Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2009-07-04


04.07.2009.


Laura, Ark, A***, Joe, C**, Don D, Allen B, Scottie, G**  


P: Danas je 04.07.2009. 4, 7, 09. (DD) 11-11. (L) 9-11, ili 11-9. To je jedanaest. Ovo je pomalo jezovito.  

O: Jezovito je za SAD u svakom pogledu. 5D grad na brdu!  

P: (L) Shva?am. I koga imamo sa nama ve?eras?  

O: Gronnioia  

P: (L) I kroz kuda prenosite?  

O: Cassiopaea. Pozdrav!  

P: (L) Pretpostavljam da sam ja ona koja je rekla pozdrav. (smijeh)  

O: Ne uvijek!  

P: (smijeh) (L) Dobro. Što imamo u vezi sa pitanjima? (J) Što "5D grad na brdu" zna?i?  

O: Metafora kapitala uvijenog u istinu.  

P: (J) Grad na brdu - da li je to napisano u Bibliji ili ne?emu drugom? (Allen) Pa da. Stari Zavjet (Testament). (Ark) Da li to zna?i kao glavni? (L) Da. (J) Prethodilo je izrekom " Jezovito je za SAD u svakom pogledu." Dakle, to možda zna?i grad na brdu u SAD-u. (L) Pa zapravo, SAD su uvijek smatrale sebe kao novi grad na brdu. (Allen) Ali 5D grad na brdu, da li to zna?i da SAD idu prema uništenju?  

O: Jako vjerojatno.  

P: (J) Da li je Los Angeles grad na brdu? (Allen) Ne, Los Angeles je grad u dolini. San Francisco je grad na brdu. Ovo uzimamo previše doslovce. (J) Možda i ne! (S) Neka netko donese topografsku kartu pa ?emo pogledati listu svih gradova. (DD) Denver. (L) Da, on je milju visoko. (DD) Prili?no poprili?no brdo! (J) Pa, ?ekajmo i vidimo. Dakle, Paleokrš?anstvo? (L) Pa svi imamo pitanja, dakle, izbacimo ih. (A**) Želim pitati u vezi prstenastih oblaka - i dimnih prstenova. (L) Kojih dimnih prstenova? (J) Znaš onaj ?lanak koji si napisala u vezi dimnih prstenova? Bilo je još jedan negdje u SAD-u.  

O: Pro?itaj ?lanak.  

P: (smijeh) (A**) Hvala puno! (DD) Kakav je bio oblak koji se razvio i koji sam vidio nad ku?om {ve?eras nad našom ku?om}? Zna?i li on nešto?  

O: Naš sakuplja? za privla?enje energije.  

P: (DD) Tako je i izgledao. To sam i mislio. Bio je u obliku spirale. (S) Super! (L) Dobro, imaš li pitanja koja si zapisao? (Allen) Što je s tim ljudima u vezi krugova u žitu (?itamo o njima na internetu)? Da li je stvarno netko od tih momaka napravio krug u žitu kao što oni tvrde?  

O: Neke, ali vi možete uvidjeti razliku.  

P: (J) Tj. oni uništavaju (lome) stabljike...  

O: Oni tako?er promatraju i stave svoj znak kraj „pravih" krugova u žitu da bi svi mislili da su to oni napravili. To je ono što im je i dodijeljeno da rade.  

P: (A**) Oh.  (J) Oni su tu samo da bi kreirali smetnje i skrenuli pažnju.  

O: Možete to re?i ponovo. I {toliko puno ljudi} je tako "zbunjeno".  

P: (L) Dobro, dosta o tome. Idu?e? (A**) Pitat ?u u vezi Chaco Canyon-a. Za što je on napravljen?  

O: Mjesto za skupljanje onih sa neobi?nim sposobnostima.  

P: (A***) Da li netko zbilja tamo živi?  

O: To je više poput "konferencijskog centra".  

P: (A**) Pa što se dešava ljudima koji ga koriste?  

O: Promjena kozmi?kog okruženja koje slijedi zemaljske promjene kao što su nestašice, klima, itd.

