Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1997-12-31


31.12.1997.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I koga imamo ve?eras sa nama?

O: Yxtorra.

P: I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Uskoro nas ?eka posao za koji osje?am da nas iskorištava izvo?a? koji radi na našoj ku?i. Znam da ste rekli da krenem i sredim ku?u, ali mislim da to taj momak ne?e u?initi. On ima novac, a ja još uvijek stojim sa praznom torbom.

O: Onda budi "nesnosna".

P: Mislite da maltretiram, galamim i da se žalim?

O: Ne, pomogni mu. Što je s onim "kota?ima koji škripe"?

P: Pa ako to u?inim, da li ?emo vidjeti energiju koja ?e sve okruživati i situaciju u kojoj ?e sve biti u redu i dobro napravljeno, bit ?e sve završeno i ja ?u biti sretna sa tim poslom?

O: Dvoje od troje; ti izaberi.

P: Dobro, nešto u vezi situacije na što bi trebala paziti specijalno?

O: Dozvola.

P: Njegova dozvola? Njegov broj dozvole? Još nešto?

O: Ne.

P: Dobro, idu?a stvar. Sad kad smo mu dali sve naše novce i sad smo švorc, a imamo mnogo stvari o kojima se trebamo pobrinuti u Januaru. Što vidite, ili što bi nam mogli dati kao znakove u vezi zaposlenja ili potencijalnog dohotka, koje bi mogli aktivirati trenutno?

O: Lekcija koju ste nau?ili, zašto ste dali sav vaš novac kao predujam - slijedi !!

P: Dobro, lekcija je nau?ena. Sad, savjet!

O: Pogrešno! Brzopleta si po prirodi.

P: Pa, nema SAV novac; ima još uvijek novca na ?uvanju kod tre?e stranke...

O: Koliko se planova dogovorilo?

P: U vezi ?ega? Ugovornih stranaka ili posla?

O: Da.

P: Posla?

O: Oboje.

P: Pa, kod ugovaranja, nazvala sam mnogo firmi koje ne?e raditi na mojoj ku?i zbog starosti. Zbunjena sam!

O: Samo ti možeš zbuniti sebe.

P: Ark: Možete li dodati nešto u vezi ovoga, nešto što bi mi mogli u?initi, a nismo razmišljali o tome?

O: Samo ako pitate.

P: Neznam kako. L: Da li ?e nam se javiti iz UCF-a?

O: Trebali bi uzeti "ciljanje truba". Pogrešno je da vi mislite da vi nemate kontrolu, krajnju.

P: Dobro, u vezi kontakta, o kojem cilju govorite?

O: Postignu?e pozicije.

P: Pa, mislili smo napravit nešto krajem Novembra, ali ste rekli "strpljenje ispla?uje". Dakle, mi smo ?ekali da vidimo što ?e ispasti. Dakle, nismo napravili nikakve definitivne korake, misle?i da ?e se nešto otvoriti, pa ipak, vidimo da ?emo trebati nešto poduzeti u vezi ovoga.

O: Novembar je bio Novembar. Strpljenje je bilo potrebno da bi se izbjegao vremensko nepodešeni prolaz.

P: Dobro, dakle sad je vrijeme da ih kontaktiramo i nešto kažemo?

O: Da.

P: Još neki savjeti?

O: Budite snažni; prodajte se.

P: Želim pitati da li je pad slike i zaustavljanje sata bio rezultat dolaska Arkove majke i njeno prenošenje poruke?

O: Da.

P: Da li je ona u redu?

O: Da.

P: Da li je ona završila ono što je trebala?

O: Prekompleksno radi koncepta ovog medija.

P: Budu?i da nismo imali sesiju od kada smo otišli u Meksiko, željela bih istaknuti da nismo bili u mogu?nosti dobiti razvod u Meksiku, niti smo mogli dogovoriti bilo koju drugu vrstu legalnog manevra. Dakle, zašto ste nas hrabrili da to u?inimo? Nismo postigli ništa osim što smo potrošili novce!

O: Glupost!

P: Pa, što VI možete re?i da smo postigli, osim što je Ark održao svoje predavanje i osim što smo se zezali okolo i proveli se predivno...

O: Da...

P: Da li ?e nešto iskrsnuti iz tog putovanja u Meksiko, nešto što mi još ne vidimo?

O: ?ekajte i vidite.

P: I nismo vidjeli niti jedan NLO, osim možda jednu malu mrlju na fotografiji koju sam slikala kroz prozor aviona. Gledali smo i tražili neki, ali ih nije bilo! Bila sam vrlo razo?arana!

