Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-08-15


15.08.1998.  F., Laura, Ark

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Mahijm.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Želim pitati u vezi situacije sa plo?om. Razmišljala sam da pokrijem plo?u sa pleksiglasom. Da li bi to bilo u redu da pokrijem plo?u s time, ili bi trebali možda pokriti plo?u s obi?nim staklom?

O: Na vama je.

P: Znam to, ali govorim u vezi energije. Koja bi varijanta bila pogodnija za bolji protok energije?

O: Vi to morate otkriti, ako to želite u?initi.

P: Dobro, sad bi željela znati postoji li stvarna povijesna li?nost iza legende Kralja Artura?

O: Blizu. ?arobnjakov Ugovor ( sorcerer's Coven, prim. prev. ). Tajni pakt ugovora je pogodba.

P: Da li je taj Nordijski Ugovor bio iza te legende Kralja Artura?

O: Ne baš.

P: Mislim da to podrazumijeva da bi tu mogla biti neka povezanost.

O: Možda je tu nešto više poput ogranka.

P: Nordijski Ugovor je ogranak Arturskog Ugovora ili obratno?

O: Pri?a o Kralju Arturu je bazirana na ogranku koji ima korijen u Nordijskom Ugovoru.

P: U redu, sad kažete da Nordijski Ugovor može biti i pozitivan i negativan. Da li bi Arturov ciklus bio pozitivan ogranak?

O: Oboje.

P: Koji vremenski period je taj ?arobnjakov Ugovor...

O: Za vrijeme "Mra?nih godina". ( mra?ni Srednji vijek? )

P: Možete li mi dati nešto bliže, godinu, ili period?

O: Dopustit ?emo ti da ti to u?iniš.

P: Glavna stvar koju sam primjetila u vezi tog perioda "Mra?nih godina", da je to u vrijeme "ro?enja Kristovog", otprilike traje 1300 godina, i da je užasno malo dokumentacije iz tog vremena. Sad, postojale su neke manuskripte koje su zapisali neki sve?enici, npr. Gregory of Tours, itd., ali generalno, jedine stvari koje su preživjele iz tog perioda su stvari koje su zapisali sve?enici koji su bili pod kontrolom crkve. To je kao da je ?itav svijet postao nepismen. Da li je to, u stvari, slu?aj? Da li zbilja nitko nije zapisao ništa za vrijeme tog perioda?

O: Blizu.

P: Da li je to u nekom dijelu bilo radi kontrole Katoli?ke crkve nad pisanjem i edukaciji, ili je to radi toga što su se oni suprotstavljali svemu što nije podržavalo njihova gledišta?

O: Blizu.

P: Dakle, ono s ?ime možemo raditi je to što ve? imamo. I mislim da je to najbliže što možemo dobiti. Nema baš puno toga. Koliko je ljudi bilo u toj Povelji ( Ugovoru )?

O: Potražite odgovore, drve?e ?e vas odvesti do toga.

P: Koji doslovni izvor mogu prona?i, da na?em najmanje izokrenuti ili korumpirani materijal i informacije?

O: Drve?e.

P: Koliko dugo je ta Nordijska Povelja egzistirala?

O: Potraži.

P: Rekli ste da ste bili u redovitom kontaktu sa stanovnicima Kanteka na Kanteku, prije nego što su bili premješteni na Zemlju prije 80000 godina ili tu negdje. Sad, da li je uništenje tog planeta rezultat Orionske manipulacije ljudi poput ovog koji se dešava na našoj planeti, sada?

O: Možda neki dio, ali ne sve.

P: Pokušala sam zamisliti brod pun ljudi arijevskog tipa, ili pro?iš?enih Kelta, i teško je to zamisliti kakva bi mogla biti takva kultura. Postoji li nešto što bi mogli potražiti, doslovce ili druga?ije, što bi mi moglo dati koncept o tome kakva je bila ta kultura?

