Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om - stranicaDruga sesija:

ATS: Kako zna da tvoja krvna linija zasluuje vo?stvo a da ostale zasluuju da prate? Bogatstvo i mo? se samo-gomilaju stoga kaem da se tvoja krvna linija sastoji isklju?ivo od 'ekstremne elite' sveta jer su tvoji preci slu?ajno doli do mo?i na po?etku a ne zato to je tvoja vrsta posebna. Ustvari, nema ni?eg posebnog, pametnog ili ?asnog u porobljavanju drugih.

HH: Nema to nikakve veze sa 'zaslugom'. Da li neko 'zasluuje' da bude ro?en kao Englez, Amerikanac, Italijan, Francuz, Nemac itd.? Mi nismo doli do mo?i 'slu?ajno', ve?, (znam da ovo moe biti teko za progutati) inteligentnim nacrtom. Ovaj na put nije bio 'izabran' od strane nas, ve? nam je bio dodeljen, i prihva?en.

ATS: Ko je tvoj 'kreator' i da li je tvoj 'kreator' isti kao na 'kreator'?

HH: Ovo je odli?no pitanje koje mogu da iskoristim da pribliim nau komunikaciju 'Sutini'.

Da i ne. Prvo morate da razumete Kreaciju.

U po?etku, postoji Beskona?no Jedno. Ovo je Izvor Svega. Inteligentna Beskona?nost. Ona je neostvarena Apsoluta. U njoj je neograni?en potencijal, ?ekaju?i da "postane". Mislite o tome kao "neisklesanom bloku" Vaih taoisti?kih tradicija.
Inteligentna Beskona?nost, postaje "svesna" sebe, zatim tei da Se iskusi te je Jedan Beskona?ni Kreator "ro?en" ili "ostvaren" (u vaem tre?edenzitetskom shvatanju ovo je "prostor"). U stvari, Kreator, je ta?ka fokusirane Beskona?ne Svesti, ili svesnosti, u Beskona?nu Inteligentnu Energiju.

Jedan Beskona?ni Kreator tako?e postavi svestan sebe, eli da se iskusi kao Stvaratelj, i na taj na?in, po?inje slede?i korak na dole u spirali Kreacije. Jedan Beskona?ni Kreator, u fokusiranju Svoje Inteligentne Beskona?nosti, postaje Inteligentna Energija (koju biste vi mogli nazvati Veliko Centralno Sunce) i deli se na manje delove Sebe, koja onda opet sebe mogu doiveti kao Kreatore (ili Centralna Sunca). Drugim re?ima, svako Centralno Sunce (ili Kreator) je 'korak dole' u svesti (ili distorziji) iz Originalne Misli Kreacije. Dakle, "U po?etku" nije bila "Re?", nego Misao. Re? je misao izraena i ostvarena kao Kreator.

Postoji Jedinstvo. Jedinstvo je Sve to postoji. Inteligentna Beskona?nost i Beskona?na Energija. Dvoje su Jedno i u njima je potencijal za ?itavu Kreaciju. Ovo stanje svesti bi se moglo nazvati kao 'Bivstvo'.

Inteligentna Beskona?nost ne prepoznaje svoj "potencijal". To je neostvarena Apsoluta. Ali Beskona?na Energije prepoznaje potencijal 'postajanja' svih stvari, kako bi se privuklo bilo koje eljeno iskustvo u 'bivstvo'.

Beskona?na Inteligencija se moe posmatrati kao centralni "Puls" ivota a Inteligentna Energija kao Duhovna "krv" (ili potencijal) koja "pumpa" da bi Kreator stvorio Kreaciju.

Ova slika moe da doprinese vaem razumevanju:

http://i35.tinypic.com/v79hmo.jpg

Kreacija je zasnovana na 'Tri primarne Distorzije Zakona Jednog'.

1). Slobodnoj Volji:

U prvom Zakonu (ili distorziji) Kreacije, Kreator dobija Slobodnu Volju da se spozna i iskusi kao individualan iako (paradoksalno) jedinstveni aspekt Jednog.

2). Ljubavi:

U drugom Zakonu Kreacije, po?etna distorzija Slobodne Volje, postaje ta?ka fokusa svesti poznate kao Logos, ili 'Ljubav' (ili Re? u terminu Biblije). Ljubav ili Logos, koriste?i Svoju Beskona?nu Inteligentnu Energiju, onda preuzima ulogu ko-stvaranja irokog niza fizi?kih iluzija ('misaonih formi ") ili Denziteta (to neki zovu dimenzije) u kojima prema Svom Inteligentnom naumu, najbolje nudi paletu "potencijalnih" iskustava u kojima Se moe spoznati.

U sutini, Jedan Beskona?ni Kreator, koji Se deli u Logose, mogao bi se nazvati u vaem tre?edenzitetskom shvatanju kao 'Univerzalni Kreator". Drugim re?ima, i Logos, stvara na Univerzalnom nivou Bivstva. Logos stvara fizi?ke Univerzume, u kojima To i Kreator mogu da iskuse sebe.

("Neka bude svetlost")

3). Svetlo:

Da bi se izrazila ova Beskona?na duhovna ili "ivotna" Energija u vidu fii?ke misaone forme ili Denziteta, Logos stvara tre?u distorziju, ili Svetlost. Od tri originalne Primarne distorzije Jednog u donoenju Kreacije, postoji mnotvo drugih pod-distorzija, sa svojim specifi?nim paradoksima. Cilj Igre je u?i u ove u daljim deljenjima Kreacije, a zatim pokuati da usklade polariteti, da bi se ponovo spoznala Jednost kao njihov Kreator.

Priroda svih ovih fizi?ki izraza Energije je svetlost. Tako da gdegod da postoji bilo koji oblik fizi?ke 'materije', postoji Svetlost, ili Boanska Inteligentna Energija u svojoj sutini ili centru.

Neto to je beskona?no ne moe biti "osim" ili "mnogo", Beskona?ni Kreator zna samo Jedinstvo. Tako, crtaju?i preko Inteligentne Beskona?nosti, jedan Beskona?ni Kreator je dizajnirao nacrt na osnovu kona?nih principa Slobodne Volje Svesti i pod-nivoa Kreacije, koje zauzvrat, mogu da postanu svesne sebe, i traiti da se iskuse kao Kreatori. I tako u stilu "ruskih babuki" eksperiment je 'prenesen' na dole i dole. Nivoi Kreacije u okviru nivoa Kreacije.

Jedan Beskona?ni Kreator (ili Veliko Centralno Sunce) prenosi Svoju Beskona?no Energiju da postane Logos. Logos zauzvrat dizajnira ogromne Univerzume prostora (jo uvek nematerijalizovane), prenose?i dole i deli Se opet u Logoe (mnoina), drugim re?ima, u niz Centralnih Sunca koja ?e svaki postati Logos (ili 'ko-kreator' ) Svog sopstvenog Univerzuma, gde svaki individualizovani deo Jednog Beskona?nog Kreatora, sadri u Sebi kao Svoju samu sutinu, Inteligentnu Beskona?nost.

Kori?i Zakon Slobodne Volje, svaki Univerzalni Logos (Centralno Sunce) dizajnira i stvara sopstvenu verziju ili perspektivu "fizi?ke stvarnosti" 'u kojoj Se iskuava kao Kreator. Prenose?i dole opet, fokusira Svoju Inteligentnu Energiju i stvara nemanifestovan oblik Galaksija unutar Sebe, i deli Se jo dalje u 'ko-kreator' delove ('Sub-Logose "ili Sunca) koji ?e onda dizajnirati i izraziti svoje ideje fizi?ke stvarnosti u obliku ta?aka Svesti koje nazivamo Sun?evim Zvezdama i Planetama.

