Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2017-10-14

 




Datum sesije: 14.10.2017.

Laura, Andromeda i Artemis za plo?om

Pierre, Joe, Chu, Ark, Mikey, Scottie, Niall, Opal the Majesticat, Noko the Wonderdog, Princess Leia

P: (Laura (L)) Danas je 14. listopad 2017. [Pregled prisutnih] Uglavnom, evo nas.

O: Dobra ve?er, kinder (djeca na njema?kom, op. prev.)! Zillineaea iz kasiopejske obitelji.

P: (L) Okej. Nemamo nekakva prikladna pitanja.

(Ark) ?udne stvari su se doga?ale… Bilo je nekoliko doga?aja u zadnje vrijeme, u posljednjih deset dana, tako nešto, koji su bili pomalo neuobi?ajeni. Meni su se ponekad ?inili misterioznim, poput nestajanja stvari… kao u druga?iju stvarnost ili tako nešto. I onda se naša ma?ka nekako popela na drvo i nismo je našli cijeli dan. Pa, naposljetku smo ju našli na drvetu. ?uli smo tutnjavu, eksplozije; kidanje elektri?nih vodova zbog iskapanja; Cherie se ozlijedila; paun se razbolio. Zna?i, ništa zbilja grozno se nije dogodilo, ali se moglo dogoditi. Dakle, pitanje je: može li se ovom slijedu doga?aja pridati neko zna?enje kojeg bi trebali biti svjesni?

O: Op?e kaoti?ne energije tranzicije utje?u na okoliš na brojne na?ine. Stvorovi ?esto stoga pate. Ide vam dobro vezano za pažnju i oprez.

P: (L) Spomenuli ste rije? „tranzicija“… O kakvoj vrsti tranzicije pri?amo u ovom slu?aju?

O: Planetarno kretanje kroz prostorno-vremensko podru?je granice stvarnosti.

P: (Joe) Naletili smo na neke turbulencije lete?i kroz svemir.

(Artemis) Kao kad pora?aš i glava iza?e van?

(L) Ne razumijem...

(Artemis) Da li je nešto poput toga?

O: Ne baš. Prije se radi o rastvaranju nakon kojeg slijedi preoblikovanje.

P: (L) Zna?i, to je kao da se nešto rastvara. Jednom kada se sve rastvori u otopini, i sve se kaoti?no pomiješa, onda ?e se otopina rasplinuti i rastvorene supstance ?e se nataložiti. Da li je to bliže?

O: Bliže.

P: (L) Zna?i, nalazimo se unutar vremenskog razdoblja u kojem energije oko nas u suštini rastvaraju stvari. Da li se o tome radi?

O: Blizu. Ako su podložne tome. Ostale stvari su u krutom stanju i iskušavaju jedino eksterno kaos kojim su okružene.

P: (L) Zna?i, to je možda povezano s time kako se neki ljudi dezintegriraju. Donekle se to svodi na: ho?e li te Val poklopiti, ili ?eš njime surfati?

O: Da.

P: (L) Rastvaraju se oni koje koje Val poklopi. Oni koji jašu Val ili njime surfaju… I to utje?e na naše stvorove i stvari oko nas, ali zbog njihove interakcije s nama, možemo ih sa sobom povu?i na vrh Vala. Da li je to tako?

O: Da.

P: (Artemis) Ali interesantno je kako je to najviše djelovalo upravo na Cherie i Opal.

(L) Moji posebni stvorovi.

(Andromeda) Cherie, Opal, ali onda tako?er i Penelopa. I gosn. Paun. I vrapci.

(L) Gosn. Paun je moj stvor. Zašto su baš moji posebni stvorovi – moj pas, moja ma?ka, moj paun – pogo?eni?

O: Efekt le?e (Gravitacijska le?a je pojava pri kojoj se svjetlost (energija), kad prolazi pored neke mase (masivnog objekta), savija i ne putuje više "pravocrtno", op. prev.).

P: (Artemis) Što to zna?i?

O: „Agenti“ pokušavaju fokusirati energije okoliša na tebe.

P: (Pierre) Zna?i, doga?a se to da se te promjene odnose na te kaoti?ne energije iz okoliša. I neki agenti pokušavaju preusmjeriti te uznemiruju?e kaoti?ne energije na tebe. Efekt le?e zna?i ne samo da ?e utjecati na tebe, nego ?e utjecati na bilo kojeg stvora – ljudskog i neljudskog – koji je u tvojoj blizini.

