Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karma hrane i osobna transformacija

 

Ovo je prijevod odlomka iz knjige "Yoga of Eating" Charlesa Eisensteina, ?ovjeka koji iskreno, iz vlastitog uvida, tj. iz kontakta s Duhom piše i govori o usponu i neizbježnom padu moderne civilizacije, o prelasku na više stanje svijesti kao jedinom mogu?em izlazu iz trenutnog stanja te o svakodnevnim osobnim aspektima života od kojih ta transformacija po?inje. Jedan od aspekata u kojima se ogleda ova transformacija je odnos ?ovjeka i hrane koju jede. To je ono osnovno bez ?ega ne možemo i od ?ega trebamo krenuti. Ovaj tekst ne govori u metaforama nego prikazuje stvarne prirodne principe prema kojima svijet funkcionira, a kojih ve?ina ljudi nije svjesna.

„Kad nešto pojedete, vi jedete sve što je dovelo do nastanka te hrane. Vi potvr?ujete odre?enu verziju svijeta.

Na primjer, pretpostavimo da ste pojeli bananu s južnoameri?ke plantaže, smještene na zemlji uništene prašume, nasilno oduzetoj autohtonim plemenima koja sad rade na toj istoj plantaži za pla?u od koje se jedva mogu prehraniti. Na doti?noj plantaži po svoj prilici koriste pesticide i umjetna gnojiva koji zaga?uju ekosustav, a banane se transportiraju tisu?ama kilometara brodovima pogonjenim naftom koji zaga?uju zrak, dok cijelu pri?u vodi kompanija koja korupcijskim metodama ostavlja male nezavisne uzgajiva?e bez posla. Jedenjem te banane svaki put malo po malo u?vrš?ujete ovakvo stanje stvari i ?inite ga dijelom svoje stvarnosti i svog iskustva. Vi govorite DA takvom svijetu.

Ili pretpostavimo da pojedete pile inkubatorski uzgojene kokoši koja je cijeli svoj život propatila u sitnom, prenapu?enom, prljavom kavezu, napumpana hormonima i antibioticima, bolno odstranjena kljuna da bi je se sprije?ilo da uslijed golemog stresa rani druge kokoši oko sebe…uzgojene prakti?ki u paklu. Svaki put kad pojedete takvo pile, vi potvr?ujete paklenu patnju koja ga je dovela do vas. Vrlo suptilno, malo po malo, vi prizivate takvo iskustvo u svoj život.

Razmislimo sad o druga?ijem scenariju: sjevernoameri?ki Indijanac ubija jelena lukom i strijelom i pojede meso. Jelen je živio kako jelen i treba živjeti – slobodno, u skladu s prirodom, me?utim, taj život završava nasilnom smr?u. Lov je tako?er održiv i u skladu s prirodom. Prema tome, lovac potvr?uje realnost jedinstva i harmonije, makar s povremenim ?inom žustrog nasilja. Zanimljivo je da je to prili?no dobra slika indijanskog života prije dolaska bijelog ?ovjeka.

A sad zamislite bundevu kupljenu na lokalnoj organskoj farmi. Kupuju?i lokalno uzgojenu hranu ja?ate me?usobnu povezanost u zajednici i malo po malo slabite mo? impersonalnih prehrambenih korporacija. Tad govorite DA svijetu koji se odnosi prema tlu, zraku i vodi s poštovanjem, svijetu koji poštuje sva živa bi?a.

A sad se zapitajte: kakvom svijetu mi govorimo DA modernim sustavom prehrane? Kad naši sustavi proizvodnje hrane izbace prirodu iz ravnoteže, da li je ?udno što i naši životi ispadnu iz ravnoteže? Ako je naš prehrambeni sustav baziran na patnji ljudi, životinja, biljaka i tla, da li je ?udo što mnogi od nas proživljavaju strašnu fizi?ku patnju u svojim životima kroz kroni?ne iscrpljuju?e bolesti? Kad potpuni stranci uzgajaju, obra?uju, transportiraju i pripremaju našu hranu, da li je ?udno što smo ?esto preplavljeni samo?om i osje?ajem odvojenosti od ostatka svijeta?“

Došlo je vrijeme izbora, vrijeme odluke: da li ?emo i dalje i?i istim putem, podržavati iste mehanizme koji upravljaju svijetom ili ?emo izabrati promjenu. Ako odlu?imo izabrati promjenu, ona ne može biti samo kozmeti?ka, treba do?i do unutarnje promjene u svakome od nas, po?evši od najjednostavnijih svakodnevnih stvari, od svakodnevnih osobnih izbora.

Izvor: http://www.domaca-makrokuhinja.com – cjelovita hrana i radionice makrobioti?kog kuhanja.
VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!