Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-12-19


19.12.1998.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Timmah.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imam 2 pitanja prije nego što Ark po?ne i mislim da ?e biti kratka. Prvo je: što je s mojim sinom? Zašto se on tako svadljivo ponaša?

O: Mnogo razloga.

P: Možemo li nešto efektno i smireno u?initi oko toga?

O: Do izvjesne granice.

P: Kakav bi bio najbolji smjer akcija onog o ?emu smo diskutirali ranije?

O: Nivo.

P: Pri?ati s njim? Do?i na isti nivo s njim?

O: Zašto ne?

P: Vrlo brzo, možete li mi dati kratak pregled razloga za to ponašanje? Da li je on ljubomoran na Arka, da li je portal kroz koji ide napad, da li on reflektira ponašanje svog oca, ili sve od toga?

O: Više 2, nego 1 ili 3.

P: Mislite, njega koriste da bi nas prekinuli ili skrenuli, usporili ili zaustavili "misiju"?

O: Da. Tu su i psihološke komponente, tako?er.

P: Kakve su to psihološke komponente?

O: Hormonalne.

P: Može li se što u?initi u vezi psihološkog dijela problema - postoji li ?aj, ili ljekovita tvar, ili suplement koji bi mu pomogao? Nešto što bi mu to sve olakšalo?

O: Nebi bilo pametno. Moglo bi voditi do daljnjeg eksperimentiranja sa supstancama.

P: Kakvo eksperimentiranje sa supstancama?

O: Vi ih znate kao droge.

P: Zašto bi davanje ?aja ili ljekovitog preparata vodilo do zloupotrebe supstanci ili eksperimentiranja?

O: Dovodi nekog do "slabog stanja" jer vjeruje da odgovori leže unutar fizi?kih rješenja.

P: Dakle, trebamo do?i na njegov nivo i on treba razviti svoje spiritualne i mentalne kontrole nad sobom?

O: Blizu.

P: Možete li me dovesti nešto bliže?

O: Morate znati da tu postoje karmi?ke stvari; zato se to mora polako.

P: Možete li nam re?i prirodu te karmi?ke interakcije?

O: Ne.

P: Da li postoji karma izme?u mene i mog sina, ili Arka i mojeg sina?

O: Više za tebe.

P: Prekrasno! Samo sam to još trebala! Još više na moja le?a! A: Što to zna?i "daljnje eksperimentiranje sa supstancama"? Da li on eksperimentira?

O: Eksperimentirao je.

P: L: Rekao mi je da je to radio, ali da mu se nije svidjelo. Da li je govorio istinu?

O: Ne sasvim. Bila si prije naivna. Najbolje je ne misliti da te tvoje dijete nebi prevarilo. To je skoro njihova politika. Zašto bi o?ekivala druga?ije?

P: Pa, mislila sam da je sva briga i sve što sam im govorila i objašnjavala, i bila iskrena sa njima, dijelila sa njima, da su oni svjesni mojeg žrtvovanja i patnje, i da bi to bilo bespotrebno. Mislim da sad tu živim u iluziji...

O: To je daleko kompleksnije nego samo to. ?ak i u najotvorenijim i voljenim okolinama, povezani ste karmom. Nije mogu?e kontrolirati ne?iju sudbinu sve dok nije upoznat sa svim, ama baš svim energijama koje su uklju?ene u to. U 3. denzitetu ne posjedujete sve potrebne alate, koji se ra?aju na višim stupnjevima razumijevanja. To je nešto kao da se tuširate dok nosite kabanicu!!!

P: Pa ovo mi govori da bi mi trebali poraditi malo u vezi višeg znanja i tih energija. Možete li nam dati kakve smjernice?

O: Vi znate, ili imate pristup tim smjernicama. ?esto ih zaboravljate ili ne marite za njih u strastvenoj i emocionalnoj okolini u kojoj ih prakticirate!

P: Neke posebne rije?i mudrosti u vezi mog sina, ili bilo kojeg mojeg djeteta, zasad?

O: Na najnižoj pre?ki ljestvica navigacije, gubljenje kilograma bi poboljšalo samopoštovanje i tako umekšalo udarac nekako.

P: O kojem udaru pri?ate?

O: Što ti misliš?

P: J. je imao udar?

O: Ne.

P: Vi govorite o meni?

O: Više-manje. Za stanovnike 3. denziteta je udar kad vide da su njihovi najbolji planovi pogrešni.

P: Dakle, vi kažete da bi bilo koji ili svi planovi za moju djecu trebali samo biti ba?eni kroz prozor i da bi ih jednostavno trebala zaboraviti?

