Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kako je Newton zloupotrijebio regresoterapiju


Nedjelja, 01 Svibanj 2011 14:20
Autor: Tamara Vran?i? Soka?
Preneseno sa: http://www.oslobadjanje.com


U posljednje je vrijeme, veliku pažnju izazvao autor koji navodi da se nakon ?itanja njegovih knjiga, nikada više ne?emo bojati smrti! Kako bi nam ponudio mir – otkrio nam je što je smrt u svojoj biti. To?nije ona ne postoji, ve? je dio procesa unutar kojega se osim nje nalaze još i životi na Zemlji, koje živimo kroz procese reinkarnacije.

Cijeli taj postupak našeg postojanja, tako je prema njemu škola u kojoj u?imo kako se vratiti našem Izvoru.

Ovo su vrlo lijepe i okrijepljuju?e misli pa nakon njih zaista – istina je – ne moramo se smrti bojati. Ovakve misli dobro do?u za sav onaj dio svjetskog stanovništva, koji još uvijek tapka u dogmi judeo-krš?anskog vjerovanja. Obzi­rom na previranja unutar službenih crkve­nih redova, sve ?eš?im skandalima, pri?a o reinkarnaciji koju gotovo "znanstveno" Newton s timom suradnika nudi – pada na vrlo plodno tlo. Me?utim, baš zbog tog tla koje je suho i željno pro­mjena, mogu?e je napojiti ga iskrivljenim i manipulativnim na?inima.

Tako je Newton u biti pokušao objašnjenjem/ istraživanjem života izme?u života, ponuditi na?in/obrazac na koji bi mogli živjeti ove svoje, trenutne živo­te. U kon?anici to nam daje priliku za "popra­vljanje" našeg karmi?kog stanja i olakšavanje našoj duši tog puta. To bi nas u nastavku dovelo do mogu?nosti izlaženja iz kruga reinkarnacija. I vra?anja ku?i – Izvoru svega, Kreaciji, Bogu. Ali, ovdje se nazire za?etak ne?ega što kad se dublje analizira ne odstupa toliko od judeo-krš?anskog na?ina promišljanja. Dok smo unutar njega imali kaznu za grijeh, Newton nam je ponudio oprost, dozvoljavaju?i nam privid kako ima­mo slobodnu volju, kako je ovo sve u?enje i kako nema posljedica po nas – osim ponovnog ro?enja. Ponavljat ?emo lekcije, ali ne?emo sami birati, sve ?e to netko za nas u?initi. Bit ?emo vo?eni, kontrolirani i sve to tako tim redom – uvijek iznova, dok ne postignemo savršenstvo kao kartu kojom odlazimo u Vje?nost.

Dr. Michael Newton, o kojem pišem je savjetodavni psiholog, majstor hip­noterapije, u?itelj ... Osniva? je Instituta Michael Newton za hipnoterapiju života izme?u života. Svojim je djelima Putovanje duša, Sudbina duša, Sje?a­nje na život poslije života, mnoge ljude koji su ve? bili skloni vjerovanju u postojanje prošlih života i reinkarnacije, do­datno "obrazovao" nude?i nam po­datke o životu izme?u života.

Do podataka je došao hipnoterapijom, te postupkom regresije, rade?i s tisu?ama ljudi. Sva djela tako su prikazi njegovih seansi s ljudima (osim tre?e knjige, Sje?anje na život poslije života – u kojoj su objavljeni dijelovi seansi njegovih u?enika op. a.), te njegovih komentara i obja­šnjenja nas samih, to?ni­je naših duša.

Zašto je on uop?e važan? Zašto o njegovom radu pišem? Dovest ?u u pita­nje istinitost onoga što je otkrio ne zato što vjerujem da to ne može biti tako, ve? zato što sam se zapitala na koji je na?in do svih tih podataka došao. Da bih to prezentirala, unutar njegovih citata, sve što bude ozna?eno crvenim i podebljano, u?injeno je s moje strane kako bih istaknula ono što navodim kao mogu?nost upitnosti ili posljedicu istoga.

Po?nimo s njegovom kategori?kom tvrdnjom da zlo/ demoni/ entiteti koji nisu u ljubavi – ne postoje! To je bilo dovoljno da me navedena dublje prou?a­vanje njegova dijela, ne bih li shvatila kako je mogu?e da postoje tako opre?ne informacije me?u svim autorima (Dr. Ph. W. Baldwin, Dr. Ph. E. Fiore, Dr. med. S. Modi, Dr. med. L. Ireland-Frey, Dr. O. I. Hickman, ...) koji se, izme?u ostalih metoda koje koriste istražuju?i ovu problematiku ili jednostavno pomažu?i ljudima – sada i ovdje, služe i regresoterapijom. Slu?ajevi koje oni iz­nose dijametralno su suprotni Newtonovim, na na?in da samo klijenti koje "obra?uje" Newton i njegovi u?enici imaju iste doživljaje? Pa kako je to mogu?e? Newton ne sumnja u postojanje zla, on ga jednostavno isklju?uje, a time njegova bajka dobiva odraz blaženstva i mira.

Dakle on kaže:

"U svim svojim godinama rada s dušama, nikada nisam imao klijenta koji bi bio opsjednut nekim duhom, neprijateljskim ili druga?ijim."1

"Mogu?nost da ljude opsjedne sotonsko bi?e dolazi ravno iz srednje­vjekovnih sustava vjerovanja. Taj je strah utemeljen na teološkim praznovjerjima koja su uništila bezbroj života tijekom po­slje­dnjih tisu?u godina. Ve?i dio tih besmislica nestao je tijekom posljednjih dvjesto godina, ali zadržao se kod fundamentalista. Neke religijske skupine još uvijek prakticiraju egzorcizam demona. ?esto mi se doga?a da otkrivam kako su klijenti koji mi dolaze zabrinuti zbog opsjednutosti izgubili kontrolu nad svojim životima i da su ispunjeni nizom opsesija i prisila. Ljudi koji ?uju glasove koji im nare?uju da ?ine loše stvari vjerojatno su shizofre­nici, a ne opsjednuti."2

---
1 ^Ph. D. M. Newton: Sudbina duša: novi prikaz slu?ajeva života izme?u smr­ti, Zagreb, Škorpion, 2008., str. 90
2 ^Isto, str. 91


Svojom rije?i "vjerojatno" Newton je sve koji mogu?e imaju odre?eni problem naka?enja, galantno proglasio šizofrenicima. To?nije nije to direktno rekao, ali sugerira da je tako. Ograni?avaju?i svoje poznavanje povijesti na srednji vijek ili zadnja dva stolje?a, najbolje govori da nije odradio doma?u zada?u i sam prou?io što je zapisano od po?etka pisane povijesti u gotovo svim izvorima, osim što se naslanja na mogu?e "Halloween" i sli?ne novije pojave. Zanimljivo je da spominje funda­mentalizam, odakle mu taj podatak i kako to da osim fun­damentalizama nije primijetio da svijest o Zlome postoji u malo široj zajednici.

Nadalje, osvrnuo se i na tzv. Walk-in, to?nije predaju tijela drugoj duši. No, kroz objašnjavanje tog primjera direktno se izjasnio o mogu?nosti bilo ko­jeg na?ina ulaska entiteta u ?ovjeka, ikada. Po njemu je sve nemogu?e – jer ništa od toga ne postoji. Istovremeno, sigurnost kojom tvrdi da njegovi klijenti nikada nisu ništa takvo spomenuli, dovodi me do pitanja: da li ih je uop?e pitao o tome, kao i do mogu?nosti da za to, duše s kojima je razgovarao ne znaju, jer tamo gdje se nalaze – nema mjesta lutaju?im prizemnim dušama ili demon­skim entitetima. Oni tamo tek trebaju sti?i, ako ih netko tamo uputi. U tome je možda cijeli problem.

Ovo me?utim, otvara i pitanje, zašto njegovi klijenti ne pri?aju o tome, jer malo je vjerojatno da duše na tom mjestu blaženosti i u?enja ne bi znale i za ovakve opasnosti koje na njih vrebaju kad se ponovno na?u u fizi?kom tijelu. Ili možda postoji amnezija kad odemo odavde na takve doga?aje? Kao što imamo amne­ziju kad stignemo ovdje na one doga?aje koje smo do tada proživjeli.

"Vjerujem da je cijela ideja zauzimanja tu?ih tijela lažan koncept. U svim svojim godinama rad s klijentima u regresiji nisam se susreo s dušom koja je zauzela tu?e tijelo. Osim toga, ti ljudi nisu nikada ?uli za neku dušu u duhovnom svijetu koja bi se bavila ne?im takvim. Zapravo negiraju mogu?nost takvih doga?aja zato što bi to narušilo ugovor duše ... Kad energija napusti tijelo, to ne zna?i da neko demonsko bi?e dobiva priliku da na brzinu zauzme prazan um. To je još jedno praznovjerje. Osim što demonska bi?a ne postoje, u umu uvijek postoji dje­li? energije duše koja putuje. Zlonamjerni entitet ne bi se mogao uvu?i unutra, ?ak kad bi i postojao."3

Kako bi potkrijepio svoje tvrdnje o lažnom konceptu – ponudio je svoj ko­jeg smatra istinom i samo istinom i to"živim primjerom"! Pa je odmah nakon ovakvih izjava u knjizi, naveo i slu?aj smrti eva­nge­listi?kog propovjednika iz 1920. Opisao je doga?aje netom nakon smrti, te cijelu pri?u s vragom i demo­nima kroz taj slu?aj iznio na vrlo humoristi?ni na?in, sugeriraju?i nama ?itateljima koriste?i štampana slova, još jednom besmisao postojanja ne?eg takvog. Ne tvrdim da se netko nije zaista "igrao" s ovom dušom prilikom ponovnog susreta na onoj strani, iako mi ta strana izgleda sve nevjerojatnija jer se sastoji od plesa i igara, malo u?enja, pa reda zabave, pa u?enja. Ne?u niti spominjati da obiluje ritualima, zamišljanjem i prizivanjem fizi?kih manifes­tacija poput oltara, brodova. životinja, drve?a, koje odre?ena grupa duša koristi za osnaživanje sje?anja. Po Newtonu to su mitski izrazi duša ceremoni­jalne naravi, ali predstavljaju mnogo više od obi?nih rituala.4 Ali u?enje se izgleda ne sastoji od upoznavanja svijeta u koji duše idu. Zvu?i pomalo okrut­no. Evo primjera:

Dr. N: (njegov krik me trgnuo) Što se doga?a?

S: (tijelo klijenta po?inje se nekontrolirano tresti) OH ... OH ... BOŽE SVEMOGU?I! TO JE VRAG. ZNAO SAM. OTIŠAO SAM U PAKAO!

Dr. N: (hvatam klijenta za ramena) Sada duboko udahnite i pokušajte se opustiti dok zajedno prolazimo kroz ovo. (tiho dodajem) Niste u paklu....

S: (prekida me visokim glasom) OH DA – ZAŠTO ONDA VIDIM VRAGA PRED SOBOM?

