Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2013-09-0707.09.2013.

Laura, Ark, Belibaste, Perceval, Andromeda, Kniall, PoB, Atriedes, Ailen, Mr. Scott

P: (L) 7 rujna je 2013. To zna?i da ?e 2014. godine, obzirom da smo se s "Kasiopejcima" upoznali 1994 g. biti 20 godišnjica u srpnju! Naša prošla sesija bila je 28.05. zar ne? Prošlo je nešto malo više od 3 mjeseca. Evo okupili smo svi ovdje, a u proteklim mjesecima dogodilo se mnoštvo doga?aja.{ Revidirajte posljednju sesiju 28.05.2013}

O: Pozdrav dobri ljudi.

P: Pozdrav i tebi, a koga imamo s nama ve?eras?

O: Roijka.

P: A od kuda ili kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: (L) Nešto su spori ve?eras. (Ark) Da nije moja bakrena narukvica uzrok?

O: Da.

P: {Ark skida bakrenu narukvicu} (L) Je li bakrena narukvica problem?

O: Obi?no nije.

P: (L) {odnosi se na promjenu brzine prijenosa} To je bizarno. (Andromeda) Da li pomaže i?emu uop?e?

O: Nešto malo.

P: (Belibaste) Pomaže li na na?in na koji Lakhovsky objašnjava u svojoj knjizi?

O: Ne zapravo ( ili po doma?e kaj got ).

P: (Belibaste) Kako pomaže? (L) Zašto nas to toliko brine ako samo malkice pomaže. Mislim, "Ne zapravo"? ( Perceval ) Pomaže u vidu modnog dodatka. Izgledaš bolje s njom na ruci. (Atriedes) Zar ne razumijete? Vrlo je bitno biti modno osviješten!

O: Uglavnom je to rezultat (posljedica ili efekt).

P: (L) Dobro. Mislim da bi ?lanovi naše grupe, barem na FOTCM forumu željeli znati je: Što se dogodilo sa (ime uskra?eno)?

O: Sukob osobnosti.

P: (L) Sukob osobnosti sa mnom osobno?

O: Tako je.

P: (L) I koja je priroda/uzrok tog sukoba?

O: Ona je željela dominirati.

P: (L) ?udan na?in za dominiranje. Je li njezin na?in za dominacijom putem manipulacije sažaljenja i takvih stvari?

O: Zar nije obi?no tako? Ali obrati pažnju da je sažaljenje bilo rezervirano za nju samu.

P: (L) Želite re?i da se radi o ne?emu poput narcisoidnosti?

O: Obijesno!

P: (L) Ima li još nešto dalje u tome ili dublje od toga?

O: Obi?no je to znak onih kojima nedostaje magnetski centar.

P: (L) Hmm, nešto poput ?lanka kojeg sam ponovno ?itala neki dan o endo-kosturima (nutrina) protiv egzo-kostura (vanjština) gdje egzo-kostur vrsta ljudi prema teoriji ovog tipa su vrsta ljudi koja trebaju pravila/ograni?enja izvana jer nisu u mogu?nosti integrirati ništa unutar sebe? {vidi :http://www.sott.net/article/163349-Moral-Endo-skeletons-and-Exo-skeletons-A-Perspective-on-Americas-Cultural-Divide-and-Current-Crisis }

O: Blizu si. Ono što je unutra je tako infantilno/dje?je da ne vidi išta izvan samoga sebe.

P: (L) Dobro, ?ini mi se da nema potrebe duljiti oko toga, zar ne? (Pob) Što je sa mogu?om poveznicom izme?u biti homoseksualan i ima li nešto "implementirano/ugra?eno" u toj situaciji? (L) Pa, ve? smo ranije postavljali pitanja o razli?itim uzrocima homoseksualizma. Nekoliko razloga nam je pruženo. Je li {ime uskra?eno} u specifi?noj situaciji uz dužno poštovanje prema njezinom narcizmu i infantilnosti unutarnjeg stanja razlog taj što je homoseksualnog opredjeljena? Možda postoji i bolji na?in da to izrazimo: Postoji li poveznica izme?u to dvoje? Drugim rije?ima, ona je homoseksualka te tako?er ima i infantilnu nutrinu iz istih fundamentalnih razloga?

