Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


06.07 2007, 10:34 CDT

Roger M. Wilcox

Život bez povr?a


Prvo poglavlje: Mit o tome da je povr?e „Dobro za vaše zdravlje“

Svi smo to imali prilike ?uti – od naših roditelja, od naših vršnjaka, iz naših medija i ?ak od naših heroja. Ta izjava se ponavljala kao mantra dok je svi nisu prihvatili kao ?injenicu bez pogovora:

„Jedi povr?e. Dobro je za tvoje zdravlje.“

Ali je li povr?e zaista dobro za naše zdravlje? Da li je povr?e zaista ?udotvorna životno važna namirnica koju su stvorili sami bogovi? Da li je povr?e zaista tako dobro da trebate izdržati torturu jedenja ovih gadnih biljaka i sve to da bi ostali zdravi? Da li tobožnja korist probave ovog povr?a nadmašuje užasnu cijenu same ?injenice da ih trebamo jesti?

U stvari odgovor je - ne.

Mit da je povr?e „dobro za vaše zdravlje“ evoluiralo je u vrijeme kad naši pradavni predci nisu imali druge izvore vitamina. Ako niste jeli povr?e (ili vo?e) koji sadrže u sebi vitamin C, dobili bi skorbut. Tadašnji ljudi nisu znali da vitamin C koji se nalazi u vo?u i povr?u sprje?ava skorbut, oni su jednostavno znali da ne jedenje povr?a ili vo?a zna?i skorbut. Sli?no tome, ako niste jeli žuto povr?e dobili bi No?no slijepilo zbog nedostatka vitamina A. Isto tako ste mogli dobiti Beriberi zbog nedostatka tijamina (vitamina B1) i Pelagru zbog nedostatka nijacina (vitamin B3). U prošlosti je, konzumacija povr?a je zaista zna?ila razliku izme?u života i smrti, jer tada ljudi nisu znali što povr?u daje takvu snagu za o?uvanje zdravlja.

Ali ti dani su odavno prošli. Mi sada znamo ?injenicu koji sastojci iz povr?a i vo?a služe za prevenciju od bolesti. Kao rezultat, danas imamo multi vitaminske preparate. Svi potrebni korisni sastojci iz povr?a sad se mogu na?i u samo jednoj multi vitaminskoj piluli koju možemo uzeti svako jutro.

Pa zbog ?ega onda, uz sav ovaj napredak, još uvijek smatramo da nam je povr?e potrebno? Pa, dijelom to ima veze sa starinskom inercijom – naši stari su jeli povr?e da bi bili zdravi, i oni su to prenijeli našim bakama, djedovima i roditeljima, i oni su to prenijeli nama. Ali ima tu još toga. Postoje u tome ve?e i mra?nije nakane. Primijetit ?ete, što je povr?e odvratnije – na primjer prokulice – ve?i je pritisak da vjerujemo da je ono „dobro za nas“ i da ih „moramo jesti.“

Ovo nije po prvi put da moramo izdržati neugodne stvari koje su automatski smatrane dobrima za nas. Praksa samo odricanja ima dugu i grotesknu povijest.

Iako je praksa najvjerojatnije nije zapo?ela sa povr?em, najpoznatiji zapis koji se ti?e takvih uvjerenja dolazi od strane krš?anskih redovnika iz drugog stolje?a NE. Redovnici su vjerovali ako se odreku „grješnog“ svijeta, i ako naprave samo odricanje od svih ugoda tijela, da ?e postati bliži Bogu. Neki su išli tako daleko da su se bi?evali, vjeruju?i da što se više mu?e, da ?e im biti bolje u zagrobnom životu. Iako ve?ina populacije nije pratila ove redovni?ke prakse, redovnici su postali uzor i nadahnu?e ljudstvu.

