Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 11


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 11
28.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Da li bi trebalo da u knjigu, koja će biti rezultat ovih seansi, uključimo ritual koji ste predložili da koristimo kako bismo vas pozvali?

Ra: Ja sam Ra. To je od male važnosti, jer je naš predlog dat kako bi se uspostavio kontakt kroz ovaj instrument sa ovom grupom.

Ispitivač: Da li bi za instrument bilo od pomoći da (ime) i (ime) prisustvuju seansama? Da li je važan broj članova grupe?

Ra: Ja sam Ra. Najvažniji entiteti su ispitivač i vibraciono glasovni kompleks (ime). Ta dva entiteta doprinose boljitku instrumenta, energizirajući instrument svojom sposobnošću da podele kompleks fizičke energije, koji je deo vaše vibracije ljubavi.

Ispitivač: Juče ste rekli da je Maldek razoren ratnim dejstvima. Da Maldek nije razorio samog sebe ratnim dejstvima, da li bi se razvio u smeru služenju sebi i da li bi njegovi entiteti napredovali ka sledećem denzitetu i prešli u četvrti denzitet u negativnom smislu ili smislu služenja sebi.

Ra: Ja sam Ra. Taj planetarni socijalni kompleks je imao sličnosti sa vašom sopstvenom sferom zbog pomešane orijentacije energija. Zbog toga bi, mada to nije izvesno, žetva verovatno bila mešovita – mali broj bi prešao u četvrti denzitet, mali broj bi prešao u četvrti denzitet u pravcu služenja sebi, ogromna većina bi ponovila treći denzitet. To je približno rečeno, jer se vrtlozi paralelnih mogućnosti/verovatnoća zaustavljaju kada se aktivnost dogodi i započinju novi vrtlozi mogućnosti/verovatnoće.

Ispitivač: Da li postoji planeta nasuprot našem Suncu, povezana sa nama, za koju ne znamo?

Ra: Ja sam Ra. Postoji sfera u oblasti nasuprot vašem Suncu, veoma, veoma hladne prirode, ali dovoljno velika da iskrivi neke statističke brojke. Ne bi bilo adekvatno nazvati ovu sferu planetom, jer je ona locirana u prvom denzitetu.

Ispitivač: Rekli ste da su entiteti sa Maldeka mogli preći u četvrti denzitet negativnog polariteta? Da li postoje ljudi koji sa našeg sadašnjeg trećeg denzitete odlaze na mesta u Univerzumu koja su četvrto-denzitetske planete negativnog tipa služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nejasno. Molimo ponovite.

Ispitivač: Kada se naš ciklus završi i dođe do diplomiranja, da li će za nekoga biti moguće da sa našeg trećeg denziteta pređe na četvrto-denzitetsku planetu koja je negativnog tipa, služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Mi sada shvatamo specifičnost vašeg pitanja. U ovoj žetvi postoje vrtlozi mogućnosti/verovatnoće ovog tipa, iako mali. To je tačno.

Ispitivač: Možete li nam reći šta se dogodilo sa Adolfom (Hitlerom)?

Ra: Ja sam Ra. Celina uma/tela/duha, poznata kao Adolf se u ovo vreme nalazi u postupku lečenja na srednjem astralnom planu u polju sile vaše sfere. Taj entitet je bio izuzetno pometen (zbunjen) i, iako svestan okolnosti promene u vibracionom nivou, povezane sa prestankom (funkcija) hemijskog tela, ipak treba veliku negu.

Ispitivač: Da li postoji neko iz naše istorije, ko je prešao na četvrto-denzitetsku planetu negativnog tipa služenja sebi ili će preći?

Ra: Ja sam Ra. Broj entiteta, koji su na taj način požnjeveni, je mali. Međutim, nekolicina je prodrela do osmog nivoa, koji postaje dostupan putem otvaranje sedmog preko šestog. Prodiranje do osmog nivoa intelignetne beskonačnosti omogućava celini uma/tela/duha da bude požnjevena ukoliko to želi u bilo kom vremenu/prostoru unutar ciklusa.

