Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om (trenutno prikazana)
  2. stranica
  3. stranica
  4. stranica
  5. stranica

Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-omVjerujem da mnogi znate za ovo. Lucifer - Yahwe odnos, Ra materijal, Kasiopejci, Kreacija, Zakon Privla?nosti i Radijacije, Karmi?ki zakon i drugo ezoteri?no tivo...
Izvinjavam se na eventualnim grekama u prijevodu.
Preneseno sa foruma Galaksije sa ove teme ( thanx to: jokoonoko )

Doti?ni samoproklamovani insajder illuminata se pojavio na AboveTopSecret forumu (http://www.abovetopsecret.com/forum/thread402958) krajem oktobra 2008. sa svrhom da prui informaciju o nameri tj. ciljevima Illuminata. Razlog za to je, kako kae, to je nastupilo pravo vreme da saznamo ta se deava iza zavese. Pri tom, ?ini se ubedljivim, zato to zaista radi. U tekstu je saeto prepisan dijalog AboveTopSecret forumaa i Skrivene Ruke(Hidden Hand), ali bez svih pitanja forumaa i citata naravno. Ko to eli da pogleda neka ode na ATS forum i ?ita.

Pokuajte da pro?itate ceo dijalog otvorenog uma da ne biste upali u klasi?nu dogmu tipa "sve ja to ve? znam" jer daba vam onda ?itanje.

Neke od naznaka koje ga ?ine ubedljivim su da na nasumi?na pitanja odgovara inteligentno, precizno i bez odlaganja koje bi bilo neophodno svakom u nameri da prezentuje prevaru. Ovo su primetili i sami forumai. Druga stvar: dosledan je! Mnoga pitanja su jako dobra, duboka, do odre?ene mere i filozofska a ovaj tip (il ena, ne znamo bi?e tvrdi da nije sa Zemlje), uspeva da odgovara na veoma dubokom nivou te mu odgovori nisu opre?ni. U kvalitetnom i inteligentnom dijalogu poput ovoga, bilo bi svakome teko da se u jednom trenutku ne oda. Primeti?ete da je on/ona iskren.

Da li ste se ikada zapitali ko je "na vrhu piramide? ". On daje klju?. Krvna linija ?iji je on deo je daleko iznad Rotildovih po mo?i i u hijerarhiji te je vanzemaljskog podrijekla. 13 krvnih linija o kojima smo pri?ali na ovom sajtu kao i drugima, sa Rotildovima zajedno sa Merovinkim plemstvom na vrhu, su na poprili?no niem stepeniku u Strukturi Velike Piramide i igraju igru mo?i na Zemlji te su svesni samo delova Velike Igre (znaju samo osnove). Krvna linija "Skrivene Ruke" je mnogo naprednija i na viem poloaju.

?ini mi se da ovaj entitet zaista veruje u to to govori i bez obzira to se moda zavarava, prezentovano je najverovatnije ono to pokre?e Illuminate. Ovo su njihovi ciljevi! Osta?e vam prili?no ?udan ose?aj iznutra nakon ?itanja i duboko u vama ?e odzvanjati da bi to moglo da bude istina. Njegove odgovore bi bilo dobro pro?itati vie od jednom da bi se shvatili razli?iti nivoi o kojima nam govori. Naknadno, kada po?nete da slaete mozaik, primeti?ete da se nedostaja?i delovi mozaika odjednom odli?no uklapaju.

Bilo je teko pojmiti ta ZAISTA pokre?e Illuminate. Pohlepa? Da. Mo?? Naravno. Kontrola? Jasno. Ali uvek ostaje ose?aj prisustva dublje misterije iza njihovog "Velikog Dela u Vremenu". Ovo bi mogao biti odgovor!

Evo prepiske:

Prva sesija:

HH: Ja sam nasledni (generacioni) ?lan Familije Vladaju?e Krvne linije. Povremeno, po uputstvu Zakona naeg Kreatora, na kratko se otvori prozor mogu?nosti, gde se od nekolicine izabranih iz nae Familije zahteva da ostvare komunikaciju sa naim subjektima i ponudimo vam mogu?nost da nas priupitate bilo koje pitanje na koje elite da dobijete odgovor.

Ja sam u dvostrukoj obavezi u ovoj dunosti. U obavezi sam shodno Zakonu naeg Kreatora da vam ponudim ovu mogu?nost u ovo vreme, ali sam i ograni?en Zakonom Slobodne Volje (planetarnim) i Porodi?nim Zakletvama, gde mi je samo ograni?eno dozvoljeno re?i.

Pravila odre?uju u?e?e u svakoj igri. Ukoliko elite da u?estvujete, evo pravila:

1). Obra?a?u vam se sa ljubazno?u i potovanjem te o?ekujem isto od vas zauzvrat.

2). Ja ?u da odlu?im da li sam voljan ili mi je dozvoljeno da odgovorim na vae pitanje. Ukoliko vam ne odgovorim na pitanje, to je zbog toga to mi nije dozvoljeno da na njega odgovorim ili zato to smatram da vaem pitanju nedostaje: potovanje, ljubaznost, inteligencija, pristojnost ili da nije vredno udostojiti se i na njega dati odgovor.

3). Pristajete da gledate na ovaj potencijalni dijalog sa aspekta dobre namere. U sutini, ovo zna?i da umesto da predstoje?i tok informacija ispratite sa tupavim komentarima koji sadre nevericu ili prozivke, moje u?e?e u ovome zahteva od vas da razgovarate sa mnom oslobo?eni od predrasuda. Drugim re?ima, sa?ekajte da se proces zavri pre no to sami odlu?ite ima li istine i znanja u ovome.

4). Da formuliete svoja pitanja inteligentno. Moje vreme je ograni?eno. Ne elim da ga izgubim vuku?i se kroz besmislena, neplodna, sirova ili neu?tiva pitanja, stoga ?u odgovoriti na pitanja za koja smatram da najvie zasluuju moj odgovor u vremenu koje mi je na raspolaganju. Koristite vreme mudro.

Ukoliko bilo koji od gore navedenih uslova bude naruen, zadravam pravo da od sadanadalje okon?am ovaj razgovor ukoliko tako odlu?im.

Na kraju, pokua?u da odgovorim na vaa pitanja to iskrenije i otvoreno mi je mogu?e. Odgovara?u kako mi vreme bude dozvoljavalo.

ATS: Do koliko generacija unazad see tvoja krvna linija, ili, moda bolje, koga tvoja familija dri za najranijeg pretka na poziciji mo?i?

HH: Na Rodoslov see do starina pa i pre toga. Od najranijeg doba vae zabeleene "istorije" a i pre, naa Familija je "upravljala" "igrom" iza zavese na ovaj ili onaj na?in. Pre uspona i pada Atlantide (da, to se itekako desilo). Mi smo "ro?eni da vodimo". To je deo plana ove trenutne paradigme.

ATS: Do koje mere je kori?eno selektivno razmnoavanje kako bi se sa?uvala ?isto?a linije i ta biva sa decom neodobrenih spajanja? (Pretp. da bi bili odgojeni sa privilegijama, ali ne bi, ba, dobili "klju?eve od zamka" takore?i.)

HH: Odgoj je uglavnom specifi?an, u zavisnosti od uloge koju ?lan Familije treba da preuzme. Vie ?u re?i u odgovoru na slede?e postavljeno pitanje koje ste druga?ije postavili.

Ne postoje neodobrena spajanja (veze). Naa familija ?e se uvek spajati sa linijama, ili sa onim za ta mi koristimo izraz "Ku?e". Brakovi su dogovoreni. Nijednom, za mog ivota, nisam ?uo da je ?lan Familije prekrio ovo pravilo jo otkako postoji brak. Radi ono to ti se kae. Ne moe neko da se "pripoji" Familiji. Moe samo da se "rodi " odnosno inkarnira u njoj.

Retko se desi da se dete rodi na koje se gleda kao donosioca "nevolja", ta?na je vaa pretp. da bi bilo podignuto kao deo Familije, ali ne bi odraslo u ku?i ili zajednici nijednog od svojih roditelja.

ATS: Ako zamislimo skalu, recimo kao trougao sa Politi?kom, Religioznom i Poslovnom mo?i u trima ta?kama, gde biste postavili mo? kojom vaa porodica raspolae? Ujedna?ena? Vie naginje ka jednoj u odnosu na druge dve? Jedna je izraena? I kako se ta pozicija menjala tokom vremena?

HH: Prvo morate da razumete strukturu Familije. U velikom nacrtu stvari, Linija nije vana koliko Ku?a jeste, Ku?a, opet, nije vana koliko Familija. Familija je sve. Bez obzira na Ku?u ili Liniju, mi smo Jedna (zaista me?unarodna) Familija.

Zamislite telo. Ku?a bi tada predstavljala vitalan organ ili deo tela u okviru samog tela. Svaki deo igra vanu ulogu u funkcionisanju celine, te od svakog od nas "celina" uiva nau potpunu lojalnost. Kaem, mnogo linija, (mnogo vie nego to ste ih svesni), Jedna Familija.

Na domen uticaja se ne uklapa tako lako u tri kutije vaeg trougla koji ste zamislili. Postoje est disciplina u?enja unutar Familije, i svaki ?lan familije se dugo podu?ava svakoj od njih i to od ranog detinjstva. Svi imamo podru?je specijalizacije mada imamo iskustvo iz svih oblasti. est oblasti ili "kole" u?enja su Vojska, Vlada, Duhovnost, U?enost, Vo?stvo i Nauka. U praksi, na "pozornici" javnog ivota, drimo klju?ne pozicije u svakoj od ovih oblasti od zna?aja. Sa dodatkom saglasne Medijske maine i vlasnitva nad vaim Finansijskim institucijama, sve osnove su obuhva?ene.

Napoleon sa "Skrivena Ruka" znakom, pokazuju?i da je "iniciran"

ATS: Koja od Vladaju?ih Krvnih linija Familija jesu Rokfelerovi?

Ovo je moda previe direktno za naeg ispitanika. Dao bih slede?u zamenu:

Koliko paralelnih krvnih linija procenjujete da ima na sli?nom poloaju vaoj liniji i do koje mere ih vaa linija vidi kao saradnike odnosno konkurenciju?

HH: Da, kao to rekoh, znanje o linijama nema prakti?no nikakav zna?aj po vas. Pripadnost Familiji je ono to je bitno. Postoje 13 'osnovnih' ili 'sutinskih' originalnih krvnih linija. Mada, postoje mnoge mnoge druge linije koje se proimaju iz ovih kao reke iz okeana. Ako zamislite 13 originalnih linija kao Primarne boje, koje se mogu meati da bi se dobio irok spektar drugih boja, onda ?ete dobiti neki pojam. Ponovo kaem, nema takmi?enja, postoji samo Familija.

Bez takmi?enja tipa Ku?a protiv Ku?e, mada, u pitanju je 'gledaj svoje dupe' svet. Postoji osobno takmi?enje. Svi ele da se popnu stepenik vie. ?itavo drutvo Familije radi po tom principu, u cilju napredovanja na gore.

ATS: ta izraz "nasledni ?lan" zna?i? Koje nasle?e je u pitanju?

HH: Zna?i da je neko ro?en u Familiji. Red i njegov plan se prenosi nadole, sa generacije na generaciju. Samo su retkim situacijama, doljaci su uvo?eni u Familiju, a ?ak i tada, dolazili su od drugih 'ezoteri?nih' spojivih linija.

ATS: Moete li navesti dva ili vie prethodnih primera da je ovakvo uputstvo (da se prui informacija) bilo dato?

HH: Jednom 1999-e, na onome to biste vi nazvali 'alternativnom' medijskom izvoru. Jednom 2003-e, na drugom internet forumu o 'zaverama'. Mada putena informacija nije bila sasvim '?ista'. Ne u cilju obmane ve? vie zbog nesavrenog i nepotpunog znanja glasnika.

Ukoliko ne dolazi iz mainstream kontrolisanih medija, mase ne?e u to poverovati. Ova informacija je namenjena onima koji znaju da smo itekako stvarni i da vrimo snaan ali fin uticaj na vae ivote. Ukoliko eli da porobi ?oveka pusti ga da veruje da je ve? slobodan.

ATS: Na osnovu ?ega se bira vreme za takva otkrovenja?

HH: Na osnovu ukaza Vrhovnog Ve?a Sveta, prema volji Kreatora.

ATS: Da smo zaista posmatrani kao roba i kao takvi prodati od strane vlade?

HH: Od vlada, generalno, da. Na ljude se gleda kao na 'zalog'; peake koji se pomeraju po ahovskoj tabli prema planu igre. Od strane Familije, suprotno uobi?ajenom verovanju, mnogi od nas vam ne ele nikakvo zlo direktno. Postoji samo pitanje boanske sudbine koju treba podrati i otkriti te moramo da odigramo nae uloge u igri, kao to su nam podeljene od strane Kreatora. Na mnoge na?ine je ustvari u naem sopstvenom interesu da ste spremni za predstoje?u etvu. Samo moda ne spremni ba na na?in na koji biste vi eleli. Mada, ?ak i tako, birate Negativan Polaritet na osnovu odluka Sopstvene Volje, sa malom 'pomo?i' i usmeravanjem od strane nas. Due su zrele za etvu u oba 'ekstrema' Polariteta moe se re?i.
ATS: Ako je tako, kako da postanemo slobodni?

HH: Nikada ne?ete biti 'slobodni', sve dok se inkarnirate na ovoj planeti. Sama priroda toga da ste ovde je pokazatelj da je tako. Postoji razlog zato ste ovde, a 'ovde' veoma verovatno nije tamo gde mislite da se 'ovde' nalazi. Kako da postanete slobodni? Shvatanjem gde ste i razumevanjem, zato ste ovde. Vreme vam brzo isti?e da to uradite, pre nego to etva nastupi. Oni koji ne uspeju ?e morati da ponove ciklus.

ATS: Da li je Mesija iv u ovom vremenu?

HH: "Mesija" ne postoji. Prestanite da traite 'spasenje' van samih sebe. Ako pitate da li postoji 'Hristova Svest', onda da, postoji, u odre?enom smislu. Ali ne u vaoj tre?edenzitetskoj svesti.

ATS: Da li je doao kraj-sveta kao to je opisano u Otkrovenju?

HH: Da. Ne samo kako je opisano u Otkrovenju, ve? u proro?anstvima bukvalno svake religije, duhovne filosofije i tradicije misterije kroz istoriju. To vreme je tu. Me?utim, evo vam ga va jednostavan primer:

Otkrovenje (Jovanovo) 14:14-16:

14 I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sje?ae kao sin ?ovje?ij, i imae na glavi svoju krunu zlatnu, i u ruci svoj srp otar
15 I drugi an?eo izi?e iz crkve, vi?u?i velikijem glasom onome to sjedi na oblaku: 'zamahni srpom svojijem i nji, jer do?e vrijeme da se nje, jer se osui ito zemaljsko.
16 I onaj to sje?ae na oblaku baci srp svoj na zemlju, i ponjevena bi zemlja.

'zemlja' je zaista spremna za etvu. Pitanje je samo: Ko ?e biti spreman? I da li ?e etva biti Pozitivna ili Negativna?
ATS: A kako gleda na to da je britanska kraljevska familija istinska krvna linija, ali Ismael nije istinski primaoc Abrahamovog dara? Ukoliko poti?e iz istinske krvne linije, zna?e na ta mislim...

HH: Ko kae da je ' istinska ' krvna linija? Postojale su Vladaju?e Krvne linije mnogo pre vaeg 'Jehove' i no to je njegovo 'Hri?anstvo' stiglo na ovu planetu. Jehova je jedan od Kreatora a ne Jedan Beskona?ni Kreator. Postoje i Vii 'bogovi' od njega. Na kraju, Svi, su delovi Jednog koji bilo svesno ili nesvesno koriste svoju Slobodnu Volju da bi Stvarali (Kreirali). Po?nite da prou?avate 'van okvira' da bi spoznali Istinu o Kreaciji.

Britanska kraljevska porodica nije najmo?nija linija. Imena koja su vama poznata ne dre pravu drevnu mo?. Postoje druge iznad ovih linija u Hijerarhiji. Ne?ete spoznati imena tih linija.

ATS: Kakav dokaz ima da "vladaju?e elitne familije" postoje i da si ti ?lan jedne od njih? Mislim da je to neto to si smatrao da se ne moe falsifikovati, zbog ?ega si izabrao taj identitet za pri?u koje se dri mada, mislim da postoji na?in da dokae.

HH: Nema potrebe da ti ja bilo ta dokazujem. Ja samo radim ono to mi je re?eno. Veruj mi, ili nemoj, meni je savreno svejedno. U obavezi sam da obavim svoj zadatak ovde. Krajnji rezultat ne?e imati posledice po mene. Odradi?u svoju dunost predaju?i informacije koje je neophodno predati u ovom trenutku. Ne postoji obaveza gde ?u to uraditi, ve? samo da uradim. Izabrao sam Above Top Secret, jer je generalni nivo inteligencije, razumevanja i rasu?ivanja vii nego na mnogim drugim takvim forumima.

Razumite, usled zakona Slobodne Volje, ne mogu samo da dam informaciju, bar ne bez posledice po moju li?nost to bih eleo da izbegnem. To je prekraj nad vaom Slobodnom Voljom, vaim pravom da ne znate. Morate da me pitate za informaciju koja vam treba pa tek onda vam je mogu i dati. Tako da, iako postoje vane stvari koje elim da podelim, ukoliko nisam priupitan, ne mogu vam pruiti informaciju. Nadam se da ?e sinhronicitet izvu?i iz vas najvanija i najdublja pitanja.

Moja dunost je da ponudim. Vaa je da traite. Moja dunost je ispunjena bez obzira da li je i vaa.

ATS: Ako vladaju?e elitne familije postoje i ti ?lan jedne od njih, onda mora da kontrolie globalne doga?aje kroz vlade sveta reci nam 1 veliku vladinu akciju bilo koje zemlje koja ?e se dogoditi narednih 5 dana.
Ne bi me ?udilo da odbije tako neto.

HH: [ Sept. 10, 2008]: Nemam slobodu da raspravljam o tako bitnim trenutnim detaljima, a i u mnogim slu?ajevima, i tako nisam dovoljno visoko u Hijerarhiji da bih znao. Obi?no, primio bih poziv dan pre izvedbe velikog doga?aja, da bi mi se reklo neto poput 'ovaj deo takvog i takvog plana ?e se desiti sutra, nemoj da te uznemiri. Tako?e, treba uzeti u obzir odre?ene oblasti ekspertize koje sam prethodno pomenuo. Moja oblast je Duhovnost tako da moja panja nije toliko usmerena na geo-politi?ke doga?aje. Svestan sam globalnog nacrta ali njegovi finiji delovi ?esto nisu u mojoj oblasti ekspertize.

Spreman sam da dam uvid u neke stvari koje ?e se desiti a na koje ?ete mo?i da se vratite i u retrospektivi verifikujete moja predvi?anja.

Berza nekretnina ?e uskoro da zavri svoj kontrolisani krah. Nakon prvobitne naznake da su 'zajmovi' i 'spasonosni paketi' primirili brod, do?i ?e novi rekordni minusi do kraja meseca.

Kasnije ?e nae finansijske institucije opozvati sve zajmove. Nastupi?e mnogi bankroti i zatvaranja.

Jedini na?in da John McCain postane slede?i US predsednik jeste da se neto 'desi' Baraku Obami pre izbora. Ukoliko uopte i bude izbora. Ako odre?ena struja prevagne, ne?e ih biti. Zapamtite, iza scene, postoji samo Jedna Partija. Naa Partija. 'Demokratija' je iluzija stvorena da bi podrala vae ropstvo. Kojagod strana da 'pobedi'; Familija pobedi. Postoje mnoge varijante i alternativna 'scenarija'. Svi do jednoga vode ka kona?noj primeni nacrta naeg Kreatora.

Ukoliko nepredvi?ene smetnje odloe objavu, pojavi?e se nova valuta krajem 2008./po?etkom 2009., zajedno sa novom Unijom nacija. Januar se spominje u nekim krugovima kao krajnji rok, mada postoje planovi koje bi ovo mogli da izrode mnogo ranije nego to se prvobitno o?ekivalo. Kako ?e se to odigrati zavisi od rezultata drugih predstoje?ih doga?aja. Ja nisam dovoljno visoko u Hijerarhiji da bih znao bitne detalje vezane za datume i vremena toliko unapred. Postoji 'drvo sistem' po kojem se takvo znanje prenosi, kako i kada postane 'potrebno znati'. Na mene se posmatra kao na 'Reginalnog' lidera. Iznad mene su Nacionalni i Internacionalni.

San Francisko i Damask ?e biti nenastanjivi do kraja 2010. a moda ?ak i ranije. Opet kaem, to zavisi od uticaja odre?enih 'sila', kao i koje vremenske linije se aktiviraju. ?ove?anstvo, iako potpuno nesvesno toga, igra zna?ajnu ulogu u ovome. Vi (kao kolektivna svest planete), kvalitetom svojih misli i dela birate Negativnu Polarizaciju po defaultu. Misao je kreativna energija, ako je fokusirana - dobijate ono to ste iznedrili.
ta mislite zato su nam Mediji toliko bitni? Vi ste (kao drutvo), u svom hipnotisano-komatizovanom stanju, Slobodnom Voljom saglasni sa stanjem u kojem je vaa planeta danas. Punite vae umove prljavtinom koja vam se servira putem vaih TV ekrana a od koje ste zavisni, nasilje, pornografija, pohlepa, mrnja, sebi?luk, neprestane 'crne vesti', strah i 'teror'. Kada ste poslednji put zastali i pomislili na neto lepo i ?isto? Planeta je takva kakva jeste zahvaljuju?i vaoj kolektivnoj svesti o njoj. Saglasni ste u svom nedelanju svaki put kada vidite nepravdu i okrenete glavu 'na drugu stranu'. Vaa 'misao' na podsvesnom nivou kreacije prema Kreatoru je va pristanak da se ove stvari dogode. ?ine?i tako, sluite naem cilju. Veoma nam je vano da Polaritet ove planete u vreme Velike etve bude Negativan. To zna?i Sluba okrenuta Sebi, nasuprot Pozitivne, Slube ka Drugima. Nama je potrebna Negativna etva i vi ?inite jako dobar posao i pomaete nam da ostvarimo na cilj. Veoma smo vam zahvalni.

Desi?e se dramati?ne promene u vaim klimatskim i vremenskim uslovima tokom narednih nekoliko godina. ?u?ete za vetrove ?ija brzina prelazi 450 km/h. Desi?e se cunamiji i druga rasprostranjena razaranja; sun?evo zra?enje krajem 2009. i po?etkom 2010. ?e izazvati veliko topljenje polarnog leda i time drasti?an porast nivoa mora to ?e ostaviti mnoge (internacionalne) metropole ispod vode.

Ovo je sve to imam da kaem za sada. Moram da prisustvujem rtvovanju.
Ne ba, alim se.

Vide?emo da li moemo da pove?amo 'dubinu' upita u slede?oj sesiji. Kopajte ispod povrine. Do?ite do 'Sutine ' stvari.

[Kraj prve sesije]

stranicaDruga sesija:

ATS: Kako zna da tvoja krvna linija zasluuje vo?stvo a da ostale zasluuju da prate? Bogatstvo i mo? se samo-gomilaju stoga kaem da se tvoja krvna linija sastoji isklju?ivo od 'ekstremne elite' sveta jer su tvoji preci slu?ajno doli do mo?i na po?etku a ne zato to je tvoja vrsta posebna. Ustvari, nema ni?eg posebnog, pametnog ili ?asnog u porobljavanju drugih.

HH: Nema to nikakve veze sa 'zaslugom'. Da li neko 'zasluuje' da bude ro?en kao Englez, Amerikanac, Italijan, Francuz, Nemac itd.? Mi nismo doli do mo?i 'slu?ajno', ve?, (znam da ovo moe biti teko za progutati) inteligentnim nacrtom. Ovaj na put nije bio 'izabran' od strane nas, ve? nam je bio dodeljen, i prihva?en.

ATS: Ko je tvoj 'kreator' i da li je tvoj 'kreator' isti kao na 'kreator'?

HH: Ovo je odli?no pitanje koje mogu da iskoristim da pribliim nau komunikaciju 'Sutini'.

Da i ne. Prvo morate da razumete Kreaciju.

U po?etku, postoji Beskona?no Jedno. Ovo je Izvor Svega. Inteligentna Beskona?nost. Ona je neostvarena Apsoluta. U njoj je neograni?en potencijal, ?ekaju?i da "postane". Mislite o tome kao "neisklesanom bloku" Vaih taoisti?kih tradicija.
Inteligentna Beskona?nost, postaje "svesna" sebe, zatim tei da Se iskusi te je Jedan Beskona?ni Kreator "ro?en" ili "ostvaren" (u vaem tre?edenzitetskom shvatanju ovo je "prostor"). U stvari, Kreator, je ta?ka fokusirane Beskona?ne Svesti, ili svesnosti, u Beskona?nu Inteligentnu Energiju.

Jedan Beskona?ni Kreator tako?e postavi svestan sebe, eli da se iskusi kao Stvaratelj, i na taj na?in, po?inje slede?i korak na dole u spirali Kreacije. Jedan Beskona?ni Kreator, u fokusiranju Svoje Inteligentne Beskona?nosti, postaje Inteligentna Energija (koju biste vi mogli nazvati Veliko Centralno Sunce) i deli se na manje delove Sebe, koja onda opet sebe mogu doiveti kao Kreatore (ili Centralna Sunca). Drugim re?ima, svako Centralno Sunce (ili Kreator) je 'korak dole' u svesti (ili distorziji) iz Originalne Misli Kreacije. Dakle, "U po?etku" nije bila "Re?", nego Misao. Re? je misao izraena i ostvarena kao Kreator.

Postoji Jedinstvo. Jedinstvo je Sve to postoji. Inteligentna Beskona?nost i Beskona?na Energija. Dvoje su Jedno i u njima je potencijal za ?itavu Kreaciju. Ovo stanje svesti bi se moglo nazvati kao 'Bivstvo'.

Inteligentna Beskona?nost ne prepoznaje svoj "potencijal". To je neostvarena Apsoluta. Ali Beskona?na Energije prepoznaje potencijal 'postajanja' svih stvari, kako bi se privuklo bilo koje eljeno iskustvo u 'bivstvo'.

Beskona?na Inteligencija se moe posmatrati kao centralni "Puls" ivota a Inteligentna Energija kao Duhovna "krv" (ili potencijal) koja "pumpa" da bi Kreator stvorio Kreaciju.

Ova slika moe da doprinese vaem razumevanju:

http://i35.tinypic.com/v79hmo.jpg

Kreacija je zasnovana na 'Tri primarne Distorzije Zakona Jednog'.

1). Slobodnoj Volji:

U prvom Zakonu (ili distorziji) Kreacije, Kreator dobija Slobodnu Volju da se spozna i iskusi kao individualan iako (paradoksalno) jedinstveni aspekt Jednog.

2). Ljubavi:

U drugom Zakonu Kreacije, po?etna distorzija Slobodne Volje, postaje ta?ka fokusa svesti poznate kao Logos, ili 'Ljubav' (ili Re? u terminu Biblije). Ljubav ili Logos, koriste?i Svoju Beskona?nu Inteligentnu Energiju, onda preuzima ulogu ko-stvaranja irokog niza fizi?kih iluzija ('misaonih formi ") ili Denziteta (to neki zovu dimenzije) u kojima prema Svom Inteligentnom naumu, najbolje nudi paletu "potencijalnih" iskustava u kojima Se moe spoznati.

U sutini, Jedan Beskona?ni Kreator, koji Se deli u Logose, mogao bi se nazvati u vaem tre?edenzitetskom shvatanju kao 'Univerzalni Kreator". Drugim re?ima, i Logos, stvara na Univerzalnom nivou Bivstva. Logos stvara fizi?ke Univerzume, u kojima To i Kreator mogu da iskuse sebe.

