Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2014-05-17
17.05.2014.

Laura i Andromeda za plo?om
Pierre, Perceval, Chu, Possibility of Being, Data, Scottie, Kniall, Mr. Scott, Alana

Pridružili se preko Skype-a:
Nicolas, Aleana, Horseofadifferentcolor

P: [uvod] (L) Pozdrav.

O: Pozdrav. Xopvila od Kasiopeje.

P: (L) U redu. Po?et ?u diskusiju sa onim što mi je na umu. Zapravo, to su dvije stvari. Prva je ta da je poslije prošle sesije puno ljudi diskutiralo na forumu temu o voluntiranju oko toga da se pomogne napraviti ovo, napraviti ono,... itd. Ovdje smo imali dojam u vezi informacije da osoba mora staviti drugu osobu na mjestu iza sebe kad ide stepeništem napretka, da se to direktno odnosi na rad... Da bi netko morao biti na ljestvama ili stepenicama, ili, takore?i, na nekom putu. Dakle, možete li to malo pojasniti? Da li ste mislili na to? Da li to zna?i netko tko treba pomo? i radi na sebi, itd.?

O: Više nego to, to zna?i ukupnu angažiranost u razmjeni energije kroz mrežu. Ako osoba ima koristi od truda drugih i ako nema vra?ene energije, stvorit ?e se blokade svih vrsta u njezinom životu.

P: (L) U redu, kad kažete: "Stvorit ?e se blokade svih vrsta u njezinom životu"... Blokade koje vrste?

O: Blokade ?e reflektirati ono što ta osoba nije u mogu?nosti dati. Ako osoba ne može biti iskrena, ona ?e iskusiti ljude u svojem životu koji nisu iskreni s njom. Ako osoba umanjuje tu?i trud, ona ?e otkriti da i drugi umanjuju njen trud. Ako želiš odblokirati izvjesno podru?je u svojem životu, onda nastoj dati ono što želiš ili trebaš primiti.

P: (L) Ali da li govorite to posebno za ljude koji sudjeluju u mreži ili op?enito bilo tko?

O: Bilo tko, ali dvostruko ja?e za one u mreži.

P: (L) U redu, da li ovo inspirira neka pitanja kod nekoga? Možete li smisliti još neko pitanje u vezi ove teme?

(Nicolas) Ovo djeluje i na forumu? Jer mi nismo baš u fizi?koj interakciji sa puno ljudi?

O: Postoji mnogo avenija me?usobne interakcije u mreži!!!

P: [diskusija o slovima i krivim slovkanjem] (L) Samo u slu?aju da se pitate što je, iz nekog razloga ve?eras zbrkano zapisujem slova iz nekog razloga.

(Andromeda) Umorna.

(L) Pa da. Pokušat ?emo se ovdje malo bolje sinhronizirati. Trebam još duhana. Dobro, dakle kažete da neznate kako se umrežiti i raditi bez da ste fizi?ki prisutni. I oni su rekli: "Postoji mnogo na?ina..." i pretpostavljam da se to odnosi na forum i da se daje i radi u obliku projekata, itd. Što god je mogu?e, u malim koracima makar trenutno. I onda to otvara vrata za direktniju interakciju sa drugima na "putu", mislim bar.

(Aleana) Što je sa našim svakodnevnim životima? Mislim, ?ak i kad samo razgovaramo u vezi zdravlja sa ljudima... Mislim, ne forsirati to sa njima, ali jednostavno staviti informacije svima na znanje i vidjeti kakav odaziv dobijete? Ili je to ograni?eno samo na forumu i radu koji možemo napraviti na  SOTT-u i na forumu?

O: Ovo drugo je vrlo važno radi balansiranja energije koju ste primili. Ali tako?er vi možete biti i proširena asistencija onima koji su oko vas, ako to oni traže.

P: (L) Još nešto? Još nešto u vezi ove teme?

(Chu) Ne, mislim da su rekli da ako nemaš poštovanja prema drugim ljudima ili da ih omalovažavaš ili sli?no, da to zna?i da ne primjenjuješ principe umreženja. Moraš imati strategiju.

(L) Pa da, vanjsko gledište i sve to.

(Chu) Da.

(L) U redu, još nešto u vezi toga?