O: Ne, naravno!!! Ali, "tvoji planovi" negiraju prihva?anje ?injenice da njihove duše imaju svoje "planove"!

P: Dakle sve što mogu u?initi je to da pro?em kroz to najbolje što mogu i ubrzo ?e oni biti na svojem...

O: Bliže.

P: Dakle, trebala bi planirati za dan kad ?e oni biti van ku?e. Skoro sam dostigla tu to?ku. Prestala asm planirati za njih, prestala sam oblikovati njihove živote... F: Da, ali znaš, svatko tko ima djecu, pro?e kroz to i što više djece imaš, više moraš prolaziti kroz to. L: Pa neki roditelji pokušavaju kontrolirati sve i to je samo beskona?na, nesvrsishodna borba. Ne?u to u?initi. Mogu vidjeti kad bi se trebalo strateški povu?i. F: Nikad još nisam vidio ili ?uo za roditelje koji su istinski bili sposobni u potpunosti realizirati želje koje su imali u vezi svoje djece. L: Još nešto u vezi toga?

O: Ne.

P: Sad, MISLIM da ?e moje drugo pitanje biti mnogo brže i jednostavnije! Ako na 4. denzitetu postoji varijabilnost fizikalnosti, i Lizziji, kao što ste prije spomenuli, stvaraju nova tijela za sebe da bi ih okupirali u nekoj vrsti masovne tranzicije za vrijeme dok ?e biti stapanje realiteta, u tom stanju varijabilnosti fizi?kog, zašto oni trebaju stvoriti nova tijela za sebe? Zašto su, zapravo, Lizziji - Lizziji?

O: Previše pitanja.

P: Zašto izgledaju kao gušteri?

O: Ne izgledaju kao gušteri.

P: Pa, zašto ih zovemo Lizzard ( gušterska ) bi?a? Mislim, VI ste ih tako imenovali.

O: Nazvali smo ih radi vašeg razumijevanja. Da smo ih nazvali "Drakomonoidi", koja bi bila vaša polazna to?ka?

P: Kako oni ZBILJA izgledaju?

O: Možete sami saznati ako zatreba.

P: Rekli ste da oni izgledaju poput uspravljenih aligatora sa humanoidnim karakteristikama, da su 180-250 cm visoki...

O: Da.

P: Dakle, zašto oni tako izgledaju?

O: Biologija.

P: Da li biologija postoji u 4. denzitetu?

O: Da.

P: Pa ipak, to je varijabilan fizi?ki denzitet, to?no?

O: Da, ali kakve su vaše pretpostavke u vezi toga?

P: Neznam kakve su moje pretpostavke. Mislim da pretpostavljam da ako je to promjenjivo stanje, da bi oni mogli imati vrlo lako druga?iju biologiju. Nije li to slu?aj?

O: Ne.

P: Mogu li se oni pojaviti kao nešto drugo? Izmjeniti svoj fizi?ki izgled?

O: Privremeno.

P: Kad kažete "privremeno", što to?no mislite? Privremeno je vezano za vrijeme.

O: Ve? prije smo objasnili da je najve?i pojedini faktor u vezi denziteta - nivo svijesti.

P: Nivo svijesti. Dobro, kako je to povezano s njima da mogu privremeno promijeniti svoj izgled? Da li je to zato što oni mogu kontrolirati NAŠU svijest?

O: Bliže. Niste li ve? svjesni da je apsolutno sve, ponavljamo: sve - iluzija?!?

P: Na nekom nivou, da. Dakle, još uvijek ?u pitati zašto, u iluziji u kojoj mi egzistiramo, ili u kojoj oni egzistiraju... A: Rekli su ovdje da je sve iluzija, a u drugom slu?aju su rekli da je sve svijest i materija. Sve je iluzija? ?ak i ovo?

O: Da.

P: Bog je tako?er iluzija?

O: Da.

P: Iluzija kome?

O: Onima koji nisu na 7. nivou. Vaše u?enje prirodno diktira vaša iskustva. Dok jednom ne?ete više zahtjevati ništa, prirodno ?ete se pomaknuti više od toga. Pa ipak, vi to pamtite kao funkciju razumijevanja.

P: I ja sam tako?er iluzija! I razumijevanje je tako?er iluzija! L: Vratimo se mojem pitanju: tko je kreirao Lizzije kao LIZZIJE? A: Naša iluzija...

O: Sve je stvarno, i zato, iluzija je stvarnost ( realitet ).

P: L: Ako je sve iluzija, iz ?ega proizlazi ta iluzija, i u kakav prostor se ona širi?

