Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-09-09


09.09.1995.  Frank, Laura, SV, Tom, Cherie

 

P: Pozdrav.

O: Drugi.

P: Što mislite pod "drugi"?

O: Odgovor: otkrijte druge.

P: Dobro, koga ve?eras imamo sa nama?

O: Druge.

P: Vi ste netko drugi nego Kasiopejci?

O: Ne.

P: Da li želite da nastavimo kroz trans kanaliziranje ili da koristimo plo?u?

O: Trans. Vi ste uznapredovali, zašto bi se željeli vratiti natrag?

P: Pa, ve?eras bi ra?e koristila plo?u, da li je to u redu? ( Tomu i Cherie ) Da li je u redu sa vama ako koristimo trans metodu? Izgleda da ne žele plo?u ve?eras. T: Štogod je uobi?ajeno. ( Franka su hipnotizirali u trans ) Sad, možete li nam re?i malo o onome što zovu "Fotonski pojas"?

O: Klju? ostaje jedna od interpretacija. Poruke su prave; interpretacije su varijabilne u svojoj to?nosti. Dakle, kad netko pri?a o "fotonskom pojasu", trebao bi zbilja razmišljati o konceptu kad mu daje ime.

P: Dakle, mislili ste, da razne osobe vide nešto i samo to opisuju unutar granica svojeg znanja?

O: Na nekom nivou, da.

P: Još neki komentari na to?

O: Komentari najbolje služe kad su formulirani kao odgovori na direktna pitanja.

P: Da li se dogodilo harmonijsko približavanje kao što se reklamira u metafizi?kim krugovima?

O: Za one koji vjeruju da postoji harmonijsko približavanje, zbilja ga je i bilo.

P: Da li se bilo što materijalne prirode dogodilo ili planeti ili pove?anje ili naboj energije?

O: Da li ste primjetili kakve promjene?

P: Ne. Osim toga stvari izgledaju još samo gore, ako je i?eg i bilo.

O: Da li ste primjetili ikakve ?iste, o?ite, materijalne promjene?

P: S: Kojeg datuma je to bilo? L: 8.8.1988., vjerujem. S: Mislila sam da ima nešto s 11.11.19...-nekoje...

O: Pa, o?ito da se teško sje?ate kalendarskog datuma, netko bi mogao pretpostaviti da se materijalne promjene nisu desile. Da su se desile, nebi li zapamtili datum kad se to dogodilo?

P: L: Da. Tvrdi se da poslije toga mjesec dana, koji je slijedio harmonijsku konvergenciju, da nije bilo otmica. Da li je to istina?

O: Ne. Nije bilo prekida onog što zovete otmicama u nekom vremenskom periodu kao što ga vi mjerite.

P: Pa, u vezi otmica: gledali smo film na tv-u. Ponedjeljak 28., koji je sadržao video o autopsiji vanzemaljca, ili korektnije, autopsije vanzemaljskog tijela. Da li je to u stvari bio vanzemaljac?

O: Kako vi definirate "vanzemaljca"?

P: Da li je to bi?e druga?ije nego prirodno ro?eni ?ovjek na ovoj planeti, koje mi znamo kao ljude?

O: To je to?no.

P: Bilo je to druga?ije, nego prirodno ro?en ?ovjek?

O: To?no.

P: Dobro. Koje vrste je bilo to bi?e?

O: Hibrid.

P: ?ega je ono hibrid - od kojih je elemenata iskombinirano?

O: Kiberneti?kih bi?a koje vi znate kao "Sivih", i ?ovjeka sa Zemlje, kao što ste vi, tre?eg denziteta. Dakle, u biti, bila je to hibridizacija bi?a 3. i 4. denziteta.

P: Dobro, da li je to bilo bi?e 4. denziteta?

O: Ne. Ako ste slušali odgovor - bilo je to bi?e 3. i 4. denziteta.

P: Kako može bi?e biti i 3. i 4. denziteta?

O: Broje se okoline koje ga okružuju, ne struktura individue. Isto je istina i za vas. Poslije svega, pro?itali ste literaturu koja tvrdi da je vaš svijet ili planeta u procesu uzdizanja iz 3. u 4. denzitet, niste li?

P: Da.

O: I ta literatura je tako?er tvrdila da je to proces koji ve? traje, zar ne?

P: Da.