("Neka bude svetlost")

3). Svetlo:

Da bi se izrazila ova Beskona?na duhovna ili "ivotna" Energija u vidu fii?ke misaone forme ili Denziteta, Logos stvara tre?u distorziju, ili Svetlost. Od tri originalne Primarne distorzije Jednog u donoenju Kreacije, postoji mnotvo drugih pod-distorzija, sa svojim specifi?nim paradoksima. Cilj Igre je u?i u ove u daljim deljenjima Kreacije, a zatim pokuati da usklade polariteti, da bi se ponovo spoznala Jednost kao njihov Kreator.

Priroda svih ovih fizi?ki izraza Energije je svetlost. Tako da gdegod da postoji bilo koji oblik fizi?ke 'materije', postoji Svetlost, ili Boanska Inteligentna Energija u svojoj sutini ili centru.

Neto to je beskona?no ne moe biti "osim" ili "mnogo", Beskona?ni Kreator zna samo Jedinstvo. Tako, crtaju?i preko Inteligentne Beskona?nosti, jedan Beskona?ni Kreator je dizajnirao nacrt na osnovu kona?nih principa Slobodne Volje Svesti i pod-nivoa Kreacije, koje zauzvrat, mogu da postanu svesne sebe, i traiti da se iskuse kao Kreatori. I tako u stilu "ruskih babuki" eksperiment je 'prenesen' na dole i dole. Nivoi Kreacije u okviru nivoa Kreacije.

Jedan Beskona?ni Kreator (ili Veliko Centralno Sunce) prenosi Svoju Beskona?no Energiju da postane Logos. Logos zauzvrat dizajnira ogromne Univerzume prostora (jo uvek nematerijalizovane), prenose?i dole i deli Se opet u Logoe (mnoina), drugim re?ima, u niz Centralnih Sunca koja ?e svaki postati Logos (ili 'ko-kreator' ) Svog sopstvenog Univerzuma, gde svaki individualizovani deo Jednog Beskona?nog Kreatora, sadri u Sebi kao Svoju samu sutinu, Inteligentnu Beskona?nost.

Kori?i Zakon Slobodne Volje, svaki Univerzalni Logos (Centralno Sunce) dizajnira i stvara sopstvenu verziju ili perspektivu "fizi?ke stvarnosti" 'u kojoj Se iskuava kao Kreator. Prenose?i dole opet, fokusira Svoju Inteligentnu Energiju i stvara nemanifestovan oblik Galaksija unutar Sebe, i deli Se jo dalje u 'ko-kreator' delove ('Sub-Logose "ili Sunca) koji ?e onda dizajnirati i izraziti svoje ideje fizi?ke stvarnosti u obliku ta?aka Svesti koje nazivamo Sun?evim Zvezdama i Planetama.

"Planetarni entitet" (ili "Dua") zapo?inje prvi Denzitet iskustava, u kojem se drugi individualizovani deo Jednog moe inkarnirati. Ba kao i sa svim Logosima i Pod Logosima Kreacije, svaka dua je jo jedan manji jedinstven deo Jednog Beskona?nog. Na po?etku, Inteligentna Energija planete je u stanju koji biste vi mogli nazvati 'haos', to zna?i da je Energija nedefinisana. Onda proces zapo?inje ponovo. Planetarna Energija po?inje da postaje svesna Sebe (prvi denzitet spoznaje je "Svest") i Planetarni Logos (pod-pod-Logos u sutini) po?inje da kreira druge silazne korake unutar Sebe, i unutranja gra?a planete po?inje da se formira; kao to se sirovi elementi vazduha i vatre kombinuju da bi "radili na" Vodama i Zemlji, tako pove?avaju?i svesnost njihovog 'bivstva', te proces 'evolucije' po?inje, formiranjem drugog Denziteta.

Drugodenzitetska bi?a po?inju da postaju svesni sebe, kao 'odvojene', a time i po?inju da evoliuraju prema tre?em denzitetu samo-svesti, (najnii denzitet u koji se 'ljudska dua" moe inkarnirati).


Ljudi opet (ili Due inkarnirane u njima), trae da se "vrate Svetlu i Ljubavi, iz kojih su dole, te po?inju putovanje napredovanja, od 3. Denziteta do 8. Denziteta, te povratak u Beskona?nu Jedno-st.

Objanjenje Denziteta iznad 'normalne' ljudske svesti je drugo pitanje ipak, pa ako elite da saznate neto vie o njima, neko ?e morati da postavi inteligentno pitanje na koje mogu da odgovorim, tako da ne ometam vau Slobodnu Volju da ne znate.

Tako da, uzimaju?i u obzir gorenavedeno, mogu da se vratim i razjasnim originalno pitanje:

ATS: Ko je tvoj 'kreator' i da li je tvoj 'kreator' isti kao i na 'kreator'?

HH: Kao to sam rekao, i da i ne. Na kraju krajeva, sve ivo (a sve stvari su ive) je stvorila po?etna Univerzalna Kreacija Jednog Beskona?nog Kreatora. Tako da, gledano iz te perspektive, Jedan Beskona?ni Kreator fokusira svoju Inteligentnu Beskona?nost u ta?ku svesti Beskona?ne Energije, i donosi ?itavu Kreaciju u Bivstvo (Bi?e), me?utim, nismo direktno stvoreni od Jednog Beskona?nog Kreatora, nego naeg sopstvenog Logosa, Sub-Logosa, i sub-sub-Logosa i tako dalje. Dakle, iz te perspektive, iako smo svi u sutini 'napravljeni' od iste 'stvari' Kreacije, koju je inicirao Jedan Beskona?ni Kreator, na stvarni li?ni Kreatori su razli?iti delovi ili sub-Logosi Jednog. Drugim re?ima, da, na Kreator, iako poti?u iz istog Izvora, nije isti entitet kao va Kreator.

to me dovodi na pitanje od drugog forumaa (nastavi?u sa tvojim drugim pitanjima kasnije, ali to mi omogu?ava da indirektno odgovorim na prvi aspekt tvog pitanja bez potrebe da te zamolim da ga preformulie, jer moram paljivo da pleem oko pitanja Slobodne Volje.

ATS: Kae da poti?e od 13 originalnih krvnih linija. Ipak projekat mapiranja dnk jasno pokazuje da ?itavo ?ove?anstvo poti?e od samo 3. Da li to zna?i da ti nisi ?ovek?

HH: Odli?no pitanje, hvala. Da, to je ta?no, u neku ruku. Ako biste me sreli gde hodam niz ulicu, doimao bih vam se kao ?ovek poput vas. Mi se ovde sa vama inkarniramo generacijama, no ipak, naa krvna linija ne poti?e sa ove planete.

ATS: Tvoj odgovor na 6 disciplina u?enja je prili?no sli?an knjizi o Atlantidi koja je navodno kanalisana, da li je to tako?e bilo vreme za tvoje krvne linije da poaljete odgovore?

HH: Da, to je ta?no, opet, u neku ruku. Drugi, takore?i "vanzemaljski entiteti" su posetili planetu u to vreme, i preneli svoje razumevanje Kreacije, kao i njihove "tehnologije", od onoga to bismo najbolje mogli opisati kao "budu?i aspekt vas". Greka ?ove?anstva u rukovanju ovom informacijom je na kraju dovela do unitenja Atlantide.
Poto je sada odgovoreno na pitanje da li je naa linija ljudskog porekla, mogu da se vratim i poveem taj odgovor sa obrazloenjem na "Ko je na Kreator". Igram blizu linije Slobodne Volje u odgovaranju, ali zapis mora da bude ispravljen, a ja bih trebao da se izvu?em bez da izazovem nezadovoljstvo mojih 'nadre?enih'.

Da odemo u sutinu stvari.

Va Kreator, onaj koga zovete "Yahwe", nije "Bog", poto ga vaa Biblija prikazuje kao "Jednog Istinitog Boga". On je 'jedan od' Kreatora (ili Sub-Sub-Logos), a ne Jedan Beskona?ni Kreator. On ?ak nije ni Logos na Galakti?kom nivou, nego je Planetarni Logos ove jedne planete.

Na Kreator, je onaj koga znate kao Lucifer, "Svetlonoa" i "Svetlo i Jutarnja Zvezda".

Lucifer nije "?avo" kao to je lano prikazan u vaoj bibliji. Lucifer je, vama poznat kao, "Grupna Dua" odnosno "socio-memorijski kompleks", koja je evoluirala do estodenzitetskog nivoa svesti, to u sutini zna?i da je on (iliti ta?nije "mi") evoluirao do nivoa i stekao status koji je u najmanju ruku jednak a moe se re?i i 'vii' od Yahwe-ovog (evoluirali smo iznad njega). U "punom sjaju" svog Bivstva (Bi?a) mi smo Sunce ili "Jutarnja Zvezda". Ili u terminu tre?edenzitetskih vibracija doimamo se kao "An?eo" ili "Bi?e Svetlosti".

Dozvolite da obrazloim:

Kada entitet (grupna dua) evoluira do estog denziteta, u poredjenju sa vremenom koje je potrebno da bi se dotle stiglo, postoji samo jo mali korak do Osmodenzitetskog Kona?nog Ponovnog Ujedinjenja sa Jednim Beskona?nim Kreatorom i odatle, da se razloimo u Izvor Svega, Inteligentnu Beskona?nost,

Mi (Krvne linije nasih Familija), kao Grupna Dua Socio-Memorijskog Kompleksa (Lucifer), smo bili na ivici Uzdizanja na Sedmi Denzitet, mada na tom nivou, pre nego sto etva dodje, imamo izbor da se uzdignemo navie, ili, da se vratimo i pomognemo drugima sa niih denziteta u njihovoj evoluciji, prenose?i znanje i Mudrost (Svetlo) onima koji zatrae nau pomo?, svojom Slobodnom Voljom.

Sada, u ovom vremenu, posto smo bili odlu?ili da ostanemo i pomognemo naoj Galakti?koj Bra?i i Sestrama u Jednom, dodeljen nam je izazovni zadatak Ve?a Starih, koji delaju kao ?uvari ove Galaksije sa njihovih osmodenzitetskih "odaja" na planeti Saturn.

Yahweh, usled ?injenice da NIJE (to je i bilo njegovo pravo kao Planetarnog Logosa) predao svoju Slobodnu Volju da bi "spoznao sebe" onima koji se inkarniraju na "njegovoj " planeti, je postigao jako malo evolucijskog napretka zbog toga. Stoga smo mi (Lucifer) poslati da pomognemo. Kada smo dobili ukaz od strane Ve?a Starih, "Pali smo" ili Spustili se na mesto gde smo mogli sa tekim radom i usredsredjivanjem, da ponovo ostvarimo (materijalizujemo) tre?edenzitetski izraz nas samih.

Yahweh je aminovao nas dolazak, ustvari on je taj koji je prvi zatrazio od Ve?a (Starih) da "Katalizator" promene udje u njegovu Kreaciju i podeli znanje i mudrost koje smo mi stekli kroz naa Uzdizanja. U odsustvu Slobodne Volje na planeti, ne moze biti Polarnosti i, stoga, nita ne postoji da bi se napravio "izbor". Ba kao sto je prikazano u knjizi Postanja (Genesis), planeta je bila veoma 'Rajsko' mesto po prirodi. Naravno, bio je to divan 'raj', ali Bi?a koja su se inkarnirala tamo, nisu imala podstrek da evoluiraju iznad 3eg Denziteta i, stoga, imali vrlo malo nade da stignu Ku?i, Jednom (Kreatoru). Yahweh je bio sre?an da odrava svoj mali mezimski Rajski projekat u ivotu, ali sa malim ansama da se Due vrate Ku?i, te je isti postao, u sutini, istovremeno veoma lep 'Zatvor'. Yahweh je, u savremnom re?niku, vodio benignu diktaturu.

......

Bez Polarnosti, (koja proizilazi iz Slobodne Volje), postoji samo Jedinstvo Ljubavi i Svetlo, te nikakav izbor da se iskusi "neto drugo" nije dat. Tako, mi smo trebali postati Katalizator promene, kako bi omogu?ili taj izbor, i time doneli Polaritet. Yahweh se sloio da mi predstavimo koncept Slobodne Volje stanovnicima Zemlje, nude?i im prvobitan izbor, bilo da su ga oni "eleli" ili ne. Stoga, "Drvo znanja Dobra i Zla'" (ili preciznije, Znanje o Polaritetima, Pozitivnom ili Negativnom). Yahweh odvodi svoje stanovnike u novi "vrt" i govori im, moete da ?inite tagod da elite, sem ove jedne stvari, tako stvaraju?i elju da ?ine ono sto im je rekao da ne smeju. Otuda, "Izbor". Mi im pruzismo Katalizator predo?avaju?i im koristi od sticanja Znanja, oni jedu sa drveta, a ostalo je istorija.

Yahweh je mislio da ?e njegova 'Deca' ipak izabrati da ga posluaju, po svom otkri?u da nisu, pobesneo je. Kao sto sam sebe opisuje u svojim Svetim Spisima, on je "Ljubomoran Bog", i nije mu se svidelo to su njegova 'Deca' odlu?ila da ga ne posluaju i prihvate nas savet. Mi smo se ve? bili obavezali da provedemo ovde unapred definisani niz "Ciklusa" da bi pruili Katalizator Ljudskoj evoluciji, uglavnom nude?i im Negativnu Opciju, ili ono to vi zovete "zlo". Sada kada je jednom Slobodna Volja dozvoljena, Yahweh vie nije mogao da je oduzme, te mi moramo da ostanemo ovde kao sto je ugovoreno kako bi nastavili da pruamo planeti izbor Polariteta. Yahweh nas je zatvorio (kao Grupnu Duu) ovde sa Zemaljskim Astralnim Planovima (to je veoma ograni?avaju?e i neudobno za Bi?e nae Mudrosti i iskustva). Ve?e Starih nam je dalo izbor da budemo oslobo?eni (protiv Yahweh-ove volje), ali izmedju odustajanja od naeg ugovora da Sluimo planeti zemlji; odnosno da nastavimo i ispunimo nas zadatak i izdrimo Yahweh-ovu samoprogaenu 'Kletvu'. Ostali smo, ali kao karni?ki rezultat zatvaranja nae Grupne Due od strane Yahwe-a, naim sopstvenim individualnim Duama je dat mandat (od strane Ve?a) da "Vladamo" nad Yahweh-ovim ljudima tokom naih fizi?kih inkarnacija ovde na vaoj planeti.

Neka jedno bude jasno. Sve ovo (fizi?ki ivot/inkarnacija), je veoma sloena i veto stvorena Igra, gde Jedan Beskona?ni Kreator, igra Igru zaboravljanja ko je To, kao bi To nau?ilo da se priseti, i na taj na?in, iskusi i spozna Sebe kao Kreatora. I tako sve nadole do nas individualnih iskri Svega Sto Jeste. Van scene, i izmedju "ivota" (nulta-ta?ka vremena/anti-materija Vasione) kao inkarnisana "ljudska bi?a", mi, svi mi/vi (kao Due), smo veliki prijatelji. Bra?a i Sestre u Jednome.

Izmedju 'ivota' svi se dobro ismejemo ulogama koje smo izvodili u 'predstavi', i jedva ?ekamo i jako se zabavljamo pripremaju?i nova poglavlja koje treba odglumeti.

Nadam se da sam ovim gore odgovorio, kao i da sam adekvatno pokrio pitanje "koje je nae tuma?enje dobra protiv zla"? Ako ne, recite, odgovori?u detaljnije.

ATS: Moe li elaborirati o "predstoje?oj etvi" i ta ta?no podrazumeva pod etvom?

HH: Mogu. Kombinova?u moj odgovor sa odgovorom na slede?e pitanje:

ATS: Da li je 2012 vreme etve? Kada govori o etvi, postoje odjeci Haosa Gnosticizma u smislu da smo boanske due zarobljene u fizi?kom svetu, stalno se reinkarniramo u telo dok ne do?e vreme da se dostigne takav nivo duhovne "gnoze" da se moe izbe?i ponovna reinkarnacija u slede?em ciklusu. Da li je ovo temelj tvog verovanja?

HH: Jo jedno odli?no (i veoma pronicljivo) pitanje. Hvala.

to je ve?i kvalitet pitanja, ve?i dubinu mogu dati mom odgovoru. To sve ima veze sa zakonima Konfuzije i Slobodne Volje.

Da, podnevno Sunce zimske ravnodnevnice 21. decembar 2012. je vreme kada ?e se Gospodar etve vratiti. Moda ga znate kao "Nibiru".

Pro?itajte majanska proro?anstva i kalendarska deavanja za vie detalja o tome kako ustvari Galakti?ki i Univerzumski ciklusi funkcioniu. "Putnici", koji su im dali ove informacije su isti oni koji su posetili civilizaciju Atlantide. Maje su iskoristile te informacije za stvaranje Pozitivne vibracije polariteta. Atlanti?ani su se opredelili za Negativnu.

Da, kao odgovor na tvoje pitanje. Ima mnogo istine u nekim od drevnih gnosti?kih tekstova, mada tako?e postoje distorzije. Informacija nije "?ista". Dola je preko mnogih "filtera".

Vi ste zaista ono to zovete "Boanske due", vi ste varnice ili semena Jednog Beskona?nog Kreatora. Vi ste suti ivot (svetlost), prise?ate se i u?ite, ko ste zaista (mi smo ovde doli da vam pomognemo u tome) i da, trenutno, ste zarobljeni (ili ta?nije u "karantinu") unutar 'materije' ove planete koju zovete Zemlja.

Moete da se zahvalite svom Kreatoru Yahweh-u za to. Vi ste "potomstvo" ili individualizacija njegove grupe due (ili socio-memorijskog kompleksa). Makrokosmi?ki gledano, vi JESTE Yahweh. 'Karmi?ki' efekat njegovog zatvaranja nas u svoje astralne planove, tako?e ima uticaj na vas. Ne mogu da budem precizniji o ovom, bez udaranja na Zakon Konfuzije. Morate sami ovo razraditi.

to se ti?e pitanja mogu li objasniti predstoje?u etvu, da, to ?u u?initi sada.

Vaa planeta je vezana zakonima Kreacije vaeg Galakti?kog Logosa. Galaksija radi po Ciklusima vremena, poznatim kao precesija ravnodnevice. Kao to sam rekao, potraite Majanski Kalendar za dublji uvid o tome kako Galaksija radi (veoma je precizan), ali za potrebe ovog diskursa, ja ?u dati kratak pregled.

Maje koriste astroloke cikluse pod nazivom "precesija ravnodnevice". To je 26.000 godina ciklusa u kojoj zemlja prolazi kroz svaki od 12 znakova Zodijaka za oko 2.152 godina po znaku. Svaki od ovih astrolokih doba predstavlja jedan mesec velike kosmi?ke godine. Ovaj "Majanski" ciklus tako?e odgovara 26.000 godina Sun?evog (Solarni Logos) kruenja oko Alkiona, centralne zvezde naeg Sedam Sestara Plejada sazve?a.

Kraj ovog ciklusa, najavljuje bukvalno, doba Novog Sveta, i Novog Postanja. "Nebo novo i novu zemlju", te je vreme Velike etve.

Manji Ciklusi donose etvu, a onda se nastavlja ivot na planeti kao i obi?no. Velika Ciklusi donose Veliku etvu kao i kraj postoje?eg ivota na 3em Denzitetu. Pogledajte na to kao neku vrstu "Kosmi?kog mlaznog pranja" i dubokog ?i?enja, dok planeta uzima predah i regenerie se ..

Kada se ovaj ivotni ciklus zavri, "staro pro?e, gle, sve novo postade".

Kolektivno, ?ove?anstvo sada, raste i razvija se, u Bi?a koje ste odavno kodirana da postanete. Ipak, kao i sa svakim poro?ajem, nije majka bebe ta koja je nadlena, ve? sam proces iskonskog Ro?enja, odvija sopstvenu sudbinu.

Dakle, 21. decembar 2012, nije dan kada ?e se naglo svetlo ugasiti, i sve iznenada promeniti, ve? smo SADA u procesu ove tranzicije, iz jednog Doba sveta u slede?e. Promene su u toku i nastavi?e stalno da ubrzavaju prema kuluminiraju?em datumu.

26.000 godinji ciklus se sastoji od 5 manjih ciklusa, svaki od kojih traje 5.125 godina. Svaki od ovih 5 ciklusa se smatra sopstvenim Svetskim Dobom ili Kreacionim Ciklusom.

Na trenutni veliki ciklus (3113 pne - 2012 g.) se naziva doba Petog Sunca.

Ovp peto doba predstavlja sintezu prethodna ?etiri. Po?etni datum kada je Zemlja ula Peti Svet, bio je 13. avgust 3113 pne, zapisano po majanskom na?inu Dugog ra?unanja kao 13.0.0.0.0.

Da bi bolje razumeli ovo ra?unanje:

13=Baktuni, 0=Katuni, drugi 0=Tuni, tre?i 0=Uinali, 4i 0=Kin

Ovo su Majanske re?i za vremenske periode:

Dan = Kin (kin)
Mesec od 20 dana/Kin = Uinal (vi nal)
Godina 360 dana/Kin = Tun (tun)
20 Tuna/godina = K'atun (k'a tun)
20 K'atuna = Baktun (bak tun)
Baktun je 5,125 godina

13.0.0.0.0.

Svaki dan od tog trenutka se ra?una sa brojem dana prolih od doga?aja ovog kosmi?kog po?etka. U okviru ciklusa od 5.125 godina nalazi se 13 manjih ciklusa, poznatih kao "13 Baktun ra?unanje", ili "dugo ra?unanje." Svaki Baktun ciklus traje 394 godina, odnosno 144.000 dana. Svaki Baktun je svoje istorijsko doba, u okviru Velikog ciklusa Kreacije, sa posebnim sudbinama za evoluciju onih koji su se inkarnirali u svakom od Baktuna.

Planeta Zemlja i njeni stanovnici su trenutno putuju kroz 13. Baktun ciklusa, zavrni period 1618-2012 n.e. Ovaj ciklus je poznat i kao "trijumf materijalizma" i "transformacija materije."

Na 13.0.0.0.0, decembar solsticija Sunce ?e se na?i u obru?u od Mle?nog puta, direktno u poloaju "Tamnog procepa" u Galaksiji formiraju?i poravnanje izme?u Galakti?ke ravni i Meridijana ravnodnevnice. U?i ?emo u doslovno poravnanje Kosmi?ke, Galakti?ke, Solarne i Lunarne ravni. Ovo je doga?aj koji se polako objedinjuje, tokom hiljada godina, a zbog precesija ravnodnevice. Neto poput "promene" brzina Univerzuma. To dovodi do Velike etve, i povratak Gospodara etve. Neto poput ovog:

http://i36.tinypic.com/ixguq1.gif

I planeta ?e zavriti svoje Vaznesenje na ?etvrti Denzitet, vibracioni Denzitet Ljubavi. Tokom ovog Vaznesenja, desi?e se trosmerna podela Dua na Zemlji. Oni sa preteno Negativnim Polaritetom ?e nam se pridruiti jer ?emo Diplomirati kroz negativnu (Okrenutu sebi) etvu. Mi (Lucifer) ?emo stvoriti novu 4. Denzitetsku Zemlju, na osnovu Negativnog Okrenutog prema Sebi polariteta. Mi moramo "odraditi" sopstveni deo negativnih uticaja karme koji su nastali iz svih negativnosti stvorenih na ovoj planeti. Kada to uradimo, bi?emo puteni da ponovo zauzmemo svoje mesto kao estodenzitetski ?uvari i U?itelju Mudrosti irom Galaksije.

Oni preteno pozitivnog Polariteteta (Ljubavi i svetla) ?e se Vazneti do prelepe nove 4. Denzitetske Zemlje, gde ?ete po?eti da radite na svom u?enju i demonstriranju ljubavi i saose?anja. To ?e biti vrlo lepo i "Zlatno" doba. 4. Denzitet ?e vam otvoriti vae Prave Mo?i kao jedinstvenim individualizovanim aspektima Jednog Beskona?nog Kreatora. Izvodi?ete dela i ?uda kao to vam je onaj kojeg zovete "Isus" obe?ao da ?ete ?initi a "i ve?a ?e od ovijeh tvoriti." To ?e biti veoma magi?no vreme za vas.

Za ve?inu ljudi na zemlji koji se mogu smatrati ajmo re?i "mlakima", koji ?e osetiti trenutak (to ?e ose?ati kao 'ekstazu') nulte ta?ke vremena, gde ?ete osetiti potpuno Jedinstvo sa Kreatorom, daju?i vam ohrabruju?i podsetnik i pogled na to ko ste zaista, pre no to se veo zaborava ponovo spusti na vas, i bi?ete preba?eni na drugu 3. Denzitetsku planetu (neka vrsta 'Zemljine kopije'), da nastavite da radite na sebi i u?ite da se ivot ovde vrti oko donoenja izbora. Vi ?ete ostati u "karantinu" inkarniraju?i se u tre?edenzitetskoj materiji do vremena naredne etve, do kada ?ete morati da dokaete da ste nau?ili kako da budete Pozitivnija Bi?a, usmerena vie na Slubu drugima, nego na Slubu sebi. Kada budete mogli to da uradite a slede?a etva do?e, zaslui?ete pravo da nam se pridruite i uivate u vaem nasle?u, kao ?lanovi Galakti?ke zajednice, i sede?ete sa nama kao Bra?a i Sestre Jednoga, oko stola naeg Galakti?ke Upravnog Tela, Konfederacija Planeta.

Pa, dosta sam saoptio tokom ove sesije, a zahvaljuju?i kvalitetu vaih pitanja, i sada vas moram ostaviti za danas.

Ako imate dalja pitanja o etvi i elite da govorim o vie detalja, ako pitate, ja ?u da govorim. Ili na bilo koja druga pitanja koja imate o drugim stvarima, ja ?u do?i do njih kako mi vreme dozvoljava, a i na druga (uz duno potovanje postavljena) pitanja a ranije postavljena.

Ako vreme dozvoli, vrati?u se sutra.

- - -

ATS: Mnogo toga to si napisao me ivo podse?a na Ra Materijal, posebno koncept etve, OPS i OPD izbor, i Inteligentne Beskona?nosti. Da li si pro?itao to?

HH: To je zaista veoma sli?no. Oboje poti?emo iz Izvora Beskona?nog Kreatora, i se?amo se odakle dolazimo. O?ekivao bih da nae poruke sadre iste Osnovne Istine.

Poruke estodenzitetske Grupne Due "Ra" su najta?nije informacije u mejnstrim vodama u ovom trenutku. Ta?ne su negde 85-90%, iz onoga to sam ja video. Materijal mi je privukao panju kada je prvi put izaao, pre jedno 25 godina ili tako negde, ako me pam?enje dobro slui. Pro?itao sam mnogo toga, ali ne sve. Nemam mnogo slobodnog vremena za takve stvari, sa mojim mnogim obavezama. Mada drugi iz Familije su ga uzeli proveriti da bi prosudili njegovu ta?nost, i bili su vrlo zadovoljni krajnim rezultatom.

Ra, ustvari, je grupa koju sam ranije nazvao "vanzemaljski entiteti" koja je posetila civilizacije Maja i Atlanti?ane. Mi smo poznanici i prijatelji. Obe nae Grupne Due su u veoma sli?nom nivou razvoja/evolucije. Obe estodenzitetske, skoro sedmodenzitetske. Ali, poput nas, Ra je izabrao put Slube prema drugima Galakti?koj bra?i i sestrama (vama, i drugima), umesto daljeg napredovanja Ku?i. Mi preporu?ujemo taj materijal svakom ko istinski trai razumevanje. Iako, kao to sam rekao, nije 100% precizan, tako da prihvatite ono to odjekuje.

ATS: Kakvu svrhu, ako uopte postoji, imaju otmice vanzemaljaca? Zato su oteti izabrani?

