Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

15 glavnih testova na duhovnom putu
Ovo su glavnih 15 testova koje svaki svjetlosni radnik mora pro?i kako bi postigao samoostvarenje. Oni su glavna osovina negativnog ega nad osobnoš?u.

1. Mo?
2. Novac
3. Slava
4. Vezanost
5. Seksualnost
6. Želja
7. Ljutnja
8. Transcendiranje straha
9. Sebi?nost
10. Lažni ponos
11. Pohlepa
12. Transcendiranje dualnosti
13. Ljubomora
14. Taština
15. Egoizam


Mo?

Prvi glavni duhovni test za svakog svjetlosnog radnika je pitanje mo?i. Ovdje je lekcija bilo da je imate premalo ili kada je dobijete, da vam zavrti glavu. Osobna mo? je temeljni prvi klju? psihološkog zdravlja i duhovnog rasta. Ideal je da imate mo? cijelo vrijeme ali na uvažavaju?i na?in. Tek kad posjedujete svoju osobnu mo?, tek tada dolazi do svladavanja vaših vlastitih energija. Vi ili imate vašu mo? ili je dajete drugima i/ili vašem podsvjesnom umu, negativnom egu, unutarnjem djetetu, mislima, emocijama, željama i fizi?kom tijelu.

S druge strane nov?i?a, svatko mora posjedovati mo?, no ne na na?in da suzbija yin aspekt samoga sebe. Mora postojati ispravna ravnoteža izme?u muške i ženske strane. Oni moraju funkcionirati zajedno kao u prekrasnom plesu. Stvarni test mo?i dolazi kada osoba krene u vodstvo. Da li onda koristi svoju mo? potpuno u službi Kristovske svijesti i ljubavi ili postaje manipulirana sila negativnog ega u nastojanju da kontrolira druge. Da li mo? nad drugima prilikom vodstva udara osobi u glavu? Mnogo duhovnih u?itelja, gurua, medija i vidovnjaka padaju na ovom prvom temeljnom testu. Jedan od testova je da vidite da li postupate s ljudima na to?no isti na?in na koji ste to radili prije nego li ste imali mo?.

Novac

Sljede?i veliki test duhovnoga puta je na?in na koji se koristite novcem. Svaki od ovih testova je kao lažni bog i idol, u metafizi?kom smislu. Klju?no pitanje ovdje je da li ?e svjetlosni radnik uvijek na prvo mjesto staviti prisutnost Boga, a staviti ove druge manje bogove na oltar kao žrtvu. To je istinski test samo-ostvarenog bi?a. Koliko ste vezani za novac? Za?u?en sam vidjeti koliko puno svjetlosnih radnika imaju Kristovsku svijest, osim kad im dadete novac, a onda Kristovska svijest odmah odleti kroz prozor.

Što se doga?a kada vas netko prevari ili vam ne plati? Kako reagirate? Da vam je oduzet sav vaš novac i posjedi kako biste reagirali? Da li biste zadržali vašu vjeru u Boga? Kada neka osoba prije?e u kategoriju onih koji imaju puno novaca, klju?no pitanje je da li se tada mijenja vaša osobnost?

Da li se još uvijek odnosite prema ljudima na isti na?in? Kako gledate na ljude koji nemaju novaca? Da li ih osu?ujete ili ih i dalje volite? Bog želi da svatko ima obilje novaca. Nije dobro biti siromašan. Biti siromašan je proizvod programiranog negativnog ega sa sviješ?u o siromaštvu.

Slava

Sljede?i veliki test na duhovnom putu je pitanje slave. Ta tri velika testa mo?i, novca i slave su me?usobno povezani. Pitanje ovdje je što se doga?a s osobnosti nakon što postigne svjetsku slavu i priznanje? Kako to mijenja osobnost? Da li osoba po?inje druge tretirati druga?ije? Da li po?inje tretirati druge kao gra?ane druge klase? Da li slava ode u glavu i naprosto uveli?a ego te osobe? Da li slava omogu?ava otvaranje negativnog ega?