(Andromeda) Ili možda snose posljedice, najve?im dijelom.

O: Da.

P: (Artemis) To bi objasnilo zašto je u Castelsarrasinu sve lu?e. Ljudi su jako ludi u zadnje vrijeme. Jako su agresivni.

(L) Zna?i, ?ak i regija osje?a posljedice?

O: Da.

P: (L) Zato nigdje ne idem. Ostajem kod ku?e!

(Ark) Da li sam i ja jedan od tih stvorova?

O: Ne!

P: (L) Pa, mogu postaviti pitanjce prije nego što ti preuzmeš, Joe?

(Joe) Ne?u preuzeti. Imam samo nekoliko pitanja. No samo naprijed.

(L) Nedavno sam ?itala knjigu koju je napisaoR.G. Collingwood, The Idea of History, koja je, recimo, filozofija povijesti i misli. I onda se njegova glavna, recimo, filozofija zove Speculum Mentis. Više se radi samo o ?istoj filozofiji. Iznenadilo me što je prezentirao kudikamo interesantniju interpretaciju stvarnosti, u smislu materijalnog svijeta u odnosu na svijet misli, informacija u odnosu na materiju, na na?in koji gotovo da je sli?an Gurdjieffu, osim što je Collingwoodova bolja i više dosljedna samoj sebi.

Nakon što sam pro?itala tu knjigu, pro?itala sam to hermeneuti?ko preispitivanje Gurdjieffovog rada, koje je na neki na?in bilo prili?no uznemiruju?e. S jedne strane, mogla sam donekle razumjeti Gurdjieffa, no s druge strane knjiga je jako uznemiruju?a – naro?ito jer sam upravo prije toga pro?itala otprilike polovicu jedne druge knjige koja je napisana s namjerom, recimo, da se Gurdjieffa rasturi. Nisam tu završila jer sam bila tako nasekirana na pokušaje tog lika da omalovaži Gurdjieffa, ili se meni barem tako ?inilo. Pa sam ju prestala ?itati.
Unato? tome, ta knjiga koju nisam pro?itala iznosi sve te ?injenice u okviru svih tih kontroverzi vezanih za život Gurdjieffa, ?injenice da su razni ljudi išli istraživati brojne njegove tvrdnje, i tako dalje, i, u suštini, ništa što je on ikada napisao – na primjer, u Susretima s izuzetnim ljudima, ili ono što je rekao ljudima o svojoj prošlosti – nije nikako moglo biti istina; ili ako je bila istina, radilo se o mrvicama istine tu i tamo; i kona?ni rezultat je da je u suštini njegov ?itav život bio laž!

Meni je to bilo užasno mu?no jer mi se jednostavno ?inilo da nešto temeljeno na tako puno laži, ?ak i ako ga ljudi idu pravdati tvrde?i da je pokušavao napraviti ispravnu stvar, i da je imao konkretnu svrhu, i da je manevrirao ljudima, ili štogod, za njihovo vlastito dobro, ?injenica je da je ispri?ao TAKO PUNO LAŽI ?ak i najbližim ljudima kojima se povjeravao. Zna?i, kako nešto temeljeno na tako puno laži može poslužiti kao temelj drugim ljudima da nadogra?uju Rad. To je jedan dio mog pitanja.

A što se ti?e drugog dijela, ne samo da su njegov život, njegova djela i njegova navodna potraga bili laž u smislu kako ih je on opisivao, ali ispada da je štošta što je on prezentirao kao svoja u?enja, da ih je manje-više izmislio, iako je tvrdio da se radi o drevnim u?enjima. Ho?u re?i, na primjer, eneagram i vodikov sustav, i tako dalje, i tako bliže. Ono što me iznenadilo, nakon što sam pro?itala Collingwooda, jest što se Gurdjieff dao uhvatiti u tu zamku o kojoj Collingwood piše: zamka znanstvene misli koja je prevladavala u konkretno tom povijesnom trenutku.

Nije da znanstvena misao nije bila to?na, ili da znanost nije napredovala, nego da ju Gurdjieff nije u potpunosti razumio, i upleo se u to, i pokušao napraviti tzv. „znanstveni“ sustav. Imao je svoj znanstveni eneagram, i svoju znanstvenu tablicu vodika, i svoje tzv. znanstvene vježbe za razvoj samoga sebe za koje su svi tvrdili da se radi o drevnom u?enju koje je sa sobom donosio pri povratku sa svojih avantura. A isklju?ivo se radilo o Gurdjieffu koji je eksperimentirao na ljudima na osnovu zbilja iskrivljenog pogleda na svijet, ili kozmos, i stvarnost.