Na pragu 20. stolje?a, ricinusovo ulje i flaster sa sla?icom su naširoko bili prihva?eni kao uspješni lijekovi za mnoge boljke iako je nedostajalo vjerodostojnih dokaza koji bi poduprli ove tvrdnje. Vjera u mogu?nosti lije?enja ricinusova ulja i flastera sa sal?icom nije došla iz izvješ?a i zapisa, ve? iz jednostavne ?injenice da su jako neugodni. Tako je odvratno i loše, dakle mora biti dobro za tebe. (I naravno obrnuto. Ako je nešto dobro i ugodno onda mora bit loše za tebe. Do po?etka 20 stolje?a, osje?aji protiv alkohola su bili u punom zamahu i bili su toliko jaki da su doveli do ustavnog amandmana koji je pokrenuo prohibiciju u SAD.)

I gdje nas je to dovelo danas? Rekreacijske droge su gotovo sve prihvatno nelegalne. Težnja za romansom se smatra seksualnim uznemiravanjem ili uho?enjem, a prostitucija je još gore prozvana. Bez muke nema ugode. Osje?ate li pritisak. Sugar Blues je bila najbolje prodavana knjiga u SADu, Killer Salt je bila naslovna pri?a Time Magazinea. ?im i najmanja loša vijest o masno?ama do?e do javnosti, zaštitnici zdravlja sko?e na noge i po?nu se derati iz petnih žila: „Rekli smo vam!“ o Oreos keksima i prženim krumpiri?ima.

I naravno odmah iza njih ?ut ?e se zagovornici tobožnjih vrlina i samo odricanja i asketizma koji ?e re?i: „Povr?e je dobro za vaše zdravlje.“

Ali što da radimo sa rakom debelog crijeva? Ili sa likopenom?

Zagovornici povr?a ?e i?i na dugo i na široko da bi „dokazali“ da je njihova odvratna hrana nezamjenjiva. E pa sad, to što se vitamini i minerali koji se tradicionalno nalaze samo u povr?u, mogu konzumirati iz ugodnih pilula bez povr?a, nije pomoglo i ti isti zagovornici nastavili su tražiti i istraživati i najmanje mogu?nosti da se možda još nešto zdravo nalazi u povr?u.

Najve?i „dobitak“ ovih o?ajnika, je ono što su dobili velikim pritiskom njuškanja po povr?u, a to su: biljna vlakna. Vlakna iz povr?a su donekle druga?ija od vlakana iz cijelog zrna žitarica. I ?ujte i po?ujete, studije o raku debelog crijeva su pokazale da je manji broj oboljelih od raka debelog crijeva koji su konzumirali vlakna iz povr?a, ali nisu pokazala manju brojku oboljelih od raka debelog crijeva me?u onima koji su konzumirali vlakna iz cijelih žitarica. Izvor: http://www.vegetariannutrition.net/vn_articles/fiber_colon_cancer.html.

Zagovornici povr?a su u isti ?as složno sko?ili na postolje i trijumfirali u svojoj pobijedi.

Problem u njihovoj deklaraciji pobijede je ?ini se u tom što je preuranjen. Prema ovom uratku iz 2000 dvije velike studije iz New England Journal of Medicine nisu uspjele prona?i bilo kakvu korelaciju izme?u konzumacije bilo kakvih vlakana, uklju?uju?i i onih od povr?a, sa u?estalosti raka debelog crijeva. Kasnija studija iz 8-02-2006 Journal of the American Medical Association potvrdila je ovaj nalaz. ?ini se da pove?ana konzumacija povr?a ne umanjuje nimalo mogu?nost raka debelog crijeva.

Neustrašeni ovom ?injenicom, zagovornici povr?a su nastavili sa svojom misijom da na?u „dokaz“ da je povr?e dobro za vaše zdravlje. Uskoro su nabasali na likopen, kemikaliju koja se nalazi u raj?icama. Likopen je antioksidant, koji u umu pravog nutricionisti?kog vjernika automatski zna?i da nas ?ini zdravim, obr?e starenje, ?ini vas boljim ljubavnikom i pove?ava vašu šansu da dobijete državnu lutriju. Ali da bi ubjedili sve neodlu?ne koji se pitaju o blagodatima povr?a, pravi vjernici i zagovornici povr?a su predstavili epidemiološke „dokaze“ da likopen sprje?ava: rak probavnog trakta, rak prostate, makularnu degenerativnu bolest, ?ak i rak plu?a i rak kože.

