Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prepoznavanje vanzemaljskih dezinformacija

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Prepoznavanje vanzemaljskih dezinformacija (trenutno prikazana)
  2. Drugi dio
  3. Tre?i dio
  4. ?etvrti dio
  5. Peti dio
  6. esti dio

Prepoznavanje vanzemaljskih dezinformacija

 

 

Orginalni naslov teksta:

Discerning Alien Disinformation


Autor: montalk
Izvor: www.montalk.net

Prevod: B.P.
 

Prvi dio

Teme: predstoje?a Objava / Tipovi vanzemaljaca i njihove sposobnosti / Sposobnost razumijevanja motiva vanzemaljaca / Skrivena strana prisustva vanzemaljaca: sposobnosti prikrivanja, etva emocionalne energije, programiranje uma / Manipulacija vremenskih linija kroz mijenjanje masovne svijesti / Karakteristike dezinformacija / Uobi?ajeni na?ini dezinformisanja / Analiza specifi?nih primjera vanzemaljskih dezinformacija / Skriveni red iza kontradiktornih informacija / Analiza primarnih tipova vanzemaljaca i njihova uloga u kontrolisanoj Objavi / Mogu?i scenario Objave / Trendovi koji nagovjetavaju taj scenario / Zato vanzemaljski plan i program napreduju tako brzo: o?uvanje kontrole kroz masovne i nagle promjene / Pozitivni vazemaljci i kako ih razlu?iti od prevaranata / Pregled ire slike i zaklju?ak.

Uvod

Za manje od jedne dekade, ?ovje?anstvo ?e se suo?iti sa jednom neporje?ivom javnom objavom o prisustvu vanzemaljaca. Kriti?ni izbori ili odluke koje ?e zatim uslijediti, pretvori?e se u tragi?ne posljedice ukoliko one budu donesene iz ignorantnosti, zbunjenosti, slabosti ili o?aja. Odatle, te odluke ?e se morati donjeti na bazi istinskih informacija, kako bi se mogla zatititi ljudska sloboda. Ovo je ?lanak na temu sticanja pronicljivosti koja ?e biti potrebna kod budu?eg ponaanja prema vanzemaljskim silama, kao i u?enja na osnovu njihovih sadanjih metoda obmanjivanja. Mi moramo uzeti u obzir mogu?nost prevare od strane vanzemaljaca, tako cemo morati biti u stanju da eventualne prevare prepoznamo i razotkrijemo.

Razlikovanje dobro?udnih i agresivnih vanzemaljaca je lagano. Mnogo tee pitanje je kako razlikovati pozitivne vanzemaljce od negativnih koji se pretvaraju da su pozitivni. Ovo pitanje je veoma vano jer zasnovano na istraivanjima koja ukazuju na to da nisu sve vanzemljske stranke iskrene, niti sve one imaju na umu nae najbolje interese. Ukoliko zlo?udne sile mogu podmuklo da imitiraju dobro?udne sile, onda svako ko odbija da uzme u obzir ovakvu mogu?nost , pove?ava svoje anse da postane rtva prevare. Oni koji malo dublje istrae pozadinu prisustva vanzemaljaca, neminovno ?e zaklju?iti da su takve varalice ve? ovdje na zemlji i da oni vode jedan psiholoki rat protiv ?ovje?anstva kako bi ga razoruali od razboritosti ili pronicljivosti i stvorili unutar ljudske populacije elju za njihovim neposrednim dolaskom i preuzimanjem uprave.

Ukoliko mi uspostavimo diplomatske odnose s ovim prevarantskim silama a da ih istovremeno ne razumijemo kao takve, onda ?emo biti osu?eni da ponovimo istoriju, po poslednji put. Sjetimo se kako su ameri?ki indijaci prodavali njihovu zemlju za jeftine ?in?uve i pogaena obe?anja ili kako ?ak dananji Amerikanci predaju svoje ljudske slobode tiranima u ime svoje sigurnosti. Ako se neto deavalo ranije, ta to spre?ava da se iste stvari ne ponove? Nita, osim svjesnosti da se ovaj put moe odlu?iti i postupiti druga?ije. Da bi sprije?ili tu mogu?nost, mi moramo biti svjesni naih prioriteta i razviti jedno razborito razumijevanje razlike izme?u pozitivnih sila i negativnih prevaranata.

Pitanje razlikovanja izme?u ovo dvoje moglo bi raskinuti konce kojim je povezana ova cijela prevara. Neki mogu odbiti ovu diskusiju na bazi pretpostavke da svi vanzemaljci moraju biti pozitivni i da ovakav jedan razborit pristup ovoj tematici ne predstavlja nita drugo do izraz jedne ksenofobi?ne paranoje. Dobro, moda oni ipak doputaju svojim predubje?enjima i mentalnim programima da se mijeaju s njihovom vlastitom sposobno?u prosu?ivanja. Na alost, takvi stavovi su danas prili?no uobi?ajeni uzimaju?i u obzir razmjere i finese cijele dezinformativne kampanje koja je organizovana od strane vanzemaljaca. Ona je tako suptilno skrojena prema slijepim ta?kama u ljudskoj psihi i ?ovjekovim emocionalnim slabostima, da su svi prevareni, osim onih najrazboritijih i intuitivno najpronicljivijih individua. Kako ona izreka kae, put u pakao je poplo?an najboljim namjerama: bez obzira na to koliko se ?ovjek trudio da ostvari mir, ljubav i napredak, bez istinske svjesnosti o nepredvi?enim potesko?ama, rezultati mogu biti upravo suprotni.

?vrsto sam uvjeren da pozitivni vanzemaljci postoje i da su aktivni u naem svijetu, me?utim, njihova priroda se ne uklapa sa ljudskim predrasudama i o?ekivanjima. S druge strane, vanzemaljci-prevaranti su oni koji se obla?e ruho naih naivnih nau?nih, kulturalnih, religijskih i duhovnih predubje?enja kako bi uljepali svoj imid.

Bez znanja o tome kako pozitivni vanzemaljci stvarno izgledaju, ljudi mogu prihvatiti pogrene alternative. Tako je moj cilj da u ovom ?lanku ispitam neistinite tvrdnje koje se propagiraju od strane varalica a u drugom dijelu ?emo prodiskutovati i istinsku prirodu pozitivnih vanzemaljaca. To bi trebalo obezbijediti jedan dobar temelj na osnovu kojeg perceptivni ?itaoci mogu formulisati njihove vlastite kriterijume, kad se o pronicljivosti radi.

Da bi penetrirao probleme s vanzemaljcima, ?ovjek mora imati dobru intuiciju, razvijenu vjetinu opservacije, on mora biti fleksibilan i bistar rade?i sa vjerovatno?ama i hipotezama, umjesto da stvari posmatra jednostavno u crno-bijelim dihotomijama. On mora razviti dobar njuh za prepoznavanje dezinformacija i mora biti upoznat sa najnovijim saznanjima do kojih se do sada dolo. Isto tako, on bi trebao imati jedno adekvatno li?no iskustvo kad se o ovoj temi radi kao i empati?nu sposobnost da osjeti neiskrenost ili nepotenje kod drugih. Ukoliko mu neke od ovih sposobnosti manjkaju, onda ?e on to morati kompenzirati koriste?i se vie onim to ima na raspolaganju.

Ti kvaliteti su upravo ono na ta sam se sam oslanjao kod istraivanja ovog vanzemaljskog scenarija, kojeg predstavljam u ovom ?lanku. To se trenutno uklapa sa svim to sam doivjeo, istraivao, saznao, vidjeo i intuitivno osje?ao u ivotu. ta podrazumijeva jednu dobru teoriju? To da ona ne moe da se opovrgne uz pomo? ?injenica, da je ona najednostavniji na?in za objanjavanje poznatih nam podataka, bez potrebe za ignorisanjem onih podataka koji bi ukazivali na suprotno; da ona pokazuje stvarnu vezu iza stvari koje su se prethodno ?inile nepovezanim, da se ona moe li?no ispitati i verifikovati, da je svi novi podaci stalno potvr?uju i da je u pore?enju sa alternativnim teorijama, ona najvjerovatnija i intuitivno najrezonantnija teorija koja se istinski poklapa sa iskustvima i opservacijama.

Tokom prolih 15 godina prou?io sam veliki broj knjiga, magazina, predavanja, dokumentarnih filmova, radio emisija, novinskih ?lanaka, vebsajtova, i nau?nih urnala koji su se bavili temom prisustva vanzemaljaca. Njih sam interpetirao upore?uju?i ih sa svojim li?nim iskustvima, koriste?i se intuicijom i kriti?kim razmiljanjem a uzimao sam u obzir i doivljaje ljudi kojima vjerujem. Iz svega toga sam sastavio jednu hipotezu koja nije jako kompleksna, u vezi s tim koje vanzemaljske vrste ovdje igraju glavne uloge, kakav je dijapazon njihovih sposobnosti, kakvi su tipi?ni na?ini njihovog ponaanja, kao i kakve su indikacije njihovih mogu?ih motiva.

Onima koji ele da prou?e neke od tih izvora, ovdje sam napravio jedan mali izbor. Imajte na umu da formulisanje jedne dobre teorije ne podrazumijeva pravljenje zakrpi uz pomo? otrcanih informacija, nego izvla?enje sutine iz svakog izvora i doputanje da se jedna ve?a slika sama postepeno pojavi.

UFOs and the National Security State Richard Dolan
Bogovi iz raja William Bramley
Atlantis, Alien Visitation, and Genetic Manipulation Michael Tsarion
The Mothman Prophecies John Keel
Projekat plava planeta Anonymous
Extraterrestrial Friends and Foes George C. Andrews
The Allies of Humanity, Book 1 and 2 Marshall Vian Summers

Secret Life David Jacobs
The Threat David Jacobs
Into the Fringe Karla Turner
Oteti Karla Turner
Masquerade of Angels Karla Turner
Chasing Phantoms Carissa Conti
The Love Bite Eve Lorgen
Alien Jigsaw Katharina Wilson
Silent Invasion Ellen Crystal
Milab Operations James Bartley
My Experiences (Grey, Pleiadeans and Oddities) fore

Secret of the Saucers Orfeo Angelucci
Son of the Sun Orfeo Angelucci
Far Journeys Robert Monroe
Infinite Love is the Only Truth David Icke
Donosioci novog svitanja B. Marciniak
Handbook for the New Paradigm George Green
Revelations of Awareness newsletters
Kasiopejske transkripte - LKJ
Talas Serija LKJ
Ra Materijal

Gods Gladiators Stuart Wilde
Dear God What is Happening to Us Lynne Grabhorn
The Case for the UFO Varo Edition Morris Jessup
CEVI Dr William Baldwin
Phil Schneider lectures
Alien Digest Ronald Rummel aka Creston
The Dulce Papers/Book Branton
Matrix I, II, IIIv1, IV Val Valerian
Leading Edge Research Journals Leading Edge Research
The Thunderbird Chronicles Michael Topper
Top Secret / Demon The Nexus Seven
The 33 Arks of Soul Resonance Investment Futures The Nexus Seven

The Stellar Man John Baines
Cracks in the Great Wall Charles Upton
The Incarnation of Ahriman Rudolf Steiner
Cosmic Pulse of Life Trevor James Constable

[Napomena: gornji naslovi su ujedno i aktivni linkovi; neki od orginalnih linkova su preusmjereni na besplatne izvore.]


Koliko god ova moja teorija bila ispravna ili neispravna, jedno je sigurno: stvarna situacija je mnogo komplikovanija od ovoga to sam ovdje iznjeo. Ako nita, ovo to slijedi predstavi?e jedan minimalan nivo koji je potreban da bi se prilo prou?avanju predmeta vanzemaljaca.

Opis primarnih vrsta vanzemaljaca

Po?e?u s jednim pregledom onih vanzemaljaca koji ovdje igraju primarne uloge: Grejsi, Reptilijanci, Mantidi i Nordici. Ovo ?etvoro se naizmjeni?no javljaju u vanzemaljskoj dezinformativnoj literaturi. Naravno, postoje i druge vrste vazemaljaca ali one nisu toliko prominentne kao ove ?etiri koje se pojavljuju iz jednog do drugog izvora. Odatle, presko?i?u ove manje poznate vrste i obrati?u panju samo na ove najpopularnije.

Grejsi su tip vanzemaljaca s kojim se naj?e?e susre?emo. Visoki su izme?u tri i pet stopa, sa neproporcionalno velikim, krukastim, glavama. Boja koe im varira od sive, pa do bijele i ima suvu ali veoma elasti?nu strukturu. Kosa i une koljke im nedostaju, nos i usta su im slabo razvijeni. Grejsi su pozanti po njihovim prominentnim o?ima, koje su sli?ne ma?jim a ponekad su potpuno prekrivene tamnim navlakama. O?i im mogu biti ve?e ili manje, okrugle ili oblika badema. Prili?no spretno se kre?u, ali nekako robotski i bez ikakve gracioznosti.

Za Grejse je pozanto da ih moe uhvatiti panika i da mogu biti frustrirani, me?utim, nedostaju im sloenije emocije, kao empatija, strast, ljubav a nemaju ni smisla za humor. To nam sugerie da je njihova svjesnost prvenstveno bazirana na primitivnom reptilskom dijelu mozga, dok je ostatak prioritiziran prema intelektualnim i psi-hi?kim funkcijama (psychic vidovnja?kim, prim. prev.). One osobine koje ih ?ine korisnim, kod njih su previe razvijene, dok su ostale redukovane. Oni su minimalisti?ka ivotna forma optimizirana specifi?no za svrhe, za koje je dizajnirana da obavlja.

Grejsi su geneti?ki inenjerisane, psi-hi?ki poja?ane radilice obdarene rudimentarnim osje?ajima i kompjuterski sli?noj inteligencijom. U njihovoj najosnovnijoj formi, oni su vjeta?ki inteligentni, podloni programiranju organski roboti, uzgajani u specijalnim kontejnerima uz pomo? prikupljenih biolokih materijala. Grejsi rade u grupama, me?usobno su povezani zajedni?kim umom, iako svaki od njih pojedina?no ima odre?en stepen autonomije.

Njihova DNA je modifikacija reptilskog genoma, optimizirana u pravcu maksimalizacije psi-hi?kih i kiberneti?kih kvaliteta. Kiberneti?ki zna?i da ih se moe kontrolisati sa distance, kada je to potrebno. Oni funkcioniu kao daljinske psi-sonde, avatari ili portali preko kojih svijest njihovih pretpostavljenih moe privremeno da operie. Tako, iako su oni u svom osnovnom stanju programirane a istovremeno inteligentne automacije s njihovom bazi?nom svjesnosti, lako bivaju zaposjednuti ili kontrolisani od strane jedne vanjske inteligencije, kad god ova smatra da je to potrebno.

Genom Grejsa moe ubrizgati psi-hi?ke (paranormalne/vidovnja?ke) i kiberneti?ke elemente u prijem?ive ivotne vrste preko procesa hibridizacije. Tako se proizvodi jedna nova rasa koja je psi-hi?ki (vidovnja?ki) potentnija ali ?ija je svijest mnogo podlonija kontroli. Visoki Grejsi koji se dre mnogo svjesnije i koji imaju vie individualiziranu svijest su jedan od ekstremnijih primjera toga, dok oni Grejsi u njihovoj bazi?noj formi predstavljaju samo male radni?ke drone; tako one prvo ?esto vidimo kako upravljaju ili obavljaju nadzorni?ke poslove nad grupama ovih drugih. Svaki stepen hibridizacije je ovdje mogu? kod bilo koje vrste, uklju?uju?i ljude i ivotinje.

Grejsi se ponekad javljaju u fizi?kom obliku a ponekad i u prividno eteri?nom. Oni mogu da variraju izme?u tih stanja zavisno od toga koliko duboko su projicirani ili dimenzionalno rotirani u nau dimenziju. Ukoliko su dovoljno duboko ovdje da dijele isti nivo s nama, onda ?e se ?initi naim ?ulima kao potpuno fizi?ka bi?a. Ukoliko se parcijalno projiciraju, onda ?e biti nevidljivi naim o?ima, ali ?e se motati unaokolo kako bi nas posmatrali ili uticali na nas. Grejsi se mogu intuitivno osjetiti i kad su nevidljivi naim o?ima, neke ivotinje ih mogu tako?e vidjeti a mogu se percipirati i kod astralnih projekcija, kao i kod promijenjenih stanja svijesti.

Neki od Grejsa nisu fizi?ka bi?a, nego samo misaone-forme koje su eteri?ke gra?e bez fizi?kih tijela, te kao takve nisu sposobne da se materijaliziraju u fizi?ki oblik. Njih obi?no koriste za opsijedanje (zaposijedanje ljudi pogledaj ?lanak Opsjednutost, na stranici Metafizika, vebsajta - galaksija.com, prim. prev.), uticanje na njih i pra?enje, dok se opipljivi Grejsi koriste za fizi?ke zadatke, kao to je npr. rukovanje sa ljudskim rtvama otmica.

Vanzemaljci koji normalno egzistiraju u drugim dimenzijama i kojima odgovara da u interakciji s ljudskim bi?ima ne moraju sami prelaziti dimenzionalne granice, mogu za te svrhe koristiti Grejse kao daljinske sonde pogodne za fizi?ko savladavanje, manipulaciju, i ekstrakciju otetih ljudi iz fizi?ke oblasti. To je zbog toga to su Grejsi uzgojeni uz pomo? koritenja biolokih materija koje poti?u iz naeg svijeta, tako da se njihova tijela sastoje od supstanci koje su ve? u rezonanciji s naom dimenzijom, to im omogu?ava da lake operiu unutar fizikalne ivotne oblasti. To je jedan od glavnih razloga zato Grejsi dominiraju u izvjetajima o otmicama.

Drugi razlog zato naj?e?e susre?emo Grejse je taj, to su oni veoma pogodni za isturanje naprijed od strane onih vanzemaljskih i vojnih frakcija koje iz stratekih razloga ele da sakriju svoje u?e?e u fenomenu otmica ljudi. U takve spadaju reptilijanske, mantidske i nordi?ke vanzemaljske vrste. Oni su nam poznati manje od Grejsa zato to se rje?e susre?u a i njihov broj je manji. To ne zna?i da su oni manje uklju?eni u fenomen otmica; oni upravljaju programom otmica iza zavjese i putaju Grejse da ovi samostalno obavljaju zadatke koji su im dodijeljeni, dok sami interveniu samo u slu?ajevima kada neka situacija to zahtijeva.

Reptilijanci su bi?a humanoidnog tipa s izgledom sli?nim aligatoru, uklju?uju?i vertikalne zjenice, krljuti a neki imaju i repove. Postoje razli?ite frakcije i tipovi Reptilijanaca, mada svi oni dijele karakteristike kao to su veoma visoka inteligencija a vrlo su dobri i takti?ki stratezi; neki od njih ?ak odli?no poznaju ljudske jezike. Samo jedna njihova manjina ima relativno benevolentnu orjentaciju, dok se za ostatak ?ini da su ?vrsto zaklju?ani u svojoj geneti?koj predispoziciji prema psihopatiji, sticanju mo?i i o?uvanju kontrole. Ovi drugi tako?e ?esto uzimaju u?e?a kod seksualnog silovanja, mu?enja i mutilacije ljudi.

Reptilijanci su transdimenzionalni i mogu se privremeno fizi?ki manifestovati u naoj dimenziji. Oni se obi?no dre svoje dimenzije gdje egzistiraju u jednom vie eteri?kom stanju i odakle mogu s distance da upravljaju Grejs-dronovima. Kada koriste nekog Grejsa kao interfejs, onda preko njega mogu crpiti energiju iz prestravljenih rtava otmica, koje ovi otimaju ili na neki manipuliu. Ta ivotna energija predstavlja izvor ishrane i mo?i za sve inter-dimenzionalne vanzemaljce negativne (OPS) orjentacije, poto ona slui njihovim eteri?kim tijelima i tehnologijama isto kao to fizi?ka goriva slue fizi?kim tijelima i tehnologijama. Reptilijanci se rje?e vi?aju nego Grejsi, a poznato je to da su oni i njihovi prepostavljeni.

Mantidi su bogomoljke veli?ine ?ovjeka s ljudskim proporcijama, trokutastim glavama sa velikim o?ima koje omotavaju glavu i dugim povijenim rukama. Oni se rijetko vi?aju osim u drutvu Reptilijanaca i Grejsa na njihovim brodovima. Svijest im je bez emocija, kalkulativna, me?utim, veoma efikasna u tehni?kim stvarima. Oni vjerovatno rade kao neka vrsta tehni?ara koja je specijalizovana za manipulaciju svijesti, mijenjanje vremenskih linija i dimenzionalni inenjering.

Nordici izgledaju kao kavkaski tip ?ovjeka. Obi?no imaju svijetlu kou, plavu kosu i svijetle o?i, mada neki mogu da imaju i tamniju kosu. U pore?enju s prosje?nim ?ovjekom, Nordik ima bolje razvijenu tjelesnu gra?u i neto ve?e o?i. Oni tako?e imaju razvijene telepatske sposobnosti i nadljudsku inteligenciju. Nordici su tako?e interdimenzionalna bi?a i normalno egzistiraju iza dimenzionalne zavjese, s tom razlikom to se neki Nordici mogu lake projicirati na nau ravan postojanja i zadrati se tu due, nego to su to u stanju Reptilijanci, Grejsi ili Mantidi. Oni se tako?e mogu neprimjetno umijeati me?u ljude.

Nordici se mogu podijeliti u tri kategorije. Oni koji rade s Grejsima i slue im kao posluni asistenti. To su vjerovatno klonovi ili sinteti?ki humanoidi, a ne pravi Nordici. Druga vrsta su Nordici negativne orjentacije (OPS) koji su vi?eni kako kontroliu i nadziru Grejse, Mantide i Reptilijance. Istinski Nordici su pozitivne orjentacije (OPD), imaju razvijenu individualnost, etiku, dok potuju i podravaju slobodnu volju.

Tako nordi?ka fiziologija sama po sebi ne prua nikakvu indikaciju o njihovoj orjentaciji ili namjerama. To je nadalje komplikovano mijeanjem pozitivnih i negativnih Nordika negdje u sredini spektra. Me?utim, kvalitativno govore?i, kod negativnih Nordika primjeti?emo - hladono?u u njihovim o?ima, kod pozitivnih toplinu, a kod sluga prazninu.

Uloga vanzemaljaca u istoriji ?ovje?anstva

One grupe vanzemaljaca koje su odgovorne za geneti?ki inenjering ljudske vrste i njeno rasijavanje po raznim svijetovima, vjerovatno nisu vie s nama. Me?utim, neke vanzemaljske vrste, uklju?uju?i ove gorenavedene, u poslednje vrijeme su napravile odre?ene modifikacije na ljudskom genomu. Te modifikacije uklju?uju geneti?ko programiranje ?ovje?anstva univerzalnim slabostima, sklonostima i manama. Drugu modifikaciju podrazumijeva stvaranje porodi?nih linija (krvnog srodstva, prim. prev.) specifi?nih osobina, predispozicija i namijena; posebno onih s odlikama borbene superiornosti, tenje ka politi?kom elitizmu ili nekim paranormalnim (psi) potencijalima. Nijedna od ovih vanzemaljskih grupa koje su danas ovdje prisutne nema pravo da pripisuje sebi zasluge za stvaranje ljudske rase, mada neke od njih to pokuavaju kako bi si olakale ostvarivanje svojih namjera.

Istorijski, mitoloki, religijski i arheoloki zapisi indiciraju da su vanzemaljci otvoreno ulazili u interakciju sa ?ovje?anstvom u naoj dalekoj prolosti. Bilo je tu nekoliko vanzemaljskih frakcija od kojih je svaka imala svoje sljedbenike me?u ljudima koji su na njih gledali kao na bogove i tako bivali uvu?eni u njihove predstave. Neto od toga je evidentno i u Starom Zavjetu. Na osnovu biblijske hronologije, ?ini se da je negdje od 1000-te godine pne, ljudsko-vanzemaljska interakcija po?ela da se sve vie sakriva, prelaze?i sa bogova koji su otvoreno hodali po zemlji, na njihove privatne susrete sa odabranim individuama u smislu subjektivnih vizija i neodre?enih svjedo?enja.

Dok je za ljudsko drutvo prisustvo vanzemaljaca izblijedilo, pretapaju?i se iz stvarnosti u mitove, vanzemaljske frakcije su i dalje nastavile s izvo?enjem svog plana i programa, ali u tajnosti. To je uklju?ivalo i osnivanje kojekavih tajnih bratstava kojima su prenesena posebna tajna znanja i mo?i, kako bi ovi mogli upravljati pravcem kojim se naa civilizacija kre?e i dejstvovati u skladu sa ciljevima njihovih dobro?initelja ili mentora. Tajna drutva su dosta varirala to se njihove orjentacije ti?e, neka su se koncentrisala na skupljanje istinskog znanja i dominaciju nad svijetom; drugi su se trudili da tite ezoteri?ka znanja od zloupotrebe i pokuavali su da se suprostave korumpiranim silama.

Moe li ljudski um shvatiti vanzemaljske motive?

U vezi s namjerama vanzemaljaca, moramo imati na umu da bez obzira na to to su oni na neke na?ine uveliko razli?iti od nas, na druge su istovremeno i sli?ni. Ove vrste koje naj?e?e sre?emo, - bilo da se radi o Nordicima, Reptilijancima, Grejsima ili Mantidima humanoidnog su tipa, imaju torzo sa dvije noge i dvije ruke, kao i glavu sa dva oka, nosom i ustima. Oni su smrtni, potrebna im je hrana za preivljavanje a putuju u vozilima. Oni mogu da komuniciraju s ljudskim bi?ima telepatski a ponekad i verbalno.

Na osnovu informacija od onih koji su otimani ili kontaktirani s njihove strane, kao i tzv. insajdera, ve?ina njihovih mogu?ih me?uzvjezdanih ta?ki porijekla Sirius, Arcturus, Procyon, Pleiades, Zeta Reticuli su manje od stotinu svjetlosnih godina udaljene od zemlje. To predstavlja manje od 0.1% pre?nika nae galaksije Mlije?ni put. Sli?nost i blizina su zna?ajni u smislu da postoji mogu?nost da ovdje imamo posla s nekim od naih kosmi?kih ro?aka, bilo da se radi o naim budu?im evolutivnim izdancima koji su doputovali unatrag kroz vrijeme, vanzemaljcima koji su nas geneti?ki modifikovali na njihovu sliku i priliku ili drugim varijantama humanoidnog uzorka koji je rasijan po drugim svijetovima i sektorima ove galaksije.

Odatle, motivi vanzemaljaca ne mogu biti toliko strani da bi potpuno predstavljali jednu misteriju za ljudske umove. Mi moemo ste?i kakvu takvu sliku njihovog mentalnog sklopa i namjera uz pomo? jednog dovoljno irokog i dubokog istraivanja, li?ne interakcije, vidovnjatva, ili jednostavno dosezanja rezidualnog znanja koje nam je preostalo iz nekih drugih naih inkarnacija u kojima smo i sami bili vanzemaljci.
Na temu njihove motivacije, pogreno bi bilo intelektualizirati na osnovu uobi?ajenih nau?nih ili religijskih pretpostavki a istovremeno odbacivati podatke koji poti?u iz manje konvencionalnih izvora. Prevara vanzemaljaca se upravo oslanja na te naivne pretpostavke koje formiraju jednu prostu i prekomijerno antropomorfi?nu masku plauzibilnosti, kako bi sakrili svoje stvarne namjere.

ta nam o sposobnostima vanzemaljaca otkrivaju podaci koji su prikupljeni na osnovu opservacija

Razumijevanje plana vanzemaljaca uopte nije lako, ali to tako?e nije ni nemogu?e. Tom pitanju se moe pri?i, ako nita onda bar djelomi?no, i uz pomo? intuicije, svjesnosti i pronicljivosti. Prvi korak podrazumijeva sticanje boljeg razumijevanja njihove istinske prirode i sposobnosti, jer nam to daje indikacije o njihovim potencijalnim motivacijama. Pogleda?emo do kakvih se saznanja dolo na polju prou?avanja NLO-a i otmica ljudi.

Vanzemaljski brodovi mogu se ?initi iznutra ve?im, nego spolja, imaju velika ubrzanja i postiu ekstremno velike brzine. Putuju supersoni?nim brzinama bez izazivanja zvu?nog praska; u stanju su da prave otre zaokrete bez posljedica inercije, mogu preskakati iz jedne lokacije u drugu kao kod teleportiranja i mogu postati nevidljivim. Kada lebde na malim visinama iznad auta ili ku?a, ?esto se ?uje jedan tipi?an pulsiraju?i um. ?ini se da njihov mehanizam za letenje proizvodi pulsiraju?a gravitaciona polja koja su sintetisana od pojedina?nih talasnih formi, to se onda pretvara u jednu usmjerenu pogonsku silu.

Sve to nam indicira da su oni ovladali tkaninom vremenaprostora. Vanzemaljska tehnologija moe mijenjati lokalne gravitacijske potencijale, te tako mijenjati i vremenske tokove, komprimirati prostor, neutralisati inerciju itd. Nevidljivost i teleportacija nam sugeriu da oni tako?e imaju pristup i hiperprostoru, prave?i manji pomak u hiperprostor kako bi postali nevidljivi ili ve?i kad ele da naprave kraticu do neke druge lokacije.

Odatle, njihova tehnologija je po svojoj prirodi ultra-relativna i hiperdimenzionalna. Vanzemaljci mogu da lebde ili da se kre?u kroz ?vrste zidove. Uz pomo? jednog posebnog svjetlosnog snopa kojeg emituju sa svoje letjelice napolju, oni mogu da naciljaju, levitiraju i izvuku ?ovjeka, odnosno, rtvu otmice iz njegove ku?e kroz ?vrste staklene prozore, zidove i druge strukture koje ne sadre eljezo. Tom priliko se rtva otmice ne dematerijalizuje u energiju ili sitne ?estice, nego jednostavno klizne kroz barijere kao jedan list papira preko drugog.

Vanzemaljska tehnologija moe da stvara crvoto?ine ili kratke tunele kroz hiperprostor izme?u udaljenih ta?aka u vremenuprostoru. To se moe manifestovati kao jedan portal koji se otvori u sobi rtve otmice i vodi sve do neke podzemne baze vanzemaljaca.

Oteti mogu da osjete nagli prestanak zvukova iz vanjske prirode (kao npr. cvrcanje cvrcaka moe naglo da utihne) kod samog po?etka otmice. Oni tako?e mogu ponekad osjetiti nagle promjene u vazdunom pritisku, neprijatne promjene u kontrastu izme?u svjetlosti i sijenki u sobi, zrak u sobi moe dobiti boju ?ilibara, ?ovjek moe imati osje?aj kao da njega ili njegovu neposrednu okolinu poklapa neki veliki plat ili zvono. To su neke od indikacija da je lokalno podru?je dimenzionalno izolovano od okolnog vremenskog toka, tako da za potencijalne svjedoke koji se nalaze izvan tog mjehura, otmica se deava u djeli?u momenta, te je tako nisu u stanju ni primjetiti. U nekom drugom slu?aju, otmice bi bilo nemogu?e izvoditi u gusto naseljenim podru?jima. Taj mjehur tako?e predstavlja jednu pomaknutu ivotnu sredinu u kojoj otmi?ari mogu mnogo lake da operiu, jer se tu radi o nekoj vrsti me?uprostora (oni su tu kao na pola puta).

Otima?i tako?e imaju fizioloku i psiholoku kontrolu nad njihovim rtvama. Na primjer, kod abdukcija na putu, voza? iznenada dobija neodoljiv nagon da zaustavi auto pored puta. rtve otmica koje su budne kod ku?e, mogu iznenada dobiti elju da idu na spavanje, ili jednostavno osjete kako im volja i samokontrola slabe i kao da neka teka zavjesa pada na njih, tonu?i u san. Grejsi imaju telepatske sposobnosti kojima mogu da savladaju rtvu otmice, da induciraju u nju strah ili da ga odstrane a mogu kod rtve inducirati i privremenu paralizu.

Nisu sve otmice fizi?ke prirode. Kod nekih se ne otima tijelo, nego samo dua, ta?nije re?eno eteri?ko i astralno tijelo, koji se za vrijeme sna prirodno odvajaju od ?ovjekovog fizi?kog tijela i lebde nad njim. Dua se izvu?e iz tijela uz pomo? vorteksnog vu?nog snopa a onda se dimenzionalno prebaci gore, gdje je otima?i skeniraju i manipuliu na razne na?ine, prije nego to je vrate natrag u tijelo. rtva otmice je rijetko kad svjesna bilo ?ega od svega toga, osim ukoliko se slu?ajno ne probudi za vrijeme otmice; u tom slu?aju je mogu?e koritenjem vlastite volje pruiti otpor, odnosno, savladati onaj vorteksni snop, vratiti se natrag u svoje tijelo i probuditi, te tako i sprije?iti otmicu. Tako su inter-dimenzionalni vanzemaljci sposobni da direktno manipuliu i nefizi?ke komponente ljudskog bi?a a ne samo fizi?ke.

Sve ovo to je gorenavedeno spada u neka osnovna saznanja iz istraivanja otmica ljudi od strane vanzemaljaca. Manje nam je poznato to u kom stepenu vanzemaljci manipuliu misli, osje?anja, percepciju, ivotne doga?aje i samu istoriju. Jo manje su nam poznate njihove ezoteri?ke i nefizi?ke motivacije. Informacije o tome moraju se destilirati iz podru?ja koja su izvan uobi?ajene skale istraivanja abdukcija. To se ?ini i uz pomo? korelacije li?nih iskustava s iskustvima drugih, mnogih paljivih opservacija i ispitivanja, sugestija i inspiracija iz nekonvencionalnih izvora, kao i kreativnog rjeavanja slagalice kod koje se komadi?i na povrini ?ine nepovezanim sa fenomenom otmica, kao npr. neke ideje koje poti?u iz okultnih, gnosti?kih, amanskih, religijskih ili duhovnih dijela. To ?emo diskutovati u sljede?em dijelu.


Kraj prvog dijela

Drugi dio

Drugi dio

Prevod: Arja

Sveproimaju?a ali skrivena priroda vanzemaljske kontrole

Vanzemaljske interakcije nisu ograni?ene samo na misteriozna vi?enja sa daljine ili abdukcije, koje se doga?aju nekolicini retkih pojedinaca. To nije neto to se moe zadrati na intelektualnoj distanci, pri ?emu, ako nikada niste videli NLO niti znate da ste oteti, vanzemaljci nisu prisutni u vaem ivotu. U stvarnosti vanzemaljci su po svemu sude?i sveprisutni, zahvaljuju?i svojoj interdimenzionalnosti, koja proiruje njihov uticaj ne samo do naih ku?a, ve? i do naih umova. Niko nije imun na to osim ljudi bez ikakvog interesovanja ili onih sa punom, takti?kom sve?u koji preduzimaju aktivne protivmere. Uspeh u ugroavanju makar jedne vanzemaljske frakcije ?e privu?i njihovu panju, to vodi do stalnog prikrivenog posmatranja i vrenja uticaja. Oni nemaju logisti?kih ograni?enja u pogledu toga na koga ?e ciljati i u kojoj meri.

Kao to je spomenuto, vanzemaljci se mogu skrivati u blizini gotovo nevidljivi. Izraeno terminima fizike, to se doga?a kada jo nisu potpuno uvijeni u nau dimenziju, kada funkcije kvantnog talasa jo nisu kolapsirale u nau realnost, kada njihove kvantne faze nisu potpuno obuhva?ene naima. U okultnoj terminologiji to se doga?a kada se manifestuju na eteri?nom planu, ne kondenzuju?i se sasvim u fizi?ku realnost. Eteri?ni plan je prelazni grani?ni sloj izme?u fizi?kog i nefizi?kog, koji funkcionie kao nevidljivi supstrat fizi?kog sveta, ali sadri energije, bi?a i konstrukte koji uti?u na fizi?ki plan na kvantnom nivou. Razmiljajte o tome kao o backstage-u nae realnosti, oblasti iza zavese nae ograni?ene percepcije preko pet ?ula.

U tom nevidljivom ili eteri?kom stanju vanzemaljci mogu da posmatraju mete, a da sami ne budu opaeni. Pribliivi se svojim metama, mogu mnogo efikasnije da projektuju snane misli u podsvest te osobe, daju?i impulse, ideje ili inspiraciju, koje ?e osoba posmatrati kao svoje i delovati na osnovu njih, ne postavljaju?i pitanja o njihovom poreklu ili racionalnosti.

Mogu dosegnuti telo osobe i manipulisati njene ?akre i tokove eteri?ke energije, da bi izazvali odre?ene promene, koje mogu rezultirati bilo ?ime od pove?anih ili umanjenih psihi?kih sposobnosti do emocionalnih i mentalnih disbalansa i fizi?kih bolesti. Grejsi u eteri?nom stanju su poznati po tome da se priljubljuju uz osobu kao nevidljivi paraziti, subtilno uti?u?i na miljenje, ose?anja i ponaanje te osobe, ?ak i tokom svakodnevnih aktivnosti. Vanzemaljci koji trae ivotnu energiju za svoju ishranu, mogu tako?e boraviti u blizini ljudskih aktivnosti visokog emocionalnog ili seksualnog naboja, ili stresnih situacija, da bi ponjeli otputenu energiju.

Mete tako?e mogu da dobiju eteri?ne implante, spravice, koje su im prika?ene spolja, eteri?ne ure?aje ili ?itave posmatra?ke skalamerije, instalirane u njihovim domovima u svrhu posmatranja i vrenja uticaja. Ta ista sposobnost moe da graduira do stvaranja vanzemaljskih baza koje koegzistiraju na vrhu fizi?kih ljudskih militarnih baza ili aerodroma, na primer, i preklapaju se sa njima zahvaljuju?i dimenzionalnom pomeranju, zauzimaju?i naizgled isti trodimenzionalni prostor.

Ove stvari se odigravaju izvan domaaja percepcije normalne budne svesti i mogu?nosti za detekciju putem standardnih ure?aja za snimanje ili nau?nih instrumenata. Me?utim, ivotinje mogu da percipiraju eteri?ke aktivnosti, kao i vidovnjaci drugim vidom, pojedinci prilikom bu?enja iz sna u kratkom hipnopompi?nom stanju i oni ?ija je svest izmetena iz fizi?ke realnosti putem odre?enih halucinogena. Eteri?na bi?a i naprave se ponekad mogu prikazati u simboli?nom obliku u snovima, mada sami snovi nisu pouzdan indikator za ono to se odvija u eteri?nom okruenju.

Zbog njihove skrivene prirode nijedan od ovih fenomena nema kredibilnost u o?ima istraiva?a, ukalupljenih u ljuske, ili ljudi sa usputnim interesovanjem za temu vanzemaljaca. Zbog toga ovi aspekti vanzemaljskog prisustva, koji su moda najzastupljeniji, predstavljaju i one koje ogromna ve?ina ne opaa i koje dovodi u sumnju. To je prednost svake skrivene agende, da projektuje laan front na povrinskom perceptivnom nivou, dok sve vane aktivnosti obavlja na skrivenim planovima.