O: Smješna ženo! Znaš ti bolje! Ono što vi vidite i ono što percipirate u vašem 3. denzitetu, u vašoj svjesnoj memoriji - to su dvije razli?ite stvari! Zašto je A. bila bolesna? Zašto joj je curila krv iz nosa?

P: Nismo nikome spomenuli da joj je curila krv iz nosa i nikad prije joj nije curila krv iz nosa. Shvatili smo da joj je to od toga što je u avionu. Dobro, dakle, što se desilo?

O: Hipnotizer. Ne ti.

P: Da ju odvedem kod hipnotizera koji nisam ja?

O: Da. I ti tako?er.

P: Pa, bila sam bolesna kad smo tamo stigli, onu no?. Bila sam toliko bolesna da sam se tresla. Morala sam u krevet. Dobro, još nešto što bi rekli u vezi Meksika?

O: Ne, ukoliko ne pitaš.

P: Da pitam jedno pitanje. Da li se nešto desilo u Miami-ju, u zraku, ili kasnije kad smo sletjeli?

O: Da.

P: U Miami-ju?

O: Istraži.

P: Ark: Kako to možemo istražiti bez odlaska kod hipnoterapeuta?

O: Nikako baš.

P: Rekli su da to ja ne radim. Zašto?

O: Potrebna je objektivnost.

P: Ark: Želio bih znati da li je sve to bilo važno, jer se mnogo stvari dešava koje nisu važne za budu?nost?

O: Važno je. ( pauza za Novu Godinu )

P: Sada je 1998. Momci, imate li kakva predvi?anja ili komentare za Novu Godinu?

O: U Pensacoli, kao samo jedan primjer, još uvijek je 1997.

P: Jako lijepo! Dobro, dakle nije Nova Godina na ?itavom globusu i tu ste ukazali na vrijeme. Pa ipak, ubrzo, svatko ?e se složiti da je 1998. godina i onda ?e biti, zapravo, 1998. g. Dakle, imate li za one koji ?ekaju nešto u vezi nadolaze?e godine? Naravno, znam da svi vidovnjaci i kanali užurbano stavljaju sva svoja strašna predvi?anja u vezi fotonskog pojasa, nul-zona i ?ega god... ?itava nova serija datuma ?e proiza?i, o?ekujem...

O: Nisi li ve? umorna od ovakvih bala?

P: Da, ekstremno sam umorna od takvih stvari, ali vi ste dali prili?no dobra predskazanja u prošlosti, a neka su bila mrtvo kriva. I govore?i o skroz krivim predskazanjima, da pitam: u jednom slu?aju ste rekli da je broj ljudi koji su preživjeli Noah-ov potop bio 19 miliona, a u drugom slu?aju ste rekli 119 miliona. Sad, koji je iznos to?an?

O: Oba.

P: Pa, ne mogu biti oba!

O: Da, mogu... sve je onako kako promatra? percipira.

P: Mislim da sam vas voljela više dok ste bili malo više linearni!

O: Nikad nismo bili linearni. I to nije za vas. Ništa više nego što je za izvršni program kompanije koja proizvodi platno ( ? don diapers, prim. prev. )!

P: Da, ali... Osje?am se kao da samo kružimo unaokolo i dobivamo nejasne odgovore. Da, mi razumijemo neophodnost takvih odgovora u nekim slu?ajevima, ali tu su i druge stvari s kojim bi se htjeli pozabaviti malo izravnije.

O: Vi dolazite u nevolju kad pitate i pretpostavite prirodu odgovora.

P: Pa, još uvijek to ide prema...

O: Ne, ne... Dovedi svoju majku da ti ?ita!

P: AK: Želite da ja pro?itam odgovore? Da se vratimo?

O: Priroda.

P: A: Imamo ideju da neke od sesija stavimo na internet. Da li je to dobra ideja?

O: Dobro, ali knjiga izgleda prosperitetnije ako uklju?uje participaciju svih triju od vas. Internet, kad se koristi oprezno i propisno, vodi do toga. Arkov kredibilitet se poboljšava, a ne smanjuje.

P: Dakle, drugim rje?ima... Arkov kredibilitet se pove?ava? Da koristimo Arkov kredibilitet? To ste mislili?

O: Ne.

P: A: Mislim da je ideja ta da bi se mogao bojati koristiti svoje ime u smislu da bi mogao izgubiti svoj kredibilitet i rekli su da to nije slu?aj...