O: Ovo potonje bi bilo bliže. Ali to nije i neophodno istinito za sve te sorte/vrste.

P: Zna?i kažete ne vrijedi za sve tog tipa, ali o?igledno postoji veza, ipak onda mora biti istina za neke od njih?

O: Tako je.

P: (L) Za one koje to vrijedi, da li se generalno manifestira u istoj dinamici?

O: Da.

P: (L) Pa...

O: To je istina i za heteroseksualce tako?er.

P: (L) Zna?i kod heteroseksualaca je sli?na dinamika, ili razli?ita dinamika sa sli?nim rezultatom.

O: Da ovo potonje.

P: (L) U redu. Još nešto? A sad što je u stvari s ovim tipom {ime uskra?eno}? {Duža pauza} ?ini mi se da to nije dobro pitanje. {smijeh} (L) Nema odgovora! Je li {ime uskra?eno} prevarant?

O: Blizu.

P: (L) Koji element je okida? cijele dinamike koja je jednostavno bizarna u cijelosti?

O: {ime uskra?eno} prikuplja ljude da je podržavaju.

P: ( Atriedes) Kao stara poslovica: Ne možeš prevariti poštena ?ovjeka. (L) Hmm. I koje je rješenje problema?

O: {ime uskra?eno} mora biti više susretljiv.

P: (L) Zna?i to je bio neuspjeh u dijeljenju, radu na mreži i omogu?avanju ljudi da znaju što se doga?a i mislila je da može razriješiti stvari sama?

O: Da.Ona to i ne može kako i njena prošlost to pokazuje.

P: (L) Nešto drugo? (Andromeda) Je li ona sposobna biti više susretljiva?

O: Više, naravno. Ali dovoljno da bi bila "glavna"? Ni iz daleka. Ona se kristalizirala na " krivim temeljima" kako bi to Gurdjieff rekao.

P: (L) Kako se ta kristalizacija dogodila?

O: U dinamici izme?u nje i njene majke.

P: Može li ona išta u u?initi?

O: Intenzivan rad je tu potreban.

P: (L) O?igledno te vrste koju mi nismo u mogu?nosti pružiti. ?ini mi se da bi to trebao biti vrlo dobar terapeut neke vrste. Netko tko bi mogao raditi jedan na jedan s osobom jednom ili dva puta tjedno. (L) Dobro. Šta je slijede?e? (Perceval) Ti imaš listu pitanja. (L) Da, ali ne svi?aju mi se ta pitanja. Nisam nešto strašno zainteresirana za njih. (Andromeda) Želimo li razgovarati o Siriji? (Ark) Šta u vezi Sirije? (L) Pa želim zapo?eti s malim i proširiti se na ve?i dio svijeta. Vi svi se lovite odmah za pištolje! (Andromeda) Zna?i sada razgovaramo o ljudima. Šta se još doga?a na forumu da treba biti raspravljeno? (Ailen) {ime uskra?eno} možda? (L) Ah, {ime uskra?eno}! (Ailen) {ime uskra?eno}, možda? (L) Ah, {ime uskra?eno}!

O: To je poduža tema!

P: (L) Dobro, možete li sumirati za nas razmjerno brzo?

O: Ošte?enje mozga.

P: (Andromeda) Je li po ro?enju takva, ili je uzrok nastao tijekom života?

O: Perinatalno i pogoršano kroz život.

P: (L) Imala je gro operacija, i koliko znam hormonalne terapije. Ne znam, je li postoji nešto ili netko tko bi mogao nešto u?initi za nju {ime uskra?eno}? Može li {ime uskra?eno} išta u?initi za sebe?

O: Detoksikacija!

P: (L) Dobro. Sada imamo { ime uskra?eno} pitanja oko ove male bebe. (Ailen) Beba i njegova dijeca. (L) Onda: Je li izvor njegove životne situacije karmi?ka stvar ili napad?

O: Pomalo oboje. Ali zapamtite da napadi dolaze uslijed slabosti u znanju i svjesnosti.

P: (Perceval) Samo da i ne odgovori o ovoj temi: Da li njegovo redovno davanje plazme utje?e negativno na njega u bilo kojem pogledu?

