Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 56


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 56
08.06.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Da li biste mi prvo dali informacije o stanju ovog instrumenta?

Ra: Ja sam Ra. Instrument trenutno pokazuje snažnu distorziju u pravcu slabosti mentalnog i fizi?kog kompleksa i usled tih okolnosti trpi psihi?ki napad.

Ispitiva?: Da li bi bilo bolje da sada prekinemo kontakt?

Ra: Ja sam Ra. To je u potpunosti vaša odluka. Instrument poseduje odre?enu akumuliranu energiju koja je dostupna. Ipak, ona nije velika usled efekata koje smo pomenuli.

Ukoliko poželite da nam postavite to pitanje tokom seanse, mi ?emo uvek pokušati da zaštitimo ovaj instrument. Ose?amo da ste svesni parametara bez daljih objašnjenja.

Ispitiva?: U tom slu?aju bih pitao kako deluje oblik piramide?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljamo da biste želeli da upoznate principe oblika, uglova i ta?aka presecanja kod piramide, kakva je ona u Gizi.

U stvari ne deluje oblik piramide. On ne radi. To je grupacija za centralizaciju kao i za difrakciju spiralne uzlazne energiju svetlosti koju koristi celina uma/tela/duha.

Spiralna priroda svetlosti je takva da deluje na magnetna polja pojedinca. Odre?eni oblici stvaraju eho-komoru ili intenziviranje prane – kako neki nazivaju tu sveprisutnu, primarnu distorziju beskona?nog Kreatora - koja se kre?e u spirali.

Ukoliko postoji namera da se poja?a sopstvena volja entiteta da pozove unutrašnje svetlo, da bi se postiglo to intenziviranje spiralne energije svetla, entitet ?e biti položen u ono što nazivate Kralji?inom dvoranom, u taj specijalno oblikovan deo. To je mesto za inicijaciju i bu?enje.

To mesto, koje reprezentuje spiralu u pokretu, je odgovaraju?i položaj za le?enog jer se u tom položaju prekida struja vibraciono-magnetskih ta?aka entiteta. Tako nastaje mogu?nost/verovatno?a kovitlaca; entitetu se nudi novi po?etak, da tako kažemo, tokom koga entitet može izabrati manje distorzovanu, manje slabu ili blokiranu konfiguraciju distrozije energetskih magnetskih centara.

Ne može se dovoljno naglasiti važnost iscelitelja i kristala, jer ta sila prekidanja mora biti kontrolisana, da tako kažemo, inkarniranom inteligencijom; inteligencija, kao ona koja ?e videti putanje energije, koja bez donošenja sudova prepoznaje blokade, slabost i druge distorzije i koja je sposobna da zamisli, uz pomo? sopstvene pravilnosti i pravilnosti kristala, manje distorzovano sopstvo-drugog koje treba izle?iti.

Drugi oblici su lukovi, svodovi, kripte, kupe i drugi oblici tog tipa koji intenziviraju spiralno svetlo. Vaše pe?ine su mesta mo?i zahvaljuju?i ovim oblicima.

Treba napomenuti da su ovi oblici opasni. Izuzetno smo zadovoljni što imamo priliku da opširno govorimo o oblicima kao što je piramida, jer želimo, kao deo svoje ?asti/dužnosti, da izjavimo da ima mnogo pogrešnih upotreba ovog zakrivljenog oblika; neodgovaraju?i položaj, neodgovaraju?e namene ili nedostatak bi?a koje putem kristala deluje kao kanal za le?enje ?e u nekim slu?ajevima manje ili više izazvati distorziju kod osetljivog entiteta.

Treba napomenuti da vaši ljudi uglavnom grade ?etvorougle nastambe ili nastambe sa uglovima koje ne koncentrišu mo?. Treba naglasiti da je spiritualni tragalac pre mnogo godina gradio okrugle, zasvo?ene, izdužene oblike kao izraz mo?i Kreatora.

Ispitiva?: Da li postoji ugao na vrhu koji predstavlja ugao najve?e efikasnosti piramide?