To, u odre?enom smislu, objašnjava zašto njegova... Kako da to sro?im? To objašnjava zašto su njegove grupe tako jalove. One su jalove. Ne može ih se ?uti da pri?aju o ne?emu što ?e zbilja poboljšati makar njihove vlastite živote. Sjede i održavaju te sastanke, i tihi su, i navodno prou?avaju sami sebe; vježbaju pokrete i tako dalje. I ne postižu ništa, ako se da suditi prema primjeru Williama Patricka Pattersona. I društvo nema nikakve koristi od njih. Osoba koja dosegne nekakvo prosvijetljenje ili razvoj – ako to ne dijeli ili radi nešto prema ljudima oko sebe, ili ?ovje?anstvu, ili svemiru, jednostavno bude dobar radnik za svemir na koji god na?in je to za njega mogu?e – onda u ?emu je smisao? Radi se o jalovom sustavu!

Zna?i, obzirom na to sve što sam navela, jednom ste rekli da je Gurdjieffov sustav eneagrama nekih 50% to?an. Da li se itko toga sje?a?

(Andromeda) Ne sje?am se to?no, ali znam o ?emu pri?aš.

(L) Zna?i, zanima me u kojem smislu je eneagram korisno sredstvo?

O: ?ak i laži sadrže mrvicu istine. Gurdjieff je koristio svoju maštu i spiritiste kako bi konstruirao svoj sustav. U projektu takve vrste, nije neuobi?ajeno dobiti nešto istine. Ina?e ne bi uop?e imalo smisla! Sustav eneagrama je dovoljno precizan za sustave tre?eg denziteta bez inputa od strane svijesti.

P: (Joe) Bez inputa svijesti od strane ljudi, ili… Jednostavno procijenjivanje nekoga.

(L) Zna?i, eneagram je donekle na?in na koji funkcionira mehani?ki sustav.

(Joe) Bez inputa od strane osobe, i bez inputa od strane ljudi koji bi mogli poznavati osobu…

(L) Mislim da pri?aju o tome kako je eneagram sustav tre?eg denziteta.

(Joe) Okej.

(Pierre) Eneagram, kako ga u kona?nici definiraju Kasiopejci, je sli?an cijeloj kozmogoniji koju je razvio Gurdjieff, toj mehanisti?koj kozmogoniji. Ona sadrži dva važna nedostatka. Prvo, sve se svodi na mehaniku. Više nema duše, svijesti, ili duha. Plus, njegovim na?inom pokušaja širenja znanja krši se slobodna volja. Od presudne važnosti je ne hipnotizirati ljude bez njihovog informiranog pristanka, i nije poštovao slobodnu volju svojih sljedbenika.

(L) Zna?i, Gurdjieff je smatrao kako ljudski život postoji kako bi hranio kozmos, da živu?i sustavi postoje kako bi hranili Njegovo „Svestvo“ ili štogod… veliki kozmi?ki ciklus ili sustav. Da li se o tome radi?

O: Ne!

P: (L) I pretpostavljam da, obzirom da ste nam ve? rekli da svemir postoji jer je on škola i slobodna volja je najvažniji zakon, i u?enje i rast su svrha, ne?emo ništa poremetiti ako ponovno postavimo ta pitanja; no zašto bi Gurdjieff rekao tako nešto?

O: Promatrao je život i materijalisti?ka interpretacija je bila ta koju je stavio na ono što je percipirao. No, kao što smo objasnili, takve stvari odražavaju narav 4D OPS i njegovu potrebu da preživi u odnosu na vlastitu opadaju?u narav. Djeluje kao katalizator za rast na razini tre?eg denziteta.

P: (L) Zna?i, želite re?i da je Gurdjieff promatrao kakav je život, i svu tu ludost i manipulacije, i kako ljudi zapo?inju ratove i ubijaju jedni druge, i povre?uju jedni druge, pa bol, patnju i bijedu, i mislio je da je sve osmišljeno kao veliki sustav hranjenja za Veliki sun?ev apsolut, dok je zapravo samo percipirao manipulacije naše stvarnosti od strane 4D OPS-a koje djeluju kao sredstvo za naš rast. Da li je to ono što želite re?i?