Vanzemaljske abdukcije tako?e imaju svoju dualnost. Na povrini, svrha abdukcija je kori?enje ljudi za nau?na istraivanja i eksperimente, kao bioloki izvor za proizvodnju ljudsko-vanzemaljskih hibrida i za trening otetih za kampanje obelodanjivanja, mira, o?uvanja okoline i druge politi?ki korektne teme. Dok ti elementi zaista postoje u fenomenu abdukcija, druge manje uzviene namene su tako?e prisutne, ali ostaju prikrivene.

etva energije i implanti

Jedan od tih skrivenih elemenata je etva ivotne energije od otetih putem traumatizovanja strahom, uasom, bolom, seksualnim nasiljem, ponienjem ili o?ajanjem. Negativne emocije aktiviraju gustu emisiju suptilne energije iz otetog koja se onda prikuplja. Grejsi pored otetih mogu da funkcioniu kao sifoni kroz koje udaljeni reptili mogu da usisaju energiju. Postoje brojni na?ini da se to izvede, u koje spada i simulirana medicinska procedura, ?ija je istinska svrha onesposbljavanje i mu?enje otetog pod prividom neophodnog istraivanja. Ve?ina je prektrivena slojevitom paravan-memorijom o pozitivnim iskustvima, pri ?emu oteti moe imati nejasna se?anja da je odveden i iracionalno divno ose?anje o tome sa jedne strane, ali anksioznost i post-traumati?ni stres sa druge.

Druga metoda je kreiranje atmosfere straha u ivotu otetog, strah da bude ponovno odveden, strah da ?e njegova deca postati mete i strah od jezivih vanzemaljaca koji se no?u unjaju oko ku?e. Izvetaji otetih da su odvedeni od strane reptilskih entiteta nisu neuobi?ajeni i to bi bila direktnija metoda etve energije i psihi?kog slamanja otetog.

etva energije nije ograni?ena na abdukcije; ona se odvija na globalnoj skali na na?in sli?an kao na farmi, gde god postoje grozdovi emocionalno nabijenih situacija koje isputaju upotrebljive koli?ine energije. Primeri: velike bolnice, velike sportske manifestacije, zone prirodnih katastrofa, bilo koji doga?aj sa masovnim nesre?ama i zone zahva?ene ratom i gla?u. Ova energija se koristi za ishranu i napajanje odre?ene eteri?ne tehnologije i za interdimenzionalne manevre.

Neki vanzemaljski implanti se napajaju tom energijom, posebno eteri?ke vrste implanta. Kao i svaka eteri?na misaona-forma oni se deaktiviraju ako su isklju?eni sa izvora energije. To se doga?a kada ?ovek odbije da se prepusti odre?enim emocijama niskih frekvencija koje odravaju te implante, obi?no istim onim emocijama koje ti implanti i podsti?u.

Vanzemaljski implanti su dizajnirani ne samo za svrhe posmatranja, ve? i za vrenje uticaja na daljinu. Fizi?ki implanti u mozgu mogu da osmatraju misli i proizvode efekte dezorijentacije kada se javi nepoeljna linija razmiljanja. Oni mogu da snime ne?ije misli, ose?anja i percepciju radi periodi?ne analize koju vre vanzemaljski posmatra?i. Izvedeni podaci se mogu upotrebiti da se uo?e slabosti, prete?i trendovi i korisne tendencije, koji se mogu uzeti u obzir tokom narednih manipulacija. Eteri?ni implanti mogu biti smeteni bilo gde u zavisnosti od njihove funkcije, uklju?uju?i i glavu da bi ometali misli, donji torzo da bi prodrli u donje ?akre i manipulisali niim emocijama ili bilo gde drugde zbog pra?enja ili u druge svrhe.

Programiranje uma

Slede?i dominantan, ali retko spominjan aspekt abdukcija je programiranje uma, instaliranje tetnih, posthipnoti?kih komandi u podsvest otetog. Komanda da zaboravi abdukciju i da se seti paravan-memorije je samo jedna od manifestacija ovog fenomena, koji se lako moe upotrebiti za mnogo zlo?udnije svrhe.

Te komande se daju dok je oteti u veta?ki izazvanom hipnoti?kom transu i mogu da stoje latentno u podsvesti dok ne budu aktivirane satima, danima ili nedeljama kasnije da bi proizvele snanu kompulziju da se izvri komanda. One mogu delovati i kontinuirano, da bi usmerile misli, ose?anja, percepciju i reakcije u unapred odre?enom pravcu. Cilj programiranja uma je modifikacija ponaanja u pravcu povla?ivanja agendi i ve?e pokornosti otima?ima i programerima uma. Vanzemaljske posthipnoti?ke komande se daju telepatski i povezuju sa neverbalnim inputima, koji osnauju prate?e verbalne komande.

Programiranjem uma se indukuje eljeno ponaanje, a neeljeno potiskuje. Primeri za prvo obuhvataju opsesiju dezinformativnim idejama, intenzivnu elja za narednim abdukcijama, zapo?injanje veta?ki orkestrirane veze sa drugim otetim i kompulziju da se govori i racionalizuje protiv ideja koje su suprotne agendi. Primeri za drugo obuhvataju iznenadni i potpuni gubitak vere u aktivnosti koje bi mogle potkopati vanzemaljske kontrolu, iracionali antagonizam prema prijatelju, tako da se prekine odnos, veliku averziju prema odre?enoj liniji istraivanja ili jednostavno ?arolija zaborava ili pospanost, kad god se priblii zabranjenoj teritoriji.

Ukoliko je neki oteti odre?en za eliminaciju jer je postao suvie svestan, nepredvidljiv ili uticajan u protivljenju agendi, tada programiranje uma postaje alatka za udare u podsvesno ranjiva mesta, simultano tokom dueg perioda. Ono skrhava metu putem ponavljanih indukcija sumnje, cinizma, straha, anksioznosti, apatije, oklevanja, razdraljivosti, agresivnosti, depresije, perverzija, suicidnih tendencija i drugih auto-destruktivnih misli i ose?anja. Ovi simptomi nisu samo indikator za programiranje uma, ve? su pre selektovani iz reda ljudskih disfunkcionalnosti za indukovanje putem programiranja, zbog svoje posebno destruktivne prirode.

Ljudi, koji su nesvesni programiranja uma, bivaju najlake slomljeni, jer posmatraju te neeljene misli kao svoje. Klju? za osuje?enje programiranja uma je identifikacija iracionalnih impulsa kada se pojave, kori?enje snage volje da bi im se oduprlo dok ne prestanu, zatim analiza i utvr?ivanje koja su se li?na ranjiva mesta ispoljila tokom iskustva.

Iako manipulativni vanzemaljci mogu da koriste pretnje, odmazde, kazne i uznemiravanje, da bi ostvarili svoj cilj, problem je to su te taktike o?igledne a ne suptilne, tako da ih meta mnogo lake postaje svesna, ?ime su umanjeni njihovi izgledi na uspeh. Mnogo je efikasnije potpuno zaobi?i svesni um, uunjati se ispod praga svesti i na taj na?in umanjiti mogu?nost sumnje i otpora. Vanzemaljci su mnogo sofisticiraniji nego to se veruje, pogotovo kada je re? o njihovim taktikama ube?ivanja.

Hiperdimenzionalna manipulacija

Da bi se dala indikacija o nivou sofisticiranosti, razmislite o tome da je programiranje uma ?esto pra?eno drugim setom alatki, koje vanzemaljci poseduju, naime, sposobno?u da vide verovatnu budu?nost, da naprave male promene u prolosti da bi izmenili uslove u sadanjosti i time promene (vektor) verovatno?e tih mogu?ih budu?nosti i uspeno programiraju ljude za funkcionisanje u ulozi stratekih igra?a koji izvode odre?ene akcije.

To omogu?ava veta?ku orkestraciju problemati?nih ivotnih situacija u kojima ?e meta reagovati na najtetniji na?in u skladu sa posthipnoti?kim programiranjem. Spoljna realnost i podsvest su sloene kao domine, tako da u odre?enom trenutku one srue jedne druge proizvode?i eljeni ishod. To se moe iskoristiti da se meta socijalno izoluje, da se razbije network, potkopa organizacija, spre?i saradnja na projektima i omete donoenje kriti?nih odluka. Sve ovo je rutina za hiperdimenzionalna bi?a koja imaju pristup do naih umova, koja imaju veoma dobre sposobnosti posmatranja i koja nisu ograni?ena linearnim vremenom ili logisti?kim nedostacima.

Zato bi se zamarali bave?i se pojedincima? Zato to male akcije mogu imati velike konsekvence. Interdimenzionalni entiteti imaju stalni pregled nad naom vremenskom linijom, u stanju su da vide prolost, sadanjost i budu?nost simultano kao inteligentnu, dinami?nu, kompleksnu mreu kauzalnih segmenata i da odaberu ta?ke sa kojima ?e u?i u interakciju.

Preko razli?itih kvantnih i metafizi?kih faktora, oni su do razli?itih stepena ograni?eni u tome, koliko od te mree mogu videti i menjati. Njihov standardni na?in operisanja je ciljanje na kriti?ni momenat u vremenskoj liniji gde je naa budu?nost najvie u fluksu i gde najmanji podsticaj sa njihove strane moe da proizvede u najve?oj mogu?oj meri povoljan ishod za njih. Ovi trenuci su odabrane ta?ke, gde se pravolinijska sekvenca doga?aja deli na vie mogu?ih budu?nosti.

Osoba, od ?ijih odluka ta budu?nost zavisi je onda ciljana putem programiranja uma, direktnim telepatskim ube?ivanjem, verbalnom prinudom od strane ljudi, koji su mentalno usmereni ili bez svoje volje podstaknuti da igraju tu ulogu, vo?ena kroz veta?ke sinhronicitete (neobi?ne slu?ajnosti dizajnirane da kreiraju varljiv utisak da je neka odluka ispravna), dezinformativne snove ili vizije i druge kreativne oblike prinude.

Jednostavnim uticanjem na njen ili njegov um da na?ini druga?ije izbore, vremenska linija se moe promeniti. Male promene pomeraju granice igre i otvaraju mogu?nosti za ve?e promene, koje sa svoje strane pripremaju pozornicu za jo ve?e. Nijedan izbor usmeren na vremensku liniju nije suvie mali da bi bio cilj, jer male odluke u kaskadama mogu da proizvedu ve?e efekte du vremenske linije. Strpljivim i stratekim sprovo?enjem ovog procesa vanzemaljski manipulatori vremenskih linija pokuavaju da postignu krajnji cilj potpune promene mree vremenskih linija u svoju korist i time osiguraju verovatnu budu?nost u kojoj ?e posti?i nepobitnu dominaciju nad svojim neprijateljima.

Manipulacija masovnom sve?u

Za ?ove?anstvo se krajnja ta?ka izbora brzo pribliava i podrazumeva globalnu odluku u vezi sa naim odnosom sa vanzemaljskim snagama, koje ?e se do te ta?ke otkriti. Da li su ljudi na Zemlji spremni da donesu tu odluku? Ne, ali vreme je isteklo. Kako stvari sada stoje, odluka ?e biti snano obojena pretpostavkama, koje lee u osnovi naih razli?itih kultura, obiljem religioznih o?ekivanja i uskogrudim preporukama akademske nau?ne javnosti koja nema klju?eve za skrivene nivoe vanzemaljskog prisustva. Ono to bi trebalo da bude odluka donesena na osnovu informacija, postaje dezinformativna odluka zahvaljuju?i irenju obmanjuju?e vanzemaljske propagande i uticaju kompromitovanih lidera na miljenje ljudi, usmerenih na to da ubede gladne umove u selektivne dokaze i ugla?ena mudrovanja.

To je slu?ajno na istoj liniji sa hiperdimenzionalnim osvajanjem. Umesto grubog fizi?kog oruja, ovde se koristi nefizi?ko oruje za bitku za ne-fizi?ku teritoriju. To je na?in psiholoke, metafizi?ke i interdimenzionalne borbe. Budu?i da je svest temelj realnosti, manipulacija sve?u je ono to osigurava kontrolu nad umovima i duama ?itave civilizacije i time nad njenom sudbinom i relano?u. I to je opasnost sa kojom se sada suo?avamo.


Kraj drugog dijela

Tre?i dio

Tre?i dio

prevod: B.P.

Priroda dezinformacija

Dezinformacija je najfunkcionalnija alatka za manipulaciju svijesti masa. Dok kod nas nikad ne vlada nestaica naivnih dezinformacija koje su posljedica loeg rasu?ivanja, razmiljanja tipa ta je babi milo, to joj se i snilo, pogrenih naga?anja i predrasuda, selektivnosti kod odabira ?injenica i najobi?nije ignorantnosti; uz pomo? istinskih dezinformacija namijerno se eksploatiu ove nae slabosti, kako bi se oblikovalo vjerovanje i ponaanje ciljane grupe ljudi ili pojedinaca.

Dezinformacija je posebno uspjena kad je njena sutina isprepletena s uvjerenjima potenih individua koje ju rasturaju unaokolo i kojima je na neki na?in stalo da u nju vjeruju i da je brane. Na primjer, jedna hladna i prora?unljiva inteligencija moe sastaviti jedan dezinformativni paket kojeg ?e onda da propagiraju naivne individue kojima se sadraj tog paketa dopada jer on uspjeno titi identitet njihovog ega, prua im emocionalnu sigurnost, te ?e oni tako u?initi sve kako bi ga zastupali ili branili. To omogu?uje jednoj maloj grupi nevidljivih dezinformatora da djeluje kroz ogromno tijelo naivnih vektora koji iskreno vjeruju u ono to rade.

Dezinformacija se tako?e koristi paljivo odabranim istinama kako bi uz njihovu pomo? podupirala lane zaklju?ke. Tu je ?esto zastupljeno i rezonovanje na osnovu pogrenih pretpostavki, izokretanje logi?kih nizova, ili se jednostavno obeshrabruje svako rezonovanje, dok se od ljudi o?ekuje da zaklju?uju na emocionalnoj bazi ili jednostavno, na osnovu autoriteta navodnog izvora dezinformacije. Dezinformacija ?e ?esto odigrati i poneki strateki gambit, otkrivaju?i stvarne ali prigodne istine, kako bi se steklo povjerenje u njen izvor ili sadraj, me?utim, samo u onim slu?ajevima kad se odredi da je potrebno poneto i rtvovati za svrhu ispunjenja krajnjeg cilja.

Prepoznavanje dezinformacija

Prepoznavanje dezinformacija je komplikovan posao. On se svodi na obavljanje mentalne biopsije patoloke strukture osumnji?enog izvora. Tu od pomo?i moe da bude pouzdana intuicija, koja moe odrediti pretenzije dezinformacije, nakon ?ega se pristupa odre?ivanju stvarnog problema i njegovoj analizi uz pomo? kriti?kog razmiljanja. Te probleme obi?no predstavljaju lane pretpostavke, zapostavljanje ?injenica koje ukazuju na suprotno, logi?ke nepravilnosti i prikriveni motivi.

Ta?nije re?eno, dezinformacije vanzemaljaca se oslanjaju na ove nae uobi?ajene psihi?ke slabosti: lijenost za razmiljanje, nesigurnost ega i njegova tenja za posebno?u; naivni optimizam koji moe da navede dobre namjere na opasan put; ukazivanje ve?eg potovanja kredibilitetima i autoritetima, nego li?noj razboritosti i intuiciji; razmiljanje u skladu s tenjom ka ispunjavanjem vlastitih elja (whishfull thinking, prim. prev.); o?ajna potraga za odgovorima, pa odatle i smanjenje kriterijuma kod odre?ivanja njihove istinosti; oduevljavanje kojekavim ?udima sve do izrazite lakovijernosti ili elja za razbijanjem dosade.

S obzirom na njenu glavnu funkciju da uti?e na ne?ije miljenje, najbolja dezinformacija je kratka, glatka i uvjerljiva. Ona maksimalizira svoju kredibilnost tako to uzima bilo koje atribute od strane autoriteta kojeg ciljana rtva najvie potuje, dok istovremeno rasprava svaku sumnju da njen izvor to ?ini kako bi postao slavan ili da bi finansijski profitirao.

Pogreno je pretpostavljati da ukoliko neko rizikuje objavljivanjem vanih informacija a istovremeno ne zahtijeva nikavu naknadu za to, da on mora biti poten; nasuprot tome, ono to dezinformacija zahtijeva, to je vjerovanje u njene polu-istine.

Najbolja dezinformacija toliko uredno upakuje svoje lai da pri?a koju u sebi sadri moe da bude impresivno koncizna, armantna, zabavna, i lagana za shvatiti. Bez obzira na sav svoj paralogizam, uz upoljavanje hipnoti?kih tehnika, ona uspijeva da izmasira ciljane umove, tako da oni lako prihvate sve ono to im je tu servirano. Ovakva strategija manipulacije nije uopte egzoti?na. Specijalisti za psiholoki rat, uli?ni ma?ioni?ari, neuro-lingvisti?ni programeri i urednici propagandnih programa, redovno je koriste prilikom obavljanja svog posla.

Dezinformacija bi idealno morala da eksploatie najdublje porive, strahove i slijepe ta?ke kod onih koji se nalaze na njenoj meti.

Naravno, tu postoje i odre?ene varijacije u skladu s tim o kakvom se tipu ciljane publike radi. Odatle, proizvo?a?i dezinformacija ?e koristiti razli?ite metode i izvore kada ciljaju razli?ite grupe ljudi. Kada ele da koriste odre?ene individue kao nesvjesne agente za promociju prevare, onda ?e njihov odabir rtava zavisiti od toga koliko lako ?e slabosti odre?ene rtve dozvoljavati njoj da bude upecana da obavlja odre?ene zadatke, kao i to, koliko se njene vrline mogu koristiti za vrbovanje ire publike, igraju?i na kartu slabosti iste. Na taj na?in se uspostavlja jedan lanac uticaja koji stie do javnosti preko posrednika koji ostavlja dojam obrazovanja i potovanja.

Dezinformativni putevi

Ovo sto slijedi je istraivanje nekoliko puteva koji se koriste za dezinformisanje od strane vanzemaljaca, kao i razloga zato su oni kao takvi pogodni i efikasni. To nam tako?e indicira koliko je lako zavarati one koji se bave istraivanjem tzv. rubnih podru?ja, ukoliko ne obra?aju panju na neke mogu?nosti koje ?emo ovdje navesti. S obzirom da se isti ovi putevi mogu koristiti i za protok istinitih informacija, moj cilj nije to da ih generalno diskreditujem, nego samo da ukaem na neke njihove potencijalne mane.

Kanalizator

Saetak: Kanaliziranje (channeling, prim. prev.) podrazumijeva kad jedna ili vie individua dozvoljavaju sebi da budu koriteni od strane neke nevidljive inteligencije kako bi ova mogla saoptiti neke informacije kroz njih. To uklju?uje koritenje ouija-plo?e, medijumska stanja transa, automatsko pisanje, kao i svjesnu verbalizaciju intuitivnih utisaka. Radiestezija uz pomo? klatna, testiranje mii?a (kineziologija), kao i gledanje u kristal, tako?e moe omogu?iti jednu takvu komunikaciju. Izvor kanaliziranih informacija moe se predstaviti bilo kako, kao vanzemaljac, an?eo, neka umrla osoba, demonsko bi?e, poznata istorijska li?nost, vremenski putnik, inter-dimenzionalni entitet, podsvijest ili neki bezli?ni arhetip.

Ja?ina izvora: Diskarnirani entiteti, vanzemaljska bi?a i napredne vojne frakcije mogu prenositi verbalne i vizuelne informacije na daljinu, bilo na elekromagnetni ili telepatski na?in. Oni tako?e imaju odre?ene mogu?nosti za indukciju nekih paranormalnih fenomena, predvi?anje budu?nosti i reiranje sinhroniziranih doga?aja koji bi trebali da dokau njihovo postojanje, odnosno, da izazovu kod prijemnika stanje strahopotovanja ili pokornosti. Tu se koristi paralogi?ki koncept da je istina o postojanju izjedna?ena s postojanjem istine, gdje se ignorie mogu?nost da jedan stvarni izvor moe pruati i lane informacije, u skladu s tim kako mu to odgovara. Takve demonstracije sveznanja, svemo?i i prekognicije, isklju?uju mogu?nost da se tu radi o nekim fabrikacijama od strane prijemnika (osobe koja vri kanaliziranje, prim. prev.) ali isto tako ne dokazuju ni istinitost izvora kojeg se kanalizira.

Kanaliziranje tako?e dozvoljava prevarantskim silama da ostanu potpuno anonimne, a daje im i slobodu da se lano predstavljaju i izmiljaju razne pri?e. Prema tome, kanaliziranje je vrlo adaptivno prema slabostima osobe koja ga izvodi. Isti izvor moe neprestano mijenjati identitet u bilo ta, to zvu?i najautoritativnije.

Slabosti vektora: Uspostavljanje i odravanje veze zahtjeva mentalnu disasocijaciju od strane svjesnog uma osobe koja vri kanalisanje, tako da izvor moe pro?i to lake i uz to manje otpora. To podrazumijeva odricanje od svoje slobodne volje, tako da manipulativni entiteti mogu zloupotrijebiti takve ponude i ukorijeniti se u umu kanalizatora, mnogo dublje nego to bi oni to normalno bili u stanju. U najgorim slu?ajevima, to moe dovesti do zaposjednutosti, gdje ?e kanalizator prenositi dezinformacije ne samo za vrijeme seansi, nego on tu postaje jedan pokretni produetak negativnog entiteta, promoviu?i odre?ene programe na jedan mnogo iri na?in.

Ostavljanje na stranu vlastite svijesti za vrijeme seansi kanalisanja moe dovesti osobu koja vri kanalisanje do navike da ostavlja po strani svoju li?nu razboritost i da tako prestane sama kriti?ki da razmilja. Ona ?e tada jednostavno prihvatati i oslanjati se na sve to joj je servirano, pogotovo ukoliko je izvor o?ara snabdijevaju?i je nekim prigodnim, mada u sutini, trivijalnim istinama.

Snaga vektora: Uloga obi?nog glasnika osloba?a kanalizatora odgovornosti da li?no brani istinitost primljenih informacija. Isto tako, sam izvor je oslobo?en potrebe da stalno dokazuje svoje tvrdnje uz pomo? svoje samoproglaene autoritarnosti kao i nekih drugih posebnih opravdanja. Uz pomo? kanalisanja, dezinformacijama se daje neograni?ena kreativna irina i jedan smion i direktan izraaj a one tvrdnje koje daleko prevazilaze uobi?ajene koncepte, bi?e olako prihvatane od entuzijasta koje takve metode oduevljavaju. U nekim slu?ajevima kad su izvor i prijemnik posebno zanimljivi i fascinantni, oni se mogu uzdi?i do kultnih li?nosti, odnosno, osvojiti nivo poznatih estradnih zvijezda, pa onda postaju autoriteti, tako da taj faktor onda ponitava svaku potrebu za kriti?kim razmiljanjem.

Slabosti kod publike: S obzirom da se kanalisanje od strane racionalista smatra dubioznim sredstvom za istraivanje, njega vie prihvataju ljudi koji sebe s ponosom smatraju otvorenog uma i neometani su ograni?enjima hladnog intelekta. Me?utim, postoji jedna veoma tanka linija izme?u otvorenosti uma i lakovijernosti; a oni koji ?e radije zamijeniti zdravo rezonovanje intuicijom, umjesto da ga nadopunjavaju njome, izloi?e se opasnosti da postanu rtve opsjenarskih vjetina, emocionalne manipulacije, razmiljanja u skladu s vlastim eljama (whishfull thinking, prim. prev.) i drugih oblika subjektiviteta.

Kanalizirana informacija moe lako da igra na kartu ovakvih ?ovjekovih slabosti.

Posmatra? sa distance

Saetak: Posmatranje sa distance (remote viewing, prim. prev.) koristi se ?vrstim protokolima kako bi se na vidovnja?ki na?in skupile informacije o cilju kojeg se posmatra, uz minimalna subjektivna skretanja. Nekoliko posmatra?a sa distance mogu se koncentrisati na istu metu i primiti sli?ne impresije, koje se nakon toga analiziraju kako bi se to ispravnije procijenio predmet posmatranja. Javnosti je poznata ?injenica da je ameri?ka vojska istraivala daljinsko posmatranje kao jednu od metoda za skupljanje obavjetajnih informacija. U poslednje vrijeme, neki istraiva?i su koristili posmatranje na daljinu kako bi istraili prirodu prisustva vanzemaljaca.

Ja?ina izvora: Kao to je to slu?aj s kanalisanjem, vanzemaljski i napredni ljudski dezinformatori mogu prenositi informacije na daljinu uz pomo? prirodne i vjeta?ke telepatije. Tako se linije vidovitosti posmatra?a s distance, pa ?ak i cijelih njihovih timova, mogu cjepkati i manipulisati od strane dezinformatora, koji ih mogu filovati razli?itim lanim impresijama.

Slabost vektora: Najve?a slabost je pretpostavka da se uspjeh posmatranja s distance moe mjeriti uz pomo? odnosa izme?u ?istog signala i uma, to ignorie mogu?nost postojanja jednog jakog lanog signala. ?ak i kad se subjektivnost eliminie, ono to preostane ne garantuje nam nikakvu istinitost.

Ja?ina vektora: Posmatranje s distance ima reputaciju preciznosti, objektivnosti, pa ?ak i nau?nosti. Neki od praktikanata su radili i za vojsku, dok neki od njih posjeduju i visoko akademsko obrazovanje. Sve to daje neku atmosferu kredibilnosti i autoritativnosti ovoj disciplini, to pospjeava efikasnost dezinformacija koje se distribuiraju tim kanalima.

Slabost publike: Posmatranje s distance se dopada ljudima otvorenog uma koji cijene objektivnost i nau?ne metode. Iako su ove metode mnogo otrije nego to je to slu?aj s kanalisanjem, kada se koriste za irenje dezinformacija, onda navodna objektivnost slui samo za friziranje iste prevare. To to je vojska imala dosta uspjeha u skupljanju obavjetajnih podataka sa ciljeva koji se nalaze u zemljama bez psi-odbrane, ne mora istovremeno da podrazumijeva pouzdanost podataka dobijenih posmatranjem vanzemaljaca. Dezinformacije prenesene preko posmatra?a s distance, ire lane koncepte pod maskom striktne objektivnosti.

Insajder / Uzbunjiva?

Saetak: Insajderi su ?lanovi tajnih drutava, vojnih projekata ili vladinih agencija koji imaju pristup tajnim informacijama. Iz raznih razloga, insajderi mogu prenositi te informacije javnosti. Oni to ?esto ?ine anonimno, uglavnom preko nekog tre?eg lica koje se nalazi napolju i koje moe potvrditi njihov identitet, me?utim, ono ?e to obi?no drati u tajnosti, oslanjaju?i se na informacije koje je dobilo. Insajderi mogu tako?e otvoreno da progovore bez sakrivanja njihovog identiteta s tim to se tada trude da ne otkriju vie nego to im je dozvoljeno. Neki samoprozvani insajderi prili?no detaljno iznose mnoge informacije i ?ine se kao da nita ne zadravaju za sebe.

Ja?ina izvora: Insajderi rade unutar veoma kontrolisane i kompartmentalizirane sredine koja se nalazi pod neprestanim nadzorom to se pravda samom tajnom prirodom posla kojeg obavljaju. Oni se tako nalaze veoma blizu visokih izvora dezinformacija ili onih koji imaju neposredan pristup njima, pogotovo izvorima koji se hijerarhijski nalaze iznad njih. Ukoliko je izvor neka napredna vojna frakcija, sama tajna priroda vojne mree olakava otimanje personala i njegovo mentalno programiranje kada je to potrebno, kako bi se stvorili nesvjesni vektori za prenos dezinformacija. Personal tako?e moe biti provjeravan, pra?en, regrutovan i obu?en za specijalne dezinformativne operativce, bilo da su oni svjesni svoje prevarantske misije ili im je samo dana uvjerljiva podloga kao i plemeniti razlozi u smislu prijeke potrebe obavjetavanja javnosti u vezi ne?ega. Nekim od njih mogu ?ak biti pokazani i lani dokazi ili dokumenti a onda ih se podmuklo navede da postanu uzbunjiva?i, te tako ovi po?inju da rasturaju dezinformacije potpuno uvjereni da time podrivaju svoje pretpostavljene dok u stvari samo ispunjavaju njihove namjere.

Slabosti vektora: Insajderi dobijaju dozvole za pristup viim nivoima na osnovu potrebe da znaju vane informacije, uz polaganje testova odanosti i potpisivanja zakletvi u vezi dranja tajni, odri?u?i se svojih li?nih prava i unaprijed prihvataju?i kazne u slu?aju gaenja zakletve. Tajne mree imaju na raspolaganju razne mjere kako bi osigurale bebjednost informacija, to uklju?uje visoke plate slubenika, ucjene, prijetnje smr?u, hipnoti?ku kontrolu uma, dok se kod regrutacije biraju osobe koje su poslune i koje je lako kontrolisati. Personalu se obi?no kae samo ono to je potrebno da znaju kako bi obavljali svoj posao, to ?esto uklju?uje lane ali prihvatljive pri?e kako bi se osigurala njihova kooperacija. S obzirom da je posao koji se obavlja isparcelisan na mnogo dijelova, insajderima koji rade u jednom odjeljenju nije dozvoljeno da upore?uju svoje nalaze sa onima iz drugih odjeljenja, te tako nisu u stanju stvoriti iru sliku ili primjetiti dezinformacije kojima ih filuju njihovi pretpostavljeni. Uprkos tome to raspolau nekim tajnama, insajderi ipak ive u mraku u vezi sa informacijama koje se nalaze na viim nivoima, gdje im nije dozvoljen pristup.

Ja?ina vektora: Svako za koga se moe potvrditi da se nalazi ili se nalazio unutra, cijenjen je kao jedna privilegovana i kvalifikovana osoba a posebno je potovan zbog svog hrabrog istupanja i odlu?nosti da rizikuje svoj ivot ustupanjem dragocjenih informacija javnosti. To poklanja njihovim rije?ima veliku kredibilnost jer ono to oni imaju da kau smatra se analognim svjedo?enju nekog svjedoka koji je ekspert za odre?enu problematiku. Naravno, sam utisak autoriteta kojeg takva osoba projicira, predstavlja perfektno vozilo za sijanje dezinfomacija. Tajne zakletve i zakoni nacionalne bezbjednosti im odli?no dolaze kao razlog za izbjegavanje davanja odgovora na odre?ena kakljiva pitanja a istovremeno pove?avaju intrigiranost kod publike.

Slabost publike: Kompartmentalizacija i zakoni o ?uvanju dravnih tajni sprje?avaju publiku da dublje istrauje tvrdnje insajdera, zabranjuju?i joj pristup dokaznim materijalima, klasifikovanim dokumentima i drugim svjedocima koji su nevoljni da rizikuju svoje ivote. Dobar dio onoga to insajderi tvrde uzima se na osnovu njihovog ugleda. Ukoliko mogu da dokau svoj kredibilitet, to ?e mnoge impresionirati, me?utim, insajderi ?e osigurati svoj uticajni glas ukoliko se njihova pri?a moe prigodno pratiti i nekim dokumentima koji slu?ajno procure u javnost ili intrigiraju?im fotografijama, to povla?uje naga?anjima, pitanjima i o?ajnim pokuajima publike da do?e do potvrda.

Javnost ?e garantovano biti prevarena ukoliko odbaci mogu?nost da bi insajder mogao biti dezinformator, bez obzira na njegovu kredibilnost, pogotovo ako se njegove tvrdnje potvrdjuju uz pomo? krivotvorenih fotografija ili dokumenata koji su obezbje?eni od strane dobro opremljene i povezane mree ili organizacije koja ga podrava. Najvie to publika tu moe u?initi je da obrati panju na greke i kontradikcije u tvrdnjama insajdera, a to je jo vanije, da odredi njegov kredibilitet uz pomo? jednog ugla formiranog iz iznjetih tvrdnji i onoga kome one idu najvie u korist.

Javni zvani?nici

Saetak: Ovdje spadaju izabrani ili postavljeni ?lanovi politi?kih i religijskih institucija, obi?no s posebnim titulama i zaslugama, koji se nalaze na visokim pozicijama uprave.

Ja?ina izvora: Dezinformatori imaju prednost u uticanju na mase preko poznatih li?nosti, jer tako oni sami ostaju nevidljivi u pozadini. Oni mogu biti me?u njihovim li?nim savjetnicima, programirani ili vrbovani pomo?nici koji su postavljeni u blizinu nekog visokog zvani?nika kako bi uticali na njegova vjerovanja i donoenje odluka; tajna drutva od kojih oni periodi?no dobijaju uputstva ili vanzemljske grupe koje ih otimaju i programiraju da prihvate njihove ciljeve. Takvi izvori mogu lako ucijenjivati zvani?nika, eksploatisati njegovu naivnost, nuditi mu nov?ana sredstva i mo? u zamjenu za njegovu poslunost ili mu odati neku istinu koja ?e ovoga biti u stanju okirati i natjerati ga na saradnju.

Slabost vektora: Prvo i najvanije, zvani?nik je javna li?nost kojoj svaki gubitak reputacije i podrke javnosti podrazumijeva kraj karijere. Odatle, njemu mogu prijetiti degradiranjem njegove li?nosti, atentatom ili ga potkupiti obe?anjima o njegovom li?nom i institucionalnom napretku ili jednostavno, pruanjem zatite. Obavljanje posla javnog zvani?nika trai dosta vremena, tako da je tu vrijeme koje se moe posvetiti nekom li?nom i nezavisnom istraivanju prili?no ograni?eno to onda zvani?nika moe u?initi zavisnim od njegovih savjetnika. To obi?no podrazumijeva i oslanjanje na neke od potencijalnih izvora dezinformacija, kao i jedan opti nedostatak pronicljivosti u vezi sa stvarima koje su izvan njegove ekspertize. Njegova isturenost u smislu javne li?nosti moe predstavljati i stanoviti rizik da bi mu se rekla stvarna istina, tako da ?e mu se sprije?iti pristup visokim tajnama, osim u slu?aju ukoliko on ima apsolutnu potrebu da neto sazna. Ukoliko on nema inteligenciju i mo? koja prevazilazi njegovu ulogu javnog zvani?nika, onda ?e on sluiti samo kao potrona roba.

Ja?ina vektora: Visoki slubenici su donosioci odluka i lideri javnog mnenja. Ukoliko im reputacija nije okrnjena, njihove rije?i imaju veliki uticaj na miljenje javnosti. Oni su u stanju nagovoriti javnost da se ova ?ak odrekne i od demokratije a mogu zastupati i privatne programe obezbje?uju?i za njih ve?insku podrku. Zvani?nici se tako?e mogu pozivati na mo? i ugled institucija koje predstavljaju, sli?no kao to crkveni velikodostojnici mogu promovisati politi?ke ideje predstavljau?i ih kao boju volju.

Slabost publike: Publiku u ovom slu?aju predstavlja ve?ina naroda, to je u sutini najmanje pronicljiva publika. Konkretno re?eno, narod slijepo potuje autoritete i lako ga je impresionirati. irim narodnim masama nedostaje znanje kao i kontekst u kojem bi bile u stanju da pravilno odrede ono to im se kae - a pogotovo kad bi im se saoptile dezinformacije u vezi s nekim kosmi?kim temama, kao to su vanzemaljci. To je jedna jednostavna ?injenica zasnovana na statisti?kom prosjeku. iroke narodne mase imaju potrebu za bezbjedno?u, stabilno?u i spokojno?u, te tako i o?ekuju od svojih autoriteta da im ovi to obezbjede. Ukoliko bi javni zvani?nici objavili istinu o postojanju vanzemaljaca, uz potpuno odobrenje institucija s kojima su u tijesnoj vezi, to bi izazvalo ok u svijesti masa koje bi onda u?no zahtijevale od vlasti dodatne odgovore i pruanje zatite; a to bi onda omogu?ilo istim zvani?nicima da na narodne mase sru?e gomilu prigodno pripremljenih dezinformacija u vezi sa identitetom vanzemaljaca i njihovim motivima.

Akademici

Saetak: Akademici, uklju?uju ugledne doktore, nau?nike, profesore, teologe, analiti?are i druge visoko obrazovane specijaliste ?ije su istraivanje i metode prezentacije formalni, sistemati?ni i sofisticirani. Oni koji su uklju?eni u istraivanje raznih aspekata fenomena vanzemaljaca, mogu imati fakultetske diplome koje su korisne na onom podru?ju kojeg specifi?no istrauju. Oni obi?no citiraju druge akademike kako bi poja?ali svoj vlastiti kredibilitet i izvla?e zaklju?ke na osnovu istraivanja odgovaraju?e literature, upore?uju?i poglede nekih od autoriteta s generalnim opservacijama, to je ponekad oboga?eno i detaljima iz njihovog vlastitog istraivanja.

Ja?ina izvora: S obzirom da na njegove intelektualne sposobnosti i strateku vanost, na jednog akademika moe bez poteko?a uticati sa strane podizanjem njegovog ugleda, reputacije i objavljivanja publikacija. Jedna ve?a grupa kandidata moe se pratiti kako bi se odabrali oni koji su najkvalifikovaniji i najpogodniji da budu odgojeni za dezinformativne vektore. Akadamici koji odbiju da sara?uju, te tako po?nu da predstavljaju rizik, mogu biti fizi?ki eliminisani ili preko srozavanja njihovog ugleda.

Vanzemaljske i vojne frakcije mogu tako?e da kontaminiraju baze prikupljenih podataka koji su vjerodostojni, tako to ?e me?u njih ubacivati lane podatke, na primjer, uz pomo? rtava otmica kojima je instalirana tzv. paravan memorija koja prua jednu lanu sliku o motivima vanzemaljaca. U tom slu?aju, ne sumnjaju?i u mogu?nost prevare, akademik ?e olako prihvatiti lane podatke i ubrizgati ih u sadraj svog istraiva?kog rada. ?ak i u slu?aju da posumnja, on tu svoju sumnju ne?e mo?i glasno izraziti jer ?e se izloiti riziku gubitka ugleda ili da ga proglase paranoidnim.

Slabost Vektora: Potreba za zatitom reputacije, razumnim izgledom, opreznim i formalnim pristupom, moe da vodi do agnosti?ke plaljivosti koja spre?ava akademika da poduzme one korake u kreativnom razmiljanju koji su potrebni da bi se napravio proboj u samu sr misterije. To ga tako?e obeshrabruje da uzme u obzir izvore informacija koji su izvan standarda koje je uspostavila akademska zajednica, iako ti izvori mogu sadravati kriti?ne djeli?e slagalice. Uz sve to, nije nikakva tajna da su univerziteti postali vie ustanove za indoktrinaciju, nego za obrazovanje, dok istovremeno slue i kao ure?aji za filtriranje; oni koji su uspjeno proli kroz te filtere istovremeno pokazuju i svoju sklonost ka programiranju kao i voljnost da potuju pravila, te kao takvi lako potpadaju pod grupni koncenzus. Tako, uprkos njegove otre inteligencije, potencijalni nedostatak individualizma i intuicije moe dovesti jednog akademika u situaciju da postane laka rtva prevare, pogotovo nekih ve?ih prevara koje su ovjerene od strane njegovih uglednih kolega i pretpostavljenih.

Ja?ina vektora: primarnu snagu akademika predstavlja njegov nivo sofistikacije, u smislu kako je on odgojen, obu?en, razvijen i rafiniran. Me?utim, ukoliko je neko sofisticiran, to istovremeno ne zna?i da je i pronicljiv, tako da on moe biti i sofisticiran racionalist i dezinformator, odnosno specijalizovani sofist. Nadalje, akademicima se ?esto automatski pridaju ugled i kredibilnost usljed njihovog obrazovnog nivoa, tako da oni uglavnom rade na uticajnim i savjetodavnim pozicijama. Kredibilitet i sofistikacija se onda zajedni?ki koriste za efikasno opovrgavanje istina i verifikaciju lai. Oni tako?e mogu u nekim zajednicama koje se bave prou?avanjem rubnih podru?ja nauke, da funkcioniu kao modeli za ugled, inficiraju?i svojim miopi?kim agnosticizmom one kojima je on najmanje potreban.

