Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-08-01


01.08.1998.  Frank, Laura, Ark

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo sa nama ve?eras?

O: Yortah.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imamo neka interesantna pitanja ve?eras, ali prije nego što po?nemo, željela bi postaviti osobno pitanje. Ho?e li to biti u redu?

O: Da.

P: Problem je taj što je A. otkrila neke mrlje na svojoj koži koje prili?no izgledaju kao psorijaza. Da li je to, u stvari, slu?aj?

O: Vezano uz kvasac.

P: Možete li mi dati kakve efektivne terapije koje mogu primjeniti?

O: Terapije nisu toliko važne kao ponašanje.

P: Koje ponašanje? Njeno? ?ije? U kojem smislu?

O: A. voli bliski kontakt s površinama koje su prepune praživotinja.

P: Ah, reakcije. U redu.

O: Životinje, prljavština, itd... shvatila si?

P: Da. Dakle, ono što mogu u?initi jest to da po?istimo sve i da držimo oko na njoj, kamo ide, gdje sjedi, gdje se igra, itd.?

O: Upravo tako.

P: Samo to? Moram nešto u?initi. Samo moj program za "napad gljivica"?

O: Da, i melem od sode.

P: Još nešto u vezi toga?

O: Ne.

P: Puno hvala. Sad, u prethodnoj sesiji kad smo govorili u vezi po?etne diskusije u vezi sme?eg patuljka, usporedili ste binarnu zvijezdu sa elektronom. U diskusiji u vezi elektrona, rekli ste da elektron emitira gravitaciju. Nedavno ste rekli da ova binarna zvijezda ne isijava. Ali, da li ona emitira gravitaciju?

O: Isijavanje je na kraju na skali, a gravitacija je prisutna.

P: ?itala sam o interakcijama izme?u binarnih sistema, i naslu?uje se da kad se binarna zvijezda približi primarnoj, primarna zvijezda "otme" nešto od nje. Postoje ?ak i fotografije plinova koji teku iz manje zvijezde prema ve?oj. Da li je to slu?aj s ovim našim sistemom?

O: Bio je.

P: I sada to više nije slu?aj?

O: Jedva.

P: Tako?er sam ?itala o tim WIMP-sima, ili Weakly Interactive Massive Particles ( slabo interaktivni masivni dijelovi ), kažu da su oni prisutni u jezgri Sunca i da oni nekako moduliraju sun?evu unutrašnju temperaturu. Da li ti WIMP-ovi postoje?

O: Sve postoji što je izmišljeno.

P: Pa, to nije od pomo?i. tako?er, te stvari u toj knjizi kažu da kad se sunce skupi, da ima samo nekoliko ili uop?e nema sun?evih pjega i da skupljanje sunca pove?ava radijaciju jer ono sagorjeva toplije, pa ipak, klima na Zemlji postaje hladnija...

O: Vezano uz gravitaciju.

P: Vrijeme je vezano uz gravitaciju?

O: Zemlja nemora toliko odstupati godišnje.

P: A: Kad smo tražili zaklju?ke u vezi Lodz-a, došli smo do tih stranica preko momka kojeg poznam, koji je iz Lodza. Špekulirao je o djeli?ima ( materije ) koji se kre?u brže od svjetlosti. Glavna hipoteza je ta da neutrini zbilja putuju brže od svjetla. Da li je to slu?aj?

O: To je po?etak otvora u hipersvemir.

P: Mislite, istraživanje ovog pitanja?

O: Blizu.

P: Ili korištenje neutrina?

O: Kombinirajte s onima koji su na putu crvoto?ina.

P: L: Pa, u vezi toga, kad ste rekli "put prema svjetlosnim polovima", da li ste mislili na polove Sunca?

O: Istražite.

P: Pa, kad ste rekli "Rus u srcu", mislili ste na djeli?e koji se kre?u brže od svjetlosti u srcu Sunca, tj. neutrina?

O: Ako je tako, potražite ruskog znanstvenika.

P: A: Da li je ruski znanstvenik Sakharov?

O: Sakharov!

P: Da li je to vezano uz istraživanje koje sam radio...

O: Da. I Sakharov je cenzuriran iz drugih razloga, a ne od onih koje su naveli.

P: L: Nedavno smo gledali par filmova, "Sfera" i "Horizont", o svemirskim brodovima koji idu u crne rupe i onda ponovo izranjaju sa vrlo ?udnim stvarima koje se dešavaju. ?itava ideja o svemirskom brodu koji ide u crnu rupu nekako bode moj um. Željela bih znati što bi iskusila osoba ili svemirski brod koji ode u crnu rupu? Kako bi to bilo?

O: Dezintegracija, koja bi uslijedila radi pretvaranja u anti-materijalnu energiju.

