatora i moete ga koristiti samostalno. Dodue mi ?emo govoriti o ovoj specifi?noj temi u sljede?em ?lanku.

Za sada je dovoljno znati da smo se trudili da koristimo rtve otmica (one koji su ve? rjeili njihove probleme sa otmicama) kao gleda?e u daljinu ('remote viewers', prim. prev.), takore?i.

Njihove mogu?nosti gledanja u daljinu su bile ekstremno interesantne i dali su nam ideju koja nam je dopustila da kreiramo organizacionu emu cijele kreacije. Mi sami nismo mogli vjerovati rezultatima do kojih smo dospjeli na kraju: kakvo iznena?enje!

Ali nastavimo po redu.

Jednostavnim rije?ima, pitali smo komponentu Due, nakon to se ona izdvojila iz trijade, da opie neka od doga?anja u prolosti i o pitanjima evolucije nae planete. Sluali smo izvjesne izjave koja su bila izgovorene od strane otetih: one nisu uvijek bile rezultat naih pitanja. To je iskrsavalo u oba slu?aja: kad smo bili tu da pitamo i tako?e kad nismo bili tu. Tokom prve faze oteti sa kojima smo radili nisu mogli kontaktirati jedan drugoga; mi smo omogu?ili da se njihove izjave uporede tek kasnije.

Trodimenzionalna organizaciona ema koju smo vam ovdje prezentirali predstavlja Kreaciju Univerzuma baziranu na opisima koje smo dobili od komponente Due.

U takvoj organizacionoj emi napravili smo glavna podeavanja sa prethodnim hipotezama: ova podeavanja se ti?u karaktera i figure Primordijalnog ?ovjeka (PM).

Sa PM mi nazna?avamo izraz i kreaciju Primordijalnog ?ovjeka od strane prvog Kreatora, jednog od dva Kreatora proizvedena od strane po?etne Svijesti.

Mnogi ljudi su nas nedavno pitali da razjasnimo poziciju ove li?nosti. Mi smo prvo mislili, kad smo tek po?eli sa istraivanjem, da je on bio na dobri otac i Kreator; ali umjesto toga on je u stvari jedna sjenovita li?nost.

Ali hajdemo nastaviti ustaljenim redom i pogledajmo ta se desilo u momentu kad se kreacija probudila.


Velika slika

Pripremili smo sliku ispod u elji da bi opisali cijeli Univerzum. Ovo ?e biti naa referentna ta?ka, kontura koju ?emo pratiti i upore?ivati je sa predo?enim opisima doga?aja, trenutak za trenutkom.

 

Biljeke:


Secondo Creatore Drugi Kreator
Coscienza - Svijest
Primo Creatore - Prvi Kreator
Alieni incorporei Bestjelesni Vanzemaljci
Alieni corporei Vanzemaljci sa tijelom
Anima Primo Creatore Dua Prvog Kreatora
Anima Secondo Creatore Dua Drugog Kreatora
Up PM (Primordijalni ?ovjek)
Uomo secondo Drugi ?ovjek

Ova gornja slika predstavlja cijeli opis Univerzuma, kakvog ga znamo danas kroz izjave komponente Due koje smo ispitivali.


Svijest i slobodna volja

Zapo?nimo s vrha i pogledajmo esenciju Svijesti koju smo predstavili kao svijetle?i izvor. Svijest je uvijek postojala jer je vje?na.

Ali jednog dana (ovo je bezna?ajni smbolizam: trebali bi smo re?i perceptivni momenat: A.N.) ono se probudilo i upalilo.

I Svijest je postala svjesna same sebe u tom momentu (svjesna sebstva a ne postojanja) ali ne zna ko je ona (ne poznaje sebe). Jedini put da sazna je da pogleda sebe u ogledalu ali ne postoji jo takva stvar kao ogledalo. I tako Svijest kreira ogledalo za sebe. A ogledalo je u stvari virtuelni Univerzum, kao to smo rekli i opisali u naem prijanjem radu; tako Svijest gleda sebe kroz virtuelni Univerzum. U toj ta?ki, Svijest odlu?uje da mora sebe doivjeti: ona mora znati a ne samo gledati u sebe kroz ogledalo. Moemo re?i da ona mora znati sebe, dota?i sebe i doivjeti sebe. U tom momentu Svijest emanira, kroz ?in slobodne volje, eljom za iskustvom i ona odlu?uje da doivljava bez bilo kakvih ograni?enja. Ova misao je kreirala dualizam upravo u tom momentu.

Dualizam je osnovni izraz izbora. Drugim rije?ima, ako odlu?im da ho?u da imam iskustvo, ja tako?e odlu?ujem da ja mogu da biram moje iskustvo. Tako ja razumijem zna?enje biranja i njegovog odnosa ka odgovornosti biranja.

Svijest ima uvijek mogu?nost da postane svjesna i mogu?nost da ne eli da bude svjesna.

Jednostavno re?eno, Svijest ne kreira put i kae ti samo idi napred. Umjesto toga ono kreira put, stavi te na pola puta i kae kreni i tako ti moe i?i naprijed, ili nazad, zavisi kako odlu?i.

Ovo je aspekt nae Kreacije koji stvara ?udan efekat. Ti moe biti svjestan u Univerzumu i uvijek moe i?i gore ili dolje, desno ili lijevo, visoko ili nisko, i tako dalje. ta god da radi ima?e plus simbol (+) ili minus simbol (-), a ti si onaj koji bira ta da radi.

U tom trenutku ro?ena je slobodna volja.


Dva Kreatora

Svijest je jedna; ona nije dualna i ona je vje?na. Ona jeste, ona je bila i ona ?e biti. I tako, Svijest ne moe mijenjati sebe, nego samo svoju svijest o sebstvu koju sti?e kroz svoja ivotna iskustva.

Takva iskustva moraju biti ivljena od strane nekoga ko je ve? virtualna slika. Takva slika je kreirana od strane Svijesti same i ona je o?igledno dualna. I tako, po potrebi, dva Kreatora su stvorena, i svaki od njih je Slobodan da bira ta da radi. Ne moe biti samo jedan Kreator, i ne mogu biti tri Kreatora, samo dva. Zato to je ovaj Univerzum nastao na dualnoj bazi.

Dva kreatora mogu birati dva razli?ita evolutivna puta, i tako kroz njih i kroz njihov izraz, Svijest razumijeva ko je ona u stvari i kako ona jeste, zato to je ve? razumjela da jeste i da postoji kroz prosvjetljenje (inicijalni akt kreacije, inicijalni akt bivanja svjesnim sebe).


Prvi Kreator i njegovi potomci

eljeli smo da skratimo ime Prvog Kreatora sa C1 i mi smo ga stavili sa desne strane promatra?a. Ovo je bio nesvjestan i arhetipski izbor.

Takav Prvi Kreator bira da kreira, u svom krugu, perfektno bi?e kroz kojeg on moe da doivljava. Mi ?emo ovo bi?e zvati PM [Primordijalni (Iskonski) ?ovjek].

PM ima odre?ene iskonske osobine. Prije svega, on ima komponentu Due, koja je odli?no povezana sa sebstvom; on je skoro emanacija njegovog Kreatora i vremenom, on se pomijeao sa tim.

I tako, PM je stvoren odmah od strane Prvog Kreatora kao skoro perfektno bi?e; imao je Duu a tako?e je tijelom besmrtan. Predstavljen je Adamom u bibliskoj Genezi.

Poslije ?itanja ovog ?lanka bi?e jasno to da karakteri u naoj pri?i imaju odgovaraju?e karaktere u drevnim knjigama koje se bave Bogom, kao i u jevrejskoj literaturi ali tako?e i u vavilonskoj, te sanskritskoj literaturi.

Sada moramo da napravimo vanu digresiju da bi omogu?ili da se razumije zato u ovim knjigama ima istine o ovoj materiji. Takvi tekstovi ne bi smjeli da se uzimaju doslovno, kao jedan istorijski tekst, nego oni se moraju razmatrati kao mitovi: ne kao legende, niti kao hronoloke pri?e za doga?aje koji su se nekada desili, nego kao mitovi: to jest, arhetipski simbol za ono to jeste, to je upravo sada i to ?e biti.

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/mito.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Mito


PM kreira vanzemaljce!

PM je besmrtno bi?e i tako on nije u mogu?nosti da iskusi smrt. Stoga, on treba druga bi?a da bi iskusila smrt umjesto njega. PM predstavlja Adama, koji, da bi bio kao njegov Kreator, kreira u svom krugu; i tako je on po?inio u svom putu ozbiljnu greku (grijeh): greku (grijeh) arogancije. U hebrejskoj tradiciji Adam postaje, odnosno, ono to ?e on tek postati, smrtno bi?e jer je jeo sa drveta ivota i smrti, te ?e biti izgnan iz Raja. Ovaj Adam nismo mi i njegovo istjerivanje se simboli?ki deava sada. Moramo da zapamtimo to da se drevni sveti tekstovi moraju interpretirati simboli?no, zna?i van vremena i prostora, zato to oni govore o svemu a ne o tome to je dolo prvo i poslednje, kao to danas ljudi tee da vjeruju.

Ovdje imamo vanzemaljce koji se po prvi put pojavljuju: sve one to ih ve? znamo i ko zna koliko mnogo ima tamo onih za koje uopte nismo ?uli!

Vanzemaljci nemaju Duu i zato oni umiru.

U naoj organizacionoj karti predstavili smo vanzemaljce sa odre?enim geometrijskim oblicima stavljenim u kristalni paralelopiped koji ograni?ava njihovo postojanje.

Vanzemaljci vide da je njihov Kreator (Primordijalni ?ovjek, PM: koji je druga?iji nego Prvi Kreator, C1) besmrtan, zato to ima Duu i tako oni planiraju da postanu kao on. Vanzemaljci su stvoreni od strane PM-a po njegovoj slici i prilici, i tako oni ?ine istu greku koju je na?inio PM prema svom prvom i pravom Kreatoru C1. Similia similibus concreantur!
U ovoj ta?ki, vanzemaljci lee unutar kontrole njihovog Kreatora, PM-a, ali se oni i dalje trude da promijene poredak i zauzmu mjesto njihovog kreatora. Da bi ostvarili taj cilj oni trebaju postati besmrtni i tako biti na istoj ravni sa PM-om. I tako, vanzemaljci planiraju da ukradu komponentu Due od PM-a. Ali PM shvata da se njegova bi?a potajno pobunjuju protiv njega, te on bjei u dio Univerzuma gdje vanzemaljci ne mogu u?i.

Iskustvo smrti

Sada, mi treba da razumijemo to ta je iskustvo i da razumijemo zato kreacija ima potrebu da kreira dva Kreatora, i zato oni, u njihovom krugu, imaju potrebu da kreiraju ostala bi?a.

Treba da razumijemo i to da je Svijest vje?na. Ona ima sve osim jednog: smrti. I tako, neophodno je da Svijest sama iskusi smrt. Svijest, zato to je vje?na, ne razumije ta zna?i po?eti i zavriti. Zato ona trai od svoje dvije emanacije, dva Kreatora, da doive smrt. Dva Kreatora, ?im su shvatili da postoje, tako?e odbijaju da iskuse smrt, zato to bi to zna?ilo kraj njihovog postojanja, te onda oni delegiraju njihova bi?a da iskuse smrt za njih. To implicira da je Prvi Kreator stvorio PM-a sa Duom i poto taj PM ima Duu, on razumije da dua nema osu vremena, te da je Dua tajna za besmrtnost. PM tako?e odbija da iskusi smrt, stoga on odlu?uje da ne eli da se odrekne te svoje komponente, Due. Postoji samo jedan put za postizanje takvog rezultata: kreiranje drugih bi?a, vanzemaljaca, ?iji bi zadatak bio da budu doma?ini za PM-ovu komponentu Due. Vanzemaljci bi umrli a PM bi povratio svoju komponentu Due, nakon to ona iskusi smrt ali na ne?iji tu?i ra?un (ne na ra?un PM-a). PM ne umire a vanzemaljci su sredstvo kroz koje on doivljava smrt.

Ali neto nije ilo po ovom planu.

Vanzemaljci, koji su bili stvoreni od strane PM-a se pobunjuju protiv te situacije i njegovog tretmana; zato se PM postarao da oni izgube komponentu Due jer je previe opasno da je oni dre unutar sebe bez elje da je vrate nazad njemu, zakonitom vlasniku, na kraju svog ivotnog iskustva.

Neki Vanzemaljci (npr. Lux) su bili lieni njihovih tijela na koja se ka?ila Dua; drugi su bili rtve unitavanja i rata, a PM, koji diriguje svim ovim sa vrha, je u mogu?nosti da vrati ku?i svoje Due: Mit o Vavilonskom Tornju.

U ovom momentu, Due koje su imale druga?ije iskustvo, razumjele su to da bi vra?anje ka PM-u zna?ilo vra?anje u virtuelni zatvor, gdje je PM li?no gazda i gdje nije bilo mogu?e umrijeti, to zna?i doivjeti iskustvo. Smrt je iskustvo koje je neophodno Dui koja je bila kreirana zbog tog razloga. Dua, ukoliko njen kontejner (fizi?ko tijelo, prim. prev.) ne umre, ne moe se odvojiti od njega i tako ne moe imati novo iskustvo.

Strategija vanzemaljaca

I tako su vanzemaljci ostavljeni na miru od strane njihovog Kreatora, PM-a, ali oni ne odustaju: oni prave novu strategiju za opstanak. Oni prave ?ovje?anstvo (tj. nas).

Ne bilo koji ?ovjek, nego ?ovjek ?ija je DNA zamka za Duu (ovdje ponovo naglaavamo da komponenta Due nastanjuje odre?eni tip tijela, ?iji DNA ima sekvencu odre?ene ?isto?e i pirimidalne baze vjerovatno dolazi od mitohondrijalne DNA majke).

DNA koja imitira PM-ovu DNA

Vanzemaljci su modifikovali Neandertalsku strukturu, dok nisu stvorili Kromanjonca. A onda su ?ekali dok Dua ne u?e u njih. Kad je Dua zavrila u ovim kontejnerima, koji su namijenjeni za zarobljavanje Due, onda su vanzemaljci otimali ljude koji imaju Duu, i koristili su ih za sve one razloge koje smo ve? opisali u naem prethodnom radu, nadaju?i se da ?e modifikovati njihovu DNA, tako da bi bili kompatibilni sa komponentom Due ?ovje?anstva. Jednom, kad bi taj cilj bio postignut, ?ovje?anstvo bi bilo uniteno a komponenta Due, ?ak i ob torto collo bi bila natjerana u kontejnere vanzemaljaca, sada bio-kompatibilne sa njenim prisustvom. Onda, strategija vanzemaljaca bi bila da zaustavi protok Dua u njihova tijela ili da sprije?i Duu da ona iza?e iz njihovog tijela. Krajnji rezultat bi bio besmrtni vanzemaljac, nalik PM-u.

Ali gdje na?i Due da u?u u takve kontejnere?

Vanzemaljci vrlo dobro znaju da je PM-u potrebno da njegova Dua u?e u smrtni?ki kontejner i da onda on uzima nazad te Due, nakon to one iskuse smrt.