Slabost publike: Za odre?eni dio publike akademici predstavljaju vrhunac objektivnosti i ?estitosti koji su izvan svake kritike, pogotovo ukoliko se radi o nekoj grupi akademika koji se slau jedan s drugim. Onaj najskepti?niji dio auditorijuma, poslua?e prije akademike, nego bilo koje druge tipove dezinformativnih vektora. Publika ?e uzimati dezinformacije mnogo vjerovatnijim od same istine, zato to ?e se one bolje uklapati s njenim nerealnim pretpostavkama i zato to one stiu iz jednog naoko objektivnog izvora. Posao akademika dezinformatora je da maskira program prevare, uz istovremeno marginalizovanje istina ili ?injenica koje ukazuju na prevaru, u smislu kako one ne zadovoljavaju standarde plauzibilnosti i kredibilnosti.

Oteti / Kontaktirani

Saetak: Oteti i kontaktirani su ljudi koji su imali direktan kontakt sa vanzemaljskim bi?ima. rtve otmica se odvode iz njihove ivotne sredine i prebacuju u prebivalite otima?a gdje se nad njima vre razni zahvati. Kontaktirani su oni koji su svjesno u?estvovali u interakciji s vanzemaljcima i postali njihovi glasnogovornici. Ne moraju svi od onih koji su kontaktirani istovremeno biti i rtve otmica, niti se sve rtve otmica mogu smatrati kontaktiranima, me?utim, ove dvije kategorije se u nekim segmentima pretapaju jer kontaktirani mogu biti i otimani, dok rtve otmica mogu biti i obu?ene da svjesno prenose poruke vanzemaljaca.

Ja?ina izvora: Otima?i imaju direktan pristup onima koje otimaju na podru?ju koje kontroliu. Razne vanzemaljske i vojne grupe imaju sposobnost da stvaraju lanu memoriju, skeniraju umove i njihovo auri?no vibraciono obeljeje za svrhu analize slabosti i predubje?enja, da koriste post-hipnoti?ke tehnike za programiranje uma kako bi u njega instalirali podsvjesne naredbe; one mogu da ubijede rtvu u neto uz pomo? telepatije ili implanta; mogu da prate njihove rtve sa distance, mogu da obezbje?uju lana obistinjenja reiranjem raznih slu?ajnosti, a mogu kreirati i gizdave lai i racionalizacije. Oni mogu skenirati populaciju i vjerovatne budu?nosti interesantnih im individua, kako bi izabrali one koji najvie odgovaraju njihovim ciljevima; a koritenjem nekih logisti?kih i hipedimenzionalnih prednosti, mogu pridavati kao po mjeri skrojenu panju individuama koje su izabrali.

Slabost vektora: Najve?a slabost one osobe koju vanzemaljci otimaju ili kontaktiraju je u tome to ona poznaje sebe manje nego to je oni poznaju. Oni ulaze na zadnja vrata njenog uma a onda tamo mogu obavljati radnje koje ?e podmuklo da uti?u na njene misli i impulse. Ukoliko ta osoba nije svjesna ovih mogu?nosti i ne poduzme neto protiv toga, onda je situacija u kojoj se nalazi beznadena.

Otete i kontaktirane osobe mogu se osje?ati neprihva?enim od strane drutva zbog toga to su imale neobi?ne i nevjerovatne doivljaje, tako oni sebe mogu posmatrati druga?ijim od ostalih. Ukoliko se taj osje?aj zaka?i za njihov ego, onda se on moe degenerisati, te osoba po?inje da smatra sebe privilegovanom, superiornom ili posebnom, to nadalje olakava otima?ima da zadobiju njenu odanost. Oni svoj identitet mogu i potpuno poistovijetiti sa predstavnicima odre?ene grupe vanzemaljaca a svaku sugestiju da ta grupa moda nema na umu dobre namjere, oni podsvjesno poistovje?uju s napadom na njihovu li?nost, to onda kod njih naravno izaziva iracionalne reakcije.

Neki ?e se jednostavno predati, osje?aju?i da su savladani od strane superiorne inteligencije sa superiornom tehnologijom, a onda ?e se u jednom psihoti?nom pokuaju da spasu situaciju pretvoriti u njihove voljne i fanati?ne saradnike, kao kod tzv. tokholmskog sindroma.

Ja?ina vektora: istinski otete i kontaktirane osobe su iskrene i ubjedljive kad navode svoja iskustva s vanzemaljcima. Ta njihova iskrenost i otvorenost moe lako razoruati kratkovidu publiku. Neki od otetih mogu raspolagati audiovizuelnim, medicinskim i drugim dokaznim materijalom da su otimani, to dodatno pobu?uje radoznalost kod slualaca u smislu interesovanja za ono ta su ovi doivjeli prilikom svoje interakcije s navodnim vanzemaljcima.

Slabost publike: Kao i u slu?aju onih koji se bave kanalisanjem, kontaktirani mogu da postanu centar kulta li?nosti, igraju?i ulogu posrednika izme?u publike i njihovih vanzemaljskih idola, kao to proroci ili visoki svetenici posreduju izme?u vijernika i boanstava. Sama blizina otetih ili kontaktiranih osoba i njihova neposredna interakcija sa misterioznim vanzemaljcima, dodatno podgrijava kredibilnost dezinformacija koje se distribuiraju kroz njih.

Ciljana publika se sastoji i od ljudi koji su i sami otimani, pa tako pokuavaju da do?u do nekih odgovora, istraiva?a fenomena otmica koji se nalaze u potrazi za odgovorima o motivima vanzemaljaca, kao i ljudi koji sami ele da budu kontaktirani od strane vanzemaljaca. Dezinformacija se lijepo uklapa s njihovim vlastitim udnjama i slijepim ta?kama, oslanja se na ono malo to znaju i odvodi ih prema lanim zaklju?cima, zadovoljavaju?i istovremeno njihov ego.

Hipnotizeri

Saetak: Hipnotizer je obu?en u navo?enju klijenta ka ostvarivanju promijenjenog stanja svijesti, dovoljno dubokog kako bi se dosegao pristup podsvijesti. Hipnoti?ki trans istovremeno podrazumijeva visoku sugestibilnost i disasocijaciju. Istraiva?i otmica obi?no prihvataju hipnozu kao jedno od sredstava koje mogu pomo?i subjektu da se sjeti doga?aja za vrijeme abdukcije, kojih se on normalno ne moe sjetiti zbog promijenjenog stanja svijesti u kome se nalazio za vrijeme abdukcije ili usred instaliranja tzv. paravan memorije od strane otima?a; ili post-hipnoti?kih komandi u smislu da zaboravi taj doga?aj.

Hipnotizirani subjekti se tako?e mogu koristiti za posmatranje s distance (remote viewing, prim. prev.), istraivanje prolih i mogu?ih budu?ih ivota a mogu se koristiti i kao pasivni instrumenti za kanalisanje drugih bi?a.

Ja?ina izvora: Vanzemaljske i vojne stranke mogu instalirati u otete osobe vieslojnu paravan memoriju sa razli?itim lanim scenarijima otmice; a mogu i sa distance zauzeti um hipnotiziranog subjekta i govoriti kroz njega dok on nije pri budnoj svijesti.

Slabost vektora: Hipnotizeri mogu biti nedovoljno stru?ni kad imaju posla s dezinformativnim izvorima koji se javljaju preko njihovih klijenata. Ukoliko nisu svjesni mogu?nosti postojanja nekoliko slojeva paravan memorije, onda ?e se obi?no zadovoljiti onim to saznaju nakon proboja nekog od gornjih slojeva i to ?e uzeti kao najvjerovatniju istinu.

Sli?no je i kod slu?aja tzv. reiranih abdukcija, gdje ono to je rtva doivjela stvarno odgovara istini, me?utim sam doga?aj je izreiran kao neki pozorini komad ?iji je cilj samo da zavede rtvu i napravi konfuziju. A kad hipnotizirana osoba postane instrument kroz koji dezinformatori mogu direkno da govore, onda se hipnotizer nalazi uivo u kontaktu s nekim ili ne?im ko moe da iskoristi njegove li?ne slabosti.

Ja?ina vektora: Informacije koje se mogu dobiti uz pomo? hipnoze su fascinantne, zabavne a ?esto se mogu i verifikovati. Iz tog razloga one su prihva?ene i potovane od strane onih koji se bave istraivanjem rubnih podru?ja. Njih mogu koristiti i akademici kako bi nadopunili ili proirili svoju zbirku podataka. Isto kao i kod slu?aja s kanalisanjem, ono to je re?eno ne moe uvijek biti i verifikovano, tako da dezinformacija moe biti onoliko kreativna i fantasti?na koliko se to od nje eli.

Slabost auditorijuma: Dezinformacija se ovdje koristi pretpostavkom da ukoliko ono to je dobijeno kroz hipnozu nije izmiljeno od strane subjekta, ili inducirano od stane hipnotizera, onda je to najvjerovatnije istina. Jo jednom, to je paralogizam baziran na konceptu: ukoliko neto nije subjektivno i pogreno, onda je to objektivno i istinito, to ignorie mogu?nost postojanja jedne objektivne prevare. U normalnim slu?ajevima, kad ne postoje zle namjere, hipnoza moe stvarno biti pouzdana. Me?utim, povjerenje i potovanje koje je hipnoza zasluila na osnovu pouzdanih slu?ajeva, ne bi trebalo automatski prenositi na one potencijalno dezinformativne slu?ajeve.

Direkte poruke

Saetak: poruke javnosti se nekad mogu ?initi kao da dolaze direktno od vanzemaljaca, bez posrednika. To uklju?uje radio signale iz svemira, preuzete TV emisije, znakove u itu, kao i anonimno distribuirane ?lanke koji su pisani s njihove ta?ke gledita.

Ja?ina izvora: Bilo koja vanzemaljska ili vojna grupa koja raspolae s dovoljno razvijenom tehnologijom, moe stvarati znakove u itu, preuzimati TV signale, emitovati radio signale iz svemira i koristiti anonimne ljude kao svoje proksije za distribuciju paljivo sastavljenih poruka svijetu. Njihove sposobnosti daleko prevazilaze ono to su obi?ni prevaranti u stanju raditi, to oni i koriste kako bi osigurali autenti?nost svojih poruka.

Slabost publike: Ukoliko ljudi stvarno povjeruju da neka poruka dolazi od strane vanzemaljaca, njih ?e to stvarno zaintrigirati i uze?e tu poruku kao jednu iskrenu objavu namjera vanzemaljaca. Takva jedna poruka moe imati autorativan ton, ona moe imati i oblik odgovora na poruke koje smo mi sami poslali u svemir, moe se odnositi na neke nae probleme kao to je globalno otopljavanje, prenaseljenost planete, korupcija vlade; mogu zamarati na intelekt kojekakvim kripti?kim pojmovima ili pripremati auditorijum za budu?e prevare, daju?i mu neke klju?ne datume u budu?nosti ili proro?anstva. Publika mora biti stvarno uvjerena da ove vanzemaljske poruke imaju veoma veliku vanost za na svijet, da su one hitne, tako da sadraj tih poruka uti?e na formiranje njenog miljenja o prirodi tih vanzemaljaca i onoga to se mora ?initi. Cilj dezinformacije koja je poslana direktnim putem je da iskrivi svjesnost publike o motivima vanzemaljaca i da uti?e na publiku da ova podri odre?ene aktivnosti i mjere koje su korisne za nastojanja ili agendu vanzemaljaca.

Kao to moemo vidjeti, dezinformacija koristi razne metode prilikom ciljanja raznih dijelova publike.

Publiku ?ine:

Opta populacija koja daje prednost stabilnosti i spokojnosti, nad uznemiravaju?im istinama
Duhovnjaci i nju-ejd tipovi koji su zapali u emocionalizam i wishfull thinking
Intelektualci ?ije ograni?eno rezonovanje proisti?e iz pogrenih pretpostavki
Kontra-kulture ?ije fasciniranje s bizarnim, prevazilazi njihov interes za istinom
Faktualisti koji prihvataju samo one dokaze koji zadovoljavaju njihove subjektivne standarde kredibilnosti
Politi?ki aktivisti koji podravaju pogrene mjere u borbi protiv istinske nepravde
NLO fanatici koji pohlepno gutaju dezinformativne mrvice zbog njihove senzacionalisti?ke prirode
rtve otmica koje su investirale svoju li?nost u ulogu posrednika izme?u ?ovje?anstva i vanzemaljaca

Metode uklju?uju:

Zagovaranje jednog slijepog potovanja autoriteta
Baziranje na pogrenim i ograni?enim pretpostavkama
Apelovanje na emocionalne predispozicije
Pozivanje na potrebu za bezbjedno?u, spokojstvom i sigurno?u
Iskoritavanje potrebe za identitetom i posebno?u
Apelovanje na razbijanje dosade uz pomo? mu?nih ili zabavnih pri?a
Ohrabrivanje skepticizma za svrhu ismijavanja istine
Oslanjanje na ?ovjekov mentalni zamor, prezentiranjem previe jednostavnih slika
Nu?enje pogrenih ventila za izduvavanje dobrih namjera
Koritenje opsjenarskih vjetina uz manipulaciju logike
Navo?enje na donoenje izbora izme?u dvije podjednako lane opcije
Obezbje?ivanje lanih dokaza
Reiranje lanih potkrepljenja njihovih tvrdnji, preko naizgled nezavisnih izvora

Kako ?ovjek moe utvrditi da li neki izvor rastura dezinformacije ili samo neduno ispoljava druga?ije miljenje? Ta?no je to da ljudi mogu nesvjesno proturati polu-istine, nakon to su ih sami progutali, me?utim, pitanje se odnosi na po?etni izvor tih ideja. Odgovor je u tome da krajnja namjera koja se nalazi iza dezinformacije ujedno odre?uje i njene nepravilnosti a diktira joj i odre?eni pravac. Drugim rije?ima, ti propusti su previe pametno zamiljeni i usmjereni, da bi bili slu?ajni. Nadalje, ispod maske nevinosti koju projiciraju ispred sebe, oni se tako?e odlikuju obeljejem prisustva jedne podmukle inteligencije u njihovoj pozadini.

Zavjera bez vo?e

Istovremneo, moramo naglasiti da jedna agenda moe da se sprovodi i preko elemenata koji su na prvi pogled suprotni jedan drugom, pri ?emu se iluzija vanjskog nejedinstva i nezavisnosti koristi za maskiranje jednog dobrog pozadinskog ustrojstva.

Odatle, zavjera nije toliko dobro organizovana koliko se to ?ini, zato to oni koji se nalaze ispod onog kamena na vrhu piramide kontrole mogu ponekad i individualno da djeluju. Oni mogu biti i u sukobu jedni s drugima a usljed nedostatka me?usobnog povjerenja ili iz ?iste oholosti, oni se mogu odlu?ivati i na individualno dejstvovanje prilikom sprovo?enja vlastitih agendi i rade?i to u skladu sa svojim vlastitim ideologijama. Me?utim, isto kao i grupa pliva?a koji se zajedno otisnu niz maticu neke rijeke, uprkos tome to se naoko moe ?initi da oni plivaju nezavisno jedan od drugog, ti dezinformativni vektori mogu se me?usobno suprostavljati, pa ?ak i neutralisati jedan drugog, povrinski gledaju?i; me?utim, oni ?e se i dalje kretati istim zajedni?kim pravcem kojim napreduje rije?na matica, odnosno, ona vrhunska, nevidljiva agenda.

Ne postoji potreba za nekom ve?om koordinacijom kod donjih elemenata jedne zavjere, ukoliko jedna ira skupina vjeto dizajniranih uzroka, koja je inicirana ranije, proizvede jednu kaskadu posljedica koje ?e se u pravo vrijeme me?usobno stopiti u jednu cjelinu. Od ljudskih pripadnika zavjere, to bi zahtijevalo jedan nevjerovatno visok nivo predvi?anja ili smotrenosti, dok su za interdimenzionalne sile koje operiu izvan linearnog vremena, smotrenost i nesmotrenost me?usobno izmjenljive, tako da te sile nemaju problema u skeniranju ove vremenske linije kako bi u njoj odredile one najvanije ta?ke na kojima ?e intervenisati.
Tako, dok se za razli?ite struje dezinformacija i pogrenih informacija ?ini da se nalaze u me?usobnoj kontradikciji to se nekih detalja ti?e, ono to je najvanije je njihov zajedni?ki pravac i me?usobna sinergija. ?ovjek bi morao da ispita krajnje posljedice, kako bi mogao razlu?iti krajnje motive. To ?u u?initi u sljede?em dijelu, uz pomo? pruanja i analize mnogobrojnih primjera vanzemaljskih dezinformacija.

Kraj tre?eg dijela

?etvrti dio

?etvrti dio

Prevod: Arja


Deifrovanje jezgra obmane

Najve?a prednost dezinformacije je istovremeno i njena najve?a slabost. To to moe da dopre do mnogih, zna?i da moe da dopre do bilo koga. Budu?i da njena publika ima ograni?enu inteligenciju i kratko trajanje panje, poruka mora da bude zatupljena, isturena i centrirana tako da bi pogodila svoj cilj. To je ?ini sumnjivom i o?iglednom za svakoga sa neto pronicljivijim okom. Da bi poruka bila tako pametna da obmane ?ak i najpronicljivije, bilo bi neophodno da bude tako suptilna i kompleksna da ?e tada preleteti iznad glava ciljane publike.

Dezinformacije posebno kreirane za popularne alternativne radio-emisije, na primer, ?e zaista osvojiti umove ve?ine auditorijuma, ali ?e pronicljiva manjina okretati o?ima. Dobra dezinformacija zbog toga mora da bude dovoljno sofisticirana da do neprimenljivosti minimalizuje pronicljivu manjinu, dok istovremeno ostaje dovoljno jednostavna da se obrati predvi?enoj ve?ini.

Dezinformacija nastaje sa namerom da osnai agendu, tako da se moe rekonstruisati unazad da bi se otkrila ta agenda. Analizom dovoljnog broja vanzemaljskih dezinformacija logi?ki se deduktivnom metodom moe otkriti vanzemaljska agenda. Kao alternativa, moe se postaviti hipoteza o agendi i zatim proveriti da li su razli?iti izvori, koji kriju tragove dezinformacija, konzistentni sa tom hipotezom.

Tokom mog petnaestogodinjeg prou?avanja ovog predmeta ukazao se jasan obrazac dezinformacije, protkan kroz brojne izvore, od akademskih do misti?nih publikacija. Radi pogodnosti nazvao sam ove obrasce jezgrom obmane. Ono se sastoji od polu-istina, koje su ratrkane po naizgled nezavisnim izvorima, ali dele isti pravac ube?ivanja. ?esto su iste neistine razli?ito formulisane, da bi se obratile odre?enoj publici.

Jezgro obmane se sastoji od slede?ih elemenata:

1. Ohrabrivanje suspenzije pronicljivosti,
2. Zloupotreba spiritualnih principa,
3. Zamagljivanje ?injenica koje se ne mogu sakriti,
4. Prikazivanje vanzemaljskog meanja u boanskom svetlu ili kao sudbine,
5. Pretnje konsekvencama zbog izostanka saradnje,
6. Primamljivanje obe?anjima i nagradama
7. Naivne pretpostavke koje vode do pogrenih zaklju?aka
8. Manipulacija emocijama preko eufemizama i disfemizama
9. Srozavanje vrednosti ?ove?anstva,
10. Podmetanje korumpiranog ljudskog rukovodstva kao rtvenih jaraca,
11. Osiguranje amnestije za korumpirano ljudsko rukovodstvo,
12. Glorifikovanje lika vanzemaljaca i pozivanje na razumevanje,
13. Prisiljavanje na individualno i kolektivno odobravanje,
14. Ograni?avanje svesnosti o hiperdimenzionalnoj realnosti,
15. Predlaganje lanih podela preko zamene uloga.


Ono to sledi je dublje ispitivanje ovih elemenata, uklju?uju?i prave primere parafrazirane iz literature zajedno sa mojim komentarima i analizama. Setite se da ovi primeri zaista postoje i aktivno uti?u na javno miljenje u pravcu odravanja odre?enog pogleda na vanzemaljsko prisustvo. Uporedite sliku stvorenu jezgrom obmane sa onom koja je izneta u ovom ?lanku i odlu?ite sami za sebe koja je razumnija, blia iskustvu, logi?nija i realisti?nija.

Elementi jezgra obmane

1. Ohrabrivanje suspenzije pronicljivosti

Ne moemo ocenjivati vanzemaljce kao loe, kada i sami imamo problema.

Ova izjava opisuje procenjivanje kao licemerni akt moralne osude i tada obeshrabruje procenjivanje, sugeriu?i da bi trebalo da izbegnemo hipokriziju i ne upiremo prstom. Ona predstavlja lani izbor izme?u procenjivanja ili vanzemaljaca ili ljudi i ignorisanje one druge strane. Umesto toga, treba objektivno istraiti probleme kod obe grupe. Moda su neki ljudski problemi povezani sa vanzemaljskim problemima, kao u slu?ajevima kada su vanzemaljci uklju?eni u neeti?ke modifikacije ponaanja ljudskih meta.

Bilo bi licemerno protestovati protiv onoga to negativni vanzemaljci ?ine ljudima, budu?i da i ljudi jedu, maltretiraju ivotinje i eksperimentiu nad njima.

Kao to je spomenuto, nepravde po?injene i od strane ljudi i od strane vanzemaljaca treba izneti na svetlo dana. Ali razmislite o tome, da jedna pogrena stvar ne opravdava drugu, niti je eliminie. ?ak i kada bi svi ljudi postali vegani, verovatni trend izvesnih vanzemaljaca da jedu ljude se ne bi zaustavio. Nisu samo nasilnici oni koji se otimaju i napastvuju, niti su ljubitelji mesa oni koji se odvode i jedu, niti uzgajiva?i krava spadaju u populaciju implantiranih i pripitomljenih otetih. Pre je slu?aj mu?enja i eksperimenata nad ivotinjama mikrokosmi?ka refleksija ve?e negativne dinamike, koju su odre?eni vanzemaljci doveli do visokog stepena. Ako pogledamo ko vri najve?e okrutnosti nad ivotinjama, vidimo da su ti takozvani ljudi izgubili dodir sa svojom humano?u i usaglasili se sa ne?im pod-ljudskim ili demonskim a isto se moe re?i i za vanzemaljce koji to ?ine ljudima. Nijedna strana ne treba da ostane nedodirljiva zbog aktivnosti one druge.

Ne treba da razmiljamo o negativnim vanzemaljcima, jer ono na ta smo usredsre?eni, to energizujemo i privla?imo.

Ovo je pogrena primena Zakona privla?nosti (http://montalk.net/notes/law-of-attraction-vs-law-of-awareness). Dok je zaista tako da privla?imo ono ?ime smo zaokupljeni, ili u ta ulaemo emocionalnu energiju, ne vai obrnuto, da odbijamo ono to ignoriemo.

Dok ?e ignorisanje ne?ega ukloniti silu privla?enja, to neto se i dalje moe manifestovati slu?ajno ili svojom slobodnom voljom. Ono to zaista odbija i blokira je svesnost, preventivne akcije i namera i molba za zatitom. Tako je ova izjava potpuno izokrenuta u zastupanje ignorancije kao reenja. Ignorancija u najmanju ruku ostavlja vrata irom otvorena.

Ne moemo razumeti motivaciju vanzemaljaca, jer su oni mnogo napredniji od nas.

Humanoidi, koji su u interakciji sa nama, su napredni, ali dovoljno sli?ni, da bismo putem vrednog istraivanja, li?nog iskustva i spiritualne inteligencije mogli da razumemo njihove motive dovoljno, da bismo otkrili da li su dobronamerni ili neiskreni. Oni koji pretpostavljaju ograni?enja ljudske mogu?nosti razumevanja, su propustili da ispitaju ta ograni?enja i samim tim nemaju prava da iznose takve tvrdnje, a ?ak i ako su ih ispitali i udarili u ?vrsti zid, drugi se mogu probiti direktno kroz njega.

Mi ne znamo dovoljno i zato bi trebalo da ostanemo kod jednostavnosti i da sve prikaemo u crno-beloj perspektivi.

Ovim se preporu?uje ignorantnost u ime prakti?nosti i objektivnosti, impliciraju?i da samo treba da nastavimo napred sa onim to opaamo kao vanzemaljsko prisustvo i da to odrimo jednostavnim. Kakva defetisti?ka perspektiva. Umesto tenje za pojednostavljenom a time i neta?nom slikom, treba proiriti okvir istraivanja i primeniti kriti?ko miljenje da se uvek proveri ta?nost te slike.

Ne moemo odrediti namere vanzemaljaca dok ne budemo radili sa njima dovoljno dugo, da bismo videli ta mogu da ponude, sve drugo bi bili prerani zaklju?ci.

to vie unapred nau?imo o vanzemaljskom prisustvu i njihovim mogu?im motivima, to ?emo razboritije i otroumnije percipirati, kada bude dolo vreme za kontakt i pregovore. Drugim re?ima, mnogo ?emo bre razabrati namere vanzemaljaca, ako to do?e na postavljen sto, moda dovoljno brzo da se izbegnu nesre?na obavezivanja. Ova izjava umesto toga ohrabruje odlaganje prosu?ivanja dugo poto su brojni dogovori i odnosi sa vanzemaljskim frakcijama ve? uspostavljeni, to moe biti suvie kasno ukoliko su date vanzemaljske frakcije posebno nametljive i osvaja?ki orijentisane.

Na nedostatak razumevanja je ono to vodi do pogrene percepcije vanzemaljskih metoda kao neprijateljskih. Mi smo kao uplaena ivotinja koja se opire ljubaznom veterinaru. Vanzemaljci su tu da bi nas podu?ili i na iracionalni strah od njih nas udaljava od u?enja.

Postoji razlika izme?u reakcije slepog straha prema ne?em nepoznatom i otkri?a vanzemaljske manipulacije ljudi posle dugogodinjeg istraivanja. Nedostatak razumevanja moe suvie lako da vodi do percipiranja neiskrenih sila kao dobro?udnih, dok istinsko razumevanje skida masku i otkriva obmanjuju?u dinamiku u pozadini. Postoji suvie istraivanja, izvetaja otetih i istorijskih dokaza koji ukazuju na neprijateljske namere iza nekih vanzemaljskih frakcija. Racionalizovati ih samo kao reakcije iz straha ili kao pogreno razumevanje bi bilo naivno i ekstremno nepoteno.

Najve?e barijere pruaju najve?u nagradu, zbog toga treba da se odvojimo od svog straha da bismo ponjeli tu nagradu.

Ovo je drugi primer zamenjivanja mudre razboritosti za ignorantni strah. Dok postoje ljudi koji se plae nepoznatog, pa tako i vanzemaljaca, postoje i drugi koji imaju dovoljno svesnosti o negativnim vanzemaljskim frakcijama, da bi bili oprezni, ali sa otvorenim o?ima, ne zatvorenim. Izazov sa kojim se ?ove?anstvo suo?ava nije samo prevla?uju?i strah od nepoznatog, ve? nedostatak razboritosti u vezi sa nepoznatim, koje bi moglo probiti zidove koncenzus-realnosti.

Anticipirati dolazak vanzemaljaca kao bilo ta drugo nego kao pozitivan blagoslov predstavlja preputanje primitivnim centrima straha u vaem mozgu, umesto mnogo razvijenijih delova.

Jo jednom, ova teza pokuava da predstavi perspektivu, zasnovanu na znanju i oprezu, kao slepi strah. Ona igra na politi?ki korektnu, materijalisti?ku, samo-obmanjivu doktrinu, da su ljudi primitivniji nego to zaista jesu. Dok su mnogi ljudi zaista brutalni i zaostali po vanzemaljskim standardima, ovo je projektovano i na druge, koji su zreli, svesni, pronicljivi, koji obavljaju istraivanje i proli su kroz odre?ena iskustva i/ili koji su inkarnirani sa neuobi?ajenim znanjem u vezi sa prisustvom vanzemaljaca.

Fokusiranje na negativne vanzemaljce odvra?a nas od napredovanja sa ve?inom vanzemaljaca koji su pozitivni.

Biti svestan negativnih vanzemaljaca, njihovih karakteristika, taktike i motiva je ono to nam omogu?ava da napravimo razliku izme?u istinski pozitivnih vanzemaljaca i onih koji se samo pretvaraju da su pozitivni. U stvari, pozitivne vanzemaljske frakcije mogu zahtevati minimalan standard procenjivanja od strane njihovih potencijalnih kontakata i znanje kako da se napravi razlika izme?u njih i varalica moe biti o?ekivani dokaz zrelosti i vrednosti susreta. Nije re?eno da ?ovek treba da postane opsednut negativnim potencijalima i isklju?i pozitivne, niti je drugi na?in adekvatan, ve? je vaan balans izme?u ta dva.

Ne postoji ispravno i pogreno, dobro i loe, kada je re? o vanzemaljcima jer te etikete poti?u iz naih sopstvenih sklonosti donoenja sudova.

Ova vrsta moralnog relativizma osigurava da ?e ljudski rod bez ikakvog rasu?ivanja prepustiti svoju sudbinu prvoj vanzemaljskoj frakciji da se dobrovoljno javi kao surogat nae savesti. Umesto da se odbaci rasu?ivanje, mi treba da ga izotrimo. Dok god je pozitivno nasuprot negativnom definisano logi?ki, intuitivno i pronicljivo, moe se doneti validan sud bez zapadanja u greke putem emocionalnih sklonosti, slepe dogme ili zaostale tradicije. Budu?i da ?e se ljudski rod suo?iti sa konsekvencama svojih izbora u skladu sa najviim sistemom standarda da bi raslo zahvaljuju?i svojim iskustvima i odralo svoje samo-odre?enje.

Vanzemaljske frakcije imaju svoju sopstvenu idelogiju, od kojih se neke poklapaju sa standardima koje je etabliralo ?ove?anstvo, neke ne. I razli?ite vanzemaljske frakcije se dele na one koje potuju odluke ?ove?anstva i one koje im se protive ili ih potkopavaju. Zbog toga, ?ak i ako bi procena bila subjektivna a persepktiva relativna, i dalje ostaje odgovornost svih pojedinaca da naprave razliku izme?u vanzemaljskih motiva i procene koje su prihvaljive.

2. Pogrena primena spiritualnih principa

Mi smo svi Jedno, svi fragmenti Boga na stazi samo-realizacije sjedinjenja sa Bogom. Ne moe postojati takva stvar kao to je vanzemaljska invazija. Za njih je podjednako nemogu?e da nas osvoje, kao i za nas da osvojimo same sebe, jer vanzemaljci su mi i mi smo oni.

Kreacija nije samo amorfna masa homogene jednosti, ve? jedinstvo raznolikosti. Budu?i da je svaki um obdaren slobodnom voljom, njegovi izbori mogu da do?u u konflikt sa izborima drugih. I to izaziva nadmetanje ili saradnju. Lav i gazela mogu biti Jedno u apsolutnom smislu, ali to ne uti?e na to da li ?e lav uspeti ili ne da ulovi i ubije gazelu. Na sli?an na?in, slobodna volja neprijateljskih vanzemaljskih frakcija i ljudi, koji vole slobodu, mogu biti u konfliktu jedni sa drugima, pri ?emu jedna na kraju pobe?uje; to niti osporava, niti je osporeno ?injenicom da su i vanzemaljci i ljudi manifestacijaa iste primordijalne svesti, koja lei u osnovi Kreacije.

Vi ste kreator svojih iskustava, samim tim ne moete biti rtva a vanzemaljci ne mogu biti nasilnici.

Ovaj argument po?iva na pogrenoj, pojednostavljenoj i predimenzioniranoj slici o tome kako je individualna svest isprepletana sa li?nom iskustvenom realno?u. Kvantna fizika podrava ideju da je posmatrana realnost oblikovana sve?u posmatra?a, ali postoje suptilnosti i ograni?enja te interakcije koje se previ?aju. ?ak i ako kreiramo svoju iskustvenu realnost biranjem odre?ene ta?ke, ne biramo je uvek potpuno, da bismo eliminisali sve mogu?nosti krenja slobodne volje, nasilja ili rtvovanja. Mi smo ?esto nadja?ani kauzalnim konsekvencama prethodnih izbora, koje smo na?inili sami ili su ih na?inili drugi, koji su me?usobno isprepletani sa naom realno?u.

Tako?e postoji razlika izme?u prihvatanja rizika i prihvatanja odre?ene manifestacije tog rizika. Na primer, svaki put kada sednete za volan, vi prihvatate rizik od nesre?e a da niste zaista izabrali samu nesre?u. Saglasnost sa suo?avanjem sa rizikom krenja slobodne volje, izbor da se u?e u realnost gde ta mogu?nost postoji, se ne poklapa sa pristajanjem na to krenje slobodne volje, kada zaista pokuava da se ostvari. A krenje slobodne volje se zaista moe odigrati u okruenju, u koje je ?ovek slobodno odabrao da stupi.

Kada se plaimo vanzemaljaca, mi se u stvari plaimo dela sebe koji oni reprezentuju. A mi predstavljamo deo njih koji im nedostaje. Zbog toga smo potrebni jedni drugima kao ogledalo da u?imo i rastemo do svojih punih potencijala.

Da bi ovaj argument funkcionisao, delovi nas samih koje vanzemaljci reprezentuju, bi morali da budu delovi kojih se iracionalno plaimo. Onda bi iz toga sledilo da prihvatanje i integrisanje tih delova u pravcu ve?e psiholoke potpunosti se reflektuje na prihvatanje i integrisanje sa vanzemaljcima da postanu potpuniji kao civilizacija. Ali ta ako vanzemaljci, koji izazivaju nau zabrinutost, predstavljaju psihopatske, parazitske, predatorske delove nas samih, za koje bismo imali dobre razloge da ih prevladamo? Ovaj argument ignorie tu mogu?nost. Jer umesto da prihvatamo oba, trebalo bi da postanemo svesni i prevladamo oba i da ?ine?i tako, odbacimo unutranje i spoljanje sme?e i rastemo do svojih punih potencijala. Tako, pitanje je pre da li da integriemo ili prevladamo i odgovor zavisi od pojedina?nih motiva i karakteristika vanzemaljskih frakcija i da li je oni to oni predstavljaju zdravo i progresivno ili entropi?no i disfunkcionalno.

Ono ?emu se opire oja?ava. to se manje opire vanzemaljcima, to manje nepotrebnog bola, otpora i straha ostaje u procesu i to uzbudljivije postaje putovanje radosti i otkri?a.

Ta?no je da opiranje dobrim i neophodnim iskustvima stvara trvenje i bol. Ipak, u osnovi ove izjave je lana pretpostavka da su vanzemaljske abdukcije dobre i neophodne, ili lano implicira da su bol i patnja povezani sa abdukcijama dokaz da se pozitivno iskustvo iracionalno odbija. Bilo da je iskustvo pozitivno ili negativno, prihvatanje i saradnja ?e zaista umanjiti ili eliminisati patnju, ali sa dva potpuno razli?ita ishoda. Prvi vodi do istinskog rasta, drugi do podjarmljivanja uz iluziju rasta. Argument pokuava da poniti tu razliku. Ispravan na?in za uklanjanje patnje povezane sa negativnim iskustvima je okon?anje tih iskustava. Umesto da pred njima kapitulira, ?ovek treba da ih prevlada, pogotovo ako u toj stvari ima mogu?nost izbora. Da ljudi nemaju mogu?nost izbora, njihova saradnja ne bi bila tako o?ajni?ki traena.

3. Zamagljivanje ?injenica koje se ne mogu sakriti

Ve?ina vanzemaljaca je blagonaklona. Samo mala manjina vanzemaljaca je neiskrena, ali oni privla?e panju mnenja, tako da nastaje lana slika da su svi vanzemaljci takvi. Postoji samo veoma mala odmetni?ka frakcija vanzemaljaca a ve?ina nam ne misli nita loe.

Ovo je pokuaj da se marginalizuju aktivnosti negativnih vanzemaljaca, prikazuju?i ih kao malu i nebitnu manjinu odmetni?kih ili neiskrenih vanzemaljaca sa ciljem da se ve?ina vanzemaljaca oslobodi sumnje. Me?utim, susreti sa negativnim vanzemaljcima, koji privla?e panju javnosti, ne samo da nisu izuzetak, ve? predstavljaju samo vrh ledenog brega. Oni predstavljaju incidente koji su probili zid sigurnosti. Dok blagonakloni vanzemaljci postoje i mogu biti u ve?ini, bilo bi pogreno pretpostaviti da je ve?ina interakcija izme?u vanzemaljaca i ljudi, kao to su abdukcije, tako?e blagonaklone. Program abdukcija moe biti karakteristi?an modus operandi manipulativnih vanzemaljaca, to bi zna?ilo da blagonakloni vanzemaljci imaju malo ili nimalo udela u tipi?nim vanzemaljskim abdukcijama. Zbog toga ono to javnost zna o vanzemaljcima na osnovu abdukcijskih izvetaja ne treba da lano bude pripisano blagonaklonim vanzemaljcima, bez obzira to su oni moda u ve?ini. Tako?e, fenomen skrivenih vanzemaljaca koji prikriveno obavljaju posmatranje, vre uticaj i anju energiju pokazuje da ?ak i ako su mali brojem, negativni vanzemaljci jesu sveproimaju?e prisutni.

Vanzemaljci posmatraju ljude, ali samo da bi shvatili ta njihovi ljudski prijatelji nameravaju.

Veoma jadan pokuaj da se rasprostranjeni problem implantiranja tokom abdukcija prikae u svetlu namere da se posmatra sa daljine i izvri uticaj. ?injenica da ovo treba zamagliti ukazuje da se implantiranje doga?a i da postoji zabrinutost zbog ljudi koji postaju sumnji?avi u pogledu ovog fenomena. Pronicljivi oteti znaju iz li?nog iskustva da njihova funkcija nije samo u tome da posmatraju i snimaju. U zavisnosti od tipa implanti tako?e mogu da uti?u na emocije, promene proizvodnju hormona, kreiraju dezorijentaciju da bi se prekinula zabranjena linija razmiljanja, indukuju iznenadnu pospanost, stvore paralizu, manipuliu snovima, simuliraju izofreniju, umetnu misli i prenesu glasove i slike.

Ako ?ujete izvetaje o negativnim abdukcijama, nemojte se alarmirati, jer vi ste sigurni, upravo kao to ?ete i dalje biti sigurni, iako ?ujete o povremenim zlo?inima koji se doga?aju u vaem gradu.

Oteti koji nau?e suvie o istinskoj prirodi abdukcija postaju zabrinuti, nekooperativni i sumnji?avi prema otima?ima. To se moe otkloniti ako se negativne abdukcije predstave kao fenomen, suvie dalek, da bi izazivao zabrinutost. Ukoliko oteti veruju da izvetaji o negativnim abdukcijama nemaju veze sa njihovim iskustvima, ose?a?e se sigurno i nastaviti da sara?uju. Negativni vanzemaljci su veoma zainteresovani za svoju sliku u javnosti, jer je koriste da podstaknu eljeno ponaanje kod zavedenih meta, zato, ma kako da percepcija zatamni tu sliku, ona mora da ostane konzervirana i postojana.

Neki vanzemaljci, poto nemaju dovoljno razumevanja za emocije i individualnost, mogu grubo da se ponaaju prema ljudima usled nekompetentnosti i nedostatka prefinjenosti.

