Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Geneza - Dr Corrado Malanga - dio

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Geneza - Dr Corrado Malanga
  2. dio (trenutno prikazana)
 


Geneza II: Bogovi iz doline Inda

Corrado Malanga


Uvod

U prethodnom delu koji se zove ''Geneza'', uzeli smo u obzir da se panteon vanzemaljaca, bestijarij koji je opisan tokom stotina seansi regresivne hipnoze koje su vo?ene nad naim otetim, prakti?no podudara sa opisom Bogova iz panteona bilo jevrejskog ili egipatskog. Jevrejska Kabala je bila prikaz univerzuma kakav su, uostalom, opisivali nai oteti i nije nam promaklo kako je ovaj panteon proizaao iz preizraelske kulture to jest egipatske i vavilonske.

Pre nego to nastavimo ovo izlaganje , moramo se jo jednom zaustaviti na nekim pitanjima. Prvo je vezano za pogreno jevrejsko izraelsko jednobotvo. Jevreji, u stvari, nisu monoteisti?ki ve? jednokultni narod.

To zna?i, da od svih Bogova koje imaju, priznaju jednog kao superiornog u odnosu na druge i oboavaju onog koji je i osniva?, po tradiciji njihovog naroda, Izraela, pravog primera drave-crkve, kao to su Vatikan ili Tibet na primer, gde se pod dravom-crkvom podrazumeva ona drava u kojoj je vrhovni vladar boanstvo osniva?.

Na odre?eni na?in, ?ak je i stari Egipat bio primer drave-crkve, gde je kasta svetenika zapravo bila ta kojoj je poverena mo?, i gde je Faraon bio prikaz Boga na zemlji: pomalo kao Papa ili Dalaj Lama danas. Na primer, kada je figura Mojsija, ve? smo rekli da je ta figura vezana za faraona monoteistu Tutmozesa tre?eg, susrela Boga u pustinji on mu se ovako predstavio:

''Ja sam Bog Avramoveli li da budem i tvoj Bog? ''

Tutmozes, to jest Tutov sin, prihvata: i od tog momenta Bog JHWH ?e biti izabran me?u svim ostalim.

Ve? smo naglasili da su Jevreji, zapravo, ukrali panteon Bogova od Egip?ana, gde JHWH ''izgleda'' igra (otima: prim.aut.) ulogu Boga prve generacije tj. ''nikad ro?enog'', dakle Amona, dok figura Isusa preuzima ulogu Ra, Boga sunca. Ali, zapravo su i Egip?ani krali iz vavilonske kulture takve Bogove i isti?e se da, iako je, s jedne strane, ta?no da, vra?aju?i se u prolost, se?anja i legende bivaju sve nejasnije, s druge strane, kao u igri sa telefonom bez ica, polako se stie do izvora mita, to je vie povezano sa stvarno?u nego to opisuje. Dakle, ako se vratimo u vremenu, moramo silom prilika, zameniti Isusa sa Hristom to jest Krinom. Ali, ko je zapravo Krina i u kakvom je odnosu sa panteonom Bogova-?avola-vanzemaljaca koji smo stvorili u prethodnom radu pod naslovom Geneza?

Povratak korenima

U prethodnom radu doveli smo u vezu simbole povezane sa nastankom, kako su nam ga opisali oteti, polaze?i od Svesti koja je proizvela dva kreatora i tako dalje.

S lako?om smo pokazali kako je sve to bilo detaljno opisano u hebrejskoj Kabali.

Geneza
 

Sada smo bili spremni da u?inimo slede?i korak unazad, u potrazi za Bogovima iz doline Inda, to jest za vanzemaljcima koje su opisali stanovnici ove planete pre vie od dvanaest hiljada godina.

U mitu je zapisano sve pa, dakle, ako pratimo mit i legende vezane za njega, otkri?emo neverovatnu podudarnost miljenja bilo kog mesta i vremena, to pokazuje, jo jednom ako je potrebno, da se mit nalazi u ?oveku jer ne postoji sadanjost i prolost ili budu?nost, ve? se sve deava sada, i zbog toga mit predstavlja ve?nu stvarnost sa svim svojim Bogovima, njegovim legendama koje su bile, jesu i bi?e. Jedino to se menja je tuma?enje, kojim na um pokuava da nas snabde, zbog razli?itih preduslova sadranih u svakome od nas.

Mit o Oanesu, ?oveku-ribi

Na put ka povratku korenima povela nas je figura jednog antropomorfnog boanstva u obliku ribe, tipi?na za afri?ke i vavilonske civilizacije, ?iji se mit o?igledno ponavljao sve do naeg vremena. Takvo boanstvo je privuklo nau panju jer smo, u bestijariju vanzemaljaca koje su opisali nai oteti, vanzemaljaca uostalom preteno antropomorfnih, svedo?ili opisu zmija, vodozemaca, insekata, ptica, sisara ali je, za?udo, nedostajala jedna li?nost koju smo tu morali o?ekivati: riba. Nedostajao je vanzemaljac-riba. Moda je onda nedostajao i Bog-riba?

Geneza
 

tavie, u idejnoj obnovi vanzemaljaca u Ratovima Zvezda, uspenoj televizijskoj seriji koja govori o Amerikancima u osvajanju svemira, postojala su bi?a ribe, Galamiti. Ali za?udo, ova bi?a se nisu javljala u naim radovima sa regresivnom hipnozom.

Govorio je da se zove Oanes. Po orijentalnoj mitologiji pojavio se iz Eritrejskog mora i bio je ivotinja obdarena razumom; ?itavo njegovo telo bilo je kao u ribe; ispod ribllje glave imao je jo jednu glavu i ljudske noge, spojene na riblji rep. ?ak su i njegov glas i na?in izraavanja bili ljudski i artikulisani. Oanes je ostao me?u ljudima bez hrane, i u?io one koji su jo uvek bili veoma primitivni, pismima, naukama, umetnostima i vetinama, uklju?uju?i i agrokulturu. Svako ve?e vra?ao se u more i ostajao u vodi jer je bio vodozemac; napisao je i knjigu o poreklu stvari i civilizovanom ivotu. Posle njega pojavila su se druga bi?a sli?na njemu koja su se zvala APKALLUS. O imenu Oanes postoje mnoge pretpostavke: vezano je za morskog boga Ea (Ea-khan = Ea riba), ili upravo za Joanana, Jovana Krstitelja ili za Jonu.

Geneza
 

Ko je i ta je, zapravo, bilo to misteriozno bi?e? Fantasti?no i legendarno stvorenje kojem se pripisuje neo?ekivana evolucija ljudskog drutva ili, kako potvr?uju mnogi stru?njaci za neidentifikovane lete?e objekte, posetilac iz svemira u misiji na zemlji? Ovu poslednju ideju podrava nema?ki nau?nik, Ulrrich Dopatka koji, s lako?om, u ''telu ribe'' vidi deformisano podse?anje na vodozema?ko svemirsko odelo. ''Oanes'' kae Dopatka ''je ime koje na staro-sirijskom zna?i ''stranac''. Prvi koji je govorio o Oanesu bio je biblijski patrijarh Enoh. Evo kako je opisan ovaj neobi?an prepotopni susret, u etiopskoj verziji ''Enohove knjige'' (II-I vek pre Hrista). '' Njihova ode?a je bila bela, a njihova lica providna kao kristal'' , pie Enoh. ''Oni mi rekoe da je svemir nastanjen i bogat planetama koje ?uvaju an?eli Veglianti ili Vigilanti (?uvari); i pokazae mi Kapetane i efove Redova Zvezda. Pokazae mi dvesta an?ela koji imaju vlast nad zvezdama i nebeskim slubama; oni lete pomo?u svojih krila i krue oko planeta''. Od misterioznih ''Sinova Svetaca'' Enoh doznaje da svemir kontroliu dve vrste an?ela. Prva vrsta su tipi?na biblijska stvorenja, bi?a svetlosti, superiorni u odnosu na ?oveka po prirodi i po mudrosti, u direktnom kontaktu sa Svevinjim; nazvani Heruvimi, Serafimi i Ozanini i koji snabdevaju porukama otimaju?i osobe na nebo ili, kako precizira jedna slovenska verzija Knjige, ''upadaju?i u spava?u sobu''. Drugi, zvani Veglianti ili Vigilanti (?uvari) su propala rasa koju ''Knjiga Enoha'' definie kao ''nekada svete, ?iste due koje ive ve?nim ivotom, bivaju zaraene krvlju ena'', o?evi jednog plemena ''giganata, izopa?enih bi?a zvanih zli duhovi'', koji su istrebljeni potopom.

http://www.tanogabo.it/mitologia/Index.htm

I u Americi, Maje su oboavale bi?e vodozemca koje su zvali ''Uaana'' to zna?i ''onaj koji boravi u vodi''.

