Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 85


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 85

26.04.1982.

Ra: Ja sam Ra. Mi sada komuniciramo.

 

Ispitivač: Možete li mi reći kakvo je stanje instrumenta?

 

Ra: Ja sam Ra. Molimo za vašu dozvolu da pre odgovora na to pitanje pozdravimo na uobičajeni način.

 

Ispitivač: To je prihvatljivo.

 

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljamo vas u svetlu i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Imali smo nekih poteškoća sa kanalom energetskog toka usled plamenova bola, kako vi nazivate tu distorziju fizičkog kompleksa, kod instrumenta. Zbog toga je bilo neophodno da govorimo što je kraće moguće dok ne prenesemo celinu uma/tela/duha ovog instrumenta. Mi molimo za vaš oproštaj zbog ove neljubaznosti, koja je bila neophodna.

 

Stanje instrumenta je ovakvo: neophodnost ekstremne opreznosti je manja usled donekle umanjenog energetskog deficita fizičkog kompleksa. Potencijal za distorziju se nastavlja i kontinuirana briga oko odgovarajuće hrane se i dalje preporučuje.

 

Iako instrument doživljava više od, da tako kažemo, za ovu celinu uma/tela/duha normalne distorzije u pravcu bola u ovoj tački prostora/vremena, osnovni uslovi su manje distortovani. Vitalne energije odgovaraju prethodnoj izjavi.

 

Mi preporučujemo oprez i brigu.

 

Ispitivač: Kakva je trenutna situacija u pogledu našeg peto-denzitetskog pratioca, polarizovanog prema služenju sebi?

 

Ra: Ja sam Ra. Vaš pratilac nikada nije bio bliže povezan sa vama nego u trenutnoj tački prostora/vremena. Možete uočiti jednu vrstu krize, koja se odvija na takozvanom magijskom nivou u trenutnoj tački prostora/vremena.

 

Ispitivač: Kakva je priroda te krize?

 

Ra: Ja sam Ra. Priroda te krize je odlučnost/odluka relativne polarnosti vašeg pratioca i vas samih. Vi ste u poziciji da u treće-denzitetskoj iluziji posedujete svesnu kolektivnu magijsku sposobnost neofita (početnika), dok je vaš pratilac najviši adept. Međutim, svojstva volje i vere i pozivanje svetla kod ove grupa vode do toga da bilo kakva značajna depolarizacija i skretanje sa staze služenja drugima bude isključena.

 

Ukoliko vaš pratilac može da depolarizuje grupu, on to mora učiniti brzo, jer prilikom neuspelih pokušaja da primeni mudrost separacije gubi polaritet. To će se nastaviti.

 

Zbog toga su napori vašeg pratioca izraženi u ovoj tački vremena/prostora i vremena/prostora.

 

Ispitivač: Potpuno sam svestan da to nije neophodno niti postoji racionalna potreba imenovanja ovog entiteta, ali pitao sam se, da li ovaj određeni entitet ima ime, jednostavno da bismo komunikaciju o njemu učinili efikasnijom. Da li on ima ime?

 

Ra: Ja sam Ra. Da.

 

Ispitivač: Da li bi za nas u magijskom pogledu bilo loše da znamo to ime, ili to ne bi imalo nikakvog značaja?

 

Ra: Ja sam Ra. Postojala bi razlika.

 

Ispitivač: Šta bi bila ta razlika?

 

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko neko želi da zadobije moć nad nekim entitetom, korisno je znati entitetovo ime. Ukoliko neko ne želi da zadobije moć nad nekim entitetom, ali želi da sačuva entitet u samom srcu svog bića, dobro je zaboraviti ime. Oba procesa su magijski plodna. Svaki je polarizovan na specifičan način. To je vaš izbor.

 

Ispitivač: Pretpostavljam da bi za instrument predstavljao problem da meditira bez dodira ruke drugog-sebe u ovo vreme, jer se napad nastavlja. Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. To je tačno, ukoliko instrument želi da se zaštiti od potencijalnog odvajanja celine uma sa trećeg denziteta.

 

Ispitivač: Budući da naš peto-denzitetski pratilac posmatra našu komunikaciju sa Ra, on je postao svestan procesa zaklanjanja velom o kome smo govorili. Čini mi se da bi mu svesno saznanje i prihvatanje činjenice, da se proces zaklanjanja velom koristi za svrhu za koju se koristi (OPS-polaritet se javlja tek od početka velikog eksperimenta) otežalo održavanje visoko negativne polarizacije. Možete li razjasniti moje razmišljanje, molim?

 

Ra: Ja sam Ra. Nismo sigurni da li ćemo uspeti da ispravimo vaš model razmišljanja. Međutim, možemo komentarisati.

