Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 63


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 63
18.07.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možete li mi re?i kakvo je stanje instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Vitalne energije instrumenta su u distorziji koja je normalna za ovu celinu uma/tela/duha. Postoji distorzija u telesnom komplesku usled fizi?kog napada u oblasti bubrega i urinalnog trakta. Tako?e, distorzija koju nazivate artritis se nastavlja.

Možete o?ekivati da ?e fizi?ki napad biti konstantan, jer se ovaj instrument ve? izvesno vreme nalazi pod prismotrom negativno orijentisanih sila.

Ispitiva?: Da li je potreba da nekoliko puta pre seanse ide u toalet prouzrokovana tim fizi?kim napadom?

Ra: Ja sam Ra. U osnovi to nije ta?no. Instrument uklanja iz kompleksa tela ostatke materija koje koristimo za kontakt. Ovaj proces je varijabilan, nekada se odvija pre, nekada posle seanse.

Tokom ove seanse instrument doživljava pomenute teško?e usled poja?anja ove distorzije.

Ispitiva?: Znam da ste ve? odgovorili na ovo pitanje, ali ose?am da je moja dužnost da ga u ovom slu?aju ponovim. Da li je došlo do nekog novog razvoja i ukoliko jeste da li postoji nešto što bismo mogli u?initi da umanjimo efekte fizi?kog napada na instrument?

Ra: Ja sam Ra. Nastavite put u ljubavi i radosti i zahvalnosti Kreatoru. Prou?ite prethodni materijal. Ljubav je veliki zaštitnik.

Ispitiva?: Možete li mi dati definiciju vitalne energije?

Ra: Ja sam Ra. Vitalna energija je kompleks energetskih nivoa uma, tela i duha. Za razliku od fizi?ke energije, ona zahteva integrisane celine koje uskla?eno vibriraju.

Svojstvo volje do izvesnog stepena može da nadoknadi nedostatak vitalne energije, što se kod ovog instrumenta dogodilo tokom prethodne seanse, kako vi merite vreme. To nije preporu?ljivo. U ovom trenutku su vitalne energije uma i duha dobro uskla?ene, iako je energija telesnog kompleksa na niskom nivou.

Ispitiva?: Da li je ta?na moja pretpostavka da je vitalna energija funkcija svesti ili sklonost entiteta s obzirom na njegov polaritet ili uskla?enost sa Kreatorom ili kreacijom?

Ra: Ja sam Ra. Generalno možemo potvrditi ta?nost vaše izjave. Vitalna energija se može posmatrati kao duboka ljubav prema životu ili životnim iskustvima kao što su lepota kreacije, prihvatanje drugih-sebe i distorzije stvaranja lepote od strane vašeg Sub-Kreatora.

Bez te vitalne energije i najsnažniji fizi?ki kompleks ?e malaksati i propasti. Sa tom ljubavlju ili vitalnom energijom ili elanom entitet može nastaviti ?ak i kada postoji snažna distorzija u fizi?kom kompleksu.

Ispitiva?: Želeo bih da nastavim sa pitanjima u vezi sa informacijom da ?e u ?etvrtom denzitetu biti aktivirane energije crvenog, narandžastog i zelenog spektra; da ?e žuti, plavi itd. postojati kao potencijal. Upravo sada se aktivira energija zelenog spektra. Ona se aktivira tokom poslednjih 45 godina. Zanima me tranzicija kroz taj period u kome ?e zelena biti potpuno aktivirana, a žuta pre?i u latentno stanje. Šta ?emo izgubiti kada žuta iz aktivnog pre?e u latentno stanje i šta ?emo dobiti kada se zelena potpuno aktivira i kakav je to proces?

Ra: Ja sam Ra. Razmišljanje u terminima dobitaka i gubitaka vodi do zabluda kada se bavimo krajem ciklusa i po?etkom ciklusa zelenog spektra na vašoj sferi. Koriste?i svojstvo inteligencije treba razviti shvatanje da u jednoj kreaciji ne postoji gubitak. Postoje samo progresivni ciklusi iskustava koje entitet koristi. Sada možemo odgovoriti na vaše pitanje.

Kada ciklus zelenog spektra ili denzitet ljubavi i razumevanja po?ne da se oblikuje, plan žutog spektra, ili Zemlja u kojoj sada uživate u svom plesu, ne?e više biti naseljen tokom jednog perioda vašeg prostora/vremena koje odgovara vremenu/prostoru, neophodnom da ?etvrto-denzitetski entiteti nau?e sposobnost da sakriju svoj denzitet od tre?eg. Posle tog perioda ponovo ?e do?i vreme kada ?e tre?i denzitet mo?i da se kre?e kroz svoje cikluse na sferi žutog spektra.