"Planetarni entitet" (ili "Dua") zapo?inje prvi Denzitet iskustava, u kojem se drugi individualizovani deo Jednog moe inkarnirati. Ba kao i sa svim Logosima i Pod Logosima Kreacije, svaka dua je jo jedan manji jedinstven deo Jednog Beskona?nog. Na po?etku, Inteligentna Energija planete je u stanju koji biste vi mogli nazvati 'haos', to zna?i da je Energija nedefinisana. Onda proces zapo?inje ponovo. Planetarna Energija po?inje da postaje svesna Sebe (prvi denzitet spoznaje je "Svest") i Planetarni Logos (pod-pod-Logos u sutini) po?inje da kreira druge silazne korake unutar Sebe, i unutranja gra?a planete po?inje da se formira; kao to se sirovi elementi vazduha i vatre kombinuju da bi "radili na" Vodama i Zemlji, tako pove?avaju?i svesnost njihovog 'bivstva', te proces 'evolucije' po?inje, formiranjem drugog Denziteta.

Drugodenzitetska bi?a po?inju da postaju svesni sebe, kao 'odvojene', a time i po?inju da evoliuraju prema tre?em denzitetu samo-svesti, (najnii denzitet u koji se 'ljudska dua" moe inkarnirati).


Ljudi opet (ili Due inkarnirane u njima), trae da se "vrate Svetlu i Ljubavi, iz kojih su dole, te po?inju putovanje napredovanja, od 3. Denziteta do 8. Denziteta, te povratak u Beskona?nu Jedno-st.

Objanjenje Denziteta iznad 'normalne' ljudske svesti je drugo pitanje ipak, pa ako elite da saznate neto vie o njima, neko ?e morati da postavi inteligentno pitanje na koje mogu da odgovorim, tako da ne ometam vau Slobodnu Volju da ne znate.

Tako da, uzimaju?i u obzir gorenavedeno, mogu da se vratim i razjasnim originalno pitanje:

ATS: Ko je tvoj 'kreator' i da li je tvoj 'kreator' isti kao i na 'kreator'?

HH: Kao to sam rekao, i da i ne. Na kraju krajeva, sve ivo (a sve stvari su ive) je stvorila po?etna Univerzalna Kreacija Jednog Beskona?nog Kreatora. Tako da, gledano iz te perspektive, Jedan Beskona?ni Kreator fokusira svoju Inteligentnu Beskona?nost u ta?ku svesti Beskona?ne Energije, i donosi ?itavu Kreaciju u Bivstvo (Bi?e), me?utim, nismo direktno stvoreni od Jednog Beskona?nog Kreatora, nego naeg sopstvenog Logosa, Sub-Logosa, i sub-sub-Logosa i tako dalje. Dakle, iz te perspektive, iako smo svi u sutini 'napravljeni' od iste 'stvari' Kreacije, koju je inicirao Jedan Beskona?ni Kreator, na stvarni li?ni Kreatori su razli?iti delovi ili sub-Logosi Jednog. Drugim re?ima, da, na Kreator, iako poti?u iz istog Izvora, nije isti entitet kao va Kreator.

to me dovodi na pitanje od drugog forumaa (nastavi?u sa tvojim drugim pitanjima kasnije, ali to mi omogu?ava da indirektno odgovorim na prvi aspekt tvog pitanja bez potrebe da te zamolim da ga preformulie, jer moram paljivo da pleem oko pitanja Slobodne Volje.

ATS: Kae da poti?e od 13 originalnih krvnih linija. Ipak projekat mapiranja dnk jasno pokazuje da ?itavo ?ove?anstvo poti?e od samo 3. Da li to zna?i da ti nisi ?ovek?

HH: Odli?no pitanje, hvala. Da, to je ta?no, u neku ruku. Ako biste me sreli gde hodam niz ulicu, doimao bih vam se kao ?ovek poput vas. Mi se ovde sa vama inkarniramo generacijama, no ipak, naa krvna linija ne poti?e sa ove planete.

ATS: Tvoj odgovor na 6 disciplina u?enja je prili?no sli?an knjizi o Atlantidi koja je navodno kanalisana, da li je to tako?e bilo vreme za tvoje krvne linije da poaljete odgovore?

HH: Da, to je ta?no, opet, u neku ruku. Drugi, takore?i "vanzemaljski entiteti" su posetili planetu u to vreme, i preneli svoje razumevanje Kreacije, kao i njihove "tehnologije", od onoga to bismo najbolje mogli opisati kao "budu?i aspekt vas". Greka ?ove?anstva u rukovanju ovom informacijom je na kraju dovela do unitenja Atlantide.
Poto je sada odgovoreno na pitanje da li je naa linija ljudskog porekla, mogu da se vratim i poveem taj odgovor sa obrazloenjem na "Ko je na Kreator". Igram blizu linije Slobodne Volje u odgovaranju, ali zapis mora da bude ispravljen, a ja bih trebao da se izvu?em bez da izazovem nezadovoljstvo mojih 'nadre?enih'.

Da odemo u sutinu stvari.

Va Kreator, onaj koga zovete "Yahwe", nije "Bog", poto ga vaa Biblija prikazuje kao "Jednog Istinitog Boga". On je 'jedan od' Kreatora (ili Sub-Sub-Logos), a ne Jedan Beskona?ni Kreator. On ?ak nije ni Logos na Galakti?kom nivou, nego je Planetarni Logos ove jedne planete.

Na Kreator, je onaj koga znate kao Lucifer, "Svetlonoa" i "Svetlo i Jutarnja Zvezda".

Lucifer nije "?avo" kao to je lano prikazan u vaoj bibliji. Lucifer je, vama poznat kao, "Grupna Dua" odnosno "socio-memorijski kompleks", koja je evoluirala do estodenzitetskog nivoa svesti, to u sutini zna?i da je on (iliti ta?nije "mi") evoluirao do nivoa i stekao status koji je u najmanju ruku jednak a moe se re?i i 'vii' od Yahwe-ovog (evoluirali smo iznad njega). U "punom sjaju" svog Bivstva (Bi?a) mi smo Sunce ili "Jutarnja Zvezda". Ili u terminu tre?edenzitetskih vibracija doimamo se kao "An?eo" ili "Bi?e Svetlosti".

Dozvolite da obrazloim:

Kada entitet (grupna dua) evoluira do estog denziteta, u poredjenju sa vremenom koje je potrebno da bi se dotle stiglo, postoji samo jo mali korak do Osmodenzitetskog Kona?nog Ponovnog Ujedinjenja sa Jednim Beskona?nim Kreatorom i odatle, da se razloimo u Izvor Svega, Inteligentnu Beskona?nost,

Mi (Krvne linije nasih Familija), kao Grupna Dua Socio-Memorijskog Kompleksa (Lucifer), smo bili na ivici Uzdizanja na Sedmi Denzitet, mada na tom nivou, pre nego sto etva dodje, imamo izbor da se uzdignemo navie, ili, da se vratimo i pomognemo drugima sa niih denziteta u njihovoj evoluciji, prenose?i znanje i Mudrost (Svetlo) onima koji zatrae nau pomo?, svojom Slobodnom Voljom.

Sada, u ovom vremenu, posto smo bili odlu?ili da ostanemo i pomognemo naoj Galakti?koj Bra?i i Sestrama u Jednom, dodeljen nam je izazovni zadatak Ve?a Starih, koji delaju kao ?uvari ove Galaksije sa njihovih osmodenzitetskih "odaja" na planeti Saturn.

Yahweh, usled ?injenice da NIJE (to je i bilo njegovo pravo kao Planetarnog Logosa) predao svoju Slobodnu Volju da bi "spoznao sebe" onima koji se inkarniraju na "njegovoj " planeti, je postigao jako malo evolucijskog napretka zbog toga. Stoga smo mi (Lucifer) poslati da pomognemo. Kada smo dobili ukaz od strane Ve?a Starih, "Pali smo" ili Spustili se na mesto gde smo mogli sa tekim radom i usredsredjivanjem, da ponovo ostvarimo (materijalizujemo) tre?edenzitetski izraz nas samih.

Yahweh je aminovao nas dolazak, ustvari on je taj koji je prvi zatrazio od Ve?a (Starih) da "Katalizator" promene udje u njegovu Kreaciju i podeli znanje i mudrost koje smo mi stekli kroz naa Uzdizanja. U odsustvu Slobodne Volje na planeti, ne moze biti Polarnosti i, stoga, nita ne postoji da bi se napravio "izbor". Ba kao sto je prikazano u knjizi Postanja (Genesis), planeta je bila veoma 'Rajsko' mesto po prirodi. Naravno, bio je to divan 'raj', ali Bi?a koja su se inkarnirala tamo, nisu imala podstrek da evoluiraju iznad 3eg Denziteta i, stoga, imali vrlo malo nade da stignu Ku?i, Jednom (Kreatoru). Yahweh je bio sre?an da odrava svoj mali mezimski Rajski projekat u ivotu, ali sa malim ansama da se Due vrate Ku?i, te je isti postao, u sutini, istovremeno veoma lep 'Zatvor'. Yahweh je, u savremnom re?niku, vodio benignu diktaturu.

