Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-01-24


24.01.1998.  F. Laura, Ark, AK.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga ve?eras imamo sa nama?

O: Azaha.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Imamo nekoliko stvari ve?eras za pitati, prva je: zašto je A. odlu?ila odseliti se na na?in kako je to u?inila?

O: Hormonalno.

P: Gdje je ona?

O: Sa drugima.

P: Znam da je s drugima.

O: Provjeri zapisane brojeve telefona.

P: Pa, samo bih htjela znati da li je u redu.

O: Da.

P: Tako?er bih htjela znati zašto je odlu?ila to napraviti na na?in koji bi me mogao povrijediti?

O: Nije to bio cilj.

P: Druga tema. Ta mala djevoj?ica koja je izgubljena, Sabrina... roditelji izgleda da imaju nade. Da li su vanzemaljci oteli dijete Aisenberg-ovih?

O: Ne.

P: Što se desilo s Sabrinom Aisenberg?

O: Iznenadna smrt.

P: Što je uzrokovalo nesre?u?

O: Ba?ena je.

P: Tko ju je bacio?

O: Ne?e biti otkriveno. Možete vi to doku?iti!

P: Dobro. A: Želim pitati u vezi fotografa. L: Da, onaj koji je slikao A. Da li je on bio svarno onaj, kako se i predstavio?

O: Blizu.

P: Da li je imao neke skrivene motive?

O: Ne.

P: Diskutirali smo o kampanji ovog projekta prema javnosti. Kao što smo diskutirali, da li je u redu da požurujemo?

O: Bolje sa sveu?ilištima.

P: Što time mislite?

O: Prvo kontaktirajte njih.

P: Dobro, napisala sam pismo USF-u. Da li mislite i na sva ostala sveu?ilišta u državi?

O: UCF i USF i FIT.

P: Što je FIT?

O: Florida Institute of Technology ( Tehnološki institut u Floridi ).

P: Dobro, njih kontaktirati prve i onda nastaviti s projektom.

O: Da.

P: Drugim rje?ima, dati im mogu?nost i ne privu?i pažnju na sebe?

O: Da! Rekli smo da protresete grmlje, a ne da ga pokosite!

P: Dobro. Istovremeno uz doga?aje vezane uz Sabrinu Aisenberg, ?itala sam knjigu o Churchill-u, Hitleru i Rudolf Hess-u. Izgleda da taj pisac kaže da ?ovjek u Spandau zatvoru NIJE bio Rudolf Hess. Da li je to to?no?

O: Da.

P: Što se desilo sa Rudolfom Hess-om?

O: Poginuo u padu aviona u Škotskoj.

P: Umro je? Da li je objavljen taj pad aviona?

O: Da.

P: On je UMRO u tom padu?

O: Da.

P: Tko je bio momak koji je isko?io padobranom?

O: Nije.

P: Izmislili su ?itavu pri?u?

O: Ne, samo Hess-ovo preživljavanje, radi vrijednosti propagande.

P: Pa to je bizarno, što bih drugo mogla re?i o tome... Ali, to je tako?er još jedna opcija koju autor knjige NIJE razmotrio. Ali, što je sa farmerom koji je vidio momka s padobranom koji je isko?io iz aviona?

O: Tako su oni rekli.

P: Pa, naga?am da nisu mogli namjestiti ?itavu stvar. To bi ?ak bilo i JOŠ zbunjuju?e!

O: Pravi Hess nikad nebi popustio zlostavljanju.

P: Hmmm. Da li je Hess uistinu letio za Škotsku?

O: Da.

P: Da li je Hitler znao da je Hess bio u avionu?

O: Da.

P: Dakle, morali su uvjeriti Hitlera da je Hess preživio da bi ga zavarali da misli kako su oni planirali?

O: Hitler je vjerovao da je Hess poludio, ili da je uistinu poginuo.

P: Pa ovo je bizarno pitanje, ali morat ?u ga postaviti. Da li je Hitler bio homoseksualac?

O: Ne.

P: Pa, ova knjiga navodi da je imao neobi?ne odnose sa Rudolfom Hessom. Ali drugi kažu da je bio kompletno asketa u SVIM podru?jima.

O: Knjiga ima i drugih neistina, tako?er.

P: Pa, mislila sam da je ?itava stvar ineteresantna. Da li je Hitler imao dijete?

O: Ne.

P: Pa ova knjiga nekako prikazuje Hitlera kao ne tako lošeg momka, a Churchill-a kao istinskog lošeg momka.

O: Dezinformacije u svrhu zavarivanja.