Dr. N: (lice mog klijenta prekriveno je znojem i ja rup?i?em brišem znoj, smiruju?i ga) Pokušajte se smiriti, ovdje je došlo do nekakve pogreške i ubrzo ?emo to otkriti.

S: (ne obra?a pozornost na mene, po?inje jaukati ljuljaju?i se naprijed-natrag) Ohoo ... gotov sam ... u paklu sam ...

Dr. N: (energi?nije ga prekidam) Recite mi to?no što vidite.

S: (najprije šap?e, a zatim govori sve glasnije) Bi?e ... demonsko ... crvenkasto – zeleno lice ... rogovi ... okrutne o?i ... o?njaci ... lice na koži poput spaljenog drveta ... O DRAGI ISUSE, ZAŠTO OD SVIH LJUDI BAŠ JA, KOJI SAM TE TOLIKO ZAGOVARAO?

---
3 ^Isto, str. 93
4 ^Usp. Ph. D. M. Newton: Putovanje duše, Zagreb, Škorpion, 2008., str. 114, 115; Sudbina duša, str. 315, 316, 317, 318


Dr. N: Što još vidite?

S: (s gnušanjem) ŠTO SE JOŠ IMA ZA VIDJETI? NE RAZUMIJETE LI? ISPRED MENE JE VRAG!

Dr. N: (brzo) Mislim, ostatak tijela. Pogledajte ispod glave i recite mi što vidite.

S: (silovito se trese) Ništa ... samo maglovito tijelo nalik duhu.

Dr. N: Ostanite sa mnom. Zar vam se to ne ?ini neobi?no – da se vrag pojavio bez tijela? Sada brzo krenite naprijed kroz vrijeme i recite mi što taj lik ?ini.

S: (tijelo mog klijenta naglo se trza i, s dubokim uzdahom olakšanja, vra?a se natrag u stolac) Oh ... taj gad ... trebao sam znati ... to je SCANLON. Skida masku i zlobno mi se smiješi ...5

U sve tri navedene knjige, ovo je drugi slu?aj u kojem je Newton koristio velika slova kako bi istaknuo dramati?nost radnje (prvi je vezan za ?ovjeka koji se zgraža da je bio na planetu gdje ljudi prodaju svoju djecu! op. a.). No, valjda je smatrao kako dodatno treba istaknuti kako je postojanje Zloga apsolutno ne­mogu?e. Ta rije? je samo o šali!

Unutar ovog primjera Newton je u?inio nešto što ve?ina eti?kih regresote­rapeuta nikada ne bi u?inila!!! Kao prvo bezobzirno je sugerirao. Istina je da je sugestija jedan od na?ina postizanja rezultata kao sastavni dio hipnoanalize, me?utim, ona nije dopuštena u "ispitivanju" klijenta. Svaki moralno i eti?ki odgovoran hipnoterapeut zna da su sugestije ponovno programiranje uma. Zato se ne koriste na ovaj na?in, jer postoji opasnost da se mijenja percepcija onoga što klijent doživljava. To što Newton radi ima i svoje ime, naziva se im­plantiranje lažnih sje?anja (engl. false memory) i osnova je za krimi­nal­ni progon u nekim zemljama (uz pretpostavku da klijent zna za takvo što i da nije dobio npr. posthipnoti?ku sugestiju da nikada ne preuzme nikakvu zakonsku akciju protiv svog terapeuta!

Trenutak u kojem je svom preplašenom klijentu, rekao kako nije u paklu je sramotan i svodi Newtona na tre?erazrednog šarlatana grubo ignoriraju?i postavku da je to u ovom stanju, toj osobi stvarno iskustvo, koje se NE SMIJE dovoditi u pitanje. ?ak i da to što klijent javlja nije to?no, otkud Newton zna da ovaj nije u paklu? Može pretpostavljati, ali njegova pretpostavka/vjerovanje ne smije utjecati na klijenta. Postupak se mora odvijati na na?in daljnje istrage, pa ?ak i pakla ako klijent to tako doživljava. Jer pitanje je što je pakao za klijenta! Ali Newton ZNA da pakao ne postoji, kao ni demoni ili vrag i jasno je da je sugestijom klijentu pakao predstavio kao nešto nemo­gu?e. Druga nedopuštena radnja je dodirivanje klijentova ramena dok je u stanju promijenjene svijesti kada vanjski podražaji mogu izazvati višestruko poja?anu emocionalnu reakci­ju. Ona se pojavila upravo u trenu kad je klijent vidio pakao! I što je u?inio Newton, dodirnuo je klijenta, ?ime je fizi?kom stimulacijom izgovorivši suges­tiju "niste u paklu" istu sugestiju višestruko u?inio prijem?ljivijom klijent­ovu podsvjesnom umu! Kad smo kod sugeriranja, onda se mora priznati da je Newton velemajstor. Me?utim, ta njegova sposobnost je ponovno direktno suprotstavljena moralnim i eti?kim pravilima koja svaki ozbiljan re­gresoterapeut treba poštovati. Naime, rije? je vrlo važan alat. Ona je temelj svakog pitanja. Na?in postavljanja pitanja uvjetuje i odgovor. Posao regresote­rapeuta je da bude vodi?, ništa više niti manje. Pri tome ne smije osobe navoditi da pri?aju ono što on želi ?uti, jer u odnosu osoba – regresoterapeut zajedništvo ?ini povjerenje. Kako je mogu?e imati povjerenje, ako postoji mo­gu?nost da suge­stijama netko (u ovom slu?aju vodi? koji nije u promijenjenom stanju svijesti!) "tjera vodu na svoj mlin"?

Dr. N: Spomenuli ste da vas je nakon izlaska iz tunela okružila tvar nalik oblacima. Nalazite li se na nebu iznad Zemlje?

S: (stanka) Ne – ne to – ali ?ini mi se da plutam kroz nekakav oblak koji je druga?iji od onih na Zemlji.

Dr. N: Možete li uop?e vidjeti Zemlju? Je li ispod vas?

S: Možda jest, ali nisam je vidjela otkako sam ušla u tunel.

Dr. N: Osje?ate li da ste još povezani sa Zemljom, možda kroz neku drugu dimenziju?

S: To je mogu?e – da. U mojem umu, Zemlja se ?ini blizu ... a ja se još osje?am povezanom sa zemljom ... ali znam da sam u nekom drugom prostoru.6

---
5 ^Sudbina duša, str. 95, 96
6 ^Putovanje duša, str. 31


Ovo je primjer tzv. navode?ih pitanja (engl. leading questions) koja predstav­ljaju obi?nu manipulaciju. Nema potrebe pitati da li je na nebu iznad zemlje, dovoljno je pitati: gdje ste?! ato su i odgovori ostali samo kao mogu?nost.

Dr. N: Prema vašem opisu zamišljam duhovni svijet kao golemi dok sa slojevima nijansiranih odjeljaka od vrha do dna.

S: Da, i odjeljci su zarobljeni – udaljavaju se od mene dok plutam kroz njih.

Dr. N: Možete li mi s vašeg gledišta re?i nešto o raznim bojama slojeva?

S: Nisam rekao da su slojevi imali neke nazna?ene tonove boja ...

Dr. N: Dok plutate kroz te duhovne slojeve, kre?e li se vaša duša nagore ili nadolje?

S: Niti jedno. Kre?em se kroz njih.7

U ovom primjeru vidljivo je kako Newton voli zamišljati svoje slike onoga o ?emu se pri?a, pa vidi (ili programira?) i ono što nije izre?eno. Nadalje, u pita­nju kako se kre?e duša, bez navo?enja gore ili dolje, dovoljno je bilo pitati samo kako, na koji na?in. Odgovor bi bio kroz njih.

S: Tu ... su ... i drugi ljudi ... i izgledaju prijateljski ... kad im se približavam ... ?ini se da žele da im se pridružim ...

Dr. N: Nastavite se kretati prema njima. Imate li utisak da možda ?ekaju vas?

S: (uz prepoznavanje) Da! Zapravo, shva?am da sam bila s njima i prije ... (stanka) Ne, ne idi!

Dr. N: Što se doga?a sada?

S: (vrlo uznemireno) Ujko Charlie me napušta. Zašto odlazi?

Dr. N: (prekidam dijalog i koristim se standardnim tehnikama smirivanja namijenjenim ovakvim situacijima. Zatim nastavljamo ). Pogledajte duboko svojim unutarnjim umom. Sigurno shva?ate zašto vas ujko Charlie ostavlja u ovom trenu?

S: (opuštenije, ali uz žaljenje) Da ... on boravi na ... druga?ijem mjestu od mene ... samo me do?ekao...i doveo ovamo.

Dr. N: Mislim da razumijem. Posao ujka Charlieja bio je da bude prva osoba koju ?ete susresti nakon smrti i da se pobrine da s vama bude sve u redu ...8

U ovom slu?aju nikada ne?emo saznati da li bi se ova klijentica tako jako uznemirila da nije dobila direktnu sugestiju kako ?ekaju upravo nju – te ju je zbunilo ako je se ?eka, zašto ujko Charlie odmah odlazi. Nakon što ju je smirio, izgleda da je bilo potrebno da smiri i sebe, što je i u?inio s tezama kako misli da razumije, a dodatno se ponovno stavio u ulogu "šefa" konstatacijom što je ujko Charlie radio pored klijentice i zašto je bio tamo. I sve je u savršenom redu. Me?utim, taj savršeni red unutar sebe ne uklju?uje Newtona kao vodi?a/pro­matra?a, što bi bila njegova uloga da je odgovoran hipnoterapeut. Ovako odaje dojam da je samovažan i zaboravlja da nije on taj koji odlu?uje što ?e klijent vidjeti, proživjeti.

Ali upravo ovakav primjer može dovesti u pitanje relevantnost onoga što je po­vratno dobio od klijenata. Sasvim je nejasno zašto umjesto da pita kako se osje­?ate, upu?uje navode?e pitanje:

"Ne osje?ate li se izgubljeno ili usamljeno u ovom trenutku?"9

Prikazani na?in rada s ljudima, koji su u promijenjenom stanju svijesti, vrlo lako može pre?i u manipulaciju. Nije trenutno uop?e važno da li svijesnu ili nes­vjesnu od strane Newtona.

No, primjera je toliko, gotovo u svakom slu?aju koji je opisao, da bih sada mogla ovdje napisati novu knjigu o njegovom na?inu rada. Zato vratimo se problematici koja je meni posebno interesantna, jer je direktno vezana za nje­govu tvrdnju kako nikakvi entiteti ne mogu do?i do naših duša.

Prvo da bi regresoterapeut uop?e mogao primijetiti unutar odre?ene seanse s osobom, pojavu ne?ega što bi moglo biti ?udno, trebao bi imati stav da je sve mogu?e. Dakle, može postojati naka?enje ili neki ?udni susreti i ne mora biti tako, ali postoji mogu?nost i za sve to.