Vanzemaljci strpljivo ?ekaju da PM po?ne da koristi kontejnere koje su oni kreirali. Onda vanzemaljci po?inju da kidnapuju ?ovjeka koji ima komponentu Due i pokuavaju da ukradu, prije ili kasnije, komponentu Due od njihovog Kreatora, PM-a.

Ovdje imamo po?etak nove borbe za ivot i besmrtnost izme?u PM-a i njegovih stvorenja, a takva bitka obuhvata i bi?a koja su totalno nesvjesna svega ovoga: ?ovje?anstvo!

Ali istina ?e isplivati.


Drugi Kreator

U me?uvremenu, Drugi Kreator je odlu?io da prati druga?iju putanju evolucije, ali biraju?i to, on je izgubio komponentu Due koja ga nije htjela pratiti.

Mi ne znamo u ovom trenutku kako i zato se ovo desilo ali po pri?ama ispri?anim od strane otimanih, mi moemo zaklju?iti da se Drugi Kreator nalazi u dijelu Univerzuma koji je dimenzionalno ote?en i njegova Dua je odbila da ga prati tamo. Drugi Kreator je u bi-dimenzionalnom Univerzumu, sude?i po naoj ta?ki gledanja. Ovo je Univerzum koji zatvara samog sebe, sude?i po informacijama koje stiu od Vanzemaljske Aktivne Memoriji uskladitene kod rtava otmica a tamo ne moe biti ni boja, niti tijela.

I tako, sa jedne strane imamo Drugog Kreatora bez Due a samim tim i bez tijela, a sa druge strane imamo komponentu Due koja luta naim dijelom Univerzuma bez kontejnera da ga koristi.

Ali kad Dua od drugog Kreatora vidi vanzemaljsku kreaciju (?ovje?anstvo), ona pokuava da u?e u te kontejnere, koji su pripremljeni da budu doma?ini Dui od PM-a. Stvarna i neo?ekivana gozba za vanzemaljce!

Nije jasno to ta je Drugi Kreator uradio ali njegovi pokuaji da se vrati u na dio Univerzuma su propali, zato to se moe vratiti na ovu stranu jedino ako ima Duu, ina?e si primoran da ostane na drugoj strani. Ta strana predstavlja, po Svetim Knjigama, pakao, gdje su ?avo i njegova bi?a (demoni) izopteni. I, jo jednom, mi opisujemo neto to je arhetipski opisano u svetim tekstovima odre?enih kultura, kao na primjer, jevrejskoj kulturi. Ali ona nije jedina, kako smo gore napomenuli.

?ak i Drugi Kreator, koga smo skratili u C2, stvara osiromaene kreacije. On stvara te bestjelesne vanzemaljce koje smo mnogo puta opisali. Naro?ito one koji su ograni?eni na koritenje lanih tijela kako bi mogli uticati na na svijet; oni koriste takva tijela kao lutkari: lutka koja izgleda kao bjelokosi, estoprsti, visoki, Nordijac-vanzemaljac odjeven u bijelo; koji nose medaljone oko vrata i imaju simbol dvostrukog trougla.

Drugi vanzemaljac od ove sorte se zove Ra (podsje?a na egipatske Bogove koji su povezani sa ovom figurom). On koristi vanzemaljsko tijelo koje izgleda kao vrlo visoko krilato bi?e, sa kljunom umjesto nosa i dugom krestom ispod brade, i tako?e hipoteti?kim tre?im okom na ?elu. U stvari mi ne znamo ta je to tre?e oko, ali tako su ga otimani opisali. Oni se sje?aju jedne antropomorfne ptice skoro 11 stopa visoke. (Mi ga zovemo Horus).

?ak i Drugi Kreator koristi svoja stvorenja kao radnike samo da bi ponovno zarobio komponentu Due koju je izgubio. Ti bestjelesni vanzemaljci pokuavaju da preive koriste?i se komponentom Due otimanih, kako smo opisali u prethodnim ?lancima.

Njihov cilj je da na?ine tijelo ili da koriste ne?ije tijelo da bi preli na ovu stranu Univerzuma. (Ovo je mogu?e samo ako si trodimenzionalno bi?e). Kada na?u neko tijelo, bestjelesni vanzemaljci koriste komponentu Due i pokuavaju da je integriu unutar njih.

Njihov krajnji cilj je da pre?u na ovu stranu, kao to smo rekli i tada da odu nazad u Svijest, odakle je Prvi Kreator doao.

Na kraju, njihov prvi cilj je spasiti sebe. Potom ele da ive bez fizi?ke smrti.


Pozicija ?ovjeka

?ovje?anstvo je u prili?no kompleksnoj poziciji.

S jedne strane, bestjelesni vanzemaljci, proizvod Drugog Kreatora, dolaze i uzimaju ?ovjekovu komponentu Due i pokuavaju da je koriste, tvrde?i da je ona nekada bila njihova, pa je oni ele nazad. Onda, tu su vanzemaljci kreirani od strane PM-a, kojeg je kreirao u svom krugu Prvi Kreator. Vanzemaljci ho?e da otmu ?ovjeka da bi mu uzeli Duu, te ivjeli vje?no i onda bi eliminisali ?ovje?anstvo zauvijek.

To je Univerzum koje su komponente Due otimanih ljudi opisale, dok su bili u regresivnoj hipnozi. Pored toga, razmatraju?i ove izjave koje su dolazile od strane Due, mi smo morali razmotriti tako?e iznu?ene izjave koje su dolazile od strane bestjelesnih vanzemaljaca: oni su parazitirali rtve otmica a mi smo bili u mogu?nosti da ih primoramo da u?u u interakciju s nama.

Takvi pseudo demoni su se manifestovali ?esto na senzancionalne na?ine, pretvaraju?i nae hipnoti?ke sesije u stvarne i istinske sesije egzorcizma.

Onda, mi smo uzimali u razmatranje izjave koje su dolazile od strane raznih Luxova, (svijetle?ih bestjelesnih parazita), koji su opisivali isti scenario; a onda smo imali i svjedo?anstva od strane AAM (Aktivne Vanzemaljske Memorije) koji su opisali istu stvar dodaju?i nedostaju?e dijelove u ovaj scenario.

Na?injene greke

Bilo je jasno, uzimaju?i u obzir prethodne opise o ovom fenomenu, da smo na?inili nekoliko krupnih greaka koje smo morali da ispravimo naknadno. Prva greka je bila vjerovanje da je Prvi Kreator, C1, stvorio prvo vanzemaljce a potom PM-a kao bolju kreaciju zato to je on stvoren sa Duom koju vanzemaljci nisu imali. Stvari se nisu odvijale na ovakav na?in. U stvari PM je kreiran odmah (i Biblija, dovoljno zanimljivo, tvrdi da je prva kreacija u?injena odmah, bez bilo kakve evolucije; za drugog ?ovjeka - to jest nas ovo je ta?no samo djelimi?no).

Ovo se moralo nekako provjeriti.

To je u?injeno tako to smo pitali osobe unutar duboke hipnoze da se sjete fizi?ke strukture prvog kontejnera (fizi?kog tijela, prim. prev.) u kojeg su njihove Due bile inkarnirane. Samo nekoliko njih je po?elo sa inkarnacijom u vidu jednog velikog primitivnog majmuna, dok su drugi vidjeli vrlo visoko i veliko bi?e, mogli bi smo re?i, neku vrstu dina.

Dalje potvrde ove verzije su dole od otimanih koji su ve? bili slobodni od otmica. Kroz koritenje razli?itih mentalnih simulacija, kao SIMBAD ili Fle simulacija (koje ?emo objasniti u drugom radu), dobili smo istovijetne opise od njihove komponente Due, kad smo postavljali odre?ena i direktna pitanja.

PM je kreirao vanzemaljce a vanzemaljci su napravili drugog ?ovjeka, to jest nas.

Drugu greku koju smo na?inili je bilo miljenje da je u tijelu otetog bila samo komponenta Due koja je pobjegla od Drugog Kreatora, C2. Mi smo, u stvari, nalazili tako?e komponentu Due koja je dolazila od PM-a, koji je kreiran od strane Prvog Kreatora, C1.

Druga radna hipoteza, bazirana na seriji hipnoza koje smo izvodili mnogo godina ranije je ova: PM je najvjerovatnije stavio u neke ljude nekoliko komponenti Due koje su bile zaduene da pijuniraju. Ovo je u?injeno od strane PM-a kako bi on doznao, preko trojanskih konja, ta vanzemaljci, njegova stvorenja, kuju njemu iza le?a kako bi ukrali komponentu Due.

U stvari, mislili smo da, ako vanzemaljci nekako uspiju da ostvare cilj da trajno zarobe komponentu Due ?ovje?anstva, da ?e oni onda proganjati PM-a kroz cijeli Univerzum, da bi uzeli tako?e i njegovu komponentu Due, Kreatorovu Duu, i tako uspjeli da ostvare vje?an ivot.

I tako smo mi nekada mislili da je PM nekako pijunirao vanzemaljce kroz neka otimanja. Ovo je u ra?eno da zadri ?ovje?anstvo na oprezu, "qui vive", i da im pomogne, vremenom, da ?ovje?anstvo ne upadne u zamku vanzemaljaca. Mi smo odravali, na ovaj na?in, ideju da vam niko ne?e pomo?i. Zato to, bilo ko, ko stvarno ho?e da vam pomogne, zna da je proces sticanja Svijesti li?an proces i ne moe se mijeati s njim. Drugim rije?ima nema takve stvari kao dobri vanzemaljci ili ako ih ima, oni ne mogu u?initi nita da vas spasu; ovo je zato to vi morate da spasite sami sebe, kao to vi morate da sti?ete vaa iskustva sami.

Koriste?i ovu ta?ku gledita i tvrde?i da su krugovi u itu kreirani od strane PM-a, mi smo mislili da nam on pomae iz dva razloga; s jedne strane, on nam pomae da razumijemo da treba da pogledamo u nau DNA (drvo vje?nog ivota), da bi razumjeli ta ?e se desiti sa nama i vanzemaljcima; s druge strane, PM nam je pomagao zato to kroz nae spaavanje, on tako?e spaava sebe.

Ali tu je bilo neto to stvarno nije radilo sa ove ta?ke gledita. Da je ovo bilo ta?no, mi bi smo nali tek nekoliko komponenti Due kod otimanih koje dolaze od strane Prvog Kreatora, odnosno od PM-a i gotovo sve ostale komponente Due koje dolaze od strane Drugog Kreatora. Ali stvari nisu bile takve! Naime, broj komponenti Dua koje su dolazile od strane PM-a (zna?i komponente Due koje se sje?aju da su bili u njegovom tijelu na po?etku vremena) je bio skoro 50%.

Previe da bi bili smatrani trojanskim konjima.

Bilo je jo mnogo toga u pri?i. Dok smo radili sa stotinama slu?ajeva, shvatali smo da su ljudi koji su se osloba?ali od vanzemaljskih otmica i koji su rijeili ovaj problem kroz primjenu naih tehnika (i kroz sesije hipnoze i kroz mentalne simulacije) mogu biti podijeljene u dvije jasne i odvojene grupe, koje su okarakterisane sa dva ponaanja koja su bila vrlo razli?ita. Kroz analizu ovih dvaju skupova, mi smo primjetili da su otimani sa Duom koja dolazi od Drugog Kreatora bili izvan problema i da nije bilo vra?anja. I obratno, svi otimani koji imaju Duu od Prvog Kratora, bili su stalno pod napadom. tavie, ovi poslednji su mogli da se odbrane od vanzemaljskih napada ali su vanzemaljci i dalje pokuavali da uzmu kontejner i njegovu komponentu Due nazad. Nadalje, mi smo primjetili da, kad su ovi otimani izvodili SIMBAD vjebe, SIMBAD soba je ostajala prazna, zna?e?i da su vanzemaljci eliminisani; ali unutar tog virtualnog podru?ja je jo uvijek bilo velik, visok i mo?an ?ovjek, ponekad sa bijelom bradom, koji je izgledao kao din na?injen od kamena.

Takvo bi?e je ostajalo nijemo ili je razgovaralo sa duom na osje?ajan na?in. U prvo vrijeme, komponenta Due je navikla da smatra ovo virtualno bi?e kao neku vrstu oca, ili ?ak gospodara ili Kreatora. Ali na duge staze, najpronicljivije komponente Due su po?ele da uvi?aju da ih ovo bi?e u stvari kontrolie i da se tako?e ponaa na vrlo nasilan na?in. Takav karakter, koji je kasnije prepoznat od strane otetih kao PM, elio je da ubijedi otimane da puste vanzemaljce da ih otimaju i htjeo je da ubijedi komponentu Due da se vrati PM-u, (da se vrati ku?i) na kraju njihovog iskustva na ovom svijetu.

Tako da je bilo ne?ega zbog ?ega smo morali da ponovo promislimo i ispravimo a bilo je bazirano na ovim novim doga?ajima. Stoga smo kreirali neku vrstu anti-PM tima, grupu bivih rtava otmica: neki od njih su bili u kontaktu jedni sa drugima a neki nisu bili ni svjesni da su dio tima. Na kraju, ono to se desilo je to da smo razgovarali sa ovim entitetom kroz neke otimane.

Kroz nae istraivanje PM li?no je bio taj koji je u stvari traio da razgovara sa nama. Ovo se desilo unutar perioda od 24 sata u dva razli?ita slu?aja: dvoje otimanih koji ?ak nisu znali jedan za drugoga i koji jo uvijek nisu u kontaktu do dananjeg dana.

Hipnoti?ke sesije sa PM-om

Prilikom ovih hipnoza PM je rekao da je prinu?en da eliminie ?ovje?anstvo zato to su ljudska bi?a kontejneri za komponentu Due i PM se plai toga da ako vanzemaljci uzmu Duu zauvijek, onda ?e oni uzeti i njega tako?e. PM tvrdi da se takva stvar ve? desila. PM tvrdi da je u prolosti bilo neophodno da eliminie ?ovje?anstvo zato to su vanzemaljci previe blizu da na?u rjeenje za njihov problem, a Primordijalni ?ovjek ne moe da dopusti da se ovo desi.

Ali PM-ova pri?a ima nekoliko slabih ta?aka. Zato eliminisati ?ovje?anstvo? Zato onda ne eliminisati vanzemaljce? PM kae da se on plai vanzemaljaca i da ne moe da zapo?ne rat protiv bilo koga. PM tvrdi da nema drugog izbora. On je priznaje da ovo nije rjeenje zato to svaki put kad on pokrene unitenje koje uzrokuje da se ?ovje?anstvo zbrie, vanzemaljci su i dalje sve blii i blii njemu, te prije ili kasnije, takav sistem ne?e mo?i da radi; ali PM kae da on nema drugih rjeenja.

U ovoj ta?ki komponenta Due se pobunjuje protiv PM-ovog govora i po?inje da izraava neprijateljski stav prema njemu. PM prestaje da bude dobar otac, i po?inje da pokazuje ko uistinu jeste: bi?e koje eli da gospodari i kontrolie, a on je ve? odlu?io da eliminie ?ovje?anstvo.

