Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 59


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 59
25.06.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljamo vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Možete li mi re?i nešto o stanju instrumenta i zbog ?ega se ona ose?a toliko tužno?

Ra: Ja sam Ra. Stanje instrumenta je onakvo kako smo ranije opisali. Mi ne možemo narušiti slobodnu volju odgovaraju?i na poslednje pitanje.

Ispitiva?: Da li bi za instrument bilo od pomo?i kada bi (ime) promenio mesto sedenja?

Ra: Ja sam Ra. Ne.

Ispitiva?: Na kraju drugog velikog ciklusa na Zemlji je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi. Danas na Zemlji živi preko ?etiri milijarde ljudi. Da li su tih ?etiri milijarde ljudi, koji su inkarnirani danas, bili na unutrašnjim planovima Zemlje ali u to vreme nisu bili u inkarnisanom stanju ili su došli sa nekog drugog mesta?

Ra: Ja sam Ra. Postoji podela na osnovu tri osnovna tipa porekla tih entiteta.

Prvo i najvažnije, tu su oni sa planetarne sfere pod imenom Maldek, koji su se, postavši sposobni da ponovo preuzmu tre?e-denzitetska iskustva, postepeno oslobodili samo-nametnutih ograni?enja oblika.

Drugo, tu su entiteti sa drugih tre?e-denzitetskih ulaza ili pridošlice, ?iji su se vibracioni obrasci poklopili sa iskustvenom ta?kom Zemlje. Oni se pro?iš?avaju kroz proces inkarnacije.

Tre?e, od otprilike 200 godina doživeli ste mnoge posete Putnika. Treba naglasiti da su zbog vašeg procesa žetve i mogu?nosti koje on pruža iskoriš?ene sve raspoložive prilike za inkarnaciju.

Ispitiva?: Samo da bismo razjasnili stvari, možete li mi re?i koliko je celina uma/tela/duha preneto na Zemlju od po?etka poslednjeg perioda od 75.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. Transfer, kako ga vi nazivate, je bio postepen. Preko dve milijarde duša su entiteti sa Maldeka koji su uspešno izvršili prelazak.

Otprilike 1,9 milijardi duša je iz najrazli?itijih delova kreacije ušlo u ovaj iskustveni prostor u razli?itim vremenima. Ostatak su oni koji su proživeli prva dva ciklusa na ovoj sferi ili koji su u nekoj ta?ki ušli kao Putnici; neki Putnici su na ovoj sferi ve? više hiljada godina; drugi su stigli tek nedavno.

Ispitiva?: Pokušavam da razumem tri spirale svetla u piramidalnom obliku. Želeo bih da postavim pitanja o svakom.

Prva spirala po?inje ispod Kralji?ine dvorane i završava se u Kralji?inoj dvorani. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Predstava koja se može imati o uzlaznom spiralnom svetlu je povla?enje, jer vrh piramide povla?i energiju svetla sa dna ili osnove. Tako je prva konfiguracija polu-spiralna.

Ispitiva?: Da li to li?i na vrtlog koji nastaje kada pustite vodu iz kade?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no uz napomenu da je razlog za ovo dejstvo gravitacija, dok je kod piramide re? o uzlaznom vrtlogu spiralnog svetla, koje privla?i elektro-magnetno polje energizovano oblikom piramide.

Ispitiva?: Onda je prva spirala posle te polu-spirale ona koja se koristi za u?enje i isceljenje. Gde ta spirala po?inje i završava se u odnosu na Kralji?inu dvoranu?

Ra: Ja sam Ra. Spirala koja se koristi za u?enje i isceljenje po?inje na i malo ispod položaja Kralji?ine dvorane u zavisnosti od zemaljskih i kosmi?kih ritmova. Ona prolazi kroz položaj Kraljeve dvorane u jasno naglašenoj liniji i završava se otprilike na ta?ki na kojoj se vrh tre?e piramide može videti kako intenzivira energiju.

Ispitiva?: Prva spirala je o?igledno druga?ija od druge i tre?e spirale jer one se one koriste u druga?ije svrhe i imaju druga?ija svojstva. Da li je to ta?no.

Ra: Ja sam Ra. To je delimi?no ta?no. Velika spirala je ucrtana u vrtlog vrha piramide. Me?utim, spiralna energija ve?eg intenziteta od crvenog, da tako kažemo, kraja spektra, se još jednom uvija u spiralu prouzrokuju?i ogromnu snagu i fokusiranje energije koja se onda koristi za gra?enje.