......

Bez Polarnosti, (koja proizilazi iz Slobodne Volje), postoji samo Jedinstvo Ljubavi i Svetlo, te nikakav izbor da se iskusi "neto drugo" nije dat. Tako, mi smo trebali postati Katalizator promene, kako bi omogu?ili taj izbor, i time doneli Polaritet. Yahweh se sloio da mi predstavimo koncept Slobodne Volje stanovnicima Zemlje, nude?i im prvobitan izbor, bilo da su ga oni "eleli" ili ne. Stoga, "Drvo znanja Dobra i Zla'" (ili preciznije, Znanje o Polaritetima, Pozitivnom ili Negativnom). Yahweh odvodi svoje stanovnike u novi "vrt" i govori im, moete da ?inite tagod da elite, sem ove jedne stvari, tako stvaraju?i elju da ?ine ono sto im je rekao da ne smeju. Otuda, "Izbor". Mi im pruzismo Katalizator predo?avaju?i im koristi od sticanja Znanja, oni jedu sa drveta, a ostalo je istorija.

Yahweh je mislio da ?e njegova 'Deca' ipak izabrati da ga posluaju, po svom otkri?u da nisu, pobesneo je. Kao sto sam sebe opisuje u svojim Svetim Spisima, on je "Ljubomoran Bog", i nije mu se svidelo to su njegova 'Deca' odlu?ila da ga ne posluaju i prihvate nas savet. Mi smo se ve? bili obavezali da provedemo ovde unapred definisani niz "Ciklusa" da bi pruili Katalizator Ljudskoj evoluciji, uglavnom nude?i im Negativnu Opciju, ili ono to vi zovete "zlo". Sada kada je jednom Slobodna Volja dozvoljena, Yahweh vie nije mogao da je oduzme, te mi moramo da ostanemo ovde kao sto je ugovoreno kako bi nastavili da pruamo planeti izbor Polariteta. Yahweh nas je zatvorio (kao Grupnu Duu) ovde sa Zemaljskim Astralnim Planovima (to je veoma ograni?avaju?e i neudobno za Bi?e nae Mudrosti i iskustva). Ve?e Starih nam je dalo izbor da budemo oslobo?eni (protiv Yahweh-ove volje), ali izmedju odustajanja od naeg ugovora da Sluimo planeti zemlji; odnosno da nastavimo i ispunimo nas zadatak i izdrimo Yahweh-ovu samoprogaenu 'Kletvu'. Ostali smo, ali kao karni?ki rezultat zatvaranja nae Grupne Due od strane Yahwe-a, naim sopstvenim individualnim Duama je dat mandat (od strane Ve?a) da "Vladamo" nad Yahweh-ovim ljudima tokom naih fizi?kih inkarnacija ovde na vaoj planeti.

Neka jedno bude jasno. Sve ovo (fizi?ki ivot/inkarnacija), je veoma sloena i veto stvorena Igra, gde Jedan Beskona?ni Kreator, igra Igru zaboravljanja ko je To, kao bi To nau?ilo da se priseti, i na taj na?in, iskusi i spozna Sebe kao Kreatora. I tako sve nadole do nas individualnih iskri Svega Sto Jeste. Van scene, i izmedju "ivota" (nulta-ta?ka vremena/anti-materija Vasione) kao inkarnisana "ljudska bi?a", mi, svi mi/vi (kao Due), smo veliki prijatelji. Bra?a i Sestre u Jednome.

Izmedju 'ivota' svi se dobro ismejemo ulogama koje smo izvodili u 'predstavi', i jedva ?ekamo i jako se zabavljamo pripremaju?i nova poglavlja koje treba odglumeti.

Nadam se da sam ovim gore odgovorio, kao i da sam adekvatno pokrio pitanje "koje je nae tuma?enje dobra protiv zla"? Ako ne, recite, odgovori?u detaljnije.

ATS: Moe li elaborirati o "predstoje?oj etvi" i ta ta?no podrazumeva pod etvom?

HH: Mogu. Kombinova?u moj odgovor sa odgovorom na slede?e pitanje:

ATS: Da li je 2012 vreme etve? Kada govori o etvi, postoje odjeci Haosa Gnosticizma u smislu da smo boanske due zarobljene u fizi?kom svetu, stalno se reinkarniramo u telo dok ne do?e vreme da se dostigne takav nivo duhovne "gnoze" da se moe izbe?i ponovna reinkarnacija u slede?em ciklusu. Da li je ovo temelj tvog verovanja?

HH: Jo jedno odli?no (i veoma pronicljivo) pitanje. Hvala.

to je ve?i kvalitet pitanja, ve?i dubinu mogu dati mom odgovoru. To sve ima veze sa zakonima Konfuzije i Slobodne Volje.

Da, podnevno Sunce zimske ravnodnevnice 21. decembar 2012. je vreme kada ?e se Gospodar etve vratiti. Moda ga znate kao "Nibiru".

Pro?itajte majanska proro?anstva i kalendarska deavanja za vie detalja o tome kako ustvari Galakti?ki i Univerzumski ciklusi funkcioniu. "Putnici", koji su im dali ove informacije su isti oni koji su posetili civilizaciju Atlantide. Maje su iskoristile te informacije za stvaranje Pozitivne vibracije polariteta. Atlanti?ani su se opredelili za Negativnu.

Da, kao odgovor na tvoje pitanje. Ima mnogo istine u nekim od drevnih gnosti?kih tekstova, mada tako?e postoje distorzije. Informacija nije "?ista". Dola je preko mnogih "filtera".

Vi ste zaista ono to zovete "Boanske due", vi ste varnice ili semena Jednog Beskona?nog Kreatora. Vi ste suti ivot (svetlost), prise?ate se i u?ite, ko ste zaista (mi smo ovde doli da vam pomognemo u tome) i da, trenutno, ste zarobljeni (ili ta?nije u "karantinu") unutar 'materije' ove planete koju zovete Zemlja.

Moete da se zahvalite svom Kreatoru Yahweh-u za to. Vi ste "potomstvo" ili individualizacija njegove grupe due (ili socio-memorijskog kompleksa). Makrokosmi?ki gledano, vi JESTE Yahweh. 'Karmi?ki' efekat njegovog zatvaranja nas u svoje astralne planove, tako?e ima uticaj na vas. Ne mogu da budem precizniji o ovom, bez udaranja na Zakon Konfuzije. Morate sami ovo razraditi.

to se ti?e pitanja mogu li objasniti predstoje?u etvu, da, to ?u u?initi sada.

Vaa planeta je vezana zakonima Kreacije vaeg Galakti?kog Logosa. Galaksija radi po Ciklusima vremena, poznatim kao precesija ravnodnevice. Kao to sam rekao, potraite Majanski Kalendar za dublji uvid o tome kako Galaksija radi (veoma je precizan), ali za potrebe ovog diskursa, ja ?u dati kratak pregled.

Maje koriste astroloke cikluse pod nazivom "precesija ravnodnevice". To je 26.000 godina ciklusa u kojoj zemlja prolazi kroz svaki od 12 znakova Zodijaka za oko 2.152 godina po znaku. Svaki od ovih astrolokih doba predstavlja jedan mesec velike kosmi?ke godine. Ovaj "Majanski" ciklus tako?e odgovara 26.000 godina Sun?evog (Solarni Logos) kruenja oko Alkiona, centralne zvezde naeg Sedam Sestara Plejada sazve?a.

Kraj ovog ciklusa, najavljuje bukvalno, doba Novog Sveta, i Novog Postanja. "Nebo novo i novu zemlju", te je vreme Velike etve.