Filistejci su oboavali bi?e vodozemca zvano Dagon (ili Odakon) koje je predstavljeno, zajedno sa svojom pratnjom Atargatis, sa repom ribe i telom ?oveka. Dagon pripada istom jezi?kom korenu kao ''Dogon'', ime jednog plemena sa Malija koje oboava Noma, superiorno bi?e sa telom ribe, posrednika ?itave njihove kulture, koje se vratilo me?u oblake u unutranjost ''usijanog jajeta''. Na Rodosu, kona?no, nalazimo Telkine, boanstva vodozemce obdarene magijskim mo?ima, koje je Zevs proterao sa ostrva jer su pokuali da ''mutiraju'' klimu.

http://www.colapisci.it/

Geneza
 

Dogoni imaju posebna astronomska znanja i dobro poznaju zvezdu Sirijus, i ?ak znaju za postojanje njene dvojnice, Sirijus B, koja nije vidljiva golim okom. Takva znanja su Dogonima verovatno dala upravo ta ?udna stvorenja koja su u?ila ljude da preive i obra?uju polja na racionalniji na?in.

Geneza

Sirijus A i B na fotografiji i kako ih Dogoni opisuju.
 

Osim toga, u tekstu pod nazivom ''Enigma Dogona'', Kolin Vilson tvrdi da jedan drugi anti?ki hroni?ar , Abiden, Aristotelov u?enik, govori o kraljevima Sumera i spominje ''jednog drugog poludemona, veoma sli?nog Oanesu, koji dolazi po drugi put iz mora''. On spominje i ''?etiri li?nosti koje su bacale duplu senku'', misle?i, pri tom, navodno na polu-ljude polu-ribe, ''koje su se pojavile iz mora''. Na kraju, Apolodor iz Atine pie da se u vremenu Amenona, Kaldeona '' pojavio Musaurus, Oanes, Anedotus, izlaze?i iz voda Persijskog Zaliva'', a kasnije ''?etvrti Anedotus izaao je iz vode i bio polu-?ovek polu-riba''. I tokom vladavine kralja Eudoreska pojavio je jo jedan ?ovek-riba po imenu Odakon.Apolodor definie Oanesa kao Anedotusa ( po Vilsonu, zna?ilo bi odbojan: prim. aut.).

 
 

Posmrtne mistifikacije

Polako, kako vreme prolazi, gubi se originalna ideja o Bogu-Ribi, me?utim prenose se neki simboli?ki aspekti. Tako se figura Isusa poredi sa simbolom ribe, ali ne toliko da bi se setili Boga Oanesa, sa kojim Krina ima samo posredne odnose , kao to ?emo videti kasnije. Hri?ani su za vreme Rimljana bili predstavljani kao jedna tajna sekta i kada su se susretali imali su na?in raspoznavanja pomo?u tajnih simbola. Ako bi jedan Hri?anin na?inio tapom jedan znak, a drugi svojim tapom dovrio taj crte ribe: eto boljeg sistema, i manje poznatog od krsta, kako bi se identifikovali.

 
Ve? od prvog veka, Hri?ani su napravili akrostih od re?i za ribu na gr?kom ''ichthys'' Iesous Christos Theou Yios Soter, (ICTYS) to u prevodu zna?i Isus Hristos Sin Boga Spasitelja. Gr?ka re? Ichthus (Iota Chi Theta Upsilon Sigma), koja se izgovara ich-thoos, je re? kori?ena u Novom Zavetu za re? ''riba''. I, na kraju, pronalazimo sli?nosti mita o Oanesu sa mitom o kori?enju Tijare za visoko svetenstvo Vatikana, gde ova neobi?na kapa proizilazi upravo iz mita o Oanesu, Bogu-ribi. Ali, ko bi to rekao, zar ne?

Geneza
 


http://www.jubeljahr2000.de/it/tiara_mitra.html#oben

Vratimo stvari na svoje mesto

Mit o ?oveku-ribi je postojao i postoji u svako doba, idejno ?ak i u knjigama i nau?nofantasti?nim romanima, dakle, morao je biti objanjen i u panteonu anti?kih Bogova Vavilona i ire. Ali, osim Vavilona, tu je i civilizacija u dolini Inda. Dakle, riba se pojavljuje i u jednom svetom ikonografu Vininih Avatara, gde je boanstvo predstavljeno kako se pojavljuje iz usta ribe, i poto je i sam riba, legenda se tuma?i kao ''spasitelj'' sveta u ''potopu'' koji ?e do?i. Krenuli smo od ovog nagovetaja pokuavaju?i da postavimo Vinu u na mozaik i bestijarij vanzemaljaca.I bilo je lako.

http://www.esonet.org/simbolismo/

Ren Gunon, u jednom ?lanku iz 2003. godine, prevela sa panskog Ana Polino, o simbolizmu ribe (posebno polipa, delfina) pre svega u vedskoj i helenskoj tradiciji i njihove simboli?ke odnose sa hri?anstvom, kae:

A, na prvom mestu, u pogledu preistorijskog porekla ovog simbola, spremni smo da mu priznamo nordijsko poreklo , moda upravo hiperborejsko (severno). arbone upozorava na njegovo prisustvo u severnoj Nema?koj i Skandinaviji i mislimo da se u ovim regionima verovatno veoma blizu nalazi ta?ka polaska, u odnosu na centralnu Aziju, gde je bez sumnje donet tom velikom strujom, uzdignutom direktno iz iskonske Tradicije, koja je u nastavku morala dati mesto doktrinama Indije i Persije. Postoje, zapravo, u Vedi i Avesti, razli?iti tekstovi koji veoma eksplicitno potvr?uju hiperborejsko poreklo Tradicije, koji upravo pokazuju osnovne etape njenog silaska prema jugu; ?ini se da su sli?na se?anja, na zapadnoj strani, bila sa?uvana u keltskim tradicijama, koje je bez sumnje teko rekonstruisati samo sa fragmentiranim podacima koji su dospeli do nas. Treba primetiti, iz drugog ugla, da naj?e?e neke vodene ivotinje imaju ulogu, pre svega u simbolizmu naroda severa: nave?emo kao primer samo polip, posebno rairen me?u Skandinavcima i Keltima, prisutan tako?e i u anti?koj Gr?koj kao jedan od osnovnih motiva u mikenskoj ornamentaciji. Druga okolnost koja potvr?uje ova naa razmatranja je da se u Indiji, pojava u obliku ribe (Matsyaavatara) smatra prvom od svih manifestacija Vine, koja se postavlja u sam po?etak sadanjeg ciklusa, dakle u neposredan odnos sa ta?kom nastanka iskonske Tradicije. Nije zaboravljeno, u vezi sa time, da Vinu predstavlja Po?etak boanski, potovan posebno u njegovom aspektu ?uvara sveta; ta uloga je bliska onoj ''Spasitelja'', ili jo bolje, ova poslednja je kao jedan njegov poseban slu?aj. Zapravo, Vinu se pojavljuje kao ''Spasitelj'' u nekim od svojih manifestacija, koje odgovaraju kriti?nim fazama istorije naeg sveta, na na?in da se mogu interpretirati kao ''nagovetaj'' Hrista, ne ra?unaju?i da je poslednja manifestacija , Kalkin-Avatara, '' Onaj koji je na belom konju'' koja ?e se ostvariti na kraju ovog ciklusa, opisana u Puranama na na?in potpuno identi?an onome to se nalazi u Apokalipsi. Ova sli?nost, veoma neobi?no ta?na, nije mesto za zaustavljanje; ve? se vra?amo ribi, isti?emo da je ideja o ''Spasitelju'' jednako povezana, na eksplicitan na?in, sa svojim hri?anskim simbolizmom, poto se poslednje slovo gr?kog ikhthys tuma?i kao inicijal od Soter, to, bez sumnje, nema nita zajedni?ko sa Hristom, ali postoje, uprkos svemu, simboli koji aludiraju direktno na neka njegova druga obeleja i koji ne izraavaju formalno ovu ulogu ''Spasitelja''.

