Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 97


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 97

15.09.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskrajnog Kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitiva?: Da li bi mi prvo molim te dao stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Stanje je isto kao što je ranije navedeno.

Ispitiva?: Koja je situacija sa našim negativnim prijateljem petog densiteta.

Ra: Ja sam Ra. Stanje je isto kao što je ranije navedeno.

Ispitiva?: Karta Broj Pet, Signifikator Uma, prikazuje, kako ja to vidim, muškarca unutar kvadrata što me navodi na ideju da je Signifikator Uma u tre?em densitetu ograni?en unutar iluzije i da je baza muškarca kvadratna forma koja nema sposobnost pokreta. Da li bi Ra komentarisao ovo?

Ra: Ja sam Ra. O studentu, shvatio si samo najosnovniju esenciju prirode Signifikatorove kompletne obuhva?enosti unutar kvadrata. Razmisli, o studentu, da li tvoje misli mogu da hodaju. Sposobnosti najfinijeg mentaliteta ne bi bile poznate bez upotrebe fizi?kog vozila koje nazivate telo. Kroz usta um može da govori. Putem udova um izvršava akciju.

Ispitiva?: Entitet gleda ulevo, ukazuju?i da um ima tendenciju da lakše primeti katalist negativne esencije. Da li bi Ra komentarisao ovu obzervaciju?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Postoje dva mala entiteta na dnu, jedan crni i jedan beli. Prvo ?u pitati Ra da li je ovaj crtež dobro obojen? Da li je crni u dobroj poziciji u odnosu na Ra-ove originalne crteže?

Ra: Ja sam Ra. To što vi vidite kao crno prvo je bilo crveno. Osim ove razlike stvorenja u koncept kompleksu su postavljena korektno.

Ispitiva?: Crvena boja je misterija za mene. Mi smo ranije odlu?ili da ona predstavlja polarizaciju uma. Da li bi Ra komentarisao to?

Ra: Ja sam Ra. Indikacije polarnosti su baš kako je pretpostavljeno od ispitiva?a.

Sada ?emo pauzirati ako bi ispitiva? bio strpljiv. Postoje ozbiljne poteško?e sa instrumentovim grlom. Pokuša?emo da popravimo situaciju i predlažemo ponovnu ophodnju Kruga Jednog.

(Krug Jednog je ophodan i dah je ispušten dve stope iznad instrumentove glave.)

Ra: Ja sam Ra. Molimo nastavite.

Ispitiva?: Koja je bila priroda problema?

Ra: Ja sam Ra. Entitet petog densiteta koji pozdravlja ovaj instrument uticao je na prethodne distorzije oblasti grla i grudi instrumenta. Jedan deo ove distorzije ostao je nespomenut od strane instrumenta. Bilo bi od velike pomo?i da instrument jasno kaže grupi podrške o bilo kojim poteško?ama kako bi mogli da pomognu.

Mi bi smo cenili da nas podse?ate da izazovemo instrument da kašlje pre ili posle svakog pitanja do kraja ove seanse. Kada opet bude svestan ovaj instrument ne bi treba da ima ozbiljnih poteško?a.

Ispitiva?: Ja sam se pitao zašto je crni entitet bio na desnoj strani karte u odnosu na Signifikator. Da li bi Ra mogao da komentariše ovo nakon što u?ini da se instrument nakašlje?

Ra: (Kašalj) Priroda ... Pauziramo.

(Deset sekundi kasnije)

Ja sam Ra. Došlo je do ozbiljnog naleta bola. Sada možemo nastaviti.

Priroda polarnosti je interesantna po onim iskustvima ponu?enim Signifikatoru kao pozitivna koja ?esto postaju zabeležena kao produktivna u stvaranju aspekata koji mogu biti vi?eni kao negativni, dok se plod onih iskustava o?igledno negativnih ?esto nalazi od pomo?i u razvoju aspekta
službe drugima. Pošto je ovo navode?a karakteristika onoga što um procesuje i beleži, zato su ovi simboli polarnosti tako postavljeni.

Ispitiva?: Osam svitaka na dnu verovatno predstavlja energetske centre i evoluciju kroz te centre sa mogu?noš?u pozitivne ili negativne polarizacije zbog crne i bele boje figura. Da li bi Ra komentarisao ovo nakon što u?ini da se instrument nakašlje?

Ra: (Kašalj) Ja sam Ra. Student dobro zapaža. Dobro je nastaviti prou?avanje oktava u asocijaciji sa ovim koncept kompleksom.

Ispitiva?: Da li simboli na nali?ju svakog od ovim malih svitaka, kao što su ptice i i drugi simboli imaju zna?enje na ovoj karti koja je od vrednosti u razmišljanju o arhetipovima? Da li bi Ra mogao da odgovori nakon što u?ini da se instrument nakašlje?

Ra: (Kašalj) Ja sam Ra. Ovi simboli su re?i i slova ljudi koji nisu vaše generacije. Dopustite da, grubo, predložimo da informacija zapisana na ovim svicima bude shva?ena kao fraza, „I bi?eš ponovo ro?en u ve?iti život.“

Ispitiva?: Hvala. Ja sam mislio da krila na vrhu karte mogu da predstavljaju protekciju duha u procesu evolucije. Da li bi Ra komentarisao nakon što u?ini da se instrument nakašlje?

Ra: (Kašalj) Ja sam Ra. Mi ?emo okon?ati ovu seansu jer imamo velikih poteško?a u upotrebi nervnog sistema kako bi pomogli instrumentu da obezbedi dovoljno vašeg vazduha za disanje. Stoga, preuranjeno predlažemo okon?anje seanse.

Ima li kratkih pitanja pre nego što napustimo ovaj instrument?

Ispitiva?: Nije neophodno da odgovorite ako želite da prekinete zbog dobrobiti instrumenta ali možemo li nekako da unapredimo kontakt i u?inimo da se instrument ose?a udobnije?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Grupa podrške funkcioniše dobro.

Bilo bi dobro da instrument preduzme korake kako bi se potpuno oporavio od distorzija bola u grlu i donekle u grudima. Nema na?ina na koji bi mi ili vi mogli da uklonimo rad koji je obavljen. Jednostavno mora biti uklonjen fizi?kim oporavkom normalne distorzije. Ovo nije lako zbog instrumentove naklonosti prema alergiji.

Poravnanja su pažljivo razmotrena.

Ja sam Ra. Ostavljam vas, prijatelji, da se radujete i slavite u ljubavi i svetlu beskrajnog Kreatora. Napredujte u miru Jednog beskrajnog Kreatora. Adonai.