Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 79


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 79

24.02.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Možete li mi prvo dati informacije o stanju instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Ono odgovara našoj prethodnoj izjavi.

Ispitivač: Instrument bi voleo da pita da li postoji neka opasnost u tome što je primila suviše prenete energije?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Ona bi volela da zna koja je funkcija prenosa energije tokom prethodne seanse?

Ra: Ja sam Ra. Prenos energije je veoma korisna fiunkcija, utoliko što osnažuje kanal kroz koji prolazi kontakt sa ulaznim energijama. Sam kontakt će posmatrati stanje instrumenta i prekinuti komunikaciju ukoliko ono počne da naginje prema distorziji u pravcu slabosti i bola.

Međutim, dok kontakt traje, sam kanal, kroz koji taj kontakt protiče, može biti osnažen uz pomoć prenosa energije transfera o kome ste govorili.

Ispitivač: Želeo bih da postavim pitanje o treće-denzitetskim iskustvima onih entiteta pre nego što je slobodna volja proširena na Sub-Logose i tako stvorena podela na dva polariteta. Možete li u opštim crtama opisati razliku između treće-denzitetskih iskustava tih celina uma/tela/duha i onih koji su evoluirali na ovoj planeti?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj materijal je već pokriven. Molimo, postavite dodatna pitanja za specifičnije informacije.

Ispitivač: Konkretno, u okolnostima, kada se na trećem denzitetu razvija samo polaritet orijentacije prema drugima, da li su znanja o prethodnim inkarnacijama entiteta bila sakrivena velom (veo zaborava, prim.prev.)?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitivač: Da li je reinkarnacijski proces bio nalik onom koji mi ovde doživljavamo, kada treće-denzitetsko telo više puta ulazi i izlazi (u inkarnaciju)?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je moguće odrediti vreme inkarnacije u našim godinama i da li biste to učinili ako je moguće?

Ra: Ja sam Ra. Optimalan inkarnacijski period je približno mera koju nazivate milenijum. On je, da tako kažemo, konstantan nezavisno od drugih faktora treće-denzitetskih iskustava.

Ispitivač: Pre proširenja prvog odstupanja (od Zakona Jednog: primena principa slobodne volje na celine uma/tela/duha) veo zaborava ili gubitak svesti nije delovao. Na osnovu toga ću pretpostaviti da taj veo ili gubitak svesnih sećanja, koji se odvija pre inkarancije, predstavlja prvu alatku za primenu principa slobodne volje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Ta tačnost je limitirana. To je bila prva alatka.

Ispitivač: Onda na osnovu te izjave pretpostavljam da su Logosi kao prvu alatku za postizanje tog cilja primenili odvajanje svesti od nesvesnog tokom onoga što nazivamo fizičkom inkarnacijom? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Onda na osnovu te izjave pretpostavljam da su druge alatke razvijene i primenjene posle te prve alatke.

Ra: Ja sam Ra. Bilo je nekih poboljšanja.

Ispitivač: Arhetipski um Logosa pre eksperimenta sa zaboravom bi onda bio manje kompleksan nego sada i možda sadržao samo nekoliko arhetipova. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Molimo za strpljenje. Opažamo iznenadni plamen distorzije poznate kao bol u levoj ruci i šaci instrumenta. Molimo, nemojte dodirivati instrument. Ispitaćemo kompleks uma instrumenta i pokušati da promenimo položaj tog dela, da bi seansa mogla da se nastavi.

(devedeset sekundi pauze)

Ja sam Ra. Možete nastaviti.

Ispitivač: Hvala vam. Koliko arhetipova je postojalo pre eksperimenta sa primenom principa slobodne volje?

Ra: Ja sam Ra. Bilo ih je devet.

Ispitivač: Pretpostavljam da se od tih devet tri odnosilo na um, tri na telo i tri na duh. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da.

Ispitivač: Pretpostavljam da bi ti arhetipovi u umu približno u tarotu odgovarali Magu, Caru i Kočiji. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći sa čime oni korespondiraju?

Ra: Ja sam Ra. Telo, um i duh su sadržani i funkcionišu pod okriljem matriksa, potenciatora i signifikatora. Signifikator uma, tela i duha nije identičan signifikatoru celina (kompleksa) uma, tela i duha.