O: Da. Osim ako postoji medicinski razlog za ?injenje toga, ne preporu?a se. Tjelesne teku?ine su nosioci životne snage i svjesnosti.

P:(L) Koji je najbolji na?in da se pomogne njegovoj djeci? To je prili?no nejasno pitanje. Kojem djetetu? (Ailen) Uglavnom onaj koji je pokušao ubiti svog bivšeg partnera. Sad se nalazi u nekakvom psihijatrijskom pritvoru i optužen je za ubojstvo s namjerom. Želi po?initi samoubojstvo. A jedna od k?eri je glavna tužiteljica ili sl., pa joj je uskra?ena promocija/unapre?enje zbog njegovog kriminalnog ?ina, a druga k?er je psiholog zaposlena na istom mjestu gdje je on sada poslan i zbog ?ega ona ne može tu raditi više. (L) Cijela situacija izgleda kao hiperdimenzionalna namještaljka. (Perceval) Može li se išta u?initi da se pomogne njegovom sinu?

O: Konj je ve? napustio staju.

O: (L) Mislim da to zna?i da nema svrhe zatvarati vrata na staji kada konja više nema. Prekasno je. (Ailen) Koja je to slabost u znanju i svjesnosti? Što on {ime uskra?eno} može u?initi u vezi toga?

O: On razmišlja sa svojim emocijama, ?emu biti iznena?en ako sin isto to radi?

P: (Atriedes) ?ini se mal?ice slu?ajno da je on u?inio tako odvratnu stvar, potom poslan na mjesto gdje njegova sestra radi, a usput i njegova druga sestra gubi radno mjesto. Zvu?i malo previše da bi bilo slu?ajno. Da li se on podsvjesno osve?uje sestrama ili nešto? Ima li tu nekakve univerzalnog uskla?ivanja karme ili sl.

O: Djelomi?no, da.

P: (L) Naravno jer su sestre su pogo?ene tim ?inom, i zbog toga što razmišlja sa svojim emocijama kao što to i otac ?ini. Tako da u odre?enom pogledu, { ime uskra?eno} zaista mora prestati razmišljati svojim emocijama i po?eti biti uzor/primjer svom sinu. ?ini mi se da je to jedino mogu?e ?ak i u ovako kasnom trenutku. Je li to to?no?

O: Da. Ali to je težak zadatak.

P. (L) U isto vrijeme on ima ružnu situaciju sa svojom djecom, njegov partner ima tu stvar sa svojom unu?adi. Zna?i oboje imaju te mu?ki odvratne situacije sa djecom. (Pob) Poput Jobove pri?e iz biblije. Ja jednostavno ne znam kako postaviti pitanje. Postoji li išta o ovom odnosu što je privuklo ove energije u njihove živote, obzirom da je sve po?elo naglo odvijati kada su se povezali? (L) Unuk ima uro?en problem zbog kojeg može jesti pa gotovo ništa. (Ailen) Ne podnosi meso niti masno?e. (Andromeda) Zna?i postoji nešto izuzetno nezdravo u toj vezi?

O: Suzdržavamo se odgovoriti na ovaj niz pitanja ali oni s "klikerima" mogu sami zaklju?iti.

P: (L) Mrsko mi je re?i što uop?e mislim. (Andromeda) Šta? (L) ?ini mi se da genetika i fiziološka psihologija idu zajedno ruka pod ruku. Nešto se tu doga?a, i ne moraš imati vidljivu/javnu manifestaciju toga kao npr. poreme?aj osobnosti ili sl., da bi privukao takve energije... (Ailen) Ono što me iznena?uje oko genetskih poreme?aja da su kao "protu- evolucijske" mutacije. Netko im mjenja gene kako ne bi mogli jesti ono što bi ?ovjek trebao?! (L) Neznam! Željela sam mnogo toga re?i o tome što mi sugerira da to što bih bilo izre?eno ne bi bilo dobro prihva?eno. Idemo dalje? Ima li još kakvih pitanja u osobnom dijelu koja bi trebalo pro?i prije nego krenemo u drugi dio? (Perceval) Želiš li pitati kako (ime uskra?eno) živi? (L) Eh da šta se doga?a sa (ime uskra?eno)? To je dobro pitanje. Sad ono što mi je privuklo pažnju jest da cijelo ovo vrijeme koje sam komunicirala s njom, ona je doslovno zabijala mi nož u le?a i govorila svakakve gadosti o meni i svakom ?lanu moje familije, mom poslu, svemu. Bilo je duboko razo?aravaju?e i veoma bolno saznati takvo što. Stoga bih željela znati što je tu na stvari?