U obliku ribe, Vinu se, na kraju Manvantara koji prethodi naem, prikazuje Satjavarti, koji ?e sa imenom Vaivasvata, biti Manu ili Zakonodavac sadanjeg neba. On mu objavljuje da ?e vode unititi svet, i nare?uje mu da sagradi Barku u kojoj moraju na?i uto?ite izvori budu?eg ivota. Zatim, jo uvek u istoj pojavi, upravlja?e on sam Barkom na vodi tokom kataklizme. [] Postoji, u Matja-Avataru, jo jedan aspekat koji mora posebno privu?i nau panju: posle kataklizme, ili bolje na samom po?etku sadanjeg Mavantara, on ?e doneti ljudima Vede, to se mora razumeti, po etimolokom zna?enju re?i (koja poti?e od korena vid- ''znati'') kao Nauka savrenstva ili Znanje sveto u svojoj potpunosti, po etimolokom zna?enju te re?i (koja poti?e od korena vid- ''znati'': dakle, Znanje izvanredno). Ovde postoji jedna od najjasnijih aluzija na prvobitno Otkrovenje: kae se da Vede postoje beskona?no, budu?i same po sebi prethodnice svih svetova; ali, na neki poseban na?in, sakrivene su ili zatvorene tokom kosmi?kih kataklizmi, koje razdvajaju razli?ite cikluse, pa se zato moraju manifestovati ponovo nakon svakog ciklusa. Potvrda ve?nosti Veda je, s druge strane, u direktnom odnosu sa kosmolokom teorijom o prvobitnosti zvuka me?u ?ulnim kvalitetima (kao upravo kvalitet Vazduha, Aka, koji je prvi od elemenata); i na kraju, upravo ova teorija nije nita drugo ve? ona o stvaranju Re?i Boije (Logosa): prvobitan zvuk je ona Re? boanska iz koje su, po prvom odeljku jevrejskog Postanka, nastale sve stvari. Zbog toga se kae da su Mudraci prvih epoha ''?uli'' Vede: Otkrovenje, poto je delo Re?i Boije, kao stvaranje samo, je upravo ''sluanje'' za onoga koji ga prima; re? koja ga odre?uje je Shruti, to doslovno prevedeno zna?i ''ono to se ?ulo''.

Tokom kataklizme koja razdvaja ovaj Manvantar od slede?eg, Vede su bile zatvorene, savijene u ljuturi (shankha), to je jedno od osnovnih svojstava Vine. Dakle, smatra se da ljutura predstavlja neto to sadri zvuk, prvobitan i ve?an (akshara), to jest jednoslonu re? Om, koja je li?no ime Re?i Boije, a u isto vreme, sa svoja tri elementa (AUM) sutina trostruke Vede. S druge strane, ova tri elementa (mantre,) raspore?ena grafi?ki na jasan na?in, formiraju upravo shemu ljuture; i, u jednom dosta jedinstvenom skladu deava se da ova shema predstavlja i oblik ljudskog uha, organa ?ula sluha koji, u stvari, mora biti pogodan za primanje zvuka, mora biti ure?en u skladu sa prirodom samog zvuka. Sve ovo vidljivo doti?e neke od najdubljih misterija kosmologije. Ali ko jo, u duhovnom stanju koje stvara moderan mentalitet, moe shvatiti istine koje pripadaju ovoj tradicionalnoj nauci? ''

Trimurti

Bilo je neophodno umeati se u religiju, ili jo bolje u vedsku religioznu tradiciju iz dva osnovna razloga. Prvo, zato to nam je to bilo najstarije na raspolaganju, a drugo, jer to se blie ide ka izvoru to ?e informacija biti manje izmanipulisana istorijom i istori?arima.

Tako pronalazimo da u Indiji postoji ideja o postanku sveta koja je u rukama Trimurti Trojstva, koje odgovara Svetom trojstvu u Hri?anstvu.

U hinduisti?koj religiji, Trimurti (od sanskritskog ?:i?#?% trim?rti, ''onaj koji ima tri oblika''), ?esto definisano kao ''hinduisti?ko trojstvo'', ozna?ava tri osnovna boanska aspekta, koji se manifestuju u oblicima tri vana Deva arhetipa:

Brahma je Kreator (Stvoritelj)
Vinu je ?uvar
iva je Unititelj

To Trojstvo se ?esto zamilja kao jedinstveno boanstvo, predstavljeno sa tri glave na jednom jedinom telu (sanskritski: trishiras, ''trostruka glava'').

Po verovanju u Trimurti, ove Boanske figure su, jednostavno, razli?iti aspekti povezani u jednom jedinstvenom Bogu (koje se zove i ??vara ili Saguna Brahman), pojava sli?na Trojstvu iz hri?anske religije ili trojstvima mnogih indoevropskih boanstava (Odin, Tor i Frejr; Jupiter, Neptun i Pluton, itd).

Tako, ako krenemo da istraujemo dubinski, ova tri aspekta trimurtija, na?i ?emo se pred mogu?no?u da napravimo greku u tuma?enju. Istina je da je Trimurti sa?injen iz tri stvari, ali je ta?no i da one nemaju nikakve veze sa tri figure iz sadanjeg katoli?anstva, odnosno; Otac, Sin i Sveti Duh, koji su vezani za duu, um i duh, nalaze se u telu kao Tabernakl Svetog Trojstva.

Trimurti, me?utim, ima veze sa trostrukom manifestacijom kreacije u kojoj je Braman Svest, Kruna kabalisti?kog drveta ivota, Vinu je prvi kreator, odnosno Mudrost, po Kabali, i na kraju iva je drugi Kreator, odnosno inteligencija. Ali Brama je neto drugo!

Ako pokuamo da uporedimo ivu, Vinu i Bramu sa tri figure koje proisti?u iz opisa dua pod dubokom hipnozom, imamo neverovatne potvrde. Ali po?imo redom.

Brama

U hinduisti?koj religiji, Brahma ili Brama predstavlja jedan od aspekata Boga, tako?e i prvu Osobu u Trimurtiju (to je Sveto Trojstvo u hinduizmu, koje ?ine Brahma, Vinu i iva), u kojem se prepoznaje kao Kreator.

Brama nije isto to i Braman; dok ovaj drugi simbolizuje pojam nepromenljivosti, ve?nosti, imanencije i transcendentalne stvarnosti, Osnovu svih bi?a, Brama je jedan njegov predstavnik kao to su i druga personifikovana boanstva; Braman sa svojim svojstvima, u osnovi svestan samog sebe, ozna?ava jedan vid Ivare.