Problem sa zemaljskim životom je da ve?ina ljudi koji postignu slavu i svjetsko priznanje nisu psihološki opremljeni da se s time nose. To se odnosi kako na obi?ne ljude, tako i na duhovne u?itelje. Oni su ?esto vrlo visoko razvijeni duhovno ili psihi?ki, no nisu razvijeni psihološki na na?in da imaju razvijenu kontrolu svojega negativnog ega, unutarnjeg djeteta, emocionalnoga tijela i sli?no. Klju? kod sva ova tri testa je da ostanete isti kakvi ste i bili prije nego li ste postigli mo?, novac i slavu.

Vezanost

Kako biste postigli samo-ostvarenje, sre?u, unutarnji mir, uspjeh, sretne odnose i ostvarenje Boga, sve vezanosti i ovisnosti moraju oti?i. Kao što je Buda rekao «Sva patnja dolazi iz vezanosti». Nevjerojatno je za što se sve ljudi mogu vezati. Sve negativne emocije mogu se svesti na vezanost. Svi neuspjeli odnosi mogu se povezati s vezanoš?u. Kako biste prošli ?etvrtu inicijaciju, morate biti u stanju odricati se što zna?i da ste u ovome svijetu ali da niste od ovoga svijeta. Osoba mora nau?iti imati vrlo jake preferencije u životu, ali ne i vezanosti. Narav neke preferencije je da idete za njom svim svojim srcem i dušom i umom, no ako je ne dobijete, još uvijek ste sretni.

U pogledu ljubavi, ono što dijelite i potom otpustite ?e vam se vratiti ako tako treba biti. Ako vam se ne vrati, zna?i da to nije BOŽJA volja. To je zakon života. Ono što pokušavate zadržati ?ete izgubiti. To je jedan od klju?nih na?ela u razumijevanju na?ela manifestiranja. Za što god da ste vezani ili o ?emu ste ovisni bez obzira o ?emu se radilo, da li su to ljudi, materijalne stvari, budu?i doga?aji, seks, novac, promijenite to da to budu samo preferencije. Neki pak odlaze predaleko u drugom smjeru i postaju potpuno odvojeni bez ikakvih preferencija. Niti to nije dobro, jer oni nisu uklju?eni u život. Važno je imati potpunu strast za život i za sve vaše ciljeve, preferencije i prioritete, no klju? je da budete sretni i imate unutarnji mir bez obzira što se doga?a, umjesto da se borite sa životom. Ova cijela lekcija je istinski ?etvrti veliki duhovni test duhovnoga puta.

Seksualnost

Peti veliki test bavi se pitanjem seksualnosti. Jeste li majstor svoje seksualnosti ili je ona majstor nad vama? Da li tijek vaše seksualnosti služi vašem Nižem ja ili Višem ja? Tko dolazi prvi – Bog ili seksualnost? Jeste li umjereni u svojim seksualnim praksama? Da li vaša seksualnost služi ljubavi i intimnosti ili samo materijalisti?kom životinjskom užitku? Da li vaša seksualnost služi u sebi?ne svrhe ili u nesebi?nu svrhu? Da li koristite seksualnost za podizanje vaše kundalini i iluminaciju mozga ili samo kao otpuštanje za drugu ?akru?

Sve su ovo klju?na pitanja za svjetlosne radnike koja si moraju postaviti s velikom iskrenoš?u. Ako se seksualnost zloupotrebljava na blagi na?in, nema osu?ivanja. Kako postajete toga svjesni, naprosto napravite odgovaraju?u prilagodbu i duhovni zavjet da ?ete ispraviti tu neravnotežu. Život nije ništa drugo nego li stalno prilago?avanje i ispravak stavova i fizi?kog tijela kako biste se doveli u stanje unutarnjeg mira i odgovaraju?eg Taoa. Greške nisu loše, jedino neispravljene svjesne greške postaju problem. Ideja je da u?ite miloš?u, umjesto karmom. Da u?ite na lagani na?in umjesto školom teških udaraca. Seksualnost je izvrsna stvar i Bog ju je stvorio kako biste uživali u njoj kao u sredstvu komunikacije u službi ljubavi. Seksualnost nije loša. Ona postaje negativna kada je koristi Niže ja, tjelesno ja ili negativni ego. Koristite je u službi Višeg ja i ljubavi i to postaje najsvetija stvar.