Ispitivač: Sada razumem na šta ste mislili, rekavši da proširenjem slobodne volje (na celine uma/tela/duha) signifikator postaje kompleks. Čini se da je signifikator postao kompleks sa trećom, četvrtom, petom, šestom i sedmom za um, desetom za telo i sedamnaestom za duh. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno.

Ispitivač: Možete li mi reći šta ste mislili time da „signifikator mora da postane kompleks“?

Ra: Ja sam Ra. Biti kompleks znači sastojati se od više od jednog karakterističnog elementa ili koncepta.

Ispitivač: Voleo bih da razumem arhetip uma ovog Logosa pre primene principa slobodne volje na Sub-Logose. Verujem da je to logičan pristup, da bih bolje razumeo ono što sada doživljavamo.

Imamo, kako ste izjavili, matriks, potenciator i signifikator. Razumeo sam matriks kao ono što bismo nazvali svesnim umom, ali budući da je to ono od čega je um sačinjen, ne mogu u potpunosti da razumem ova tri termina, pogotovo s obzirom na vreme pre podele u svesti. Možete li molim dati dodatna objašnjenja u vezi sa matriksom uma, potenciatorom uma i signifikatorom uma, kako se razlikuju i u kojem međusobnom odnosu stoje?

Ra: Ja sam Ra. Matriks Uma je ono od čega sve dolazi. On je nepokretan, ali je potencijalni pokretač svih aktivnosti uma. Potenciator Uma je ogromni izvor, koji se može videti kao more u koje svest roni sve dublje i sve potpunije da kreira, promišlja i postane samo-svesnija.

Signifikator svakog uma, tela i duha se može posmatrati kao jednostavan i jedinstven koncept. Matriks Tela se može videti kao odraz, suprotnost uma; to je neograničeno kretanje. Potenciator Tela je tako onaj koji reguliše aktivnosti.

Matriks Duha je teško okarakterisati, budući da je priroda Duha manje pokretna. Energije i pokreti duha su najdublji, bliže povezani sa vremenom/prostorom i nemaju karakteristike dinamičkog kretanja. Zato se Matriks Duha može videti kao najdublja tmina, a Potenciator Duha kao buđenje, prosvetljenje i plodni uticaj.

To je opis Arhetipa Jedan kroz Devet pre uticaja, koji je izvršilo shvatanje slobodne volje od strane Ko-Kreatora ili Sub-Logosa.

Ispitivač: Prva promena, koja je načinjena u cilju proširenja principa slobodne volje je da se međusobna komunikacija između Matriksa i Potenciatora Uma učini relativno nedostižnom tokom inkarnacije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Radije bismo te uslove nazvali relativno ispunjenijim misterijom nego relativno nedostižnim.

Ispitivač: Ideja da se kreira neka vrsta zastora između Matriksa i Potenciatora Uma. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Zastor onda postoji između onoga što nazivamo nesvesni i svesni um. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Verovatno je dizajn Logosa bio takav da dopusti svesnom umu veću slobodu u pogledu prve distorzije (slobodna volja), odvajajući ga od Potenciatora ili nesvesnog, koje ima bolju komunikaciju sa totalnim umom i dopuštajući rođenje neobrazovanog, da upotrebim taj oskudan izraz, dela svesti. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je približno tačno.

Ispitivač: Možete li to malo približiti ili rasvetliti?

Ra: Ja sam Ra. Potreban je materijal sa vaše strane, pre nego što budemo u stanju da odgovorimo.

Ispitivač: U redu. Da li je onda pre planiranja u širem obimu izveden jednostavan eksperiment i proučen proizvod tog eksperimenta?

Ra: Ja sam Ra. Kao što smo rekli, postojao je veći broj sukcesivnih eksperimenata.

Ispitivač: Budući da je prelomna tačka između neprimenjivanja principa slobodne volje na Sub-Logose i njegove primene bila ključ eksperimenta, pitam se kakav je bio rezultat tog eksperimenta u pogledu njegovog proizvoda? Šta je bio rezultat?