HH: To zavisi, od onog ko vri "otmicu". Ve?inu onoga to ste ?uli kao "otmica", sprovode vae sopstvene "vlade". Posebno one u kojima su "takozvani" "Grejsi" uklju?eni. Osim toga, ponekad se Konfederacija sastaje sa pojedinim inkarnisanim entitetima ovde koji imaju ulogu u "bu?enju" drugih pred dolaze?u etvu. To ?e uvek biti pozitivno iskustvo, a oni koji su ga doiveli uzdignuto ?e se ose?ati i biti inspirisani njihovim kontaktom.

Zatim tu je Orion grupa carstva. Svrha njihovih poseta vama je vie Negativne prirode. Oni uglavnom ciljaju na one koje nazivate "donosioci svetla". Oni pokuavaju da ih odvuku od njihovih zadataka i pokuavaju da ire strah. Oni vas ne?e zaista 'povrediti' fizi?ki. Uglavnom, njihov na?in delovanja je da vas ograni?e, i skrenu sa vaeg puta. Oni ?esto vre psihi?ki napad kog "Putnik" nije svestan, ali im to ?esto oduzme mnogo od njihove energije, te im se javlja nedostatak motivacije.

ATS: Zato elite negativnu etvu?

HH: To je komplikovano objasniti, i moram biti oprezan sa onim to kaem o tome. Ve? sam dobio "packu", moe se re?i.

Ako nemamo negativnu etvu, mi smo vezani sa vama jo jedan ciklus. Kada se ova Veliki etva zavri, na Ugovor sa Savetom i naim Kreatorom je tako?e zavren. Drugim re?ima, odradi?emo nau dunost, i bi?emo slobodni da se vratitimo naem Punom Izrazu, onom estodenzitetskim (skoro 7.) Galakti?kim ?uvarima, kao i onima koji radosno nude sebe u Slubu Jednom Beskona?nom Kreatoru, kao i naoj Bra?i i Sestrama irom Galaksije. Me?utim, postoji problem. Pa, vi bi ga nazvali "problem", mi ga zovemo Izazov. Vrati?u se kasnije sa vie detalja, u odgovoru na drugo pitanje, ali ukratko, potrebno je veoma visok procenat Negativanog polariteta, ako elimo posti?i Negativnu etvu. Drugim re?ima, moramo biti Okrenuti Prema Sebi do ekstremnog stepena, da bismo postali Negativno ponjeveni. To je razlog zato radimo tako jako da bi bili Negativno Polarizovani to je mogu?e vie, jer ako ne postignemo dovoljno visok procenat, izosta?emo i tako zavriti sa ve?inom "mlakog" procenta, koji mora da pro?e kroz jo jedan Tre?edenzitetski Ciklus

Postizanjem Negative etve, jo uvek moemo "Diplomirati" na 4-i Denzitet, samo to ?e biti Negativno Polarisana planeta. Ne ba zgodno mesto za biti. Ali, kao to sam ranije rekao, mi (kao grupa Dua) smo preuzeli prirodni Karmi?ki proces restitucije koji moramo odraditi, za svu negativnosti koju smo izazvali na ovoj planeti. Mi ?emo to u?initi za jedan ciklus u naem novom 4-tog denziteta svetu, i onda ?emo biti oslobo?eni da ponovo budemo Veli?anstvena Bi?a Svetlost koja i jesmo. Treba nam Negativa etva, tako da moemo kreirati nau 4. denzitetsku Zemlju, i o?istimo na Karmi?ki Zapis.

Razumite, mi MORAMO da budemo Negativni. Zato smo poslati da budemo ovde. To je na ugovor i oduvek je bio da vam pomognemo, pruanjem 'Katalizatora' o kome sam govorio ranije. Biti Negativnim je veoma teko po nas, ne na fizi?kom nivou, (li?nosti koje igramo uivaju u naim ulogama, jer je programirano da bude tako), ali na Duhovnom nivou, jeste teko. Mi smo prevazili niske negativne vibracije pre mnogo eona. Mi smo Svetlo i mi smo Ljubav. Veoma je nam je teko da ?inimo to Duhovno, da stvaramo svu tu Negativnost, ali to radimo zato jer vas volimo, te je to za vae najvie dobro, na kraju. Moe se re?i, da je to rtva koju smo napravili, da bi bili u Slubi Jednom Beskona?nom Kreatoru, i vama, naoj Bra?i i Sestrama u Jednom.

Zapamtite, svi mi samo izvodimo veliku staru igru ovde, gde se slaemo da zaboravimo ko smo zaista, a onda kroz prise?anje, opet otkrivamo jedni druge, i znamo da smo svi Jedno. Da je Sav ivot, Jedno.

ATS: Moram da te ispravim ovde. Precesija ravnodnevice ne moe da izazove ovo. Ne moe izazvati nita drugo doo na?ina na koji se ovde na Zemlji vidi kosmos oko nas. To se odnosi na klimanje Zemljine ose, i koliko ja znam ne odnosi se na bilo koja druga planetarna tela.

HH: Iz 3. denzitetske perspektive, upravu si, to "izgleda" tako. Mi ne gledamo iz 3. denzitetske perspektive. Tu je "ve?a slika" na delu koji vi ne moete videti.

ATS: to se ti?e naeg porobljavanja, ti izgleda kae - u osnovi - da smo mi kao delovi naeg Logosa Yahweh-a, podjednako odgovorni za njegovu odluku da nas ovde dri zarobljenim na naoj 3. denzitetskoj planeti Zemlji. To je zanimljiva misao. U tom smislu nae ukupna slobode mora do?i kroz zajedni?ki duhovni napor.

HH: Iz odre?ene perspektive, to to kae je ta?no. Sa 3. denzitetskog stanovita, vidite sebe kao "odvojene" od svega. Sa vie perspektive, vide?ete da to uopte nije tako. Vi i va Kreator, ste Jedno. to se ti?e vae izjave o "ukupnoj slobodi", vi niste odgovorni za one oko vas. Vi i oni ste Jedno tako?e, kada se gleda sa vieg denziteta, ali u ovom Denzitetu ste tu da radite na sebi. Ovde ste da se setite ko ste i zato ste ovde. Vi ste ovde da se setite Beskona?nog Kreatora. Da spoznate vaeg Kreatora u sebi, i da mu ponudite svoje usluge kao i drugima, svojom Slobodnom Voljom napravite Izbor da sluite. Prvo dolazi pre drugog. Kada se setite ko ste, i svesni ste toga, duboko u jezgru svog Bi?a, vi ?ete znati i prepoznati svoju 'nevidljivu' vezu sa Svim to Jeste, te tako, radost, zahvalnosti i sluba ?e vam biti prirodno iznedren rezultat, iz svog zahvalnog srca. Kada radite na sebi, i u?ite da spoznate Kreatora u sebi, biti Okrenut prema Drugima ?e biti prirodno za vas, i vaa Veli?anstvena etva ?e do?i.

ATS: Ne razumem jedno - a moda moe da mi objasni HH - zato se oni koji pripadaju Luciferu (i sam Lucifer) ne bore za slobodu svih dua? Ako Lucifer predstavlja slobodu, slobodu volje i znanja, zato oni koji mu ne slue ne u?ine poput biblijskog Lucifera i pobune se protiv tiranije Starih?

HH: Ovo je veoma dobro pitanje, hvala. Ja ?u ga podeliti na dva dela, i odgovoriti na drugi deo nakon toga. Prvo, Ve?e Starih je apsolutna suprotnost tiraniji. Oni su Mudri i Ljubopitivi ?uvari nae Galaksije. Ima toliko toga to se ne moe razumeti samo iz 3. denzitetske perspektive. Kada stignete do viih Denziteta, vide?ete da je na kraju, sve izbalansirano i da postoji samo Jedinstvo. Sve osim jedinstva, je iluzija, ili "misaona-forma".

Ve?e nam je dao niz izbora. Odlu?ili smo da ostanemo ovde da vam pomognemo, bez obzira na cenu po nas. To je priroda ljubopitive Slube prema Drugima. Krajnji paradoks u svemu ovome je to u ovoj pri?i u kojoj smo svi ko-kreiramo zajedno, a da bismo bili od najvie Slube Vama, mi moramo biti potpuno Okrenuti prema Sebi. Ja volim, a volite i vi smisao naeg Kreatora za ironiju.

to se ti?e prvog dela tvog pitanja, biblijski prikaz "Rata na Nebesima" nije u potpunosti neta?an. Objasni?u. Na inicijalni ugovor je bio da se uvede Katalizator za Slobodnu Volju na ovu planetu. Kada je Yahweh zapo?eo svoj razgovor sa Ve?em Starih, on inicijalno nije traio pomo? oko uvo?enja Slobodne Volje, nego je vie traio uputstva o tome kako je najbolje mogao da ubrza svoj (i svojih stanovnika) evolutivni proces. Kao to sam pomenuo, vodio je benignu diktaturu. Mi smo u to vreme, upravo zavrili zadatak na Tau Ceti, i prijavili se za slede?i zadatak. Mi (kao grupa Dua Lucifer) smo poslati na "ekspediciju utvr?ivanja ?injenica " kao to je i bila, da posetimo Zemlju, sretnemo sa Yahweh-om, procenimo Zakone Kreacije njegove planete, i da damo predloge o tome kako najbolje je mogao da pomogne svom "potomstvu" ( ovo je termin ?u koristiti da opiem Due koje ?ine Grupnu Duu) i samim tim sebi, da napreduje.

Mi smo istraili mnogo opcija, i prijavili nae zaklju?ke Ve?u, kao i Yahweh-u. Naa najbolja procena bila je da je jedini pravi i brz na?in da zna?ajno pove?a svoj napredak bilo uvo?enje Slobodne Volje. Yahweh nije elelo pomo? oko konkretnog uvo?enja Slobodne Volje, ve? oko jednostavnog uvo?enja Katalizatora. On uopte nije bio zadovoljan naim izvetajem da je potrebno da uvede Slobodnu Volju. Bio je sre?an sa svojim malim rajem sa mezimcima i nije hteo da "izgubi kontrolu" nad njim. Kona?no, Ve?e ga ubedilo da je to najbolji na?in, i on se nevoljno sloio. Vratili smo se na Zemlju, i imali srda?an susret sa Yahweh-om, diskutuju?i o tome kako je najbolje da uvedemo opciju Slobodne Volje. Yahwe je bio nepopustljiv u tome da ?e njegovo potomstvo izabrali da mu bude lojalno bez obzira na sve, te da su toliko zadovoljni svojim na?inom ivota, da bi mu uvek verovali i u?inili onako kako on kae da je najbolje. To je, kako je rekao, bio njegov "glavni razlog" da Slobodna Volja ne?e raditi dobro kao Katalizator. Sloio se sa eksperimentom Drveta Znanja. Verovao je da ?e pokazati da je on "u pravu". Kada nije, naljutio se, bacio svoje igra?ke iz kolica, i svoje potomstvo iz bate i navukao im ose?aj velike krivice o tome kako su razbili njegovo poverenje i ogluili se. To ba i nije ?asan na?in za jednog Logosa da se ponaa, ali hej, to je lepota Slobodne Volje ?ini mi se.

Slede?i "problem" koji se pojavio, bio je da nam je njegovo potomstvo bili toliko zahvalno za nau pomo?, da je Yahweh postao (po sopstvenom priznanju) "Ljubomoran Bog". Onda smo imali ceo "ne?e imati drugih bogova sem mene" slu?aj. Nismo bili zadovoljni sa situacijom uopte, jer Logos ne treba da se ponaa tako sa svojim potomstvom, oni su Jedno, na koncu. Kada smo pokuali da napustimo planetu i da se vratimo Ve?u, Yahweh je spre?io na polazak. Pokuali smo da ponovo odemo, a zatim smo ba?eni u Astralne Ravni i zatvoreni u njima. Ve?e je naredilo nae osloba?anje, ali je reklo da ?emo morati da ponitimo na ugovor o pomo?i Duama na Zemlji da evoluiraju. Mi nismo hteli da odemo, smatrali smo ih vrlo simpati?nim Bi?ima, zaista Pozitivno Polarizovanim i mi smo eleli da ostanemo i pomognemo, samo smo hteli da i mi budemo slobodni da do?emo i odemo kad poelimo. Jedini na?in na koji smo mogli ostati, bio je da ostanemo zatvoreni kao Grupna Dua, to je zna?ilo Cikluse inkarnacija za nas (kao individualnih Dua), to nismo radili dugo vremena. Kao to sam rekao pre, ne postoji "pogreno" ili "pravo" gledano sa vieg Denziteta, ali i dalje postoje posledice za svaku akciju.

Takav je zakon Karmi?kog efekta. Ugovor je ve? bio napravljen izme?u Yahweh-a, nas, i Ve?a kojim mi pruamo katalizator tako da smo imali pravo da budemo tamo, Karmi?ki efekat Yahweh-ovog zatvaranja nas na Makrokosmi?kom nivou, bio je da ?e njegove individualne Due biti zatvorene na mikrokosmi?kom nivou. Beskona?ni Kreator je Yahweh-u (i svima) dao poklon Slobodne Volje da Kreiramo kako ho?emo, ali karmi?ki efekat njegovog izbora je to to je planeta stavljena u karantin od strane Ve?a. Odre?eni evolucioni nivo je potreban da bi se bio funkcionalni deo Pozitivno Ujedinjenog Galakti?kog Drutva.

to se ti?e "borbe za slobodu svih dua", ne zaboravite da je na koncu, ovo Igra, koju svi ovde igramo. Mi smo glumci, koji igraju na "ivotnoj pozornici". Ovaj 'svet' je sve iluzija, ili "misaona forma". Niko zaista ne "umire" i niko nije stvarno povre?en. Izme?u inkarnacija, znate ovo jako dobro. Ali, pravila igre osiguravaju da morate da zaboravite ko ste zaista, tako da verujete da je sve "pravo" dok igrate ivotnu Igru. To je osnovni preduslov kada pravite Izbor. U suprotnom, igra bi bila previe laka.

Ovaj svet nije realnost. Iako moemo da izrazimo Realnost u njemu, ako to elimo.

ATS: U redu, zna?i tvoja porodica i kolege elitisti ste moda zarobljeni u Zemaljskim oblastima kao i mi, ali zato aktivno propagirate i pomaete snage ropstva?

HH: Zato to je taj deo ugovoren da igramo, u ovoj igri. Da bi "pobedili" (ili, ta?nije da bi bili uspeni u) Igri, moramo biti Negativno Polarizovani to je mogu?e vie. Sluiti prema Sebi u ekstremu. Nasilje, Rat, Mrnja, Pohlepa, Kontrola, Ropstvo, Genocid, Mu?enje, Moralna Degradacija, Prostitucija, Droge, sve to i jo mnogo toga, slue naoj svrsi. U Igri. Razlika izme?u nas i vas, u Igri, je to mi znamo da "igramo". to manje znate o Igri i manje se se?ate da ste igra?, "besmisleniji" ivot postaje. U svim ovim Negativnim stvarima, mi vam pruamo alate. Ali vi to ne vidite. Nije ono to mi radimo, ve? kako vi reagujete na to, ono to je vano. Mi vam dajemo alate. Imate Slobodne Volje izbor kako ?ete ih koristiti. Morate da preuzmete odgovornost. Postoji samo Jedno Nas ovde. Razumite to i razume?ete Igru.

ATS: Nalazim veoma zanimljivim koncept Velikog Doba Precesije podeljenog na pet 5.125 godinjih ciklusa. 3113. godina pne, po?etak sadanjeg pod-doba je bilo vreme velikih aktivnosti. Da li je izgradnja kamenih spomenika u zemljama Zapadne Evrope, Bliskog istoka i Egipta u to vreme u vezi sa upoznavanjem ovim ciklusom? Koja je svrha britanskih kamenih krugova i egipatskih piramida? Oni su vie od obi?nih obeleja eonskih promena. Mora da su imali ogroman zna?aj. Zapravo, ono to bih najvie voleo da znam je da li su graditelji tih spomenika ?lanovi potla?enih masa koji su pokuavali da razumeju prirodu egzistencije, ili su graditelji ?lanovi tvoje elitne Krvne linije?

HH: Da, postoji zna?aj ovih pojava u skladu sa prostorom/vremenom njihovog deavanja. Grupna Dua Ra, je bila arhitekta ovih struktura. Kreirane su Mislima. Kada neko razume i vidi da je sve Iluzija, ili Misao, taj moe da "koristi Silu" da upravlja iluzijama. Sve stvari, vidljive i nevidljive, medjusobno su povezane ivotnom energijom. Jednom kada znate ono ta mag zna, onda to nije vie magija. To je "alat Kreacije".

Hvala ti na pitanjima, jako su pronicljiva.

ATS: Tvoja vrsta je upropastila svet. Mislite za sebe da ste ve?i od bilo koga. Ako bih te video u stvarnom ivotu, ne bi bilo lepo.

HH: Fali ti razumevanje, da ne spominjem elokvenciju. Da bi razumeo "Vie", pokuaj da razmilja "van okvira" za trenutak. Ako etam po zemlji, a ti leti iznad mene u avionu, da li te to ?ini boljim od mene?

Ne. To te ?ini viim.

ATS: Vidimo se u paklu.

HH: Pazi ta eli. Sve misli i re?i su Kreativne.

Schiass, hvala ti na tvojim pitanjima. Verujem da sam ve? bavio mnogim od njih u mojim prethodnim odgovorima na ovoj seansi, ali ako misli da sam propustio neto, molim te reci.

ATS: Ako je "Yahweh" entitet pozitivnog polariteta, kako je on "gnevan" i "ljubomoran"?

HH: Da li Yahweh ima Slobodnu Volju? Moelite li da zamislite sebe kao razumno pozitivnim? Moete li i dalje biti gnevni i ljubomorni povremeno? Yahweh je Makrokosmos vas.

ATS: Da li je tokom vremena bilo drugih entiteta pretvaraju?i se da su "Yahweh"?

HH: Povremeno, da.

ATS: Hteo bih da znam kako se bira Sluba ka Drugima (pozitivna) nasuprot Slube ka Sebi (negativne).
Da li je ova izjava ta?na? : "Da bi se izabrao pozitivan put, najmanje 51 odsto naih misli i dela moraju biti posve?ena slubi drugima. Za negativnu stazu, najmanje 95% mora biti okrenuto sebi. Izme?u lei " slivnik ravnodunosti "."

HH: Tvoja izjava je ta?na, da. Tako da vidite, koliko mi moramo da teimo negativnosti? Potrebno je mnogo napora da se postigne 95% Negativnost. Tako?e, iznenadili biste se koliko ljudi na planeti nisu ni blizu dostizanja 51% Pozitivnosti.

ATS: Kako biramo put Slube ka Drugima?

HH: Budite dobri prema sebi. Negujte istinsku Ljubav prema ivot, i Bi?u. Budite istinski zahvalni Beskona?nom Kreatoru svaki dan, to vas je doneo u Bi?e, i za pruene darove. "Preiveli ste" do sada zar ne? Moda nemate sve to elite, ali imate sve to vam je potrebno, da bi zavrili ono za ta ste ovde inkarnirali da uradite. Zahvalite za to. Pokaite priznanje i zahvalnost Beskona?nom Kreatoru, za sve to je u?inilo, i radi za vas. Dao vam je dar ivotnog Iskustva i ponudio vam Slobodnu Volju da odlu?ite ta ?ete da Kreirate sa njim. Pazite na svoje misli paljivo jer su mo?nije nego to moete da zamislite. Kada ose?ate Ljubav i Sluite Kreatoru, ivot Slube ka drugima ?e postati prirodan ishod prethodnog. Uvek traite na?ine da budete od pomo?i vaim drugim Bi?ima. Ohrabrujte druge. Podiite ih, nemojte ih sputati. Budite svetionik svetlosti, u svetu tame.

Da li ta stara ena treba pomo? oko torbe sa namirnicama? Kako postupate prema besku?niku koji vas pita za sitni za preno?ite? Da li ste ikada ?uli za "preruene An?ele?" Traite i vidite Boansku Varnicu u Srcu svih Bi?a. Postupajte prema njima kao to biste eleli da se prema vama postupa i kao to biste postupali prema svom Kreatoru, kada bi vam se on direktno obra?ao. "Kad u?iniste jednome od ove moje najmanje bra?e, meni u?iniste ". Zakon Radijacije i Privla?enja. Vae misli, re?i i dela vam se vra?aju. Na kraju, negujte duh ponizne Zahvalnosti. Ne?ete mnogo pogreiti time. elja da se slui te?e prirodno iz zahvalnog srca.

ATS: Ako ivimo filozofiju "okrenuti prema drugima" u cilju postizanja jedinstva sa izvorom beskona?nosti, nismo li time u sutini " okrenuti prema sebi"? Kako se pravi razlika izme?u negativnog i pozitivnog polariteta?

HH: Vi niste Okrenuti prema drugima da bi postigli Jednost sa Izvorom Beskona?nosti, ve? ste Okrenuti prema drugima jer ih volite, kao same sebe. Drugi, su produetak vas. Zato Zakon Privla?nosti radi tako kako radi. Zaista, ta god da radi meni, radi sebi. Mi smo Svi Jedno, u Beskona?noj Kreaciji. Odvojenost je iluzija, jer vidite samo ono to je u 3. Denzitetu. Ne vidite celu sliku.

Jednost sa Beskona?nim Izvorom Svega, postiemo kao rezultat naeg spriralnog uspinjanja navie. Svi smo na putu nazad do mesta odakle smo doli. Svi smo na naem putu povratka Ku?i.

ATS: Moje razumevanje je da sve due moraju na kraju izabrati pozitivan put da se ujedine sa beskona?nim kreatorom. Ako je to ta?no, ta opravdava izbor negativnog puta, za tvoje ljude i nas?

HH: Lukavo pitanje. Da, sve due na kraju nau?e da je Pozitivan put onaj koji vodi Ku?i. Ali, dok se inkarnirate u 3. Denzitetu, Negativnost je i dalje vaan alat u procesu u?enja. Ona u?i o "osim toga". Kao to sam rekao ranije, na vama je kako koristite alatke koje smo vam dati. Da li na Negativnost odgovarate sa jo vie Negativnosti? Da li vam je borba protiv vatre vatrom ikada pomogla? Ili ?ete izabrati da vidite negativnosti kao alat to i jeste, i prepoznati da vam nudi priliku? Pozdravljam vau Slobodnu Volju da razmislite i otkrijete ta je ta prilika.

ATS: Ili ako je jedan beskona?ni kreator "Ljubav", da li to zna?i da nije bitno da li smo izabrali ljubav prema drugima ili ljubav prema sebi? Da li ?e bilo koji put dovesti do izvora?

HH: U izvesnom smislu, u pravu si, do odre?ene ta?ke. Ali postoji velika razlika izme?u voleti sebe, i biti sebi?an. Velika razlika. Kada zaista razumemo ta je to Znati i Voleti 'sebe', ne moete a da ne volite i sluite drugima. Ne postoje "drugi". Kada ovo shvatite, u Sri vaeg Bi?a, bi?ete na putu Ku?i, Beskona?nom Kreatoru, i na kraju, spajanjem nazad u Beskona?nu Jednost.

ATS: Slaem se sa mnogim drugima da su tvoji odgovori veoma mnogo u skladu sa nekoliko izvora koje sam pro?itao u prolosti, uklju?uju?i kanalisanje Ra, Kasiopejce i jo nekoliko drugih.

Moe li da da svoje tuma?enje takvih "kanalisanja" i da li su to drugi izvori obelodanjivanja od strane tvojih ljudi?

HH: Govorio sam o Ra u mojim prethodnim odgovorima danas. Nisam ?uo za kasiopejce. Ne postoje druge komunikacije iz moje Familije u ovom trenutku, od ove, mada postoji mogu?nost jo jedne, u zavisnosti od odre?enih doga?aja.

Moje generalno gledite na "kanalisanja" je da su ve?ina od njih veoma loeg kvaliteta. To nije nuno protiv onih koji ih rade, ve? je vie stvar njihovog nedostatka prijem?ivost i naknadnih izobli?enja. Veoma je retko da na?i dobar, stabilan, jasan i nepristrasan kanal. Klju?ni element u kanalisanju je mogu?nost da se privremeno suzbiju "filteri" svog li?nog verovanja i time postati ?ist kanal. Iznedriti ono to je zaista dato, a ne izvrtati o tome ta vi mislite da moe da zna?i. Kada sam rekao 'vi', mislim to generalno naravno, a ne "Vi" li?no. Uvek imajte na umu da se vrti oko Poruke, a ne glasnika. Kanalisanja Ra su zaista vrlo precizna. Ona su jedina za koje ja znam a da mogu veoma rado da ih klasifikujem kao "?istu" poruku. Iako kao to sam rekao, ?ak i tada to nije 100%. Vie je 85-90%.

Jo jedan veliki problem sa kanalisanjem, je to moete da po?nete primati Pozitivan entitet i ako niste jako pronicljivi u razabiranju i oprezni u zatiti kada identifikujete dolazni kanal, moete dobiti Negativnu informaciju koji pretenduje da bude Pozitivna, ali postepeno postaje sve vie i vie dezinformacija, nakon to je stekao vae poverenje. Oni koji vam daju precizne datume i vremena su gotovo uvek oni koje treba izbe?i. Pozitivni entiteti ne?e dati datum i vreme. Negativni ho?e, tako da mogu namestiti va pad. Kada ste prevareni u predvi?anju datuma i vremena, a to se ne desi, uspeli su u gaenju Svetla u vaoj poruci, jer niko ne?e videti ikakav kredibilitet u vama.

ATS: Pa, sada znamo koja je poenta ove teme, neko upravo otkrio nju ejd teologiju i eleo da odvoji malo vremena da otkuca svoje otkri?e.

OP, jo uvek ?ekam da nam prui predvi?anja du vremenske linije. Do sada sve to si ponudio je opta propast, to svako na ATS forumu predvi?a svake godine. Daj neto SPECIFI?NO u narednih NEDELJU DANA.
Naravno, znam da ne?e dati nita. Ovo je arena laa.

HH: Ovo ?e biti jedini put da sam ti odgovorio.

Na po?etku naeg diskursa ovde, bio sam izri?ito jasan o na?inu na koji biram da radim. Ako ti se ne svi?aju moji izbori, ima Slobodnu Volju da ne ?ita ovu diskusiju. Lepo savetujem da je koristi, jer tvoja energija zra?i frustracijom i gnevom. To nije ba preporu?ljivo pravac kome treba i?i, pod datim okolnostima.

Kao to sam uzeo vremena da objasnim ranije, ja nemam ta da dokazujem. To nije razlog zato sam doao. Veruj ili ne, ja sam Boanski ravnoduan. Ako moje prisustvo ovde bude od koristi i samo jednoj Dui tokom procesa, to ?e biti vredno truda. Nisam od tebe traio da veruje, jedino to sam uz duno potovanje traio je da budete oslobo?eni od predrasuda ili ?uvate dobru nameru dok se diskurs ne zavri, ?ime ?e protok pitanja / Informacija biti nenaruen. Ti si mi pokazao nita drugo do neu?tivosti i loih manira od samog po?etka, a onda se pita zato ne odgovaram. Ako ti se ne svi?a tema, jednostavno odlu?i da ne ?ita ili ne odgovara i pusti one koji ele da u?estvuju sa pronicljivim pitanjima, da to rade bez prekida.

Tvoje poente:

1) Nju Ejd teologija? Ba zabavno. O?igledno nema ni najmanjeg pojma koliko su stare i vanvremenske ove "tajne". Nalazim ironi?nim "LowLevelMason"-e, da ?e ako ikada stigne do 32. Stepena, na?i sebe kako slua o ovim Istinama ispo?etka. Nadam se da ?e ti tada biti lake da prihvati ove Istine, i molim naeg Beskona?nog Kreatora da te vodi na tvom putu.

