Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-03-23


23.03.1996.  Frank, Laura, V.

( Po?etak na drugoj strani kazete je imao anomaliju u zvuku, opisanom kao: po?elo je kao da su snimljeni glasovi meki, daleki i dolaze iz nekog "dna". To se pro?istilo, glasovi su ?iš?i i bliži. Onda su opet bili daleko i nerazgovjetni. Ovo se nastavilo: na zvu?nicima ste mogli doslovce "?uti" rotaciju sa jednog zvu?nika u drugi. To je zvu?alo poput toga kao da su se ili mikrofon, ili ljudi okretali jedan oko drugoga. Provjerili smo na drugom kazetofonu, koji je imao samo jedan zvu?nik, i tog nije bilo na drugoj strani trake, pa fizi?ka istrošenost trake nije bila u pitanju. )

 

P: Pozdrav. Ima li koga?

O: Fopillion sa Kasiopeje.

P: Dobra ve?er, drago nam je da ste nam se pridružili. Ima nekih situacija u koje želimo pogledati i onda pitati neka pitanja koja su op?a po prirodi. Da li je to u redu za ve?eras?

O: Možda.

P: Na što se možda odnosilo?

O: Vaše pitanje.

P: Prvo pitanje koje imam jest naša situacija vezana uz SV i razli?ite naznake koje su iznesene i razli?ite opservacije koje sam sama napravila i diskusija ili mrežnih interakcija koje smo imali na tu temu. Možete li nam re?i bilo što na generalni na?in, ili ?emo zbilja morati pitati specifi?na pitanja o toj temi?

O: SV je skladište vitalnih informacija, vaš trag je bio u imenu, ali to niste uspjeli primjetiti!

P: Dobro, ali SV...

O: Zato ste i isfrustrirani; ništa vrijedno ne dolazi bez cijene!!

P: Broj jedan, SV nam je lagala. Broj dva, izgleda da je po?ela demonstrirati emocionalni efekt, nakon što smo diskutirali ?injenicu da je tu bilo ozbiljno pomanjkanje emocionalnog utjecaja nakon što ste nam rekli da su ti ljudi-roboti oni ljudi koji potroše mnogo svojeg vremena sami i imaju...

O: Cijena, draga moja, nastavlja...

P: V: Pomo?u nastavka veze?

O: Nordijski Sporazum ( Nordic Covenant, prim. prev. ) bio je dualitet.

P: L: SV dolazi iz tog podru?ja gdje se donio taj Nordijski sporazum, onakav kakav jest, iz Minnesote. Ona je iz Minnesote? Oh, nikad nisam uvidjela tu vezu! Sveca mu! "Nordijski Sporazum bio je dualitet"... dakle, kad ste spomenuli Nordijski sporazum i bankovni skandal, bila je to izjava dvostrukog zna?enja za nas?

O: Možda, ali ne vidite bit! Sve osobe Nordijske baštine drže tajne centre mo?i, mogu biti mraka, ili svjetla... SV je Teutonske krvne loze koja vodi direktno tolikom izvoru mo?i kao što je Thule Society ( Thule društvo ) i druga, i ona je svijesna svojih mo?i i misije. Ona je pozitivne orijentacije. Pa ipak, vi ste bili testirani od sila od 4. pa do 6. denziteta da bi se odredilo da li imate snagu i mudrost za nastavak!

P: ?itava stvar jednostavno nema smisla... Mislim s tom užasnom crvenom aurom koju ona ima...

O: Crvenu auru još trebate daljnje prostudirati. Vaši izvori za takve informacije mogu vas prevariti.

P: Pa onda...

O: I mi smo Kasiopejci, ali je vaša volja da živite kako želite.

P: Pa... Onda zašto ste joj rekli, momci, da nije u?inila neke izvjesne stvari, da bi ju to odvelo u totalno nepoduzimanje ni?ega?

O: Vratite se natrag i prou?ite tu poruku još jednom, sa asistencijom zapisa na traci, i sa otvorenim umom prema svim kutevima. Provjerite namjeru, ali ipak, bez mržnje i pakosti. Primjetite razlike. Dualitet sporazuma!!!

P: Pa, Frank je iz Nordijskog sporazuma. Da li je on ?lan tog sporazuma, tako?er?

O: Možda.

P: F: Ako je tako, to je novost za mene. ( smjeh ) L: Kažete da je ona svjesna svoje misije?

O: Nekih je.

P: Da li je njena majka nešto na putu da bi se blokiralo izvo?enje njene misije?

O: Majka je nedosljedna.

