Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2021-01-30

 
Datum sesije: 30.01.2021.


Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, Gaby, Scottie, Niall, Princess Leia

P: (L) Danas je 30. sije?nja 2021. S nama su uobi?ajeni sumnjivci. [pregled prisutnih]

O: Pozdrav, djeco Kasiopeje. Honorreiae je ve?eras tu.

P: (Artemis) Mislim da smo ve? imali nekoga sa sli?nim imenom.

(Andromeda) Da.

(Artemis) Jeste li ista osoba?

(L) Oni nisu osobe.

(Artemis) Pa, znaš na što mislim! Isti kasiopejski...

O: Blizu.

P: (Joe) Mrvicu druga?ije se piše.

(Artemis) Honorijina sestra.

(Scottie) Da, to je bila Honoriaea, a ovo Honorreiae.

(L) U redu. Kako ?emo krenuti? Da Ark prvo postavi svoje pitanje?

(Ark) Jok. Prvo se moraju zagrijati.

(L) Dakle, o?ito Trump nije imao hrabrosti u?initi bilo što veliko i smjelo. Sada su paralelne strukture vlasti (Deep State u izvorniku, op. prev.) vladaju preko Bidena i ... Kamile (igra s rije?ima jer njeno ime nalikuje engl. rije?i za kamilu, devu, op. prev.) Harris. Pa, što to zna?i za svijet u cjelini?

O: Kaos.

P: (L) Koji je razlog kaosa?

O: Strah od gubitka kontrole.

P: (L) Pa, ne razumijem. Na što to?no mislite?

(Joe) Htio sam re?i da se njihov strah od gubitka kontrole pove?ao posljednjih godina, o?igledno. Ali to je rezultat njihovih vlastitih postupaka, a ne posljedica bilo ?ega što ljudi rade. Ljudi su sve više uznemireni i ba?eni u kaos zbog onoga što im se radi.

(Artemis) Neprestano rade sami sebi na štetu.

O: Pohlepa je bolest.

P: (L) I pretpostavljam da ne mislite samo na pohlepu za novcem, ve? na pohlepu za mo?i?

O: Da

P: Možete li nam re?i bilo koji konkretni na?in na koji ?e se taj kaos o?itovati?

O: Poja?ane vojne intervencije na svim razinama.

P: (L) Dakle, unato? ?injenici da je Trump bio tako prijateljski raspoložen i uvijek se dodvoravao vojsci, oni ga stvarno i dalje nisu željeli ili voljeli jer nije bio ratni huška?. Je li to to?no?

O: Da.

P: (L) A visokopozicionirane face u vojsci su u suštini ratni huška?i.

O: Da

P: (Joe) Kad poja?aju vojne intervencije na svim razinama, je l’ mislite na to da se ne radi samo o stranim, ve? i doma?im?

O: Da.

P: (L) U redu. Ve? smo istaknuli da neprestano rade sami sebi na štetu. Sam kaos koji pokušavaju kontrolirati je kaos koji su stvorili svojim djelovanjem. Pa, to je kao u knjizi Politi?ka ponerologija: oni ne vjeruju da ne mogu raditi ono što odlu?e da žele raditi, te ne mogu vjerovati da se suo?avaju s otporom s kakvim se suo?avaju. Oni su poput nekoga u ku?i s 500 rupa na krovu u kišnoj oluji, koji juri s jednom kantom uokolo pokušavaju?i uhvatiti svudje gdje curi. Nisu u stanju iš?itavati povijest ili povijesne analize i iz toga izvu?i bilo kakvu korist.

(Joe) To s COVID-om o?ito je izravno povezano s gubitkom kontrole.

(L) Poanta COVID-a je gubitak kontrole.

O: Da.

P: (L) I oni koriste COVID za gotovo sve što žele.

O: Da.