Ispitivač: Da li je bilo ko od tih ljudi poznat u istoriji naše planete po imenu?

Ra: Ja sam Ra. Pomenućemo nekoliko. Onaj poznat pod imenom Taras Buljba, onaj poznat pod imenom Džingis Kan, onaj poznat pod imenom Raspućin.

Ispitivač: Kako su to ostvarili? Šta je bilo neophodno da bi se to ostvarilo?

Ra: Ja sam Ra. Svi pomenuti entiteti su bili svesni, preko memorije, atlantiđanskog znanja, koje je povezano sa korišćenjem različitih centara celine uma/tela/duha za dotok energije da bi se došlo do prolaza ka inteligentnoj beskonačnosti.

Ispitivač: Da li ih je to osposobilo da se bave onim što mi nazivamo magijom? Da li su imali paranormalne sposobnosti dok su bili inkarnirani?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Prva dva entiteta su u maloj meri svesno koristila ove sposobnosti. Međutim, oni su bili snažno usmereni ka cilju, ne štedeći truda u ličnoj disciplini da bi udvostručili, ponovo udvostručili i tako osposobili prolaz. Treći je bio svesni adept i takođe nije štedeo truda u potrazi ka služenju sebi.

Ispitivač: Gde su ta tri entiteta sada?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti se nalaze na dimenziji, koju vi znate kao četvrtu. Ipak, kontinuumi prostora/vremena nisu kompatibilni. Približnost lokacija vremena/prostora ne bi dala adekvatno razumevanje. Svaki je izabrao planetu četvrtog denziteta koja je bila namenjena potrazi za razumevanjem Zakona Jednog putem služenja sebi; jedan u onome što poznajete kao Orionsku grupu, jedan u onome što znate kao Kasiopeju, jedan u onome što znate kao Južni Krst; međutim, ovo lociranje nije zadovoljavajuće. Mi ne posedujemo rečnik geometrijske kalkulacije, koji je neophodan da bismo vem preneli ovo razumevanje.

Ispitivač: Ko je otišao u Orionsku grupu?

Ra: Ja sam Ra. Onaj ko je poznat kao Džingis Kan.

Ispitivač: Šta on sada radi tamo? Šta je njegov posao ili okupacija?

Ra: Ja sam Ra. Taj entitet služi Kreatoru na svoj sopstveni način.

Ispitivač: Da li za vas nije moguće da nam kažete kako on tačno obavlja tu dužnost?

Ra: Ja sam Ra. Za nas je moguće da govorimo o ovom pitanju. Međutim, mi koristimo svaku priliku koja se pruži da ponovimo da sva bića služe Kreatoru.

Onaj koga nazivate Džingis Kanom je sada inkarniran u fizičkom svetlosnom telu i deluje tako što rasprostire materijal misaone kontrole onima koje biste nazvali krstašima. On je, kako biste vi nazvali taj entitet, službenik na brodu.

Ispitivač: Šta rade krstaši?

Ra: Ja sam Ra. Krstaši putuju u svojim kočijama da bi osvojili planetarne socijalne grupe/kompleksa uma/tela/duha, koje još nisu dostigle stupanj socijalne memorije.

Ispitivač: Na kom stupnju planeta dostiže socijalnu memoriju?

Ra: Socijalni kompleks uma/tela/duha postaje socijalno-memorijski kompleks kada su svi entiteti njegove grupe na jednoj orijentaciji potrage. Kolektivna memorija, izgubljena za pojedinca u korenju drveta uma, tada postaje poznata kao socijalni kompleks, kreirajući na taj način socijalno-memorijski kompleks. Prednosti ovog kompleksa su relativni nedostatak distorzije u razumevanju socijalnog bivstva, relativni nedostatak distorzije u određivanju orijentacije potrage, jer su sve distorzije/razumevanje dostupne entitetima te zajednice.