O: Onda, netko bi se trebao zapitati, ako se dešava taj proces, kako bi to bilo mogu?e, ako to nije mogu?e, za bi?e da bude u objim denzitetima istovremeno, 3. i 4. Tako?er, ako se prisjetite iz prošlog pro?itanog materijala, da trenutno živite u istoj okolini kao i bi?a 1. i 2. denziteta. Nije li to istina?

P: Da.

O: U najmanju ruku, to smo vam rekli. Dakle, zato, mogu?e je za bi?e da bude u 3. i 4. denzitetu. I kao što smo vam rekli, kad bi?a 4. denziteta posje?uju okolinu 3. denziteta, oni su, efektivno, bi?a 3. denziteta, i obratno. Takozvana otmica se dešava, posebno ako je fizi?ka, subjekt postaje privremeno bi?e 4. denziteta, jer ono što se broji - je okolina. I klju?ni faktor kod toga je svijest, ne fizi?ka ili materijalna struktura.

P: Imam ?lanak ovdje, koji govori o tome da Sivi imaju dva mozga: prednji i zadnji, i da ako propucate jedan - to baš kaže, ja ne preporu?am bilo koga upucati - da ako propucate jedan, da on ne?e umrijeti, i da bi trebali pogoditi ga na specijalan na?in da propucate oba mozga da bi ubili to bi?e. Da li je to korektan koncept?

O: Pa, više je problemati?no. Iznosi dosta pitanja. Jedno koje pada na um je: zašto bi netko htio upucati bilo što?

P: Pa, nisam rekla da to želim, to samo piše u ?lanku.

O: Fizi?ki opis je to?an na na?in jedne posebne vrste na koju se odnosi kao Sivi. Oni imaju prednji mozak. Pa ipak, to je sekundarno svim drugim stvarima. I tako?er, htjeli bi predložiti da to nebi bilo za savjetovati da želite uzrokovati fizi?ku štetu bilo kojoj posebnoj vrsti. zato, moglo bi biti za savjetovati da se ne obazirete na informacije koje su opisane u ?lanku koji opisujete.

P: Tako?er i kaže da Sivi moraju biti vrlo blizu osobi da se telepatski povežu s njom. Da li je to to?no?

O: Blizu? Ne, kao što smo vam prije opisali, tu su tehnološki procesi koji se koriste i koji ne zahtjevaju bližu fizi?ku udaljenost kao što vi to mjerite. Ali to je vrlo komplicirano. Ono uklju?uje dimenzionalne prozore i takve vrste stvari koje potpuno ne razumijete, zato i nebi bilo preporu?ljivo i?i u to u velike detalje. Ali, generalni odgovor na to pitanje je ne.

P: Tako?er kaže da oni implantiraju neku vrstu kristala na živac vida ljudi koji je 2-4 mikrona u promjeru i da je taj kristal podešen na frekvenciju individue u koju je implantiran, što im dozvoljava da uspostave mentalnu frekvenciju radi komunikacije. Da li se to slaže s i?im o ?emu ste govorili?

O: Fizi?ki implanti se dešavaju. Precizne lokacije variraju prema željenim efektima. I kad do?e do interakcije ljudske vrste u 3. denzitetu, sa drugim OPS vrstama u 4. denzitetu, tu je mnoštvo mehanizama koji se koriste, kao i razne direktive i svrhe. Na primjer, neki implanti su korišteni samo za pra?enje. Drugi su korišteni da bi promjenili svijest, a neki su dizajnirani da bi mijenjali um ili motori?ke mehanizme i sposobnosti. Svaki od tih ima druga?iju strukturu i druga?ije materijale sadržane unutar njih, ve? prema tome za što se koristi i iz kojeg razloga. Dakle i za posebnu funkciju koju ste tamo opisali, ili više, nešto sli?no opisali, iako nismo baš upoznati s tim što ste tamo opisali. Dakle, predlažemo da bi to, u neku ruku, bilo stvaranje u odre?enim granicama, ili širenje to?nih informacija. Ali, u bilo kojem slu?aju, istina je da se implanti ugra?uju iz raznih razloga.

P: Mijenjamo brzine, vra?amo se natrag na autopsiju vanzemaljca: možete li pristupiti informacijama i re?i da li je to bilo hibridno bi?e koje je uzeto iz pada koji se dogodio u Roswell-u, New Mexico, 1947.?

