Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga III, seansa 52


Zakon Jednog, Knjiga III, seansa 52
19.05.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Izjavili ste tokom prethodne seanse: „Drugi tip su entiteti ?etvrtog, petog i šestog denziteta iz drugih galaksija, ali i nekoliko iz vaše sopstvene, koji su nau?ili neophodnu disciplinu li?nosti da posmatraju Univerzum kao jedno bi?e i shodno tome su u stanju da se prebace sa lokacije na lokaciju samo putem misli, materijalizuju?i neophodnu letelicu, ako tako želite, da bi okružili svetlosno telo entiteta.“ Želeo bih da pitam, da li kada kažete ?etvrti, peti, šesti denzitet drugih galaksija, nekoliko iz vaše sopstvene, to zna?i da u drugim galaksijama ima više entiteta koji su razvili sposobnosti li?nosti za takvu vrstu putovanja nego što ih ima u našoj? Koristim termin galaksija u njegovom zna?enju lentikularnog oblika milijardi zvezda.

Ra: Ja sam Ra. Ponovo smo upotrebili taj termin, „galaksija“, u zna?enju koje nije u vašem re?niku. Mislili smo na vaš zvezdani sistem.

Nije ta?na pretpostavka da su drugi zvezani sistemi sposobniji da koriste druge dimenzije nego vaš sopstveni. Re? je samo o tome da postoji mnogo drugih sistema pored ovog vašeg.

Ispitiva?: Hvala vam. Mislim da sam ovde možda dospeo do važne ta?ke, jer mi se ?ini da disciplina li?nosti predstavlja veliko delo u evoluciji i izgleda da postoji dve vrste kretanja entiteta kroz galaksiju: ono koje poti?e od razvoja li?nosti i ono koje poti?e od onoga što nazivate efektom hica. Ne bih se bavio brzinom sub-svetlosti jer je ne smatram bitnom. Ovaj materijal mi se ?ini važnim samo zato što smo razmatrali razvoj li?nosti.

Da li je koriš?enje efekta hica za putovanja ono što biste mogli nazvati inteligentnim ili podrazumeva angažovanje leve strane mozga pre nego desne?

Ra: Ja sam Ra. Vaša percepcija kod ove ta?ke je ekstenzivna. Dospevate do spoljašnjeg u?enja. Više bismo voleli da ne koristimo terminologiju leve i desne hemisfere mozga zbog njene neprecizosti. Neke funkcije su repetitivne (ponavljaju se) i redundantne (suvišne) u obe hemisfere i kod nekih entiteta su funkcije desne i leve strane obrnute. Me?utim, srž pitanja je vredna razmatranja.

Tehnologija u koju ste vi, kao socijalni kompeks, tako zaljubljeni u ovo vreme poti?e od kontrole inteligentne energije sub-Logosa, što se, kada se dalje unapredi, može razviti u tehnologiju koja koristi efekte gravitacije o kojima smo govorili.

Prime?ujemo da ovaj termin nije odgovaraju?i, ali ne postoji bliži termin.

Zbog toga, koriš?enje tehnologije da bi se kontrolisala spoljašnjost sopstva daleko, daleko manje pomaže li?noj evoluciji nego disciplina celine ume/tela/duha koja rezultira u potpunom poznavanju sebe kao mikrokosmosa i makrokosmosa.

Za disciplinovan entitet sve su stvari otvorene i slobodne. Disciplina koja otvara Univerzum tako?e otvara vrata ka evoluciji. Razlika se sastoji u izboru da se auto-stopom ode do mesta gde se lepota može videti ili da se ide peške, korak po korak, nezavistan i slobodan u toj nezavisnosti da slavi snagu koraka i mogu?nost svesti o lepoti.

Umesto toga pažnja auto-stopera je usmerena na konverzaciju i ludorije tokom puta, zavisi od ?udi drugih, zainteresovana da napravi dogovor na vreme. Auto-stoper tako?e vidi istu tu lepotu, ali se nije pripremio za njenu snagu, u korenu uma, iskustva.

Ispitiva?: Postavio bih jedno pitanje, da bih razumeo tu mentalnu disciplinu i kako se ona razvija. Da li ?etvrti, peti i šesti pozitivni denzitet ili socijalno-memorijski kompleksi orijentisani prema drugima za putovanje koriste obe vrste – hitac i li?nu disciplinu – ili samo jedan?

Ra: Ja sam Ra. Pozitivno orijentisan socijalno-memorijski kompleks ?e pokušavati da nau?i disciplinu uma, tela i duha. Me?utim, postoje neki koji - budu?i da poseduju tehnologiju sposobnu za upotrebu snage inteligentne energije za putovanje - nju i koriste, dok u?e neke druge, primerenije discipline.

