Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani (trenutno prikazana)
  2. dio
Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani
 


Hrvatsku verziju knjige u PDF-u moete skinuti ovdje.

Englesku verziju knjige u PDF-u moete skinuti ovdje.

Prijevod: Vjetar


uvod napisao John A. Keel

Uvod

On ne samo da u?e u prostoriju. On pun dinami?ke energije, prte?i idejama, nestrpljiv da dovede do promjena, eksplodira u nju.

U ivotnoj dobi kada ve?ina ljudi razmilja o povla?enju u mirnu ku?u na selu, Padre, kako svi prijatelji zovu Salvador-a Freixedo-a (izgovara se Frej?edo), leta po svijetu, dri predavanja, sakuplja nove materijale, pie i ?ini razliku. Mnoge su njegove knjige izazvale veliko komeanje irom panjolskog govornog svijeta, ali ovo ?e biti prva koja se pojavljuje na engleskom.(a i na hrvatskom op.prev.)

Pred vie od dvadeset godina ivio sam u hotelu na Capitol Hillu u Washingtonu. To nije bilo mjesto koje je lako prona?i i samo su moji najblii prijatelji znali gdje sam, no Padre mi je, kipte?i od entuzijazma nekako uao u trag i mi postadosmo dobri prijatelji. Putevi ?e nam se ukrtati vie puta na mnogim mjestima... ?ak i u Kostarici. Nikad nisam mogao znati gdje bi on i kada mogao iskrsnuti.

Ameri?ki ?itatelji ?esto nisu svjesni da se mnoge od manifestacija i fenomena koji su toliko zbunjuju?i ovdje u SAD-u tako?er doga?aju i u brojnim drugim zemljama, posebice u Junoj Americi i panjolskoj. Na cijeli planet stolje?ima se nalazi pod kozmi?kom opsadom. Ljudi s razli?itim sustavima vjerovanja imaju opre?na objanjenja za ono to se doga?a. Samo jedno je sigurno: te manifestacije izravno su povezane s ljudskom rasom i u ve?ini slu?ajeva nemaju smisla izuzev onog koji im mi pokuamo dati. Vjerski prikaz daleko je uvjerljiviji od znanstvenog pristupa, no kad steknemo pravi uvid u ono to se doga?a vjerojatno ?emo shvatiti kako se nae religije temelje na istim vrstama pogrenih interpretacija koje su inspirirale vjerovanje u ?udesne svemirske brodove i ufonaute.

Salvador Freixedo jedinstveno je kvalificiran za prou?avanje svega ovoga. Bio je jezuitski sve?enik (isusovac op.prev.) dugi niz godina i raskrstio je s religijom na vlastiti fascinantan na?in.

Ono to on ima za re?i o religiji je vano i ne bi trebali, zbog vlastite nestrpljivosti da do?ete do jo jedne NLO anegdote, presko?iti religijske dijelove ove knjige. Padre je velik raritet na polju NLO tematike. On je mislilac. Ve?ina NLO-knjiga samo su oblik pornografije osmiljene kako bi zagolicale ?itatelja da posegne za njima na vrlo niskoj emocionalnoj razini. Prosje?an NLO ?itatelj eli biti stimuliran na iracionalan gnjev pri?ama o zavjeri i vladinim supresijama. To rezultira time da vam nije potreban I.Q. kako bi se mogli nositi s materijalom, potrebna vam je samo suspenzija nevjerice i naivna lakovjernost. Pri?e o sruenim tanjurima slijepo su prihva?ene ba poput nemogu?ih ludorija iz filmova o James Bondu. Padre ne nudi ovu vrstu pornografije. On nastoji prodrmati va aparat za razmiljanje da proradi.

Zamislite da sjedite u kafi?u u Barceloni i Freixedo vam nairoko obrazlae, kazuje vam to je doivio i iznosi zaklju?ke do kojih je doao na temelju svojih opsenih istraivanja.. Nije to neki divljooki amater koji je sjedio na breuljku ?ekaju?i "svemirce." To je visoko obrazovan ?ovjek koji je vrlo teko radio dugi niz godina na prikupljanju i prou?avanju tog materijala, i sada neto od toga dijeli s vama.

Ostavite po strani svoje predrasude i neka vas Padre odvede na jahanje vihora.

John A. Keel
New York, NY


1 Neto se tu doga?a!

Milijuni stvari se konstantno deavaju a da su potpuno nevane za napredak ?ovje?anstva ili razvoj pojedinih kultura.
Postoje zbivanja koja pune stranice novina i ?asopisa, a koja su vrijedna objavljivanja samo zbog vjetine onih na koje se odnose ili nesposobnosti onih iz medija. Razvod slavne li?nosti, na primjer, nije ni od kakve vanosti osim nepreglednoj masi neprosvije?enih u potrazi za ne?im to ?e im ublai njihovu beskrajnu dosadu. Izjave politi?ara isto tako ne bi trebale biti nikome od interesa jer politi?ari gube vrijeme na igre i deklaracije koje ?ak ni oni ne doivljavaju ozbiljno. Njihovo jedino uvjerenje je potreba da ostanu na vlasti. A i ostali njihova ranga - velika ve?ina, da se razumijemo - vjeruju isklju?ivo u stvaranje vijesti.

No postoje doga?aji koji se ne pojavljuju niti u novinama niti u ?asopisima a ipak su od velikog zna?aja za ?ovje?anstvo. Neki nisu postali poznati zbog nesposobnosti medija da prepoznaju njihovu vanost. Lake je izvjetavati o smrti ostarjelog modnog dizajnera ili sumi novca pla?enog za bejzbol igra?a. Drugi pak ostaju nepoznati zbog postojanja sila koje su odabrale da ostanu nepoznati, to nas vra?a nazad u dane kada su kraljevi i feudalni gospodari odlu?ivali svoje podanike drati u neznanju, obzirom da se razmiljanje moe premetnuti u opasan sport.

Pod zbivanjima ne mislim na bombasti?nosti (poput atentata na predsjednika), nego na struje ili trendove koji se javljaju u moralnom, kulturnom ili intelektualnim tkivu ljudskih drutava. Mnogo puta su iznenadni doga?aji koji prodrmaju narode ili kontinente nita doli refleksije dubljih trendova koji se odvijaju u ljudskom umu, dodue nesvjesno. Ljudska povijest prepuna je transcendentalnih doga?aja koji su prolazili potpuno nezapaeno od strane onih koji su bili ivi za vrijeme njihova odvijanja, i tek bi puno kasnije ti doga?aji dobili svoje zaslueno i pravo mjesto.


Tri fundamentalna doga?aja

1. Otkri?e snage uma


Prvi doga?aj je izravno vezan uz parapsihologiju. ?ovje?anstvo postaje sve svjesnije ?injenice da je kapacitet naeg uma daleko ve?i nego se pretpostavljalo. Ono to podrazumijevamo pod pojmom pove?anja svijesti ?ovje?anstva treba tuma?iti iroko. Naalost, ve?i dio ljudske rase ignorira ovo kao i mnoge druge istine. Mali dio ?ovje?anstva dostigao je ekonomsku sigurnost i moe si priutiti nekoliko trenutaka slobodnog vremena, i naalost ga rasipa na trivijalnosti umjesto na unapre?ivanje i razvijanje vlastite inteligencije i vladanja. Masa ?ovje?anstva, u me?uvremenu, kao rezultat tiranskih interesa vladaju?ih klika, robuje jedva sposobna osigurati kruh na stolu. Ovaj ogroman dio ljudskih bi?a ni na koji na?in nije otkrio neo?ekivane sposobnosti uma, kao niti da su njima obdareni. Umjesto toga, njih su njihovi vladari oblikovali da se zadovolje mrvicama koje padaju s ruba stola ina?e ?e ih u silovitom udaru izbrisati kada vrhovnicima poraste neobazrivost.

Pa ipak, manjina je postala svjesna ?udesa oklopljenih unutar naih lubanja, i ne samo unutar lubanja, nego s kraja na kraj boanstvenosti koja sklada ljudsko bi?e obdaruju?i ga beskrajnim potencijalom. Glavni simptom ovog stanja svijesti je navala interesa za Parapsihologiju. Kada su se te sile pojavljivale u prolim vremenima, vrlo brzo bi bile monopolizirane od strane religija i shodno tome manipulirane. Koristile su se kao "dokaz" bojeg odobravanja klera, obzirom je Bog bio njihov izvor. Kad bi se te sile javljale izvan vjerskih okvira, ili u onima kojih se vladaju?i teokrati nisu eljeli pridravati, tada bi to prestala biti ?uda i postala bi ?avolja djela. Vidovnjak je tada morao biti vrhunski paljiv da ne bi zavrio re-pe?en.

U svojoj knjizi Parapsihologija i religija prodiskutirao sam ovaj predmet u poglavlju o paranormalnim doga?ajima u religiji tako da se ovdje ne?u ponavljati. Neka samo bude re?eno da nas je parapsihologija opskrbila neospornim dokazima kako ti doga?aji imaju prirodna ili nad-prirodna objanjenja koja ni na koji na?in ne bi trebala biti Bogu uvredljiva.

to se telepatije ti?e, matematika nam je pruila dokaz da je u brojnim slu?ajevima ljudski um bio u stanju ?itati misli drugih ljudi ili sko?iti ispred aktualnih doga?anja. Ne smijemo zaboraviti da katoli?ka doktrina obiluje "?itanjem misli" i koristila ga je kao sredstvo irenja te doktrine. ?injenica da ne znamo kako je mogu?e ?initi takve stvari ne zna?i da Bog mora biti uklju?en u objanjenje.

No nisu samo telepatija i vidovitost ti koji su ?ovjeka u?inili svjesnim njegovog potencijala. Postoji niz drugih fenomena koji idu daleko onkraj ?itanja misli. ?ovjek je sada svjestan da je um sasvim sposoban dominirati materijom, ?initi da se pojavljuje iz ni?ega. Olof Johnson, vidovnjak koji je sura?ivao s NASA-om tijekom telepatskih manifestiranja na Apollo misijama, opetovano je uspijevao prema volji u?initi da se cijeli pil karata pojavljuje i nestaje. Bilo koji iole pristojan tekst na temu Parapsihologije osigurat ?e ?itatelju evidenciju svih tih vrlo dobro dokumentiranih doga?aja. Premda bi sada ve? mogla biti zastarjela, osobno preporu?am Raspravu o Parapsihologiji, Rene-a Sudre-a (Ediciones Siglo XXI, Buenos Aires).

Sumnjati u postojanje irokog spektra paranormalnih doga?anja u ovom kasnom stadiju, demonstracija je izuzetne tvrdoglavosti. Nevjernici su pozvani da i dalje nastave ?initi upravo to. Siguran sam da ?e na?i neto blie njihovom ukusu u politi?kim raspravama i televizijskim komedijama.

Naravno da su paranormalna iscjeljenja o kojima ?itamo u posljednjih nekoliko godina natjerala medicinske krugove u paniku. Njihovi ?lanovi bolje od ikoga znaju koliko je teko svladati sloenost ljudskog tijela i suptilne psiho-fizi?ke balanse koji njime upravljaju. Slijedom toga, njima je nepojmljivo da bi tamo vani negdje trebao postojati netko nepismen tko rukuje posve neadekvatnim (i opasnim) alatima, ili jo gore, golim rukama postie ono to oni ne mogu u?initi ni uz godine osposobljavanja. No ?ini se da je ?ovje?anstvo shvatilo kako je "nemogu?e" zapravo posve mogu?e. Kao rezultat toga, rije? "nemogu?e" se sve manje i manje koristi, ne samo od strane medicinske struke nego i od strane fizi?ara. Moram podsjetiti one lije?nike koji inzistiraju na tome da su ta iscjeljenja trikovi, da su mnoga doista i bila, jesu i ?e biti, ali da su i mnoga druga bila istraena od strane profesionalaca obu?enih ba poput njih, te proglaena autenti?nima. Samo je potrebno jedno istinsko psihi?ko izlje?enje da bi ljudi shvatili kako su njihovi umovi obdareni snagom koja je u stanju ?initi nemogu?e.

Prije podosta godina, mo? hipnoze mnoge je navela da posumnjaju kako su dubine uma nemjerljivo prostranije nego se mislilo. No na ra?un dogmi i okova u koje su bili zarobljeni umovi u?enih tog vremena, na hipnozu se gledalo sa skepsom, ne samo u crkvenoj hijerarhiji, nego i od strane ljudi od znanosti. Bilo je ne?eg ?arobnog i nestvarnog u vezi nje. Danas smo nau?ili da postoje mnoge stvari koje nadilaze granice racionalnosti. S druge strane, Crkva je zaboravila da mnogi od njezinih obreda i praksi nisu nita vie nego ostaci obreda i prakisi iz drugih vremena (sadraj i forma sakramenata su ono to je ostalo od ritualne magije antike).

Danas je hipnoza validna znanstvena ?injenica, a njezina uporaba iroko rasprostranjena. Pokazuje nam dubine due neutvr?enog izvora i ?ini nas svjesnima da se unutar nas nalaze stvari o kojima nemamo saznanja, te da naa slobodna volja i nije toliko slobodna kao to smo mislili. Postoji otrenjavaju?a ?injenica da svi nai postupci mogu biti telepatski manipulirati.

To da smo uspjeli spustiti ?ovjeka na Mjesec ispunjava nas ponosom i pomae nam izbrisati oiljke koje su stolje?a fanatizma nanijela govore?i nam da smo grjenici" u prijekoj potrebi spasenja i otkupljenja" koje ?e nas osloboditi od opasnosti vje?nog prokletstva", te kako moramo rtvovati sebe" dok ivimo u ovoj dolini suza ". Ipak, ovaj gigantski uspjeh nije nita doli posljedica drugih divovskih skokova naprijed na podru?ju fizike. ?ovjek pue gore ne u potpunosti bez straha - prema drugim dimenzijama postojanja i druga?ijim na?inima i smislu ivota.

Prije sedam godina stajao sam na ulazu u meksi?ko lbero-ameri?ko Sveu?ilite kada mi je priao nasmijan 14-godinjak i stisnuo ruku rekavi: "Ja vas znam! Vi ste Otac Freixedo! Vidio sam vas jednom na TV-u i prepoznao dok sam prolazio autobusom." Siao je s autobusa ponukan ogromnom udnjom prodiskutirati sa mnom o ne?em to je proivljavao ve? neko vrijeme. Razgovarao je i s drugim sve?enicima, ali su mu rekli da samo umilja stvari i da se moli dok ne pro?u. ?ak ga je i vlastiti otac udario kad mu je rekao.

Opisao je svoj "problem"- jedno normalno van-tjelesno iskustvo. (OOBE op.prev.) Ponekad bi, lee?i na krevetu potpuno budan, s uasom primijetio da po?inje plutati i u vodoravnom poloaju uzdizati se u zrak. No ono to je nalazio zbunjuju?im bila je ?injenica da je mogao vidjeti svoje nepomi?no tijelo jo uvijek u krevetu. "Prvi put kad se to dogodilo", rekao je, "bio sam prestravljen jer sam mislio da sam mrtav i da mi dua odlazi na drugi svijet. Pokuao sam vrisnuti, ali nisam mogao."

Siroti mi je dje?ak nastavio iznositi svoje probleme i strahove, preuveli?ane zbog svih onih kojima se obratio za savjet a oni nisu znali to da mu kau smatraju?i njegova iskustva iznimno ?udnima. Vjerovao je kako su ta iskustva jedinstvena i zastrauju?a, dok su ona zapravo prili?no uobi?ajena u okvirima Parapsihologije a u novije vrijeme i duboke psihologije. I dok mi jo uvijek ne znamo to?no koji mehanizmi upravljaju fenomenom, postoje mnogi ljudi koji su vie ili manje sposobni manipulirati ga

Poviene razine svijesti, u paru sa osjetilnim hipertenzijama, fenomeni su o kojima mistici i iluminati ve? stolje?ima raspravljaju u okviru svih religija i kultura. Ove sile su sada nadohvat prosje?nim osobama, iako su, alosno je za re?i, mnogi posegnuli za njima preko vrlo opasnog pre?aca koji nude droge.

kole s ciljem "unaprje?enja uma" postoje svugdje ovih dana. Za njih se moe re?i isto to i za iscjeljivanje vjerom. ?injenica da ve?ina njih postoje isklju?ivo s razlogom da odvoje budale od njihovog novca ne zna?i da sve takove institucije to i ?ine. Mnoge od njihovih metoda, izvedene iz isto?nja?ke filozofije, pomogle su tisu?ama povratiti unutarnji mir koji im je moderni ivot oduzeo. Zajedno s osje?ajem mira, neki su stekli mentalne mo?i koje su im pomogle da se nose sa svojim blinjima, ili da budu osjetljiviji na promjene u okruenju u kojem ive.

Ukratko, ljudi ne samo da u?e kako koristiti svoje umove za vlastitu korist, nego isto tako otklju?avaju mo?i koje su se u nekim drugim vremenima smatrane djelima Boga, ili ?avla.