O: Da.

P: (Joe) Zna?i, gledao je na život objektivno, ali jednostavno nije to vidio u kontekstu kao sredstva za rast (ili u odnosu na druge denzitete).

(Andromeda) Da.

(Pierre) I nije to pripisao pravim autorima, jer zapravo na po?etku Tamdgidijeve knjige pri?a o Velikom apsolutu i kreaciji, Velikom prasku. I spominje kako je prije Velikog praska, Veliki apsolut postao svjestan – gotovo identi?no što su sad Kasiopejci rekli - svoje opadaju?e naravi zbog te vrste entropije. I kako bi se suprotstavio tim silama...

(L) I u suštini ono što je on opisivao kao Veliki sun?ev apsolut je zbilja bila samo narav 4D OPS u svojoj interakciji sa Zemljom i ?ovje?anstvom.

(Pierre) Da.

(L) Opadaju?a narav.

(Pierre) To je gotovo identi?no što Gurdjieff koristi.

(Joe) I ono što je vidio… njegovo rješenje… nije to vidio kao priliku za rast ili u?enje. Zbilja nije imao izlaz iz te situacije, zar ne; ne predlaže definitivnu alternativu ili druga?iji na?in percipiranja stvarnosti?

(L) Njegovo rješenje je da se ljudsko bi?e oblikuje (crystallize u engl. izvorniku, op. prev).

(Joe) Tako je.

(L) I postane suputnik Velikog sun?evog apsoluta, je l'?

(Joe) Kako barem ne bi bio izložen proždrljivosti svemira koji konzumira… možeš mu pobje?i. Ali na ?emu si onda? Koja je onda tvoja funkcija? Da li si onda njegov dio? Jednostavno se uspneš više na hijerarhijskoj ljestvici ili tako nešto?

(L) Da. I onda tako?er imamo…

(Joe) Nije li Gurdjieff dao razlog za rad na samome sebi?

(L) Pa, njegov na?in rada na samom sebi nije dinami?an. Jako je stati?an i mehani?ki. Vjerojatno funkcionira za… I kao što sam rekla, Gurdjieff grupe su jalove!

(Joe) Tako je.

(L) Ho?u re?i, O__ je išao posvuda i uspostavljao kontakt s razli?itim grupama širom svijeta, i ispitivao ih. Nitko od njih, ?ini se, nije bio ni blizu tome da bude svjestan hiperdimenzionalnih stvarnosti. Nitko od njih, ?ini se, nije imao NIKAKVU društvenu savjest ili osje?aj za davanje ili dijeljenje s drugima, odgovornost prema svemiru, uop?e! Kao da rad u Gurdjieffovoj grupi to uništava. Osmišljene su da to unište.

(Joe) I to je dio Gurdjieffovog u?enja.

(L) Ne, nije! To je u?inak koji ima…

(Pierre) Ono malo suosje?anja i savjesti što ljudi imaju, to se uništava kad im se ta isklju?ivo materijalisti?ka paradigma nametne, ta predodžba da ?e ih svemir naposljetku pojesti. I onda više ne postoji to davanje i dijeljenje s drugima, i odgovornost prema svemiru. Više nije bitno.

(Mikey) Koliko Gurdjieffovog u?enja je poteklo od spiritista u odnosu na prijenos tradicija?

O: 83 posto

P: (Andromeda) To je puno.

(Joe) 83 posto od spiritista koje uop?e nije bio u stanju kontrolirati.

(Chu) Ali ako je mislio da je sve materijalno, kako je mogao vjerovati u spiritiste?

(L) Jer si navodno mogao u?i u um spiritista i oni bi bili u stanju percipirati materijalni svemir.

(Joe) Spajati se s višim istinama.

(L) Samo zato što je koristio spiritiste ne zna?i da je mislio da zbilja kontaktira duhovne stvarnosti. Mislio je da zna sve jer je navodno jednostavno istraživao podsvjesni um.

(Joe) Ho?u re?i, njegovo cijelo u?enje je o mehani?koj prirodi ?ovjeka, i kako ju nadi?i, je l'? Kako ovladati samim sobom, znate…

(L) Na mehani?ki na?in.

(Joe) Ali s kojom svrhom? Da se jdnostavno ne bude žrtvom životnih promjena i vlastite prirode, u suštini. Ali to je to, je l'? Jednostavno to nadi?eš, i onda…

(L) Da, pa, on pri?a o oblikovanju duše.