Brama je prvo bi?e koje nastaje na po?etku svakog kosmi?kog ciklusa (ili kalpe), predstavlja prvo ispoljavanje Bramana i zbog toga se smatra za arhitektom univerzuma, ocem svih bi?a. Prikazi Brame ozna?avaju razne elemente, od kojih svako od njih ima svoju vrednost i svoje sopstveno zna?enje:

tradicionalno je predstavljen sa ?etiri glave, ?etiri lica i ?etiri ruke, a tako?e i sa ?etiri noge, pri ?emu je svaka glava namenjena da izgovara po jednu od ?etiri Veda.

U ?etiri ruke dri:
  • ?au sa vodom, koja se koristi za stvaranje ivota odnosno ozna?ava simbol uma.
  • brojanicu koja ra?una prolaznost vremena, simbol duha.
  • tekst Veda, simbol i opis due.
  • lotosov cvet kao simbol ve?nog ivota, drvo ivota, simbologija DNA, telo.

Voda je arhetip uma: ne zaboravimo da se u vebi mentalne simulacije (SIMBAD), koju smo predstavili u drugim ?lancima, um ?esto izjedna?ava sa vodom, i boju koju subjekat pod Simbad-om navodi jeste boja vode.

U Simbad-u je prolaznost vremena ozna?ena pojmom duhovnosti i ima boju vatre, dok je dua u svim kulturama predstavljena bezvremeno?u i emocijom,i stoga je za Junga i primitivne narode njeno sedite u srcu.

Budu?i da je Vrhovni Princip kosmosa, Brama ima svoje sedite u srcu, ?ovekovom centru ivota. Srce je organ koji simboli?no predstavlja integralnu celinu (ujedinjuju?i fizi?ko telo, polje energije i boanski duh). U stara vremena se govorilo da je srce sedite inteligencije upravo zbog toga to se poistove?ivalo sa stanitem Univerzalne Inteligencije.

Zavrni deo Veda, Upaniade kau :

U Brami-Puri,seditu Brame nalazi se stanite unutar kojeg je mala upljina ispunjena Etrom; potrebno je traiti ono to se nalazi na tom mestu i prepozna?e se ...Ovaj Princip koji boravi u srcu je manji od zrna pirin?a, manji od zrna ita, manji od zrna sla?ice, manji od zrna prosa, manji ?ak i od klice u zrnu prosa; taj Princip koji se nalazi u srcu je ?ak ve?i i od Zemlje, ve?i i od atmosfere, ve?i od neba, ve?i od svih tih svetova zajedno.

Ovaj pojam smo u naim prethodnim radovima ve? bili opisali terminom Iluminator: sedite svesti, odnosno Bramana.
Izvorni lotosov cvet, sa tri latice, za Egip?ane i isto?njake kao i za nordijske narode sa varijantom simbola Triskel, predstavlja drvo ivota gde cvet ozna?ava telo koje sadri tri komponente: duu, um, duh.
 

Geneza
 

Braman

Braman sadri ?etiri aspekta Brame tj. telo, um, duu i duh, ili jo bolje re?eno re?ima evropskih alhemi?ara, zemlju, vodu, vazduh i vatru. Dakle, Brama je celokupnost manifestacija tj.tela, uma, due i duha koji je prvi stvoren od strane Bramana. Braman, nakon to je stvorio preduslove za stvaranje ostalog, stvara svoje prve dve kreacije: one to ih mi nazivamo dva kreatora: Vinu i iva.

I, ovde nailazimo na prva iznena?enja.

Vinu

Ovo je prvi kreator, onaj kojeg mi tako imenujemo.

Vinu se smatra sveobuhvatnim boanstvom, sa razli?itim aspektima. Poznata je kao purua maha purua ili paramatma, Uzviena Dua ili kao ein tj. Celokupnost, koja sadri sve due. Predstavlja tako?e i Bagavat gde termin baga(bhaga) ozna?ava Slavu Boiju. Vremenom Vinu se inkarnira u svojih deset manifestacija koje su ispod pore?ane po redu. Deset Avatara Vine ili Desavatara imaju hronoloki red:

Matsja (matsya), riba
Kurma, kornja?a
Varaha,vepar ili divlja svinja
Narasimha, ?ovek-lav (Nara-?ovek, simha-lav)
Vamana, patuljak
Parashurama, Rama sa sekirom, stanovnik ume
Rama, Sri Ramachandra, princ kraljevstva Ayodhy
Krina (ozna?ava tamno ili crno)
Balarama ili Buda
Kalki (Ve?nost, vreme ili Ruilac Zla) koju hiduisti?ka tradicija ?eka na kraju Kali Yuge, savremeno doba.

Geneza
 
Ovde nailazimo na prvo iznena?enje. Dobri Vinu se inkarnira prvo u Ribu.To je ono to smo ve? nazna?ili sa Prvim ?ovekom (PM), ono to je u jevrejskoj Kabali Adam Kadmon, tako?e je i riba, Oannes. Pita?ete, zato ba riba? Zato to je simbol ribe povezan sa dva vana aspekta nae prolosti, jednim potpuno realnim i drugim idejnim i simboli?nim. Prvi aspekt, realni, povezan je sa evolucijom. Naime, od riba su potekli vodozemci, a od njih su nastale ptice, zmije i sisari. Stoga, prva kreacija se mora inkarnirati i manifestovati u ribi. Naime, prema teoriji evolucije ?ini se da bi se moglo pretpostaviti, da na planeti nije bilo uslova za promenu, ribe ne bi imale nikakvu elju da iza?u iz vode da bi preivele i ne bi dale ivot narednim vrstama. Ribe bi evoluirale kao takve. Tako?e, neki tvrde da je humanoidna forma najprakti?nija forma za opstanak, i to bi trebalo da je glavni razlog zato vanzemaljci koje sre?emo na ovoj planeti imaju antropomorfnu humanoidnu formu.

Da su klimatski uslovi na planeti primorali ribe da iza?u iz vode, one bi se za nekoliko milijardi godina transformisale u vodozemce. Ali bi ?ak i oni, vremenom, poprimili humanoidni izgled, sa dve noge, dve ruke, dve nozdrve, dva oka i tako dalje, iako sa milion razli?itih mogu?ih varijanti, kao uspomenu na njihovu prolu DNA. Prema tome, prvi ?ovek Adam Kadmon ili prva manifestacija ili inkarncija Vine, moe da bude samo ?ovek-riba. Postoji i drugi razlog koji, iako samo idejno, eli da nam saopti da je prvi ?ovek bio riba ili da je imao neke veze sa vodom. Naime, prema legendi o Velikom Potopu, prvi ?ovek spasava ?ove?anstvo od katastrofe koju je sam izazvao i prema tome, on je bi?e koje deluje na vodeni svet, naseljava ga i manipulie njime.

http://www.magikwand-webdesign.com/vishnu.html

Voda koja je specifi?an ambijent, podse?a na primitivni element od kojeg ivot poti?e i na fluidno stanje prvobitne haoti?ne materije. Riba spasava od potopa prvog ?oveka, Manu-a tako to ga prevozi u jednoj barci.