P: (J) Kakve stvari rade ti ljudi sa neobi?nim sposobnostima, kad su skupa?  

O: Pa, levitiraju na primjer; usmjeravaju manifestacije, a i „putuju".  

P: (Allen) Dakle, mogu li oni putovati s jedne to?ke na drugu na Zemlji?  

O: Da.  

P: (A*l) Mogu li se teleportirati?  

O: Da.  

P: (J) Teleportirati... Onda to nisu naša prosje?na ljudska bi?a. (smijeh)  

O: Ne, ne baš, ali to nije niti isto okruženje u kojem trenutno vi uživate.  

P: (A**) Od kuda su došli ti ljudi?  

O: Ostaci Atlanti?ana. Potomci za one cjepidlake na rije?ima.  

P: (L) Mislim da je to re?eno zbog toga što je jednom netko napravio veliku halabuku od toga kad su rekli „ostaci Atlantide", a to je predstavljalo potomke i mislili su na potomke Atlanti?ana. (A*l) Da li su mislili na to da naša okolina nije toliko zaga?ena, da bi i mi mogli imati super mo?i? (L) Oni su rekli „kozmi?ko okruženje".  

O: Gravitacija je sada druga?ija.  

P: (A*l) Što se desilo s gravitacijom? Kako se ona može promijeniti?  

O: Putovanjem Solarnog sistema kroz svemir. Vi ste suo?eni sa jednom takvom promjenom uskoro.

P: (A*l) Ho?emo li opet postati super (mo?ni) ponovo?  

O: Neki ho?e.  

P: (A*l) Ja? (J) Ho?e li A*l opet postati super-mo?an? (smijeh)

O: Ako si pripremljen.

P: (A*l) Dakle, trebam se napuniti? Najesti i napuniti energijom? (A**) Pojedi svoj špinat! (L) Ozbiljno, špinat je glavna stvar! (smijeh) (J) On je dio aklimatiziranja. (Allen) U Chaco Canyon-u jedu mnogo špinata. (A*l) Pa ?eš se onda mo?i teleportirati? I vi ostali ?ete to tako?er mo?i u?initi? (C) Nemamo pojma. (A*l) Mo?i ?emo se teleportirati i posjetiti jedan drugoga u našim sobama?

O: ?ekajte i vidite!

P: (A**) Ho?emo li imati super mo?i poput onog idiota nau?nika... (Allen) On nije idiotski nau?nik, samo je nau?nik. (A**) Dobro, onaj momak nau?nik... (C) Daniel Tammet.  

O: Neki ho?e. To je više kao 4D iskustvo.

P: (A**) Dakle, mi ?emo biti u mogu?nosti osjetiti i vidjeti brojeve?

O: ?uti boje...

P: (A**) To je super! (C) Dakle, da li to zna?i da je on napredna osoba ili...

O: Nije neophodno napredna, ve? sretnih gena, takore?i. Ta vrsta stvari, kao i mnoge druge, su kodirane u mnogima i sad se u mnogima takve i aktiviraju.  

P: (A**) Dakle, to se u njemu aktiviralo radi njegovog napada (bolesti)? Da li je to u?inilo nešto njegovom mozgu?

O: Djelomi?no da.

P: (A**) Super, želim nešto od tog ?ovjeka! (C) Pa da... (A*l) Ti želiš napad?! (A**) On može nau?iti jezik u tjedan dana!  

O: Pa i ti ?eš to mo?i jednoga dana.

P: (A**) Ho?u?? Trebam to!

O: Strpljenje ispla?uje.

P: (C) Mogu li se sli?ne sposobnosti ste?i vježbanjem?

O: Ne baš.

P: (DD) U?io sam svoj francuski 5 godina! (smijeh) (A*l) Kad ?e se dogoditi ta promjena gravitacije? (L) Pro?itaj transkripte. (A**) u idu?ih 5 godina. (J) želim pitati u vezi kruga u žitu u obliku kolibri?a. (A**) Izgleda kao Nazca linije u obliku kolibrija. (L) Dobro, Joe želi znati da li je ta kolibri-stvar lažan krug u žitu?  

