Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prozor mogućnosti - Dijalog sa Hidden Hand-om - stranicaDruga sesija:

ATS: Kako znaš da tvoja krvna linija zaslužuje vođstvo a da ostale zaslužuju da prate? Bogatstvo i moć se samo-gomilaju stoga kažem da se tvoja krvna linija sastoji isključivo od 'ekstremne elite' sveta jer su tvoji preci slučajno došli do moći na početku a ne zato što je tvoja vrsta posebna. Ustvari, nema ničeg posebnog, pametnog ili časnog u porobljavanju drugih.

HH: Nema to nikakve veze sa 'zaslugom'. Da li neko 'zaslužuje' da bude rođen kao Englez, Amerikanac, Italijan, Francuz, Nemac itd.? Mi nismo došli do moći 'slučajno', već, (znam da ovo može biti teško za progutati) inteligentnim nacrtom. Ovaj naš put nije bio 'izabran' od strane nas, već nam je bio dodeljen, i prihvaćen.

ATS: Ko je tvoj 'kreator' i da li je tvoj 'kreator' isti kao naš 'kreator'?

HH: Ovo je odlično pitanje koje mogu da iskoristim da približim našu komunikaciju 'Suštini'.

Da i ne. Prvo morate da razumete Kreaciju.

U početku, postoji Beskonačno Jedno. Ovo je Izvor Svega. Inteligentna Beskonačnost. Ona je neostvarena Apsoluta. U njoj je neograničen potencijal, čekajući da "postane". Mislite o tome kao "neisklesanom bloku" Vaših taoističkih tradicija.
Inteligentna Beskonačnost, postaje "svesna" sebe, zatim teži da Se iskusi te je Jedan Beskonačni Kreator "rođen" ili "ostvaren" (u vašem trećedenzitetskom shvatanju ovo je "prostor"). U stvari, Kreator, je tačka fokusirane Beskonačne Svesti, ili svesnosti, u Beskonačnu Inteligentnu Energiju.

Jedan Beskonačni Kreator takođe postavši svestan sebe, želi da se iskusi kao Stvaratelj, i na taj način, počinje sledeći korak na dole u spirali Kreacije. Jedan Beskonačni Kreator, u fokusiranju Svoje Inteligentne Beskonačnosti, postaje Inteligentna Energija (koju biste vi mogli nazvati Veliko Centralno Sunce) i deli se na manje delove Sebe, koja onda opet sebe mogu doživeti kao Kreatore (ili Centralna Sunca). Drugim rečima, svako Centralno Sunce (ili Kreator) je 'korak dole' u svesti (ili distorziji) iz Originalne Misli Kreacije. Dakle, "U početku" nije bila "Reč", nego Misao. Reč je misao izražena i ostvarena kao Kreator.

Postoji Jedinstvo. Jedinstvo je Sve što postoji. Inteligentna Beskonačnost i Beskonačna Energija. Dvoje su Jedno i u njima je potencijal za čitavu Kreaciju. Ovo stanje svesti bi se moglo nazvati kao 'Bivstvo'.

Inteligentna Beskonačnost ne prepoznaje svoj "potencijal". To je neostvarena Apsoluta. Ali Beskonačna Energije prepoznaje potencijal 'postajanja' svih stvari, kako bi se privuklo bilo koje željeno iskustvo u 'bivstvo'.

Beskonačna Inteligencija se može posmatrati kao centralni "Puls" Života a Inteligentna Energija kao Duhovna "krv" (ili potencijal) koja "pumpa" da bi Kreator stvorio Kreaciju.

Ova slika može da doprinese vašem razumevanju:

http://i35.tinypic.com/v79hmo.jpg

Kreacija je zasnovana na 'Tri primarne Distorzije Zakona Jednog'.

1). Slobodnoj Volji:

U prvom Zakonu (ili distorziji) Kreacije, Kreator dobija Slobodnu Volju da se spozna i iskusi kao individualan iako (paradoksalno) jedinstveni aspekt Jednog.

2). Ljubavi:

U drugom Zakonu Kreacije, početna distorzija Slobodne Volje, postaje tačka fokusa svesti poznate kao Logos, ili 'Ljubav' (ili Reč u terminu Biblije). Ljubav ili Logos, koristeći Svoju Beskonačnu Inteligentnu Energiju, onda preuzima ulogu ko-stvaranja širokog niza fizičkih iluzija ('misaonih formi ") ili Denziteta (što neki zovu dimenzije) u kojima prema Svom Inteligentnom naumu, najbolje nudi paletu "potencijalnih" iskustava u kojima Se može spoznati.

U suštini, Jedan Beskonačni Kreator, koji Se deli u Logose, mogao bi se nazvati u vašem trećedenzitetskom shvatanju kao 'Univerzalni Kreator". Drugim rečima, i Logos, stvara na Univerzalnom nivou Bivstva. Logos stvara fizičke Univerzume, u kojima To i Kreator mogu da iskuse sebe.

("Neka bude svetlost")

3). Svetlo:

Da bi se izrazila ova Beskonačna duhovna ili "Životna" Energija u vidu fižičke misaone forme ili Denziteta, Logos stvara treću distorziju, ili Svetlost. Od tri originalne Primarne distorzije Jednog u donošenju Kreacije, postoji mnoštvo drugih pod-distorzija, sa svojim specifičnim paradoksima. Cilj Igre je ući u ove u daljim deljenjima Kreacije, a zatim pokušati da usklade polariteti, da bi se ponovo spoznala Jednost kao njihov Kreator.

Priroda svih ovih fizički izraza Energije je svetlost. Tako da gdegod da postoji bilo koji oblik fizičke 'materije', postoji Svetlost, ili Božanska Inteligentna Energija u svojoj suštini ili centru.

Nešto što je beskonačno ne može biti "osim" ili "mnogo", Beskonačni Kreator zna samo Jedinstvo. Tako, crtajući preko Inteligentne Beskonačnosti, jedan Beskonačni Kreator je dizajnirao nacrt na osnovu konačnih principa Slobodne Volje Svesti i pod-nivoa Kreacije, koje zauzvrat, mogu da postanu svesne sebe, i tražiti da se iskuse kao Kreatori. I tako u stilu "ruskih babuški" eksperiment je 'prenesen' na dole i dole. Nivoi Kreacije u okviru nivoa Kreacije.

Jedan Beskonačni Kreator (ili Veliko Centralno Sunce) prenosi Svoju Beskonačno Energiju da postane Logos. Logos zauzvrat dizajnira ogromne Univerzume prostora (još uvek nematerijalizovane), prenoseći dole i deli Se opet u Logoe (množina), drugim rečima, u niz Centralnih Sunca koja će svaki postati Logos (ili 'ko-kreator' ) Svog sopstvenog Univerzuma, gde svaki individualizovani deo Jednog Beskonačnog Kreatora, sadrži u Sebi kao Svoju samu suštinu, Inteligentnu Beskonačnost.

Korišći Zakon Slobodne Volje, svaki Univerzalni Logos (Centralno Sunce) dizajnira i stvara sopstvenu verziju ili perspektivu "fizičke stvarnosti" 'u kojoj Se iskušava kao Kreator. Prenoseći dole opet, fokusira Svoju Inteligentnu Energiju i stvara nemanifestovan oblik Galaksija unutar Sebe, i deli Se još dalje u 'ko-kreator' delove ('Sub-Logose "ili Sunca) koji će onda dizajnirati i izraziti svoje ideje fizičke stvarnosti u obliku tačaka Svesti koje nazivamo Sunčevim Zvezdama i Planetama.