Manji Ciklusi donose etvu, a onda se nastavlja ivot na planeti kao i obi?no. Velika Ciklusi donose Veliku etvu kao i kraj postoje?eg ivota na 3em Denzitetu. Pogledajte na to kao neku vrstu "Kosmi?kog mlaznog pranja" i dubokog ?i?enja, dok planeta uzima predah i regenerie se ..

Kada se ovaj ivotni ciklus zavri, "staro pro?e, gle, sve novo postade".

Kolektivno, ?ove?anstvo sada, raste i razvija se, u Bi?a koje ste odavno kodirana da postanete. Ipak, kao i sa svakim poro?ajem, nije majka bebe ta koja je nadlena, ve? sam proces iskonskog Ro?enja, odvija sopstvenu sudbinu.

Dakle, 21. decembar 2012, nije dan kada ?e se naglo svetlo ugasiti, i sve iznenada promeniti, ve? smo SADA u procesu ove tranzicije, iz jednog Doba sveta u slede?e. Promene su u toku i nastavi?e stalno da ubrzavaju prema kuluminiraju?em datumu.

26.000 godinji ciklus se sastoji od 5 manjih ciklusa, svaki od kojih traje 5.125 godina. Svaki od ovih 5 ciklusa se smatra sopstvenim Svetskim Dobom ili Kreacionim Ciklusom.

Na trenutni veliki ciklus (3113 pne - 2012 g.) se naziva doba Petog Sunca.

Ovp peto doba predstavlja sintezu prethodna ?etiri. Po?etni datum kada je Zemlja ula Peti Svet, bio je 13. avgust 3113 pne, zapisano po majanskom na?inu Dugog ra?unanja kao 13.0.0.0.0.

Da bi bolje razumeli ovo ra?unanje:

13=Baktuni, 0=Katuni, drugi 0=Tuni, tre?i 0=Uinali, 4i 0=Kin

Ovo su Majanske re?i za vremenske periode:

Dan = Kin (kin)
Mesec od 20 dana/Kin = Uinal (vi nal)
Godina 360 dana/Kin = Tun (tun)
20 Tuna/godina = K'atun (k'a tun)
20 K'atuna = Baktun (bak tun)
Baktun je 5,125 godina

13.0.0.0.0.

Svaki dan od tog trenutka se ra?una sa brojem dana prolih od doga?aja ovog kosmi?kog po?etka. U okviru ciklusa od 5.125 godina nalazi se 13 manjih ciklusa, poznatih kao "13 Baktun ra?unanje", ili "dugo ra?unanje." Svaki Baktun ciklus traje 394 godina, odnosno 144.000 dana. Svaki Baktun je svoje istorijsko doba, u okviru Velikog ciklusa Kreacije, sa posebnim sudbinama za evoluciju onih koji su se inkarnirali u svakom od Baktuna.

Planeta Zemlja i njeni stanovnici su trenutno putuju kroz 13. Baktun ciklusa, zavrni period 1618-2012 n.e. Ovaj ciklus je poznat i kao "trijumf materijalizma" i "transformacija materije."

Na 13.0.0.0.0, decembar solsticija Sunce ?e se na?i u obru?u od Mle?nog puta, direktno u poloaju "Tamnog procepa" u Galaksiji formiraju?i poravnanje izme?u Galakti?ke ravni i Meridijana ravnodnevnice. U?i ?emo u doslovno poravnanje Kosmi?ke, Galakti?ke, Solarne i Lunarne ravni. Ovo je doga?aj koji se polako objedinjuje, tokom hiljada godina, a zbog precesija ravnodnevice. Neto poput "promene" brzina Univerzuma. To dovodi do Velike etve, i povratak Gospodara etve. Neto poput ovog:

http://i36.tinypic.com/ixguq1.gif

I planeta ?e zavriti svoje Vaznesenje na ?etvrti Denzitet, vibracioni Denzitet Ljubavi. Tokom ovog Vaznesenja, desi?e se trosmerna podela Dua na Zemlji. Oni sa preteno Negativnim Polaritetom ?e nam se pridruiti jer ?emo Diplomirati kroz negativnu (Okrenutu sebi) etvu. Mi (Lucifer) ?emo stvoriti novu 4. Denzitetsku Zemlju, na osnovu Negativnog Okrenutog prema Sebi polariteta. Mi moramo "odraditi" sopstveni deo negativnih uticaja karme koji su nastali iz svih negativnosti stvorenih na ovoj planeti. Kada to uradimo, bi?emo puteni da ponovo zauzmemo svoje mesto kao estodenzitetski ?uvari i U?itelju Mudrosti irom Galaksije.

Oni preteno pozitivnog Polariteteta (Ljubavi i svetla) ?e se Vazneti do prelepe nove 4. Denzitetske Zemlje, gde ?ete po?eti da radite na svom u?enju i demonstriranju ljubavi i saose?anja. To ?e biti vrlo lepo i "Zlatno" doba. 4. Denzitet ?e vam otvoriti vae Prave Mo?i kao jedinstvenim individualizovanim aspektima Jednog Beskona?nog Kreatora. Izvodi?ete dela i ?uda kao to vam je onaj kojeg zovete "Isus" obe?ao da ?ete ?initi a "i ve?a ?e od ovijeh tvoriti." To ?e biti veoma magi?no vreme za vas.

Za ve?inu ljudi na zemlji koji se mogu smatrati ajmo re?i "mlakima", koji ?e osetiti trenutak (to ?e ose?ati kao 'ekstazu') nulte ta?ke vremena, gde ?ete osetiti potpuno Jedinstvo sa Kreatorom, daju?i vam ohrabruju?i podsetnik i pogled na to ko ste zaista, pre no to se veo zaborava ponovo spusti na vas, i bi?ete preba?eni na drugu 3. Denzitetsku planetu (neka vrsta 'Zemljine kopije'), da nastavite da radite na sebi i u?ite da se ivot ovde vrti oko donoenja izbora. Vi ?ete ostati u "karantinu" inkarniraju?i se u tre?edenzitetskoj materiji do vremena naredne etve, do kada ?ete morati da dokaete da ste nau?ili kako da budete Pozitivnija Bi?a, usmerena vie na Slubu drugima, nego na Slubu sebi. Kada budete mogli to da uradite a slede?a etva do?e, zaslui?ete pravo da nam se pridruite i uivate u vaem nasle?u, kao ?lanovi Galakti?ke zajednice, i sede?ete sa nama kao Bra?a i Sestre Jednoga, oko stola naeg Galakti?ke Upravnog Tela, Konfederacija Planeta.

Pa, dosta sam saoptio tokom ove sesije, a zahvaljuju?i kvalitetu vaih pitanja, i sada vas moram ostaviti za danas.

Ako imate dalja pitanja o etvi i elite da govorim o vie detalja, ako pitate, ja ?u da govorim. Ili na bilo koja druga pitanja koja imate o drugim stvarima, ja ?u do?i do njih kako mi vreme dozvoljava, a i na druga (uz duno potovanje postavljena) pitanja a ranije postavljena.

Ako vreme dozvoli, vrati?u se sutra.

- - -

ATS: Mnogo toga to si napisao me ivo podse?a na Ra Materijal, posebno koncept etve, OPS i OPD izbor, i Inteligentne Beskona?nosti. Da li si pro?itao to?

HH: To je zaista veoma sli?no. Oboje poti?emo iz Izvora Beskona?nog Kreatora, i se?amo se odakle dolazimo. O?ekivao bih da nae poruke sadre iste Osnovne Istine.

Poruke estodenzitetske Grupne Due "Ra" su najta?nije informacije u mejnstrim vodama u ovom trenutku. Ta?ne su negde 85-90%, iz onoga to sam ja video. Materijal mi je privukao panju kada je prvi put izaao, pre jedno 25 godina ili tako negde, ako me pam?enje dobro slui. Pro?itao sam mnogo toga, ali ne sve. Nemam mnogo slobodnog vremena za takve stvari, sa mojim mnogim obavezama. Mada drugi iz Familije su ga uzeli proveriti da bi prosudili njegovu ta?nost, i bili su vrlo zadovoljni krajnim rezultatom.