Tokom dana koja su prethodila tim sesijama hipnoze, PM je pokuao da ponovo otme oslobo?ene rtve otmica koriste?i se nasilnim putem da do?e do njih. PM po?inje da pokuava da zaplai otete a tako?e koristi i odre?enu tehnologiju da ubaci klasterni mikro?ip. Ovaj ?ip je bio unutar uma, na desnoj hemisferi; potom na lijevoj hemisferi da bi priklju?io oba na tre?u komponentu. PM definitivno nije bi?e koje eli da pomogne ?ovje?anstvu. PM eli neto drugo.

Tokom SIMBAD vjebe neko nije mogao da eliminie njega koriste?i uobi?ajene tehnike koje su bile efektne protiv vanzemaljaca. Snovi otimanih su uvijek arhetipski pokazivali PM-a kao dobro bi?e koje eli komponentu Due i eli je zatititi jer ona mora da se vrati svom ocu, to jest njemu.

Izgleda da je bilo mogu?e spojiti se sa PM-om tokom hipnoze zato to je PM bio unutar otimanog, kao da je PM bio relativno velik vanzemaljski parazit za pobjediti.

Izgleda da je tu bilo neto vie nego jedna direktna komunikacija sa njim.

Prije nego to smo se potrudili da na?emo rjeenje morali smo da razumjemo to ta se desilo i ta PM u stvari namjerava. Ali onda, rjeenje se pojavilo samo. Mi smo samo trebali dobro da razmislimo jer smo ve? imali sve podatke koje je trebalo shvatiti. Trebali smo ih samo spojiti.

Primordijalni ?ovjek i njegove greke

Kad je Prvi Kreator, C1, kreirao PM-a, u?inio je to da bi iskusio kroz njega. Da bi izbjegao umiranje, on gradi prvo primordijalnog ?ovjeka sa duom jer je htio da on umre. Iskustvo smrti je u stvari jedino iskustvo koje Dua eli da ima kroz fizi?ko tijelo. Dua ne zna ta je to smrt i njen posao je da ivi a potom umre unutar fizi?kog tijela. Na ovaj na?in Dua, poto je besmrtna, ?e da razumije zna?enje po?etka i kraja: dvije ideje koje su totalno strane za nju. Ovo slui Kreatoru da razumije ta zna?i ne biti vje?an. Kao to je Svijest stvorila dva Kreatora da bi iskusila smrt, oni delegiraju druge da urade to, i tako Prvi Kreator delegira PM-a da iskua za njega. Ali PM odlu?uje da postane besmrtan i tako on odbija da ima to iskustvo. PM ?ini grijeh na isti na?in, mogli bi smo re?i, kao i njegov kreator. Ovo je grijeh arogancije jer on ho?e da postane kao njegov bog. PM je besmrtan. On sam nam je rekao da ima samo jedan kontejner koji postoji u prolosti, u sadanjosti i u budu?nosti. PM da bi iskusio smrt odlu?uje da koristi bi?a koja su vanzemaljci napravili. Ono to nije mogao da ostvari koriste?i vanzemaljce direktno, tj. svoju kreaciju, on eli da dostigne koriste?i ?ovjeka.

Drugim rije?ima, PM tjera svoju komponentu Due da u?e i ivi unutar ?ovjekovog tijela, iskua smrt, te onda on vra?a silom tu njegovu komponentu Due da bi je zatvorio unutar sebe zauvjek. Mi smo natjerani da umremo zato to PM eli da ivi vje?no.

PM koristi vanzemaljce kao radnike da bi dostigao ovaj cilj; on je prvo obe?ao vanzemaljcima (koji su njegova kreacija) komponentu Due Drugog Kreatora kao nagradu; ali ?e on zapravo da ih na izuzetan na?in prevari na kraju jer vanzemaljci nisu shvatili da oni rade za lanog gospodara: nekoga ko jedino brine o svojim li?nim interesima. Glupavi vanzemaljci odra?uju prljavi posao za PM-a.

Tako mi sada razumjemo ?injeni?no stanje. PM se ne plai vanzemaljaca nego ih samo koristi da bi doao do svog finalnog cilja. Vanzemaljci vjerovatno znaju samo dio ovog projekta. Svijetle?i paraziti iz grupe Lux-eva nisu bili definitivno svjesni ovoga kad smo ih to davno pitali. Tom prilikom sam mu istakao, skoro iz zabave i samo da ga isprovociram, da ?e ih superiorne hijerarhije za koje on radi na kraju prevariti. Lux je ostao nijem i onda priznao da nije razmiljao o takvoj hipotezi. Mi smo na kraju razumjeli ko su superiorne hijerarhije poto su ih vanzemaljci ?esto spominjali.

Superiorne hijerarhije su PM-ovi!

PM-ovi ne ele da pomognu ?ovje?anstvu da spasi sebe od vanzemaljaca jer oni vrlo dobro znaju da ako ?ovjek pobijedi vanzemaljce, onda je ?ovjek budu?nost univerzuma. ?injenica je da ?ovjek potuje svoju Duu, koja je tako?e i PM-ova, i da je davno prihvatio ideju umiranja, i tako?e da ne eli da se zarobi svoju Duu. ?ovjek zna da smrt ne postoji, nego postoji samo za fizi?ko tijelo koje je potpuno vjeta?ko, virtuelno, nije ivo i bez svijesti je. Tjeranje komponente Due da bude zaglavljena unutar fizi?kog tijela (kontejnera) je poput blokiranja Svijesti: zamrzavanje Univerzuma. ?ovje?anstvo je budu?nost Univerzuma: ne PM.

Osim toga PM ne eli da vanzemaljci pobijede i uzmu Duu jer bi tada postali nalik svom Kreatoru, i najvanije, - oni bi uzeli NJEGOVU Duu jer mi unutar nas imamo ne samo Duu Drugog kratora, nego i PM-ovu Duu. I tako, ni ?ovjek niti vanzemaljci ne mogu pobijediti i posmatra? (PM) izvla?i najvie iz te bitke. ?ovjek, stvoren na ovaj na?in je koriten kao zamka za Due. Dua PM-a je zavrila u ?ovjeku, bez znanja o vanzemaljcima koji su ispo?etka vjerovali da su unutar ?ovjeka samo Due Drugog Kreatora.

Na kraju PM je krenuo da uzme sve, uniti ?ovje?anstvo i vanzemaljce, te da postane na ovaj na?in nalik svom Kreatoru.

O?igledano PM govori ?ovje?anstvu loe o vanzemaljcima a vanzemaljcima govori loe o ?ovje?anstvu. Nije sve leglo na svoje mjesto: ?ak i izjave koje su dole od komponente Due o tome kako ih je PM obmanuo, proklamiraju?i sebe kao Kreatora i naputaju?i ih u ovom dijelu univerzuma i unutar kontejnera u kojim Dua mnogo puta apsolutno nije htjela da ostane.

Kad Dua shvati ovo, njen bijes postaje neizdriv i to je trenutak kad po?inje poslednja bitka.

To je bitka uz pomo? koje Dua pokuava da se otrese od snane veze sa PM-om. Ali o ovoj borbi ?emo pri?ati kasnije.

Tada cijela kreacija izgleda kao potpuna propast. Drugi Kreator je izgubio svoju Duu odmah i moda je to tako jer njegova komponenta Due nije eljela da bude zarobljena. Sa suprotne strane, Prvi Kreator je imao vie sre?e: bio je u mogu?nosti da kreira PM-a i PM je napravio sve ostalo. Katastrofu.


Protoistoriska rekonstrukcija realnosti

Postigavi ovo shvatanje moemo ponovo pogledati nau rekonstrukciju i bolje razumjeti sve...


... gore spomenute promjene. Mapa teritorije je promijenjena i izgleda sada, u istoj emi iznad, vrlo druga?ije.

Pa, ono to smo sa?uvali je to da je sve ovo zapisano u mitovima ali ne i u istoriji ?ovje?anstva.

Sve to se ikad desilo i to ?e se desiti. Ovo je zato to u mitovima ?ovjek nesvjesno opisuje, kroz ?itanje holografske reetke, ta postoji u vje?noj sadanjosti holografske realnosti. Mi smo ve? opisali ovaj aspekt u naim predhodnim radovima. Tako, mi tragamo za nagovjetajima ovih tipova doga?aja u samim mitovima.

Onda smo po?eli da gledamo mitove o kreaciji. Mitovi o kreaciji su u stvari svi isti. Bili smo naro?ito zainteresovani za mitove velikih civilizacija, od gr?kih do jevrejskih, egipatskih, mezopotamijskih, vavilonskih i hinduskih.

U ovoj ta?ki moramo vam dati jo jedan dio informacije koju smo dobili kroz mnoge rtve otmica, kroz one koje su oslobo?ene i kroz one koje nisu. U mnogim od ovih slu?ajeva komponenta Due je pri?ala koriste?i odre?en jezik koji osoba nije nau?ila: fenomen ksenoglosije. Takav jezik je bio hebrejski. Nismo razumijevali zato ali smo morali da potraimo objanjenje za ovaj detalj. Tako?e je bilo otimanih koji su nesvjesno pisali na hebrejskom kojeg nikada nisu prou?avali. Bilo je ljudi koji su pisali slova koja su bila vrlo sli?na onima u proto-kananskom jeziku, kao na primjer aramejski. Na ovaj na?in se naa panja usmjerila na svete tekstove jevrejske religije a tada smo po?eli da vi?amo sli?nosti izme?u PM-a i mitolokog Adama Kadmona koji je predstavljen u Tori.

Ko je bio ova li?nost? Prvi ?ovjek stvoren od YHWH (Jahve), jevrejskog boga?


Adam Kadmon, Primodrialni ?ovjek

Adam Kadmon je li?nost iz misti?ne tradicije Jevreja koji je povezan sa prvom Kreacijom, sa svojim odvijanjem i sa zna?enjem njegovog porijekla, zatvorenog u njegove razvijaju?e komponente. Sude?i po jevrejskoj egzegezi, ?ovjek, poto je on zadnja kreacija koja je stvorena, on je tako?e i najkompletniji u Kreaciji i ontoloki uklju?uje sve Duhovne i Materijalne elemente iz svih prethodnih kreacija; zbog svoje kompletnosti to je bi?e koje je naistinitije za cijelu boansku mudrost. Sude?i po ovoj teoriji, ?ovjek je esencija cjeline, te on izraava Superiorni Svijet i Inferiorni Svijet; I tako je mogu?e znati svaki aspekt realnosti pridavaju?i panju samo ?ovjeku kao bi?u; onda Adam Kadmon je samo arhetip za cijelu Kreaciju prije nego li je Kreacija zavrena. Zbog toga je prozvan Adam Kadmon (zbog svoje Primordijalne prirode), to je jevrejski izraz koji zna?i primordijalni (iskonski) ?ovjek ili vrhovni ?ovjek: ovaj princip je sli?an i povezan sa principom Sefirota. Adam Kadmon je prvi me?u partzufimima (personifikacija hipostaze o Boanskom) koji manifestuje sebe u praznini halala (rezultat skupljanja - tzimtzum beskona?nog svjetla Boanskog ili Ein Sof). Ovdje je zna?ajna kombinacija izme?u vrhovnog ?ovjeka i Kohen Gadol: sude?i po u?enjima iz Kabale obe li?nosti imaju reflektuju?u duhovnu prirodu u odnosu jedan na drugoga. Kabala opisuje mnogo detalja o Adamovoj Dui koja je ujedinjena sa Evinom Duom prije postanka (prije nego je GOSPOD udahnuo dah ivota u ?ovjekove nosnice): u stvari postoji u?enje da je svaki par unija dvije Due i da je Gospod prethodno utvrdio njihovo sretanje tokom ivota.

Zasnivano na spisima jevrejske religiji, nakon smrti, sve due ?ovjeka sre?u Adama: one izgleda prekorijevaju Adama zbog njegovog grijeha koji je uzrokovao smrt na svijetu; dok prvi ?ovjek li?no podsje?a njih da svako umire zbog svojih grijehova: doslovna referenca je tako?e u Knjizi o Jezekilju 18.4

Drugim rije?ima, Dua se ponovo pridruuje PM-u, tj. Adamu Kadmonu i ona podsje?a njega na njegov originalni grijeh. Ovo je ono to se deava u naoj rekonstrukciji.

Zna?i postoje dva Adama koji su dvije vrlo razli?ite li?nosti. Sude?i po Zoharu, Adam, odnosno Drugi ?ovjek, stvoren je od praine iz Hrama u Jerusalemu: onda je Bog (tj. vanzemaljci) pomijeao ?etiri vjetra i ?etiri elementa i donio ro?enje predivnog djela a to je Adam; Adam ima tako?e nebeske i duhovne elemente, Duu koju je samo dobio iz Nebeskog Hrama u Jerusalemu od Superiornog Svijeta: tako, zbog na?ina na koji je kreiran, ?ovjek ima elemente od oba, i Superiornog i Inferiornog Svijeta. Ipak, po jevrejskoj eksegezi, Adam nije mogao da vidi kroz boansku viziju sve generacije Tzadikima u istoriji, one pravedne.

Zapravo, oteti sa kojima smo radili, nakon to su postali svjesni sebe, sada mogu da pristupe svim ivotima za sve kontejnere i ne samo kad su u hipnoti?kom stanju.

Adam Kadmon je bio visok do neba i mogao je vidjeti svuda po svijetu zahvaljuju?i nebeskom svjetlu stvorenom od Boga. Adam Kadmon, veliki prototip ?ovjeka, dri devet dua koje su kompletno integrisane. Poslije pada iz milosti, kad je eteri?ni veo Zemlje po?eo da sputa svoje vibracione zavjese, originalni Adam Kadmon je rasprio svojih devet matrica due u Zemaljsko-galakti?ko postojanje (devet je arhetipski broj ).


Zohar isti?e da Ein Sof daje ivot cijelom sefirotskom svijetu zato to nije ?ak ni pojmljivo misliti da su Sefiroti otka?eni jedan od drugoga. Poto su oni emanacija Boga, Sefiroti su jedno i ne mogu biti podijeljeni: oni nisu boanska mjesta boanskog, nego boanski putevi kroz koje boansko manifestuje sebe ka ?ovjeku. Sude?i po nekim kabalistima (iz Lurianove Kabale) ovo je najstrukturnija vizija i koncept o Adamu Kadmonu, Primordijalnom ?ovjeku, koja je poprili?no razli?ita od Adama Rishona, Drugog ?ovjeka. Adam Kadmon je prva emanacija od Ein Sof, koncentri?nog poretka Sefirota koji tvore njegov ivotni Duh (Nefesh) dok njihov zajedni?ki vertikalni raspored formira njegovu Duu (Rauch).

Sefer Yetzirah skida veo sa kreacije Svijeta. Re?eno je kroz neuporediv i neprevodiv stil, da je ivi Bog (PM) stvorio svoj Univerzum kroz Sefer (pisanje slova), Sefar (brojeve) i Sippur (obra?un ra?unanje komunikaciju).

Louria tvrdi precizno da je Svijet ro?en zahvaljuju?i akciji slaganja unutar sebe ili skupljanju Tzimtzum izvo?enom od Boga (Svijesti): kreacija je ro?ena u praznini i tako bi stvorena.