O: Pad se nije dogodio u Roswell-u. Bio je u podru?ju pustinje, otprilike 157 milja sjeverozapadno od lokacije Roswell-a. Lokacija Roswella s kojom ste familijarni, ne uklju?uje niti letjelicu, niti bilo kakva tijela ili živa bi?a. Bilo je to samo polje krhotina. Stvarni pad se desio na nekoj udaljenosti. Mjesto pada, lokacija u pustinji, bliže je Los Alamos-u, Mexico, i tamo je, letjelica, koja se pokvarila nad Roswell-om, i zato iza sebe ostavila polje s krhotinama, u stvari pala. Tamo su se tijela i živa bi?a oporavljala sa svim tim što je ostalo od letjelice. I, da, bi?e u filmu koji ste vidjeli JE stiglo od tamo.

P: Koliko je bi?a bilo u letjelici?

O: 4.

P: Da li su svi bili hibridi?

O: To?no. Tako?er, može se istaknuti, i vi to možete provjeriti kod službenih zapisa koji su bili interpretirani od onih iz vaše okoline koji su prou?avali subjekt, da je to bila specijalna misija koja je trebala da oni, za koje kažemo Lizzard bi?a, koriste ljudsko/hibridne kombinacije, a hibridni element bi?a se odnosi na tip Sivih, i da je to bio eksperiment djelomi?no, kao bi se moglo shvatiti ili prevesti, kao izvi?a?ka misija, i djelomi?no testiranje uvjete okoline koja je egzistirala u tom podru?ju kao rezultat nuklearnih eksplozija koje su se desile u toj regiji u nedavnoj prošlosti, kao što mjerite od tog posebnog trenutka u vremenu. Htjeli su odrediti efekte na obe vrste, Sive vrste koja živi i, naravno, Reptilske ili Lizzard vrste, jer oni žive u sli?noj genetskoj strukturi na neke na?ine koje ne?emo sad opisivati. Ali, ideja je bila testirati efekte i ljudskih gena, ili genetske strukture, i genetske strukture Sivih, koje su, zapravo povezane s Lizzard-skim genetskim strukturama, ako razumijete koncept. To je bio jedan cilj. Drugi cilj bio je, naravno, jedno jednostavno izvi?anje.

P: Dobro. Idu?e pitanje: Da li je bilo koja vrsta, od onih koje zovemo Sivi, "dobri momci"?

O: To je subjektivna interpretacija kako god gledali na to. Poslije svega, što je dobro, a što loše?

P: Definiciju koju ste dali kao OPS i OPD. Dakle, ima li Sivih, kao OPD bi?a?

O: Pa opet, mogli bi se osvrnuti na trenutak. Subjektivno je da se kaže da li su OPS ili OPD bilo loši ili dobri. To samo zna?i Opredjeljenje prema sebi i Opredjeljenje prema drugima. Sad, odre?ivanje da li je to dobro ili loše je napravio promatra?. To ovisi o vašoj to?ki gledanja. To ovisi o vašem smjeru. To ovisi o mnogim stvarima. Jedno je samo opredjeljenje prema sebi. To je okretanje prema unutra. Drugo je opredjeljenje prema drugima, što je širenje prema van. To je sve dio balansa koji ?ini ono što mi zovemo univerzum.

P: Da li je bilo koji Sivi OPD?

O: U vrlo rijetkim slu?ajevima. Siva bi?a koja su prešla u OPD realitet, ali u njihovoj prirodnoj okolini oni su, u stvari, OPS, kao što su i konstruirani da budu.

P: Kako se to desi da pro?u u OPD okolinu?

O: Jednostavno pomo?u prirodnih okolnosti, generalno na isti na?in kao što se i dešava da ljudska bi?a iz OPS okoline 3. denziteta mogu, pod odre?enim uvjetima, izdi?i se na OPD nivo. Vrlo rijetko.

P: Pa ako su Sivi kibernetske sonde Lizzard bi?a, i u stvari bezdušni, da li to zna?i da su neka od Lizzard bi?a tako?er OPD?

O: Pa, prvo, niti jedno bi?e kojem se dala inteligencija da razmišlja samo za sebe, u stvari nije kompletno bezdušno. Ono ima izvjesan otisak duše. Ili što bi se moglo slobodno opisati kao otisak duše. To može biti kolekcija psihi?kih energija koje su na raspolaganju u generalnoj okolini. I to se nekako odnosi na to kako vi možete razumjeti osnovne ideje toga, jer je to u stvarnosti sve mnogo kompleksnije od toga. Ali u bilo kojem slu?aju, zbilja nema takve stvari koja je kompletno bezdušna, bilo da je to prirodna inteligencija, bilo da je umjetno stvorena inteligencija. I jedan vrlo interesantna stvar oko toga, iz vaše perspektive, jest da je vaša tehnologija u 3. denzitetu, koju bi mogli nadodati, potpomognuta nekako interakcijama sa onima koje zovete "vanzemaljci", i sad dostiže nivo gdje umjetno stvorena inteligencija može, u stvari, po?eti razvijati ili privu?i neku energiju duševnog otiska. Ako nas pratite što govorimo. Na primjer: vaši kompjuteri koji su sada na ivici dostizanja nivoa na kojem mogu razmišljati sami i po?eti razvijati slab otisak duše.