U me?uvremenu se formira druga sfera, koja je u velikoj meri usaglašena sa žutim zrakom. Ta sfera ?etvrtog denziteta postoji paralelno sa sferom prvog, drugog i tre?eg denziteta. Ona je guš?e prirode zbog rotacionih aspekata atomskog jezgra tog materijala. Ve? smo razgovarali sa vama o ovom predmetu.

?etvrto-denzitetski entiteti koji su inkarnirani u ovom prostoru/vremenu pripadaju ?etvrtom denzitetu na osnovu svojih iskustava, ali su inkarnirani u manje guš?im vozilima zbog želje da steknu odre?ena iskustva i pruže pomo? prilikom ro?enja ?etvrtog denziteta na ovoj sferi.

Treba zapamtiti da ?etvrto-denzitetski entiteti poseduju veliki stepen empatije.

Ispitiva?: U našoj sadašnjosti, u tre?e-denzitetskoj inkarnaciji na ovom planu, entiteti tre?eg denziteta sa planete Zemlje, koji su ovde doživeli nekoliko inkarnacija, ?e se podeliti na tri grupe: entiteti pozitivnog polariteta ostaju na ovom planu radi sticanja iskustava ?etvrtog denziteta, negativno polarizovani, koji mogu biti požnjeveni, odlaze na drugu planetu a ostatak nepožnjevenih entiteta odlazi na drugu tre?e-denzitetsku planetu. Pretpostavljam da su pored toga ovde još neki entiteti koji su ve? mogli da budu požnjeveni sa drugih planeta i koji su došli ovde da bi sa ovom planetom ostvarili tranziciju u ?etvrti denzitet, plus Putnici.

Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no uz malo napomenu.

Pozitivno orijentisani požnjeveni entiteti ?e ostati na ovoj sferi ali ne na ovom planu.

Ispitiva?: Mislim da ste rekli da je ovde sada otprilike 60 miliona Putnika. Da li se ta?no se?am?

Ra: Ja sam Ra. To je približno ta?no. Taj broj se u izvesnoj meri pove?ava.

Ispitiva?: Da li taj broj uklju?uje entitete, koji mogu da budu požnjeveni, i koji su došli na ovu planetu radi sticanja ?etvrto-denzitetskih iskustava?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Koliko otprilike ima zrelih tre?e-denzitetskih entiteta koji su mogli da budu požnjeveni sa drugih planeta?

Ra: Ja sam Ra. To je relativno redak fenomen i broj još nije dostigao 35.000.

Ispitiva?: Sada su ti entiteti inkarnirani u telu sa tre?e-denzitetskim vibracijama. Pokušavam da razumem kako se odvija tranzicija sa tre?eg na ?etvrti denzitet. Uzeo bih kao primer jedan od tih entiteta o kojima govorimo i koji je sada u tre?e-denzitetskom telu. On ?e postepeno stariti i mora?e da umre u tre?e-denzitetskom telu da bi se inkarnirao u ?etvrto-denzitetskom telu za tu tranziciju?

Ra: Ja sam Ra. Ovi entiteti su inkarnirani u vozilu koje biste mogli nazvati dvostruko aktiviranim telom. Entiteti koji donose na svet te ?etvrto-denzitetske entitete ose?aju tokom trudno?e veoma jaku povezanost i upotrebu spiritualne energije. To je zbog potrebe da se manifestuje dvostruko telo.

Tranzitno telo je ono koje ?e biti u stanju da prihvati vibracione komplekse ?etvrtog denziteta, kada se ulazne energije poja?aju, a da to ne bude pra?eno uništenjem fizi?kog vozila. Ukoliko bi tre?e-denzitetski entitet u potpunosti postao vibracijski svestan ?etvrtog denziteta, tre?e-denzitetsko elektri?no polje bi bilo uništeno zbog nekompatibilnosti.

Da odgovorimo na vaše pitanje o smrti, tre?e-denzitetski entitet bi umro zbog uslova koji važe u tre?em denzitetu.

Ispitiva?: Dakle, vi kažete da ?e prilikom tranzicije entiteta sa dvostruko aktiviranim telima sa tre?eg na ?etvrti denzitet, tre?e-denzitetsko telo morati da pro?e kroz proces koji nazivamo smr?u, da bi se ostvarila tranzicija. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Tre?e i ?etvrto-denzitetsko telo, kombinacija, ?e umreti zbog vrste distorzija tre?e-denzitetskih celina uma/tela/duha.

Možemo odgovoriti na suštinu vašeg pitanja. Svrha kombinovanog aktiviranja celina uma/tela/duha se sastoji u tome da ovakav entitet do izvesnog stepena poseduje svesno razumevanje ?etvrtog denziteta, kojeg tre?e-denzitetski entitet ne može da se seti, jer na njega deluje proces zaborava.