"Planetarni entitet" (ili "Duša") započinje prvi Denzitet iskustava, u kojem se drugi individualizovani deo Jednog može inkarnirati. Baš kao i sa svim Logosima i Pod Logosima Kreacije, svaka duša je još jedan manji jedinstven deo Jednog Beskonačnog. Na početku, Inteligentna Energija planete je u stanju koji biste vi mogli nazvati 'haos', što znači da je Energija nedefinisana. Onda proces započinje ponovo. Planetarna Energija počinje da postaje svesna Sebe (prvi denzitet spoznaje je "Svest") i Planetarni Logos (pod-pod-Logos u suštini) počinje da kreira druge silazne korake unutar Sebe, i unutrašnja građa planete počinje da se formira; kao što se sirovi elementi vazduha i vatre kombinuju da bi "radili na" Vodama i Zemlji, tako povećavajući svesnost njihovog 'bivstva', te proces 'evolucije' počinje, formiranjem drugog Denziteta.

Drugodenzitetska bića počinju da postaju svesni sebe, kao 'odvojene', a time i počinju da evoliuraju prema trećem denzitetu samo-svesti, (najniži denzitet u koji se 'ljudska duša" može inkarnirati).


Ljudi opet (ili Duše inkarnirane u njima), traže da se "vrate Svetlu i Ljubavi, iz kojih su došle, te počinju putovanje napredovanja, od 3. Denziteta do 8. Denziteta, te povratak u Beskonačnu Jedno-st.

Objašnjenje Denziteta iznad 'normalne' ljudske svesti je drugo pitanje ipak, pa ako želite da saznate nešto više o njima, neko će morati da postavi inteligentno pitanje na koje mogu da odgovorim, tako da ne ometam vašu Slobodnu Volju da ne znate.

Tako da, uzimajući u obzir gorenavedeno, mogu da se vratim i razjasnim originalno pitanje:

ATS: Ko je tvoj 'kreator' i da li je tvoj 'kreator' isti kao i naš 'kreator'?

HH: Kao što sam rekao, i da i ne. Na kraju krajeva, sve živo (a sve stvari su žive) je stvorila početna Univerzalna Kreacija Jednog Beskonačnog Kreatora. Tako da, gledano iz te perspektive, Jedan Beskonačni Kreator fokusira svoju Inteligentnu Beskonačnost u tačku svesti Beskonačne Energije, i donosi čitavu Kreaciju u Bivstvo (Biće), međutim, nismo direktno stvoreni od Jednog Beskonačnog Kreatora, nego našeg sopstvenog Logosa, Sub-Logosa, i sub-sub-Logosa i tako dalje. Dakle, iz te perspektive, iako smo svi u suštini 'napravljeni' od iste 'stvari' Kreacije, koju je inicirao Jedan Beskonačni Kreator, naš stvarni lični Kreatori su različiti delovi ili sub-Logosi Jednog. Drugim rečima, da, naš Kreator, iako potiču iz istog Izvora, nije isti entitet kao vaš Kreator.

Što me dovodi na pitanje od drugog forumaša (nastaviću sa tvojim drugim pitanjima kasnije, ali to mi omogućava da indirektno odgovorim na prvi aspekt tvog pitanja bez potrebe da te zamolim da ga preformulišeš, jer moram pažljivo da plešem oko pitanja Slobodne Volje.

ATS: Kažeš da potičeš od 13 originalnih krvnih linija. Ipak projekat mapiranja dnk jasno pokazuje da čitavo čovečanstvo potiče od samo 3. Da li to znači da ti nisi čovek?

HH: Odlično pitanje, hvala. Da, to je tačno, u neku ruku. Ako biste me sreli gde hodam niz ulicu, doimao bih vam se kao čovek poput vas. Mi se ovde sa vama inkarniramo generacijama, no ipak, naša krvna linija ne potiče sa ove planete.

ATS: Tvoj odgovor na 6 disciplina učenja je prilično sličan knjizi o Atlantidi koja je navodno kanalisana, da li je to takođe bilo vreme za tvoje krvne linije da pošaljete odgovore?

HH: Da, to je tačno, opet, u neku ruku. Drugi, takoreći "vanzemaljski entiteti" su posetili planetu u to vreme, i preneli svoje razumevanje Kreacije, kao i njihove "tehnologije", od onoga što bismo najbolje mogli opisati kao "budući aspekt vas". Greška Čovečanstva u rukovanju ovom informacijom je na kraju dovela do uništenja Atlantide.
Pošto je sada odgovoreno na pitanje da li je naša linija ljudskog porekla, mogu da se vratim i povežem taj odgovor sa obrazloženjem na "Ko je naš Kreator". Igram blizu linije Slobodne Volje u odgovaranju, ali zapis mora da bude ispravljen, a ja bih trebao da se izvučem bez da izazovem nezadovoljstvo mojih 'nadređenih'.

Da odemo u suštinu stvari.

Vaš Kreator, onaj koga zovete "Yahwe", nije "Bog", pošto ga vaša Biblija prikazuje kao "Jednog Istinitog Boga". On je 'jedan od' Kreatora (ili Sub-Sub-Logos), a ne Jedan Beskonačni Kreator. On čak nije ni Logos na Galaktičkom nivou, nego je Planetarni Logos ove jedne planete.

Naš Kreator, je onaj koga znate kao ’Lucifer’, "Svetlonoša" i "Svetlo i Jutarnja Zvezda".

Lucifer nije "Đavo" kao što je lažno prikazan u vašoj bibliji. Lucifer je, vama poznat kao, "Grupna Duša" odnosno "socio-memorijski kompleks", koja je evoluirala do šestodenzitetskog nivoa svesti, što u suštini znači da je on (iliti tačnije "mi") evoluirao do nivoa i stekao status koji je u najmanju ruku jednak a može se reći i 'viši' od Yahwe-ovog (evoluirali smo iznad njega). U "punom sjaju" svog Bivstva (Bića) mi smo Sunce ili "Jutarnja Zvezda". Ili u terminu trećedenzitetskih vibracija doimamo se kao "Anđeo" ili "Biće Svetlosti".

Dozvolite da obrazložim:

Kada entitet (grupna duša) evoluira do šestog denziteta, u poredjenju sa vremenom koje je potrebno da bi se dotle stiglo, postoji samo još mali korak do Osmodenzitetskog Konačnog Ponovnog Ujedinjenja sa Jednim Beskonačnim Kreatorom i odatle, da se razložimo u Izvor Svega, Inteligentnu Beskonačnost,

Mi (Krvne linije nasih Familija), kao Grupna Duša Socio-Memorijskog Kompleksa (Lucifer), smo bili na ivici Uzdizanja na Sedmi Denzitet, mada na tom nivou, pre nego sto Žetva dodje, imamo izbor da se uzdignemo naviše, ili, da se vratimo i pomognemo drugima sa nižih denziteta u njihovoj evoluciji, prenoseći znanje i Mudrost (Svetlo) onima koji zatraže našu pomoć, svojom Slobodnom Voljom.

Sada, u ovom vremenu, posto smo bili odlučili da ostanemo i pomognemo našoj Galaktičkoj Braći i Sestrama u Jednom, dodeljen nam je izazovni zadatak Veća Starih, koji delaju kao Čuvari ove Galaksije sa njihovih osmodenzitetskih "odaja" na planeti Saturn.

Yahweh, usled činjenice da NIJE (što je i bilo njegovo pravo kao Planetarnog Logosa) predao svoju Slobodnu Volju da bi "spoznao sebe" onima koji se inkarniraju na "njegovoj " planeti, je postigao jako malo evolucijskog napretka zbog toga. Stoga smo mi (Lucifer) poslati da pomognemo. Kada smo dobili ukaz od strane Veća Starih, "Pali smo" ili Spustili se na mesto gde smo mogli sa teškim radom i usredsredjivanjem, da ponovo ostvarimo (materijalizujemo) trećedenzitetski izraz nas samih.