Ako pak postoji mogu?nost, kako to prepoznati? Postoji nekoliko na?ina, a jedan od njih je gledanjem u o?i "nekoga" tko se pojavi pred dušom s kojom ra­dimo. Newton ovdje ne?e dovoditi u pitanje tko se pojavio, jer po njemu, koji ne ostavlja mjesta sumnji, bit ?e to uvijek i ispo?etka duhovni vodi?i, mudraci, majstori, sve sama bi?a koja nam žele pomo?i. Me?utim, ima slu?ajeva koje je iznio u knjizi, koji svakako na prvi pogled djeluju kao nešto, što je možda zahti­jevalo malo pomniju analizu, odnosno ukazuje na njegov površan i ignorantan pristup koji je odli?na podloga za manipulaciju.

---
7 ^Isto, str. 33
8 ^Isto, str. 41, 42
9 ^Isto, str. 56


S: (stanka) Sada vidim napola formirane ljudske oblike – samo od struka naviše. I njihovi obrisi prozirni ... mogu vidjeti kroz njih.

Dr. N: Vidite li kakva specifi?na obilježja tih oblika?

S: (uznemireno) O?i!

Dr. N: Vidite samo o?i?

S: Vidim samo naznaku usta – zapravo ništa. (zbunjeno) O?i me sada okružuju... približavaju se ...

Dr. N: Ima li svaki od tih entiteta po dva oka?

S: Tako je.

Dr. N: Sli?e li te o?i ljudskim o?ima, imaju li šarenicu i zjenicu?

S: Ne ... druk?ije su ... ve?e su ... crne kugle ... zra?e svjetloš?u ... prema meni ... misao ... (s uzdahom olakšanja) oh!

Dr. N: Nastavite.

S: Polako ih prepoznajem – šalju mi slike u um – misli o sebi i ... oblici se mijenjaju ... u ljude!

Dr. N: Ljude s fizi?kim obilježjima ljudi?

S: Da ... Oh, pogledajte! To je on!10

Ovo je vrlo interesantan slu?aj iz više razloga. ?itaju?i ovaj slu?aj, podsjetilo me to na jedno moje iskustvo, to?nije tokom jedne regresije osoba se našla unutar vrlo sli?nog doga?anja. No, ona nije vjerovala tim bi?ima, bila je oprez­na i nekako se sve dalje doga?alo na na?in da su je ta bi?a pokušala prevariti. Doduše, nije bila navo?ena da se ne boji i da su pred njom bi?a ljubavi. Svašta su ta bi?a pokušavala, da bi im "prevara" uspjela – koristili su lik njoj vrlo zna­?ajne osobe u ovom životu za koju je emotivno vezana – on je bio mamac! I kod ove New­ton­ove klijentice pojavio se upravo lik za kojeg je emotivno vezana. Uvjerena da je rije? o njemu, u Newtonovom slu?aju – cijela je seansa tim smjerom i otišla dalje. Tome je i sam Newton pripomogao. U mom slu?aju oso­ba je tokom daljnjeg doga?anja imala neprilike s prozirnim glavama koje imaju crne o?i i koje su joj "ulazile" u um stvaraju?i bolno stanje. A na koncu je prikaz njoj drage osobe vidjela kao lažan – to?nije hologram!

Ovdje želim re?i da ne znam ?ije je iskustvo istinito, ono u Newtonovom slu?a­ju ili ovo u mojem, a i ne samom mojem, postoje stotine ovakvih iskustava, mi možemo samo pretpostaviti i dati mogu?nost da oba mogu biti to?no takva kakva jesu. Ali pri tome – što sada ?inimo – možemo dakle samo promatrati na koji se na?in do istih došlo. Jesmo li poštovali pravila rada s ljudima u promije­njenom stanju svijesti, jesmo li im nešto sugerirali, jesmo li ih navodili da nam kažu ono što ne bi željeli ili nisu u to sigurni.

Nadalje, rijetko se vidi da se Newton iznenadi (još jedan dokaz njegove samo­dopadnosti, majstora koji sve zna!), ali u ovom je primjeru vidljivo da je iznena?en, a istovremeno na?in na koji je postavljao pitanja, odaje mogu?nost da zna o ?emu se radi. Zašto o tome ne piše, ostaje otvoreno pitanje.

Još je nešto vrlo interesantno, osoba iz mog slu?aja neka od tih bi?a opisa­la je kao prozirna bi?a s jednim tamnim okom. Zašto je Newton pitao koliko o?iju vidi? Zašto je uop?e pomislio da može biti više o?iju, ili manje? Što zna, a o tome šuti? Zašto je provjerio da li vidi "ljude s fizi?kim obilježjima ljudi"? Jako puno pitanja, previše da bi bila rije? o ne?emu što po njemu nije zahtije­valo dodatnu analizu.

Idu?i vrlo upitan na?in njegovih metoda rada, ti?e se na?ina ispitivanja i dobivanja odgovora kroz svoje klijente. Iako je ?esto prisutna "mala agresija" ne bi li dobio odgovore na sve što ga zanima, ne rijetko ljude stavlja u poziciju da unutar sebe primaju svoje vodi?e, koji onda kroz njih odgovaraju. Pri tome ne rijetko, njegovi klijenti mijenjaju i boju glasa. Promijene glasa znaju se doga?ati, ako primjerice vra?amo regresijom osobu u djetinjstvo, zna se dogo­diti da odgovara "dje?jim glasom", ali još uvijek je taj glas – glas osobe s kojom radimo, to?nije je da se promijeni u biti samo na?in govora. Me?utim, glas se zna mijenjati ako primjerice ne razgovaramo s regresiranom osobom, ve? s entitetom koji je unutar te osobe. No, mogu?nost za ovako nešto kod Newtona ne postoji, pa iskreno navodi da u takvim slu?ajevima, kad uvodi vodi?e u tijela klijenata i on komunicira sa svojim vodi?em.

---
10 ^Putovanje duša, str. 43, 44


"Savjeti vodi?a poti?u proces iscjeljivanja naše duše tijekom orijentacije,11 ali to ne zna?i da su prepreke napretku potpuno uklonjene. Bolna emocionalna sje?anja iz naše prošlosti ne umiru tako lako kao naša tijela. Hester je morala vidjeti negati­van scenarij svog prošlog života u tijelu Rossa jasno, bez iskrivljene percepcije.

Ponovno stvaranje prizora duhovne orijentacije tijekom hipnoze pomaže i meni kao terapeutu. Otkrio sam da su tehnike igranja uloga u psihodrami korisne za izražavanje osje?aja i starih vjero­vanja povezanih s trenutnim ponašanjem. Klijentica iz trina­estog slu?aja imala je prili?no dugu orijentaciju koju sam ovdje skratio. U ovom trenutku, u svoja sam pitanja uklju?io i klije­nt­i?inog vodi?a.

Dok se razvija prikaz života Rossa Feldona, ja preuzimam ulogu tre?e strane iz­me?u Rossa i Clodeesa. (Clodees je klijenti?in vodi? op. a.) U tom savjetodavnom na?inu, tako?er sam htio inicirati i transfer ulogu, gdje ?e Hester – Ross izgovara­ti i Clodeesove misli. Inte­gra­cija subjekata s njihovim vodi?ima na?in je traženja pomo?i od tih viših entiteta oštrijeg fokusiranja na pro­ble­me. Pone­kad mogu osjetiti i svojeg vlastitog vodi?a kako me usmje­rava u tim seansama.

Trudim se ne prizvati vodi?e bez dobrog razloga. Otvaranje izravne komunikacije s klijentovim vodi?em ima nesiguran ishod. Ako su moji komentari nespretni ili nepotrebni, vodi?i ?e blokirati odgovor klijenta tišinom, ili ?e se poslužiti zamršenim metafori?kim jezikom.

Imao sam slu?ajeve u kojima su vodi?i progovarali kroz gla­snice klije­nata hrapavim glasovima, toliko disonantnim da sam jedva mogao ra­zumjeti odgovore na pitanja. Kada klije­nti govore u ime svojih vodi?a, umjesto da vodi?i govore izravno kroz klijente, govor obi?no nije tako razlomljen. U ovom slu?aju Clodees je s lako?om prošao kroz Hester – Rossa i dopustio mi odre?enu slobodu u radu s njegovim klijentom."

Dr. N: Ross, obojica moramo shvatiti što vam se doga?a u psihološkom smislu od po?etka vaše orijentacije s Clodeesom. Želim da mi pomognete. Jeste li spremni na to?

S: Da, jesam.

Dr. N: Dobro, a sada ?ete biti u stanju u?initi nešto neobi?no. Kada nabrojim do tri, ste?i ?ete sposobnost preuzimanja dvostruke uloge, Clodeesa i sebe. Ta sposobnost omo­gu­?it ?e vam da mi prenesete svoje misli i misli vašeg vodi?a. ?init ?e vam se da ste postali svoj vodi? kad vam postavim pitanje. Jeste li spremni?

S: (oklijevaju?i) Ja ... mislim da jesam.

Dr. N: (brzo) Jedan, dva, tri! (polažem dlan na ?elo klijentice kako bih potaknuo transfer). Sada budite Clodeees koji kroz vas izgovara svoje misli. Sjedite za stolom preko puta duše Rossa Feldona. Što mu govorite? Brzo! (Želim da klijentica reagira bez kriti?kog promišljanja o težini mojeg zahtjeva.).

S: (reagira polako, govori kao svoj vlastiti vodi?) Znaš ... mogao si biti bolji ...

[...]

S: Previše lako postao si suradnik onih ?ije su motivacije bile osobna dobit i zloglasnost. To nisi bio ti. Zašto si se sakrio sam od sebe?

Dr. N: Odgovorite kao Ross.

S: (ljutito) Zašto mi nisi više pomagao – kad sam po?eo raditi kao javni odvjetnik?

Dr. N: Odgovorite kao Clodes.

S: Kakvu korist imaš od stava da bih te trebao podizati na svakom koraku?

Dr. N: (molim Hester da odgovori kao Ross, ali kad nastavlja šutjeti nakon posljednjeg pitanja, ubacujem se) Ross, ako vas mogu prekinuti – vjerujem da vas Clodees pita što dobivate od boli koju sad osje?ate i od okrivljavanja njega za svoj prošli život?

S: (stanka) Tražim suosje?anje ... valjda.

Dr. N: U redu, odgovorite na ovu misao kao Clodees.

S: (vrlo polako) Što sam još trebao u?initi po tvojem mišljenju? Nisi posegnuo duboko u sebe. U tvoj sam um unosio misli o umjernosti, pribranosti. Odgovornosti, originalnim ciljevima, ljubavi tvojih roditelja – ignorirao si te misli i tvrdoglavo se pridržavao druga?ijeg djelo­vanja.

S: (Ross odgovara bez moje zapovijedi) Znam da sam propustio znakove koje si mi postavljao ... potrošio sam prilike ... bojao sam se ...