O: Da.

P: Dobro, to je bilo jedno pitanje...

O: Ti si rastu?i kvantni fizi?ar i kao takav imaš mogu?nost da budeš "pionir".

P: A: Da, postojao je fizi?ar koji je radio sa Ra, zašto je on umro, što je bilo iza toga?

O: Zapitaj sebe u vezi onog na što ti sumnjaš.

P: Pitam seba na što sumnjam i sumnjam na to da je bio utišan kao Marinov. Da li je to bio slu?aj?

O: Intuicija je neophodna i vrijedan alat kod pionira.

P: Idu?a stvar je ta da smo diskutirali o stavljanju nekih informacija u vezi smrti Marinova na Skywatch...

O: Tko vas je pokušao zaustaviti?

P: Nitko, ali moja intuicija govori da nebi trebali.

O: To?no. Ark zna za oprez koji je prijatelj podržavanja života. Laura zna "baciti oprez u zrak" kao svoja zemljakinja! Balans = savršenstvo.

P: Ali! Kako možete biti u balansu izme?u davanja i ne-davanja informcija o Marinovu na Skywatch? A: Balans zna?i staviti nešto, ali ne neophodno to...

O: Da li Laura želi imati svoje voljene kidnapirane?

P: Ne, ja ne želim imati svoje voljene kidnapirane!

O: Budi oprezna i strpljiva.

P: A: Želim vas ispitati malo momci. Jeste li spremni?

O: Kad nismo?

P: Dobro. Sad, jednom ste rekli, kad smo pitali u vezi Ra materijala, i dali iznos od 63 % to?nosti. Da li to i sad potvr?ujete?

O: Da.

P: Sad, želio bih znati kako ste dobili taj broj 63, kako ste to izra?unali, zašto je to 63, a ne 62 ili 64?

O: Proces predvi?anja uvijek se lomi na matemati?ke procese, koji su jedini istinski univerzalni jezik.

P: Ali želim znati koji ste matemati?ki proces koristili da bi dobili taj broj 63?!

O: Zbroji ukupan broj objavljenih rije?i; podijeli ukupni zbroj brojem prikazanih to?nih konceptualizacija.

P: Dobro, ako imamo 100 rije?i i 25 su korištene u opisima koncepata koji su to?ni, da li je to na što ste mislili?

O: Blizu.

P: Dobro, kako odre?ujete to?nu konceptualizaciju? Kako odredite da li je dana rije? to?na?

O: Pomo?u istinitosti izdava?a.

P: Dakle, rije?i, iako one mogu zna?iti razli?ite stvari, istinitost govornika može dati...

O: Da, jer ako se promatra u stanju ?iste ne-predrasude, nivo to?nosti ?e biti korektno percipiran.

P: Možemo li po?i, rije? po rije?, kroz Ra materijal, ukloniti nekorektne rije?i i ostaviti samo ono što je korektno?

O: Nema potrebe iz upravo danog razloga.

P: Dobro, želim pro?itati re?enicu: "Prvo, Velika Piramida je formirana otprilike prije 6000 vaših godina" ( The first, the Great Pyramid was formed approximately 6000 of your years ago, prim. prev. ). Želim pro?i kroz to rije? po rije?. Rije? "The", to?na ili neto?na?

O: To?na.

P: "First" ( Prvo )

O: Neto?no.

P: "The".

O: Neutralno.

P: "Great" ( velika ).

O: To?no, u ovom slu?aju, radi konvencionalnog sporazuma.

P: Sad, opisali ste rije? "the" kao neutralnu, ali u matemati?kom algoritmu koji ste dali za prora?un, niste spominjali neutralne rije?i, pa što radite s neutralnima?

O: One pripadaju u 37 % jer ne mogu biti prebrojene subjektivno kao to?ne.

P: "Was" ( je )

O: To?no.

P: "Formed" ( formirana )

O: To?no.

P: "Approximately" ( otprilike )

O: To?no.

P: 6000.

O: To?no.

P: "Of"

O: Neutralno.

P: "Your" ( vaših )

O: To?no.

P: "Years" ( godina )

O: To?no.

P: Dobro, ako primjenimo istu formulu na kasiopejski materijal, koji postotak ?emo dobiti?

O: Nije na nama da to izmjerimo.

P: Dobro, dali ste, s obzirom na piramidu, sljede?u re?enicu: "Velika Piramida je izgra?ena od Atlanti?ana prije 10643 godine". Da li je ona to?na?