Korespodencije sa Pistis Sofijom

U prethodnom ?lanku pod naslovom Postanak, otkrili smo kako Adam Kadmon ili Prvi ?ovek proizvodi seriju kataklizmi,od kojih je, hronoloki pri?ano, poslednji Veliki Potop, da spre?i ?oveka da razume i shvati boiju tajnu ili jo preciznije, da ga spre?i da postane svestan da je on dua. Tako PM (prvi ?ovek), Oannes ili kako god elite da ga nazovemo, Vinu u svojoj prvoj inkarnaciji, s jedne strane ele da unite ?ove?anstvo ali, s druge strane, ne mogu dozvoliti sebi taj luksuz da unite sve kontejnere due. Oni samo ele da uspore, ili ta?nije, blokiraju proces osve?ivanja, koji je ?ovek pokrenuo ne bi li otkrio svoju duu. Dakle, s jedne strane, Matsya, riba izaziva potop, ali s druge, pokuava da spasi nekoliko ljudi: Noa (kod Jevreja), Upnapistin (kod Vavilonaca), Manu (kod Hindusa) da bi ljudska rasa mogla da nastavi sa ivotom makar i u teko?i, i da bi mogla da konstruie jo zamki za due. Due koje slue PM-u, kao to smo unapred videli, da bi mogao da uvede u ljudske kontejnere delove due samog Prvog ?oveka. Tako ?e due inkarnirane u PM-u iskusiti smrt kroz umiranje ljudi ali ne i kroz umiranje svih Adama Kadmona koji bi ina?e iveli ve?no, kradu?i ?oveku sa ove planete iskustvo smrti.

Tako u Pistis Sofiji, ili Knjizi Spasitelja, apokrifni spis (jevan?elje) gnosti?kog porekla, napisan na koptskom jeziku najverovatnije u drugoj polovini III veka, nalazimo tajno otkrovenje vaskrslog Isusa pred okupljenim u?enicima (me?u kojima i Mariju Magdalenu, Bogorodicu i Martu) tokom narednih 11 godina nakon njegovog uskrsnu?a. Budu?i da je bio zagubljen vekovima, po?eo je da se prou?ava tek od 1772.god.zahvaljuju?i Askew kodeksu. Prona?ene su i razne varijante me?u papirusima iz Nag Hamadija 1945, ali ono to nas sad interesuje od tog teksta, jeste kosmogonija univerzuma gde enske figure zauzimaju ogromni zna?aj, i moda su ba zbog toga ovakvi traktati izopteni iz uopte razmatranja nae katoli?ke Crkve, isto kao i kod Jevreja i kod Islamista, tri sveta koja su apsolutno muka.

Jedan veliki deo ovog prona?enog dela je posve?en enskim figurama, ali je o?igledno da takve figure ne inkarniraju figuru Eve iz zemaljskog raja ili njene ?erke ili emanacije. Jasno govore o dui. Eva nije prva ena u zemaljskom raju niti je Adam prvi ?ovek, ve? predstavljaju, u ovom spisu, enski princip due i muki princip duha. Navodimo ovde taj tekst koji je uzet iz traktata o An?elima koji su izdali Giorgio Agamben i Emanuele Coccia ( Neri pozza, Vi?enca, 2009) zato to u ovom delu An?eli ili Arkonti predstavljaju deo P? (prvog ?oveka).

Ali pro?itajmo neke delove ovog teksta:

Eva ponovo bee trudna: rodi Noreu i re?e: On je rodio (stvorio) za mene devicu kao pomo? za naredne generacije ljudi. Ovo je devica koju nikakva sila nije zaprljala. I tada su ljudi po?eli da se mnoe i da postaju bolji.

enski princip stvara enu odnosno, od nje vodi poreklo jedna njena manifestacija pod formom due. I tako su ljudi postali bolji zato to su postali svesni. Ali, stvari su krenule naopako za ljude.

Arhonti su se skupili me?u sobom i rekli: Hajdemo, naim rukama prizovimo potop i unitimo svako meso, od ?oveka do zveri. Ali kada je arhont snage prepoznao njihov plan, re?e Noi: napravi sebi barku od drveta koja ne truli i sakri se u njoj i ti i tvoja deca, sa zverima i pticama sa neba, velikim i malim i odvedi ih na vrh planine Sir. Tada Orea (Norea, dua, prim.aut.)ode do njega, i poto je elela da se popne u barku, ovaj joj ne dozvoli. Ona dunu na barku i zapali je. On napravi barku drugi put.

Noa mora biti spasen od strane arhonta (PM-a) zato to se kontejneri dua moraju spasiti, ali moraju ostati glupi, stoga, dua se, na momenat, ne sme popeti u barku. Dua ?iji arhetip je vetar duva na barku i ona se zapali, kao u slu?ajevima samosagorevanja ili sagorevanja vanzemaljaca koji su bili isprovocirani od strane rtava otmice, odnosno od strane njihovog duevnog dela, za vreme njihove pobune. Me?utim, pri?a se ne zavrava ovde.

Arhonti su joj krenuli u susret s namerom da je prevare: najve?i me?u njima joj re?e: tvoja majka Eva poti?e od nas. Ali Norea se okrenu i re?e im vi ste arhonti tame, vi ste prokleti, vi ste upoznali moju majku, me?utim upoznali ste vae privi?enje. Ja, ustvari, ne poti?em od vas, ve? sam dola od gore. Arogantni arhont joj uzvrati svom snagom i lice mu postade crno kao zemlja. Re?e joj smelo ti treba da bude naa robinja kao to je bila i tvoja majka Eva.

U ovim re?enicama pronalazimo upravo onu situaciju za koju nam je dua otetih govorila. S jedne strane stoji PM koji eli duu po svaku cenu jer je smatra svojom robinjom, a s druge dua koja ne eli da robuje. Sem toga, ima jedna stvar koja postaje sve jasnija i jasnija. Dua u hipnozi, a ?ak i u mentalnoj simulaciji, kae da je PM kontejner unutar kojeg, zapravo, nema due koja u stvarnosti obitava u ljudskim telima, ve? postoji neka vrsta njenog odraza u ogledalu, koje slui da bi PM mogao nekako da ivi tokom tog perioda u kojem dua boravi u ljudskim kontejnerima.

Neverovatno je kako je mogu?e tuma?iti simbolizam tih pri?a polaze?i od iskustava hipnoze, belee?i razgovore koje dua vodi sa nama. Pri?a se nastavlja sa silaskom Eleleth, simbolom mudrosti koji pomae Norei da se oslobodi od arhonta.

U jednom drugom delu teksta, ona koja je stvorila Evu koja ?e kasnije stvoriti Noreu, Sofija kao princip svesti, pri?a sa kreatorom, ili bolje arhontom, ili PM, ili Adamom Kadmonom naizmeni?no i evo kako se izraava:

Ja sam Bog i nema nikog van mene. To izgovorivi, zgrei protiv svih besmrtnih, ali oni primie njenu re? i sa?uvae je (odnosno,pustili su da kae, prim.aut.). Smatraju?i to za arhontovu bezbonost, Pistis se uznemiri i ne pokazavi se re?e ti grei Samael tj. slepi Boe. Postoji , jo pre tebe, jedan sjajni besmrtni ?ovek, on ?e se manifestovati u telima koje ste vi oblikovali, on ?e te zgaziti, kao ove slomljene glinene ?upove; ti i tvoji ?ete si?i kod tvoje majke u ambis. U stvari, na kraju ?e i?eznuti sva neuspelost koju ?e istina izneti na videlo. Pro?i ?e i bi?e kao to nikada nije bilo.

To je ono to nam dua otkriva u hipnozi kada kae...PM ?e biti primoran da si?e dole i uzgubi besmrtnost. Sjajni besmrtni ?ovek su ljudi sa duom sa ove i drugih planeta zato to se u njima manifestovala dua, u telima koja su oni sami ( vanzemaljci prim. prev.) napravili da bi ih koristili kao kontejnere due.