P: V: Njena majka, njena prisvojena majka... nedosljedna. Dobro, dakle da li...

O: Zanimljivo je kako je zale?e mra?no, da!

P: L: Pa, da zanimljivo je. V: Nešto mi govori da to može i?i dalje... L: Pa da, ali oni su tako?er govorili o njenom ro?enju i njenom usvajanju i svim takvim stvarima u jednoj drugoj sesiji. Stvari koje su mutne, ona nije ništa znala o tome i ona tvrdi da nije. Dakle ?udno... Da li je SV "walk-in"?

O: Nije korektna terminologija.

P: Pa onda, koja je korektna terminologija? Što je SV?

O: Ro?enjem naslje?eno pravo.

P: Sad, što to zna?i?

O: Otkrijte.

P: Kažete da kad smo spomenuli Nordijski Sporazum i Thule Društvo, da je tu neka mogu?nost da je SV bila isprogramirana, ili ima nivoe programa i da neki dijelove njenog programa zna što ona radi, i da možda drugi dio ne?

O: Da, ali to nije negativna stvar.

P: Dobro, sad mi dopustite da odem malo dublje u to. Može li SV biti ono što vi opisujete kao osoba-robot, ali programirana u korisne svrhe?

O: Ne, "ljudi"-roboti nemaju krvne veze.

P: Dakle, to je nešto što je genetski programirano u krvnoj vezi?

O: Ne baš, ti koji imaju krvne veze imaju odgovaraju?e orijentacije duša.

P: Mi govorimo o genetskoj krvnoj vezi koja aktivira izvjesne sposobnosti i gene koji su povezani s odgovaraju?im dušama koje su pripremljene za tu manifestaciju u tim krvnim linijama?

O: Da.

P: Ima li kakvog zna?aja ?injenica da je SV potrošila sve te godine živu?i s bandom motorista i tim na?inom života?

O: Da, i to je ono što je vodilo i vodi uništenju "bezakonitih" bandi, grupe koja je povezana direktno s OPS 4. denziteta.

P: V: Njezina prisutnost tamo je uzrokovala da prekinu? To je bila dobra stvar. Da li je to tu zna?ajno? Da ih je njezina prisutnost podigla? L: Pa, nije njih podigla, razbila ih je; oni ?e svi i?i u zatvor!

O: Da i zbog okolnosti posijanih od "Agenta SV". Zato je opažen manjak emocija povezan s tom ?itavom situacijom. Vitale je najhrabrija je osoba koju ste vi ikad poznavali! Svi dokazi protiv toga su veo; dio procesa testiranja.

P: L: Ako smo bili testirani, zašto nam to govorite? V: Pa da vi nebi pali?

O: Da.

P: L: Da li je SV svjesna toga što se doga?a?

O: Bitno je da vi ne padnete.

P: V: Da li je SV svjesna toga...

O: Da.

P: Ima li kakvih osnova koje bi mogle prekinuti ovaj nesporazum i da se to bolje razumije?

O: Otkrijte.

P: L: Sad, kad smo letjeli natrag ku?i, proletjeli smo kroz oluju. Da li je ta oluja, koja je po?ela prije nego što smo krenuli, i kroz koju smo proletjeli kad smo se vra?ali, bila nusprodukt ili "bleedthrough" bitke izme?u sila?

O: Da.

P: Da li su pokušavali naštetiti nam na bilo koji na?in, jer smo trebali proletjeti kroz nju i nismo mogli proletjeti iznad nje? Mislim, ?ak je i pilot bio zabrinut, a letio je godinama!

O: Da.

P: Što ih je zaustavilo?

O: Vitale. Primjetite kako se nije moglo "utjecati" na nju?!?

P: Rekla sam vam da je ?itava stvar oko toga da se plašila bila lažna! F: Da, ona je bila preplašena kad smo išli i kada se ni?eg nije trebalo bojati, i na putu natrag, kad smo skakali unaokolo kao kuglica u fliperu, ona je spavala, meni je pozlilo, a Laura je vikala "Zajaši ih, kauboju!!!" ( svi se smijali ) L: Dobro, dakle, kako bi trebali reagirati na tu situaciju?

O: Na vama je.

P: Dobro, znali smo da to dolazi. To nebi bila dobra no? bez toga! V: Neke stvari se nikad ne mijenjaju, ha? L: Pa Frank izgleda da misli da tu ima puno više u vezi njezinog zale?a kojeg je ona imala. Da li je to to?no?

O: Možda.