Jedan od najve?ih testova duhovnog puta glede seksualnosti je tako?er kada osoba stekne mo?, novac i slavu. Kako tada osoba postupa sa seksualnoš?u? Mnogo duhovnih u?itelja palo je na ovom testu kada su bili suo?eni s ovom lekcijom. Oni koriste svoju poziciju mo?i da imaju seks sa svojim studentima/u?enicima. Ova lekcija se podjednako odnosi na isto?ne i zapadne majstore.

Želja

Sljede?i veliki test duhovnoga puta je transcendiranje želje. To je glavni koncept svih isto?nih u?enja i tako?er i glavni koncept u Budizmu. Ovo je zbunjuju?e za mnoge svjetlosne radnike. Ono što se pod time misli je da osoba mora transcendirati želje Nižega ja, jer je to majka svih kvaliteta negativnog ega. Sve želje negativnoga ega trebalo bi transformirati u želje Višega ja. Mnogi svjetlosni radnici su zbunjeni ovim konceptom te pokušavaju blokirati sve želje koje nisu odgovaraju?e ili dobre. Dobro je imati želju da uza?ete ili želju da postignete oslobo?enje, ili da služite. ?ak i Melchizedek i svi Uzašli majstori unutarnje razine nastavljaju sa svojom težnjom prema ve?im i ve?im razinama duhovnoga rasta. Transformirajte želje Nižega ja u želju za ostvarenjem Boga. To je ulaznica u raj!

Ljutnja

Definicija ljutnje je da je to «pomanjkanje kontrole i pokušaj da je opet steknemo». Ako o tome razmislite, to je zaista istina. Zloporaba ljutnje bavi se zloporabom mo?i. Pokojni veliki Edgar Cayce je u svojim kanaliranjima govorio o pozitivnoj ljutnji nasuprot negativnoj ljutnji. Svima treba ono što bismo mogli nazvati pozitivna ljutnja. To je kao da ste duhovni ratnik u životu kada vam to treba. Ljutnja je u suštini ego i to je ?injenica. Umjesto da se riješite ljutnje, nju treba ispravno kanalirati, jer postoji ogromna mo? u ljutnji. To je ono na što se misli kada govorimo o pozitivnoj ljutnji. To je ljutnja kanalirana u smjeru Kristovske svijesti.

Kada nije korištena na potpuno bezuvjetan na?in pun ljubavi, ljutnja predstavlja napad i zbog tog razloga je loša. Nikad nije prikladno ili ispravno napasti brata ili sestru. Povrijediti drugoga zna?i povrijediti Boga i samoga sebe. Ljudi koji su ljuti cijelo vrijeme pokazuju pomanjkanje istinske osobne mo?i i dosljednog samo-majstorstva. Ljutnja stvara odvajanje.

Svrha života je zadržati jednotu u svakome trenutku, a ne odvojenost. Kultivirati osobnu mo?, stav duhovnog ratnika i izdržljivost u životu, ali ne i ljutnju. Kroni?na ljutnja ?e oslabiti funkciju vaše jetre, izme?u ostaloga. Ljutnja proizlazi iz vezanosti, te ne gleda na stvari kao na lekcije u životu. To tako?er dolazi od nemogu?nosti da se transcendira dualnost.

Ako vas u odnosu nešto smeta, svakako to podijelite, no napravite to na na?in pun ljubavi i poštovanja. Ljutnja bez bezuvjetne ljubavi je negativna ljutnja i trebalo bi je kontrolirati pod svaku cijenu. Ne postoji ljutnja koja je «pravedna». Pravedna ljutnja je iluzija negativnog ega.

Ljutnja je toliko kriti?na lekcija u životu, jer se pojavljuje svaki puta kada život ne ide onako kako želimo. Svi mi znamo koliko ?esto se to doga?a. Ljutnja se razvija, kako je Buda rekao, iz «krivih stavova». Ne radi se o životu, nego o našem stavu prema životu. Netko tko je ljut cijelo vrijeme je ljut zato jer se bori sa životom umjesto da radi sa životom i u?i od života.