O: On je „stvaran", ali pravo pitanje je „Tko ga je napravio"?

P: (J) Da li je to misao iz 6. denziteta?

O: Ne.

P: (Allen) To su OPS-i iz 4. denziteta?

O: Da, i njihovi ljudski "agenti".

P: (A**) Što je sa originalnim Nazca crtežom, da li je on nastao isto tako? Mislim, tkogod to u?inio, da li je to vezano uz ljude koji su to u?inili i ranije?  

O: Ne.

P: (Allen) Dakle kad su ti momci rekli da su kanalizirali neke od tih krugova kad su nastajali, oni u neku ruku govore istinu: oni su kanalizirali 4D OPS?  

O: Da, svakako!

P: (L) Dobro, koje je idu?e pitanje? (J) Imam jedno u vezi Lloyd-a, voza?a taksija u pentagonu... (L) Ostavimo to za kasnije. Idemo s onima za P***.  (J) Da li je P***-ov tumor zlo?udan?

O: Ne.  

P: (G) Da li je to glioma?

O: Ne. Nešto izme?u toga.

P: (A**) Da li je izlje?ivo?

O: Sve je izlje?ivo kad se primjeni ispravna akcija u adekvatnom periodu, iznutra i izvana.

P: (A*l) Dakle, što možemo u?initi da mu pomognemo?

O: Na njemu je da odlu?i.

P: (Allen) Budu?i da sam preporu?io ?itanje Bernie Siegel-a, da li bi pomogle stvari koje je predložio?  

O: Apsolutno. Ali to ne?e biti tako jednostavno za P**-a koji ima sklonost bježanju (od problema).

P: (DD) Ho?e li mu kiropraktika pomo?i?

O: Kiropraktika ?e mu malo pomo?i. Meditacija na na?in na koji se vi pripremate za nau?iti druge, uveliko ?e pomo?i pogotovo u kombinaciji sa  asimilacijom namjere "Prayer of the Soul". (Molitva za dušu, prim. prev.)

P: (C) Što je sa kemoterapijom - da li je neophodna?

O: Ako želi prije oti?i. (u 5. denzitet)

P: (A**) Što je s njegovom ljutnjom? Da li bi mu pomoglo da bude ljut na svojeg {zlostavljanje u djetinjstvu} na taj na?in, ili je prekasno za to?  

O: Nije prekasno, ali to nije problem na najdubljem nivou.

P: (L) Što je problem na najdubljem nivou?

O: Duboka žalost zbog toga što nije bio zašti?en i što ga nisu njegovali. On ima potrebu za žaljenjem.

P: (C) Disanje, meditacija...

O: Tu je još i uklju?ena stvar iz prošlog života.

P: (A*l) Što P** treba napraviti da bi nam pomogao da razumijemo to što bi on trebao napraviti da bi mu pomogli?

O: Komunikacija bez straha.

P: (A*l) Dakle, jednostavno pri?ati s njim, i... (Allen) On treba komunicirati s nama bez straha. (A**) {Odnosi se na nedavne dokumente u vezi THC terapije protiv raka, vidi sljede?e linkove:
http://scienceblogs.com/scientificactivist/2009/04/thc_gives_cancer_cells_the_mun.php
http://www.worldhealth.net/news/thc_initiates_brain_cancer_cells_to_dest }

Može li mu pušenje (trave) pomo?i?  

O: Ne kao takvo. Terapeutska dostava je više specifi?na. On želi osjetiti bol, a saznanje o njoj i otpuštanje boli ?e pomo?i, a ne da ju sprema u sebe.