(Joe) Da.

(L) {Obra?aju?i se Kasiopejcima} Ve? ste rekli da sve duše postoje na po?etku, i da se duše ne stvaraju kako prolazi vrijeme. Pitali smo vezano za to prije nekog vremena, kada smo se raspitivali o Mihaelovim porukama, i tako dalje. I tako?er ste pri?ali o slu?ajevima kada postoje velike grupe duša, poput organskih portala ili štogod – grupe duša, duše životinja, i tako dalje, i tako bliže. Zna?i, u suštini, mi ve? donekle ovdje imamo sustav koji ste pojasnili, koji je dosta druga?iji od toga što je Gurdjieff predložio, a to je da ljudi RAZVIJAJU dušu. Radilo se o tome da ako je to nešto što nemaš, u trenutku kad si umro, umro si. I ako si samo djelomi?no oblikovan, pa onda odre?en broj dana nakon što si umro, to bi bilo pomalo kao da plutaš u nekom atmosferskom podru?ju, i onda ?ak taj dio tebe bi umro. To je donekle kako sam ja to shvatila ?itaju?i ovu knjigu. I mislim, zapravo, da je to djelomi?no iz nekog drevnog u?enja.

(Joe) To je ono što su Kasiopejci rekli o nekoj vrsti „skupine“ (pool u engl. izvorniku, op. prev.).

(L) Pa, jedna stvar je biti dio skupine – i dalje se radi o duši, ?ak i ako se radi o fragmentu ve?e duše – ali ovdje je Gurdjieff imao tu predodžbu da ne postoji duša kakvom je mi zamišljamo; dušu se mora „razvijati“ ili oblikovati u danom životu, ali ?ak i onda je materijalna.

(Mikey) Koji dijelovi Gurdjieffovih u?enja su još uvijek najkorisniji za ?itati?

O: Psihologija, do odre?ene granice.

P: (Joe) Možda bi trebali biti milosrdniji prema Gurdjieffu, znate? Jer na?in na koji je opisao mehani?ku prirodu ?ovjeka je jako dobar temelj na kojem se da izgraditi ono što ste ti i Kasiopejci napravili. Ono što su oni na to nadodali je u svakom slu?aju jako kompatibilno. Jako dobro je to razradio, i slaže se s masom stvari koje su Kasiopejci rekli. Radilo se o prvoj verziji, i Gurdjieff ju je mogao razraditi samo do odre?ene granice. Pretpostavljam da se ne može od nekog o?ekivati previše, je l' tako?

(L) Da.

(Chu) Što je Gurdjieff pokušavao posti?i?

O: Vlastito spasenje i vje?ni život.

P: (Joe) I da li je bio uspješan?

O: Ne prema vlastitim kriterijima. Zapravo se dosta iznenadio!

P: (Pierre) Da li je iznena?enje bilo to što je nakon umiranja, on…

(Joe) Da je bio u krivu vezano za masu stvari, da.

O: Da.

P: (Ark) Meni je on bio zbilja tragi?na li?nost, jer je bio pametan. Promatrao je stvari. Bio je toliko iznad svih tih ljudi da mu nitko NIJE bio od POMO?I jer…

(L) Nije mu bilo ravna.

(Ark) Da. No s druge strane, nije tražio pomo?, mislim… Mislio je da je iznad svih.

(L) On JEST bio iznad svih, ali zato što je znao da jest, izolirao se od pomo?i koju je možda mogao dobiti. Mreža drugih ljudi koji ti mogu dati povratnu informaciju, to je neprocjenjivo. To je ono što su nas Kasiopejci nau?ili.

(Joe) Pitam se… Njegova vlastita fiksacija na materijalizam i pogled na materijalni svemir kao na najvažniju stvar na svijetu… Ho?u re?i, to se pomalo odražavalo na njegov pristup životu. Pri?ala si o Idiotima u Parizu, i tome kako je jeo, i pretjerivao s hranom i alkoholom, i imao, u suštini, loše životne navike, što je vjerojatno uzrokovalo ranu smrt. Ekstremni su bili opisi gozbi koje je znao prire?ivati, samo bi jeo, i jeo, i jeo…

(L) To je bilo kontradiktorno svemu tome skupa: da moraš u?iti o svom stroju kako bi se o njemu brinuo kako spada, kako bi mogao živjeti dovoljno dugo da bi bio u stanju imati dovoljno vremena da shvatiš nešto i radiš na sebi.