Ispitiva?: Da li je razlog njihove tranzicije na Zemlju pre nego što se celokupna promena okon?a sticanje iskustava pre procesa žetve?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Ti entiteti nisu Putnici zato što je ova sfera njihova ?etvrto-denzitetska mati?na planeta. Me?utim, iskustvo ovakve službe sti?u samo oni požnjeveni tre?e-denzitetski entiteti koji su demonstrirali veliki stepen orijentacije prema drugima-sebi. Odobrenje za ovakvu inkarnaciju je privilegija, jer kod ove žetve postoji veoma iskusan katalizator u službi drugima-sebi.

Ispitiva?: Postoji mnogo dece koja su demonstrirala sposobnost da mentalno savijaju metal što je pojava vezana uz ?etvrti denzitet. Da li ve?ina te dece pripada vrsti entiteta o kojima govorimo?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li je razlog što oni to mogu da u?ine, a peto-denzitetski Putnici ne mogu, u tome da je njihovo ?etvrto-denzitetsko telo aktivirano?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Celina uma/tela/duha kod Putnika je aktivirana u skladu sa tre?im denzitetom i oni su izloženi procesu zaborava koji se može prevladati jedino disciplinovanom meditacijom i radom.

Ispitiva?: Pretpostavljam da je razlog za to slede?i: zreli tre?e-denzitetski entiteti, koji su retko dolazili na ovu planetu, su došli suviše kasno da bi mogli uticati na polarizaciju svojim u?enjem. To nije kršenje prve distorzije (slobodna volja, prim.prev.), jer oni su sada deca i ne?e biti dovoljno odrasli da bi izvršili uticaj na bilo koju od polarizacija dok proces tranzicije u velikoj meri ne odmakne. Me?utim, Putnici, koji su došli ovde, su stariji i imaju više mogu?nosti da uti?u na proces polarizacije. Oni moraju da izvrše svoj uticaj tako što ?e probiti zavesu zaborava, da bi se sve odvijalo u skladu sa prvom distorzijom. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti ta?no.

Ispitiva?: Ipak, ?ini mi se da su neki od zrelih tre?e-denzitetskih entiteta relativno stari, jer poznajem neke pojedince koji mogu da savijaju metal i koji imaju preko 50 godina i neke sa preko 30. Da li postoje i drugi entiteti koji mogu da savijaju metal pored onih sa dvostruko aktiviranim teilma?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Bilo koji entitet, koji slu?ajno ili brižljivo usmerenim radom probije prolaz ka beskona?noj energiji, može da koristi mo? savijanja, kao deo te energije.

Ispitiva?: Sada, kada se nastavi tranzicija na ?etvrti denzitet, svi tre?e-denzitetski entiteti ?e morati da pro?u kroz proces koji nazivamo smr?u da bi mogli da se nastane na ?etvrto-denzitetskoj sferi. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li u ovo vreme ve? postoje stanovnici te ?etvrto-denzitetske sfere koji su ve? prošli kroz ovaj proces. Da li je ona ve? nastanjena?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no tek od, da tako kažemo, nedavne prošlosti.

Ispitiva?: Pretpostavljam da je ta populacija došla sa drugih planeta, budu?i da na ovoj planeti još nije obavljena žetva. Ti entiteti su sa planeta na kojima je žetva ve? obavljena. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no.

Ispitiva?: Da li su ti entiteti vidljivi za nas? Da li bih mogao da vidim nekoga od njih? Da li on hoda po površini naše planete?

Ra: Ja sam Ra. Ve? smo razgovarali o ovome. Ovi entiteti u ovom trenutku poseduju dualna tela.

Ispitiva?: Oprostite što postavljam tako glupa pitanja, ali mi je veoma teško da razumem ovaj odre?eni koncept. Plašim se da ?u morati da postavim neka glupa pitanja da bih ga razumeo i sumnjam da ?u ga ikada potpuno razumeti i ikada dobro shvatiti.

Dok se aktivira ?etvrto-denzitetska sfera, generiše se velika toplotna energija. Pretpostavljam da je ta toplotna energija generisana samo na tre?e-denzitetskoj sferi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno ta?no. Distorzija iskustava svake dimenzije je diskretna.

Ispitiva?: U nekom trenutku u budu?nosti ?etvrto-denzitetska sfera ?e biti potpuno aktivirana. U ?emu se sastoji razlika izme?u punog i delimi?nog aktiviranja ove sfere?