2. ?ovjek nije vladar kreacije

Drugi doga?aj koji se potiho odvio, a koji ?e uskoro moda imati dalekosene posljedice za nau vrstu, rastu?a je svijest da ?ovjek nije "kralj stvaranja" i "gospodar svega ivu?eg". Otkrilo se da smo manipulirani od strane nekoga ili ne?eg nepoznatog, sile koja se odnosi prema nama s vrlo malo potovanja i koja nas iskoritava za vlastite svrhe na potpuno isti na?in kako mi koristimo ivotinje.

Ovo ?e otkri?e, naravno, nai?i na puno otpora i potpuno je prirodno da to tako bude obzirom da ljudska psiha nerado priznaje neugodne istine koje bi mogle nasilno izazvati radikalne promjene u naim uvjerenjima. Ako se ovo otkri?e dokae legitimnim, iako to stanje postoji jo od po?etka vremena, ?ovje?anstvu se sprema kolektivni ok kada shvati to se tu to?no doga?a.

Osnove ovog koncepta nisu utemeljene na naga?anjima. Imamo posla s ?injenicama takve magnitude da ne?u biti nimalo iznena?en ako ?itatelji odbiju povjerovati u njih. Ovo nije kriarski pohod uvjeravanja drugih u moja uvjerenja. Ograni?io sam se na njihovo dijeljenje, osobito s onima koji ele ?itati o rezultatima mojih ?itanja, putovanja i spoznaja. Iako postoje mnogi koji odbijaju vjerovati u ovu premisu manipulacije od strane vanjskih sila, neki su to sami za sebe otkrili, i uvjerili se. Za ovu nekolicinu ivot je poprimio potpuno druga?iji aspekt, a sukladno tome promijenile su se i njihove filozofije i stavovi.

Najkrvavije rtve ovog oka, me?utim, bili su odani kr?anski vjernici jer im je izazvao kolaps krucijalnih uvjerenja. Ako je sve ovo istina, pitaju se oni, to onda ostaje od utjene ideje boanske providnosti? Zar nam ne bi re?eno da su na ivot i djelovanja pod zatitom snage Boga i naeg Svetog An?ela ?uvara? Zar nije re?eno u Mateju 10:30 i Luki 12:7 da se ne trebamo bojati, jer nama "su i vlasi na glavi sve izbrojene?" Tko je onda odgovoran to su nai ivoti izloeni tajanstvenim negativnim silama?

Naalost, na ova pitanja ne postoji spreman odgovor ukoliko se moramo ute?i izlizanim teolokim rezoniranjima o Bogu i svrsi postojanja. Biblijski Jahve/u originalu Yahweh-op.prev./ (ili Jehova/u originalu Jehovah-op.prev./, kao to ga pogreno nazivaju oni koji odbijaju prou?avati Bibliju) isto tako nema odgovor koji bi nam mogao ponuditi jer je i on sam samo jo jedan izgovor podmetnut od onih koji pokuavaju objasniti neopipljivo. Ni na koji na?in ja ne negiram postojanje Boga; ja samo kaem da je Bog kojeg nam je dao Mojsije u Starom zavjetu, boanstvo nie lige stvoreno u njegovom vlastitom umu, materijalni Bog zalu?en s Izraelcima jo uvijek neupu?enima u postojanje drugih naroda svijeta. Ne moemo ni po?eti zamiljati Boga Andromeda galaksije koji bi bio toliko pristran prema grupiranju nita razli?itijih od njemu blinjih, ili bi smrvio bespomo?ne Amorejce jer su prije "njegovih ljudi" stigli na ono to je bilo gotovo pa ni?ija zemlja.

Me?utim, biblicistima ne bi trebalo biti iznena?uju?e da je dolo do promijene ?ovjekovog statusa budu?i da je klju?na figura Novog zavjeta, Sv. Pavao, u vie navrata rekao kako je vrag vladar ovoga svijeta, dok u 2. Korin?anima 4:4 i tvrdi da je ?avao "bog ovoga svijeta." Osim toga, knjiga Otkrivenja kae da kada se drugi dolazak odvije, Sotona ?e biti puten iz svoje tamnice da zavede sve narode. Sude?i prema valu proro?anstava koja nas preplavljuju ovih dana, "Krist dolazi!"

Ako je Sotona doista u bijegu, i ispadne da je stvarno nadlean za stvari, ne bi nas trebalo iznenaditi da svjedo?imo znatnom smanjenju ?ovjekove dominacije. to se mene ti?e, ja ne mogu vjerovati u Sotonu kojeg nam daje Crkva iz istih razloga zbog kojih sam odbacio biblijskog Jahvu. Ja vjerujem da su snage koje stoje iza ova dva "bi?a" sile koje ?ovje?anstvo danas otkriva. Nadasve zlo?udan na?in na koji vladaju ?ovje?anstvom, u svakom pogledu uklanja bilo kakvu mogu?nost da ih smatramo sposobnim vladarima.

to je onda temelj moga impliciranja da ?ovjek nije "vladar kreacije" i da su nai umovi manipulirani od strane ne?ega skrivenih nacrta? Svoje sam ideje temeljio na ?injenicama i na mislima mnogih ljudi. Svima onima koji se pitaju zato te ?injenice nisu otkrivene prije, odgovorio bih da su zapravo bile otkrivene, a zatim zastrte iza onoga to znamo kao religije.

Sve svjetske religije se slau da ?ovjek nije kralj svijeta i da postoje tajanstvene sile (ne nuno Bog) koje su superiorne ?ovjeku, a ?esto i protiv njega. To je razlog zato sve religije dijele potrebu za konstantnim "udovoljavanjem Bogu ili bogovima", nude?i neograni?ene koli?ine hrane, paljenica ili rtvi, ovisno o mentalnim ustrojima vjernika.

Asirci i Babilonci su ivjeli u strahu od svojih bogova, a njihova religija se sastojala od djela kompenzacije za obranu od zla. Kr?anstvo je stvorilo doktrinu "boanske providnosti" kako bi ljudske psihe zatitilo od okova boli, patnje, bolesti, gladi i smrti koje gledamo svuda oko nas, a zbog koje, kada udare nesre?e, ljudi gledaju prema nebu pitaju?i: "Zato?" isklju?ivo kako ne bi dobili nikakav odgovor. Mojsijev Bog nema odgovore. (?ini se da je prezauzet ubijanjem Filistejaca, koje danas zovemo Palestinci.)

Na pitanje zato te tajanstvene sile koje vladaju ?ovje?anstvom nisu identificirane ranije, mogu?e je odgovoriti ovako: te energije su izrazito superiorne u odnosu na nae umove, i oduvijek su se jako trudile sprije?iti nas da shvatimo kako smo tek sitna pokretna imovina.

Me?utim, koliko god se to ?udnim ?inilo, moderna fizika pomae nam otkrivati otajstva Boga, i ne samo fizika, nego i sam evolucijski put koji je ljudski um proao kroz stolje?a. Mi sada raspolaemo ogromnom koli?inom podataka koji nas navode da povjerujemo kako nas inteligencije koje ure?uju svijet suptilno pokuavaju odvratiti od traga koji bi doveo do njih samih u ulozi manipulatora ljudskih ivota. Moramo priznati da su u tome bili uspjeni, barem to se ve?ine ?ovje?anstva ti?e.

O kojim to podacima govorimo? Njih se moe prona?i u svim vremenima i kroz cijelu ljudsku povijest. S vremena na vrijeme bi ?ovje?anstvo doivjelo nasilne ispade tih nadljudskih snaga. Generaciju koja bi im svjedo?ila ispunili bi ?u?enjem, i njihovi "stru?njaci" (nikad u zaostatku) uspjeli bi izna?i objanjenje. A sljede?a generacija, onda, ne bi pamtila nita od onoga to se dogodilo


Nestanci ljudi

Kada ?itamo u Bibliji da je Ilija pometen vatrenim ko?ijama, ne osje?amo se uznemireno obzirom je to bio ?in koji se dogodio unutar boanskog referentnog okvira s Bogom kao centralnim uporitem. Kao Gospod i Stvoritelj, Bog, s nekim od svojih podanika, moe ?initi to god mu se prohtije, ?ak do te mjere da ga udalji s ovog svijeta na jedan tako bizaran na?in. Kada 2988 vojnika pod zapovjednitvom pukovnika Li Fusien-a 1939. nestane u kinesko-japanskom ratu, ili kad cijelo Eskimsko selo Angikuni u Kanadi nestane (30 osoba zajedno s leevima iz grobova), ili kada 4000 vojnika u Pirinejima nestane bez traga tijekom Rata za panjolsku batinu, po?injemo se pitati s kakvom mi to vrstom boanskog poretka zapravo imamo posla.

Kada londonski Lloyd's, najstarija i najprestinija pomorsko-osiguravateljska tvrtka na svijetu, kae da su izme?u 1929. i 1954. na pu?ini nestala 222 broda bez da su odaslali signal za opasnost, te da ih je samo 1970-71. nestalo 350, po?injemo sumnjati da se netko ili neto debelo petlja u ljudske poslove.

U svrhu jezgrovitosti izostavljam nebrojene pojedina?ne nestanke. O ve?ini njih malo se zna, sam nestanak ih je sa?uvao. No, u slu?aju Donald-a Crowhurst-a, usamljenog navigatora, imamo zanimljiv detalj. On je napisao kripti?ne fraze o "kozmi?kim bi?ima" i patnji koju u okviru svojih "igara" nanose ?ovje?anstvu.

Takova i?eznu?a nisu prirodnih uzroka. Svjedoci se potvr?uju oko na?ina na koji su rtve pometene u svemir, i ve?ina tih slu?ajeva uklju?uju zagonetne oblake u koje bi ljudi nestajali. (?itatelj se treba podsjetiti vanosti oblaka u Bibliji - oblak koji je 40 godina slijedio Izraelce, i oblak na kojem je Isus otiao u Novom zavjetu o kojem ?emo jo prodiskutirati).

Ponekad oni pometeni ovim oblacima ne nestanu ve? budu preba?eni na ogromne udaljenosti. U tri slu?aja, za koje ja znam, udaljenost je bila ve?a od 7000 kilometara. rtve izjavljuju da ih je preplavio ?udan oblak i prouzro?io gubitak svijest. Po bu?enju bi se nali na nepoznatom mjestu. U samo jednom od tih slu?ajeva ?etiri rtve su bile u autu, i ne samo da nisu izgubili svijest, nego su i promatrali nemali kruni metalni predmet kako ih vu?e kroz zrak samo da bi ih sigurno premjestio na velikoj udaljenosti od mjesta na kojem su bili. Meni su poznata imena, datumi i mjesta tih doga?aja. Sve to nevjernik treba u?initi je posjetiti lokaciju i saznati sam za sebe.

Naravno, pokuat ?e se sve "znanstveno" objasniti, to bi moglo biti jako teko ako se ima u vidu upletenost policija i vladinih agencija doti?nih zemalja, kao i ?injenica da su se rtve morale vratiti ku?i komercijalnim zrakoplovnim linijama ili vozilima koja su bila potpuno stvarna.

U slu?aju Graciele Jimnez, jedanaestogodinjakinje iz predgra?a Cordobe, u Argentini (kolovoz 1968.), oblak koji ju je pomeo bio je savreno bijel i vrlo malen, ne vie od dva metra visok. Kad se tri sata kasnije probudila, nalazila se na Plaza-i de Espana u sreditu grada. No u drugim slu?ajevima nestanci (koji uklju?uju nesrazmjeran broj djece) se spontano dogode, a rtve ponovo pojave nakon nekoliko sati ili dana. Takav je bio slu?aj s Marfa-om del Pilar i Oscar-om Fernandez, ro?acima starim 5, odnosno 3 godine, iz sela Villalobon iz Palencie u panjolskoj, koji su prona?eni 27 sati kasnije. Sedam godina star Jose Antonio Montequi je bio izgubljen ?etiri dana na snjenim vrhovima Teide na Kanarskim otocima. ?etverogodinja Ceferino Contreras iz Argentine nestala je u Pie de Palo-u, a prona?ena je mnogo kasnije, iva i zdrava, na teko pristupa?nom planinskom podru?ju. Susan Jones iz Engleske prona?ena je 22 sata kasnije, nakon to je u laganoj odje?i podnijela niske temperature unato? svojih samo tri godine starosti.

Godine 1969., zajednica Vila Velha-e (Espiritu Santo, Brazil) doivjela je osip nestanaka koji su bacili neto svjetla na misteriju, ali je nisu posve objasnili., Djeca su tiho po?ela nestajati tijekom kolovoza. Nitko nije imao pojma gdje. Nakon to je prolo mjesec i pol dana, a roditelji se pomirili s nestankom svoje djece, ona su se po?ela ponovo pojavljivati, teturaju?i nijemo selom poput automata.
Upitani od roditelja i nadlenih tijela gdje su bili, nisu se mogli sjetiti to se doga?alo tijekom tog vremena. U nekim slu?ajevima djeca jesu upamtila da ih je ?ovjek odjeven u crno pozvao na vonju u svom vrlo pametnom automobilu i ponudio im cigaretu. Iza toga ne sje?aju se vie ni?eg. Jedna djevoj?ica je rekla da ju je gospodin, tako?er odjeven u crno, poveo na izlaz iz naselja do sjajnog predmeta za koji je rekao da je njegov "zrakoplov" i ponudio joj vonju. Kada se uplaila i odbila dao joj je neke bombone i rekao neka ide ku?i.

Godine 1979. desila su se tri odvojena incidenta u panjolskoj u kojima su parovi izgleda prevezeni u samo nekoliko sati do ?ilea i Perua. Unato? svim mojim nastojanjima, nisam uspio potvrditi ove incidente. Kao i kod svih istraivanja ?ovjek do?e do prepreke koju je nemogu?e pro?i.

Tako?er 1979., u razmaku od dva dana, dogodile su se dvije otmice djece u pokrajinama Tarragona i Albacete (panjolska). Djeca su se kasnije ponovno pojavila pod vrlo ?udnim okolnostima daleko od svojih domova.

U drugim slu?ajevima djeca ponekad nestanu zauvijek. Najpoznatiji slu?ajevi su onaj Olivera Lerch-a (24. prosinac 1890. u South Bendu, Indiana) i Olivera Thomasa (24. prosinac 1908. u Engleskoj). U oba slu?aja ?uli su njihove glasove kako govore da su oteti i u oba slu?aja su glasovi dolazili odozgo utiavaju?i se kao da su nestajali u prostoru. Slu?ajevi s glasovima koji se gube u visinama pozivaju?i pomo?, tako?er se pojavljuju i u novije vrijeme: 1932. slu?aj lovca u Pirinejima, te odbjeglog vojnika Ramona Castillo-a 1939., tako?er u Pirinejima. Sedam godina star Martin Dennis nestao je dok je etao u blizini oca u planinama ameri?ke savezne drave Tennessee, u kolovozu 1969. To?no stolje?e ranije, u kolovozu 1869, trinaestero djece nestalo je iz vrta u Corku, Irska. U istom mjesecu 1860. u Briselu je nestalo dvoje djece, a u kolovozu 1896. nekoliko djece nestalo je u Belfastu, Sjeverna Irska.

Koincidencije i paralelne situacije vrijedne su da se istaknu: dva dje?aka po imenu Oliver; nekoliko nestanaka u Pirinejima; dva 24. prosinca; mjesec kolovoz se pojavljuje vie puta; broj devet ?ini se da igra vanu ulogu ... Moda je to puka slu?ajnost, ali to je neto to se javlja kada se radi o paranormalnom, posebno u prou?avanju NLO-a.

U Portoriku je bilo poznatih slu?ajeva nestanaka djece u planinama El Yunque, kao i u okolici gdje su se odigrali mnogi neobi?ni doga?aji. Neka od djece su bila na samo par koraka od roditelja kad su nestala, i unato? naporima organiziranih pretraivanja nita nije prona?eno, ?ak ni njihove kosti nakon to je prolo nekoliko godina.

Neki su nestanci bili spektakularni, kao u slu?aju nogometnog suca u brazilskom gradu. Tom prigodom, dok su gledatelji naputali stadion, svjedo?ili su su?evom podizanju u zrak i usisavanju u malu, tajanstvenu letjelicu. Cijeli slu?aj obavijen je misterijom i nikad vie nitko nije ?uo nita o sirotom sucu.

Prije dvije godine u Firenci, u Italiji, objavljena je Knjiga ?udesa (eng. The Book of Prodigies). To je doslovno popis neobjanjivih doga?aja koji nemaju racionalno rjeenje. Njezin autor, Julius Obsequens, napisao ju je prije 1700 godina. Drugim rije?ima, ?ovje?anstvo se oduvijek oduevljavalo doga?ajima koji ne mogu biti logi?no objanjeni. Svi povjesni?ari antike navodili su slu?ajeve ove prirode. Neki od njih, poput Obsequensa, posvetili su temi cijele knjige.

Iako je istina da su imali slabije razumijevanje prirodnih pojava, nesumnjivo su bili puno skloniji priznati nad-ljudske intervencije. Zanimljivo, uz sve nae znanje o zakonima prirode, naa znanost jo uvijek se suo?ava s istim fenomenima i ne moe ih objasniti. Gdje ih i moe objasniti, ne pripisuje ih Bogu ili nekom boanstvu, nego nekim zra?enjima, vie ili manje poznate vrste, ali koja, kako se ?ini, imaju inteligentno podrijetlo. Pitanje koje odmah pada na pamet je tko, ili to usmjerava ta zra?enja, daju?i im selektivnost i takve specifi?ne ciljeve?