(Joe) Ali kako to da nije vidio negativne zdravstvene posljedice koje je imao zbog na?ina na koji je jeo?

(Pierre) On si je mislio da je iznad toga. (Mislio je da je oblikovan i da može raditi što ho?e.)

(L) Mislim da je mislio da… Pa, to je pomalo kao s Edgarom Cayceom. On je, tako?er, umro relativno rano, a o?itavao je zdravstvena stanja svih tih ljudi, ali nije to primjenjivao na sebe.

(Artemis) Zna?i, da li je Gurdjieff bio depresivan?

(L) Ne mislim da je bio depresivan.

(Artemis) Ili nesretan?

(L) Ne, ali jednostavno je jeo še?er k'o da je jedina stvar na svijetu.

(Pierre) I pio alkohol.

(L) Vino, Armagnac!

(Pierre) Vozio k'o lu?ak.

(L) Ostajao je do kasno budan, nikad nije spavao… E da, kad smo kod toga! Smatrao je spavanje potpunim gubitkom vremena, a znamo da se tijekom spavanja duša iznova puni. Smatrao je da su snovi znak da je nešto pošlo po zlu, a znamo da su snovi važni. Da, snovi se mogu koristiti za negativno programiranje, kao putem 4D OPS-a ili ?im god; ali tako?er znamo da su važni znakovi i signali. Mogu biti proro?anske naravi, mogu suštinski razotkrivati. Jungovska analiza demonstrira vrijednost snova.

(Niall) Snovi ti mogu re?i da nešto ne štima, i nije kao da oni sami po sebi ne štimaju.

(L) Da, ta divna jungovska istraživanja. To je trenutak kad uspostaviš kontakt s višim dijelom svoje duše ili grupe duša. Zna?i, Gurdjieff je PUNO toga zbilja pomiješao jer…

(Joe) Zbilja je dobro opisao ljudsko stanje, ali nije imao prikladan kontekstu u koji bi ga stavio. Duhovni kontekst.

(L) Pa, ajmo biti iskreni: nismo ni mi. Kad smo po?eli pri?ati s Kasiopejcima, postavljali bi takva glupa, neuka pitanja koja vuku na New Age i Madame Blavatsky.

(Artemis) Bila su simpati?na.

(L) Neugodno mi je sada kako sam bila tako glupa!

(Artemis) Oh, nemoj biti tako samokriti?na. Ja non-stop postavljam bezveze pitanja.

(Pierre) Znate, ako to stavite u kontekst 30-ih godina prošlog stolje?a… Gurdjieff usamljen, radi sve to što je radio, zapisuje sve te ideje koje je imao, sam… U tom kontekstu, radi se o nevjerojatnom postignu?u. Taj lik je genij.

(Joe) Da.

(Pierre) Ali možda je podlegao glavnoj prijetnji koja visi nad glavama genija: ego.

(Niall) Istovremeno, Collingwood je bio njegov suvremenik, i da je naletio na Collingwoodove radove, možda bi bio bolje informiran...

(Chu) Ali jeste primjetili da su Kasiopejci rekli da je pokušavao posti?i vlastito spasenje i vje?ni život. S tim stvarima o hipnotiziranju drugih ljudi i ostalim stvarima, ?ini se da nisu prisutni altruisti?ki motivi. Vlastito spasenje, ali po kojoj cijeni za druge ljude?

(L) Bio je izravan oko toga da se radi o eksperimentiranju, ali da ?e ljudi na kojima je eksperimentirao kao nuspojave njegovih ciljeva imati koristi. I rekao je to izravno u svojoj knjizi Vjesnik nadolaze?eg dobra.

(Pierre) I u pravu si, ali kad prigrliš materijalisti?ku paradigmu, svaki pojedinac je samo komad mesa. Ništa nas ne veže. Nema duše, nema duha, nema zajednice.

(Joe) Ali možda je bio žrtva vlastite analize upravo te mehani?ke prirode ljudskih bi?a. Jasno je vidio da su ljudi samo strojevi. Pa si je mislio, u redu, ti ljudi su izgubljeni, pa barem ako nešto napravim s njima, mogli bi imati koristi od toga. Ali nije mu bilo jasno da je u?enje lekcija glavni razlog za egzistenciju u tre?em denzitetu. U suštini, nije imao racionalnu kozmologiju.

(Pierre) Zajedno s lošim, eliminirao je i dobre stvari.