Ovo bi moglo biti ta?no u nekim slu?ajevima, ali ne karakterie sve abdukcije samo bolna procedura koja bi se mogla objasniti nekompetentno?u. Programiranje uma, tortura, nasilno odvo?enje i etva energije nisu greke, ve? namerna dela.

Grejsi su razvili tako velike glave, jer njihovo druto polae veliku vanost intelektu. Oni vre kloniranja, jer velika glava ne bi mogla da pro?e kroz poro?ajni kanal. Kloniranje umanjuje varijacije me?u individuama, zbog ?ega oni izgledaju sli?no. Kada su se spustili ispod zemlje, da bi preiveli negostoljubive uslove na povrini, njihova tela su se smanjila da bi bolje iskoristila ograni?eni prostor. Da kompenzuju nedostatak prirodnog svetla, zenice njihovih o?iju su se razvile tako da prekriju ?itavu povrinu oka.

Ovo je primer onoga to javnost pretpostavlja o Grejsima i povezuje u naizgled prihvatljivu, ali neta?nu pri?u. Cilj je ovde predstaviti Grejse kao posebnu, ose?ajnu civilizaciju, koja je pretrpela kataklizmu i posle duge adaptacije evoluirala u svoj dananji oblik. Gornja slika je o?igledno neta?na; njihove prepoznatljive crne o?i nisu ogromne zenice, ve? tamne obloge koje skrivaju ili o?i nalik na reptilske ili senzore nalik kamerama u zavisnosti od vrste Grejsa. Da su njihove tamne o?i zaista zenice narasle da uhvate vie svetlosti, okruenje abdukcije ne bi bilo tako sjajno osvetljeno i svetlo bi obasjavalo pozadinu mrenja?e, ?ine?i njihove o?i bilo kakvim drugo osim crnim. Grejsi ne predstavljaju posebnu civilizaciju, ve? pre veta?ki stvorene entitete, uzgojene u tankovima da bi postali radni?ki trutovi za druge vanzemaljce.

Grejsima je potrebna naa genetika da obnove ono to su izgubili tokom generacija kloniranja. Grejsi koriste oglede i implante da sakupe nae neuro-hemikalije u nadi da ?e ih simulirati za sebe, tako da jednom mogu ponovo da osete emocije.

Nijedna druga dezinformativna doktrina nije u toj meri pustila korena kao ova, koja prividno opravdava ?itav program abdukcija i etve ljudskog biolokog materijala. Ona predstavlja Grejse kao umiru?u rasu kojoj je potrebna naa simpatija i saradnja. Ali, kao to je spomenuto, Grejsi su vie proizvedeni entiteti, nego ?ista umiru?a rasa. Oni su raspoloive lutke sa fabrikovanom istorijom, koja treba da manipulie javnu percepciju vanzemaljskog prisustva. Obratite panju na to, kako njihova istorija koristi sve nau?ne pojmove, koji su u opticaju i koji definiu nau modernu kulturu a da ne pre?u njene granice. Zaga?enje, radijacija, rat, evolucija, genetski inenjering, kloniranje sve koncepti koji su zanimljivi, prepoznatljivi i pitki za javnost. Kada bi pri?a umesto toga uklju?ila interdimenzionalne, bioloke automate, odgojene u uzgajiva?kim tankovima sa vremenskim ubrzanjem i napravljene od delova ljudi i krava i fluida, onda bi to prevazilo granice bodrenja od strane ve?ine ljudi.

?ove?anstvo nastavlja da ignorie prisustvo vanzemaljaca, dovode?i vanzemaljce do pribegavanju taktikama izazivanja straha da bi se probili kroz nau ignorantnost i pomogli nam da ih najzad upoznamo.

Ova racionalizacija predstavlja negativne vanzemaljce kao ignorisanu decu, koja toliko o?ajni?ki trae panju, da se okre?u ka delikvenciji.

Primenjivanje de?ije psihologije na odrasle vanzemaljce je u najmanju ruku naivno i podupire strategiju potezanja emocionalnih struna, budu?i da oslikava vanzemaljce kao nevine i o?ajne, kako pate i pla?u za panjom. Mutilacija krava bi bio primer ovakve pretpostavljene delikvencije. Ljudi ne poklanjaju vanzemaljcima panju, tako da oni raseku nekoliko krava da bismo mi obratili panju. Zvu?i fino u teoriji, ali delovi koji su uklonjeni tokom mutulacije krava su strateki odabrani na osnovu ekstrakovanja korisnih supstanci zbog proizvodnje veta?kih humanoida. Da ne spominjemo, da vanzemaljci zaista ele da privuku panju, u?inili bi bolje da nadlete glavne gradove preko dana nego da povrede nekoliko krava.

Pojedina?ni primeri abdukcija uz mu?enje postoje i moramo ih razlikovati od ve?ine abdukcija koje sprovode dobro?udni Grejsi.

Do sada postoji dovoljno dokaza za negativne abdukcije, da bi se to due moglo potiskivati. Umesto toga, to se ovde izvr?e, racionalizuje i zamagljuje, da bi se agenda o?uvala po svaku cenu. Budu?i da je ta?an procenat negativnih abdukcija nepoznat, to ostavlja prostora da se svojevoljno procene procenti i stvori utisak da veliki deo njih obavljaju navodno dobro?udni Grejsi. Me?utim, oni koji ire ideju o dobro?udnim Grejsima proputaju da spomenu mogu?nost paravan-memorije, koja negativne abdukcije prikazuje uz iluziju pozitivnosti. Ove paravan-memorije su itekako mogu?e i predstavljaju modus-operandi negativne vanzemaljske agende. Bez razmatranja ove ?injenice, ne moe se sa sigurno?u re?i da li je neki deo abdukcija Grejsa uopte pozitivan.

Vanzemaljci operiu u tajnosti, da bi zaobili nae svesno poricanje njihovog postojanja, ali operiu u naem svetu bez obzira na to, jer smo ih mi podsvesno pozvali.

Implikacija je da oni operiu u tajnosti samo da ugode naem svesnom poricanju, dok naa prava elja da ih pozovemo lei zakopana u podsvesti. Ovo racionalizuje tajnu prirodu vanzemaljskog prisustva, okrivljuju?i ?ove?anstvo za to to je ignorantno prema svojoj unutranjoj, spiritualnoj ?enji za kontaktom. Razmatraju?i vanzemaljsku negativnu agendu, izjava bi bila ta?nija ako se okrene: Vanzemaljci zavise od naeg nedostatka svesnosti da oni operiu u tajnosti i koriste naa podsvesna ranjiva mesta kao stranja vrata, da bi sebi obezbedili dublje prolaz u na svet.

Krvarenje iz nosa prilikom abdukcija je jednostavno psihosomatska reakcija na potisnuto se?anje na abdukciju koje pokuava da se probije na povrinu.

Krvarenje iz nosa stoji u vezi sa aktivno?u abdukcija, toliko je poznato, ali umesto priznanja da je re? o implantaciji mozga kroz nos, to zvu?i bolno i uznemiruju?e, ova veza se objanjava kao psihosomatska manifestacija izazvana se?anjima koja pokuavaju da se probiju kroz barijeru poricanja i u stvari kao dobra stvar jer se ta se?anja najzad probijaju. U stvari, se?anja na abdukciju su namerno potisnuta, da bi se prikrilo ono ta se zaista dogodilo i od osetljive psihe otetog sakrila zastrauju?a i traumati?na iskustva. Nije planirano da ova se?anja izbiju na povrinu, izuzev ako ne predstavljaju mamac paravan-memorije, da bi ubrizgali pogrene podatke u telo istraiva?ke literature abdukcija.

Paraliza tokom abdukcije se sprovodi putem udaljene elektri?ne stimulacije mozga i ima pozitivan, podmla?uju?i efekat na paralizovanu osobu.

Paraliza je druga karakteristika koja se ne moe pore?i, jer suvie otetih izvetava o njoj i zbog toga mora biti zamagljena. Ovde se zamagljivanje sastoji u tome da ona ima terapeutski i podmla?uju?i efekat, te bi trebalo da se nadamo da ?emo biti paralizovani, budu?i da ona podrava zdravlje i vitalnost. Nije potreban nikakav komentar.

Kada vanzemaljci otetima prikau traumati?ne vizije holokausta, smrti i planetarnih razaranja, to je samo u svrhu izazivanja emocionalnih reakcija i proizvodnje neurohemikalija koje Grejsi ele da prou?avaju.

Najbolji na?in da se ova karakteristika zamagli je predstaviti je kao nevinu tenju nau?ne radoznalosti. Ovo pojednostavljeno objanjenje se ne poklapa sa sofisticiranom prirodom vanzemaljskih frakcija, uklju?enih u ovu vrstu procedure, koje se rukovode sopstvenim motivima i sluenjem sebi. Postoji nekoliko boljih objanjenja.

Prvo je da je ta procedura drugi oblik etve energije putem indukcije straha i uasa. Ona ne podrazumeva cevi i igle zabodene u mozak, tako da to nije etva fizi?kih neurohemikalija, jer se emocionalna energija moe uhvatiti bez potrebe za time.

Drugo, to moe biti oblik programiranja propa?u, da bi se oteti indoktrinirali o?ekivanjima i strepnjom zbog nevolja sa kojima se ?ove?anstvo suo?ava i da bi ih time u?inili mnogo ozbiljnijim i posve?enijim saradnji sa vanzemaljcima, da bi navodno pomogli da se spase ?ove?anstvo.

Tre?e, to moe biti pokuaj povla?enja okida?a i time otkrivanja skrivenog programa u otetom, koji predstavlja pretnju za vanzemaljsku agendu, programa preinkarnacijske vrste koji se ili odnosi na njegovu ili njenu misiju na Zemlji tokom kraja vremena ili misije koja je programirana u njega od strane suparni?ke vanzemaljske frakcije, koja eli da taj program ostane neaktivan dok na Zemlji ne zapo?nu apokalipti?ki doga?aji. Ekstrakcijom tih informacija vanzemaljci, koji obavljaju ovu proceduru, sti?u vitalnu inteligenciju koja im moe pomo?i da steknu prednost nad protivni?kom agendom.

4. Prikazivanje vanzemaljskog meanja u boanskom svetlu ili kao sudbine

Naa je boanska misija da radimo sa Grejsima, da dopustimo da naa genetika bude stopljena sa njihovom i da im dopustimo da steknu nau emocionalnu fleksibilnost. Njima je potrebna ta pomo? da bi se stopili sa Bogom. Spiritualno i genetsko jedinstvo ljudi i Grejsa ?e obezbediti budu?nost za obe vrste.

Ljudi se priklanjaju vioj svrsi ili vioj sili mnogo ?e?e usled slepe vere, programiranja i emocionalizma, nego razuma i iskustva. Duboko u sebi ljudi znaju da postoji via svrha, me?utim, usled nedostatka svesnosti takvi spiritualni impulsi su ?esto zamenjeni anti-spiritualnim rezultatima. Obratite ovde panju da je ovde sve osim kona?nog rezultata pozitivno: sticanje emocija, boanska misija, sjedinjenje sa Bogom, spiritualno jedinstvo, obezbe?ivanje budu?nosti itd... Kona?ni rezultat je me?utim budu?a zamka za matriks ljudske due putem infuzije kibernetske genetike. Razmislite o tome koliko Grejsima nedostaje slobode, individualnosti, samo-odre?enja, empatije i bilo kakvog traga viih spiritualnih obeleja i kako se oni lako mogu programirati i manipulisati preko telepatske veze i vide?ete u kom pravcu ?e ?ove?anstvo biti modifikovano preko genetskog sjedinjenja sa Grejsima.

5. Pretnje konsekvencama ako se ne sara?uje

Mi ne moemo sami pobediti otpadni?ke reptile, jer oni ne potuju nae vlasti i imaju bolju tehnologiju. Zbog toga nam je potrebna pomo? spolja. Reptili ne?e oti?i bez borbe i Grejsi su naa jedina nada.

Da se problem moe reiti samo putem fizi?ke borbe, onda bi ?ove?anstvo bilo potpuno razoruano. ?ak i tada, povezivanje sa pogrenim vanzemaljskim frakcijama bi prouzrokovalo budu?e probleme. Grejsi ne uivaju dobar glas u pogledu svog potenja i iskrenosti. Postoje druge frakcije, pozitivni nordijski tipovi na primer, koji bi bili bolji saveznici, iako bi oni verovatno ponudili ne-fizi?ku pomo? umesto militarne intervencije. to je u redu jer izlaz iz ove zbrke lei vie na metafizi?koj a ne na fizi?koj ravni. Brutalne fizi?ke metode otpora su ionako sutinski beskorisne. Izbor ?e biti ponu?en da se ostane u ovoj kutiji i povee sa Grejsima ili da se istupi napolje i povee sa pozitivnim transcendentnim silama, koje nude mnogo kreativniji pristup zasnovan na spiritualnim principima.

Nae zemaljske tehnologije nisu dovoljne da nam pomognu da prevazi?emo energetske, prehrambene i klimatske krize. Potrebna nam je vanzemaljska tehnologija da bismo preiveli.

Razlog zato se te tehnologije ne koriste ne lei u ljudskoj nekompetentnosti ili gluposti, ve? u potiskivanju izuzetnog talenta i pronicljivosti od strane ljudskih i vanzemaljskih snaga uz interes da se odri status quo. Grani?ne tehnologije se potiskuju da bi se stvorili upravo ti uslovi o?aja, kako bi suzbija?i ponudili sebe kao reenje. Na primer, upu?ivanjem sveta samo na naftu i spre?avanjem ne?eg jednostavnog kao to je masovna proizvodnja efikasnih i ekonimi?nih elektri?nih automobila, naftna kriza moe baciti svet na kolena, ?ine?i ljude tako nemobilnim, izgladnelim i o?ajnim da ?e silama, koje mogu spre?iti tu patnju, predati sve, uklju?uju?i i svoju slobodu. Mi ve? imamo tu tehnologiju i svako ko poznaje grani?nu nauku ili crnu tehnologiju zna koliko se ona briljivo ?uva od publike. Neadekvatnost nae zvani?ne tehnologije je u potpunosti veta?ki stvorena.

6. Primamljivanje obe?anjima i nagradama

Vanzemaljci mogu da prue dar vidovitosti, mo? isceljivanja i druge paranormalne mo?i ako sara?ujete sa njima.

Ove mo?i su mamac koji treba da izazove pokoravanje i poslui kao dokaz za vanzemaljsku dobro?udnost. Najzad, obdarenost isceliteljskim i psihi?kim mo?ima izgleda kao dobra stvar. Me?utim, dok se paranormalne sposobnosti razvijaju tokom spiritualnog treninga, posebno treninga uz savet istinski pozitivnih entiteta, njih tako?e mogu indukovati ili osmisliti sile na stazi sluenja sebi za strateke svrhe. Za agendu ne predstavlja gubitak ako neki oteti sada moe da izle?i nekoliko ljudi ili im predvidi budu?nost, a sa druge strane slui agendi, ulepavaju?i sliku i ohrabruju?i druge na saradnju. To su jeftine ?in?uve date u zamenu za poslunost. Obratite panju na to da negativne vanzemaljske frakcije nikada ne daju otetima istinsku slobodu, pravu svesnost i prakti?nu pronicljivost.

Vanzemaljska tehnologija moe obasjati Zemlju specijalnom energijom da bi pomogla poboljanju nae intuicije i interdimenzionalnih sposobnosti.

Ovo je jo jedan primer vanzemaljskog pokuaja da zavedu ili da sebi pripiu prirodan spiritualni proces. U okultizmu postoji pravilan put spiritualnog razvoja putem kori?enja sopstvenih snaga i iniciative uz savete razvijenijih pojedinaca, i drugi put obmanjivanja i sticanja mo?i putem ulaska u simbiozu sa pojedincem ili entitetom orijentisanim prema sebi koji daje te mo?i u zamenu za energiju due i pokornost. Ovo drugo je put mra?nog okultizma ili crne magije. Ova razlika se tako?e moe primeniti i na interakciju sa vanzemaljcima. Pove?anje intuicije i interdimenzionalnih sposobnosti je prirodni deo ljudske evolucije, koji joj je namenjen. Me?utim, ako neka vanzemaljska frakcija moe da se umea u taj proces i nastupi kao snaga koja ga omogu?ava, tada ?e ?ove?anstvo napustiti ispravnu stazu spiritualnog razvoja i slediti crnu stazu, da bi steklo te sposobnosti po cenu svoje slobode.

Vanzemaljci mogu da pomognu da se ?ove?anstvo promeni putem nove tehnologije koja je u harmoniji sa Zemljom, koja ?e ukloniti sve bolesti i siromatvo, nepravdu i nudu.

Pitanje je pod kojim bi uslovima ta tehnologija bila data i sa kojim ciljevima. Ukoliko je tehnologija pozajmljena umesto da se prenese znanje, ?ove?anstvo ?e biti prisiljeno da ispunjava sve zahteve vanzemaljaca, da bi izbeglo patnju izazvanu oduzimanjem te tehnologije. Ukoliko davaoci nisu iskreni, to im prua povla?eni poloaj da sa ?ove?anstvom ?ine ta im je volja. Blagonakloni i mudri vanzemaljci ?e unaprediti nau tehnologiju samo ako je to pra?eno i ste?eno spiritualnim i eti?kim napretkom sa nae strane. Putem odgovorne upotrebe mi bismo sa?uvali svoje samo-odre?enje i oslobodili ih tereta da nas stalno nadziru. Vanzemaljci koji umesto toga ele da se umeaju u nae poslove i preuzmu kontrolu ?e koristiti obe?anja tehnologije kao sredstvo za cenjkanje i na?in da proizvedu poslunost i zavisnost.

7. Naivne pretpostavke koje vode do pogrenih zaklju?aka

Vanzemaljci zagovaraju mir i ljubav prema blinjima i to se ne poklapa sa karakteristikama ispiranja mozga. Oni koji se zalau za mir, bratsku ljubav, dareljivost, altruizam i jedinstvenost su uvek pozitivni.

Cilj svih tiranija je da uvedu mir i red putem unitenja opozicije, to podrazumeva i iskorenjivanje istinske individualnosti i nezavisnog miljenja. U stanju totalitarizma ideali kao to je mir, bratska ljubav, dareljivost, altruizam i jedinstvenost se ohrabruju dok god slue zaokruenju tog stanja. Oni su korisni za kolektivizam, pozitivna sredstva upravljena ka negativnom zavretku. Zbog toga oni nisu obavezno dokaz blagonaklonosti. Uz to, nijedan manipulativni vanzemaljac ne?e poruniti svoju sliku ili pokazati pravu boju, otvoreno zagovaraju?i nasilje i mrnju protiv suseda; re?i ovde nisu toliko vane kao aktivnosti i namera koja lei u pozadini. To ne zna?i da bi ove pozitivne ideale trebalo odbaciti, oni samo treba da budu povezani sa kvalitetima kao to je razboritost i nezavisnost, u drugom slu?aju postaju sredstva pacifikacije i trankvilizacije.

Vanzemaljci nisu neprijateljski raspoloeni, jer da jesu, ve? bi nas zbrisali ili bi to mogli da u?ine za par minuta. Nedostatak spoljnih znakova neprijateljstva ukazuje na dobro?udnost.

Neprijateljstvo uzima mnogo sofisticiranije oblike nego prostu nasilnost.

Kada bi vanzemaljci eleli da se angauju u nasilnom preuzimanju Zemlje, ne bi usmeravali percepciju javnosti putem dezinformacija, postavljanjem klju?nih lidera javnog mnenja, programiranjem uma i implantacijom. ?injenica da oni sprovode ovakvu delikatnu manipulaciju ukazuje na to da je njihovo neprijateljstvo prikriveno. Navesti nas da sami sebe porobimo i drimo sami sebe na uzdi bi bio najefikasniji samo-odrivi oblik pokoravanja. Pokoravanje civilizacije grubom silom seje seme otpora u ogor?enoj populaciji i logisti?ki je zabranjeno. Ali osvajanje njihovih umova, njihovih srca i njihovih dua psiholokim i spiritualnim orujem predstavlja put da se kreira zatvor bez zidova, da se stvore robovi koji ele svoje ropstvo i protive se onima koji pruaju otpor kao neprijateljima progresa. Agenda tako u ogromnoj meri zavisi od dezinformacija a sude?i prema koli?ini dezinformacija koje su putene u javnost, ta agenda trenutno veoma dobro napreduje.

Potrebna je snana veza sa Kreatorom da bi se manipulisalo vremenom-prostorom, zbog toga svi vanzemaljci ovde na Zemlji, koji su sposobni za manipulaciju vremenom-prostorom moraju biti pozitivni.

Manipulisanje vremenom-prostorom nije tako jednostavno. Putem
posebne tehnologije negativna bi?a mogu da idu prili?no daleko u manipulisanju vremenom-prostorom. Drugo, negativna bi?a i dalje mogu da razviju snanu vezu sa demiurkim aspektom Kreacije, odgovorne za materijalni svet, i preko toga izvedu naizgled magi?na dela. Napredni inicijanti i majstori tamnog okultizma imaju tu sposobnost, mada su je njihovi vanzemaljski supervizori rafinirali do prave nauke. Tre?e, jedina prednost koju napredna pozitivna bi?a imaju je njihova povezanost sa viim boanskim aspektom Kreacije, koji je superioran u odnosu na demiurki aspekt, to im omogu?ava pristup irem opsegu mogu?ih realnosti i vremensko-prostornih konfiguracija. I ?etvrto, negativna bi?a i dalje mogu da steknu ilegalni pristup irem obimu manipulacija, ako ukradu ili zloupotrebe tehnologiju, koju su izgradila i podesila pozitivna bi?a, ili ako uti?u na druge sa tim pristupom da izvre njihove zapovesti. Zbog toga, samo posedovanje sposobnosti da se manipulie vreme-prostorom nije dokaz pozitivnosti.

Rasa, dovoljno napredna da dospe dovde, je morala da prevazi?e svoje destruktivne tendencije.

Logika je da planetarna civilizacija koja nije prerasla svoje destruktivne na?ine zavrava unitavaju?i sebe ratom i iscrpljivanjem resursa pre nego to uopte postane sposobna za svemirska putovanja. Svemirski put i istraivanje drugih svetova zahteva planetarnu uniju, zato se pretpostavlja da samo civilizacije koje su usvojile holisti?ke i zdrave puteve mogu dovoljno dugo da evoluiraju, da bi napustile svoje svetove i putovale do Zemlje. U stvari, pozitivna staza prosvetljenja, mira i harmonije nije jedini put da se dostigne planetarna unija. Civilizacije se tako?e mogu ujediniti poto su porobljene od strane negativnih elemenata, koji koriste otroumnu strategiju, psiholoko oruje, infiltraciju i subverziju da bi uspostavili globalnu totalitaristi?ku imperiju. Ukoliko je dovoljno briljivo u?injeno, oni to mogu da obave a da pri tome uopte ne pribegnu destruktivnom fizi?kom oruju. A ?ak i kada benigne civilizacije zapo?nu istraivanje i kolonizaciju drugih svetova, mogu?e je da unutranje neslaganje prouzrokuje da se neke frakcije odvoje i upotrebe tehnoloke kapacitete za manje benigne ciljeve. Iz svih tih razloga, putovanje svemirom negativnih civilizacija je potpuno mogu?e.

Oko Zemlje postoji zatitini karantin i vanzemaljci sa loim namerama ne mogu da pro?u kroz njega.

Negativni vanzemaljci postoje i operiu u naem svetu, tako da ?ak i ako ovaj karantin postoji, morao je biti postavljen tek poto su vanzemaljske frakcije ve? dospele na Zemlju, zatvaraju?i ih. Ili je karantin povremen i doputa ulazak pod posebnim uslovima. Na jedan na?in ili drugi, izjava da vanzemaljci sa loim namerama ne mogu boraviti ovde zbog karantina, se protivi eksperimentalnim dokazima i istraivanju.

Nagrada za saradnju sa vanzemaljcima daleko prevazilazi opasnost prevare. Zbog toga ne bi trebalo da ih zastraimo i oteramo, izlau?i ih sumnji, ve? da im otvoreno poelimo dobrodolicu, jer u suprotnom proputamo svoju ansu da uberemo plodove od kontakta.

Poeleti dobrodolicu bez procene osigurava da rizik od porobljavanja bude ve?i od potencijalne nagrade zbog saradnje. Istinski mudre i blagonaklone vanzemaljske frakcije ne?e eleti da im slepo verujemo pre uspostavljanja odnosa. Niti ?e biti razo?arani zato to primenjujemo pristup procene, jer ako su zaista iskreni i poteni, oni ?e pro?i taj test. Saradnja sa manje skrupuloznim frakcijama ostavlja suvie prostora za taktike mamaca i laganja. Zbog toga pristup ne bi trebalo da bira izme?u potpune paranoje i potpune lakovernosti, ve? da uklju?i procenu izme?u sila koje zasluuju nepoverenje i onih koji su dokazali svoj integritet.

8. Manipulacija emocijama preko eufemizama i disfemizama

Vanzemaljci nisu uljezi, ve? posetioci ili gosti jer smo ih mi pozvali.

Postoji dobar razlog za verovanje da su neki vanzemaljci zaista gosti ili posetioci, ali su ovde ti termini primenjeni na pogrene vanzemaljce, naime na Grejse i druge, koji su uklju?eni u vanzemaljske abdukcije. Ako elimo da izaberemo neki drugi naziv umesto uljeza, a ne naruimo istinitost, termin podriva? i akviziter bi bili dovoljni, jer je veliki deo njihovih napora usmeren ka tome da se dobije dozvola, poziv i saradnja kako bi se probio njihov dalji put ka ciljanom svetu. U akciji oni se prikrada?i, akviziteri i manipulatori pre nego nametljivci, ali po njihovoj intenciji nisu nita manje nego uljezi i intervencionisti. Ako smo ih pozvali, to je samo zbog toga to smo bili nesvesni kakve to posledice ima, i poto smo postali svesni, imali bismo sve razloge da povu?emo taj poziv.

Re?i da su vanzemaljci negativni je simptom kulturoloke ignorantnosti, zatucanosti i straha.

Ovaj argument po?iva na klasi?nom paralogizmu. Samo to to kulturoloka ignorantnost, zatucanost i strah mogu voditi do toga da kaemo da su vanzemaljci negativni, ne podrazumeva obrnuto, da je re?i kako su vanzemaljci negativni neophodno simptom toga. Umesto toga zaklju?ak moe biti izveden na osnovu izuzetne svesnosti, kriti?kog miljenja, li?nog iskustva i dubinskog istraivanja. Naravno, re?i da su svi vanzemaljci negativni uz mrzovoljan ton i posezanjem za stereotipima, nije izgovor za to. Ali to ne zna?i da treba da ozna?imo sve vanzemaljce kao pozitivne u ime kulturoloke sofisticiranosti, otvorenosti i perceptivnosti. Obratite panju na to kako se ponovo i ponovo jedan pogrean izbor koristi da opravda drugi pogrean izbor. Umesto toga, treba da identifikujemo razli?ite vanzemaljske motive onakve kakvi jesu, da li su pozitivni, negativni, neutralni ili bilo ta izme?u toga.

Abdukcije od strane Grejsa se nazivaju privremenim odvo?enjem, jer oni uvek vrate otete.

Tokom uobi?ajenih abdukcija oteti se obi?no vra?a, ali termin abdukcija se odnosi samo na nasilno i iznenadno uklanjanje osobe, ne na to da li ?e ona biti vra?ena. Zbog toga je termin privremeno odvo?enje suvian i slui samo kao eufemizam da stia emocionalni odgovor na termin abdukcija.

Me?utim, treba razumeti da se ne vra?aju svi oteti. Mutilacija ljudi i konzumiranje ljudi za hranu i bioloki materijal je u najve?oj meri tabu i predmet o kome se ne izvetava dovoljno. Dok se to ne doga?a tipi?nim otetima, koji se otimaju zbog sofisitciranijih razloga, ono se ipak doga?a onima koji su slabi i zateknu se na pogrenom mestu u pogreno vreme.

Ne postoje podaci koji je ta?no procenat nestalih osoba u svetu odveden u ove svrhe, da ne spominjemo one koji nemaju ni tu privilegiju da budu prijavljeni kao nestali. Ali ako se razmotri broj ljudi koji nestaju svake godine, vidi se da permanentne abdukcije ne samo da su mogu?e, ve? imaju i tu prednost da budu potpuno osporene, ako se telo nikada ne prona?e. Svaka instanca bi ih jednostavno odbacila, kao i svaki nereen slu?aj.

Abdukcije je adekvatnije nazvati doivljavanjem iskustva a otete pravilnije nazvati komunikatorima, vezom, gostima ili kontaktiranima, jer su bili pzvani da se sretnu sa vanzemaljcima i dali su dozvolu. Oteti nisu rtve, ve? ko-kreatori i ravnopravni u?esnici.

Ovo se moe primeniti samo na istinske slu?ajeve benevolentnih kontakata sa vanzemaljcima, koji su re?i nego abdukcije kod kojih je dozvola iznu?ena i dobijena podvalom. Ovo drugo ?e, naravno, pokuati da sebe predstavi kao ono prvo i koristiti eufemizme u ime politi?ke/spiritualne korektnosti kao jedno od sredstava ka tom cilju.

9. Srozavanje vrednosti ?ove?anstva

Vanzemaljci se ustru?avaju da nas kontaktiraju otvoreno, jer smo nasilna, neprijateljska i agresivna rasa. Vanzemaljci su miroljubivi i imaju tehnologije koje ne zaga?uju okolinu, ipak ?ove?anstvo nastavlja da unitava planetu ratom i zaga?enjem.

Moderni ?ovek u celini jeste agresivan, ali to nije jedini razlog zato vanzemaljci oklevaju da uspostave kontakt. Pozitivne frakcije verovatno posmatraju ?ove?anstvo kao jo uvek nezrelo da bi se uspostavio otvoreni kontakt bez destabilizacije, dok negativni vanzemaljci posmatraju nau civilizaciju kao jo uvek nedovoljno programiranu da bi bila garantovana potpuna pokornost vanzemaljskoj agendi posle prvog kontakta. Ali masovno programiranje ?e se ubrzo upotpuniti, tako da se vreme za kontakt pribliava.

Tako?e treba napomenuti da je samo jedan deo ljudske populacije nasilan, neprijateljski i agresivan sam po sebi i da ?ove?anstvo nije bilo izloeno kulturolokoj, politi?koj, religijskoj i psiholokoj manipulaciji od strane ljudske elite i negativnih vanzemaljskih snaga, ono bi postalo mnogo miroljubivije i svesnije do ovog trenutka.

Drugim re?ima, u interesu vanzemaljske agende bi bilo da projektuje abnormalne nedostatke nekolicine na ve?inu i da koristi disfunkcionalnosti, koje je sama skriveno izazvala, kao izgovor da sebe predstavi kao superiorno reenje. Prebacivanjem sve krivice na ?ove?anstvo i uniavanjem njegove slike o sebi se moe omogu?iti protivni?kim silama da predstave sebe kao svece u pore?enju sa time. Tako lani izbor postaje atraktivan naspram onoga ko je lano oklevetan.

(...)

10. Podmetanje korumpiranog ljudskog rukovodstva kao rtvenih jaraca

Jedan korumpirani ljudski kabal sprje?ava ?ovje?anstvo da ubire plodove kontakta s vanzemaljcima. Taj kabal gleda na vanzemaljce kao na jednu prijetnju njegovoj kontroli nad ?ovje?anstvom. On stoji iza dezinformacija ?iji je cilj sprje?avanje svjesnosti ljudi o postojanju vanzemaljaca.

Ovo pretpostavlja da su svi vanzemaljci pozitivni a jedini antagonisti su ksenofobi?ne ljudske grupe koje se samo trude da dre ?ovje?anstvo pod njihovom vlastitom kontrolom. Bacanjem krivice na ljudskog kabala kao jedinog krivca, vanzemaljci tite svoj imid kao jednu logi?ku soluciju. Bilo bi ta?nije re?i da korumpirani ljudski elementi sara?uju sa negativnim vanzemaljskim grupama, kako bi sprije?ili ?ovje?anstvo da se povee sa viim dobro?udnim silama koje podravaju duhovno osloba?anje.

Ksenofobi?ni ljudski kontrolori mogu stvarno postojati, me?utim, oni bi sigurno bili u manjini s obzirom na sofisticirane metode za programiranje uma i infiltraciju, kojima vanzemaljci raspolau. Oni bi tako?e bili tehnoloki i logisti?ki zaostaliji od drugih grupa ljudi koje sara?uju sa negativnim vanzemaljskim silama ili koje su potpuno preuzete od strane vanzemaljaca. Konrola od strane negativnih vanzemaljaca moe se nadvadati samo uz pomo? duhovno transcedentalnih metoda ili rjeenja a ksenofobi?ni ljudski kontrolori sa svojim militaristi?kim mentalnim sklopom, previe su integrisani u negativnu hijerarhiju da bi mogli uzeti u obzir takav jedan pozitivni pristup; odatle, oni neminovno postaju jedan koristan predmet za sofisticirane negativne sile. Njihova uloga je krajnje neznatna.

Vanzemaljci su ovdje hiljadama godina i nisu nam u?inili nita naao, me?utim, kabal ?e izreirati predstavu o prijetnji vanzemaljaca kako bi opravdao izgradnju svemirskog oruja protiv vanzemaljaca. Oni (kabal) su tako?e otimali ljude i programirali ih paravan memorijom o zlo?udnim vanzemaljcima, kako bi vanzemaljce prikazali u loem svjetlu.

Kad bi ovo bilo ta?no, onda bi se kabal trudio iz petnih ila da prouzrokuje kod ljudi mrnju prema vanzemaljcima kako bi pripremio njihove umove za jednu reiranu predstavu invazije. Taj kabal bi odgajao, podravao, finansirao i promovisao radove uglednih nau?nika koji bi blatili vanzemaljce na sve mogu?e na?ine, obezbje?uju?i da takvi tipovi dobiju najvie prostora u medijima, dok bi se istovremeno trudio da u?utka one koji predstavljaju vanzemaljce kao pozitivne. Pripadnici te kabalske grupe koristili bi svoje kontakte u medijima za ubrizgavanje perzistentnih ksenofobi?nih tonova u knjige, filmove i TV dokumentarce na temu vanzemaljaca. Oni bi tako?e nasiroko izvodili otmice ljudi kako bi proizvodili rtve kojima bi bilo utisnuto pam?enje uasnih doivljaja s vanzemaljcima, tako da bi literatura koja se bavi tom tematikom bila zasi?ena njima.

Me?utim, ta vidimo umjesto toga? Potpuno suprotno. Oni istraiva?i koji bacaju vie svjetla na tamnu stranu prisustva vanzemaljaca, ujedno su i oni koje se ignorie i ubija, dok se one istraiva?e koji promoviu pro-vanzemaljske dezinformacije uzdie na svjetla pozornice. rtve otmica koje uspiju da provire kroz zavjesu, marginalizuju se jer se njihova iskustva ne uklapaju sa zvani?nim pogledima na prirodu abdukcija.

Izvjetaji otmica za koje se ?ine da su bile lairane, tako?e stalno predstavljaju vanzemaljce kao dobro?udne. Najpopularnije knjige iz tog podru?ja, dokumentarci i filmovi na temu NLO-a i vanzemaljaca, naginju na njihovo predstavljanje u smislu misterioznih, predivnih i nedunih bi?a. Ukoliko postoji jedan kabal, onda sve ukazuje na to da taj kabal gura pro-vanzemaljsku agendu, to moe biti samo u slu?aju da on sara?uje sa prevarantskim vanzemaljskim silama.

11. Osiguranje amnestije za korumpirano ljudsko rukovodstvo

Do objave moe do?i samo u slu?aju da se insajderima obe?a amnestija u zamjenu za njihovo otkrivanje istine.

Politika davanja amnestije koja bi bila previe univerzalna, bezuslovna i prataju?a, u stvarnosti bi ohrabrivala nastavljanje, ekspanziju i dovravanje kriminalnih aktivnosti insajdera, ukoliko krivci znaju da ne moraju nita da se brinu i da ?e im na kraju sve biti oproteno. U njihovom najboljem interesu bi bilo da se podri ovakva jedna vrsta amnestije, tako da oni mogu nastaviti sa svojim operacijama i nakon proglasa o prisustvu vanzemaljaca, rastere?eni od bilo kakve odgovornosti.

Ukoliko se pokua sa amnestijom, ona mora biti dana ne samo u zamijenu za istinu o prisustvu vanzemaljaca i tajnih tehnologija, nego i za svjedo?enja pod zakletvom u vezi s ponaanjem njihovih kolega i pretpostavljenih kao i jedno potpuno objelodanjivanje i predaju tajnih informacija. Nakon to svako od njih kae ta zna o svima drugima, na stolu bi se nalo dovoljno istine da bi se moglo odrediti ko zasluuje amnestiju a ko ne. Onima za koje se utvrdi krivica, uklju?uju?i i one koji su pogazili zakletvu kod svjedo?enja ponaaju?i se kao patoloki dezinformatori, trebalo bi zabraniti da zauzimaju bilo kakve vode?e pozicije u post-Objavnom svijetu. Uzbunjiva?i koji znaju da su bili iskreni, nemaju se ?ega bojati, dok oni koji misle da ?e mo?i koristiti amnestiju i tako nastaviti da sprovode svoju tajnu agendu, bi?e smatrani odgovornim. To se treba sprovesti na jedan na?in gdje bi trebalo biti isto pratanja, kao i kod slu?aja otkrivanja i hapenja mafijakih bandi. Ovdje se ne radi o traenju osvete protiv kriminalaca ili o zagovaranju neke nemilosrdnosti, nego o zatiti ?ovje?anstva od psihopata kojima nikakva rehabilitacija ne moe biti od pomo?i i koji su u stanju da koriste amnestiju kako bi nastavili sa svojim operacijama.

Prakti?na realnost amnestije, me?utim, vodi do pitanja ko ima autoritet i sposobnost da ponudi amnestiju i zatiti svjedoke? Prije Objave, niko. Black ops- grupe su toliko tehnoloki napredne da ?ak pod 24-?asovnom policijskom zatitom (ili ispred ive publike) svjedok moe biti pogo?en jednim nevidljivim enegetskim snopom i pasti mrtav kao kod izljeva krvi u mozak ili infarkta. Oni koje rade na black ops projektima potpisali su dokumente u kojima se bukvalno slau s tim da budu likvidirani ukoliko prekre zakletvu o ?uvanju tajne. Zakoni koji se odnose na zatitu tajnih informacija i nacionalnom bezbjedno?u su tako?e izvan jurisdikcije konvencionalnog pravnog sistema.

Tako, da bi se to uspjeno dekonstruisalo, tu bi bio potreban jedan autoritet koji je mo?niji od cijelog vojno-industrijskog kompleksa. Najblie tome bi bila jedna ujedinjena planetarna koalicija pravde, koja bi bila u stanju da o?isti delikventne vlade od njihovih kriminalnih elemenata. Me?utim, u tom slu?aju bi se morali braniti uz pomo? jedne svjetske vlade, svjetske armije ili svjetskog tribunala koji bi bio toliko mo?an da bi se veoma lako mogao pretvoriti u jednu globalnu policijsku dravu.

Nakon Objave, bilo bi duhovno da se ponudi amnestija i oprotaj onim vladinim i vojnim frakcijama, koje su bile uklju?ene u vrenje nasilja i izvo?enje eksperimenata na ljudima.