Nas se manipulira

?udnih doga?aja, koji nas navode na vjerovanje da smo manipulirani od strane ne?ega to nije Bog, ima mnogo i dobro su dokumentirani. Ne?u u njih detaljno ulaziti, jer to nije svrha ovog djela. Ono to mi je cilj u?initi je doprijeti do sila u pozadini svih tih stvari koje ostaju neobjanjive ne samo za znanost, nego i za teologiju.

Oni koji nisu svjesni ?injenica, ili ih odbacuju, prvo moraju znati da takve ?injenice postoje i da su legitimne. Ostali pak koji vjeruju da su takve ?injenice prikrivene, ali ipak istinite, ne?e imati izbora nego da idu dublje u sr pitanja o krajevima i zna?enjima fenomena, pa ?ak ako bi to moglo zahtijevati odbacivanje tradicionalnih vjerovanja, i s vremena na vrijeme, doivljavanje osje?aja uasa. Ovo je moj skromni doprinos evoluciji ?ovje?anstva.

Osim svih tih ?udnih doga?aja, postoji jo jedna ?injenica koju je ?ovje?anstvo odlu?ilo tretirati kao neto normalno. Ona je potakla stvaranje mnogih filozofskih i vjerskih teorija, od kojih nijedna ne slui za objanjenje iste: problem zla, problem boli, patnje i smrti. Ovo je tema koju sam raspravljao drugdje, a koja nas dovodi do sumnje kako su Boje providnosti ustvari neke druge sile na djelu. Istina je da su bol i smrt uzrokovale da se ljudi zamisle, a za mnoge i da odbace koncept Boga koji natura ve?ina religija. Ve?i dio onih koji sebe nazivaju ateistima su oni koji ne mogu prihvatiti koncept "Boga" koji bi dozvolio zlu obijesno divljanje svijetom.

Da citiram Filona Aleksandrijskog, koji je ivio u istom razdoblju povijesti kao i Krist:

Je li Bog sposoban ukloniti zlo, ali je izabrao suprotno?
Ako je tako, onda nije dobar.
Da li on to eli, ali nije sposoban?
Ako je tako, tada nije svemo?an.
Jeli on sposoban i voljan to u?initi? Pa zato onda postoji zlo? Odakle dolazi? "

To je sr pitanja. Moja knjiga, napisana dvije tisu?e godina nakon Filonove smrti, pokuaj je da se odgovori na njegova pitanja. Naalost, mrvicu je podbacila. Ipak, kasnije ?u komentirati drugi suptilan nagovjetaj ove manipulacije koju naa vrsta proivljava. Jo jednom smo suo?eni s doga?ajem ogromnih proporcija i utjecaja u ljudskim ivotima, a opet, vrlo tihim i nenametljivim.


Onostrane poruke

U svijetu u kojem ivimo, u svim drutvima, gradovima i mjestima, postoje tisu?e i tisu?e ljudi koji primaju "poruke" navodno podrijetlom iz boanskih, ekstra-svjetovnih, duhovnih ili kozmi?kih izvora. Ovaj fenomen stalno dobiva na snazi i ubrzano postaje izvorom zabrinutosti.

Mnogi su naivno zalutali u lavlju jazbinu "kanaliziranja" misle?i kako su tu zbog duhovno oboga?uju?ih iskustava. Mnogi drugi su, me?utim, prevareni ili prisiljeni na uspostavu kontakta i natjerani da "kanaliziraju". ?itatelj koji nije u toku s tim doga?ajima moe biti prili?no iznena?en, no vrlo ?udne stvari se doga?aju u okviru drutva, a koje nitko osim rtava nikada ne primijeti. Kao to sam rekao ranije, to je samo jedan od dokaza da se zaista "neto doga?a". to se ti?e teme poruka, nastaviti ?u s isticanjem okolnosti pod kojima one imaju tendenciju da se emitiraju i primaju. Primatelj moe, ali i ne mora biti voljni sudionik.

* Primanje poruka obi?no po?inje nakon to je rtva sudjelovala u seansi, sesiji kanaliziranja, i sli?no. U?estalo se pojavljuje nakon izloenosti Quija plo?i ili nekom drugom sredstvu pomo?u kojeg sudionici pokuavaju postati podeeni na neki oblik "onostranosti." Tako?er mogu biti rezultat odlaska u planine, pustinje i sli?na mjesta, koji se poduzima s jasno odre?enim ciljem kontaktiranja vanzemaljaca, duhova ili drugih neljudskih entiteta.

* Drugi na?in ostvarivanja kontakta je jedan koji preferiraju mnoge povijesne li?nosti: biti sam u pe?ini u stanju molitve.

* Poruke se mogu primati putem ivopisnih snova ili zapisivanjima koja se pojavljuju pod neobjanjivim okolnostima. Naj?e?i na?in primanja su vizije ove ili one vrste ili "unutarnji glasovi". Tako?er mogu biti primljene kroz posjete naizgled ljudskih persona.

* Sadraj poruke uzima u obzir primateljevo kulturalno okruenje, iako kasnije moe sadravati i nepoznate materijale.

* Ove poruke ?ini se po?inju u sjajnom, uzvienom tonu, ne samo to se sadraja ti?e, nego i stila, ali polako po?nu degenerirati u vulgarnosti i besmislene uvrede.

* Kada poruka zadri svoju izvornu uzvienost s vremenom postane monotona, bolest koju dijele sakralna djela svih religija.

* Na isti na?in na koji se poruka izopa?uje, tako se to deava i s na?inom primanja. Primaoci su prisiljeni primati ih u nezgodnim trenucima, buditi se usred no?i kako bi ih zapisali, na primjer, ili tijekom radnog vremena, gdje je opasnost od otkaz zbog takvog ponaanja vrlo stvarna.

* Primatelj po?inje osje?ati da je njegov/njezin um oskvrnut. Manje inteligentne ili impulzivnije rtve postanu fanatici, potpuno nesvjesni mentalne polarizacije kojoj su podvrgnuti.

* Nije uop?e neuobi?ajeno da primatelji poruke nade, nakon to upadnu u halucinaciju o potrebi javnog iznoenja njenog sadraja, zavre u izravnom sukobu s vlastima. U mnogim slu?ajevima, kada su se nebrojeni primaoci pokuali rijeiti kletve, iznali su da je to nemogu?e. Nali bi se pod prijetnjama, fizi?kim prisiljavanjima ili su podvrgnuti mu?nim glavoboljama.

* Ukoliko poruka na kraju ispadne pogrena, bilo zbog proturje?nosti sadraja ili neostvarivosti, ?ini se da to ne pokoleba primatelja. Naprotiv, u?vr?uje se do fanati?nog stava putem razvijanja kompleksa proganjanja. Samo su neto prosvjetljeniji primatelji sposobni na vrijeme uvidjeti psihi?ku igru kojoj su bili izloeni, te se osloboditi.

Naalost, kada osoba koja nita ne sumnja i koja nita ne zna o ovoj temi po prvi put ?uje ove unutarnje glasove (ili jo gore, vidi vizije) njena reakcija bude uvjerenost kako je proeta boanskom naklono?u. Normalno, ne?e uzeti u obzir nikakav savjet u vezi s time i zduno ?e traiti daljnje kontakte, obzirom ?e doga?aj dati smisao njenom ivotu.

Kao to je navedeno ranije, tisu?e prolaze ta psihi?ka iskustva i nisu svjesni opasnosti s kojima se suo?avaju. To je kao da su ugovorili psihi?ki virus protiv kojeg bi trebali uzimati lijekove kako bi izbjegli irenje zaraze na ostatak njihovog uma. Dok, ustvari, oni rade upravo suprotno i pogoravaju stanje.

U nekim slu?ajevima, me?utim, poruka je pozitivna i njezin sadraj (barem u po?etku) prili?no vrijedan. Ljudska povijest je s vremena na vrijeme napredovala zahvaljuju?i tim "mudracima" koji su primili poruke u vezi znanstvenog razvoja ili moralnog napretka.

Povijest je isto tako puna Ivana Orleanskih ?iji bi unutarnji glasovi pokrenuli zna?ajnije politi?ke/vjerske pokrete, te ljudi od znanosti ?iji su radovi nepatvorene genijalnosti diktirani od istih. Osniva?i velikih religija isto mogu biti uklju?eni u ovu kategoriju. Ipak, u nae doba fenomen ?ini se postaje sve dosadniji i vulgarniji. Neki ljudi jo uvijek primaju vrijedna priop?enja, ali su ona uglavnom subjektivna i osobna. No ona svejedno zadive primatelja zbog na?ina na koji su primljena.

Mnogi primatelji skrivaju ta iskustva od vlastite obitelji sve dok ne bude prekasno da se izvuku iz stupice u koju su upali.
Ovaj fenomen moe se saeti tvrdnjom kako ljudi otkrivaju onostrano s mjeavinom ?u?enja i straha. U?imo se da velike povijesne doga?aje nije odredilo ?ovje?anstvo, kako smo navedeni da povjerujemo. U stvari, saznajemo da ?etiri-tisu?ljetna povijest nae civilizacije nije cijela pri?a, i da Bog dan od teologije nije jedini koji uzrokuje doga?anja stvari. Postoje toliko ?udna zbivanja u naem svijetu da bi bilo bogohulno re?i kako je Bog njihov izvor.

Naposljetku, svi?e nam da smo u vlasnitvu ne?eg to zna kako s nama. Ova sila ili via inteligencija rijetko intervenira me?u ljudima, osim kada joj to odgovara. Kada i intervenira, ?ini to bez obaziranja na nae osje?aje o tom pitanju.


3. Kolaps struktura

Tre?e otkri?e, do kojeg su doli u?eniji umovi, je da smo svjedoci ne?emu to samo slijepci i vlast ignoriraju: promatramo kolaps svih misaonih struktura na kojima ?ovje?anstva temelji svoje argumente, kao i eroziju aktivnih struktura kojima ?ovje?anstvo vlada nad samim sobom.

Kratak pogled na dnevne novine, dovoljan je da potvrdi to. Ne moe se re?i da je ?ovje?anstvo oduvijek u prirodnom stanju kipljenja. Premda je istina da su oduvijek postojali ratovi, pobune i destabiliziraju?e tendencije, ovo to se doga?a u nae vrijeme, odvija se rapidnije, radikalnije i na globalnoj razini. Obitelj, religija, gospodarski i politi?ki sustavi, voda koju pijemo i zrak koji udiemo - sve to je uklju?eno u tu promjenu kojom smo zahva?eni.

Takav jedan kapitalni doga?aj, naravno, ne?e se odviti u pet ili deset godina. Nekoliko desetlje?a ili ?ak stolje?a moe pro?i prije nego nastane novi kodeks pravila po kojima ivjeti, zbog ?ega je i nemogu?e dati neki to?an datum. Iako postoje mnogi klju?ni datumi i mjesta, oni su rezultat promjena koje su se dogodile postupno tijekom vremena.

U srednjem vijeku pod dominacijom Crkve, ikakva promjena u na?inu prilaska Bogu i tuma?enju njegovih zapovijedi u kona?nici bi dovela do ratova i promjena. U industrijskom drutvu poput naega, nedostatak zlata ili nafte bi prirodno rezultirao promjenama, pa ?ak i revolucijama. Kad je prije nekoliko godina dolar postao nestabilan, to je bio znak onoga to ?e se ubrzo dogoditi. Najbolji ekonomisti i financijski savjetnici sastali su se da prou?e problem recesije i inflacije i ustanovili da nemaju pojma o tome to se doga?a jer ono to se doga?alo nije bilo zapisano ni u kakvim udbenicima: bio je to nov fenomen, tu? svemu to smo do sada iskusili i simptom velikog kolapsa o kojem raspravljamo. Inflacija i recesija i dalje ?e se pojavljivati u tandemu, i ako ih se ikad sanira, biti ?e to kroz mehanizme jo uvijek nepoznate stru?njacima.

Kao rezultat inflacije i nezaposlenosti, tu je ve?e nezadovoljstvo me?u radnicima. Juna Amerika je gotovo u potpunosti pod vladavinom totalitarnih reima, rezultat je vrlo stvaran strah od anarhije. No ti reimi rijetko da postiu ita doli ogor?enja populacije i stvaranja plodnog tla za u?enja Karla Marx-a. Jo o?itiji znakovi ovog kolapsa mogu se o?itati u dezintegraciji dviju struktura koje su bile osovine naeg drutva: obitelji i religije.

Kada je rije? o pronalaenju krivca za sve ove nevolje, potraga bi mogla biti beskona?na. Sve se trese i raspada, pa je i prikladno da bi i te institucije trebale podrhtavati. Pitanje koje najvie zabrinjava je: "Ho?e li nas te promjene unaprijediti ili srozati? Ho?e li kolaps biti nabolje ili na gore?" Stara izreka kae: "Pile nikada ne?e biti pijetao, ako ostane u jajetu". Ukoliko se pile odlu?i izle?i, iza?i ?e mokro, slabo i prili?no priprosto, ali napravilo je klju?nu odluku u svom ivotu. U postoje?em stanju stvari na svijetu, drutvo mora donijeti ?vrste odluke bez obzira to riskiralo.

Da bi potraili i izgradili nove misaone strukture i nove obrasce aktivnosti trebat ?emo druga?iju vrst ljudskog bi?a. Trebat ?emo nove ljude, u stvari. Najbolja vijest je da je ova vrsta novog ?ovjeka ve? ro?ena me?u nama.

Spomenuo sam ranije nove vrste djece koja se pojavljuju posvuda, koja ne samo da su sposobna za doista nevjerojatna paranormalna ?uda, nego su i obdarena zrelo?u i svjetonazorom koje mnogi odrasli nikada ne?e posti?i. Nisam ja jedini koji to vjeruje. Pedro Romaniuk, argentinski pisac i moj poznanik, u svojoj knjizi Extraterrestrial Science (Vanzemaljska znanost) kae:
"... Novog ?ovjeka iz naih razgovora moe se svjedo?iti u Novoj Djeci koja su naa evolucijska poboljanja i pojavljuju se u svim zemljama." .
"... inteligencija sadrana u toj djeci je u evolucijskom smislu superiorna naoj vlastitoj ... imaju uro?enu univerzalnu i prirodnu osvijetenost koje nisu vi?ene od davnina. "

Taj "novi poredak" stvari ve? je u umovima mnogih mukaraca i ena. Jo je uvijek nerazvijen i neure?en, ali izlazi na vidjelo. Ova nova ideologija jo uvijek je uspavana u kolektivnoj svijesti ?ovje?anstva, ali to je ono to uzrokuje potrese i kolaps starih struktura miljenja i djelovanja.2. Stanje Parapsihologije danas

Tijekom vonje brodom dijete upadne u vodu jezera Valencia u Venezueli. Kako nije znao plivati, dje?ak potone. Pola sata ga je njegov ro?ak o?ajni?ki pokuavao spasiti. Nakon to je prolo to?no pola sata, dje?ak je izronio iz vode normalno diu?i; u stvari, bio je pomalo i ljut zbog izvla?enja jer se "izvrsno zabavljao igrom u dubinama" (kako izjavljuje dje?akova majka ).

Miran dan bez vjetra: Obitelj na pikniku promatra kako se ?udan oblak pribliava stablu. Kada je oblak okruio stablo, ogromna koli?ina li?a po?e otpadati doseu?i tlo potpuno suha. Kada se oblak, nakon kratkog susreta s drvetom odmaknuo, na zaprepatenje svjedoka, oblinji glog se po?inje micati i njihati.

Dva se kamiona zajedno kre?u autocestom. Trenutak kasnije, dva mala bi?a nalik popularnom poimanju vilenjaka, pokuavaju prije?i. Prvi voza? ne ko?i i njegov kamion udara jedno od bi?a; drugi kamion ko?i i drugom vilenjaku je prelazak omogu?en, to on, osmjehuju?i se voza?u i ?ini. Neto kasnije, nakon to su se oba kamiona zaustavila, kamion koji je udario vilinsko bi?e se zapalio i nastavio gorjeti sve dok od njega nije ostao samo pepeo.

Kolumbijka na proputovanju Mediteranom uvi?a da je sve tanja s financijama. Odjednom glas u njenoj hotelskoj sobi progovara, "Pogledaj si u nov?anik." Pogledavi, pronalazi ?etiri potpuno nove nov?anice od pet dolara. Ostatak svog putovanja, koje se protegnulo na nekoliko zemalja, kad god bi se pojavila potreba za novcem ona bi otvorila torbicu kako bi u njoj, u novim nov?anicama od dvadeset dolara, pronala to?an iznos. Kada je putovanje zavrilo, stao je i priljev lake love.

Dje?ak zaposlen u malenoj trgovini ?esto ?e odlaziti kopati po praini nedaleko od trgovine. Njegovo kopanje odmah bi bilo nagra?eno kovanicama, dok se stari vlasnik trgovine alio kako mu nov?i?i na vlastite o?i nestaju.