Rabin Berekhya u?i da se Vrhovno izraava kroz neizmjerno snanu radijalnu svjetlost prije Kreacije. Po Zoharu, sve je kreirano kad je u Drevnim Danima, onaj koji je Skriven, onaj koji je Nesaznajan, bez po?etka i kraja, odlu?io da ograni?i svoju neograni?enost. Iznenada on rastegnu veo ispred sebe i kroz ovaj veo njegova Realnost po?ne da poprima oblik. Sefer Yetzirah (Knjiga o Stvaranju) je najranija postoje?a knjiga Kabale o kosmogoniji i kosmologiji. Abraham, ili njegov otac, je bio autor ove knjige. Mi smo tako?e nau?ili da po?evi od misteriozne Vrhovne Ta?ke i onda idu?i kroz sve razli?ite nivoe Kreacije, sve je samo plat za neto superiorno koje dominira. Mozak, koji je umotan u plat je sam plat za vrhovni mozak. On je samo maska za vrhovni mozak. Kabala u?i da postoje tri Due. ?ovje?ije fizi?ko tijelo podrava vegetativnu Duu.

Mozak, budu?i da se nalazi u omota?u, on sam biva omota? nekog drugog superiornijeg mozga. Zbog toga to mu je nadre?en, superioran on je samo omota?. Kabala u?i o postojanju tri due. ?ovekovo fizi?ko telo slui kao podloga(nosa?) drugoj podlozi koja predstavlja vegetativnu duu. Zove se Nefesh i to je nia stepenica ili vitalni princip (radi se o entitetu kojeg mi identifikujemo kao Duh: prim.aut.). To je uspavana dua. Nefesh je oslonac fizi?kom telu koje ona hrani. Me?utim sa svoje strane, Nefesh slui kao podloga jednoj drugoj strukturi, nazvanoj Rouah. Ona predstavlja srednji stadijum. To je duhovni princip, dua u budnom stanju (ona koju mi identifikujemo kao Dua: prim.aut.). Treba pojasniti da Nefesh i Roua'h nisu razli?ite ili nehomogene esencije ili kvaliteti, ve? su komplementarne, jedna ne moe da postoji bez druge. Na kraju, Roua'h je oslonac vieg nivoa koji se zove Nestamah to predstavlja duu u pravom smislu re?i. I to je taj smisao o kojem se toliko raspravlja i koji je izazvao i nastavlja da izaziva tolike polemike, budu?i da se u Kabali jasno tvrdi da je neki ljudi ne poseduju (to je multipla dua od PM-a ili Primordijalnog ?oveka: prim.aut.).

Razmiljaj o ovim razli?itim nivoima ljudskog duha, savetuje Rabbi Simeon bar Yo'hai, i otkri?e tajnu Ve?ne Mudrosti. Upravo je ona ta koja je stvorila te slojeve ljudskog duha prema liku Vrhovne Tajne. Naime, po Kabali, sve ono to se nalazi na Zemlji najvernije odraava ono to je Gore. Ne postoji ni jedna stvar na ovom niem svetu tvrdi Rabbi Yits'haq koja nema svoj homolog (podudarnu stvar) koji upravlja njime u onom viem, superiornijem svetu.

I tako, nakon to se pokrenu stvari ovde na Zemlji automatski se pozivaju na akciju odgovaraju?e vie sile koje sve nadziru. Zbog toga Rabbi El azar govori o postojanju dva sveta: jednog skrivenog i jednog o?evidnog, koji se, me?utim, u stvarnosti, sti?u i prave jedan jedinstveni svet. (od A. D. Grad, u Inicijacija u jevrejskoj Kabali Ed. MEB) Dakle, postoji jedna dua i jedan duh. Postoji jedan prvi ?ovek pod imenom Adam Kadmon koji predstavlja kontejner ( tj.u njemu boravi) vie dua sa kojima on, kasnije, upravlja na odre?eni na?in, i kad do?e kraj on ih ponovo uzima. Postoje dva univerzuma, jedan skriven od nas (onaj koji pripada drugom kreatoru). Adam Kadmon poseduje duu dua, koja se definie kao Nestamah. Sve ovo smo potvr?ivali naim regresivnim hipnozama. Stalno nam se vra?alo pitanje sa po?etka. Ali zato due (Rouah) rtava otmice, koji su poticali od PM-a radije pri?aju hebrejski? Ali, pre nego to odgovorimo na ovo pitanje, otkrili smo jednu neverovatno fasciniraju?u stvar. Naime, dok smo ucrtavali u kompjuter grafi?ki prikaz Geneze, primetili smo da smo ucrtali neto to je apsolutno dobro poznato. Posmatraju?i izdaleka na crte, primetili smo da smo nacrtali upravo jevrejsku Kabalu.

Geneza
 

Keter Kruna
Binah Inteligencija
Hokmah Mudrost
Gevurah Snaga
Hesed Ljubav
Tiferet Lepota
Hod Sjaj
Netzah Ve?nost
Yesod Osnova (temelj)
Malkuth Carstvo

Osnova kabalisti?kog miljenja je jevrejska Biblija ili Tanakh, odnosno Tanah (akronim za Torah (u prevodu zakon), Proroci, Spisi). Vekovna egzegeza tj. tuma?enje Tanaha, koja je ve? sadrana u halakhh tj.halaha (jevrejski pravni system), u haggadh (u formi pri?e), u dva Talmudm tj.Talmuda, vavilonskom i jerusalimskom, i u mnogim midrashm tj.midraima, ve? vekovima stavlja interpretaciju svetog teksta u centar ivota Izraelaca. Ra?anje kabalisti?ke vizije se prati od izdavanja knjige Zohar (sjaj), koja je izdata negde oko XIII veka, ili od prethodne Spher Yetzirh (knjiga postanja ili stvaranja), koja je, me?utim, po nekima, vie egzegetska nego filozofska i moe se pripisati Avramu ili upravo njegovom ocu, oko 1200 godina pre Hrista.

Kabala je mnogo stvari i nijedna od njih. Jedna od stvari koje Kabala predstavlja jeste opis drveta ivota ili jo bolje drvo egzistencije stvorenog Univerzuma, koje u sebi obuhvata i Kreatora.

Postoje tri vrste Kabale ili bolje, tri na?ina da se napie ova re?.

Naime, postoji javrejska Kabala sa kojom se mi bavimo, zatim Qabala masonskih i ezoteri?kih grupa (kao to je hermeti?ki red Zlatna Zora), i napolitanska Cabala koja putem numerologije tradicionalnog porekla tuma?i brojeve u loto-u.

http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/Kabbalah.htm


Drvo ivota

U dijagramu, u centru se nalazi stub ravnotee koji od Keter preko Tiferet i Yesod dolazi do Malkhut. S leve i s desne strane Ketera polaze druga dva stuba: jedan je stub Milosti koji se ostvaruje preko Hochmah, Hesed i Netzah; i drugi je stub strogosti koji se penje preko Hod, Ghevurah i Binah.

XXII ulice

Deset Sefirota je me?u sobom povezano sa 22 staze prikazane slovima jevrejskog pisma. Kod razli?itih autora moemo na?i razli?ite na?ine prikazivanja. Najrasprostranjenija polazi od alef od Kether u pravcu Chochmah-a i zavrava sa tav koje stoji izme?u Yesod i Melkhuth. 22 staze I deset Sefirota zajedno stvaraju 32 ulice o kojima govori Spher Yetzirh.

Druga predstavljanja Sefirota

U nekim renesansnim rukopisima XVI-og veka, dijagram Sefirota, kao boije emanacije, umnoava se beskona?no. Ovakav prikaz se nalazi u tekstu Otzrot chayyim (Blago ivota) od Chayyim Vital. Pogledajte tako?e Giulio Busi, Mantova e la Qabbalah (Skira, 2001).

?etiri sveta

Na po?etku XIV veka razlikovalo se ?etiri sveta u stvorenom: 'Atzilth (svet emanacije), Beri' (svet kreacije), Yetzir (svet forme) i 'Asiy (svet proizvodnje ili fabrikacije). Ovim nazivima se ozna?ava variranje vrste uticaja sefirota. Svetom Atzilut-a koji je najblii Bogu, upravljaju samo nematerijalne sile. Materijalna komponenta se polako uve?ava kako se udaljava od Emanatora.

U sutini, Emanator nije nita drugo do onog to smo mi nazivali illuminator u naim prethodnim ?lancima.

Dakle, pokua?emo da prikaemo kako je vizija opisa doga?aja, koju smo dobili iz razgovora sa duom koriste?i hipnozu ili mentalne simulacije, zapravo opis Univerzuma putem opisa jevrejske kulture.

Geneza

Samo posmatraju?i ovu komparativnu tabelu, moemo primetiti kako, ideoloki, likovi prikazani simbolima, dobro predstavljaju mnoge likove naeg malog pozorita univerzuma. Tako svest postaje Kruna, dva kreatora predstavljaju enski i muki lik odnosno iskonsku dvojnost.

Prvi ?ovek postaje Kralj koji sedi na prestolu, dok sa suprotne strane Gevurah Mra?ni Ratnik predstavlja prvu kreaciju drugog kreatora, bi?e bez tela koje ?e stvoriti bestelesne vanzemaljce, Hod-e.

U ovom kontekstu Daat predstavlja nevidljivog Sefirota odnosno, jedanaesti prikaz tj.predstavu koja se moe napisati i prikazati samo ukoliko se ima Svest. Radi se o duevnom delu Drugog Kreatora C2. Moe ga videti i biti ga svestan samo ako zna da postoji. Naime, u ovom delu stvorenog univerzuma, on ne bi trebalo da postoji, ve? treba da bude s druge strane, sa drugim kreatorom. Hod i Netzah su telesni i bestelesni vanzemaljci.

Tiferet je prva predstava ?oveka sa duom gde je Yesod ?ovek sa duhom ali bez due, a Malkut je prazna ljutura, mitski Golem koji ni sam ne zna da postoji, kopija koju vanzemaljac stvara od rtve otmice.

Sada moemo da rekonstruiemo nau Kabalu sa ovim elementima.

Geneza
 

Coscienza svest
Secondo creatore drugi kreator
Primo creatore prvi kreator
Anima secondo creatore dua drugog kreatora
Uomo con anima ?ovek sa duom
Alieno incorporeo bestelesni vanzemaljac
Alieno corporeo vanzemaljac sa telom
Uomo senza anima ?ovek bez due


Kako se moe primetiti iz nae rekonstrukcije, naa se potpuno podudara sa predstavom jevrejske Kabale, ali ima nekoliko vanih razlika. Po jevrejskoj tradiciji, u crteima koji oslikavaju drvo ivota, a koje me?utim, mi ta?nije ozna?avamo kao Drvo Egzistencije, moe se primetiti da postoje nebrojene varijante na originalnu temu. Pre svega, neki crtei prikazuju Daat, dok ga drugi isklju?uju iz finalnog prikazivanja.

Ovo isklju?ivanje se pravda maglovitim i nerazumljivim raspravama izme?u ve?inskog dela stru?njaka iz rabinskog sveta. Uzima se u obzir i ?injenica da interpretacija Kabale nije jasna ?ak ni onima koji su je predloili na osnovu originalnih tekstova koji su prili?no hermeti?ki. Mi, me?utim, znamo ta zna?i skriveno zato to nae tuma?enje tj, interpretacija ne dovodi u sumnju. Dua Drugog kreatora ne bi trebalo da je ovde, ve? sa druge strane i niko ne moe da zna da ona postoji. Osim ukoliko se ne poseduje Svest.

Drugi aspekt koji stvara zabunu povezan je sa brojem veza koje se ostvaruju izme?u razli?itih Sefirota. ?esto se ?ini da te veze prolaze iza drugih veza, ponekad ispred, a ponekad ce ?ini da su sve u istom nivou, i to se deava stoga to je struktura Sefirah-a trodimenzionalna kao to smo je mi rekonstruisali, ali ne samo to. Ovih veza bi trebalo biti, po tradiciji, ta?an broj koji odgovara broju 22. to se toga ti?e, u Tori je to izrazito jasno. Poto ima 22 originalnih arhetipova, ima 22 Tarot karte koje je Bog Teut poklonio ?ove?anstvu i koje predstavljaju klju? za ?itanje jedne izgubljene Teutove knjige koja je navodno postojala i koja bi sama predstavljala staroegipatski prikaz lurijske kabale.

Tako?e ima 22 Autiuth, ablona, opisanih u Sepher Yetzirah ( Sefer Jecira) pomo?u kojih je tampar (Bog) stvorio Univerzum.

Dakle, ovi abloni ili ta?nije, ove 22 osnovne operacije pomo?u kojih je univerzum stvoren, predstavljaju tako?e sve mogu?e interakcije izme?u komponenata Kabale. Po tome, sledi da neke interakcije izgleda ne postoje, dok su druge realne. Svest o tome da Daat postoji, dozvoljava nam da razumemo ono to, sve do danas, kabalisti nisu razumeli: da postoji interakcija izme?u Daat i Drugog Kreatora i interakcija izme?u Daat i ?oveka sa duom (Tiferet), jedinog kontejnera koji je sposoban da je dri u sebi.

Naa rekonstrukcija drveta egzistencije je jedina koja je u stanju da do kraja objasni sve ove interakcije na osnovu vanzemaljskog scenarija, koji smo mi, u toku svih ovih godina istraivanja, prepravili i predloili. I upravo stoga to tako stoje stvari, prime?ujemo da je broj interakcija 23. Dakle, ima jedna interakcija vika. Jedina viak interakcija koja istinski postoji u naem kontekstu jeste ona izme?u Golem ?oveka i bestelesnog vanzemaljca. Naime, Golema ?oveka je stvorio i njime upravlja vanzemaljac sa telom koji je kasnije stvorio ?oveka sa duhom i na kraju ?oveka sa duom i duhom. Po tom kontekstu, bestelesni vanzemaljac nije imao nikakve mogu?nosti, niti je imao kakav interes da stvori telo ni da u?e u intereakciju sa njim. Treba da se podsetimo da je, po naoj rekonstrukciji, jedan od razloga zbog kojih Drugi Kreator gubi duu jeste taj to, idu?i u drugi deo Stvorenog Univerzuma, gubi tre?u dimenziju. Gubi mogu?nost da postane telo, a s time i mogu?nost da se povee sa duom preko svoje Dna ( druga arhetipska vizija drveta ivota, a ne egzistencije).

U nekim verzijama drveta Sefirota, ni ova povezanost ni ona izme?u vanzemaljaca sa telom i Golema, nije nacrtana tj.oslikana. Zapravo vanzamaljac nije stvorio Golema, nego ga je samo modifikovao koriste?i genetiku i transformiu?i Neandertalca u Kromanjonca.


Uloga Golema

Golem predstavlja ivo telo, ali sa malo svesti, budu?i da je lien due i duha. Ono je stvoreno kao biljno bi?e na po?etku stvaranja, u trenutku kada su sve stvari bile stvorene. Jednom re?ju, biljka.

Zbog toga ono, u naoj trodimenzionalnoj viziji, nije postavljen pod centralni stubac, onaj koji sadri iva bi?a koja imaju svest zato to poseduju duu ili duh. Ono, dakle, ne moe biti stavljeno pod centralni stubac, ve? bi trebalo da je izba?eno napred.