O: Ne kako ste je izjavili.

P: Pitanje je bilo: koje je godine izgra?ena, a odgovor je bio prije 10640 godina. I da li je to to?no? Da li je to neto?no dok ?itamo originalne transkripte? L: Da, mislim da je tu problem. Potvrdio si Ra materijal u to?ki koja je kontradiktorna onome što si dao sam sebi!

O: Problem nije kod "nas", problem je pokušaj uspore?ivanja razli?itih okvira uspore?ivanja.

P: Dobro, pro?itajmo re?enicu rije? po rije?...

O: Nema svrhe, jer još ?ak i niste postigli to?no ?itanje koje je pripadaju?e zapisanom. Zapamtite!! "Okviri uspore?ivanja". Tražite tragove u izrazima definicija.

P: Ne razumijem što govorite. Ili je sagra?ena prije 10643 godine ili je sagra?ena prije 6000 godina.

O: Glupost je poja?ana žurbom.

P: A: U ovom materijalu...

O: Formirana/izgra?ena... vi mislite da je to ista stvar, ha???

P: Bila je izgra?ena prije nego što je formirana? A: Prema Ra materijalu, nije uop?e bila izgra?ena, ve? formirana pomo?u misli... Pa, mi govorimo o ?injenicama, brojevima.

O: Ako je vaša ku?a na broju 5555 na Malibu Aveniji rekonstruirana, onda ona poprima novi izgled ( formu ). Sad, ponovno pro?itajte re?enice iz pitanja pažljivo.

P: "Prvo, Velika Piramida je formirana otprilike prije vaših 6000 godina. Onda, redoslijedom, poslije tog izvo?enja pomo?u misli, izgradnje ili arhitekture velike piramide, koriste?i više lokalan ili zemaljski materijal, a ne misao iz materijala da bi se izgradile ostale piramidalne strukture". Sad, Kasiopejci kažu: "Velika piramida je izgra?ena od strane Atlanti?ana prije 10643 godine". Problem s tom re?enicom je - mi nismo specifi?ni - mi znamo da smo mislili da je Velika piramida u Gizi. Dobro...

O: Ne, Laura, ne, ne, ne, ne!!!!!

P: Ako je vaša ku?a prepravljana u 1998., da li je onda kad je sagra?ena? Ne, to nije onda kad je izgra?ena. Da li je re?enica koju si izvadila iz teksta rekla Atlanti?ani? A: Da, prvo si pitala kad i onda tko...

O: Potomci Atlanti?ana, ne Atlanti?ani!!

P: Ne, jednom je bilo re?eno od strane potomaka, a jednom je bilo re?eno od Atlanti?ana. ( provjerili smo pronašli da je re?eno "Potomci Atlanti?ana, a NE Atlanti?ani ) Možemo li koristiti ovaj proces da bi analizirali sav materijal?

O: Možete, ali stariji sugra?ani ?ekaju njegovo kompletiranje.

P: Ima li neka stvar u vezi tog pitanja to?nosti, koju bi trebali spomenuti? Jedna glavna stvar jest: prisustvo izvjesnih osoba. Neke sesije su bile to?nije od drugih, što je ovisilo o tome tko je bio prisutan...

O: Shvatili ste!!!

P: Zato, bilo bi teško pristupiti ocjenjivanju to?nosti Kasiopejaca, njih samih...

O: Bingo! ( pogodili ste )

P: Ali mi MOŽEMO pristupiti samom materijalu, imaju?i na umu da neki dijelovi mogu biti to?niji od drugih...

O: 71,7 %.

P: Dobro, to se odnosi na korupciju radi drugih ljudi, greškama kod zapisivanja, rekonstrukciji, itd. I isto se odnosi na Ra materijal... A: Dobro, pretpostavimo da imam re?enicu da je Velika piramida izgra?ena prije 10000 godina, ali da je stvarno izgra?ena ju?er, i vi bi dali 70 % to?nosti toj izjavi.

O: Ne.

P: Ali samo jedna rije? je neto?na...

O: Vi tražite konkretnu formulu unutar vakuuma apstrakcije. Jedini na?in da se dobije to?no mjerenje je da se pri?eka dok ?ete mo?i uklju?iti ukupan zbroj svih rije?i, onda odrediti to?nost kao postotak ukupnog. Sa zbrojem svih rije?i i svakom pojedina?nom rije?i, kao jedinicom mjerenja. I na to, do idu?eg puta, laku no?.