P: Pa, dobro, vjerovat ?u vam momci, po?i ?u zajedno s tokom i pretpostavit ?u da ste u pravu i da je to najbolje i radi dobra. I prekinut ?u svoje kretenske reakcije i prestati brinuti oko takvih stvari.

O: Savjetujemo da pogledaš prije nego što sko?iš. Sve može biti krivo kod brzih osuda, bilo da je rezultat prihva?anje ili odbijanje. Nije sve kako izgleda... Zapamtite, ti koji do?u u vašu grupu, ili vaš krug utjecaja mogu biti razli?iti od onog kako vi mislite.

P: Rekli ste da smo bili testirani. Testirani za što?

O: Nastavak.

P: Nastavak ?ega?

O: Svega.

P: Nastavak svega. Dobro, i mi smo bili testirani kroz SV?

O: Trenutno.

P: Kažete da su ono što smo smatrali napadima bili samo testovi?

O: Oni vezanih uz Vitale. I ne, nisu svi s tim imenom te orijentacije, ali taj trag je bio instaliran za vas.

P: Kažete da je SV naš Nordijac 4. denziteta?

O: ?

P: V: Možda samo pomo?u svrhe njenog bi?a, ona je od vitalnog zna?aja za vas! L: Ok, Whitley Streiber mi je uzvratio pismo i rekao da je upoznat s tom školom koju sam doživjela u snu i mislim da sam vas to pitala jednom momci, i rekli ste da trebam otkriti još toga više oko toga. Rekao je da je upoznat sa svim tim...

O: Nije sve još isporu?eno.

P: Rekao je da je on jedan od patrijarhalnih u?itelja koji su pou?avali...

O: I to isto.

P: Pa moj osje?aj mi govori da je to bila škola na astralnom nivou, da je to bila škola višeg denziteta, da ona ?ak i nije bila fizi?ka, škola 3. denziteta. To su bile moje impresije toga i da sam bila poslana u taj denzitet da bi iskusila, nakon što sam bila pou?avana od strane te grupe patrijarhalnih bi?a. Da li je to to?no?

O: Da.

P: Dakle, škola koju Withley opisuje i onako kako on misli da je on jedan od tih bi?a višeg denziteta, da to on krivo tuma?i da je to fizi?ka škola. Da li je to to?no?

O: Možda.

P: Da li je on, dali je...pa... Ne?e odgovoriti na to, zar ne? Zašto uop?e marim za to da mislim da ?u to okrznuti pomo?u...

O: Sad, kao podsjetnik ove sesije, željeli bi ista?i takozvane zemaljske promjene radi vaše dobrobiti, jer ste ovdje zapeli. Ti koji su prisutni trebaju biti opre... ( anomalije u zvuku na traci na drugoj strani po?inju ovdje )... mljeni time da prestanu gristi popularne prevare jednom za uvijek! Ponovno pro?itajte Bramley-a.

P: Smješno, uzela sam ga danas s police... ( njegovu knjigu ) V: O ?emu govori Bramley? L: Pa, ?ekajte. Da li želite da ga upravo sad pro?itam?

O: Ne.

P: Dobro, iznesite stvari.

O: Sve takve promjene su uzrokovane samo od 3 stvari! 1) ljudsko nastojanje 2) Kozmi?ki objekti padaju jer su preblizu Zemlji 3) Odstupanje u planetarnoj orbiti.

P: Dobro, nastavite.

O: Ne vjerujte u bilo koju od tih gluposti koje ?ujete iz drugih izvora. To je izdizajnirano da bi se ostvarilo masovno programiranje i prevara.

P: Dobro, u redu.

O: Kao što vaša biblija kaže: "Vi ne?ete znati niti dan niti sat". To zna?i tu ne?e biti upozorenja. Nema. Nema traga. Nema proroka. I ti doga?aji... ( anomalija po?inje opet ovdje, ja?e )... su "prošlost" tako?er. ( i završava ovdje )

P: V: Koji doga?aji prošlosti, tako?er?

O: Kozmi?ki i "ljudskom rukom napravljene" kataklizme.

P: L: Pa budu?i da ste istakli "ljudskom rukom napravljene" u listi, da li bi mogla zaklju?iti da možda neki od aktivista konzorcija, tajne vlade, da ?e požuriti neke od tih aktivnosti?

O: Ne.

P: Da. Dobro, ima li još nešto što bi mogli re?i o tome? hajde, vi nastupate. Molimo.

O: Pitajte.

P: Pa, rekli ste da postoji skupina kometa koja dolazi prema nama. Da li je to još uvijek to?no?

O: Da.

P: Da li to tijelo, koje je nazvano Hale-Bopp, da li je to skupina kometa?

