Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-01-13


13.01.1996.  Frank, Laura, PZ, PkZ ( Ovo je jedna od nekoliko sesija gdje je bilo gotovo nerazumljivo radi smetnji. To se nikad nije dogodilo s ovim posebnim kazetofonom koji koristimo preko 2 godine, i jedino se izgleda dešava kad je povezano s P. Zapravo, za vrijeme OVE sesije, koristili smo 2 snima?a i OBJE trake su skoro neupotrebljive )

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koje ime koristimo ve?eras?

O: Yommor.

P: I odakle prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Dobro, ve?eras imamo P. i Pk ovdje sa nama. Željela bi pitati, kao prvo pitanje, nešto o pozivu da to radimo uživo kroz Mike Lindemann-ov "chat" ISCNI. Da li je to prihvatljiv na?in za komunikaciju iz ovog izvora, jer ako jest, mislimo da bi našli na?ina kako da to napravimo.

O: Dobro.

P: Da li je taj forum poželjan?

O: Da.

P: Radila sam na pripremi malog biografskog nacrta o Kasiopejcima i željeli bi znati da li je to prihvatljivo kao takvo?

O: To je na vama!

P: Što ?e se desiti sa Val Valerianom? On zove svaki tjedan i nisam se ?ula s njim skoro tjedan dana.

O: Izgubio je pojam vremena.

P: Zašto je izgubio pojam vremena?

O: Zaposlen mnogim projektima. Moraš kontaktirati njega jer mi vidimo njegov stol natrpan s hrpom "stvari". On je zainteresiran, ali ne još u nekom periodu. ( kratka pauza ) Isis je imala nekoliko ogrebotina maternice kod procesa ra?anja. ( Isis je bila L.-ova kuja koja je izlegla 5 psi?a, od kojih je dvoje umrlo ubrzo nakon okota jer Isis nije bila u mogu?nosti brinuti se za njih. Prošlo je nekoliko dana i Isis su maknuli u kuhinju radi topline, ali je bila "u komi" nekoliko dana. Ovaj komentar smo dobili bez da smo išta pitali ).

P: Što mogu u?initi da joj pomognem?

O: Vitamini A, D, E i otpina Goldenseal-ovog korijena u hrani. ( Te instrukcije smo napravili i Isis se oporavila kompletno unutar 10 dana, sa vidnim poboljšanjima uo?enim nakon 2 dana ).

P: Idu?e pitanje: Mislim da bi P. trebala pitati o tome. P: ?ovjek je došao u naš du?an prošli ponedjeljak i naru?io fenomenalnu koli?inu i obe?ao još toga u budu?nosti ako ?e biti zadovoljan.

O: Dobre namjere. To je poput "samodizajniranog" dilera automobila.

P: Ima li on novaca za svoje "dobre namjere"?

O: Opruge se projektiraju uz to... Oru?e, i u ?ekovima. Ponavljamo: dobre namjere.

P: S: Ima ljudi koji znaju da ?e biti pla?eni u petak, i oni pišu ?ekove u utorak. P: Da, ali to je zbilja protuzakonito. Ako novac nije u banci kad vi napišete ?ek, vi kršite zakon.

O: Budite svjesni grešaka u vremenu... savjetujemo da budete konzervativni kod procesa specijalno velikih narudžbi. Uzmite ?ekove, odnesite ih u banku da ih unov?ite, kad je mogu?e, i budite svjesni ?ekova izvan ovog podru?ja... Spremni kod odluka velikih zadataka, ne pokušavajte poduzimati velike projekte sve dok niste sigurni u efikasnost financiranja koje se nudi.

P: Idu?e pitanje: Kako netko može odrediti da li kanalizira mrtvog momka 3. denziteta, ili bi?e višeg denziteta?