O: Potražite Japan i Bahame.

P: Što? Što Japan i Bahami imaju zajedni?ko?

O: Vidi sama. Zapamtite, u?enje je zabavno i podiže energiju. Žlicom hranjene sesije ?ine malo za vas.

P: Kad ste bili u regularnom kontaktu s Kanekovcima, koje je prirode bio taj kontakt?

O: Edukacijski.

P: Da li je on ostvaren pomo?u plo?e, ili telepatski, ili kroz prenošenje kroz Stonehenge, ili nešto sasvim druga?ije?

O: Potražite one koji pitaju i koji su najviše podešeni za prijenos, i onda unosite podatke kad su spremni.

P: Tko je bio autor "Protokola Starješina Zion-a"? ( Protocols of the Elders of Zion, prim. prev. )

O: Izvor je "Arijevski" po prirodi.

P: Da li je to napisano da bi napravili da Židovi izgledaju jadno ili da bi ih se okrivilo?

O: Ponešto.

P: Da li je to tako?er napisano kao skriveni plan Arijevaca da preuzmu svijet?

O: Ne.

P: A: ?uo sam da je izvor bio u Rusiji.

O: Ne, Turskoj.

P: L: Pitala bih u vezi J-ovog prijatelja C. On još uvijek pati od neke paralize... ima li još nešto što bi se moglo u?initi da mu pomogne?

O: Polagan oporavak.

P: Ho?e li mu se vratiti funkcije potpuno?

O: Potpunije, da.

P: Sad, rekli ste da bi trebala potražiti originalne zaklju?ke u vezi zodijaka u Hagu. U ovoj knjizi koju sam nedavno dobila, koju je napisao momak iz Haga... da li je to ISTINIT trag koji tražim, ili je to nešto u vezi grada samog po sebi? Neki artifakt?

O: Knjiga je klju?.

P: Diskutirali smo o periodu ( ciklusu ) sme?e zvijezde. Da li je to period 26-27 miliona godina?

O: Blizu.

P: Dakle, zadnji put kad je bila ovdje je bila u vrijeme umiranja dinosaura?

O: Mogu?e.

P: Koliko traje period orbite Sme?e zvijezde? A: Zar je to periodi?no?

O: Varijabilno periodi?ki.

P: Da li je ta varijabilnost zbog perturbacija s drugim zvijezdama?

O: I gravitacijskih anomalija iz drugih izvora.

P: Da li je ona ve? prošla kroz Oortov oblak i sad je sve dalje i dalje?

O: Ne.

P: L: Oni su rekli da je ona ve? prošla Oortov oblak i da ide prema UNUTRA.

O: Da.

P: Postoji ta internet stranica iz Meksika koja daje informacije u vezi vanzemaljskih baza. ( ?itanje odlomka ) Kaže da u podru?jima gdje su smještene te baze, da se ?esto pojavljuju ?udni fenomeni. Željela bi znati možete li identificirati izvor tih informacija jer se izvor nije htio identificirati, niti od kuda je dobio te stvari. ?ak nema ni e-mail na svojoj stranici.

O: Vi možete testirati istinitost takvih informacija na bazi toga što ve? znate ili ste ve? "sastavili".

P: Možete li mi dati približan broj vanzemaljaca s kojima smo u trenutno u interakciji, u podzemlju naše planete, bilo u cjelosti?

O: "Vanzemaljci"? Što ih ?ini takvima?

P: U redu. Onda, ne-ljudska bi?a. Van-zemljaci, Ultra-ne-zemljaci, itd.

O: Te baze su naselili stanovnici. Anomalije se dešavaju radi toga što su baze izabrane da budu na tim lokacijama i drugih faktora. Magnetska iskrivljenja i njihovi svojstveni portali, znate ve?!

P: Taj momak misli da je tamo odre?en, ograni?en broj vanzemaljaca i da bi se ljudi trebali skupiti i opirati se toj prijetnji jer smo mi brojniji. Da li je to, u stvari, to?no?