---
11 ^Orijentacija je niz postupaka u interakciji s našim vodi?ima. Jednim je dijelom vezana za savjetodavni karakter koji provodi vodi?, a unutar nje su razni stadiji koji svi zajedno služe osiguravanju emocionalnog olak­ša­nja i prilagodbe ponovno na duhovni svijet. U ovom slu?aju me?u­tim, mi gledamo stvaranje prizora orijentacije koju je "ponovno" stvorio – to?nije prizvao – Newton. A sve kako bi pokušao saznati podatke s orijentacije koju je klijentica imala sa svojim vodi?em nakon života kao Ross. Ostaje na žalost, malo nejasno kako se i zašto Newton odlu?io na ovaj na?in "ispitivanja", pogotovo metodom ulaska vodi?a u klijenticu, jer navodi da mu nije važno jesu li njegova klijentica ili njezin vodi? stvarno upravljali razgovorom u tom prizoru, dok je on, Newton pokre­tao vremenski okvir. On konstatira da je ionako Ross mrtav kao osoba. (Usp. Putovanje duša str. 67-69)


Dr. N: Odgovorite kao Clodees na ovu tvrdnju.

S: Što najviše cijeniš od onoga što jesi?

Dr. N: Odgovorite svojem vodi?u.

S: To što sam imao želju promijeniti stvari na Zemlji. Po?eo sam sa željom da promijenim život ljudima na Zemlji.

Dr. N: Odgovorite kao Clodees.

S: Rano si napustio taj zadatak i vidim da sad a opet propuštaš prilike – bojiš se riskirati – biraš putove koji su štetni za tebe – pokušavaš postati netko tko nisi i opet si tužan.12

Ovdje zastanimo na trenutak, svaki regresoterapeut ima svoj na?in rada i ovisi o vlastitoj procjeni na koji ?e na?in rješavati odre?eni problem klijenta. Me?u­tim, ako sam terapeut nema uvida u širinu mogu?nosti odre?enih doga?anja, postoji mogu?nost da ne uspije odraditi posao i klijenta dovesti do mjesta da spozna uzrok istoga.

U ovoj je situaciji klijentica, doduše kao Ross, a ne Hester izjavila, da je željela promijeniti život ljudima na Zemlji. Ne?emo sada ulaziti u postavke trebamo li mijenjati ljude oko sebe ili sebe da bi se promijene doga?ale, jer to nije pitanje ove teme, ali je pokazatelj koliko osobno vjerovanje regresoterapeuta može ograni?iti uspješnost ovakvih tera­pija.

U jednom je trenutku klijentica rekla, to?nije njezin vodi?, kako to nije bio/ bila on/ ona.

Vrlo interesantno, a tko je bio? Spominje i da se sakrio sam od sebe. Zašto ovo nije istraženo? I naravno, nailazimo na ponovno suge­ri­ranje kad si uzima za pravo da vjeruje da zna što je Clodees mislio. Naravno, postoji mogu?nost da je kroz Newtona takvo što rekao njegov vodi?, obzirom da je rekao da ga koris­ti. Sve zajedno djeluje, ako ništa drugo, vrlo smjelo i neoprezno.

I na koncu, vratimo se na sam po?etak kad je proveo "transfer" gdje je i više nego vidljivo da klijentica nije u potpunosti sigurna želi li sve to u?initi. To je još jedno pravilo, ako se osoba s kojom radite ne osje?a ugodno, izražava nelagodu, zastati ?ete i pokušati istražiti što je uzrok tom doga?anju. Takav ?e vas postupak možda onemogu?iti u dobivanju odgovora odmah, ali ?e pokazati nužnu odgovornost, pa i empatiju za rad s osobama u promijenjenom stanju svijesti. Možemo sad ovdje spomenuti i zašto je klijentica uop?e došla Newto­nu. Dakle radi se o ženi tridesetih godina, koja je:

"... snažna, impozantna žena ... natprosje?ne visine i težine. Odje­vena u traperice, ?izme i široku trenirku. ... Njezini problemi dijelili su se na tri kategorije. Bila je nezadovoljna svojim životom uspješne agentice za prodaju nekretnina, jer je bio previše materija­listi?ki i nije je ispunjavao. Nedostajala joj je ženska seksualnost. Spomenula je da posjeduje pun ormar prelijepe odje?e koju "mrzi nositi". Ta kli­jentica tada mi je ispri?ala s kolikom lako?om mani­pu­lira muškar­cima tijekom cijelog života zato što, kako kaže, "U meni postoji muška agresivnost zbog koje se osje?am nepotpunom kao žena." Kao mlada djevojka, izbjegavala je lutke i haljine jer su je više zanimali natjecateljski sportovi s dje?acima. Njezin osje?aj muško­sti nije se promijenio s godinama ...13

Sve navedeno pobu?uje sumnju u postojanje naka?enosti muškog entiteta. Na­ravno, postoji mogu?nost da je uzrok sakriven u nespo­so­bnosti te duše da svlada zadatke kad se inkarnira, ali možda bi proces istraživanja u kojem smjeru i?i bio mnogo lakši kad bi se na samom po?etku otklonila mogu?nost ove opcije. Ovako, upitno je koli­ko je ova klijentica zaista riješila problem radi kojeg je došla, a koliko je nakon seanse otišla ku?i uvjerena kako je za sve kriva baš ona. Jer pitanje je da li je ona – ona, da li je sama. Možemo oti?i i ko­rak dalje pa se zapitati, što ako nije sama, ali i što ako je regresiran naka?eni entitet, a ne ona?

"... osje?am se prirodnije kao muškarac ... Ali mislila sam da ?u kao žena biti ... suptilnija. Željela sam ovu priliku da pokušam ponovno kao pripadnica drugog spola i Clodees mi je to dopustio. (klijentica se snuždila u stolcu) kakva greška."14

Newton je na koncu zaklju?io:

"Nakon što sam ublažio osje?aje povezane s izvorom njezinih glavobolja, (imala je gla­vo­bolje na mjestu gdje je prošao metak kad je izvršila samoubojstvo kao Ross! op. a.) svoje seanse s Hester završio sam tako što sam podržao druge razloge nje­nog izbora da postane žena osim zastrašivanja muškaraca. Dao sam joj dozvo­lu da malo spusti svoje obrane i postane manje agresivna. Raspravljali smo o opcijama restrukturiranja profesionalnih ciljeva prema po­ma­ga­?kim profe­sijama i o mogu?nosti bavljenja dobrovoljnim usluž­nim radom. Napokon je uspjela doživiti svoj život kao sjaju pri­liku za u?enje, a ne kao pogrešan izbor spola.15

---
12 ^Putovanje duše, str. 74-78
13 ^Isto, str. 70, 71
14 ^Isto, str. 80
15 ^Isto, str. 83


Iskaz "dao sam joj dozvolu" govori, još jednom, o tome kako Newton do­življava sebe samog. Konstatacija kako je Hester sada svjesna da samo u?i, mogu?e je da je zaista riješila problem na svjesnoj razini, ali ako to nije bio uz­rok njezina problema, on je još uvijek s njom prisutan. Ali nemogu?e ga je vidjeti ako se kao po?etna to?ka uzme njezina krivnja kako nešto nije nau?ila. Kako ?emo kasnije vidjeti jedna od omiljenih metoda oporavka koje koristi je "uvjeriti" (ili možda pri­mje­re­nija rije? isprogramirati) ljude da postanu iscjeli­telji ili da se bave pomaga?kim radom.

Vjerovanje da nije tokom raznih života mogla prepoznati znakove dragog joj vodi?a je to?ka na i. Dodatno može biti vrlo nezgodno što je kompletan Newto­nov rad stvorio ozra?je da te "naše greške" nisu tako strašne, jer ionako tamo gdje duše odu – sve se oprašta i sve po?inje iz po?etka. Da bi se to tako i dalje ostvarivalo, na pomo?i su nam duhovni vodi?i. Oni radi kojih smo i iznijeli cijeli ovaj slu?aj. Pa što to Newton kaže o onima koje sude?i prema svemu iznesenom smatra najvažnijima:

"Nikada nisam radio s klijentom u transu (promijenjeno stanje svije­sti, op. a.) koji nije imao osobnog vodi?a. Neki vodi?i prisutniji su od drugih tijekom hipno­ti?kih seansi. Moj je obi?aj upitati klijente vide li ili osje?aju neutjelovljenju prisutnost u prostoriji. Ukoliko je vide, obi?no se radi o vodi?u zaštitniku. Kli­jenti ?e ?esto osjetit pri­sutnost neutjelovljenog bi?a prije no što vide njegovo lice ili ?uju glas. Ljudi koji mnogo meditiraju bolje su upoznati s tim vizi­ja­ma od osoba koje nikada nisu zazivale svoje vodi?e. Prepoznavanje tih duhovnih u?itelja dovodi ljude u kontakt s toplom silom punom ljubavi ...!16

Nije mi namjera osporiti postojanje duhovnih vodi?a/ an?ela/ pomaga?a, ali obzirom da sve ovo piše ?ovjek koji apsolutno vjeruje i kategori?ki tvrdi kako ništa druga?ije niti ne postoji, osim dobrih bi?a punih ljubavi, ovakve nje­gove "istine" kompletno njegovo djelo ?ine upitnim. On to tvrdi zbog svog vjerovanja, ali istina je da postoje na?ini da se sve provjeri, dapa?e, vrlo brzo znat ?emo stoji li pred nama duhovni vodi? prepun ljubavi. Dovoljno je neko vrijeme promatrati njegove o?i. Ako je rije? o bi?u koje se pretvara da je to što Newton misli da jedino postoji, njegove o?i ?e prve doživjeti promjenu. Jed­nostavno se ne?e mo?i dugo pretvarati. Ali ako vjerujemo da mali­cio­zna bi?a ne postoje – ne?emo obra?ati pažnju, to?nije ako nas naš vodi?/hipnoterapeut ne upozori na isto. Što Newton ne ?ini, dapa?e, sve što ?ini je upravo suprotno. On ide i dalje od samog neopreza i usmjerava nas da bespogovorno prihva?amo sve što nam vodi?i kažu i na što nas upu?uju, bez imalo mjesta sumnje, da li je zaista, uvijek rije? o entitetima koji su puni ljubavi. Možda nas onda ne bi tre­balo iznenaditi i to da on ne sakriva tu svoju misiju, pa kaže:

"Jedan od najvažnijih aspekata mog terapeutskog rada s klijentima je pomo?i im da na svjesnoj razini shvate ulogu vodi?a u njihovom životu. Ti u?iteljski entiteti sve nas obrazuju svojom vještinom u tehnikama podu?avanja. Ideje koje nazivamo svojima možda je generirao naš brižni vodi?. Vodi?i nas tješe tijekom teških raz­do­blja naših života, osobito kad smo djeca kojoj treba utjeha. Sje?am se šarmantne opaske kojom mi je jedna klijentica odgovorila na pitanje kada je prvi put vidjela svojeg vodi?a u ovom životu. "Oh, kad sam sanjarila", rekla je. "Sje?am se da je ona bila sa mnom prvog dana škole, kad sam se stvarno uplašila. Sjedila je na mo­jem stolu i pravila mi društvo, a onda mi je pokazala put do toaleta kad sam se previše bojala pitati u?itelja."17

Ovaj citat ne govori samo o njegovom vjerovanju, ve? nam nudi i primjere za koje bismo mogli objašnjenja prona?i i na druga?iji na?in, samo ako pogle­damo iz druga?ijeg ugla. Zamišljeni prijatelji možda i nisu prijatelji i u?itelji!