O: Mnogo ljudi nije potpuno svjesno koli?ine truda koji je išao i ide u ovu mrežu. Iz tog razloga oni imaju tendenciju da ne vrednuju cijeloživotni rad koji ide u sadašnje fundamentalne lekcije vašeg realiteta. I ako ne vide vrijednost i ne vrate adekvatnu energiju, oni nailaze na blokade na svojim putevima.

P: (L) Dobro, to je dosta o tome. Mislim, ima li još nešto što bi rekli u vezi toga? Mislim, na neki na?in, shvatila sam to.

O: Odli?no! Ali ho?e li i ?itatelji "shvatiti"?

P: (L) Pa nemam pojma. Pretpostavljam da ?e skužiti i oni! U redu, idu?a stvar koja mi je na umu: danas popodne odgovarala sam na post na forumu, a post je bio u temi o Politi?koj ponerologiji. Kad sam odgovarala na post, odjednom mi je problem, koji mi je okupirao misli godinama, postao jasan. Odgovor je postao jasan. Problem je bio odnos komunizma, socijalizma i kapitalizma - koji je najbolji od njih? Jer sam odrasla u kapitalisti?kom sistemu i vidjela grozne stvari u vezi njega koje moraju prestati. Sada živim u državi u kojoj je sve ve?inom socijalisti?ke prirode i vidim mnoge probleme koji egzistiraju u socijalizmu. ?itala sam mnogo o komunisti?kim sistemima, i vidim da ono što se desilo u komunisti?kim zemljama nije ispalo baš dobro. Pro?itala sam mnogo o sociologiji i razumijem da bez nekog dijela komunizma ?ovjek iz davnog doba nebi preživio niti bi se razvio. Tu je problem kako je to postignuto u komunisti?kim zemljama. ?ak su i davni "Isusovi ljudi" prakticirali neku formu komunizma, iako su to današnji kapitalisti zaboravili. I tako, imala sam tu misao: "Koji dio od tih sistema sastaviti skupa da se napravi, takore?i skoro idealan, dobronamjerni sistem ekonomije i prava koji bi služili ?ovje?anstvu na najbolji na?in.

I odjednom mi sinulo da to ovisi o nivou. Pomislila sam na to da ono što trebate na nivou obitelji ili plemena - rekla bih više plemena jer je ono poput proširene obitelji, bliskih prijatelja, itd. i ljudi koji su vezani jedni za druge vezama prijateljstva i naklonosti - trebalo funkcionirati na komunisti?kim na?elima.

Idu?i nivo bi bila lokalna zajednica ili grad, koji bi trebali funkcionirati na kapitalisti?kom nivou. Priznajmo, postoje stvari na bazi kapitalizma koje su vrlo korisne. Ljudi mogu iza?i iz svojih domova i zara?ivati za svoj život pomo?u rada, tu mogu postojati du?ani, tvornice ili štogod što proizvodi proizvode koji su onda mijenjani, prodani ili kupljeni u drugim du?anima. Onda zajednice kupuju ili prodaju ili mijenjaju sve te stvari sa drugim zajednicama, uvoze, izvoze, itd. ?lanovi obitelji/plemena koji rade - zarade novac, donesu ga ku?i i podijele svima ravnomjerno. Nekoliko ?lanova obitelji može raditi i brinuti se za ?itavu obitelj, uklju?uju?i djecu, starije i nemo?ne.

I tako imamo komunizam na nivou obitelji ili plemena, kapitalizam na nivou zajednica gdje su one u me?usobnoj interakciji, i onda na višem nivou vlade to bi trebao biti socijalizam jer on može izgra?ivati politi?ko tijelo. Ono bi trebalo biti tijelo koje sakuplja izvjesni iznos kapitala u formi poreza za zdravlje i malih doprinosa da se svima osigura besplatna voda, struja, ?isti zrak, zdravlje, da se izgrade ceste, zbrinjava otpad,... Drugim rije?ima, ako ti porezi idu vladi, onda bi ta vlada trebala pružiti te usluge svim zajednicama. A tako?er bi trebala i postojati lokalna policija koja bi se financirala iz tih sakupljenih poreza. Izgleda mi to da imamo tri razli?ita sistema koja djeluju na razli?itim nivoima - tri skale - mislim, da li netko vidi nešto u tome?