U frontalnoj viziji kabalisti?ke rekonstrukcije drveta Egzistencije, ova stvar se ne prime?uje, ali ona postaje o?igledna ako analiziramo od po?etka nae drvo Egzistencije u 3D.

Uostalom, da nije tako, izgubili bismo vanu informaciju.

Mi, u stvari, znamo da su informacije koje su uklju?ene u kabalisti?ku viziju stvari, sadrane u mnogo starijim tekstovima kao to je, na primer, Merkaba koja je preegipatskog porekla.

Nasuprot Kabali ?ija se u?enja preteno oslanjaju na izu?avanja rabina Lurije, dolazimo do druga?ijeg pogleda kao to je u slu?aju sa Merkabom, malo je ostalo od te tradicije koja je dospela u neuke ruke nekih osoba iz New Age-a, koji izmiljaju sve i svata samo da bi zaradili novac prodaju?i ivotnu filozofiju koja je, zapravo, prvobitno imala jako malo sa idejom da treba da bude prodata.

Geneza
 

Jedan od nekoliko aspekata koji podse?aju na Merkabu jeste opis ?oveka koji li?i na tri tetraedra od kojih je onaj centrani nepomi?an, a ostala dva su u sinhronizovanom kruenju, jedan u smeru kazaljke na satu, a drugi u suprotnom.

?ak i kada ne bismo uzeli u razmatranje da su tako drevni narodi mogli da imaju krajnje geometrijsku i sinhronizovanu viziju ljudskog bi?a, ne moemo a da ne primetimo da tri tetraedra mogu da se dovedu u sli?nost sa predstavama due, uma i duha.

Dakle, trebalo ja da ovu geometrijsku informaciju potraimo tako?e i u drvetu Egzistencije, a to se moe jedino ako Golema postavimo u istu geometrijsku ravan sa dva kreatora, a ne na osovinu Svesti.

Ako naglasimo ta tri tetraedra na naem novom grafi?kom prikazu, moemo otkriti da je takve tetraedre mogu?e konstruisati samo ukoliko je Sefirot koji odgovara Golemu postavljen ne pod stubac svesti, ve? napred. Tri tetraedra se mogu poistovetiti sa duom, umom i duhom, dok su dva su povezana preko Sefirota koji odgovara Daat-u, Svesti, i tetraedri su, ustvari, ti koji bi trebalo da predstavljaju duu i duh, dok bi onaj odvojeni i nepomi?an,koji se ne okre?e, najnii tetraedar, trebalo da se odnosi na prisustvo uma.

Dakle, Golem bi trebalo da ima telo i um, ali ne i duh i duu.

Ono predstavlja prvog pripadnika ljudske vrste, ivog jer poseduje neodre?enu mentalnost i stoga ima svest o umu, ali sli?an biljci budu?i da nema znanje o tome da moda postoji. Ili, s druge strane, Golem predstavlja pravu kopiju kontejnera otetog. Kopija nema emocije, ne poseduje se?anja, ako ga, u toku hipnoze, pita ko je on, zbuni se i kao odgovor ti daje maksimalno neku broj?anu ifru. Kopija, u hipnozi, nije u stanju da se se?a ni?ega iz svoje egzistencije i ne poseduje pojam o sebi.

Geneza
 

Anima dua
Spirito duh
Mente um


Ali ta predstavlja Golem u jevrejskoj kulturi?

Pro?itajmo sa Wikipedije:

Po mnogima Golem je imaginarni lik u jevrejskoj mitologiji i u srednjovekovnom folkloru. Termin najverovatnije poti?e od jevrejske re?i gelem to zna?i osnovna materija, ili embrion, termin koji je prisutan u Bibliji (Stari Zavet, Psalm 139:16) i ozna?ava masu koja je jo uvek liena materije, koju Jevreji povezuju sa Adamom pre nego to mu je udahnuta dua. U novijem hebrejskom jeziku, Golem tako?e zna?i i robot.

Geneza
 

Prema legendi, onaj ko spozna odre?ene magijske vetine, moe da napravi golema, snanog i poslunog giganta od gline, koji moe da se koristi kao sluga, uposlen da obavlja teke poslove i kao branitelj jevrejskog naroda od svojih progonitelja. Moe da se evocira izgovaranjem kombinacije slova alfabeta.

Kae se da je Golem formiran preko teksta Sefer Yetzirah: ono poti?e od Avramove mudrosti i isti?e se po tuma?enju tajni hebrejskog pisma, zatim Sefirota koji je u vezi sa anatomijom ljudskog tela, sa planetama i mesecima, danima i znacima zodijaka: ove tri figure ?ovek, svet i godina predstavljaju tri kompletna svedoka. Onaj majstor koji bi eleo da stvori Golema, tako kau, morao bi da se slui slovima krue?i oko glinene forme ta?no odre?enim brojem puta, u saglasnosti sa svim ostalim figurama koje su navedene u Sefer Yetzirah.

Golemu je dodeljena neverovatna snaga i otpornost i doslovno je izvravao naredbe svog kreatora, kome je postao neka vrsta roba, pa ipak nije imao sposobnost da misli, da govori i da ose?a bilo kakvu vrstu emocije zato to je bio lien due i nikakva magija od strane ?oveka mu je ne bi mogla dodeliti.

U hronici od Ahimaaz ben Paltiel, srednjevekovni hroni?ar XII veka, kae da je u IX veku rabin Ahron iz Bagdada otkrio golema u Beneventu, de?aka kome je dat ve?ni ivot pomo?u pergamenta-papir. Tako?e u IX veku, po hronici Ahimaaz-a, u gradu Oriji boravili su jevrejski mudraci koji su mogli stvoriti golema, ali su prestali da praktikuju tu aktivnost nakon boijeg upozorenja.

Pri?a se da je u XVI veku jedan evropski mag, rabin Jehuda Low ben Bezalel iz Praga, po?eo da pravi goleme da bi ih iskori?avao kao svoje robove, formiraju?i ih od gline i bude?i ih tj.oivljavaju?i ih tako to bi napisao na njihova ?ela re? istina ( na hebrejskom: emet). Me?utim, neto nije bilo kako treba: tako stvoreni golemi postajali su sve ve?i sve dok jednog dana nije postalo nemogu?e sluiti se njima: mag je odlu?io da se tih velikih golema rei tako to je napisao na njihovo ?elo smrt( na hebrejskom: met); ali, jednog dana, izgubio je kontrolu nad jednom gigantom koji je po?eo da unitava sve na ta bi naiao. Golem, ne kao boanstvo, ve? kao neka vrsta an?ela ?ija je priroda, po Kabali, tajna, ipak je stvoren od strane svog majstora s namerom da ujedini duhovnu mo? sa Bojom Voljom, i kae se da bi posluio kao odbrana nekim jevrejskim zajednicama u isto?noj Evropi. Poto je situaciju uzeo pod kontrolu, mag odlu?uje da prekine da se slui golemima koje je sakrio na tavan Sinagoge Staronova, u srcu starog jevrejskog kvarta, gde se, po legendi, i danas tamo nalaze.

Dakle, pravi pravcati supervojnik, koji se u potpunosti slae sa naim radnim hipotezama.

Geneza
 

Me?utim, Golem ne predstavlja samo simboli?ki prikaz kopije rtve otmice koji se, moda, upotrebljava kao supervojnik od strane vojske ili kao kontejner od strane naih vanzemaljaca. Golem je tako?e mali sivi, takozvani EBE tj. VBB (vanzemaljsko bioloko bi?e), verni i glupi sluga vanzemaljaca.

Neobi?na ivotinja koja prima nare?enja od svojih nadre?enih, koja ne razume ta se deava kada neki od otetih, prilikom otmice, u?ini neto nepredvi?eno za ljudsko ponaanje. Siroto stvorenje je u rukama vlasnika koji ga je geneti?ki stvorio i koji ga iskoritava da bi obavljao svoj prljavi posao nad naim rtvama otmice.

Ljudi bi hteli u budu?nosti ovakve robote, kojima ?e mo?i da vade organe za svoje potrebe, zatim koji ?e im ?istiti ku?u, koje ?e slati u rat, koristi?e ih za seksualne odnose: i?i ?e umesto njih samih na posao, sve u svemu ele da stvore svet Robota prave?i istu greku kao i PM tj. P? (Prvi ?ovek, Adam Kadmon), koji stvara amoralne vanzemaljce koji ?e stvoriti ?oveka isto tako amoralnog, a on pokuava da oivi svoju sliku o sebi bez savesti kojoj bi predao sve odgovornosti za svoje psihoti?ne i nerazreene elje...
 

?etiri svijeta

Kako smo ranije rekli, Kabala opisuje ?etiri nivoa svesti ili ?etiri sveta:

Atziluth (svet emanacije)
Beri (svet kreacije)
Yetzir (svet forme)
Asiy (svet proizvodnje ili fabrikacije)

Svetom Atzilut-a koji je najblii Bogu (Svesti), upravljaju samo nematerijalne sile. Materijalna komponenta se pove?ava kako se udaljava od Iluminatora.

Geneza
 

Svest i dva Kreatora ?ine prvi svet, svet emanacije. Prava kreacija je ostavljena Adamu Kadmonu i njegovoj eventualnoj zameni koja poti?e od drugog kreatora. To je bi?e koje mi ne poznajemo i koje smo u naoj interpretaciji, na naem drvetu u 3D, identifikovali kao znak pitanja. U Yetziri postoje stvorene kreature kao to su: vanzemaljci sa telom i bez tela, i ljudi bez due. Najzad, postoji svet fabrikacije kojem pored ?oveka sa duhom ali bez due, pripada i Golem.

Prema tome, Kabala pored toga to prikazuje situaciju ?oveka protiv vanzemaljaca i ostalih kreacija, prikazuje i jednu bezvremensku fotografiju, sliku realnosti koja nam govori ne samo ono to se desilo, nego i ono to ?e se desiti.

Dok fenomen Kreacije silazi odgore i opisano je u dva bo?na stupca sefirotskog drveta, ?ovek koji se nalazi u centru Kreacije, prelazi u stubac koji se nalazi u centru sefirotskog drveta. Sa te ta?ke gledita, ono to se desilo i ono to ?e se desiti, razume se iz slede?e paradigme. Kreacija je stvorila dva kreatora koji su stvorili seriju, vie-manje sre?nu, podkreacija sa motivom da postanu besmrtne i da imitiraju njihovog Boga i kreatore. ?ovek koji isprva predstavlja sredstvo da bi se postigao taj rezultat, kasnije se pokazuje kao gotov proizvod budu?e evolucije univerzuma i izdie se od sveta formacije do sveta kreacije ujedinjuju?i u sebi duu prvog i drugog kreatora sjedinjuju?i sve ono to je vitalno iskustvo da bi se na kraju ujedinilo sa Bogom Kreatorom.

Geneza
 

Problem hebrejskog jezika

Na put ka kabalisti?kom modelu problema vanzemaljaca povela su nas i neka otkri?a potpuno spontana i neo?ekivana, tj. neizazvana, kod nekoliko rtava otmice koje su pod hipnozom ili tokom simbad vebi vo?eni sami ili tokom sna i stanja proirene percepcije, pogotovo izvesne oslobo?ene rtve, izgovarale su re?i na nepoznatom jeziku. Posle tih istraivanja bili smo u stanju da tvrdimo da je taj jezik hebrejski.

Na primer, jedna rtva otmice, pod hipnozom ili u stanju proirene percepcije, obra?a se svojoj dui terminom Asiya. Izvestan broj rtava ima nadimke na internetu sa asonancom sli?nom tom nizu glasova. To bi?e se sebi obra?a kao dui delom enskoj i tvrdi da se muki deo sa kojim sara?uje odre?uje kao amir, jo jedno ime tipi?no hebrejskog porekla.

amir je, ?ini se, jedno odre?enje mukog roda, tj. ono to mi prepoznajemo kao duh i to se alegori?ki re?eno ?esto javlja u simbadima kod rtava otmice kao ratnik crvene ili vatreno ute boje itd. Zapravo, amir na hebrejskom zna?i tako?e i alat, veoma poseban. Postoje razne vrste amira i to su predmeti kojima se mogao se?i ?ak i kamen sa velikom lako?om. Znamo, osim toga, (Zoar 74, a,b) da je amir bio u stanju da rascepi i se?e bilo ta; eto zato je bio odre?en kao metalni crv delitelj i ?ak crv koji se?e u Pesachim-u koji je oduvek deo Talmuda.

U petom odeljku rasprave Abot, iz Vavilonskog Talmuda, jasno se ozna?ava poreklo ovog oru?a koje bi, kako misli doktor Matest M. Agrest, upravo bilo vanzemaljskog porekla. Kae se kasnije da je Mojsije poneo amir u pustinju da napravi Ople?njak, bogatu svetu sveteni?ku odedu iz anti?kog hebrejskog kulta, namenjen Aronu, kako je odre?eno u dogovoru sa Gospodom, na koji se odnosi ?ak i biblija (Izlazak 28,9) I uzmi dva kamena oniksa, i na njima izrei imena sinova Izrailjevih: est imena njihovijeh na jednom kamenu, a est imena ostalijeh na drugom kamenu po redu kako se koji rodio. Vjetinom kamenarskom, kojom se reu pe?ati, izreza?e na ta dva kamena imena sinova Izrailjevijeh, i opto?i ih zlatom unaokolo. I metni ta dva kamena na poramenice ople?ku U Vavilonskom Talmudu (Sotah 48,8) doga?aj je opisan sa vie detalja : U po?etku su imena bila zapisana mastilom, tada im je pokazan amir i behu urezani u kamen na mestu onih napisanih mastilom

amir je zapravo ime koje je dato u znak se?anja na osobine ovog specijalnog predmeta. Danas ga predstavljamo kao neku otru traku ili vatreni zrak. amir je, dakle, ime koje ozna?ava vatru koja se?e i po naem miljenju je misaoni prikaz Duha.

U jednom drugom slu?aju subjekat odre?uje neke due kao niz fonema koje uho raspoznaje kao re? aurim. U hebrejskom postoji termin ha-urim.

Takva re? nastaje sjedinjenjem dve re?i, ha i urim. Urim je neto to se koristi sa thummin.

Urim i thummin su dve stvari koje se stavljaju u glavu: jedna na desnu, a druga na levu hemisferu i me?usobno su povezane nekom vrstom svetlosnog zraka asta.

Ponovo ih nalazimo u skorijoj Bibliji Mormona, u otkrovenju koje an?eo Moroni govori D. Smitu, proroku ove religije.
To bi bile dve stvari koje bi, prikladno smetene na mozak, ?inile da ?ujemo glas Gospoda Boga koji bi tako mogao da daje, preko njih, uputstva obi?nim smrtnicima, npr. da vodi pleme Izraela u pustinju posle progona iz Egipta.

Neverovatna je pomisao da bi jedan Bog imao potrebu za nekakvom elektronskom napravom, skoro kao neke stereo slualice, da bi davao nare?enja svojim stvorenjima, ali tako je.