Ra: Ja sam Ra. U ovom trenutku kosmi?ki ulazni zraci su povoljni za obrazovanje jezgra pravog zelenog spektra i formira se materijal te vrste. Me?utim, u ovom trenutku postoji mešavina okruženja žutog i zelenog spektra, uslovljavaju?i ra?anje tranzitnih tipova celina uma/tela/duha. U trenutku punog aktiviranja denziteta pravog zelenog spektra, denziteta ljubavi, planetarna sfera ?e biti ?vrsta i nenastanjena a proces ra?anja ?e se vremenom, da tako kažemo, transformisati i stvoriti adekvatan tip vozila koji ?e u potpunosti mo?i da opaža ?etvrto-denzitetsko okruženje. U ovom trenutku zeleni spektar u ve?em stepenu postoji u prostoru/vremenu nego u vremenu/prostoru.

Ispitiva?: Da li možete opisati razliku o kojoj govorite u pogledu vremena/prostora i prostora/vremena?

Ra: Ja sam Ra. Radi vašeg razumevanja upotrebi?emo radnu definiciju unutrašnjeg plana. U taj vibracioni kompleks je unet velik stepen istan?anosti i on ?e možda zadovoljiti vaše sadašnje potrebe.

Ispitiva?: Da?u jednu izjavu i zamoliti vas da me ispravite. Naša planeta se spiralnom aktivnoš?u ?itave glavne galaksije kre?e spiralom i nas planetarni sistem spiralom zauzima novi položaj, pri ?emu se ?etvrto-denzitetske vibracije sve više poja?avaju. Te vibracije atomskih jezgara po?inju da obrazuju ?etvrto-denzitetsku sferu i telesne komplekse ?etvrtog denziteta koji ?e nastaniti tu sferu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Ono što treba da bude ispravljeno je koncept kreiranja telesnih kompleksa zelenog spektra. Ovo kreiranje ?e biti postepeno i po?e?e od vašeg tre?e-denzitetskog tipa vozila i putem biseksualne reprodukcije, kroz proces evolucije, postati ?etvrto-denzitetski telesni kompleks.

Ispitiva?: Onda ?e entiteti, o kojima govorimo, požnjeveni tre?e-denzitetski entiteti, koji su prešli na ?etvrti denzitet, stvarati putem biseksualne reprodukcije potrebne ?etvrto-denzitetske komplekse?

Ra: Ja sam Ra. Ulazni zraci istinskog zelenog spektra ?e sve više i više stvarati uslove u kojima ?e atomska struktura ?elija telesnog kompleksa biti struktura denziteta ljubavi. Celine tela/uma/duha koje nastanjuju ta vozila ?e, kada žetva bude potpuna, biti, i do izvesnog stepena ve? jesu, oni o kojima ste govorili, požnjeveni entiteti ovog planetarnog uticaja.

Ispitiva?: Razumeo sam da Logos ne planira efekat zagrevanja prilikom naše tranzicije sa tre?eg na ?etvrti denzitet. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no uz napomenu da je koncept slobodne volje planiran od strane Logosa kao takvog, on sam je proizvod slobodne volje. U ovom podneblju se može odigrati beskona?an broj doga?aja. Ne može se re?i da su planirani od strane Logosa, ali je dopušteno da se dogode.

Ispitiva?: ?ini mi se da se efekat zagrevanja, koji se odvija na planeti, može uporediti sa boleš?u tela i da bi njegov uzrok bila sli?na ili ista mentalna konfiguracija. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no uz napomenu da je za ovu distorziju telesnog kompleksa vaše planetarne sfere spiritualna konfiguracija odgovorna koliko i mentalna sklonost.

Ispitiva?: Kada tre?i denzitet iza?e iz aktivnog stanja i pre?e u potencijalno stanje, planeta ?e ostati sa prvim, drugim i tre?im denzitetom. U to vreme na planeti ne?e biti aktiviranih tre?e-denzitetskih vibracija. Da li je ta?na moja pretpostavka da sve tre?e-denzitetske vibracije na planeti stvaraju telesne komplekse kao što smo mi; da je to zbir tre?e-denzitetskih vibracija na ovoj planeti u ovo vreme?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje pitanje za ovu seansu. Instrument ima još nešto energije zahvaljuju?i prenosu, ali postoji izvesna nelagodnost. Mi ne želimo da iscrpimo ovaj instrument. Možemo re?i da je uprkos napadu struktura instrumenta bolja nego na prethodnoj seansi.

Kao odgovor nna vaše pitanje, to je neta?no utoliko što pored celine uma/tela/duha tre?eg denziteta postoje i predmeti, misaone forme i ose?anja koje su ti Ko-Kreatori proizveli. Ovo je tre?i denzitet.

Možemo li zamoliti za neko kratko pitanje pre nego što napustimo ovaj instrument?

Ispitiva?: Postoji li nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Sve je dobro. Ostavljamo vas sada, prijatelji, u slavi i ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i slavi beskona?nog Kreatora. Adonai.