(Andromeda) ?ini mi se da se nije uspio prisiliti jer je bio pomalo usamljen.

(L) Da, i doživio je kao dijete, naravno, stvari koje su vjerojatno ostavile traga na njemu. To je ono što Tamdgidi sugerira.

O: Eneagram je koristan za razumijevanje strojeva.

P: (L) Zna?i, to ti pomaže da zbilja shvatiš mehani?ke programe. To JEST jako korisno za to. A što s njegovom tablicom vodika?

O: Bio je na pravom putu, no opet je rezultiralo materijalisti?kim oblikom. No imati ?ete više uspjeha interpretiraju?i „hranu“ kao podražaj živ?anog sustava i posljedi?no otpuštanje neurokemijskih spojeva i hormona. Radilo se zapravo o dosta pametnom opisu istih!

P: (L) Mislim da žele re?i da je Gurdjieff pokušavao objasniti kako vanjski doga?aji, i podražaji, i dojmovi, i tako dalje, i interakcije poput tjelesnih, ili seksualnih, ili putem hrane, ili ?ime god, dolaze i komuniciraju s tijelom, i uzrokuju da tijelo proizvodi neurokemijske spojeve i hormone koje onda mijenjaju tjelesno stanje. To može biti na razli?itim razinama. Može biti u fizi?kom smislu, može biti u emocionalnom smislu, može biti u mentalnom smislu, i mogu promijeniti emocionalno stanje, ili mentalno stanje, tako da ti vodici ili tzv. „hrana“ su u suštini njegov pokušaj da se opiše dinami?ka interakcija fiz?kih sustava sa svojim okolišem.

(Joe) I s nefizi?kim okolišem.

(L) Da. Jako ?esto je nematerijalno ono što utje?e na osobu. Postoje misli, i ideje, i duhovno, ili nematerijalne stvari, ali ?esto proizvode jako izražene fizi?ke u?inke na tijelo.

(Andromeda) Fizi?ke ili emocionalne.

(L) Pa, emocionalno je velikim dijelom fizi?ko; hormoni i neurokemijski spojevi.

(Ark) Mislim da to nije mogao sam izmisliti. Mislim da je nešto nau?io od jogija negdje.

(L) Pa, rekli su da je 80 posto sam izmislio i koriste?i spiritiste, pa preostaje odre?en postotak koji je došao od jogija i redovnika. Okej, pretpostavljam da je u ovom trenutku dosta govora o Gurdjieffu. Pretpostavljam da je vrijeme da Joe ima svoj trenutak jer on je ve?eras sazvao sastanak.

(Artemis) Joe, možeš se strpiti koju minutu?

(Joe) Aha.

(Artemis) Obzirom da ste govorili o snovima, željela sam pitati: sanjala sam da je netko pokušavao provaliti u našu ku?u. Kakva je to bila vizija, ili samo nešto simboli?ko, ili o ?emu se to radilo u tom snu?

O: Odražava pokušaje agenata da usmjere negativne energije kaosa.

P: (L) Da. Zna?i, trebali bi uvijek biti na oprezu, i svjesni, i obra?ati pozornost na te snove. I kada imamo takve snove, poja?ati pozornost, i biti budni i na oprezu.

O: Da, da, da!

P: (Artemis) Da li se isto može re?i za snove koje sam ja sanjala – i ne želim nikoga prestraviti – o dolasku ?avla?

O: Da.

P: (L) Pa, vani je LUDNICA, dušo! Tako je nevjerojatno suludo u ovom trenutku, da zbilja mora da prolazimo kroz granice stvarnosti. Ne može se nikako druga?ije objasniti što… Ho?u re?i, kao da je cijeli… Uop?e ne mogu… Uop?e ne želim ni pri?ati o tome u ovom trenutku…

(Andromeda) I gore je od ludnice...

(L) Da, gore je. Je... Da.

(Artemis) Da izostavimo kometar s ?avlom? Bojim se da ?e izbezumiti ljude.

(L) Ne.

(Joe) Ljudi možda imaju sli?ne snove.

(L) Da, drugi ljudi možda imaju druge sli?ne snove, tako?er. Okej, Joe, želiš pitati vezano za pucnjavu u Las Vegasu? Da li si jasno formulirao seriju pitanja koje ?eš postaviti?

(Joe) Samo jedno.

(L) Samo jedno? Okej. [smijeh]

(Joe) Da li je bilo više od jednog strijelca?