(Nicholas) Drago mi je da si to iznijela jer je i meni to bilo na umu izvjesno vrijeme. Kako na?i riješenje za društvo, jer tražimo na?in da organiziramo novi sistem. Zbilja sam sretan što si iznijela tu ideju na vidjelo, zvu?i prili?no interesantno.

(Chu) Jedini problem kojeg vidim je taj ako su neki klanovi ili plemena, ili neki iz njih, patološki... Dakle imate plemana koja su poštena, komunisti?ka, ali ako postoji patološko pleme sa kapitalisti?kim sistemom i onda ono pokuša uništiti druge?

(Perceval) Razgovarali smo o tome ranije, i rekli smo da nije bitno koji "zam" imate, jer ako imate u njima uklju?enu patologiju i psihopatiju, onda nema veze. To propada jer je korumpirano.

(L) To ?e pokvariti sve. O?ito, tu bi trebao postojati djelotvoran na?in na koji bi se patologija izbacivala iz tih plemena. Neko pleme bi uvidjelo da je neki patološki pojedinac u njihovoj grupi i oni bi to onda trebali riješit. Ali kao što je Chu rekla, ako je ?itavo pleme patološko onda bi ono moglo korumpirati stvari na kapitalisti?kom nivou, što je vrlo vjerojatno. Ali nekako sam pomislila da je to pametno rješenje i poslije je bilo smiješno kad sam razgovarala s Joe-m u vezi toga. "Znate, zaboga! Kako sam dobila odgovor koji je jednostavno usko?io u moju glavu dok sam pisala nešto?" To je bilo zbilja nevjerojatno.

O: Davno smo ve? rekli da "smo mi - vi u budu?nosti". Ta budu?nost se manifestira ja?e kao rezultat pove?ane frekvencije komunikacija. Po?eli ste se "podešavati" nekoliko sati prije nego sjednete i po?nete "razgovor". Tako?er budite svjesni da to pove?anje vremena komuniciranja produbljuje i proširuje vezu. Dodatno, "gosti" dodaju ekstra dimenziju i ja?aju mrežu po cijeloj planeti.

P: (Horseofadifferentcolor) Vidite, razgovarali smo o tome danas. Svatko od nas je zapisao ?itavu hrpu pitanja za sve. I kako smo ih zapisivali, neke stvari o kojima smo razmišljali godinama su postale potpuno jasne. I pitamo se da li smo na neki na?in sinhronizirani sa vama, ili je to nekako došlo od vas?

O: Ovo je primjer onoga na što smo mislili!!!

P: (L) Kažu da si upravo dao primjer onoga na što su mislili u prethodnom odgovoru, u vezi podešavanja neposredno prije sesije. Naga?am da to djeluje na sve, jer mi nastavljamo "rasti".

(Horseofadifferentcolor) Oh, u redu.

(Aleana) Bilo je to kao nekad davno, osje?ala sam se zbilja blokirano i nisam mogla pro?i kroz to. I jednostavno sam pustila da do?u osje?aji i onda odjednom sam to probila. Postala sam neke stvari na forum i to se ?inilo u redu. Osje?ala sam da to dolazi lako i da ?u pro?i kroz to. Dakle, neznam da li to njihova energija došla za pro?i ili je to više bilo poput: "U redu, osje?am ih, ali sada ja prolazim kroz to." Kao da sam morala dopustiti da emocija do?e, ili... Nisam sigurna da li je to ponešto od oboje, ili što je to bilo.

O: To ?e se sve ?eš?e dešavati i više onima koji sudjeluju u ovim komunikacijama. Nadajmo se samo da ?e ovaj trud dobiti odgovaraju?u vrijednost tako da se komunikacija može nastaviti!

P: (L) U redu. Sad, svi imate složena neka pitanja. Tako?er ste rekli da su ve? dani odgovori na neka od njih. Ima li još nekih koje bi pitali?

(Nicholas) Imam jedno. Kasiopejci su govorili o ideji da ?e prenositi kroz drugu konstelaciju zvijezda. Nemam pojma da li se to desilo ve?. Mislim da je to bio Lav ili nešto poput toga?

O: U procesu, ?ekajte za još!