Ispitiva?: I onda tre?a spirala zra?i sa vrha piramide. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Tre?a potpuna spirala to ?ini. To je ta?no. Dobro je ra?unati sa polu-spiralnom osnovom koje obezbe?uje pranu jer sve to može biti privu?eno tim trima uzlaznim spiralama svetla.

Ispitiva?: Pokušavam da razumem šta se doga?a tokom tog procesa. Nazvao bih prvu polu-spiralu nultom pozicijom, i preostale tri prvom, drugom i tre?om, pri ?emu je prva namenjena u?enju le?enja. Kakve promene se odvijaju u svetlu na prelazu od nulte pozicije do prve spirale, koje tu prvu spiralu ?ine podesnom za le?enje?

Ra: Ja sam Ra. Prana, prikupljena piramidalnim oblikom, sti?e koherentnost energetskog pravca. Termin „uzlazna spirala svetla“ ne ukazuje na vaš koncept gore i dole, ve? na ono što poseže za ljubavlju i svetlom.

Ispitiva?: Mogu li da pretpostavim da svetlo sa svih ta?aka u prostoru zra?i u našu iluziju pod uglom od 360ş i da taj oblik onda stvara koherenciju izme?u piramide i tog zra?enja kao fokusiraju?i mehanizam. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno ta?no.

Ispitiva?: Onda prva spirala ima druga?iji faktor kohezije nego druga. Koja je razlika izme?u prve i druge spirale?

Ra: Ja sam Ra. Kada svetlo kroz dimnjak dospe do onoga što nazivate nultom pozicijom, ono doseže ta?ku obrtanja. To deluje kao kompresija svetla, koje enormno uve?ava svoju koherenciju i organizaciju.

Ispitiva?: Onda su kohezija i organizacija još jednom uve?ane na po?etku druge spirale? Da li je to samo efekat udvostru?enja ili rastu?i efekat?

Ra: Ja sam Ra. O tome je teško govoriti na vašem jeziku. Ne postoji efekat udvostru?enja, ve? transformacije preko granica dimenzija, tako da svetlo, koje je delovalo za one koji su ga koristili u konfiguraciji vreme/prostor – prostor/vreme, postane svetlo koje deluje u onome što biste mogli posmatrati kao interdimenzionalnu konfiguraciju vremena/prostora – vremena/prostora. Me?utim, na poziciji dva, kako ste je nazvali, se ve?ina delovanja može izvesti inter-dimenzionalno.

Ispitiva?: U piramidi u Gizi ne postoji odaja na poziciji dva. Da li ikada koristite poziciju dva, postavljaju?i odaju na tom položaju na drugim planetama ili u drugim piramidama?

Ra: Ja sam Ra. Ta pozicija je upotrebljiva samo za one koji imaju sposobnost da služe kao provodnik za tu vrstu fokusirane spirale. Nismo pokušavali da obu?avamo tre?e-denzitetska bi?a u tim disciplinama.

Ispitiva?: Tre?a spirala, koja zra?i sa vrha, se koristi za „energizovanje“. Možete li mi re?i šta podrazumevate pod „energizovanjem“?

Ra: Ja sam Ra. Tre?a spirala je ekstremno ispunjena pozitivnim efektima usmerene prane i ono što bi bilo smešteno iznad takvog oblika bi dobilo udare, koji energiziraju elektro-magnetna polja. To može biti izuzetno podsticajno u tre?e-denzitetskim primenama mentalnih i telesnih konfiguracija. Me?utim, preterana izloženost ovakvim udarima može traumatizovati entitet.

Ispitiva?: Da li postoje još neki efekti piramide pored onih o kojima smo govorili?

Ra: Ja sam Ra. Ima ih nekoliko. Me?utim, njihova upotreba je ograni?ena. Upotreba pozicije rezonantne sobe izaziva sposobnost adepta da se suo?i sa sobom. To je jedna vrsta mentalnog testa. On je mo?an i veoma opasan.

Spoljna školjka piramide sadrži male vrtloge energije svetla, koju kristalizovano bi?e može koristiti za razli?ita suptilna dejstva na nevidljiva tela preko delovanja na fizi?ko telo.

