Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 79


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 79

24.02.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možete li mi prvo dati informacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

Ispitiva?: Instrument bi voleo da pita da li postoji neka opasnost u tome što je primila suviše prenete energije?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Ona bi volela da zna koja je funkcija prenosa energije tokom prethodne seanse?

Ra: Ja sam Ra. Prenos energije je veoma korisna fiunkcija, utoliko što osnažuje kanal kroz koji prolazi kontakt sa ulaznim energijama. Sam kontakt ?e posmatrati stanje instrumenta i prekinuti komunikaciju ukoliko ono po?ne da naginje prema distorziji u pravcu slabosti i bola.

Me?utim, dok kontakt traje, sam kanal, kroz koji taj kontakt proti?e, može biti osnažen uz pomo? prenosa energije transfera o kome ste govorili.

Ispitiva?: Želeo bih da postavim pitanje o tre?e-denzitetskim iskustvima onih entiteta pre nego što je slobodna volja proširena na Sub-Logose i tako stvorena podela na dva polariteta. Možete li u opštim crtama opisati razliku izme?u tre?e-denzitetskih iskustava tih celina uma/tela/duha i onih koji su evoluirali na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj materijal je ve? pokriven. Molimo, postavite dodatna pitanja za specifi?nije informacije.

Ispitiva?: Konkretno, u okolnostima, kada se na tre?em denzitetu razvija samo polaritet orijentacije prema drugima, da li su znanja o prethodnim inkarnacijama entiteta bila sakrivena velom (veo zaborava, prim.prev.)?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Da li je reinkarnacijski proces bio nalik onom koji mi ovde doživljavamo, kada tre?e-denzitetsko telo više puta ulazi i izlazi (u inkarnaciju)?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li je mogu?e odrediti vreme inkarnacije u našim godinama i da li biste to u?inili ako je mogu?e?

Ra: Ja sam Ra. Optimalan inkarnacijski period je približno mera koju nazivate milenijum. On je, da tako kažemo, konstantan nezavisno od drugih faktora tre?e-denzitetskih iskustava.

Ispitiva?: Pre proširenja prvog odstupanja (od Zakona Jednog: primena principa slobodne volje na celine uma/tela/duha) veo zaborava ili gubitak svesti nije delovao. Na osnovu toga ?u pretpostaviti da taj veo ili gubitak svesnih se?anja, koji se odvija pre inkarancije, predstavlja prvu alatku za primenu principa slobodne volje. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ta ta?nost je limitirana. To je bila prva alatka.

Ispitiva?: Onda na osnovu te izjave pretpostavljam da su Logosi kao prvu alatku za postizanje tog cilja primenili odvajanje svesti od nesvesnog tokom onoga što nazivamo fizi?kom inkarnacijom? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Onda na osnovu te izjave pretpostavljam da su druge alatke razvijene i primenjene posle te prve alatke.

Ra: Ja sam Ra. Bilo je nekih poboljšanja.

Ispitiva?: Arhetipski um Logosa pre eksperimenta sa zaboravom bi onda bio manje kompleksan nego sada i možda sadržao samo nekoliko arhetipova. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Molimo za strpljenje. Opažamo iznenadni plamen distorzije poznate kao bol u levoj ruci i šaci instrumenta. Molimo, nemojte dodirivati instrument. Ispita?emo kompleks uma instrumenta i pokušati da promenimo položaj tog dela, da bi seansa mogla da se nastavi.

(devedeset sekundi pauze)

Ja sam Ra. Možete nastaviti.

Ispitiva?: Hvala vam. Koliko arhetipova je postojalo pre eksperimenta sa primenom principa slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Bilo ih je devet.

Ispitiva?: Pretpostavljam da se od tih devet tri odnosilo na um, tri na telo i tri na duh. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitiva?: Pretpostavljam da bi ti arhetipovi u umu približno u tarotu odgovarali Magu, Caru i Ko?iji. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i sa ?ime oni korespondiraju?

Ra: Ja sam Ra. Telo, um i duh su sadržani i funkcionišu pod okriljem matriksa, potenciatora i signifikatora. Signifikator uma, tela i duha nije identi?an signifikatoru celina (kompleksa) uma, tela i duha.