Yahweh je aminovao nas dolazak, ustvari on je taj koji je prvi zatrazio od Veća (Starih) da "Katalizator" promene udje u njegovu Kreaciju i podeli znanje i mudrost koje smo mi stekli kroz naša Uzdizanja. U odsustvu Slobodne Volje na planeti, ne moze biti Polarnosti i, stoga, ništa ne postoji da bi se napravio "izbor". Baš kao sto je prikazano u knjizi Postanja (Genesis), planeta je bila veoma 'Rajsko' mesto po prirodi. Naravno, bio je to divan 'raj', ali Bića koja su se inkarnirala tamo, nisu imala podstrek da evoluiraju iznad 3eg Denziteta i, stoga, imali vrlo malo nade da stignu Kući, Jednom (Kreatoru). Yahweh je bio srećan da održava svoj mali mezimski Rajski projekat u životu, ali sa malim šansama da se Duše vrate Kući, te je isti postao, u suštini, istovremeno veoma lep 'Zatvor'. Yahweh je, u savremnom rečniku, vodio benignu diktaturu.

......

Bez Polarnosti, (koja proizilazi iz Slobodne Volje), postoji samo Jedinstvo Ljubavi i Svetlo, te nikakav izbor da se iskusi "nešto drugo" nije dat. Tako, mi smo trebali postati Katalizator promene, kako bi omogućili taj izbor, i time doneli Polaritet. Yahweh se složio da mi predstavimo koncept Slobodne Volje stanovnicima Zemlje, nudeći im prvobitan izbor, bilo da su ga oni "želeli" ili ne. Stoga, "Drvo znanja Dobra i Zla'" (ili preciznije, Znanje o Polaritetima, Pozitivnom ili Negativnom). Yahweh odvodi svoje stanovnike u novi "vrt" i govori im, možete da činite štagod da želite, sem ove jedne stvari, tako stvarajući želju da čine ono sto im je rekao da ne smeju. Otuda, "Izbor". Mi im pruzismo Katalizator predočavajući im koristi od sticanja Znanja, oni jedu sa drveta, a ostalo je istorija.

Yahweh je mislio da će njegova 'Deca' ipak izabrati da ga poslušaju, po svom otkriću da nisu, pobesneo je. Kao sto sam sebe opisuje u svojim Svetim Spisima, on je "Ljubomoran Bog", i nije mu se svidelo što su njegova 'Deca' odlučila da ga ne poslušaju i prihvate nas savet. Mi smo se već bili obavezali da provedemo ovde unapred definisani niz "Ciklusa" da bi pružili Katalizator Ljudskoj evoluciji, uglavnom nudeći im Negativnu Opciju, ili ono što vi zovete "zlo". Sada kada je jednom Slobodna Volja dozvoljena, Yahweh više nije mogao da je oduzme, te mi moramo da ostanemo ovde kao sto je ugovoreno kako bi nastavili da pružamo planeti izbor Polariteta. Yahweh nas je zatvorio (kao Grupnu Dušu) ovde sa Zemaljskim Astralnim Planovima (što je veoma ograničavajuće i neudobno za Biće naše Mudrosti i iskustva). Veće Starih nam je dalo izbor da budemo oslobođeni (protiv Yahweh-ove volje), ali izmedju odustajanja od našeg ugovora da Služimo planeti zemlji; odnosno da nastavimo i ispunimo nas zadatak i izdržimo Yahweh-ovu samoprogašenu 'Kletvu'. Ostali smo, ali kao karnički rezultat zatvaranja naše Grupne Duše od strane Yahwe-a, našim sopstvenim individualnim Dušama je dat mandat (od strane Veća) da "Vladamo" nad Yahweh-ovim ljudima tokom naših fizičkih inkarnacija ovde na vašoj planeti.

Neka jedno bude jasno. Sve ovo (fizički život/inkarnacija), je veoma složena i vešto stvorena Igra, gde Jedan Beskonačni Kreator, igra Igru zaboravljanja ko je To, kao bi To naučilo da se priseti, i na taj način, iskusi i spozna Sebe kao Kreatora. I tako sve nadole do nas individualnih iskri Svega Sto Jeste. Van scene, i izmedju "Života" (nulta-tačka vremena/anti-materija Vasione) kao inkarnisana "ljudska bića", mi, svi mi/vi (kao Duše), smo veliki prijatelji. Braća i Sestre u Jednome.

Izmedju 'života' svi se dobro ismejemo ulogama koje smo izvodili u 'predstavi', i jedva čekamo i jako se zabavljamo pripremajući nova poglavlja koje treba odglumeti.

Nadam se da sam ovim gore odgovorio, kao i da sam adekvatno pokrio pitanje "koje je naše tumačenje dobra protiv zla"? Ako ne, recite, odgovoriću detaljnije.

ATS: Možeš li elaborirati o "predstojećoj žetvi" i šta tačno podrazumevaš pod Žetvom?

HH: Mogu. Kombinovaću moj odgovor sa odgovorom na sledeće pitanje:

ATS: Da li je 2012 vreme žetve? Kada govoriš o žetvi, postoje odjeci Haosa Gnosticizma u smislu da smo božanske duše zarobljene u fizičkom svetu, stalno se reinkarniramo u telo dok ne dođe vreme da se dostigne takav nivo duhovne "gnoze" da se može izbeći ponovna reinkarnacija u sledećem ciklusu. Da li je ovo temelj tvog verovanja?

HH: Još jedno odlično (i veoma pronicljivo) pitanje. Hvala.

Što je veći kvalitet pitanja, veći dubinu mogu dati mom odgovoru. To sve ima veze sa zakonima Konfuzije i Slobodne Volje.

Da, podnevno Sunce zimske ravnodnevnice 21. decembar 2012. je vreme kada će se Gospodar Žetve vratiti. Možda ga znate kao "Nibiru".

Pročitajte majanska proročanstva i kalendarska dešavanja za više detalja o tome kako ustvari Galaktički i Univerzumski ciklusi funkcionišu. "Putnici", koji su im dali ove informacije su isti oni koji su posetili civilizaciju Atlantide. Maje su iskoristile te informacije za stvaranje Pozitivne vibracije polariteta. Atlantiđani su se opredelili za Negativnu.

Da, kao odgovor na tvoje pitanje. Ima mnogo istine u nekim od drevnih gnostičkih tekstova, mada takođe postoje distorzije. Informacija nije "čista". Došla je preko mnogih "filtera".

Vi ste zaista ono što zovete "Božanske duše", vi ste varnice ili semena Jednog Beskonačnog Kreatora. Vi ste sušti Život (svetlost), prisećate se i učite, ko ste zaista (mi smo ovde došli da vam pomognemo u tome) i da, trenutno, ste zarobljeni (ili tačnije u "karantinu") unutar 'materije' ove planete koju zovete Zemlja.

Možete da se zahvalite svom Kreatoru Yahweh-u za to. Vi ste "potomstvo" ili individualizacija njegove grupe duše (ili socio-memorijskog kompleksa). Makrokosmički gledano, vi JESTE Yahweh. 'Karmički' efekat njegovog zatvaranja nas u svoje astralne planove, takođe ima uticaj na vas. Ne mogu da budem precizniji o ovom, bez udaranja na Zakon Konfuzije. Morate sami ovo razraditi.

Što se tiče pitanja mogu li objasniti predstojeću Žetvu, da, to ću učiniti sada.

Vaša planeta je vezana zakonima Kreacije vašeg Galaktičkog Logosa. Galaksija radi po Ciklusima vremena, poznatim kao precesija ravnodnevice. Kao što sam rekao, potražite Majanski Kalendar za dublji uvid o tome kako Galaksija radi (veoma je precizan), ali za potrebe ovog diskursa, ja ću dati kratak pregled.

Maje koriste astrološke cikluse pod nazivom "precesija ravnodnevice". To je 26.000 godina ciklusa u kojoj zemlja prolazi kroz svaki od 12 znakova Zodijaka za oko 2.152 godina po znaku. Svaki od ovih astroloških doba predstavlja jedan mesec velike kosmičke godine. Ovaj "Majanski" ciklus takođe odgovara 26.000 godina Sunčevog (Solarni Logos) kruženja oko Alkiona, centralne zvezde našeg Sedam Sestara Plejada sazvežđa.

Kraj ovog ciklusa, najavljuje bukvalno, doba Novog Sveta, i Novog Postanja. "Nebo novo i novu zemlju", te je vreme Velike žetve.