Usamljenu farmu u Kolumbiji posjetilo je pet lete?ih diskova. Primaknuvi se, osuli su paljbu blijete?ih snopova i zraka po stanovnicima farme koji su sa?maricama odvano pruili otpor. Nakon nekog vremena, diskovi su nestali jednako nenadano kao to su se i pojavili, ostavljaju?i iza sebe ranjenog de?ki?a.

Pedesetogodinji mukarac ugledao je kod ulaza u svoj vrt neobi?nu pticu ve?u od orla. Bila je to ptica njemu nepoznate vrste obzirom je letjela ukru?enih krila. Munjevito je aterirala na granu stabla u njegovom vrtu, pretvorivi se u porculansku, ili staklenu loptu koja se bu?no rasula, dovukavi i otale ?lanove obitelji na mjesto doga?aja. Pokuali su prona?i staklene krhotine, ali nita ne na?oe.

?udne radnje odvijaju se posvuda. Sve to je bilo potrebno da gore navedene pri?e, u nekim od slu?ajeva kazivane od samih sudionika, ugledaju svjetlo dana, bilo je drutveno okupljanje u ku?i u Caracasu.

Bespredmetno je "ozbiljnom umu" poricati sve ono to nadilazi lako objanjivo. Mi smo sa svih strana okupani misterijima, i rijetki su oni koji nisu doivjeli neto posve nelogi?no ili znanstveno neobjanjivo. Unato? znanstvenoj nevjerici ?injenice su tu, ponavljaju se iz generacije u generaciju.

Slubena parapsihologija, na alost, odbija priznati te doga?aje i sebe ograni?ava sa varijacijama ?etiri ili pet vrsta paranormalnih doga?aja. Postoje ?ak i neka sveu?ilita koja jedva da idu dalje od okretanja Zener kartica kako bi sami sebe uvjerili da telepatija zaista postoji.

Prije samo nekoliko mjeseci posjetio sam dr. Karlis-a Osis u New Yorku. On je jedan od najistaknutijih parapsihologa SAD-a. Nakon dobivanja pet minuta njegovog dragocjenog vremena, odvano sam sugerirao da je sramota to se u njegovom polju ?ini s mla?im, odvanijim istraiva?ima koji proivljavaju isto ono to su druge discipline radile parapsihologiji godinama unazad prozivaju ih ludima i izbacuju iz svetih odaja "znanstvene" Parapsihologije u kojima ima mjesta samo za slubeni nauk.

Moja ga je smjelost prisilila da kae kako su posvetili ozbiljnu studiju van-tjelesnim iskustvima i simultanim pojavljivanjima. ?estitao sam mu i dodao da, ako ele doprijeti tomu do dna, trebali bi napraviti dubokoumnu i nepristranu istragu u samu sr svjetskih religija, budu?i se takvi doga?aji stolje?ima pojavljuju kod mistika svih vjeroispovijesti.

To je "ira slika" onoga to se doga?a ne samo u Parapsihologiji nego i u drugim znanostima. "Svete krave" uhljebljene na eminentnim pozicijama futraju umove svojih mla?ih ili matovitijih kolega.

Godine 1927., kada je Toribio Mexta Xesspe sa svojom grupom provodio topografsku studiju zra?nih snimanja, izvijestio je nadre?ene u Limi o postojanju bizarnih ukrtenih linija na platou izme?u Nazca-e i Lime. Njegovi nadre?eni su bili neimpresionirani, te utvrdie da su to samo kanali za navodnjavanje. Trideset godina je prolo prije negoli su drugi "pretpostavljeni" shvatili da su suo?eni s jednim od planetarno najvanijih arheolokih nalaza.

U svibnju 1950., Andre Dupont-Sommer, profesor semitskih jezika sa Sveu?ilita u Parizu, pro?itao je studiju o nekim vrlo zanimljivim svicima koje su u blizini Mrtvog mora 1947. pronali neki pastiri. Njegova predavanja na tu temu pokrenula su znanstvenu kontroverzu koja jo uvijek traje i koja je imala ogroman religijski zna?aj. ezdeset godina ranije, ?ovjek po imenu Moses William Shapiro prosvirao si je metak kroz glavu u sirotinjskom Rotterdamskom naselju jer su "stru?njaci" biblijskih nauka i drevnih spisa u Parizu, Londonu i Berlinu ismijali svitke koje im je predo?io na analizu, svitke koje je mjesecima prije dobio od pastira u regiji Mrtvog mora. I jo jednom su "stru?njaci" ostali zaslijepljeni svojom samodostatno?u unazadivi biblijski nauk ezdeset i est godina.

Jo to nije sve to se ima za re?i o Kumranu ili manuskriptima s Mrtvog mora. Vanost onoga to oni govore, i posljedice toga, su takvi da crkveni autoriteti tek trebaju otvoreno raspraviti njihov sadraj. Skolastici su zadrali kontroverzu me?u svojim redovima i uspjeli odrati javnost podalje od ne?eg to bi moglo potkopati temelje judeokr?anske vjere.

Istu stvar rade autoriteti" u parapsihologiji onima koji ele proiriti djelokrug polja i koji bi eljeli analizirati ono najbitnije: deifriranje tajanstvene sile iza ?ak i najsloenijih paranormalnih doga?aja. Moda ?e njihova smjelost biti nagra?ena otkri?em da je to ista ona sila koja vlada ostatkom svijeta, zvali mi nju kolektivno nesvjesno, nad dua, Nepoznato, Kozmi?ka svijest, psi energija, X energija, ili Bog. Sve ostalo moglo bi biti uzrokovano energijom koja je onkraj i unutar svega to jest. Ostalo su mikrofenomeni za zabavu znatieljnih i kratkovidnih istraiva?a. Istinski parapsiholozi nemaju nimalo problema s povezivanjem svog polja sa spiritualizmom, niti strahuju od gubitka "ugleda" priznaju?i kako postoje sile koje su uklju?ene u crnu magiju ili demonske opsjednutosti, a koje su jedva pojmljive u slu?ajevima telepatije ili telekineze.

Parapsihologija ?e se razvijati mnogo bre ako se prestane ograni?avati na istraivanje perifernih doga?aja i po?ne prou?avati druge u kojima se ta energija nasilno manifestira. ?esto ?e manje darovit pojedinac biti predano prou?avan od razli?itih znanstvenih disciplina, a drugi kandidat, obdaren snanim mo?ima i sposobno?u ?injenja stvari s kojima se ovi instituti nisu spremni nositi, odba?en na stranu.

Kad je Uri Geller izveden pred enevsku konvenciju parapsihologa, najbolji europski stru?njaci postigli su konsenzus kako nije "pravi". Nijedan parapsiholoki tekst ne sadri podatke o nekome tko bi bio sposoban savijati klju?eve, popravljati satove ili biti nositelj apsurdnih mo?i kojima je Uri bio obdaren. Parapsiholozi jo nisu bili otkrili "apsurdnu inteligenciju koja slui kao pozadina njihovom polju istraivanja.

to je jo gore, nitko nikad nije tvrdio da njegove mo?i dolaze od "vanzemaljaca". Kad je Uri to rekao, sruilo se i ono malo kredibiliteta to je stekao. Razlog tomu je to su kratkovidni parapsiholozi sumnji?avi prema pojmu izvanzemaljskog, nesvjesni da su svi veliki mistici i vidovnjaci iz prolosti pripisivali svoje talente nad-svjetovnom izvoru. Shvatio sam od prvog trenutka da je Uri Geller bio "pravi" to sam i rekao uglednom panjolskom parapsihologu dr. De Argumosu, koji je tako?er bio nazo?an. Imao sam osje?aj da je izdao odre?ene kvalitete koje se ne nalaze u udbenicima a uvijek o?ite kod svih pravih vidovnjaka. ?injenica da je potonji imao sklonosti ka pljesku i apetit prema novcu je opet drugi par ?arapa.

Mnogo se nepovjerenja moe prona?i u suvremenoj Parapsihologiji. Postoji vje?iti strah od toga da se bude prevaren od strane nekog iluzionista ili psihopate, obzirom na obilje jednih i drugih. Ne mislim re?i da ne treba biti na oprezu od ovih devijantnih, pohlepnih arlatana i trgovaca, ali male medalja iz Lurdes-a ne oduzimaju nita na vanosti paranormalnim doga?ajima koji su se tamo zbili. Same predstave i "sajmovi" koje organiziraju vidovnjaci trebali bi nas uvjeriti kako su to sve muljae ili lanjaci. Naalost, ima i onih koje je pohlepa natjerala da prostituiraju svoju darovitost koja bi mogla biti od koristi drutvu. No, pravi znanstvenik (ne neki zamotan u vlastitoj stru?nosti) mora shvatiti da su takve stvari dio normalnog ljudskog ustrojstva.

Mjeavina komercijalizma i autenti?nosti sigurno da baca ljagu na tematiku prou?avanja, ionako ve? optere?enu vlastitim problemima, koja se kre?e skliskim stazama sasvim druga?ijima od onih na koje su naa osjetila i mati?na znanost navikli.


Godinja vidovnja?ka predvi?anja

Rastuuje me vidjeti kako se oblak, manje ili vie poznatih vidovnjaka, pojavljuje na naslovnicama dobro-?itanih (i dobro pla?enih) ?asopisa i novina, predvi?aju?i doga?aje u narednoj godini. Iz hira sam po?eo prikupljati ta "proro?anstva", ako nita drugo samo da dokaem potpunu sljepo?u velikih vidovnjaka kada, motivirani bilo pohlepom ili eljom za priznanjem, pokuavaju prekora?iti vlastite sposobnosti.

Jasnovidnost tendira spontanosti i u ve?ini je slu?ajeva beskorisno da se netko na silu usredoto?uje ukoliko mu psiha ve? nije uskla?ena s tajanstvenim izvorom iz kojeg vidovnjaci izvla?e svoj dar. to je jo gore - predvi?anja znaju biti podvrgnuta pritisku zbog nastupa uivo pred publikom ili reporterove nestrpljivosti da ih zapie i ispuni zadani rok (uz malo sre?e, ne?e biti napuhana ili preuveli?ana kako bi dospjela na naslovnicu). U osamdeset posto slu?ajeva normalni ljudski paranormalni talenti ne funkcioniraju na taj na?in, i nikoga ne bi trebalo iznena?ivati da se ostvaruju samo ona predvi?anja koja su vidovnjaci naslutili vlastitom intuicijom.

U nastavku su predvi?anja koja je Jeanne Dixon napravila u oujku 1976., za jesen iste te godine. Odnose se na ondanje predsjedni?ke izbore:

* Jimmy Carter ?e biti izabran za predsjednika nakon tijesne pobjede nad Ronaldom Reaganom.
* I predsjednik Ford i Ronald Reagan ?e preivjeti pokuaje ubojstva. Vidim kako predsjednik hoda na otvorenom, te kako je pogo?en metkom ispaljenim iz gomile. Njegovo sivo odijelo je rastrgano rupom od metka, ali vidim da je tek neznatno ranjen.
* Zbog ovog pokuaja i unutarnjih neslaganja, predsjednik Ford ?e podnijeti ostavku
* Potpredsjednik Nelson Rockefeller ?e preuzeti Fordovu poziciju tijekom posljednjih mjeseci kampanje.
* Reagan ?e u listopadu biti predmetom pokuaja atentata koji ?e ga gotovo stajati ivota. Biti ?e spaen zahvaljuju?i iznimno pozornom agentu slube sigurnosti. Vjerujem da ?e se prije raditi o bombi u podrumu ili podzemnoj garai negoli o metku.
* Na Demokratskoj konvenciji do?i ?e do borbe izme?u Huberta Humphrey-a i Jimmy-a Cartera, i Carter ?e pobijediti zahvaljuju?i zavjerama i manevrima svih vrsta, a koji ?e i?i daleko izvan onoga to je uobi?ajeno u takvim slu?ajevima.
* Zdravstveni problemi ?e George-a Wallace-a izbaciti iz utrke za Bijelu Ku?u.

?itatelj moe vidjeti da su izuzev Carterove pobjede ostala predvi?anja pogrena. Pokuaj ugroavanja Fordovog ivota se ve? odigrao kada je g?a Dixon objavila predvi?anja. to se Carterove pobjede ti?e, nije trebala ne znam kakva vidovitost da bi se predvidjelo to dolazi nakon afere Watergate.

Ako bi o postojanju vidovitosti sudili, ili radili retrospektivu, oslanjaju?i se na predvi?anja Jeanne Dixon, mislili bi da je sve to samo prodavanje dima i magle. I ne samo to, ako bismo morali procjenjivati vidovnja?ke sposobnosti gospo?e Dixon, predloili bi joj da se radije uhvati pletenja!

Me?utim, ja to ne vidim na taj na?in. Ja vjerujem da je g?a Dixon pravi vidovnjak. To to se dogodilo u njenom slu?aju doga?a se onima koji shvate da u ultra-senzornom, ili duhovnom svijetu, istina ?esto bude pomijeana s laima, stvarno s halucinantnim, dok norme kojima reguliramo nae ivote i misli gube na vrijednosti.

Problem mnogih ljudi, posebice onih emocionalno uklju?enih u pojavu i nesposobnih na nepristranu prosudbu, je da oni odlu?e vjerovati kako je sve dobro i podrijetlom iz istog izvora. Iako vidovnjaci sve mogu primati na isti na?in, izvori mogu biti, i obi?no jesu, raznoliki, ne samo stoga to se nalaze izvan primao?evog uma, nego ponekad iz njega i izviru.

Neoprezan vidovnjak tada smatra autenti?nima mnoge poruke i vizije koje su lane ali opetovano pokazuju odre?en kontinuitet i sli?nosti.

Oni uklju?eni, kako u spiritualizam tako i u katoli?ki misticizam, su svjesni ovog fenomena. U spiritisti?kim se krugovima to naziva animizam (kada medij projicira vlastite misli kao da one emaniraju iz duha), a u katolicizmu se obi?no okrivi "an?ela tame koji se zamaskirao u an?ela svjetla", kako to apostol Pavao re?e. Upravo zbog toga sveti Ignacije Loyolski, utemeljitelj isusova?kog reda i jedan od najve?ih crkvenih mistika, u svojoj knjizi Duhovnih vjebi izjavljuje kako je iznimno opasno i?i kroz duhovni ivot bez upotrebe vlastitog prosu?ivanja.

Sama g?a Dixon, raspravljaju?i o temi podrijetla NLO-a (s kojima je kako tvrdi u kontaktu od djetinjstva) navodi sljede?e:

* Oni dolaze s neotkrivene planete u blizini Jupitera.
* Njihove namjere prema ?ovje?anstvu su dobre.
* Nau?it ?e nas kako iskoristiti prirodne energije, posebice snagu sunca.
* U brodovima je enska posada.
* Oni ?e se uskoro pojaviti pred naim vladama.

Sva ova predvi?anja nalikuju onima objavljenima od strane mnogih kontaktiranih, i ja ni ne sumnjam da su lana. Ne zato to je g?a Dixon prevarant, nego jer je i sama prevarena od tih sila, i u dobroj vjeri prijevaru prenosi na svoje ?itatelje. Detaljno ?u objasniti tko ili to obmanjuje kontaktirane.

Jedina stvar koja bi se mogla prigovoriti g?i Dixon vrijedi i za sve one koji svoje poruke proslje?uju institucijama, prijateljima, ili drutvu u cjelini, bez da se zaustave i zamisle nad njihovim izvorom. Njihova greka je to se odri?u uporabe vlastitih umova i djeluju u odnosu na purijus i intuiciju koji u svijest ulaze na mala vrata. Svata se moe dogoditi kada se netko odrekne vlastitog razuma, uklju?uju?i tu i obmanu percipijenta.

To je potpuno jednako radijskim interferencijama. Usred smo sluanja govora na odre?enoj stanici i iznenada, bez nae intervencije, za?uje se pjeva?. Ako glas govornika sli?i pjeva?evom, izlaemo se riziku da povjerujemo kako je potonji propjevao, dok su u stvari izvori obojice miljama udaljeni jedan od drugoga.

Sve gore navedeno moe se ?itatelju ?initi ?udno. To ide samo u korist potvr?ivanja fundamentalnog pitanja: u naem svijetu, naa stvarnost daleko je od toga da bude jedina koja postoji.

Ova misteriozna stvarnost sr je onoga to napredna parapsihologija pokuava izna?i. Od svog osnutka, parapsihologija je suo?ena s osnovnom dilemom, da li da prizna vanjske sile kao objanjenje za pojave koje proizvode vidovnjaci , ili da ustraje u tome kako su one nusprodukt svjesnih ili nesvjesnih umova sudionika. Ta je dilema podijelila znanstvenike u dvije skupine: transcendentaliste i animiste. Pomalo arogantno, animisti tvrde da su ortodoksni " parapsiholozi, a svoje oponente optuuju za herezu. Priznajem da sam i sam jedan od tih heretika, obzirom sam doao do zaklju?ka da paranormalne pojave, barem ve?ina zbunjuju?e vrste, ne mogu biti objanjene kao proizvodi ljudskog uma, bez obzira koliko mo?an taj um bio.