Amnestija moe obezbijediti bezbjedan prenos black ops - infrastrukture (tajni nau?ni, obavjetajni i vojno-industrijski kompleksi), koja bi se onda mogla koristiti za poboljanje nacionalne ili planetarne bezbjednosti. Me?utim, to bi moglo lako da odvede do tehnokratskog totalitarizma na globalnom nivou, ukoliko nam se dobro?initelji lano predstave, te tako otvoreno konsoliduju kontrolne mree svijeta u jednu mreu koja ?e biti pod njihovom kontrolom. Upravo sada, negiranje i tajnstvenost koji okruuju crne projekte omogu?avaju da tehnologija koja je dostupna javnosti ostane relativno nerazvijena. Tehnologija policijske drave i oruja za kontrolu masa, ograni?eni su na tasere, gumene metke, zvu?ne puke, vodene topove, kamere za nadzor, pra?enje interneta, cell-dar, nacionalne li?ne karte, itd. Me?utim, ukoliko se prilikom Objave otpakuje i sva tehnologija koja pripada tzv. crnom projektu (uklju?uju?i i vanzemaljsku tehnologije) i ukoliko ona pre?e u javno koritenje, onda bi to moglo voditi do rapidne proliferacije uasnih metoda karakteristi?nih za kontrolu policijske drave: vu?ni energetski snopovi, puke paraliziraju?ih zraka, nevidljive bezbjedonosne snage u anti-gravitacionim vozilima, o?itavanje misli s distance, pre-kriminalna detekcija potencijalnih prekrilaca zakona i disidenata; i reprogramiranje uma. To je sudbina koja o?ekuje ?ovje?anstvo ukoliko se bude naivno postupilo s amnestijom, tako da ?e to onda i?i na ruku vanzemaljskoj agendi.

12. Glorifikacija vanzemaljaca i pozivanje na razumijevanje

Ono to je devijantnim vanzemaljcima jedino potrebno, to su ljubav i prijateljstvo.

Ako nita, mi moemo u naim srcima osje?ati ljubav i prijateljstvo, me?utim, kao jedan izraz ?iste ljubavi, mi moramo ?vrsto blokirati njihove pokuaje zalaenja na podru?ja koja su izvan njihove jurisdikcije. To je zbog toga to devijantni vanzemaljci nisu delikventna djeca koja su nesvjesna tete koju prave, niti neke nevine rtve slu?ajnih okolnosti; preciznije re?eno, oni imaju inteligentne razloge za ono to rade. Oni su izabrali svoj put a na ljubav i prijateljstvo gledaju isto kao i psihopate; kao na jednu nau pogodnu slabost kojom se mogu okoristiti. Bilo ko, ko je imao priliku li?no vidjeti kako psihopate operiu, zna da oni prije zloupotrebljavaju dobrotu, nego to je cijene; a to se odnosi i na one psihopate koji ?ine elitu ljudskih kontrolora i negativne vanzemaljske grupe.

Grejsi su potovani ?lanovi galakti?ke federacije a pomogli su ljudima na duhovni na?in.

Ta Galakti?ka Federacija je dio nju-ejd folklora a ozna?ava jedan savez dobro?udnih vanzemaljskih rasa, koje su ovdje da pomognu ?ovje?anstvu. Neki savez ili bratstvo dobro?udnih vanzemaljaca vjerovatno postoji a moda u nekim od njih ima i grejs-dronova koji bi tamo mogli prije sluiti kao neki generi?ki pomaga?i, me?utim, bilo bi pogreno re?i da su Grejsi koji otimaju i implantiraju ljude jedna dobro?udna rasa koja je i sama dio te federacije.

Vanzemaljci koji ?e nam se sami uskoro otkriti su oni koji su stvorili ?ovje?anstvo.

Ovo se odnosi na sljedbenike tzv. teorije drevnih astronauta i one koji generalno smatraju vanzemaljce kao nae vrhovne roditelje. Pitanje nije u tome da li je ?ovje?anstvo geneti?ki inenjerirano od strane vanzemaljaca ili nije, nego da li oni koji te zasluge pripisuju sebi, stvarno govore istinu. Pa, ?ak i da je to tako, da li im to automatski daje pravo da interveniu i mijeaju se u nae ivote.

Grejsi imaju toliko naprednu tehnologiju da je ona skoro samosvjesna, to pokazuje da bi mogla postojati veza izme?u tehnologije i svijesti. Oni sami su veoma duhovno razvijeni i preokrenuli su napedak svijesti u jedan oblik umjetnosti. Njihova svijest je kolektivna a istovremeno iskonska i nevina. Grejsi su duhovna bi?a. Umjesto seksualnog kontakta oni ispoljavaju ljubav dre?i se za ruke u krugu i stapaju?i se tako s Jednim.

Jo jedan od primjera antropomorfizacije i romantizacije Grejsa. On se oslanja na opservacije da su Grejsi naoko bezizraajni, bespolni, intelektualno razvijeni i grupne svijesti. Me?utim, umjesto priznavanja da je to zbog njihovih kiberneti?kih karakteristika i roboti?kog funkcionisanja, stvar je izokrenuta predstavljaju?i ih sofisticiranim, zen-majstorima, sklonim duhovnom jedinstvu.

Grejsi se ophode zatitni?ki i s ljubavlju to je pra?eno i jednim strahom da ne ostanu ili se zaglave u ovoj njihovoj trenutnoj evolutivnoj fazi, tako da oni trebaju nau pomo? kako bi evoluirali, a mi treba da gledamo na njih sa stra?u i saaljenjem. Grejsi su budu?i potomci ljudi kojima su potrebne nae bioloke supstance kako bi lije?ili neki degenerativni zdravstveni poreme?aj. Mi se pribliavamo jednoj ta?ki gdje su Grejsi ranije bili u njihovoj evoluciji. Umjesto da unitimo sami sebe kao to su oni, mi im moramo dopustiti da nam pomognu da izbjegnemo nau propast, pa tako preduprijedimo i njihov nestanak. Hibridi su sjeme jedne nove rase koja predstavlja kombinaciju najboljih karakteristika obe rase, Grejsa i ljudi. Hibridnim bebama je potrebna ljubav ena koje otimaju, a Grejsi u?e o ljubavi kroz tu njihovu interakciju. Za Grejse, mi predstavljamo ne samo njihovu prolost, nego i njihovu jedinu nadu za budu?nost.

Primje?ujete li ovdje jedan emocionalno nabijen jezik koji je specijalno dizajniran da izazove su?ut, strast, brigu, nadu i ljubav. Problem nije u ispoljavanju tih osje?anja, nego u tome da li su razlozi na osnovu kojih se na njih poziva stvarno istiniti. Gornje objanjenje se odnosi na nau upoznatost s ?injenicom da otmice od strane Grejsa imaju ne?eg zajedni?kog sa hibridizacijom, medicinskim procedurama i skupljanjem biolokih materijala. Me?utim, to se ovdje podmuklo utkalo u jednu bajku, smiljenu tako da cilja na instikte odgajanja, zatite i suosje?ajnosti kod odgovaraju?e publike. Ovdje se iz vie uglova estoko pokuava ostvariti emocionalna ubjedljivost, nautrb istine.

13. Navo?enje na individualno i kolektivno odobravanje

Vanzemaljci nam ne mogu pomo?i sve dok jedan kriti?ni broj ljudi ne bude zahtijevao njihovo mijeanje. Vanzemaljci ele jedan globalni koncenzus a ne da imaju posla samo s jednom dravom. Cijeli svijet treba da glasa kao jedna cjelina.

U jednu ruku, pozitivne sile koje potuju slobodnu volju mogle bi intervenisati ukoliko se to od njih zatrai. U drugu ruku, negativne sile koje tee jednom potpuno legalnom preuzimanju planete, tako?e ?e traiti nae odobrenje. Razlika se svodi na to koliko jako ?e nas tjerati na to da im damo nae odobrenje. Ukoliko se radi o nekoj grupi koja u osnovi potuje slobodnu volju, onda ?e nas oni pustiti da se na miru odlu?imo u vezi s tim. Ukoliko je ta grupa manje dobro?udna, utoliko ?e biti vie nestrpljiva. Odatle, njihove krajnje namjere su ono to je tu bitno.

Tu bi tako?e bila vana i sama procedura donoenja tog odobrenja. Da li bi samo jedno globalno glasanje bilo zadovoljavaju?e? Samo u slu?aju da su glasa?i dovoljno mudri i inteligentni da donesu jednu odluku na osnovu njihove dobre informisanosti. Prema definiciji, samo jedna ?etvrtina populacije ima inteligenciju iznad prosjeka, a to je jedino to je potrebno da bi se potovao razum, vie nego emocionalnost. Tako bi tu bile male anse da kod donoenja odluke nadvladaju oni koji posjeduju dovoljno informacija i sposobnosti za kriti?ko razmiljanje i koji su u stanju da vide kroz propagandu koju bi nam servirale prevarantske vanzemaljske grupe koje trae nae odobrenje. Ukoliko tu ne bi trebao jedan mnogo ve?i procenat od ve?inskog za pobjedu, demokratija bi tu onda opet posluila samo kao jedno vozilo za legitimizaciju tiranije. Ukoliko bi umjesto toga, izabrani i postavljeni zvani?nici trebali da donesu tu odluku, onda bi se trebala rijeiti pitanja njihovog inegriteta, mentalnog zdravlja, kvalifikacija, kao i potencijalnih namijetaljki kod njihovog izbora. Kako se moe vidjeti, problem donoenja takve odluke na nivou planete, tako?e je povezan sa nekim zamkama.

Vanzemaljci ?e kontaktirati ljude li?no, zaobilaze?i nacionalne vlade.

To bi sprije?ilo da jedna korumpirana vlada odlu?uje o odnosima izme?u ljudi i vanzemaljaca, me?utim, to bi tako?e moglo biti i jedno sredstvo za dodavanje jedne, ?ak ve?e legalnosti njihovom preuzimanju uprave.

Ukoliko se ljudske vlade, slue?i same sebe, odvojene od bira?kog tijela u mjeri da jednostavno ne mogu vie da predstavljaju volju ljudi, onda dobijanje odobrenja od vlade ne bi bilo isto kao dobijanje odobrenja od zemaljske ljudske populacije, kao jedne cjeline. Moda je to razlig zato vanzemaljci tajno rade u dosluhu s vladama/vojnim frakcijama koje su to odobrile, dok istovremeno grozni?avo pripremaju populaciju da odobri njihovu intervenciju kad do?e vrijeme za to. Da ne pominjemo da postoje mnoge vlade i da nijedna drava ne moe govoriti u ime svih ostalih, me?utim, jedno zajedni?ko odobrenje ljudi sa svih strana bi zadovoljavalo.

Jedna ujedinjena, globalna vlada bi mogla da napraviti kontakt. Kontaktiranje vanzemaljaca uz pomo? radio poruka uvjerilo bi ih u nae dobre namjere. Oni nas trebaju, a to kako se budemo odnosili prema njima, odredi?e koliko ?emo biti potovani od strane drugih vanzemaljaca.

Jo jedan izvor predlae tu ideju, da mi kontaktiramo vanzemaljce koji su nai interplanetarni susjedi. Jedna ujedinjena globalna vlada bi mogla zadovoljiti kriterijume za predstavljanje cijele planete u kom slu?aju bi poziv s njihove strane bio dovoljan za otvaranje vrata. Ili tako, ili bi to samo bio jedan namjeten gest koji prua zadovoljavaju?u emu za ostvarenje direktnog kontakta s vanzemaljcima.

Vanzemaljci ne mogu ulaziti s nama u interakciju ili nas vidjeti, sve dok im ne damo dozvolu za to, na nekom nivou. Odatle, ako su se oni na bilo koji na?in umijeali u nae ivote, budimo sigurni da smo im ve? na nekom nivou dali dozvolu za to. Pruati otpor njihovom prisustvu zna?ilo bi negirati odluku koju smo ve? napravili a to podrazumijeva odbijanje koje je zasnovano na ignorantnosti i strahu, odatle, ?ovjek mora postati svjestan tog svog izbora, potovati ga i pokrenuti se iz odbojnosti i straha ka prihvatanju i razumijevanju. Gubitak straha zavrava igranje uloge rtve. Vi ne?ete vie biti rtva. Vi ?ete biti jedan ravnopravan u?esnik. Kvalitet vae interakcije s njima ?e se zna?ajno promijeniti.

Pritisak na davanje odobrenja nije samo na planetarnom nivou, nego i na li?nom, tako?e. Ovdje imamo primjer izvla?enja dozvole od strane rtava otmica, uz pomo? njihovog uvjeravanja da samo to to ih vanzemaljci kontaktiraju, podrazumijeva dokaz da su im oni prethodno ve? dali dozvolu za to. Odnos izme?u aktivnosti vanzemaljaca i davanja dozvole je vie jedan postepen proces, nego odreit. Isto kao to neki trgova?ki putnik moe bez poziva do?i na vaa vrata i pokucati na njih, takav jedan osnovi korak ili sli?ne podmukle smicalice mogu napraviti i vanzemaljci a da nisu bili prethodno pozvani. Ukoliko otvorite vrata, onda time dozvoljavate trgova?kom putniku da zabaci udicu. Taj proces je postepen a po?inje sa stupanjem nogom na prag vrata.

Kod manipulativnih vanzemaljaca, najoptimalnijim koritenjem onoga to mogu da ?ine, oni polako napreduju u pravcu pravljenja dubljih prodora. Ubje?ivanjem rtve da oni manji prodori dokazuju da je ona zaboravila dogovore koji se moraju sada potovati, oni sebi kod nje otvaraju zadnja vrata. to im je vie toga odobreno, utoliko interakcija postaje ?vr?a. Psiholoka manipulacija je ono ?ime oni moraju da po?nu, to dublje prodru i to se vie neko uskladi s njima, utoliko nastaje vie fizi?ke i nepopravljive tete. To vai za oba nivoa, li?ni i planetarni.

Retikulijanci (Grejsi iz konstelacije Zeta Reticuli, prim. prev.) trenutno uzimaju geneti?ki materijal od volontera koji su se sloili s tim na nivou njihove due, da budu dio bu?enja Zemlje i ra?anja jedne nove civilizacije.

To je jedna dubiozna tvrdnja, uzimaju?i u obzir i druge metode ka?enja ega za koje je poznato da ih Grejsi i njihovi kontrolori koriste, to ?esto vodi do deluzije grandioznosti i potpunom naputanju razboritosti kod naivnih rtava otmica. Ukoliko se rtve otmica navedu da se osje?aju posebno ili kao neki izbranici a da njihovo u?estvovanje u programu otmica i hibridizacije podrazumijeva njihovu ivotnu misiju, onda ?e se oni rado preputati tome. Nikakav duhovni voluntarizam nije potrebno odre?ivati korisnim a onda ga nadzirati, profilirati, otimati i eksploatisati kao neku ivotinju. Neki postanu ?ak korisniji i skloniji manipulaciji ukoliko naprave dogovor na osnovu mrnje, o?aja, radoznalosti ili ignorantnosti. To je zbog toga to se jednom takvom odlukom ?ovjek stavlja duboko pod njihovu jurisdikciju, to nadalje sprje?ava boansku intervenciju ili pruanje pomo?i od strane pozitivnih vanzemaljskih sila, koje bi se u drugom slu?aju mogle umijeati kako bi se suprostavile blatantnom krenju slobodne volje.

Dogovorima na nivou due daje se prvenstvo kod pozitivnih vazemaljskih grupa, me?utim, s obzirom da oni po svojoj prirodi nisu intervencionisti, odatle rade samo s volonterima ili onima koji su se svojom slobodnom voljom i uloenim naporom, uzdigli do jednog nivoa kada su postali spremni da budu kontaktirani i da prue svoje usluge. Stvari se zakomplikuju kad se jedan takav dobrovoljni dogovor napravi prije inkarnacije a sada se zaboravi jer negativne vanzemaljske grupe mogu to da iskoriste, tvrde?i da je to bilo dogovoreno s njima, umjesto s onom prvobitno stvorenom pozitivnom grupom; otimaju?i tako od ?ovjeka njegovu sudbinsku misiju i preusmjeravaju?i njegove dobre namijere i njegov nejasan osje?aj o misiji, na njegovo pomaganje u ostvarivanju njihove sebi?ne agende.

Kada se u svom ivotu na?ete na dnu, pozovite Grejse i oni ?e vas podi?i. Kada se ?ovje?anstvo zadesi u najve?oj krizi, ono se mora obratiti vanzemaljcima za pomo? i uputstvo.

Ovo je jedna od najve?ih prevara. Ona zagovara duhovno pot?injavanje negativnim silama u momentima kad je ?ovjeku najtee i kad je najranjiviji, to je ta?ka u kojoj mu one mogu nanjeti najve?u tetu. Ovo je klasi?na tehnika ispiranja mozga, gdje se pokuava iskovati novi identitet iz slomljenih par?i?a onog starog. Tu se ?ovjeka ?upa napolje iz njegove bive ?vrste i logi?ke podloge i transplantira ga se na jednu vjeta?ku platformu sa?injenu od novih postavki. On tako postaje jedan rekonstituisan fanatik u rukama onih koji su ga reformisali.

Istina je to da postoji jedna vana faza u ezoteri?kom razvoju ?ovjeka kad se njegov ego razbija i gori, dozvoljavaju?i tako njegovom istinskom duhovnom identitetu da se izdigne iz pepela. Me?utim, to duhovno ponovno-ro?enje mora voljno da se sprovede iznutra. Nasuprot tome, ovdje nam se savjetuje da pozovemo jedan vanjski izvor, sli?no kao to bi pozvali vozilo za vu?u da nas izbavi napolje iz neke jaruge u koju smo upali, s tom razlikom to se ovdje radi o jednom predatorskom izvoru. Samo penjanjem ka duhovnom zenitu uz pomo? svoje vlastite volje i truda, zasluuje se drugarstvo s viim pozitivnim silama, dok na nae bespomo?no padanje u dubine o?aja, predatorske sile gledaju kao na svoju ansu za intervenciju.

14. Zahtijevanje ujedinjenja i integracije sa vanzemaljcima

Ljudi moraju da formiraju prijateljske odnose jedan s drugim, prije nego to pokuaju da formiraju prijateljske odnose sa vanzemaljcima. Tek nakon globalnog ujedinjenja i integracije, bi?emo u stanju da se obratimo vanzemaljcima.

Pitanje je na kojim principima bi bilo zasnovano to ujedinjenje i integracija? Na principima harmonije, mudrosti, saradnje i razumijevanja ljudskih potencijala? Ukoliko je tako, onda ?e potrajati mnogo vijekova dok na jedan prirodan na?in uspijemo prevazi?i naa kulturalna, religijska, politi?ka i drutvena predubje?enja i podjele. Jedini na?in da se tako neto desi prije, tokom par narednih dekada, bio bi uz pomo? ili nekog kataklizmi?kog katalizatora sa dubokim spiritualnim posljedicama, ili prisilnim ujedinjavanje kroz jednu svjetsku vladu. U ovom drugom slu?aju bi morali sprije?iti svaki pokuaj da se pod jedinstvom, integracijom i drugim zvu?nim idealima ne pokuava provu?i anti-individualizam i totalitarizam. Jedinstvo samo po sebi nije ono to je vano, nego jedinstvo na pravednim principima. Jedinstvo koje raste preko prirodne harmonizacije individua sa zajedni?kim shvatanjima duhovnih potreba je jedna stvar, prisilno ujedinjavanje uz pomo? propagande i eliminacije disidenata je druga stvar.

Hibridi simboliziraju brak izmedju ljudi i vanzemaljaca i predstvaljaju budu?nost za oboje. Dolazak i vanzemljska objava, predstavljaju jedan susret nasih kosmi?kih porodica.

Nama infuzija grejske genetike nije potrebna da bi evoluirali. Bolje bi nam dola jedna prirodna reaktivacija ljudskog genoma koji je osaka?en tokom ove poslednje faze njegove modifikacije od strane vazemaljaca. Ovaj poslednji program hibridizacije predstavlja samo nastavak onih prolih a zamiljen je da jo vie zatomi one nae dijelove koje vanzemaljci smatraju opasnim za njih, kao to su individualnost, intuicija, osje?anja i pronicljivost a da pobolja one karakteristike koje oni smatraju korisnim, kao to su intelektualne i telepatske sposobnosti.

O ?emu god da se tu radi, hibridizacija nije najbolji na?in za nau evoluciju. Biolog, Dr Bruce Lipton je pokazao kako individualna svjesnost, percepcija i vjerovanja uti?u na na ?ovjekovu DNA, omogu?avaju?i promjene i mutacije tokom jednog ivotnog vijeka, uz pomo? obi?nog prestrojavanja svijesti. Uz pomo? takvih promjena u naoj svjesnosti i percepciji prema jednom viem paranormalnom i duhovno izrazitom nivou, ?ovje?anstvo evoluira na jedan prirodan na?in. Me?utim, to moe biti osuje?eno preko jedne nasilne geneti?ke asimilacije.

15. Ograni?avanje svjesnosti o hiperdimenzionalnoj realnosti

Oni razvijeniji Grejsi su eteri?ni kod svoje egzistencije, drugi su vie fizi?ke prirode. Mi moemo ulaziti u interakciju samo s onim eteri?nim uz pomo? promijenjenih stanja svijesti, zato to oni ne mogu u?i u nau fizi?ku realnost.

Grejsi se mogu pomijerati izme?u fizi?kog i eteri?nog stanja kao i neki drugi vanzemaljci i nisu isklju?ivo ograni?eni samo na jedno od tih stanja. Oni koji jesu striktno fizi?ke prirode su najvjerovatnije androidni faksimili napravljeni od strane ljudskih vojnih frakcija, dok su oni koji su striktno eteri?ne priode, negativne misaone forme ili astralna bi?a koja projiciraju taj izgled.

Interdimenzionalni vanzemaljci imaju amfibijsku prirodu u smislu da su sposobni da se manifestuju fizi?ki, da se pomjere iz vidnog polja u lokalno eteri?ko polje, ili da se prebace direktno u neku drugu dimenziju. Oni naseljavaju evolutivni nivo izme?u fizi?kih ljudi i nefizi?kih spirita, opkora?uju?i grani?nu zone izme?u materijalne i eteri?ke realnosti, koje mogu lako da prelaze.

Tako?e, ona istinski visoko-evoluirana bi?a koja su prevazila fizikalnost, nita ne sprje?ava da se manifestuju tamo gdje smatraju da trebaju.

Grejsi ne mogu udisati nau atmosferu.

Ova tvrdnja da Grejsi ne mogu udisati na zrak koristi se od strane nekih izvora s ciljem objanjenja njihove potrebe da se hibridiziraju uz pomo? nas, kako bi mogli proizvesti jedno novo vozilo za sebe koje bi moglo egzistirati u naoj atmosferi. To je prili?no sumnjivo, zato to su Grejsi ?esto vi?ani na otvorenom prostoru, bilo pored nekih auta kod otmica na putevima ili kako ulaze u sobu rtve kod no?nih otmica; ili kako se prije ili poslije otmica samo motaju oko nekog apartmana. Isto tako, rtve otmica mogu biti preba?ene na vanzemaljske letjelice i tamo biti okruene Grejsima, bez potrebe za tim da iko od njih tamo koristi aparate za disanje. Oteti su tako?e izvjetavali o njihovom prebacivanju na svijetove vanzemaljaca gdje su bili u stanju da se kre?u napolju i da bez problema udiu njihov zrak.

Tako, ili Grejsi mogu udisati nau atmosferu a mi moemo njihovu, ili Grejsi ne diu uopte; ili se ispod njihove maske na licu nalazi neki poseban aparat za disanje. Isto vai za Nordike, Reptilijance i Mantide oni su vi?ani u naoj fizi?koj okolini bez noenja nekih skafandera i svemirskih odijela ili maski. To je vjerovatno zbog toga to nae humanoidne forme imaju zajedni?ko evolucionarno ili inenjerirano porijeklo, tako da smo kompatibilni kad se o ivotnim sredinama radi.

Da bi ovo objanjenje hibridizacije bilo valjano, onda bi tu zrak trebalo interpretirati simboli?no kao vibracioni nivo neke posebne oblasti. U tom slu?aju, hibridizacija bi predstavljala premotavanje izme?u njihove donje vibracione oblasti i nae. To povezuje Grejse sa ulogom proksija ili sondi slue?i toj svrsi uz pomo? njihovog rutinskog zadatka otimanja ljudi, pa bi tako hibrid Grej-?ovjek predstavljao jednu samo-reproduktivnu vrstu koja se protee prema gornjim domaajima niih vibracionih sila. Tako, umjesto da nas vuku prema dole uz pomo? infuzije kiberneti?kih karakteristika, oni bi na ovaj na?in trebali da se protegnu prema gore.

16. Nu?enje lanih dihotomija kroz zamjenu uloga

Ovi Reptilijanci koji su ovdje u ovom sun?evom sistemu, samo su jedna otpadni?ka grupa njihove vrste. Oni su u ratu s Grejsima, koji su duhovno i tehnoloki napredniji a naa jedina nada je u tome da oni pobijede te Reptilijance. Humanoidna bi?a koja ive u bazama ispod povrine Marsa i kojima je potreban na poziv da do?u ovamo kako bi izbjegli tamonje teke uslove, gledaju na Grejse kao na via spiritualna bi?a. Reptilijanci koji nam prave probleme su samo jedna otpadni?ka grupa koja ne predstavlja namjere cijele njihove vrste.

Ovaj scenario invocira glavne igra?e: Grejse, Nordike i Reptilijance. On predstavlja Grejse kao benigne, Reptilijance kao one koji se petljaju u nae poslove i kao zlo?udne, a ostatak Reptilijanaca koji jo uvijek nisu ovde, kao dobro?udne, tako?e. Me?utim, ukoliko su svi oni dio iste grupe ili saveza, onda bi ovaj scenario predstavljao nita drugo do jedno lano nu?enje izbora. Tu bi mi trebali da se stavimo na jednu njihovu stranu, protiv one druge koja bi bila maskirana kao prijetnja. Ukoliko bi se ovaj scenario pratio do njegovog zavretka, na kraju bi ona mala reptilijanska odmetni?ka grupa bila utnuta s nae planete, a ?ovje?anstvo bi onda palo pod vo?stvo i okupaciju od strane Grejsa, dobrih Reptilijanaca i Nordika upravo onako kako bi se to samo poeljeti moglo s njihove strane, ukoliko bi oni bili dio iste agende.

Grejsi su inkvizitivna bi?a koja su degradirala njihove genetske zalihe kroz generacije kloniranja. Oni su ovdje da bi stvorili jednu hibridnu rasu koja moe osigurati opstanak obe njihove vrste i nae vrste. Jedna mala odmetni?ka grupa Grejsa je negativna, neki od njih su samo nekompetentni, me?utim, ve?ina njih je dobro?udna. Mantidna bi?a su drevna i mudra energetska bi?a, koja se ?ine insektoidnim samo zato to ih naa svijest interpretira tako. Na zemlju tako?e uti?e jedna grupa negativnih vanzemaljaca koja je odgovorna za mutilaciju goveda i pojavu Ljudi u crnom (MIB-Men in Black, prim. prev.). Ta bi?a koriste taktiku zastraivanja kako bi sprije?ila na prelazak u jednu viu dimenziju zato to takav jedan na prelaz ugroava njihovu egzistenciju.

Ovdje su Mantidi i ve?ina Grejsa proglaeni - dobro?udnim, jedna mala manjina Grejsa nekompetentnim ili nasilnim, a Ljudi u crnom - zlim. A svi oni Mantidi, Grejsi, MIB-ovi su najvjerovatnije dio jedne iste agende koja tako?e uklju?uje negativne Nordike i Reptilijance.

Pominjanje male odmetni?ke grupe ili nekompetencije, potrebno je kako bi se optuivanjem jedne grupice loih momaka, margnalizovale one istine o njihovoj stvarnoj prirodi i agendi, koje su do sada procurile.

Grejsi i Nordijci su dva evolutivna izdanka ljudske rase, koji su doputovali ovdje kroz vrijeme, iz budu?nosti. Nordici su visoko spiritualni, ve?ina Grejsa su prijateljski nastrojeni, dok je samo jedna mala odmetni?ka grupa Grejsa negativna. Vlada dejstvuje samo po svom vlastitom naho?enju, nije pod kontrolom vanzemaljaca, ima samo neke sporazume s njima. Izvjetaji o Reptilijancima i Mantidima su najvjerovatnije rezultat pogrene percepcije rtava otmica, kad vide neke patoloki izopa?ene Grejse.

Ovaj poslednji dio je samo jedna neosnovana racionalizacija, uzimaju?i obzir mnogobrojne detalje koji su navedeni u izvjetajima rtava otmica u vezi s opisom Reptilijanaca i Mantida, koji ih prikazuju potpuno razli?itim od Grejsa i zdravim na svoj poseban na?in. Ovaj scenario ide jo dalje nego drugi tvrde?i da Grejsi i Nordici ne samo da su dobro?udni, nego su nai vlastiti potomci. Ovaj antopomorfi?ki mejkap kiberneti?kih Grejsa je jedan konsistentan dio dezinformacija a njihovo predstavljanje kao dobro?udnim budu?im ljudskim bi?ima, podrazumjeva jedan ekstremni primjer toga.

Ono to je jo vanije, vrhunac ove obmane predstavlja tvrdnja da su svi Nordici veoma pozitivna bi?a iz budu?nosti. Ako bi ovo uzeli kao neko jevan?elje, onda ?e bilo koja ili svaka vanzemaljska grupa Nordika koja nam se predstavi na ovom svijetu biti pozdravljena kao nai dobro?initelji ?ak i ako se tu bude radilo samo o kloniranim Nordicima koji se koriste kao marionete od strane negativnih vanzemaljskih grupa, negativnih Nordi?kih vladara ili arijevskih ?lanova jedne podzemne civilizacije koja planira da migrira na povrinu.

Skriveni poredak iza kontradiktornih scenarija

Primje?ujete li kako razni dezinformativni scenariji naizgled stoje u kontradikciji jedan s drugim, bilo da oni dolaze od strane kanalizatora, akademika, insajdera, istraiva?a ili vanzemaljaca koji komuniciraju preko rtava otmica ili kontaktiranih. Neki tvrde da su sve vanzemaljske grupe pozitivne, drugi priznaju da postoji i nekolicina negativnih a ono mjesto gdje jedan scenario pravi liniju razgrani?enja izme?u pozitivnih i negativnih, razlikuje se od onog gdje to isto ?ini drugi.

O?igledno, oni ne mogu biti istiniti iako se svaki od njih trudi da predstavlja neto vie od obi?ne prevare. To eliminie mogu?nost da su svi vanzemaljci pozitivni i iskreni, jer bi tu bilo mnogo vie konzistencije i mogu?nosti za verifikaciju da je ono to tvrde stvarno istina.

Neki istraiva?i su postali toliko ozloje?eni zbog svih tih kontradikcija da su zaklju?ili da vanzemaljci moraju biti neki nefizi?ki aljivci koji se igraju s nama, ili moda neka dinami?ka manifestacija naeg kolektivnog nesvjesnog. Kad bi to samo bilo tako jednostavno. Ovakva objanjenja padaju u vodu zato to uprkos svim kontradikcijama, ono to svi ovi scenariji imaju zajedni?ko, to je da njih sve pie ista grupa igra?a:

Nordici, Reptilijanci, Mantidi, Grejsi i Vlada. Drugim rije?ima, ovi kontradiktorni scenariji imaju jednu zajedni?ku podlogu koja ukazuje na jednu nepotenu agendu. Dezinformativni izvori koji priznaju postojanje negativnih grupa, jednostavno uzmu nekolicinu igra?a a onda okrenu jednog protiv drugog. ?ini se da je to najefikasniji pristup, poto on marginalizira podatke o negativnim aktivnostima vanzemaljaca pripisuju?i ih nekim malim grupicama koje se mogu lako eliminisati, dok nam istovremeno kao rjeenje nudi vanzemaljce koji pripadaju istoj agendi. Predstavljanje bar jedne od tih grupa kao naim saveznicima, osigurava napredak iste agende, bez obzira na to koga od njih da izaberemo.

Ovi raznorazni scenariji tako?e imaju neke karakteristike testiranja usmjerenog ka razli?itim dijelovima publike koji se koriste kao fokusne grupe za pomo? u konstruisanju i rafiniranju najuspjenijeg scenarija, koji ?e biti prezentiran cijelom svijetu kad do?e vrijeme za to. Nekim slu?ajem svi ti scenariji nisu toliko me?usobno kontradiktorni da bi ih bilo nemogu?e apsorbovati u neku finalnu otvorenu sliku. U svakom od njih postoji dosta materijala koji se moe koristiti za njihovu integraciju.

Tako, ?ini se da je tu cilj zaka?iti razli?ite dijelove publike za razli?ite pri?e, vidjeti na osnovu njihovih reakcija koja od tih mjeavina obe?ava najvie uspjeha kod najireg spektra individua, a onda aktivirati zavrni scenario i staviti pod svoju kontrolu ne samo te individue, nego cijelu populaciju. U idu?em dijelu ?emo pekulisati na temu nekih mogu?nosti izvo?enja zavrnog scenarija.


Kraj ?etvrtog dijela

Peti dio

Peti dio

Prijevod: B.P.


Kako bi se mogla manifestovati zavrnica scenarija ove obmane? S obzirom da su vanzemaljci inteligentni stratezi, taj scenario ?e morati zadovoljiti sljede?e uslove:

Ima minimalan rizik da propadne.

Vrlo je prihvatljiv i ukusan za publiku.

Igra na kartu ?ovjekovih slabosti i pogrenih pretpostavki.

Izgra?uje se na temeljima prethodnih dezinformacija.

Maksimalno koristi teinu date situacije kako bi se ljudi natjerali na poslunost.

Prua efikasne mjere za guenje otpora i haosa.

Ujedinjava ljudske strukture vlasti i stavlja ih pod kontrolu vanzemaljaca.

Zahtijeva najmanju koli?inu energije i nadzora od strane vanzemaljskih nadzornika.


Mi moemo donjeti nekoliko edukativnih pretpostavki uz pomo? upore?ivanja pravca dezinformacija s pravcem trenutnih politi?kih, drutvenih, egzopoliti?kih i metafizi?kih kretanja. Nave?u jedan mogu?i scenario koji se uklapa sa svim tim, mada sigurno postoje i druge mogu?nosti koje se moda jo bolje uklapaju. Bez obzira na to, gorenavedeni uslovi osta?e ?e ispravni.

Glavne uloge u zavrnom scenariju

Ovdje bi bilo najbolje da prvo ispitamo glavne igra?e i kakve uloge oni mogu igrati, s obzirom na njihove vrline i slabosti, kao i percepciju ljudi.

Reptilijanci

Reptilijanci imaju lou reputaciju. Od strane mnogih, oni se smatraju previe runim, agresivnim i manipulativnim. ?ak i u filmovima nau?ne fantastike, njima se pridaje primordijalna, nasilna i faisti?ka narav. U izvjetajima iz podru?ja istraivanja vanzemaljskih otmica, oni su poznati po grubosti, iivljavanju nad rtvama i silovanju. Njihov monstrouzni izgled sam po sebi bi prouzrokovao jednu instinktivnu antipatiju kod ve?ine ljudi, koji bi ih podsvjesno mogli izjedna?avati s aligatorima, dinosaurusima, zlo?udnim zmijama ili zmajevima. Zbog tih razloga veoma je mala mogu?nost da ?e reptilijanci biti tip vanzemaljaca koji ?e nam se prvi predstaviti kao dobri momci. To bi stvorilo kod ljudi jedan suvian strah i odbojnost, pogotovo nakon neposredno preivljenog oka od same Objave.

Me?utim, imaju?i na umu da se reptilima sli?na bi?a predstavljaju u pozitivnom svjetlu u dje?jim emisijama, do njihove introdukcije u pozitivnom smislu moglo bi da do?e mnogo kasnije, kad ova mla?a generacija odraste a ova starija, reakcionarnija generacija izumre ili se jednostavno navikne da ivi u ?udnim vremenima.

U po?etku, njima bi vie odgovarala uloga negativnih vanzemaljaca-odmetnika, na koje bi se svalila krivica kao na jedine koji su organizovali i sprovodili otmi?arske aktivnosti. To bi se temeljilo na postoje?im izvjetajima o otmicama kao i sadraju neke literature koja se bavi rubnim podru?jima, u vezi sa istraivanjem pozadine podmuklog prisustva reptilijanaca. To bi se oslanjalo i na prirodnu averziju koju ljudi imaju na njihovu fiziologiju. Kao to je to ranije pomenuto, prema tvrdnjama jednog dezinformativnog scenarija, jedna upravo takva negativna odmetni?ka grupa se ve? neko vrijeme petlja oko nae planete, me?utim, eto, oni su samo jedna manjina i kao takvi ne mogu predstavljati ostatak njihove rase, koja je ina?e dobro?udna.

Mantidi

Mantidi su manje pominjani a izgledaju ?udnije od reptilijanaca. Odatle, mogu?nost da oni igraju neku vidljivu ulogu na samom po?etku je jo manja. Njihov izgled insekata ne bi imao nimalo konstruktivno psihi?ko dejstvo kod njihovog predstavljanja. Za njih se tako?e ?ini da uglavnom rade kao visoko napredni interdimenzionalni tehni?ari koji rijetko kad prelaze u nau donju fizi?ku dimenziju; odatle ?e oni prije ostati gdje jesu i orkestrirati ou-program iz pozadine, nego se otvoreno pojavljivati.

Grejsi ( Sivi )

Grejsi su toliko poznati da je njihova uloga u zavrnom scenariju garantovana. Njihovom imidu smo bili dekadama izlagani preko pop-kulture, muzike, zabave, znakova u itu, TV dokumentaraca i NLO literature, tako da je on sada dobro ukopan u nau kolektivnu mrenja?u. Naa dugogodinja desenzitizacija prisustvu grejsa predstavlja investiciju koja je prevelika, da se na kraju ne bi morala isplatiti.

Analiza dezinformacija nam sugerie da ?e nam oni biti predstavljeni kao jedna misteriozna, sofisticirana, kompjuterima sli?na, rasa koja je orjentisana ka izvravanju raznih misija. Oni mogu biti prezentirani kao ?uvari-zatitnici ?ovje?anstva, ?iji je zadatak da nam pomognu u naoj evoluciji kroz teka vremena; ili ?uvari-zatitnici koji su upravljali programom otmica i hibridizacije, kako bi to mogli ostvariti. Grejsi ?e promovisati trans-humanisti?ke ideale kako bi pospjeivali nae kiberneti?ko sputavanje, to ?e biti maskirano kao geneti?ka i tehnoloka poboljanja. Oni ?e nam tako?e predo?avati i veli?ati jedan pojednostavljen tip zen-u sli?ne duhovnosti koji ?e promovisati ne-pronicljivost i pokornost u ime ne-dualizma i integracije.

Zbog njihovog ?udnog izgleda i vibracija, kao i eventualne podijeljenosti javnosti u vezi s njihovim mogu?im namjerama, Grejsi ?e vjerovatno ograni?iti svoje prisustvo i drati se u pozadini, kao neke nezainteresovane i enigmati?ne individue a mogu?e je da ?e se pojavljivati u drutvu neke od vanzemaljskih grupa koje su prihvatljivije, gdje ?e ostavljati dojam njihovih asistenata.

Neki Grejsi mogu biti koriteni i kao tveni jarci, odnosno, okarakterisani kao da su negativne orjentacije, bilo da ?e navodno poticati iz radionice tzv. vlade u sijenci (koju ?ine ljudi, prim.prev.) za svrhu teroriziranja rtava otmica, neki degenerisani izdanak iste geneti?ke linije od koje poti?u dobro?udni Grejsi ili ?e biti predstavljeni kao jedna grupa koja je bila kidnapovana, klonirana i reprogramirana od strane negativnih reptilijanaca za svrhe sprovo?enja njihovih planova. Kao to je ranije pomenuto, to bi sluilo za marginalizaciju dokaza o istinski negativnim aktivnostima kod abdukcija ljudi a tako bi se mogla iscenirati i jedna prijetnja za ?ije rjeenje ?e nam biti potrebna pomo? dobrih vanzemaljaca.