P: (A**) Što je sa injekcijama koje je G**  istraživao? (L) Mislim da je to upravo ono što su rekli: metoda „Terapeutske dostave". (G) To mora biti specifi?no i to nije ništa što bi te poga?alo radi tvojih emocija. (A**) To?no, jer ta metoda te ne napuši, ve? jednostvno stavi u... (G) Bilo bi bolje za njega da procesira svoje emocije i onda ih otpusti...  (C) Mislim da ?emo morati pri?ekati rezultate prije nego što mu išta kažemo. (A*l) Dakle jednostavna komunikacija s njim ?e mu pomo?i da sazna za svoj bijes, tugu, i... (Allen) ON treba nau?iti komunicirati. Nije do nas da mi ne komuniciramo s njim, ve? on treba komunicirati. (A*l) Ali ho?e li ga to izlje?iti? (L) Ne mislim da su to rekli. (A**) Što on može u?initi da bi nam pomogao saznati kako mu pomo?i? Dakle ako on nau?i komunicirati sa nama bez straha, onda ?emo mi saznati što u?initi da bi mu pomogli. (A*l) Pa da, ali postoji li na?in na koji bi mu mogli pomo?i da se više otvori? (L) Pa, možemo jedino u?initi to što možemo. Ne možeš nekoga uzeti za ruku i voditi ga. (A*l) Možeš pokazati nekom uže. (L) Pa razgovarali smo s njim i pokazali mu, opet razgovarali, pa opet pokazali, a i podijelit ?emo s njim ove informacije - ali to je sve što možemo u?initi. To je ograni?enje slobodne volje. (A**) Da, možemo mu pomo?i tako da mu damo informacije i sve ovo, ali to je jednostavno njegov izbor. (C) Oni su rekli da je na njemu da odlu?i. Ako je odlu?io - svjesno ili nesvjesno - da si ne pomogne, koliko još vremena ima?  

O: Ne?emo se kockati.

P: (J) To je vrlo neodre?eno. Teško za re?i. (A*l) Pa možemo li re?i više od tri mjeseca?

O: Recite koliko god želite.

P: (L) Što je idu?e? Niste li željeli pitati nešto u vezi J**? (C) Da. On je bio na psihoterapiji i još uvijek osje?a da je opsjednut (drugim entitetom). Ali sad nakon ?itanja jedne od nedavnih sesija, on se pita nije li to samo dezintegriranje kao što se doga?a i mnogim drugim ljudima.  

O: On treba promijeniti lokaciju i neke osobe iz društva i, opet, molitva ?e enormno pomo?i. Uobi?ajena je bolest kod Francuza da pobjegnu u iluziju.  

P: (DD) Da li je molitva na koju ciljate ona koju si istakla, varijaciju molitve Bogu? (J) Da. (DD) Da li bi se to trebalo u?initi za vrijeme vježbi disanja?  

O: U?inite to sukladno sa instrukcijama koje predstoje. Molimo imajte na umu da je proces otkri?a dio sjedinjavanja. Vi postajete mi i obratno.

P: (L) Pa mislim da to zna?i da bi mi trebali pitati više o tom Paleokrš?anstvu jer smo puno razgovarali o tome. Pri?ali smo kako napraviti te video snimke i što bi najbolje djelovalo. Vježbali smo na razne na?ine da vidimo kako ?e to djelovati na nas, sa nama i kako ?emo se osje?ati kod toga. I sad imamo prili?no dobru ideju kako sastaviti taj video snimak i kako spojiti video i audio materijal da to bude najefektnije. Tako?er smo uzeli i prošla iskustva kao vodstvo. Pretpostavljam da ovdje govorite to da kako mi eksperimentiramo, testiramo i pokušavamo sve to, da su zaklju?ci do kojih do?emo najbolji na?in kako to napraviti - i da je to u stvari i najbolji na?in za nas kako to u?initi?  

O: Da.

P: (L) Dobro, dakle onda kad jednom imamo program disanja, video koji pokazuje druga?iji na?in disanja, koji onda vodi do meditativnog disanja... što je sljede?e?

O: ?ekajte... Niste li primjetili kako opušteni postajete kad preslušavate snimke??  

P: (L) Pa da, samo sam mislila kako ?u pasti u san? Mislila sam da zvu?im dosadno!

O: Ne dosadno. Sje?aš se što smo jednom rekli u vezi „glasa"?

P: (L) Ne baš. (A**l) To sam bio ja kad sam pitao u vezi dijeljenja iste frekvencije. Da li je to?  