Što se ti?e misli, svaki oprezan ?ovjek dozvoljava mogu?nost da je misao energija, a i mogu?nost da nije nužno da su naše misli zaista naše, pogotovo u slu?ajevima naka?enja! Isto bi se moglo primijeniti i na ideje.

U gornjem citatu spominje da su ljudi koji mnogo meditiraju ve? upoznati s tim bi?ima punim ljubavi. No, ovo je interesantno jer kao što neke stvari a pri­ori ne prihva?a, druge nevjerojatno "gura". Pa evo što misli o Reikiju:

"Ne iznena?uje ?injenica da se klijentica iz dvadeset i petog slu?aja služi Reikijem u svojem radu na Zemlji. Reiki je drevna vještina iscjeljivanja rukama. Nakon procjene i rada na ošte?enoj energiji, prakti?ari te vještine zatvaraju rupe u ljud­skom energetskom polju uskla?uju?i tijelo i stvaraju?i simetriju. Postoje teorije da ošte­?ena fizi?ka i mentalna energija u ljudskom tijelu uzrokuje rupe u našoj auri kroz koju onda može u?i demon­ska nega­tiv­na ener­gija. To je još jedan od mitova utemeljenih na strahu kojima posve?u­jemo nepotrebnu pozor­nost. Spe­ci­ja­listi za iscjeljivanje rekli su mi da se to ne doga?a zato što postoji vanjska sila zla koja pokušava obuzeti vaše tijelo. Me?u­tim, blokade koje negativna energija stvara u našem energet­skom polju dovode do smanjenja mogu?nosti funkcioniranja. Uzne­mi­ru­ju me znanstveno ?lanci koji napadaju energetski rad rukama, poput terapeutskog do­dira, zato što sam vidio kako ta vrsta iscjeljivanja može djelovati na bolesne ...18

---
16 ^Isto, str. 127
17 ^Isto, str. 128
18 ^Sudbina duša, str. 128


Nije sporno da je Reiki drevna vještina, sporno je samo tko ga i kako danas provodi, obzirom na ?injenicu da ako imaš novaca vrlo lako si gotovo preko no?i "iniciran" u Majstora. Ali to izgleda uop?e ne brine Newtona, što u biti nije neobi?no obzirom da nešto sli?no i on radi ljudima (stvara iscjelitelje!) tokom seansi koje provodi.

U prošlom je slu?aju opisao dušu koju je izvršila samoubojstvo. Pokuša­vao je saznati i kroz druge slu?ajeve ima li za to sankcija. Naravno – nema. Me?utim, zaklju?io je upravo zbog tog oprosta i neimanja sankcija, a sve mu je to dodatno potvr?eno kroz druge slu?ajeve, da je samoubojstvo dobra alterna­tiva u nekim slu?ajevima.

Dr. N: Kad se osoba ubije na Zemlji, zna?i li to da ?e dobiti nekakvu kaznu kao duša?

S: Ne, ne, ovdje ne postoji nešto poput kazne – to je zemaljski pojam. Clodees ?e biti razo?aran zato što sam rano odustala i što nisam imala hrabrosti suo?iti se sa svojim poteško?ama. Zbog izbora takvog na?ina smrti, morati ?u se vratiti kasnije i iznova se pozabaviti istim problemom u nekom drugom životu. Upravo sam utrošila mnogo vremena zbog ranog odustajanja.

Dr. N: Dakle, nitko vas ne?e osu?ivati jer ste po?inili samo­ubojstvo?

S: (razmišlja nekoliko trenutaka) Pa, ni moji prijatelji ne?e me baš tapšati po le?ima – osje?am tugu zbog toga što sam u?inila.

Napomena: To je uobi?ajeni duhovni stav prema samoubojstvu, ali želim do­dati da oni koji su se ubili kako bi izbjegli kro­ni­?nu fizi?ku bol ili gotovo potpunu onespo­sobljenost na Zemlji nisu osje?ali nikakvo ža­ljenje kao duše. I njihovi vodi?i i pri­ja­telji imaju pozitivan stav prema toj motivaciji za samo­ubojstvo.19

Ovo ne?u detaljno komentirati. Vrlo je interesantno i da je Hester koja ima neke simptome naka?enja u ovom, ali i u prošlom životu, upravo samouboj­stvom kao Ross život okon?ala. To otvara mnoga pitanja. Pitanja koja Newton nikada ne?e postaviti, ali ?e indirektno sve bolesne od primjerice raka, auto­imunih bolesti poput reumatoidnog artritisa koji je vrlo bolan ili teške invalide suptilno uputiti na oduzimanje života. Vrlo duhovno, gotovo bez presedana. Ali nije upitno, jer to su kao pozitivan motiv ocijenili i vodi?i.

I još malo o vodi?ima. Naravno da je poželjno za sve one koji tragaju za spoznajom, krenuti putem upoznavanja vlastite duše. To?nije sebe samoga. Ali kojim putem krenuti? Evo njegova recepta:

"Ostvarivanje kontakta s našom dušom prvi je korak na ljestvici otkrivanja naših viših mo?i. Naši vodi?i motre sve linije mentalne komunikacije kojima se služimo u sezanju prema božanstvu. I oni imaju svoje vodi?e koji se nalaze na višem stup­nju ljestvice. Lje­stvi­ce su neprekidan put do izvora cjelokupne inteligentne ener­gije, pri ?emu je svaka pre?ka dio cjeline. Ljudima je naj­va­žni­je vjerovati kako ?e na molitvu u pomo? odgovoriti njihova viša sila. Zato su vodi?i od klju?ne važnosti za naše duhovne i fizi?ke ži­vo­te. Ako se opustimo i do?emo u fokusirano stanje svijesti, ?uti ?emo svoj unutarnji glas. ?ak i ako nismo tra­ži­li po­ru­ku, trebali bismo vjerovati onome što ?u­jemo.

Nacionalno psihološko istraživanje došlo je do rezultata da jedan od deset oso­ba priznaje da ?uje glasove koji su uglavnom po­zi­tiv­ni i pou?ni. Mnogim ljudima olakšanje je kad ?uju da nji­ho­vi unutarnji glasovi nisu halucinacije povezane s men­tal­nom boleš?u. Ne trebate brinuti zbog unutarnjeg glasa – to je kao da imate vlastitog savjetnika kojega možete zva­ti kad poželite. To su naj?eš?e glasovi naših vodi?a.20

Dakle, ovdje indirektno pri?a i o intuiciji, koja je nužna za na­sta­vak puta spoznaje. Me?utim, tanka je granica intuicije i ne?ega što možda tako samo iz­gleda, a radi se o "nametnutoj misli". Ne mogu se ne zapitati, da li zaista dobi­vamo signale unutar sebe, da li su oni uvijek naši?

Zašto? Zato što ako je sve unutar nas – ?emu potreba za posezanjem kroz moli­tvu ne?ega što je izvan nas? Vodi?i ne bi trebali biti unutar nas! Ili? ?ije je to onda znanje, naše ili naših vodi?a?

---
19 ^Putovanje duša, str. 72
20 ^Isto, str. 142


Tvrdnje koje on iznosi kako bismo "trebali vjerovati onom što ?ujemo kroz glasove unutar sebe" su zbog toga bezobzirna i drska sugestija, koja kao takva nas direktno onemogu?ava da hladne glave i razumno, promatramo koje su sve mogu?nosti i zašto ?ujemo glasove. Što nam govore?

Newton kaže i sam, da su glasovi "uglavnom" pozitivni i pou?ni. Pretpostav­ljam da sve one ostale svrstava automatski u šizofreniju, što sam ve? navela na po?etku ovog teksta. A kada smo ve? kod šizofrenije bilo bi dobro uzeti u obzir što o tome misli drugi istraživa? na ovom polju dr. A. Sanderson koji kaže na osnovu svog klini?kog iskustva da šizofrenija ne mora biti uvjetovana postoja­njem naka?enja, ali ako je ista dijagnosticirana isklju?ivo na osnovu prisustva glasova kod paci­jen­ta, onda je po svoj prilici rije? o postojanju naka?enja.21

Navo?enje da ne trebamo brinuti je navo?enje da kroz život ide­mo poput ovaca, bez trunke želje za vlastitim na?inom promišljanja i naravno, bez motiva da ponekad budemo oprezni. Zašto bi bili oprezni kad nikakve opasnosti ne postoje. Kad spominjem oprez, govorim o ne?emu što nema veze sa strahom. Ne trebamo se bojati, ali bilo bi dobro ponekad se pitati. To je jedan od na?in na koji možemo upoznati sebe, jer dok to ne u?inimo, nastavak puta unutar ko­jeg ?emo saznati kuda idemo i tko smo, postaje vrlo zamršen i težak. Ili vrlo lagan ako slijedimo Newtonove metode.

A kad se zapitamo, možda i otkrijemo jesmo li sami ili nas ima više, to?nije postoji li mogu?nost da je s nama i neki entitet koji nije duhovni vodi?!

Kad govorimo o entitetima koji se mogu naka?iti ljudima, koje Newton katego­ri?ki odbija kao nešto nemogu?e, ?esto se radi o prizemljenoj duši, duši koja nije otišla s ove razine i luta. Evo kako to opisuje Newton:

"Povremeno se dogodi da neki uznemireni duh ne želi napustiti Zemlju nakon fizi?ke smrti. Razlog je tome neki nerazjašnjeni pro­blem koji snažno uti?e na njegovu savjest. U tim abnormalnim slu?ajevima, pomo? dolazi od strane viših, brižnih entiteta koji mogu pomo?i sa svoje strane u procesu prilagodbe ..."22

Ovdje kaže da dolaze u pomo?, pa kako to izgleda i gdje završe ovakve duše:

"Postoje duše koje su toliko ošte?ene da su izdvojene iz glavne skupine duša koja se vra?a u duhovni dom. U usporedbi s ukupnim brojem, broj ovih abnormalnih duša nije velik. Me?utim, ono što im se do­godilo na Zemlji zna?ajno je zbog ozbiljnog u?inka koji imaju na druge inkarnirane duše. (ovo nije nigdje objasnio – što je ovom re?enicom mislio! op. a.) Postoje dvije duše premje­štenih duša: one koje ne prihva?aju ?injenicu da je njihovo fizi?ko tijelo mrtvo i suprotstavljaju se povratku u duhovni svijet zbog osobne boli, te one koje su se u ljudskom tijelu bavile kriminalnim djelima ili sudjelovale u istima. U prvom slu?aju, premještanje je izbor same duše, dok u drugom slu?aju duhovni vodi?i namjerno uklanjaju te duše iz kontakta s drugim entitetima na neodre?eno vre­mensko razdoblje ...