Nordijci

Nordici su daleko najpogodniji za obavljanje zadatka prvog kontakta, zato to oni izgledaju sli?no nama a to ?e predstavljati i jedno prijatno iznena?enje za one koji se plae susreta s nekim grotesknim vanzemaljskim ivotim oblikom. U literaturi koja se bavi abdukcijama ljudi, oni tako?e imaju mnogo ?i?e ruke u pore?enju s drugim pomenutim vanzemaljskim rasama.

Njihova izvanredna tjelesna gra?a i ljepota ima?e direktan uticaj na nae najdublje geneti?ke programe: fizi?ka privla?nost i familijarnost. To ?e nadalje raspriti svaku ksenofobiju, koja je normalno ukorijenjena u odbojnosti prema svemu stranom. Na primjer, oni ?e izazivati strahopotovanje i duboku naklonost, umjesto straha, naziva?e ih se popularnim pojmovima kao to su an?eli, pa ?ak i nebeska djeca; a ne tamo neke bubavabe ili krokodili.

Nordici su idealne superzvijezde za ovu vanzemaljsku dezinformativnu kampanju, pra?eni Grejsima; a obe grupe bi se mogle pojaviti zajedno pred naim svijetom, kao to su se prethodno ve? pojavljivali pred tvama otmica. Problem je u tome to ?e prvi Nordici koji ?e inicirati galakti?ku diplomatiju vjerovatno biti oni negativnog tipa ili klonovi. To je zbog toga to su oni pozitivni po svojoj prirodi ne-intervencionisti i kao takvi oni se ne bi nama naturali. Odatle, samo negativne grupe ?e namijerno, prve stupiti na scenu uz zvukove fanfara kako bi nas to vie impresionirali. Razborite individue bi?e u stanju vidjeti kroz njihove lai, me?utim, ve?ina ?ovje?anstva ?e biti omamljena i entuzijasti?ki ?e izraavati dobrodolicu ovim tobonjim glasnicima nade, promijena i prosvjetljenja.

Nepoznati

Tako?e je mogu?e da se pojavi i neka vanzemaljska grupa koja nam je do sada bila nepoznata. Oni bi mogli izgledati veoma ?udno, s jedva neto malo ljudskih karakteristika, moda kao neke plazmati?ke ivotne forme koje izgledaju kao bi?a iz viih dimenzija. S obzirom da nikada nisu bili pomenuti u istraiva?kim izvjetajima, ukoliko bi igrali negativnu ulogu u zavrnom scenariju, onda bi to vrlo lako mogle biti i vjeta?ke projekcije ili kreacije. Operativci nekih tajnih grupa (Black ops, prim. prev.) mogu lako proizvesti takva stvorenja uz pomo? nanotehnologije, holografije i drugih metoda.

Prednost kod pojave takvih vanzemaljaca koji bi izgledali ?udno, nematerijalno i naoko nevino, bila bi u tome to bi se na taj na?in kod ljudi izazvalo ?u?enje i radoznalost, umjesto straha. Ljudi ne bi imali nikakav poznati pojam (insekti, aligatori itd.) s kojim bi ih mogli porediti, osim moda duhova ili spirita. Njihova uloga bi po?ela od jednog neutralnog stanja, odakle se onda moe konstruisati bilo kakva pri?a a da ona istovremeno ne bude opovrgavana od strane nekih dotadanjih nalaza s podru?ja istraivanja otmica ili zavjera. Njih bi jedino moglo da oda ono u smislu koga oni podravaju i kakvo ponaanje s nae strane oni zahtijevaju; ako se tu radi o zahtjevima koji su na liniji sa negativnom vanzemaljskom agendom, onda njihov izgled i porijeklo ne?e biti relevantni.

Vlada u sijenci

Na kraju, jo jednu od primarnih uloga u zavrnom scenariju moe da igra tzv. tajna vlada, to uklju?uje vojno-industrijski kompleks, korumpirane politi?ke kabale, operativce (black ops, prim. prev.) nekih tajnih vojnih mrea, odre?ena tajna drutva i razne druge korporativne/nau?ne konglomerate. Dok me?u njima mogu postojati odre?ene podjele, njihove aktivnosti se generalno dobro uklapaju sa vanzemaljskom agendom. Oni, ili su shvatili da ne mogu nadvladati dimenzionalno superiornije sile, pa su im se pridruili u zamjenu za garanciju za svoj opstanak i o?uvanje mo?i tokom predstoje?ih promjena, ili ?e iz o?aja pokuati da javno preuzmu svjetsku vlast i odbace vanzemaljske nadzornike uz pomo? sile, to ?e tako?e i?i vanzemaljcima na ruku.

Da li namijerno ili ne, vlada u sijenci radi kao jedna gra?evinska firma za vanzemaljce u pravcu uspostavljanja jednog javnog vanzemaljskog kontrolnog sistema. Po svemu sude?i, oni su odgovorni za sljede?e:

Proizvo?enje i instaliranje napredih tehnologija za pra?enje i kontrolu infrastrukture koja je potrebna za ustrojstvo jedne svjetske policijske drave.

Upravljanje odlu?nim istorijskim doga?ajima kao to su totalitaristi?ki zakoni, ratovi, atentati, katastrofe i finansijski kolapsi kako bi se ?ovje?anstvo to vie pribliilo globalnom samo-porobljavanju.

Maksimalno ovladavanje kontrolom uma populacije uz pomo? psiho-aktivnih frekvencija i subliminalnih emisija.

Proizvo?enje vjeta?kih ljudi ili klonova i njihovo postavljanje na uticajne ta?ke vlasti.

Sprovo?enje posmatranja s distance i specijalnih sistema modeliranja za svrhe predvi?anja prijetnji i mogu?ih opasnosti koje bi mogle ugroziti sistem.

Otimanje/programiranje odre?enih gra?ana kako bi stvorili agente-spava?e, agente provokatore, (uklju?uju?i i nasilne anti-vanzemaljski nastrojene borce za opstanak) i pokoravanje onih individua koje im predstavljaju prijetnju.

Stvaranje lanih rtava otmica kojima je instalirana paravan memorija pozitivnih iskustava sa pogrenim tipovima vanzemaljaca.

Odgajanje dezinformativnih agenata, mijeanje u fenomene kanaliziranja, znakova u itu, i omogu?avanje odljeva doputenih informacija preko insajdera kako bi se uticalo na percepciju javnosti u vezi sa prisustvom vanzemaljaca.

Bez obzira na to da li oni sve ovo rade kako bi unaprijedili svoju vlastitu mo? i vlast, ili svjesno rade za svoje vanzemaljske gospodare, zahvaljuju?i njihovim naporima u gradnji ovog kontrolnog sistema, on ?e biti spreman za upotrebu od strane negativnih vanzemaljaca i njihovih proksija, koji od njih zavise. To nam demonstrira efikasnost ove operacije vanzemaljaca: navo?enje ljudske populacije da porobi samu sebe, prije nego to preda vlast njima.

U zavrnom scenariju, javna uloga vlade u sijenci mogla bi uklju?iti i obezbje?ivanje odre?enog broja kandidata za bi?evanje, koji ?e biti kanjeni za po?injavanje kriminalnih dijela protiv ?ovje?nosti i zavjereni?kog udruivanja s ciljem ko?enja evolucije ?ovje?anstva.

Kontrolisanim otkrivanjem korupcije na najviim nivoima, igra?e se na kartu populisti?ke sr?be prema eliti na koju ?e biti pokazano prstom, kao onih koji su odgovorni za patnje naroda. Na primjer, zamislite ta bi se dogodilo ukoliko bi se javno objavila ?injenica da je napad na zgrade Svjetskog trgovinskog centra, 11-og septembra, bio organizovan iznutra i kad bi mnoge druge sli?ne aktivnosti, korumpiranih ljudskih vlada irom svijeta, bile isto tako objelodanjene!? To ne samo da bi vodilo ka ruenju starog svjetskog poretka, nego bi to uveliko smanjilo povjerenje u ljudska rukovodstva uopte. A to bi onda dovelo do pove?anja podrke za rjeavanje ljudskih problema uz pomo? ne-ljudskih sila.

Ukoliko se paljivo orkestriraju, nijedna od tih ?istki ne?e nauditi onima iz jezgra vlade u sijenci; to ?e prije dovesti samo do promijena na povrini, to ?e predstavljati jedan simboli?ni ?in da je staro umrlo a novo je po?elo. To ?e ujedno biti i pogodan momenat da se dodijeli amnestija i rehabilitacija ?lanovima vlade u sijenci, tako da se njihova sredstva za kontrolu mogu transformirati u instrumente za o?uvanje mira. Ukoliko to pro?e, onda ?e nastati opasnost da se instrumenti za o?uvanje mira naglo preokrenu u tehnologiju koja ?e biti koritena protiv disidenata koji ?e biti etiketirani kao ljudski supremacisti ili anti-vanzemaljski teroristi. Ukoliko javnost prihvati ove mjere kao jedan neophodan korak u pravcu o?uvanja mira i napretka, onda ?e to prerasti u jedan novi oblik tiranije.

Mogu?i Zavrni Scenario

Vanzemaljska objava ?e se sprovoditi u nekoliko faza, to se moe garantovati. Postepenim podeavanjem masovne svijesti, stvari se dre stabilnim a to omogu?ava da se prora?unavanjem predvi?enih modela, odre?uju i naredni optimalni koraci. Inicijalna faza mora?e bi veoma konzervativna kako bi se minimizirali rizik i panika, me?utim, proces ?e se kasnije morati ubrzati jer se rizik neuspjeha smanjuje svakim narednim uspjenim korakom.

Tako, sada ?u istraiti te mogu?e verzije zavrnog scenarija, podijeljene u pet klju?nih faza. Ovdje bi bilo bitno ne nastojati odredjivati to kako ?e se budu?nost odvijati, nego pokazati minimalni nivo kompleksnosti u vezi sa zavrnim scenarijem; demonstrirati koliko lako postoje?i trendovi i uslovi mogu me?usobno da konvergiraju, kako bi se ostvarila jedna agenda; i da se ukae na vrste opasnosti kojih moramo biti svjesni i koje bi trebalo neutralisati.

Faza 1: Potvr?ivanje i fascinacija

Prona?en je dokaz ivota izvan zemlje. To mogu biti mikrobi ili fosili otkriveni na Marsu ili inteligentni signali primljeni iz kosmosa preko SETI sistema. Nakon toga slijede religijske i filozofske debate o implikacijama ?injenice da nismo sami u univerzumu.

Ta debata evoluira od traenja odgovora na pitanje ta podrazumijeva sama ?injenica o postojanju drugog ivota u univezumu, do pitanja da li nas ve? posje?uju neka inteligentna vanzemaljska bi?a. Tako, NLO fenomen postaje mnogo vjerovatniji i dobija veliku panju publike. Na scenu stupaju ugledni nau?nici iz podru?ja ufologije i egzopolitike, dijele?i s javno?u njihove informacije ili dezinformacije.

Faza 2: Anticipacija i organizacija

Otvoreno pojavljivanje NLO-a se sve vie pove?ava, odgovaraju?i nam tako na pitanje da li nas vanzemaljci posje?uju. Sada se prvobitno pitanje pretvara u Zato su oni ovdje?.

To vodi pove?anju interesovanja za ono to imaju da kau rve otmica i kontaktirane osobe, s obzirom da su oni bili u li?noj interakciji s vanzemaljcima i predo?ene su im njihove namjere. Panja ?e se tako?e proiriti i na navodne direktne poruke od samih vanzemaljaca, kao to su one poslane uz pomo? znakova u itu, kanaliziranja ili u obliku anonimno distribuiranih proglasa. Tu ?e se glavnina dezinformacija istovariti na javnost kako bi se oblikovala njena percepcija vanzemaljskih motiva.

Mree i institucije ?iji je zadatak da pripreme ?ovje?anstvo za vanzemaljsku objavu i galakti?ku diplomatiju, ire se i postaju veoma dobro organizovane i uticajne. Na vlade se sada vri ve?i nego ikad pritisak da objave istinu o vanzemaljcima.

Faza 3: O?aj i konfrontacija

Ekonomski i politi?ki problemi, kao i oni u vezi sa zatitom ivotne sredine koji su ve? uzeli maha u prve dvije faze, sada ve? postaju veoma izraajni. Ozbiljni problemi s klimom pripisuju se posljedicama globalnog zagrijavanja za kojeg su krivi ljudi. Nestaica hrane i oteana proizvodnja i distribucija energije vode ka izbijanju globalnih nemira. Nezadovoljstvo sistemom prerasta u pobune i pojavu terorizma, to vodi do uvo?enja preglednih rampi na putevima, proliferacije gra?anskih douni?kih mrea, hapenja gra?ana i njihovog zatvaranja u koncentracione logore.

Ljudi po?inju da smatraju da svi problemi poti?u od zle globalne elite koja pokuava da konsoliduje i o?uva svoju mo?, uz pomo? stvaranja haosa. Tako ljudi u o?aju po?inju da ude za jednom globalnom promjenom reima, za ?istim tehnologijama i slobodom, hranom i finansijskom i zdravstvenom sigurno?u.

Dolazi do sve ve?eg kontrasta izme?u pozitivne percepcije vanzemaljaca od strane ljudi i negativne percepcije ljudskih autoriteta, to se pretvara u sve glasniji zahtijev za vanzemaljskom intervencijom.

Faza 4: Revolucija i eradikacija

Vanzemaljci iniciraju prvi kontakt na jedan ograni?en na?in, dovoljno da dokau ljudima da postoje i da saopte njihove namjere i zahtijeve. Masovna panika se ublaava uz pomo? uslova koji vladaju u policijskoj dravi, tako da se mete spre?ava a uz pomo? prethodno sprovedenog programa aklimatizacije, ljudi su ve? donekle pripremljeni za tako neto. Vanzemaljci obe?avaju sigurnost i stabilnost u zamjenu za nau saradnju, to se sa zadovoljstvom prihva?a.

Dolazi do objave bez presedana. Proglaava se da je doao kraj laima, obmanama, zavjerama, ratovima i stradanjima jer su antagonosti sada otkriveni i stari poredak se rui. Instrumenti policijske drave bivaju preusmjereni na odravanje mira, kako se razvija galakti?ka diplomatija a pro-vanzemaljski pokret postaje novi poredak.

rtve otmica i kontaktirani koji su bili posebno odgojeni za taj zadatak, sada postaju vanzemaljski zastupnici i obavljaju glavni posao u transformaciji drutva i njegovom prilago?avanju vanzemaljskoj agendi. Taj proces ?e se ?initi vie demokratskim nego diktatorskim, kako promjene unutar drutva napreduju uz pomo? onih zastupnika.

Svijet se ujedinjava. Sve nauke i religije bivaju apsorbovane unutar jedne vanzemaljske paradigme. Tvrdoglave religijske i politi?ke grupe koje odbijaju da se povinuju, proglaavaju se ignorantnim, zaostalim i opasnim. irom svijeta, pro-vanzemaljski fanatici po?inju da proganjaju disidente. Svi koji se usude da se usprotive pokoravanju vanzemaljskoj agendi, bi?e svrstavani u kategoriju anti-vanzemaljskih terorista, zaostalih religijskih fundamentalista ili otpadni?kih elemenata iz starog poretka koji pokuavaju da podriju vanzemaljsku okupaciju.

Instrumenti policijske drave, poboljani uz pomo? tajnih zemaljskih i vanzemaljskih tehnologija, usmjeravaju se onda protiv ovih ne-konformista. Oni bivaju iskorjenjivani, prevaspitivani ili eliminisani, a sve u ime odbrane mira, slobode i budu?nosti ?ovje?anstva.

Faza 5: Evolucija i asimilacija

?ovje?anstvo se mirno kre?e ka budu?nosti. Kako odrastaju, hibrid/indigo djeca preuzimaju upravne pozicije. Ve?ina opstale ljudske populacije se okre?e rudarstvu, industrijskoj produkciji i agrikulturi, koriste?i se iznajmljenom vanzemaljskom tehnologijom, kako bi izgra?ivali i odravali infrastrukturu nove civilizacije.

Opstanak, prosperitet, harmonija s prirodom i fizi?ko-mentalna perfekcija, postaju glavne fokusne ta?ke. Kiberneti?ka i geneteti?ka poboljanja se rado prihva?aju kako bi se pove?ale telepatske, telekineti?ke, vidovnja?ke i druge super-ljudske sposobnosti. Vanzemaljskoj tehnologiji i uslugama, pridaju se zasluge za pomo? ?ovje?anstvu u njegovoj evoluciji.

?ovje?anstvo postaje sve vie kiberneti?ki, vidovnja?ki i tehnoloki sofisticirano, ali na ra?un pronicljivosti, stvarne duhovne veze sa boanskim, nezavisnog razmiljanja i svjesnosti o viim duhovnim istinama.

Na kraju, ?ovje?anstvo je potpuno hibridizirano i perfekcionisano kao jedna ?vrsta, mo?na, fizi?ka i dimenzionalno fleksibilna alatka u rukama negativnih interdimenzionalnih sila. Asimilacija je potpuna.

Nagovjetaji

Jedan scenario kao to je ovaj, trebao bi biti nagovijeten uz pomo? nekih trendova koji bi bili aktivni i vidljivi upravo sada. Tu nam na pamet pada nekoliko mogu?nosti.

Prvi trend predstavlja fenomen 2012. godine, ?ime se gradi grozni?ava anticipacija da ?emo uskoro napraviti jednu tranziciju u doba prosvjetljenja. Dolazak vanzemaljaca upravo negdje oko tog vremena, lijepo ?e se uklopiti s tim o?ekivanjima, ukoliko nam se oni predstave kao nai predvodnici u zlatno doba.

Sada, ja vjerujem da ?e ?ovje?anstvo podle?i radikalnim promjenama idu?ih godina, me?utim, moje istraivanje i intuicija mi govore da prije nego to to sve bude gotovo u 2012. godini, postoji jedan kriti?an prozor koji ?e se protezati jo nekoliko dekada nakon te godine u kojem ?e se odlu?ivati krajnji ishod. Tako, ukoliko se na samom po?etku postavi jedna lana fini-linija, onda krajnji ishod moe biti izmanipulisan uz pomo? jednog samo-ispunjavaju?eg proro?anstva. Upravo kad ljudi budu trebali biti najrazboritiji i najproaktivniji u oblikovanju njihove budu?nosti, oni ?e se opustiti i spustiti gard, misle?i kako su ve? negdje stigli.

U drugi trend spadaju znakovi u itu. Neki znakovi u itu su ?isto apstraktne prirode i prenose poruke na jednom arhetipnom, metafizi?kom nivou. Oni, kako se ?ini, spadaju o one orginalne. Onda, postoje znakovi u itu koji inkodiraju stvarne doga?aje i datume, na jedan na?in koji trai od nas da se prema njima odnosimo intelektualno kao kod rjeavanja zagonetki. Oni pokazuju neke znakove da su ih napravili ljudi, bilo da su postavljeni uz pomo? dobro utreniranih ljudskih timova na zemlji ili su nacrtani uz pomo? energetskih snopova usmjeravanih iz satelitskih oruja lociranih u svemiru, to bi onda podrazumijevalo aktivnosti black ops grupa, za koje je ve? pomenuto da rade u skladu sa vanzemaljskom agendom. Neke od tih formacija u itu aludiraju na Majanski kalendar i negov zavretak 2012-2013. godine, dok neke druge navodno treba da predstavljaju direktne poruke od Grejsa.

Tre?i trend podrazumijeva fenomen takozvane indigo, kristal, dugine, zvjezdane ili hibridne djece. Dok neki od njih jednostavno mogu biti hendikepirana djeca i delikventi kojima su dodijeljeni eufemizmi nju-ejda, za druge se ?ini da ipak imaju naprednu prirodu. Ovi drugi bi mogli predstavljati ljudsko-vanzemaljske hibride, koji su posijani u ljudske porodice ili napredne due koje su dole ovamo kako bi doivjele ili katalizirale dolaze?e promjene. To ne bi bilo nimalo iznena?uju?e, uzimaju?i u obzir teoriju reinkarnacije prema kojoj se due ra?aju u onim vremenima koja odgovaraju njihovim trenutnim potrebama i sposobnostima.

Problem je u tome to se ova posebna djeca mogu koristiti kao pijuni i vezni igra?i od strane negativnih vanzemaljskih grupa. Zamislite samo ako bi milionima roditelja bilo re?eno da njihova djeca posjeduju jedno dragocjeno vanzemaljsko naslije?e, odnosno, da su opremljeni od strane vanzemaljskih dobro?initelja specijalnim sposobnostima i znanjem kako da povedu ?ovje?anstvo u novu eru. Koji bi to roditelj onda odbacio prisustvo vanzemaljaca i tako rizikovao odbacivanje svog vlastitog djeteta? Kod ve?ine njih izbor bi bio automatski donesen: prihvatiti i zatititi oboje. Njih se moe i dodatno kondicionirati da bi se to osiguralo. Nadalje, ti ljudi bi gledali na ljude koji pokazuju averziju prema vanzemaljskoj okupaciji, kao na potencijalnu prijetnju njihovoj djeci a to automatski ra?a jedan jak odbrambeni instinkt.

I za samu djecu, pogotovo onu koja to jo ne znaju, samo saznanje o njihovom posebnom statusu podrazumijeva jednu veliku zaka?ku za njihov ego. Koja ?e to mlada osoba odbiti mo?, identitet i privilegije koje idu zajedno sa igranjem uloge zastupnika vanzemaljskih grupa s kojima se osje?aju srodnim; pogotovo nakon to su cijeli ivot bili zadirkivani od strane svojih vrnjaka zato to su druga?iji ili nakon to su ve? dugo imali osje?aj da moraju obaviti neku posebnu misiju u budu?nosti?

Pozitivne due koje imaju jednu posebnu svrhu ovdje stvarno postoje i mnoge od njih su pretrpjele izolaciju od drutva zato to su stalno bile druga?ije od drugih. Neke od njih bi stvarno mogle predstavljati i vezu s nekim istinski pozitivnim vanzemaljskim grupama, koje se protive negativnim intervencijama. Me?utim, to nije toliko bitno i takve se individue ne bi trebale izlagati nikakvoj diskriminaciji samo zato to imaju neke posebne sposobnosti ili veze sa vanzemaljcima. Ono to je bitno, to je da takvi mladi ljudi, kao i drugi koji su posebno odgajani i programirani za odre?ene zadatke, mogu biti nasamareni da promoviu pogrene vanzemaljske grupe. To je opasnost koju ovdje imamo. Odatle, oni bi morali biti dovoljno mudri kako bi mogli primjetiti tu obmanu i oduprijeti se ka?enju svog ega, a svoje mo?i po?eti koristiti za odbranu istine, slobode misli i duhovnog suvereniteta.

?etvrti trend predstavlja proboj predmeta vanzemaljaca u glavne religije. Hri?anstvo je najve?a religija, pra?ena Islamom i Hinduizmom a njenu najve?u granu predstavlja Katoli?anstvo. S obzirom da je to najve?a religijska grupa u svijetu, realno bi bilo za o?ekivati da ?e se vanzemaljska agenda posluiti katoli?kom crkvom kako bi stekla laki uticaj na mase miliona ljudi. Katoli?ka crkva bi mogla posluiti kao primarno vozilo za religijsku reformaciju zapada i asimilaciju od strane vanzemaljske agende.

Otac Gabriel Funes, direktor Vatikanske Opservatorije i jezuitski svetenik, potvrdio je mogu?nost postojanja vanzemaljaca i naglasio da vjerovanje u njih nije suprotno vjerovanju u boga a s obzirom da su oni dio kreacije, oni su naa bra?a. Jo jedan visoko rangirani vatikanski zvani?nik, po imenu Monsignor Corrado Balducci, koji je demonolog i teolog kao i ?lan drutva Roman Curia, izjavio je da je kontakt sa vanzemaljcima jedna istinita stvar, da oni obitavaju na jednom nivou koji se nalazi izme?u ?ovje?anstva i an?ela, kao i to da oni nisu demonske prirode. Iako su ovo li?ne tvrdnje, Vatikan se nije od njih ogradio, niti ih je negirao, to nam indicira da kako vrijeme bude odmicalo, Vatikan ?e malo po malo pretakati ove poglede u svoju zvani?nu politiku. Koncept koji se ovdje ne pominje je mogu?nost da se neki vanzemaljci koji egzistiraju na nivoima koji se nalaze izme?u ?ovje?anstva i an?ela, koriste demonskom strategijom prilikom ostvarenja svojih ciljeva, to uklju?uje i koritenje crkve kao jednog sredstva za njihovo portretisanje u smislu nae an?eoske bra?e.

Peti trend predstavlja ulaganje velikih napora u prebacivanje krivice za globalno otopljavanje isklju?ivo na ?ovje?anstvo, uprkos postojanju dokaza koji ukazuju da je primarni uzrok toga jedan prirodni sistem solarnih ciklusa. Ti solarni ciklusi ovise o promjenama u kombinovanoj gravitacionoj sili kojoj je sunce izloeno od strane planeta koje se okre?u oko njega. S druge strane, promjene u isijavanju sunca izazivaju i odre?ene posljedice na tim planetama. Na primjer, ljudi ne mogu biti krivci za globalno otopljavanje koje je primje?eno i na Marsu.

?ak i kad bi pove?ana proizvodnja ugljen dioksida bila uzrok globalnog otopljavanja, oni koji guraju ovu agendu vema sumnjivo ignoriu istinska rjeenja kao to je razvoj tehnologije besplatne energije. Umjesto toga, oni zahtijevaju ve?u intervenciju vlada, nasilnu tednju energije i ekonomsko sputavanje populacije. Uz pomo? sve ?e?ih vremenskih nepogoda, induciraju se kolektivni strah i krivica, to vodi ka pove?anju spremnosti za nepotrebna rtvovanja u ime politi?ke korektnosti i bitke za opstanak planete. To ?e stvoriti jednu dovoljno veliku sr?bu prema ljudskom rukovodstvu, kao i osje?aj grie savijesti kod nas samih zbog unitavanja nae ivotne sredine, da ?e vanzemaljci mo?i naizgled potpuno opravdano ukoriti ljude za njihovu nesposobnost a onda kao rjeenje problema ponuditi same sebe, kao i njihove ljudske zastupnike.
Naravno, to ne opravdava nikakvo nastavljanje unitavanja prirode od strane ljudi, nego samo ukazuje na to da krivica treba da ide tamo gdje i pripada, i da se odgovaraju?e mjere moraju poduzeti.

Me?utim, Spaavanje Zemlje se nikako ne bi trebalo pretvarati u jedno pogodno vozilo za izvo?enje podmuklih politi?kih i vanzemaljskih agendi, to se na alost ve? deava a vjerovatno ?e se i nastaviti tokom nadolaze?ih godina.

esti trend podrazumijeva nedavni pomak u politici objave postojanja vanzemaljskog ivota. Televizijske emisije na temu NLO-a sada vie apeluju na vjerovanje nego na skepticizam, dok je prije bilo upravo ubratno. Neke vlade su zapo?ele s procesom objave dokumenata koji su nekada bili tajni i baza podataka o NLO-ima a SAD ?e se tako?e pridruiti tom trendu kad sljede?a administracija preuzme vlast. ?ak je prije nekoliko mjeseci i bivi astronaut Edgar Mitchell mnogo galantnije nego ikada prije potvrdio da smo posje?ivani od strane vanzemaljaca i da to moraju biti Grejsi, mada je on dodao da se tu mora raditi o dobro?udnim vanzemaljcima, jer da nije tako, oni bi nas ve? odavno zbrisali sa zemlje.

To nam indicira da dolazi do prelaza sa zatakavanja postojanja vanzemaljaca na zatakavanje onoga ko su oni, u stvari, i zato su stvarno ovdje. Skeptici se sve vie predstavljaju kao oni koji dre o?i zatvorenima (to je u mnogim slu?ajevima stvarno tako), a oni koji vjeruju u NLO-e, kao i sami svjedoci, opravdavaju se i predstavljaju kredibilnim. Ovdje se radi o prelasku s jedne vrste kamuflae na drugu a mnogi od onih koji pozdravljaju kraj prve vrste kamuflae ve? upadaju u zamku koja im je postavljena u vidu one druge vrste. Mi moemo o?ekivati da ?e se ovaj trend nastaviti i da ?e on postati jo razmetljiviji.

Na kraju ?e se potpuno priznati da vanzemaljci postoje i da nas posje?uju ali oni su dobro?udni i ovdje su da bi nam pomogli u ovim tekim vremenima. Objava ?e biti djelomi?na, kontrolisana i dezinformativna do krajnjeg stepena.

Sedmi trend predstavlja egzopoliti?ka navala da se preko kojekakvih peticija zahtjeva intervencija vanzemaljaca, organizovanje gra?ana u kontakt-grupe i formiranje mrea za objavljivanje ?ija je svrha okon?avanje zatakavanja istine o postojanju NLO-a. Njihova nestrpljivost u vezi s tim ne ostavlja nimalo prostora za jedno razborito razlu?ivanje izme?u pozitivnih i negativnih vanzemaljaca i samozvanaca. Neki vjeruju da su svi vanzemaljci dobro?udni, te odatle ni ne postoji potreba za dovo?enje u pitanje same pozadine njihovog prisustva. Drugi uzimaju u obzir da vanzemaljci mogu imati razli?ite namjere, me?utim, oni ograni?avaju definiciju vanzemaljske nasilnosti na fizi?ku agresiju kao to je mu?enje ljudi, obaranje aviona ili napadanje vojnih instalacija.

Ukoliko se neprestano ignorie, ismijava i odbacuje mogu?nost da se vanzemaljska zlo?udnost moe pojaviti pod maskom dobro?udnosti, to onda podrazumijeva nedostatak razboritosti s nae strane. Ovakav jedan na pristup, mogao bi se smatrati i dokazom da smo odgojeni i programirani od strane istih sila. Ukoliko aspekti tog pokreta budu odobreni od strane vanzemaljaca, onda bi egzopoliti?ki aktivizam mogao postati jedno idealno vozilo uz pomo? kojeg ?e naa kolektivna slobodna volja biti ustupljena njima. Me?utim, uz malo dodatne predostronosti, isti pokret bi se lako mogao pretvoriti u jednog efikasnog branioca istine, mudrosti i suvereniteta.

Tako, da bi ispunio svoj maksimalni potencijal, taj pokret ne bi nikako smjeo podcjenjivati sofistikaciju vanzemaljske obmane. Umjeto toga, on bi trebao ispitati kako bi ta obmana mogla da funkcionie i poduzeti adekvantne mjere i standarde, kako bi se osiguralno da jedna takva obmana nikada ne uspije. S takvim jednim pristupom, oni ne mogu nita izgubiti dok istovremneo mogu mnogo dobiti. Rjeenje se nalazi u oboma, biti za objavu i za razboritost.

Zato sada?

Oni koji orkestriraju zavrni scenario su paljivi, takti?ni i efikasni. Oni biraju najsigurniji, najsporiji i najiscrpniji pristup koji mogu unutar zadatih vremenskih granica. Me?utim, ?ini se da je krajnji rok za ispunjenje plana veoma blizu, uzimaju?i u obzir brzinu kojom se uspostavljaju uslovi za formiranje policijske drave, za izazivanje jednog globalnog metea i za objavu o postojanju vanzemaljaca.

Kad bi oni imali jo jedan vijek na raspolaganju za izvo?enje tog plana, onda bi vjerovatno naili na manje otpora. To to oni sada dejstvuju o?ajni?ki i na vie frontova, ukazuje nam na to da se doga?a, ili ?e se neposredno dogoditi i neto, to je izvan njihove potpune kontrole. Oni to nisu u stanju sprije?iti, odloiti ili ubrzati, tako da oni to moraju akomodirati, inkorporirati ili preusmjeriti, kao to bi neki dudista samo preusmjerio momentum napada njegovog protivnika, ne pokuavaju?i ga potpuno zaustaviti. Zato?

Razlog 1: Dosezanje zrelosti i odrljivosti

Ukoliko uporedimo ovo dananje vrijeme s onim prije jednog milenijuma iz jedne striktno oportunisti?e perspektive, postaje nam sasvim jasno zato je upravo sada vrijeme za jedno potpuno preuzimanje nae planete od strane vanzemaljaca, a ne ranije. Tek sada smo dovoljno tehnoloki napredni da bi bili u stanju da porobimo sami sebe na jednom globalnom nivou, da prihvatimo vanzemaljsku paradigmu i funkcioniemo kao jedna kvalifikovana i sposobna alatka u njihovim rukama.

Da su to pokuali da u?ine ranije, vanzemaljci bi onda u rukama prije imali jednu problemati?nu obavezu s kojom bi morali upravljati, nego neku vrijednu imovinu. Oni bi sami morali da obezbje?uju svu tehnologiju, obrazovanje i prakti?nu obuku, to bi bio jedan teak posao imaju?i na umu ignorantno, sirovo i fragmentirano stanje populacije u tim vremenima. Zato ne onda sa?ekati (ili otputovatu u vremenu u budu?nost) nekoliko vijekova, ubacuju?i neke katalizatore du puta, kako bi se ubrzao napredak civilizacije do onog momenta kad sazriju uslovi?

Vojni otpor nije ono to oni pokuavaju tu prevazi?i, nego inercija i nedostatak produktivnosti. U drugom slu?aju, oni bi nas okupirali jo za vrijeme kada smo mahali kopljima i ma?evima. Inercija se moe savladati jedino preko strpljenja i paljivog implementiranja katalizatora za rast, isto kao to se ito mora paljivo uzgajati prije nego to sazrije za etvu.

Razlog 2: Pribliavanje kriti?nim ta?kama na vremenskoj liniji

To predstavlja glavni problem za vanzemaljske kontrolore: civilizacija koja je dovoljno napredna da efikasno radi za njih, dovoljno je napredna da efikasno radi i protiv njih, ili u najmanju ruku, da izmakne izvan njihovog domaaja. Momenat koji prua maksimalnu efektnost je istovremeno i momenat najve?eg rizika.

Danas smo se zatekli u najnezgodnijoj situaciji, na jednoj nevjerovatnoj ta?ki razdvajanja izme?u propasti i oslobo?enja, a taktika koja se protiv nas primjenjuje podrazumijeva maskiranje propasti kao oslobo?enja.
Budu?nost je u strujanjima koja ovise o stepenu informacija i dezinformacija koje formiraju bazu naih li?nih i globalnih odluka.

Moderna istorija je na?i?kana kriti?nim ta?kama na njenoj vremenskoj liniji koje privla?e intervenciju od strane interdimenzionalnih sila ili onih sila koje mogu da putuju kroz vrijeme, zato to te ta?ke predstavljaju prozore gdje se moe najefikasnije uticati na istoriju. Odatle, ne treba nas iznena?ivati to to su vanzemaljske aktivnosti eksponencijalno poja?ane tokom poslednjeg vijeka, upravo kad se pribliavamo najve?oj neksusnoj ta?ki.

Razlog 3: Dolaze?e prirodne kataklizme

Prirodne kataklizme tako?e prijete da destabilizuju kontrolni sistem. Mogu?nosti uklju?uju ekstemnu pojavu sun?evih pjega, masovne erupcije vulkana, super-oluje, bombardovanje kometama, rotiranje magnetih polova zemlje, pomicanje fizi?kih polova zemlje i nastanak jednog novog ledenog doba. Hiljadama godina ?ovje?ansvo je uglavnom ivjelo mirno bez ovakvih prijetnji, me?utim, ?ini se da svi ovi ciklusi konvergiraju za vrijeme dolaze?ih dekada. Ve? sada moemo primjetiti nestaice hrane zbog razloga kao to su bolesti, sue i poplave koje unitavaju usjeve irom svijeta.

Kontrolni sistem ne moe ostati neote?en ukoliko se ne prilagodi tim poreme?ajima. To prilago?avanje podrazumijeva pove?anje nivoa kontrole, sli?no kao to bi neki farmer skupio svoju stoku neposredno prije nastupa oluje i zatvorio je u obor. S ciljem poboljanja efikasnosti, kontrolni sistem ide jedan korak naprijed koriste?i se eksploatacijom ranih znakova prijetnji, bilo da su oni stvarni ili zamiljeni, kako bi uspostavio kontrolu koja ?e biti potrebna za preivljavanje kod onih prijetnji koje ?e uslijediti kasnije. Primjer: globalno otopljavanje je uveliko rezultat prirodnih ciklusa u sun?evoj aktivnosti, me?utim, ukoliko se umjesto toga krivica svali na ljude u smislu njihove pove?ane proizvodnje ugljen dioksida, onda kontrolni sistem moe da snizi ivotni standard ljudi i smanji samopouzdanje kod ?ovje?anstva, tako da bi o?ajni i demoralisani ljudi bili mnogo voljniji da predaju svoj suverenitet onim autoritetima koji se ?ine mudrijim. Ti autoriteti ?e onda imati na raspolaganju sva potrebna sredstva za vezivanje njihove ljudske stoke.

Razlog 4: Procvat fenomena ljudske duhovne transcedencije

Fizi?ki razlozi koji su gore navedeni trebali bi ?initi jedan pristojan prikaz odgovora na pitanje zato vanzemaljska agenda napreduje tako brzo u ovim vremenima. Me?utim, vjerujem da tu postoje i neki metafizi?ki razlozi, koji uprkos tome to izgledaju prili?no pekulativno, ipak se mogu li?no verifikovati.

Primarni metafizi?ki razlog je taj to se dio ?ovje?anstva kre?e prema spiritualnoj tanscedenciji, prema sticanju duhovne svjesnosti i interdimenzionalnih sposobnosti koje su potrebne da bi se nadvladao ovaj kontrolni sistem. Taj trend nije samo rezultat pove?ane potrebe za jednim irim stanjem egzistencije od strane ljudske duhovne evolucije, nego je to tako?e manifestacija boanske intervencije kod tekih vremena kako bi se ubrzalo duhovno osposobljavanje individua koje odlu?e da u?estvuju u tom procesu.

Mi smo dinami?na bi?a koja su sposobna da se li?no duhovno razvijaju, tako da ne postoji razlog zato mi ne moemo ostvariti transcedenciju u jednom ve?em broju, ukoliko dobijemo dovoljno vremena i priliku za to. Interdimenzionalne vanzemaljske civilizacije nisu uvijek bile na tom njihovom nivou, to zna?i da su one nekada naseljavale ograni?enije ravni egzistencije, kao to je ova naa, prije nego to su ostvarili tranziciju. Ukoliko oni to mogu u?initi, onda moemo i mi.

Tokom cijele nae istorije postojali su transcedentni ljudi koji su radili kao veliki duhovni u?itelji tih doba. Iako su oni bili izuzeci u tim vremenima, njihova poruka je bila da i mi moemo i ho?emo posti?i isto, pa ?ak i vie.

Da bi do toga dolo na jednom irem nivou, sve to je potrebno, to je da se sinhronizuju uslovi i katalizatori koji uti?u na nas iznutra i izvana, kako bi pospjeili nae duhovno bu?enje, osposobljavanje i osloba?anje. Oni koji su prijem?ivi za ove uticaje, izdignu?e se iznad ostalih i svojom polarizacijom ?e se udaljiti od ostatka koji ima ve?e predispozicije za samovoljnu ignorantnost i entropiju. (Naglaavam da ovaj fenomen polarizacije nema nita zajedni?kog sa moralnim prosu?ivanjima; on ?e prije da proisti?e iz jednog prirodnog nesklada koji se javlja izme?u individua koje kora?aju me?usobno neusaglaenim ivotnim putevima.)