Zapravo urim i tumim su dve stvari koje me?usobno deluju jedna sa desnim, a druga sa levim renjem ljudskog bi?a koje razgovara sa Bogom i definiu se terminom svetlost i savrenstvo. Termin ha-urim zna?i svesna svetlost i odnosi se na duevni deo sebe. Tumim se odnosi na duhovni deo sebe i povezan je sa levim renjem mozga. Moglo bi se pretpostaviti da su ove dve naprave bila dva zavretka koja deluju na renjeve mozga subjekta kao moderni vojni mikro?ipovi koji menjaju ljudsku svest i bivaju pot?injeni onome to su nekada Jevreji verovali da je njihovo boanstvo.

I metni na naprsnik sudski Urim i Tumim, da bude na srcu Aronu kad ulazi pred Gospoda, i Aron ?e nositi sud sinova Izrailjevih na srcu svom pred Gospodom vazda (Izlazak 28:30). Urim i Tumim su bili subjekat mnogih razmatranja teolokih interpretacija; ali osim ?injenice da su oni bili sredstvo pomo?u kojeg je visoki svetenik razumevao boansku volju, naj?e?e se slau da se ne zna ta su stvarno bili. Re?i na hebrejskom su prevedene kao jasno?a i pravda, sa zna?enjem svetlosti i savrenstva. Zbog toga to ljudska svest nije duhovno jasna, ni potpuno identifikovana sa boanskom pravdom, izgubila je u potpunosti mo? shvatanja prave prirode dva magi?na draga kamena u depovima Naprsnika, ili nije u stanju da objasni njihovu snagu pomo?u koje je visoki svetenik mogao da primi i prosledi narodu uputstva Boanskog Zakona. Kao i svo drago kamenje Naprsnika, Urim i Tumim su bili prikladni primaoci odlu?nih magnetnih snaga, u odnosu sa Nebeskim hijerarhijama u kosmosu i sa odgovaraju?im centrima i svojstvima ljudskog tela. Bili su negativni primaoci pozitivnih snaga i mogao se od njih traiti savet ko je imao mudrost da to u?ini- za alhemi?arske procese koje su pratile odlu?ne duhovne vebe. Tadanje prosvetljene vo?e su imale tu sposobnost; to je bilo znanje koje je pripadalo Iniciranima. Ali, otkad je inicijacija, pre mnogo vremena, prestala da bude priznata od strane odgovornih za popularno Hri?anstvo, kao stanje i danas podleno krivi?nom gonjenju, ne moemo o?ekivati da autenti?na informacija o magi?noj prirodi Urima i Tumima moe do?i iz takvog izvora. Da bismo je spoznali potrebno je obratiti se u?enjima koja poti?u iz kola Misterija, koje je imaju i ire danas kao to su to ?inile u proteklim epohama. Dva dragulja u depu Naprsnika imaju zna?enje sli?no kao dva kamena na poramenicama ople?ka. Oni odre?uju pozitivne i negativne snage duha; dovode u vezu principe Vatre i Vode; odgovaraju?e su spojeni u centrima glave i srca ljudskog tela. Svi visoki svetenici su probudili ova dva centra, tako da su postali svetlost (Urim) i savrenstvo (Tumim) njihovog tela. Na taj na?in mogli su koristiti ovo drago kamenje kao pomo? pri vo?enju svog unutranjeg pogleda u duhovne svetove, gde su mogli ?uti volju Nebeskih Bi?a za svoj narod. Osim toga mogli su otkriti u Pam?enju Prirode koja sudbina je odre?ena za pojedinca ili rasu u bilo kojim uslovima i u svakom vremenu. Urim i Tumim nisu bili lieni vrline: bili su podstaknuti onim to Boehme naziva bojenjem duha. Ali ako onaj ko ih nosi nije razvio duhovne centre u glavi i srcu, tako da i njih podstakne istom bojom duha, drago kamenje ne bi bilo obdareno superiornim magijskim mo?ima ve?im od dva kamena na?ena ukraj neke ulice.

Zapravo, svo kamenje bi bilo dragoceno kada bi ?ovek samo umeo da izvu?e iz njih vrline; mada u kraljevstvu minerala, kao u drugim kraljevstvima, nisu sve prisutne vrste jednako vane. Urim i Tumim nisu bili kori?eni nakon Izgnanstva; svetlost i savrenstvo vo?a prvog Izraela, kao one kod Mojsija i Arona, nestale su. Asirski svetenici su koristili kamenje koje je odgovaralo Urimu i Tumimu: zvali su ih Table Sudbine. U Egiptu analogno drago kamenje, koje je nosilo slike Ozirisa i Izide, nazivalo se Svete Table. Njihovo zna?enje je svugde bilo isto. Ozna?avali su stapanje mukih i enskih mo?i, ujedinjene snage Sunca i Meseca.

U jednom drugom slu?aju, nalazimo se pred jednim posebnim opisom koje nam je oteti prikazao dok je gledao, u viziji koja je pripadala jednom njegovom prolom ivotu, gde mu je neko pokazivao ulaz. Ovaj hram bio je prikazan sa dva stuba, ne mnogo velika, koja su predstavljala ulaz. Jedan od ova dva stuba, na ?iju se pojavu fokusirala panja naeg subjekta, je bio definisan, od strane jedne druge figure koja je pratila subjekat u unutranjosti njegove vizije, kao Boaz.

Sada treba podvu?i da naa rtva otmice ne zna hebrejski ni srodne jezike i nema ni najmanju ideju ta bi mogao biti taj stub koji se, u njegovoj viziji, ?inio tako bitan. Po hebrejskoj tradiciji, kada je Solomonov hram bio izgra?en imao je dva stuba na ulazu, jedan smeten na levoj strani koji se zvao Boaz, a drugi na desnoj nazvan Jachin.

Geneza
 

Ova dva stuba, u stvari, nisu nita drugo ve? egipatska verzija dva obeliska hrama Luksor, od kojih se jedan nalazi u Francuskoj, u Parizu, na Trgu Konkord.

Geneza
 

Ova dva stuba, gle slu?ajnosti, su izloeni ?ak i na ulazu u masonske loe po egipatsko-izraelskom obredu.

Ali kakve veze ima ovaj stub sa problemom vanzemaljca?

Zapravo, ova dva stuba predstavljaju neto mnogo starije, koje poti?e iz sveta Mesopotamije i preobraaj su mita o Herkulovim stubovima, gde se na neki na?in, s one strane, zavrava poznati svet i po?inje nepoznata misterija spoljanjeg univerzuma. Tako se, po Kabali, otkriva da su tri vertikalna stuba, koja ozna?avaju ulaz, upravo prikaz ta dva stuba iz Solomonovog hrama.

Geneza
 

Jachin zna?i stabilnost a Boaz snaga. Na ova dva stuba su prika?ene oznake za ensko i muko, i znaci dva trougla koji se ujedinjuju da bi dali ideju esafala, Davidove zvezde, koja je verovatno revizija crtea Solomonovog ?vora. Zapravo, ovi znaci arhetipski predstavljaju sjedinjenje duhovnog i duevnog dela evropskih alhemi?ara.

Geneza
 


http://www.templesecrets.info/pillars.html

Desna plo?a sa Bojim zapovestima (Mojsijevih Deset boijih zapovesti) zna?i osim toga Jachin - beli stub obasjan svetlo?u. Leva plo?a, Boaz tamni stub obasjan senkama. Ovo su bila imena dva bronzana stuba podignuta na tremu Solomonovog hrama.

Odmah je primetna analogija sa situacijom vanzemaljaca, gde postoje svetlost i senke, vanzemaljci sa telom i oni bez tela, koji prema mitu predstavljaju pakao i ?avola kod katolika.

Na vrhu svakog stuba bila je iroka posuda danas pogreno definisana kao sfera ili globus. Nebeski globus (prvenstveno posuda sa vatrom) koji se nalazio na desnom stubu (Jachin), simbolizovao je boanskog ?oveka. Zemaljski globus (posuda sa vodom), koji se nalazio na levom stubu (Boaz), simbolizovao je zemaljskog ?oveka (onog bez due, zemaljskog u smislu da nije evoluirao). Ova dva stuba podrazumevaju i pozitivan i negativni iskaz Boanske Energije: Sunce i Mesec, sumpor i so, dobro i zlo, svetlost i tama.

Izme?u njih nalazi se Svetilite. Odnose se na Jehovu bilo kao androgeno ili antropomorfno boanstvo.

Kao paralelni stubovi ozna?avaju zodija?ke znake za Raka i Jarca, koji su u po?etku bili postavljeni u prostoriji za inicijaciju i predstavljali ra?anje i smrt- ekstreme fizi?kog ivota.

Shodno tome ozna?avaju sun?eve prekretnice u leto i zimu, danas poznate Masonima pod modernim nazivom dva Sveta Jovana.

U misterioznom Drvetu jevrejskih sefirota, ova dva stuba ozna?avaju Milosr?e (Jachin) i Strogost (Boaz).

Nalaze?i se ispred ulaza u Solomonov Hram, ovi stubovi imaju jednaku vanost kao obelisci ispred egipatskih svetilita. Kabalisti?ki interpretirano, imena dva stuba zna?e Sa snagom, Moj Boravak ?e biti omogu?en. (Tajna u?enja svih Vremena Manli P. Hol, str. 307-8).

U nekim varijantama Tarota, na pole?ini karte Svetenice (Mesec), nalaze se Boaz i Jachin.

Geneza
 

Jo jednom smo imali poziv na hebrejski jezik, na jevrejsku Kabalu, i na njene nesumnjive veze sa egipatskom kulturom iz koje su Jevreji uzimali punim rukama.

Pre nekoliko godina sreo sam jednu od rtava otmice, sa veoma ograni?enom kulturom, koja nije znala zato je ose?ala potrebu da pie na listove papira i da ih zatim uvije nakon to ih je pore?ala jedan na drugi. Pokazuje mi papire i prime?ujem da je pisala odvajaju?i re?i na italijanskom od onih na hebrejskom. Prikazivala je Kabalu ali nije apsolutno znala ta je napisala. Uvijala je napisano onako kako su to ?inili jevrejski svetenici koji su ?uvali napisano kao da je sveti svitak.

PM pri?a hebrejski

Upoznao sam osobe koje su pisale na aramejskom, ali vrhunac sam postigao kada sam upoznao jednog otetog koji je nakon osloba?anja dobio sposobnost da pre?e u stanje izmenjene svesti. Izgleda da oteti jo uvek ne moe da upravlja procesom ve? on zapo?inje bez upozorenja. U jednoj takvoj situaciji subjekat je na kompjuteru po?eo da pie na hebrejskom, gr?kom i italijanskom, menjaju?i pismo. Interesantna je bila ?injenica da su se slova na kompjuteru spontano smenjivala od gr?kog ka hebrejskom da bi se vratila na nama razumljiv italijanski.

Sve se dogodilo pred o?ima svedoka dok subjekat nije imao svest o onome to pie.

Analiza napisanog ura?ena podesnim prevodila?kim mehanizmima, omogu?ila je da se utvrdi da je subjekat pisao bilo na italijanskom ili na druga dva jezika iste razborite re?enice.

Prenosim ovde, redom, ta je tom prilikom bilo napisano, od jednog ka drugom jeziku, a da onaj koji je pisao nije znao ni da promeni tabelu sa jezicima na kompjuteru:

Subjekat, u prisustvu svojih ro?aka, ?etuje na kompjuteru sa jednim svojim prijateljem, kada zapo?inje ?udna komunikacija. Subjekat ne pri?a sa svojim prijateljem ve? komunicira. Na neki na?in komunicira sa nekim u nekoj drugoj vremenskoj dimenziji

Ne treba da se boji, bi?e tamo kad vreme ljudi do?e kraju, ima?e pristup, ne lako ali na?i ?e ljude koji ?e ti pokazati mra?an put koji je obasjan svetlom iz kamena. Tabla ?e biti na kraju puta, ti boe apsolutni, nemoj se udaviti sumnjaju?i u sebe. Kralj koji ?eka ne?e ostvariti spasenje svog naroda. Tabla ?e biti na vratima velike prostorije. Da bi stigao mora?e se susresti sa onim to ve? poznaje. Bi?e lako izazvati lavirint uarenih bodlji. Na kraju, stavi?e svoje ruke na kamen, crvena boja te?i ?e iz tvojih ruku i njima ?e navlaiti svoje usne.

Pri?a?e glasom svog naroda. Ali ne?e biti dovoljan samo jedan jezik, vrata ?e se otvoriti i u?i ?e ponovo u prostoriju sa vatrom, si?i ?e u vrtlog vremena: sve ?e ponititi sve i kada se vatre otvore pred tobom ponovo ?e na?i narod bogova. Velika borba, atomske energije obavi?e ljude. Veliki bog ?e nestati. I kralj velike piramide pope?e se na presto nove Marne, vrati?e se svom narodu. Ali kralj je koristio oholost, beskorisne re?i, da opravda onoga koji nije napustio trag. Keops, Oziris ostavio je kralju veliku koli?inu informacija. Sva mesta oko Zeda, mesto gde se dodiruju nebo i zemlja, gde je i Enoh predvideo velika premetanja, oni koji ive zajedno sa vremenima pripadaju carstvu neba. Ti ne?e nestati Keopse. Ria je spas, prati spasenje. Ria izbija iz voda Maska.

Bi?e ljudi od lima, ne?ete mo?i da pomiriete vazduh. Ljudi obu?eni u srebro, mesa ve? unitena unutar velikog boanstva

U ovom trenutku subjekat po?inje da pie na hebrejskom: iznosimo prevod koji smo pokuali da izvedemo

Poseti na ivot da vidi u uglu naeg salona mir i tiinu; veliki ?ove?e ti zna kako napred, zato se boji? Dete odraslo na zelenim granama, da pije sa potoka znatielje

Doao je trenutak da nastavi ono to nisi zavrio.

Pogledaj u sebe i dopusti da te moje misli odvedu s one strane realnosti (zapravo, bukvalan prevod je: uzmi ih bez realnosti a pokuali smo da prevedemo ne znaju?i hebrejski: prim autora).

Najve?i dar je nae duhovno razvijanje. (ista re?enica je perfektno ponovljena na italijanskom).

Duhovni razvoj je dar koji moemo dati sebi. Potamneti dijamant da bi se saznala svetla budu?nost ?oveka, ti zna, ti moe, nisi slu?ajno ro?en sa tim poreklom. Na narod ?e proglasiti spasenje, mir, dinastiju Davidovu. Ne dozvoli da bude zarobljen na marginama vremena. Ti si izabrao.

U ovom trenutku razgovora izgleda da oteti komunicira sa svojim sagovornikom, koji ne moe da shvati sa kim zapravo ?etuje, govori mu neto o vremenu i prostoru i pie:

vrememesto X,Y,Z.

Oteti odgovara, komuniciraju?i sa njim na ?as, ali pie:

P(x,y,z,t).
c= c= l/t
s=c(1-3) -(10-4) -(3-1) -(2-5) =

Zatim nastavlja svoj razgovor

Pripadam Davidovim sinovima, Noa, mesija u?en da prati glas Boga, je blizu.