Osim toga, po?eo sam sumnjati da je "X energija", kako se ovih dana naziva, a koju animisti?ka kola ne priznaje za stvarnu, klju?na za objanjavanje mnogih ozbiljnih stvari koje se ti?u same biti ivota i svemira, stvari kojih se sveta teologija samo dotakla, a i to ne ba na uvjerljiv na?in. Transcendentalisti?ki parapsiholozi, s druge pak strane, imaju tendenciju da se zanesu iracionalnom ezoterijom, i rastjeraju sve one s vie ili manje kartezijanskim znanstvenim pristupom. Bez sumnje, ?ista ezoterija je djelomi?no rjeenje, premda jedno ekstra-racionalno, misterije koja nadilazi stvarnost koju moemo razabrati naim osjetilima. ?ovjek, racionalno bi?e, ne moe se povinovati ezoteriji ili rjeenjima do kojih se dolo intuicijom ili iluminacijom.

Ezoteri?no znanje moe dati, i doista je dalo, velik doprinos razvoju ljudskog roda. ?ak je i svjesnost o prirodnim zakonima bila proizvod izravne intervencije ove "X energije", ali budu?i da je toliko kompleksna i neupravljiva racionalno?u i logikom, njene intervencije su ?esto zbunjuju?e, obmanjuju?e, pa ?ak i tetne za ?ovjeka. Ne bi nas onda trebalo iznena?ivati da su okultne doktrine ?esto beskorisne, apsurdne i me?usobno kontradiktorne. Parapsihologija, stoga, najbolje moe sluiti napreduju?i dokle god je to mogu?e isklju?ivo slue?i se snagom razuma, bez tovanja onog to su neki Prosvijetljeni ili neki drugi mogu?e rekli u bilo kojem trenutku vremena. Me?utim, uvijek trebamo imati na umu da je to to ti Iluminati govore, proizvod njihove povezanosti s "onostranim", kako van-dimenzionalnim tako i van-vremenskim. Sred njihovih besmislica postoje iskre mudrosti koje nas mogu dovesti na trag velikih otkri?a.

Koji je onda bolje put slijediti, transcendentalizam ili animizam? ?itatelj je u najboljoj poziciji da prosudi.

Animizam je sasvim u pravu kad inzistira na beskrajnom kapacitetu uma, te svim fenomenima, bez obzira koliko natprirodni bili, pokuava priiti ljudsko lice. ?injenica da su se stolje?ima stvari u?injene fizi?kim/mentalnim snagama pripisivale nadnaravnim silama, samo osnauje animisti?ki stav. Me?utim, racionalizacija za koju animisti smatraju da je objanjenje tako?er bi trebala izazvati da shvate kako postoje i ve?i fenomeni od onih koje je mogu?e proizvesti ljudskom psihi?kom aktivno?u. Ako bi bili prisiljeni priznati njihovu logiku, onda takvi fenomeni uistinu mogu biti proizvedeni od strane ljudskog uma, a ako je tako, time bi otvorili jo ve?u konzervu crva. Kompletan uspostavljeni kozmi?ki poredak i logika po kojima ?ovje?anstvo ivi bi propali ukoliko se pretpostavi da je ljudski um, protuslovno, nelogi?no, i protiv svoje volje, sposoban unititi svijet i ?ovje?anstvo s njim.

Transcendentalizam stavlja parapsihologiju na istu razinu kao i povijest, teologiju i filozofiju i prua joj opsenost koju nijedna od ostalih nije postigla: povijest zbog svojih kratkovidnih analiza pukih ?injenica izdvojenih iz ireg konteksta pozadinske evolucije ?iji su dio, a teologija i filozofija jer su to subjektivne vjebe uma, bez veze s realno?u.
Dok se teologija uruava, sumnjaju?i ili negiraju?i ono to je vjekovima snano zagovarala, te povla?i sa sobom i na koncept Boga, transcendentalisti?ka parapsihologija ne samo da nam daje novo tuma?enje Biblije (njeni znanstvenici nikada nisu uspjeli objasniti i ista?i razlike me?u druga?ijim psiholokim reakcijama koje se neko? nazivalo "inspiracija"), nego i nove kreativne i vladaju?e sile, koje su manje antropomorfne, a vie dijelom svemira.

Parapsihologija je uvelike doprinijela demitologizaciji. Ona ulazi u polje teologije i spaava mnoge doga?aje koje religija smatra svojim vlastitima. ?ine?i to, ona potkopava religiju, a rast gradova se nastavlja. Moderni neboderi i prodajni centri danas stoje na mjestima gdje su neko? bile druge gra?evine, dok ih tijek vremena nije unitio. Pred Crkvom su teka vremena ukoliko njezini vo?e nastave braniti uvjerenja koja su znanstvena dostignu?a dokazala lanima ili ?ak i tetnima.

Parapsihologija je, ?ak i vie nego psihologija, duboko zagrabila u misterij religije i kri ju iznutra.


Ukazanja

Gore navedeno moe se sresti u religijskom fenomenu ukazanja vie negoli u bilo kojem drugom. Devetnaest je stolje?a Crkva nemjerljivo polagala na ovaj fenomen, i mnoga fundamentalna vjerovanja kr?anstva zasnovana su na njemu.

Parapsihologija se ozbiljno bavila ovim fenomenom, te je bila me?u prvima koji ?e privu?i pozornost na njega. Koncem 19. stolje?a, Drutvo za psihi?ka istraivanja (Society for Psychical Research) iz Londona, anketiralo je 17.000 ljudi pitaju?i ih dali su ikada svjedo?ili ukazanju. Deset posto ispitanika odgovorilo je potvrdno.

Prije ovog istraivanja bila je provedena studija od strane triju velikana povijesti Parapsihologije: Gurney-a, Podmore i Meyers-a, a summa sumarum koje je objavljen 1886. pod nazivom Phantasms of the Living (Utvare ivu?ih). Me?utim, najdetaljnije istraivanje proveo je 1943. jedan drugi parapsiholog, G.N.M. Tyrell, i naslovljeno je Apparitions (Ukazanja). Iako je knjiga daleko od otkrivanja izvora misterija, vrijedan je diskurs o razli?itim vrstama ukazanja kao i oslonac za ideju kako mnoga od ukazanja koja Crkva smatra autenti?nima (izvedena od Boga ili drugih svetih likova), to ustvari nisu.

Ovo ne bi trebalo uzeti u obzir kao moj ikonoklasti?ki stav, ve? kao logi?ku dedukciju ka istini. U ovoj knjizi ne namjeravam i?i u dubinu toga to parapsihologija ima za re?i o tom pitanju. Zainteresirani ?itatelji mogu konzultirati moju knjigu Parapsihologija i religije za vie na tu temu. Jedino bih elio ukazati na zna?aj discipline u odnosu na nove stavove koji su se rodili u milijunima umova.

Autori kao to su Vincent Gaddis, Leo Talamonti, Raymond Drake, Peter Kolosimo, Erich Von Dniken, Jacques Vallee, John Keel, Jacques Bergier, R. Charroux i Aime Michel, Paul Misraki, itd., iako ne parapsiholozi u najuem smislu, ipak su, kad prezentiraju svoje teorije zalaze?i u podru?je transcendentalizma, pod utjecajem otkri?a do kojih su doli striktno metodoloki parapsiholozi.

Crkva je ovih dana postala opreznija kada se radi o priznavanju bilo koje vrste vizija i ukazanja. U slu?ajevima koji imaju veze s ukazanjima, Crkvene vlasti ?e se gotovo a priori izjasniti s "ne". Da su se ukazanja u Lourdes-u ili Fatimi dogodila danas, vatikanski dunosnici bi im gotovo sigurno zanijekali bilo kakvu vjerodostojnost, a pogotovo ne bi poticali izgradnju svetita ili neke druge oblike tovanja.

Plime i oseke Parapsihologije ispiru hramska stepenita. Prije nekoliko godina, panjolski isusovac otac Carlos M. Staehlin, objavio je knjigu u kojoj propituje uvjerenja o ukazanjima koja se do tada smatralo neoborivima. panjolske crkvenih vlasti, pod pokroviteljstvom i blagoslovom diktatora Franca, odmah su osudile knjigu i povukle ju s polica knjiara i knjinica.

No sumnje oca Staehlin-a o ukazanjima i "?udesnim" doga?ajima proirile su se na druge crkvenjake. Kod mnogih od njih, u Fatimi, Lourdes-u, a i kod drugih autenti?nih ukazanja, bilo je mnogo osobitosti dobro poznatih u Parapsihologiji. Te osobitosti se ponavljaju u ukazanjima koja nemaju nita sveto u sebi, a u vezi kojih postoji jo mnogo stvari koje treba re?i. Evo nekih od njih:

* U po?etku je ukazanje neprecizno i nejasno, postaje sve jasnije definirano kasnije.

* Ukazanje je ?esto u po?etnoj fazi nepotpuno: "Slika je bila nepostojana. Bilo je nakoeno. Sv. arhan?eo Mihael pojavio se kao dijete s dugim, lopatastim noktima. To je imalo malena krila koja nisu bila sasvim povezana s le?ima. Dijete je grozno izgledalo. Djevica nije imala stopala." (Svi ovi detalji su iz poznatih ukazanja iz Garabandala u panjolskoj, 1961-65.)

* Ukazanje je popra?eno eksplozijom ili glasnim zvukom. U Fatimi, jedna od svjedokinja, Lucija, rekla je da, kad se Djevica razila, "Bilo je to poput uzlijetanja udaljene rakete." Mnogo puta tako?er bude uo?en zvuk elektri?nog zujanja.

* Ukazanje uslijedi nakon pojave vatrenih kugli ili svjetala na nebu. Ponekad se svjedo?i ?udnim oblacima, prije ili poslije ukazanja.

U Garabandalu su, na primjer, vi?ene vatrene kugle, a Djevica je objasnila, "Ja u toj vatri do?oh da te posjetim."

* Ukazanja nalau izvravanje neobi?nih radnji, poput utrkivanja naokolo, sklizanja po zemlji, bacanja na stijene ili po tlu, hodanja uokolo s podbo?enim nogama, zauzimanje bolnog poloaja za promatranje pojave (kao to se dogodilo u Garabandalu), jedenje trave (kao u Lurdu), te levitiranje kroz zrak samo da bi se opet prizemljilo, a zatim naglava?ke isko?ilo kroz prozor ostavi visjeti za stopala (kao to je bio slu?aj u Ladeira-i, u Portugalu).

* Neke su vizije potpuno subjektivne ili halucinantne: Svjedoke se moe vidjeti u ekstati?noj pozi, svaki zagledan u drugom smjeru. Mnogo puta ukazanje mogu samo oni vidjeti.

* Primanje poruka u kontradikciji sa sadrajem drugih poruka ili znanstvenim ?injenicama.

* U sagledavanju vizija na otvorenom primije?eno je da je odje?a, koja bi po svim pravilima trebala biti promo?ena od kie ili zamrljana blatom, potpuno ?ista i suha.

* Tu su gotovo uvijek predvi?anja velikih katastrofa, ne samo za doti?nu regiju ili zemlju, ve? i za cijeli svijet. Kraj svijeta ?esto bude spominjan.

* Manja predvi?anja su obi?no prili?no to?na, no velika predvi?anja obi?no zakau (to uzrokuje da pojava i njezini svjedoci potpuno izgube kredibilitet).

* Zanimljiv detalj vezan uz ovaj fenomen je da se ne?e drati obe?anog pojavljivanja. ?ini se da uiva u odga?anju, i obi?no ima nezadovoljavaju?e objanjenje za svoj nedostatak to?nosti.

?esta su istinska iscjeljenja, i to ne samo kod vjerskih ukazanja.

* Vrlo ugodne ili loe mirise ?esto se moe opaziti.

* Tako?er je zanimljiva i pojava smrtnih slu?ajeva me?u svjedocima ubrzo nakon to su vidjeli ukazanja. Te smrti obi?no budu u obliku tekih nesre?a, ?esto povezane s automobilima.

* Nije neobi?no da svjedoci osje?aju velike krajnosti hladno?e ili topline.

Mnogo se vie detalja moe dodati na ovaj popis ?injenica koje se odnose na ukazanja. ?ini se da su neke od ovih ?injenica toliko zagonetne da ?ak i parapsihologija, koja bi trebala biti imuna na takve doga?aje, odlu?i ignorirati poteko?e koje one predstavljaju.

Ista se stvar dogodila godinama unazad u psihijatriji kada je ova naila na oblik ludila toliko ?udan da je odlu?ila ne uklju?iti ga u svoje tekstove u nadi da ?e ga preuzeti neka druga znanost. Tu mislim na ozbiljne slu?ajeve "demonske opsjednutosti.

Psihijatrija najbolje zna kako se nositi sa slu?ajevima opsesije ili pseudo-opsjednutosti, zajedno s beskona?nim formama u kojima se pojavljuju. Ali kada se ispostavi da je pacijent sposoban hodati po stropu, ili da moe lebdjeti u zraku (kao to je vi?eno u Istjeriva?u ?avola /The Exorcist/), ili u mogu?nosti pogoditi najdublje misli nazo?nih dok na sve vjerske stvari reagira nasilno (i opasno), psihijatrija obi?no ustupi mjesto teologiji.

Teologija, koja vodi brigu o stvarima te vrste ve? stolje?ima, ?ini se jo uvijek to ?ini, samo sada je zatvorenik vlastitih dogmi koje su je dovele do lu?a?ke koulje. Velik broj parapsihologa onda slijedi njihov primjer i okre?u le?a sloenim paranormalnim doga?ajima. Jednostavno ih ignoriraju.

Jedan od tih fenomena, koji se danas doga?a u irokom opsegu, je spontano "pojavljivanje ni od kuda." Ta odre?ena vrsta ukazanja nairoko je odstranjena iz onih vrsta o kojima smo raspravljali, a koje su opipljive. Kod ove vrste, me?utim, u igru ulaze ljudi koji su vie ili manje normalni, premda njihova provenijencija i ivotna povijest znaju biti sjenoviti. ?ini se kako su to ?ovjekolike materijalizacije odre?enih energija koje su od klju?nog zna?aja za deifriranje najvanijih zagonetki ivota i svijeta.

Adepti spiritisti?kih doktrina automatski ?e pomisliti na duhove, a NLO-entuzijasti na vanzemaljce. Iako je istina kako je ovaj tip ukazanja povezan s NLO-ima, osobno ne vjerujem da su to niti "duhovi" niti "vanzemaljci" u najuem smislu.


(UPOZORENJE: Osjetljivi i lako prijem?ivi ?itatelji trebali bi presko?iti sljede?e poglavlje zbog njegove opsjeda?ke snage. Treba imati na umu da su halucinacije i opsesije same po sebi vrlo stvarne i mogu biti vrlo tetne, iako njihov sadraj u biti nije stvaran).


"Ljudi u crnom" i ostali ?udaci


O ?emu se tu radi? Rije? je o rastu?em broju slu?ajeva u kojima se, naizgled niotkuda, pojavljuju zagonetni ljudi, te pokazuju interes za istraivanjem odre?enih vrsta fenomena, posebice onih koji imaju veze s bilo ?ime misterioznim, magi?nim ili vanzemaljskim.

Ovisno o okolnostima, obrasci ponaanja tih ?udnih bi?a mogu biti zbunjuju?i. Postoje ipak odre?ene konstante koje bi se moglo saeti ovako:

* Njihov naj?e?e preuziman fizi?ki oblik je onaj tamnoputih orijentalaca niska stasa. U gradovima su u?estalo vi?ani sa sun?anim nao?alama. Drugi somatoloki tip kojim se slue je visok, blijed, i pomalo povu?en nordijac.

* Nose crnu, naizgled novu odje?u, i obu?u neizlizanih potplata. Ponekad je tkanina njihove odje?e ?udna i potpuno druga?ija od naih. Kada ovom vrstom manifestacija obiluje odre?ena regija ili mjesto, susre?emo uobi?ajene svakodnevne odjevne detalje (tj. odre?eni tip koulje ili cipela).

* Kada se koriste vozilima, to obi?no budu ona skuplja, po mogu?nosti crne boje i naizgled nova, iako marke ili modeli mogu biti zastarjeli.

* Mnogo puta ne koriste nikakva vozila i pjeice se pojavljuju usred no?i. Kada im do?e vrijeme za odlazak, normalno odetaju dok ne nestanu u tami. Znali su se, tako?er, pojaviti ljudima na ku?nom pragu usred pljuska, ili lagano odjeveni po hladnom vremenu.

* Pitanja koja postavljaju ?esto su besmislena i od male vanosti. U nekim slu?ajevima su pokazali interes za djecu iz ku?anstva ili susjedstva, a posebice ukoliko je tamo bilo paranormalnih doga?anja.

* Znali su prijetiti do te mjere da i udare ljude koje su posjetili. U tim su slu?ajevima posjete bile sa svrhom, obi?no da kau pojedincima da ne raspravljaju odre?eni incident s drugima ili da im ovi predaju neki njima vaan artefakt.

* Ukoliko ih se dobro tretira, reagiraju pozitivno. Ako se s njima neuljudno postupa, mogu nasilno reagirati nejasnim prijetnjama smr?u.