Uzet prema svom logi?kom ishodu, fenomen polarizacije bi vodio ka transformaciji svijeta onakvog kakvog ga mi poznajemo i razdvajanju koncenzus realnosti na zasebna podru?ja egzistencije. Sve se to spaja sa prou?avanjem koncepta 2012, biblijske eshatologije, proro?anstava ameri?kih indijanaca, skandinavske mitologije, sanskritske kosmologije, izvjetaja dobijenih uz pomo? kanalisanja, rtava otmica i kontaktiranih u vezi sa neposrednom sudbinom ?ovje?anstva.

Tako, ?ini se da pored spajanja fizi?kih faktora pomenutih ranije, postoji i nekoliko ne-fizi?kih faktora koji se tako?e spajaju. Jedno dublje istraivanje tih faktora ostavi?emo za drugi ?lanak:

1) Duhovno sazrijevanje dijela ljudske populacije i njihova spremnost da diplomiraju u ovom ograni?enom modalitetu egzistencije.

2) Sprovo?enje boanskog plana poja?avanja tog procesa kako bi se ispravila duboka neravnotea stvorena od strane vanzemaljskog kontrolnog sistema.

3) Kao to je to diskutovano u mom ?lanku, The Physics of 2012, (http://montalk.net/science/136/the-physics-of-2012), dolazi do iradijacije naeg solarnog sistema od strane putuju?eg talasa hiperdimenzionalne energije. To ?e posluiti za poputanje gravitacionih veza nae koncenzus realnosti i dozvoliti lake diplomiranje/grananje na interimenzionalne oblasti egzistencije.

O?uvanje hiperdimenzionalne kontrole

Ukoliko pretpostavimo da dimenzionalna transcedencija za nas predstavlja jednu stvarnu mogu?nost, kako onda vanzemaljski kontrolori mogu sa?uvati njihovu mo?, kad se suo?e s tim? Kroz ovu vanzemaljsku agendu koja se sada implementira. Oni ?e to posti?i prvo uz ostvarenje naeg voljnog pot?injavanja njihovom autoritetu a onda ?e to pot?injenje u?vrstiti kroz zavisnost, adikciju, spiritualnu sterilizaciju i kiberneti?ku asimilaciju.

Moramo imati na umu da ljudska transcedencija ne garantuje automatski i jednu potpunu bistrinu. To ?e prije podrazumijevati jedno niveliranje terena za igru, nego istupanje iz igre. Umjesto da vanzemaljci imaju jedan ekskluzivni pristup pozadini pozornice nae realnosti, skriveni od naeg pogleda, izvan naeg dohvata i izvan nae percepcije, naa transcedencija ?e podrazumijevati otklanjanje zavjese i mogu?nost da ih vidimo, kao i da ulazimo s njima u jednu direktniju interakciju.

To bi mogao biti jo jedan od razloga zato vanzemaljci prelaze s tajnog na?ina kontrole na javni: uskoro bi moglo postati nemogu?e za njih da odravaju svoju privilegiju nevidljivosti ukoliko vie nas stekne ve?u vidovitost i dimenzionalnu pokretljivost. Ukoliko je njihovo otkrivanje neminovno, onda nas oni moraju prethodno kondicionirati tako da gledamo na njihovo prisustvo u jednom pozitivnom svjetlu.

Drugi problem s kojim se tu suo?avamo je sli?an prelasku u vii razred kole, gdje nam nije potrebno znanje iz tog vieg razreda da bi zavrili onaj koji trenutno poha?amo. Tako ?e se tu zadesiti gomile diplomaca koji ne?e uopte imati pojma o interdimenzionalnoj vanzemaljskoj agendi i tan?inama njihove egzistencije. ?ak i kad ne bi dolo do dimezionalnog pomijeranja, to bi jo uvijek bili najfleksibilniji, najprogresivniji i najkorisniji ljudi kojima po?e za rukom da pro?u kroz to u dolaze?im vremenima.

Ti dobronamijerni ali potencijalno nepronicljivi (u smislu razumijevanja vanzemaljskih/hiperdimenzionalnih stvari) ljudi su oni koje je najlake namamiti u zamku vanzemaljske obmane. Oni su tako?e i najdragocjeniji, zato to ?e statisti?ki ?initi ve?inu prelaznika. Moe se slobodno re?i da budu?nost ?ovje?anstva zavisi od njihovog izbora u smislu na koju ?e se stranu svrstati. Ova vanzemaljska dezinformativna kampanja ve? odavno cilja upravo na njih: egzo-politi?ki aktivisti, nju-ejderi, progresivne religiozne individue, posebna djeca, kontaktirani i rtve otmica, tragaoci za istinom i drugi koji su skloniji nesebi?nom dejstvovanju i prihvatanju novih ideja od ve?ine ostalih.

To su upravo oni koji ?e uspjeti pre?i na vii nivo, me?utim, mnogi od njih ne?e imati dovoljno predostronosti koja je potrebna da bi se bi izbjegle klopke nakon prelaska.

Ovo to se sada deava ima sve karakteristike jednog vremenskog rata koji se vodi izme?u interdimenzionalnih sila koje putuju kroz vrijeme. Cilj svakog vremenskog rata je o?uvanje, poja?anje i ekspanzija vjerovatne realnosti/budu?nosti iz za?etka. to se vie dua skupi na jednoj odre?enoj vremenskoj liniji, ta vremenska linija dobija vie stabilnosti i ja?ine u odnosu na druge. Preseljenje ljudskog kolektiva dua na jednu negativnu vremensku liniju zahtijeva kolektivnu odluku ili izbor. Odatle imamo ovaj dezinformativni program, privremenu manipulaciju istorije i genetike, kako bi se taj na izbor skrenuo u pravcu koji promovie negativnu vremensku liniju.

***

Odloio sam diskusiju na temu pozitivnih sila zato to se prvo mora razumjeti priroda negativnih vanzemaljaca. Tako ?u u idu?em i poslednjem dijelu navesti sve ono to mi je do sada poznato o tome ko su oni, kako izgledaju, kako ih razlikovati od onih koji se lano predstavljaju a prui?u i neke nagovjetaje u vezi s pozitivnim rjeenjima problematike koja je razmatrana u ovom ?lanku.Kraj petog dijela

esti dio

esti dio

Prijevod: B.P.

U prolim dijelovima ovog ?lanka posvetio sam panju negativnim vanzemaljcima gdje sam naglasio zastupljenost, sofisticiranost i suptilnost njihovih metoda kontrole. Glavna ta?ka je u tome da oni mogu razvijati neprijateljske aktivnosti i bez potrebe direktne upotrebe sile ili bez nekog njihovog prijete?eg izgleda. Umjesto toga, oni maksimaliziraju svoje uticaje u smijeru izgra?ivanja pogrene percepcije i vjerovanja kod njihovih meta, tako, nesposobne da donesu odluke na bazi istinskih informacija, njihove mete se naivno i svojevoljno same odri?u svog suvereniteta.

Mi moemo razlikovati pozitivne vanzemaljce od prevaranata uz pomo? jednog boljeg znanja o tome kako svaki od njih stvarno izgleda. Koje posebne osobine moraju vanzemaljci demonstrirati rije?ju, djelom i plodovima, da bi se kvalifikovali kao istinski dobro?udni? Potrai?emo one klju?ne osobine pozitivnih vanzemaljaca koje se ne mogu imitirati od strane negativnih varalica, bar ne u stepenu u kojem bi mogli ugroziti njihovu agendu. Nae standarde ne smijemo postaviti ni prenisko, kako bi se tu mogli kvalifikovati i prevaranti, niti nerealno visoko, da se tu ne bi mogle uvrstiti pojedine dobro?udne grupe koje imaju neke bezazlene nedostatke.

U ovom poslednjem dijelu nave?u neke moje dosadanje nalaze u vezi s prirodom i motivacijama pozitivnih vanzemaljaca.

ta zna?i - pozitivno?

Nasuprot stereotipova koji su prihva?eni od strane nju-ejd pokreta, pozitivni duhovni put nema veze s tim da ?ovjek treba da bude pokoran, prost i blaen, sve dotle da postane pasivan i ignorantan kad se o ivotnim problemima radi. Ljudi koji prihvate takav jedan stav zavravaju iskop?ani iz realnosti i na kraju se suo?avaju s jednim grubim bu?enjem. Istinska duhovnost mora da bude prakti?na, a opet i transcedentna, istinski se odnose?i i prema fizi?koj i prema matafizi?koj realnosti; zasnovana na iskustvu a opet podsticana boanskom inspiracijom. Ona mora uzimati u obzir ograni?enja u ?ovjekovom trenutnom stanju egzistencije, a opet dozvoljavati i napredak izvan granica te egzistencije, otvaraju?i vrata uticajima iz jednog ?ak vieg nivoa egzistencije.

Ne moe biti druga?ije. Jedna vanzemaljska civilizacija koja se ogleda u blaenoj ignorantnosti, razmiljanju u skladu s vlastitim eljama i nepronicljivoj otvorenosti prema svakome, brzo bi propala usljed takvih nesmotrenosti ili bi postala rtvom prevaranata, isto kao to dobro?udni ljudi koji svakome slijepo vjeruju lako bivaju nasamareni od strane arlatana.

Istinski pozitivan put karakterie njegova ja?ina, prakti?nost, pronicljivost, razumijevanje, uravnoteenost i gnoza. Gnoza podrazumijeva jednu viu spiritualnu inteligenciju koja se u svojoj najnioj formi manifestuje kao objektivna intuicija(1). Ona se manifestuje unutranjim otkrovenjima dubokih uvida i direktnim prepoznavanjem istina zakopanih u vanjskim izvorima informacija. Ona ostaje izvan domaaja dezinformacija, zato to potiskuje oboje, intelekt i nie emocije (emocije koje poti?u iz nieg emocionalnog centra, prim. prev.), te je tako neranjiva za emocionalnu manipulaciju i paralogizme. Ta sposobnost za intuitivno ili vidovnja?ko dosezanje vieg razumijevanja predstavlja glavni katalizator za duhovnu evoluciju, zato to vodi ?ovjeka ka istini i upozorava ga na prevare ili kad on sam po?injava neke greke.

Pozitivni put rezultira ispunjenjem individualnih potencijala, ?ine?i ?ovjeka efikasnijim na obe ravni, fizi?koj i metafizi?koj. On optimizira ?ovjekovu sposobnost da slui duhovnom dobrostanju i evoluciji drugih, ?ime on onda potpomae i boansku svrhovitost Kreacije.

Pozitivno i negativno nisu samo neki obi?ni subjektivni pojmovi, prije ?e biti da oni direktno i logi?ki proisti?u iz nekih fundamenetalnih ?injenica nae egzistencije:

1) ljudska bi?a i vanzemaljci su svjesna bi?a sa slobodnom voljom,
2) slobodna volja vodi ka nezavisnosti i individualnosti,
3) individue ulaze u interakciju sa sobom, svijetom, i jedne s drugima,
4) interakcija izme?u individua modifikuje njihovu svijest,
5) slobodna volja odre?uje da li ?e ta modifikacija podrazumijevati rast ili zastoj.

S obzirom da slobodna volja dozvoljava mogu?nost izbora izme?u pospjeivanja razvoja svijesti i sputavanja razvoja svijesti i slobodne volje drugih, odatle proisti?e da postoje:

a) bi?a koja slue cjelokupnom sistemu ire?i svoju svijest i slobodnu volju u jednoj ravnotei sa irenjem svijesti i slobodne volje drugih, i

b) bi?a koja slue samo samima sebi po cijenu sputavanja slobodne volje i svijesti drugih, i na tetu cjelokupnog sistema.

To, u sutini, definie pozitivni i negativni put. Pozitivni put odrava ravnoteu maksimalno pove?avaju?i slobodnu volju u sistemu, dok onaj drugi stvara neravnoteu smanjivanjem slobodne volje drugih, koritenjem sile, prevare i asimilacije; pozitivni put podrazumijeva razvoj sebe ali uz pomo? razvoja drugih tako?e, dok negativni potencira napredak sebe na tetu drugih.

Jedini razlog zato negativni put uopte nastavlja sa svojom egzistencijom bez trenutne entropi?ke dezintegracije je samo taj to on funkcionie kao jedna parazitska Ponzi-jeva ema, gdje hijerarhija predatora zavisi od stalnog dotoka novih regruta i zaliha, ?ime se sprje?ava njeno izgladnjivanje i implozija. Planeta Zemlja je postala regrutni centar i hranilite za jednu takvu hijerarhiju.

Koliko je pozitivni put univerzalan? Da li njime mogu i?i razli?iti tipovi vanzemaljaca, bez obzira na vrstu njihove fiziologije? ta u vezi s osje?anjima kao to su ljubav i strast? Moe li jedan reptilijanac i?i pozitivnim putom? Naravno.

Svjesna bi?a su vie od njihovih tijela; oni su besmrtne iskre svijesti koje naseljavaju privremena tijela. Istina, razumijevanje, razboritost, mudrost i via duhovna inteligencija su odlike svijesti koje prevazilaze biologiju. Isto tako, ?ista ljubav, koja je impuls za o?uvanje i napredak svijesti, tako?e je univerzalna. Fiziologija sisara moda izraava ?istu ljubav vie u smislu strasti, empatije i pruanja njege, dok isto to reptilska fiziologija moe izraavati kroz smisao za slubu, ?ast i podmiravanje potreba zajednice. Oboje je pra?eno smislom za razumijevanje i oboje pomae razvoju svijesti kod onih koje se voli.

Pozitivnost je ovdje definisana striktno na metafizi?koj bazi. Sve stvari koje su za nju potrebne su osobine koje poti?u iz svijesti, ili da budemo ta?niji, iz duha, koji je transcedentna iskra svijesti koja obitava u sri bi?a. Sve dok je jedno bi?e svjesno, individualno, ima slobodnu volju i stupa u me?usobne odnose s drugima, pozitivni put mu stoji na raspolaganju za istraivanje.

Napomena

Kod definisanja onoga to se podrazumijeva pod jednim pozitivnim vanzemaljcem, postoje neke stvari koje moramo imati na umu. Prvo, nisu sve pozitivne grupe identi?ne. Pored njihove osnovne orjentacije, one mogu imati razli?ite misije, izgled, porijeklo njihove kulture, razvojne nivoe, funkcionalne odnose s ?ovje?anstvom i na?ine za ostvarivanje svojih ciljeva.

Oni mogu varirati u svom razvoju od onoga to bi ?ovje?anstvo moglo da postigne za hiljade godina u svom budu?em duhovnom i tehnolokom razvoju, pa do bi?a koja su potpuno prevazila prostorvrijeme i vie ne koriste vozila, tijela ili li?ne individualitete u nekim slu?ajevima. Druga?ije re?eno, spektar pozitivnih vanzemaljaca se protee od ekstra-terestrijalnih do ultra-terestrijalnih.

Izme?u ova dva ektrema nalaze se oni koji su prevazili linearno vrijeme ali jo uvijek koriste tijela, tehnologiju i vozila za putovanje. Oni su pozitivna analogija negativnih hiperdimenzionalnih entiteta koje smo ranije razmatrali u ovom ?lanku. Iako nisu uvijek vezani za linearno vrijeme i trodimenzionalni prostor, oni ne moraju isklju?ivo operisati iz viih nematerijalnih oblasti egzistencije. Oni funkcionalno nisu striktno ni ultra-terestrijalci, niti ekstra-terestrijalci, nego mijenjaju oba stanja prema svojim potrebama. Moda bi trebali koristiti pojam ambi-terestrijalci, kako bi ih lake mogli razlikovati.

Spektar pozitivnih vanzemaljaca mogao bi izgledati otprilike ovako:

?isti ultra-terestrijalci: Ova isklju?ivo nematerijalna bi?a nisu uklju?ena u otmice ljudi, niti u NLO fenomene, nego vie funkcioniu kao bezli?ne, arhetipne inteligencije, kao vodi?i ili boanski emisari najvieg kalibra. Pojmovi kao to su an?eli ili arhan?eli najblie opisuju ta bi?a. Oni su uveliko otsutni iz literature na temu NLO-a, ali se pominju u odre?enim kanaliziranim, religijskim i duhovnim spisima(2).

Vii ambi-terestrijalci: Postoje primarno u jednom nematerijalnom, hiper-domenzionalnom stanju ?iste svijesti, izvan prostoravremena, me?utim, materijaliziraju tijela i vozila kad im je to potrebno. Oni obavljaju uloge savjetnika, u?itelja, staratelja, nadzornika, kao i druge predvodni?ke funkcije. Njihov fokus je usmjeren prvenstveno na metafizi?ke stvari, davanje uputstava i savjeta niim ambi-terestrijalcima koji su zasnovani na jednom viem razumijevanju i irim perspektivama(3).

Srednji ambi-terestrijalci: Oni zahvataju grani?ni pojas izme?u nematerijalnih i materijalnih stanja egzistencije. Mogu privremeno u na svijet materijalizirati fizi?ka tijela i trodimenzionalne fizi?ke brodove, koji se mogu opipati, prou?avati i reverzno inenjerirati od strane ljudi, mada se njihova tijela i brodovi dematerijaliziraju kada se vra?aju natrag u hiper-dimenzionalnu formu. Oni se mogu lako i direktno projicirati u nau realnost. Tvrdnje da pozitivni vanzemaljci etaju me?u nama pretvaraju?i se da su ljudska bi?a dok istovremeno obavljaju ulogu posmatra?a ili sluga boanske svrhe, vjerovatno se odnose na ovu kategoriju. Njihov fokus je podjednako podijeljen izme?u duhovnih i tehni?kih stvari(4).

Nii ambi-terestrijalci: Odravaju se primarno u materijalnom obliku ali lagano izmaknuti izvan polja nae percepcije. Oni mogu biti putnici iz budu?nosti ili stanovnici jedne paralelne fizi?ke ravni ili paralelnih vremenskih linija. Potpuno su opipljivi jedni drugima u njihovoj prirodnoj ivotnoj sredini. Ukoliko bi mi bili preba?eni u njihovu sredinu, onda bi tamo bili u interakciji s njima na fizi?ki na?in. Isto se deava ukoliko se oni potpuno prebace u nau sredinu, to oni mogu da ?ine, mada moda ne toliko lako kao one naprednije pozitivne vanzemaljske vrste. Njihova prirodna ivotna oblast podrazumijeva jedno stanje pomaknutog prostoravremena koje je druga?ije od potpuno dematerijalizovanog stanja ili potpunog izlaska iz prostoravremena.

Umjesto privremenog projiciranja svojih brodova u nau realnost uz pomo? njihove svijesti (ili njihovih misli, prim. prev.), oni ?e vjerovatnije prebacivati neki ve? postoje?i (materijalni, prim.prev.) brod u nau realnost. U odnosu na vie ambiterestrijalce, oni su vie preokupirani nau?nim, stratekim i diplomatskim stvarima, ali ne bez uvaavanja duhovnosti i etike(5).

?isti ekstra-terestrijalci: Ovi tipovi imaju potpuno fizi?ku prirodu i ?ini se da povremeno posje?uju zemlju u vema malom broju. S obzirom na njihova fizi?ka i energetska ograni?enja, oni su sprije?eni da putuju do nae planete u ve?em broju a da ne budu otkriveni i napadnuti od strane razvijenijih negativnih vanzemaljskih grupa. Njihova pozitivna orjentacija uz jo uvijek neprevazi?enu fizikalnost, ukazuje na odre?enu naivnost i ranjivost, to smanjuje anse za opstanak, jer u fizi?kim sredinama jedno neprestano natjecanje za kontrolu nad ograni?enim prirodnim bogatstvima podrazumijeva uobi?ajen na?in egzistencije. Odatle, pozitivni ekstarterestrijalci ?e ovdje biti prisutni u jednom manjem broju i bi?e mnogo diskretniji usljed svoje ranjivosti.

Logika nam sugerie da jedan sli?an spektar postoji i kod negativnih vanzemaljskih grupa: demonski ultra-terestrijalci na vrhu, fizi?ka bi?a koja mogu putovati kroz prostor, na dnu; i negativni hiper-dimenzionalni vanzemaljci (negativni ambi-terestrijalci) izme?u ova dva ekstrema.
Odnos izme?u ova dva spektra moe se predstaviti kao jedno bo?no grananje Y na desno, gdje jedan put ide prema gore, a drugi prema dole. Ti putevi su blie jedan drugom kod one ta?ke grananja a to idu dalje, razmi?u se sve vie jedan od drugog. Oni koji se nalaze najblie ta?ki grananja, to zna?i na najniem dijelu spektra, su oni koji ?e najvjerovatnije dijeliti najvie zajedni?kih osobina i ulaziti u direktne me?usobne odnose, bilo kroz sukobe ili kroz saradnju. To je zbog toga to su oni manje polarizovani na njihovim doti?nim putevima, te kao takvi i vie uronjeni u fizikalnost. Fizikalnost je koncenzusna realnost koja name?e i jednu uzajamnu kauzalnu interakciju. Tako moemo na?i neke nie pozitivne i nie negativne ambi-terestrijalce u direktnim me?usobnim fizi?kim sukobima ili u nekim rje?im slu?ajevima, gdje silom prilika moraju da sara?uju jedni s drugima, ukoliko ta saradnja doprinosi ostvarivanju njihovih nezavisnih ciljeva.

Za razliku od negativnih vanzemaljskih drutava koja su zasnovana na konkurenciji, mo?i i manipulaciji, te su tako i veoma kompartmentalizovana; pozitivna vanzemaljska drutva su vie harmoni?na, integrisana i me?usobno ujedinjena. To ne podrazumijeva neku kolektivnu ili grupnu svijest gdje dolazi do sputavanja individualnosti, to bi bio negativni tip unije koji je karakteristi?an za negativna vanzemaljska drutva, nego prije jedna harmonizacija duhovno razvijenih individua u smislu formiranja jedne uzajamno rezonantne mree6 . U toj mrei, postoji ravnotea izme?u individualnog razvoja i drutvene kohezije, gdje se ovo drugo razvija iz duhovne baze onog prvog.

Oni koji se poveu sa viom duhovnom inteligencijom, povezuju se sa istim boanskim izvorom, te odatle dijele duhovne odnose i razumijevanje s drugima koji su tako?e povezani. To prirodno vodi do neke vrste bratstva, koje nije ro?eno na bazi programiranja ili prisilnog nametanja vanjskih autoriteta, nego koje proisti?e iz jednog osnovnog, uzajamnog razumijevanja i zajedni?ke ljubavi za istinom, slobodom i ravnoteom. To se tako?e ne treba mijeati ni sa sektakim i religijskim stremljenjima, koje mijeanjem dogmi sa li?nim predrasudama vode do me?usobnih trvenja i religijskih ratova. Istinska duhovnost izvire iz jednog zajedni?kog izvora i vodi do harmonije i jedinstva, dok subjektivni vjerski sistemi vode u suprotnom pravcu.

Druga stvar koju moramo uzeti u obizir je ta, da evolucija drutva i individualna duhovna evolucija podrazumijevaju dva odvojena procesa. ?ovje?anstvo je moglo napredovati politi?ki, tehnoloki i ekonomski tokom poslednjih nekoliko hiljada godina ali to ne zna?i da je prosje?na ljudska individua tako?e u istom stepenu evoluirala. Negativne osobine kao to su pohlepa, ignorantnost, sebi?nost, oholost, ljubomora i gnijev, ostaju kod ?ovjeka isto onoliko zastupljeni kao to su bili u davnim vremenima. Odatle, jedno naoko napredno drutvo moe biti sastavljeno od neeti?kih i duhovno nesofisticiranih individua, koje su drane na liniji od strane jednog sofisticiranog kontrolnog sistema, to ?e biti daleko od ne?eg pozitivnog. Tako, vanjski izgled nekog mira, reda i tehnolokog napretka neke vanzemaljske grupe, ne mora istovremeno da bude i dokaz njihove pozitivne podloge jer to moe samo maskirati njihovu individualnu duhovnu atrofiju.

Duhovna evolucija nema veze sa samim prou?avanjem religijskog morala ili filozofske etike, to ?esto predstavlja programiranje od strane vanjskih izvora, nego se tu prije radi o rastu, odnosno, sazrijevanju due, tako da sutinska mudrost, razboritost i savjest koji se razviju u jednom ivotnom vijeku mogu da se nastave u sljede?em. Samo onda, kada je destilat vie duhovne inteligencije prisutan kod ro?enja, kad on aktivno dejstvuje tokom ivota upravljaju?i li?nim odlukama i perspektivama, i kad je on ugra?en u naizmjeni?ne inkarnacije, to se moe nazvati duhovnom evolucijom. A samo u slu?ajevima kad se jedno drutvo sastoji od duhovno razvijenih individua, ono se moe nazvati istinski pozitivnim.

Individualna evolucija ne poznaje granice i moe se odvijati bre od drutvene evolucije. Jedna odlu?no posve?ena individua uz istinski ezoteri?ki trening moe za par svojih ivotnih vijekova ostvariti ono za ta bi ?ovje?anstvu kao cjelini trebale hiljade godina da dostigne. Razlika izme?u ljudske civilizacije i pozitivnih vanzemaljaca je sljede?a: odre?enu duhovnu visinu koju ljudska bi?a moraju individualno da dostignu bez obzira na ostatak drutva, pozitivni vanzemaljci su ve? dostigli na nivou cijelog svog drutva. Prosje?an ?ovjek je tako manje napredan od prosje?nog ambi-terestrijalca, pa se tako moe generalno re?i da se ambi-terestrijalci nalaze iznad ?ovje?anstva na ljestvici evolucije.

S druge strane i neki ljudi mogu biti napredniji od nekih vanzemaljaca. Uzmimo u obzir neke od ezoteri?kih majstora koji su imali jak uticaj na ljudsku duhovnu svjesnost. Moda su neki do njih bili ljudska bi?a koja su potekla odavdje i uzdigla se daleko iznad norme, dok su neki od njih moda bili vii ambi-terestrijalci koji su se inkarnirali u ljudskom drutvu kao volonteri, kako bi mu pomogli u njegovom napretku. Moglo bi ?ak da postoji i jedno ljudsko duhovno bratstvo koje je posve?eno duhovnom razvoju ?ovje?anstva i koje je dostiglo jedan vii nivo duhovnog razvoja, recimo, od jedne nie ambi-terestrijalne grupe koja se prvenstveno posvetila suprostavljanju negativnoj vanzemaljskoj agendi, iako bi obe one na kraju bile dio iste boanske mree, poznavale one jedna drugu ili ne.

Sve to nam ukazuje na to da je linija koja dijeli ljudska bi?a od vanzemaljaca nejasna na individualnom nivou, dok je ona jasnija na nivou razgrani?avanja drutava, tako da ono to oni mogu normalno raditi, mi smo radili individualno, kao pojedina?ni izuzetci nae vrste, a nakon nae dalje duhovne evolucije, radi?emo iste stvari kao drutvo u cjelini. Tako, ?ovje?anstvo ne treba da se potcjenjuje, niti se vanzemaljci trebaju oboavati, na osnovu lanih pretpostavki da su ovi drugi univerzalno superiorniji u odnosu na one prve, jer postoje i izuzetci.

Izuzetci isto tako postoje i kod vanzemaljaca. S ozbirom da individualni razvoj dozvoljava nekima da se razviju vie od drugih, onda uprkos njihovoj ujedinjenosti, unutar jedne posebne vanzemaljske civilizacije mogu egzistirati manje i vie napredni vanzemaljci, tako da na primjer, vii i nii ambi-terestrijalci mogu raditi zajedno7. Bilo bi pogreno pretpostavljati da je jedna pozitivna vanzemaljska civilizacija sastavljena isklju?ivo od niih ambi-terestrijalaca dok je neka druga isklju?ivo ultra-terestrijalna jer unutar obe ?e biti izuzetaka. Prosje?ni nivo njihovog razvoja je ono po ?emu se civilizacije me?usobno razlikuju, te u tom smislu nekoliko pozitivnih civilizacija mogu sara?ivati. Neke od njih ?e po svom prosjeku biti blie ultra-terestrijalnim dok ?e druge biti blie ekstra-terestrijalnim u kom slu?aju ?e ovi drugi uglavnom potovati mudrost i uputstva onih prvih.

Karakteristike pozitivnih ?ovjekolikih vanzemaljaca

Kako izgledaju pozitivni ?ovjekoliki vanzemaljci? Do odgovora moemo do?i na osnovu: 1) izvjetaja od strane onih koji su otimani i kontaktirani, imaju?i na umu mogu?nosti fabrikacije, ukraavanja i prevare; 2) ezoteri?ki, mitoloki i religijski spisi u kojima se pominju neljudski dobro?initelji; 3) li?na iskustva preko snova, astralnih projekcija, otmica i stvarni fizi?ki kontakti. Iz tih podru?ja izvukao sam sljede?e aproksimacije:

Njihova verbalna i telepatska komunikacija odjekuje istinom i pokazuje visoku trezvenost i dubinu razumijevanja. Me?utim, oni su tako?e ponizni, dalekovidi i promiljeno pojednostavljuju svoju komunikaciju prave?i se manje inteligentnim nego to jesu; ne name?u se ljudima i paze da ih ne prestrae. Odatle, oni se mogu ?initi rezervisanim i paljivim kod odmjeravanja svojih rije?i. Generano re?eno, oni su svjesni svog uticaja i uzdravaju se od toga da nam preranim pruanjem odgovora uskra?uju prilike za nae u?enje. Oni su dobri u ifrovanju dubljih istina u sklopu onoga to kau. Te istine se kasnije ?ovjeku same otkrivaju iz pozadine njegovog uma, kad on kona?no dovoljno sazrije da ih razumije. Me?utim, oni su isto tako vjeti u pakovanju mnogih zna?enja u samo nekoliko rije?i i saoptavanju pravih stvari u pravo vrijeme to proizvodi jednu kataliti?ku i nunu razliku.

Mi kod njih moemo prepoznati jedan visoki stepen osje?ajnosti, revnosti, inteligencije i mudrosti, bar u odnosu na nas. Postoje neke zablude da via pozitivna bi?a nisu potpuno svjesna i pozorna, da biti prosvijetljen podrazumijeva egzistenciju u jednom stanju trankvilizovanog blaenstva, kao kod sedacije morfijem, uz deklamovanje barunastih trivija i aforizama na temu sre?e i spokojstva. Stvarno pozitivna bi?a imaju jednu viu svjesnost a ne neku potkresanu svjesnost. Oni nisu slijepi za realnost, niti su omamljeni kad se radi o uzimanju u obzir onoga to bi se moglo smatrati neprijatnim istinama; oni to mogu vidjeti ?ak mnogo jasnije u jednom viem kontekstu i lieni su svake mate u vezi toga.

Oni posjeduju ljubav, empatiju i saosje?anje ali ne na ra?un razboritosti, mudrosti i razumijevanja. Bolje re?eno, kod njih su te dvije strane (via emocionalna i via intelektualna) sjedinjene u harmoniji i ravnotei.

Ljubav bez razumijevanja vodi do sentimentalizma i lakovijernosti, dok razumijevanje bez ljubavi moe da vodi do jednog hladnog intelektualizma i svireposti. Vii pozitivni vanzemaljci, nakon dosezanja jednog odre?enog nivoa duhovnog razvitka, ne pate ni od jednog od ovih poreme?aja. Uravnoteeni sistemi ezoteri?kog razvoja dovode ljudske individue na isti nivo topline i razumijevanja.

Prevaranti mogu inducirati jedan lani osje?aj topline kod njihovih meta koji onda kod njih suava svjesnost navode?i ih na pomisao da prevarant mora biti jedno pozitivno bi?e koje zra?i dobrim vibracijama8. Me?utim, te na prvi pogled pozitivne emocije predstavljaju samo najobi?nije inducirane hemijske i hormonalne odgovore koji zamagljuju ?ovjekovo rasu?ivanje umjesto da ga otre. Istinski pozitivna bi?a imaju toplinu koja se moe osjetiti bez potrebe da neko sam bude zapljusnut ugodnim osje?ajima, isto kao to moemo osjetiti toplinu neke vatre bez potrebe da se sami zapalimo; prevaranti, me?utim, figurativno pale ?ovjeka uz pomo? induciranih emocija, tako da uprkos tome to oni imaju hladna srca, ?ovjek moe grekom tu toplinu projicirati na njih. Prevaranti proizvode jedan efekt koji ?e prije da sputava svjesnost, nego da je podrava. Krajnji rezultat istinski pozitivnih bi?a je da vas vie u?ine onakvim kakvi istinski jeste, podiu?i vam vae vidike i bistrinu, dok prevaranti potkresuju vau svjesnost na onu veli?inu koja je lagana za kontrolisanje. Kad ?ovjek ima posla s onim prevarantima koji se pretvaraju da su pozitivni, kod njega se javljaju osje?aji kao kod padanja u trans ili hiptnoti?ki san, kao i otupljenost i potonulost.

Pozitivna bi?a, posebno srednji ambi-terestrijalci i oni iznad, nikada ne?e podraivati vae bazi?ne instikte, niti ?e ka?iti va ego da bi vas naveli na saradnju. Umjesto toga, oni ?e se vie obra?ati vaem viem razumu i intuiciji. Oni ne?e mahati ispred vaeg nosa kojekavim poklonima i privilegijama kako bi vas naveli da se ponaate protivno vaem rezonovanju, ali vam mogu poslati jednu neo?ekivanu kompenzaciju za to to ste pratili svoj razum u izazovnim situacijama. Oni ne?e pokuavati da vas impersioniraju kojekakvim zvu?nim titulama, beskorisnim tehni?kim argonima s ciljem da vas smute, ili vas zapljuskivati masom trivijalnih detalja. Umjesto toga, oni zauzimaju jedan prakti?an i minimalisti?ki pristup, usko se dre?i onoga to je bitno. Oni se ponekad ustru?avaju da govore mnogo o svom identitetu ili porijeklu, jer to moe da vodi do mnogih problema, uklju?uju?i oboavanje li?nosti a tako?e i ugroavanje njihove bezbjednosti, to bi bio vie jedan problem za donje ambi-terestrijalce zbog njihove fizikalnosti.

Iako su via pozitivna bi?a duhovno razvijenija i prefinjenija nego to smo mi sada, to ni na koji na?in ne zna?i da su oni perfektni. to se oni nalaze blie naem razvojnom nivou, utoliko je njihov poloaj nii u odnosu na ona jo via pozitivna bi?a, a utoliko su oni i skloniji da dejstvuju na osnovu nepotpunih informacija, da prave naivne pretpostavke i da stavljaju svoje povjerenje u krive ruke. Slobodna volja ostavlja budu?nost otvorenom u okviru odre?enih granica tako da postoji prostor za po?injavanje greki. to su ambi-terestrijalci nii, utoliko je njihov pogled u budu?nost ograni?eniji. Me?utim, ove vrste greaka su metafizi?kog reda. Njih ne treba stavljati na isti nivo sa onim, recimo, proceduralnim grekama, kako to plasiraju neki dezinformativni izvori, koje po?injavaju toboe neduni vanzemaljci prilikom njihovog grubog postupanja sa rtvama otmica. Postoje metafizi?ke greke sa metafizi?kim posljedicama, dok su ove druge fizi?ke greke sa fizi?kim posljedicama.

Jedan od primjera kako se pozitivna i negativna bi?a razlikuju je taj to negativni vanzemaljci imaju ve?u pristrasnost prema fizikalnosti dok oni pozitivni posve?uju ve?u panju duhovnosti. Tako ?ete vidjeti pozitivna bi?a kako se vie brinu o oslobo?enju i usavravanju due, o?uvanju slobodne volje, irenju znanja i mudrosti i drugim transcedentalnim idealima, dok se nagativni vanzemaljci prvenstveno bave pitanjima skupljanja prirodnih bogatstava, geneti?kom manipulacijom i o?uvanjem njihove stoke i farmi. To ne zna?i da se pozitivni vanzemaljci groze fizikalnosti, da su indiferentni kad je o?uvanje ivotne sredine u pitanju ili imuni kad su tehnoloke potrebe u pitanju; oni jednostavno znaju bolje od izvrtanja istinskih vrijednosti i tvovanja vieg u korist nieg.

Ambi-terestrijalna tehnologija

Tehnologija je potrebna da bi se obavilo ono to svijest sama ne moe. Pozitivni vanzemaljci koriste tehnologiju u onom stepenu u kojem su tjelesni (fizi?ki i/ili eteri?ki). Vii ambi-terestrijalci koriste manje tehnologiju da bi obavili iste stvari zato to su manje vezani za fizikalnost i imaju ve?u svjesnu kontrolu nad njom.

?ista materijalisti?ka tehnologija koja je nama poznata moe se razvijati sve dotle dok ne dosegne kvantni prag i granice determinizma. Iza te ta?ke ona mora postati sub-kvantna i ultra-relativisti?na, i inkorporirati u sebe interdimenzionalne i metafizi?ke faktore da bi se dalje razvijala. To opisuje tehnologiju niih ambi-terestrijalaca, koja omogu?ava inenjering prostoravremena, dimenzionalnu rotaciju, putovanje kroz vrijeme, modifikovanje eteri?kih energija i formiranje me?uveza sa svije?u direktno uz pomo? njihovih vozila i ure?aja.

Sve to isto moe da se radi uz pomo? srednje i vie ambi-terestrijalne tehnologije, tako?e, osim to su oni me?uvezu tehnologije sa svije?u podigli na jedan ?ak vii nivo, odnosno, doveli to do umjetnosti. ?ini se da se njihova tehnologija skoro potpuno stapa sa svije?u i tako je u osnovi alhemi?ke prirode. Ona izgleda i funkcionie kao tehnologija ali je u stvari fizi?ko otjelotvorenje ili eteri?a precipitacija misli, namjera i spiritualnih arhetipa. Odnos izme?u njenih opipljivih dijelova reflektira odnos izme?u njenih viih metafizi?kih komponenti(9).

Glavna razlika izme?u negativne i pozitivne ambi-terestrijalne tehnologije je u spektru multidimenzionalne realnosti koju ona moe da dosegne; on je iri kod onih pozitivnih zbog njihovog uravnoteenijeg i holisti?kog kvaliteta svijesti koji stoji u jednoj dubljoj rezonanciji sa boanskim korjenjem Kreacije. Negativni ambi-terestrijalci koji su sprije?eni u dosezanju tog korjenja, moraju tako pribjegavati lukavstvu, maskiranju, primamljivanju, otimanju, kra?i i eksploataciji rupa u sistemu kod ostvarivanja svojih ciljeva.

nastavak:

Prevod: Arja


Razlikovanje pozitivnih i negativnih sila

Pozitivni i negativni ambi-terestrijalci imaju jedinstvene/specifi?ne i zajedni?ke karakteristike. Sastavljanje liste jedinstvenih karakteristika ?e nam pomo?i da utvrdimo orijentaciju odre?ene vanzemaljske frakcije, dok ?e nam lista zajedni?kih karakteristika pokazati na ta ne moemo isklju?ivo da se oslonimo da bismo to odredili. To je korisno, jer varalice koriste zajedni?ke osobine, da bi dokazali svoju pozitivnu orijentaciju i maskirali specifi?ne negativne karakteristike.