P: Dakle, on nebi izašao na drugoj strani u drugom univerzumu? A: Bi.

O: Da, ali ne kao materija.

P: Nakon što nešto ode u crnu rupu, može li to ponovo iza?i u materijalan univerzum netaknuto?

O: Ne.

P: Dakle, jednom kad u?e u crnu rupu, sayonara, hasta la vista? ( ajd' bok, zdravo )

O: Zvijezde su tako?er portali takve prirode.

P: Dakle, ono što mi percipiramo kao zvijezde, u anti-materijalnom univerzumu bi bile crne rupe?

O: Ne, prozori.

P: Ali, ako vi živite u tom drugom univerzumu, na drugoj strani naših crnih rupa, kako bi za njih izgledale crne rupe?

O: Prekomplicirano za objasniti.

P: Pa dajte mi neku referencu...

O: U tom je upravo stvar! Vi nemate referencu.

P: A: Spomenuli ste hipersvemir. Što je hipersvemir?

O: Denziteti 4-7, osim što 4. samo to percipira kao "život u prolazu".

P: L: Dobro, vratimo se na ta 2 filma. "Sfera" je u vezi velikog NLO-a koji su našli na dnu Pacifika. Pitam se da li su i knjiga i film o tome, vodili da se pri?a o tom velikom NLO-u koji je zaronio u Pacifik?

O: Možda.

P: Ima li, ili nema, istine u toj pri?i?

O: Glasine mogu biti istinite, ali priroda toga bi se mogla razlikovati.

P: Tako?er sam ?itala u nekim dijelovima transkripti kroz koje sam prolazila radi preovjere za štampanje, da ste jednom rekli da su "nadmo?no snažne" OPS snage bile odgovorne za moje kidnapiranje i programiranje. Moje pitanje jest: ako su me imali, zašto su me vratili natrag?

O: Zar bi o?ekivala druga?ije?

P: Pa, rekli ste da su pokušali napraviti neko programiranje na meni, i da to nije radilo i radi toga što su OPD snage intervenirale. Dakle, malo sam zbunjena. Ako sam bila takva prijetnja, zašto su me vratili natrag? Pod ovakvim okolnostima, mogla sam samo nestati zauvijek i to bi bilo to!

O: Ne.

P: Što je to sprije?ilo?

O: Zatvaranje.

P: Zatvaranje ?ega?

O: Najbolje da istražiš kroz meditaciju i hipnozu.

P: U redu, vratimo se prijašnjim izjavama. Rekli ste da su zvijezde portali. Od ?ega su, specifi?no, one portali? Iz ?ega u što?

O: Recimo za druge dimenzije. Sje?ate se, koncepti dimenzija i denziteta se me?usobno presjecaju. Nivoi denziteta su vezani više za svjesnost, ali dimenzije udomljuju svjesnost i sve ostalo.

P: Dakle, vi možete imati mnogo "ku?a" unutar jednog reda na jednom nivou i mnogo na drugim nivoima, u razli?itim oblicima i na?inima?

O: Blizu.

P: A: Da li je koncept denziteta ono što je Sakharov radio?

O: Blizu. Zamisli hipersvemir kao 4. dimenziju.

P: L: Željela bih pitati, vezano uz drugu temu, budu?i da je bilo toliko slu?ajeva kad ste promovirali prisutnost TR-a i JR, ?ak i kad je to bila borba u nekoliko slu?ajeva, pitam se što su posljedice ovog izbora kojeg su oni napravili, tj. selidbe u Tallahassee?

O: Financijske.

P: Ho?ete re?i da ?e oni zaraditi mnogo novaca ili izgubiti svoju odje?u?

O: Neodre?eno.

P: A: Imam utisak da kad su oni bili prisutni, da su izvjesna pitanja koja sam pitao ostala neogovorena. Da li je to to?no?

O: Može biti.

P: L: Zašto je tako?

O: Energije koje su uzrokovale misli.

P: Naša energija na koju su utjecale naše misli ili njihove misli?

O: Podudaranje.

P: Željela bih malu provjeru u vezi A. Da li je ona u redu?

O: Da.

P: To je to?

O: Ako je to sve što ?eš pitati.

P: Pa, da li je ona negdje gdje razumije išta iz moje perspektive, shva?aju?i da moj pogled ni nemora biti to?an pogled na to...

O: Ne.

P: Nije, to mislite?

O: To?no.

P: Da li je još uvijek ljuta na mene?

O: Ne.

P: Kako se osje?a?

O: Zauzeta s drugima.

P: Drugi dan sam mislila da ?e A.J. sti?i ovamo i pojaviti se na sudu. Što je uzrokovalo takvo doga?anje?