Ljutnju uzrokuje krivo razmišljanje kao što su to sve negativne emocije. Kada se osoba po?ne kretati u pozicije mo?i, slave i novca, ispravna kontrola ove energije je još važnija, jer je mnogo ljudi na vašoj duhovnoj brizi. Kada se pojavi ljutnja, kanalirajte je u ?iš?enje ku?e, vježbanje, transformacijsko pisanje dnevnika, pisanje, meditiranje. Iskoristite ogromnu mo? ljutnje kao alkemijski proces da stvorite ostvarenje Boga. Nemojte se osu?ivati kada se pojavi ljutnja, nego preuzmite odgovornost za njezino stvaranje. Nemojte se iskaljivati na drugima ili na sebi, u protivnom navla?ite karmu!

Transcendiranje straha

Ova lekcija trebala bi biti prva na popisu. Ako postoji jedna rije? koja opisuje negativni ego bolje od bilo koje druge, onda je to strah. Ako postoji jedna rije? koja opisuje Kristovsku svijest više od bilo koje druge onda je to ljubav. U životu u stvari postoje samo dvije emocije: ljubav i strah. Sve druge pozitivne i negativne emocije u svojoj suštini imaju ove dvije emocije kao osnovu. Da bismo shvatili strah moramo ga vidjeti kao projicirani napad. Kada napadamo druge, živimo u strahu od Zakona karme koji djeluje u našem vlastitom umu. To je razlog zašto Te?aj ?uda kaže da se riješite svih vaših misli napadanja. Vjerojatno je najve?i test duhovnoga puta nau?iti otpustiti sve bazi?ne strahove i zamijeniti ih s ljubavlju. Kada ste otpustili sve strahove, otpustili ste i transcendirali svijest negativnog ega. Otpuštanje straha je usko povezano s time da imate vjere u BOGA i u sebe. Zato je Edgar Cayce govorio «Zašto da se brinete kada se možete moliti.»

Te?aj ?uda govori da ne postoje neutralne misli. Sve misli su bilo bazirane na strahu ili na ljutnji. Zato je od najve?e važnosti sprije?iti da bilo koje misli koje nisu BOG ne u?u u vaš um. To je tako?er i razlog zašto je važno afirmirati i vizualizirati samo pozitivne misli Kristovske svijesti da u?u u vaš um. Jedna od velikih prednosti koje su nam dali Uzašli majstori je Program matri?nog uklanjanja jezgri strahova**. O tome sam govorio u svojoj knjizi «Beyond Ascension». Uz pomo? Uzašlih majstora, ova napredna tehnologija može ukloniti sve bazi?ne strahove iz ovog i prošlih života u nekoliko mjeseci ako radite s tim alatom na redovitoj osnovi. Nema lekcije u životu ili na duhovnom putu koja je važnija od transcendiranja svijesti negativnog ega i da ga se zamijeniti Kristovskom sviješ?u!!! Transcendiranje straha je najve?i duhovni rad na duhovnom putu!!!

Sebi?nost

Sljede?i veliki test duhovnoga puta je sebi?nost. To je istinska pošast Zemlje. Za?u?uje me vidjeti kako neki od velikih duhovnih u?itelja i inicijanata na visokoj razini još uvijek gledaju na život kroz le?u sebi?nosti. To dolazi od njihovog velikog razvitka na duhovnom podru?ju, no slabom razvitku na psihološkoj razini. Oni ?esto nisu nau?ili na ispravni na?in odgojiti svoje unutarnje dijete. Kada osoba dopušta da njome upravlja unutarnje dijete, bit ?e vrlo sebi?na, jer su sva djeca po definiciji sebi?na. To tako?er dolazi od toga da nismo nikada bili educirani da shvatimo razliku izme?u razmišljanja negativnog ega i kristovskog razmišljanja.

Prema mojem iskustvu, utvrdio sam da je ve?ina svjetlosnih radnika slabi na tome podru?ju. To nije osuda, nego samo upozorenje ?itateljima da to razviju što je više mogu?e unutar sebe i onda da educiraju druge u tome. Nemamo dovoljno duhovnih savjetnika koji rade takvu vrstu rada.