Ispitiva?: Sada razumem na šta ste mislili, rekavši da proširenjem slobodne volje (na celine uma/tela/duha) signifikator postaje kompleks. ?ini se da je signifikator postao kompleks sa tre?om, ?etvrtom, petom, šestom i sedmom za um, desetom za telo i sedamnaestom za duh. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no.

Ispitiva?: Možete li mi re?i šta ste mislili time da „signifikator mora da postane kompleks“?

Ra: Ja sam Ra. Biti kompleks zna?i sastojati se od više od jednog karakteristi?nog elementa ili koncepta.

Ispitiva?: Voleo bih da razumem arhetip uma ovog Logosa pre primene principa slobodne volje na Sub-Logose. Verujem da je to logi?an pristup, da bih bolje razumeo ono što sada doživljavamo.

Imamo, kako ste izjavili, matriks, potenciator i signifikator. Razumeo sam matriks kao ono što bismo nazvali svesnim umom, ali budu?i da je to ono od ?ega je um sa?injen, ne mogu u potpunosti da razumem ova tri termina, pogotovo s obzirom na vreme pre podele u svesti. Možete li molim dati dodatna objašnjenja u vezi sa matriksom uma, potenciatorom uma i signifikatorom uma, kako se razlikuju i u kojem me?usobnom odnosu stoje?

Ra: Ja sam Ra. Matriks Uma je ono od ?ega sve dolazi. On je nepokretan, ali je potencijalni pokreta? svih aktivnosti uma. Potenciator Uma je ogromni izvor, koji se može videti kao more u koje svest roni sve dublje i sve potpunije da kreira, promišlja i postane samo-svesnija.

Signifikator svakog uma, tela i duha se može posmatrati kao jednostavan i jedinstven koncept. Matriks Tela se može videti kao odraz, suprotnost uma; to je neograni?eno kretanje. Potenciator Tela je tako onaj koji reguliše aktivnosti.

Matriks Duha je teško okarakterisati, budu?i da je priroda Duha manje pokretna. Energije i pokreti duha su najdublji, bliže povezani sa vremenom/prostorom i nemaju karakteristike dinami?kog kretanja. Zato se Matriks Duha može videti kao najdublja tmina, a Potenciator Duha kao bu?enje, prosvetljenje i plodni uticaj.

To je opis Arhetipa Jedan kroz Devet pre uticaja, koji je izvršilo shvatanje slobodne volje od strane Ko-Kreatora ili Sub-Logosa.

Ispitiva?: Prva promena, koja je na?injena u cilju proširenja principa slobodne volje je da se me?usobna komunikacija izme?u Matriksa i Potenciatora Uma u?ini relativno nedostižnom tokom inkarnacije. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Radije bismo te uslove nazvali relativno ispunjenijim misterijom nego relativno nedostižnim.

Ispitiva?: Ideja da se kreira neka vrsta zastora izme?u Matriksa i Potenciatora Uma. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Zastor onda postoji izme?u onoga što nazivamo nesvesni i svesni um. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Verovatno je dizajn Logosa bio takav da dopusti svesnom umu ve?u slobodu u pogledu prve distorzije (slobodna volja), odvajaju?i ga od Potenciatora ili nesvesnog, koje ima bolju komunikaciju sa totalnim umom i dopuštaju?i ro?enje neobrazovanog, da upotrebim taj oskudan izraz, dela svesti. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je približno ta?no.

Ispitiva?: Možete li to malo približiti ili rasvetliti?

Ra: Ja sam Ra. Potreban je materijal sa vaše strane, pre nego što budemo u stanju da odgovorimo.

Ispitiva?: U redu. Da li je onda pre planiranja u širem obimu izveden jednostavan eksperiment i prou?en proizvod tog eksperimenta?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo rekli, postojao je ve?i broj sukcesivnih eksperimenata.

Ispitiva?: Budu?i da je prelomna ta?ka izme?u neprimenjivanja principa slobodne volje na Sub-Logose i njegove primene bila klju? eksperimenta, pitam se kakav je bio rezultat tog eksperimenta u pogledu njegovog proizvoda? Šta je bio rezultat?

Ra: Ja sam Ra. Taj materijal je prethodno pokriven. Rezultat tih eksperimenata su bila živa, raznolika i intenzivna iskustva Kreatora kroz Kreatora.