P: (L) Pa, prije nego što se bacimo na temu Trumpa, ti neki ljudi su nam pisali. Oni sebe nazivaju Leo Network (Mreža Lavova, doslovan prijevod ako pretpostavimo da se Leo odnosi na horoskopski znak, op.prev.). Govorili su nešto o Donaldu Trumpu, kako je on vladar "donjeg svijeta" ili, drugim rije?ima, ovog svijeta, i nazivali su ga nekom vrstom trube (truba je trumpet u engl. izvorniku, op. prev.)...

(Joe) Trumpovi apokalipse (igra rije?ima na trube apokalipse, op. prev.). Trump, trube... apokalipse...

O: Pa, to je pomalo maštovito, zar ne? Me?utim, pronalazimo malo humora u izrazu: posljednji Trump ?e se oglasiti!

P: (L) Posljednji Trump ?e se oglasiti... I što onda?

O: ?ekajte i vidite! Ali ne biste li rekli da univerzalni sustav povrata ima smisla za humor?

P: (Artemis) Nisu li se neke države htjele odcijepiti od SAD-a?

O: Možda ?e se ozbiljno pozabaviti time što ?e dovesti do nekih previranja.

P: (Artemis) Tada ?e Trump postati predsjednikom novih SAD-a ili tako nešto...

O: Ne.

P: (Andromeda) Ipak, dobar pokušaj.

(L) Evo još jednog pitanja: Jesu li Trump i njegov tim uspjeli prikupiti vjerodostojne dokaze za izbornu prijevaru?

O: Da.

P: (L) Jesu li izbori namješteni na takav na?in da nije bilo dokaza za predo?iti?

O: Ne.

P: (L) Pa zašto onda ti dokazi nisu prevladali?

(Joe) Nije bilo saslušanja. Taj dio znamo. Nitko to nije htio dirnuti ni štapom.

O: Da.

P: (L) Dakle, nije moglo do?i do saslušanja. Unato? ?injenici da je Trump namještao sudove, svejedno nije moglo do?i do saslušanja. Pipci paralelnih struktura vlasti su sezali tako daleko. Što se dogodilo sa svim tim sucima i tako dalje, koje je Trump postavio, a koji su TREBALI pomo?i u rješavanju ove izborne prijevare...

O: Posjeti pripadnika paralelnih struktura vlasti.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, to je bilo donekle kao kad te posjete Ljudi u crnom i kažu: "Ovako ?e biti."

O: Da.

P: (Joe) Navodno su ti suci Vrhovnog suda razgovarali i netko ih je ?uo. O?ito su bili prili?no uzrujani, i jedan od njih, koji je bio za uvid u dokaze, je spomenuo Busha i Gorea, i da se to ve? doga?alo. Ali ostali su rekli, da, ali u slu?aju Busha i Gorea neredi nisu bili izgledni. Pa se pitam jesu li ti momci upozoreni da ne uzmu taj slu?aj zbog strašnih predvi?anja masovnih nemira kao rezultata Trumpovog poništavanja izbora. Nisu to htjeli imati na savjesti.

(Ark) Ali ne razumijem. Što je sprije?ilo Trumpa da objavi ove dokaze?

O: Kontrolni mehanizmi paralelnih struktura vlasti.

P: (L) Poprili?no dokaza je BILO objavljeno, ali onda su ga odstranili sa Twittera, Facebooka...

(Joe) Imali su vlastita saslušanja na kojima su ljudi svjedo?ili.

(Ark) Mislim, postoji masa na?ina da se to objavi!

(L) Ne kad imaš potpunu kontrolu nad medijima.

(Joe) Suština dokaza su izjave svjedoka, ali i forenzi?ki podaci glasa?kih strojeva. Bilo bi im potrebno dobiti puni pristup svim podacima.

(L) A blokiran im je bio pristup strojevima.

(Joe) Da, stopiran im je puni pristup. I nitko zapravo nije želio preuzeti taj slu?aj - barem nitko s autoritetom.

(L) Posvuda su ih opstruirali. Bio je to najnevjerojatniji prikaz o?ite prijevare... Bilo je šokantno.

(Joe) U suštini, prijevara se odnosila na na?in na koji su države brojale glasa?ke listi?e...