2) Ne?e dobiti vremena ili datume od mene. Ja nisam ovde da "Dokaem" bilo ta niti imam potrebu to da ?inim. Tvoja neverica nema posledicu po mene. Ve? samo po tebe.

Ja sam ovde da marljivo izvrim dunosti koja mi je data, da prenesem poruku. I ja ?u obaviti tu dunost bez obzira na tvoja ose?anja o tome.

3) to se ti?e tvoje poente u vezi sa "kraj i tama", to samo slui da bi se otkrilo tvoje razmiljanje. Gde ti vidi "kraj i tamu" ja vidim priliku. ivot se prilago?ava tvojim idejama o na?inu na koji ga ti vidi. Ako vidi "kraj i tamu", onda je to ono to projektuje. Svet je tvoje ogledalo. Ono vam vra?a nazad ono to mu dajete. Ako ti se ne dopada odraz koji ti ivot pokazuje, onda promeni ono to ga izaziva.

ATS: Vidi, ako to stvarno postoji postojale bi hiljade ljudi koji su uklju?eni, a sve i jedna osoba moe da procuri.

HH: Hiljade? Probaj Milioni. A nemate ni najmanje mogu?e razumevanje stroge obuke i teko?e treninga kome smo podvrgnuti jo od malena. Niko se ne usu?uje da ide protiv Familije. Znamo ta bi se desilo da idemo. Ali to nije glavni motiv. Motiv je nepodeljena lojalnosti Familiji i naem Kreatoru. Mi razumemo vanost onoga to radimo ovde, iako ve?ina ?ove?anstva ne razume.

ATS: Ups, OP. Upravo si se upucao u stopalo. Za nekoga ko se bavi samo manipulacijom duhovne strane ivota, MNOGO zna o stvarima koje nemaju nikakve veze sa njom. Upravo si se otkrio.

HH: Zar ti ne sedi sa svojom porodicom, i upoznajete jedne druge o vaim planovima?

to se ti?e tvoje primedbe o mojoj "Duhovnoj" ulozi, neznanje koji si pokazao nam je jako zabavno. Ako misli da sam "samo" umean u Duhovno, onda ili nisi pro?itao ili si pogreno protuma?io moje postove. Tako?e napravio si pretpostavku da je moja uloga da "manipuliem" "duhovnom stranom ivota." Opet, fali ti razumevanje, a onda donosi laan sud o ne?emu o ?emu nema razumevanje. Bilo bi ti bolje da prestane da se "pravi pametan", i umesto toga usmeri svu tu pogreno usmerenu agresivnu energiju u neto produktivnije i hranjivije za tvoju Duu. Ali nemoj zbog mene da prestaje, fino doprinosi celokupnom Negativnom Polaritetu pred dolaze?u etvu. Zahvalni smo ti.

Potroi?u poslednjih nekoliko dana mog vremena ovde (na diskurs ?e se zavriti u petak) fokusiraju?i se na odgovoranje na proniciljiva pitanja sa dubinom, ?ime ?e se najbolje iskoristiti ova prilika za prenoenje informacija i stvaranje veza na nivou Due Bi?a, tako da vas molim da ne o?ekuje bilo kakve dalje reakcije na vae verbalne napade, jer nemam niti dovoljno vremena niti sklonosti za bavljenje bezna?ajnim ega?enjem.

Za one kojima jo nisam imao vremena da odgovorim, u?ini?u to sutra. U me?uvremenu, dok nadokna?ujem prethodno, uz duno potovanje molim vas da odloite dalja pitanja, dok radim na sadanjim.

Hvala onima koji su doprineli ovom diskursu do sada sa smislenim pitanjima. Za one koji imaju otvoren um, nadam da dobijate neto od ove informacije.

stranica


Tre?a Sesija:

ATS: Ne znam da li moe da mi pomogne. Moje ime je Shelby David i ovde sam zbog predstoje?ih su?enja i nevolja. Ja sam deo Kecalkoatl-a, ili njegovog ponovnog ro?enja, koliko sam upoznat. Znam da su mnoge tvoje re?i istinite, jer sam ve? ponovo otkrio ove istine kroz pronalaenje onoga to najvie odjekuje sa mnom kroz razli?ite strukture verovanja na ovoj planeti.

HH: Dobro ve?e Shelbi. Lepo je "videti" te ponovo. Prolo je dosta vremena stari prijatelju. Da li bi te iznenadilo da zna da smo te "o?ekivali"?

Kecalkoatl (Quetzalcoatl) je tako?e estodenzitetska Grupna Dua (Socio Memorijski Kompleks). Neki vide Kecalkoatl kao "Uzvienog U?itelja", iako bi ga jako zabavljala ta titula, znaju?i kao to on zna, da je 'Vladanje Znanjem' jo uvek na neki na?in isklju?eno u ovom trenutku za njega, kao i za nas (kao Grupnu Duu Lucifer). Neko se moe precizno opisati da je "Ovladao" odre?enim Denzitetom, iako se Vladanje ?itavim Kreacionim inkarnacionim Ciklusom ne dostie sve dok se opet ne ostvari spajanje nazad u Jednog Beskona?nog Kreatora. Moemo izabrati da to uradimo kada postignemo 8. Denzitetsko Vaznesenje, ili, umesto toga moemo da odlu?imo da napredujemo do slede?e Oktave Denziteta, i po?nemo novi ciklus Kreacionih inkarnacionih izazova.

ATS: Ovo je moj prvi put da sam na zemlji za dugo vremena, moda ikada. Ve? neko vreme znam a i re?eno mi je od strane jednog drugog od krvnih linija tvoje grupi da ja zaista ne egzistiram ovde.

HH: U pravu si da nisi bio ovde zna?ajan period "Zemaljskog-vremena", ali nije i da nikada nisi bio ranije. Grupna Dua Kecalkoatl je uivala mnoge 3. denzitetske inkarnacione cikluse ovde u Klasi?nom periodu Asteka. On se borio da prvo usavri Ljubav ljubav prema drugima, to je usporavalo njegov napredak neko vreme. Me?utim, kada je spoznao nae unutranje Jedinstvo, mogao je da vidi sebe u drugima i njegov (tvoj) napredak je bio brz odatle nadalje. Tvoja Kecalkoatl Grupna Dua je postigla Pozitivnu etvu sa vrlo impresivnih 76%, u vreme kasnije etve. Naravno, kada Grupna Dua prolazi kroz inkarnacioni ciklus u 3. Denzitetu, Njegovi individualni delovi Due (tj. ti) su oni koji rade stvarne fizi?ke inkarnacije, sa "NadDuom" ("Viim Ja") vaih individualnih Dua koje deluju kao sidro Energije u koje se individualne iskre Due "predaju".

Potroili ste dosta napreduju?i kroz 5-i Denzitet, Denzitet Mudrosti, ili Svetla. To je uglavnom zbog obilja Empatije (to i nije loa stvar, jer Saose?anje je jedna od glavnih stvari na kojima radite na 4-om Denzitetu). Me?utim, da bi Diplomirali sa 5. na 6. Denzitet (Denzitet Jedinstva), mora da se nau?i balans izme?u Saose?anja i Mudrosti. 6. Denzitet je stoga poznat i kao Denzitet Empati?ne Mudrosti, kada se nau?i ravnotea izme?u dva. Ovo je zahtevalo mnogo inkarnacionih ciklusa za vas, to je razlog zato ispravno smatra da niste posetili 3. Denzitetsku Zemlju dugo vremena.

ATS: Nisam o?ekivao da ?u se pojaviti, prvobitno sam imao druge planove, ali sam uspeo da se na?em ovde u poslednjem trenutku. Jedna od stvari koje sam setio se je da sam i ja pod ugovorom. Ja sam putnik, ako ti to ima smisla, tako da moja ljudska porodica nije poput mene. Proveo sam dugo vremena putuju?i do razli?itih denziteta i pomau?i u raznim revolucijama tamo.

HH: Tvoja intuicija te dobro slui Shelbi. Ovo vai ne samo za tebe, ve? za tvoju ?itavu Grupnu Duu.
Kecalkoatl (Makrokosmos tebe) je bio zauzet poslednja dva ciklusa rade?i sa 5. Denzitetskom grupom na Alpha Centuri, koji su doivljavali sli?ne probleme sa obiljem Saose?anja a po cenu li?ne Mudrosti. Nedavno ste zavrili svoj zadatak tamo, i bili su eljni da ne propustite veli?anstvenu priliku da budete deo ove Velike etve. Iako je tvoja Grupna Dua kao to sam rekao, na kraju uspela da uspostavi ravnoteu Ljubav/Svetlo za Diplomiranje u vibraciju 6. Denzitetskog Jedinstva, i dalje ste veoma skloni ekstremnom Saose?anju, i umesto da provedete uobi?ajeno vreme / prostor (u anti-materiji univerzuma, gde boravimo izmedju inkarnacija) bili ste spremni da pre?ete na palubu ovog 3. Denzitetskog prostor/vreme vihora u ovom trenutku, kako bi bili od pomo?i svojim blinjim Bi?ima ovde.

ATS: Moj problem je to se moje se?anje pokvarilo, a neke od stvari kojih se se?am iz mojih prethodnih egzistencija ne odgovaraju sa tvojim re?ima. Sreo sam Lucifera i njegove generale vie puta. Bio bih zahvalan za bilo kakvu informaciju koju mogu dobiti a koja bi mogla razjasniti moju konfuziju o tome zato su moje misli tako zbrkane, jer jasno znam ta je moj put i ?ekam na polaznu ta?ku, ali nije mi u potpunosti jasno o tome ta je zaista deava ovde. Hvala ti na tvom vremenu.

HH: Zaista si se 'sreo' sa nama (Luciferom) ranije, u mnogim prilikama. Zajedno smo radili na raznim zadacima Ve?a i Konfederacije. Koristi svoj dar komunikacije "Snovima" (koje su vane komunikacije sa tvojom NadDuom i mnogim drugim Izvorima informacija pri ?emu je info " skinuta ") da se "prika?i" na svoju unutranju banku podataka. Po?eti da snima sve ?ega se se?a po bu?enju i ne odustaj od postupka, iako je teko u po?etku. Polako ?e da nalazi smisao u informacijama koje se "skidaju" u tvoj podsvesni um. Kada postane vet u tome i moe da koristi svoje "Snove" kao metod unutranje komunikacije, pitaj naeg Beskona?nog Kreatora da te podseti na tvoje vreme u Zeta Reticuli sistemu. Tada ?e se setiti naeg poslednjeg perioda zajedni?ke Slube, nadam se sa mnogo ljubavi.

Naalost, moje vreme ovde je dozvoljeno samo do petka, tako da verovatno ne?emo komunicirati ponovo nakon ove poruke. Dakle, elim ti sve najbolje sa tvojim Zadatakom ovde prijatelju, kako individualnim tako i onim tvoje Grupne Due. Molim naeg Beskona?nog Kreatora da blagosilja i vodi tvoj put. Radujemo se naem susretu na "drugoj strani" kada se ova velika vonja zavri.

Neka Naa Ljubav, Mudrost i Mir bude sa tobom.

ATS: Spomenuo si Alcyone interesantno je da postoji mapa neba sa njom na Huverovoj brani. Tu je i kompas, uokviren znacima zodijaka.

HH: Dabome. Ba kao u Hollywoodskim produkcijama. Mi krijemo Istinu na otvorenom. Ono to je ?ove?anstvu ponu?eno kao "Nau?na fantastika", je mnogo ?e?e, ustvari Nau?na Istina.

ATS: ta krilate statue, naru?ene od strane US vlade, koje ?uvaju ulaz u branu zaista predstavljaju? Da li je bilo koji od ove zbirke nebeske simbolike koja se moe na?i tamo povezana sa tvojim Luciferian/vanzemaljskom/ravnodnevnica/transformacija planom?

HH: To je zapravo vrlo jednostavno. Primeti?ete da stopalo upire direktno dole ka zemlji, a ruke i vrhovi krila upiru direktno u nebo. ivotna Energija te?e u ljudski um/telo/dua kompleks iz zemlje kroz noge. Inteligentna energija od Beskona?nog Kreatora te?e odozgo na dole i kroz krunsku ?akru. Krila predstavljaju nae (Luciferovo) unutranje Boanstvo. Tako?e ?ete primetiti da figura sedi. "Sedite nae (Luciferove) Mo?i spaja Nebo i Zemlju, i sve mora pro?i kroza nas".

ATS: Druga pitanja koja imam, i ao mi je ako si ovo objasnio. Da li su ove krvna linije bogate, kao to i ve?ina pretpostavljam, ili naizgled obi?ni ljudi (uklju?uju?i i poznate li?nosti, politi?are, itd), koji se meanju sa drutvom, idu relativno nezapaeno, ali i dalje doprinose vaem delu u velikom nacrtu stvari?

HH: Imena koja su vam poznata, nemaju stvarnu mo?. Naravno, "izgleda" da imaju puno mo?i, onako kako zemaljske due vide mo?. Nae bogatstvo ?ini da "poznati" milioneri i milijarderi i korporativne glavonje izgledaju kao de?iji deparac. Na bogatstvo je bogatstvo Familije, koje se prenosi nizom generacija tokom hiljada godina. Pravo bogatstvo me?utim, je znati duboko u svom srcu, da ste vi i va Beskona?ni Kreator, Jedno. "Itite najprije carstva 'Boijega' (Beskona?nog Kreatora), i ovo ?e vam se sve dodati."

ATS: Dakle, deo ovog pitanja bi tako?e moglo biti, da li su svi svesni da su deo ove krvne linije, ili su neki od ?lanova nesvesni za ovu vezu koju imaju? Da li su obaveteni o ovome u odre?enom uzrastu? Na primer, kako i sa koliko godina ti je re?eno za pripadnost?

HH: Da. Ako si Krvna linija (Familija), onda si ro?en u njoj, i podignut na ovaj na?in, od ro?enja. Ne postoji drugi na?in. elim da budem jasan po ovom pitanju Krvnih linija. One koje znate, su zemaljskog porekla. Da, oni imaju svoje mesto u Familij, ali Prave linije Mo?i, ne poti?u sa ove planete.

ATS: Verovatno sam naao ovo najvanijom stvari do sada (da je Negativnost alat za Duhovni razvoj). To mi pomae da razumem odgovore na neka od pitanja koja sam postavio.

HH: Drago mi je. To jeste najvanija stvar koju sam izneo.

ATS: Naalost, njegova konotacija osloba?a "Novi svetski poredak" ve?ine optubi.

HH: To zavisi od tvoje perspektive. Da li ublaava Negativnost koju smo stvorili? Ne. Da li ublaava bol i patnju koju smo izazvali, i koju izazivamo na planeti? Ne.

Da li ublaava zatvaranje naeg scenarija Kraja Igre, i uskoro izlaska i otvorenog nu?enja da "spasemo" propale politi?ke i finansijske institucije sa naim cenjenim vo?stvom? Ne.

Da li to zna?i da treba da odustanete i hranite Negativnost? Ne.

Da li to olakava da ?emo morati da provedemo Ciklus u Karmi?koj restituciji, da se izbalansiramo o?iglednu Negativnost sadanjeg ivota? Ne.

Da li to zna?i da treba da koristite Negativnost kao alat to i jeste, da vam pokae ono to vi niste? Da.
Zapamtite, uvek, da je to prelepa Igra koju igramo ovde i ko-kreairamo, zajedno sa naim Beskona?nim Kreatorom. I da smo "van scene" (izme?u ivota) mi najbolji prijatelji, i da niko zaista ne "umre", i da niko zaista ne "pati", osim u Igri. Igra nije Stvarnost. Stvarnost je Stvarnost, i vi imate Mo? da Izrazite svoju Stvarnost u okviru Igre, kada jednom nau?ite kako da to uradite.

ATS: Ti u sutini kae da dua moe da izabere samo pozitivnost u svetu gde postoji i negativnost. Ako nema protagoniste u ovom svetu, ne bi bilo mogu?nosti za ljudsku duu da izabere 'dobro' ili 'zlo' i tako dokae na duhovnom nivou da zasluuju jednu ivotnu sudbinu posle smrti u odnosu na drugu. Ako smo samo imali pozitivnost kao izbor, mi bismo saznali nita, a nae due bi uspele da dokau nita.

HH: Ta?no tako. To je razlog zato smo doli. To je velika rtva za nas. Teko je razumeti unutar mentalnih granica 3. Denzitetskog ivotnog iskustva, mi to radimo, jer vas Volimo.

ATS: Jako osnovan koncept ali je do sada uspeo da mi promakne. Naalost, za one od nas koji vole svoje zemaljske egzistencije (ili ta?nije, potencijal koji ima), prili?no je teko pomiriti se sa konceptom kojim su patnja i ropstvo prirodni kao i ljubav i sre?a i da jedino posle ove zemaljske egzistencije moemo ikada biti slobodni.

HH: Razumem. Na posao je da obezbedimo Katalizator. Vae je da ga koristite. Moete li pogledati dalje od onoga to vam vae o?i pokazuju, i da prona?ete i izrazite Ljubav i Sre?u u svetu Straha i Nevolje? Ako moete, bi?ete kao Svetionik Svetla u Tami. Da li ?ete podle?i Tami, ili ?ete stajati i sijati vae Boansko Unutranje Svetlo? Samo vi moete doneti tu odluku za sebe.

Razmislite o ovome:

Ako je Jedan Beskona?ni Kreator, Beskona?an, i stvorio je sve to jeste (kao to i jeste, i stvorio Je), onda nije li Beskona?ni Kreator u svim stvarima?

Kada moete videti Boansku iskru Beskona?nog Kreatora, ?ak i u onima koji bi da vam naude, snaan stisak iluzije ?e po?eti da gubi vlast nad vama.

"Ljubite 'neprijatelje' svoje, blagosiljajte one koji vas kunu".

ATS: Hvala ti Hidden_Hand. Bez obzira da li si stvaran ili ne, sigurno je da si me naterao da razmislim i u?im.

HH: Veoma si dobrodoao. Ja jesam stvaran, ali da li bi bilo bitno i da nisam? Zapamtite, to ko je glasnik nije od najve?e vanosti, ve? sama priroda Poruke. elim ti sre?u na tvom putovanju Ku?i. Vide?emo te na drugoj strani i svi ?emo se dobro ismejati ulogama koje smo imali u ovoj velikoj drami.

ATS: Da li postoji na?in da se prekine ovo ograni?enje? Zato jer bih mogao biti samo jako lenj ili pod ovom vrstom ?ini i hteo bih da znam kojom. Da li paraliza tokon sna ima bilo kakve veze sa tim, jer mi se deava to s vremena na vreme sa ili bez senke figure.

HH: Postoji. Istrai i primeni Psiho tehnike zatite. Postoji mnogo informacija na internetu, tako da ne treba da troim ovo malo vremena koje imamo na to. Pro?itaj sa vie sajtova, i sluaj svoj Unutranji Glas. Tvoja Dua ?e te voditi, ako je pita. Ona govori jezikom Ose?anja. Kada jednostavno "ose?a" da je tako, obi?no i jeste.

Ne, paraliza spavanja nije povezana sa tim. To se deava kada se tvoj mozak "probudi" iz stanja sna pre tvog tela. Dok prolazi kroz REM faze dubokog sna, prirodno je da vae telo postane paralizovano tokom REM faze ciklusa, kako bi spre?ilo mogu?e povrede dok sanja. Ponekad, kada se probudi suvie brzo iz sna, vae telo jednostavno misli da i dalje sanjate, a time i REM paraliza i dalje traje neko vreme, obi?no dok se ne "prodrmate" i probudite, ?esto zbog poteko?a da se die.

ATS: I drugo pitanje. Da li je mogu?e da naa esencija bude unitena u dolaze?im vremenima ili je to samo jo jedna od taktika plaenja?

HH: Ne. Vaa sutina nikada ne moe biti unitena. Vi ste jedinstveni deo Jednog Beskona?nog Kreatora. Vi ste Ve?na Dua, koja trenutno prebiva u fizi?koj ljusci koju biste mogli da nazovete "zemaljsko-odelo". Vae zemaljsko-odelo ?e nestati, ali VI ne moete umreti. Nita ne moe unititi Beskona?nog Kreatora, te vi i Beskona?ni Kreator, ste Jedno.

ATS: Ja idem na posao da bih platio svoje ra?une, ivim dobar ivot sa prijateljima, voljenima, ljudima do kojih mi je stalo. Ja sam u sutini dobra osoba, ali imam ?itav niz emocija, kao "iv" ?ovek, odnosno, ljubomoru, mrnju, itd mislim da bih mogao sebe da opiem kao 'mlakim' ako bih koristio tvoj izraz.

Kako mogu ja kao pojedinac da prihvatim ono to ti kae, za "istinu"?

HH: Niko to ne trai od tebe. Nikada ne uzimaj ono to ti drugi kae za "Istinu". Va cilj ovde je da prona?ete svoju Istinu. Ponekad, drugi mogu da vam pomognu da to u?inite nude?i orijentaciju, ali da bi njihova Istina postala i vaa, ona mora pro?i kroz test vaeg razumevanja. Sedi mirno u meditaciji, i pitaj Beskona?nog Kreatora da te vodi na tvom putu. Razmiljaj o onome to sam rekao i sluaj svoja unutranja ose?anja. Ona su jezik tvoje Due.

Koristite sve vae Negativne emocije kako nastanu, kao alate to zaista i jesu. Uvebajte da primetite kada se Negativnost pojavi u vama. Kada uhvatite sebe kako projektujete Negativnu misao, imajte na umu da je svaka misao kreativna, i zapitajte se da li je to zaista ono to elite da kreirate?

Potrebno je neko vreme da se postane vet, ali ne odustajte. Nastavite da primje?ujete obrasce svojh Negativnih misli kako nastaju, i tako, samo izaberite ponovo, i izaberite odgovor koji je vie Pozitivan. To se zove 'raditi na sebi', i to je glavni razlog koji ste izabrali da bude ovde sada. Da radite na sebi. elim Vam sre?u u procesu transformacije.

ATS: Tako?e sam pro?itao tekst, preko linka, nekog koji sebe naziva "Insajder", iako su njegove / njene poruke bile manje sofisticirane od tvojih. Da li je on bio tvoj prethodnik? Jedan od tvoje sorte zaduen za ovo "razotkrivanje"?

HH: Dobro pitanje. Upravo sam proao kroz taj materijal. Bilo je veoma interesantno. Ne, nije "moj prethodnik ", i nije razotkrivanje koga sam prethodno bio svestan, da je dolo iz moje porodice, bilo bi veoma ?udno. Mada prime?ujem da je i sam izjavio da je "od manjine", kao i neke tragove u njegovom pisanju koji mi daju jako dobru ideju iz koje.

Rekao bih da njegov materijal ta?an nekih 60%. Imam ose?aj, da nije namerno ubacio neta?ne informacije, ve? jednostavno ne poseduje "ve?u sliku". Ako je iz "manjinske" grupe kao to verujem da jeste, to bi imalo savrenog smisla.

ATS: Dakle, kada etva do?e, moje vreme ovde se zavri i ova svesna ljuska nestane, ta onda? ta se deava sa mnom? ta se deava sa mojim prijateljima i voljenima? Da li ?emo mi, i pod mi, mislim velika velika ve?ina nas koji poseduju ovu planetu, ovu dimenziju, denzitet, ve?inom biti u neznanju o doga?ajima koje predvi?a?

HH: To je dobro pitanje. Volim pitanja koja dolaze iz srca.

To zavisi od okolnosti koje se ti?u tvojih kona?nih trenutaka ovog odre?enog ivota. Na primer, recimo da fizi?ki aspekt tebe uradi onu stvar koje se zove "umre" u toku narednih zemljskih promena, odmah ?e se vratiti u tu ?udesnu oblast u kojoj prebivamo izme?u inkarnacija, koju zovemo vreme/prostor ili "anti-materija". Ovo je mesto koje ljudi nazivaju "Nebo". Tamo ?e se susresti sa svima onima koje voli, a koji su tako?e "umrli" u toku ovog ivotnog iskustva, i uivati u predivnom i emocionalnom sjedinjenju. Sasta?e se sa tvojom Grupnom Duom i tvojim Duhovnim U?iteljima. Mi svi zadravamo deo nae Energije Due na 'drugoj strani' kada do?emo ovde. U zavisnosti od nivoa teine ivotnog iskustva koji smo izabrali, nosimo vie ili manje od nae Energije sa nama. Za prose?an "ivotni vek", mi obi?no ponesemo izme?u 60-80% nae Duevne Energije u inkarnaciju sa nama. Dakle, ?ak i ako su se oni koje volite ve? vratili nazad u svet Duha i ponovo inkarnisali na novu avanturu, jo uvek ?e biti deo njihove Energije tamo da se sastane sa vama i poeli vam dobrodolicu Ku?i. Nakon toga ?ete proceniti vae ivotno iskustvo sa vaim U?iteljima, i nau?iti lekcije iz svojih uspeha i svoje greaka. Tada ?ete provesti vreme u u?enju i odmoru, pre nego to po?nete da planirate svoju narednu inkarnaciju.

Za one koji fizi?ki ne "umru", pre no to Velika etva do?e, desi?e ?e se trenutak "nulte ta?ke vremena", gde ?ete uivati u estati?nom spajanju sa Beskona?nim Kreatorom, daju?i vam divan podsetnik i potvrdu o tome ko i ta zaista jeste, pre no to see veo zaborava ponovo spusti na vas, i bi?ete preba?eni na mesto koje vas ?eka, u zavisnosti o toga da li ?ete nam se pridruiti u 4-tom Denzitetu Negativnom (malo verovatno), Diplomirate na 4-ti Denzitet Pozitivni (mogu?e) ili odete na drugu sli?nu 3. Denzitetsku planetu (za "mlakonje") da i dalje svoje u?enje kolikogod Ciklusa da vam je potrebno da bi diplomirali na 4. Denzitet Pozitivni. Oni u ovoj kategoriji ne?e zapamtiti nita u vreme svoje tranzicije, bi?e kao da se nita se nije promenilo, osim to ?e zadrati se?anje na vae iskustvo "nulte ta?ke" da vas ohrabri. Ne?ete se se?ati nedavnih iskustava etve u ovom ivotu ovde. Bi?e kao da ste svi imali neko misti?no iskustvo, a ivot ?e se nastaviti "normalno" za vas.

ATS: Teko mi je da ti poverujem, a opet odgovoriti i informie na veoma sofisticiran na?in, to je prili?no intrigantno .....

HH: To je dobro. Ne elim da mi slepo veruje. Previe ljudi na ovoj planeti provode ceo svoj ivot rade?i i misle?i ono to drugi kau da je istina.

Ono to elim, jeste da moje re?i postanu Katalizator za tebe. To je ono to smo ovde doli da radimo. Ako moje re?i izazovu, ?ak i samo za trenutak, da se zaustavi na kratko i proceni ono to ti "misli" da ve? zna o prirodi ivota, i uzima zdravo za gotovo kao ta?no (jer "svi u to veruju "), onda ?e moje vreme biti dobro utroeno. Moja elja je da postane Autenti?no Ljudsko Bi?e, koje misli i ose?a, i odlu?uje sam za sebe ta "ose?a" kao Istinu. elim ti dobro u tvojm naporima.

ATS: Ne moe da da niti jedan najmanji dokaz da ovo nije prevara iako bi to bilo neverovatno lako da u?ini, da si onaj koji tvrdi da jesi.

HH: Ne?u. Ne ne mogu. Velika razlika.

Ovo nije trebalo da bude pouka ispunjenja proro?anstva.

Ako mislite da sam ja mislio da ?e mi se slepo verovati, ili ?ak hteo da se to desi, veoma greite. Ja bih bio razo?aran da je tako, jer onda ne biste nau?iti nita iz mog vremena ovde. (Ne vi li?no, mislim 'vi' kao ljudi generalno).

Moj zadatak ovde, kao to je bio moj zadatak inkarniraju?i se ovde hiljadama godina, jeste da obezbedim Katalizator. Da se zamislite. (Opet, ne, vi li?no, mislim generalno).