O: Rekli smo da je njeno srce obavijeno oblakom.

P: (L) Što bi bio taj oblak?

O: Izabrala je laži na vlastitu štetu.

P: (L) Samo sam htjela biti prijatelj ali mi se ?ini da sve što je izrekla meni su bile laži i manipulacija percepcije. O?igledno ona ima nešto malo psihi?kih mo?i - barem malo, zar ne?

O: Malo. Otprilike jednako kao "Cherie" (zapanjuju?a djevojka, netko na koga se možeš osloniti , tko impresionira svojom pojavom - tako kaže Net).

P: ( Ailen) Ona može predvidjeti nadolaze?e oluje! (Belibaste) Zašto si mislila da ima psihi?ke mogu?nosti? (L) Zato što je rekla da u grupi postoji netko "zao", a to je (ime uskra?eno). Bila je upravu što se toga ti?e i ne toga tko to jest. (Ailen) Tako je , ali nije bio psihopata kao što je navela. Ajde molim te... Kolika je vjerojatnost da netko iz grupe prolupa u slijede?ih nekoliko mjeseci? (L) Drugim rije?ima, otprilike jednako dobro kao Cherie. Samo da znate da je Cherie moje ?udesno pseto! Uredu idemo dalje u stvarni svijet: Je li od strane predsjednika Sirije i njegovih snaga došlo do uporabe bilo koje vrste kemijskog oružja, nervnog plina sarina ili bilo ?ega sli?nog, u njegovim borbama protiv pobunjenika?

O: Ne!

P: (L) Nije toliko glup.

O: To?no, niti je toliko bezdušan!

P: (L) Slijede?e pitanje? (Andromeda) Je li cijela ta predstava paravan za nailaze?e komete?

O: Djelomi?no, ipak ?ak niti igra?i na visokim položajima nisu totalno svijesni toga.

P: (Atriedes) Zašto se doga?a cirkus sa Britanskim domom Komuna i Lordova ili što god, a odjednom se dogodili svi ti govori u Kongresu o povratu mo?i se proglasi rat, kad odjednom Obama promijeni sa odlaskom u rat na " ipak ?u razgovarati sa Kongresom!" Zašto je prisutan taj cijeli šou oko tog stajališta?

O: Drama da bi se masi skrenula pozornost s onoga što je uistinu važno.

P: (Ark) Ono što ja mislim da je uistinu bitno jest da se riješe starih raketa, jer održavanje košta. Mnogo je bolje nabaviti nove stoga se moraš riješiti starih. To vrijedi za Francusku kao i za SAD, moraš ih se riješiti.

O: Ono što je ljudima zaista bitno su nadolaze?i Zemaljski doga?aji za koje su u potpunosti nepripremljeni.

P: (L) ?ini mi sa da su njima važni ukratko radna mjesta i ekonomija, sve što je ovisno/povezano s klimatskim promjenama?

O: Da.

P: (L) Zna?i ne poduzimaju ništa u vezi klimatskih promjena - i tu ne mislim niti na globalno zagrijavanje. Mislim na ono što se doga?a na planeti upravo sada na u velikom planu. Ne poduzimaju ništa u vezi toga, ne poduzimaju ništa da izniveliraju goleme razlike izme?u bogatih i siromašnih... (Perceval) Pri?amo li o Sirijskim poslovima da se na nekoj razini odlu?ilo na...

O: Pa naravno! Što misliš tko je poslao unutra ljude da potaknu te nerede??!?

P: (Perceval) Ovaj, ima svih tih pri?a o strateškim kolonijalnim agendama/ciljevima: cjevovodi i bla bla...

O: Je li do sada bilo koji njihov plan funkcionirao druga?ije osim da sebi uguraju bilione u džepove?

P:(Perceval) Zna?i ipak je samo reket/plja?ka!

O: Da.

