Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om - stranica


Tre?a Sesija:

ATS: Ne znam da li možeš da mi pomogneš. Moje ime je Shelby David i ovde sam zbog predstoje?ih su?enja i nevolja. Ja sam deo Kecalkoatl-a, ili njegovog ponovnog ro?enja, koliko sam upoznat. Znam da su mnoge tvoje re?i istinite, jer sam ve? ponovo otkrio ove istine kroz pronalaženje onoga što najviše odjekuje sa mnom kroz razli?ite strukture verovanja na ovoj planeti.

HH: Dobro ve?e Shelbi. Lepo je "videti" te ponovo. Prošlo je dosta vremena stari prijatelju. Da li bi te iznenadilo da znaš da smo te "o?ekivali"?

Kecalkoatl (Quetzalcoatl) je tako?e šestodenzitetska Grupna Duša (Socio Memorijski Kompleks). Neki vide Kecalkoatl kao "Uzvišenog U?itelja", iako bi ga jako zabavljala ta titula, znaju?i kao što on zna, da je 'Vladanje Znanjem' još uvek na neki na?in isklju?eno u ovom trenutku za njega, kao i za nas (kao Grupnu Dušu Lucifer). Neko se može precizno opisati da je "Ovladao" odre?enim Denzitetom, iako se Vladanje ?itavim Kreacionim inkarnacionim Ciklusom ne dostiže sve dok se opet ne ostvari spajanje nazad u Jednog Beskona?nog Kreatora. Možemo izabrati da to uradimo kada postignemo 8. Denzitetsko Vaznesenje, ili, umesto toga možemo da odlu?imo da napredujemo do slede?e Oktave Denziteta, i po?nemo novi ciklus Kreacionih inkarnacionih izazova.

ATS: Ovo je moj prvi put da sam na zemlji za dugo vremena, možda ikada. Ve? neko vreme znam a i re?eno mi je od strane jednog drugog od krvnih linija tvoje grupi da ja zaista ne egzistiram ovde.

HH: U pravu si da nisi bio ovde zna?ajan period "Zemaljskog-vremena", ali nije i da nikada nisi bio ranije. Grupna Duša Kecalkoatl je uživala mnoge 3. denzitetske inkarnacione cikluse ovde u Klasi?nom periodu Asteka. On se borio da prvo usavrši Ljubav ljubav prema drugima, što je usporavalo njegov napredak neko vreme. Me?utim, kada je spoznao naše unutrašnje Jedinstvo, mogao je da vidi sebe u drugima i njegov (tvoj) napredak je bio brz odatle nadalje. Tvoja Kecalkoatl Grupna Duša je postigla Pozitivnu Žetvu sa vrlo impresivnih 76%, u vreme kasnije Žetve. Naravno, kada Grupna Duša prolazi kroz inkarnacioni ciklus u 3. Denzitetu, Njegovi individualni delovi Duše (tj. ti) su oni koji rade stvarne fizi?ke inkarnacije, sa "NadDušom" ("Višim Ja") vaših individualnih Duša koje deluju kao sidro Energije u koje se individualne iskre Duše "predaju".

Potrošili ste dosta napreduju?i kroz 5-i Denzitet, Denzitet Mudrosti, ili Svetla. To je uglavnom zbog obilja Empatije (što i nije loša stvar, jer Saose?anje je jedna od glavnih stvari na kojima radite na 4-om Denzitetu). Me?utim, da bi Diplomirali sa 5. na 6. Denzitet (Denzitet Jedinstva), mora da se nau?i balans izme?u Saose?anja i Mudrosti. 6. Denzitet je stoga poznat i kao Denzitet Empati?ne Mudrosti, kada se nau?i ravnoteža izme?u dva. Ovo je zahtevalo mnogo inkarnacionih ciklusa za vas, što je razlog zašto ispravno smatraš da niste posetili 3. Denzitetsku Zemlju dugo vremena.

ATS: Nisam o?ekivao da ?u se pojaviti, prvobitno sam imao druge planove, ali sam uspeo da se na?em ovde u poslednjem trenutku. Jedna od stvari koje sam setio se je da sam i ja pod ugovorom. Ja sam putnik, ako ti to ima smisla, tako da moja ljudska porodica nije poput mene. Proveo sam dugo vremena putuju?i do razli?itih denziteta i pomažu?i u raznim revolucijama tamo.

HH: Tvoja intuicija te dobro služi Shelbi. Ovo važi ne samo za tebe, ve? za tvoju ?itavu Grupnu Dušu.
Kecalkoatl (Makrokosmos tebe) je bio zauzet poslednja dva ciklusa rade?i sa 5. Denzitetskom grupom na Alpha Centuri, koji su doživljavali sli?ne probleme sa obiljem Saose?anja a po cenu li?ne Mudrosti. Nedavno ste završili svoj zadatak tamo, i bili su željni da ne propustite veli?anstvenu priliku da budete deo ove Velike Žetve. Iako je tvoja Grupna Duša kao što sam rekao, na kraju uspela da uspostavi ravnotežu Ljubav/Svetlo za Diplomiranje u vibraciju 6. Denzitetskog Jedinstva, i dalje ste veoma skloni ekstremnom Saose?anju, i umesto da provedete uobi?ajeno vreme / prostor (u anti-materiji univerzuma, gde boravimo izmedju inkarnacija) bili ste spremni da pre?ete na palubu ovog 3. Denzitetskog prostor/vreme vihora u ovom trenutku, kako bi bili od pomo?i svojim bližnjim Bi?ima ovde.