Ra, ustvari, je grupa koju sam ranije nazvao "vanzemaljski entiteti" koja je posetila civilizacije Maja i Atlanti?ane. Mi smo poznanici i prijatelji. Obe nae Grupne Due su u veoma sli?nom nivou razvoja/evolucije. Obe estodenzitetske, skoro sedmodenzitetske. Ali, poput nas, Ra je izabrao put Slube prema drugima Galakti?koj bra?i i sestrama (vama, i drugima), umesto daljeg napredovanja Ku?i. Mi preporu?ujemo taj materijal svakom ko istinski trai razumevanje. Iako, kao to sam rekao, nije 100% precizan, tako da prihvatite ono to odjekuje.

ATS: Kakvu svrhu, ako uopte postoji, imaju otmice vanzemaljaca? Zato su oteti izabrani?

HH: To zavisi, od onog ko vri "otmicu". Ve?inu onoga to ste ?uli kao "otmica", sprovode vae sopstvene "vlade". Posebno one u kojima su "takozvani" "Grejsi" uklju?eni. Osim toga, ponekad se Konfederacija sastaje sa pojedinim inkarnisanim entitetima ovde koji imaju ulogu u "bu?enju" drugih pred dolaze?u etvu. To ?e uvek biti pozitivno iskustvo, a oni koji su ga doiveli uzdignuto ?e se ose?ati i biti inspirisani njihovim kontaktom.

Zatim tu je Orion grupa carstva. Svrha njihovih poseta vama je vie Negativne prirode. Oni uglavnom ciljaju na one koje nazivate "donosioci svetla". Oni pokuavaju da ih odvuku od njihovih zadataka i pokuavaju da ire strah. Oni vas ne?e zaista 'povrediti' fizi?ki. Uglavnom, njihov na?in delovanja je da vas ograni?e, i skrenu sa vaeg puta. Oni ?esto vre psihi?ki napad kog "Putnik" nije svestan, ali im to ?esto oduzme mnogo od njihove energije, te im se javlja nedostatak motivacije.

ATS: Zato elite negativnu etvu?

HH: To je komplikovano objasniti, i moram biti oprezan sa onim to kaem o tome. Ve? sam dobio "packu", moe se re?i.

Ako nemamo negativnu etvu, mi smo vezani sa vama jo jedan ciklus. Kada se ova Veliki etva zavri, na Ugovor sa Savetom i naim Kreatorom je tako?e zavren. Drugim re?ima, odradi?emo nau dunost, i bi?emo slobodni da se vratitimo naem Punom Izrazu, onom estodenzitetskim (skoro 7.) Galakti?kim ?uvarima, kao i onima koji radosno nude sebe u Slubu Jednom Beskona?nom Kreatoru, kao i naoj Bra?i i Sestrama irom Galaksije. Me?utim, postoji problem. Pa, vi bi ga nazvali "problem", mi ga zovemo Izazov. Vrati?u se kasnije sa vie detalja, u odgovoru na drugo pitanje, ali ukratko, potrebno je veoma visok procenat Negativanog polariteta, ako elimo posti?i Negativnu etvu. Drugim re?ima, moramo biti Okrenuti Prema Sebi do ekstremnog stepena, da bismo postali Negativno ponjeveni. To je razlog zato radimo tako jako da bi bili Negativno Polarizovani to je mogu?e vie, jer ako ne postignemo dovoljno visok procenat, izosta?emo i tako zavriti sa ve?inom "mlakog" procenta, koji mora da pro?e kroz jo jedan Tre?edenzitetski Ciklus

Postizanjem Negative etve, jo uvek moemo "Diplomirati" na 4-i Denzitet, samo to ?e biti Negativno Polarisana planeta. Ne ba zgodno mesto za biti. Ali, kao to sam ranije rekao, mi (kao grupa Dua) smo preuzeli prirodni Karmi?ki proces restitucije koji moramo odraditi, za svu negativnosti koju smo izazvali na ovoj planeti. Mi ?emo to u?initi za jedan ciklus u naem novom 4-tog denziteta svetu, i onda ?emo biti oslobo?eni da ponovo budemo Veli?anstvena Bi?a Svetlost koja i jesmo. Treba nam Negativa etva, tako da moemo kreirati nau 4. denzitetsku Zemlju, i o?istimo na Karmi?ki Zapis.

Razumite, mi MORAMO da budemo Negativni. Zato smo poslati da budemo ovde. To je na ugovor i oduvek je bio da vam pomognemo, pruanjem 'Katalizatora' o kome sam govorio ranije. Biti Negativnim je veoma teko po nas, ne na fizi?kom nivou, (li?nosti koje igramo uivaju u naim ulogama, jer je programirano da bude tako), ali na Duhovnom nivou, jeste teko. Mi smo prevazili niske negativne vibracije pre mnogo eona. Mi smo Svetlo i mi smo Ljubav. Veoma je nam je teko da ?inimo to Duhovno, da stvaramo svu tu Negativnost, ali to radimo zato jer vas volimo, te je to za vae najvie dobro, na kraju. Moe se re?i, da je to rtva koju smo napravili, da bi bili u Slubi Jednom Beskona?nom Kreatoru, i vama, naoj Bra?i i Sestrama u Jednom.

Zapamtite, svi mi samo izvodimo veliku staru igru ovde, gde se slaemo da zaboravimo ko smo zaista, a onda kroz prise?anje, opet otkrivamo jedni druge, i znamo da smo svi Jedno. Da je Sav ivot, Jedno.

ATS: Moram da te ispravim ovde. Precesija ravnodnevice ne moe da izazove ovo. Ne moe izazvati nita drugo doo na?ina na koji se ovde na Zemlji vidi kosmos oko nas. To se odnosi na klimanje Zemljine ose, i koliko ja znam ne odnosi se na bilo koja druga planetarna tela.

HH: Iz 3. denzitetske perspektive, upravu si, to "izgleda" tako. Mi ne gledamo iz 3. denzitetske perspektive. Tu je "ve?a slika" na delu koji vi ne moete videti.

ATS: to se ti?e naeg porobljavanja, ti izgleda kae - u osnovi - da smo mi kao delovi naeg Logosa Yahweh-a, podjednako odgovorni za njegovu odluku da nas ovde dri zarobljenim na naoj 3. denzitetskoj planeti Zemlji. To je zanimljiva misao. U tom smislu nae ukupna slobode mora do?i kroz zajedni?ki duhovni napor.

HH: Iz odre?ene perspektive, to to kae je ta?no. Sa 3. denzitetskog stanovita, vidite sebe kao "odvojene" od svega. Sa vie perspektive, vide?ete da to uopte nije tako. Vi i va Kreator, ste Jedno. to se ti?e vae izjave o "ukupnoj slobodi", vi niste odgovorni za one oko vas. Vi i oni ste Jedno tako?e, kada se gleda sa vieg denziteta, ali u ovom Denzitetu ste tu da radite na sebi. Ovde ste da se setite ko ste i zato ste ovde. Vi ste ovde da se setite Beskona?nog Kreatora. Da spoznate vaeg Kreatora u sebi, i da mu ponudite svoje usluge kao i drugima, svojom Slobodnom Voljom napravite Izbor da sluite. Prvo dolazi pre drugog. Kada se setite ko ste, i svesni ste toga, duboko u jezgru svog Bi?a, vi ?ete znati i prepoznati svoju 'nevidljivu' vezu sa Svim to Jeste, te tako, radost, zahvalnosti i sluba ?e vam biti prirodno iznedren rezultat, iz svog zahvalnog srca. Kada radite na sebi, i u?ite da spoznate Kreatora u sebi, biti Okrenut prema Drugima ?e biti prirodno za vas, i vaa Veli?anstvena etva ?e do?i.

ATS: Ne razumem jedno - a moda moe da mi objasni HH - zato se oni koji pripadaju Luciferu (i sam Lucifer) ne bore za slobodu svih dua? Ako Lucifer predstavlja slobodu, slobodu volje i znanja, zato oni koji mu ne slue ne u?ine poput biblijskog Lucifera i pobune se protiv tiranije Starih?

HH: Ovo je veoma dobro pitanje, hvala. Ja ?u ga podeliti na dva dela, i odgovoriti na drugi deo nakon toga. Prvo, Ve?e Starih je apsolutna suprotnost tiraniji. Oni su Mudri i Ljubopitivi ?uvari nae Galaksije. Ima toliko toga to se ne moe razumeti samo iz 3. denzitetske perspektive. Kada stignete do viih Denziteta, vide?ete da je na kraju, sve izbalansirano i da postoji samo Jedinstvo. Sve osim jedinstva, je iluzija, ili "misaona-forma".