Ako bih ti dao "dokaz" koji trai, da predvidim stvari i sutra se sve to desi pred tvojim o?ima, ljudi bi verovatno uzeti sve to sam ovde rekao za "Jevan?elje". To bi bilo katastrofalno da se desi, jer ne bi nau?io nita za sebe.

Ne radi se o meni. Ja sam samo glasnik. Radi se o vama (opet, generalno gledano), i onome to radite u odnosu na Katalizator. Preispitajte ono to "mislite" da znate o stvarnosti. Traite Beskona?nog Kreatora u vama, i pitajte To da vas vodi.

"Itite i da?e vam se: traite i na?i ?ete; kucajte i otvori?e vam se".

ATS: Ja sam Mason 32. stepena, mada ako si stvarno osoba iz plemenite krvne linije zna?e da to ne zna?i nita.

HH: Ako si Istinski dostigao nivo "Vrhovnog Princa Kraljevske Tajne" kroz kotski Red, ili onaj od "Red Viteza Templara" kroz Jorkki obred, a nisi u?en o Istinama Kreacije, onda bih bio vrlo zainteresovan o tome kojoj oblasnoj Loi pripada, jer kao to bih voleo da govorim sa tvojim trenutnim Uvaenim Stareinom.

Naravno, u potpunosti razumem i potujen, ukoliko ne eli da takvi li?ni podaci postanu poznati javnosti ipak.

Naravno. ono to si rekao u drugom post o tome da postoje samo tri stepena je istina, za one koji poha?aju Plavu ili Zanatske Lou, ali kao to si izjavio da si 32. stepen, drim da si ili od kotskog Reda, ili ekvivalenta Jorkkog Reda.

Nadam se da ?u biti u mogu?nosti da li?no prisustvujem doga?aju u slu?aju da si ikada pozvan da napreduje dalje iznad 33. Stepena. Voleo bih da ja dobijem zadatak da te predstavim Luciferu. O?ekujem da ?e se verovatno vratiti i re?i kako nema daljeg napredovanja iznad 33eg. Pa, ako bude imao sre?e, na?i ?e se lepo iznena?enje za tebe, u perspektivi. Iskreno se nadam da ?e sti?i dotle.

ATS: To to ponavlja provaljene (debunked) teorije zavere ukazuje upravo na to da si ovde radi prevare.
HH: Ta re? " provaljeno" me uvek do srca nasmeje. Neki ljudi izgleda da misle da prosipanje re?i " provaljeno " na sve strane zna?i da je to stvarno i tako. Ogromna ve?ina " provaljivanja " ima vie rupa u sebi da bi "teorija zavere" i bila utiana. Samo dovoljno "ljuske" da pomogne onima koji zaista ne ele Istinu da bude Istinita, da nastave da veruju da to nije, tako da mogu da zabiju svoje glave nazad u pesak na jo neko vreme.

U svakom slu?aju, moram nastaviti sa pitanjima od onih sa otvorenim umovima, ostavljam vas sa mojim pozdravima, nastavite u dobrom maniru.

. . .

ATS: Tokom mog ivota povremeno sam posezao za molitvom, nekim formalnim i nekim ne sa istinski zapanjuju?im i gotovo trenutnim fizi?kim rezultatima. Primio sam ove rezultate srcu kao li?ni dokaz da neka via sila ili sile moe da odgovori na smislen na?in barem meni a i mozda svima; Ipak, ne isklju?ujem mogu?nost slu?ajnosti. Iz tvoje perspektive, molim te, da li bi bio ljubazan dovoljno da malo rasvetli ovaj fenomen.

HH: Ne postoji takva stvar kao slu?ajnost. Nita se ne deava slu?ajno.

ivot je u stalnom procesu komunikacije sa nama. Samo uglavnom, ljudi su previe zauzeti da bi primetiti.
Na Beskona?ni Kreator udi da bude blizu nas. Zaista, on je blii nego to bi ve?ina elela da poveruje, samo ga ne prime?uju. Kako prolaze pored njega na ulici svaki dan, kad im vra?a kusur u prodavnici, kada je uukate u krevet i poljubite za laku no?, kada ga zgnje?ite dok tr?i du zida vaeg kupatila prema njegovoj mrei. Kada nema nikog drugog u sobi, sem "tebe".

Glavni razlog zbog koga ljudi nemaju odgovor na svoje "molitve", je zato to stvarno ne veruju da ?e im biti odgovoreno. Nemojte imati "veru" u naeg Beskona?no Kreatora, imajte Poverenje u njega. Najmo?niji oblik "molitve" je Zahvalnosti. "Jer pre i no to zatrai, ve? sam ti dao." Zahvalnost, je znati da je na Beskona?ni Kreator je obezbedio za vas, kao to je i obe?ao, i biti zahvalan za to, ?ak i pre nego to vidite rezultate. to vie verujemo u naeg Kreatora, vie rezultata ?emo dobiti.

ivot nam daje ono to o?ekujemo da ?emo dobiti. (Jer su sve misli Kreativne). Ako ustanemo, i o?ekujemo da ?emo imati lo dan, ?e?e nego ne, to je upravo ono to ?emo dobiti.

Ali ne zaboravite, da to tako radi na oba na?ina.

ATS: I ovaj bi bio marioneta prevaranta (novo ime, sve poruke u ovoj temi, deluje kao trener OP-u), stvoren da mu / joj da auru kredibiliteta.

HH: O ivote. Ti se zaista o?ajni?ki lovi za slamke. Svaki Administrator moe da da vidi da li koristim vie naloga. Bio bih vie nego sre?an da Administrator moe re?i da li je tako. Jer ne koristim. Dva naloga ?e se pojaviti u vezi mene. "Hidden-Hand", moj prvi onaj za koji nikada nisam dobio potvrdu e-mailom, i ovaj, "Hidden_Hand", za koji sam dobio potvrdu.

Moj Beskona?ni Kreator mi daje jedini "kredibilitet" koji mi treba, ili koji elim, ako tako ho?e.

ATS: Hidden_Hand, uivao sam ?itaju?i tvoje postove, ako ni zbog ?ega onda zbog neobi?ne (za ATS "bukadiju" u svakom slu?aju) ?injenice da nisu izreetani sa loim pisanjem, gramati?kim i grekama u kucanju. Mogu li da uz duno potovanje preporu?im da izabere drugo mesto slede?i put? (Volim Project Camelot recimo). U svakom slu?aju i dalje ?itam sa otvorenim, ali skepti?nim umom.

HH: Hvala. Svesni smo Projekta Kamelot. Oni se bave izuzetnim radom. Iako nisam bio svestan da i oni imaju forum, ako je to ono to sugerie? Nije ba moje podru?je da se bavim internetom. U stvari, ja retko imam vremena da iza?em na nj. Prili?no sam uivao ovaj put obra?aju?i se drugima preko "sajber-prostora".

Pa, ako si raspoloen za igru "zadatka", ili moda neko drugi, ako ti nema vremena, li?no bih bio sre?an da neko sredi ovu temu (bez "prekida") tako da se pojavi poruka sa samo pravim protokom pitanja i odgovora, i postavite ga tamo u jednom komadu, ako tako elite. Kao to sam ranije pomenuo, izabrao sam ATS jer sam bio pouzdano informisan da je to jedan od foruma sa viim nivoom inteligencije i razmiljanja me?u ?lanovima. Sve u svemu, iz mog iskustva ovde, mogu da se sloim sa tim.

Mada, ako misli da bi bilo od vrednosti Kamelotu, svakako si dobrodoao da proiri ovu poruku. to vie ljudi moe do?i do nje, tim bolje.

ATS: Imam vrlo malo snova ovih dana, ali sam imao jedan sino?, i to me je nateralo da ti postavim pitanje. Iznena?uju?e da je od svih tema koje univerzum ima da ponudi, nudi mi ovo.

HH: Nita slu?ajno, gospodine, nita slu?ajno.

Snovi su klju?ni metod koji nae Due koriste da razgovaraju sa nama. Svesan um je previe zauzet i ometen najve?i deo vremena, da ?uje ta Duh ima da kae. Tako da ima tendenciju da umesto toga koristi podsvest.

ATS: Hidden_Hand, ja sam ceo moj ivot traio blizu i daleko odgovore na pitanja.

Kada ?itam tvoje re?i primoran sam da istraim iznutra njihovo potpuno zna?enje i istinitost. Prisiljen sam da ih ispitam do kraja. I ja sam zaduen da ih uporedim sa istinom u meni.

HH: To je upravo na?in kako bi trebalo da bude. Opet, savetujem vam da NE prihvatate slepo ono to ja kaem za "istinu". Nikada mi nije bila namera da bilo ko na?ini takve greke u rasu?ivanju. To ne zna?i da moje re?i nisu ta?ne, ve? da svako mora da ih odmeri, razmilja o njima, i odlu?i za sebe u svetlu svoje intuicije i unutranjih ose?anja, bez obzira da li vam ove re?i "zvu?e" Istinito.

ATS: Hidden_Hand, moje pitanje koje ti postavljam je, uz najve?e potovanje i poniznost, pred Kim ?e stajati kada svi budemo pozvani ku?i?

HH: Mi ?emo stajati kao i svi, pred naim Jednim Beskona?nim Kreatorom.

Mi ve? znamo ta nas ?eka, u naem dolaze?em 4-to Denzitetskom Negativno Polarisanom svetu. Mora?emo da iskusimo Negativnost nae sopstvene kreacije i spoznati kako to izgleda. Mora?emo da odradimo Karmi?ki efekat naih dela. Ali u isto vreme, znaju?i da je ovo prelepa i zapetljana igra koju svi ovde stvaramo zajedno, mi tako?e znamo da ?emo biti nagra?eni sa srda?nim "hvala" i "posao dobro ura?en", za rtvu koju smo napravili zbog vas, u donoenju ovog Negativnog Polariteta u vau Igru, da moete ga koristite mudro, da biste videli ono to vi niste.

Hvala ti na tvojim pitanjima, elimo ti sve najbolje i molimo naeg Beskona?nog Kreatora da blagosilja tvoj put.

ATS: S obzirom da odlazi u petak zainteresovan sam za pronalaenje verifikacije drugih mogu?ih izvora informacija o ovom znanju. Pomenuli si "RA" kanalisanja, ali vidim sli?nosti i u tri druga izvora koja se pominju u ovom i ostalim forumima na internetu. Bio bih zahvalan za tvoju ocenu informacija koje dolaze iz ovih izvora u svetlu tvojih poruka. Oni su ACIM (Kurs ?uda, navodno kanalisan od Hristosa), Edgar Kejsi Materijal (u kome je RA entitet moda imao udela), i "Terra Radovi". Da li mogu oni od nas koji trae da nastavimo nae razumevanje ovih pitanja na?i neku korist iz ovih izvora?

HH: ACIM ima neke osnovne istine u sebi, uglavnom du linije od Zakona Radijacije i Privla?nosti, ali tako?e obiluje neistinama.

Nisam svestan "Terra Radova".

Rad Edgara Cayce-a je zna?ajan. Postoje mnoge distorzije u njemu, ali za one koji su otvorenog uma, ima mnogo ?vrstog mesa da se zagrize iz ?itanja istog. Neka vam um bude otvoren, ali sve procenite (kao to i treba sa svim filozofijama koje dozvoljavate da u?u u sveti prostor vaeg uma) i prihvatite Istine koje odjekuju u vama.

ATS: Tako?e si spomenuo prethodna 2 kontakta (1999 i 2003) moe li da baci neto vie svetla i bude precizniji oko tih izvora jer pretpostavljam ih ne treba smatrati privilegovanim onima koji pitaju?

HH: Na nesre?u, to je van moje nadlenosti. 2003 materijal je uklonjen od strane administratora sajta nam kom je podeljeni jer su smatrali da je "uzrok previe kontroverzi", a 1999 materijal nije izdat iz istih razloga kao i to sad ovde delim. Mnogo je bilo Istine u njemu, ali nai ciljevi su se promenili na vie na?ina od tog vremena, i bilo bi pogreno za mene da vas uputim u tom pravcu sada, u stvari, dobio sam posebno uputstvo mojih stareina da to ne u?inim. ao mi je.

ATS: Hvala ti za pomo?,

Namast

HH: Dobrodoao si. To je divna re? za kraj komunikacije sa tobom.

Ako bi svako iskreno iveo po svojoj sutini, "da prepozna i oda po?ast boanskoj iskri u svakom od nas" mi bi bili na putu masivne Pozitivne etve.

Namast i tebi. Pitamo naeg Jednog Beskona?nog Kreatora da te blagosilja i vodi na tvom ivotnom putu.

ATS: Pitam se da li je Hidden_Hand pro?itao neto to se zove Zakon Jednog. Samo sam malo bacio pogled na to (poto sam naleteo na isto, ?itaju?i ove postove) ... ali to je jako sli?no H_H odgovorima ovde.

www.lawofone.info

Dakle, da li je ovo izvor prevare, ili je ta knjiga, "istina?" Moda bi H_H mogao odgovoriti ...?

HH: Ja sam se ve? osvrnuo na ovo (Ra materijal) ranije u temi. Kao to sam tada rekao, da, to je najta?nija informacija javno dostupna na ovom svetu trenutno i ja je preporu?ujem za ?itanje, svakom sa znatieljnom umom.

Pro?itao sam neke, ali ne sve knjige kada su prvi put izale, pre nekih 25 godina, ili tako neto, i veoma je sli?no znanju koje moja Familija ima i prenosi se mnogim mnogim generacijama.

Ta?nost je nekih 85-90%. Greke su se pojavile kada je kanal bio slab i nisu bile namerne. Poznajemo Ra (entitet) veoma dobro, i drago nam je da ?ak i sada i dalje rade ovde na ovoj planeti "iza kulisa", na pripremi Velike etve.

Mislim da sam u toku sa vaim pitanjima sada, a ako sam propustio neko (koja su nevana, poput koji auto vozim na primer), onda molim vas recite.

Imamo jo dve nedelje zajedno, a onda ?u morati da odem. Radujem se sutranjem susretu.

stranica?etvrta sesija:

HH: Ok, kao to sam rekao, naalost, moje preostalo vreme je kra?e nego to je bilo planirano. Ovo je nepredvi?eno i neizbeno. Ne?u imati dovoljno vremena da odgovorimo na sva vaa pitanja, tako da ?u najve?im delom, fokusirati moje preostalo vreme sa vama, odgovaraju?i na ta pitanja za koja ose?am da dolaze od srca, kao i od onih koji su zaista u potrazi da neto ponesu sa sobom i upiju iz naeg zajedni?kog diskursa ovde. Moj drugi fokus ?e biti na odgovaranju na druga inteligentna i pronicljiva pitanja koja se mogu iskoristiti za dalji razvoj naeg diskursa. elim da pruim to je mogu?e vie u kratkom vremenu koje nam je preostalo. I ja ?u, koliko je to mogu?e, odgovarati na druga pitanja koja mislim da su od vanosti u velikoj emi stvari, to zna?i da ?ak i ako se za pitanje ?ini se da je od nekoga ko vie ima nameru da prona?e stvari koje mogu da se "provale", ako to pitanje na kraju ipak slui vioj svrsi, da?u sve od sebe da na njega odgovorim.

Imajte na umu, da u svetlu gore navedenog, mnogi moji odgovori ?e morati da budu kra?i nego to bi idealno bilo, iako je to potrebno, da odgovorim to je mogu?e vie postera ..

Bez daljeg odlaganja, nastavi?u sa naim diskursom:

ATS: Da li me poznaje? Zna li ko sam ja? Koju ulogu imam u svemu ovome? Kada ?u se probuditi? Ho?u li se probuditi? Treba li da se probudim? Ose?am to u sebi, ali plaim se da pustim napolje? Pomozi mi!

HH: Da li te "poznajem", kao individualni ljudski izraz koji mi kucka preko sajber-prostora? Ne, ne poznajem.

Koji ulogu ima u svemu ovome?

Koji ulogu eli da ima? Izbor, kao i uvek, je u potpunosti tvoj. Bez obzira da li si svestan toga ili ne, ti ko-kreira pri?u na ovoj planeti. Moj savet, bi ti bio da to radi svesno.

Kada ?e se probuditi?

Kada eli da se probudi? Da li uopte eli da se probudi? Ako je tvoj odgovor na ovo pitanje "da", onda koristi Katalizator i alate koje smo ti pruili. Dao sam mnoge suptilne, neke ne tako suptilne, pa ?ak i otvoreno javne izjave na ovoj temi, o tome kako moete izabrati da to uradite.

"Ose?am to u sebi, ali plaim se da pustim napolje? Pomozi mi!"

Zato se plai? Ne odgovaraj na to pitanje, nego ga postavi sebi, u toku tiine, kada radi na sebi. Radi na sebi, zar ne? Ako ne, sada bi bilo dobro vreme da po?ne. Sedi u tiini. Isklju?i sve nebitne elektri?ne ure?aje. Npr, ostaviti friider uklju?enim, ?e verovatno biti dobra ideja. (Elektromagnetno polje koje kreiraju remeti vae obrasce modanih talasa, to oteava vaem umu da postigne dublja alfa i teta stanja pogodne za duboko oputanje i sluanje svojeg unutranjeg glasa).

Pitaj svog Beskona?nog Kreatora da ti pomogne. Zahvali joj, jer zna da ?e ti on pomo?i.

Budi iskren prema sebi. Zato se plai? Imaj na umu da je ovo Igra koju igra, i da to nije Stvarnost. Kada prona?e svog Kreatora kako ivi u tebi, zna?e da ne postoji nita ?ega treba da se plai.

Budi jaka i hrabra Dua koja duboko dole, zna i sam da jesi. Ne krij svoje Unutranje Svetlo. Veruj u sebe i alji svoje svetlo u tamu.

Pitamo naeg Jednog Beskona?nog Kreatora da te vodi i osvetli tvoj put.

ATS: Da li se Grupacije Mo?i PTB [Powers That Be] fokusiraju na stvaranje negativne ta?ke u univerzumu da bi se naruila ravnotea naeg univerzuma?

HH: Ne

ATS: Da li je 911 ritualno stvaranje zvezdane kapije?

HH: Ne, to je bio ritual rtvovanja ljudi. To, i o?igledan katalizator za takozvani "rat protiv terorizma".

ATS: Zna?i da li bi predvi?anja "Dobrog Deteta" (Goodchild) federacije svetlosti mogla biti istinita u smislu da umesto NLO, ili naeg shvatanja NLO mogu biti svetlonocii koji uti?u da se ?ove?anstvo uzdigne/padne na vii/nii vibracioni status?

HH: Ona ima dobro srce. Samo podeena je na "pogrean kanal" i slua pogrean program. Spomenuo sam ranije, da ako neko ne upranjava odgovaraju?u zatitu, i razboritost, ono to je u po?etku bio pozitivan kanal moe vrlo lako nesvesno postati iskvaren od strane negativnog. Kada po?nu da vam daju datume i vreme, znate da neto nije u redu. Davanje datuma i vremena koji se ne?e dogoditi, uspeva da ugasi Svetlo iz poruke 'kanalisanog', rue?i kredibilitet glasnika.

ATS: Da li je stvaranje straha, terora, uasa i patnje od tvoje vrste da bi se stvorile loosh emocije za hranjenje u vreme etve?

HH: Ne

ATS: Da li krvne linije koje su obdarene sa drevnom mudro?u pokuavaju da postanu sami bogovi?

HH: Nema potrebe da se pokua. ?ove?anstvo mora da preraste zastareli koncept "bogova". Ideja o "bogu" uzima Mo? iz vaih sopstvenih ruku, i predaje je nekoj nepoznatoj figuri iz senke, negde "tamo". Drugim re?ima, van sebe. Umesto "bog", vidite "Kreator".

Dakle, nema potrebe da se " pokua ".

Mi ve? jesmo Kreatori. A i vi ste. Pitanje je samo, da li ?ete Svesno Kreirati ili podsvesno?

ATS: ta je 11.11?

HH: Gledaj na to kao na alarm. ?emu alarm slui?

ATS: Molimo te da objasni kako su novoro?ene bebe obdarene sa duhom nakon ro?enja.

HH: Nisu. Dua ulazi u Taj fizi?ki kontejner obi?no mnogo pre procesa ro?enja, ponekad kasnije, ali i dalje pre samog ro?enja ..

ATS: Da li je sajt poput ovoga u funkciji stvaranja negativnosti?

HH: To zavisi od toga kako ga koristite. Ima potencijal da bude ili negativan ili pozitivan.

Do vas je kako koristite potencijal.

ATS: ta je loe imati ego i zato nju ejd religije pokuavaju da suzbiju ego? Bez ega izgleda kao da niko ne moe da razmisli o svom postojanju. Ili, u stvari, da u?i iz bogatstva znanja koje traimo kroz pravljenje greaka i ispravljanja tih greaka.

HH: Nema ni?eg "loeg" imati ego.

Va ego je odli?na i neprocenjiva alatka. Ipak, kao i sa bilo kojim drugim alatom, ako ga nemate pod kontrolom, nosi potencijal da postane opasan, i da vama i drugima u?ini mnogo tete.

ATS: HH, ?udno, moja briga je da ?u biti reciklirani nazad na to?ak ivota i biti ro?en ponovo sa novim mozgom i izgubiti sve to sam tako naporno u?io u ovom ivotnom veku.

HH: Vaa Dua pamti sve to ste ikada doiveli. Jedini razlog zbog kojeg se ne se?ate svega sada, je zbog onoga to mi nazivamo "veo zaborava". Da ste doli u svaku novu inkarnaciju sa pristupom vaoj memoriji Due, ne postoji svrha vaeg dolaska u prostor / vreme. To bi bilo kao igranje kompjuterskih igrica sa svim ?itovima. Vi ne biste nau?iti nita, i uklanja se zabava igranja igre. Imajte na umu da ovo sadanje fizi?ko telo koje nosite sa sobom svuda, nije ono to vi jeste. To je samo posuda za sutinu. Ono to vi jeste, je Stvarno, i ne moe biti uniteno. Vi ?ete zadrati sve svoje uspomene ovog ivotnog iskustva kada pro?ete u oblast vremena / prostora, ili ono to neki nazivaju "Nebo". prostor/ vreme je iluzija, vreme/prostor je Stvarno. To Beskona?no Bi?e koje ivi unutar i oko vaeg "tela", odnosno vaa Dua, je ono ko vi zaista jeste. Deo vas koji misli, ose?a, i voli. Ona ?e uvek biti deo vas.

ATS: Moj san je da budem u?itelj poput tebe.

HH: Ja nisam U?itelj. Ja sam Dua koja raste i evoluira, ba kao i ti. Mi smo samo u razli?itim fazama naeg razvoja. Do?i ?e do mesta gde eli da bude. Potrebno je vreme i strpljenje. Gledaj da na?e vremena da uiva u putovanju.

ATS: Ja svakog dana nastojim da budem krotak i promenim se. Da razvijem um koji gospodari mojim telom. Ose?am da sam daleko stigao do sada, ali ipak ne dovoljno.

HH: Na pravom si putu, u tome to svesno bira da radi na sebi. Mnogi su na ovom svetu, a da nisu ni svesni takvog koncepta. Imaj na umu ipak, da nije samo um koji mora da razvija, ve? i svoju Duu. Radi sa svojim ose?anjima, kao i sa mislima. Neguj Saose?anje (jer je to glavna stvar kojom ?e po?eti sa radom u 4-tom Denzitetu). Vidi sebe u svima "drugima", i ophodi prema "drugima" kao to bi eleo da se ophode prema tebi. Onda zapamti ovu klju?nu stvar:

Ne postoje "drugi".

ATS: Moj san je da jednog dana li?no sretnem velike majstore poput tebe i spoznam ono to ti zna.

HH: Onda je ovo ono to mora da uradi:

Idi i prona?i sebi ogledalo. Pogledaj duboko u njega, a onda reci ovu ?arobnu re?:

"Zdravo".

I ti ?e se zaista sastati sa nama, iza bine, kada igra bude zavrena. Kada nas bude video "van kostima" prepozna?e nas kao tvoje stare prijatelje.

ATS: Hvala vam to ste doli ovde i podelili ogromno znanje o univerzumu. Imam mnogo toga da nau?im.

HH: Dobrodoao si. Hvala ti na pitanjima. Ose?am elju u tebi da napreduje. Ima UnutarSebe, da bude sve to eli da postane, i jo mnogo toga to jo uvek ne moe ni da zamisli.

Radujemo se sedenju i prise?anju dobrih starih uspomena sa sobom na drugoj strani. U me?uvremenu, nastavi da Veruje, radi na sebi i ivi svaki trenutak u Zahvalnosti, naem Jednom Beskona?nom Kreatoru.

Neka te na Beskona?ni Kreator blagosilja i vodi na tvom putu.

ATS: Potovani gospodine (ili gospo?o),

elim da budem onaj koji ?e da donese novi planetarni sistem energije na svet. Pod pretpostavkom da "porodice" imaju veliko znanje, ponizno molim za pristup ovoj maloj ali potrebnoj informaciji.

U2U poruka bi postavila sigurniji put za komunikaciju i to bi bilo sjajno, pretpostavljam.

Svestan sam da nikada ne mogu biti "?lan", ali "odan sledbenik" bi bilo dovoljno.

Svestan sam da bi zamena bila blizu, diskusije bi bile sa potovanjem, iako moda ne i sa garantovanim prihvatanje

?ekam na odgovor.

HH: ao mi je, ali to nije mogu?e. Ra?amo se u Familiji, i odrastamo na vrlo specifi?an i rigorozan na?in, koji izaziva nepokolebljivu Odanost. Bez obzira koliko volje i iskrenosti moe neko da ima u elji da nam se "pridrui", moemo da imamo poverenje samo u one podignute na na na?in. Ne bih poeleo proces podizanja kroz koji mi prolazimo ikome, moe da bude naporan povremeno, plus je kasno da se po?ne proces jednom kada se detinjstvo zavri.

to se ti?e dalje komunikacije, na alost, to tako?e nije mogu?e ili mi je dozvoljeno.

Dao sam onoliko informacija koliko je dozvoljeno za mene, u ovom diskursu. Postoje mnogi informativni "dragulji" u okviru ove stranice, za one koji zaista ele da se razvijaju. Neki od njih su o?igledni, drugi su suptilniji i vieslojni. Uzmi ih "unutar", i pitajte svog Beskona?nog Kreatora da ti prui uvid.

elimo ti dobro na vaem putu, i radujemo se vi?anju na afterpartiju.

ATS: meni i dalje nije jasno ta je ova etva. "etva" zna?i da se anje ono to je posejano - od vas!

HH: Ne od nas. Mi nismo sejali, na Beskona?ni Kreator jeste. Mi ne anjemo, na Beskona?ni Kreator anje.

Mi pomaemo da se pripremi etva, razdvajanjem ita od kukolja, u nedostatku elokventnije metafore.

ATS: Ho?e li to biti trenutna promena, gde vie ne?e postojati fizi?ka oblast, kao to sada znamo i doivljavamo kao "iluziju"?

HH: Ve? sam pokrio ovo drugde u temi. Ja bih ti savetovao da pro?ita ponovo i prona?e informacije koje sam ve? dao o tome kako ?e se etva pojaviti i koje su razli?ite varijante iskustva koja ?e biti.

ATS: Hvala ti za odgovore na moja prethodna pitanja. Imam jo neka, ako je to u redu?

1. Kako se karma moe prevazi?i, ako uopte? Ima li karmi?ki krug kraj?
2. Da li je vreme zaista onako kako ga doivljavamo, ili je to jo jedna 3D iluzija?
3. Da li su tvoji ?lanovi porodice ro?eni sa znanjem o tome ko su i odakle su? Ako ne, i sve se u?i i prenosi, da li si ikada sumnjao ili preispitivao bilo ta od toga?

Hvala.

HH: Dobrodoao si.