Dve due u Pistis Sofiji

Kao to znamo, postoje dva izvora due: jedan koji dolazi od prvog kreatora i drugi koji poti?e od drugog kreatora, onog koji kreira stvari bez tela i koristi tela stvorena od strane prvog kreatora. Prilikom paljivog ?itanja Pistis Sofije,?ini se da je ovaj problem dobro opisan unutar ovog gnosti?kog teksta. Pistis, svest, gnoza, stvara Evu, duevni deo univerzuma, koja ra?a dve k?eri: jedna je Norea (Orea), a druga je Zoe. Kada Norea zatrai od an?ela Eleleth-a da je podu?i o pravoj prirodi arhonta, ona sazna koliko su oni zli, ali isto tako sazna da postoji i druga Evina ?erka, Zoe koja ?e kao i ona da uhvati Akeronte i da ih prijavi odnosno, da prijavi njihov greh gordosti(oholosti).

Dok Norea predstavlja duevni deo prvog kreatora, Zoe predstavlja duevni deo drugog kreatora, koja nema takva iskustva, i Pistis Sofija je podu?ava o onome ta se desilo. Ona joj sedi sa desne strane (arhetipska zona due, odnosi se na desnu hemisferu mozga gde obitava dua i jungovsko nesvesno, prim.aut.).

Geneza
 

Reinkarnacije Vinu

Dakle, prva inkarnacija Vinu je PM, ?ovek-riba, onaj koji je izazvao veliki potop iz straha da ne izgubi duu, iz straha da ne postane smrtan pred pravim ljudima. Slede?i avatar je Kurma, kornja?a, koji simbolizuje prelazak iz vodene egzistencije u zemljanu. I, u stvari, nakon mitolokih ljudi-riba, dolaze druga stvorenja, druge indirektne inkarnacije Vine, koji su nita drugo do nai vanzemaljci. Na prvom mestu nalazimo vodozemne vrste Sauroide. Tre?i put, Vinu se pokazuje kao vepar, osloba?a zarobljenu zemlju na dnu okeana i osvetava je, ve? u?vr?enu, da bude potpora ivotinjskom svetu. Poslednja faza tranzicije, ona izme?u ivotinjskog stanja i ljudskog, krije se u ?oveku-lavu, zverska odora presvu?ena od boga da bi unitio demona koji se protivi njegovom kultu. ?ovek-lav, Narasimha, ?ini se da nas vodi do mita o vanzemaljcu Orange sa vertikalnim zenicama i crvenom grivom. Peti avatar je patuljak Vamana koji je siao na zemlju da bi oduzeo zlom Baliju vladavinu nad svetom sa tri simboli?na koraka, koji vra?aju boiju vlast zemlji, atmosferi i nebu. Fizi?ki, mogli bismo re?i da je ova vrsta vanzemaljca onog sa glavom u obliku srca. U hinduizmu, Parashurama Bhargava je ime estog avatara Vine, peti sin Jamadagni-a i Renuke, koji se inkarnirao tokom Treta Yuge da bi porazio klasu ratnika (kshatriya) koji su drali vlast u svojim rukama. Ime doslovno zna?i Rama sa sekirom (od sanskritskog parashu, sekira). Ovaj subjekt dosta podse?a na nordijskog Odina.

Rama inkarnira idealnog vladara, hrabrog i pobonog, zatitnika dharme, boanskog zakona. Ramini podvizi i likovi u Ramajani, toliko dragi hinduisti?kom duhu, stvaraju jednu od popularnih tema u ikonografiji. Krina, slede?i avatar, predstavlja najintrigantniju figuru Vininog hrama. Bog je predstavljen crne koe, crne kao mrak, i simbolizuje boansku nedostinost, i o tome smo ve? dosta govorili kada smo upore?ivali figuru jevrejskog Hrista sa Krinom. Oko devetog avatara, tradicija se ne slae. Po jednoj od najrasprostranjenijih varijanti se tvrdi da je Vinu preuzela odoru Bude, velike li?nosti koja je ivela u VI veku pre Hrista a onda je doivela oboenje, koji je propovedao ivot u odricanju materijalnih dobara. Kalkin, poslednji silazak boga, jo uvek pripada budu?nosti: pojavi?e se kao beli konj i uniti?e ovaj svet koji je ve? degenerisan da bi dozvolio ra?anje novog doba, ?istijeg.

http://www.riflessioni.it/cultura-vedica/kali-yuga.htm
 

Kraj

Ve? smo rekli da u mitu postoji opis prolosti i sadanjosti, ali ?ak i budu?nosti, i zato pokuavamo da shvatimo ta ?e se desiti u budu?nosti iz analize mita i upore?uju?i mit sa onim to nam govore nae rtve otmice ili ta?nije re?eno, njihovi duevni delovi, u hipnozi. Kalkin je povezan sa mitom o konju, ali ovo nas tako?e podse?a na Apokalipsu u jevrejskom svetu.

Geneza
 

?etiri jaha?a apokalipse su toliko zli da moraju pasti na samom kraju ljudskog roda. Konji su bele, crvene, crne i zelene boje.

Jaha?, u svojoj dualnosti, predstavlja na duh, a konj mu je njegovo telo. Svako od nas je u ivotu istovremeno i konj i jaha?, i kao to jaha? upravlja svojim konjem, tako svako ljudsko bi?e treba da se brine o svom telu. Poznavanje stanja konja, prepoznavanje da li njegove smetnje i njegove slabosti dolaze od njega ili od jaha?a, zahteva veliku mo? rasu?ivanja. U toku naeg zemaljskog hodo?a?a ?esto toliko puta naglaavamo kontrast tog dualizma jaha?a (muko-snaga-razum-leva strana mozga; ensko-nenost-strast-desna strana mozga) da zbog toga gubimo iz vida pravi cilj preduzetog puta: uivanje u podarenom ivotu.

Tako se izraava monaki red religioznog karaktera, po naem miljenju, masonski A.M.E.S.

http://pietapellicano.net/?page_id=5

Geneza
 

Simbologija konjske figure nam se ?ini jo kompleksnijom: Konj je mo?no sredstvo koje nosi jaha?a, i jaha? je taj koji svojom voljom nanosi zlo. Konj je samo njegov spoljanji oblik koji odre?uje snagu i vernost svom vlasniku. Konj je samo aparat, sredstvo pomo?u kojeg se ostvaruje radnja, ili predstavlja doga?aj koji se estoko obruava na ljude. Kalkin je manifestacija Vine, Zevs ili Jupiter, Bog sa to?kom.

http://www.bifrost.it/CELTI/2.Divinitagalliche/03-Iuppiter.html#E

Jupiter je u Galiji, u Rimu, me?u Keltima i simbolie ga to?ak to poredimo sa terminom Chayyot Tore (Torah) gde je jedno poglavlje posve?eno takozvanim nebeskim ko?ijama, prave pravcate maine koje idu od Saturna do Venere, prava prevozna sredstva kojima se An?eli kre?u u naem svetu. Ime Kalki se ?esto koristi kao metafora za ve?nost ili vreme.

Poreklo re?i mogu?e da vodi od re?i kalka ( ne?isto?a, zlo), ozna?avaju?i na taj na?in Ruioca zla. Na hindi jeziku kal ki avatar ozna?ava avatar sutranjice. Me?u drugim interpretacijama baziranim na raznim etimologijama sanskrita, nalazi se i Beli konj da ozna?i svog konja, jednog od proro?kih atributa. Izme?u ostalog, prema nekim verzijama mita, Kalki ?e morati da se suprotstavi demonima blizancima, Koki i Vikoki ( Koka i Vikoka), sli?ni Gogu i Magogu (Gog i Magog) iz Apokalipse 20:7-8, Gige i Ogige iz gr?ke tradicije, Kaku i Muku (Caco i Muco) iz rimske. Pri?a kae da je Brama obavestio Kalki da su dva demona, Koki i Vikoki, besmrtni i da ne mogu biti ubijeni u bitci, osim ako ih ne suprotstave jedan protiv drugog, i ubiti ih u istom momentu, tako da srede jedan drugog.

http://en.wikipedia.org/wiki/Koka_and_Vikoka

Dva demona su tako?e i predstavnici dva demonska naroda. Dakle, Kali Yuga je simboli?ki predstavnik takozvanog Sutona (sumraka) Bogova, trenutak u kojem ?e oni biti poraeni a ti Bogovi su, ustvari, vanzemaljci sa telom i oni bez tela, svi spremni za rat, gde je plen prikazan duevnim delom ljudi. Kako se zavrava ta bitka? Ko pobe?uje?