Svi mi moramo nau?iti otpustiti našu sebi?nu le?u i vidjeti ve?u sliku. Moramo nau?iti nositi cipele naše bra?e i sestara. Moramo nau?iti prigrliti suprotno od sebi?nosti, a to je nesebi?nost i pomaganje drugima. Kvaliteta potpune sebi?nosti je znak istinskog duhovnog majstora. To ne zna?i da istinski duhovni majstor ne?e ponekad biti duhovno sebi?an. Ovdje je klju?no na?elo to da su oni duhovno sebi?ni, a ne negativno egoisti?no sebi?ni. Tu se tako?er može raditi o tome da imamo ispravne granice, ili potrebu da budemo povremeno neosobni, te da se brinemo za svoje fizi?ko tijelo kako ne bismo pretjerali u služenju. Svijest istinskog duhovnog majstora vidi sve iz grupnoga tijela, a ne iz le?e unutarnjeg djeteta, negativnog ega i fizi?koga tijela.

Lažni ponos

Ova lekcija može se rezimirati u biblijskoj izjavi «Nakon ponosa dolazi pad». To je jedan od velikih testova koji dolaze s mo?i, slavom i novcem. Ho?e li se ego napuhati? Ho?e li osoba podlegnuti samo-uveli?avanju i glorifikaciji same sebe? Po mojem mišljenju to je broj jedan svih palih svjetlosnih radnika. To je opasnost bez obzira na razinu vaše inicijacije, te bez obzira jeste li postigli Uzašaš?e ili ne. To je nešto u pogledu ?ega svaki svjetlosni radnik na Zemlji mora biti oprezan. Ovdje se u stvari radi o kompleksu superiornosti i inferiornosti.

Druga strana lažnoga ponosa je ono što zovem negativna poniznost. Ona je jednako loša kao i lažni ponos. Više svjetlosnih radnika zaglavljeno je na donjoj strani negativnog ega, nego na gornjoj. To je kompleks inferiornosti, nisko samopouzdanje, pomanjkanje osje?aja vlastite vrijednosti, loš imidž o samome sebi, osje?aj nevrijednosti i sli?no. To je podjednako iluzija kao što je to i lažni ponos. Klju? unutarnjeg mira je transcendirati dualnost u tome pogledu. I superiornost i inferiornost moraju se transcendirati kako bi se oslobodili negativnog ega. Ako ste zaglavljeni u jednom od njih, zaglavljeni ste u oba.

Pitanje transcendiranja dualnosti je jedan od najslabije shva?enih koncepata duhovnoga puta. Postoji još jedan na?in razmišljanja iznad dualnosti ega, a to se zove Kristovska svijest. Vrlo je žalosno vidjeti na ovoj Zemlji nevjerojatne duhovne u?itelje, inicijante sedmog stupanja i fantasti?ne medije/kanale koji su uhva?eni u to samo-uveli?avanje i glorifikaciju samoga sebe. Bez obzira koliko su velika ta u?enja, kanaliranja ili knjige, to potpuno truje njihov rad i stvara dinamiku povuci-potezi kod njihovih studenata. Ti veliki duhovni u?itelji koji donose nevjerojatne energije i informacije postaju sinonim za ego, umjesto za slavu Boga, a to je tragi?no. To je nešto što svi mi moramo nau?iti i svi moramo stalno paziti na to. Negativni ego je nevjerojatno lukav i varljiv i može u?i u bilo kojem kratkom trenutku kada
funkcioniramo na automatskom pilotu.

Pohlepa

Pohlepa je istinski loša kvaliteta. Umjesto da smo zadovoljni s onime što nam je Bog namijenio, kvaliteta pohlepe je da pokušavamo dobiti ono što je u Božjem planu namijenjeno drugima. To može biti povezano s novcem, no istina je da to ide puno dalje od samog novca ili materijalnih stvari. To može biti pohlepa za mo?i, slavom, ?ak i pohlepa za duhovnim rastom. Negativni ego i unutarnje dijete stalno nešto žele. Razlog tome je da nama upravlja negativni ego ili astralno tijelo.

Umjesto da se usredoto?i na ono što može dati, negativni ego usredoto?en je na ono što može dobiti. To se može primijeniti na duhovne informacije, npr. da ih pohlepno ?uvate za sebe i ne želite ih podijeliti s drugima. To je obi?no povezano s konkurencijom, ljubomorom i zaviš?u. Istina je da ono ?ega se pohlepno držimo ?emo na kraju izgubiti. Istina je da možemo zadržati samo ono što dajemo. To je zakon života.