O: Nije u tome stvar. Pitanje za milion kuna jest: što je motiv?

P: Dobro, što je motiv?

O: Izgraditi ku?u korak po korak, i kad se ona završi, useliti se u susjedstvo i iza?i iz motela.

P: Oh, užas. Dakle, tamo je hrpa vanzemaljaca koji vise unaokolo po "motelima", ?ekaju?i da ima se izgradi njihova ku?a. To ne zvu?i dobro.

O: Mnogi od vas su nedavno postali "za?arani informacijskim autoputem" i to se postiže kompjuterskim hardwer-om. Užas, pitamo se zašto?

P: Pa, rekli ste nam da se umrežimo. Umrežili smo se i radimo kao ludi, iskopavaju?i informacije, ?itamo i uspore?ujemo. Da, tu postoji tona sme?a na internetu, ali ako ne pitamo, kako ?emo znati?

O: Stvar je u sljede?em: tko vas manipulira? Ne vas specijalno, ve? druge? Toliko klinaca i one koji su klinci u srcu, poga?aju tehno-osjetljive igra?ke. Ti mobiteli, ti pageri i igra?ke-kompjuteri za Boži?... One su tako super, cool!

P: Pa na što aludirate tim tehno igra?kama?

O: Razmislite.

P: Dajte mi trag. Rije?, nešto što bi me usmjerilo na dobar smjer.

O: Mutavi klinci želatinastog mozga.

P: Ho?ete re?i da pageri i mobiteli, kao i tehni?ke igra?ke koje klinci dobijaju za Boži?, da mogu imati efekta da im se njihovi mozgovi pretvore u žele?

O: Figurativno. Sva ta tehnologija predstavlja hrabrost Novog Svijeta. Baš kako je Huxley rekao: "Bijedni su oni koji su bili odvedeni da daju svoj mozak za ru?ak".

P: Moji klinci imaju pagere. Da li su pageri, posebno...

O: Što misliš, što održava signal postoje?im?

P: Neznam. Što održava signal?

O: Mikrovalovi.

P: Što ti mikrovalovi ?ine pojedincu?

O: Uništavaju strukturu moždanih stanica.

P: Da li emitiraju signal konstantno ili samo kad se koriste?

O: Valni ciklus, rje?i prema ?eš?im.

P: Pa, to nije dobro. Kako blizu moraš biti pageru da on ima taj efekt na tebe?

O: ?etiri metra. Mobiteli tako?er, a i televizori i kompjuterski monitori mogu isto emitirati na taj na?in.

P: Postoji li neka vrsta sprave koju bi mogli napraviti ili kupiti, koja bi blokirala signal?

O: Znanje štiti.

P: Kad kažete "uništavaju strukturu moždanih stranica", što bi bile posljedice ili dokaz takvih efekata?

O: Pove?ani ograni?eni pogledi i nemogu?nost angažiranja razli?itog razmišljanja.

P: Zbunjenost?

O: Ne. Samo pomanjkanje dubine i širine ne?ijih mentalnih i psihi?kih sposobnosti.

P: A: Prvo manje pitanje: što se desilo mojoj tipki lijeva strelica na mojem notebook-u ( laptopu, prijenosnom ra?unalu ) i mogu li to popraviti?

O: Opruga. Neispravna zavojnica ( opruge ).

P: Mogu li to popraviti?

O: Bolje na?i stru?njaka, ali budi oprezan kod odabiranja.

P: Želim pitati, da se ovaj kanal nadgleda, i ako je tako, od koga?

O: Jedino efektno nadgledanje zasad je direktno 3D nadgledanje i zavo?enje nekoga da podijeli podatke, onda "ispljune svoju utrobu" sa "nepouzdanim" korespodentima.