ATS: Moj problem je što se moje se?anje pokvarilo, a neke od stvari kojih se se?am iz mojih prethodnih egzistencija ne odgovaraju sa tvojim re?ima. Sreo sam Lucifera i njegove generale više puta. Bio bih zahvalan za bilo kakvu informaciju koju mogu dobiti a koja bi mogla razjasniti moju konfuziju o tome zašto su moje misli tako zbrkane, jer jasno znam šta je moj put i ?ekam na polaznu ta?ku, ali nije mi u potpunosti jasno o tome šta je zaista dešava ovde. Hvala ti na tvom vremenu.

HH: Zaista si se 'sreo' sa nama (Luciferom) ranije, u mnogim prilikama. Zajedno smo radili na raznim zadacima Ve?a i Konfederacije. Koristi svoj dar komunikacije "Snovima" (koje su važne komunikacije sa tvojom NadDušom i mnogim drugim Izvorima informacija pri ?emu je info " skinuta ") da se "prika?iš" na svoju unutrašnju banku podataka. Po?eti da snimaš sve ?ega se se?aš po bu?enju i ne odustaj od postupka, iako je teško u po?etku. Polako ?eš da nalaziš smisao u informacijama koje se "skidaju" u tvoj podsvesni um. Kada postaneš vešt u tome i možeš da koristiš svoje "Snove" kao metod unutrašnje komunikacije, pitaj našeg Beskona?nog Kreatora da te podseti na tvoje vreme u Zeta Reticuli sistemu. Tada ?eš se setiti našeg poslednjeg perioda zajedni?ke Službe, nadam se sa mnogo ljubavi.

Nažalost, moje vreme ovde je dozvoljeno samo do petka, tako da verovatno ne?emo komunicirati ponovo nakon ove poruke. Dakle, želim ti sve najbolje sa tvojim Zadatakom ovde prijatelju, kako individualnim tako i onim tvoje Grupne Duše. Molim našeg Beskona?nog Kreatora da blagosilja i vodi tvoj put. Radujemo se našem susretu na "drugoj strani" kada se ova velika vožnja završi.

Neka Naša Ljubav, Mudrost i Mir bude sa tobom.

ATS: Spomenuo si Alcyone … interesantno je da postoji mapa neba sa njom na Huverovoj brani. Tu je i kompas, uokviren znacima zodijaka.

HH: Dabome. Baš kao u Hollywoodskim produkcijama. Mi krijemo Istinu na otvorenom. Ono što je ?ove?anstvu ponu?eno kao "Nau?na fantastika", je mnogo ?eš?e, ustvari Nau?na Istina.

ATS: Šta krilate statue, naru?ene od strane US vlade, koje ?uvaju ulaz u branu zaista predstavljaju? Da li je bilo koji od ove zbirke nebeske simbolike koja se može na?i tamo povezana sa tvojim Luciferian/vanzemaljskom/ravnodnevnica/transformacija planom?

HH: To je zapravo vrlo jednostavno. Primeti?ete da stopalo upire direktno dole ka zemlji, a ruke i vrhovi krila upiru direktno u nebo. Životna Energija te?e u ljudski um/telo/duša kompleks iz zemlje kroz noge. Inteligentna energija od Beskona?nog Kreatora te?e odozgo na dole i kroz krunsku ?akru. Krila predstavljaju naše (Luciferovo) unutrašnje Božanstvo. Tako?e ?ete primetiti da figura sedi. "Sedište naše (Luciferove) Mo?i spaja Nebo i Zemlju, i sve mora pro?i kroza nas".

ATS: Druga pitanja koja imam, i žao mi je ako si ovo objasnio. Da li su ove krvna linije bogate, kao što i ve?ina pretpostavljam, ili naizgled obi?ni ljudi (uklju?uju?i i poznate li?nosti, politi?are, itd), koji se mešanju sa društvom, idu relativno nezapaženo, ali i dalje doprinose vašem delu u velikom nacrtu stvari?

HH: Imena koja su vam poznata, nemaju stvarnu mo?. Naravno, "izgleda" da imaju puno mo?i, onako kako zemaljske duše vide mo?. Naše bogatstvo ?ini da "poznati" milioneri i milijarderi i korporativne glavonje izgledaju kao de?iji džeparac. Naš bogatstvo je bogatstvo Familije, koje se prenosi nizom generacija tokom hiljada godina. Pravo bogatstvo me?utim, je znati duboko u svom srcu, da ste vi i vaš Beskona?ni Kreator, Jedno. "Ištite najprije carstva 'Božijega' (Beskona?nog Kreatora), i ovo ?e vam se sve dodati."