Ve?e nam je dao niz izbora. Odlu?ili smo da ostanemo ovde da vam pomognemo, bez obzira na cenu po nas. To je priroda ljubopitive Slube prema Drugima. Krajnji paradoks u svemu ovome je to u ovoj pri?i u kojoj smo svi ko-kreiramo zajedno, a da bismo bili od najvie Slube Vama, mi moramo biti potpuno Okrenuti prema Sebi. Ja volim, a volite i vi smisao naeg Kreatora za ironiju.

to se ti?e prvog dela tvog pitanja, biblijski prikaz "Rata na Nebesima" nije u potpunosti neta?an. Objasni?u. Na inicijalni ugovor je bio da se uvede Katalizator za Slobodnu Volju na ovu planetu. Kada je Yahweh zapo?eo svoj razgovor sa Ve?em Starih, on inicijalno nije traio pomo? oko uvo?enja Slobodne Volje, nego je vie traio uputstva o tome kako je najbolje mogao da ubrza svoj (i svojih stanovnika) evolutivni proces. Kao to sam pomenuo, vodio je benignu diktaturu. Mi smo u to vreme, upravo zavrili zadatak na Tau Ceti, i prijavili se za slede?i zadatak. Mi (kao grupa Dua Lucifer) smo poslati na "ekspediciju utvr?ivanja ?injenica " kao to je i bila, da posetimo Zemlju, sretnemo sa Yahweh-om, procenimo Zakone Kreacije njegove planete, i da damo predloge o tome kako najbolje je mogao da pomogne svom "potomstvu" ( ovo je termin ?u koristiti da opiem Due koje ?ine Grupnu Duu) i samim tim sebi, da napreduje.

Mi smo istraili mnogo opcija, i prijavili nae zaklju?ke Ve?u, kao i Yahweh-u. Naa najbolja procena bila je da je jedini pravi i brz na?in da zna?ajno pove?a svoj napredak bilo uvo?enje Slobodne Volje. Yahweh nije elelo pomo? oko konkretnog uvo?enja Slobodne Volje, ve? oko jednostavnog uvo?enja Katalizatora. On uopte nije bio zadovoljan naim izvetajem da je potrebno da uvede Slobodnu Volju. Bio je sre?an sa svojim malim rajem sa mezimcima i nije hteo da "izgubi kontrolu" nad njim. Kona?no, Ve?e ga ubedilo da je to najbolji na?in, i on se nevoljno sloio. Vratili smo se na Zemlju, i imali srda?an susret sa Yahweh-om, diskutuju?i o tome kako je najbolje da uvedemo opciju Slobodne Volje. Yahwe je bio nepopustljiv u tome da ?e njegovo potomstvo izabrali da mu bude lojalno bez obzira na sve, te da su toliko zadovoljni svojim na?inom ivota, da bi mu uvek verovali i u?inili onako kako on kae da je najbolje. To je, kako je rekao, bio njegov "glavni razlog" da Slobodna Volja ne?e raditi dobro kao Katalizator. Sloio se sa eksperimentom Drveta Znanja. Verovao je da ?e pokazati da je on "u pravu". Kada nije, naljutio se, bacio svoje igra?ke iz kolica, i svoje potomstvo iz bate i navukao im ose?aj velike krivice o tome kako su razbili njegovo poverenje i ogluili se. To ba i nije ?asan na?in za jednog Logosa da se ponaa, ali hej, to je lepota Slobodne Volje ?ini mi se.

Slede?i "problem" koji se pojavio, bio je da nam je njegovo potomstvo bili toliko zahvalno za nau pomo?, da je Yahweh postao (po sopstvenom priznanju) "Ljubomoran Bog". Onda smo imali ceo "ne?e imati drugih bogova sem mene" slu?aj. Nismo bili zadovoljni sa situacijom uopte, jer Logos ne treba da se ponaa tako sa svojim potomstvom, oni su Jedno, na koncu. Kada smo pokuali da napustimo planetu i da se vratimo Ve?u, Yahweh je spre?io na polazak. Pokuali smo da ponovo odemo, a zatim smo ba?eni u Astralne Ravni i zatvoreni u njima. Ve?e je naredilo nae osloba?anje, ali je reklo da ?emo morati da ponitimo na ugovor o pomo?i Duama na Zemlji da evoluiraju. Mi nismo hteli da odemo, smatrali smo ih vrlo simpati?nim Bi?ima, zaista Pozitivno Polarizovanim i mi smo eleli da ostanemo i pomognemo, samo smo hteli da i mi budemo slobodni da do?emo i odemo kad poelimo. Jedini na?in na koji smo mogli ostati, bio je da ostanemo zatvoreni kao Grupna Dua, to je zna?ilo Cikluse inkarnacija za nas (kao individualnih Dua), to nismo radili dugo vremena. Kao to sam rekao pre, ne postoji "pogreno" ili "pravo" gledano sa vieg Denziteta, ali i dalje postoje posledice za svaku akciju.

Takav je zakon Karmi?kog efekta. Ugovor je ve? bio napravljen izme?u Yahweh-a, nas, i Ve?a kojim mi pruamo katalizator tako da smo imali pravo da budemo tamo, Karmi?ki efekat Yahweh-ovog zatvaranja nas na Makrokosmi?kom nivou, bio je da ?e njegove individualne Due biti zatvorene na mikrokosmi?kom nivou. Beskona?ni Kreator je Yahweh-u (i svima) dao poklon Slobodne Volje da Kreiramo kako ho?emo, ali karmi?ki efekat njegovog izbora je to to je planeta stavljena u karantin od strane Ve?a. Odre?eni evolucioni nivo je potreban da bi se bio funkcionalni deo Pozitivno Ujedinjenog Galakti?kog Drutva.

to se ti?e "borbe za slobodu svih dua", ne zaboravite da je na koncu, ovo Igra, koju svi ovde igramo. Mi smo glumci, koji igraju na "ivotnoj pozornici". Ovaj 'svet' je sve iluzija, ili "misaona forma". Niko zaista ne "umire" i niko nije stvarno povre?en. Izme?u inkarnacija, znate ovo jako dobro. Ali, pravila igre osiguravaju da morate da zaboravite ko ste zaista, tako da verujete da je sve "pravo" dok igrate ivotnu Igru. To je osnovni preduslov kada pravite Izbor. U suprotnom, igra bi bila previe laka.

Ovaj svet nije realnost. Iako moemo da izrazimo Realnost u njemu, ako to elimo.

ATS: U redu, zna?i tvoja porodica i kolege elitisti ste moda zarobljeni u Zemaljskim oblastima kao i mi, ali zato aktivno propagirate i pomaete snage ropstva?

HH: Zato to je taj deo ugovoren da igramo, u ovoj igri. Da bi "pobedili" (ili, ta?nije da bi bili uspeni u) Igri, moramo biti Negativno Polarizovani to je mogu?e vie. Sluiti prema Sebi u ekstremu. Nasilje, Rat, Mrnja, Pohlepa, Kontrola, Ropstvo, Genocid, Mu?enje, Moralna Degradacija, Prostitucija, Droge, sve to i jo mnogo toga, slue naoj svrsi. U Igri. Razlika izme?u nas i vas, u Igri, je to mi znamo da "igramo". to manje znate o Igri i manje se se?ate da ste igra?, "besmisleniji" ivot postaje. U svim ovim Negativnim stvarima, mi vam pruamo alate. Ali vi to ne vidite. Nije ono to mi radimo, ve? kako vi reagujete na to, ono to je vano. Mi vam dajemo alate. Imate Slobodne Volje izbor kako ?ete ih koristiti. Morate da preuzmete odgovornost. Postoji samo Jedno Nas ovde. Razumite to i razume?ete Igru.

