Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-01-09


09.01.1996.  Frank, Laura

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: Koga ve?eras imamo sa nama?

O: Xiooira.

P: Da li je to nešto poput veselja?

O: Blizu.

P: Pa, ako je to poput veselja, ja sam za to uvijek. I odakle si?

O: Kasiopeja.

P: Ve?eras imam pitanje za prijateljicu. V. je bila danas ovdje i pitala me mogu li ja pitati da li je njen sin umješan u aktivnosti nekog kulta?

O: Više kao "dje?ja banda".

P: Rekla je da je primjetila da stvari nedostaju. Da li oni pokušavaju bacati uroke na nju koriste?i bilo koju od njezinih stvari, makar i na dje?ji na?in?

O: Ne.

P: Da li možete akcije, koje ona poduzima na na?in da ga odvozi u bolnicu na ispitivanje radi droge, prokomentirati?

O: Uzaludno.

P: Ima li nešto što bi ona mogla u?initi da pomogne u ovoj situaciji?

O: Sin slijedi u "stopu" roditelje.

P: Dakle, ona treba pogledati u svoju prošlost da sazna kako bi se moglo promijeniti njegovo ponašanje. Štogod je djelovalo na nju, djelovat ?e i na njega, to?no?

O: I D.

P: Još neki savjet za nju u ovom trenutku?

O: Najbolje da dopusti klincu da se izluduje u mladosti i njeguje njegove ?voruge.

P: Dobro, P. ?e biti ovdje u subotu, pa ?emo ostaviti mnoga moja pitanja za onda. Neznam zapravo kako da ovo pitam. Postalo je jako o?ito da ima neka vrsta veze gdje je *** ( nerješeno ubojstvo 13-godišnje djevoj?ice; apsolutno BEZ dokaza ) bio umješan, da je bilo nekih sinhroniziranih veza izme?u tog ubojstva i mojeg takozvanog "bu?enja", kako bi to mogli nazvati. I tako?er sam primjetila vezu izme?u životne forme, ili promjene u na?inu života Ted Bundy-ja i izvjesnih NLO vi?enja i mutilacija stoke koje su se dešavale u njegovom podru?ju. Sad, imamo drugu djevojku koja je nestala istovremeno kad smo P. i ja diskutirale ***-ev slu?aj, i taj novi slu?aj ima mnogo stvari koje su zajedni?ke sa tim prvim slu?ajem. Vidim da tu ima stvari koje bi htjela ispitati i možete li pomo?i?

O: Neodre?eno.

P: Znam da je nejasno. Da li moja umješanost kod *** slu?aja ( Bila sam zamoljena od strane Zakonitih državnih snaga da pokušam na?i neke tragove ili naznake kroz astrologiju i psihi?ke impresije ) ima što s otvaranjem vrata prema mojem umu drugim fenomenima, posebno NLO-i i vanzemaljci?

O: Mogu?e.

P: Možete li mi dati jasan odgovor na to?

O: Nau?i!

P: Dobro, imala sam snove o tome. Posao koji sam radila kod tog slu?aja, astrološki, kao i snove o tome, a i izvjesne impresije koje sam primila, bili su to otvaranje moje instinktivne svijesti na neki na?in?

O: Možda.

P: Da li je tu bilo kakve povezanosti duša izme?u mene i ***?

O: Ne.

P: Da li je tu bilo nekih povezanosti izme?u ***-ovog ubojstva i "vanzemaljskih" aktivnosti?

O: Tu je uvijek ta povezanost na jedan ili drugi na?in, na jednom nivou približavanja, ili drugom.

P: Da li je ubojstvo ***-a "mini-nivo približavanja"?

O: Što smo upravo rekli?

P: To mi izgleda da je i tako kako ste rekli, i pokušala sam to razjasniti. Da li je to u stvari nivo približavanja gdje se jedan nivo realiteta osobe, spaja s onim od druge osobe i jedan ili drugi postanu uništeni?

O: 4., 5. i 3. denzitet je umješan u to.

P: Da li je to istina sa svim ubojstvima?

O: Otkrijte i da.