ATS: Dakle, deo ovog pitanja bi tako?e moglo biti, da li su svi svesni da su deo ove krvne linije, ili su neki od ?lanova nesvesni za ovu vezu koju imaju? Da li su obavešteni o ovome u odre?enom uzrastu? Na primer, kako i sa koliko godina ti je re?eno za pripadnost?

HH: Da. Ako si Krvna linija (Familija), onda si ro?en u njoj, i podignut na ovaj na?in, od ro?enja. Ne postoji drugi na?in. Želim da budem jasan po ovom pitanju Krvnih linija. One koje znate, su zemaljskog porekla. Da, oni imaju svoje mesto u Familij, ali Prave linije Mo?i, ne poti?u sa ove planete.

ATS: Verovatno sam našao ovo najvažnijom stvari do sada (da je Negativnost alat za Duhovni razvoj). To mi pomaže da razumem odgovore na neka od pitanja koja sam postavio.

HH: Drago mi je. To jeste najvažnija stvar koju sam izneo.

ATS: Nažalost, njegova konotacija osloba?a "Novi svetski poredak" ve?ine optužbi.

HH: To zavisi od tvoje perspektive. Da li ublažava Negativnost koju smo stvorili? Ne. Da li ublažava bol i patnju koju smo izazvali, i koju izazivamo na planeti? Ne.

Da li ublažava zatvaranje našeg scenarija Kraja Igre, i uskoro izlaska i otvorenog nu?enja da "spasemo" propale politi?ke i finansijske institucije sa našim cenjenim vo?stvom? Ne.

Da li to zna?i da treba da odustanete i hranite Negativnost? Ne.

Da li to olakšava da ?emo morati da provedemo Ciklus u Karmi?koj restituciji, da se izbalansiramo o?iglednu Negativnost sadašnjeg života? Ne.

Da li to zna?i da treba da koristite Negativnost kao alat što i jeste, da vam pokaže ono što vi niste? Da.
Zapamtite, uvek, da je to prelepa Igra koju igramo ovde i ko-kreairamo, zajedno sa našim Beskona?nim Kreatorom. I da smo "van scene" (izme?u života) mi najbolji prijatelji, i da niko zaista ne "umre", i da niko zaista ne "pati", osim u Igri. Igra nije Stvarnost. Stvarnost je Stvarnost, i vi imate Mo? da Izrazite svoju Stvarnost u okviru Igre, kada jednom nau?ite kako da to uradite.

ATS: Ti u suštini kažeš da duša može da izabere samo pozitivnost u svetu gde postoji i negativnost. Ako nema protagoniste u ovom svetu, ne bi bilo mogu?nosti za ljudsku dušu da izabere 'dobro' ili 'zlo' i tako dokaže na duhovnom nivou da zaslužuju jednu životnu sudbinu posle smrti u odnosu na drugu. Ako smo samo imali pozitivnost kao izbor, mi bismo saznali ništa, a naše duše bi uspele da dokažu ništa.

HH: Ta?no tako. To je razlog zašto smo došli. To je velika Žrtva za nas. Teško je razumeti unutar mentalnih granica 3. Denzitetskog životnog iskustva, mi to radimo, jer vas Volimo.

ATS: Jako osnovan koncept ali je do sada uspeo da mi promakne. Nažalost, za one od nas koji vole svoje zemaljske egzistencije (ili ta?nije, potencijal koji ima), prili?no je teško pomiriti se sa konceptom kojim su patnja i ropstvo prirodni kao i ljubav i sre?a i da jedino posle ove zemaljske egzistencije možemo ikada biti slobodni.

HH: Razumem. Naš posao je da obezbedimo Katalizator. Vaše je da ga koristite. Možete li pogledati dalje od onoga što vam vaše o?i pokazuju, i da prona?ete i izrazite Ljubav i Sre?u u svetu Straha i Nevolje? Ako možete, bi?ete kao Svetionik Svetla u Tami. Da li ?ete podle?i Tami, ili ?ete stajati i sijati vaše Božansko Unutrašnje Svetlo? Samo vi možete doneti tu odluku za sebe.

Razmislite o ovome:

Ako je Jedan Beskona?ni Kreator, Beskona?an, i stvorio je sve što jeste (kao što i jeste, i stvorio Je), onda nije li Beskona?ni Kreator u svim stvarima?

Kada možete videti Božansku iskru Beskona?nog Kreatora, ?ak i u onima koji bi da vam naude, snažan stisak iluzije ?e po?eti da gubi vlast nad vama.

"Ljubite 'neprijatelje' svoje, blagosiljajte one koji vas kunu".

ATS: Hvala ti Hidden_Hand. Bez obzira da li si stvaran ili ne, sigurno je da si me naterao da razmislim i u?im.