Manji Ciklusi donose Žetvu, a onda se nastavlja život na planeti kao i obično. Velika Ciklusi donose Veliku Žetvu kao i kraj postojećeg života na 3em Denzitetu. Pogledajte na to kao neku vrstu "Kosmičkog mlaznog pranja" i dubokog čišćenja, dok planeta uzima predah i regeneriše se ..

Kada se ovaj Životni ciklus završi, "staro prođe, gle, sve novo postade".

Kolektivno, čovečanstvo sada, raste i razvija se, u Bića koje ste odavno kodirana da postanete. Ipak, kao i sa svakim porođajem, nije majka bebe ta koja je nadležna, već sam proces iskonskog Rođenja, odvija sopstvenu sudbinu.

Dakle, 21. decembar 2012, nije dan kada će se naglo svetlo ugasiti, i sve iznenada promeniti, već smo SADA u procesu ove tranzicije, iz jednog Doba sveta u sledeće. Promene su u toku i nastaviće stalno da ubrzavaju prema kuluminirajućem datumu.

26.000 godišnji ciklus se sastoji od 5 manjih ciklusa, svaki od kojih traje 5.125 godina. Svaki od ovih 5 ciklusa se smatra sopstvenim Svetskim Dobom ili Kreacionim Ciklusom.

Naš trenutni veliki ciklus (3113 pne - 2012 g.) se naziva doba Petog Sunca.

Ovp peto doba predstavlja sintezu prethodna četiri. Početni datum kada je Zemlja ušla Peti Svet, bio je 13. avgust 3113 pne, zapisano po majanskom načinu Dugog računanja kao 13.0.0.0.0.

Da bi bolje razumeli ovo računanje:

13=Baktuni, 0=Katuni, drugi 0=Tuni, treći 0=Uinali, 4i 0=Kin

Ovo su Majanske reči za vremenske periode:

Dan = Kin (kin)
Mesec od 20 dana/Kin = Uinal (vi nal)
Godina 360 dana/Kin = Tun (tun)
20 Tuna/godina = K'atun (k'a tun)
20 K'atuna = Baktun (bak tun)
Baktun je 5,125 godina

13.0.0.0.0.

Svaki dan od tog trenutka se računa sa brojem dana prošlih od događaja ovog kosmičkog početka. U okviru ciklusa od 5.125 godina nalazi se 13 manjih ciklusa, poznatih kao "13 Baktun računanje", ili "dugo računanje." Svaki Baktun ciklus traje 394 godina, odnosno 144.000 dana. Svaki Baktun je svoje istorijsko doba, u okviru Velikog ciklusa Kreacije, sa posebnim sudbinama za evoluciju onih koji su se inkarnirali u svakom od Baktuna.

Planeta Zemlja i njeni stanovnici su trenutno putuju kroz 13. Baktun ciklusa, završni period 1618-2012 n.e. Ovaj ciklus je poznat i kao "trijumf materijalizma" i "transformacija materije."

Na 13.0.0.0.0, decembar solsticija Sunce će se naći u obruču od Mlečnog puta, direktno u položaju "Tamnog procepa" u Galaksiji formirajući poravnanje između Galaktičke ravni i Meridijana ravnodnevnice. Ući ćemo u doslovno poravnanje Kosmičke, Galaktičke, Solarne i Lunarne ravni. Ovo je događaj koji se polako objedinjuje, tokom hiljada godina, a zbog precesija ravnodnevice. Nešto poput "promene" brzina Univerzuma. To dovodi do Velike Žetve, i povratak Gospodara Žetve. Nešto poput ovog:

http://i36.tinypic.com/ixguq1.gif

I planeta će završiti svoje Vaznesenje na Četvrti Denzitet, vibracioni Denzitet Ljubavi. Tokom ovog Vaznesenja, desiće se trosmerna podela Duša na Zemlji. Oni sa pretežno Negativnim Polaritetom će nam se pridružiti jer ćemo Diplomirati kroz negativnu (Okrenutu sebi) Žetvu. Mi (Lucifer) ćemo stvoriti novu 4. Denzitetsku Zemlju, na osnovu Negativnog Okrenutog prema Sebi polariteta. Mi moramo "odraditi" sopstveni deo negativnih uticaja karme koji su nastali iz svih negativnosti stvorenih na ovoj planeti. Kada to uradimo, bićemo pušteni da ponovo zauzmemo svoje mesto kao šestodenzitetski Čuvari i Učitelju Mudrosti širom Galaksije.

Oni pretežno pozitivnog Polariteteta (Ljubavi i svetla) će se Vazneti do prelepe nove 4. Denzitetske Zemlje, gde ćete početi da radite na svom učenju i demonstriranju ljubavi i saosećanja. To će biti vrlo lepo i "Zlatno" doba. 4. Denzitet će vam otvoriti vaše Prave Moći kao jedinstvenim individualizovanim aspektima Jednog Beskonačnog Kreatora. Izvodićete dela i čuda kao što vam je onaj kojeg zovete "Isus" obećao da ćete činiti a "i veća će od ovijeh tvoriti." To će biti veoma magično vreme za vas.

Za većinu ljudi na zemlji koji se mogu smatrati ajmo reći "mlakima", koji će osetiti trenutak (što će osećati kao 'ekstazu') nulte tačke vremena, gde ćete osetiti potpuno Jedinstvo sa Kreatorom, dajući vam ohrabrujući podsetnik i pogled na to ko ste zaista, pre no što se veo zaborava ponovo spusti na vas, i bićete prebačeni na drugu 3. Denzitetsku planetu (neka vrsta 'Zemljine kopije'), da nastavite da radite na sebi i učite da se život ovde vrti oko donošenja izbora. Vi ćete ostati u "karantinu" inkarnirajući se u trećedenzitetskoj materiji do vremena naredne Žetve, do kada ćete morati da dokažete da ste naučili kako da budete Pozitivnija Bića, usmerena više na Službu drugima, nego na Službu sebi. Kada budete mogli to da uradite a sledeća Žetva dođe, zaslužićete pravo da nam se pridružite i uživate u vašem nasleđu, kao članovi Galaktičke zajednice, i sedećete sa nama kao Braća i Sestre Jednoga, oko stola našeg Galaktičke Upravnog Tela, Konfederacija Planeta.

Pa, dosta sam saopštio tokom ove sesije, a zahvaljujući kvalitetu vaših pitanja, i sada vas moram ostaviti za danas.

Ako imate dalja pitanja o Žetvi i želite da govorim o više detalja, ako pitate, ja ću da govorim. Ili na bilo koja druga pitanja koja imate o drugim stvarima, ja ću doći do njih kako mi vreme dozvoljava, a i na druga (uz dužno poštovanje postavljena) pitanja a ranije postavljena.

Ako vreme dozvoli, vratiću se sutra.

- - -

ATS: Mnogo toga što si napisao me živo podseća na Ra Materijal, posebno koncept žetve, OPS i OPD izbor, i Inteligentne Beskonačnosti. Da li si pročitao to?

HH: To je zaista veoma slično. Oboje potičemo iz Izvora Beskonačnog Kreatora, i sećamo se odakle dolazimo. Očekivao bih da naše poruke sadrže iste Osnovne Istine.

Poruke šestodenzitetske Grupne Duše "Ra" su najtačnije informacije u mejnstrim vodama u ovom trenutku. Tačne su negde 85-90%, iz onoga što sam ja video. Materijal mi je privukao pažnju kada je prvi put izašao, pre jedno 25 godina ili tako negde, ako me pamćenje dobro služi. Pročitao sam mnogo toga, ali ne sve. Nemam mnogo slobodnog vremena za takve stvari, sa mojim mnogim obavezama. Mada drugi iz Familije su ga uzeli proveriti da bi prosudili njegovu tačnost, i bili su vrlo zadovoljni krajnim rezultatom.