P: L: Dakle, to se desi samo kad sam namamljena da podijelim ono što nebi trebalo biti podijeljeno ili kad je netko prisutan tko je nadglednik, pa nas se nadgleda?

O: Blizu. Može se nadgledati i na druge na?ine, ali zasad, to je jako rijetko potrebno. Svi OPS uvijek traže prvo put kojim se pruža najmanji otpor.

P: Jednom ste rekli kad su TR i JR bili ovdje da bi mi trebali zamisliti rije?i koje se pojavljuju na monitoru negdje kako se one prenose na plo?u. Sad ste rekli da nije nužno proširiti sve to jer su oni otišli. Da li je to bilo zato što su oni bili prisutni?

O: Rijetko ne zna?i nikad.

P: Ako su se takve stvari dešavale, da li je to bilo radi toga što je netko bio prisutan, kao npr. kad ste rekli da je PZ bila nadglednik?

O: PZ, da definitivno!

P: A: A Santilli?

O: Ne.

P: Dobro, sad imam pitanje kojim se vra?amo na Marinova. Kad smo pitali u vezi njega, i što je on znao, odgovor je bio taj da je to bila UTP i ona je bila pod navodnim znakovima. Sva ostala spominjanja UTP su dana bez navodnika. Zbog ?ega je tako? Što se još može re?i o tome u ovom slu?aju?

O: Gledajte, neizgovoreno. ( pokušaji crtanja ne?ega, ali neuspješno ) Rusko slovo "b".

P: L: Što idu?e? Ne razumijem...

O: ?irilica "S"-P-K-G-Y-S-K-A.

P: Ako je to bilo na ?irilici, što to govori? Da li ste pokušali pokazati nam dijagram ili što?

O: Ne. Mjesto je blizu Urala.

P: A: To je mjesto?

O: Da. Po?evši od Novosibirska, povucite liniju do Irkutska.

P: L: Kako je to vezano uz pitanje?

O: Mjesto je laboratorij na magnetskom meridijanu.

P: Što to ima s onim što je Marinov radio?

O: Sve.

P: Ali ako nam kažete gdje je locirano to mjesto, to nam ne govori ništa o tome!

O: Predrasude!

P: A: Da li postoji nešto tamo u tom mjestu?

O: Da, ali vaši zaklju?ci po?inju vašim otkrivanjima. Marinov je vidio svjetlosne valove.

P: Što to zna?i?

O: Osciloskop.

P: Možemo li mi nešto u?initi ili bi trebali u?initi sa osciloskopom?

O: To je trag.

P: Dobro, mi vidimo valove na osciloskopu...

O: Što ako on mjeri magnetski puls?

P: Dobro, slijedit ?u taj trag. Sad, slijedio sam drugi trag, Einsteinovu UTP, i potražio sam u 1936. i on je objavio dokument u kojem je opisao Einstein-Rosenov most ( vezu ).

O: Da.

P: To je most izme?u dva razli?ita realiteta, takore?i.

O: Da.

P: Ali tu nema ništa u toj ideji, zapravo, što je veže uz UTP.

O: To nije istina.

P: Tu nema ništa u toj ideji što veže hiperprostor u smislu 5. dimenzije, pentagona, heksagona. Barem ju ja nemogu vidjeti.

O: Da.

P: Dakle, tamo je drugi dio informacije koji se moraju sastaviti zajedno sa ovom idejom što bi vodilo do UTP. Zar ne?

O: Da.

P: Drugi trag koji smo slijedili je Von Neumann. Imamo te informacije u vezi Filadelfijskog eksperimenta, vjerojatno od Bielek-a. On kaže da je Von Neumann preuzeo projekt u 3. mj. 1942. nakon Tesle. Da li je to to?no?

O: Da.

P: On kaže da je 1943. Von Neumann instalirao tre?i generator...

O: Da.

P: Imam problem kod toga jer je Von Neumann bio matemati?ar i teško mogu zamisliti njega da instalira generator koji uklju?uje znanje o elektronici, fizici, itd. Što je bila istina?