O: Vrlo je loša vibracija za sile tame preoteti u suprotnosti sa slobodnom voljom ve?ine.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, ?injenica da je ve?ina glasala ZA Trumpa, i nije mu dozvoljeno da postane predsjednik, i oni su to preoteli, zna?i da su preoteli protiv volje naroda. Mislim da to ima nekakvu energetsku implikaciju. O tome se nešto pri?alo u Ra materijalima.

(Pierre) Jednom si pitala koje je glavno univerzalno pravilo. Kasiopejci su rekli slobodna volja. Na nekoj razini, energetskoj ili informacijskoj, poštivanje slobodne volje životnih oblika je pravilo. Ako kršiš pravilo, izlažeš se nekim posljedicama ?ak i ako si visokopozicionirani 4D OPS.

(L) Drugim rije?ima, kozmi?ki gledano, sami su stali pred nišan!

O: Da.

P: (Joe) Ili ?e se to manifestirati kao potresi i tornada, i ubiti hrpu ljudi?

(L) Ljudi ?e se u sebi protiviti ovom preotimanju, pa ?e se to na neki na?in manifestirati izvana, samo još ne znamo kako. Pa, to je zanimljivo.

(Andromeda) Ne diraj univerzalna pravila.

(L) Kakva je šansa da ?e se ljudi koji se javno ne slažu oko glavnih pitanja poput COVID-a i restriktivnih mjera otvoreno ciljati i potencijalno zatvarati?

O: Jako velika.

P: (L) Ve? ih mi?u s Twittera, Facebooka i drugih društvenih mreža. Nešto poput željezne zavjese spušta se unutar SAD-a. To je zavjesa protiv bilo kakve istine ili informacija koje izlaze na vidjelo. Udruženje odvjetnika je zahtijevala da se Lin Wood podvrgne psihijatrijskom pregledu. Dakle, ako misliš druga?ije, izgubiš posao, ‘pregledaju’ te psihijatri na platnom spisku paralelnih struktura vlasti kako bi rekli da si lud, nakljukaju te lijekovima, gubiš dozvolu za prakticiranje medicine ako si lije?nik i kažeš bilo što što je u suprotnosti sa službenom verzijom COVID-a... Govorimo o najtežoj represiji koja je ikad bila obzirom da je prakti?ki globalna! Ovo je poput Staljina, zar ne?

(Chu) I ne radi se samo o SAD-u. Europa je ista.

(L) Prakti?no se radi o cijelom planetu.

(Joe) Uglavnom je na Zapadu. To je dobro pitanje. Zašto se u Europi i Americi i drugim zapadnim zemljama name?u tolike najja?e restriktivne mjere?

O: Oslabile su ih "dobra vremena" i "sloboda" koja dopušta procvat patologije.

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, kad imate stvarnu slobodu ...

(Joe) To slabi ljude, a stvara i klimu u kojoj se najpohlepniji takore?i mogu namiriti kad i kako ho?e. Oni koji su na vlasti postaju sve pohlepniji.

(Niall) Zna?i li to da ljudi, na primjer, u Isto?noj Aziji mogu izbje?i ve?i dio ovoga?

O: Djelomi?no.

P: (L) Rekao bih da su malo prekomjerno uravnoteženi u drugom smjeru. To je pravi problem. To je škakljivo pitanje koje se uvijek vra?a, iznova i iznova i iznova. Cikli?no je.

O: Još niste u potpunosti vidjeli koliko je to istina.

P: (Pierre) Rekli ste da je cikli?no. Dvije posljednje pojave u ovom ciklusu - govorim o kugama - je li to bila Crna kuga i prije toga Justinijanova kuga?

O: Ne.

P: (L) Pogledajte Prvi i Drugi svjetski rat. Premješta se s mjesta na mjesto. Pokušavate o tome razmišljati potpuno globalno. Kre?e se uokolo. Mislim da je tek sada uistinu globalno, i to zbog naših globalnih komunikacija i transporta. Ali ni u Justinijanovo doba ne možemo re?i da je sve bilo podvrgnuto...