O: Drugi put...

P: (L) Nemam pojma. Joe, hajde pogledaj "glas" i vidi ako možeš na?i tu rije? u transkriptama. (pauza za pretraživanje transkripti)

{Ovdje je dio sesije od 12.12.1995. u kojem je to prona?eno:

---

P: Žao mi je ali imam neka osobna pitanja ve?eras prije nego što po?nemo sa drugim stvarima. Željela bi znati koji je razlog ove grozne depresije koju doživljavam ve? duže vrijeme. Ve? mi je dosta.

O: To je napad za slamanje.

P: Od kuda on dolazi?

O: OPS 4. denzitet.

P: Što mogu u?initi da to prekinem prije nego što me uništi?

O: Suprotstavi se.

P: Pomo?u ?ega? Kako se možeš suprotstaviti stvarima koje su jednostavno iznad mojih mogu?nosti da se nosim s njima?

O: Kako se napad o?itava kod tebe, u 3. denzitetu?

P: Kako? Izgleda da me moj muž ne voli. Ne osje?am se sigurnom ili na bilo koji na?in sposobnom da funkcioniram kao žena i majka s tim osje?ajem, i znam da to mora biti kriva interpretacija s moje strane, ali ne mogu si pomo?i, ve? se osje?ati ovako, na ovaj na?in. Kako mogu prebroditi taj osje?aj koji me konstantno pokušava razbiti na komadi?e? Ne samo da moram podnositi konstantan teret kao podrška djeci, ku?a, rješavanje svega, ve? sam i tako?er neprekidno "na piku" s njegove strane. Niti jedan od mojih osje?aja nikad nisu promatrani. Osje?am se kao da sam bila pregažena i onda zatrpana pomo?u buldožera. To je ono što želite znati?

O: Ti skre?eš radi odvajanja.

P: Na što ste mislili?

O: Što je definicija rije?i "odvojiti"?

P: Napustiti uniju. Istupiti. Prekinuti vezu.

O: Napadu se ne suprotstavlja pomo?u sljede?ih ciljeva napada.

P: Što su ciljevi ovog napada osim da me slomi?

O: Odvajanje na neprikladnoj to?ki da bi se narušili planovi.

P: Koji bi se planovi bacili u stranu radi odvajanja u ovoj to?ki?

O: Glas.

P: Što?

O: I svi drugi.

P: Pa, jednostavno osje?am da bi pala u jamu da se moram odvojiti ( rastati ), kao što ste vi istaknuli.

O: Preporu?amo ignoriranje "pika" i drugih neugodnosti, jer to nije od tvojeg bi?a, zato se i nebi trebalo uzeti "k srcu", i kad se tako uzme, uzrokuje emocionalne poreme?aje i manifestira se kao depresija i vezane bolesti uz to. Ta oboljenja imaju tendenciju da izrastu u velika i intenzivna, i zato, uzrokuju nekoliko ošte?enja planova i aktivnosti na koje se cilja kod izvršavanja ne?ije "misije".

P: To je sve lijepo i krasno. Ali, samo koja je to?no misija?

O: Ti se budiš njome baš dobro, hvala!

---
( nastavak )


P: (L) Dobro, pronašli smo tu i mislim da je to bilo to, nešto u vezi glasa koji je dio nekog plana ili sudbine. Da li je to?  

O: Da ali ne samo to. Smisao je u ovome: kad razgovarate dok ste spojeni, kozmi?ki elementi se prenose kroz vaš glas. Više od toga, to ima mo? ozdravljenja onih koji imaju sli?ne ciljeve koji još nisu na korektnoj frekvenciji. Ukratko, kroz vaš glas mi možemo podesiti frekvencijsku rezonanciju onih koji su u „rodu".  

P: (A**) Uhhh. (L) Što zna?i "dok smo spojeni"?

O: Kad govorite da bi pomagali drugima, mi smo u mogu?nosti spojiti se sa vama.

P: (J) Dakle, spajanje je kad god vi...  