Ispitiva?: Dobro, toga sam svestan. Verovatno nisam precizno formulisao pitanje. Veoma je teško postaviti to pitanje. Ne znam da li je vredno daljih pokušaja, ali ono što sam mislio je, kada se taj eksperiment sa procesom zaborava odigrao, da li je on ve? sa prvim eksperimentom rezultirao polarizacijom služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Rani Logosi su odmah proizveli celine uma/tela/duha orijentisane ka služenju sebi i služenju drugima. Žetva tih entiteta nije nastupila odmah i otuda su ubrzo usledila podešavanja arhetipova.

Ispitiva?: Sada shvatam šta pokušavate da objasnite. Onda je na toj ta?ki još uvek bilo devet arhetipa i veo je tek bio prevu?en izme?u Matriksa i Potenciatora Uma?

Ra: Ja sam Ra. Bilo je devet arhetipova i mnogo nagoveštaja.

Ispitiva?: Da li pod nagoveštajima podrazumevate ro?enje malih arhetipskih sklonosti?

Ra: Ja sam Ra. Radije bismo opisali te nagoveštaje kao nedovršene misli upotrebljive strukture koje još nisu u potpunosti osmišljene.

Ispitiva?: Da li Izbor postoji u kreaciji od ta?ke prve polarizacije služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Koncept Izbora je implicitan zaboravu ili odvajanju dva arhetipa. Rafiniranje ovog koncepta je zahtevalo mnogo iskustava.

Ispitiva?: Žao mi je što imam toliko teško?a da postavim ova pitanja, ali materijal mi je prili?no težak.

Smatram da je interesantno da je ve? prvi eksperiment sa zaklanjanjem Matriska Uma od Potenciatora Uma i obrnuto kreirao polaritet orijentacije prema sebi. ?ini mi se da je to vrlo važna psihološka ta?ka u razvoju kreacije.

Dopustite da postavim pitanje. Da li je pre proširenja principa slobodne volje magijski potencijal viših denziteta u ta?ki, kada se dosegne najve?i potencijal svesti za taj denzitet, bio podjednako veliki kao sada? Ovo je teško pitanje. Ono što želim da pitam je, da li je na kraju ?etvrtog denziteta, pre primene slobodne volje, ono što nazivamo magijskim potencijalom bilo isto toliko jako kao što je to sada na kraju ?etvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Prema vašem shvatanju, da upotrebimo ovaj pogrešan naziv, ovog pojma, magija, magijski potencijal na tre?em i ?etvrtom denzitetu, je bio daleko ve?i nego nakon promene. Me?utim, postojala je daleko, daleko manja želja da se taj potencijal koristi.

Ispitiva?: Sada, da bih bio siguran da sam vas dobro razumeo: pre promene i proširenja slobodne volje - da uzmemo ta?no kraj ?etvrtog denziteta - magijski potencijal u uslovima, u kojima je postojala samo polarizacija služenja drugima, je bio mnogo ve?i na kraju ?etvrtog denziteta nego na kraju ?etvrtog denziteta posle podele na polaritete i primene slobodne volje. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Magijska sposobnost je sposobnost da se svesno koristi takozvano nesvesno. Tako je pre novina slobodne volje Sub-Logosa ta sposobnost bila maksimalna (bije bilo vela izme?u svesnog i nesvesnog dela uma, prim.prev.).

Ispitiva?: U redu. U današnje vreme mi doživljavamo efekte mnogo kompleksnijih ili mnogobrojnijih arhetipova i pretpostavljam da u umu doživljavamo slede?e: imamo Maga i Veliku Sveštenicu, koji korespondiraju sa Matriksom i Potenciatorom sa zastorom izme?u sebe, koji je bio primarni kreator proširenja prve distorzije. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Nismo u stanju da odgovorimo na ovo pitanje pre nego što sami date odre?eni materijal.

Ispitiva?: U redu. Oprostite zbog ovoga.

Slede?i arhetip, Carica, je Katalizator Uma, ona koji deluje na svesni um i menja ga. ?etvrti arhetip je Car, Iskustvo Uma, koji predstavlja materijal, prikupljen iz nesvesnog, koji kreira kontinuitet svojih sklonosti. Da li je ova izjava ta?na?