Ispitiva?: Onda pretpostavljam da je procenat onih koji koriste li?nu disciplinu za putovanje ve?i me?u pozitivnije orijentisanim socijalno-memorijskim kompleksima. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Kada pozitivni peti denzitet pre?e u šesti, gotovo da nema entiteta koji na tom nivou koriste spoljnju energiju za putovanja ili komunikaciju.

Ispitiva?: Možete li mi dati tu istu informaciju u vezi sa negativno orijentisanim socijalno-memorijskim kompleksima, kao i procente, i re?i kako oni koriste efekat hica i disciplinu li?nosti za putovanje?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 80% pripadnika ?etvrtog negativnog denziteta koriste efekat hica gravitacionog svetla, budu?i nesposobni da razviju disciplinu neophodnu za putovanje. Na negativnom petom denzitetu otprilike 50% postiže u nekom trenutku potrebnu disciplinu da bi se ostvarilo putovanje putem misli. Kada se dostigne šesti denzitet, negativna orijentacija dospeva u konfuziju i ima malo pokušaja putovanja. Od putovanja koja se preduzimaju, možda je 73% putem svetlosti/misli.

Ispitiva?: Da li pred kraj petog denziteta u disciplini li?nosti postoji neka razlika izme?u pozitivne i negativne orijentacije?

Ra: Ja sam Ra. Postoje jasne razlike izme?u polariteta, ali ne postoji nikakva razlika kod upotpunjavanja znanja o sebi, neophodnom da bi se ostvarila ova disciplina.

Ispitiva?: Da li je onda ta?na moja pretpostavka da su disciplina li?nosti, poznavanje sebe i kontrola u ja?anju volje ono što ?e svaki peto-denzitetski entitet smatrati važnim.

Ra: Ja sam Ra. Ove aktivnosti su u stvari važne od tre?eg do ranog sedmog denziteta. Jedina korekcija u nijansi koju bismo napravili je vaša upotreba re?i kontrola. Izuzetno je važno shvatiti da kontrola misaonih procesa i impulsa nije poželjna i ne pomaže rast entitetovog razumevanja sebe, da tako kažemo, osim u slu?aju kada bi rezultirala akcijama koje nisu u saglasnosti sa Zakonom Jednog. Kontrola se može posmatrati pre?icom do discipline, mira i prosvetljenja. Me?utim, ta velika kontrola potencira i iziskuje kasnija inkarnacijska iskustva da bi se izbalansirala ta kontrola ili represija nad sopstvom koje je savršeno.

Umesto toga, mi cenimo i preporu?ujemo upotrebu drugog glagola s obzirom na koriš?enje slobodne volje. Prihvatanje sebe, opraštanje sopstvu i usmeravanje volje; to je put ka disciplinovanoj li?nosti. Sposobnost volje je ono što je mo?no u vama kao ko-Kreatoru. Zna?aj te sposobnosti se ne može dovoljno naglasiti. Zbog toga se ona mora brižljivo koristiti i usmeriti ka služenju drugima, ako je re? o onima na pozitivnoj stazi.

Postoji velika opasnost u koriš?enju slobodne volje kada entitet postane ja?i, jer ona makar i podsvesno može redukovati polaritet tog entiteta.

Ispitiva?: Slutim izvesnu vezu izme?u onoga što ste upravo rekli i ?injenice da je toliko mnogo Putnika izabralo vreme žetve da se inkarnira na ovoj planeti. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Ta?no je da šansa da se setimo onoga što je izgubljeno u zaboravu daje mnogo mogu?nosti za pozitivnu polarizaciju. Verujemo da je to specif?ni pravac vašeg pitanja. Postavite dalja pitanja ukoliko nije.

Ispitiva?: Uklju?io bih samo pitanje zašto je toliko mnogo Putnika izabralo vreme žetve za svoju inkarnaciju?

Ra: Ja sam Ra. Postoji nekoliko razloga za inkarnaciju tokom žetve. Oni se mogu podeliti na osnovu termina sopstvo i drugi-sebe.

Primaran razlog zašto su ta Bra?a i Sestre tuge izabarala inkarnirano stanje je prilika da pomognu drugima-sebe, osvetljavaju?i distorziju planetarne svesti i mogu?nost da se ponudi katalizator za druge-sebe i time poja?a žetva.

Postoje još dva razloga da se izabere ova služba koji imaju veze sa sopstvom.