1). Ne, karma se ne moe "prevazi?i", mora biti 'odra?ena'. Drugim re?ima, ako si povredio nekoga, bilo fizi?ki, emocionalno, ili bilo kako, mora?e da, u nekom budu?em trenutku, iskusi kako je njima bilo tada. Zakon Karmi?kog Efekta nije 'kazna', to je sredstvo u?enja, koje je tu radi unapre?enja li?nog rasta i razvoja. Ako morate da ose?ate posledice svojih postupaka, postoji ve?a verovatno?a da ?e va izbor, slede?i put, biti druga?iji. Tako?e je vano da imate na umu da to radi u oba pravca. Gledajte zato da osigurate da dejstvo vaeg prisustva na one 'druge' koje nai?ete na vaem putu, budu pozitivni i korisni.

1b). Karmi?ki krug se prekida onda kada nau?ite lekcije koje su vam bile namenjene u njemu. Ako i dalje ponavljate iste greke, krug ?e biti zatvoren sve do vremena kada shvatite poruku i prekinete ga. Ali da, na kraju krajeva, svi ?emo nau?iti ono to treba da nau?imo i svi ?emo na?i svoj put do Ku?e. Samo za neke to traje due od ostalih.

2). Linearno vreme je preciznije opisati kao namernu izmiljotinu. Prava priroda vremena, je cikli?na. Me?utim, tako?e imajte na umu, da je ?ak i cikli?no vreme, deo Kreacije, a Kreacija, koliko god da je prelepa, je iluzija, ili ta?nije, misaona-forma naeg Beskona?nog Kreatora. Kreacija nije Stvarna, ali Kreator i Ko-Kreatori jesu.

3). Ovo je odli?no pitanje. Posveti?u mu vremena:

Prvo treba napraviti jednu razliku. Kada govorim o Familiji u ovom konkretnom odgovoru, mislim na linije Mo?i, odnosno, one koje ne poti?u iz ove planete. Krvne linije koje znate, iako deo nae proirene Familije, nisu ro?ene sa istim stepenom (Duhovne / Ezoteri?ne) Mo?i kao i mi, i u ovom odgovoru, ja mislim na nau Pravuj i ?istu Familiju. Mi se ne ra?amo sa istim veom zaborava kao i vi. Veo je i dalje na mestu, ali bi ga se moglo najpreciznije opisati kao neto "tanjim". Mi vidimo "nevidljive" veze ivota koje su sakrivene od vas, jer smo zadrali pristup vii od samo 3. Denzitetske perspektive. Ne razlikuje se od na?ina na koji neki ljudi mogu da vide ono to zovete aure. To je zato to vi radite na vie, dok smo mi odlu?ili da se spustimo, da bi vam pomogli. Nebismo mogli da to uradimo uspeno da smo morali da zaboravimo sve to smo nau?ili. Drugim re?ima, vama, sve "izgleda" kao "odvojeno". Mi vidimo da to nije slu?aj. Mi nemamo 'direktnu' Duevnu memoriju, u smislu kao to se vi se?ate ta ste radili ju?e, ali moemo pristupiti bilo kom delu nae Duevne memorije tako odlu?imo kada se fokusiramo na to, ?esto u meditativnom stanju. Li?no, moja iskustva su razli?ita opet, na neki drugi na?in, zbog moje specijalnosti u Duhovnim disciplinama. Ali i?i ?u detaljnije kasnije, u odgovoru na drugo pitanje.

Da, informacija se zaista prenosi dole, ali za razliku od vas, svako od nas moe, uz malo truda, da proveri valjanost te informacije iz naih Li?nih i Memorije Grupne Due. u osnovi, gde vi vidite sebe kao "odvojena" ljudska bi?a, mi vidimo i Znamo, da smo Jedno.

ATS: Onda mi je drago da sam zagrebao po tome. Nalazim da je to pravi zra?ak svetlosti. Iako, ba i nisam siguran ta da radim sa njim. Ove informacije deluju kao da bi trebale da me utee, pa ipak teko znati da "zlo", delom, ?ini nam onim ko smo. Ali hvala svejedno.

HH: "Zlo" nije ono ko ste. To je deo kompleksa serije iluzija, koje koristite u 3. Denzitetu, da vam pokae ko vi niste. to dalje kroz Denzitete radite, manje Polaritet igra vanu ulogu u igri. esti Denzitet, Denzitet jedinstva, je poslednji nivo u kojem je Polaritet faktor, ali ?ak i tada, faktor na veoma razli?it na?in. Umesto balansiranja Pozitivno / Negativo, balansira?ete Ljubav / Svetlo, Saose?anje / Mudrost.

ATS: Istina, i drago mi je da si mi to istakao. Mislim da je ono na ta sam zaista mislio kada sam rekao da vas "osloba?a" je da vaa sutina nije 'zlo' ili pokvarena. A to vas osloba?a iz moje perspektive, jer ja bih iskonstruisao ideju vladaju?e elite kao ne?eg to se sastoji od neizle?ivo ote?enih dua.

HH: Nijedna Dua nije trajno ote?ena. Svaka Dua je prelep individualni deo naeg Jednog Beskona?nog Kreatora. Due igraju Likove u Igri Inkarnacije. Due mogu da igraju neke zaista zle i gadne likove, ali ispod maske, uvek ?e biti lepe. Zapamtite ovo, svaki put kada vas jedna od ovih prelepih Dua 'maltretira' kao deo njihove pri?e. Oni samo igraju svoju ulogu, kao i svaki dobar glumac dok je na bini. Budite im zahvalni za njihovu rtvu i u?ite lekcije koje vam oni donose.

ATS: Kae da se svi meamo izme?u inkarnacija, ali ja mislim da se priroda nae percepcije i interakcije u toj oblasti ne moe uporediti sa naim Zemaljskih metodama interakcije i stoga, kao ujedinjen entitet ne?e biti nezavisnog "smeha". Imam nekoliko (verovatno kona?nih) pitanja za tebe:

HH: Nije tako. Razmiljaj u terminima individualnih Dua, koje mogu da vide i shvate da nisu odvojene, ve? povezane. Iluzija je, da je "prostor" "prazan". I dalje ?ete imati interakciju kao pojedinci, ali u isto vreme, vide?ete kako smo svi Jedno. Teko je objasniti na na?in u 3. Denzitetskom smislu. Mi jednostavno nemamo re?i ili koncepata da to opiemo.

Tamo gde idemo re?i nam vie nisu potrebne.

ATS: 1) Kako zna sve ovo? Mislim stvarno ZNA. Jasno je da si u?en o prirodi postojanja dubinski. Ali kako ti to zna iz prve ruke? Kako je ti vie od verovanja za tebe? Da li si bio u mogu?nosti da izbegne 'zaborav' po reinkarnaciji?

HH: Napravio sam referencu na ovo, u mom odgovoru na prethodno pitanje.

ATS: 2) Ti izgleda da sugerie da vae metode fizi?kog ropstva treba da nas nateraju na duhovno bu?enje. Ali, ako je tako, zato se metode duhovnog suzbijanja koriste protiv generalne populacije (hemikalije, organizovane religije, drutvene)? Ja razumem zato ometate nae materijalne ivote, ali ne i ih zato ometate na duhovni razvoj.

HH: Gledaj na to kao na "test".

Da li ste ikada primetili, da taman kada 'pomislite' da ste pronali neto to zaista " ose?ate " kao da je Istina za vas, neto ?e se pojaviti da u to posumnjate? Da bi ste posumnjali u istinu, i na taj na?in, posumnjate u sebe da u to verujete?

To se deava sve vreme, u stvari, gotovo svaki put kada imate neko novo otkrovenje koje vas jako uzbudi. I to se deava, poprili?no po nacrtu. Ne moete videti ovo me?utim, jer se deava izvan 3. Denzitetskog razumevanja, u oblasti gde se sve moe videti kao pridodato i povezano sa svim ostalim. Sinhronicitet. Sve magi?an deo dovitljivog Kreativnog uma naeg Beskona?nog Kreatora, kao i odli?nog smisla za humor i ironiju.

Moete li videti kako "test" radi?

Taman kada na?ete neto to ste izvagali i iseckali kroz razboritost, i odlu?ili da to integriete u svoj koncept "Istine", dolazi i izazov vaim novootkrivenim verovanjima. Obi?no u obliku doga?aja, ili neto to 'drugi' mogu da kau i ubede u neto drugo.

Va duhovni razvoj, kao i svi drugi aspekti vaeg napredovanja je neto na ?emu morate da rade. Kako zna da je tvoja novootkrivena 'istina' je stvarno Istinita, ako nikada nisi testiran na nju.

Test, je ovo:

Pred izazovom kome verujete?

Da li verujete ta vam "spoljni svet" pokazuje?

Ili, se brzo uhvatite za ono to "ose?ate" kao Istinu, duboko u vama?

To je neto to samo vi moete da odgovorite za sebe.

ao mi je to nemam vremena da odgovorim na sva vaa pitanja, tako da sam odabrao ona za koja sam osetio da su najvanija.

Uivao sam u naoj komunikaciji Cithraul, i sre?an sam da smo postali poznanici.

Pa, moram da nagrnem na pitanja. Molim naeg Beskona?nog Kreatora da te blagoslovi i vodi na tvom putu, i da ti Hrabrost tvojih ube?enja.

Budi dobro prijatelju, radujem se susretu sa tobom kada zavrimo igru.

ATS: Imam jo jedno pitanje za tebe ako smem.

Koje pitanje jo uvek nije postavljeno a da je za nas najvanije da znamo, ako ga ima? A ako postoji da li bi smatrao da je upitano sada? Nisam siguran da li je ovo dobro, ali je tavorilo u mojoj glavi sino?.

HH: Odli?no i duboko pitanje za postaviti.

Mislim da je ono to ?u u?initi, da sa?uvam ovo pitanje, za sam kraj naeg diskursa.

To ?e biti efikasan na?in da na put privedemo kraju.

ATS: Hidden_Hand, znam da pokuava da se fokusira na duhovna pitanja i pitanja o smeni denziteta. Ali, ako bi mogao smetati na trenutak da odgovori na moja pitanja u vezi shape shifting-a (promene oblika) bio bih ti zahvalan.

HH: Ho?u, ali moram biti vrlo kratak, ao mi je.

Shapeshifting nije "prirodna" pojava. "Shapeshifting" stvorenja / rase ne postoje, bar sigurno ne u bilo kojoj oblasti, Galaksiji ili Denzitetu koje smo mi ikada iskusili.

Me?utim, postoje odre?ene Rituali koji kada se uklju?e, omogu?avaju da se ovo desi.

To ima veze sa ?injenicom da telo, kao to vai i za sve fizi?ke stvari, nije ba ?vrsto. Naravno, izgleda i ose?a se kao da je tako, ali u stvarnosti, sva materija se sastoji od atomskih i sub-atomskih ?estica Svetlosti, u okviru molekula i jedinjenja. Kao to sam rekao, ovo je ukratko kroz nunosti, i nemam vremena da zalazim u nauku.

Postoje odre?eni Rituali koji kada se preduzmu, dozvoljavaju niz "manipulacija" takozvanoj "?vrstoj" telesnoj masi da se dogodi. Vidio sam neke groteskne slike svojevremeno, u ta zaista ne elim da zalazim.

Verujem da ?ak i na mali na?in, ovo ?e biti odgovor na tvoj upit.

Jo slede?e pitanje i mora?u da zavrim za ve?eras. Moram negde da budem.

ATS: H_H, elim da ti zahvalim za prosvetljuju?e re?i. Bilo je veliko zadovoljstvo da ?itam ono to si napisao.

No ipak imam par pitanja ..

Kako pogledam u sebe, vidim (ose?am) da iako sam stara dua, koji je nau?ila mnoge stvari i mogu?nosti, kako ?emo znati koliko smo daleko stigli u pogledu postizanja vieg duhovnog bi?a u toku naredne etve?

HH: Veoma si dobrodoao. Zahvalnost je uvek dobrodola.

Nisam siguran da li se tvoje pitanje odnosi na sada, ili kada se Velika etva ostvari, ve? sam dotakao ono ta se deava posle u nekoliko odgovora tako da ?u re?i o pre toga.

Za sada, postoji jednostavan na?in da proverite va napredak.

Uprkos tome ta "izgleda" da se deava u "celom svetu", koliko dragi i skladni su vai li?ni odnosi?

Zapamtite da je svet vae ogledalo. Vra?a vam odraz, onoga to ste poslali u njega. U koliko sva?a ste se zatekli? Da li postoji gor?ina i zajedljivost u tome? Da li gledate na druge, i mislite na to kako elite da ih promenite? Ili, da li ih volite, i prihvatate takve kakvi jesu?

Voleti i prihvatati nekog, takve kakvi jesu, je poznato kao bezuslovna ljubav. To je neto na ?emu ?ete provesti dosta vremena rade?i, kada diplomirate u 4. Pozitivni Denzitet. Dobra je ideja da se rano po?ne. E sad, voleti i prihvatiti nekoga kakav jeste, ne zna?i prihvatanje nasilni?kog ponaanja. Ali, zna?i voleti i prihvatiti osobu (Duu), a ne ponaanje Due. Ponaanje nije ono "ko su oni", Dua u njima, jeste.

Kvalitet vaih odnosa, je odli?no ogledalo, iz kojeg se moe proceniti kvalitet onoga to aljete. Ili, drugim re?ima, onoga to Kreirate.

Da li pogledate osobu, i koncentriete se u ve?oj ili manjoj meri, na stvari koje ne volite u vezi njih i elite da promenite, ili na osobine koje vam se svi?aju i divite u njima?

Setite se da smo rekli, da su sve misli, re?i i dela, Kreativne.

Vra?ate Upravo ono to aljete napolje.

Dakle, kada poaljete misao: "Zato je sa njom tako teko iveti? Zato se on uvek ponaa ovako?

Zapitajte se, ta to ustvari radite?

Sada se fokusirajte, jer je to toliko o?igledno, a mogli biste propustiti. A ustvari, ve?ina i propusti.

Izbacite "pitanje" iz re?enice, i u sutini, govorite:

" Sa njom je tako teko iveti ". "Uvek se ponaa ovako."

Vidite li ta radite?

Zapamtite, svaka misao je kreativna...

Upravo ste kreirali ponaanje u toj osobi, koje elite da promenite. Jednostavno zato to ne razumete Zakon o Zra?enja i Privla?enja.

Sada, pokuajte eksperiment:

Uzmite nekoga u svom ivotu, koga volite, ali ponekad imate problema sa slaganjem.

Mislite, o mislima koje ste projektovali o toj osobi. Negativnim mislima. Zapitajte se, da li ponaanje koje vam se ne dopada kod te osobe, na bilo koji na?in odgovara mislima kojima ste imali o njoj? Ako ste iskreni prema sebi, kladim se da je tako.

Naravno, mora da su se ponaali na taj na?in na prvom mestu, da se primetiti da vam se ne svi?a, ali, svi imamo loih dana ponekad. to se vie fokusirate na to ponaanje, vie ?ete ga vi?ati. To je jednostavno ivot, radi ono to radi, i uskla?uje sa vaim o?ekivanjima o tome kakav ?e biti za vas.

Sad, poto ste prepoznali, ta ?ete u?initi povodom toga?

Jednostavno primetite vae Negativne misli kako nastaju, bukvalno, "zateknite sebe", kako ih imate. A onda, jednostavno promenite svoju perspektivu. Fokusirajte se umesto toga, na stvari koje vam se svi?aju u vezi ove osobe. Kako volite njihov osmeh, zvuk njihovog sre?nog smeha, na?in na koji oni rade takvu i takvu lepu stvar, kako od pomo?i i dobri mogu biti. Nastavite da izbacujete te pozitivne misli napolje. Istraju, jer ?ete imati malo negativnog rada prvo da ponitite, ali samo i dalje zati?ite sebe, i fokusirajte se na pozitivne ..

Zatim pripremite se za "gotovo magi?nu" transformaciju vaih okolnosti.

Uvek pratite svoje misli, i obratite panju na njihov Kvalitet; jer ono o ?emu mislite, je direktno vezano za ono to ?ete videti oko sebe, i ono to ?e vam ivot pokazati. To je razlika izme?u svesne i podsvesne Kreacije.

ATS: A ta ?e biti sa naim Voljenima, ili bolje, sa mojom srodnom duom koju mnogo Volim. Da li ?u mo?i da po?em na ovo novo Putovanje etve zajedno sa mojim Voljenima?

HH: To ?e zavisiti od toga da li ?ete oboje ili ne da Diplomirate, ili ?ete morati da ponovite ciklus. Mada budi uveren, ?ak i ako za jedan ivotni vek budete razdvojeni, uvek ?ete biti zajedno u vremenu/prostoru (izme?u inkarnacija) i mo?i da planirate mnoge budu?e 'ivote' (inkarnacije) zajedno.

ATS: I jo samo jedna stvar jer znam da postoje i drugi koji ude da im se na pitanja odgovori ..

Zato sanjamo u Metaforama koje nemaju smisla?

HH: Nemam vremena ve?eras da u dovoljnoj meri odgovorim, ali kratka verzija je da Univerzalni Um govori u Arhetipskim Slikama. Na sli?an na?in na koji pisanje u nekom od naih Orijentalnih jezika koristi sistem gde se grupa re?i ili zna?enja sadri u onome to je u sutini "simbol", tako Univerzalni Um koristi Arhetipove za komunikaciju u Snovima. Ba kao i za razumevanje nekog novog dijalekta, potrebno je samo da u?i jezik.

ATS: Mnogo ti hvala H_H, jako elim da se sretnemo jednog dana i dobro ispri?amo.

HH: Veoma si dobrodoao, i bi?e tako ako eli.

Ne sada, u ovom ivotu, ali ubrzo, kada zavrimo ovu zajedni?ku igru. Nema urbe prijatelju, imamo svo vreme/prostor na svetu. Svo vreme/prostor u Kreaciji ustvari.

Moram sada i?i, ve?eras. Potrudi?u se najbolje to mogu da odgovorim to je vie vas mogu?e sutra, pre nego to budem morao da odem.

Laku no? svima. Molim naeg Beskona?nog Kreatora da blagoslovi i pazi na vas.

stranicaPeta Sesija:

HH: Ovo ?e biti naa poslednja zajedni?ka sesija.

Da ?u sve od sebe da spakujemo koliko moemo.

ao mi je za one koji su propustili moj raniji post od ju?e koji jasno navodi da ve? imam vie pitanja nego to imam vremena da odgovorim, i toga da ste proveli vreme u pisanju naih novih. Moje vreme je ograni?eno tako da nisam u stanju da vam odgovorim. Treba uskoro da idem na dugo putovanje, i ne smem da zakasnim.

ATS: Uvek sam bio vrlo zbunjen i nije mi bilo jasno na temu "boga", poto sam iao od religije do religije mojih roditelja teko je raspoznati u kog "boga" da se veruje ili ima poverenje. Trebam li nastaviti imaju?i veru u ?injenici da je svet oko mene "bog" i da ne postoji jedno posebno bi?e koje zasluuje ovu veru?

HH: Religija je ili zaista stvorena, ili u najmanju ruku, pod jakim naim uticajem. Ne postoji tako neto kao "bog". "Bog" je ljudski koncept, koji je nerazumevanje originalnog koncepta "Kreator". Ovo je dodatno zbunjuju?e, jer postoje mnogi Kreatori na makrokosmi?kom nivou, ili Logosi, kao to je prethodno objanjeno. "Bog" podrazumeva neki odvojeni entitet koji je 'izvan' vas, kojeg trebate ponizno moliti i oboavati. Na Jedan Beskona?ni Kreator, i skoro svi nai Logosi i sub-Logosi ", ne ele da ih oboavate. Oni ele da vi razumete Kreaciju, i svoje mesto u njoj, kao ko-Kreatora. Na kraju krajeva, postoji "Vrhovno Bi?e", u obliku Jednog Beskona?nog Kreatora, ali svi smo deo Njega, pre nego njegovi subjekti. Nijedno od imena dato za ovo "Vrhovno Bi?e" od vaih religija nije pravo ime, ali zaista su u pravu, da postoji Jedno Vrhovno Bi?e, po imenu Beskona?ni Kreator. One samo imaju razli?ite koncepte o Njemu, koji proisti?u iz tekstova na kojima je njihova religija zasnovana.

Ne "oboavajte" vaeg Beskona?nog Kreatora, nego ivite u stanju Zahvalnosti i Slube Tome, to vas je dovelo u Bi?e i za ovu neverovatnu Igru koju je Kreiralo, u kojoj moemo da zaboravimo ko smo zaista, da bi se prisetili, i spoznali sebe opet, kao Kreatora.

ATS: Dakle, u osnovi oblik koji imamo je zapravo samo telo sa kostima i koom i tako dalje i tako dalje, bitna je naa dua, ili bi?e koje je u nama koja nas ?ini da ispitujemo i bavimo naim okruenjem i ivotom, te kada mi "umremo", bol i patnja je samo deo nae ljudske ljuske, i nema nikakve veze sa naom duom ili bi?em koje ?e nastaviti u slede?i ivot ili denzitet?

HH: Tako je. 'Bol' i 'patnja' su samo aspekti Igre. Doimaju se kao veoma stvarni dok igramo Igru, i zaista moraju tako, da biste poverovali da je Igra prava. Niko zaista "ne umre". Vie se 'materija' ljudskog oblika razbije, poput ?aure gusenice, kada leptir izlazi. Gledajte na fizi?ku inkarnaciju kao na ?auru u kojoj se moete transformisati.

ATS: Ose?am da sam ja kao Shelbi, ali sam izgubio svoj put, ili sam samo tako zbunjen i neuskla?en sa mojim unutranjim-ja da ne mogu da shvatim koja je moja svrha u ovoj igri. Moe li ovo malo da pojasni?

HH: Tvoja svrha u igri je da radi na sebi. Da raste, razvija se i transformie se u pozitivnije i ljubopitivije bi?e. Imao si odre?ene ciljeve koje si planirao da ostvari pre nego to si se inkarnirao ovde, to je glavni razlog zato je veo zaborava na mestu, jer da si ve? znao koji su tvoji ciljevi bili, Igra bi bila previe laka.

Pogledajte na stvari u vaem ivotu koje najvie volite da radite. Zapitajte se ta vas ?ini najsre?nijima. Iskusite ove stvari to je ?e?e mogu?e, jer ?e biti povezane za nekim stvarima koje ste izabrali da stavite u svoj Duevni ugovor da odradite ovde.

Tako?e, pogledajte na negativne stvari, koje ?esto izgleda da vam se ponavljaju tokom vaeg ivota. Bi?e vrlo verovatno da su ovo tako?e stvari na kojima ste izabrali da radite ovde. Recimo na primer, da ste izabrali da ovde do?ete da radite na strpljenju tokom ove inkarnacije. Verovatno ?ete otkriti da imate sklonost ka nestrpljenju i da ?e vam ivot ?esto doneti mnoga iskustva, kako bi "testirao" vae strpljenje. Ideja je, da umesto da izgubite strpljenje, radite na svom nestrpljenju i reite da postanete umerenija i strpljiva Dua.

Ta ista analogija se moe primenjivati na sve okolnosti u kojima ?e vas ivot testirati. Potraite i po?nite da identifikujete probleme koje imate a da vam se ponavljaju, sa kojima se moda teko suo?avate i koji vam se ponavljaju iznova i iznova. Moda gnev, biti pogrdan, sebi?nost, mrnja, cinizam i lista ide dalje. Kad god vam se ponavljaju okolnosti, to je zato to ste se dobili priliku za prilikom da radite na ovim pitanjima, sve dok ne shvatite, i izaberite na?in ponaanja koji je Pozitivniji. Kada ste uspeno identifikovali ove probleme u vaem ivotu, radite na njima, i koristite ih kao sredstva za transformaciju to i jesu, u cilju poboljanja kvaliteta vaeg karaktera, primeti?ete da ove stvari izgleda gotovo prestaju da se pojavljuju u vaem ivotu. Vi ?ete i dalje ?e biti suo?eni sa njima u razli?itim intervalima, da proverite da niste zaboravili ono to ste nau?ili, ali ?e ih biti sve manje i bi?e mnogo re?i.

Nadam se da ti ovo moe dati neke tragove o tome kako da identifikuje stvari koje si doao ovde da uradi i kako da radi na sebi.

ATS: Moj ivot je bio problemati?an ve? neko vreme sada, poto je toliko natopljen i ispran u ljudski ivotni oblik i na?in ivota, ali u poslednje vreme ose?am kao da sam po?eo da se budim i vidim stvari jasnije. Da li sam proklet zbog puta kojim sam iao ve?inu mog ivota, ili i dalje mogu da sa?uvam svoju "duu"?

HH: Nisi "proklet", a tvojoj Dui ne treba "spasenje". Ni?ija Dua ne treba. Nema od ?ega da se 'spasi'. Dobro je ?uti da se budi i to je jo jedan razlog zato sam ovde u ovom trenutku, govorim sa tobom. Na Beskona?ni Kreator ima mnoge glasnike, i on koristi sve nas na nae jedinstvene na?ine, da pomogne Bu?enje, i pripremi to je mogu?e vie, za dolazak Velike etve.

Ali kao to sam rekao, niste "prokleti", i nema od ?ega da se spasite, osim moda od neznanja. I to ne na uvredljiv na?in, nego neznanja kao "manjka razumevanja". U najgorem slu?aju, mora?ete da ponovite onoliko 3. Denzitetskih Ciklusa koliko je potrebno, kako bi nau?ili stvari koje treba da nau?ite, u cilju napredovanja i Diplomiranja na 4. Denzitet Pozitivan. Ali jedna stvar je sigurna, sti?i ?ete tamo na kraju. I prona?i svoj put Ku?i, naem Beskona?nom Kreatoru. Isto tako budite uvereni, da ne?ete na?i sebe "izgubljenima" u ponavljanju ciklusa. Na kraju svake fizi?ke inkarnacije, kao to sam ranije rekao, se vra?ate na vreme/prostor, ili ono to je opisao kao "Raj", gde ?ete opet znati o sebi ko ste, jedinstvena i lepa Dua i deo naeg Kreatora. Vi samo zaboravite ko ste, u toku inkarnacije. Cilj igre je da se probudite u "snu", i ustvari, postanete 'Lucidni Igra?'. Da se setite ko ste zaista u toku Igre, i da onda po?nete da radite na stvarima zbog kojih ste ovde doli. Ponovo ?itanje ove teme sa razborito?u, prui?e vam mnogo tragova o tome kako moete izabrati da se vodite o ovome.

ATS: Hvala ti za tvoje vreme ovde sa nama, i elim ti sve najbolje, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa tobom i sluati tvoje znanje.

HH: Mi ti elimo isto Brate, i traimo da te na Beskona?ni Kreator blagoslovi i vodi na tvom putu. Vidimo se kada stignemo Ku?i.

ATS: Dakle, da li je etva "sve ili nita" doga?aj, ili ?e biti meovita etva-nekolicina ide na ?etvrti denzitet, nekoliko kre?e ka ?etvrtom denzitetu u slubi sebi, velika ve?ina ponavlja tre?i denzitet? I ako samo 94% ide u ?etvrti denzitet negativan, onda morate da ponovite 3. denziteta i pokuajte ponovo za 95% negativnu etvu? Ako je tako, onda ne bih da zamiljam koliko bi jo negativnijom tvoji ljudi u?inili zemlju u tom trenutku.

Jo uvek sam zbunjen tvojom ulogom u ovome. Da bi ti preao na 4. nivo, mora biti 95% negativna etva. Drugim re?ima, da bi tvoji ljudi bili nagra?eni sa 4-tim denzitetom, 95% ljudskih dua treba da su (u procesu samo-razmiljanja) to dalje od "Beskona?nog Izvora" koliko je ljudski mogu?e. Jednostavno nemam "ose?aj" da je tako.