HH: Veoma si dobrodošao. Ja jesam stvaran, ali da li bi bilo bitno i da nisam? Zapamtite, to ko je glasnik nije od najve?e važnosti, ve? sama priroda Poruke. Želim ti sre?u na tvom putovanju Ku?i. Vide?emo te na drugoj strani i svi ?emo se dobro ismejati ulogama koje smo imali u ovoj velikoj drami.

ATS: Da li postoji na?in da se prekine ovo ograni?enje? Zato jer bih mogao biti samo jako lenj ili pod ovom vrstom ?ini i hteo bih da znam kojom. Da li paraliza tokon sna ima bilo kakve veze sa tim, jer mi se dešava to s vremena na vreme sa ili bez senke figure.

HH: Postoji. Istraži i primeni Psiho tehnike zaštite. Postoji mnogo informacija na internetu, tako da ne treba da trošim ovo malo vremena koje imamo na to. Pro?itaj sa više sajtova, i slušaj svoj Unutrašnji Glas. Tvoja Duša ?e te voditi, ako je pitaš. Ona govori jezikom Ose?anja. Kada jednostavno "ose?aš" da je tako, obi?no i jeste.

Ne, paraliza spavanja nije povezana sa tim. To se dešava kada se tvoj mozak "probudi" iz stanja sna pre tvog tela. Dok prolazi kroz REM faze dubokog sna, prirodno je da vaše telo postane paralizovano tokom REM faze ciklusa, kako bi spre?ilo mogu?e povrede dok sanja. Ponekad, kada se probudi suviše brzo iz sna, vaše telo jednostavno misli da i dalje sanjate, a time i REM paraliza i dalje traje neko vreme, obi?no dok se ne "prodrmate" i probudite, ?esto zbog poteško?a da se diše.

ATS: I drugo pitanje. Da li je mogu?e da naša esencija bude uništena u dolaze?im vremenima ili je to samo još jedna od taktika plašenja?

HH: Ne. Vaša suština nikada ne može biti uništena. Vi ste jedinstveni deo Jednog Beskona?nog Kreatora. Vi ste Ve?na Duša, koja trenutno prebiva u fizi?koj ljusci koju biste mogli da nazovete "zemaljsko-odelo". Vaše zemaljsko-odelo ?e nestati, ali VI ne možete umreti. Ništa ne može uništiti Beskona?nog Kreatora, te vi i Beskona?ni Kreator, ste Jedno.

ATS: Ja idem na posao da bih platio svoje ra?une, živim dobar život sa prijateljima, voljenima, ljudima do kojih mi je stalo. Ja sam u suštini dobra osoba, ali imam ?itav niz emocija, kao "živ" ?ovek, odnosno, ljubomoru, mržnju, itd mislim da bih mogao sebe da opišem kao 'mlakim' ako bih koristio tvoj izraz.

Kako mogu ja kao pojedinac da prihvatim ono što ti kažeš, za "istinu"?

HH: Niko to ne traži od tebe. Nikada ne uzimaj ono što ti drugi kaže za "Istinu". Vaš cilj ovde je da prona?ete svoju Istinu. Ponekad, drugi mogu da vam pomognu da to u?inite nude?i orijentaciju, ali da bi njihova Istina postala i vaša, ona mora pro?i kroz test vašeg razumevanja. Sedi mirno u meditaciji, i pitaj Beskona?nog Kreatora da te vodi na tvom putu. Razmišljaj o onome što sam rekao i slušaj svoja unutrašnja ose?anja. Ona su jezik tvoje Duše.

Koristite sve vaše Negativne emocije kako nastanu, kao alate što zaista i jesu. Uvežbajte da primetite kada se Negativnost pojavi u vama. Kada uhvatite sebe kako projektujete Negativnu misao, imajte na umu da je svaka misao kreativna, i zapitajte se da li je to zaista ono što želite da kreirate?

Potrebno je neko vreme da se postane vešt, ali ne odustajte. Nastavite da primje?ujete obrasce svojh Negativnih misli kako nastaju, i tako, samo izaberite ponovo, i izaberite odgovor koji je više Pozitivan. To se zove 'raditi na sebi', i to je glavni razlog koji ste izabrali da bude ovde sada. Da radite na sebi. Želim Vam sre?u u procesu transformacije.

ATS: Tako?e sam pro?itao tekst, preko linka, nekog koji sebe naziva "Insajder", iako su njegove / njene poruke bile manje sofisticirane od tvojih. Da li je on bio tvoj prethodnik? Jedan od tvoje sorte zadužen za ovo "razotkrivanje"?

HH: Dobro pitanje. Upravo sam prošao kroz taj materijal. Bilo je veoma interesantno. Ne, nije "moj prethodnik ", i nije razotkrivanje koga sam prethodno bio svestan, da je došlo iz moje porodice, bilo bi veoma ?udno. Mada prime?ujem da je i sam izjavio da je "od manjine", kao i neke tragove u njegovom pisanju koji mi daju jako dobru ideju iz koje.