O: Potrebne su korekcije i objašnjenja: "Mrtvi momci" su bi?a 5. denziteta. Bilo da su zapeli u 3. denzitetu, bilo da komuniciraju iz 5. denziteta, oni nisu 3. denzitet!!! Oni nisu u 3. denzitetu! 1. denzitet uklju?uje svu fizi?ku materiju ispod nivoa svijesti, 6. denzitet je ravnomjeran na nivou formi svjetlosti, kao što je tu i kompletan balans na ovom nivou denziteta, i svjetlost je prikazana kao znanje. 7. denzitet je ujedinjenje s jednim... on je bezvremenski u svakom smislu te rije?i, kao i "bit" koja isijava kroz sve što postoji u svim mogu?im realitetima svijesti. Svjetlo koje netko vidi kod prekida svake svijesne fizi?ke manifestacije je unija, sama po sebi. Zapamtite, 4. denzitet je prvi koji uklju?uje varijabilnu fizikalnost!!! Prou?ite to pažljivo!!! I zapamtite, ima samo jedan "Bog" i to je kreator koji uklju?uje sve što je kreirano i obratno!

P: ( Tri imena znanstvenika su iznesena, koji su radili za vladu SAD-a, pitali smo da li su oni bili razlog što je P. bila oteta i implatirana kao što smo opisali u jednoj prethodnoj sesiji. Sva 3 imena su izgubljena u smetnjama, ali odgovor na sva tri je bio "da". Zadnje ime je zapisano u bilješkama i bilo je B.N.@JPL. Onda, sljedili su komentari. )

O: Velika umješanost kod ovoga! Mikrovalna tehnologija ima mnogo primjena. Laser, ELF, elektromagnetska.

P: Da li je V.-ov zadnji ugovor... ( ostatak pitanja izgubljen )

O: Bio je poštivan, ali ne dosljedno.

P: Da li je ono što su rekli V.-u da je posao, da li je to kompletna laž ili kompletno istina?

O: Blizu, ali bez nekoliko detalja.

P: Da li je to bilo zbog toga što je bio prejake volje da bi bio kontroliran implantom, da je zato bio poslan u mirovinu?

O: Bio je treniran u aplikacijama, ne preina?en zapovjednim instrukcijama.

P: Da li to zna?i da se on nebi prodao onima koji bi mu stavili implant, ve? je bio lojalan svojim poslodavcima?

O: Nije baš korektan koncept, to zna?i da nebi mogao biti doveden pod "te?aj" preinake pod aktivacijom podsvjesnih instrukcija.

P: P: Kako bi ja mogla biti korištena da nadgledam osoblje kad nikad nisam primjetila ništa neobi?no?

O: Vrlo kompleksno, zapravo, paralelna tema. P. je "lokacijska sonda" u svrhu nadgledanja onih u njenoj blizini. Govor nije bitan, ?itanje jest. osim toga, ve?ina posla koji se obavljao nije uklju?ivao uobi?ajenu ( fizi?ku ) svijest.

P: Da li to još uvijek traje?

O: Djelomi?no, ali tako?er, P. bi mogla biti korištena kao sonda da nadgleda sve doga?aje koji se dešavaju u JPL-u i drugim laboratorijima pomo?u ispitivanja auralnih otisaka njenog muža i drugih s kojima je ona bila u poznanstvu. Svi doga?aji ostavljaju stalne otiske kod auralnih energetskih polja. To objašnjava, na primjer, neka vi?enja i utvare. "Duhovi" su ponekad samo spontane aktivacije auralnih zapisa kod prirodnog okruženja.

P: ( Pitanje izgubljeno u smetnjama )

O: Ne, P., "plava stvar" koju si ti vidjela nije o?itavanje auralnog otiska, ve? je bila letjelica 4. denziteta djelomi?no preba?enog u 3. denzitet. Tvoje duboko podsvjesno pam?enje pamti više, mnogo više.

P: Pk želi znati o "zvuku" kojeg on ?uje u svojoj glavi i koji je opisao ranije.

O: To je Pk.

P: Mislite, to je njegov interni zvuk?

O: Blizu.

P: Što on zna?i?

O: Otkrijte.

P: P: Ima li incident s nožem bilo što s time? Pam?enje koje Pk ima, da si reže palac nožem, odmah poslije plavog svjetla?

O: Da.

P: Što je nož imao s time?

O: Slikovno pam?enje. Laku no?.