O: Mi smo spojeni sa vama upravo sada!

P: (J) Reci nešto što ?e nas sve izlje?iti, Laura! (A**) Da li bi to bilo još fizi?ki snažnije ako bi to radili u grupama, kao što smo radili u radionicama?

O: Da. To ?e do?i. I Don je spomenuo okretanje, tako?er. To sve ima svoje mjesto zajedno sa „plesom u labirintu"; ali strpljenja. Meditacija i molitva ?iš?enja dolazi prvo. Morat ?ete pro?i kroz „?iš?enje" tako?er. Vi sada dajete alate drugima tako da im omogu?ite posti?i iste stvari na druga?iji i efikasniji na?in.  

P: (L) Dakle, mislim... Da samo napravimo taj snimak meditacije onako kako planiramo, a ljudi ?e mo?i vidjeti taj snimak i mo?i ?e ga i ?uti, a u ljudima postoji neka vrsta frekvencije koja bi mogla biti time potaknuta, pomo?u mojeg glasa?

O: Da. I to može biti deset puta ja?e u grupama kad one ?uju tvoj glas.  

P: (L) To je previše ?udno. (A**) Mislim da je to super! (C) Probudi mase!

O: Ta metoda je bila kvarno korištena kroz milenij, pa zašto to onda nebi bilo u redu sa FRV (frekvencijskim vibracijama) u pozitivnom kontekstu?! Mo? ljubavi je tako?er frekvencijska vibracija! Jedino ju nitko baš i ne koristi u zadnje vrijeme.

P: (L) Osje?am da mi predstoji upala grla... (smijeh) (A**) Uh, oh! Neka joj netko donese šal! (J) Morat ?emo osigurati tvoj glas, Laura, radi miliona. (smijeh) (Allen) Dakle, postoji li nešto što bi trebali u?initi kad vas snimamo da bi vas dobili u zonu?  

O: Ne. Ve? je dobro. Primjetite da su neki sa vašeg foruma ve? primjetili i iskusili taj fenomen.

P: (Allen) Dakle, uzimam da je sve u redu samnom kad izbacujem praznine i takve stvari? Trebala bi biti samo uživo snimka?  

O: Naravno da ne!

P: (Allen) Pa da, izravan odgovor kad ju ljudi slušaju... kako su rekli da je iznena?uju?e samo slušati tvoj glas. (Ark) Slažem se. (L) Da, ali ti si moj slatki medvjedi?. Ti bi i trebao to re?i! (A**) Ponekad, kad sam bio mali, majka bi pozvala moje ime, a ja bih osjetio drhtanje koje ide kroz moju ki?mu. (smijeh) (Allen) Znao si da si u nevolji! (J) Imao si gr?eve po ?itavom tijelu kad bi ona viknula, "A**! Preštekalo te!" (A**) Nisam to bio ja! (Allen) Preštekalo te na J***! (A**) Onda sam znao da je njen glas bio toliko mo?an. (smijeh) (L) Dobro, ovo je previše. Ima li još netko nešto pitati za ve?eras? (DD) Imam ja jedno kratko. Rekli su da istražimo povijest Palomar-a, i jedina primjerena stvar koju sam mogao na?i je ta da je taj momak Jessop, koji speluje svoje ime druga?ije od Morris Jessup-a, da je imao rudnik gdje je kopao poludrago kamenje...  

O: Deros, netko ?uo?

P: (L) Roboti koji rade štetu. Podzemna bi?a, poput onih u tom jezivom filmu. Kako se zvao taj film? "Time Machine" (Vremenski stroj) ili tako nešto? (Allen) Morlock-i? (L) Morlock-i, da! (L) Dobro onda, umorna sam. Još nešto što nismo pitali, a trebali smo?  

O: Molimo budite nježni sa sobom... Vi ste mi i obratno. Svi vi ovdje. ?ak i S. koji ponekad zaboravi. Laku no?.

P: (A**) Mogao sam vam ja to re?i! (smijeh)  (S) Ja nikad ne zaboravljam!! Dobro, ponekad... (smijeh)


Kraj sesije