P: (Perceval) Za stvaranje novca i odvra?anje ljudi. (L) Te da bi odvratili ljude da ih ne izbace s vlasti drže?i ih u strahu.

O: Da Da Da Da Da Da.

P: (Perceval) Vidiš, to mi je nezamislivo, da bi stvorili rat zbog rata i to niti jednog drugog razloga osim da zarade novac.

O: To ti je psihopatija!

P: (Atreides) Neposredno prije nego li je Hillary Clinton krenula putem zla prema Libiji, primjetih da je naglo otekla i postala sva upaljenog izgleda. A tada je i John Kerry isto prije doga?aja sa Sirijom, postao nekako napuhnut i sad ima to nekakvo ?udno lijeno oko, ote?ena su mu oba oka, a lice se isušilo tako?er. Da to nije neki znak da su se okrenuli zlu kada su postali mega-uklju?eni?

P: Zlo uzima svoj danak na tijelu. (Atreides) Smanjivanje unosa zla je mnogo važnije od smanjivanja kalorija. (L) Itekako! (Andromeda) Zna?i nije namjera gurat ljude u revoluciju s tom forsiranom dramom...?

O: Naravno! Stvorit ?e milijarde za pojedince, a drugi planiraju otvoriti du?ane na zgarištu i pepelu. Ali kao što smo ve? pitali: Kada su njihovi planovi ostvarili ono što su prezentirali?

P: (Ark) ?ini mi se da ima još neki razlog. Pokreneš rat i tada dozvoliš nekim pobunjenicima pristup nuklearnom naoružanju. Možete li zamisliti koliko više "Domovinske Sigurnosti" bi bilo prisutno ako se dozvoli "Islamskim pobunjenicima" da imaju to oružje"? Daj svojim neprijateljima napredno naoružanje, pretvaraj se da im pomažeš riješiti se Assada, a poslije "Oh pa nismo znali da su to teroristi, ipak sada imaju to oružje! Moramo hitno zatvoriti granice! Sve treba staviti pod kontrolu!" (Andromeda) Jezivo, neki izvještaji o narudžbama "Domovinske Sigurnosti"o golemim koli?inama "Šupljih ili ti Dum-Dum metaka", te gradnji tih kompleksa s ogradama... izgleda kao da se pripremaju za neku revoluciju ili sl. (Perceval) Brine da ta izvješ?a nisu samo…

O: Stvaran rat, kako ve? znaš, je protiv obi?nih ljudi putem zastupnika.

P: (Kniall) Da li se Rusi stvarno trude zaustaviti ovo?

O: Trenutno.

P: (Perceval) Zna?i...

O: Putin tako?er nije tako bezdušan.

P: (Perceval) Kolika je mogu?nost da ako Ameri?ke i Francuske snage bombardiraju Siriju, da Putin i Ruska vojska odgovore na napad?

O: Vrlo izgledni ako se stvari ne promjene.

P: (Mr.Scott) Samo te stvari se mijenjaju iz minute u minutu, tako da to ništa ne zna?i. (L) Tako je. (Perceval) Je to trajno u tijeku. (L) Dobro koja su nam zadnja pitanja? Belibaste? (Belibaste) Pretpostavljali smo da bi industrijski ispušni plinovi mogli privla?iti pražnjenja kometa? Je li to valjana pretpostavka?

O: Da.

P:(Belibaste) Je li to zbog toga što su plinovi elektri?no nabijeni?

O: Da.

P: (Belibaste) Da li je naboj plinova više negativan nego li naboj nadolaze?eg tijela?

O: Da.

P: (Belibaste) Hej, to je kul. Koji je glavni uzrok 11 godišnjeg sun?evog ciklusa?

O: Odjeci zbog prolaska pratioca.

P: (Perceval) Zna?i pratitelj prolazi svakih 11 godina?

O: Rezonancija.

P: (L) Ne, ne prolazi svakih 11 godina. To je iz razloga što kad prolazi stvara neku vrstu rezonance. (Belibaste) Kad ve? pri?amo o pratiocu, koliko je udaljen od Zemlje? (Ailen) Nema kockanja!

O: Nema kockanja! (odgovor je u smislu odbijanja informacije, nema kockice nema niti odgovora možete pogledati u urbanim rje?nicima).