P: U redu. Govore?i o dezinformacijama, postoji mala izjava koja opisuje bivšeg astronauta Edgar Mitchell-a, poslana od strane Skywatch-a, koja kaže da je on rekao da "avion izra?en ljudskom rukom koji ima mogu?nosti ili karakteristike, koje se generalno dodjeljuju NLO-ima, POSTOJI, ali NIJE dio vojnog arsenala". Da li je to to?no?

O: Ne ono što on kaže.

P: Što mislite pod time? Da sam ja to istakla neto?no?

O: Da.

P: Pa, što je istina u ovom slu?aju?

O: Nije napravljen ljudskom rukom.

P: Pa, bili ste u pravu. On NIJE rekao ljudskom rukom. Rekao je da je tehnologija POSTOJALA. A: On je govorio o reverznom injžinjeringu, i mislio na to da smo mi u mogu?nosti proizvesti tehnologiju, a reverzni injžinjering podrazumijeva da je to u?injeno na Zemlji. Naravno, to NE podrazumijeva da tu nije bilo pomo?i od negdje drugdje.

O: Blizu. Ponovo pro?itajte.

P: Dobro, rekla bih da je to izre?eno VRLO oprezno. A: Idu?a stvar koja je re?ena jest ta da bi se napravili ti avioni, ili štogod to bilo, da nisu potrebne crvoto?ine, niti vremenske petlje, niti druge dimenzije, što podrazumijeva da je sve to tehnologija 3. denziteta. Da li je bio korektan kod te tvrdnje?

O: Nije re?eno da je sve 3. denziteta.

P: U neku ruku, to je podrazumijevao, ali kazivao je na to da je sve to standardna fizika i injžinjering.

O: 3. i 4. Ponovno pro?itajte.

P: Dobro, ho?emo. Da li je on osoba koja je znala o stvarima o kojima je govorila?

O: Blizu toga.

P: A: Sad, želio bih pitati u vezi momka iz Engleske, koji se bavio antigravitacijom, koji je umro sa 76 godina, nakon što je kontaktirao NASU i poslije svih tih eksperimenata koji su kazivali da je proizveo antigravitaciju. Sumnjam da njegova smrt nije bila prirodna. Eric Laithwaite. Da li je on otkrio tajnu antigravitacije?

O: Do izvjesne granice.

P: Da li je njegova smrt, recimo to ovako, potpomognuta?

O: Da.

P: Zašto nam se nije javila Sue B.?

O: Nije više zainteresirana, jer ste se opirali zamci.

P: Dakle, bila je to zamka. Da li sam korektna kad mislim da oni, kao grupa, ne egzistiraju u SAD, ve? negdje u Evropi?

O: Egzistiraju kao ogranak.

P: A: Dakle, to je ogranak KGB ili bilo ?ega. L: Kao ogranak ?ega?

O: NSA.

P: Dobro, dakle, pružali smo otpor toj zamci. Koliko ih ima?

O: Gledajte, uo?ite, slušajte.

P: A: Želim znati koja je bila svrha te zamke. Što se trebalo posti?i?

O: Smanjivanje vaše energije u psihi?kom labirintu. Uzrokovati da po?ete na "lov na divlje guske".

P: A: Zašto bi oni htjeli da idem na lov divljih gusaka, ra?e nego da radim zajedno sa njima? L: Mislim da ne žele da radiš s njima...

O: Ili da na?eš nešto zna?ajno.

P: Idu?a stvar: otkrili smo da vjerojatno možemo dobiti razvod u Dominikanskoj Republici tako da potpišemo punomo? advokatu i da ga imamo kao predstavnika tamo, da bi mogli imati status neženja, ali nesmijemo imati nekretnina. Da li se to, u stvari, može izvesti?

O: Bolje gledajte u to dublje.

P: U redu. Da li je razvod braka u Floridi najbolji na?in zasad?

O: Dobro, ali vas mi nemožemo voditi za ruke.

P: Znam to. Samo mislim na razne opcije i možemo li imati barem neke tragove? Nadam se da možemo kontrolirati i izbaciti greške u bilo kojem procesu.

O: Da.

P: A: Jedinu stvar koju trebamo znati jest: ho?e li nešto zaustaviti ovaj loš period što je prije mogu?e?

O: Da, laku no?.

P: ?ekajte malo! To je bilo pitanje! Ne možete re?i samo "hasta la vista"! ( dovi?enja )

O: Najtamnije je prije svitanja.

P: Pa, definitivno je bilo vrlo mra?no.

O: Imajte vjere! Laku no?.