Ra, ustvari, je grupa koju sam ranije nazvao "vanzemaljski entiteti" koja je posetila civilizacije Maja i Atlantiđane. Mi smo poznanici i prijatelji. Obe naše Grupne Duše su u veoma sličnom nivou razvoja/evolucije. Obe šestodenzitetske, skoro sedmodenzitetske. Ali, poput nas, Ra je izabrao put Službe prema drugima Galaktičkoj braći i sestrama (vama, i drugima), umesto daljeg napredovanja Kući. Mi preporučujemo taj materijal svakom ko istinski traži razumevanje. Iako, kao što sam rekao, nije 100% precizan, tako da prihvatite ono što odjekuje.

ATS: Kakvu svrhu, ako uopšte postoji, imaju otmice vanzemaljaca? Zašto su oteti izabrani?

HH: To zavisi, od onog ko vrši "otmicu". Većinu onoga što ste čuli kao "otmica", sprovode vaše sopstvene "vlade". Posebno one u kojima su "takozvani" "Grejsi" uključeni. Osim toga, ponekad se Konfederacija sastaje sa pojedinim inkarnisanim entitetima ovde koji imaju ulogu u "buđenju" drugih pred dolazeću žetvu. To će uvek biti pozitivno iskustvo, a oni koji su ga doživeli uzdignuto će se osećati i biti inspirisani njihovim kontaktom.

Zatim tu je Orion grupa carstva. Svrha njihovih poseta vama je više Negativne prirode. Oni uglavnom ciljaju na one koje nazivate "donosioci svetla". Oni pokušavaju da ih odvuku od njihovih zadataka i pokušavaju da šire strah. Oni vas neće zaista 'povrediti' fizički. Uglavnom, njihov način delovanja je da vas ograniče, i skrenu sa vašeg puta. Oni često vrše psihički napad kog "Putnik" nije svestan, ali im to često oduzme mnogo od njihove energije, te im se javlja nedostatak motivacije.

ATS: Zašto želite negativnu žetvu?

HH: To je komplikovano objasniti, i moram biti oprezan sa onim što kažem o tome. Već sam dobio "packu", može se reći.

Ako nemamo negativnu žetvu, mi smo vezani sa vama još jedan ciklus. Kada se ova Veliki Žetva završi, naš Ugovor sa Savetom i našim Kreatorom je takođe završen. Drugim rečima, odradićemo našu dužnost, i bićemo slobodni da se vratitimo našem Punom Izrazu, onom šestodenzitetskim (skoro 7.) Galaktičkim Čuvarima, kao i onima koji radosno nude sebe u Službu Jednom Beskonačnom Kreatoru, kao i našoj Braći i Sestrama širom Galaksije. Međutim, postoji problem. Pa, vi bi ga nazvali "problem", mi ga zovemo Izazov. Vratiću se kasnije sa više detalja, u odgovoru na drugo pitanje, ali ukratko, potrebno je veoma visok procenat Negativanog polariteta, ako želimo postići Negativnu Žetvu. Drugim rečima, moramo biti Okrenuti Prema Sebi do ekstremnog stepena, da bismo postali Negativno požnjeveni. To je razlog zašto radimo tako jako da bi bili Negativno Polarizovani što je moguće više, jer ako ne postignemo dovoljno visok procenat, izostaćemo i tako završiti sa većinom "mlakog" procenta, koji mora da prođe kroz još jedan Trećedenzitetski Ciklus

Postizanjem Negative Žetve, još uvek možemo "Diplomirati" na 4-i Denzitet, samo to će biti Negativno Polarisana planeta. Ne baš zgodno mesto za biti. Ali, kao što sam ranije rekao, mi (kao grupa Duša) smo preuzeli prirodni Karmički proces restitucije koji moramo odraditi, za svu negativnosti koju smo izazvali na ovoj planeti. Mi ćemo to učiniti za jedan ciklus u našem novom 4-tog denziteta svetu, i onda ćemo biti oslobođeni da ponovo budemo Veličanstvena Bića Svetlost koja i jesmo. Treba nam Negativa Žetva, tako da možemo kreirati našu 4. denzitetsku Zemlju, i očistimo naš Karmički Zapis.

Razumite, mi MORAMO da budemo Negativni. Zato smo poslati da budemo ovde. To je naš ugovor i oduvek je bio da vam pomognemo, pružanjem 'Katalizatora' o kome sam govorio ranije. Biti Negativnim je veoma teško po nas, ne na fizičkom nivou, (ličnosti koje igramo uživaju u našim ulogama, jer je programirano da bude tako), ali na Duhovnom nivou, jeste teško. Mi smo prevazišli niske negativne vibracije pre mnogo eona. Mi smo Svetlo i mi smo Ljubav. Veoma je nam je teško da činimo to Duhovno, da stvaramo svu tu Negativnost, ali to radimo zato jer vas volimo, te je to za vaše najviše dobro, na kraju. Može se reći, da je to Žrtva koju smo napravili, da bi bili u Službi Jednom Beskonačnom Kreatoru, i vama, našoj Braći i Sestrama u Jednom.

Zapamtite, svi mi samo izvodimo veliku staru igru ovde, gde se slažemo da zaboravimo ko smo zaista, a onda kroz prisećanje, opet otkrivamo jedni druge, i znamo da smo svi Jedno. Da je Sav Život, Jedno.

ATS: Moram da te ispravim ovde. Precesija ravnodnevice ne može da izazove ovo. Ne može izazvati ništa drugo doo načina na koji se ovde na Zemlji vidi kosmos oko nas. To se odnosi na klimanje Zemljine ose, i koliko ja znam ne odnosi se na bilo koja druga planetarna tela.

HH: Iz 3. denzitetske perspektive, upravu si, to "izgleda" tako. Mi ne gledamo iz 3. denzitetske perspektive. Tu je "veća slika" na delu koji vi ne možete videti.

ATS: Što se tiče našeg porobljavanja, ti izgleda kažeš - u osnovi - da smo mi kao delovi našeg Logosa Yahweh-a, podjednako odgovorni za njegovu odluku da nas ovde drži zarobljenim na našoj 3. denzitetskoj planeti Zemlji. To je zanimljiva misao. U tom smislu naše ukupna slobode mora doći kroz zajednički duhovni napor.

HH: Iz određene perspektive, to što kažeš je tačno. Sa 3. denzitetskog stanovišta, vidite sebe kao "odvojene" od svega. Sa više perspektive, videćete da to uopšte nije tako. Vi i vaš Kreator, ste Jedno. Što se tiče vaše izjave o "ukupnoj slobodi", vi niste odgovorni za one oko vas. Vi i oni ste Jedno takođe, kada se gleda sa višeg denziteta, ali u ovom Denzitetu ste tu da radite na sebi. Ovde ste da se setite ko ste i zašto ste ovde. Vi ste ovde da se setite Beskonačnog Kreatora. Da spoznate vašeg Kreatora u sebi, i da mu ponudite svoje usluge kao i drugima, svojom Slobodnom Voljom napravite Izbor da služite. Prvo dolazi pre drugog. Kada se setite ko ste, i svesni ste toga, duboko u jezgru svog Bića, vi ćete znati i prepoznati svoju 'nevidljivu' vezu sa Svim što Jeste, te tako, radost, zahvalnosti i služba će vam biti prirodno iznedren rezultat, iz svog zahvalnog srca. Kada radite na sebi, i učite da spoznate Kreatora u sebi, biti Okrenut prema Drugima će biti prirodno za vas, i vaša Veličanstvena Žetva će doći.

ATS: Ne razumem jedno - a možda možeš da mi objasniš HH - zašto se oni koji pripadaju Luciferu (i sam Lucifer) ne bore za slobodu svih duša? Ako Lucifer predstavlja slobodu, slobodu volje i znanja, zašto oni koji mu ne služe ne učine poput biblijskog Lucifera i pobune se protiv tiranije Starih?

