Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1995-05-26


26.05.1995.  Frank, Laura, S.

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav. Zašto ne S.?

P: L: Pa, neznam. Da li želiš za plo?u, SV?

O: Na vama je; samo smo pitali; bez velikog zna?aja.

P: Pa, ona zapisuje.

O: Dobro. Pozdrav.

P: Možete li nam re?i svoje ime?

O: Rohr.

P: I od kuda si?

O: Kasiopeja.

P: Dobro, imamo nekoliko pitanja ve?eras...

O: Pucajte.

P: Prvo bi bilo u vezi upozorenja napada na TR i JR koje su iskusili ranije ove godine...

O: Da.

P: Mi smo zabrinuti da su oni trenutno pod napadom.

O: Da.

P: TR-u je ponu?en posao koji je bio interesantan, i ta ponuda je ispala pod naizgled izuzetnim okolnostima i za vrijeme intervjua, što se skoro nikad ne dešava. Kad je po?eo raditi, osje?ao je da to nije mjesto za njega i dao je otkaz za 4 sata. Njegova percepcija, kao što ju ja razumijem, bila je ta da je odustajanje od tog posla bio akt zaštite koja je proizašla iz njegovog znanja jer to nije bilo mjesto za njega. Pitam se, i moj zaklju?ak je rije? "osje?aj", da se "osje?ao negativno" prema poslu, i zato uvidio posao na negativan na?in, i odustao od onog što je moglo biti izvrstan na?in za kontaktiranje drugih stvari, osoba i doživljaja s kojima je bio sli?an. Interesantno, JR je osje?ala isto. Sad, moje pitanje...

O: Ti si korektna.

P: Dakle, on je dao otkaz i to je dio napada?

O: Da. Rezultiraju?a forma.

P: Koje su posljedice toga? Da li je to znak mogu?e financijske krize? Kao stizanje u financijsku "juhu"?

O: Neodre?eno.

P: Dakle, u ovoj to?ki, s tim ?e se morati odnositi, to?no?

O: Juhe dolaze sa raznim vrstama za?ina.

P: Dakle, nije neophodno da ?e imati financijskuh problema, to bi moglo biti i nešto drugo skupa s tim?

O: Da.

P: Pa, mislim da je TR imao neke vrlo negativne osje?aje, kao i ja, u na?elu. Da li je to korektna tvrdnja?

O: Upozorite ga da je osje?aje najbolje provjetriti, kako se nebi zagnojili. Komunikacija je klju?.

P: da, znamo to, i ja sam pokušavala komunicirati s njim neke stvari preko telefona, ali je on izgleda blokirao jer sam iznijela da osje?ajima ne treba vjerovati. Rekao je da osje?a da SU njegovi osje?aji pouzdani u ovom slu?aju. Držao se rije?i "osje?aj" koja je rangirana u mojoj glavi kao upozorenje, pogotovo poslije onog što sam nedavno prošla. Pokušala sam komunicirati.

O: TR je taj koji treba komunicirati. ( zvonio je telefon i pri?ali smo s TR i JR )

P: Da li ste slušali naš razgovor?

O: Naravno, kao i uvijek.

P: To je tako utješno. SV: Da. Sje?aš se kad sam ti šaptala jer nisam htjela da Kasiopejci to ?uju?! L: Da!

O: Ha, ha!

P: SV: Oni su me ?uli! L: Dobro. Porazgovarala sam s njim o onome o ?emu smo diskutirali, i TR je vrlo uvjeren da je on na dobrom putu i tako?er uvjerio i mene u to, prili?no.

O: Napad, samo pogledajte što osje?a o Franku i SV, ne raspoznajete li "simptome"?

P: Da, mislim da da, budu?i da sam upravo prošla kroz to i patila sam na isti na?in s vremena na vrijeme. Možete li nam dati neke savjete o tome kako suzbiti napad?

O: On to mora ispuhati iz sebe s propisnim zabavama.

P: Dakle, ako mi sve ispušemo iz sebe, to bi pomoglo da prekine napad?

O: Da. Pukne kao balon.

P: Sad, u vezi moje situacije... TR i JR su upravo ponudili asistenciju što je dobrodošlo i na vrijeme, ali to je samo "flaster"...

O: Mi dobavljamo, i kad bude spremno, velike sume ?e do?i svima.