 

Proces polarizacije, kada se nastavi na četvrti denzitet, odvija se uz puno saznanje o velu, karakterističnom za treći denzitet. Taj proces zaklanjanja velom je deo treće-denzitetskih iskustava. Znanje i sećanje na poreklo toga i svih delova treće-denzitetskih iskustava informišu više-denzitetski polarizovan entitet. Oni, koji su izabrali stazu služenja drugima (služenja sebi), koriste jednostavno ovaj proces da stvore potencijal za ono što još nije. To je potpuno prihvatljiv metod samo-spoznaje od strane i o Kreatoru.

 

Ispitivač: Upravo ste izjavili da oni, koji su na stazi služenja drugima, koriste proces zaklanjanja velom da bi stvorili potencijal za ono što nije. Mislim da sam tačno ponovio ono što ste rekli. Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. Da.

 

Ispitivač: Onda je staza služenja drugima stvorila potencijal za ono što nije. Možete li to malo proširiti da bih to malo bolje razumeo?

 

Ra: Ja sam Ra. Ako pogledate energetske centre u njihovim različitim bojama, kako stvaraju spektar, možete videti da je izbor služenja drugima (sebi) takav da poriče sam centar čitavog spektra; to je univerzalna ljubav.

 

Zbog toga, sve što je takav entitet izgradio na prodiranju svetla, takvog kvaliteta da omogućava žetvu, je bazirano na izostavljanju. Ovo izostavljanje će se na četvrtom denzitetu manifestovati kao ljubav prema sebi, to znači, u punoj ekspresiji narandžastog i žutog energetskog centra, koji se onda koriste da stvore potencijal za komunikaciju adepta.

 

Kada se dostigne peto-denzitetsko usavršavanje, ono što nije se dalje nosi, denzitet mudrosti se istražuje od strane entiteta koji nemaju empatije, nemaju univerzalne ljubavi. Oni stiču iskustva kakva žele slobodnim izborom, uz iskreno uverenje da je energija zelenog zraka glupa.

 

Ono što nije se može videti kao samo-nametnuta tmina u kojoj se harmonija preobražava u večnu disharmoniju. Međutim, ono što nije ne može trajati kroz oktavu trećeg denziteta i, kao što tmina nekada priziva svetlo, tako ono što nije ponekad poziva ono što jeste.

 

Ispitivač: Verujem da se u komunikaciji, koju smo upravo okončali, javila upadljiva greška zbog teškoća sa prenosom. Da li ste svesni te greške?

 

Ra: Ja sam Ra. Nismo svesni greške, iako instrument doživljava napade bola, kako vi nazivate tu distorziju. Mi pozdravljamo i ohrabrujemo vaše ispravljanje bilo kakve greške u prenosu.

 

Ispitivač: Mislim da je izjava koju ste upravo dali govoreći o stazi služenja drugima netačna. Da li biste proverili, molim?

 

Ra: Ja sam Ra. Možemo li zamoliti da uzmete u obzir našu nameru da govorimo o stazi služenja sebi kao o stazi onoga što nije.

 

Ispitivač: Interesuje me problem, koji ponekad imamo u transmisiji, budući da je reč „drugi“ u ovoj transmisiji upotrebljena tri puta umesto reči „sebi“. Možete li mi dati neku ideju o tom problemu, koji može stvoriti protivrečnosti?

 

Ra: Ja sam Ra. Prvo možemo pomenuti nezgrapnost jezika, koji nije uobičajen u našoj, da tako kažemo, postojbini. Drugo, možemo naglasiti da, ukoliko pogrešno nazovemo neku stvar ili pogrešno odredimo neki događaj, ta odrednica će se verovatno ponoviti tokom izvesnog vremena transmisije, usled početne greške, koju sami nismo uočili.

 

Ispitivač: Hvala vam. Da li koristite sve reči engleskog jezika i, što se toga tiče, sve reči svih jezika koji se govore na ovoj planeti u ovo vreme?

 

Ra: Ja sam Ra. Ne.

 

Ispitivač: Imam pitanje od (ime). On je rekao: „Kada uočimo kako se empatija razvija u nama, da li je prihvatljivije balansirati tu empatiju sa mudrošću, ili dopustiti empatiji da se razvije koliko može bez balansa?“

 

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje se graniči sa pitanjima na koja se ne može odgovoriti usled ograničenja slobodne volje nad informacijama učitelja/učenika.

 

Učeniku procesa balansiranja možemo sugerisati da treba primeniti najstriktniju otvorenost. Kada se uoči empatija, sugeriše se da se u balansiranju analizira percepcija. To može podrazumevati mnogo, mnogo ogleda sa empatijom, pre nego što nastane prava univerzalna ljubav kao posledica svesnog otvaranja i kristalizacije tog veoma važnog odskočnog energetskog centra.

 

Tako učenik može otkriti mnoge druge komponente onoga što može izgledati kao sve-prožimajuća ljubav. Svaka od tih komponenti može biti balansirana i prihvaćena od strane sopstva i kao prelazni materijal, kada se sedište entiteta jasno pomeri u zeleni energetski centar.