P: Da li je moja umješanost u taj realitet neka vrsta ulaska u to?ku približavanja nivoa ( stjecanja, spajanja )?

O: Igranje s rubovima.

P: Dakle, kad osoba radi na istraživanju ubojstva, ili misli o tome, ili primjenjuje misli, talente, instinkte ili štogod, da bi rješio takvu vrstu slagalice, ona je u stvari u interakciji s nivoom stapanja?

O: To predstavlja jednu manifestaciju uvijek prisutne želje da se vrati "ku?i" u 5. denzitet.

P: Dobro. Sad, želim do?i na pitanje za 1000000kn. ( Milijunaš! ) U ovom slu?aju, da li su moji zaklju?ci bili to?ni?

O: "To?nost" uzima mnoge oblike i omogu?uje prozor prema mnogim ustaljenim pravilima.

P: F: Što to zna?i? L: Neznam.

O: Nau?ite.

P: Da li je ona znala ?ovjeka koji ju je ubio?

O: Mi dajemo savjet opreznog pristupa, da bi osigurali da vaše lekcije budu nau?ene ne samo to?no, ve? i bezbolno tako?er.

P: Možete li savjetovati, samo da se vratim na pravi kolosjek, kako da formuliram pitanje koje bi bilo "oprezno" pitanje? Onda mogu oblikovati kasnija pitanja prema tom modelu.

O: Nije ovdje stvar u tome kako "oblikovati" pitanje na na?in da nas namamiš da odgovorimo na njega onako kako ti želiš, ve? da bi nau?ili najefikasnije iz toga. Nemojte imati predrasude da je tu samo jedna stvar koju možete nau?iti iz svakog odgovora. "Vi nikad neznate što ?e biti nau?eno iz onoga kad pitate nevino i slobodno od pretpostavljanja."

P: Upravo sam preslušala traku unatrag i sva je mutna. Možete li nam re?i zašto imamo probleme s trakom?

O: Transfer telekineti?kog vala.

P: Što je taj transfer telekineti?kog vala?

O: Uklju?uje energiju.

P: Koju mi dajemo?

O: I dajete i primate.

P: Od nas, vama?

O: Vi i drugi, ne mi.

P: Tko su ti drugi?

O: Secesionari 4. denziteta ( presreta?i ), Pledijsko uplitanje bi trebalo "zagrijati stvar". ( P's, prim. prev. )

P: Da li ?e umješanost Pledijaca biti korisno ovom poslu?

O: Da, ali tako?er o?ekujte anomalije.

P: To je interesantno. Ho?ete li mi re?i tko je ubio Jo? Voljna sam odustati od svojeg zaklju?ka ako ?e biti neophodno.

O: Nau?ite. Ponovo pro?itajte naše prethodne odgovore.

P: Voljela bih to, ali mnogo toga od odgovora je izgubljeno radi smetnji.

O: Može se dešifrirati.

P: Dobro. U?imo. Da li ima što o Ted Bundy-ju i ?injenici da je njegov život izgledao kao da nestaj istovremeno s mnogim NLO vi?enjima?

O: Da.

P: Da li je Ted Bundy bio otet?

O: Da.

P: Da li je bio isprogramiran da napravi ono što je napravio?

O: Da.

P: Koji je bio razlog koji stoji iza njegovog programiranja?

O: Moramo zadržati odgovor na to zasad.

P: Dobro. Bundy je opisao svoja žurna ubojstva kao "pritisak koji se stvarao u njemu", koji nije mogao podnijeti i izgleda da ga je to zaustavilo da bude "?ovjek", kao bi to mogli opisati. To meni izgleda kao primjer implantiranja osobe koja je sposobna prevazi?i društveno ponašanje, ili kontrola prema anti-društvenim tendencijama. Da li se to tako?er desilo osobi koja je ubila Jo?

O: Možda.

P: Ima li povezanosti izme?u novonestale djevojke, CB, i Jo?

O: Ide vam dobro u vašem ispitivanju znanja o ovoj temi, preporu?amo nastavak, poslije svega, u?enje je zabavno!