HH: Nema "ose?aj" da je tako, jer nije tako. Nisi u potpunosti shvatio koncept. Pokua?u da razjasnim.

etva je meovita. Oni koji su 51% ili preko na pozitivnom putu ?e Diplomirati na 4. Denzitet Pozitivni. Tamo ?ete raditi na Ljubavi i Saose?anju, i to ?e biti veoma lep svet da prebivate u njemu za vas. Tu ?e biti vrlo malo negativnosti. Samo dovoljno malo da jo uvek moete da ga koristite da testirate svoju Slobodnu Volju u izboru ko vi niste, ali to ?e biti mnogo vie o?igledno nego ovde, da je negativnost alat za kori?enje. Vide?ete povezanost svih stvari, i vi ?ete znati da niste "odvojeni" jedni od drugih, ili od Samog ivota. Ne?ete koristiti mnogo re?i, osim ako se ne odlu?ite na to. Telepatija postaje normalan na?in komunikacije. Sve je otvoreno i ne moete da sakrijete svoje misli od "drugih".

Od te inkarnacije pa nadalje, ne?ete morati da ponovo iskusite 3. Denzitetsku inkarnaciju, osim ako kasnije ne odlu?ite da to uradite sa Viih Denziteta, kao to smo mi uradili, da bismo usavrili umetnost Sluenja, ili ako nekako, u 4. Denzitetskom svetu prepunom ljubavi i lepote, neraskidivo uspete da budete 95% Negativnim u vreme budu?e etve, i skliznete nazad spiralno, umesto da se popnete uz merdevine, da upotrebim drugu metaforu iz 'Igre'.

Nazad na "ovu" trenutnu Veliku etvu, mi ne zahtevamo 95% Negativnu etvu, kao to si ti zaklju?io. Umesto toga, ono to mi traimo je da MI li?no dostignemo 95% Negativan Polaritet za sebe, ne za vas. MI moramo biti 95% Negativni (najmanje), kako bi se Diplomirali na 4. Denzitet Negativan i zasluili priliku da o?istimo na karmi?ki zapis, od sve Negativnosti koju smo Kreirali na ovoj planeti, pre povratka na nae mestu koje nam pripada kao 6. Denzitetskim ?uvarima nae Galaksije, i u?iteljima Mudrosti onima u niim Denzitetima koji trae nau pomo?. Ako ne uspemo, osta?emo zarobljeni u 3. Denzitetskom ciklusu sa svima onima izme?u 94% Negativnim i 50% Pozitivnim (koje sam nazvao 'mlakima'), i da nastavimo da pruamo Negativan Polaritet za vas. Surovo kao to jeste, na jedini izlaz, jeste da budemo to je vie Negativnim mogu?e, da bi Diplomirali. Mi ne moemo izabrati da budemo Pozitivni, jer to nije ono zato smo doli ovde da u?inimo za vas. Zato sam ?esto spominjao sve strane stvari koje smo u?inili ovde, kao nau rtvu.

ATS: Rekao si da "mlaki ljudi" u vreme etve ne?e primetiti da se neto dogodilo, ali da ?e biti na drugoj planeti. Da li misli da ?e se probuditi bez se?anja o tome ta se desilo, ali ?e i dalje biti u istom fizi?kom telu, ili ?e se probuditi u novom fizi?kom telu bez se?anja na proli ivot?

HH: Desi?e se kratko iskustvo "nulte ta?ke vremena", gde ose?ate potpuno "Jedinstvo" sa vaim Beskona?nim Kreatorom. To ?e biti ose?aj blaenog, presre?nog irenja i Jedinstva, dok su vaa fizi?ka vozila (tela) razloena nazad u Svetlo, i premetena u novu sredinu. Kada se ta tranzicija zavri, "nulta ta?ka vremena' ?e se zavriti, a vi ?ete se "pojaviti" u svojoj novoj "igra?koj-zoni" (planeti). Vi ?ete izgledati isto, misliti isto, ose?ati isto, u stvari, bi?e ba kao da ste svi imali neko misti?no iskustvo, a ivot ?e se nastaviti "normalno" za vas. Iste ku?e, porodi?ne situacije, poslovi, prijatelji, ljubavi. Sve ?e izgledati isto kao i pre, ne?ete se se?ati Velike etve ili zemljinih promena koje su se desile, planeta Zemlja ?e da se izle?i i regenerie. Ali ?ete se se?ati vaeg "misti?nog iskustva" i to ?e vam dati nadu i novu priliku da izaberete pozitivniju budu?nosti za sebe.

Jo uvek ?e postojati isti Negativan Polaritet da se prevazi?e, ali ako budemo uspeni u naoj Negativnoj Diplomi, (a bi?emo) drugi ?e zauzeti nae mesto u povla?enju konaca "iza kulisa". I vie smo no odradili na posao, u obavljanju nae Slube vama. I umorni smo. Vreme je da o?istimo na Karmi?ki Zapis, i opet postanemo Bi?e Svetlosti to je naa Istinska sutina.

ATS: Stalno govori da je pomo? na raspolaganju onima koji trae istinu, a sve to treba da uradimo je da zatraimo. Koji je najbolji na?in da se ovo uradi? Nikada nisam imao mogu?nost da se prisetim bilo kog od mojih snova.

HH: Pro?itaj ponovo, dao sam smernice za prise?anje sna ranije. Potrebna je veba, i spor je proces, ali morate negde po?eti negde, Budite strpljivi sa sobom.

ATS: ta konkretno mogu da uradim da dobijem uputstva kako da dostignem stanje u kom je lake da raspoznam istinu od neistine?

HH: Radi na sebi. Pogledaj unutra, u meditativnom stanju kontemplacije. Umiri svoj um, da tvoja Dua dobije prostora u kom ?e se Njen "tihi-mali glas" ?uti. Pitaj svog Beskona?nog Kreatora da ti pomogne, i sluaj svoj unutranji glas. Budi strpljiv, potrebno je vreme da se razvije unutranja komunikacija, nakon celoivotnog zanemarivanja. Kada istraje i nastavi da radi na sebi, postepeno ?e ti do?i, a kada se to desi, mora da nau?i da VERUJE svom Unutranjem Vodjstvu, BEZ OBZIRA TA DRUGI KAU. To je krajnji test. Da Veruje u ono to zna duboko u sebi kao tvoju istinu, ?ak i kada ti ceo svet govori da "grei". To je teak posao, da Veruje sebi, kada svi oko tebe sumnjaju i nazivaju te ludim, ali to je posao koji si doao ovde da uradi.

Jedini prava i trajna Istina je ona koja je "samo-spoznata". Glasnici mogu da do?u i odu, i pri?ati vam Istinu sve dok ne poplave u licu, ali to ne?e biti Vaa Istina, sve dok sami ne shvatite, duboko u Jezgru svog Bi?a, da 'ose?ate' Istinu za vas.

Nikada ne treba da prihvatite neto kao istinito, samo zato to vam neko kae da je tako. Ali, kada vam va unutranji glas kae da je Istina Istinita, a vi osetite taj stari topli ose?aj uzbu?enja kako se die od negde duboko iznutra, koji kae: "Da! Znao sam!" uhvatite se za taj ose?aj, (ose?anja su jezik vae Due) i ?uvajte ga paljivo, jer moete biti sigurni da ?e vaa nova uverenja biti izazvana na mnogo na?ina. Osmiljeno je na ovaj na?in, da vas se testira. Vaa Unutranja Istina mora biti u stanju da izdri test vremena, i bi?e temeljno ispitana. Drite ju, toliko dugo koliko Znate da je Istinito duboko u sebi. Ne dozvolite da vas nita ili niko 'van' vas skrene sa vaeg puta, bez obzira koliko estoko se borili sa vama. Oni samo rade svoj posao, ?ak i ako moda nisu ni "svesni" da je to ono to u stvari rade. Oni vam obavljaju vanu uslugu, a vi treba da ste im zahvalni na tome.

elimo ti dobro na tvom putovanju, i pitamo naeg Beskona?nog Kreatora da te titi i vodi na tvom putu.

"Arc de triumphe":

Nemam vremena da idem u sva tvoja pitanja, tako da sam samo izabrao nekoliko na koja mogu ukratko odgovoriti, jer i dalje imam na mnogo pitanja da odgovorim.

ATS: Da li Orion/okultisti?ke grupe posebno ciljaju civilizacija pre nego to postanu socio-memorijski kompleks.
HH: Da, ali to ne ?ine ih imunim da ciljaju i na druge, ako oni dozvole bilo kakve pukotine da se pojave u njihovom oklopu. Ukratko, Orion Imperija je sa 4-tog Negativnog Denziteta. "Izgubljeni" su u smislu da su odlutali toliko daleko od svoje prave prirode, da i pored brojnih pokuaja, nismo bili u mogu?nosti da dopremo do njih, i pomognemo im da se razviju. Oni postoje u okviru svog Kompleksa Grupne Due, uglavnom kao grupa neinkarnisanih (bez fizi?kog tela) entiteta, unutar Astralnih Nivoa planeta koje pose?uju. Nemaju nameru da se 'vrate ku?i', i umesto toga trae da se hrane Negativnom Energijom, da bi nastavili dalje, jer su oni isklju?eni od njihovog uro?enog ivotnog Elana, odbivi da se pridravaju Inkarnacionih Principa Beskona?nog Kreatora.

Vreme koje provodimo izme?u ivota u vremenu/prostoru, ima za cilj da obnovi nau Duevnu Energiju iznutra, kako bi nastavili nae spiralno napredovanje. Oni su u sutini "zatvoreni" unuar 4. Denzitetskog Negativnog ciklusa, jer nema Negativne etve posle 4-tog denziteta. Tako da oni provode svoje vreme putuju?i kroz Galaksiju, u osnovi "koriste?i tamnu stranu Sile "(Negativnost) da ostvare svoje ciljeve. Oni ?e na kraju biti vra?eni pred Jednog Beskona?nog Kreatora, i razloeni nazad u Inteligentnu Beskona?nost (Izvor Svega), mada data im je svaka ansa to je mogu?e due, da nau?e greke svojih puteva, i da se vrate i trae Pozitivno i zapo?nu svoj put nazad Ku?i. Njihov glavni problem je, to ne ele da krenu Ku?i. Vide sebe kao 'bogove' i ne nameravaju da se pod?ine autoritetu Jednog.

ATS: ?emu naglo podizanje kontrolnih mehanizama.

HH: Velika etva je brzo pribliava. Vreme je da se iznesu Ekstremi Polariteta.

ATS: Montauk projekat .... stvarnost ili fikcija.

HH: Projekat je stvaran. Iako je javno dostupna informacija na odre?ene na?ine iskrivljena.

ATS: Najbolji na?ini da deifrujemo izme?u istine i fikcije, sem onoga to opaamo da je istina posebno u pogledu Nju Ejd plana i dogmatskih crkvenih ideologija.

HH: Pratite svoje Srce. Sluajte i Verujte, svom Unutranjem glasu.

ATS: Molim te da objasni ulogu lutalica i koja je korist da se bude lutalica ako nema se?anje prolih ivota. Tako?e, kako je to u skladu sa ne-intervencijom (ako su oni tu da pomognu ljudima).

HH: Lutalice, (ili "Putnici" kako su jo poznati) su oni sa Viih Denziteta, koji su izabrali da se inkarniraju ovde u ovom trenutku, kako bi usavrili Slubu ka Drugima. I dalje moraju da se 'sete ko su oni', i deo brige je da ponekad, ?ak i oni ne uspevaju da se probude u Igri, takva je mo? iluzije. Oni su ovde da se probude, a onda da pomognu drugima da se probude i da pripreme za dolazak Velike etve. Mada ?ak i ako ne uspeju da se probude, nisu vezani 3. Denzitetski Ciklus, jer su ga ve? savladali. Kada se njihova inkarnacija zavri, oni su ponovo slobodni da se vrate u svoje odgovaraju?e nivoe.

ATS: Da li postoje neki delovi Biblije koji nisu iskrivljen i koju verziju Biblije bi ti predloio?

HH: Ne. Kao i kod svih Svetih Tekstova, oni su iskrivljeni od originalne informacije koja je data sa svakim novim prevodom. Iako opet, kao i kod svih Svetih Tekstova, postoji jo mnogo Istine skrivene u njima. Mnogo toga je 'metafori?no'. Ako moete na?i verzije koje su prethodile kralja Dejmsa, to je najblie to ?ete dobiti. Sre?no sa tim.

ATS: Da li je Rotild linija organizator Illuminata u kojoj je Weishhaupt kasnije formiran?

HH: Ne Veishhaupt je bio samo lutka na ici. Rothschild poreklo (nije joj originalno ime) su bili nadlinija koja "zatvara mreu kontrole" nad ?ove?nstvom. Ali ?ak i oni su manja linija unutar Familije. Kao to sam rekao, imena koja znate nemaju Pravu Mo?. Oni su deo Familije, ali ne 'originalni' deo.

ATS: Moje pitanje je: ta da uradim da bi privukao vie istomiljenika kako bi se udruili i da podigli mojim ljudima da se okreu putu vaznesenja. (Odlu?io sam da je to ono to mogu da uradim da izrazim moju li?nu odluku 'slube ka drugima ')

HH: To je vrlo mudra odluka i milostiva. Ponosni smo na tebe.

Najvanija stvar je da ne sili stvari, i da ne bude toliko ostra?en u prenoenju tvoje poruke, da stavi ljude van sadraja same poruke. Postoji balans koji treba na?i, izme?u hitnosti da se probude drugi, i tvoje empatije za nedostatak razumevanja u njihovom "stanju". Uvek se pridravaj Zakona Slobodne Volje, i nikada ne forsiraj svoju poruku.

U prenoenju vae poruke, budite informativni i dajte sve od sebe da ne hranite strah i paranoju, jer ?e to delovati suprotno vaim namerama podizanja vibracija ka Pozitivnom. Prenosite vau poruku na na?in koji isti?e Nadu i pravu lepotu i realnost naeg nasle?enog Jedinstva sa naim Beskona?nim Kreatorom. Budite poput svetla, koje sija u mraku. Nemojte spaliti druge sa svojim svetlom, ve? im dozvolite da budu privu?eni vaem Svetlu, i budite od Slube onima koji vam do?u dobrovoljno. Drugim re?ima, ne budite "ovo je jevan?elje" sa svojom porukom, ve? budite enigmati?ni i ljubopitivi "stari mudrac", kome su drugi privu?eni zbog kvaliteta njegovih vibracija, a ne obima njegove retorike.

Najvanije je, PRAKTIKUJTE ONO TO PROPOVEDATE. Ostali moraju biti u mogu?nosti da vide efekat dela naeg Beskona?nog Kreatora koji obavlja kroz vas.

elimo ti sre?u u tvom zadatku, i nadamo se Pozitivnoj etvi za tebe. Ali iznad svega, nastavi da radi na sebi i da bira Pozitivno kao i da bude Okrenut prema drugima. Zato to eli tako, ne zato to ose?a da mora.

Traimo od naeg Beskona?nog Kreatora da te blagosilja i vodi na tvom putu.

ATS: Zemljine Promene; Iako razumem da smrt nije kraj mog postojanja, volim svoje telo i ne elim da budem zahva?en bilo kakvim zemljinim promena, ako ikako mogu.

1) Ako tvoja familija dozvoljava, da li bi mogao da otkrije koja mesta ?e verovatno biti relativno sigurnija u naredne 3-4 godine? Da li bi jug Kine (Kanton / Hong Kong) ili Patagonija bili dobar izbor? Koja druga mesta?

HH: Nije mi dozvoljeno da kaem mnogo o ovome, jer mora biti onih koji ?e ostati na svojim mestima, kako bi pomogli drugima koji nisu svesni onoga to dolazi. Mnogi od vas (bez obzira da li ste svesni toga ili ne) su izabrali ovaj ivot iz tog razloga.

Ali, ako si uporan da pobegne, izaberi Najvia mesta koja moe na?i. Posebno u junoj hemisferi, ako si u mogu?nosti. Peruanski Andi su dobro mesto za biti. Postoji mnogo Duhovne Snage koja se tamo ostvaruje, a Kuero Stari (Inka amani) su itekako svesni onoga ta ?e biti.

ATS: 2) Da li su Don Lir / Jan Lamprecht u pravu u svojoj tvrdnji da je ve?ina planeta u Sun?evom sistemu naseljena?

HH: Itekako. Mada nisu sve na 3. Denzitetskom nivou koji moete videti.

ATS: Da li je Zemlja uplja?

HH: ?ek, pusti me samo da proverim. Da, definitivno.

ATS: Ako je tako, kako neko da dobije pristup?

HH: Nije mi dozvoljeno da kaem.

ATS: Moe li elaborirati o mehanizmima koji stoje iza fantasti?nih pozitivnih rezultata koje vide ljudi koji su poli putem okrenuti prema drugima? Molim te da temeljno objasni kompleksne energije koje deluju. Iako je "Dobijate ono to ste poslali" ta?no, ja bih da vidim ceo koncept u potpunosti istraen.

HH: Ako ponovo pro?ita neke od mojih prethodnih postova, verujem da sam to ve? uradio.

ATS: Nedavno sam iskusio le?enje manjeg zdravstvenog problema tako to sam slao ljubav svim bolesnim ljudima u svetu. Kako ovo radi, ne zato, kako .?!?!

HH: Zato to je samo JEDNO od vas ovde.

Razumi to, u samoj Sri tvog Bi?a, i shvati?e kako to radi. Kako radi drugima, tako radi sebi.

ATS: Tvrdi da je tvoja familija postavljena ovde da bude negativan uticaj u svetu. Postoji li familija koja vri pozitivan uticaj na nas isto tako? Da li je na nama (?ove?anstvu) da bude ta pozitivna sila?

HH: Interesantno pitanje. Postoji takva familija (ili grupa ta?nije), ali ih ne moete videti, niti ste svesni njihovog postojanja. Oni pomau planeti iz tajne "unutranje" lokacije, Kvalitetom Energetskog rada u koji se uklju?uju i projektuju vama napolje, iz Izvora.

Da, na vama je da Budete Promene koje elite da vidite, kod sebe i u Svetu.

ATS: Va cilj jeste negativna etva, ali jasno je da predo?ava prednosti pozitivnog ivota. Ovo izgleda kao suprotnost vaem cilju. Ovo nije pitanje ve? vie opservacija, ali ako bi mogao da obrazloi, veoma bih cenio to.

HH: Mmmm, jo jedno vrlo perceptivno pitanje. Zahvaljujem.

Na cilj, jeste Negativna etva za Nas. Ne za vas. Mi pruamo Katalizator Negativnosti za vas, a na vama je ta radite sa njim. Drasti?ne razmere Negativnosti koje ipak Kreiramo, imaju vie veze sa nama, nego sa vama. Neki od mojih ranijih odgovora bi trebali da pojasne zato je to tako.

Tako?e, u vezi tvoje opservacije o kontradiktornoj prirodi ne?ega od onoga to sam ovde podelio, postoji jednostavno objanjenje.

Ajmo re?i ovako, ve? sam bio, da kaem "iiban" za prelazak dosta van mojih nadlenosti ovde. Nije bilo namereno da budem otvoren kao to sam bio. U stvari, ako pro?ete kroz temu ponovo iz po?etka, moda ?ete primetiti kako je moj "ton" prema vama (kolektivno) omekao u odre?enoj meri tokom naeg razgovora.

Ja sam, koliko je to mogu?e, potovao u potpunosti Zakone Slobodne Volje i Konfuzije, mada bilo je slu?ajeva kada sam rekao vie nego to sam trebao. Vi ne?ete patiti za to, me?utim, kada je u pitanju moj slede?i ciklus u Negativnom 4. Denzitetu i rad na mom Karmi?kom Zapisu, ja ?u morati da prihvatim posledice mojih dela. Ali, hej, mislim da imam ve? dovoljno Negativnog u ivotu sad, tako da ono jo malo preko ne?e predstavljati problem.

Bio sam nevoljan da budem taj kome je dodeljen zadatak ove komunikacije. Jo uvek imam 'slabost' prema Saose?anju. Ali potujem i izvravam zadatke koji su mi dati. Prolo je dosta vremena, od kada sam poslednji put proveo bilo koje vreme u direktnom odnosu sa "vaom vrstom" generalno. Ne mislim to na uvredljiv na?in, ve? samo da veliku ve?ina mog vremena, ja samo vi?am Familiju tokom mojih dnevnih i no?nih zadataka. Ne ivim ono to biste vi nazvali "javni" ivot. Ja sam "zati?en" i "zaklonjen".

Nisam predvideo da ?u postati toliko povezan u ovom procesu. Da budem iskren, stvarno nisam o?ekivao toliko pitanja i taj topli i otvoreni prijem (od ve?ine).

Moglo bi se re?i, da sam na neki na?in, 'prirastao' vama. U stvari, ovaj "Prozor Mogu?nosti", tako?e je postao takav i za mene. Ono to je po?elo kao samo odra?ivanje moje dunosti postalo je vie "rad ljubavi" i kada se sve ovo zavri do kraja ove ve?eri, mislim da ?ete mi nekako stvarno svi nedostajati i ovo angaovanje sa onima iz 'spoljnog' sveta.

Ja sam bio odabran jer se smatralo da ?e neko sa mojim "diplomatskim" vetinama biti najbolji da prenese ovu poruku. Zbog same prirode predmeta, bilo je dosta potencijala za nesklad. Osetilo se vanim da poruka ne postane izgubljena u samo-pravedni?kom ili odbrambenom sistemu isporuke. Tako ste dobili mene. I zapravo mi je drago sad u retrospektivi to jeste.

Sedim ovde i smekam se u sebi, (imaju?i u vidu na?in na koji su mi se neki ljudi ovde obra?ali), kako je ovaj razgovor mogao da postane neto runo, izvesni drugi me?u mojom Familijom koji su tako?e razmatrani za ovaj zadatak zamalo dobili posao. Sada znam zato sam izabran. Kao i sa svim stvarima, trebalo je da bude ovako. Ba me briga ta drugi misle o meni, sve dokle god znam da Sluim mom Kreatoru kako on eli, najbolje to umem. Njegovo je jedino odobrenje koje traim, ili elim. Nemam nita da branim, pretpostavljam da sam zbog toga bio "savren" za ovaj zadatak.

U svakom slu?aju, dosta sa sentimentom, imam jo pitanja da odgovorim.

ATS: Uobi?ajena izreka me?u hri?anima je "Satanin najve?i trik je to je ubedio svet da ne postoji." Mislim da postoje hri?ani koji bi pogledati ta ste napisali i videli to kao lukavi elaborat "da ?avo izgleda dobro."

HH: "Satana" je ljudski izum. Jednostavno 'personifikacija' koju ste dali svoj Negativnosti koja je postojala na ovoj prelepoj planeti. Niste znali koga da 'krivite', a kako niste mogli da nadjete u sebi da preuzmete iole odgovornosti, "Sotona" je stvoren da vas oslobodi krivice.

ATS: Mnogi moji prijatelji i porodica su Hri?ani, a oni verovatno misle isto. Kako bi neko mogao da predstavi ove informacije osobi koja razmiljanja na taj na?in? Nisam ovde da bih "irio tvoje Jevan?elje", ali bih definitivno voleo da podelim ovo sa nekoliko mojih prijatelja.

HH: Kako da prezentuje neto onima koji nemaju elju da njihov sistem verovanja bude izazvan?

Oni ?e verovati u ono u ta ele da veruju, i nita to ti ili ja kaemo ?e napraviti bilo kakvu razliku. To postaje ukorenjeno na podsvesnom nivou, a kada struktura verovanja postane toliko podmukla, jedini na?in da se promeni, je putem "misti?nog iskustva" ili takvom li?nom demonstracijom 'druga?ijeg na?ina' u ivotu kojeg ivi 'drugi', da se ne moe a ne primetiti da postoji "neto druga?ije" u vezi njih. Kako da doprete do takvih? Samo primerom.

ATS: E sad, da li je u redu ako sakupim tvoje pisanje u jedan dugi post na mom blogu? Moram da se uverim da to ne kri moj korisni?ki ugovor ovde. Tako?e bih voleo da se uverim da ne?u dobiti posetu od ljudi u crnom, ako to uradim.

HH: Zabavno, hvala ti za smajli. Da, dobrodoao si da sredi ovaj diskurs da bi ga prezentovao tamo gde eli. Jedino to traim, je da svako ko odlu?i da to uradi, potuje moje elje i kopira samo samu poruku. Drugim re?ima, ostavite sve sitne rasprave po strani. Ako elite da predstavite ovu poruku drugima, molim vas da ispotujete moju (nau) prvobitnu nameru, da poruka bude predstavljena kao "celina". Kada sam rekao u mom prvom postu, da sam zahtevao dobru nameru ili oslobo?enost od predrasuda, bio sam veoma jasan zato je to tako.

Ba me briga to ljudi ne veruju u to. Nikad nisam o?ekivao da bi mnogi mogli poverovati. Ali ono to sam eleo, naglaavaju?i gorenavedeno, jeste da bude dozvoljeno da se poruka predstavi u celini, sa svim originalnim pitanjima na koja je odgovoreno, a onda kada se taj proces zavri, moete re?i ta god ho?ete o tome kolika prevara verujete da ovo moe ili ne mora da bude. Ako smem da budem grub na kratko, ba me "zabole #" koliko gor?ine i prezira je ba?eno na nau poruku, ili koliko uzaludnih verbalnih napada moe biti pokrenuto protiv glasnika. Poruka ?e sti?i do svih onih do kojih treba da stigne, a to je upravo onako kako bi trebalo da bude. To je ono to Kreator eli. Oni sa uima da ?uju, o?ima da vide, i srcem da razumeju, ?e ?uti poruku i posa?eno seme ?e rasti snano u tako plodnom tlu poput ovog.

Tako da Vas molimo dakle, ako potujete ono to sam ovde podelio i uljudan na?in na na koji sam to uradi, ako elite da kopirate, kopirate samo moje postove. Moje postove sve citate u njima kao deo pitanja na koja odgovaram, tako da nema drugih postova da su potrebni, ako je pravi prikaz poruke ono to elite da ponesete sa sobom.

ATS: Hvala za postavljanje nekih od najzanimljivih informacija koje sam ikada pro?itao. Ja sam pomalo ludak i pretraujem internet u potrazi za zaverama, alternativnim vestima, NLO vi?enjima i sl. Ne mogu re?i da sam potpuno spreman da progutam ono to nudi, ali definitivno odjekuje sa mnom.

HH: Dobrodoao si, zauzvrat ti se zahvaljujem, za ?itanje otvorenog uma.

Nikada ne bih traio ili o?ekivao od vas da 'progutate' ono to 'nudim'. Ako prime?ujete, rekao sam tokom nae poruke, da je poslednja stvar koju elim za to da se slepo veruje ili uzima kao "jevan?elje".

Kao to sam rekao. To je jo jedan u dugom nizu "Katalizatora", koje vam je va Beskona?ni Kreator dao, tokom istorije. Katalizator nije tu da mu se veruje. Namera je da vam se predstavi izazov o onome to vi "mislite" da znate, o stvarnosti. I to je sve to je trebalo da uradi.

Kao i uvek, kako vi odgovarate na Katalizator, zavisi u potpunosti od vas. I tako uvek treba da bude.

Hvala ti mnogo za vrlo pronicljiva i perceptivna pitanja. Bez obzira da li svestan toga ili ne, u velikoj meri si doprineo ovom diskursu.

elimo ti dobro, i pitamo naeg Beskona?nog Kreatora da te blagoslovi i vodi na tvom putu.

ATS: H_H je izneo neke neverovatno dobro napisane informacije - gotovo kao da su tekle iz 'njegovog/njenog' bi?a na temu.

HH: A ovo je verovatno najperceptivnija realizacija u ovom diskursu do sada.

Ona mi tako?e omogu?ava da odgovorim dalje u ranijem pitanju, za koje sam rekao da ?u u?i u detalje kasnije, u odgovoru na vau konstataciju.

Ova poruka zaista "te?e iz mog Bi?a", na stranicu.