O: Ne.

P: Da li to skupina kometa koja dolazi i za koju ste istakli da ?e sti?i bilo kada unutar 18 godina, ili nešto poput toga, to?no?

O: Možda.

P: Sad, da li se to može vidjeti na tolikoj udaljenosti?

O: Ne.

P: da li je to nešto što ?e udariti na našu posebnu lokaciju i pojaviti se odjednom, kao kometa koja je upravo preletjela nedavno? Nitko je nije vidio sve dok nije došla i odjednom su je svi vidjeli?

O: Skupina je simptom, a ne fokus.

P: V: Što je fokus?

O: Val, zapamtite, je presjecanje "granica realiteta"... što to implicira? Konzultirajte vašu bazu znanja za Latinske korijene i nastavite.

P: Dakle, latinski korijen za realitet ( realm, prim. prev. ) je oblik vladavine ( regimen, prim.prev. ), što zna?i domena ili vladanje ili sistem za poboljšanje zdravlja. Da li to zna?i to, kako pretpostavljam, da se sad premještamo u OPD realitet, i izlazimo iz OPS realiteta?

O: Djelomi?no.

P: I tako?er, mogu zaklju?iti iz toga, da skupina kometa postoji i u drugom realitetu?

O: Djelomi?no.

P: Pa, prije ste rekli da bi skupina kometa mogla do?i prije granice realiteta. Što pokazuje da komete...

O: Da.

P: Pa kako nešto može tako... rekli ste da se pojavljuje kao da je jedan veliko objekt, i da naša vlada zna da je ona na putu i da ju je o?ito netko primjetio. Iz kojeg smjera dolazi?

O: Smjera?

P: Pa, skupina kometa. Ona je, pretpostavljam, stvarno tijelo, u doživljaju 3. denziteta, to?no? Dio stvarne skupine tijela u doživljaju u 3. denzitetu. Da li je to to?no?

O: Skupina može do?i iz svih pravaca.

P: dakle, mogu li zaklju?iti iz onog što je re?eno da ?emo se kretati u tu skupinu kometa, kao u taj realitet?

O: Granica mijenja pravila.

P: Ali ako mi uletimo u skupinu kometa prije nego pre?emo granicu, onda, mislim, razumjela bih da pro?emo prvo granicu...

O: Djelomi?no unutra, djelomi?no van.

P: Dobro, da li taj takozvani HAARP projekt djeluje na bilo koju od tih promjena granica realiteta, tih promjena realiteta?

O: Sve je me?usobno povezano, kao i obi?no.

P: Ima li netko neko pitanje u vezi toga? Što se u današnje vrijeme dešava... da pitam o tome. Roxanne mi je poslala neke informacije o Do-ma, ili svemirskoj božici koja vlada sivima, navodno. O?ito je tamo ?itava grupa ljudi, uklju?uju?i i oficijalne vlasti, koja je umješana u taj Do-ma kult.

O: Ma da, ziher!

P: Pa, to je bio moj osje?aj oko toga. Poslala sam...

O: Prevara je svugdje! Da li je netko za "smu?kane mozgove"?

P: Shva?am. Poslala sam nekoliko odlomaka kasiopejskih transkripti Frank DeMarco-u. Kao što je i bio zahtjev.

O: ?ekaj i vidi.

P: Jezgrovito, možete li nam re?i što slike božanstva, koje se ponovno pojavljuju, prezentiraju u današnjici? V: Programiranje?

O: Blizu.

P: L: Frank, ima li nešto što bi htio znati? V: Ja samo želim znati ima li ne?eg što bi htjeli podijeliti samnom, to je sve. Oni znaju koja su sva moja pitanja.

O: Otvorenost svim mogu?nostima. Krutost ne pomaže!

P: V: O ?emu su to rekli? L: Mislim da je zadnji komentar za sve. Budi otvoren prema svim mogu?nostima. Dobro, pa sad ?emo prekinuti za ve?eras. Laku no?.

O: Laku no?. Kraj sesije. ( poslije prekida sesije, imala sam sumnje oko nekih stvari vezanih uz SV, pa sam pitala Kasiopejce da se na trenutak vrate i komentiraju )

P: Pozdrav. Da li ste tu? Nisam smirena u vezi tih informacija dobivenih u vezi SV. Izgleda da je to kontradiktorno svemu što mogu osjetiti i vidjeti.

O: Ovdje Kasiopeja. Ne brini dalje! Uznemirenost nije nužno i opasnost, i indikativna je rasta i u?enja. Dakle, nastavite i slavite!! Kraj sesije.