O: Vaše svijesti.

P: Od kuda je proizašla ta svijest?

O: Svijest je apsolutna, centralna to?ka.

P: Gdje je ona centrirana?

O: Unutar pristupa.

P: Što je pristup?

O: Zahtjev koji daje povod energiji.

P: Od ?ega je ta energija napravljena?

O: Svijesti.

P: Da li je ikad postojalo vrijeme kad nije postojala svijest?

O: Ne, jer nikad nije postojalo vrijeme.

P: Što je zahtjevalo da ta svijest zaspi i sanja sve te iluzije?

O: Potreba za balansom. Energija nemože postojati unutar vakuuma, zato treba pulsirati. Zato imate valove.

P: Rekli ste da je poriv za sanjanje svih iluzija bio potreba za balansom, što podrazumijeva debalans i da je debalans bio egzistencija u vakuumu...

O: Ne.

P: Što je bio poriv za potrebu balansa?

O: Nije bila potreba, sama po sebi, ve? prirodna funkcija.

P: Pa, dok imate puls, imate val, i ako imate val, to podrazumijeva vrijeme.

O: U tome leži glavni problem iluzije vašeg 3. denziteta. Zašto pretpostaviti da se svaki dan aspekt pulsa ne dešava simultano sa svim drugima? I ako se bilo koji dešava, da se svi dešavaju. Sve dok se jednom ne otrgnete od iluzije vremena, ne?ete napredovati.

P: Vratimo se na moje pitanje...

O: Ne, na tvoje pitanje se nemože odgovoriti sve dok ne prestanete pretpostavljati pojas prihvatljivih odgovora.

P: Onda sam gotova. A: Ovo je pitanje u vezi vremena... ( smjeh ). Rekli ste da je vrijeme iluzija, ali ste mnogo puta spominjali stvari u vezi vremena, i želim pitati u vezi tog vremena. Pitao sam da li bi se vrijeme trebalo tretirati kao 4. dimenzija, a vi ste rekli da zašto nebi promatrali vrijeme kao izvijanje iz 4. dimenzije. Da li je to bila šala ili je to ozbiljno pitanje za razmotriti?

O: Ozbiljno.

P: U redu. Drugi put, kad smo razgovarali u vezi gravitona, prvo ste rekli da ne postoje gravitoni, sami po sebi, ve? da je "graviton" elektron u vremenskom vakuumu.

O: Da.

P: Kad ste rekli da ne postoje gravitoni, mislili ste da ne postoje u uobi?ajenom smislu rije?i kao što je koriste neki fizi?ari?

O: Da, bliže.

P: Pa, u dobro smišljenoj Ujedinjenoj Teoriji Polja ( UTP ), postoji mjesto za nešto što mi zovemo "graviton" i to ponekad dolazi, ili je dolazilo iz istog izvora kao i elektron, ali unutar vremenskog vakuuma. U toj to?ki po?eo sam misliti na vrijeme kao neku vrstu polja - kao druga polja. To polje je imalo nešto s petom dimenzijom. Imam hipotezu u vezi toga kako bi netko mogao imati vrijeme koje dolazi iz 5. dimenzije i što zna?i vremenski vakuum. To zna?i da gdjegod postoji vremenski vakuum, da tu ne postoji vrijeme.

O: Da.

P: Dobro, sad, to je jedna stvar. U jednoj drugoj to?ki razgovarali smo u vezi pentagona i heksagona i pokušavao sam biti pun trikova kad je došlo do pentagona, napisao sam matemati?ku formulu, simbol za pentagon, i onda se postavilo pitanje u vezi ozna?avanja. Trebali smo 5 znakova. Pitao sam vas da li bi tamo trebali biti 4 plusa i jedan minus, ili 3 plusa i 2 minusa. Odgovor je bio da bi trebalo biti 3 plusa i 2 minusa kod pentagona. Sad, što je sa heksagonom? Što bih trebao staviti kod heksagona? Tri plusa i tri minusa, ili 4 plusa i 2 minusa?

O: ?etiri i dva.

P: Tome sam se i nadao, pa ipak, vidim izvjesno odstupanje izme?u ovog pentagona jer ako po?nem sa 5 dimenzija i pokušavam izgraditi nešto poput polja vremena iz jednog plusa i jednog minusa, koristim jednu dimenziju, koja je poput dimenzije svjetla u tom 5-dimenzionalnom prostoru, i onda završavam sa 2 plusa i jednim minusom, što nema ništa s i?im što bi mi mogli poznavati u našoj fizici. Po meni, tu postoji kontradikcija izme?u 3 plusa i 2 minusa i ?injenice da bi trebao izgraditi vrijeme kao posebno polje. Što u?initi? Neznam. Što bih trebao u?initi?