P: Dakle, to mi izgleda kao da je bilo veze izme?u izgleda CB i Jo. Može li to biti da je individua koja je ubila jednu, ili njih obe, programirana da odgovara na taj poseban tip fizi?kog izgleda i karakteristika? Može li to biti dio programiranja?

O: Kraj teme.

P: Što mislite?

O: Pomogli smo vam u svemu što je neophodno zasad u vezi te teme. Korisno je za vas da nastavite sami radi napretka i rasta.

P: Mogu li pitati samo još jedno ili dva MALA pitanja, druga?ija? Mislim, to je poput vašeg odlaska i ostavljanja mene u mraku!

O: Ne, nije tako!

P: Željela bi biti u mogu?nosti da to rješim jer su obitelji u boli i pitale su za pomo?.

O: Zašto ne vjeruješ svojim nevjerovatnim sposobnostima? Ako ti mi to odgovorimo za tebe, ti ?eš biti nemo?na kad to postane neophodno za tebe da izvedeš tu funkciju na regularan na?in, kao što ?e i biti!!!

P: Pa, iskreno, ne želim više biti umješana niti u jedno istraživanje ubojstva. To je previše uznemiravaju?e. Što bi trebala RADITI takve stvari regularno???

O: Ne u istom podru?ju.

P: Pa, kako ste onda mislili "izvo?enje te funkcije"?

O: Ne, vi?enje nevi?enog.

P: Dobro, mijenjamo brzine. Primila sam neprijatno pismo od J.D. Rekao je da je umoran od slušanja Kasiopejskog sme?a u njegovim popularnim Channel o'choice. Poslije svega, on JE taj koji je PITAO mene!

O: On ?e do?i k sebi ako ?e slijediti svoje instinkte. J.M.

P: Da! To me podsjetilo da želim pitati o njemu. Želio je da vas pitam da li bi ga trebala povu?i iz škole.

O: Što ti misliš?

P: Mislim da je o?ajan, ali on ne želi "odustati" ili biti vi?en kao "onaj koji je prekinuo", ili kao dijete. On je razdvojen izme?u svoje mizernosti i odvratnosti prema sistemu i njegove želje za mirom. Željela bi znati zašto ga je ono dijete napalo drugi dan?

O: Napad.

P: Mislite stimulirano kroz 4. denzitet?

O: Da.

P: Ima li štogod što bi mogla u?initi da mu pomognem kod zaštite?

O: Što ti misliš?

P: Pa, neznam što da mislim.

O: Ne izbjegavaj stvar, ona je od najve?e važnosti!

P: Da, mislim da bi trebala izvu?i Jay-a iz škole. Tamo ima preveliki napad koji dolazi iz raznih smjerova i to je JEDAN koji mogu zaklju?iti.

O: Instinkti štite doživljaje u 3. denzitetu.

P: Što to zna?i? Rekli ste da je to najvažnija stvar. Zašto?

O: Instinkti štite egzistenciju u 3. denzitetu.

P: Tu ima nekih prijetnji njegovoj egzistenciji u 3. denzitetu ako NE PODUZMEM nešto odmah?

O: Da.

P: Da li je to prijetnja iz vanjskih izvora?

O: Da.

P: Dakle, trebam ga izvaditi iz škole SADA.

O: Slijedi instinkte.

P: Ovo je dovoljno jasno za mene. Imam osje?aj da je J. ovdje iz razloga i da zato ima toliko poteško?a u interakciji s osobama koje nije briga za stvari koje su njemu važne. Da li je to to?no?

O: Da.

P: Sad, želim pitati o mojem kanaliziranju Sheldon Nidle.

O: Savjetujemo da ne gubiš energiju na to.

P: Ima mnogo ljudi koji su uvjereni od strane Sheldon Nidle da ?e se desiti fotonski pojas i masovno spuštanje NLO-a na kraju ove godine. Da li ?e se to, u stvari, desiti?

O: Ljudi su vrlo uvjereni pomo?u "Bu" i "Pip".

P: Dobro, ne?u tu ulagati više bilo kakvu energiju u to. Hvala za ve?erašnju asistenciju. Laku no?.

O: Laku no?.