Prvi tip zovemo duhovi. Te duše odbijaju po?i ku?i nakon fizi?ke smrti i ?esto imaju neugodan utjecaj na one me?u nama koji bi željeli svoje ljudske živote provesti u miru. Te premje­šte­ne duše ponekad pogreš­no nazivaju "demonskim duhovima" jer ih optužuju da ulaze u umove drugih ljudi sa zlim namje­ra­ma. Negativne duhove ozbiljno je prou?a­valo podru?je parapsihologije. Na žalost, ovo podru?je duhovnosti pri­vuklo je i beskrupulozne osobe udružene s okultistima, koji vre­ba­ju na emocije prijem?ivih osoba.

Problemati?an duh je nezreli entitet s nedovršenim poslom iz prošlog života na Zemlji. On možda nema nikakve veze sa živu?om osobom koju uznemiruje. Istina je da su neke osobe prikladni pri­jem­?ivi vodi?i za negativne duhove koji žele izraziti svoje neza­dovoljstvo. To zna?i da osoba koja se nalazi u dubokom medita­tiv­nom stanju svijesti može ponekad po­kupiti iri­tan­tne obrasce signala bestjelesnog bi?a ?ije ponašanje može varirati od nepromišljenog do provokativnog. Ti nemirni entiteti nisu duhovni vodi?i. Pravi vodi?i su iscje­li­telji i ne ometaju ljude ograni?e­nim porukama. Ovakvi neobi?ni duhovi ?esto su vezani uz odre?enu geograf­sku lokaciju. Istraživa?i specijalizirani za fenomen duhova kažu da su uznemireni entiteti uhva?eni u ni?ijoj zemlji izme?u nižih astralnih razina na Zemlji i duhovnog svijeta. Na osnovi mojih istraživanja, došao sam do zaklju?ka da ne vjerujem kako su te duše izgubljene u prostoru i ne smatram ih demon­skima. One su svojevoljno izabrale ostati neko vrijeme na zemaljskoj razini nakon fizi?ke smrti zbog visoke razine nezadovoljstva. Po mojem mišljenju, te su duše ošte?ene zato što proživljavaju zbunjenost, o?aj, pa ?ak i nepri­ja­teljstvo, do te razine da ne žele da im se njihovi vodi?i približe. Znamo da se do nega­tivnog izgubljenog identiteta može do?i na razne na?ine, poput egzor­cizma, kako bi ga se sprije?ilo da smeta ljudskim bi­?i­ma. Duhove koji opsjedaju ljude može se uvjeriti da odu i napokon prije?u u duhovni svijet. Ako postoji duhovni svijet u kojem vlada red, s vodi?ima koji brinu o nama, kako je mogu?e da je neadaptiranim dušama, koje usmje­ra­vaju negativnu ener­giju prema utjelovljenim bi?ima dopušteno postojanje? Jedno objašnjenje glasi da još uvijek imamo slobodnu volju, ?ak i u smrti. Drugo objašnjenje glasi: budu?i da u našem fizi?kom svemiru pro­živ­ljavamo toliko pre­viranja, za o?ekivati je da ?e do?i i do duhov­nih nepravilnosti i devijacija u normalnom egzodusu duša. Osim toga, duhovi koji zarobljavaju sami sebe možda su dio velikog plana. Kada budu spremne, te ?e duše biti odvedene iz astralnog plana Zemlje i povedene na svoje mjesto u duhovnom svijetu."23

---
21 ^Dr. A. Sanderson: Spirit Attachment and Human Health, 2010., vi?eno: 01.03.2011.
22 ^Putovanje duša, str. 27
23 ^Isto, str. 59, 60


Može se primijetiti da Newton nije baš siguran da se ništa takvoga ne doga?a. Me?utim, ako i spominje da te duše vrše neki utjecaj, ublažio je to spominju?i samo ulazak u um, nikako opsjednu?e, posjed­nu?e ili neki drugi oblik naka?enosti. Ovo s umom je naveo vjerojatno zbog toga što je to na?in na koji djeluju duhovni vodi?i, prema iskazima njegovih klijenata.24

Ovdje se postavlja pitanje da li Newton uop?e zna što je um ili gdje je postavljen odnosno što je ono što se naziva mentalno tijelo, pa bi se opet moglo primijetiti da ovaj "znanstvenik" nije odradio osnovna istraživanja. Kako to da su mu promakle tvrdnje da se sva interakcija s naka?enjima doga?a u podsvjesnom umu?

?ini se da ne može u potpunosti zanijekati postojanje "ne?ega", a vrlo je vjero­jatno i sam imao neke sumnje glede svega. Ali odlu?io je postati takav da jedino što koristi bude: "Ja mislim" i "Ja ne vjerujem" u de­mone, iako je spo­menuo i egzorcizam. U jednom se trenu ipak zapitao, kako je nekim tako "lošim" dušama, uop?e dopušteno postojanje? Jer, kad se bolje razmisli, takvo postojanje ugrožava pri?u o onoj strani koju nam upravo on nudi. No, brzo je ponudio i objašnjenja, kako bi slika života izme?u života i dalje ostala u pre­zentaciji koju i danas širi diljem svijeta.

Nije nam otkrio na koje na?ine te premještene duše u kona?nici do?u do svojih vodi?a, tako da smo uskra?eni za tu informaciju. No, složit ?u se s njim da je izraz "premještene duše" to?an. Ako krenemo s pret­postavkom da se naka?e­nosti zaista doga?aju, kod slu?ajeva prizemljenih duša – radi se to?no o tome, kad im tijelo umre, premjeste se u drugo – krše?i pri tom slobodnu volju duše koja se ve? nalazi u tom tijelu. Ali naravno, Newton taj izraz ne objašnjava na ovaj na?in!

Sve je smatra Newton dio plana, slažem se i s tom konstatacijom, samo izgleda da se plan kojeg ja vidim kao jednu mogu?nost u potpunosti razlikuje od plana ljubavi, napretka i mira, koji nam nudi Newton, obzirom na koji je na?in do njega došao.

A kakav nam to "život" povrh ljubavi na mjestu "život izme?u života", nudi Newton najbolje svjedo?i sljede?i dio u kojem je vidljivo da mi i nemamo baš neku kontrolu nad svojim dušama. Uvijek postoji onaj tko može odlu?iti jesmo li dovoljno dobri ili ne, pa nas malo popraviti ili uništiti! Ovdje je rije? o lošim dušama! Što god to zna?ilo. Nije niti važno, jer sljede?i prikaz seanse ponovno pokazuje neke od njegovih metoda rada.

Dr. N: Budu?i da radite s teško ošte?enim dušama, možete li mi dati malo više informacija o svojim dužnostima?

S: Ja sam u posebnom odijelu koji radi s dušama izgubljenim u mo?varama zla.

Dr. N: (nakon što sam saznao da taj klijent radi samo s dušama sa Zemlje koje su se inkarnirale na drugim svjetovima prije no što su došle na Zemlju) Postoje li u tom odjelu hibridne duše za koje sam ?uo?

S: Da, na podru?ju za obnovu gdje se bavimo s onima koji su postali okrutne duše.

Dr. N: Kako strašan naziv za dušu!

S: Žao mi je ako vam to smeta, ali kako biste druk?ije nazvali bi?e povezano s toliko teškim zlo­?inima da ih se ne može spasiti u postoje?em stanju?

Dr. N: Znam, ali važan uzrok toga je i ljudsko tijelo...

S: (prekida me) To ne smatramo izgovorom.

Dr. N: U redu, molim vas, nastavite s opisom svojeg posla.

S: Ja sam obnovitelj iz drugog stadija.

Dr. N: Što to zna?i?

S: Kada te duše izgube svoja tijela, do?eka ih njihov vodi? i možda jedan blizak prijatelj. Taj prvi stadij ne traje dugo. Tada duše odgovorne za strašne zlo?ine dovode ovamo k nama.

Dr. N: Zašto prvi stadij ne traje jednako dugo kao kod drugih duša?

S: Ne želimo da po?nu zaboravljati u?inak svojih zlodjela – bol i štetu koju su nanijeli na Zemlji. Drugi stadij dijeli ih od nezaga?enih duša.

---
24 ^Isto, str. 49


Dr. N: To zvu?i kao da vodite koloniju gubavaca.

S: (naglo) Ta primjedba nije mi smiješna.

Dr. N: (nakon isprike) Ne želite re?i da su sve duše koje se odaju zlo?inima hibridne duše, kako ih vi definirate?

S: Naravno da ne, to je samo moj odjel. No, morate shvatiti da su neka od pravih ?udovišta sa Zemlje zapravo hibridi.

Dr. N: Mislio sam da je duhovni svijet mjesto rada s majstorima koji posjeduju vrhunsko znanje. Ako su hibridne duše zaga?ene abnormalnoš?u u ljudskom obliku – duše koje se ne mogu prilagoditi emocionalnom ustrojstvu ljudskog tijela – zašto su poslane ovamo? To mi pokazuje da duhovni svijet nije ne­pogrešiv.

S: Velika ve?ina njih su u redu i mnogo su pridonijeli ljudskom društvu. Htjeli biste da svim dušama ukine­mo mogu?nost dolaska na Zemlju samo zato što se neke pokažu lošima?

[...]

Dr. N: Ako se ne žele vratiti na Zemlju, što tada ?inite?

S: Te duše odlaze putem duša za koje mislimo da ih je nemogu?e spasiti. Raspršit ?emo njihovu energiju.

Dr. N: Je li to neki oblik remodeliranja energije – ili nešto dru­go?

S: Ah ... da ... mi to zovemo remodeliranje energije – to zna?i rije? raspršivanje. Naravno, remodelira se. Mi raz­la­mamo njihovu energiju na ?estice.

Dr. N: Mislio sam da se energija ne može uništiti. Ne uništavate li vi identitet tih zaga?enih duša?

S: Energija nije uništena, ona je promijenjena, preobra?ena. Jednu ?esticu stare energije možemo pomiješati s devet ?estica nove, svježe energije osigurane za naše po­trebe. Razrje?ivanje ?e onesposobiti onaj zaga?eni dio, ali mali dio izvornog identiteta ostaje netaknut.

Dr. N: Dakle, negativna energija se miješa s velikim dozama dobre energije da bi u?inila dušu bezopasnom?

S: (smije se) Ne nužno dobre, nego svježe.

Dr. N: Zašto bi se neka duša opirala raspršivanju?

S: ?ak i one duše koje prihva?aju te postupke za svoje dobro oporavljaju se i opet mogu voditi pro­dukt­ivne živote na Zemlji i drugim mje­stima ... postoje duše koje ne trpe bilo kakav gubitak identiteta.

Dr. N: Što se onda doga?a s dušama koje odbiju vašu pomo??

S: Mnogi ?e jednostavno oti?i u ?istilište, na mjesto samo?e. Ne znam što se na kraju doga?a s njima.25

Izgleda da se ovdje doga?a ona: sve za naše dobro, ali mi toga nismo svjesni! Ali ako ipak ne pristanemo, ve? odlu?imo sa?uvati svoj identitet, slijedi ?istilište i nešto za što kako vidimo nitko pojma nema što je!