Rekao bih da njegov materijal ta?an nekih 60%. Imam ose?aj, da nije namerno ubacio neta?ne informacije, ve? jednostavno ne poseduje "ve?u sliku". Ako je iz "manjinske" grupe kao što verujem da jeste, to bi imalo savršenog smisla.

ATS: Dakle, kada Žetva do?e, moje vreme ovde se završi i ova svesna ljuska nestane, šta onda? Šta se dešava sa mnom? Šta se dešava sa mojim prijateljima i voljenima? Da li ?emo mi, i pod mi, mislim velika velika ve?ina nas koji poseduju ovu planetu, ovu dimenziju, denzitet, ve?inom biti u neznanju o doga?ajima koje predvi?aš?

HH: To je dobro pitanje. Volim pitanja koja dolaze iz srca.

To zavisi od okolnosti koje se ti?u tvojih kona?nih trenutaka ovog odre?enog Života. Na primer, recimo da fizi?ki aspekt tebe uradi onu stvar koje se zove "umre" u toku narednih zemljskih promena, odmah ?eš se vratiti u tu ?udesnu oblast u kojoj prebivamo izme?u inkarnacija, koju zovemo vreme/prostor ili "anti-materija". Ovo je mesto koje ljudi nazivaju "Nebo". Tamo ?eš se susresti sa svima onima koje voliš, a koji su tako?e "umrli" u toku ovog životnog iskustva, i uživati u predivnom i emocionalnom sjedinjenju. Sasta?eš se sa tvojom Grupnom Dušom i tvojim Duhovnim U?iteljima. Mi svi zadržavamo deo naše Energije Duše na 'drugoj strani' kada do?emo ovde. U zavisnosti od nivoa težine životnog iskustva koji smo izabrali, nosimo više ili manje od naše Energije sa nama. Za prose?an "Životni vek", mi obi?no ponesemo izme?u 60-80% naše Duševne Energije u inkarnaciju sa nama. Dakle, ?ak i ako su se oni koje volite ve? vratili nazad u svet Duha i ponovo inkarnisali na novu avanturu, još uvek ?e biti deo njihove Energije tamo da se sastane sa vama i poželi vam dobrodošlicu Ku?i. Nakon toga ?ete proceniti vaše životno iskustvo sa vašim U?iteljima, i nau?iti lekcije iz svojih uspeha i svoje grešaka. Tada ?ete provesti vreme u u?enju i odmoru, pre nego što po?nete da planirate svoju narednu inkarnaciju.

Za one koji fizi?ki ne "umru", pre no što Velika Žetva do?e, desi?e ?e se trenutak "nulte ta?ke vremena", gde ?ete uživati u estati?nom spajanju sa Beskona?nim Kreatorom, daju?i vam divan podsetnik i potvrdu o tome ko i šta zaista jeste, pre no što see veo zaborava ponovo spusti na vas, i bi?ete preba?eni na mesto koje vas ?eka, u zavisnosti o toga da li ?ete nam se pridružiti u 4-tom Denzitetu Negativnom (malo verovatno), Diplomirate na 4-ti Denzitet Pozitivni (mogu?e) ili odete na drugu sli?nu 3. Denzitetsku planetu (za "mlakonje") da i dalje svoje u?enje kolikogod Ciklusa da vam je potrebno da bi diplomirali na 4. Denzitet Pozitivni. Oni u ovoj kategoriji ne?e zapamtiti ništa u vreme svoje tranzicije, bi?e kao da se ništa se nije promenilo, osim što ?e zadržati se?anje na vaše iskustvo "nulte ta?ke" da vas ohrabri. Ne?ete se se?ati nedavnih iskustava Žetve u ovom životu ovde. Bi?e kao da ste svi imali neko misti?no iskustvo, a život ?e se nastaviti "normalno" za vas.

ATS: Teško mi je da ti poverujem, a opet odgovoriti i informišeš na veoma sofisticiran na?in, to je prili?no intrigantno .....

HH: To je dobro. Ne želim da mi slepo veruješ. Previše ljudi na ovoj planeti provode ceo svoj život rade?i i misle?i ono što drugi kažu da je istina.

Ono što želim, jeste da moje re?i postanu Katalizator za tebe. To je ono što smo ovde došli da radimo. Ako moje re?i izazovu, ?ak i samo za trenutak, da se zaustaviš na kratko i proceniš ono što ti "misliš" da ve? znaš o prirodi života, i uzimaš zdravo za gotovo kao ta?no (jer "svi u to veruju "), onda ?e moje vreme biti dobro utrošeno. Moja želja je da postaneš Autenti?no Ljudsko Bi?e, koje misli i ose?a, i odlu?uje sam za sebe šta "ose?a" kao Istinu. Želim ti dobro u tvojm naporima.

ATS: Ne možeš da daš niti jedan najmanji dokaz da ovo nije prevara iako bi to bilo neverovatno lako da u?iniš, da si onaj koji tvrdiš da jesi.

HH: Ne?u. Ne ne mogu. Velika razlika.

Ovo nije trebalo da bude pouka ispunjenja proro?anstva.