Ra: Ja sam Ra. Ponovo, da bih sa?uvao energiju instrumenta, pretpostavi?u da mislite na najadekvatniji ugao za isceliteljski posao. Ukoliko je oblik takav da je dovoljno veliki da u njega stane celina uma/tela/duha u odgovaraju?em iskošenom položaju od 78ş18’ otprilike, ugao je koristan i adekvatan. Ukoliko položaj varira, ugao može da varira. Dalje, ako iscelitelj ima sposobnost da vidi distorziju uz dovoljno oštroumnosti, položaj unutar piramide se može menjati dok se ne postignu rezultati. Uglavnom, nalazimo da je taj odre?eni ugao koristan. Drugi socijalno-memorijski kompleksi su odredili razli?ite najviše uglove za druge svrhe, koje ne stoje u vezi sa isceljenjem i podu?avanjem. Ako neko radi sa kupom, ili da tako kažemo, silosnim tipom oblika, energija za iscelenje je na kružnoj putanji, koja je jedinstvena za svaki oblik, kao funkcija njegove specifi?ne visine i širine i kod oblika kupe, uglom vrha.

U tom slu?aju nema uglova ?oškova. Tako spiralna energija deluje u cirkularnom kretanju.

Ispitiva?: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da je korigujete. Intuitivno vidim spiralnu energiju piramide u Gizi kako se širi ka spolja, kre?e se kroz Kraljevu dvoranu i ponovo se fokusira u Kralji?inoj dvorani. Pretpostavljam da se širenje energije u takozvanoj Kraljevoj dvorani vidi kao spektar boja, crvena kroz ljubi?astu, i da energetski centri entiteta, koji se le?i, treba da budu usaglašeni sa tim rasprostiranjem spektra tako da spektar obradi njegove razli?ite energetske centre. Da li biste korigovali ovu izjavu.

Ra: Ja sam Ra. Možemo korigovati ovu izjavu.

Ispitiva?: Da li biste to, molim vas, u?inili?

Ra: Ja sam Ra. Spiralna energija po?inje da se rasprostire od trenutka kada pro?e kroz položaj Kraljeve dvorane. Me?utim, iako spirale nastavljaju da se presecaju kroz najviši ugao, zatvaraju?i se i otvaraju?i u vidu duple spirale, difuzija ili snaga spiralnih energija, crvena kroz ljubi?astu vrednost boja, se umanjuje, ako govorimo o snazi, i pove?ava, ako govorimo o difuziji, dok rezolucija boja na vrhu piramide ne bude veoma slaba, korisna za posao isceljenja. Tako je položaj Kraljeve dvorane izabran kao prva spirala posle centriranog po?etka kroz položaj Kralji?ine dvorane. Možete zamisliti ugao difuzije kao suprotan uglu piramide, ali kao ugao koji je manje raširen nego ugao piramide, nalaze?i se negde izme?u 33 i 54ş, u zavisnosti od razli?itog ritma same planete.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da, ako zapo?nem svoj ugao u podnožju Kralji?ine odaje i od te ta?ke napravim ugao od 33 do 54ş, tako da polovina tog ugla pada na jednu stranu centralne linije Kraljeve odaje, to onda ukazuje na difuziju spektra, po?evši od ta?ke na dnu Kralji?ine odaje; da tako kažemo, ako koristimo ugao od 40ş, ima?emo 20ş difuzije sa leve strane od centralne linije, koja prolazi kroz Kraljevu dvoranu. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Ta?no je da polovina pomenutog ugla prolazi kroz položaj Kraljeve dvorane. Neta?no je pretpostaviti da je Kralji?ina dvorana ishodište tog ugla. Ugao ?e po?eti negde izme?u položaja Kralji?ine dvorane i odande se spustiti do nivoa rezonantne odaje, postavljene za isceliteljski rad.

Ovo variranje zavisi od razli?itih magnetnih struja ove planete. Položaj Kraljeve dvorane je dizajniran da prese?e najja?u spiralu toka energije, nezavisno od toga gde ugao zapo?inje. Me?utim, kako prolazi kroz položaj Kralji?ine dvorane, spiralna energija je uvek centrirana na svojoj najja?oj ta?ki.

Da li možemo da zamolimo za neko kratko pitanje na kraju seanse?

Ispitiva?: Samo bih želeo da pitam da li postoji nešto što bismo mogli u?initi da bi se instrumnet ose?ao udobnije i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro, prijatleji moji. Me?utim, dobro je biti svestan ograni?enja ovog instrumenta. Ose?amo da su u ovo vreme predmeti odli?no postavljeni. Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi isvetlu beskona?nog Kreatora. Idite, raduju?i se, u snazi i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.