P: (L) Znaš ti i bolje od toga Belibaste. (Ark) Pokušao je dobiti odgovor na brzaka… (L) Požuri po svoje dok još ima na zalihama! {smijeh} (Belibaste) Vezano za geomagnetsko polje Zemlje, pretpostavljam da postoje 3 uzroka: ostaci magnetizma u željezom bogatoj kori, magnetsko polje inducirano strujama i jezgra koju su Kasiopejci ranije spomenuli. Da li su to 3 važe?a uzroka za geomagnetsko polje?

O: Nisu glavni.

P: (Belibaste) Koji je glavni?

O: Elektri?ni tok.

P: (Belibaste) Vezano za glavni uzrok geo-magnetskog polja, to je elektri?ni tok izme?u koga i ?ega?

O: Sunca i kozmi?kog okruženja.

P: (Andromeda) Ako postoji geomagnetsko preokretanje / promjena, da li to uklju?uje stvarno veliku eksploziju kao što to govori onaj tip u knjizi Magnetska promjena (Magnetic Reversal book)?

A: Može.

P: (Andromeda) Zna?i ako pro?emo kroz to geomagnetsko preokretanje, to se navodno dogodilo u nekoliko puta u ciklusu… Da li uzrokuje mutacije u ljudima i ostalim živim bi?ima?

O: Može.

P: (Andromeda) Prema onome što taj tip govori u knjizi, svinje i ljudi su se našli na pozornici u isto vrijeme.

O: Da.

P: (Andromeda) Da li se ta mutacija dogodila usporedo, ili nisam sigurna što želim pitati... Jesmo li mi primati i svinjski hibridi?

P: Ne.

P: (Andromeda) Zna?i to je bila mutacija?

O: Da.

P: (Andromeda) Zna?i to se dogodilo u isto vrijeme i za ljude i svinje?

O: Da, virusno.

P: (Belibaste) Zanima me samo da li je Julije Cezar bio ljudsko bi?e?

O: Da.

P: (Belibaste) Osim njegove djece koja su poznata, je li imao još koje?

O: Da. Ali to nije Caesarion.

P: (Belibaste) Pa ima li Cezarovih nasljednika koji žive na planeti?

O: Da.

P: (Belibaste) Koliko ih je?

O: Ve? ste pitali.

P: (Belibaste) Ali pitali smo za Isusa.

O: Da...

P: (Kniall) To zna?i da je Cezar odveden na svemirski brod?

O: Kometa!

P: (Belibaste) Cezarova kometa! (L) Mislim da se šale. Moraš razumjeti da kad ljudi postavljaju pitanja to ?ine s pretpostavkama, upravo kao što ti to sada radiš. (Perceval) Budi izri?it: Je li postojao drugi pojedinac 2000 godina ranije koji je podu?avao duhovne istine ljudima koji su bili bliski Gnosti?kim u?enjima, itd. negdje oko Srednjeisto?nog Rimskog carstva a koji NIJE BIO CEZAR, koji je možda bio mali dio Cezarovog života?

O: Vrlo mali dio, i nije bio u?itelj kako ga opisujete, ve? pobunjenik, borac protiv Rima.

P: (Perceval) Stoga ideja o Isusovcima kao društvenim kriti?arima je vjerojatno najbliža....

O: Da.

P: (Ailen) I to nije netko koje je prošao kroz povijest ili je arhiviran na bilo koji na?in...

O: Neki tragovi su u Josephus-u, “ocu” od Isusa.

P: (Atriedes) Je li Oktavijan objavio Ciceronova pisma?

O: Da.

P: (L) Oktavijan mi se ?ini ponešto psihopati?an. Jesam li ispravna u tom zaklju?ku?

O: Blizu.

P: (Atriedes) Od brojnih izvješ?a o Ciceronovoj smrti ,o?igledno ona o njegovoj hrabrosti nije istinita. U jednoj piše kako proviruje iz sme?a kako bi vidio da li ga tko prati, u drugoj stoji da moli za slobodu uz obe?anja da ?e povu?i “Philippics”. Koja je bliža istini?

O: Ova zadnja. Ciceron je bio potpuna kukavica.