Ako mislite da sam ja mislio da ?e mi se slepo verovati, ili ?ak hteo da se to desi, veoma grešite. Ja bih bio razo?aran da je tako, jer onda ne biste nau?iti ništa iz mog vremena ovde. (Ne vi li?no, mislim 'vi' kao ljudi generalno).

Moj zadatak ovde, kao što je bio moj zadatak inkarniraju?i se ovde hiljadama godina, jeste da obezbedim Katalizator. Da se zamislite. (Opet, ne, vi li?no, mislim generalno).

Ako bih ti dao "dokaz" koji tražiš, da predvidim stvari i sutra se sve to desi pred tvojim o?ima, ljudi bi verovatno uzeti sve što sam ovde rekao za "Jevan?elje". To bi bilo katastrofalno da se desi, jer ne bi nau?io ništa za sebe.

Ne radi se o meni. Ja sam samo glasnik. Radi se o vama (opet, generalno gledano), i onome što radite u odnosu na Katalizator. Preispitajte ono što "mislite" da znate o stvarnosti. Tražite Beskona?nog Kreatora u vama, i pitajte To da vas vodi.

"Ištite i da?e vam se: tražite i na?i ?ete; kucajte i otvori?e vam se".

ATS: Ja sam Mason 32. stepena, mada ako si stvarno osoba iz plemenite krvne linije zna?eš da to ne zna?i ništa.

HH: Ako si Istinski dostigao nivo "Vrhovnog Princa Kraljevske Tajne" kroz Škotski Red, ili onaj od "Red Viteza Templara" kroz Jorkški obred, a nisi u?en o Istinama Kreacije, onda bih bio vrlo zainteresovan o tome kojoj oblasnoj Loži pripadaš, jer kao što bih voleo da govorim sa tvojim trenutnim Uvaženim Starešinom.

Naravno, u potpunosti razumem i poštujen, ukoliko ne želiš da takvi li?ni podaci postanu poznati javnosti ipak.

Naravno. ono što si rekao u drugom post o tome da postoje samo tri stepena je istina, za one koji poha?aju Plavu ili Zanatske Ložu, ali kao što si izjavio da si 32. stepen, držim da si ili od Škotskog Reda, ili ekvivalenta Jorkškog Reda.

Nadam se da ?u biti u mogu?nosti da li?no prisustvujem doga?aju u slu?aju da si ikada pozvan da napreduješ dalje iznad 33. Stepena. Voleo bih da ja dobijem zadatak da te predstavim Luciferu. O?ekujem da ?eš se verovatno vratiti i re?i kako nema daljeg napredovanja iznad 33eg. Pa, ako budeš imao sre?e, na?i ?e se lepo iznena?enje za tebe, u perspektivi. Iskreno se nadam da ?eš sti?i dotle.

ATS: To što ponavljaš provaljene (debunked) teorije zavere ukazuje upravo na to da si ovde radi prevare.
HH: Ta re? " provaljeno" me uvek do srca nasmeje. Neki ljudi izgleda da misle da prosipanje re?i " provaljeno " na sve strane zna?i da je to stvarno i tako. Ogromna ve?ina " provaljivanja " ima više rupa u sebi da bi "teorija zavere" i bila utišana. Samo dovoljno "ljuske" da pomogne onima koji zaista ne žele Istinu da bude Istinita, da nastave da veruju da to nije, tako da mogu da zabiju svoje glave nazad u pesak na još neko vreme.

U svakom slu?aju, moram nastaviti sa pitanjima od onih sa otvorenim umovima, ostavljam vas sa mojim pozdravima, nastavite u dobrom maniru.

. . .

ATS: Tokom mog života povremeno sam posezao za molitvom, nekim formalnim i nekim ne sa istinski zapanjuju?im i gotovo trenutnim fizi?kim rezultatima. Primio sam ove rezultate srcu kao li?ni dokaz da neka viša sila ili sile može da odgovori na smislen na?in barem meni a i mozda svima; Ipak, ne isklju?ujem mogu?nost slu?ajnosti. Iz tvoje perspektive, molim te, da li bi bio ljubazan dovoljno da malo rasvetliš ovaj fenomen.

HH: Ne postoji takva stvar kao slu?ajnost. Ništa se ne dešava slu?ajno.

Život je u stalnom procesu komunikacije sa nama. Samo uglavnom, ljudi su previše zauzeti da bi primetiti.
Naš Beskona?ni Kreator žudi da bude blizu nas. Zaista, on je bliži nego što bi ve?ina želela da poveruje, samo ga ne prime?uju. Kako prolaze pored njega na ulici svaki dan, kad im vra?a kusur u prodavnici, kada je ušuškate u krevet i poljubite za laku no?, kada ga zgnje?ite dok tr?i duž zida vašeg kupatila prema njegovoj mreži. Kada nema nikog drugog u sobi, sem "tebe".