P: (L) Mislim da "?ekajte za još" zna?i ?ekajte neku vrstu novosti ili informacija koje ?e to pojasniti. Ako se desila supernova ili nešto u, recimo, Lavu, to bi moglo utjecati na njih superluminalno, ali mi to nebi vidjeli još neko vrijeme. Ili negdje na nekom drugom mjestu gdje bi mogla biti koja... Mi bi mogli osje?ati njene efekte kroz komunikaciju prije vizualne potvrde supernove. Pretpostavljaju?i da mi komuniciramo superluminalno, mislim bar. To je samo moja teorija. Da li je ona blizu?

O: Dovoljno blizu.

P: (L) Another question?

(Horseofadifferentcolor) Znatiželjan sam u vezi Ukrajne. Jednom su Kasiopejci rekli da je nacisti?ka Njema?ka bila testiranje za sve što se danas dešava. Budu?i da su Nacisti na neki na?in još uvijek u akciji, pitam se da li je ovo nastavak onog što je onda bilo, ili je ovo samo SAD vlada i njihova pohlepa i njihove "normalne" igrice? Ili je tu nešto sasvim druga?ije u vezi Ukrajne?

O: Kombinacija. Dugo je postojala nacisti?ka ideologija na raznoraznim mjestima. Nju su poticale sli?ne sile kao što poti?u SAD i Izrael.

P: (Horseofadifferentcolor) Imam osobno pitanje.

(L) Hajde, pitaj.

(Horseofadifferentcolor) Moji djed i baka su nedavno preminuli i pitam se da li su uspjeli do?i kamo su i trebali oti?i.

O: Postoji nešto oklijevanja s njihove strane, možeš ih uvjeriti i ohrabriti ih da naprave ispravnu tranziciju.

P: (Horseofadifferentcolor) Da li su oni ostali ovdje radi mene?

O: Djelomi?no, i zbog toga im ti trebaš pružiti pomo?.

P: (Horseofadifferentcolor) Hvala vam.

(Nicholas) Imam pitanje u vezi Gabor Mate-ovog uzimanja ayahuasce. Izgleda da je on prili?no odgovoran i mogao bi biti na ne?emu što izgleda da je od pomo?i. Znatiželjan sam da li je to što on radi izvedivo?

O: On radi s prili?no o?ajnim slu?ajevima i situacijama, uklju?uju?i i vlastitu. Zbog toga, korištenje supstanci iz biljke, kao što on to ?ini, može biti povezano sa o?ajni?kim mjerama kad ništa drugo ne djeluje ili kad je vrijeme skoro isteklo. U nekim slu?ajevima, kao što koristimo aspirin da bi prekinuli ciklus boli, takve stvari se mogu koristiti jednom da bi se prekinula takva povratna petlja i nebi se trebale koristiti ponovo. To bi trebalo biti više kao "reset". Ali budite svjesni da se istinski spiritualan rast ne postiže na taj na?in. Ali ako netko jednostavno treba "reset" da se normalizira, takva vrsta stvari može biti od koristi.

P: [smijeh] (L) U redu, mislim da imamo vremena za još jedno pitanje.

(Mr.Scott) Jedno s kratkim odgovorom...

(Aleana) Da ili ne!

(L) Nekako sam strgana.

(Nicholas) Imam osobno pitanje, kako maksimizirati moje FOTCM donacije. Investirao sam na burzi gdje ne ide baš dobro i pitam se da li bi trebao iza?i ili bi trebao biti strpljiv i nadati se nekim boljim zaradama?

O: Budu?nost za burze i nije baš dobra.

P: (Aleana) Da li ?e to biti uskoro ili u daljoj...?

O: 11 mjeseci.

P: (Nicholas) Nisam dugo na tom tržištu pa se pitam da li je to dobra pozicija za biti na njoj.

(L) NIkad neznaš.

(Aleana) U jednoj od nedavnih sesija rekli su da ne držimo novce na ra?unima. Trebali bi po?eti kupovati korisne stvari. Ako imamo nešto u penzionom fondu, postoji li vremensko ograni?enje za to? Mislim uskoro oti?i u penziju i želim imati nešto od ?ega ?u živjeti. Pa da li bi to sve trebao izvaditi, ili? To je na tržištu novca, ali nemam pojma dokle ?e trajati.