 

Kada se uoči da je univerzalna ljubav dostigunta, sledeće balansiranje može i ne mora biti mudrost. Ukoliko adept balansira manifestacije, tada je zaista adekvatno balansirati univerzalnu ljubav i mudrost. Ukoliko se balansiraju um ili duh, postoje mnoge fasete, na koje adept brižljivo obraća pažnju. Ljubav i mudrost, kao i mudrost i ljubav, nisu crno i belo, da tako kažemo, već lica istog novčića, ako tako hoćete. Zbog toga se balansiranje ne sastoji uvek od kretanja od empatije ka mudrosti.

 

Možemo sugerisati stalno podsećanje na denzitet, sa koga adept želi da se pomeri. Ovaj denzitet uči lekcije ljubavi. U slučaju Putnika postoji polu-zaboravljena obloga tih lekcija i drugih denziteta. Prepustićemo ovo razmatranje ispitivaču i pozvati na razmatranje, na koje ćemo biti veoma srećni da odgovorimo na efikasniji način.

 

Ispitivač: Koje promene funkcija uma/tela/duha su bile najefikasnije u omogućavanju evolucije, kakva se želela postići velom?

 

Ra: Ja sam Ra. Imamo problema da održimo čist kanal kroz instrument. On ima siguran rub komunikacije, ali doživljava napade bola. Možemo li vas zamoliti da ponovite pitanje jer sada imamo bolji kanal?

 

Ispitivač: Posle procesa zaklanjanja velom, određene funkcije ili aktivnosti su bile od presudne važnosti u kreiranju evolucije u željenom pravcu polarizacije. Samo sam se pitao koje od njih su imale najviše uticaja na polarizacije?

 

Ra: Ja sam Ra. Najefikasnije zaklanjanje velom se odnosilo na um.

 

Ispitivač: Hteo bih da se zadržim na ovome i da istražim koje su specifične funkcije uma bile najefikasnije i tri ili četiri najefikasnije promene, ostvarene da bi stvorile polarizaciju.

 

Ra: Ja sam Ra. To je interesantno pitanje. Prvobitno zaklanjanje velom je bilo od nesagledive važnosti; dok je pre toga postojalo svesno znanje o svim fasetama Kreatora. Posle zaklanjanja velom gotovo da nijedna faseta Kreatora nije bila poznata umu. Gotovo sve je bilo zatrpano ispod vela.

 

Ako bi neko želeo da navede one funkcije vela, koje su bile najvažnije u polarizaciji, počeo bi od sposobnosti vidovitosti, viđenja na daljinu. Bez vela um nije bio uhvaćen u vaše iluzorno vreme. Sa velom prostor/vreme je jedina očita mogućnost za sticanje iskustava.

 

Na listi važnih zaklonjenih funkcija uma bi bilo i sanjanje. Takozvano sanjanje sadrži veliki deo onoga, što, ako se učini dostupnim svesnom umu, može u velikom stepenu da pomogne polarizaciji.

 

Treća važna funkcija uma, koja je zaklonjena, je poznavanje tela. Poznavanje i kontrola tela, budući da je u velikom stepenu izgubljena navlačenjem vela, bila je izgubljena za iskustva tragaoca. Njegovo znanje od pre vela je od male koristi. Njegovo znanje posle vela i naočigled sada guste iluzija separacije tela od kompleksa uma, je izuzetno značajno.

 

Možda najvažnija i najznačajnija funkcija, koja se odigrala usled zaklanjanja uma od samog sebe velom, nije neka od funkcija uma, već pre proizvod potencijala kreiranog ovim zaklanjanjem. To je sposobnost volje ili čista želja.

 

Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje u ovom trenutku. Iako ima dovoljno energije za ovaj rad, ne bismo nastavljali kontakt, budući da osećamo stalne varijacije bola, kako vi nazivate tu distorziju. Iako nismo uočili greške u materijalu, svesni smo da je kod nekoliko tačaka naš kanal bio manje optimalan. Instrument je pun vere, ali ne želimo da zloupotrebimo instrument. Molimo, pitajte ako želite.

 

Ispitivač: Samo bih za kraj pitao: da li individualizovani deo entiteta Ra boravi u telu instrumenta, da bi se ostvarila ova komunikacija?

 

Zatim, da li postoji nešto što možemo učiniti da unapredimo kontakt i da učinimo instrument pogodnijim za kontakt?

 

Ra: Ja sam Ra. Mi iz Ra komuniciramo kroz kanal uzanog opsega kroz violetni energetki centar. Mi ne boravimo fizički u instrumentu, već se celina uma/tela/duha ovog instrumenta odmara kod nas.

 

Vi ste marljivi i savesni. Aranžman je dobar. Ostavljamo vas ujedinjene u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, moje prijatelji, ujedinjujući se u snazi i miru beskonačne ljubavi i neiskazivog svetla jednog beskonačnog Kreatora. Ja sam Ra. Adonai.