Sagovornik onda dodaje:

hmmmmm malo sam zbunjen ali se sa mnom biblijskih proporcija, zar ne?

A na oteti kae:

Nemoj se zbuniti, prati?e na narod kada bude spreman da pokrene spravu. Mesija gleda i ?eka.

Svi narodi svesni energije slua?e me, ove poruke su sve ?e?e.

Sagovornik koji vie ne zna ta bi po?eo pokuava da razgovara i odgovara:
ovde pri?a o krugovima u itu?

A oteti odgovara:

ovo je bio na prvi pristup, ova komunikacija je neposredna.

Ovde subjekat pie neku re? na hebrejskom koju ne moemo prevesti, a zatim pie Yehoshua (sa cirkumfleksom iznad e i s i kva?icom na u. Kompjuter na kojem kucam ne predvi?a ove akcente za ova slova)

Spasenje ?e se vratiti, sine Davidov (ove poslednje tri re?i su napisanje na gr?kom).

Sine Davidov sluaj, ne po?inji estinom, Kralju judejski (na hebrejskom) video sam nuklearnu eksplozijui bio sam obu?en u zlato: ne misli na prolost, prolost nikad nije sada i zauvek. Bog je u tebi (na gr?kom).

Dua je deo Boga (na gr?kom).

Jedno ime koje se ne moe izgovoriti na hebrejskomje sin Boiji. (na gr?kom. Bog na gr?kom preveden zvu?i Zeus: prim.aut.)

Ti si sin, sin ?oveka i boga.

Bog (na gr?kom) je u tebi, otvori um (obra?aju?i se svom sagovorniku na drugom kraju interneta).

Vreme je da se napusti ovaj svet.

U Alnitaku vlada matematika, nita nije ivot, sa svojim stanovnicima sve je virtuelna vizija, ne moemo u?i u rat, mi boanski narod, pomozite nam, mi se vra?amo.

Komunikacija se nastavlja sa pitanjima i odgovorim za kojima nema potrebe u ovom ?lanku. Jo jedina zanimljiva stvar koju oteti kae je slede?i izraz:

Naa ?erka komunicira sa tobomitd.

Ovaj razgovor dostojan najkomplikovanijih Dosijea-X, zapravo pokazuje posebne karakteristike i pribavlja nam neke vane podatke. Pre svega povla?eno kori?enje hebrejskog, serija promena akcenata i oznaka, ?ak i matemati?kih, koje se ne mogu ostvariti u kratkom vremenu a, koje su se sagovorniku prikazivale momentalno i koji ima na raspolaganju ?ak i ispis sa?uvane istorije razgovora.

Subjekat koji razgovara, daje informacije o svom identitetu. On pri?a jezik o?eva koji vidimo da je hebrejski. Jasno kae da je narod Alnitaka (glavna zvezda sazve?a Orion), tj. mesto na kome, po naim rekonstrukcijama, ivi vanzemaljac, nazvan Horus, sada mesto na kome se sve deava virtualno i gde se vanzemaljci smatraju ivim mumijama i bez nade.

Subjekat koji govori preko naeg otetog, koja je bila enskog roda, zove je naa ?erka.

Ovim izrazom se manifestuje u simbadima uvek i samo figura ?oveka pretka Adama Kadmona, stvaraoca vanzemaljaca i eksploatatora naih otetih.

Matemati?kim znakom dodaje pojam c tj. brzinu svetlosti, zatim dodaje vreme i niz prostornih promenljivih. Moramo primetiti da oteti, koji je postao nesvestan medijum otkad ga je ovaj PM oteo, nema matemati?ku osnovu da bi razumeo ta pie. PM se zatim baca u jednu matemati?ku sekvencu, prvo piu?i jednu jednostavnu diferencijalnu jedna?inu, a potom skicira matemati?ku seriju koju na licu mesta ne mogu interpretirati.

Kae da univerzum nije lokalni ni u prostoru ni u vremenu i da postoje dve stvari koje moemo u?initi, jedna da na?emo neku vrstu tablice ili moda knjigu za aktivaciju, ina?e se oni ne mogu vratiti. PM smatra da krugove u itu prave oni, i ?ak i ta pojedinost nam se jasno javila jo od 2002.

U hipnozama na ovom subjektu ?ak u prisustvu lekara bolnice Santa Kjara iz Pize, subjekat je ve? pri?ao semitske jezike i u stanju je da paranormalno sara?uje sa virtualno?u na veoma jasan na?in.

PM je u prolosti pokuao vie puta da ga blokira, da ga kopira, da umetne dva ?udna mikro?ipa u lobanju (moda mitoloke urim i tumim o kojima smo ranije pri?ali) ali je dua izgleda otresla PM-a i od onda subjekat izgleda kao da nije ni otet ni uznemiren od ovog Adama Kadmona koji eli da do?e da ivi u naem svetu (na ra?un nas i vanzemaljaca).

PM kae da ne moe ratovati sa svojim bi?ima. Ova ?injenica, koja proisti?e iz konverzacije, identi?na je onome to proisti?e iz naih podataka, dobijenih kori?enjem drugih rtava otmice koji su oslobo?eni. PM ne ubija svoja bi?a, ali ne ide do eti?kih granica, zapravo zato to mu slue da obavljaju prljave poslove protiv ?ove?anstva.

Jo jedna opta pojava u ovom razgovoru se odnosi na postojanje jedne naprave ili ne?eg sli?nog ?ime se mora upravljati da bi PM mogao da zavri svoj posao.

Da li je hebrejski moderan jezik?

Ali PM ne moe govoriti hebrejski ?ak iako to dua kae pod hipnozom. Ona kae da je hebrejski jezik, jezik o?eva. Tako smo morali sprovesti jezi?ko istraivanje o hebrejskom jeziku, da bismo videli odakle poti?e ovaj splet glasova, koji tehni?ki ne mogu biti stariji od 1700 godina pre Hrista. Dakle, ovo ne bi mogao biti jezik kojim pri?a PM bi?e koje bi tehni?ki bilo staro koliko i Univerzum.

Hebrejski ima jednu zanimljivu karakteristiku. To jeste jezik, ali predstavlja i skup brojeva i formula. Neko misli da je jezik koji je Bog dao Avramu tako?e i neto to sadri i njegov DNA, to je jedan niz uputstava, arhetipskih, pomo?u kojih je sa?injen Univerzum, dakle vie od jednog jezika ve? niz formula koje opisuju sve. Najuvereniji kabalisti ?ak i Bibliju prevode brojevima i veruju da uspevaju da odgovaraju?im programima predvi?aju koriste?i taj njihov sveti tekst kao neku vrstu tajne ifre gde za svaku re? i svaku greku u re?i postoji neka oblast koja ih identifikuje vremenskim razdobljem.

Jednu stvar ipak znamo. Jevrejski narod kao takav nije nikad postojao. Ali po?nimo re?ima Loredane Bjanki i sagledajmo situaciju.

Istorijska stvarnost nam kae da Egip?ani nisu imali robove, jer nisu bili imperijalisti?ka i osvaja?ka drava; u periodu kada su Jevreji teorijski boravili na obalama Nila, prisustvujemo invaziji Hiksosa. Ime poti?e iz hijeroglifa Heqa Kasut sto zna?i vladari stranih zemalja. Ovaj napada?ki narod poreklom semitsko-kananitski dolazio je iz Anatolije i znao se uunjati u Egipat iskoristivi prazninu u politi?koj mo?i. Kada su osvojili Menfis oko 1700. godine pre Hrista, sa kraljem Salitisom, Hiksosi nisu unitili politi?ki i administrativni sistem Egipta ve? su se jednostavno stopili sa drutvom, usvojivi kao glavni grad Avaris a kao svoje glavno boanstvo Boga Zla Seta, brata i ubicu dobronamernog Ozirisa.

Osim njega usvojili su i dva kananitska boanstva, Anat i Itar, ostavljaju?i, me?utim, egipatskom narodu slobodu kulta. Ovo trojstvo istrajalo je tokom dve Dinastije , XV i XVI, tokom kojih su vladari Hiksos (me?u kojima se isti?e ime Khyan, pravog Julija Cezara te epohe) proirili svoj uticaj u Palestinu, Krit, Anatoliju i Nubiju. Paradoksalno, Egipat se oslobodio jarma stranaca i ponovo postao nezavisan upravo zahvaljuju?i intervenciji nubijskih kraljeva, iako Hiksos narod nije napustio zemlju, ve? nastavio da ivi pomean sa faraonskim multietni?kim drutvom, barem do dolaska Eknatona, hereti?kog vladara koji je nametnuo kult Boga Atona, solarnog diska.

Zbog ovog pitanja su ispisane reke mastila: nekoliko godina nakon verovatnog svrgnu?a Eknatona ili barem njegove smrti, Biblija ume?e poznat doga?aj Egzodusa jevrejskog naroda iz Egipta i iz ropstva. Slu?ajnost koja istorijski nije verovatna, i koja je u monoteisti, Eknatonu prepoznala Mojsija, monoteisti?kog vo?u Izraela. Jevreji su sa sobom poneli jedan objekat koji je imao iste dimenzije kao sarkofag koji se nalazio u Prostoriji Kraljeva u Keopsovoj piramidi: Kov?eg Zaveta moda nije napravljen od strane istog Mojsija ve? je bila kra?a jednog objekta neverovatno mo?nog u kojem se upravo materijalizovao Shekinah, prisutnost Boga. Dakle, nije teko pretpostaviti da su Jevreji, koji su beali iz Egipta, bili li?no potomci Hiksosa, oboavatelji jednog mukog boanstva, mo?nog i osvetoljubivog, kakav je egipatski Set, pra?en me?utim jednom enskom i materinskom sve?u , na pot?injen na?in ali ne manje stranom i mo?nom, jer je mogla da hrani ( Mana pustinje) i ubije. Shekinah, prikazana kao jedna svesna sutina, koja pati i pla?e zbog telesne krivice svojih sinova, sigurno je bila oblikovana po figuri Boginje Izide, sveprisutnoj u naim ?lancima kao arhetip prvobitne Marke Zemlje. Izida, posle smrti svog mua Ozirisa, od strane brata Seta, biva zarobljena i okovana kao robinja istog Seta. Nemo?na, kao gospa Magije I Elemenata, pla?e, o?ajna je, upravo o?ajna zbog dramati?ne situacije u kojoj se nalazi. Sekinah, koja pla?e i pati zbog sudbine Izrailja da ivi u Izgnanstvu, predstavlja smisao ?oveka koji je prinu?en da se materijalizuje, da ivi u jednoj dimenziji koja nije njegova, koja nije odgovaraju?a za njeguvu boansku unutranjost. Svaki ?ovek je, dakle, za Kabalu, jedan Bog, zna?enje Davidove Zvezde kao kako na Nebu, tako na Zemlji preuzima svo njegovo zna?enje. Boansko postaje ljudsko, svako nae delovanje, ?ak i najprostije, moe usloviti zvezde, galaksije, duhovne svetove. Izida pla?e zato to je zarobljena, zato to je univerzum dadilja Bogu Haosa i neplodnosti: njena elja je da stvori Horusa, spasioca, onoga koji ?e zauzeti mesto Ozirisa, zbacivi uzurpatora Seta. Shekinah pla?e zbog izgnanstva ?oveka iz Ein Sof , iz zajednice sa boanstvom (Isto?njaci bi rekli iz Nirvane), ali eli da stvori spasioca, Mesiju. Kabalisti, po?evi od Bahira ali po jednoj narativnoj liniji koja se manifestuje u slede?em Zoharu, nam govore da smo mi, ljudska bi?a, Mesija. Mi, sa naim beskrajno malim delima, uslovljavamo beskrajno veliko. Mi stvaramo Haos, Zlo: Adam je izaao iz boanskog, eleo je da eksperimentie sa materijalnim i eto nas, zarobljenici u jednoj niskoj dimenziji, u dodiru sa tamnim i zbunjuju?im energijama, koje nam ne dozvoljavaju da vidimo prvobitnu svetlost odakle dolazimo. Zna?enje izgnanstva je izgnanstvo Adama iz Zemaljskog Raja, ali i beg Izrailja iz Egipta, njegova vavilonska zloba, Iseljenitvo nakon unitenja Jerusalimskog Hrama i svi pogromi i progoni koje su Jevreji pretrpeli, skoro pasivno, u njihovoj istoriji, do momenta kona?nog unitenja sa nacisti?kim Holokaustom, tokom Drugog svetskog rata. Danas je Izrael jedna imperijalisti?ka drava, za pedeset godina je vodila pet ratova, potpuno u ratnom duhu Hiksosa: ali je izgubila Shekinah, izgubila je kabalisti?ki duh. Kabalista je inicirani, koji trai prisustvo Boga u svetu.

Geneza
 

Zapravo, upravo mitolokoj li?nosti, Isusu iz Nazareta, nije padalo na pamet da govori hebrejski, ve? je govorio aramejski, jezik koji je prete?a hebrejskog.

Aramejski je veoma stari jezik, nosilac velikih tradicija.

Njegove sli?nosti sa modernim hebrejskim su svima vidljive, a dva jezika li?e toliko da skoro mogu postati jedan jezik, savreno razumljiv Jevrejima. Vratimo se jo unazad i potraimo poreklo ovog jezika do samog korena. Prime?ujemo tako da smo sa Aramejskim doli barem do 1200 godina pre Hrista. Aramejski i semitski su tesno povezani sa hebrejskim. Prvobitno, jezik Arameja, jednog drevnog naroda na Srednjem Istoku, bio je kori?en u raznim dijalektima, u Mesopotamiji i Siriji 1000 godina pre Hrista, a kasnije je postao slobodan jezik Srednjeg Istoka, zamenivi akadski. Preiveo je pad Ninive (612. pre Hrista) i Vavilonije ( 539 pre Hrista) i ostao slubeni jezik persijske dinastije akemenida (559-330 pre Hrista) sve dok nije bio zamenjen gr?kim zbog osvajanja Aleksandra Velikog. Stari spisi na Aramejskom su prona?eni na irokom prostoru koji se protee od Egipta do Kine; najstariji tekstovi su iz IX veka pre Hrista. Pre ere hri?anstva postao je jezik Jevreja iz Palestine.

Isus je propovedao na aramejskom i delovi Biblije su napisani na aramejskom, Knjiga Jezdrina, Knjiga proroka Danila i mnogo rabinske literature. Deli se na stari aramejski, imperijalisti?ki aramejski, zapadni aramejski (sadri palestinski i galilejski), isto?ni aramejski (sadri sirijski). Na sirijskom je procvetala velika koli?ina hri?anske literature, posebno od III do VII veka. Uticaj i irenje aramejskog manje su ili u korist arapskom u vreme arapskog osvajanja u VII veku pre Hrista. Aramejski se danas govori samo u nekim jordanskim selima, dok se sirijski jo uvek koristi kao liturgijski jezik u nekim hri?anskim zajednicama u Siriji, Libanu, Turskoj, Iraku i Iranu. Arameji su bili semitski nomadski narod, pomenut est puta u jevrejskoj Bibliji, koji je naseljavao Mesopotamiju (Bayn Naharim, Izme?u dve reke ili Aram-Naharim , Aram od dve reke) i u okolnim regionima koji su deo sadanjih drava Turske, Sirije, Irana, Iraka, Jordana i Libana. Najve?i deo nau?nika smatra da su pomenute dve reke Tigar (nalazi se u Knjizi Jubileja) i Eufrat.