Ono to sledi je lista zajedni?kih, specifi?no negativnih i specifi?no pozitivnih karakteristika. Ne?e svi pozitivni tipovi imati sve pozitivne karakteristike, ali ne bi trebalo da imaju specifi?ne negativne karakteristike. Na sli?an na?in, nemaju svi negativni tipovi sve navedene negativne karakteristike, ali bi trebalo da im nedostaju specifi?na pozitivna svojstva. Drugo, listu bi trebalo koristiti samo kao smernice za dalju kontemplaciju i doradu, ne kao strogu check-listu, koja se primenjuje bez razmiljanja; distinkcija izme?u pozitivnih i negativnih sila se mora napraviti na osnovu istinskog razumevanja, intuicije i iskustva i vriti uvek za pojedina?ne slu?ajeve.

Zajedni?ke karakteristike

I jedni i drugi mogu potovati slobodnu volju i istupiti samo kada se zatrai. Razlika je u tome, da pozitivni vanzemaljci u potpunosti potuju slobodnu volju i tee da njen izraz bude informisan i iskren izbor, dok negativni vanzemaljci slobodnu volju potuju samo kao neto to kradom manipuliu, da bi dobili doputenje i legalizovali svoje preuzimanje. I jedni i drugi nas mogu pitati za doputenje, pre nego to ostvare potpuni kontakt, oboje nas mogu ohrabrivati da sami napredujemo umesto da postanemo zavisni od njih, ali negativni vanzemaljci unapred programiraju populaciju kako bi se donele eljene odluke i postavljaju lidere u miljenju, da bi tajno usmerili taj napredak u svoju korist.

Oboje mogu izraziti zanimanje za ekologiju Zemlje. Negativni vanzemaljci imaju veliki interes da Zemlju spasu za sebe: oni je mogu eleti kao tlo za razmnoavanje, odsko?nu stepenicu za dalja osvajanja i za eksploatoaciju njenih prirodnih resursa. Za modernu kulturu je politi?ki korektno zastupati ekoloki na?in ponaanja, a ideja o ivotu u skladu sa Zemljom ima u sebi prizvuk spiritualnosti. Zastupanje ovih ideja nije u konfliktu sa negativnom vanzemaljskom agendom, jer ?e to ulepati njihovu sliku, a odrivost i efektivnost njihove farme ?e se uve?ati, ako se ljudskom fondu usadi dovoljno potovanja prema farmi, da bi je odravali sami. Tako zainteresovanost vanzemaljaca za ekologiju i usmeravanje ljudi ka tome da brinu o Zemlji nije obavezno dokaz pozitivnosti, mada nije ni isklju?ivi dokaz za negativnu agendu, jer je briga za okruenje nezavisno od toga dobra i neophodna. ?ini se da je od manjeg zna?aja za pozitivne vanzemaljce, moda zbog toga to razumeju ve?u realnost i besmrtnost due ili su moda jednostavno svesni da su prirodni i kosmi?ki ciklusi na Zemlji prouzrokovali ve?e tete nego to bi ?ove?anstvo to ikada moglo da postigne.

Oboje mogu staviti na raspolaganje naprednu tehnologiju da pomognu oko obezbe?ivanja energije i proizvodlje hrane, transporta, medicinskih potreba i drugih potrebnih stvari. Negativni vanzemaljci ?e to koristiti kao laan znak dobre volje i ne?e pruiti nita to ne bi mogli brzo da unite, povuku ili nadvladaju, ako stvari postanu nepovoljne za njih. Njihov poklon u tehnologiji pre moe sluiti kao jeftine ?in?uve ili Trojanski konj. Mnogo radije ?e tehnologiju predati u malom opsegu svojim treniranim ljudskim kontaktima, da bi obezbedili njihov opstanak tokom tekih vremena. Pozitivni vanzemaljci ?e sa ve?om rezervom ponuditi svoju tehnologiju, posebno s obzirom na ve? postoje?e, sakrivene ljudske izume za koje je samo potrebna sloboda da bi se proirili.

Oboje mogu zastupati mir, nenasilje, drutvenu harmoniju i jedinstvo. Pored ulepavanja slike, koja je protivna o?ekivanjima od nasilnog vanzemaljskog neprijateljstva, za negativne vanzemaljce ovi ideali obezbe?uju red, efikasnost i poslunost unutar kontrolisane populacije i tako pomau da se onemogu?i pronicljivo i nezavisno miljenje. Potrebno je da se neprijatelji (oni koji se protive asimilaciji) igou kao neprijatelji mira, harmonije i jedinstva da bi se opravdalo njihovo proganjanje, uklju?uju?i i nasilno proganjanje ironi?no u odbranu ovih ideala. Njihovo jedinstvo i harmonija su nametnuti spolja i navaljuju na duu iznutra, dok su za pozitivne vanzemaljce jedinstvo i harmonija spoljne konsekvence bu?enja ljudi u zajedni?ko razumevanje putem nezavisnog spiritualnog razvoja.

Oboje daju prednost ishodima u odnosu na na?ine, posebno nii ambi-terestrijalci posve?eni misiji, koji su vie uan?eni u fizikalnosti, linearnom vremenu i time kauzalnosti. Ono to im je vano je velika slika i dugoro?ni ishodi. Dobronamernost pozitivnih vanzemaljaca proisti?e iz razumevanja pre nego iz pasivnosti i sentimentalizma i zbog toga oni nisu neophodno blagi, popustljivi i pristupa?ni. Ukoliko pojedincu ili zajednici nedostaje neophodna zrelost da bi rukovali istinom, pozitivni vanzemaljci mogu pribe?i njenom prikrivenom i zaobilaznom predstavljanju ili ?utanju, umesto da daju istinu i narue dugoro?ni ishod, tako da mogu izgledati nepredusretljivi ili ?ak i neiskreni ako su pritisnuti. Na sli?an na?in, oni mogu dopustiti da osoba bude izloena patnji, ukoliko je to apsolutno neophodno za njeno spiritualno sazrevanje. To nije u kontradikciji sa empatijom, ve? je delovanje na osnovu empatije povezano sa viim razumevanjem. Tako naputanje, prividna strogost, ?utljivosti i tajanstvenosti nisu obavezno znak negativnosti, jer su to nekada jedini na?ini za postizanje pozitivnih ciljeva. To ne treba pomeati sa racionalizacijama koje prave negativni vanzemaljci da bi opravdali svoju taktiku tortura, koje predstavljaju sadisti?ke mere koje slue negativnim ciljevima.

Oboje mogu uklju?iti nordijske vanzemaljce koji rade sa Grejsima. Iako su Grejsi organski automati, proizvedeni od strane negativnihe vanzemaljskih frakcija za obavljanje abdukcija, nekima od njih se moe promeniti svrha od strane niih ambi-terestrijalaca da bi asistirali u kontaktima sa ljudima. Postojanje Grejsa po sebi ne dokazuje dobronamernost ili zlo?udnost vanzemaljske frakcije, iako se ?ini da ih negativne frakcije ?e?e koriste.

Oboje mogu imati zasenjuju?e oblike i biti fizi?ki atraktivni. Nebitno koliko bljetav, zlatan, kristalni i prividno boanski izgled ima vanzemaljski brod, nebitno koliko je otmena, mo?na i an?eoska pojava njegovih stanovnika, ovi kvaliteti nisu dokaz za pozitivnu orijentaciju. Negativne snage u potpunosti poznaju nae religijske anticipacije, nau?na o?ekivanja i psiholoke slabosti i pokua?e da se zamaskiraju u njih. Bolje je da razmislimo o kontekstu i vremenu njihovog pojavljivanja, ishodima njihovih re?i i dela i naeg intuitivnog ?itanja njihove namere.

Karakteristike svojstvene negativnim vanzemaljcima/varalicama

Nezavisno od toga ta kau, njihovu pravu nameru odaje kona?ni rezultat njihovih akcija. Tee ka tome da sebe pozicioniraju kao autoritet i uspostave kontrolu, koriste?i pri tome to indirektnije i to efiksanije mogu?e na?ine. Na primer, oni mogu imitirati pozitivne vanzemaljce i re?i da moramo napredovati u skladu sa svojom slobodnom voljom, da oni nisu tu da bi nas spasli. I dok to podse?a na potovanje slobodne volje, odvija?e se lukavo guranje u legalizovanu tiraniju kroz iluziju demokratije. To se moe ostvariti prikrivenom manipulacijom javnog miljenja putem dezinformacija i dobro postavljenih lidera u miljenju, tako da dobrovoljni izbori koje napravimo budu u skladu sa njihovom agendom. Tako ne igra veliku ulogu kakvu tehnologiju, u?enje i vo?stvo oni nude; ako je kona?ni rezultat da imamo manje pronicljivosti, slobode i spiritualne mo?i, dok oni imaju vie kontrole i uticaja, tada to ukazuje na negativnu orijentaciju. Nema potrebe da ?ekamo kako bismo videli kona?ne rezultate da bismo doli do ove konstatacije; na osnovu pravca kojim se kre?u stvari u vezi sa njihovim dolaskom, to ?e rano biti evidentno.

Trai?e teke rtve, odricanje slobode, gubitak suvereniteta u zamenu za sigurnost i preivljavanje. Oni to ?ine svesnim ignorisanjem i potiskivanjem zdravijih alternativa koje nam omogu?avaju da postignemo opstanak i preivimo, ne odricanjem od naeg suvereniteta, ve? njegovim kori?enjem putem pove?ane svesnosti, panjom, samopouzdanjem, networking-om, odgovorno?u i spiritualnim balansom.

Ljudi koji su prvi i najglasniji u njihovom promovisanju pokazuju time i najsnaniji indikator da su dezinformativni vektori.

Mogu ohrabrivati fanatizam, sledbenitvo, oboavanje i raskone ceremonije, kako bi manipulisali masom da ih podrava. Oni to ?ine ciljaju?i na emocije, politi?ku korektnost, pogrene pretpostavke, eljno miljenje, o?ajanje, radikalni idealizam i druge iracionalne slabosti.

Oni ili pori?u postojanje negativnih vanzemaljaca ili priznaju njihovo postojanje, ukazuju?i na neku raspoloivu vanzemaljsku frakciju, koja je suvie mala da bi pokrila sve vrste vanzemaljskih aktivnosti, poznatih iskusnim istraiva?ima. Njihov opis negativnih vanzemaljaca moe odudarati od realnosti i biti suvie pojednostavljena i u skladu sa popularnim pogrenim interpretacijama uz ignorisanje mogu?nosti za postojanje negativnih prevaranata.

Ukoliko spadaju u kategoriju Reptila i Mantida, gotovo je sigurno da je re? o negativnoj frakciji ili savezu. To je zbog toga to svaka od ovih grupa ima mra?nu reputaciju u vezi sa abdukcijama, a pojava obe grupe koje rade zajedno redukuje ?ak i budu?u mogu?nost za pozitivnu orijentaciju.

Pokua?e da se pojave prvi, jer su intervencionisti i briljivo su postavili binu za svoje pojavljivanje. Budu?i da se njihova predstava moe sudariti sa istinom, koju bi prenele neke istinski pozitvne vanzemaljske grupe, koje stignu pre njih, morali bi da se pojave pre nego to te grupe uspeju da uspostave atmosferu pronicljive svesnosti. Kada jednom prigrabe kontrolu, bi?e potrebno da dodatno kultiviu i programiraju ?ove?anstvo, kako bi pozitivne grupe, koje stignu kasnije, da bi ukazale na prevaru, bile vi?ene kao napada?i na kolektivni ego, moda kao sebi?ni tradicionalisti koji pokuavaju da spre?e ?ove?anstvo da ostvari tehnoloki napredak zahvaljuju?i savezu sa drugim vanzemaljskim frakcijama.

Mogu prikazati svoju mo? i tehnologiju da bi zasenili, ubedili i zaplaili. Mogu se posluiti tom demonstracijom, da bi prikazali sebe mo?nijima nego to jesu, osporavati i dekonstruisati ljudske postoje?e paradigme, da bi ih zamenili sopstvenima, uzeti vie kredita, nego to zasluuju (na primer izjavljuju?i da su jedini kreatori ljudske vrste) i nude?i mamac tenolokih poklona kao podsticaj za nau saradnju. Ovo se u naoj istoriji dogodilo vie puta izme?u istraiva?a eljnih mo?i i domorodaca pod kulturnim okom.

Njihova interakcija sa ?ove?anstvom nalikuju ponaanju kulta. Istu taktiku, koju preduzimaju kultovi da bi depersonalizovali i programirali nove regrute, mogu i verovatno i ho?e primeniti i negativni vanzemaljci na globalnoj skali. To uklju?uje predstavljanje vo?e kao boanskog (vanzemaljaca kao naih kreatora); slamanje starog identiteta (zatamnjivanje ljudskog pogleda na realnost i dekonstrukcija starih paradigmi); predstavljanje starih delova nas samih kao zlih i zastarelih (rtvovanje korumpiranih ljudskih struktura mo?i); 10. bombardovanje ljubavlju (izjavljuju?i da su ovde da bi nam pomogli i da bi nas vodili, da su naa voljena bra?a); ispovesti (uniavanje ljudskosti); fanatizam (kao dodatak uz proces napretka i obnove); izolacija od prijatelja i porodice (karantin i separacija progresivnih ljudi i elitne hibridne grupe od niih slojeva drutva).

Ukoliko zastupaju spiritualnost, koju bi trebalo da prihvatimo, ona ?e biti takva da rezultira pacifikacijom, sugestibilno?u, depersonalizacijom, pokorno?u i manjim stupnjem pronicljivosti. To moe nositi prizvuk egzistencijalizma, budizma, deizma, panteizma i drugih ne-li?nih filozofija koje mogu posluiti vanzemaljskoj agendi, odravaju?i privid razumnosti i pobonosti. Kona?no, spiritualnost koju nude moe biti u vidu spiritualnog materijalizma, koji nas odvaja od vie spiritualne inteligencije, neto to logi?ki opravdava njihovu vlast u vidu modernizovane verzije Divine Right by Kings, koja nas odrava lojalnim njihovom kursu i priprema da postanemo sli?niji njima.


Karakteristike svojstvene pozitivnim vanzemaljcima

Kada intuitivno oseti njihovu vibraciju ili vidovito skenira kvalitet njihove svesti, ?ovek registruje blagotvornost, iskrenost, inteligenciju, razboritost/trezvenost/uravnoteenost, staloenost, misaonost, sposobnost predvi?anja, smotrenost i predostronost.

Oni pripisuju/pridaju veliku vanost vrednostima u?enja, znanja, pronicljivosti, mudrosti, razumevanja i sli?nim svojstvima svesnosti, ne samo imenuju?i te vrednosti, ve? demonstriraju?i ih kroz aktivnost i ishode putem prenoenja proverljivih, prakti?nih i dalekovidih informacija, koje osnauju pojedinca koji ih prima i shvata.

Oni se obra?aju razumu, iskustvu, intuiciji i unutranjem znanju, koje dolazi od vie spiritualne inteligencije. Uzdravaju se od apelovanja na ego, slepi emocionalizam, eljno razmiljanje, pogrene pretpostavke i druge udice. Oni se, dakle, obra?aju zrelijim aspektima bi?a umesto niim i ignorantnijim. Na primer, nikada ne?e izigravati autoritet dodaju?i svojim re?ima fantasti?ne titule ili nerazumljiv tehni?ki argon u nameri da impresioniraju.

Oni ljudima prilaze savesno i demonstriraju duboko potovanje za njihovu slobodnu volju, nezavistan razvoj i samostalno otkrivanje. Time minimiziraju svoj profil i umanjuju svoj identitet da bi izbegli odgovor u vidu divljenja koji bi ih pretvorio u objekte opsesije i preokupacije i skrenuo panju sa vie svrhe interakcije.

Njihova namera je da pomognu samostalno donoenje odluka, zasnovanih na informacijama, radije umesto da nas nagovaraju na donoenje odre?enih odluka. to smo bolje informisani to bolje. Zbog toga oni ne?e uskratiti odre?ene informacije, da bi nam pomogli da donesemo mudrije odluke. To se odnosi i na informacije o negativnim silama i njihovim metodama obmane.

Briljivo nastoje da izbegnu kreiranje zavisnosti. Umesto da nas nose na svojim le?ima ili vode kao ovce, usmereni su ka tome da sami postanemo samo-dovoljni i pronicljivi, da izvu?emo svoju punu meru iz sopstvenih izazova. Najbolje deluju kao katalizatori, moderatori i pomo?nici u tom procesu, ali nikada kao njegov surogat.

Pridaju ve?u vrednost naoj spiritualnoj slobodi i evoluciji, nego tehnolokom razvoju. Jedino u slu?aju kada ovo drugo indirektno moe da podri prvo, bi?e date tehnoloke informacije. U drugom slu?aju oni ?e uskratiti tehnologiju, dok eti?ki i intelektualno ne budemo napredovali dovoljno, da bismo je razumeli i koristili odgovorno. Verovatnije je da ?e delovati kao tehnoloki katalizator u umu ljudskih izumitelja, ne odaju?i sebe, tako da ona pusti koren i razvije se na prirodan na?in unutar ljudske zajednice, umesto da bude traumati?no nametnuta spolja.

U svojoj interakciji sa ljudima nalikuju altruisti?koj, ezoteri?noj koli misterija. Diskretni su, mudro biraju svoje u?enike, pomau njihovom napredovanju kroz stepene inicijacije, pomau da se oni razviju u sposobnija i potpunija ljudska bi?a uz nameru da o?uvaju slobodnu volju ljudi i poslue kao katalizator za njihovu evoluciju.

Oni su nesebi?ni (selfless) ne u vidu nedostatka individualnosti, ve? u vidu brige za spiritualno blagostanje drugih, putem posve?enosti balansu i harmoniji ?itavog sistema, a ne samo sebi. Oni nikada ne manipuliu niti kradu od drugih da bi zadovoljili sopstvene potrebe. Ukoliko njihovo razumevanje situacije zahteva portvovanje ili ako su posve?eni duhovnoj misiji koja zahteva portvovanje, oni ?e to u?initi hrabro i ?asno.

Podravaju prevazilaenje ignorantnih, anti-spiritualnih, animalisti?kih, egoisti?kih i sebi?nih impulsa, ne kritikuju?i ih, ve? ukazuju?i na vii put. Oni su posve?eni spiritualnoj perfekciji pojedinca.

U prikazivanju sebe svetu nije verovatno da ?e oni biti prvi. Naa civilizacija je nepripremljena za kontakt i oni bi bili odgovorni za traumati?an rezultat. Pozitivni vanzemaljci bi bili optere?eni reakcijama iracionalnog straha, ireacionalnog oboavanja i morali bi da podu?e ?ove?anstvo o prirodi vanzemaljskog ivota, sve to dok odravaju mir i izvode tranziciju ?ove?anstva u svet posle obelodanjenja. Logisti?ki ovo bi bilo suvie teko. Bolje da puste da se varalice pojave prvi i upotrebe svoje resurse za tranziciju ?ove?anstva. Onda, poto usledi opozicija ?ove?anstva, ali pre nego to negativne sile preuzmu kontrolu, oni mogu istupiti i dati klju?ne informacije da bi preokrenuli situaciju. Posle kuanja kiselog vo?a procene i u?enja nekih vanih lekcija, ?ove?anstvo ?e prihvatiti i razumeti ono to oni nude. Samo tada ?e dubok i prolongiran kontakt sa pozitivnim silama biti mogu?.

Neizvesna mogu?a budu?nost

ta moemo u?initi? Kako se pripremiti? To zavisi od toga ta ?e se dogoditi. Tako mnogo faktora konvergira da kreira nelinearnu haoti?nu situaciju, da ?ak i najfantasti?niji ishodi, koji su se smatrali nemogu?im, mogu postati mogu?i i ?ak verovatni. Da pogledamo jo neke budu?e scenarije, navode?i pojedina?ne komponente koje se mogu pomeati i povezati da kreiraju razli?ite scenarije.

Politi?ke debate, ideoloki rat i pokreti To pretpostavlja da ?e svet ostati potpuno stabilan i civilan, sva infrastruktura netaknuta, ivot relativno normalan. U vezi sa obelodanjenjem/kontaktom ?e zapo?eti komplikovan proces filozofske, nau?ne, politi?ke i religiozne debate o odluci u vezi sa budu?nosti ljudsko-vanzemaljskih odnosa. To ?e se preobratiti u ideoloku bitku izme?u duboko polarizovanih linija. Konflikt ?e se ve?inom voditi verbalnim/ pisanim/ politi?kim na?inima i znanje/informacije/svesnost ?e se suprotstaviti dezinformacijama i ignorantnosti. Internet ?e igrati vanu ulogu u toj debati, pored televizije i radia.

Policijska blokada, globalna vlada, totalitarizam Svet se ve? kre?e u pravcu autoritarizma. Ukoliko se to nastavi i dostigne vrhunac, tada ?e uz dezinformacije i ignorantnost operisati i drugi izazov unutar politi?ki opresivne klime, gde ?e disidenti mo?i da budu igosani kao potencijalni teroristi ili neprijatelji, privremeno zatvarani ili bi im bili uskra?eni ivotni resursi.

Prolazni period haosa koji iziskuje opstanak prirodne katastrofe, pravi ili reirani teroristi?ki napadi i nuklearno/elektronsko oruje moe otetiti infrastrukturu i teko naruiti moderni na?in ivota. Hrana, voda i distribucija energije, transport i komunikacije ?e biti narueni. Na primer, ekstremna solarna aktivnost moe dovesti do kolapsa moderne civilizacije, unitavaju?i elektroniku uz efekte sli?ne EMP-napadu (elektro-magnetni puls, prim. prev.) i rezultatima sli?nim onome to se dogodilo u New Orleansu nakon uragana Katrina, s tim to ?e ovo biti daleko ire. Odgovor bi bio kombinacija ljudi koji se okupljaju da bi pomogli jedni drugima; drugi ?e u anarhiji nasrtati jedni na druge a otre mera ?e biti poduzimane od strane vlasti da bi se odrao red, distribuirale namirnice a izaziva?e nemira izolovalo u koncentracione logore.

Podela preivelih u grupu unutar sistema i grupu van sistema socijalni haos nikada ne traje dugo, ?ak i posle mra?nih vremena sledi uspostavljanje poretka. Pitanje je kakva vrsta reda, pod ?ijom vla?u i po koju cenu. Ukoliko moderan na?in ivota bude razoren tokom nekoliko meseci ili godina a vlada i vojska opstanu, onda ?e obnovljeni poredak verovatno biti autoritativan, mada ograni?en usled geografskog dometa zbog logisti?kih ograni?enja. To zna?i da ?e postojati izolovana ostrva pod autoritativnom vla?u, gde ?e poredak biti obnovljen pod autoritativnim reimom, pri ?emu ?e preiveli praviti velike ustupke da bi iveli unutar tih teritorija. Ostatak preivelog stanovnitva bio bi odse?en od sistema i prinu?en da se stara sam o sebi, formiraju?i pri tome moda paralelnu kulturu uz tu tehnokratsku. Nau?na fantastika je mnogo puta opisala tu mogu?nost.

Post-apokalipti?ki tribalizam pod vanzemaljskim bogovima Ovo pretpostavlja da moderna civilizacija potpuno propadne i da ne preostanu ljudske vlasti. ?ove?anstvo bi se podelilo u plemena i ukoliko bi se vanzemaljci umeali, to bi stvorilo uslove sli?ne onima u davna vremena, kada su odre?ene vanzemaljske frakcije upravljale pojedina?nim plemenima.

Dimenzionalno pomeranje i rascep realnosti u odvojene vremenske linije oblasti i egzistencije Prethodne mogu?nosti pretpostavljaju pojedina?nu koncenzualnu realnost. Ukoliko usledi odvajanje vremenskih linija, razli?iti ljudi ?e biti dospeti u odvojene verovatne budu?nosti u zavisnosti od njihovog individualnog spiritualnog profila. To se moe razviti u dimenzionalno pomeranje, pri ?emu ?e neki pojedinci diplomirati na nivo koji ?e deliti sa niim ambi-terestrijalcima. To bi bilo odvajanje od nae sadanje vremenske linije, koja ?e se nastaviti bez njih i biti izloena nekim od apokalipti?nih scenarija koji su gore predstavljeni.

Dezorijentacija posle dimenzionalnog pomeranja i izbor strane direktni kontakt sa niim ambi-terestrijalcima je neizbean za delove ?ove?anstva koji su pomereni u njihovo prirodno okruenje. Usledila bi konfuzija tokom borbe razli?itih ambi-terestrijalnih frakcija za pokornost pridolica.

Dolazak vanzemaljskog poja?anja za fizi?ko osvajanje Uvek postoji mogu?nost da negativni vanzemaljci pribegnu sili, ukoliko njihovi planovi za mirno preuzimanje propadnu ili do?e do zastoja. ?injenica da je mirna metoda osvajanja efektivnija i manje mu?na ne zna?i da je plan o fizi?kom nametanju i unitenju isklju?en. Budu?i da bi fizi?ko osvajanje zahtevalo velike bataljone, za koje nije bilo potrebe da borave u blizini Zemlje, takvi bataljoni bi bili dovedeni iz daleka.

Potpuni rat, bitke NLO-a, aktivirani spava?i Ukoliko neko pre?e liniju i narui balans sila putem kori?enja sile, bilo usled straha ili o?aja, onda ?e svi krenuti. Postoji obrazac unutar fenomena abdukcija i MILAB-a o ljudima koji su trenirani da koriste egzoti?no oruje, pilotiraju letelicama i razviju nadprirodne mo?i u ratnim situacijama izme?u ljudi i vanzemaljaca ili izme?u suprotstavljenih vanzemaljskih frakcija; dovoljno ih je aktivirati i pozvati da obave te funkcije. Postoji potencijal za ljudsko-vanzemaljski i vanzemaljsko-vanzemaljski rat.

Reenja

Stvari se mogu razvijati na mnogo razli?itih na?ina u zavisnosti od toga koje ?e se od gore navedenih komponenti ispoljiti u kom redosledu. To oteava pronalaenje adekvatnog reenja, jer treba uzeti u razmatranje mnogo mogu?nosti.

Odlu?io sam da potpuno izostavim idealisti?na reenja, bazirana na institucionalnim inicijativama, socijalnim pokretima i politi?kom aktivizmu, jer se one javljaju i razvijaju same od sebe. Umesto toga fokusira?u se na individualna reenja, koja su vana nezavisno od scenarija i koja se mogu poduzeti odmah. To zna?i spiritualnu pripremu i informativnu pripremu.


Informativna priprema

Budite svesni i birajte u skladu sa time Podrka data pogrenom lideru, potpisivanje pogrene peticije, preporu?ivanje pogrenog izvora ili priklju?ivanje pogrenom pokretu moe biti izbegnuto, ukoliko imate dovoljno svesnosti da znate ta je to to u stvari podravate. Teze, navedene u ovom ?lanku, vam mogu pomo?i da izbegnete neke aljenja vredne izbore, kao to je naivno preporu?ivanje flagrantnih dezinformacija ili promocija vanzemaljskih grupa, koje pokazuju sve znake negativnih varalica. Moda drugi ljudi ne znaju vie, ali vi znate. to svesniji postanete, to ?e mudrije biti vae odluke i to ?e pre vae re?i, misli i akcije obeleiti i osnaiti pozitivne budu?nosti.

Balansiranje jednostranih diskusija i ispravljanje naivnih pogleda na svet Moete se na?i u li?noj konverzaciji, mejl-korespondenciji ili forumskoj diskusiji tokom kojih ?e se javiti tema o vanzemaljcima ili neka sli?na. Ukoliko su teze jasno iskrivljene, zasnovane na pogrenim pretpostavkama ili promoviu dezinformacije, onda vam dopada dunost (pod pretpostavkom da posedujete znanje), da dodate malo balansa, nude?i druga?ije ideje za razmiljanje ili upu?uju?i na izvore, kakav je ovaj ?lanak, i dodaju?i svoj komentar uz taj izvor. Cilj nije nasilno ubediti druge, jer to bi bilo propovedanje, ve? im pruiti mogu?nost da na?ine izbore, zasnovane na boljoj informisanosti, razmatraju?i neke nove ideje. Ukoliko to tvrdoglavo ignoriu i odbace racionalizuju?i i vi na?ete da se nita vie ne moe u?initi, bi?ete mirni, znaju?i da ste u?inili svoj deo. U suprotnom slu?aju krivica ?e pritiskati vau savest to niste govorili kada ste mogli.

Sakupljajte, arhivirajte i delite vane informacije Imaju?i veliki broj knjiga, videa, linkova i drugog materijala pod rukom ?e vam omogu?iti da brzo podstaknete druge na napredak, pruaju?i im prave informacije. Tako?e, internet moe prestati da funkcionie, tako da bi bilo dobro arhivirati materijal pre nego to postane nedostupan.

Proirite i usavrite svoje komunikacijske sposobnosti Ukoliko je neophodno, posvetite panju bruenju svojih vetina govora i pisanja. Moda ?ete biti u situaciji da saoptite svoje znanje i informacije i bila bi teta ako proces bude ometen usled komunikacijskih deficita.

Spiritualna priprema

O?uvajte empatiju i razumevanje Ako nita drugo, kultivisanje empatije i razumevanja ?e vas sa?uvati od zapadanja u arogantnost, cinizam i depresiju koja moe pratiti spoznaju negativnih aspekata nae egzistencije. Neprijatna istina ne treba da bude ignorisana, ve? shva?ena u okviru ve?e spiritualne slike. To se moe uvebavati tokom svakodnevnih situacija koje bi u suprotnom izazvale gorke, osvetni?ke, neprijateljske i prezrive misli.

Ostanite pribrani u tekim vremenima panika, frustracija, bes i strah su primeri gubitka samo-kontrole a to zna?i privremeni gubitak racionalnosti, slobodne volje i balansa. To zna?i reagovati mehani?ki umesto da se reaguje svesno i odgovorno. Umesto da bude slepo guran tim impulsima, ?ovek mora postati samo-svestan i voljno koncentrisan na zadatak u svojim rukama. Najve?i izazov ?e biti ostati u dodiru sa svojom intuicijom i razumom, kada razorne situacije pokuaju da vas uzdrmaju. Mi se periodi?no suo?avamo sa ovakvim testovima i oni predstavljaju dobru praksu da biste videli koliko mirni moete ostati pod pritiskom. to vie uspete da odrite staloenost tokom takvih situacija, to ?ete bolje biti pripremljeni u predstoje?im vremenima.

Koristite nameru da biste uobli?ili verovatno?u kada je neophodno vae misli, emocije i namera daju oblik verovatno?i vaih iskustava. To se moe proveriti putem eksperimenta. Moete pove?ati verovatno?u za uspeh, pomo? i zatitu putem iskrene molbe ili namere i na sli?an na?in moete redukovati verovatno?e za neuspeh, napad i nesre?u, tako to ste u miru svesni njihove mogu?nosti i pripremate se da se sa njima suo?ite kada se pojave. Usavravaju?i svesni uticaj na svoj sopstveni deo realnosti prua ve?i manevarski prostor, proiruju?i vae sposobnosti izvan jednostavne fizi?ke kauzalnosti.

Ostanite u sinhronicisti?koj struji ivot se kre?e odre?enom maticom koja je upravljena ka optimalnoj verovatnoj budu?nosti. Kada ste sinhronizovani sa ovom strujom, sve dolazi na svoje mesto, odvija se glatko i vi se ose?ate energizovano i entuzijasti?no. Rezultat ostajanja u struji su napredak, balans i porast svesti. Kada ste van struje, ne uspevaju ili dolazi do zastoja, a vi imate ose?aj praznine ili ose?aj da ste na pogrenom putu. Ostajanje u struji je kombinacija ispravnog stava, ispravnih izbora i ispravnih akcija. Putem posmatranja ?ovek moe da odredi unutranje i spoljne uslove neophodne da bi ostao u struji.

Razvoj psihi?kih sposobnosti Ako se razvijaju sigurno i koriste mudro, psihi?ke sposobnosti kao to je prekognicija, vi?enje aure, rad sa eteri?nom energijom radi le?enja dalje proiruju manevarski prostor. To ?e biti opirnije obra?eno u narednom ?lanku. Najosnovnija psihi?ka vetina koja se moe razviti je svakako intuicija. Intuicija se moe razvijati uo?avanjem unutranjih impresija koje najavljuju odre?ene spoljne doga?aje. Test za istinsku intuiciju je da li se dosledno pokazuje ta?nom. Ukoliko je bila pogrena, to nije bila prava intuicija. Posle dovoljnog broja pokuaja i promaaja, mo?i ?e da se razabere prava intuicija od pogrenih signala kao to je eljno razmiljanje.

Fizi?ka priprema je tako?e neophodna, ali nema potrebe da ovu temu posebno obra?ujem, jer je materijal o preivljavanju lako na?i. Moja jedina sugestija bi bila napraviti zalihe trajnih namirnica, ne drati gotovinu u banci, vebati da biste pove?ali svoju snagu i izdrljivost i osnaiti svoj imunoloki sistem putem dijete bez itarica, mle?nih proizvoda i slatkia. Iz svog iskustva ipak mogu re?i da je spiritualna priprema mnogo vanija i mo?nija budu?i da menja verovatno?e i deluje na irok spektar scenarija, dok se fizi?ka priprema odnosi samo na neke od scenarija, koji su navedeni.

Zaklju?ak

Igra je usmerena protiv intuicije, zdravog razuma i uverljivih dokaza putem arsenala dezinformacija, programiranja uma, lidera sa odgajanim miljenjima i drugih metoda masovne manipulacije o kojima je bilo re?i u prethodnim delovima. Uz mo? rasu?ivanja intuicija je naa najprirodnija i trenutna linija odbrane od vanzemaljske prevare. Po?etak vie spiritualne inteligencije predstavlja direktno prepoznavanje istine i zbog toga ono izmi?e promiljenim mudrolijama, emocionalnoj manipulaciji i selektivnim dokazima, koji se obra?aju samo intelektu i emocionalizmu.

Postoje?i standardi pozitivnosti su ve? ugravirani u nae due i ispoljavaju se u svakom trenutku spiritualne svesnosti i znanja. Moramo se setiti da ih istinski pratimo kada se okrenemo unutra i tu prepoznamo rezonantne ciljeve i vrednosti. Oni su zakopani ispod svih onih lanih ciljeva i vrednosti ugraviranih u nas putem socijalnog i biolokog programiranja. To je dubina do koje moramo prodreti, ako treba da budemo spremni za otvoreni kontakt sa vanzemaljskim ivotom.

-------------------------

Biljeke:

1. O vioj spiritualnoj inteligenciji, posebno u kontekstu vanzemaljske agende prevare se opirno/intenzivno/ znatno govori u delu works Marshall Vian Summers.

2. Ovo se odnosi na esto-denzitetski socijalno-memorijski kompleks pomenut u Ra materijalu, Kasopejskim transkriptima, kao I Unseen Ones koji se pominju u Allies of Humanity, INSPEC- bi?a koje pominje Robert Monroe u Far Journeys i Seth Two, koga je kanalisala Jane Roberts.

3. Vii pozitivni ambi-terestrijalci bi se preveli kao Peto/esto-denzitetski OPD entiteti. Oni su ?esto opisani kao ?lanovi odre?enih saveta koji nadziru vane razvoje u niim oblastima postojanja. To uklju?uje i posedovanje mo?i da se uspostvai karantin oko Zemlje. Vidi diskusiju o Ra materijalu na Council of Saturn i Kasiopejske transkripte, u kojima se pominje Svaet Zindar/Zendar u sesijama 941022 and 940723.

4. Dobar primer za srednje ambi-terestrijalce su napredni humanoidi, sa kojima je kontaktirao Orfeo Angelucci, opisani u knjizi The Secret of the Saucers. Oni su izjavili da su preiveli posle davne planetarne kataklizme koja je rezultirala pojasom asteroida.

5. Mogu?i primeri za nie ambi-terestrijalce uklju?uju originalne Plejadance u kontaktu sa Bili Majerom tokom njegovih ranih godina, nordijsku enu na koju, kao na savetnika ukazuje ?lan i kontaktirani fore na forumu Open Minds i navodne Nordijce u kontaktu sa kontaktiranom Miriam Delicado.

6. Koncept harmoni?nog network-a spiritualno nezavisnih pozitivnih bi?a je najbolje objanjen u Kasiopejskim transkriptima. Kasiopejci nagalaavaju vanost rada u network-u, koji prirodno nastupa na ?etvrtom denzitetu usled toga da se pojedinci dele na nivoe uz uzajamnu kompatibilnost na osnovu vibracije due i svesne orijentacije i da je zbog toga networking koncept ?etvrto-denzitetskog pozitivnog plana. Ovaj koncept es ena naem planu ispoljava u razli?itim stepenima, pri ?emu je Templar Knights ekstremni primer spiritualnog bratstva, posve?enog zajedni?kom zadatku; ako pro?itate Eenbahovog Persifala i uporedite sa drugim istraivanjima o Svetom Gralu i Ark of the Covenant, veza postaje jo o?iglednija.

7. Allies of Humanity su verovatno tre?e-denzitetska ili ?etvrto-denzitetska OPD bi?a, ali oni tako?e govore o misterioznim viim vodi?ima/ u?iteljima koje nazivaju Unseen Ones (Nevidljivi, prim. prev.) i kojima se obra?aju za specijalne savete i instrukcije. Oni su verovatno peto-denzitetska ili esto-denzitetska OPD bi?a kao vii ambi-terestrijalci i ultraterestrijalci. Pozitivna tajna drutva (kole misterija) preuzimaju obrazac kako gore, tako dole, dele?i svoj network (mreu) na nie neofite/inicijante i vie u?itelje/inicirane. To je prirodno i logi?no. Kasiopejci su izjavili da su u kontaktu sa 4D OPD bi?ima koji komuniciraju sa njima, uklju?uju?i i nordijske stanovnike planete izme?u Marsa i Jupitera koja vie ne postoji. Uporedi ovo sa The Secret of the Saucers Orfeao Angeluccci. Za dalja pore?enja vidi post post #932 na forumu Open Minds, tema: My Experiences (Grey, Pleiadeans and Oddities).

8. Alternativno objanjenje je da ?e se, budu?i da je 4. denzitet prema Ra materijalu plan ljubavi i razumevanja (uklju?uju?i i ekstremnu ljubav prema sebi kod 4D OPS), i u blizini 4D OPS bi?a osetiti sutinska ljubav ovog plana postojanja i pogreno projektovati na negativni entitet, misle?i da je on pozitivan. To je teza Michael Topper-a. Vie sam sklon miljenju da je umesto izloenosti uticaju polja 4D, koje prema mom iskustvu nema uvek pozitivnu vibraciju i samim tim je protivno ovoj teoriji, indukcija pozitivnosti psihi?ki ili psihotroni?ki efekat, generisan od strane vanzemaljaca da prikrije njihove istinske vibracije. Ponovo, nalazim korelaciju u postovima ?lana foruma Open Minds, fore, gde on iz svog iskustva govori da vanzemaljci mogu da indukuju takva ose?anja u osobi na komandu.

9. Vidi Orfeo Angelucci-jevu knjigu The Secret of the Saucers radi spiritualno-alhemijske prirode vie ambi-terestrijalne tehnologije. Alhemija i tajna arhitektura odslikavaju vie realitete, prva kroz uklju?eni proces i elemente, druga kroz raspored uklju?enih elemenata. Ne postoji razlog zato vie pozitivni ambiterrestrials ne bi nastavili princip kako gore, tako dole i harmonizovali vidljive sa nevidljivim elementima svoje tehnologije. Najzad, oni su verovatno za?etnici alhemije, svete arhitekture i hermetizma.

10. Pogledaj Youtube video Mind Control Made Easy: Or How to Become a Cult Leader.

----------------------

( Daljnji prijevod u toku... )