Zaista utješno, ovo je trenutak kad ona po?etna zanesenost ljepotom razvoja naše duše i mjesta na koje idemo, stigne do to?ke kad se za­pi­tamo, o ?emu on to?

Nema mjesta panici, jer objašnjenje možemo potražiti u klasifikaciji duša, obzirom da ovaj slu?aj obra?uje duše koje Newton naziva hi­brid­ne. Ne?u uop?e ulaziti u postojanje ili nepostojanje hibridnih duša – ali na ovom se primjeru vidi da se Newton iz nepoznatog razloga malo pogubio na odre?eni na?in. Ali i priznao da ne?isto?a postoji, barem u obliku hibridnih duša!

"Vjerujem da su hibridne duše osobito sklone samouništenju na Zemlji zato što su se inkarnirale na drugim planetima prije no što su nedavno došle ovamo. Postoje hibridne duše koje se vrlo teško prilago?uju našem planetu. Ako je tako, razlog je vjerojatno taj što su se vjerojatno ovdje prvi puta inkarnirale unutar posljednjih nekoliko tisu?a godina. Ostale su se ve? prilagodile Zemlji ili su je zauvijek napustile. Manje od ?etvrtine svih mojih klijenata može se prisjetiti da su posje?ivali neke druge svjetove izme?u života. Ta ih aktivnost sama po sebi ne ?ini hibridima. Još manji postotak mojih slu?ajeva sje?a se da su se inkarnirali na drugim svjetovima prije no što su došli na Zemlju. To su hibridne duše. Hibrid je obi?no starija duša koja je, iz mnogo razloga, odlu?ila odraditi svoje fizi?ke živote na našem planetu. Njihovi stari svjetovi možda više nisu pogodni za život, ili su možda živjeli na nekom blagom svijetu gdje je život previše lagan, pa su željeli ve?i izazov na svijetu poput Zemlje, koji još nije ostvario svoj potencijal. Bez obzira na razloge zbog kojih je duša napustila svijet, otkrio sam da u te bivše inkarnacije obi?no spadaju životni oblici ?ije su intelektualne sposobnosti bile malo više, jednake ili malo niže od ljudskog mozga. To je pitanje dizajna. ... Mislim da je naziv "hibridna duša" odgovaraju?i termin za duše miješanih inkarnacijskih iskustava. Takve duše razvijale su se u tijelima doma?ina koji se genetski razlikuju od ljudi.... Ošte?enja energije opisana u posljednja dva slu?aja pokazuju da su i same duše ne?ista bi?a koja mogu pridonijeti vlastitim pro­ble­mima."26

---
25 ^Sudbina duša, str. 116-119
26 ^Isto, str. 115, 116


Iz svega iznesenog, ako zanemarimo da bez obzira što je navodno dobio neke podatke o ovim dušama, Newton i dalje pretpostavlja, a ne može se ne primijetiti da navedeno kao: "postoje duše koje ne trpe bilo kakav gubitak identiteta" zahtijeva pomniju analizu, ako ni zbog ?ega drugoga, zato što on sam podržava tezu da imamo slobodnu volju. Me?utim, ako se pogleda cijela seansa, dobiva se dojam da je Newton bio u stanju strahopoštovanja prema duši s kojom je razgovarao??, te je i u ovom slu?aju propustio priliku za dublje istraživanje. To ponovno dovodi u pitanje njegov na?in rada: nije bio vodi? – ve? je u jednom trenu on odgovarao na pitanja svog klijenta!?! Osim što je kao i uvijek sugerirao odaju?i zaprepaštenje (vlastito) na neke od iznesenih "istina". Vrlo neobi?no za regresoterapeuta, a ovo je svakako jedan od njegovih neobi?­nijih slu?ajeva. Kao još jedan primjer toga, mogu istaknuti da u predstavljanju ovog slu?aja nije navedeno tko je klijent, što je i tko on u današnjem životu, ve? je re?eno samo da se radi o: "klijentu s pete razine koji se obu?ava za majstora obnovitelja".27 Pro­ma­tra­ju?i tako sve zajedno, postavlja se pitanje: s kim je to Newton razgovarao?

Ali, mora se priznati, da bi u?estvovao u ostvarivanju plana, Michael Newton je uložio ogroman trud, školovao mnogo isto­mišljenika koji njegova vjerovanja šire diljem svijeta. Nevjerojatno je na koji na?in danas o svojoj, a sada i metodi njegovih u?enika, gotovo licenciranoj, progovara u uvodu knjige "Sje?anje na život poslije života":

"Autori ovih dirljivih pri?a upotrijebili su na svojim hipnotiziranim klijentima jedinstveni proces hipnoterapije ...

... pri?e iz ove knjige zahtijevaju specifi?no rješenje ...

... ova se knjiga isti?e po pristupu koji uklju?uje dokumentiranje kasnijih života klijenata, kako bi se otkrile koristi ŽIŽ hipnoterapije koje mijenjaju život ...

... za u?inkovit ulazak u duhovni svijet, najvažnije je da potencijalni klijenti prona?u vrhunski obu?enog ŽIŽ (kratica od engl. Life Between Life op. a.) te­rapeuta koji ?e raditi s njima. Iako postoje brojni razlozi zbog kojih je iskustvo terapeuta s duhovnim svi­je­tom klijenta od neprocjenjive važnosti, osobito bih istaknuo jedno od njih. U rijetkim prilikama, klijenti opisuju vizualizacije iz duhovnog svijeta koje im se ?ine prijete?ima. Takav uzne­miru­ju?i opis obi?nog za vještog i obu?enog ŽIŽ tera­peuta zna?i jednu od dvije stvari. Prva od njih je svjesni utjecaj uzrokovan prethodnim uvjetova­njem, poput religijskog vje­ro­va­nja u pakao i zle duhove koji ne postoje u životu poslije smrti. To je proizvod zemalj­skih praznovjerja. Sva naša istraživanja na tisu?ama slu?ajeva jasno pokazuju da je život nakon smrti CARSTVO LJUBAVI, SUOSJE?A­NJA, PRA­ŠTA­NJA I PRAVDE ...

... svi autori su ovlašteni ?lanovi Instituta Michael Newton za hipnotera­piju izme?u života ... Naša organizacija prva je ekskluzivno ponudila tje­dan dana duga?ak program hipno­ti­?ke obuke koji nudimo profesi­onalcima. Studenti dolaze iz cije­log svijeta kako bi iz prve ruke u?ili tehnike od vještih ŽIŽ tera­peuta. Rad je za ŽIŽ studenta i naporan i inspirativan, zato što tijekom obuke prolazi kroz vlastite duhovne uvide.....

... po mojem mišljenju diplomci s Instituta Michael Newton koji do­sljedno primjenjuju otkri?a svojih prethodnika i pri tom dodaju nove uvide našoj duhovnoj paradigmi, pridonose valjanosti cjelokupnog procesa ...

... na svojim predavanjima, u tekstovima i radio emisijama, obja­šnjavao sam javnosti da sam se u po?etku opirao pokretu "New Age" ... taj stav po?eo se mijenjati nakon što sam otkrio prošle živote ...28

I na koncu, sve ovo nije napisano da vas uvjeri kako je Michael Newton manipulator i dezinformator, niti kako može postojati sumnja da ima naka?en entitet koji kroz njega radi. Niti da se to "znanje" koje je sakupio putem rada s tisu?ama ljudi, poput virusa širi me?u svima koji sada hrle istražiti svoje doga?aje na mjestu s kojeg su krenuli u novi život, niti da je upitno s kojim motivima to ljudi rade, niti da li na taj na?in ulaze u sferu pitanja je li to dobro baš za svakoga od njih.

Sve to možemo zanemariti, možemo se samo vratiti na po?etak, kada i zašto netko posegne za pomo?i koju mu na koncu pruži regre­so­tera­peut?

Evo primjera iz knjige Sje?anje na život poslije života, radi ?ega su klijenti ?ije su seanse opisane u pri?ama, uop?e zatražili savjet/ po­mo? regresoterape­uta:


 • ho?u li i kada sresti svoju srodnu dušu? (osim toga ho?e li je sre­sti ova je žena taj odgovor trebala i da se zna odlu?iti izme?u muža i ljubavnika!, str. 21)

---
27 ^Isto, str. 116-119
28 ^Ph. D. M. Newton: Sje?anja na život poslije života : život izme?u života : pri­?e o osobnoj preobrazbi, Zagreb, Škorpion, 2010., dijelovi iz uvoda, str. 11-20


 • želim upoznati svog duhovnog vodi?a, u?itelja te skupine duša! (str. 53)
 • stupanje u kontakt s preminulim! (ovo zasigurno nije temelj re­gre­sotera­pije!, str. 61)
 • navodi se pri?a koja ne poti?e od nekoga tko je upoznat s radom Newto­na, ve? ništa o njemu nije znao. Ova je pri?a "dokaz" (ba­rem je tako na­vedeno u uvodu pri?e) o istinitosti ŽIŽ-a kojeg prezentiraju diplomci ovog instituta. (str. 69)
 • niska razina energije – nakon terapije – nije se pove?ala, ali je klijent to prihvatio s ljubavlju! (str. 83)
 • u ovoj pri?i klijentica dolazi zbog bolova, na koncu saznajemo da je upoznala muškarca, ali ne i dali još uvijek ima bolove! (str. 130)
 • pri?a o ženi koja ima "misiju" pomaganja ovoj planeti, okolišu. (str. 151)
 • žena koja se emocionalno slomila jer su se unutar obitelji do­go­dila dva samoubojstva! (str. 159)
 • ?ovjek iz ove pri?e došao je baš zbog toga što je upoznat s radom Newto­na, nakon terapije koja je zapo?ela iz ?iste znatiželje – shvatio je da je njegova svrha: "Vjerujem da sam ovdje kako bih radio na evoluiranju globalne svijesti, što zaista zvu?i vrlo važno ... ali nismo li svi ionako ov­dje zato? Zvu?i i vrlo obi?no." (str. 167)
 • tužna majka je putem terapije posjetila mrtvog sina (str. 175)
 • u ovoj pri?i žena saznaje kako je njezino poslanje da meditira, i iscjeljuje ljude oko sebe (str. 187)
 • i klijent iz ove pri?e ?e u budu?e iscjeljivati oko sebe, a planira i napisati filmski scenarij o ovoj metodi regresije u život poslije ži­vo­ta! (str. 207)
 • još jedan novi vidovnjak i iscjelitelj! (str. 257)

I da ne navodim dalje, u ovo malo primjera neki od ovih ljudi do­šli su do regresoterapeuta na na?in da su u biti motiv za to pronašli u želji da posjete babu gataru, ne bi li saznali što ?e se dogoditi u budu­?no­sti, a naravno ?ine?i to putem prošlosti.