Izvan ovih mesta postoje i ona na kojima se može posti?i perfektan san i obrnuti proces starenja. Ta svojstva nisu važna.

Ispitiva?: Na kojoj poziciji na kojoj bi se proces starenja obrnuo?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 5ş do 10ş iznad i ispod položaja Kralji?ine odaje u jajolikim oblicima sa svake strane piramide koji se izdužuju u ?vrst oblik otprilike ?etvrtinu puta do Kralji?ine odaje.

Ispitiva?: Drugim re?ima, ako bih ušao ?etvrtinu puta unutar zidova piramide i ako bi preostala još otprilike ?etvrtina puta od centra na približnom nivou iznad osnove Kralji?ine odaje, pronašao bih taj položaj?

Ra: Ja sam Ra. To je otprilike tako. Morate zamisliti duple suze kako se izdužuje u oba pravca, prema licu piramide i prema Kralji?inoj odaji pružaju?i se iznad i ispod nje. To možete posmatrati kao položaj na kome se svetlo skuplja u spiralu i zatim ponovo širi. To je položaj koji možete nazvati prana vakuum.

Ispitiva?: Zašto bi to obrnulo proces starenja?

Ra: Ja sam Ra. Starenje je funkcija delovanja razli?itih elektro-magnetskih polja na elektro-magnetna polja celine uma/tela/duha. Na tom položaju ne postoji transmisija niti narušavanje tih polja, niti bi bilo kakva aktivnost unutar kompleksa elektro-magnetnih polja celine uma/tela/duha mogla da dovede do poreme?aja. Vakum otklanja svaku takvu smetnju. Tako entitet ne ose?a ništa i lebdi.

Ispitiva?: Da li piramida koja je napravljena u našem dvorištu funkcioniše pravilno? Da li je podešena i izgra?ena pravilno?

Ra: Ja sam Ra. Sagra?ena je unutar dopuštenih odnosa mada nije perfektna. Me?utim, njena izbalansiranost bi na tom mestu trebalo da u najve?oj mogu?oj meri bude efikasna.

Ispitiva?: Da li mislite da bi jedna od osnovnih stranica trebalo da bude podešena 20ş isto?no od severne ta?ke?

Ra: Ja sam Ra. Takvo podešavanje bi bilo delotvorno.

Ispitiva?: Prethodno ste rekli da bi jedna od stranica osnove trebalo da bude usaglašena sa magnetnim severom. Šta je bolje, usaglasiti je sa magnetnim sverom ili 20ş isto?no od magnetnog severa?

Ra: Ja sam Ra. To je pitanje vaše odluke. Pravilno podešavanje za vas na ovoj sferi je u ovo vreme usaglašavanje sa magnetnim severom. Me?utim, vaše pitanje se specifi?no odnosilo na strukturu, koju bi koristili entiteti ?iji su energetski vrtlozi u ve?oj meri saobrazni orijentaciji istinske zelene boje. To bi bilo 20ş isto?no od severne ta?ke.

Svaka orijentacija ima svoje prednosti. Na magnetnom severu je delovanje ja?e i može se jasnije osetiti. Iako je energija slaba, pravac je od velike pomo?i.

Izbor je vaš. To je izbor izme?u kvaliteta i kvantiteta ili pomo?i koju u meditaciji pruža široka traka ili uzana traka.

Ispitiva?: Kada se planetarna osa iznova poravna, da li ?e se poravnati 20ş isto?no od severne ta?ke da bi se prilagodila zelenoj vibraciji?

Ra: Ja sam Ra. Plašimo se da ?e ovo biti poslednje pitanje, jer se kod instrumenta ubrzano pove?ava distorzija u pravcu bola telesnog kompleksa.

Postoje sve naznake da ?e se ovo dogoditi. Ne možemo govoriti sa sigurnoš?u, ali smo svesni da ?e materije ve?e i manje gustine biti povu?ene, da bi se usaglasile sa guš?im i re?im energijama koje preko realija iskustva vašem Logosu omogu?avaju delovanje.

Možemo li odgovoriti na neko kratko pitanje?

Ispitiva?: Samo da li postoji nešto što bismo mogli u?initi da bi se instrument ose?ao udobnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Svesni smo da u ovom trenutku doživljavate teško?e, ali one nisu nastale usled nedostatka savesnosti ili posve?enosti. Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i u svetlu beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u mo?i i miru beskona?nog Kreatora. Adonai.