O: Nisu sva mjesta pogo?ena u to vrijeme.

P: (Andromeda) Ali bit ?e ovaj put?

O: Blizu.

P: (L)U redu. Dušo, koje je bilo tvoje pitanje?

(Ark) Moje je pitanje da se u mom istraživanju, vezanom za rad koji pišem ve? godinu dana, pojavljuje matemati?ka struktura, asimetri?na matrica ili nešto sli?no. Vjerujem da je to važno, ali ne znam je li povezano s djelovanjem elektromagnetskog polja, gravitacijskog polja ili neke vrste informacijskog polja. Nemam pojma i želio bih da mi se natukne što radi ta stvar koja je tu i ne znam što radi?

(L) Dakle, pitaš je li informacijsko, gravitacijsko ili elektromagnetsko?

(Ark) Ili nešto drugo.

O: Elektromagnetizam strukturiran od strane informacija koje emitira gravitacija.

P: (Ark) U redu. [smijeh]

O: Idi dublje da bi pronašao sile strukturiranja.

P: (Ark) Mijau.

(Joe) U svim cjepivima, koja daju za Covid, ima li kakvih ?ipova ili...?

(Niall) Oni su odgovorili na to. Oni su to sami sugerirali bez da smo to pitali.

(Joe) Pa, to je bilo tada. Ima li ?ipova u bilo kojem od cjepiva koja daju?

O: Da.

P: (Joe) Koje? Pfizer?

O: Selektivno i specifi?no.

P: (Joe) A koja je svrha ovih ?ipova koji se primjenjuju selektivno?

O: Kontrola.

P: (Joe) Kontrola nad pojedincima?

O: Da.

P: (Joe) Kakvu kontrolu mogu posti?i pomo?u njih?

O: Pra?enje i ostalo.

P: (Joe) Mogu li utjecati na misli i ponašanje ljudi?

O: Ne misli, ve? fiziologiju.

P: (L) Dakle, njima nije potrebno nešto poput toga za kontrolu misli. Za to imaju druge stvari. Ali vjerojatno bi mogli tamo staviti nešto što bi moglo pokrenuti nešto što bi se pojavilo u vašem tijelu i stvorilo bolest, ili...

(Joe) Je li se to radi u svrhu eksperimentiranja da bi se to kasnije radilo na više ljudi?

O: Ne. Sirova kontrola.

P: (L) Nije potrebno eksperimentiranje. To su ve? odradili.

(Andromeda) Jesu li to ?ipovi kakve mi zamišljamo, poput ra?unalnih ?ipova? Ili je to viša tehnologija?

O: Nano.

P: (Joe) Postoji li nešto odre?eno vezano za ljude koje odaberu ili je slu?ajno?

O: Teško kontrolirati.

P: (L) O?ito, netko koga je lako kontrolirati bi samo, znate...

(Joe) Ali onda je moje sljede?e pitanje kako oni odlu?uju kome je to potrebno...

(Niall) Možda to ovisi o tome što kažu na Facebooku? Oni koji su disidenti, njih se cilja ?ipom.

O: Znanje štiti. Pregledajte što ste nau?ili o "izvanzemaljskim" implantatima.

P: (Pierre) Ali tada nekontrolirani ne?e dobiti cjepivo. Oni ?e to odbiti.

O: Istina. Željno razmišljanje.

P: (L) Dakle, to je željno razmišljanje s njihove strane, da misle da mogu kontrolirati ljude koji se ne daju kontrolirati?

O: Da.

P: (Pierre) Oni ?e kontrolirati pojedince koji su ve? ovce.

O: Da.

P: (L) U redu. Ima li još pitanja?

(Artemis) Tko je stvorio ovu nanotehnologiju? Ljudi ili vanzemaljci, ili je nadahnuta od strane vanzemaljaca?

O: I jedno i drugo.

P: (Niall) Je li ovo s GameStopom više ili manje popularan pokret, ili djelo normalnih ljudi?

O: Uglavnom.