Ra: Ja sam Ra. Iako ste suviše rigidni u svojoj izjavi, pravilno opažate odnose. Veliki deo dinami?kih me?uodnosa je pohranjen u prva ?etiri arhetipa.

Ispitiva?: Da li bi onda Hijerofant upravljao ili sortirao te efekte da bi stvorio pravilnu asimilaciju onoga što dolazi iz svesti od strane nesvesnog?

Ra: Ja sam Ra. Iako promišljena, ova pretpostavka u srži nije ta?na.

Ispitiva?: Šta bi predstavljao Hijerofant?

Ra: Ja sam Ra. Hierofant je Signifikator celine Tela (Uma – Ra je ovo ispravio u seansi 80), njegove istinske prirode. Možemo napomenuti da su karakteristike o kojima ste govorili sadržane u kompleksu Uma, ali nisu njegova suština. Srž ovog kompleksa je dinami?an entitet koji apsorbuje, traga i namerava da u?i.

Ispitiva?: Onda je Hijerofant link izme?u uma i tela?

Ra: Ja sam Ra. Postoji precizna veza izme?u signifikatora uma, tela i duha. Vaša uzjava je suviše uopštena.

Ispitiva?: Dopustite da na trenutak presko?im Hijerofanta, jer zaista ne razumem sve to, i da upitam da li Ljubavnici reprezentuju stapanje svesti i nesvesnog ili komunikaciju izme?u svesnog i nesvesnog?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo, iako je primedba promišljena, promašujete srž ovog odre?enog arhetipa koji se prigodno može nazvati Trasformator Uma.

Ispitiva?: Transformator Uma u šta?

Ra: Ja sam Ra. Kada pogledate Arhetip Šest vidite studenta misterija koji se transformiše potrebom da bira izme?u svetla i tame u umu.

Ispitiva?: Da li bi Pobednik ili Ko?ija onda reprezentovala kulminaciju akcija od prvog do šestog arhetipa, ovladavanje mentalnim procesima i ?ak možda uklanjanje vela?

Ra: Ja sam Ra. To je u najve?oj meri promišljeno. Arhetip Sedam je teško iskazati. Možemo ga nazvati Staza, Put ili Veliki Put Uma. Njegov temelj je refleksija i substancijalni zbir Arhetipa Jedan do Šest.

Put Uma se tako?e može posmatrati kao prikazivanje kraljevstva ili plodova pravilnog putovanja kroz um u kome um nastavlja da se veli?anstveno kre?e kroz materijal koji osmišljava, kao ko?ija koju vuku kraljevski lavovi ili konji.

U ovom trenutku bismo predložili još jedno puno pitanje, jer instrument doživljava odre?enu distorziju u pravcu bola.

Ispitiva?: Onda bih samo postavio pitanje o arhetipu koji sam trenutno najmanje u stanju da razumem, ako uopšte mogu da upotrebim ovaj termin. U mraku sam, da tako kažem, u pogledu Hijerofanta i toga šta on ta?no predstavlja. Možete li mi dati nekoliko indikacija o tome šta je to?

Ra: Ja sam Ra. Bili ste zainteresovani za Signifikator koji mora postati kompleksan. Hijerofant je originalni arhetip uma, koji je u?injen kompleksnim suptilnim pokretima svesnog i nesvesnog. Kompleksnosti uma pre podrazumevaju evoluciju nego jednostavno stapanje iskustava Potenciatora i Matriksa.

Sam um je postao akter opsednut slobodnom voljom, ili preciznije, voljom. Kao Signifikator uma Hijerofant želi da zna, ali šta ?e u?initi sa tim znanjem i iz kojih razloga traga?

Potencijali kompleksnog signifikatora su brojni.

Da li imate još neko kratko pitanje za ovu seansu?

Ispitiva?: Samo da li postoji nešto što bismo mogli da u?inimo da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Tokom malog dela vaše budu?nosti bilo bi dobro savetovati instrumentu da na rukama nosi stvari, ?ije je koriš?enje zanemarila. Na šakama i rukama je postojao izvestan bol i zbog smo skratili seansu.

Ja sam Ra. Vi ste savesni, moji prijatelji. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Nastavite, ujedinjuju?i se u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.