Transcendiranje dualnosti

Transcendiranje dualnosti ide puno dalje od kompleksa superiornosti i inferiornosti. To se odnosi na sve aspekte našega života. Kao što sam ve? rekao, moje mišljenje je da je to najslabije shva?eni koncept cjelokupnog duhovnoga puta svjetlosnih radnika. Klju? ovdje je da vidite da se svijest tre?e i ?etvrte dimenzije fokusira na dualnost i polaritet. Kada idete u potpuno ostvarenu svijest pete dimenzije i iznad toga, tamo vidite da postoji na?in razmišljanja koji se zove Kristova svijest ili Budina svijest koja može transcendirati dualisti?ko razmišljanje, dok ste još uvijek u potpunosti uklju?eni u život. Negativni ego uvijek ima dvije strane. Dok u?imo kako transcendirati dualnost, ne moramo stalno biti bacakani gore dolje zbog emocionalnih uspona i padova. To je na?in razmišljanja koja se zove Kristovska svijest, a koja vam omogu?ava da uvijek budete isti, uvijek u svojoj osobnoj mo?i, uvijek ispunjeni ljubavlju, uvijek sretni, uvijek u radosti, unutarnjem miru, skloni opraštanju i nepromjenjivi bez obzira na fluktuacije dualnosti života. To je svijest samoga Boga. To vam omogu?ava da ostanete isti bez obzira na to da li vas ljudi hvale ili kude.

To je mogu?e zato jer negativni ego nije angažiran. Oluje i fluktuacije vanjskoga života ne utje?u na stabilnost vašeg procesa razmišljanja. Vaša briga ne bi trebala biti ono što se doga?a izvana u vašem životu, nego radije na vašem stavu glede onoga što se doga?a u vama. Neka osoba može izgubiti jedan milijun dolara i isko?iti kroz prozor. To je mo? jedne jednostavne misli. Jeste li optimisti?ni ili pesimisti?ni? Vidite li punu ili praznu ?ašu? Sve u životu je percepcija, tuma?enje i vaš sustav uvjerenja. Cijela svrha ove knjige nije ništa više nego te?aj u iscjeljenju promjenom stavova, stvaranje pomaka da vaše misli i emocije ne budu utemeljene na strahovima, ve? na ljubavi. Vaše spasenje ovisi o vama, a ne o Bogu. Bog vam je dao sve što vam treba za po?etak. Pitanje koje se postavlja jest ho?ete li sami sebe spasiti tako da potpuno otpustite svoj negativni ego i da 100% prigrlite Kristovsku svijest?

Ljubomora

Ljubomora dolazi iz nesigurnosti i vezanosti i prema tome potrebe da se natje?emo s drugima, umjesto da sura?ujemo. Ljubomora je u potpunosti negativni ego i trebalo bi je otpustiti po svaku cijenu. Ona je tako?er povezana sa zavisti. Svi smo ?uli za izraz «biti zelen od zavisti». To je uvelike povezano s pohlepom i sebi?nosti. Glavna poanta ovdje je da budete povezani s grupnom sviješ?u i s identitetom cjelokupne kreacije. Naš istinski identitet je Vje?no ja, a ne fizi?ko tijelo i osobnost. To nas povezuje sa cjelokupnom kreacijom, te cjelokupnu kreaciju s nama. U shva?anju ove istine, svaka sre?a i prednost koju druga osoba postigne je vaša sre?a. Svaka patnja je vaša patnja i obrnuto. To je velika lekcija duhovnoga puta.

Duhovni put je zaista lako shvatiti. Ako želite biti s Bogom na nebesima, tada djelujte kao on. Da li bi Bog bio ljubomoran da netko drugi ima više vodstva, mo?i, slave ili novca? Mislim da možete vidjeti apsurdnost tako ne?ega i apsurda takvih emocija. Kao što sam prije rekao, utvrdite vaše preferencije i onda sve otpustite. Ako nešto treba biti, to ?e vam se vratiti, a ako ne treba, utoliko bolje. Budite sretni zbog radosti druge osobe. Klju? života je da prepoznate vaš dio slagalice, jer je Bog stvorio svaku osobu razli?itom i zbog razli?ite funkcije!