(Horseofadifferentcolor) Kupiti hrpu wc papira kad odeš u penziju? [smijeh]

O: To nije samo "kupiti hrpu toaletnog papira". Najbolje investicije bi bile u podržavanju funkcioniranja zajednice.

P: (L) Da, jer ako ste u zajednici, i ako ne možete raditi - ima ljudi koji mogu, mla?i ljud... Jer zajednice bi trebale sadržavati ljude svih starosnih skupina, ljudi razli?itih vještina, tako da ako je netko bolestan ili nemo?an - on je dio zajednice, on je investirao u nju i ostali ?lanovi se brinu oko njega.

(Aleana) Hm, to je moj plan jer želim biti ?lan zajednice iz Sjeverne Karoline. Ali želim do?i s ne?im, ako treba to sve izvaditi i investirati sve u zajednicu i u?initi sve što treba s time, da ne trebam mariti za novce u budu?nosti, nema problema.

(L) Pa da, jer... Pitajmo to. Kako ?emo pitati to?

(Aleana) Razmišljam o isplati svojeg automobila i ostatak novca da investiram u ku?u i onda ako dobijem zdravstveno osiguranje - super - a ako ne, onda mogu raditi. Nisam sigurna kako to pitati. Mislim, da li je to dobar plan?

O: Vrlo dobar zapravo jer ubrzo ne?e postojati novac. Primjetite da banke ve? ?ine kretnje prema zapljeni novca.

P: (L) Pa da. I to je istina, oni to po?inju ?initi.

(Perceval) Nedavno je bila pri?a na vjestima kako je vlada u Velikoj Britaniji htjela donijeti zakon koji bi omogu?io da vlada može uzeti novac sa bankovnih ra?una gra?ana ukoliko oni ne pla?aju svoje poreze. I naravno, tu postoje velike korporacije koje uop?e ne pla?aju svoje poreze, a vlada za to ne mari ili ?ak niti ne vidi da im ovi duguju za porez. Ali se oni fokusiraju na obi?ne male ljude koji duguju neku si?u za poreze, i žele do?i do to?ke u kojoj mogu uzeti...

O: To je "kretnja". Postat ?e sve o?ito vrlo brzo. Prednost zajednice je ta da se to sve može u?initi pod korporacijskim zakonom i to je manje vjerojatno osporiti jer je to legalna zaštita koju koristi elita.

P: (Perceval) ?ini se da je ovih dana dobra ideja investirati svoje novce u firme.

(Mr.Scott) Ali ne na burzi.

(Perceval) Ne u korporacije na koje bi pomislili sada! Postoji nekoliko unikatnih korporacija u SAD-u... [smijeh] Zapravo, samo su dvije...

(Chu) Ali što je sa posjedovanjem stvari koje imamo zahvaljuju?i bankovnim kreditima? Ljudi koji su uzeli kredite u bankama? Da li je to dobra ideja ako oni po?nu...

(Perceval) Ako je osigurano protiv...

(Chu) Oni ?e uzeti tvoju ku?u, pa...

(Perceval) Hipoteka, na primjer.

(Chu) Ljudi koji imaju hipoteke nisu u boljoj poziciji. Moraš na?i na?in da sebe financiraš.

(Perceval) Kao što je Aleana rekla, ona ima penzioni fond ili odre?enu sumu novca, to nebi trebalo ostaviti da sjedi u banci ili na burzi jer ?e oni to zapljeniti.

(Chu) Ali kad ti posudiš novac, ti ne dobiješ direktno novac, ti si još uvijek vezan uz banku.

(L) Onda platite svoje. Pripremite se da to platite. Ako posudite novac, morate biti sigurni da ?ete biti u mogu?nosti isplatiti ga na ovaj ili onaj na?in.

(Perceval) Jedini problem je taj u kriznoj situaciji, imate masovnu inflaciju i te stvari. Tko zna što se sve može desiti.

(L) Jedna stvar je ako si investirao u nekretninu, mjesto za život i stvari... "Stvari" su uvijek od koristi. I ?ak kad stvari krenu zbilja loše, ti možeš vjerojatno prodati stvari ili ih zamijeniti za nešto, usluge ili aktivnosti ili u?initi neki rad ili nešto da otplatiš svoj dug prema banci - pod pretpostavkom da imaš kredit.