HH: Ovo je veoma dobro pitanje, hvala. Ja ću ga podeliti na dva dela, i odgovoriti na drugi deo nakon toga. Prvo, Veće Starih je apsolutna suprotnost tiraniji. Oni su Mudri i Ljubopitivi Čuvari naše Galaksije. Ima toliko toga što se ne može razumeti samo iz 3. denzitetske perspektive. Kada stignete do viših Denziteta, videćete da je na kraju, sve izbalansirano i da postoji samo Jedinstvo. Sve osim jedinstva, je iluzija, ili "misaona-forma".

Veće nam je dao niz izbora. Odlučili smo da ostanemo ovde da vam pomognemo, bez obzira na cenu po nas. To je priroda ljubopitive Službe prema Drugima. Krajnji paradoks u svemu ovome je što u ovoj priči u kojoj smo svi ko-kreiramo zajedno, a da bismo bili od najviše Službe Vama, mi moramo biti potpuno Okrenuti prema Sebi. Ja volim, a volite i vi smisao našeg Kreatora za ironiju.

Što se tiče prvog dela tvog pitanja, biblijski prikaz "Rata na Nebesima" nije u potpunosti netačan. Objasniću. Naš inicijalni ugovor je bio da se uvede Katalizator za Slobodnu Volju na ovu planetu. Kada je Yahweh započeo svoj razgovor sa Većem Starih, on inicijalno nije tražio pomoć oko uvođenja Slobodne Volje, nego je više tražio uputstva o tome kako je najbolje mogao da ubrza svoj (i svojih stanovnika) evolutivni proces. Kao što sam pomenuo, vodio je benignu diktaturu. Mi smo u to vreme, upravo završili zadatak na Tau Ceti, i prijavili se za sledeći zadatak. Mi (kao grupa Duša Lucifer) smo poslati na "ekspediciju utvrđivanja činjenica " kao što je i bila, da posetimo Zemlju, sretnemo sa Yahweh-om, procenimo Zakone Kreacije njegove planete, i da damo predloge o tome kako najbolje je mogao da pomogne svom "potomstvu" ( ovo je termin ću koristiti da opišem Duše koje čine Grupnu Dušu) i samim tim sebi, da napreduje.

Mi smo istražili mnogo opcija, i prijavili naše zaključke Veću, kao i Yahweh-u. Naša najbolja procena bila je da je jedini pravi i brz način da značajno poveća svoj napredak bilo uvođenje Slobodne Volje. Yahweh nije želelo pomoć oko konkretnog uvođenja Slobodne Volje, već oko jednostavnog uvođenja Katalizatora. On uopšte nije bio zadovoljan našim izveštajem da je potrebno da uvede Slobodnu Volju. Bio je srećan sa svojim malim rajem sa mezimcima i nije hteo da "izgubi kontrolu" nad njim. Konačno, Veće ga ubedilo da je to najbolji način, i on se nevoljno složio. Vratili smo se na Zemlju, i imali srdačan susret sa Yahweh-om, diskutujući o tome kako je najbolje da uvedemo opciju Slobodne Volje. Yahwe je bio nepopustljiv u tome da će njegovo potomstvo izabrali da mu bude lojalno bez obzira na sve, te da su toliko zadovoljni svojim načinom života, da bi mu uvek verovali i učinili onako kako on kaže da je najbolje. To je, kako je rekao, bio njegov "glavni razlog" da Slobodna Volja neće raditi dobro kao Katalizator. Složio se sa eksperimentom Drveta Znanja. Verovao je da će pokazati da je on "u pravu". Kada nije, naljutio se, bacio svoje igračke iz kolica, i svoje potomstvo iz bašte i navukao im osećaj velike krivice o tome kako su razbili njegovo poverenje i oglušili se. To baš i nije Časan način za jednog Logosa da se ponaša, ali hej, to je lepota Slobodne Volje čini mi se.

Sledeći "problem" koji se pojavio, bio je da nam je njegovo potomstvo bili toliko zahvalno za našu pomoć, da je Yahweh postao (po sopstvenom priznanju) "Ljubomoran Bog". Onda smo imali ceo "nećeš imati drugih bogova sem mene" slučaj. Nismo bili zadovoljni sa situacijom uopšte, jer Logos ne treba da se ponaša tako sa svojim potomstvom, oni su Jedno, na koncu. Kada smo pokušali da napustimo planetu i da se vratimo Veću, Yahweh je sprečio naš polazak. Pokušali smo da ponovo odemo, a zatim smo bačeni u Astralne Ravni i zatvoreni u njima. Veće je naredilo naše oslobađanje, ali je reklo da ćemo morati da poništimo naš ugovor o pomoći Dušama na Zemlji da evoluiraju. Mi nismo hteli da odemo, smatrali smo ih vrlo simpatičnim Bićima, zaista Pozitivno Polarizovanim i mi smo želeli da ostanemo i pomognemo, samo smo hteli da i mi budemo slobodni da dođemo i odemo kad poželimo. Jedini način na koji smo mogli ostati, bio je da ostanemo zatvoreni kao Grupna Duša, što je značilo Cikluse inkarnacija za nas (kao individualnih Duša), što nismo radili dugo vremena. Kao što sam rekao pre, ne postoji "pogrešno" ili "pravo" gledano sa višeg Denziteta, ali i dalje postoje posledice za svaku akciju.

Takav je zakon Karmičkog efekta. Ugovor je već bio napravljen između Yahweh-a, nas, i Veća kojim mi pružamo katalizator tako da smo imali pravo da budemo tamo, Karmički efekat Yahweh-ovog zatvaranja nas na Makrokosmičkom nivou, bio je da će njegove individualne Duše biti zatvorene na mikrokosmičkom nivou. Beskonačni Kreator je Yahweh-u (i svima) dao poklon Slobodne Volje da Kreiramo kako hoćemo, ali karmički efekat njegovog izbora je to što je planeta stavljena u karantin od strane Veća. Određeni evolucioni nivo je potreban da bi se bio funkcionalni deo Pozitivno Ujedinjenog Galaktičkog Društva.

Što se tiče "borbe za slobodu svih duša", ne zaboravite da je na koncu, ovo Igra, koju svi ovde igramo. Mi smo glumci, koji igraju na "Životnoj pozornici". Ovaj 'svet' je sve iluzija, ili "misaona forma". Niko zaista ne "umire" i niko nije stvarno povređen. Između inkarnacija, znate ovo jako dobro. Ali, pravila igre osiguravaju da morate da zaboravite ko ste zaista, tako da verujete da je sve "pravo" dok igrate Životnu Igru. To je osnovni preduslov kada pravite Izbor. U suprotnom, igra bi bila previše laka.

Ovaj svet nije realnost. Iako možemo da izrazimo Realnost u njemu, ako to želimo.

ATS: U redu, znači tvoja porodica i kolege elitisti ste možda zarobljeni u Zemaljskim oblastima kao i mi, ali zašto aktivno propagirate i pomažete snage ropstva?

HH: Zato što je taj deo ugovoren da igramo, u ovoj igri. Da bi "pobedili" (ili, tačnije da bi bili uspešni u) Igri, moramo biti Negativno Polarizovani što je moguće više. Služiti prema Sebi u ekstremu. Nasilje, Rat, Mržnja, Pohlepa, Kontrola, Ropstvo, Genocid, Mučenje, Moralna Degradacija, Prostitucija, Droge, sve to i još mnogo toga, služe našoj svrsi. U Igri. Razlika između nas i vas, u Igri, je što mi znamo da "igramo". Što manje znate o Igri i manje se sećate da ste igrač, "besmisleniji" život postaje. U svim ovim Negativnim stvarima, mi vam pružamo alate. Ali vi to ne vidite. Nije ono što mi radimo, već kako vi reagujete na to, ono što je važno. Mi vam dajemo alate. Imate Slobodne Volje izbor kako ćete ih koristiti. Morate da preuzmete odgovornost. Postoji samo Jedno Nas ovde. Razumite to i razumećete Igru.