Taština

Djwhal Khul me vodio da dodam taštinu kao kvalitetu negativnog ega. Nema ništa lošega u životu da se brinemo za svoje fizi?ko tijelo i da želimo izgledati lijepo i privla?no. Ovdje je klju?na lekcija u tome da prepoznamo da li je želja da izgledamo privla?no upravljana našom dušom ili negativnim egom. Istinski preispitajte svoje najdublje motivacije i namjeru u tome pogledu. Važno je imati dobre navike brige o sebi, biti ?ist, imati lijepi izgled, te nositi odgovaraju?u odje?u. Da li to radite kako biste se istaknuli i bili bolji od drugih? Da li to radite kao neku vrstu zavo?enja? Provodite li previše vremena gledaju?i se u ogledalo i previše vremena u kupaonici? Budite umjereni u tome pogledu. Neka vam bude jasno što nastojite prezentirati, budite pošteni u tome pogledu i ukoliko je potrebno, napravite potrebne prilagodbe.

Samodopadnost

Posljednji veliki test duhovnoga puta je samodopadnost. Samodopadnost ide još i dalje od ponosa, te obuhva?a sve kvalitete i emocije negativnog ega. U stvarnosti postoji samo jedan problem u životu za sve inkarnirane i neinkarnirane duše, a to je samodopadnost. Postoji samo jedan odgovor na sve probleme ?ovje?anstva, a to je Kristovska/Budina svijest. To je razlog zašto je Sai Baba rekao da je definicija Boga: «Bog je ?ovjek minus ego». Ako želite ostvariti Boga, morate transcendirati negativni ego sa svim njegovim negativnim atributima, kvalitetama i emocijama.

Vaš ego je izvor svih duhovnih testova koje sam naveo, te izvor svih želja nižega ja. To je izvor sve odvojenosti, straha i sebi?nosti. To je izvor svih bolesti. To je glavna lekcija koju svaka duša mora nau?iti. Klju? unutarnjeg mira je da ne dopustite da u vaš um u?e bilo koja misao koja nije BOG ili bilo koja misao negativnog ega. Afirmirajte i stavite vašu pozornost na svaku misao i emociju koja je BOG i koja je Kristovska/Budina svijest. Praksom i iscjeljivanjem putem promjene stavova vaš ?e se podsvjesni i svjesni um reprogramirati i stvorit ?e novu naviku. Vaš podsvjesni um bit ?e podjednako sretan s Kristovom/Budinom svijesti, kao i sa sviješ?u negativnog ega. Njega za to nije briga, jer on nema sposobnost rezoniranja. Vaš je posao, kao svjesnog uma, da reprogramirate vaš podsvjesni um na ovaj na?in.

Mnogo svjetlosnih radnika provodi puno vremena usredoto?eni na Uzašle majstore, te ne provode dovoljno vremena na ?iš?enju svojih umova i emocija od negativnih misli negativnog ega. Uzašli majstori ne?e vas osloboditi od vašeg negativnog ega. To je vaš posao. To može biti vrlo jednostavno na na?in da tome ne dajete vašu pozornost. To nije ništa više nego li loš san. To se manifestira na mentalnoj razini kao iluzija, kao glamur na astralnoj razini, te kao maya na eteri?koj razini.

To se naziva na razne na?ine. U nekim školama misli, to se naziva Niže ja. U nekim školama misli, to se zove «?uvar praga», a drugdje pak samo «ego» ili «negativni ego». Po mojem mišljenju, najbolji izraz je «negativni ego». Ako postoji jedna kvaliteta koja ga najbolje opisuje to je «svijest odvojenosti». Te?aj ?uda navodi da postoji samo jedan problem u životu, a to je odvojenost od Boga. Istina je da nikada nismo bili, niti ikada jesmo odvojeni. To je samo iluzija. Zakon uma je me?utim da što god mislimo da je stvarnost je ono u ?emu ?emo živjeti. Svijet živi u masovnoj negativnoj hipnozi odvojenosti koja u realnosti zaista ne postoji. Kao što Te?aj ?uda kaže «Pad se nikada nije dogodio, mi samo mislimo da jest». To je veliki zakon života.

© Joshua David Stone – 1997.