Putnik, ukoliko se se?a i ukoliko se posveti službi, ?e se polarizovati mnogo brže nego što bi to bilo mogu?e u daleko jednoli?nijim realnostima višeg denziteta.

Kona?ni razlog je u totalnosti uma/tela/duha ili totalnosti socijalno-memorijskog kompleksa koji može proceniti da neki entitet ili ?lanovi socijalnog entiteta mogu iskoristiti tre?e-denzitetski katalizator da bi upotpunili u?enje/podu?avanje za koje je procenjeno da je slabije od perfektnog. To se posebno odnosi na one koji stupaju i nastavljaju kroz šesti denzitet u kome je balans izme?u empatije i mudrosti savršen.

Ispitiva?: Hvala vam. Izneo bih jedan stav, koji instinktivno ose?am, samo kao nešto u pogledu ?ega sam malo radoznao, ali što nije od velikog zna?aja. Možda se varam.

Govorili ste o efektu hica i taj termin me je zainteresovao.

Jedina stvar koju mogu da uvidim je da morate da unosite energiju u vozilo dok ono ne dostigne brzinu svetlosti i to, naravno, zahteva sve više i više energije. Dolazi do širenja vremena i ?ini mi se da bi bilo mogu?e da se, kre?u?i se 90ş u smeru putovanja, uskladištena energija nekako promeni u njenu primenu pravca ili smisla, tako da pre?ete iz prostor/vremena u vreme/prostor sa 90ş ugibanja. Onda energija biva preuzeta u vreme/prostor i vi biste se vratili u prostor/vreme na kraju ove energetske eksplozije. Da li ovo u bilo kom pogledu ta?no?

Ra: Ja sam Ra. U potpunosti ste u pravu onoliko koliko to vaš jezik dopušta i zahvaljuju?i svojoj obuci mnogo sposobniji nego mi da izrazite ovaj koncept. Naša jedina korekcija, ako želite, je da sugerišemo da se tih 90ş o kojim govorite može bolje shvatiti kao deo oktahorona. (In geometry, the tesseract, also called 8-cell or octachoron, is the four-dimensional analog of the (three-dimensional) cube, where motion along the fourth dimension is often a representation for bounded transformations of the cube through time. Wikipedia).

Ispitiva?: Hvala vam. Samo jedna stavka koja me je zanimala, ali bez neke ve?e važnosti.

Da li je iz perspektive pojedinca, koji želi da sledi stazu orijentacije prema drugima, bilo šta drugo važno pored discipline li?nosti, poznavanja sebe i ja?anja volje?

Ra: Ja sam Ra. To su tehnike. To nije srce. Hajde da istražimo srce evolucije.

Setimo se da smo mi svi jedno. To je veliko u?enje/podu?avanje. U tom jedinstvu leži ljubav. To je veliko u?enje/podu?avanje. U tom jedinstvu leži svetlo. To je fundamentalno u?enje na svim planovima egzistencije u materijalizaciji. Jedinstvo, ljubav, svetlo i radost; to je srce evolucije duha.

Druga po važnosti lekcija je u?enje/podu?avanje u meditaciji i službi. U jednom trenutku je celina uma/tela/duha tako blago aktivirana i balansirana ovim centralnim mislima ili distorzijama, da tehnike koje ste spomenuli postaju veoma zna?ajne. Me?utim, Univerzum, sa svojom neprestanom misterijom, je jedno. Uvek po?nite i završite u Kreatoru, ne u tehnici.

Ispitiva?: U prethodnoj seansi ste spomenuli donositelje svetla sa slede?e oktave. Da li to treba da shvatim tako da oni, koji obezbe?uju svetlost za diplomiranje, pripadaju oktavi iznad one koju mi doživljavamo? Možete li mi re?i nešto više o tim donositeljima svetlosti, ko su oni itd.?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Ta oktava, o kojoj smo govorili, je omega i alfa, spiritualna masa beskona?nih univerzuma, koja ponovo postaje centralno sunce ili Kreator. Tada se ra?a novi Univerzum, nova beskona?nost, novi Logos koji otelotvoruje sve ono što je Kreator iskusio o sebi. Na toj novoj oktavi tako?e postoje Putnici. Mi znamo veoma malo o onome iza grani?ne me?e ove oktave, osim da ta bi?a dolaze da bi pomogla našoj oktavi u njenom okon?anju Logosa. Imate li neko kratko pitanje?

Ispitiva?: Samo da li postoji nešto što bismo mogli u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Instrument ima izvesnu distorziju u oblasti plu?a koja je dobro kompenzovana položajem fizi?kog tela.

Sve je dobro.

Ostavljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru beskona?nog Kreatora. Adonai.