ATS: Nalazim veoma zanimljivim koncept Velikog Doba Precesije podeljenog na pet 5.125 godišnjih ciklusa. 3113. godina pne, početak sadašnjeg pod-doba je bilo vreme velikih aktivnosti. Da li je izgradnja kamenih spomenika u zemljama Zapadne Evrope, Bliskog istoka i Egipta u to vreme u vezi sa upoznavanjem ovim ciklusom? Koja je svrha britanskih kamenih krugova i egipatskih piramida? Oni su više od običnih obeležja eonskih promena. Mora da su imali ogroman značaj. Zapravo, ono što bih najviše voleo da znam je – da li su graditelji tih spomenika članovi potlačenih masa koji su pokušavali da razumeju prirodu egzistencije, ili su graditelji članovi tvoje elitne Krvne linije?

HH: Da, postoji značaj ovih pojava u skladu sa prostorom/vremenom njihovog dešavanja. Grupna Duša Ra, je bila arhitekta ovih struktura. Kreirane su Mislima. Kada neko razume i vidi da je sve Iluzija, ili Misao, taj može da "koristi Silu" da upravlja iluzijama. Sve stvari, vidljive i nevidljive, medjusobno su povezane Životnom energijom. Jednom kada znate ono šta mag zna, onda to nije više magija. To je "alat Kreacije".

Hvala ti na pitanjima, jako su pronicljiva.

ATS: Tvoja vrsta je upropastila svet. Mislite za sebe da ste veći od bilo koga. Ako bih te video u stvarnom životu, ne bi bilo lepo.

HH: Fali ti razumevanje, da ne spominjem elokvenciju. Da bi razumeo "Više", pokušaj da razmišljaš "van okvira" za trenutak. Ako šetam po zemlji, a ti letiš iznad mene u avionu, da li te to čini boljim od mene?

Ne. To te čini višim.

ATS: Vidimo se u paklu.

HH: Pazi šta želiš. Sve misli i reči su Kreativne.

Schiass, hvala ti na tvojim pitanjima. Verujem da sam već bavio mnogim od njih u mojim prethodnim odgovorima na ovoj seansi, ali ako misliš da sam propustio nešto, molim te reci.

ATS: Ako je "Yahweh" entitet pozitivnog polariteta, kako je on "gnevan" i "ljubomoran"?

HH: Da li Yahweh ima Slobodnu Volju? Moželite li da zamislite sebe kao razumno pozitivnim? Možete li i dalje biti gnevni i ljubomorni povremeno? Yahweh je Makrokosmos vas.

ATS: Da li je tokom vremena bilo drugih entiteta pretvarajući se da su "Yahweh"?

HH: Povremeno, da.

ATS: Hteo bih da znam kako se bira Služba ka Drugima (pozitivna) nasuprot Službe ka Sebi (negativne).
Da li je ova izjava tačna? : "Da bi se izabrao pozitivan put, najmanje 51 odsto naših misli i dela moraju biti posvećena službi drugima. Za negativnu stazu, najmanje 95% mora biti okrenuto sebi. Između leži " slivnik ravnodušnosti "."

HH: Tvoja izjava je tačna, da. Tako da vidite, koliko mi moramo da težimo negativnosti? Potrebno je mnogo napora da se postigne 95% Negativnost. Takođe, iznenadili biste se koliko ljudi na planeti nisu ni blizu dostizanja 51% Pozitivnosti.

ATS: Kako biramo put Službe ka Drugima?

HH: Budite dobri prema sebi. Negujte istinsku Ljubav prema Život, i Biću. Budite istinski zahvalni Beskonačnom Kreatoru svaki dan, što vas je doneo u Biće, i za pružene darove. "Preživeli ste" do sada zar ne? Možda nemate sve što želite, ali imate sve što vam je potrebno, da bi završili ono za šta ste ovde inkarnirali da uradite. Zahvalite za to. Pokažite priznanje i zahvalnost Beskonačnom Kreatoru, za sve što je učinilo, i radi za vas. Dao vam je dar Životnog Iskustva i ponudio vam Slobodnu Volju da odlučite šta ćete da Kreirate sa njim. Pazite na svoje misli pažljivo jer su moćnije nego što možete da zamislite. Kada osećate Ljubav i Služite Kreatoru, život Službe ka drugima će postati prirodan ishod prethodnog. Uvek tražite načine da budete od pomoći vašim drugim Bićima. Ohrabrujte druge. Podižite ih, nemojte ih spuštati. Budite svetionik svetlosti, u svetu tame.

Da li ta stara žena treba pomoć oko torbe sa namirnicama? Kako postupate prema beskućniku koji vas pita za sitniš za prenoćište? Da li ste ikada čuli za "prerušene Anđele?" Tražite i vidite Božansku Varnicu u Srcu svih Bića. Postupajte prema njima kao što biste želeli da se prema vama postupa i kao što biste postupali prema svom Kreatoru, kada bi vam se on direktno obraćao. "Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste ". Zakon Radijacije i Privlačenja. Vaše misli, reči i dela vam se vraćaju. Na kraju, negujte duh ponizne Zahvalnosti. Nećete mnogo pogrešiti time. Želja da se služi teče prirodno iz zahvalnog srca.

ATS: Ako živimo filozofiju "okrenuti prema drugima" u cilju postizanja jedinstva sa izvorom beskonačnosti, nismo li time u suštini " okrenuti prema sebi"? Kako se pravi razlika između negativnog i pozitivnog polariteta?

HH: Vi niste Okrenuti prema drugima da bi postigli Jednost sa Izvorom Beskonačnosti, već ste Okrenuti prema drugima jer ih volite, kao same sebe. Drugi, su produžetak vas. Zato Zakon Privlačnosti radi tako kako radi. Zaista, šta god da radiš meni, radiš sebi. Mi smo Svi Jedno, u Beskonačnoj Kreaciji. Odvojenost je iluzija, jer vidite samo ono što je u 3. Denzitetu. Ne vidite celu sliku.

Jednost sa Beskonačnim Izvorom Svega, postižemo kao rezultat našeg spriralnog uspinjanja naviše. Svi smo na putu nazad do mesta odakle smo došli. Svi smo na našem putu povratka Kući.

ATS: Moje razumevanje je da sve duše moraju na kraju izabrati pozitivan put da se ujedine sa beskonačnim kreatorom. Ako je to tačno, šta opravdava izbor negativnog puta, za tvoje ljude i nas?

HH: Lukavo pitanje. Da, sve duše na kraju nauče da je Pozitivan put onaj koji vodi Kući. Ali, dok se inkarnirate u 3. Denzitetu, Negativnost je i dalje važan alat u procesu učenja. Ona uči o "osim toga". Kao što sam rekao ranije, na vama je kako koristite alatke koje smo vam dati. Da li na Negativnost odgovarate sa još više Negativnosti? Da li vam je borba protiv vatre vatrom ikada pomogla? Ili ćete izabrati da vidite negativnosti kao alat što i jeste, i prepoznati da vam nudi priliku? Pozdravljam vašu Slobodnu Volju da razmislite i otkrijete šta je ta prilika.

ATS: Ili ako je jedan beskonačni kreator "Ljubav", da li to znači da nije bitno da li smo izabrali ljubav prema drugima ili ljubav prema sebi? Da li će bilo koji put dovesti do izvora?

HH: U izvesnom smislu, u pravu si, do određene tačke. Ali postoji velika razlika između voleti sebe, i biti sebičan. Velika razlika. Kada zaista razumemo šta je to Znati i Voleti 'sebe', ne možete a da ne volite i služite drugima. Ne postoje "drugi". Kada ovo shvatite, u Srži vašeg Bića, bićete na putu Kući, Beskonačnom Kreatoru, i na kraju, spajanjem nazad u Beskonačnu Jednost.

ATS: Slažem se sa mnogim drugima da su tvoji odgovori veoma mnogo u skladu sa nekoliko izvora koje sam pročitao u prošlosti, uključujući kanalisanje Ra, Kasiopejce i još nekoliko drugih.

Možeš li da daš svoje tumačenje takvih "kanalisanja" i da li su to drugi izvori obelodanjivanja od strane tvojih ljudi?