O?igledno da to ne moemo da napiemo, jer zavisi od nae svesti ko ?e pobediti, ali u ovom mitu ne postoji ideja da ?e zemlja jo jednom biti unitena i ponovo izgra?ena kao i ostalih pet puta.

http://www.gruppom1.it/doc/articoli/lft_storiaantica.pdf

Jo kod Maja nailazimo na uznemiruju?i znak koji se tako?e moe na?i i u svetim spisima indijske religije i katoli?ke, a tako?e i u spisima starih Grka. Prema njihovim tekstovima i spisima, ?ovek bi trebalo da je stvoren pet puta, a uniten ?etiri puta planetarnim kataklizmama. ?ak i prema ezoterijskoj studiji koju je iznela Blavatzky, Knjiga o Dianu (Dzyan), ?ovek je stvoren pet puta. ?ak i u ovom slu?aju, duevni deo naih rtava otmice u hipnozi potvr?uje ovaj podatak.

Geneza
 


iva ruilac (unititelj)


Sada treba da usredsredimo nau panju na drugog kreatora odnosno, ivu. iva je jedan od aspekata Boga po hinduisti?koj religiji, kao i tre?a Osoba u Trimurtiju, unutar kojeg je poznat i kao Ruilac i kao Kreator (Stvoritelj).
Po ivaizmu, iva je uzvieni aspekt Boga, jedan od dva glavna monoteist?ka religijska pravca (drugi je Vinuizam, monoteizam Vine). Prakti?no, onaj ko oboava ivu, oboavao bi ?avola u katoli?koj religiji, gde se Ruiocu pridaje potpuno razli?ito zna?enje.Treba se podsetiti da je ?avo pandan dobrom kreatoru (odnosno pravednom, prim.aut.) kod Jevreja. Ali kakav je taj iva?

Geneza
 

Potrebno je imati na umu simbol Pashupati (Gospodar Zveri, Hri?anski ?avo) koji se nalazi na pe?atu prona?enom u Mohenjo Daro, jednom od najve?ih gradova-drava civilizacije u dolini Inda. Ovaj podatak nam sugerie da iva nije Bog Indo-Arijevskog porekla, nego da njegovi koreni vuku iz naroda oko doline Inda, prastanovnika Dravida ili plemena koja su naseljavala potkontinent. iva ima uzvienu, uzdignutu ulogu u hinduizmu, to bi zna?ilo da sam hinduizam nema indoevropsko poreklo, ve? da predstavlja sintezu raznih indo-arijevskih i dravidskih uticaja zajedno (prim.aut.). Izme?u obrva se nalazi tre?e oko, oko mudrosti i oko sveznanja, koje je u stanju da vidi sa one strane vidljivog. Ovaj atribut je povezan sa epifizom i ivinom ruila?kom i divljom energijom sa kojom unitava zlo i grehove, na ?elu nosi rastu?i mesec, predstavlja mesec od pet dana (panchami) , biser koji se pojavio nakon meanja mle?nog Okeana ( Mle?nog Puta, prim.aut.). On se nalazi blizu tre?eg oka i predstavlja mo? Some, rtvenu ponudu, da bi ozna?io da poseduje i mo? stvaranja i mo? ruenja. Mesec je i simbol merenja vremena, rastu?i ozna?ava ivinu kontrolu nad vremenom. Prema tradiciji, iva nema prave avatare kao to to ima Vinu. To je zbog toga to dok Vinu silazi na ovaj svet putem svojih avatara, iva se manifestuje, na ovom svetu, putem ivotnih formi. Ipak, razni likovi se smatraju manifestacijama, a ne inkarnacijama. Me?utim, o?igledno je da iva predstavlja drugog kreatora, onog to je izgubio duu i stoga nema telo i ne moe da se inkarnira, ve? samo da se manifestuje kroz tu?a tela. iva ima oko ili neto sli?no tome na sredini ?ela, i kako a da ga ne uporedimo sa vanzemaljcem Horusom, manifestacijom ive, svojom spoljanjom stranom, poto ona unutranja koju smo mi nazvali Ra zbog sli?nosti sa egipatskim bogovima, predstavlja pravu kreaturu ive.

Geneza
 

iva ima kao simbol i mese?ev srp, i vanzemaljca Horusa nalazimo zajedno sa arapskim vojnicima koji imaju polu-mesec kao simbol, a tako?e je i simbol OM-a, i vanzemaljca Ringhio (lano telo koje sadri jednog drugog pravog vanzemaljca bez tela koji poti?e od drugog kreatora).

Geneza
 

Neki oteti su prepoznali ovaj simbol kod arapskih vojnika i kod plavih vanzemaljaca sa est prstiju, i jedni drugi su ga nosili na grudima. Subjekti koji nisu poznavali arapski, opisali su ovaj simbol kao: trojku, obrnutu peticu i zarez.

I ovog puta sve podse?a na svet Bogova arapsko-arijevske stare mitologije. iva predstavlja Gospodara koji unitava odvojenost u individualnoj dui (Jivatma tj.Ruah kod Jevreja), i uzvienu Duu (Paramatma tj.Nestamah kod Jevreja). Kod hinduista, termin ruilac, uopte nema negativnu konotaciju, sve dok se ta ruila?ka energija koristi za unitavanje sila zla.

iva tj.drugi kreator, onaj koji ne poseduje telo i koji se ne inkarnira, ve? se manifestuje kroz tu?e manifestacije (one od prvog kreatora), predstavlja ?avola za katolike, dok je za hinduiste samo jedan od dva izbora u svetu u kojem su ?ak i Bogovi dualisti?ni.

iva, trozubac i njegova imena

iva ima za simbol trozubac koji se poistove?uje sa simbolom vremena.

Geneza

Iz liste ivinih imena, prime?uje se da se neprestano poziva na svoju uzvienost, na pobedu nad besmrtno?u, na trozubac, na osvajanje vremena. Ne moemo, a da ne primetimo i ovde sli?nost sa vanzemaljcom Horusom koji sadri vanzemaljca Ra, koji ivi u bezvremenskom svetu, koji eli nae due, koji trai besmrtnost i koji poseduje neto to li?i na tre?e oko na ?elu.

Sadashiva, Ve?ni iva
Shankara, blagotvoran i koji donosi sre?u
Parameshvara, Uzvieni Gospodar
Maheshvara, Veliki Gospodar
Mahadeva, Veliki Bog
Mrtyumjaya, Pobednik nad smr?u
Mahabaleshvara, Veliki Gospodar Snage
Tryambakam, Trinetrishvara ili Trinetra Dhari, sa tri oka (simbol Sveznanja)
Mahakala, Veliko Vreme ili Osvaja? Vremena
Nilkantha, plavog grla
Trishuladhari, Onaj to upravlja Trozupcem
Chandra Shekhara, Onaj to nosi Mesec
Nataraja, Gospodar Plesa
Pashupati, Gospodar ivih bi?a
Yogishvara, Gospodar Yogija

Neverovatna je povezanost sa rimskim Neptunom i gr?kim Posejdonom.

Posejdon (iva, drugi Kreator, prim.aut.) je bio sin Kronov (Braman, Svest, prim.aut.) i Rein (Eva u Pistis Sofiji, Dua, prim.aut.). Prema tradiciji, smatra se za starijeg brata Zevsovog (Vinu, prvi Kreator, prim.aut.). Posejdon kao i iva, dri u ruci trozubac ali uvek u desnoj ruci, nikad u levoj, to ozna?ava da ono to trozubac predstavlja, za njega tek treba da do?e, i nalazi se u budu?nosti.