P: To nije ugodna misao.

O: Sad, da odgovorimo vašem pitanju: Da li su Reptilska bi?a, ili Lizzardi, OPD. Naravno, neki mogu pre?i u OPD. Pa ipak, njihova prirodna okolina je OPS kao što su se odlu?ili za nju. Ali da bilo koje od kiberneti?kih Sivih bi?a prije?e u OPD, ili da Lizzard bi?e prije?e u OPD, oni nisu povezani me?usobno, oni su dva koncepta. Oni su neovisni.

P: Razumijem. Dobro, da li bi mogli re?i neki postotak, neki dovoljno mjerljiv podatak, Lizzard bi?a koji su OPD?

O: On je VRLO, VRLO mali. EKSTREMNO mali. Ne vrijedi ni spomenuti.

P: Kakva je stvar sa Sivima?

O: To mi moglo biti malo više, ali opet, on je vrlo malen, relativno govore?i.

P: Ima li neka rasa bi?a koja manipuliraju ili koriste Lizzard bi?a?

O: Možete li objasniti?

P: Da li su Lizzard bi?a agenti za neku drugu grupu?

O: Pa to je jednostavnije pitanje. Ali, tu ima nivoa autoriteta u 4. denzitetu OPS okoline. I oni su odre?eni prema intelektualnom i fizi?kom mo?i, kao i uvijek, u OPS-u. "Piramidalni" kako bi vi to zvali. Dakle, možemo re?i da su na dnu oni koji zovete Siva bi?a, u sredini su oni koje zovete Lizzard bi?a, a iznad su drugi s kojima baš i niste upoznati.

P: Tko su oni?

O: Naj?eš?e znani kao, naravno, OPS Orionci.

P: Kako oni izgledaju?

O: Oni su, u stvari, humanoidne strukture, li?e na velika ljudska bi?a.

P: I mi ih ne vi?amo tako ?esto?

O: Pa naravno da dosad ve? znate, da oni koji su naj?eš?e vi?eni na nivou 3. denziteta, da su Siva bi?a. Svi ostali su manje ?esto vi?eni.

P: Dobro, koja je njihova svrha u svim tim aktivnostima otmica?

O: Zahtjevamo da pitate što specifi?nija pitanja koliko god možete u tom podru?ju tema.

P: Da li ti OPS Orionci ikad sudjeluju u otmicama?

O: Otmice su primarno po?injene od Sivih. Pa ipak, i drugi mogu i jesu u stvari otimali. Ali kad se to desi, priroda otmice je druga?ija.

P: Ima li pozitivnih vanzemaljaca iz podru?ja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bi?ima trenutno?

O: Pa sad! Prvo, važno vam je znati koristiti naziv: Vanzemaljac, što je naravno, jedan od naj?eš?e to?nih izraza korištenih na vašem nivou, ali to NIJE Vanzemaljac u odnosu Zemlje ( Extra-Terrestrial, prim. prev. ). I oni na površini vaše Zemaljske okoline koji se smatraju superiornom vrstom, ili sami u svemiru, ili jedinim u svemiru, su ekstremno smješni. To je poput toga da mikrob na zrnu pjeska gleda na sebe kao na jedinu životnu formu na plaži. Zar ne? Sad, kad pitate ima li bi?a u okolici Siriusa, to bi bilo nešto poput tog istog mikroba, lociranog na zrnu pjeska na plaži, koja je naravno, samo jedna od plaža lociranih na površini Zemlje, i poslije svega, pitanje ima li u stvari nekog života lociranog u blizini ove školjke...

P: Ali pitala sam ima li kojih koji su u vezi sa Zemljom...