Epidemiološki dokazi likopena sadržavaju stvari kao: „Talijani jedu dosta salse od raj?ica, i imaju manji broj oboljelih od raka probavnog trakta.“ To je istina ali Talijani isto tako jedu puno maslinovog ulja i ?ešnjaka. Možda maslinovo ulje i ?ešnjak štite digestivni trakt od raka. Talijani tako?er imaju više ljudi koji su u?esnici mafije. Možda ?lanstvo u mafiji štiti Talijane od raka probavnog trakta. Zaklju?ak da je likopen zaslužan za manju u?estalost raka probavnog trakta u Talijana je isto kao i zaklju?ak da su punck-rock i lude frizure uzrok psovanja. Korelacija, naro?ito kad je uklju?eno toliko puno drugih faktora, ne implicira kauzalnost.

Vegetarijsanki slu?aj

Ako još niste imali prilike pro?itati Why I Am Not a Vegetarian od slu?aj Dr. Williama T. Jarvisa, onda biste trebali. Dr. Jarvis je ?lan Adventisti?ke crkve 7mog dana, organizacije ?ija je moralna baza dijeta koja se bazira na striktnom vegetarijanstvu. Njegov uradak je vru?i ekspoze o gadnoj strani vegetarijanske propagande.

U osnovi, navodne zdravstvene prednosti vegetarijanstva nisu glavni razlog da se ljudi, ve?ina njih (ako ne i svi) prebace na vegetarijansku prehranu. Stvar?ice koje su privukle ove, ina?e ubrojive individue u odvratni životni stil odricanja od mesa i ludilo za povr?em su dva moralna argumenta: (1) Doktrina samo odricanja, nju sam ve? opisao u gornjim dijelovima uratka. (2) Nazor da je pogrešno ubijati životinje za hranu. Ovaj prijašnji moralni nazor je vodio adventistu 7mog dana, Dr. Jhona Harveya Kellogga da napravi Corn Flakes kao lijek protiv masturbacije (!). Zadnji moralni nazor je rezultirao organizacijama kao što je PETA koja nas bombardira sa mentalnim slikama slatkih ?upavih zeka i maca koji se uzgajaju u sku?enim, sirotinjskim tvornicama farmama i koji se onda bezobzirno ubijaju zbog njihova mesa.

U drugom moralnom nazoru se može na?i istine. Možda se u odre?enim limitiranim okolnostima može na?i nešto i u prvom moralnom nazoru. Ali stvar je u tome da navodne zdravstvene dobrobiti vegetarijanske prehrane su samo magla pred o?ima za pravi vegetarijanski slu?aj.

Vegetarijanci koji vas uvjeravaju da je povr?e dobro za vas je potpuno isto kao da ste izabrali republikanca koji vas uvjerava da su republikanci dobri za vas – to je samo marketinški trik, a vi bi trebali provjeriti svaku navodnu ?injenicu prije nego li im povjerujete.

Pronašao sam jednu web stranicu koja pokušava odvojiti vegetarijansku groznicu od realnosti, to je: beyondveg.com.

Istina je da ve?ina uradaka na toj stranici po?inje od pretpostavke da je povr?e nešto u ?emu ljudi mogu uživati dok jedu (bljak). Glavni zadatak ove stranice je da odgonetne mitove koji okružuju ekskluzivnu vegetarijansku dijetu. Pa ipak, neki su od tih odgonetnutih mitova prigrlili navodno ?udotvorna svojstva povr?a, ovo je dobra stranica ako ste zainteresirani da pro?ešljate vegetarijansko pitanje i saznate samo ?iste ?injenice.


?lanak prenesen sa: http://www.matrixworld-loviste.com/mitopovrcu.htm

Originalni uradak možete pro?itati ovdje.


VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!