O: Neizvjesnost.

P: Ho?emo li imati nekih problema sa tom objavom razvoda?

O: Brige su besmislene, bolje da se kora?a po jedan korak.

P: Da, ali uvijek nam govorite da o?ekujemo neo?ekivano i da budemo spremni za stvari koje trebamo suzbiti, i ako je to mogu?e, ja bih voljela biti spremna za to...

O: Da li si nezadovoljna?

P: Ne, nisam nezadovoljna. Samo želim biti pripremljena za bilo koje neo?ekivane, bizarne stvari, jer sve vrste bizarnih, neo?ekivanih stvari nam se dešavaju. Cijelo vrijeme!

O: Onda si pripremljena.

P: Govore?i o pripremljenosti, što se desilo s klju?em za bicikl kojeg smo poslali J.?

O: Ispao.

P: Želim pitati u vezi F-ove krvne grupe, B negativna. Da li je F. hibrid vanzemaljaca?

O: Neodre?eno.

P: Pa to me zbilja ohrabruje!

O: Najbolje je otkriti.

P: A: Kako testirati da li je netko vanzemaljski hibrid? Pomo?u krvne grupe, što još?

O: Nema kriterija, ali subjekti ove prirode izgledaju "ekscentri?no" u odnosu na standarde Zemljana. Bilo kako bilo, najistinitija priroda tog subjekta je još neotkrivena.

P: L: U redu, taj momak iz školskog vije?a dolazi u ponedjeljak. Ho?u li imati problema s njim?

O: ?ekaj i vidi.

P: Prema Dr. J.-u i stvarima koje ste nam rekli prošli tjedan, mi smo prili?no sprženi na ovoj planeti.

O: Ne.

P: Koje su naše opcije?

O: Neodre?ene.

P: Znam to. Ali, izgleda da ne postoji drugi na?in da se pita ovo pitanje...

O: Znanje štiti, sje?ate se, ne postoje granice kod znanja.

P: Sve je to lijepo i krasno, ali kako ?emo ikad nau?iti dovoljno u nekom vremenu? Osje?am se kao da sam u nekoj trci.

O: Ne.

P: A: Želim pitati u vezi Lodz-a. Da li smo ve? dobili naznake za njegove...

O: Na pravom si tragu.

P: Sad, u vezi Sakharova, da li je to vezano, ili bolje, kad razmislim o Sakharovu, mislim na njegovu teoriju da prostor, vremensko metri?ki može promijeniti potpis; da prostorno/vremenska geometrija izgra?uje neku vrstu singulariteta, mijenja algebarsku strukturu metri?ke napetosti; i pokušavao sam to povezati sa promjenom denziteta u nekoj to?ki...

O: Da. Sakharov je znao da odgovor leži u pentagonu ( peterokutu ).

P: L: Mislite na "pentagon" kao vladinu zgradu ili kao geometrijsku strukturu?

O: Zašto pretpostavljaš da su povezani? Zašto je "Pentagon" pentagon?

P: Neznam. Zašto?

O: Odgovori su unutar tvojih mogu?nosti.

P: Kad kažete "mogu?nosti", da li je to vezano uz 5 prstiju... A: Ili za 5. dimenziju?

O: Da, i ono što posjedujete.

P: L: Što mislite pod "ono što posjedujete"?

O: Klju? je unutar ove sobe i vašeg ureda. Ali to nije jedino zna?enje. Savjetujemo da po?nete vašu potragu pomo?u traženja rodoljuba.

P: Mislite na ogledalo?

O: Ne.

P: Mislite na knjigu Zapovjednik X?

O: Možda...

P: Matrix books ( kniige )?

O: Možda...

P: Na internet?

O: Možda...

P: Pa... A: Što je bio taj odgovor kao "da" za promjene denziteta i kako je to vezano za ono na ?emu je Sakharov radio i kako je to povezano s Kaluza-Kleinovim teorijama?

O: Oboje.

P: L: Pa, mislim da ?emo morati ?ekati dok ja to ne zapišem da ima kakvog smisla...

O: Geometrija... pentagon i heksagon, algebarske jednadžbe...

P: A: Pentagonske i heksagonske algebarske jednadžbe... L: Koja je veza izme?u pentagona i heksagona?

O: Otkrij.

P: A: Fizika i matematika kod kojih mi nacrtamo trokut da bi simbolizirali izvjesne operacije u trodimenzionalnom prostoru. Netko nacrta ?etverokut da bi simbolizirao valne jednadžbe u 4-dimenzionalnom prostoru. Netko nacrta pentagon da bi simbolizirao jednadžbe u 5-dimenzionalnom prostoru, a heksagon u 6-dimenzionalnom prostoru.

O: Laku no?.