O: I mi odgovaramo na to pitanje. Odlu?ili smo da ovu mogu?nost da stavimo neke stvari u ja?i fokus za vas, i nadamo se da ?e te poruke ?uti i drugi, a ne samo vi. Dok VI možda razumijete ove koncepte perfektno i dobro, ne moraju i drugi. Sigurno to znate? Zato ?emo vam dati ove informacije. Sad da odgovorimo na vaše pitanje: "Ima li pozitivnih vanzemaljaca iz podru?ja Siriusa koji su u interakciji s ljudskim bi?ima trenutno?". To je teško za odgovoriti jer neznamo kako definirati "podru?je Siriusa". Ali ako mislite unutar svjetlosne godine ili toliko otprilike od Siriusa, kao što vi mjerite udaljenosti, onda mi možemo re?i da nema takvih bi?a u tom podru?ju koja su 3. denziteta. Ali to ostavlja otvorenim od 4. do 6. denziteta. Dakle, vidite, kao što ve? znate, ali mi želimo to u?vrstiti, tu ima toliko toga za sagledati da je smješno kad ti oko vas spominju izvjesna podru?ja ili zvjezdane sisteme i tvrde da su ta i ta bi?a od tamo i tamo, ili bilo kuda, i da je njihov cilj taj i taj, ili neki drugi. Jer da vi znate PRAVU prirodu univezuma, SVE od univerzuma, sve od mogu?ih realiteta, vi bi tako?er i znali to da su bilo koja, i sve stvari - mogu?e, i da u stvari POSTOJE! Vi NE ZABORAVITE to.

P: Dakle, drugim rje?ima, ti ljudi su u pravu?

O: Svi od tih ljudi su u pravu i svi od tih ljudi su u krivu. Jer je glupo uprijeti u neki sektor na nebu, i pripisati neko podru?je kao "dom" ovih ili onih.

P: Ali što ako je to, stvarno, slu?aj? Orionci žive u nekom zvjezdanom sistemu u Orionu, to?no?

O: A i vi.

P: Pa, mi ne živimo tamo sada!

O: To nije bit. Ako ste ovdje ostali u vašem 3. denzitetu i vidite vašu zvijezdu, koju znate kao Sunce, iz druge to?ke u galaksiji, ono bi se pojavilo kao dio Orionskog sistema. Zar nebi?

P: Vjerojatno.

O: Pa, sad možda po?injete razumijeti o ?emu mi pri?amo??? Na ne?ijem nivou i u ne?ijem smislu.

P: Pa kako su ta bi?a došla ovamo i prešla toliko prostrana podru?ja u svemiru?

O: Kao što smo vam rekli, tu su 7 nivoa denziteta koja uklju?uju, izme?u ostalih stvari, ne samo stanje bi?a kao fizi?ko, spiritualno i eteri?no i materijalno, ve? tako?er, važnije, stanje svijesti. Vidite, stanje svijesti je klju?ni element svim egzistencijama u kreaciji. Vi ste nesumnjivo zapamtili da smo vam rekli da je to sve, poslije svega, velika iluzija, zar ne? Dakle, zato ako je to sve velika iluzija, što je važnije, fizi?ka struktura ili stanje svijesti???

P: Stanje svijesti?

O: Upravo tako. Sad, kad idemo mjernim sistemom, koji je naravno, bio lijepo formuliran da bi ga vi mogli razumijeti, stupnjevima denziteta od 1 do 7, klju?ni koncept, naravno, stanje je svijesti. Svi putevi kroz njih. Dakle, jednom kad se uzdignete do višeg stupnja svijesti, takve stvari kao što je fizi?ka limitacija, ispari. I kad to ispari, prostrane distance, kao što ih vi opažate, postanu neegzistiraju?e. Dakle, samo to što niste u mogu?nosti vidjeti i razumijeti nema nikakve veze s time što je mogu?e ili nije. Osim unutar vašeg vlastitog nivoa denziteta. I to je ono što skoro nitko na vašem trenutnom nivou denziteta nije u mogu?nosti to razumijeti. Ako vi to možete razumijeti i prenijeti im, vi ?ete omogu?iti najve?u pomo? koju je vaša vrsta ikad vidjela. Razmislite o tome trenutak. Neka se to procjedi u vašu svijest. Analizirajte ju. Razdjelite ju. Pogledajte to sve pažljivo i onda ponovno sastavite zajedno opet.

P: Što je to što ograni?ava našu svijest?

O: Vaša okolina. I to je okolina koju ste izabrali. Pomo?u vašeg nivoa u progresu. I to je ono što ograni?ava sve. Kao što idete prema višim nivoima denziteta, ograni?enja se mi?u.

P: Što kreira ovu okolinu ograni?enja?