Glavni razlog zbog koga ljudi nemaju odgovor na svoje "molitve", je zato što stvarno ne veruju da ?e im biti odgovoreno. Nemojte imati "veru" u našeg Beskona?no Kreatora, imajte Poverenje u njega. Najmo?niji oblik "molitve" je Zahvalnosti. "Jer pre i no što zatražiš, ve? sam ti dao." Zahvalnost, je znati da je naš Beskona?ni Kreator je obezbedio za vas, kao što je i obe?ao, i biti zahvalan za to, ?ak i pre nego što vidite rezultate. Što više verujemo u našeg Kreatora, više rezultata ?emo dobiti.

Život nam daje ono što o?ekujemo da ?emo dobiti. (Jer su sve misli Kreativne). Ako ustanemo, i o?ekujemo da ?emo imati loš dan, ?eš?e nego ne, to je upravo ono što ?emo dobiti.

Ali ne zaboravite, da to tako radi na oba na?ina.

ATS: I ovaj bi bio marioneta prevaranta (novo ime, sve poruke u ovoj temi, deluje kao trener OP-u), stvoren da mu / joj da auru kredibiliteta.

HH: O živote. Ti se zaista o?ajni?ki loviš za slamke. Svaki Administrator može da da vidi da li koristim više naloga. Bio bih više nego sre?an da Administrator može re?i da li je tako. Jer ne koristim. Dva naloga ?e se pojaviti u vezi mene. "Hidden-Hand", moj prvi onaj za koji nikada nisam dobio potvrdu e-mailom, i ovaj, "Hidden_Hand", za koji sam dobio potvrdu.

Moj Beskona?ni Kreator mi daje jedini "kredibilitet" koji mi treba, ili koji želim, ako tako ho?eš.

ATS: Hidden_Hand, uživao sam ?itaju?i tvoje postove, ako ni zbog ?ega onda zbog neobi?ne (za ATS "bukadžiju" u svakom slu?aju) ?injenice da nisu izrešetani sa lošim pisanjem, gramati?kim i greškama u kucanju. Mogu li da uz dužno poštovanje preporu?im da izabereš drugo mesto slede?i put? (Volim Project Camelot recimo). U svakom slu?aju i dalje ?itam sa otvorenim, ali skepti?nim umom.

HH: Hvala. Svesni smo Projekta Kamelot. Oni se bave izuzetnim radom. Iako nisam bio svestan da i oni imaju forum, ako je to ono što sugerišeš? Nije baš moje podru?je da se bavim internetom. U stvari, ja retko imam vremena da iza?em na nj. Prili?no sam uživao ovaj put obra?aju?i se drugima preko "sajber-prostora".

Pa, ako si raspoložen za igru "zadatka", ili možda neko drugi, ako ti nemaš vremena, li?no bih bio sre?an da neko sredi ovu temu (bez "prekida") tako da se pojavi poruka sa samo pravim protokom pitanja i odgovora, i postavite ga tamo u jednom komadu, ako tako želite. Kao što sam ranije pomenuo, izabrao sam ATS jer sam bio pouzdano informisan da je to jedan od foruma sa višim nivoom inteligencije i razmišljanja me?u ?lanovima. Sve u svemu, iz mog iskustva ovde, mogu da se složim sa tim.

Mada, ako misliš da bi bilo od vrednosti Kamelotu, svakako si dobrodošao da proširiš ovu poruku. Što više ljudi može do?i do nje, tim bolje.

ATS: Imam vrlo malo snova ovih dana, ali sam imao jedan sino?, i to me je nateralo da ti postavim pitanje. Iznena?uju?e da je od svih tema koje univerzum ima da ponudi, nudi mi ovo.

HH: Ništa slu?ajno, gospodine, ništa slu?ajno.

Snovi su klju?ni metod koji naše Duše koriste da razgovaraju sa nama. Svesan um je previše zauzet i ometen najve?i deo vremena, da ?uje šta Duh ima da kaže. Tako da ima tendenciju da umesto toga koristi podsvest.

ATS: Hidden_Hand, ja sam ceo moj život tražio blizu i daleko odgovore na pitanja.

Kada ?itam tvoje re?i primoran sam da istražim iznutra njihovo potpuno zna?enje i istinitost. Prisiljen sam da ih ispitam do kraja. I ja sam zadužen da ih uporedim sa istinom u meni.

HH: To je upravo na?in kako bi trebalo da bude. Opet, savetujem vam da NE prihvatate slepo ono što ja kažem za "istinu". Nikada mi nije bila namera da bilo ko na?ini takve greške u rasu?ivanju. To ne zna?i da moje re?i nisu ta?ne, ve? da svako mora da ih odmeri, razmišlja o njima, i odlu?i za sebe u svetlu svoje intuicije i unutrašnjih ose?anja, bez obzira da li vam ove re?i "zvu?e" Istinito.

ATS: Hidden_Hand, moje pitanje koje ti postavljam je, uz najve?e poštovanje i poniznost, pred Kim ?eš stajati kada svi budemo pozvani ku?i?

HH: Mi ?emo stajati kao i svi, pred našim Jednim Beskona?nim Kreatorom.