O: Kad smo rekli "izvire naprijed" iz 5. dimenzije, koje interesantne mogu?nosti to postavlja?

P: Dobijemo nešto što bi mi mogli nazvati formom vremena i ta forma vremena je ponekad poput nekog drugog fizi?kog polja. Dakle, naravno da razli?ite mogu?nosti mogu matemati?ki modelirati, forma vremena, vremanski vakuum, razli?ita vremena, vremenske petlje, i drugo. Postoje tu interesantne mogu?nosti koje sam napravio, predvidio i koristio nešto sli?no poput Kaluza-Kleina. Jesam li nešto previdio?

O: Nije to da si nešto previdio, ve? samo to da još nešto nisi pronašao.

P: Što je to nešto?

O: Tetraedar.

P: Dobro, jednom smo govorili o 3-dimenzionalnoj matrici, 12x12x12. Pitao sam se odkud dolazi to 12 i pomišljao sam da je 12=2x6 i trebao sam gledati heksagone, a heksagon predstavlja 6 dimenzija, 4 plusa i 2 minusa. Ako to dodam tim 6 energijama, koje odgovaraju tim 6 dimenzija, onda imam 12 dimenzija i to bi trebalo predstavljati tih 12. Da li je to to?no?

O: Da.

P: Sad, to sve ima nešto sa gravitacijom i jednom ste rekli da je ta stvar gravitacije/antigravitacije na putu i da je glavni cilj sticati viša znanja. Što su ta viša znanja, koja vrsta viših znanja?

O: Ti si na putu.

P: Želim pitati u vezi Ruggerio Santilli-ja. On je bio ovdje, pri?ao sa vama, koriste?i svoju vlastitu terminologiju. Vi ste odgovorili nešto koriste?i njegovu terminologiju. Nekoliko puta sam pokušavao shvatiti njegov rad, ali jednostavno nisam mogao. Da li nešto nije u redu samnom?

O: Ne.

P: Što bih trebao u?initi u vezi toga? Imam sve te papire koje je on napisao, sakupio sam ih i zbilja ih želim prou?iti sa razumijevanjem, ali kad god sam po?injao, morao sam prekinuti radi toga što nisam razumio. On koristi nedefinirane termine.

O: Nedefinirani termini poprimaju oblik kad su dobro podešeni. Ruggerio Santilli je smatran vragolanom u polju fizike jer zna zalutati iz konvencionalnog. Njegovi snovi usmjeravaju njegova istraživanja. Ali to nije toliko loša stvar. To osloba?a svjesan um od zatvora uveliko na vašem nivou denziteta. Najbolje je s ljubavlju fino podesiti rad sanjara i tako tom radu dati supstancu u realitetu konvencionalnog pristupa.

P: L: Kako netko može u?initi fino podešenje kod rada sanjara? A: Nije u tome stvar. Stvar je u pisanju matematike - i ono što on piše NIJE matematika. On nije u mogu?nosti definirati svoje izraze, niti njegovi prijatelji koji pišu za njega. Dakle, to nije matematika, ve? snovi. Volim ?itati opise snova, ali kad je to napisano na papiru kroz matemati?ke formule... L: Dakle, idu?e o?ito pitanje je kako pretvoriti te snove u matematiku?

O: Trikovito je, ali zahtjeva strpljenje u obliku micanja i ponovnog sastavljanja matemati?kih jedinica koje se ne uklapaju.

P: A: On ima tu opsesiju korištenja varijabilnih jedinica... iso-jedinica... i on ima tu percepciju gravitacije koja je sli?na pogledu nekih drugih ruskih fizi?ara... i prema njemu, prostor-vrijeme je ravno. To je samo prazan prostor sa iso-jedinicom, izmjenjenom jedinicom. To je suprotno Einsteinu, gdje su prostor-vrijeme zakrivljeni i imate crvoto?ine i sve vrste topoloških karakteristika. Ali, za Santillija, prostor-vrijeme su ravan prostor sa vremenom. Da li je on u pravu kod ovoga?

O: I ravno se nemože zakriviti?

P: Ako je nešto ravno, nemože imati rupu, ili crvoto?inu... ako je ravno - ravno je. Nemože imati rupu koja je spojena sa drugom rupom.

O: Što ako je "rupa" paralelna sa ravninom, a ne okomita?

P: U Einsteinovoj teoriji gravitacije i kozmologiji, re?eno je da je univerzum zatvoren, pa izgleda poput površine kugle... on nemože biti poput površine kugle...