ATS: Nalazim veoma zanimljivim koncept Velikog Doba Precesije podeljenog na pet 5.125 godinjih ciklusa. 3113. godina pne, po?etak sadanjeg pod-doba je bilo vreme velikih aktivnosti. Da li je izgradnja kamenih spomenika u zemljama Zapadne Evrope, Bliskog istoka i Egipta u to vreme u vezi sa upoznavanjem ovim ciklusom? Koja je svrha britanskih kamenih krugova i egipatskih piramida? Oni su vie od obi?nih obeleja eonskih promena. Mora da su imali ogroman zna?aj. Zapravo, ono to bih najvie voleo da znam je da li su graditelji tih spomenika ?lanovi potla?enih masa koji su pokuavali da razumeju prirodu egzistencije, ili su graditelji ?lanovi tvoje elitne Krvne linije?

HH: Da, postoji zna?aj ovih pojava u skladu sa prostorom/vremenom njihovog deavanja. Grupna Dua Ra, je bila arhitekta ovih struktura. Kreirane su Mislima. Kada neko razume i vidi da je sve Iluzija, ili Misao, taj moe da "koristi Silu" da upravlja iluzijama. Sve stvari, vidljive i nevidljive, medjusobno su povezane ivotnom energijom. Jednom kada znate ono ta mag zna, onda to nije vie magija. To je "alat Kreacije".

Hvala ti na pitanjima, jako su pronicljiva.

ATS: Tvoja vrsta je upropastila svet. Mislite za sebe da ste ve?i od bilo koga. Ako bih te video u stvarnom ivotu, ne bi bilo lepo.

HH: Fali ti razumevanje, da ne spominjem elokvenciju. Da bi razumeo "Vie", pokuaj da razmilja "van okvira" za trenutak. Ako etam po zemlji, a ti leti iznad mene u avionu, da li te to ?ini boljim od mene?

Ne. To te ?ini viim.

ATS: Vidimo se u paklu.

HH: Pazi ta eli. Sve misli i re?i su Kreativne.

Schiass, hvala ti na tvojim pitanjima. Verujem da sam ve? bavio mnogim od njih u mojim prethodnim odgovorima na ovoj seansi, ali ako misli da sam propustio neto, molim te reci.

ATS: Ako je "Yahweh" entitet pozitivnog polariteta, kako je on "gnevan" i "ljubomoran"?

HH: Da li Yahweh ima Slobodnu Volju? Moelite li da zamislite sebe kao razumno pozitivnim? Moete li i dalje biti gnevni i ljubomorni povremeno? Yahweh je Makrokosmos vas.

ATS: Da li je tokom vremena bilo drugih entiteta pretvaraju?i se da su "Yahweh"?

HH: Povremeno, da.

ATS: Hteo bih da znam kako se bira Sluba ka Drugima (pozitivna) nasuprot Slube ka Sebi (negativne).
Da li je ova izjava ta?na? : "Da bi se izabrao pozitivan put, najmanje 51 odsto naih misli i dela moraju biti posve?ena slubi drugima. Za negativnu stazu, najmanje 95% mora biti okrenuto sebi. Izme?u lei " slivnik ravnodunosti "."

HH: Tvoja izjava je ta?na, da. Tako da vidite, koliko mi moramo da teimo negativnosti? Potrebno je mnogo napora da se postigne 95% Negativnost. Tako?e, iznenadili biste se koliko ljudi na planeti nisu ni blizu dostizanja 51% Pozitivnosti.

ATS: Kako biramo put Slube ka Drugima?

HH: Budite dobri prema sebi. Negujte istinsku Ljubav prema ivot, i Bi?u. Budite istinski zahvalni Beskona?nom Kreatoru svaki dan, to vas je doneo u Bi?e, i za pruene darove. "Preiveli ste" do sada zar ne? Moda nemate sve to elite, ali imate sve to vam je potrebno, da bi zavrili ono za ta ste ovde inkarnirali da uradite. Zahvalite za to. Pokaite priznanje i zahvalnost Beskona?nom Kreatoru, za sve to je u?inilo, i radi za vas. Dao vam je dar ivotnog Iskustva i ponudio vam Slobodnu Volju da odlu?ite ta ?ete da Kreirate sa njim. Pazite na svoje misli paljivo jer su mo?nije nego to moete da zamislite. Kada ose?ate Ljubav i Sluite Kreatoru, ivot Slube ka drugima ?e postati prirodan ishod prethodnog. Uvek traite na?ine da budete od pomo?i vaim drugim Bi?ima. Ohrabrujte druge. Podiite ih, nemojte ih sputati. Budite svetionik svetlosti, u svetu tame.

Da li ta stara ena treba pomo? oko torbe sa namirnicama? Kako postupate prema besku?niku koji vas pita za sitni za preno?ite? Da li ste ikada ?uli za "preruene An?ele?" Traite i vidite Boansku Varnicu u Srcu svih Bi?a. Postupajte prema njima kao to biste eleli da se prema vama postupa i kao to biste postupali prema svom Kreatoru, kada bi vam se on direktno obra?ao. "Kad u?iniste jednome od ove moje najmanje bra?e, meni u?iniste ". Zakon Radijacije i Privla?enja. Vae misli, re?i i dela vam se vra?aju. Na kraju, negujte duh ponizne Zahvalnosti. Ne?ete mnogo pogreiti time. elja da se slui te?e prirodno iz zahvalnog srca.

ATS: Ako ivimo filozofiju "okrenuti prema drugima" u cilju postizanja jedinstva sa izvorom beskona?nosti, nismo li time u sutini " okrenuti prema sebi"? Kako se pravi razlika izme?u negativnog i pozitivnog polariteta?

HH: Vi niste Okrenuti prema drugima da bi postigli Jednost sa Izvorom Beskona?nosti, ve? ste Okrenuti prema drugima jer ih volite, kao same sebe. Drugi, su produetak vas. Zato Zakon Privla?nosti radi tako kako radi. Zaista, ta god da radi meni, radi sebi. Mi smo Svi Jedno, u Beskona?noj Kreaciji. Odvojenost je iluzija, jer vidite samo ono to je u 3. Denzitetu. Ne vidite celu sliku.

Jednost sa Beskona?nim Izvorom Svega, postiemo kao rezultat naeg spriralnog uspinjanja navie. Svi smo na putu nazad do mesta odakle smo doli. Svi smo na naem putu povratka Ku?i.

ATS: Moje razumevanje je da sve due moraju na kraju izabrati pozitivan put da se ujedine sa beskona?nim kreatorom. Ako je to ta?no, ta opravdava izbor negativnog puta, za tvoje ljude i nas?

HH: Lukavo pitanje. Da, sve due na kraju nau?e da je Pozitivan put onaj koji vodi Ku?i. Ali, dok se inkarnirate u 3. Denzitetu, Negativnost je i dalje vaan alat u procesu u?enja. Ona u?i o "osim toga". Kao to sam rekao ranije, na vama je kako koristite alatke koje smo vam dati. Da li na Negativnost odgovarate sa jo vie Negativnosti? Da li vam je borba protiv vatre vatrom ikada pomogla? Ili ?ete izabrati da vidite negativnosti kao alat to i jeste, i prepoznati da vam nudi priliku? Pozdravljam vau Slobodnu Volju da razmislite i otkrijete ta je ta prilika.

ATS: Ili ako je jedan beskona?ni kreator "Ljubav", da li to zna?i da nije bitno da li smo izabrali ljubav prema drugima ili ljubav prema sebi? Da li ?e bilo koji put dovesti do izvora?

HH: U izvesnom smislu, u pravu si, do odre?ene ta?ke. Ali postoji velika razlika izme?u voleti sebe, i biti sebi?an. Velika razlika. Kada zaista razumemo ta je to Znati i Voleti 'sebe', ne moete a da ne volite i sluite drugima. Ne postoje "drugi". Kada ovo shvatite, u Sri vaeg Bi?a, bi?ete na putu Ku?i, Beskona?nom Kreatoru, i na kraju, spajanjem nazad u Beskona?nu Jednost.

ATS: Slaem se sa mnogim drugima da su tvoji odgovori veoma mnogo u skladu sa nekoliko izvora koje sam pro?itao u prolosti, uklju?uju?i kanalisanje Ra, Kasiopejce i jo nekoliko drugih.

Moe li da da svoje tuma?enje takvih "kanalisanja" i da li su to drugi izvori obelodanjivanja od strane tvojih ljudi?