(Andromeda) Tako?er, ako je to jedina opcija koju imaš da bi imao mjesto za život, onda...

(L) Mislim da ?e pritisnuti korporacijski zakon daleko poslije gra?anskog, na kraju krajeva. Ne žele i?i ni na zakon o nekretninama jer je to druga stvar koju elita koristi.

(Perceval) Oni posjeduju pola države.

(L) Ovdje postoje 2 stvari: korporacijski zakon, ako imaš firmu - a mislim da je to jedna od stvari koja nas je zaštila uveliko jer smo po?eli kao firma i imamo odvjetnike. Ne žele nas progoniti. ?ak i naša fiskalna blagajna, oni su odustali jer je to pod ameri?kim korporativnim zakonom. Jednostavno odustali! Pla?ite, "Korporacija! Pregovori o pla?anju poreza!" i jednopstavno su dignuli ruke od nas. Jer ne žele napraviti presedan koji bi NJIH zeznuo, da se koristi protiv njih. Naravno, ameri?ki zakon je orijentiran presedanski. I ako netko do?e na sud i kaže ovdje je o?iti presedan, to se desilo u tom i tom slu?aju, bla, bla, onda su oni stjerani u kut. To su vrste stvari o kojima ne govorimo baš mnogo u javnosti. Imamo firme, pla?amo poreze i dobivamo povrate poreza, idemo kroz sve te procedure. ?inimo sve da i mi i oni budemo sretni, i oni nas ne žele gnjaviti na tom nivou. Francuska se zbilja umješala kad su poslali revizora za ra?une.

(Perceval) Stvar je u tome da je zbilja loša ideja za bilo koga da ima novac na burzi sada. Na tim tržištima su vjerojatno svi izgorili. Na?in na koji oni rade je taj da žele obi?ne ljude uvu?i u to da bi oni ( elita ) mogla postati još bogatija. Elita investira na burzi tako?er, ali oni investiraju gomilu novca, cijena raste i onda investiraju ponovo i kratko prodaju (short selling, prim.prev.) jer znaju da ?e pasti i izvu?i ?e sve svoje dionice deset dana kasnije. To je sve totalno montirano u njihovu korist.

(L) Nicholas, jesi li investirao u kratke prodaje?

(Nicholas) Da, to je VXX index, koji je kratak na tržištu. Dakle, tržište pada, onda moje dionice rastu.

(L) Pa možda da ih ostaviš neko vrijeme tamo?

(Nicholas) Da, mogao bih. Biti strpljiv!

(L) Da, mislim tako. Ako ste investirali u kratku prodaju, zadržite to. U redu, zadnje pitanje?

(Aleana) Jesi li dobila drža?e za papir?

(L) Oh da! I zahvaljujemo na njima! (Andromeda) Ve? ih koristimo. Drugi put! Nije bilo baš lijepo vrijeme još, jeli smo vani samo dvaput. (L) Pa da, vidiš da nosim pulover. (Aleana) Da, vru?e je ovdje. (Horseofadifferentcolor) Prošli tjedan je bilo hladno i morao sam prekinuti neki posao, u Maju! To je zbilja rijetkost. (Aleana) Da, bilo je samo 7°C prošli tjedan. (L) To je otprilike toliko koliko je po no?i ovdje. (Nicholas) Ne mogu ?ekati više! [smijeh]

(L) Informirat ?emo vas o svemu. Dakle, kažimo laku no? i sayonara jer sam strgana.

(Aleana) Pa da, vidim to sada. SAmo da sve ovo transkriptiraš, to je umaraju?e!

(Horseofadifferentcolor) Zadovoljstvo vas je vidjeti, hvala na svemu!

(Aleana) Bilo je izvrsno!

(Nicholas) Hvala!

[puse svima, laku no?, pozdravi]

P: (L) Mislim da ?emo re?i laku no? ukoliko nam nemate što re?i.

O: Dobra predstava! Laku no?.

(L) Ovo je ?udno na neki na?in... (Andromeda) Osje?ala sam kao da je tu bilo jako PUNO energije, kao da su imali dosta toga za re?i. Ali smo možda sada preumorni da bi to sve izdržali!


Kraj sesije