P: (L) Pa razmišljala sam o tome ve? nekoliko dana,jer mi se stalno vra?a u glavi. Što više ?itam o Ciceronu, to me više podsje?a na nekog. Osoba na koju me podsje?a je P____ A_____. Kada pokušavam zamisliti Cicerona, vidim i ?ujem P___A____ {francuski profesor sa 4 najviša stupnja koji je sudjelovao u Telesio Galilei akademskoj prevari}. (Ailen) Pljuvanje i ostalo? {?ini se da nije u stanju govoriti bez hra?kanja iz usta} (Atreides) I ja sam zadnja 3 dana to vrtio po glavi, i pronašao sam 100% ciceronovog klona; moderna osoba o kojoj je snimljen film.(L) Tko je? (Atriedes) Jack Abramoff, film se zove: Casino Jack. (L) Dobro ali ipak ne znamo ništa o njemu osobno. Ja poznam P____ A ____, i on mi se ?ini kao Ciceron. Obzirom na tu sliku u glavi jesam li nešto bliže zamišljanju istinskog Cicerona?

O: Vrlo, vrlo blizu!

P: (Ailen) Oh! (Perceval) Zamisao da je on bio u poziciji na vlasti je ….. (Andromeda) Zar nije on jednom uredio zabavu u svoje ?ast? (L) To je bit. Zamisli nekog kao P____ A____ na vlasti i vidjet ?eš Cicerona na vlasti. Bilo je gnjusno gledati ga kako se dotjerava i klanja i grebe oko Luc Ferry-a. (Atreides) Pogledaj taj film i znat ?eš što sam mislio. (L) Vrijedi, pogledat ?u ga. Ima li tko još neko pitanje? (Kniall) Moje pitanje se odnosi na kemijska postrojenja: AZF kemijsko postrojenje, koje je eksplodiralo u Tuluzu, je li to rezultat eksplozije iznad?

O: Ne.

P: (Ailen) Je li to bilo upozorenje Chirac-u?

O: Da.

P: (Perceva) Je li bomba podmetnuta od nekog?

O: Da.

P: ( Perceval ) Kao Mossad ili netko?

O: Da.

P: (Belibaste) Ispuštena iz helikoptera? {smijeh}

O: Tko zna!?

P: (L) Mislim, važno je znati kako je bomba dospijela tamo? (Belibaste) Ljudi su vidjeli neposredno prije eksplozije 2 helikoptera iznad. (L) Ah. (Belibaste) Pretpostavlja se da su oni bacili bombu. (L) ?ini mi se prije da je netko prišao blizu i pritisnuo gumb na detonatoru. (Belibaste) Ali postoji stru?njak koji je analizirao udarne valove i zaklju?io da se radi o 2 eksplozije, jedna na zemlji ali je prva eksplodirala na 3,5 km iznad zemlje. (L) Bizarno. (Perceval) Kao prvo je li taj stru?njak bio iskren? Mislim…. (L) Preumorna sam da bi se bavila tom temom, mislim, za što imamo ove mozgove iskreno? Zaklju?ite. (Atreides) Imam jedno pitanje. Možda nije baš dobro pitanje. Zadnjih nekoliko godina pove?an je broj javne retorike od strane razli?itih govornika od razli?itih mjesta o razlikama izme?u nižih i viših klasa društva, izme?u bogatih i siromašnih. Sve više koriste Marksisti?ki jezik komentiraju?i o klasnim razlikama. ?ini mi se kao ponavljanje onog što se dogodilo u originalnoj komunisti?koj revoluciji. Pa gledamo li mi to u nekakvog karizmatskog komunisti?kog lidera koji piše novi Komunisti?ki manifest, i zapo?inje nekakvu revoluciju ili probleme kakve god? Ili je sve orkestrirano?

O: Vrlo vjerojatno.

P: (Mr.Scott) I opet i milion drugih stvari je mogu?e. Ovisi o tome što se dogodi kad se probudiš ujutro. (L) Da. Sve je podložno promjeni. (Perceval) Ne, ali tu postoji taj povijesni ciklus gdje uzdignu pohlepu i onda se nešto pojavi što izbalansira sve. (Mr.Scott) Da, istina je. (L) Dobro još nešto? Želim re?i laku no?. Umorna sam.

O: Da. Dovi?enja.


Kraj sesije

Preveo: Saboter