HH: Govorio sam o Ra u mojim prethodnim odgovorima danas. Nisam ?uo za kasiopejce. Ne postoje druge komunikacije iz moje Familije u ovom trenutku, od ove, mada postoji mogu?nost jo jedne, u zavisnosti od odre?enih doga?aja.

Moje generalno gledite na "kanalisanja" je da su ve?ina od njih veoma loeg kvaliteta. To nije nuno protiv onih koji ih rade, ve? je vie stvar njihovog nedostatka prijem?ivost i naknadnih izobli?enja. Veoma je retko da na?i dobar, stabilan, jasan i nepristrasan kanal. Klju?ni element u kanalisanju je mogu?nost da se privremeno suzbiju "filteri" svog li?nog verovanja i time postati ?ist kanal. Iznedriti ono to je zaista dato, a ne izvrtati o tome ta vi mislite da moe da zna?i. Kada sam rekao 'vi', mislim to generalno naravno, a ne "Vi" li?no. Uvek imajte na umu da se vrti oko Poruke, a ne glasnika. Kanalisanja Ra su zaista vrlo precizna. Ona su jedina za koje ja znam a da mogu veoma rado da ih klasifikujem kao "?istu" poruku. Iako kao to sam rekao, ?ak i tada to nije 100%. Vie je 85-90%.

Jo jedan veliki problem sa kanalisanjem, je to moete da po?nete primati Pozitivan entitet i ako niste jako pronicljivi u razabiranju i oprezni u zatiti kada identifikujete dolazni kanal, moete dobiti Negativnu informaciju koji pretenduje da bude Pozitivna, ali postepeno postaje sve vie i vie dezinformacija, nakon to je stekao vae poverenje. Oni koji vam daju precizne datume i vremena su gotovo uvek oni koje treba izbe?i. Pozitivni entiteti ne?e dati datum i vreme. Negativni ho?e, tako da mogu namestiti va pad. Kada ste prevareni u predvi?anju datuma i vremena, a to se ne desi, uspeli su u gaenju Svetla u vaoj poruci, jer niko ne?e videti ikakav kredibilitet u vama.

ATS: Pa, sada znamo koja je poenta ove teme, neko upravo otkrio nju ejd teologiju i eleo da odvoji malo vremena da otkuca svoje otkri?e.

OP, jo uvek ?ekam da nam prui predvi?anja du vremenske linije. Do sada sve to si ponudio je opta propast, to svako na ATS forumu predvi?a svake godine. Daj neto SPECIFI?NO u narednih NEDELJU DANA.
Naravno, znam da ne?e dati nita. Ovo je arena laa.

HH: Ovo ?e biti jedini put da sam ti odgovorio.

Na po?etku naeg diskursa ovde, bio sam izri?ito jasan o na?inu na koji biram da radim. Ako ti se ne svi?aju moji izbori, ima Slobodnu Volju da ne ?ita ovu diskusiju. Lepo savetujem da je koristi, jer tvoja energija zra?i frustracijom i gnevom. To nije ba preporu?ljivo pravac kome treba i?i, pod datim okolnostima.

Kao to sam uzeo vremena da objasnim ranije, ja nemam ta da dokazujem. To nije razlog zato sam doao. Veruj ili ne, ja sam Boanski ravnoduan. Ako moje prisustvo ovde bude od koristi i samo jednoj Dui tokom procesa, to ?e biti vredno truda. Nisam od tebe traio da veruje, jedino to sam uz duno potovanje traio je da budete oslobo?eni od predrasuda ili ?uvate dobru nameru dok se diskurs ne zavri, ?ime ?e protok pitanja / Informacija biti nenaruen. Ti si mi pokazao nita drugo do neu?tivosti i loih manira od samog po?etka, a onda se pita zato ne odgovaram. Ako ti se ne svi?a tema, jednostavno odlu?i da ne ?ita ili ne odgovara i pusti one koji ele da u?estvuju sa pronicljivim pitanjima, da to rade bez prekida.

Tvoje poente:

1) Nju Ejd teologija? Ba zabavno. O?igledno nema ni najmanjeg pojma koliko su stare i vanvremenske ove "tajne". Nalazim ironi?nim "LowLevelMason"-e, da ?e ako ikada stigne do 32. Stepena, na?i sebe kako slua o ovim Istinama ispo?etka. Nadam se da ?e ti tada biti lake da prihvati ove Istine, i molim naeg Beskona?nog Kreatora da te vodi na tvom putu.

2) Ne?e dobiti vremena ili datume od mene. Ja nisam ovde da "Dokaem" bilo ta niti imam potrebu to da ?inim. Tvoja neverica nema posledicu po mene. Ve? samo po tebe.

Ja sam ovde da marljivo izvrim dunosti koja mi je data, da prenesem poruku. I ja ?u obaviti tu dunost bez obzira na tvoja ose?anja o tome.

3) to se ti?e tvoje poente u vezi sa "kraj i tama", to samo slui da bi se otkrilo tvoje razmiljanje. Gde ti vidi "kraj i tamu" ja vidim priliku. ivot se prilago?ava tvojim idejama o na?inu na koji ga ti vidi. Ako vidi "kraj i tamu", onda je to ono to projektuje. Svet je tvoje ogledalo. Ono vam vra?a nazad ono to mu dajete. Ako ti se ne dopada odraz koji ti ivot pokazuje, onda promeni ono to ga izaziva.

ATS: Vidi, ako to stvarno postoji postojale bi hiljade ljudi koji su uklju?eni, a sve i jedna osoba moe da procuri.

HH: Hiljade? Probaj Milioni. A nemate ni najmanje mogu?e razumevanje stroge obuke i teko?e treninga kome smo podvrgnuti jo od malena. Niko se ne usu?uje da ide protiv Familije. Znamo ta bi se desilo da idemo. Ali to nije glavni motiv. Motiv je nepodeljena lojalnosti Familiji i naem Kreatoru. Mi razumemo vanost onoga to radimo ovde, iako ve?ina ?ove?anstva ne razume.

ATS: Ups, OP. Upravo si se upucao u stopalo. Za nekoga ko se bavi samo manipulacijom duhovne strane ivota, MNOGO zna o stvarima koje nemaju nikakve veze sa njom. Upravo si se otkrio.

HH: Zar ti ne sedi sa svojom porodicom, i upoznajete jedne druge o vaim planovima?

to se ti?e tvoje primedbe o mojoj "Duhovnoj" ulozi, neznanje koji si pokazao nam je jako zabavno. Ako misli da sam "samo" umean u Duhovno, onda ili nisi pro?itao ili si pogreno protuma?io moje postove. Tako?e napravio si pretpostavku da je moja uloga da "manipuliem" "duhovnom stranom ivota." Opet, fali ti razumevanje, a onda donosi laan sud o ne?emu o ?emu nema razumevanje. Bilo bi ti bolje da prestane da se "pravi pametan", i umesto toga usmeri svu tu pogreno usmerenu agresivnu energiju u neto produktivnije i hranjivije za tvoju Duu. Ali nemoj zbog mene da prestaje, fino doprinosi celokupnom Negativnom Polaritetu pred dolaze?u etvu. Zahvalni smo ti.

Potroi?u poslednjih nekoliko dana mog vremena ovde (na diskurs ?e se zavriti u petak) fokusiraju?i se na odgovoranje na proniciljiva pitanja sa dubinom, ?ime ?e se najbolje iskoristiti ova prilika za prenoenje informacija i stvaranje veza na nivou Due Bi?a, tako da vas molim da ne o?ekuje bilo kakve dalje reakcije na vae verbalne napade, jer nemam niti dovoljno vremena niti sklonosti za bavljenje bezna?ajnim ega?enjem.

Za one kojima jo nisam imao vremena da odgovorim, u?ini?u to sutra. U me?uvremenu, dok nadokna?ujem prethodno, uz duno potovanje molim vas da odloite dalja pitanja, dok radim na sadanjim.

Hvala onima koji su doprineli ovom diskursu do sada sa smislenim pitanjima. Za one koji imaju otvoren um, nadam da dobijate neto od ove informacije.
 

Stranica 2 od 5 Sve stranice