P: SV: To sve ovisi o tome što vi smatrate "velike". L: Pa, smatram "velikim" sumama u milionima. SV: Pa, to je iznad mojeg shva?anja. Što bi mogla u?initi sa tolikom svotom? L: Ja ti mogu pomo?i oko toga! SV: Nadala sam se da ?eš to re?i!

O: Rješit ?ete to!

P: ( smjeh ) L: Dobro, pa odlu?ila sam da ne?u ništa siliti, gurati na silu, uklju?uju?i seljenje, sve dok ne budem sigurna da sam to i trebala u?initi. Sigurna sam da ?ete nam dati to do znanja.

O: Dobro.

P: Dakle, mi jednostavno možemo raditi na ku?i i ?initi sebe sretnima tamo gdje smo.

O: Dobra djevojka!

P: Imamo naše fotografije aure snimljene na metafizi?koj konferenciji. Da li su te fotografije to?ne u smislu reprezentacija boja?

O: Da.

P: Frank ima vrlo ljupku auru. Tu su ipak nekoliko stvari koje su zbunjuju?e. U SV-inoj auri, boje su vrlo kompaktne i blizu njenog tijela. Što to pokazuje?

O: Probleme sa želucem.

P: Što ona može u?initi da otkloni svoje probleme sa želucem?

O: Promjeni svoju dijetu "ve?inom vremena"!

P: Što je s njenom dijetom...

O: Škrob i masno?e moraju biti jako smanjeni.

P: I što bi trebala dodati?

O: Vo?e.

P: Neku posebnu vrstu?

O: Sve.

P: Da li je hrana iz mikrovalne pe?nice štetna za osobu koja ju konzumira?

O: Ne jako.

P: Sad, da li su boje u SV-inoj auri prili?no reprezentativne, kao što bi obi?no trebale biti?

O: Parametri se mijenjaju unutar, rezultiraju?i promjene aure.

P: Mogu li boje aure reflektirati psihi?ki napad?

O: Možda.

P: Dali smo nešto materijala Michael Lindermann-u. Željela bi znati kako ?e on reagirati na kraju? Nije izgledao naro?ito impresioniran, ali mislim da i nije niti pro?itao materijal.

O: Pustite nek kapa.

P: Tako?er sam posudila neki materijal Lindi Howe. Da li ?e joj to bilo kako pomo?i?

O: Taloži se.

P: Da li ?emo imati kakav odjek ili odgovor na distribuciju ovog materijala?

O: Da.

P: Da li ?emo dobiti kakve pozitivne odgovore?

O: Da. Mi vas usmjeravamo sve dok imate vjeru u nas, jer mi smo vi! Napad je uvijek dizajniran da uništi tu vjeru, bilo direktno ili indirektno. Pomislite na primjere, da vidite ima li familijarnih oblika do "korijena".

P: Dakle, napad je uvijek usmjeren na potkopavanje naše vjere.

O: Na zaobilazni na?in.

P: Sad, realan slu?aj o SV-inom radu na razli?itim osobama koje bi mogle biti izvori negativne energije. Da li je jednostavno znanje, da bi tu mogle biti negativne energije, dovoljna zaštita da joj dozvoli rad na bilo kome?

O: Snaga štiti ako je znanje korišteno propisno kroz psihi?ke kanale, i zato, izlaganje je dobro ako se pazi, i primjenjuje mudrost i svijest.

P: F: Da li to zna?i da je TR, radi povla?enja pod zaštitni štit, lišio sam sebe mogu?nosti da dobije snagu radi toga?

O: Da. To je manjak njegove vjere u ono što je donijeto ispred njega, tako?er. Ima tendenciju da oslabi štit.

P: SV: Možda jednostavno nebi trebala re?i nikome na kome radim? L: Ne, mi nebi tebali prešutiti jedni drugima o onome što radimo jer je to manjak vjere jednih u druge. Mi ne možemo kriti od sebe ili jedni od drugih. F: To ?e sve iza?i iz nas kad-tad. L: Mogu li pitati nešto o perpendikularnim realitetima?

O: ?ekajte da TR i JR budu prisutni za odgovore.

P: Dobro, izjeda me ta znatiželja, nestrpljiva sam.

O: Laku no?.