O: Von Neumannu su pomagali. Matematika primjenjena jeziku koji prevodi dosta prirodno EM principima. Njegova umješanost u tom aspektu je bila suzbijena.

P: Koja vrsta matematike?

O: Što je svjetlo što se vidi u prisutnosti nabijenog EM polja? Algebra.

P: Algebra operatora?

O: Izra?unavanje.

P: Sad, u tom dokumentu, oni su tako?er spomenuli matemati?ara koji je znan pod imenom Levinson, koji je napisao takozvanu "Levinsonov izra?un vremena". Da li je postojao takav matemati?ar, koji je sudjelovao u projektu?

O: Da, ali samo poslije. Ne 1943.

P: tamo su tako?er spomenuli Hilberta, drugog matemati?ara, i re?eno je da "Hilbert, matemati?ar koji je smislio jednadžbe za Hilbertov prostor koji opisuje višebrojni prostor i višebrojne realitete matemati?ki. Te jednadžbe za višebrojne prostore postale su vrlo važne u projektu". Da li je to to?no?

O: Opet, to je bilo poslije "Eksperimenta". "Projekt" se nastavio.

P: Tko su bili znanstvenici koje ja poznajem, koji su sudjelovali u projektu koji se nastavio, ako postoji koji?

O: Ne neophodno znani tebi.

P: Koja su njihova imena?

O: Znanstvenici koji su sudjelovali u projektima te prirode su sada izolirani i udaljeni od glavne znanstvene zajednice, da bi se sprije?ilo curenje...

P: L: Dakle, kažete da su se u po?etku oslanjali na talente poznatih znanstvenika, ali budu?i da su vremenom...

O: Pretvoreni u sluge i istrenirani na zatvoreni sistem.

P: Dakle, oni su selektirali, pretvorili u sluge i trenirali svoje vlastite znanstvenike... Dakle, ako su oni bili u glavnim znanstvenim zajednicama, pisaju?i dokumente i rade?i uobi?ajene stvari, oni nisu mogli biti dio projekta. I ako su došli preblizu, i ako nisu mogli biti uvu?eni i kontrolirani, oni su ih eliminirali. Da li je to ideja?

O: Ne baš.

P: Da li je blizu?

O: Na sre?u, nekolicina ih je samo udaljena.

P: Ali, oni ih mogu ismijati, uništiti ih profesionalno, napraviti metež u njihovim životima, itd.

O: Može biti.

P: A: Želim imati još jedan trag u vezi relacija kvantne teorije i svega ovoga. Hilbert je imao posla s kvantnom teorijom. Da li je istina da netko, iz UTP, kao što je Einstein sanjao, da netko može izvesti kvantnu teoriju?

O: Da.

P: Kakva je veza izme?u tog Hilbert-prostora i višebrojnih realiteta? Ne razumijem to. Mogu li imati trag?

O: Što ti ne razumiješ?

P: Ne razumijem to što Hilbertova matematika ima sa višebrojnim realitetima. Razumijem da višebrojni realiteti mogu imati sve vrste crvoto?ina i mostova...

O: Crvoto?ine jesu mostovi. Njegova matematika ima veze s time kad netko pro?e kroz paralelne realitete da bi prešao ekstremne distance unutar istog izvornog realiteta bez mijenjanja percipiranog prolaska vremena.

P: Interesantno je razmisliti o tome.

O: Drugim rje?ima, "nulto vrijeme" i slaganje prostora. Tu bi kompletna Ujedinjena Teorija Polja mogla usko?iti. Vidite, problem treba rješenje da bi se demonstriralo kako su prostor i vrijeme me?usobno izmjenjivi, i kako su gravitacija i magnetizam ro?eni iz istog izvora, s primjenom elektromagnetskih polja kao klju?em korištenja svih realiteta simultano. Laku no?.