* Oni su veliki laovi i njihovim naputcima ne treba vjerovati. Kad se pokuavalo do?i do njih, ?esto se doga?alo da predo?ena adresa ili organizacija ne postoje.

* Opetovano posje?uju odre?ene obitelji ili krajeve. U stvari, jedna od njihovih naj?e?e koritenih oprotajnih fraza je: "Vidjet ?emo se opet."

* Kada imaju poruku za predati, ona je ?esto vrlo svjetovna i priprosta.

* Sebi odabiru ili vrlo uobi?ajena ili vrlo rijetka imena, priblino sli?na imenima, kako poznatih povijesnih li?nosti, tako i poganskih boanstava.

* Vole se predstavljati kao pripadnici oruanih snaga, policije ili bilo koje respektabilne organizacije.

* Mogu se odlu?iti "posvojiti" osobu koju posjete, pruati joj, ili mu, zatitu, pomagati kod financijskih problema, ili prenositi savjete o svemu i sva?emu. Ali tako?er se zna dogoditi da doti?nu osobu, od tog trenutka nadalje, na razli?ite na?ine po?nu uznemiravati.

* Njihov elementarni na?in izazivanja neugodnosti je putem telefona, ponekad da bi prijetili, ili jednostavno nazvali i prekinuli. U nekim su se slu?ajevima za ovakva uznemiravanja sluili i potom.

* Neuobi?ajeno su vidoviti i ?esto poga?aju to drugi misle, me?utim, njihova bistrina je nedosljedna. Krenuvi u potragu za dokumentom, slue?i se pritom nasiljem i lukavtinom da ga dobiju, zanemarili su uz njega uzeti i kopije.

* U nekim prilikama su pokazali izuzetnu vjetinu pri ulasku u zaklju?ane sobe, dok u drugim slu?ajevima ne mogu, ili ne ele, u?i ukoliko se na?u pred zatvorenim vratima.

* U posljednje se vrijeme nakupilo mnogo slu?ajeva gdje ljudi pokupe autostopera. Automobil se zaustavi i pokupi dekintiranog putnika, i to puno ?e?e vrlo mladog. Povede se razgovor, obi?no oko ?ovjekovog moralnog i ekolokog unitenja planeta. Ukoliko bude upitan odakle je, putnik ?e tvrditi da nije s ovoga svijeta, te ?e se identificirati kao izvanzemaljski ili nebeski lik uklju?uju?i tu i Krista. ?esto se dogodi da se nakon nekog vremena voza?, zaintrigiran svojim suputnikom, okrene obra?aju?i mu se i otkrije da ovoga vie nema! Ponekad sigurnosni pojas i dalje bude pri?vr?en.

* Jedna zajedni?ka crta ove vrste "ukazanja" s drugima je da se i jedna i druga nakon nekog vremena prestanu manifestirati.

Ovdje su neki primjeri u kojima ?itatelj moe vidjeti kako se sve te okolnosti isprepli?u.

Nuria je prekrasan gradi? u katalonskim Pirinejima, u kojem se ve? dugi niz godina, u organizaciji panjolskog magazina Karma-7, odrava konvencija parapsihologa. Tijelo i dua ovih susreta je bio moj dobar prijatelj Jose M. Armengou, urednik ?asopisa i autor desetak knjiga - sve u svemu, besprijekoran novinar. Iz njegove knjige Extranas Historias de un Periodista (?udne pripovijesti jednog novinara), ovo je bilanca doga?anja s konvencije iz 1973.g.

Sumnjiv lik se u posljednjem trenutku pridruuje ostalim sudionicima koji su, za razliku od njega, bili dobro poznati osoblju magazina. Obzirom je panjolska jo uvijek bila pod diktaturom, misli koje se odnose na odre?ene teme bile su poprili?no "regulirane". Armengou je htio biti siguran da lik nije dravni slubenik koji bi im mogao izazvati probleme s vlastima.

Budu?i da je sumnjivac bio mladi? bez poznatih prijatelja, Armengou je zamolio mladu damu kojoj je vjerovao i koja je poznala osoblje ?asopisa, da mu bude pratnja. Mlada dama je ispala izvrstan dvostruki agent. Ono to slijedi saetak je duga?kog izvje?a koje je predala Armengou:

On je vegetarijanac. Ne pije i ne pui; pije jedino litre i litre mlijeka. Ne eli plesati na bilo to sporo ili moderno. Nije bilo na?ina da ga nagovorim da u disku plee sa mnom.

Kae da je iz Barcelone i dao mi je svoju adresu. Ima 43 godine, neoenjen je, i samostalni elektroni?ki inenjer s vlastitim du?anom.

Svaka dva do tri sata istovremeno je uzimao tabletu i kapsulu rekavi da mu je to za ivce. Ne vidim kako to moe biti obzirom je tako staloen.

Govori katalonski, panjolski i engleski, kao i francuski, talijanski, njema?ki i druge jezike, kae on. Sino? smo izali pozvala sam ga u etnju. Bilo je hladno i ja sam ga primila za ruku; on moju nije ni pokuao primiti. Kurtoazno ju je izvukao. Tada sam ga pitala da li je oenjen ili ima djevojku.

Pomalo mi je ponos bio povrije?en zato to me na povratku nije htio primiti za ruku. Kad smo stigli do njegovih vrata, pokuala sam mu u?i u sobu da okon?amo ve?er uz razgovor, ali me odbio rekavi da je jako umoran.

To mi se nikada nije dogodilo! Tada sam ga, na desetinku sekunde, iznenadila poljupcem u usta. Bilo je to kao ljubim le! Kako ?udno! Nikad ga vie ne bih ni u obraz poljubila. Istog trena je pobjegao od mene i zalupio mi vrata u lice.

Otila sam dublje pitaju?i ga za miljenje o vidovnja?kim zapisima i drugim temama. On je odgovorio: "Iznaao sam mnoga rjeenja, raspleo mnogi misterij i iskusio mnoge fenomene, ali jo nije vrijeme za javno objavljivanje mojih nalaza. Moda na sljede?oj konvenciji budem u?esnikom simpozija."

Primijetila sam da zna naiskap popiti ?au mlijeka ili soka od naran?e, i ve?eras sam odigrala prljavu igru. Na baru je naru?io svoju naran?adu, a ja din, dok nije gledao, ulila sam svoj din u njegovo pi?e. Pozlilo mu je, ali nije samo problijedio kako bi i drugi. Unato? njegovoj blijedoj koi, postao je svjetlo crven. Rekao mi je da mu je zlo, i da ide natrag u svoju sobu.

Stvari se nisu mogle bolje odvijati! Otila sam s njim i on stvarno nije mogao stajati na nogama. Ali sam barem na kraju ipak dospjela u njegovu sobu! Kad smo stigli, prva stvar koju je u?inio je da je otiao do no?nog ormari?a i progutao tabletu potpuno druga?iju od onih koje je ina?e uzimao. Pao je na krevet, i pet minuta kasnije ustao kao da se nita nije dogodilo. Tih pet minuta bilo mi je dovoljno da pregledam to sve ima u sobi: treperavi tranzistorski radio ili ure?aj za emitiranje, vrlo lijepu metalnu kutijicu u kojoj se nalazilo neto nalik baterijama, prekrasno srebro jednodijelno skijako odijelo, primjerak meko uvezene knjige s naslovom Our Extraterrestrial Forbears (Nai izvanzemaljski preci) Robert-a Charroux-a i tvrdo ukori?enu kopiju Giants and Their Origin (Divovi i njihovo podrijetlo) Louis-a Carpentier-a. Tu je bio i magnetofon, ali druga?iji od bilo kojeg, koje sam dosad vidjela, s kazetama manjim od onih koje ina?e koristimo.

O, da, spavao je bez jastuka i pokriva?a, no to nije neobi?no budu?i da hotel ima izvrsno grijanje.

Trenutak prije nego to se probudio, u?inilo mi se da je skala na radiju zasvijetlila i po?ela zujati. Na se ?ovjek probudio i njegova prva reakcija bila je da me pogleda pun bijesa. Uplaila sam se. Moete li zamisliti da se bojim biti u sobi ?ovjeka koji je, unato? njegovoj blijedosti, bio visok, lijep i pristojan? Pa, bojala sam se. No on je odmah reagirao i ispri?ao se. Sjeli smo na krevet i po?eli razgovarati s ve?im me?usobnim potovanjem nego prije.

Podsjetila sam ga da smo se dogovorili snimiti neke vidovnja?ke zapise. On je oklijevao, tvrde?i da mu je magnetofon ostao bez baterija, a da je dodatni komplet za radio. Rekla sam mu da ?u oti?i po svoj i on je pristao.

Otila sam u svoju sobu, razodjenula se i obukla spava?icu. ?ak bi i naj?udniji frajer imao komentar na moj trijumfalni ulazak, no on, ugledavi me nije rekao nita.

Bezuspjeno smo napravili vidovnja?ke snimke, pokuavaju?i i drugi i tre?i put. Ponudio me ?aom mlijeka (naravno!), ali ja sam po?ela osje?ati mu?ninu - uznemirenost, ?ak.

Mislila sam kako je ?udno da se nita nije pojavilo na traci - mislim nita. Ni pozadinska buka, ni mehani?ki zvuk samog ure?aja. Nadam se da mi magnetofon nije ote?en. Morat ?u provjeriti kasnije.

U saetku, on je vrlo, vrlo ?udan frajer, no ravnoduan prema svemu, pa ?ak i prema eni koja mu se nabacuje! U osnovi je on gun?alo, ali kad shvati da je tako nastoji to, s vrlo malo uspjeha, prikriti. Mora da ima dosta novca, sude?i po njegovoj odje?i i ure?ajima.

Moda mu je dosta ivota. Moda je ?ovjek koji ima sve, ali je u potrazi za ne?im onkraj toga.

Na konferencijama i seminarima samo zapisuje i uti. Ne mislim da ?e konvenciji izazvati ikakve probleme.


To je kompletan izvjetaj mlade Mate Hari.

Za vrijeme ve?ere, prila je Armengou rekavi: "Na ?ovjek je nestao!"

To je, zaista, i bio slu?aj. Organizatori konvencije pokrenuli su potragu za njim po cijelom hotelu, bez uspjeha. Obzirom grad Nuriu nije jednostavno napustiti (postoji samo lokalni vlak koji par puta dnevno prometuje izvan sezone), nadziranje ne?ijih dolazaka i odlazaka je lako, jedino ukoliko se, natovaren kov?ezima, ne odlu?i na pjea?enje preko planina. Nijedan vlak nije vozio od kad je primije?en njegov nestanak, a organizirane su i strae. ?ovjek je jednostavno ispario.

Kada su, po svretku konvencije doli u Barcelonu, prva stvar koju su u?inili bilo je da se upute na adresu koju je ?ovjek dao. Nali su prazan stan.

Armengou je zavrio svoju pri?u izjavom: "S vremena na vrijeme, elja za znanjem cijele istine, moe nas u?initi pomalo paranoidnima..."

U cijelosti se slaem s Jose-om M. Armengou.

Godine 1972., Portoriko je doivio veliku erupciju NLO-a. Epicentar erupcije bio je gradi? Adjuntas, u oto?koj sredinje-zapadnoj regiji. Svake se no?i moglo vidjeti tajanstvena svjetla na nebu koja su izvodila sva mogu?a izvijanja i okrete, samo da bi odmah iza toga naglo nestala kao to su se pojavila. U listopadu iste godine, u crkvi u Adjuntasu se pojavila slika Krista projicirana na zavjese koje su sluile kao pozadina za oltar.

Vidio ju je poprili?an broj stanovnika i svjedo?io joj i sam sve?enik. Ukazanje je trajalo nekoliko sati.

Me?utim, incident koji me stvarno zainteresirao, a koji se, to je samo po sebi zanimljivo, odvijao u isto vrijeme kad i vi?enje u Adjuntasu, zbio se u gradu San Juanu. Kaem "zanimljivo" kako bi izbjegao re?i "razumljivo", obzirom u mom umu nema ni mrvice sumnje kako prije opisan doga?aj, i ovaj koji slijedi, dijele isti osnovni izvor.

Ovo sam izvukao iz izvjetaja koji je sastavila vrlo ozbiljna skupina istraiva?a pod vodstvom Sebastiana Robirou-a, inenjera i autora izvrsno dokumentirane knjige o vi?enjima NLO-a u Portoriku, Dominikanskoj Republici i Kubi, naslova NLO Manifest:

Gospo?u D.L.I. je, ili 20., ili 21. studenog 1973., u uredu posjetilo "?udno bi?e". G?a D.L.I. radi u agenciji za zapoljavanje.

Oko 15 sati, dok je izvravala svoje dunosti uredskog recepcionara, uao je ?ovjek prosje?ne visine u potrazi za poslom. Automatski je sjeo nasuprot nje i po?eo govoriti o "stranoj moralnoj krizi koja potresa Zemlju". Ispo?etka nije obra?ala puno pozornosti, ali postupno se sve vie zainteresirala za stranca. Dok je ovaj govorio, ona je primijetila kako nosi odje?u toliko novu da "se ?inilo kao da ju je izvadio ravno iz kutije". Nosio je "tamno, tamno crne hla?e" i bijelu koulju od nepoznatog materijala. Njegove cipele su tako?er bile crne i vrlo sjajne. Kravata je bila crna sa sme?im prugama. No, ono to je se najvie dojmilo bile su njegove ruke. Bile su vrlo duga?ke, i zavravale izrazito dugim prstima i lijepim akama. Bio je plavokos s modernom frizurom, no ne ba guste kose. Njegove o?i su bile normalne, njegove usne tanke, a ten porculanski gladak kao kod lutke iz izloga. Ona jo nikada nije vidjela nekoga tako savrenih crta lica. Svjedokinja se ne sje?a pojedinosti razgovora.

Osje?ala je posebnu privla?nost prema tom ?ovjeku unato? njenoj dnevnoj izloenosti desecima ispitanika. Teme o kojima se raspravljalo bile su moralne prirode, poput ratova, ekologije, pobuna, s naglaskom na postojanje "boljih svjetova od ovoga". ?ovjek je govorio polako "mjeavinom engleskog i panjolskog jezika s ?udnim naglaskom nesvojstvenim nijednom od njih". ?ovjek re?e kako bi, da samo pucne prstima, mogao u?initi da ona sve zaboravi. Rekavi to, pokrene se na odlazak s rije?ima: "Mi ?emo se uskoro ponovno sresti."

Svjedokinja je uvjerena da je posjetitelj bio ili "lu?ak, ili ?udno bi?e od negdje drugdje." On je bio taj koji je kontrolirao razgovor od samog po?etka, i otkako je sjeo nijednom nije pokazao interes za posao koji je navodno traio.

Jo jedan slu?aj moe pruiti ?itatelju potpunije razumijevanje niza ?udnih ukazanja kojih ?ovje?anstvo, posebice u razvijenim drutvima, postaje svjesno.

Pono? 14.-15. rujna, 1975. To?no vrijeme: 00:30 h. Mjesto: selo Teba u pokrajini Malaga, panjolska. Protagonisti: Carmen Romero Escalante (13 godina stara) i Angeles Morales (14 godina).

Mala Carmen ?avrljala je sa svojom prijateljicom Angeles na vratima njene ku?e (ljetne vru?ine jo su bile pri punoj snazi u regiji Malage) kada su obje svjedo?ile kako maleni predmet veli?ine ljenjaka prepun sjajnog svjetla lebdi prema tlu.

"Gle! Kako je lijepo!" Carmen re?e.

"Ma! To je samo komad srebrnog papira, ili ne?ega", odgovori Angeles. Ne govore?i nita dalje, okrene se u ku?u i po?e u krevet. Posljednje ?ega se sje?a je kako se Carmen saginje da ga pokupi.

U 00:45, Carmenin djed (s kojim je ivjela) izaao je vidjeti zato jo nije dola. Uputio se do Angelesine ku?e, te mu je ona rekla da ju je maloprije ostavila vani. Obavijetena je Guardia Civil (panjolski ekvivalent dravne policije), i iste no?i je organizirana potraga s ciljem da pro?eljaju regiju. Mnogi mjetani su sudjelovali, a koristili su i pse traga?e.

Potraga se pokazala jalovom unato? ?injenici da je Carmen trailo cijelo selo Teba, plus policijske snage iz cijele pokrajine.

U 22:30h sljede?e no?i, to?no 22 sata nakon nestanka, Carmen je vi?ena kako ulazi u mjesto dre?i za ruke mukarca i enu. Njihove fizi?ke osobine bile su ove: mladi, blond, visoki, leerno odjeveni. Oboje su drali djevoj?icu za jednu ruku ljubazno se ophode?i prema njoj. U to vrijeme nije bilo nikoga na ulici da ih vidi. Kada su stigli pred Carmeninu u ku?u, mladi? joj re?e: "Uskoro ?emo se ponovno sresti".

Pritisnuta pitanjima, djevojka se nije sjetila ni?ega iz proteklih 22 sata. Sve ?ega se sjetila bjee kako se saginje da pokupi sjajnu svjetle?u loptu. Ostatak memorije je praznina.