Ovakav na?in prijema klijenata, govori o još jednom nepisanom pravilu koje poštuje ozbiljan regresoterapeut, a to pravilo glasi: bez ozbiljnog simptoma ljude se ne bi trebalo voditi u turisti?ke obilaske povratka u prošle živote ili na mjesto života izme?u života.

Znatiželja ne može biti motiv, jer takav motiv je u potpunosti ne­opravdan razlog za nešto toliko ozbiljno kao što je regresija i istra­ži­vanje duše. Izme?u ostalog svi ovi razlozi u potpunoj su suprotnosti svega što nam Newton nudi kao postojanje naše duše. Ako smo ovdje da bi u?ili – smijemo li zavirivati u budu?nost na ovaj na?in? Jesmo li onda nau?ili ili smo malo varali?

Ovako to ?ine?i, sve je svedeno na razinu na koju je danas svedena i sama hip­noza – op?enito – ?ine?i od nje nešto šarlatansko, cirkusko i opasno. Pitanje je sada kome je stalo do toga da se stvari ovako pre­zen­tiraju?

Naravno, možda je i to dio plana, jer svaki drugi klijent koji pro?e newtonovsku regresoterapiju postane iscjelitelj, kako ljudi (rad s bolesnima, rad u hospiciju s umiru?ima) tako i okoliša, pa i cijele planete. Ispada da je to dio ove ekskluzivne terapije, do?ete s pro­ble­mom, a nakon terapije postajete iscjelitelj. Vrlo zgodno, ali gledaju?i iz drugog ugla možda ne postajete "osoba s misijom" ve? samo jedan od mogu?ih prijenosnika Newtonovog virusa.

Da li Newtonovi u?enici/studenti imaju odgovornost kao regre­so­te­rapeuti, koju on po svemu iznesenom nema? Sude?i prema navedenim slu?ajevima, gdje pristaju postavljati pitanja poput onih u gore navedenim primjerima, baš i ne.

Obzirom da je naglasio kako svi njegovi studenti prvo prolaze kroz duboko istraživanje sebe samih, a ako je on taj koji ih u tome vodi, teško je povjerovati da su druga?iji od njega.

Iako, uvijek postoji mogu?nost da su odoljeli onome što je on naveo kao nešto što uvijek ?ini:

"Prije no što probudim svoje klijente, ?esto im usadim odgovaraju?e posthipno­ti?ke sugestije. Svijesno znanje o životu njihovih duša u duhovnome svijetu i povi­jesti fizi?kih postojanja na planetima daje tim ljudima snažan osje?aj smjera i energije u životu"29

Hm, svijesno znanje dobiveno u promijenjenom stanju svijesti, potak­nuto navode?im pitanjima, bezobzirnom sugestijom, pa osnaženo posthipno­ti?kom sugestijom dok su još u promijenjenom stanju svijesti i dovedeno do toga da isto postane snažan osje?aj smjera i energije u životu ... Oh, sve je to tako diskutabilno. Ali što re?i kad jedan hipno­terapeut koristi izraz "probuditi" znaju?i da hipnoza nije stanje spa­va­nja?

---
29 ^Putovanje duše, str. 17


Ostavimo sad Newtona malo po strani, kako rade njegovi studenti? Da li sugeriraju?

Ovo je seansa koju vodi Paul Arrand (New York), predsjednik i glavni trener Instituta Michael Newton, me?unarodni instruktor, pisac i na­gra?ivani maj­stor hipnoterapije, s klijenticom Sashom (32 godine)

S: Oh vidim. Pokazuju mi da imam izbor! Mogu izabrati da budem sa svojim suprugom ili drugim muškarcem. ?ak mogu izabrati da budem s Raulom. To je ?udno. Imam tri izbora.

P: Želite li ih upitati koji od tih izbora bi bio najbolji za vašu dušu?

S: (duga stanka) Upitala sam ih, ali ne žele mi re?i. Kažu da moram sama odlu?iti, bez njihova utjecaja.30

U navedenom slu?aju ima još sli?nih situacija, a sve kako bi klijentica od­lu?ila u ovom sad životu da li da ostavi muža i zapo?ne novi život s ljubavni­kom. Tako se postavljaju i pitanja da pita tko joj je srodna duša i sli?no. Iako, po svemu do sada iznesenom kroz sve tri knjige, ispada da nije nužno da budemo u ljubavnoj vezi sa srodnom dušom u ovom postojanju, tako da ne vidim smisao ove sugestije.

Neke su pri?e napisane na na?in pri?e, bez jasnih navo?enja pitanja i odgovora, pa u tim slu?ajevima nisu vidljiva pitanja koja bi bila navode?a. No, ipak kroz sve one pri?e zabilježene na na?in da vidimo što se pita, nedozvoljena sugestija je vidljiva. Sljede?u seansu vodi David M. Pierce (Paradise, Kalifornija) umi­rovljeni vatrogasac i bol­ni­?ar koji daje potporu pacijentima u lokalnom centru za lije?enje od raka, s klijentom Markom:

D: Jesu li ona dva svjetla koja su vas dovela na to mjesto još uvijek s vama?

M: Još su tu, ali su me predali specijaliziranim savjetnicima koji rade s ljudima poput mene. Ljubav me jednostavno pre­pla­vila!

D: Preplavila vas je, zar ne?

M: Oh, tako snažno ...

[...]

D: Jeste li se u bilo kojem trenutku tijekom tih trideset godina susreli s primarnim vodi?ima? Jesu li vas pogledali?

M: To je sjajno pitanje. Ne. Kada kažem izolacija, mislim na pravu izolaciju. Ovdje ne dolazi nitko osim specijaliziranih vodi?a vodi?a koji mi pomažu da prebrodim ovo, ovaj prijelaz. Oni s kojima radim su vrlo stare duše, vrlo iskusne i vrlo mo?ne. U stanju su kontrolirati me obi?nim pogledom, osmijehom. Imaju nevjerojatne sposobnosti zapovijedanja, kada to žele. ?ak se i ja slažem s njima. Izgledaju poput hinduskih bogova koji sli?e ?avolima ili ne?em takvom. U trenutku se iz božanskih bi?a pretvaraju u strašna bi?a. Plaše ?ak i mene.

D: ?ini se da odražavaju ono što vas najviše plaši. Je li to?no da se pretvaraju u vaš strah?

M: Da, ?ini se da imaju jedinstvenu sposobnost da u?ine to. Imam osje?aj da u to prili?no razvijena bi?a. Vrlo su napredna.31

Objašnjenje za vi?enje "demona" u ovom slu?aju, objašnjeno je na na?in da se radi o susretu s lažnim demonskim duhovima.32 Kao referenca na taj na­?in duhovne šok terapije, ponu?eno je da se pogleda slu?aj iz druge knjige, to?nije onaj slu?aj koji sam ve? navela s ?avlom, kad su korištena velika slo­va!33 Dakle, studenti slijede u?itelja, pa nikakvi demoni ne mogu narušiti bajku (ili posthipnoti?ku sugestiju!) koju žive i u koju bespogovorno vjeruju!

Nakon ove sugestije s rije?i "?ini" koju je koristio terapeut, a ponovio i klijent (što zna?i da je bila uspješna)! – regresoterapeut je tok doga­?anja odveo u željenom pravcu te pribjegao onoj varijanti kad kroz klijenta propusti njegova vodi?a, ne bi li došao do srži problema.

U ovom je slu?aju klijent imao problem s niskom razinom energije. Evo kako je izgledao njegov problem:

"Oduvijek sam imao ve?u potrebu za ležanjem od ve?ine ljudi. Imao sam osje?aj da moram paziti na energiju više od svojih prijatelja. ?inilo mi se da imam vrlo ograni?enu koli?inu energije i da je moram koristiti vrlo promišljeno. Imao sam osje?aj da me vla­sti­to tijelo zlostavlja – da me izdaje ili nešto poput toga. ..."34

---
30 ^Sje?anja na život poslije života, str. 25
31 ^Isto, str. 87-89
32 ^Usp. Sje?anja na život poslije života, str. 92
33 ^Usp. Sudbina duša, str. 95
34 ^Sje?anje na život poslije života, str. 82


I evo kako je problem riješen:

"Iako Mark još uvijek ima niske razine energije, pomirio se s time, shva?aju?i da je to dio evolucije njegove duše. Mark kaže: To objašnjava ono što sam proživljavao cijeli život na planu energije, kao i nevjerojatnu nepovezanost izme?u energije koju osje?am u sebi i energije koju imam. S time sam se oduvijek teško nosio. Ovo iskustvo (ŽIŽ) veoma mi je olakšalo prihva?anje i nošenje sa situ­aci­jom. Sada mogu preživjeti frustraciju. Sada razumijem i mnogo se lakše nosim s upravljanjem svojom energijom ...35

Naime, Marku je objašnjeno da tako mora biti i da su ga namjerno oslabjeli. Sve s namjerom da nau?i kontrolirati agresivnost koju je kao ratnik stekao u prijašnjim životima. I nije ovdje upitno da li je ova se­ansa bila plodonosna, ve? kako funkcionira nešto što se zove slobodna volja. Pitanja koja bi to istražila nisu postavljena. Intere­santno je da je upravo taj klijent spomenuo da su u nje­govom slu?aju "oni" (misli se na naše vodi?e, obnovitelje, majstore, kontrolore, direktore ili kako sam klijent kaže napredna, razvijena bi?a) odustali od toga da ga "repro­gramiraju"36 i ostavili ga da se ponovno vrati u život, ovakav s niskom razinom energije. Rije? reprogramiranje prošla je pored regresote­rapeuta sasvim neo­pa­že­no. Ali izgleda iz svega priloženog da to nije niti važno, ovako programiran, ?ovjek je izgleda, gotovo pa dobro. Kao i programirani re­gresoterapeut. A vuk sit i ovce na broju.

Ispada zaista da su svi studenti, "dosljedno" usvojili i primjenjuju otkri?a prethodnika, pa klijenta uvjere da se sa nekim stanjem pomiri i da ne rješava svoje frustracije, ve? da nau?i preživjeti frustraciju. U kona?nici – sam si je kriv! Ali, oni su ipak samo poslušnici i ?ine zapravo, ono što je sam Newton ponosno objavio:

... po mojem mišljenju diplomci s Instituta Michael Newton koji dosljedno primjenjuju otkri?a svojih prethodnika i pri tom dodaju nove uvide našoj duhovnoj paradigmi, pridonose valjanosti cjelokupnog procesa ...37

Kojeg procesa? Procesa programiranja, ili reprogramiranja prema po­trebama? Ostvarivanja plana?

I na koncu ostaje samo pitanje: tko je Michael Newton i što to (i za koga) radi?

---
35 ^Isto, str. 91
36 ^Ovaj se izraz koristi kad se osoba koja je ve? programirana – kon­tro­li­rana, a za razliku od deprogramiranja, reprogramiranjem ne "vra?a" u po?etno stanje, oslobodivši se tako nametnutog joj programa, ve? dobiva neki novi program – ovisno tko i što netko od nje želi!
37 ^Sje?anje na život poslije života, str. 14