Ispitivač: Onda imamo krstaše sa Oriona koji dolaze u svrhu kontrole uma. Kako oni to rade?

Ra: Ja sam Ra. Kao i svi, oni slede Zakon Jednog u pogledu slobodne volje. Kontakt se uspostavlja sa onima koji upućuju poziv. Ti entiteti na vašoj sferi deluju kao i vi da bi razglasili svoje sopstveno razumevanje Zakona Jednog, koje podrazumeva služenje sebi. Oni postaju elita. Preko njih, stvaraju se uslovi putem kojih se ostatak planetarne populacije porobljava njenom slobodnom voljom.

Ispitivač: Možete li da navedete ime nekoga od primalaca poruka krstaša, a koje bi bilo poznato na planeti?

Ra: Ja sam Ra. Ja ne želim da povredim distorziju slobodne volje. Davanje imena onih koji su uključeni u budućnost vašeg vremena/prostora bi je prekršilo; zbog toga mi uskraćujemo ovu informaciju. Molimo da usmerite svoju kontemplaciju na plodove delovanja tih entiteta, koje možete prepoznati po korišćenju distorzije u pravcu moći. Na taj način sami možete razlučiti te informacije. Mi se nećemo mešati u ovu, da tako kažemo, planetarnu utakmicu. Ona nije centralna za žetvu.

Ispitivač: Kako krstaši prenose svoje koncepte pojedincima na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. Postoje dva osnovna načina, kao što postoje dva osnovna načina polarizacije ka služenju drugima. Postoje celine uma/tela/duha na vašem planu koji rade vežbe i tehnike da bi potražili kontakt sa izvorima informacija i vodičima ka moći za otvaranje prolaza ka beskonačnoj inteligenciji. Postoje drugi čiji je vibracioni kompleks takav da je prolaz već otvoren i kontakt sa totalnim služenjem sebi u njegovoj primarnoj distorziji manipulacije drugima se onda ostvaruje uz malo ili bez ikakvih teškoća, bez treninga, bez kontrole.

Ispitivač: Kakvu vrstu informacija krstaši prenose tim ljudima?

Ra: Ja sam Ra. Orionska grupa prenosi informacije o Zakonu Jednog sa orijentacijom služenja sebi. Te informacije mogu biti tehničke prirode, baš kao što je Konfederacija, u nameri da pomogne planeti u služenju drugima, obezbedila informacije koje biste nazvali tehničkim. Tehnologija, koju pruža ova grupa, je u formi različitih načina kontrole ili manipulacije da bi se služilo sebi.

Ispitivač: Da li hoćete da kažete da neki naučnici dobijaju tehničke informacije, da tako kažemo, telepatski, od kojih onda nastaju upotrebljive naprave?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Međutim, veoma pozitivno, kako biste vi nazvali tu distorziju, orijentisani naučnici su dobili informacije, čija je namera bila da obezbede miroljubive puteve napretka koje su se vratile u ehu potencijalne destrukcije zbog kasnijeg uključenja naučnika negativne orijentacije/distorzije.

Ispitivač: Da li smo na taj način naučili o nuklearnoj energiji? Da li je to bila kombinacija pozitivne i negativne orijentacije?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Entiteti, odgovorni za okupljanje naučnika su bili mešovite orijentacije. Naučnici su pretežno bili pozitivni u svojoj orijentaciji. Naučnici koji su sledili njihov rad su bili mešovite orijentacije, uključujući i jedan ekstremno negativni entitet, kako biste ga nazvali.

Ispitivač: Da li je taj ekstremno negativni entitet još uvek inkarniran na Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Onda pretpostavljam da ne možete da ga imenujete. Onda bih vas upitao odakle je Nikola Tesla dobio te informacije?