P: (Joe) Još jedno pitanje s foruma o Kanteku: Ve?ina ljudi op?enito drži da je pojas asteroida planet koji je eksplodirao. Problem je što u pojasu asteroida nema dovoljno materijala koji bi objasnio masu planeta. To je kao samo 2 ili 3% planeta. Tako su ljudi na forumu raspravljali o tome kako je mogu?e da je ostalo tako malo materijala. Gdje je nestalo ostalih 97% materijala?

O: Ve?i dio toga se dezintegrirao u prašinu i izba?en je iz Sun?evog sustava.

P: (Joe) Netko je tako?er izra?unao koli?inu energije oslobo?ene eksplozijom planeta i trebala je imati katastrofalne u?inke na ve?inu ostalih planeta Sun?evog sustava...

O: Jest.

P: (Joe) U redu.

(Artemis) Što je sa Zemljom? Postoji li nešto što danas možemo vidjeti kao posljedicu eksplozije Kanteka?

O: Da

P: (Artemis) Što?

(L) Ne želim prolaziti kroz popis toga! To ?e potrajati dugo. Postoji mnogo kratera. Ako prou?ite dokaze... Postoji mnogo dokaza - ?ak i genetski dokazi. Problem s kraterima na Zemlji je taj što se obi?no zalije?e zbog kretanja tektonskih plo?a, vremena, erozije itd.

(Joe) U svakom slu?aju, ovo bi bio energetski u?inak - više poput udarnog vala. Ako se ve?i dio pretvorio u prašinu, ne bi bombardirao Zemlju u fizi?kom smislu. To bi više bio udarni val energije.

O: Tako?er je bio usmjeren zbog brzine i smjera orbite i rotacije planeta.

P: (L) Dakle, ne možete samo izra?unati nešto za objekt koji mirno sjedi. Morali su postojati i u?inci uzrokovani drugim planetima poput divovskih plinovitih planeta. Imali bi gravitacijske u?inke na sve što se doga?alo. To je tako složen sustav da je teško za njega izra?unati.

(Pierre) Pogotovo planet o kojem ne znamo puno. O srodnoj temi: Jesu li brazde na Malti uzrokovane izbojem s tla na tlo?

O: Da.

P: (Pierre) O interakciji izme?u nas i informacijskog polja ... Želio sam znati djeluje li DNA u osnovi zbog svog spiralnog oblika kao poja?alo i univerzalna antena, dok proteini djeluju kao specifikator informacija dobivenih zbog njihovog geometrijskog oblika? DNA poja?alo, protein kaže na koju FM stanicu se uga?ate?

O: Da.

P: (Pierre) Kad smo prije nekoliko mjeseci pitali za sljede?u veliku ekonomsku krizu, rekli su da ?e ona zapo?eti kao i obi?no s izmišljenom krizom, ali da ?e izmaknuti kontroli. Pitao sam se ho?e li ovaj obrazac biti istodoban sa trenutnom sanitarnom situacijom? Lažna pandemija, lažna ekonomska kriza, a onda prava pandemija i stvarna ekonomska kriza?

O: Svakako. To je osnovno, dragi Pierre! (poigravanje s frazom koju je koristio Sherlock Holmes, op. prev.)

P: (Pierre) Meni nije meni. Zadnje...

(L) Ovdje sam da služim! [smijeh]

(Pierre) U prethodnim sesijama ste rekli da je kod homeopatskih lijekova ja?i u?inak što je ve?e razrje?enje. Možete li objasniti zašto ga ve?e razrje?ivanje ?ini snažnijim?

(L) Ne biste li mogli postaviti pitanje s odgovorom “Da” ili “Ne”? [smijeh]

O: Struktura vode je dovoljno dobra.

P: (Niall) Ho?e li mo?nici (powers that be u engl. Izvorniku, op. prev.) ugasiti internet?

O: Pokušat ?e ograni?iti, ali i sami previše ovise o tome.

P: (L) Previše ga koriste ZA kontrolu. Ne mogu ga isklju?iti!