Autori Jevrejske enciklopedije [1] , izme?u 1901. i 1908., ne nalaze ime Aram u vavilonskim i asirskim spisima, ali baziraju?i se na sadraj tri plo?e Pisama iz Amarne identifikuju Naharaim sa Nahrima.

Termin arameji su u stara vremena Jevreji koristili da bi razlikovali svoje najdalje ro?ake , koji su iveli na istoku (Aram) od Arpaadita ( zvani jo i pleme Sinova Ebera). Ipak, Arameji nikada nisu formirali dravu, ve? su bili sjedinjeni kori?enjem aramejskog jezika koji je originalno bio pisan koriste?i feni?ansko pismo. U periodu vavilonske i persijske vladavine, aramejski je postao slobodan jezik ?itavog Bliskog Istoka.

Dakle, Vavilonci su govorili veoma sli?no aramejskom.

Pozornica naeg istraivanja pomera se, dakle, iz Egipta u Mesopotamiju.

Geneza
 

Sljede?i korak

Naa ideja je vezana za pretpostavku da vavilonska kultura ( a nalazimo se dvanaest hiljada godina pre Hrista) zapravo poti?e iz jedne veoma stare kulture, one iz doline Inda.

Vra?aju?i se unazad u vremenu, kultura bi se sve vie pomerala ka zapadu, stiu?i u Egipat i preko Mesopotamije polaze?i iz Pakistana i iz kulture Arapa i Moenjio Daharo.

Ovaj prelaz je najtee objasniti jer je u sredini bio veliki potop koji je unitio svaku vezu sa pre i posle, sa civilizacijom Vimana, drevnim lete?im mainama, od ljudi koji su iveli u dolini Inda, i koje su po starim tekstovima Purana ratovale protiv odgovaraju?ih lete?ih maina zemlje zvane Aztlan, Avini.

Ali neto moemo pretpostaviti.

Znamo da su legende Jevreja i njihovi mitovi prvobitno bili mitovi Egip?ana, pre toga Vavilonaca, a jo ranije Arijanaca iz doline Inda i za to mora postojati objanjenje.

Sve poti?e iz doline Inda. Prikaimo samo jedan primer koji nam dozvoljava da ponovo poveemo Vavilon, njegove legende i jezik, sa onim iz doline Inda.

Nepoznata osoba na internetu pie slede?e, a mi vam direktno prenosimo njegove re?i, koje moete na?i na ovim linkovima:

http://www.menphis75.com/diluvio_universale.htm
http://www.unknown.it/ipotesi/il_diluvio_universale

Poto se Nojeva Barka iskrcala na planine Ararat (planine koje se ponovno javljaju nakon Potopa) nije ?udno sto su se Nojevi potomci selili dole sa planina, ka dolini reke Tigar, da bi osnovali prve civilizacije nakon Potopa, kao to su Sumer, Akad, Uruk i Nimrud (koji kasnije postaje Vavilon), Haran, Geriko i Sidon (Fenicija) i jo dalje Egipat i dolina Inda na severozapadu Indije. (Reke Tigar i Eufrat su se tako zvale po dve od ?etiri reke pre Potopa,pomenute u Bibliji, koje su proticale u Rajskom Vrtu.)

Stare vavilonske legende govore o nizu od deset kraljeva pre Potopa, anti?ki Indusi ( severoisto?na Indija) govore o nizu od Deset Pitrisa koji su vladali pre veliko Potopa i anti?ki Egip?ani su opisuju Deset Mudraca koji su vladali pre potopa. Kao to i Biblija tvrdi , ovi patrijarsi su iveli mnogo due nego mi, to potvr?uju stari istori?ari Beroso, Nikola iz Damaska, Eziod, Platon, Ekat, Mokus, Hijeronimus i Maneton.

Poslednji od gore pomenutih kraljeva je bio heroj koji je poveo ostalih sedam da se ukrcaju na brod pomo?u kojeg ?e preiveti veliki Potop.

U starom Vavilonu, ime heroja koji je omogu?io da ostalih sedam ljudi preive, sedam Apkalu, bilo je Zisudra. U starom Egiptu , heroj Potopa bio je Tot, koji je preiveo Potop zajedno sa Sedam Mudraca. U staroj severozapadnoj Indiji, heroj je bio Manu, koji je preiveo veliki Potop, pralaja, sa sedam Riisa.

Slu?ajnosti ima zbunjuju?e mnogo jer su ove civilizacije, naizgled udaljene, imale sve istu legendu o Velikom Potopu (sa osam preivelih osoba iz naroda pre Potopa koji je vodio niz od deset kraljeva), jer se ne radi u istinitoj pri?i to potkrepljuje pri?a iz Postanka.

Osim toga kae se da jevrejska Kabala ima mnogo zajedni?kih ta?aka sa indijskom filozofijom Pitrisa.

Ne smemo zaboraviti da je Indija, taj beskrajni svetli centar kulture iz najstarijih vremena, osim to je irila vane ideje na istok, pomo?u velikih talasa migracije, oduvek odravala stalan kontakt sa svim narodima Azije. Svi anti?ki filozofi i nau?nici su ili u Indiju da studiraju nauku i misterije ivota. Zato, nije ?udo to su, u periodu kada su trajno boravili u Indiji, stariji Jevreji bili inicirani, od strane Persijskih Vra?eva, u stara u?enja Bramana.

Neki odeljci iz Sefer Jezireha i Zohara, dva najvanija teksta iz Kabale, to se ti?e prirode Boga, stvaranja i ljudske due, ukazuju, bez ikakve sumnje, da je ideja jakog uticaja, ?ini se, istorijski ta?na , to dovodi do zaklju?ka da je jevrejska Kabala zapravo nusproizvod tradicije Veda.

Istorija Pitrisa se gubi u preokretu vremena u najstarijim ezoteri?nim raspravama na svetu kao to je Dianova Knjiga.

Po Dianovoj Knjizi, prvi ljudi na Zemlji bili su preci Nebeskog i Pitrisa koji su doli sa Meseca.

Tekst opisuje evoluciju ?oveka od prve rase do pete nae- koja se zavrava smr?u Krine, pre pet hiljada godina. Kae se da je Sazir napisan na jednom potpuno nepoznatom jeziku koji su boanska bi?a diktirala Atlanti?anima. Knjiga Dzian govori o boanskim dinastijama Atlantide i se?a se kraljeva Sunca koji su zauzimali nebeske prestole

Dakle, Jevreji su sa?inili Kabalu, ali sigurno nisu bili prvi koji su izmislili sadraj ove kosmogonije.

U ovom momentu podvla?i se kako mnogi oteti, kada piu poznanicima, prikazuju posebno tri vrste pisma ili na?ina pisanja, a to su hebrejski, aramejski i sanskrit.

Aramejski i sanskrit, iako jezici koji se piu prividno na razli?ite na?ine, izgleda imaju jezik sa identi?nim glasovima. Ta?no je da je neko pomislio da moe pomeati ta dva jezika u jednoj re?enici koji je Isus iz Nazareta izgovorio na krstu.

"Elo, Elo, lem sabactni?" to bi na aramejskom zna?ilo, Boe, Boe, zato si me napustio, bilo bi, me?utim, izgovoreno druga?ije, kako sledi:

"Eli, Eli, lamma zabaktani" to na sanskritskom zna?i Gospode, Gospode, primi me u tvoju svetlost: univerzitet u Bombaju (danas se ovaj grad zove Mumbai) prevodi 84 000 stranica pergamenata na jeziku Pali, koje opisuju dane Isusa Hrista u vedskoj koli u Ladhaku, gde je iveo izme?u 12. i 30. godine.

Dakle, najlogi?niji odgovor bi verovatno bio, koji bi nas naveo na miljenje da, Isus iz Nazareta nije Hrist ili Krina, koji se sigurno nije preselio iz svoje zemlje da bi iao da u?i sa Sufijskim plemenima .

Krina je uvek bio Indiji i verovatno je antipotopski lik, ?ija legenda je prola kroz zid potopa da bi se najpre usidrila u dolini Inda, a zatim prela u Mesopotamiju, Egipat i onda u jevrejski svet.

I kada su Jevreji preuzeli esensku legendu o ovom ?oveku, ra?uni su se morali slagati da bi je u?inili verovatnom i politi?ki iskoristivom za svoje politi?ke ciljeve.

Poto ne postoje sumnje u ono to tvrdimo, donosimo neke ?injenice iz ivota Krine koje izgledaju kao fotokopija ivota Isusa iz Nazareta.

Krinu je rodila Devica Devaki (Boanska) 25. decembra.
Njegov zemaljski otac je bio stolar, koji je bio van grada da plati porez kada se Krina rodio.
Njegovo ro?enje je javljeno jednom zvezdom na istoku i uz prisustvo an?ela i pastira, kada su mu bili poklonjeni za?ini.
Nebeska bi?a su igrala i pevala zbog njegovog ro?enja.
Progonio ga je jedan tiranin koji je naredio da se masakriraju hiljade novoro?en?adi.
Bio je pomazan uljem po glavi od strane jedne ene koju je izle?io.
Predstavljan je sa nogom na glavi zmije.
?inio je ?uda vaskrsavaju?i mrtve i le?e?i bolesne, gluve i slepe.
Krina je koristio pou?ne pri?e da nau?i narod o dobro?instvu i ljubavi, i ivee siromano i volee siromane.
Kritikovao je svetenstvo, optuivi ih za ambicioznost i licemerstvo Predanje kae da je bio rtva njihove osvete.
Krinin voljeni u?enik bio je Arjuana ili Ar-jouan (Jovan).
Preobrazio se pred svojim u?enicima.
Dao je svojim u?enicima sposobnost da ?ine ?uda.
Njegov put bio je posut granjem.
Po nekim predanjima, umro je na nekom drvetu ili je razapet izme?u dva lopova.
Krina je ubijen kada je imao oko 30 godina i sunce se pomra?ilo zbog njegove smrti.
Digao se iz mrtvih i uzdigao na nebo pred o?ima svih ljudi.
Prikazan je na krstu, sa rupama od eksera na nogama, kao i sa simbolom srca na svojim haljinama.
Krina je lav plemena Saki.
Zvali su ga Boiji Pastir i smatrali da je Spasitelj, Prvoro?eni, Nosilac Greha, Osloboditelj, Univerzalna Re? (Glagol).
Smatralo se da je Boiji Sin i na Gospod i Spasitelj , koji je doao na Zemlju da bi umro za spasenje ?oveka.
On je bio druga osoba Svetog Trojstva.
Tvrdi se da su mu njegovi u?enici dodelili naziv Jezeus ili Jeseus, to zna?i ?ista sutina.
Krina se mora vratiti da sudi mrtvima, jau?i belog konja, i da povede rat protiv Princa Zla, koji ?e opustoiti zemlju.

Pri?a o Krini, kako je zabeleena u starim indijskim legendama i spisima, prodirala je na Zapad u raznim prilikama. Jedna teorija tvrdi da je oboavanje Krine stiglo do Evrope jo davno 800. godine pre Hrista, verovatno donesena od starne Feni?ana.

Predanja jevrejskog naroda su, dakle, predanja vedske kulture, a hebrejski jezik je fonetski sli?an sanskritskom.

I, dakle, eto kako po?inje da se ?ini mogu?om ideja da je dananji hebrejski jezik, jezik Adama Kadmona. ?uzepe Kosko donosi slede?e re?i:

U po?etku je , pre vavilonske pometnje, postojao samo jedan jezik kojim se prenosilo znanje od Adama do Noje. Gerom olem pie: Generacija koja je elela da podigne Vavilonsku Kulu zloupotrebila je magijski smisao ovog svetog jezika da oponaaBoiji stvarala?ki ?in sveti jezik je od tada pomean sa svetovnim elementima (G. olem, Ime Boga i kabalisti?ka teorija jezika, Milano 1998.).

Ovaj boanski jezik je imao sposobnost da razgovara sa Duhovnim svetom i momentalnu direktnu vezu sa sutinom stvari koje je eleo da iskae". To je bio jezik i pismo Boga. Ovo pismo su Jevreji nazvali nebesko jer se , kako pie Kornelio Agripa, nalazi ozna?en u sazve?ima (Agripa iz Neteeima, O okultnoj filozofiji, 1510.) . Bio je poreklo svih jezika i pisama , uklju?uju?i hebrejsko pismo i egipatske hijeroglife. Kir?er kae da azbuke svih jezika nose u sebi tragove drevnih slova (A. Kir?er,Turis Babel, Amsterdam, 1679). Nemalu vanost ima i jedna hispano-arapska kolekcija ure?ena na latinskom, koji se irio od kraja XIII veka, koja je sadravala pojmove iz astrologije, magijske formule i alhemi?arske tekstove; poznata je pod imenom Pikatriks. ?itamo u Pikatriksu, izme?u ostalog, o obeleavanju pe?ata , kao i o njihovom odnosu sa planetama: stavljaju ih u stanje da proizvedu efekte koji su odgovaraju?i njihovoj posebnoj prirodi, zbog ?ega crtei onoga ko pravi amajlije nastaju kada se planete na?u iznad njega, da bi se postigli odre?eni efekti i da bi preko ta?ne kombinacije odre?enih tajnih stvari, koje su njemu poznate, postigao ono to eli(Pikatriks, London , 1962.). Sve je broj-re?-zvuk, a grafizmom se objektivizuje snaga. Iz tog razloga ?itava realnost se temelji na ovim prvobitnim kombinacijama kojima je Bog prouzrokovao kretanje jezika. Azbuka je zajedno poreklo jezika i poreklo bi?a (G. olem, citat). Kremerc pie: Iz Magije, kao inteligencije okultnih zakona koji vladaju fenomenologijom ?ulnog, nije lako formirati priblinu ideju bez da se prodre u unutranje razloge grafi?kih manifestacija snaga ?italac se mora vratiti uzrok grafi?kih znakova , ?ija je struktura ideoloka kao odre?enje prostora i vremena (?ulijano Kremerc, Nauka vra?eva, Rim, 1974.) Pe?at je veza energije, neno prizvana iz najposebnijih znakova koji u?vr?uju volju na putu posebnih rituala.
 

Geneza
 

Zaklju?ci

Dakle, u analizama fenomena vanzemaljskih otmica otkrivamo odre?eni broj stvari.

1. Bogovi ne postoje, ve? su nai manipulatori.
2. ne postoje ni vanzemaljci dobri, ni vanzemaljci loi ve? samo vanzemaljci
3. sve je ve? zapisano u mitovima, a ne u istoriji
4. ste?i svesnost zna?i shvatiti da je ?ovek budu?nost univerzalne evolucije.

I, dakle, moramo re?i da nakon to se oslobodimo vanzemaljaca moramo, tako?e, izbegavati da nas kontaktira Prvi ?ovek, budu?i da je on taj koji je pokrenuo ovo pozorite.

Mogu?e je u?initi neto, dovoljno je eleti to.
 

Stranica 1 od 2 Sve stranice

«