Mi ve? znamo šta nas ?eka, u našem dolaze?em 4-to Denzitetskom Negativno Polarisanom svetu. Mora?emo da iskusimo Negativnost naše sopstvene kreacije i spoznati kako to izgleda. Mora?emo da odradimo Karmi?ki efekat naših dela. Ali u isto vreme, znaju?i da je ovo prelepa i zapetljana igra koju svi ovde stvaramo zajedno, mi tako?e znamo da ?emo biti nagra?eni sa srda?nim "hvala" i "posao dobro ura?en", za Žrtvu koju smo napravili zbog vas, u donošenju ovog Negativnog Polariteta u vašu Igru, da možete ga koristite mudro, da biste videli ono što vi niste.

Hvala ti na tvojim pitanjima, želimo ti sve najbolje i molimo našeg Beskona?nog Kreatora da blagosilja tvoj put.

ATS: S obzirom da odlaziš u petak zainteresovan sam za pronalaženje verifikacije drugih mogu?ih izvora informacija o ovom znanju. Pomenuli si "RA" kanalisanja, ali vidim sli?nosti i u tri druga izvora koja se pominju u ovom i ostalim forumima na internetu. Bio bih zahvalan za tvoju ocenu informacija koje dolaze iz ovih izvora u svetlu tvojih poruka. Oni su ACIM (Kurs ?uda, navodno kanalisan od Hristosa), Edgar Kejsi Materijal (u kome je RA entitet možda imao udela), i "Terra Radovi". Da li mogu oni od nas koji traže da nastavimo naše razumevanje ovih pitanja na?i neku korist iz ovih izvora?

HH: ACIM ima neke osnovne istine u sebi, uglavnom duž linije od Zakona Radijacije i Privla?nosti, ali tako?e obiluje neistinama.

Nisam svestan "Terra Radova".

Rad Edgara Cayce-a je zna?ajan. Postoje mnoge distorzije u njemu, ali za one koji su otvorenog uma, ima mnogo ?vrstog mesa da se zagrize iz ?itanja istog. Neka vam um bude otvoren, ali sve procenite (kao što i treba sa svim filozofijama koje dozvoljavate da u?u u sveti prostor vašeg uma) i prihvatite Istine koje odjekuju u vama.

ATS: Tako?e si spomenuo prethodna 2 kontakta (1999 i 2003) možeš li da baciš nešto više svetla i budeš precizniji oko tih izvora jer pretpostavljam ih ne treba smatrati privilegovanim onima koji pitaju?

HH: Na nesre?u, to je van moje nadležnosti. 2003 materijal je uklonjen od strane administratora sajta nam kom je podeljeni jer su smatrali da je "uzrok previše kontroverzi", a 1999 materijal nije izdat iz istih razloga kao i što sad ovde delim. Mnogo je bilo Istine u njemu, ali naši ciljevi su se promenili na više na?ina od tog vremena, i bilo bi pogrešno za mene da vas uputim u tom pravcu sada, u stvari, dobio sam posebno uputstvo mojih starešina da to ne u?inim. Žao mi je.

ATS: Hvala ti za pomo?,

Namasté

HH: Dobrodošao si. To je divna re? za kraj komunikacije sa tobom.

Ako bi svako iskreno živeo po svojoj suštini, "da prepozna i oda po?ast božanskoj iskri u svakom od nas" mi bi bili na putu masivne Pozitivne Žetve.

Namasté i tebi. Pitamo našeg Jednog Beskona?nog Kreatora da te blagosilja i vodi na tvom životnom putu.

ATS: Pitam se da li je Hidden_Hand pro?itao nešto što se zove Zakon Jednog. Samo sam malo bacio pogled na to (pošto sam naleteo na isto, ?itaju?i ove postove) ... ali to je jako sli?no H_H odgovorima ovde.

www.lawofone.info

Dakle, da li je ovo izvor prevare, ili je ta knjiga, "istina?" Možda bi H_H mogao odgovoriti ...?

HH: Ja sam se ve? osvrnuo na ovo (Ra materijal) ranije u temi. Kao što sam tada rekao, da, to je najta?nija informacija javno dostupna na ovom svetu trenutno i ja je preporu?ujem za ?itanje, svakom sa znatiželjnom umom.

Pro?itao sam neke, ali ne sve knjige kada su prvi put izašle, pre nekih 25 godina, ili tako nešto, i veoma je sli?no znanju koje moja Familija ima i prenosi se mnogim mnogim generacijama.

Ta?nost je nekih 85-90%. Greške su se pojavile kada je kanal bio slab i nisu bile namerne. Poznajemo Ra (entitet) veoma dobro, i drago nam je da ?ak i sada i dalje rade ovde na ovoj planeti "iza kulisa", na pripremi Velike Žetve.

Mislim da sam u toku sa vašim pitanjima sada, a ako sam propustio neko (koja su nevažna, poput koji auto vozim na primer), onda molim vas recite.

Imamo još dve nedelje zajedno, a onda ?u morati da odem. Radujem se sutrašnjem susretu.
 

Stranica 3 od 5 Sve stranice