(Chu) Ljudi bi se mogli zapravo me?usobno družiti umjesto da po cijele dane bulje u svoje ekrane.

(Artemis) Oxajil je htjela da pitam za njezinu macu. Htjela sam pitati postoji li nešto što biste mogli re?i o njezinoj maci, što bi moglo pomo?i Oxajilu?

O: Kitty je sada stražar.

P: (L) Dakle, njezina je maca postala stražar u astralnom carstvu?

O: Da.

P: (L) Htjela sam pitati vezano za našu malu epizodu nestalog vremena danas. Je li se može pridodati kakav zna?aj ovoj epizodi nestalog vremena koju smo imali ranije ove ve?eri?

O: Greška u matrici.

P: (L) Dakle, greška u matrici... Zna?i li to da je došlo do neke promjene programa?

O: Da.

P: (L) A što je uzrokovalo promjenu ovog programa?

O: Ti.

P: (Artemis) O bože! Što si u?inila, mama?! Što si U?INILA?! Opet si zbrljala vremensku liniju! [smijeh]

(Chu) Prestani organizirati svoju sobu !! [smijeh]

(L) Je li novi program bolji? Ho?e li mi se više svidjeti?

O: Da.

P: (Joe) Imam još jedno posljednje pitanje. Prije nekoliko mjeseci razgovarali smo o izjašnjavanju protiv stvari koje se doga?aju. Savjetovali su strateško zatvaranje do maksimuma. A mi jednostavno... uop?e nismo obra?ali pažnju na to. [smijeh] Samo se pitam postoji li opasnost za nas posebno zbog na?ina na koji ukazujemo na to što se doga?a? Ili smo u opasnosti? Jedna korist o kojoj sam oduvijek razmišljao jest da smo u Francuskoj, ali pišemo na engleskom za Anglosferu. Zapravo ne razgovaramo na francuskom o onome što se doga?a u Francuskoj.

(Chu) Pa, mi imamo francuski SOTT, a oni pljuju...

O: Malo se stišajte i više koristite aluzije.

P: (Joe) Dakle, trebao bih napisati nešto poput: „Nije li neobi?no kakve se stvari ovako doga?aju? Pomalo ?udno! Mislim da bi moglo biti nešto ?udno u onome što vlade rade. Možda ?ine veliku pogrešku. Što misliš?" [smijeh]

(L) U redu. Postoji li nešto za što bismo trebali? Ili bilo koja završna rije??

(Andromeda) Rije?i mudrosti?

O: U trenutku biste trebali bolje razumjeti frazu "uživajte u predstavi". U?inite to. Pozdrav.


KRAJ SESIJE

(Joe) Nema se u puno ?emu uživati. Bolno je.

(Chu) Problem je u tome što su emisije kratke. Gledate sat ili dva, isklju?ite televizor i gotovo je. Ova emisija trajat ?e GODINAMA!

(Pierre) A u tim emisijama ima vojvoda i vojvotkinja. Zabavniji su. ?ini se da prava emisija nema nijednog vojvodu...

(L) Jedino što mogu re?i o tome je da iz toga u?imo. U odre?enom trenutku stignete kamo... Ne znam, više se distancirate jer možete podnijeti samo odre?enu dozu boli. To je poput fizi?ke boli: u odre?enom trenutku nešto se isklju?i kad imate fizi?ku bol, pa prestane. Ili to prestanete osje?ati jer vaš mozak prestaje prenositi signale, ili se onesvijestite, ili se NEŠTO dogodi. [smijeh]

(Joe) To je kao da gledaš usporeno prometnu nesre?u vlaka. Dugo biste mogli misliti da ?ete oglasiti alarm i sprije?iti najgore što ?e se dogoditi. Ali u nekom trenutku shvatite da nitko ne sluša i to ?e se ionako dogoditi. U tom trenutku morate shvatiti da ne možete ništa u?initi. I vidite da se to doga?a tijekom dužeg vremenskog razdoblja, pa u odre?enom smislu postanete pomalo anestezirani protiv toga. Ne možete nastaviti biti pod stresom zbog toga i preživjeti.