Ra: Ja sam Ra. Taj materijal je prethodno pokriven. Rezultat tih eksperimenata su bila živa, raznolika i intenzivna iskustva Kreatora kroz Kreatora.

Ispitivač: Dobro, toga sam svestan. Verovatno nisam precizno formulisao pitanje. Veoma je teško postaviti to pitanje. Ne znam da li je vredno daljih pokušaja, ali ono što sam mislio je, kada se taj eksperiment sa procesom zaborava odigrao, da li je on već sa prvim eksperimentom rezultirao polarizacijom služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Rani Logosi su odmah proizveli celine uma/tela/duha orijentisane ka služenju sebi i služenju drugima. Žetva tih entiteta nije nastupila odmah i otuda su ubrzo usledila podešavanja arhetipova.

Ispitivač: Sada shvatam šta pokušavate da objasnite. Onda je na toj tački još uvek bilo devet arhetipa i veo je tek bio prevučen između Matriksa i Potenciatora Uma?

Ra: Ja sam Ra. Bilo je devet arhetipova i mnogo nagoveštaja.

Ispitivač: Da li pod nagoveštajima podrazumevate rođenje malih arhetipskih sklonosti?

Ra: Ja sam Ra. Radije bismo opisali te nagoveštaje kao nedovršene misli upotrebljive strukture koje još nisu u potpunosti osmišljene.

Ispitivač: Da li Izbor postoji u kreaciji od tačke prve polarizacije služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Koncept Izbora je implicitan zaboravu ili odvajanju dva arhetipa. Rafiniranje ovog koncepta je zahtevalo mnogo iskustava.

Ispitivač: Žao mi je što imam toliko teškoća da postavim ova pitanja, ali materijal mi je prilično težak.

Smatram da je interesantno da je već prvi eksperiment sa zaklanjanjem Matriska Uma od Potenciatora Uma i obrnuto kreirao polaritet orijentacije prema sebi. Čini mi se da je to vrlo važna psihološka tačka u razvoju kreacije.

Dopustite da postavim pitanje. Da li je pre proširenja principa slobodne volje magijski potencijal viših denziteta u tački, kada se dosegne najveći potencijal svesti za taj denzitet, bio podjednako veliki kao sada? Ovo je teško pitanje. Ono što želim da pitam je, da li je na kraju četvrtog denziteta, pre primene slobodne volje, ono što nazivamo magijskim potencijalom bilo isto toliko jako kao što je to sada na kraju četvrtog denziteta?

Ra: Ja sam Ra. Prema vašem shvatanju, da upotrebimo ovaj pogrešan naziv, ovog pojma, magija, magijski potencijal na trećem i četvrtom denzitetu, je bio daleko veći nego nakon promene. Međutim, postojala je daleko, daleko manja želja da se taj potencijal koristi.

Ispitivač: Sada, da bih bio siguran da sam vas dobro razumeo: pre promene i proširenja slobodne volje - da uzmemo tačno kraj četvrtog denziteta - magijski potencijal u uslovima, u kojima je postojala samo polarizacija služenja drugima, je bio mnogo veći na kraju četvrtog denziteta nego na kraju četvrtog denziteta posle podele na polaritete i primene slobodne volje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Magijska sposobnost je sposobnost da se svesno koristi takozvano nesvesno. Tako je pre novina slobodne volje Sub-Logosa ta sposobnost bila maksimalna (bije bilo vela između svesnog i nesvesnog dela uma, prim.prev.).

Ispitivač: U redu. U današnje vreme mi doživljavamo efekte mnogo kompleksnijih ili mnogobrojnijih arhetipova i pretpostavljam da u umu doživljavamo sledeće: imamo Maga i Veliku Sveštenicu, koji korespondiraju sa Matriksom i Potenciatorom sa zastorom između sebe, koji je bio primarni kreator proširenja prve distorzije. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Nismo u stanju da odgovorimo na ovo pitanje pre nego što sami date određeni materijal.

Ispitivač: U redu. Oprostite zbog ovoga.

Sledeći arhetip, Carica, je Katalizator Uma, ona koji deluje na svesni um i menja ga. Četvrti arhetip je Car, Iskustvo Uma, koji predstavlja materijal, prikupljen iz nesvesnog, koji kreira kontinuitet svojih sklonosti. Da li je ova izjava tačna?