Geneza

Ako nam sa jedne strane, trozubac i iva prikazuju Boga bez tela, ali koji se ra?a iz mora, kao to je, izme?u ostalog, i prva inkarnacija Vine, Bog Riba (Prvi ?ovek, Adam Kadmon, prim.aut.), dolazimo do zaklju?ka da simboli?ki broj tri dobija neku ve?u vrednost od simboli?ke. Bile su tri latice na lotosovom cvetu, zatim, dua, um i duh su tri komponente kojima upravlja trozubac, ili stabljika mitskog cveta. Nai vanzemaljci su opisani uvek sa nekoliko simbola na grudima ili na medaljonima koji im vise oko vrata, gde simboli?no tri dominira. Neptun (gr?ki Posejdon), sin boga Saturna (Kronos, nikad ro?eni JHWH kod Jevreja, Svest, prim.aut.) i Jupiterov (Zevsov) brat, kralja Bogova, bio je mu Anfritite, jedne od nereida, sa kojom je imao sina Tritona. Ipak, Posejdon je imao brojne druge ljubavne pri?e, naro?ito sa nimfama sa kojima je stvorio brojnu decu koja su bila poznata po varvarizmu i okrutnosti, me?u kojima i giganta Oriona (samo ime vodi poreklo od vanzemaljaca Horusa, ?ije telo zauzima Ra) i kiklopa Polifema (vanzemaljac, jako visok sa tri oka od kojih se jedno nalazi na ?elu, takav da podse?a na mit o gigantu Polifemu iz gr?ke mitologije); sa gorgonom Meduzom je za?eo Pegaza, ?uvenog krilatog konja, konja kojeg ?emo, podse?amo, na?i kao simbol kraja u Armagedonu tj.kraju vremena.

http://digilander.libero.it/AkiraKoga/NettunoPoseidone.htmlZaklju?ci

Nakon svih naih izlaganja koje smo vam predstavili u ?lancima, Genaza i Geneza II, verujemo da smo vam dovoljno naglasili neke aspekte nae pri?e. Prvi naglasak je najlake pokazati i povezan je sa jedinstvenim korenom nastanka naih mitova. Posledice tih analiza dovode do zaklju?ka da su nae aktuelne civilizacije, u stvari, plod propasti mnogih drugih civilizacija sve do one pre potopa, od kojih je ostao trag u mitovima i legendama, koje, izme?u ostalog, svako od nas nosi zapisane u svojim DNA, i iako nije zapisano ni u jednoj knjizi, ono je stalno prisutno u nama, i viri odnosno, pronalazi na?ina da iza?e putem nae kreativnosti, nae volje da piemo knjige, da pravimo filmove, da izmiljamo pri?e; takve pri?e nikad nisu izmiljene, ve? predstavljaju ostatke realnosti to se nakad dogodila, koja se deava i koja ?e se desiti, ponovo interpretirana putem naeg uma, kao prevodilac arhetipova univerzuma.Potrebno je da se jo jednom osvrnemo na ?injenicu, koliko je efikasno sluiti se mitovima za razumevanje sveta koji nas okruuje.

http://valterbinaghi.wordpress.com/2008/06/28/miti-e-archetipi-di-carl-gustav-jung/

Geneza

Karl Gustav Jung je koristio mit kao sredstvo za razumevanje snova i pokuavao je da racionalizuje arhetipsko zna?enje modernog ivota, tako to se bazirao na ideji da je ve? sve na neki na?in napisano preciznim pravilima, arhetipovi. Da bi objasnio ponaanje modernog drutva, polazio je od analize mitova.

Me?utim, mi smo danas u?inili suprotno. Poli smo od sadanjosti, i od razgovora sa najdubljim delom nas samih. Pitali smo duu da nam kae kako je stvoren Univerzum, i iz tih razgovora smo shvatili zna?enje starih mitova, nalaze?i u njima nepobitni trag vanzemaljaca, demona Bogova, koji su nas iskoristili i izmanipulisali za svoje ciljeve, tako to su nas naterali da poverujemo da su oni nai gospodari. http://www.riflessioni.it/enciclopedia/mito.htm

U dananje vreme, ?ini se da je analiza mitova najbolji metod za prou?avanje evolucije ljudskog bi?a u ?itavom Univerzumu.

Kao to se danas na moderan na?in, podu?ava istorija tako to se krene od sadanjosti pa se vra?a u prolost sve do pe?inskog ?oveka, tako se i sinteza organskih materija ostvaruje polaze?i od finalnog proizvoda i odgovaraju?im pravilima se ide u nazad sve do karbonskog hidrogena i kiseonika, isto tako smo i mi usvojili taj novi pristup koji pokazuje svoju funkcionalnost, prikazuju?i nam, jo jednom, da su vanzemaljci nai Bogovi i demoni, koji su uprljani tekim gresima tokom njihovih evolutivnih procesa, i da su oni ti koji su u?inili prvi greh : postati kao Bog (greh oholosti,gordosti, prim.aut.).

Poslednja lekcija koja proisti?e iz svega lei u onome to je izvan prisustva ili odsustva fenomena vanzemaljaca: rezultat ovog poslednjeg istraivanja je da onaj ko poveruje u bilo kakvog Boga, bi?e neizbeno osu?en na ve?nu glupost: katoli?ki, jevrejski, hinduisti?ki, hri?anski, maometanski, budisti?ki, intoisti?ki, masonski, ili koji god.

Pogledaj na svog Boga: on ivi pomo?u tebe, i na kraju vremena, nakon to te iskoristi, baci?e te u nitavilo.


Dodatna literatura:

Literatura o ?oveku-ribi

1. Boujou J.: Comment. Current Antrophology br.12 str. 159 (1991).
2. Bullard T. E.: "Ancient Astronauts", in The Encyclopedia of the Paranormal, ed. G.Stein (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1996), str. 30-31.
3. Comoretto G.: Il mistero dei Dogon e Sirio B.
4. Carrol R. T.: Skeptic's Dictionary: "The Dogon and Sirius".
5. Griaule, M.: Dieterlen G.: "Conversations With Ogotemmeli: An Introduction to Dogon Religious Ideas" (1948, reprint Oxford University Press 1997).
6. Griaule M., Dieterlen G.: "Un sisteme soudanais de Sirius", Journal de la Societe des Africanistes, br. 20 str. 273-294 (1950).
7. Oberg J., "The Sirius Mystery".
8. Ortiz de Montellano B. R.: "The Dogon People Revisited", Skeptic Inquirer, n. 20(6), str.39.
9. Peter J., e Thorpe N.: "Ancient Mysteries" (Ballantine Books, 1999).
10. Randi J.: (Ed. Avverbi, 1999), str. 92-95.
11. Sagan C.: "Broca's Brain" (New York: Random House, 1979) poglavlje. 6.
12. Temple R. G.: "The Sirius Mystery", (London, Sidwick and Jackson, 1976.
13. Temple R. G.: "The Sirius Mystery: New Scientific Evidence for Alien Contact 5,000
Years Ago" (Destiny Books, 1998).
14. Van Beek W. E. A.: 1991 "Dogon restudies. A field evaluation of the work of Marcel Griaule", Ancient and Modern, I. Van Settima ed., 7-26. New Brunswick:Transaction Books, (1991).

Literatura o Trimurtiju

1. http://www.liceoberchet.it/ricerche/geo4d_03/India/index.htm
2. http://www.isolafelice.info/shiva.htm
3. http://www.isolafelice.info/
4. http://www.isolafelice.info/brahma.htm

Kraj


 

Stranica 2 od 2 Sve stranice

»