Ra: Ja sam Ra. Entitet poznat pod imenom Nikola je dobio informacije od izvora Konfederacije, koji je želeo da pomogne tom ekstremno, da tako kažemo, andjeoski pozitivnom entitetu u poboljšanju egzistencije njegovih saputničkih celina uma/tela/duha. Na žalost, kao kod mnogih Putnika, vibraciona distorzija trećeg denziteta je i kod tog entiteta prouzrokovala ekstremnu distorziju percepcije u pogledu njegovih saputničkih celina uma/tela/duha, tako da je njegova misija bila ometena i skrenula je sa prvobitne svrhe.

Ispitivač: Kakve je dobrobiti Teslin rad trebalo da donese ljudima na Zemlji i koja je bila njegova svrha?

Ra: Ja sam Ra. Svrha, koju je celina uma/tela/duha Nikola najviše želela, je bila da oslobodi sve planetarne entitete mraka. Tako, on je nameravao da planeti pruži beskonačnu energiju planetarne sfere za osvetljenje i napajanje.

Ispitivač: Šta konkretno podrazumevate pod oslobadjanjem entiteta od mraka?

Ra: Ja sam Ra. (Većina narednih informacija je izgubljena zbog greške prilikom snimanja. Prenosimo jezgro informacija.). Mi govorimo o oslobadjanju ljudi od mraka u doslovnom smislu.

Ispitivač: Da li bi to oslobadjanje od mraka bilo srazmerno Zakonu Jednog ili ono podrazumeva neki realan proizvod?

Ra: Ja sam Ra. Proizvod vezan za to oslobadjanje bi stvorio dve vrste iskustva.

Prvo, iskustvo da nije potrebno pronaći izvore prihoda, u vidu novca, da bi se platila energija.

Drugo, stvaranje dokolice pružajući na taj način veće mogućnosti i povećavajući verovatnoću slobode za početak potrage za Zakonom Jednog.

Ako se fizički radi od jutra do mraka, kako biste ga vi nazvali, na vašem planu postojanja, ko se može posvetiti kontemplaciji o Zakonu Jednog na svestan način.

Ispitivač: Šta je sa industrijskom revolucijom? Da li je ona na neki način bila planirana?

Ra: Ja sam Ra. Ovo će biti poslednje pitanje za ovu seansu.

To je tačno. Putnici su se inkarnirali u nekoliko talasa, da bi doneli postepeno oslobodjenje od zahteva ciklusa svakodnevnice i od nedostatka slobode dokolice.

Ispitivač: Ovo je bilo poslednje pitanje, pa bih kao i obično upitao da li postoji bilo šta što možemo učiniti da bi se instrument osećao ugodnije?

Ra: Ja sam Ra. Radite dobro. Najvažnija stvar je da brižljivo postavite simbole. Podešavanje, koje je napravljeno u ovom specifičnom trenutku vremena/prostora će podržati celinu fizičkog kompleksa instrumenta ka distorziji u pravcu ugodnosti.

Mogu li upitati da li imate neko kratko pitanje koje bismo razjasnili pre nego što zaključimo ovu seansu?

Ispitivač: Ne znam da li je ovo kratko pitanje ili ne, tako da ga možemo sačuvati za sledeći put, ali moje pitanje bi bilo zašto krstaši sa Oriona rade to? Koji je njihov krajnji cilj? To je verovatno suviše dugo za odgovor.

Ra: Ja sam Ra. To nije suviše dug odgovor. Služiti sebi znači služiti svima. Služenje sebi, sagledano na ovaj način, zahteva stalnu ekspanziju korisćenja energije drugih za manipulaciju radi sopstvene dobrobiti sa distorzijom u pravcu moći.

Ukoliko imate daljih pitanja o ovom predmetu, mi ćemo ponovo biti sa vama.

Ispitivač: Ima samo jedna stvar koju sam zaboravio. Da li je moguće da danas kasnije imamo sledeću seansu?

Ra: Ja sam Ra. To je u redu.

Ispitivač: Hvala vam.

Ra: Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Idite ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.