Ra: Ja sam Ra. Iako ste suviše rigidni u svojoj izjavi, pravilno opažate odnose. Veliki deo dinamičkih međuodnosa je pohranjen u prva četiri arhetipa.

Ispitivač: Da li bi onda Hijerofant upravljao ili sortirao te efekte da bi stvorio pravilnu asimilaciju onoga što dolazi iz svesti od strane nesvesnog?

Ra: Ja sam Ra. Iako promišljena, ova pretpostavka u srži nije tačna.

Ispitivač: Šta bi predstavljao Hijerofant?

Ra: Ja sam Ra. Hierofant je Signifikator celine Tela (Uma – Ra je ovo ispravio u seansi 80), njegove istinske prirode. Možemo napomenuti da su karakteristike o kojima ste govorili sadržane u kompleksu Uma, ali nisu njegova suština. Srž ovog kompleksa je dinamičan entitet koji apsorbuje, traga i namerava da uči.

Ispitivač: Onda je Hijerofant link između uma i tela?

Ra: Ja sam Ra. Postoji precizna veza između signifikatora uma, tela i duha. Vaša uzjava je suviše uopštena.

Ispitivač: Dopustite da na trenutak preskočim Hijerofanta, jer zaista ne razumem sve to, i da upitam da li Ljubavnici reprezentuju stapanje svesti i nesvesnog ili komunikaciju između svesnog i nesvesnog?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo, iako je primedba promišljena, promašujete srž ovog određenog arhetipa koji se prigodno može nazvati Trasformator Uma.

Ispitivač: Transformator Uma u šta?

Ra: Ja sam Ra. Kada pogledate Arhetip Šest vidite studenta misterija koji se transformiše potrebom da bira između svetla i tame u umu.

Ispitivač: Da li bi Pobednik ili Kočija onda reprezentovala kulminaciju akcija od prvog do šestog arhetipa, ovladavanje mentalnim procesima i čak možda uklanjanje vela?

Ra: Ja sam Ra. To je u najvećoj meri promišljeno. Arhetip Sedam je teško iskazati. Možemo ga nazvati Staza, Put ili Veliki Put Uma. Njegov temelj je refleksija i substancijalni zbir Arhetipa Jedan do Šest.

Put Uma se takođe može posmatrati kao prikazivanje kraljevstva ili plodova pravilnog putovanja kroz um u kome um nastavlja da se veličanstveno kreće kroz materijal koji osmišljava, kao kočija koju vuku kraljevski lavovi ili konji.

U ovom trenutku bismo predložili još jedno puno pitanje, jer instrument doživljava određenu distorziju u pravcu bola.

Ispitivač: Onda bih samo postavio pitanje o arhetipu koji sam trenutno najmanje u stanju da razumem, ako uopšte mogu da upotrebim ovaj termin. U mraku sam, da tako kažem, u pogledu Hijerofanta i toga šta on tačno predstavlja. Možete li mi dati nekoliko indikacija o tome šta je to?

Ra: Ja sam Ra. Bili ste zainteresovani za Signifikator koji mora postati kompleksan. Hijerofant je originalni arhetip uma, koji je učinjen kompleksnim suptilnim pokretima svesnog i nesvesnog. Kompleksnosti uma pre podrazumevaju evoluciju nego jednostavno stapanje iskustava Potenciatora i Matriksa.

Sam um je postao akter opsednut slobodnom voljom, ili preciznije, voljom. Kao Signifikator uma Hijerofant želi da zna, ali šta će učiniti sa tim znanjem i iz kojih razloga traga?

Potencijali kompleksnog signifikatora su brojni.

Da li imate još neko kratko pitanje za ovu seansu?

Ispitivač: Samo da li postoji nešto što bismo mogli da učinimo da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Tokom malog dela vaše budućnosti bilo bi dobro savetovati instrumentu da na rukama nosi stvari, čije je korišćenje zanemarila. Na šakama i rukama je postojao izvestan bol i zbog smo skratili seansu.

Ja sam Ra. Vi ste savesni, moji prijatelji. Ostavljamo vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjujući se u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.