O: Da.

P: (Joe) Oh, pa to me navodi na još jedno pitanje! [smijeh] Koliko?

O: 3

P: (Joe) Koliko ih je bilo u hotelskoj sobi?

O: 2

P: (Joe) Da li je Paddock išta pucao, ili je ve? bio mrtav?

O: Mrtav.

P: (Joe) Bio je neki zaštitar koji se popeo na kat. Da li je taj zaštitar, Jesus Campos, pravi zaštitar?

O: Je i nije.

P: (L) Drugim rije?ima, zaposlen je kao zaštitar, iako nema dozvolu za to?

O: Da.

P: (Joe) No je li on jedan od zavjerenika?

O: Ne.

P: (Joe) Okej, zna?i on je budala koju su iskoristili, u odre?enom smislu. A zvuk bušenja koji je navodno ?uo u sobi, da li se radilo o tim strijelcima koji su unutar sobe bušili kako bi nezamije?eni pobjegli?

O: Da.

P: (Artemis) Zašto ponekad napišu „Da.“, a ponekad jednostavno odu na „Da“ na plo?i?

(L) Pojma nemam. Možda da nešto naglase.

(Joe) Gdje se nalazio tre?i strijelac? Dvojica su bili u sobi, i bio je još jedan strijelac. Gdje je on bio, otprilike?

O: Trianguliran.

P: (Joe) Okej.

(Niall) Ostale kockarnice u ulici...

(Joe) Koliko ljudi ukupno je bilo uklju?eno u ovu operaciju, u smislu izvidnica i...

O: 27

P: (Niall) Da li su neki od tih ljudi pucali vani ili u kockarnicama gdje je bilo pucnjave?

O: Da.

P: (Niall) Zna?i, to je puno ljudi...

(L) Mogu?e je da je ?ak bilo ljudi u gomili koji su pucali.

(Joe) Pa, ne, rekli su da je bilo tri strijelca... Pa... Da li je tre?i strijelac bio na tlu u gomili, ili je bio dalje iza?

O: Dalje iza, ali na tlu.

P: (Joe) I FBI i svi ti skupa ljudi su, naravno, bili itekako svjesni svega toga, i samo to zataškavaju, je l' tako?

O: Da.

P: (Joe) Taj lik iz FBI-a je takav ljigavac.

(Pierre) A tre?i strijelac je bio udaljen 250 metara od gomile?

O: Ne.

P: (Pierre) Ah... Koliko daleko?

O: 70 metara.

P: (Pierre) 70 metara. Vau...

(Niall) Spremnik za gorivo, je l' tako?

(Joe) Možemo odrediti.

(Pierre) U jednoj akusti?noj analizi je re?eno da se radi o 250.

(L) Mogu?e je da je lik na tlu koristio prigušiva?, tako?er. U redu, sad ste vi momci prošli kroz vaše jedno pitanje.

(Joe) Pa, nastavljaju odgovarati... [smijeh] Zna?i, bilo je dva strijelca u sobi. Da li je jedno od oružja u sobi bilo težeg kalibra, kao što smo naga?ali?

O: Da.

P: (Joe) U redu. To je sve. Gotovo.

(L) Da li je to to? Ima li još pitanja vezanih za DRUGE TEME?

(Joe) Zašto su to napravili? Da li je to samo još jedna od onih, „treba podsjetiti ljude zašto nas trebaju“?

O: Kaos.

P: (Joe) Pomalo se ?ini da su ostavili masu stvari... da im je promaklo u ovom slu?aju. Da li je...?

O: Kaos utje?e i na njih!

P: (Joe) Psihopati su poludili.

(Niall) Da. Da li je to?an javno objavljeni broj žrtava?

(L) Koji je broj žrtava?

(Niall) 59, plus preko 500 ranjenih.

(Joe) 58 mrtvih.

O: Skoro.

P: (L) Zna?i, mogu?e je da postoji još jedna ili dvije koje se ne spominju.

O: Da.

P: (Joe) Taj Paddock, žrtveno janje, bio je živ kad je došao u hotel. On je ubijen na dan pucnjave u hotelu?

O: Da.

P: (Joe) I upravo su mu um izmanipulirali agenti...?

O: Da.

P: (Joe) Okej. Hvala vam.

(L) U redu, umorna sam. Da li moramo saznati nešto što još nismo pitali?

O: Pozdrav.


KRAJ SESIJE

Preveo: Ivan Novak