O: To je velika iluzija koja je tu iz razloga u?enja.

P: I tko je postavio tu iluziju na mjesto?

O: Kreator koji je tako?er Kreiran. Što ste tako?er i vi i mi svi skupa. Kao što smo vam rekli, mi smo vi i obratno. I tako je i sve ostalo.

P: Da li je klju? da je to sve iluzija?

O: U osnovi, da.

P: Dakle, u osnovi...

O: Kao što smo vam rekli prije, ako ?ete biti strpljivi samo na trenutak, univerzum je samo škola. I škola je tu da bi svi u?ili. Zato i sve postoji. Tu nema drugog razloga. Sad, ako samo vi razumijete istinsku dubinu te tvrdnje, vi ?ete po?eti gledati i doživljavati za vas, sve nivoe denziteta koji su mogu?i za doživjeti i iskusiti, sve dimenzije koje ste u mogu?nosti doživjeti, svu svijest. Kad individua razumije tu tvrdnju u njenoj najve?oj mogu?oj dubini, ta individua postaje prosvjetljena. I naravno da ste ?uli za to. I u jednom momentu, koji traje vje?no, ta individua zna apsolutno sve što je tu za saznati.

P: Dakle, vi kažete da je put k prosvje?ivanju znanje, a ne ljubav?

O: To je to?no.

P: Da li je tako?er istina da emocije mogu biti korištene da odvedu u krivo, da se izokrenu i generiraju isklju?ivo tjelesno i lažno programiraju?

O: Emocije koje ograni?avaju su smetnja za progres. Emocije su tako?er neophodne da bi napravili progres u 3. denzitetu. One su prirodne. Kad po?nete odstranjivati ograni?avaju?e emocije bazirane na pretpostavkama od emocija koje otvaraju nekog prema neograni?enim mogu?nostima, to zna?i da se pripremate za idu?i denzitet.

P: Što je s ljubavlju?

O: Što s njom?

P: Imamo mnoga u?enja koja šire da je ljubav klju?, odgovor. Ona kažu da je prosvjetljenje i znanje i da sve ne može biti postignuto kroz ljubav.

O: Problem nije izraz "ljubav", ve? je problem interpretacija izraza. Oni na 3. denzitetu imaju tendenciju da strašno zbunjuju stvari. Poslije svega, oni zbune mnoge stvari kao što je ljubav. Kad stvarna definicija ljubavi kao što je vi znate, nije korektna. To nije neophodno osje?aj koji bi netko mogao tako?er interpretirati kao emociju, ve? je to, kao što smo vam prije ve? rekli, bit svjetla koja je znanje je ljubav, i to je bilo iskrivljeno kad je bilo re?eno da ljubav vodi u prosvjetljenje. Ljubav je Svjetlost je Znanje. Ljubav nema smisla kad se koriste uobi?ajene definicije u vašoj okolini. Da bi voljeli, vi morate znati. I da bi znali, morate imati svjetlo. I da bi imali svjetlo, morate voljeti. I da bi imali znanje, morate voljeti.

P: Jedne no?i srela sam mladu djevojku koja se zvala RC. Možete li pristupiti ne?emu da joj pomognete?

O: Zasad mi odabiremo da se uzdržimo od toga, što se ti?e prirode individualaca u vašoj okolini. Tako?er, mi bi ?vrsto savjetovali, da je ovo bila više informativna sesija, i da bi vi mogli prekinuti zasad.

P: Jedno vrlo brzo pitanje: problem s mojim o?ima. Imam mnogo problema s njima, koristim mnoge lijekove. Neki su mi ljudi rekli da to indicira na genetsku mutaciju i razvoj da vidim na mnogim nivoima?

O: To ti moraš otkriti. Prije postaneš isfrustrirana, ako ?eš zbilja po?eti vidjeti druge nivoe denziteta. To mora biti otkrivaju?i proces za najve?i potencijal u?enja. Da ti damo prethodne poglede ne bi bili neophodno i tvoji najbolji interesi.

P: Prošle no?i smo navodno trebali sresti nekoliko ljudi u restoranu, ali izgubili smo ih u prometu. Da li je to "gubljenje" bilo nekako simboli?ko?

O: Možda. Ali opet, mi ne želimo komentirati interakcije izme?u vas i drugih individualaca, radi svrhe ove posebne sesije koja je bila informiraju?a, a ne ona u kojoj prosu?ujete druge u vašem realitetu. Kraj sesije.