Vrlo zanimljiv detalj, u ovom slu?aju, previdjeli su oni koji nisu svjesni kompleksnosti ogromne sile koja je ovdje na djelu. Dan dva nakon Teba incidenta, kada je ovaj stekao nacionalnu pozornost i opsenu radio i TV pokrivenost, dvoje se stranaca, ?iji je opis savreno odgovarao onom emitiranom diljem panjolske, kroz Tebu provezao u crvenom automobilu.

Moemo samo zamisliti zaprepatenje sela. Ljudi su u strahu skupljali djecu. Guardia Civil alarmirala je sve uprave i cestovne patrole. Za par sati dvojac je pritvoren u selu Campillos. Mala Carmen, puna o?ekivanja, odvedena je na pozitivnu identifikaciju. Nakon to ih je vidjela, sve to je rekla bjee, "Nisu oni."

Par stranaca imao je savreno uredne putovnice i mogli su dokazati kako su na dan nestanka bili u Parizu. Mediji su izvijestili da je sve u redu, i o tome se vie nije govorilo. Dvoje stranaca je, nakon opetovanih isprika Guardie Civil, nastavilo svoje putovanje.

Nisam uvjerenja da su stvari tako jasne kao to bi Guardia Civil to htjela, tovie, nisu se pokazale takovima u drugim slu?ajevima. Postoji mogu?nost da je sve bila samo slu?ajnost, ali tu je i mogu?nost da samo sat kasnije osumnji?enima na Iberijskom poluotoku ne bi bilo ni traga. Samo jo jedna nelogi?na ?injenica u ovom beskrajnom nizu nelogi?nosti. Ne smijemo zaboraviti da je u osnovi parapsihologija upravo to; prou?avanje doga?aja kojima manjkaju znanstvena ili logi?ka objanjenja.


Razgovori s mrtvima

Ove manifestacije nalik su onima koje uklju?uju NLO-e. Postoje isto tako i druge manifestacije, bez ikakvih vjerskih konotacija, razli?ite od grupe onih koje sam prije opisao, iako su im odre?ene karakteristike zajedni?ke.

Ovi o?ito inteligentni entiteti, ili energije, manifestiraju se na razli?ite na?ine. Ponekad preuzmu izgled obi?nih ljudi s kojima se mogu voditi razgovori o svakodnevnim stvarima. No kada netko pokua ponoviti druenje s njima, sazna da je osoba mrtva ve? nekoliko mjeseci ili godina.

Mjesecima se me?u posadom zrakoplovne kompanije Eastern Airlines pod uobi?ajeno znanje podrazumijevalo kako se nekoliko ?lanova posade, koji su 1972. poginuli u nesre?i kod Everglades-a, na putu iz New Yorka u Miami, pojavljuje na letovima drugih Eastern-ovih zrakoplova (detalji se mogu prona?i u djelu Johna Fullera, Duh leta 401/eng. The Ghost of Flight 401/ ). Kao to mi je jedan Easternov zaposlenik rekao, u po?etku je osoblje odbijalo povjerovati u to, no neki od njih ?e kasnije svjedo?iti materijalizacijama kapetana i njegovih ?asnika. Izgledali bi isto kao i kada su bili ivi. Obra?ali se drugima koje su poznavali, leerno bi razgovarali s putnicima koji su sjedili pored njih, a ?ak i predvi?ali budu?e doga?aje koji su se ticali kompanije ili odre?enog zrakoplova.

U jednom slu?aju, svjedoci su vidjeli kapetana kako mirno sjedi na sjeditu u stranjem dijelu zrakoplova. Kada ga je stjuardesa o tome obavijestila, pilot se uputio prema krmi provjeriti je li to doista njegov stari prijatelj, no duh je nestao. Niti jednom putnici nisu primijetili da imaju posla s mrtvim ljudima. Njihov ten, izgled, odje?a i govor bili su potpuno normalni.

Slijedi slu?aj u kojem osobno mogu jam?iti za integritet protagonista.

Direktor velike radio postaje u Mexico City-u pozvao me na stranu kako bi porazgovarali o vrlo ?udnoj stvari koja mu se dogodila:

"Odsutno sam etao ulicom kad sam doslovno naletio na prijatelja iz djetinjstva kojeg godinama nisam vidio. Nakon to smo se izgrlili pozvao sam ga u bar na pi?e da pretresemo uspomene na kolske dane i prolost op?enito.

Konobar nam je posluio nekoliko rundi dok smo se prisje?ali tisu?a eskapada iz djetinjstva i kolega koje poslije vie nismo vidjeli. Nakon nekog vremena napustili smo bar, ali ne bez da prvo razmijenimo adrese. Dao mi je svoj broj telefona i zamolio me da ga ne zaboravim nazvati. Tjedan dana kasnije sam nazvao i zamolio gospo?u koja je podigla slualicu da pozove Luisa. Ona je na trenutak uutjela. Na kojeg ste Luisa mislili, gospodine? Luisa Ortegu", odgovorio sam, opisuju?i joj ga.

Potpuno smireno, ona je odgovorila: "Gospodine, vi ste u zabludi. Luis kojeg ste nazvali umro je prije pet godina. On mi je bio sin." Izrazio sam joj su?ut, a ona se prisjetila tko sam. Nisam joj mogao re?i da sam s njenim sinom pred ni tjedan dana popio nekoliko pi?a. Sumnjaju?i da sam ili sanjao, ili halucinirao cijelu stvar (to ne objanjava kako sam doao do njegovog broja telefona), vratio sam se u bar i pitao konobara koji nas je posluivao da li me se sje?a. Ne samo da me se sjetio, nego je i opisao ?ovjeka s kojim sam bio."


Ostale vrste ukazanja

Za zaklju?ak, elio bih opisati posljednju kategoriju ukazanja ili materijalizacija.

* Oni preuzimaju izgled ivotinja i ?ini se da su obdareni nekom vrstom inteligencije. Pojavljuju se ni iz ?ega i tako i nestaju; loviti ih je beskorisno i otporni su na metke. Nikada nisu bili uhva?eni.

* Neki od njih kre?u se poput robota. Zadravaju humanoidni izgled i odaju dojam da su ivi. Tijekom 1975. i 1976., panjolska baskijska regija, te pokrajina Santander, bile su okuene ovom vrstom manifestacija. U nekim slu?ajevima (kao u gradu Escalante, Santander) entitet je u ranim jutarnjim satima vi?en kako se mlitavo kre?e uz magistralu. Visina mu je bila dobrano preko 3 metra (12 stopa).

* Dobro dokumentiran fenomen jo od davnina, vi?enja su vatrenih lopti po no?i. Ta svjetla ?ini se da su inteligentna ili vo?ena od neke inteligencije. Sposobna su ?itati misli i predvi?ati akcije onih koji bi ih htjeli uloviti.

Postoji jedan odre?eni slu?aj kojem bih htio posvetiti posebnu pozornost. On saima podatke iz drugih slu?ajeva i potvr?uje teoriju kako ovi entiteti, u formi vatrenih lopti, vrlo lako putuju gdje god ele

Primije?eno je da kad ti entiteti pokuaju preuzeti ili ivotinjski ili ljudski oblik, nisu sposobni to u?initi ba savreno. To bi moglo objasniti opise "izobli?enih" stvorenja kojima nedostaju udovi ili su deformirani.

Slu?aj koji se dogodio u Portoriku, u predgra?u San Juana, prepri?ala mi je osoba povezana s doga?ajem. Naalost, nisam bio u mogu?nosti razgovarati sa samom svjedokinjom obzirom je zbog posljedica oka koji joj je doga?aj prouzro?io smjetena u umirovljeni?ki dom. Otad odbija o tome razgovarati.

To je ena ?ija je ku?a bila okruena robusnom ogradom koja je onemogu?avala pristup ku?i ukoliko se prvo ne pozvoni. Tako?er je drala i nekoliko vrlo otrih pasa koji su slobodno tr?karali vrtom i obilazili povrtne gredice dre?i neznance podalje.

Jednog je dana ena, alarmirana ljutitim laveom pasa, otila u vrt i nala se iznena?ena vidjevi ih kako laju na prili?no velikog majmuna koji se popeo na sam vrh palme usred vrta. Stablo je bilo povisoko tako da nije bilo nikakve anse da se psi do?epaju ?udne zvijeri. ena se uasnula, prvo na pomisao da je zvijer uspjela pro?i ogradu i pse, a zatim i zato jer je izgledala tako prijete?e.

Netom iza, naizgled ispaljuju?i plamene iz o?iju, zabljesnula je prema njoj s vrha palme. ivotinja se postupno po?ela smanjivati i preuzimati sferi?ni oblik, te poprimati vatreni sjaj. To se nastavilo sve dok nije postala sjaje?a okrugla masa veli?ine koarkake lopte. ena je, dok joj je srce lupalo kao ludo, promatrala kako se lopta polako po?ela uzdizati nestaju?i u nebo.

Razumljivo, ena, koja je u startu bila lako prijemljiva za dojmove, ostala je ni?ice pokoena okom od onoga ?emu je svjedo?ila.

Kao i u mnogim slu?ajevima, reakcija pasa u velikoj mjeri isklju?uje mogu?nost da je ena jednostavno doivjela halucinaciju. ?injenica je, me?utim, da gospodar na um svog psa moe izvriti veliki utjecaj, no postoje i ograni?enja u kolikoj mjeri je to mogu?e.

Postoji bezbroj slu?ajeva gdje se vatrene lopte pojavljuju u odre?enim planinskim podru?jima ili ?ak na specifi?nim dijelovima autocesta. Ponekad slijede automobile, no ako se vozilo zaustavi i one tako?er stanu. U drugim slu?ajevima uivaju, lebde?i ispred vozila uvijek na istoj udaljenosti bez obzira na to koliko vozilo ubrzalo, da ih se prati.

Vrlo ?esto se njiu po zraku, kao da se ljuljaju lijevo-desno istovremeno poskakuju?i bez dodirivanja tla. Obi?no su bezopasne i odaju dojam da posjeduju istu vrstu inteligencije kao ivotinje. One su znatieljne, zaigrane i pobje?i ?e ukoliko ih se ozbiljno progoni.

U vezi toga to bi mogle biti, u ovom trenutku ne moemo puno preko naga?anja. U ?etvrtom ?u poglavlju diskutirati o REPQEN (Residual Psychic Quasi-Intelligent Energy Nucleii/Rezidualni psihi?ki kvazi-inteligentni energetski nukleusi), koji bi mogli poneto objasniti te sjaje?e lopte.

Ostaje ?injenica da nemamo nita ?ime bi znanstveno dokazali postojanje tih REPQEN.


3. Kr?anstvo danas

Kako bi stekli bolju perspektivu na odnos izme?u kr?anstva i parapsihologije, bilo bi mudro prvo ispitati staru percepciju religijskog fenomena.

Trenutno ?u izostaviti druge vjere budu?i da dijele isto zajedni?ko podrijetlo, bez obzira na to to bi njihovi sljedbenici mogli re?i ("naa je jedina istinska religija, sve ostale su zamke ?avla", itd.). Nije potrebno biti stru?njak da bi se uvidjela teina krize s kojom se danas suo?ava kr?anska vjera. Ja ozbiljno sumnjam da ?e iz ove krize iza?i neozlije?ena; iako jest istina da je pretrpjela i druge krizne situacije (?ak i one ozbiljnije), uvjeti koji vladaju u modernom svijetu dodaju na teini dananjim neda?ama.

Tijekom protekla tri stolje?a kr?anstvo je, unato? vlastitim podjelama, utvrdilo svoju poziciju najve?e svjetske religije. Osim u brojnosti sljedbenika i nacija koje ga prakticiraju, izgubilo je zamah, a status njemu vjernih blijedi.

U nekim drugim vremenima njegovi konflikti bili su rezultat neslaganja oko smisla jednog ili drugog biblijskog odlomka, no uvijek s kr?anskim okvirom. Rezultati tih sukoba bili su podijeljene zemlje i sveti ratovi. Takvi ratovi bili su rezultat prekomjerno gorljivog religijskog fanatizma kojim su obje strane arko obra?ale i "irile vjeru."

Ovih dana su bolesti koje ga okuuju potpuno opre?ni apatija, dosada i razo?aranje. Duboko unutar, oni su rezultat rastu?e svjesnosti kako stvari kojima su nas pou?avali nisu toliko jednostavne kao to se ?inilo.

Neki moda vjeruju da je ovo poglavlje - ili tovie, cijela ova knjiga - rezultat nekakvog ogor?enja koje sam mogao razviti prema katoli?koj hijerarhiji i tretmanu koji sam od njihove ruke primio. Nita ne moe biti dalje od istine. Da budem potpuno iskren ja sam zahvalan biskupima koji su me izbacili iz svojih biskupija jer su mi tim ?inom omogu?ili da se oslobodim mentalnih okova nametnutih od strane tradicije i pastoralne izobrazbe. Ja se ne odri?em sve?enitva, a jo manje se sluim njime kao sredstvom stjecanja drutvenih privilegija.

To izvorno kr?ansko evan?elje nametnuo sam si nakon suspenzije koju mi je priskrbila moja knjiga Mi Iglesia Duerme (Moja Crkva spava op.prev.) iz razloga da omogu?im svoj Bojoj djeci da izvuku korist od dara vlastite inteligencije bez straha od bilo kakvih stvarnih ili izmiljenih kazni koje Crkva moe kreirati.

Sugestivna snaga "vjerskih stvari" je ogromna. Izvan je dosega si?unog ljudskog uma da osujeti na tisu?e njezinih mrea. Ukoliko bi se neki poslovni prijedlog drao na klimavim nogama kao to je to slu?aj s religijom, mi nikada ne bi prihvatili rizik. Biznis iziskuje hladnu ra?unicu neuvjetovanu strahom od osje?aja; slijepo prihva?anje religijske doktrine, s druge pak strane, liava nas slobode i inteligencije. Ve?ina kr?ana nikada, pa ?ak ni jednom, nije dovela u pitanje doktrinu koju prakticira. Jednostavno je prihvate jo kao vrlo mladi i do vremena kada dosegnu zrelost njihova vjera se temelji na emocijama umjesto na logici. Naravno, "nanovo ro?eni" kr?anin ?e ispovijedati kako njegova vjera nadilazi sve to, i da on ili ona moe osjetiti Duha Svetoga iznutra. Ne treba ni re?i koliko to moe biti traumati?no za osobnu evoluciju.

U tradicionalno kr?anskim zemljama, gdje je Crkva pod zatitom drave, uvijek je prisutan problem koji podjednako uznemiruje i sve?enike i roditelje (uznemiruje, radije nego da ih potakne da razmiljaju o izvoru problema): sindrom "gubitka vjere" poga?a studente i privatnih i vjerskih kola. Oni prestaju odlaziti na misu, prestaju ?itati Bibliju, i propituju uvjerenja svojih roditelja.

Gubitak vjere, ako se analizira u svjetlu svega prije navedenog, potpuno je normalna reakcija kada se vjera susretne s razumom. Nema potrebe za napad na vjeru istopiti ?e se ona poput kockice leda na sobnoj temperaturi.
Ustvari ne postoji gubitak vjere, ve? promjena u stajalitima, re-fokusiranje filozofskih gledita. Imanentna opasnost krije se u pristupu "sve ili nita". To jest, ili prihvatiti doktrinu kakova je dana, ili biti protjeran iz kongregacije. Ovaj vrlo negativan stav uzrokovao je da mnogi potpuno napuste vjeru.

U koegzistenciji s time su i milijuni "poglavlje i stih" kr?ana koji iz dana u dan ive po Svetom pismu. Po istom principu protestanti optuuju katolike za oboavanje Djevice Marije, a katolici njih za oboavanje Biblije.

Postoji nebrojeno kr?ana koji vie ne prou?avaju uvjerenja vlastite vjere. Doslovno svi pojedinci koji poha?aju sveu?ilita su napustili vjeru i krivnju za to ne moemo prona?i ni u kojem od sociolokih razloga. Pravi razlog lei u srcu stvari. Panorama ponu?ena od suvremene kr?anske teologije zbunjuje i moe pokolebati ?ak i najoptimisti?nija vjernika. Stoga nas ne bi dakle trebalo iznena?ivati da gdje god se za obra?enike natje?u kr?anstvo i islam, potonji privu?e vie ljudi. Omjer je nevjerojatan: deset obra?enika na islam dolazi na jednog kr?anskog.

Dok neki kr?anski autoriteti, osobito u protestantskim skuptinama, vjeruju u pismo Biblije, druge hijerarhije odbacuju cijele sakramente, dijelove ili kompletne knjige iz Biblije usporedno negiraju?i i Duha Svetoga, uskrsnu?e, itd. To uklju?uje i Unitarijance i Jehovine svjedoke, koji nije?u boansko podrijetlo Krista.

Zbrka oko Biblije

Da stvar bude gora, prije ?etrdesetak godina pojavili su se odre?eni drevni rukopisi koji bacaju sumnju na materiju generalno smatranu neupitnom. Ovi dokumenti, suvremenici Kristovog slubovanja, su Svici s Mrtvog mora prona?eni u Kumranu (Palestina) i papirusi otkriveni u Nag Hammadi-u ili Chenoboskion-u, u Egiptu. Ukratko re?eno, vanost tih dokumenata (napisanih od strane Esena u Palestini i gnostika u Egiptu) je u tome da mnoge ?injenice koje znamo iz Novog zavjeta nisu nuno istinite. To se moe pro?itati u ranije nepoznatim dokumentima koji datiraju iz vremena prije Isusovog ro?enja.