O: To pretpostavlja da postoji samo jedan univerzum. Ne povezuje više njih, raznih vrsta, i tu leži neto?nost Einsteinove ujedinjene teorije polja. pa ipak, postoji praznina izme?u poznatog sadržaja i Einsteinove UTP. Zašto pretpostavljate da se on natovario time i po?eo? To je služilo kao spojnica izme?u njegovih hipoteza. Završetak rada je u?injen tajnim.

P: Dobro, imamo ovaj materijalni svijet i spiritualni svijet, a matematika bi nam trebala pomo?i kod spajanja tih dvaju svjetova. Znam kako matematikom opisati materijalni svijet, polja, djeli?e, valove, kvantne valove. Ali, želio bih znati koji su matemati?ki koncepti potrebni ili bi se trebali koristiti da bi se opisao ovaj dio, spiritualni dio. Sad, jedina stvar koju znam o tom duhovnom svijetu je ta koju ste nam rekli, da je svijest naj?iš?i oblik energije. Da li bi matemati?ki koncepti koji su korišteni kod opisivanja energije, tako?er mogli biti korišteni da opišu svijest? Ili je još nešto potrebno?

O: Pa, zasigurno stižeš tamo pomo?u korištenja matemati?kih koncepata.

P: Pa, mi zasigurno moramo do?i tamo pomo?u korištenja matemati?kih koncepata, pa ipak, moje pitanje jest: KOJIH matemati?kih koncepata? Kako bi oni trebali izgledati? U kojem smjeru? NEMAM IDEJE kako modelirati matemati?ki model svijesti i kako ga povezati sa fizi?kim svijetom. Kako to u?initi? Dajte mi po?etnu to?ku, molim lijepo.

O: Koju po?etnu to?ku tražiš?

P: Dobro. Usmjerite me na papir, knjigu, na nekog, na neku ideju, koja bi me uputila u pravom smjeru. Nemam ideju kako iza?i iz fizi?kog svijeta matemati?ki. Mogu sanjati... L: Da li isti pojmovi koji opisuju fizi?ki svijet tako?er opisuju i spiritualni, ali možda sa malo zaokretanja?

O: Matematika je dobar ujedinitelj.

P: Ho?ete re?i da je matematika SAMA PO SEBI izražavanje spiritualnog svijeta?

O: Most.

P: Pa, budu?i da je sve iluzija, izgleda mi da bi matematika, koja opisuje fizi?ki svijet, mogla biti istovremeno i ona koja opisuje spiritualni - jedino, možda, kao slika u ogledalu.

O: Iluzije jedino pašu u vlastitim realitetima, kao potrebne. Zašto imate beskona?nost?

P: A: Pa, zbog prirodnih brojeva, to možemo lagano dokazati da postoji beskona?no mnogo prirodnih brojeva.

O: Ali to je o?ajan pokušaj da se nametne linearna skala nad onim, što je po prirodi, cikli?ko.

P: Dobro, ho?ete re?i da se moramo okaniti beskona?nosti? Trebali bi brojiti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0? Ili nešto poput toga? Mi NE TREBAMO beskona?nost? Ne, vjerojatno ne, jer je pitanje bilo u vezi svijesnosti... a mi smo potaknuti razmišljanju o beskona?nosti - a sve je cikli?ko. Dobro, ranije sam pitao u vezi te ravnine, a ravnina je beskona?na, nasuprot sferi koja je kona?na i cikli?ka. Rekli ste da je ravnina dobra, a da je sfera loša. Dakle...

O: Ne.

P: Ali ravnina, sama po sebi, beskona?na je - tako mi dolazimo do beskona?nosti, jer imamo beskona?nu ravninu...

O: Što je cikli?ka ravnina?

P: Što?! Disk. Ponekad ih pitamo pitanja i dobijemo odgovore drugim pitanjima... Zadnje pitanje: da li sam, generalno, u depresiji zbog toliko stvari za nau?iti, toliko puteva za slijediti, toliko stvari za istražiti, toliko teorema dokazati, toliko matemati?kih koncepata za razviti i toliko puno stvari iznad matematike i fizike koje treba istražiti, krugova u žitu, na primjer, i zbog toga što zbilja neznam od kuda bi po?eo? Ne želim u?i u labirint koji ne vodi nikuda... što u?initi?

O: Kad se suo?imo s toliko neprilika, najbolje je jednostavno u?initi to, bez predrasuda, i bez straha da ?emo pogriješiti. Neka se put kreira sam, drugim rje?ima. I na to, laku no?.