Spomenuo ranije, da je moja uloga u mojoj Familiji, ona od Duhovne Discipline.

Odre?eni poster je napravio svakojake pretpostavke o tome ta te uloga podrazumeva, i iroko omanuo u tom procesu.

Kao to sam ranije rekao, sve "Linije Mo?i" (od svetskih krvnih linija) koji ?ine "Inner Sanctum" (ili "Skrivene ruke" "Hidden Hands") Familije, imaju odre?ene sposobnosti koje oni koji se inkarniraju na 3. Denzitetu ne poseduju (?ak ni drugi iz nae Familije, iz linija koje su vam poznate), jedna od ovih sposobnosti je da se zna ?itava svoja inkarnaciona 'prolosti ", uz fokusiranje koncentracije.

Postoji irok spektar zadataka koje treba izvrti, a koji omogu?avaju da naa Familija efikasno funkcionie, i svako od nas specijalizira u odre?enim oblastima ili Disciplinama, kako bi "telo" nae Familije radilo kao dobro podmazana maina.

Moje podru?je, i ono u kojem provodim ve?inu svog vremena aktivno uklju?en, jeste Duhovnost. NAA Duhovnost, a ne ona od ljudi na Zemlji. Drugi ispod mene su vie u toj oblasti.

Ja bih se mogao povezati sa "Svetenikom" ili "Ministrom". Na isti na?in kao to vai religijski i duhovni u?itelji imaju odgovornost "sluanja" glasa njihovog Kreatora, i prenose njegovu poruku, tako imam i ja.

Aktivno sam angaovan u ovoj ulozi sada ve? mnogo godina. Ona mi je postala druga priroda. U stvari, ta?nije, postala je Prva priroda. Veliki deo moje uloge, je da stalno budem u stanju svesti nae Grupne Due (Lucifera). To je razlog zato ?ete primetiti da se tako ?esto obra?am sa "mi", ?ak iako govorim u prvom licu. To mi je jednostavno postalo prirodno. Ja provodim ve?inu svog vremena govore?i sa svojom Familijom, kao Lucifer, iz perspektive Grupne Due. Kada govorim u daljem tekstu, to nisam ja (individualna iskra Due), koja vam se obra?a, u sutini, ve? u nedostatku boljeg opisa, (jer je daleko od ta?nog), moe se re?i da u stvari, da ja "kanaliziram" Lucifera. Zato ovaj diskurs te?e tako lako. Kao to su neki primetili, anse da nakon to sam proveo koliko god ogromne koli?ine vremena "istrauju?i" sav ovaj materijal da bih "varao" njime, i predstavio ga te?no kako radim, kao i u redovnim dnevnim ratama, bi moda i bilo mogu?e, ali malo verovatno u najmanju ruku.

Za one koji su otvoreni dovoljno da prime objanjenje gore, sada znate zato i kako se to radi. Ja ne govorim za sebe, nego pre, za onoga koji me alje, mog sopstvenog Kreatora (Lucifera). Znam i iskusio ono to on zna i to je iskusio, jer u sutini, mi smo Jedno te isto Bi?e.

ATS: Nikada nisam bio uklju?en u bilo koje organizovane religije takore?i, ali sam oduvek bio duhovan. ?itam mnoge religijske tekstove koji su dostupni, jer verujem da svi sadre delove pri?e. Moe se na?i veliko znanje iz raznoraznih knjiga ili verskih tekstova. Verujem da smo mi ljudi kreatori poput JEDNOG kreatora i da smo svi jedno. Tako?e verujem da ?emo pre?i u vii nivo svesti gde moemo svesno zajedno stvarati u naem svetu, jer sada samo nesvesno ko-kreiramo.

HH: Tvoja intuicija te slui dobro.

ATS: Postoji mnogo toga o ?emu bih eleo da razgovaram sa tobom, ali nisam u stanju da znam ta ta?no elim da kaem. Hvala ti za velike re?i koje si sa nama podelio i cenim ono to radite! S ljubavlju..

HH: Ne brini prijatelju, ose?amo tvoje srce, a to ne treba da se izraava preko granica odnosno ograni?enja re?i. Moemo pri?ati koliko god da eli, i bi?e nam drago da to uradimo, jednom kada se Igra zavri.

ATS: Tako?e, da li poznaje Miriam Delicado? Upravo sam gledao intervju ovde na sajtu projekta Camelot i bio je veoma inspirativan za mene. Pa bih hteo da znam, da li si ti jedna od visokih plavua o kojoj ona govori.

HH: Ona je divna Dua. Nisam video intervju o kom govori, ali mi znamo o njenim iskustvima. "Visoke plavue" o kojima govori, su Plejarenskog porekla. Oni rade sa onim to je znano kao Galakti?ka Konfederacija Planeta. Oni slue Pozitivnu vibraciju. Plejrani su iz sazve?a koje nazivate Plejada. Stvarno ime je Plejares, otuda 'Plejrani'.

I ne, mi smo Lucifer, i nemamo direktne veze sa Plejranima, iako su nam oni zaista dobri prijatelji.

ATS: Nikada nisam video NLO ili bilo ta od ovih duhovnih stvari li?no. Ja samo znam da je to u mom srcu da se prona?e. ta mogu da uradim, ako ita, da postignem odgovaraju?u frekvenciju da vidim ove stvari i da ostvarim ova iskustva. Bilo koju informaciju bih jako cenio.

HH: Jednostavno veruj, i znaj u svom srcu za njihovo postojanje. Razmisli o tome. U ?itavoj ovoj ogromnoj Kreaciji, da li zaista veruje da ste sami?

Mada upozorio bih te, ?isto da se ne razo?ara, bi?e kontaktiran od strane njih, ako je to neto to ste ve? zajedno dogovorili u tvom Duevnom ugovoru pre dolaska ovde. Mnogi ovde u ovom trenutku (milioni) igraju ulogu u Velikom Bu?enju, i pripremama za Veliku etvu. Mnogi koji sada ne veruju ?e po?eti da otvaraju svoje umove, kako Zemljine promene koje dolaze po?nu da imaju efekta. Ljudi ?e biti prestravljeni, i nemaju pojma ta se deava, jer su vlade sakrile ovu informaciju od vas. Ovi 'Putnici', ili ono to neki nazivaju "Semena-Zvezda" su se inkarnirali ovde da pomognu na terenu, kada to sve po?ne da se odigrava, u narednih nekoliko godina. Kada dodje pravo vreme, oni ?e istupiti.

Ve?ina ljudi jo uvek nije spremna da ?uje ove informacije, ali ne tako daleko, bi?e.

Mnogi od ovih " Semena Zvezda " se jo uvek nisu "probudili". Konfederacija ?eka spremno da im "pomogne" da to u?ine, ako je potrebno. Za one poput ovih koji tek treba da se "probude", oni ?e ?itav svoj ivot ose?ati da su na neki na?in "druga?iji", i imaju duboki ose?aj da nekako, oni "ne pripadaju ovde". Mnogi od njih ?e imati mnoge snove, pa ?ak i vizije, svog ivota na njihovim mati?nim planetama. Mnogi od ovih " Semena Zvezda ", su u stvari Plejrani. Zato se "visoke plavue" stalno "pojavljuju". Da pomognu svojoj Familiji bu?enje svojim zadacima ovde.

ATS: Ja sam jo jedan od mnogih zahvalnih ?lanova foruma koji cene poruku ljubavi koju je dao Hidden_Hand. Voleo bih da sam otkrio ovu temu pre dananjeg dana. Dala mi je dosta utehe. Ponestajalo mi je snage, ali sada ose?am kao da ?e se moda ipak sna?i. Moja zahvalnost je ve?na. Iz ove male varnice drugoj: Hvala ti za svetlo, drue.

HH: Veoma si dobrodoao, drago nam je da smo ti bili od Slube. Ustvari imam "ose?aj" da si mi veoma poznat. Ako je iz razloga zbog kog ose?am da je tako, gledaj na ovu poruku tebi kao da je na deo u naem Duevnom Sporazumu ispunjen. Uzmi smernice ove poruke u svoju meditaciju, ali tako?e trai informacije od svojih Snova. Testiraj ove re?i duboko, i uzmi ih u svoje srce, samo ako ih ose?a pravim, i istinitim za tebe. Ako je tako, onda radi na njima, i ne dozvoli da te nita ili niko odvrati. Ustani i igraj ulogu za koju si se dobrovoljno javio da bude ovde sada. Skoro je vreme. Pripremi se, i budi siguran da si spreman.

Mi te ostavljamo sa naim najja?im ohrabrenjem, i ljubavlju i svetlom naeg Jednog Beskona?nog Kreatora.

ATS: Mislim da bi on mogao biti onaj za kojeg se predstavlja. Ali bi mogao biti i dobro na?itana, ali smorena osoba koja eli da vidi koliko daleko ?e njegova prevara da se proiri po internetu.

?ini mi se, ako je ovo drugo, da se onda ne uklapa u profil. Mislim ako pro?itate gore stvari u koje je on o?igledno zainteresovan tee je namerno varati sa tim. Ide protiv stvari o kojima on voli da ?ita. I mislim da je JAKO teko za poverovati da istrauje to u hodu i sve to radi a za ta nikada ne?e dobiti vie "slave" od ove jedne nedelje panje, bez novca ili "stvarnog ivotnog" priznanja ili tagod jo.

HH: Nisam nameravao da odgovorim na jo poruka, sem onih koji iskreno ele da ?uju ono to imamo da kaemo, jer moje vreme brzo isti?e ovde, ali tvoja poenta je dovoljno otra da se nakratko obratim, zbog same ta?nosti tvoja izjava zasluuje da ima mesto u finalnoj spojenoj verziji ove poruke. MNOGO rada i besmislenog vremena je potroeno, da nije ?injenice da je ovaj "rad ljubavi" ceo ura?en za slavu naeg Kreatora. Lai i glasine o nama da smo "zla" i "satanisti?ka" Bi?a su proli bez odgovora previe dugo. Bilo je vreme da se zapis ispravi. Lucifer je rtvovao mnogo, jer mi vas volimo.

ATS: Kako je duhovnosti u tvom fokusu, da li bi mogao da se izjasni o ulozi katoli?ke crkve u odnosu na svoju ulogu i kako se crkva uklapa u bilo pozitivne, negativne ili razne puteve?

HH: Nii delovi nae Familije (imena koja znate) koriste Vatikan za mnoge Rituale i rtvovanja. To vam treba re?i sve to je potrebno da znate.

ATS: Neke specifi?ne svete knjige (ili moda Biblijski autori) koje bi nabrojao a da su vrlo blizu istine?

HH: Najblii biblijski autori, su oni koji su "izostavljeni" iz objavljenih izdanja.

Najblii "duhovni" spisi (osim Ra materijala) koji sadre istinu o prirodi Jednog su Taoisti?ki spisi, i to 'Tao Te Ching', i "Knjiga o ?uang Cu".

ATS: Pozdrav, Skrivena Ruko. Gledam na ovo kao na jedinstvenu priliku. Nisam pro?itao ?itavu temu ali imam neka detaljna pitanja, pa sam se izvinjavam ako je neto ve? odgovoreno. elim da budem siguran da ?e dobiti moja pitanja pre isteka vremena.

HH: Skoro sva tvoja pitanja su odgovorena, a za onih nekoliko koji nisu, ao mi je to, ili mi nije dozvoljeno da govorim, ili ti zbog malo vremena ne mogu odgovoriti. Izvinjavam se.

ATS: H-H, nadam se da ?e odgovoriti na moja pitanja.

Moda si me svestan, jer ni ja ne mogu da otkrijem sve to znam.

Moje pitanje je druge prirode, na koje ne mogu da dobijem odgovore. Moja krvna linija je elitna, recimo uklju?uje. Austrijskog dvora, engleskog grofa, kotskog barona, ?ini se da je u nekom trenutku u poslednjih 100 godina, jedan deo familije izgubio sve, uzeto od vlade. Postoji mnogo to elim da kaem, ali ne elim da kaem tako da svi vide. Da li si svestan ovih doga?aja? ta se stvarno dogodilo? Engleska strana ne?e da kae, generacije familije su ivele tamo, a onda uzeto od strane vlade ..... neto se dogodilo. Svi u mojoj porodici, uklju?uju?i i mene imaju velike sposobnosti, ja izgleda da imam najvie. Svestan sam i svega o ?emu si govorio ovde.

Ja bih, ako ima dozvolu za to, i znam da ?e to biti dozvoljeno zbog ove linije, voleo da porazgovaram sa tobom na li?nom nivou.

Pitaj koga treba da pita, vide?e da sam istinit i pravi.

Molim te nemoj da me smatra arogantnim, ali to je jedino pitanje koje imam.

HH: O?igledno razume, da ove linije o kojima govori su samo zemaljske linije, i da mi (od svetskih linija Mo?i) ne interveniemo ?esto u takvim 'unutar familije' okolnostima. Sve to mi je dozvoljeno da kaem, jeste da je bio spor izme?u hapsburke i franko-pruske linije. Stvari su re?ene i u?injene koje ne bi trebalo da jesu. Posledice su se pojavile i akcija je preduzeta.

to se ti?e komunikacije na 'li?nom' nivou, ao mi je to nije mogu?e.

Nadam se da u granicama onoga to mogu da kaem, ima uvid za povezivanje ta?aka.

elimo ti dobro u tvojim zadacima ovde, a verovatno ?emo te videti u bliskoj budu?nosti (ako ide na "Maltu zimi"?) Nema potrebe za odgovorom, jer ?u do tada ve? oti?i.

Pozabavi?emo se sa naredna dva posta zajedno:

ATS 1: On je reptil. To je rasa krvnih linija. One kontroliu skoro sve iza kulisa.

I zapamtite ne postoji takva stvar kao loa rasa, samo izaberite pojedinca ili grupu koji se izdvajaju vie od drugih.

ATS 2: Ok, imam jedno drugo pitanje za hidden_hand. Reptili su opisani kao veoma agresivni, arogantni te doivljavaju ljude kao nita bolje od stoke. Pa ta je sa podeljenim li?nostima? ti kae da si ljubopitiv i duhovan a svi kau da su reptili bi?a bez straha?

HH: Ovo nas ba zabavlja. Naravno da mi NISMO Reptili, i ne postoji nita iole reptilsko u vezi Istinskih Linija Mo?i. Jedini 'Reptilski' uticaji koji su na bilo koji na?in u vezi sa ovom planetom u ovom trenutku, su oni sa Zete Reticuli i Alfa Draconis sistema. Oni vam ne predstavljaju konkretnu pretnju.

Za one kojima to moe biti od interesa, mi smo poreklom sa Venere, prvobitno. Koje je drugo ime za Veneru? Poveite ta?ke.

Pa, to je sve to sam obe?ao da ?u odgovoriti van toka, i moje vreme ovde je sada prili?no isteklo. Imam jo nekoliko minuta pre no to zavrim pripremu za moje dugo putovanje. Imaju dva kasna posta, za koja ?u jedva imati vremena da ponudim odgovor na:

ATS: Jasno mi je i svestan sam da znate o ovoj igri .... Ali imam pitanje za tebe.....

Da li tvoje 3-d familije imaju frakcije. Da li one znaju to, svi nad njima.

Jer su pokuali da me ubiju, i to ne?e raditi. naravno.

HH: Sve to mogu re?i na ovo, da je ?ak i Zemaljske linije nae "proirene" Familije, znaju samo onoliko koliko im mi kaemo. Odre?ene informacije moda mogu i da ne koriste mudro, ili sa odgovaraju?im uvaavaljem prema naem Kreatoru i naem Jednom Beskona?nom Kreatoru.

Kao to sam ve? rekao ranije, "vrh piramide, nije vrh piramide".

Iznad najvieg pokroviteljstva Zemaljskih linija Vrhovnog Svetskog Ve?a (i drugog visokog aspekta koji ne smem imenovati), su "Skrivene Ruke" (nije pravo ime, naravno, ali pod tim imenom se misli na nas).

ATS: Da, me?utim stvari/misli/ideje! O kojima on govori je ve? deo materijala zati?enog autorskim pravima i koji su objavljeni u formatu knjige sa ISBN brojevima i svim. Knjige se zovu Zakon Jednog.

www.llresearch.org

Ova/ove knjige se bave bukvalno istim idejama kao i OP:

1. Negativna i pozitivna polarizacija
2. Nivoi denziteta
3. ?ak i potpuno isti termin: socio-memorijski kompleks!
4. etva se koristi u istom kontekstu
5. Evolucija izme?u denziteta
6. Logosi i pod-logosi se koriste u istom kontekstu
7. Isti koncept Putnika
8. Koncept Beskona?nosti koja postaje svesna sebe
9. Ista ideju o vibracijama u istom kontekstu
10. Koncept 'nas' koji napredujemo na ?etvrti denzitet sa slede?om etvom (2012) i koliko "nas" ?e morati da ponavlja tre?i denzitet.

Ima preko 50 primera istih ideja i konteksta izme?u originalnog autora (L / L Research) i Hidden_Hand. L / L istraivanja datiraju iz 1981, to me tera da verujem da su oni originalni autor. Napominjem da je definicija plagijata neovla?eno kori?enje ili bliska imitacija jezika i misli drugog autora i njihovo predstavljanje kao sopstveno originalno delo. Zbog toga, ako Hidden_Hands nije deo L / L Istraivanja onda je jasno da on kopira njihove ideje i misli.

Izvori [za brojne primere]: RA materijal
Izvorne stranice na engleskom:
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_1.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_2.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_3.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_4.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_5.aspx

ATS: ?ak je sam Lucifer morao da usko?i da mi pomogne. To je bilo iznena?enje kao to moete razumeti.

Da li tvoja leva ruka ne zna ta desna podu?ava. Ili je to nedostatak razumevanja u pojedinim ?lanovima u tvoje krvne linije

HH: Zaista, razumem, da je ponekad drasti?na intervencija neophodna. Kao to sam rekao, oni ne znaju sve, neke stvari je najbolje sa?uvati za sebe. Iskuenje moe da se pokae prevelikim, kada odre?ene Mo?i lee u rukama onih ?ije Srce nije potpuno ?iste namere. Ajmo re?i da neki izgleda uivaju u igri malo PREVIE, s vremena na vreme.

Njihove akcije su bile vie iz neznanja, nego iz zle namere prema vama. Molimo vas da im oprostite, jer nisu znali ta rade, ali mislili su da tako treba.

Ok, upravo sam zavrio ?itanje poslednjih nekoliko strana sa pitanjima, rekao sam ranije nekoliko puta da nemam vremena da odgovorim, ali mi je ranije postavljeno pitanje sa kojim sam rekao da ?u zavriti, mislim na " Koje pitanje jo uvek nije postavljeno da li bi smatrao da je upitano sada ", ili re?i u tom smislu.

Dakle, postoji jo jedno drugo pitanje sa poslednje stranice koje ?u koristiti u tom stilu.

Mada to ?e zaista morati da bude to. Iskreno mi je ao to ne mogu da odgovorim na mnoge druge iskrene odzive koji naalost moraju ostati bez odgovora. Moramo krenuti zbog vanog zadatka u Rimu, i ve? me drugi ovde proklinju "molim te ho?e li vie ugasiti taj prokleti ra?unar i sakupiti svoje stvari". Smeno im je koliko sam 'upleten' postao u ovom mom poslu. Moj otac me zeza da bih trebao po?eti u ranom 6. Denzitetu ponovo kako bih izbalansirao moje saose?anje. U svakom slu?aju, moram da zavrim:

ATS: Ovo je bilo vrlo informativno, a i razjasnilo mi je mnogo toga. Hvala jo jednom, Hidden_Hand. Moj pogled se bitno izmenio od onoga kada sam poslednji put postovao u ovoj temi. Dakle, nadam se da ?e ova pitanja biti malo relevantnija ...

1) Znatieljan sam o tome kako struktura krvne linije familije funkcionie. Rekao si da postoje ljudi koji su deo tvoje "ire porodice" koji su nam poznati. Da li su to Rokfeler, Rotild, Bu, Ku?a Vindzora itd. (obi?no poznati u krugovima zavera kao Novi Svetski Poredak?). Koliko je bliska vaa interakcija sa tvojom "proirenom porodicom" i da li su oni duhovno prosvetljeni kao to se ti doima? Moe li samo okvirno da nam da pregled kako je familija struktuisana, koliko zna svaki nivo u odnosu na vrh, itd? Budu?i da postoji mnogo teorija i "znam-ja-sve-likova", i bilo bi lepo da se jednom zauvek razjasni. Budi onoliko detaljan koliko ose?a da je potrebno.

HH: Ok, i to ?e morati da bude veoma kratak pregled, jer je moje vreme isteklo.

Po?ev od dna, imate ono to mi nazivamo "Lokalne ?elije Grupa" ili "?vorita Familije". Njihov broj je recimo od pet do trideset ili tako, u zavisnosti od veli?ine grada ili naselja u pitanju. Svaka Lokalna oblast ima svoje Ve?e, sastavljeno od Lokalnih Lidera koji predstavljaju est Disciplina u?enja. Tu je i ili Visoki Svetenik ili Visoka Svetenica Reda, koji Slue svojoj lokalnoj zajednici.

Iznad toga, imate Regionalno Ve?e, sa liderom svakog Lokalnog Ve?a koji predstavlja svoje specifi?ne oblasti. Onda Nacionalno Ve?e, u istom tonu, sa Liderima Regionalnih Ve?a koji zastupaju svoje Regije.

Onda imate Vrhovno Svetsko Ve?e iznad njih svih, sa Nacionalnim Liderima koji predstavljaju svoje Zemlje. Iznad toga je druga grupa koju ne mogu da spominjem, a koja sara?uje sa "Skrivenim Rukama".

Onda iznad toga, postoji mnogo drugih nivoa Vo?stva, isklju?ivo iz Linija Mo?i (onih koje nisu ove planete). Vrhovno Svetsko Ve?e, zna samo onoliko koliko im je "Dato" od strane nas.

U naim Linijama Mo?i, imamo sli?nu strukturu, sa Lokalnim i Regionalnim grupama itd, iako ve?ina nas ivi u potpuno 'druga?ijim' tipovima zajednica nego to biste razumeli. Sve ?u re?i je da mi "ne obitavamo na povrini".

ATS: ... tako?e, da li neko pokua da ode od familije? Pitao sam te da prokomentarie slu?aj jedne "Svali" u ranijem postu. Jo uvek me interesuje, da li je ona jedna od vas ili tvoje ire familije, ili je ona samo dezinfo agent.

HH: Svestan sam nje, da. Nisam pogledao u njena navodna "otkri?a" li?no, mada sam ?uo dovoljno od drugih u mojoj Familiji. Da, ona je bila deo Familije, na niim nivoima, od Nema?kih Linija verujem. Koliko sam razumeo, nije otkrila mnogo istine o niim nivoima, ali ona je bila tek na Regionalnom Nivou u Zemaljskim Linijama, tako da ne neto visoko. Sigurno ne bi imala nita sli?no poput "ve?e slike". Razumem da je otila u detalje o nekim od tehnika obuke u niim nivoima, koji da budem iskren, mogu biti izuzetno otri, ali kao to sam rekao, sve je oko dostizanja 95% negativnosti, i kada se svedu ra?uni, bez obzira na to koliko je neko moda propatio u ovom ivotnom iskustvu, nikada ne moemo izgubiti iz vida ?injenicu da je ovo Igra koju svi mi ovde igrajmo zajedno, i svaka inkarnirana Dua je ve? izabrala i sloila se unapred sa ulogama koje ?e igrati u Igri. Niko zaista ne pati, osim u Igri, i na kraju, izabrali su ova iskustva unapred, na nivou Due. Niko nije "primoran" da se inkarnira u pri?u koju ne ele da igraju i iz nje da u?e.

Nema?ka Ku?a je poznata kao naro?ito teka i surova u svom treningu, tako da mnogo od onoga to je rekla se moda i dogodilo, mada i moja Familija je rekla da sem ako njeni "treneri" nisu delali "van protokola" (zloupotrebljavali svoju mo?) mnogo onoga to je 'otkrila' se ne bi dogodilo, ili je izmiljeno u izvesnoj meri, iz ma kog razloga. Ne mogu da komentariem, jer nisam imao ni vremena ili sklonosti da ispitam njenu pri?u. Svet moje Familije je veoma razli?it od onog Zemaljskih donjih krvnih linija. Iako je na (moj) trening odrastanja bio veoma strog i disciplinovan, nikada nismo bili zlostavljani na bilo koji na?in. Mi smo odrasli uz ve?u sliku i nije nam bila potrebna nikakva druga motivacija.

Zemaljske linije nisu svesne cele slike. Oni sami nisu deo nae Lucifer Grupne Due, i koliko su svesni, oni su tamo da "vladaju svetom", da Kontroliu i Porobe, i stvore to je vie mogu?e Patnje i Negativosti. To je ono to oni "dobijaju iz posla ". Dominacija Svetom. Sa tim u vidu morate priznati, da jako dobro rade posao. Ali jedna od stvari koje oni ne znaju ili ne razumeju, jeste da je na (od Venerijanskih Linija Mo?i) plan, na kraju za Najvie Dobro svih u pitanju, da vam pruimo Katalizator. Da su svesni ove istine, postoji mali rizik da ne bi dobro odradili svoj posao i oni bi propustili da nam se pridrue u 95% Negativnoj etvi. Oni su svesni etve i potrebe da dostignu 95%, da bi izali iz 3. Denziteta, a to je sva motivacija koja im je potrebna da nam pomognu da ostvarimo nae krajnje ciljeve.

Kako oni rade, zaista nije od velike brige za nas, sve dok odra?uju posao. Ponekad moramo da se umeamo, kada neto to nameravaju da urade ili planiraju ide protiv nae elje, ali takvi slu?ajevi su retki i malobrojni.

I sa tim, apsolutno moram da okon?am moje vreme ovde sa vama. Ako ostanem jo malo, zakasni?u na moje putovanje, i ne?u biti jako popularan ako zbog mene moja Familija zakasni. ?udan ose?aj imam sada u mom srcu, dok kucam ovih poslednjih nekoliko redova. Nikada ne bih mogao ni da zamislim da bi se mogao "povezati" sa svima vama na ovaj na?in kroz ovaj razgovor. To nikada nije bila originalna namera, sem da pruim potrebne informacije. Ali, negde du ovog puta koji smo zajedno proli, po?eo sam da ose?am odre?enu 'vezu' sa vama. Naravno, znam da je naa veza prirodno Jedinstvo u naem Jednom Beskona?nom Kreatoru, ipak, nakon "susreta" i li?ne povezanosti sa mnogima od vas, ostaje mi pomalo tuan ose?aj to je nae vreme dolo do kraja. Ali, do?i do kraja mora.

Iskreno vam zahvaljujem za velikoduno gostoprimstvo, i to ste nam dozvolili da 'koristimo' va 'prostor' ovde, za prosle?ivanje nae poruke. I zapamtite, bez obzira na ideologije koje nas razdvajaju u ovoj Igri, poruka je sve to je bitno, a poruka je, da u Ljubavi, i Svetlu naeg Beskona?nog Kreatora, Svi smo Jedno. Bra?a i Sestre Svetla.

elimo vam sve najbolje u onome to je preostalo od vaeg putovanja ovde i iskreno se nadam za vas da ?ete koristiti Katalizator koji smo vam ponudili, da vam na neki na?in pomognemo da Diplomirate sa slavnom i Pozitivnom Velikom etvom.

Ja sa druge strane, ?u morati da odem i da uradim neke JAKO Negativne stvari sada da bih nadoknadio svu ovu Pozitivnost. Pomalo zabavno, na ironi?an na?in.

Radujem se susretu sa toliko vas kada se Igra zavri, i sre?nom podse?anju na ovo vreme i uloge koje smo svi igrali u ovoj Velikoj Igri.

Mi vas ostavljamo sve u Ljubavi, i Svetlost naeg Jednog Beskona?nog Kreatora.


Namast.