Lako je odbaciti ove svitke i papiruse kao apokrife, te stoga i nenadahnute boanskim. No, kako se ispostavilo, te apokrifne knjige citirane su u Novom zavjetu kao boanske rije?i, to pokazuje da su ih apostoli naizust znali i bili njima inspirirani. Neke od njih su, van svake sumnje, "ekstrahirane" iz biblije 1700 godina nakon to su pisane i smatrane boanskim nadahnu?em.

Mi potpuno ignoriramo sastav izvorne Biblije. Kumranski i Chenoboskionski nalazi stariji su ?ak i od onih najstarijih koje imamo o Svetom pismu. Neki, poput knjige proroka Izaije, 1000 godina su stariji od tekstova po kojima su napravljeni svi svjetski prijevodi Biblije.

Biblija kralja Jamesa iz 1611., smatrana od strane engleskih govornika kao "autorizirana i originalna verzija", ustvari je sedmi prijevod Svetoga pisma na engleski jezik, temeljen na gr?kom "izvorniku" iz 1550-te. Drugim rije?ima, ni original nije izvoran (ipak je to, na koncu konca, gr?ki prijevod) i bio je kopiran 2800 do 1500 godina nakon to je pravi izvorni tekst napisan. ?itatelj lako moe zamisliti koli?inu greaka, propusta, izmjena i dopuna koje su ti rukopisi pretrpjeli nakon svih rukom pisanih kopija napravljenih u razdoblju od 2.000 godina.

Kada se Biblija kralja Jamesa aurirala, moderni Novi zavjet na engleskom jeziku napravljen je ne prema Etienneovom "originalu" iz 1550., nego slue?i se Codex Sinaiticus-om iz 4. st. n. e. est tisu?a izmjena napravljeno je samo u Novom zavjetu kako bi se ispravila stara Biblija kralja Jamesa, a od tih est tisu?a, 1500 promijenilo je samo zna?enje stiha. Ono to ve?ina vjernika ignorira, ?injenica je da je 16 000 ispravaka izvreno u tekstu Codex Sinaiticus, a pojedine rije?i promijenjene su moda dva ili tri puta. Sve to prema ?eifu onog koji bi vrio reviziju Codexa mijenjaju?i rije?i koje mu se ne bi svidjele. Toliko o boanskom nadahnu?u.

Uz takovu slobodu pro?i?avanja ili poboljavanja rije?i, ne iznena?uje ?injenica da me?u tobonjim izvornicima koji datiraju do 10. stolje?a, ima najmanje 83 000 razlika. Mogu?e je izraditi dva zasebna teksta, radikalno suprotstavljenih zna?enja, za raznorazne biblijske zapise.

?ovjek se mora istinski za?uditi u koju to poziciju stavlja navodnu inspiraciju njenog autora, ili njenu nepogreivost, ili doprinos Duha Svetoga u tome. Kako prona?i autenti?nu Boju rije? izme?u 83 000 varijabli? Kad bi vie propovjednika i sljedbenika bilo s ovim upoznato, prije bi se okrenuli svojoj vlastitoj prosudbi negoli svojim poteno iskrzanim Biblijama.

Najve?a kontroverza kojoj smo danas svjedoci odnosi se na ene sve?enice. Ona dolazi kao nusprodukt svih onih dvojbi i zbrke. Dok mnogi govore kako je zare?ivanje ena u suprotnosti s izravnim u?enjem Krista i Crkve, drugi tvrde suprotno. ?ak postoje i neki koji na to jednostavno gledaju s nedostatkom interesa, obzirom su kompletno izgubili vjeru u zare?ivanje ili bilo koji drugi sakrament.

Najve?i dokaz vanosti egipatskih i palestinskih otkri?a je polemika izme?u istraiteljskih skupina koje su ih rekonstruirale i prevodile. Ovi timovi, biblicisti slobodnjaci, katolici, idovi i protestanti, odgovorni su za uskra?ivanje spoznaje o svojim otkri?ima i napretku. Ta otkri?a ne donose nita dobroga svim uklju?enim vjerama zbog razilaenja s postoje?im uvjerenjima ili gleditima njihovih interesnih skupina.

to se idovskih istraitelja ti?e, oni su otkrili kopije svih starozavjetnih knjiga (kao i 16 do 17 kopija nekih pojedinih knjiga) koje su 1000 godina starije od onih kojima su se u 10. stolje?u sluili kako bi napravili "finalnu" reviziju Spisa.
To materiju samo ?ini jo zbrkanijom, kako za teologe, tako i informiranim svjetovnjacima. Slijepa vjera, jednom toliko veli?ana od strane vjerskih vlasti, u nae je vrijeme sramota. No ono to ?ak i naje?e nevjernike vra?a u red je strah - strah od "onostranog" ili "onog svijeta" u kojem ih Bog moe poslati u pakao. A ako ne strah od Boga, onda strah od drutva u kojem ive, a koje ih moe ikanirati zbog ne odravanja primjerene "religijske" fasade.

"Novi poredak", obe?an od kr?anstva pri njegovom ro?enju, kada se ispituje u svjetlu dokumenata iz Kumrana, ispada da i nije tako nov.

U drevnim svicima ?itamo o Blaenstvima navedenim u Novom zavjetu; u Esenskom Priru?niku o disciplini ?itamo o dva sakramenta, krtenju i svetoj gozbi (prete?a euharistije), dizajniranima u svrhu ujedinjenja adepta i Duha Svetoga. Pavlova teologija odjekuje onim to ?itamo u knjizi Enoha i u knjizi dvanaestorice patrijarha. U svrhu kompletiranja poredbe, otkrivamo enigmati?nog "Majstora pravde" tako?er nazivanog i Mesija ili Krist, koji je bio mu?enikom puno stolje?e prije Isusa, i koji je kako se ?ini bio vo?a sekte.

Mnogi kr?ani su nezainteresirani za te detalje. Oni ?e radije ostati vjerni tradiciji koja im je predana sve dok to to su zamoljeni da ?ine nije o?ito maligno. "Bolje vjerovati u neto nego u ba nita."

Aksiomi poput ovoga su uobi?ajeni za kr?ane, ali i proireni na nefleksibilnosti koje su uzrokovale da katolici i protestanti jedni druge spaljuju na loma?ama. Kako je kr?anstvo postajalo tolerantnije, ?inilo je to po cijenu svog vjerskog jedinstva i vlastite vjerodostojnosti.

Prate?i taj tok misli, koji je vie humanisti?ki nego religijski, bilo koji sustav uvjerenja koji vodi boljitku i napretku ?ovje?anstva je dobar, njegov ideoloki sadraj neodoljiv. Proglaenje apsolutne slobode misli tada je na samo nekoliko koraka, koraka koji ?e stati na kraj dogmatici i Bibliji kao Bojoj rije?i. Razum tada moe zauzeti svoje pravo mjesto u ljudskom ivotu i ljudi ?e onda prosuditi to jest a to nije Boja rije?.

To je pozicija kr?anstva danas. Ovo je kriti?ni trenutak u povijesti, obzirom su umovi dvadeset i prvog stolje?a obdareni prosudbom za rjeavanje vjerskog pitanja jednom za svagda. Nismo vie impresionirani ?udesima (nai laboratoriji reproduciraju ?uda iz davnina), niti ivimo u strahu od vje?ne kazne, budu?i da su nai umovi postali svjesni kako bi neto takvo, kad bi dolazilo od Boga, ?inilo njega manje savrenim ?ak i od naeg pravnog sustava. Mora biti proporcionalnosti izme?u zlo?ina i kazne, a ona ?e biti izba?ena iz ravnotee od postojanja ognja paklenog. To stvara sliku Boga kao uasnog suca, a kamoli kao nebeskog Oca.

Kr?ani se po?inju sluiti svojom vlastitom prosudbom kod vjerskih pitanja. Jo nisu doveli u pitanje fundamente svoje vjere, ali su krenuli propitivati njene vie povrinske aspekte. U mojoj knjizi o dehumanizaciji braka i seksa u kr?anstvu, uklju?io sam jedan primjer na temu razvoda koji se dogodio u Italiji :

Ne tako davno odran je nacionalni referendum u Italiji kako bi se izmjerilo popularnost odgovora po pitanju razvoda. Katoli?ke snage predvo?ene Vatikanom pokuale su odbaciti postoje?i zakon o razvodu. Talijani su za trenutak ostavili svoja religijska uvjerenja postrani i glasali u korist razvoda, jasan znak inspiracije od Duha Svetoga. Drugim rije?ima, ivot je progovorio, hrabro kako to ?esto ?ini. ivot, govore?i kroz miljenje javnosti, izjavio je da razvod, u drutvu u kojem su brakovi lake kategorije norma, mora postojati.

?etiri stolje?a prije Erazmo je napisao: "Dokle brak nije nita doli ?istilita po kojem se postie raj, mora biti podupiran. Ali, ako se pretvori u pakao bez nade za raj, najbolje ga je ponititi."

(?itatelj neka oprosti na duljini citata. I njegova prva polovica je uklju?ena tako da ne mogu biti proglaen za slijepog pobornika razvoda.)

Kr?anstvo: nedefinirana vjera

to je onda kr?anstvo? Sje?am se zbunjuju?eg hihotanja doktora teologije kada me jednom upitao to bi se dogodilo ukoliko jednog dana u Palestini iskopaju Kristove kosti. ?inilo se da je zadrao vlastito uvjerenje glede uskrsnu?a bez obzira to je bio sveu?ilini profesor! Odgovorio sam frazom iz 1. Korin?anima 14:15 "Ako Krist nije uskrsnuo od mrtvih, tad je propovijedanje nae uplje." On je slegnuo ramenima nadigavi obrve kao da eli re?i: "Nemojte biti tako sigurni."

Stolje?e ili dva unazad razlika izme?u katolika i protestanata bila je prili?no dobro definirana. Iako Ekumenizam jest umanjio tu razliku malo, tako?er je istina da su se mini-sekte i hereza pojavili u oba logora otvaraju?i tako unutar religije prostor svakakvim idejama, bez obzira koliko lakoumne bile.

Isus iz Kose, Godspell-a ili Isus Krist Superstar-a teko da je onaj kojeg promovira Crkva, a njegov nauk, iako blii izvorniku negoli nauk koji nalazimo u teolokim predavanjima, kilometrima je daleko od onoga to smo nau?ili na vjeronauku.

Teko da se moe re?i kako je kr?anstvo udruenje manje ili vie homogenih u?enja. Kr?anske etike ekstremno su labave ovih dana. Papa inzistira da se govori protiv razvoda, poba?aja, umjetne kontrole ra?anja, neskromne mode, itd., ali mu samo naje?i vjernici poklanjaju ikakvu panju. Neki su biskupi ?vrsto na vrhovnikovoj liniji, no ve?ina ute, ili pak govore svog rimskog efa dre na ledu.

Homoseksualnost i kr?anstvo


Neki katoli?ki, protestantski i pravoslavni krajevi jo uvijek se poneto pridravaju strogih moralnih kodova, ali tu i tamo ?uju se pri?e o suprotnom. Ne tako davno, nekoliko ?asopisa objavilo je ?lanke o vjen?anju protestantskog biskupa za njegovog vikara, obojica u sve?eni?kim odorama. Jedna od fotografija prikazivala je biskupa kako, s pastirskim tapom ?vrsto u ruci, ljubi svoju "mladu". Nelijep prizor!

Homoseksualne bogomolje ni?u posvuda i to sa sve?enicima spremnima za slubu. Jedan je isusovac nedavno izjavio kako vjeruje da je njegov zavjet ?isto?e posve kompatibilan s njegovom homoseksualno?u. Ne?e trebati dugo ?ekati na pojavu homoseksualne teologije s biblijskim izvorima koji se s njome mire.

Kr?anstvo i drutvena pravda

Socijalisti?ke drave su one koje su najvie zaokupljene postizanjem drutvene pravde. Ali, kao i u kr?anstvu, teorija i praksa su dvije razli?ite stvari i vladari iskoritavaju one kojima vladaju. Dok su se ivotni uvjeti mogu?e i popravili, bilo je to po cijenu slobode.

Ako Zapad jest uspio razviti na?in kako da ljudi uivaju u slobodi i mogu?nostima, to ne moe biti pripisano kr?anskim principima. Mnogi koji su vodili bitku s autoritarnim reimima morali su se isto tako boriti i s Crkvom. Kako onda moemo definirati kr?anstvo kao doktrinu ili drutvenu praksu? Jesu li svi sljedbenici Kristova u?enja kr?ani?

Problem je u tome da specifi?na u?enja kr?anstva postaju sve manje i manje precizna kako se dolazi do novih otkri?a.
Me?u 49 knjiga otkrivenih u Nag-Hammadi-u postoji jedna ozna?ena s "Evan?elje po Tomi", a koju bi, obzirom se sastoji od 115 navodno Kristovih izjava, ustvari trebalo nazvati "Zbornik Isusovih izreka". Mnoge od njih znamo iz Evan?elja dok ostale otkrivaju dosad nepoznate aspekte Kristove osobnosti. Naravno, oni koji ne ele da se to proiri naokolo izjavljuju da, obzirom je knjiga apokrifna (i gnosti?ka), to nisu bile Isusove rije?i. Znanstvenici s manje predrasuda, me?utim, misle druga?ije.

Na prijelazu stolje?a, u Egiptu je prona?en fragment knjige naslova "Svitak Oxyrynchus ". Bio je poderan po sredini zbog ?ega je nedostajalo po nekoliko rije?i svakog retka. Ve? dugi niz godina u?eni istraiva?i popunjavaju ove nedostatke svojim najboljim naga?anjima. Kada je 1947. iskopana cijela knjiga, stru?njaci su otkrili da su, usprkos svoj njihovoj erudiciji, njihova najbolja naga?anja bila potpuno kriva. Upravo ovi stru?njaci isti su oni koji tvrde da "Evan?elje po Tomi" nije izvorno i da je "Testament dvanaestorice patrijarha" sastavljen u 3. stolje?u poslije Krista, dok novija otkri?a nedvosmisleno pokazuju da je napisan 350 godina ranije.

Kr?anstvo: humanisti?ka doktrina

Oni koji vjeruju Isusovim u?enjima mogu to saeti u ono to je poznato kao Zlatno pravilo: "?inite drugima kao to bi htjeli da oni ?ine vama." No, ovakva prekomjerna simplifikacija u?inila nas je krivcima za upadanje u racionalni humanizam, to je ustvari slu?aj.

Ovo nekima moe zvu?ati optuuju?e, dok bi drugi to mogli primiti kao velik kompliment. Je li kr?anstvo bilo ljudskije i racionalnije u svojim ranim danima?

4. lateranski koncil
(odran 1215. A.D.) zabranio je lije?nicima lije?enje bolesnika koji se nisu ispovjedili. Isto kako je i nedavno, 1829., papa Leo XII zabranio lije?enje velikih boginja, obzirom se radi o "bi?u bojem" koji se mora pretrpjeti. U nae vrijeme stav protiv kontrole za?e?a papa Pavla VI i Ivana Pavla II nije nita drugo nego preostatak takvih proizvoljnih odluka "u ime Boga."

Ovo je tuna istina pozadine kr?anstva. Danas se komotno moe re?i kako su sjemenita i mjesta vjerskog naukovanja doslovno pusta. U vrijeme kada sam pristupio Drubi Isusovoj, razmetala se sa 6 sjemenita i 400 novaka samo u panjolskoj. Sjemenite u Santiago de Composteli prije 40 godina imalo je 1.200 sjemenitaraca, ali danas jedva 300. Mnoge protestantske denominacije trae pastore za svoja nezbrinuta jata i mogu osigurati povoljnije uvjete, no studen je vjetar ?ini se zamrznuo kr?ansku s(a)vijest.

Da li se smijati ili plakati?


Moda bismo trebali oboje. Trebalo bi nas alostiti to su istinske kr?anske vrijednosti izgubljene za nove narataje koji nemaju nita bolje ?ime bi ih zamijenili. Mnogi su posrnuli u ovisnost o drogama kada je ovaj nedostatak ciljeva i razloga za ivot nadvladao njihove due. Ovaj nedostatak vrijednosti bez sumnje je izvor konfuzije naeg drutva.

Trebalo bi nas, s druge strane, ?initi sretnima kad vidimo modernog ?ovjeka izba?enog iz njegove ideoloke ljuske i izguranog u svijet. ?ovje?anstvo ?e izgubiti strah od slobodne misli i unaprijediti vlastito samopouzdanje. Tako?er ?e shvatiti lanost odre?enih vrijednosti koje je Crkva nametala a koje su samo ometale ljudsku evoluciju. Priznati ?e seksu mjesto koje zasluuje istovremeno smanjuju?i utjecaj kakav je imao na ljudski um kroz stolje?a represije. ?ovjek ?e se fokusirati na humanisti?ke i drutvene zadatke i posvetiti svoju energiju stvaranju boljeg svijeta.


 

Stranica 1 od 2 Sve stranice

«