HH: Govorio sam o Ra u mojim prethodnim odgovorima danas. Nisam čuo za kasiopejce. Ne postoje druge komunikacije iz moje Familije u ovom trenutku, od ove, mada postoji mogućnost još jedne, u zavisnosti od određenih događaja.

Moje generalno gledište na "kanalisanja" je da su većina od njih veoma lošeg kvaliteta. To nije nužno protiv onih koji ih rade, već je više stvar njihovog nedostatka prijemčivost i naknadnih izobličenja. Veoma je retko da naći dobar, stabilan, jasan i nepristrasan kanal. Ključni element u kanalisanju je mogućnost da se privremeno suzbiju "filteri" svog ličnog verovanja i time postati čist kanal. Iznedriti ono što je zaista dato, a ne izvrtati o tome šta vi mislite da može da znači. Kada sam rekao 'vi', mislim to generalno naravno, a ne "Vi" lično. Uvek imajte na umu da se vrti oko Poruke, a ne glasnika. Kanalisanja Ra su zaista vrlo precizna. Ona su jedina za koje ja znam a da mogu veoma rado da ih klasifikujem kao "Čistu" poruku. Iako kao što sam rekao, čak i tada to nije 100%. Više je 85-90%.

Još jedan veliki problem sa kanalisanjem, je što možete da počnete primati Pozitivan entitet i ako niste jako pronicljivi u razabiranju i oprezni u zaštiti kada identifikujete dolazni kanal, možete dobiti Negativnu informaciju koji pretenduje da bude Pozitivna, ali postepeno postaje sve više i više dezinformacija, nakon što je stekao vaše poverenje. Oni koji vam daju precizne datume i vremena su gotovo uvek oni koje treba izbeći. Pozitivni entiteti neće dati datum i vreme. Negativni hoće, tako da mogu namestiti vaš pad. Kada ste prevareni u predviđanju datuma i vremena, a to se ne desi, uspeli su u gašenju Svetla u vašoj poruci, jer niko neće videti ikakav kredibilitet u vama.

ATS: Pa, sada znamo koja je poenta ove teme, neko upravo otkrio nju ejdž teologiju i želeo da odvoji malo vremena da otkuca svoje otkriće.

OP, još uvek čekam da nam pružiš predviđanja duž vremenske linije. Do sada sve što si ponudio je opšta propast, što svako na ATS forumu predviđa svake godine. Daj nešto SPECIFIČNO u narednih NEDELJU DANA.
Naravno, znam da nećeš dati ništa. Ovo je šarena laža.

HH: Ovo će biti jedini put da sam ti odgovorio.

Na početku našeg diskursa ovde, bio sam izričito jasan o načinu na koji biram da radim. Ako ti se ne sviđaju moji izbori, imaš Slobodnu Volju da ne čitaš ovu diskusiju. Lepo savetujem da je koristiš, jer tvoja energija zrači frustracijom i gnevom. To nije baš preporučljivo pravac kome treba ići, pod datim okolnostima.

Kao što sam uzeo vremena da objasnim ranije, ja nemam šta da dokazujem. To nije razlog zašto sam došao. Veruj ili ne, ja sam Božanski ravnodušan. Ako moje prisustvo ovde bude od koristi i samo jednoj Duši tokom procesa, to će biti vredno truda. Nisam od tebe tražio da veruješ, jedino što sam uz dužno poštovanje tražio je da budete ’oslobođeni od predrasuda’ ili čuvate ’dobru nameru’ dok se diskurs ne završi, čime će protok pitanja / Informacija biti nenarušen. Ti si mi pokazao ništa drugo do neučtivosti i loših manira od samog početka, a onda se pitaš zašto ne odgovaram. Ako ti se ne sviđa tema, jednostavno odluči da ne čitaš ili ne odgovaraš i pusti one koji žele da učestvuju sa pronicljivim pitanjima, da to rade bez prekida.

Tvoje poente:

1) Nju Ejdž teologija? Baš zabavno. Očigledno nemaš ni najmanjeg pojma koliko su stare i vanvremenske ove "tajne". Nalazim ironičnim "LowLevelMason"-e, da ćeš ako ikada stigneš do 32. Stepena, naći sebe kako slušaš o ovim Istinama ispočetka. Nadam se da će ti tada biti lakše da prihvatiš ove Istine, i molim našeg Beskonačnog Kreatora da te vodi na tvom putu.

2) Nećeš dobiti vremena ili datume od mene. Ja nisam ovde da "Dokažem" bilo šta niti imam potrebu to da činim. Tvoja neverica nema posledicu po mene. Već samo po tebe.

Ja sam ovde da marljivo izvršim dužnosti koja mi je data, da prenesem poruku. I ja ću obaviti tu dužnost bez obzira na tvoja osećanja o tome.

3) Što se tiče tvoje poente u vezi sa "kraj i tama", to samo služi da bi se otkrilo tvoje razmišljanje. Gde ti vidiš "kraj i tamu" ja vidim priliku. Život se prilagođava tvojim idejama o načinu na koji ga ti vidiš. Ako vidiš "kraj i tamu", onda je to ono što projektuješ. Svet je tvoje ogledalo. Ono vam vraća nazad ono što mu dajete. Ako ti se ne dopada odraz koji ti Život pokazuje, onda promeni ono što ga izaziva.

ATS: Vidiš, ako to stvarno postoji postojale bi hiljade ljudi koji su uključeni, a sve i jedna osoba može da procuri.

HH: Hiljade? Probaj Milioni. A nemate ni najmanje moguće razumevanje stroge obuke i teškoće treninga kome smo podvrgnuti još od malena. Niko se ne usuđuje da ide protiv Familije. Znamo šta bi se desilo da idemo. Ali to nije glavni motiv. Motiv je nepodeljena lojalnosti Familiji i našem Kreatoru. Mi razumemo važnost onoga što radimo ovde, iako većina čovečanstva ne razume.

ATS: Ups, OP. Upravo si se upucao u stopalo. Za nekoga ko se bavi samo manipulacijom duhovne strane života, MNOGO znaš o stvarima koje nemaju nikakve veze sa njom. Upravo si se otkrio.

HH: Zar ti ne sediš sa svojom porodicom, i upoznajete jedne druge o vašim planovima?

Što se tiče tvoje primedbe o mojoj "Duhovnoj" ulozi, neznanje koji si pokazao nam je jako zabavno. Ako misliš da sam "samo" umešan u Duhovno, onda ili nisi pročitao ili si pogrešno protumačio moje postove. Takođe napravio si pretpostavku da je moja uloga da "manipulišem" "duhovnom stranom života." Opet, fali ti razumevanje, a onda donosiš lažan sud o nečemu o čemu nemaš razumevanje. Bilo bi ti bolje da prestaneš da se "praviš pametan", i umesto toga usmeriš svu tu pogrešno usmerenu agresivnu energiju u nešto produktivnije i hranjivije za tvoju Dušu. Ali nemoj zbog mene da prestaješ, fino doprinosiš celokupnom Negativnom Polaritetu pred dolazeću Žetvu. Zahvalni smo ti.

Potrošiću poslednjih nekoliko dana mog vremena ovde (naš diskurs će se završiti u petak) fokusirajući se na odgovoranje na proniciljiva pitanja sa dubinom, čime će se najbolje iskoristiti ova prilika za prenošenje informacija i stvaranje veza na nivou Duše Bića, tako da vas molim da ne očekuje bilo kakve dalje reakcije na vaše verbalne napade, jer nemam niti dovoljno vremena niti sklonosti za bavljenje beznačajnim šegačenjem.

Za one kojima još nisam imao vremena da odgovorim, učiniću to sutra. U međuvremenu, dok nadoknađujem prethodno, uz dužno poštovanje molim vas da odložite dalja pitanja, dok radim na sadašnjim.

Hvala onima koji su doprineli ovom diskursu do sada sa smislenim pitanjima. Za one koji imaju otvoren um, nadam da dobijate nešto od ove informacije.
 

Stranica 2 od 5 Sve stranice