(Andromeda) Ili ?ak biti šokiran zbog toga.

(L) Kad sve uzmete u perspektivi, svu bol i patnju sa svake strane svih razli?itih skupina ljudi kroz povijest, a zatim o obešte?enje koje dolazi ovoj ili onoj skupini... I naravno, prosje?na osoba bi pomislila: "Pa, oni ljudi koji su po?inili ta djela nisu oni koji pate, zato što su umrli, i njihova djeca pate." Pa, to potpuno izostavlja ideju reinkarnacije, da se ljudi opet vrate i nadokna?uju. Sje?am se kad smo pitali nešto o Atlantidi i Kasiopejci su rekli da Atlanti?ani ponavljaju svoj pokušaj da kontroliraju cijeli svijet.

(Pierre) Motiv je sli?an. Posljednje uništenje Atlantide bilo je ...

(L) Radilo se o mo?i. Jednom smo pitali jesu li crnci u Africi imali ikad visoku civilizaciju. Oni su rekli da. Pitala sam što se s tim dogodilo, a oni su rekli da su bili okrutni gospodari, i da je njihova civilizacija uništena, i da su svedeni na goli opstanak u džunglama ili savanama, ili što ve?, kao posljedicu toga. Dakle... Mo? nekome dolazi, a zatim mu se oduzima. Odlazi drugome i oduzima se. Iznova i iznova. Slu?ajno smo ovdje u mjestu i vremenu u kojem puno stvari kulminira u jednoj to?ki naše povijesti. A Kasiopejci su rekli da je to zato što je to zatvaranje Velikog ciklusa od 309 000 godina ili nešto sli?no. Dakle, SVE male niti koje su ostale visjeti i sve razli?ite skupine koje zaslužuju kaznu... I pretpostavljam da ?e Britanci to STVARNO dobiti zbog cijelog svog carstva... O moj bože. Ja sam ta koja se javljam! Moja DNK kaže da sam 85% britanskog, škotskog i irskog porijekla. Pa... Kako znam da nisam bila jedan od onih glavešina koji su gradili carstvo u Indiji, ili Maleziji, ili kolonijama u Americi. I naravno, ?ak ni ne možete biti sasvim mekani i suosje?ajni prema ameri?kim uro?enicima. Što su ?inili? Vjerojatno su bili Atlanti?ani. To je bila njihova kazna: da ih nadvladaju europski osvaja?i.

(Niall) Što su Irci ikome u?inili? [smijeh]

(L) Ne znamo.

(Joe) Trenutni su infiltrirani. Svi na vlasti su miješanci. Laura, bila si vojvoda ili vojvotkinja od Tinklebottoma... Vojvoda od Whibbleswortha ... Neko smiješno englesko ime. Platit ?eš!

(Pierre) Uzimaju?i u obzir ovu povijesnu distancu, ne identificiraš se kao takva.

(Joe) Onda bi trebao skinuti tu francusku zastavu u radionici. [smijeh]

(L) Pa, šalu na stranu, mislim da je poanta da nas se iskušava kako bi stvari promatrali više iz kozmi?ke perspektive. Što su Kasiopejci jednom rekli? Ne trebaju se prijaviti osobe fokusirane na tijelo. Ako ste fokusirani na tijelo, to zna?i da ste zapeli u svom 3D razmišljanju. Pozvani smo da se uzdignemo iznad toga i u osnovi uživamo u predstavi jer vidimo VELIKI povijesni niz doga?aja koji se odvijaju pred našim o?ima.

(PoB) Možemo li promijeniti kanal?

(Niall) Samo ako promijenite proteine!

(Joe) Vrlo dobar na?in da se prestanete poistovje?ivati s 3d stvarnoš?u jest da SVE ode k vragu! Tko se želi identificirati s ne?im što je klaunovska predstava, znate?

(Andromeda) A što to jest!

(L) Fascinantno je, moram priznati!


KRAJ