Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2011-02-13

13.02.2011.

Laura, Ark, Belibaste, Perceval, Andromeda, Ailen, Galaxia, Psyche, Mr. Scott, Burma Jones, PoB, Atriedes

Mikrofon kojeg smo priklju?ili na kazetofon nije radio pa smo potrošili nešto vremena da shvatimo što nije u redu. Na kraju smo odustali i koristili interni mikrofon koji je ve? ugra?en u kazetofon.

P: (L) Pozdrav?

O: Napokon!! Projekt frustrirani mikrofon je kompletan.

P: (L) Pozdrav. Koga imamo sa nama ve?eras?

O: Soinorqa.

P: (L) I kroz kuda prenosite?

O: Kasiopeja/Lav.

P: (L) Dobro. (Ark) Pitanje br.1: Gravitacija. Potoji ?ovjek po imenu Harold Puthoff. I taj Harold Puthoff je izumio novu vrstu gravitacije koja je bazirana na ideji koja kaže da postoji stvar koja se zove fizi?ki vakuum. Nije ju on izumio, ve? propagirao i razvio tu ideju. (L) Tko ju je smislio? (Ark) Vjerojatno poti?e iz 19. stolje?a. Ali glavno je to da ta ideja kaže da je gravitacija efekt onog što mi zovemo permeabilnost vakuuma; elektri?na i magnetska. Na taj na?in tako?er imamo onda i ujedinjenu teoriju. I želio bih znati da li je glavna ideja o gravitaciji bila bazirana na linearnom prostoru i vremenu, i da li cjelokupna gravitacija ovisi o karakteristikama poput ove permeabilnosti fizi?kog vakuuma. Da li ova ideja uop?e ide u pravom smjeru?

O: Nije ?ak niti pogrešna.

P: (Ark) Ali baš volim tu ideju! (smijeh) Ona se uklapa u moju vlastitu ideju. Da li je i moja ideja tako jako daleko?

O: Da ako misliš da je gravitacija efekt.

P: (Ark) U redu, to je dovoljno za prvo pitanje. Gadno sam izgubio, vra?am se natrag na plo?u. Drugo pitanje se doti?e prostora i vremena. Prije ste nam ve? rekli da Einsteinova ideja prostora-vremena nije korektna i da bi se trebali vratiti nekim drugim idejama. Sad, te druge ideje su prostor i vrijeme od Galilea, gdje imamo apsolutno vrijeme - vrijeme koje je podijeljeno i apsolutno. Prije toga, bila je Kant-ova ideja. Po Kantu, postoje odvojeni prostor i vrijeme - apsolutni prostor i apsolutno vrijeme. I razmišljam da je možda korektna ideja neka tre?a, koja je da imamo apsolutni prostor ali ne i apsolutno vrijeme. Da li sam na nekom dobrom tragu?

O: Približavaš se.

P: (Ark) Što bih trebao u?initi da do?em još bliže? Što?

O: Zapamti da vrijeme ne postoji osim kao percepcija.

P: (Ark) U redu, zapamtit ?u. Završio sam. (Andromeda) Dobro, prvo pitanje na našoj listi je pitanje umiranja ptica, riba i drugih životinja. Jesu li ti doga?aji povezani me?usobno?

O: Neki jesu; neki nisu.

P: (Perceval) Tvrdnja Sektora za poljoprivredu (Department of Agriculture) - ili štogod to jest - je ta da su oni ubili neke ptice - one ?vorke. Da li je to bila laž?

O: Oni su ih ubili.

P: (L) To su samo ovi ?vorci. (Perceval) ?udno je da su ih ubili u isto vrijeme kad se dešavaju ova druga masovna umiranja, zar ne? (Andromeda) Što je ubilo ptice u Arkansasu na Novu Godinu?

O: Eksplozija iznad njih.

P: (Ailen) Dakle, neke životinje su samo umrle radi toga. (L) Mislim da bi trebali i?i sa pojedina?nim slu?ajevima na tom spisku. Tu postoje toliko razli?itih slu?ajeva, neki bi mogli biti povezani sa promjenama Zemlje, a neki bi mogli biti slu?ajni, dok neki mogu biti i namjerno obmanjivanje i zbunjivanje u vezi tih svih slu?ajeva...

O: Da.

P: (Andromeda) Onda mogu završiti sa ovim pitanjima. Dalje, drugo pitanje: Da li je stvarno Sunce izašlo 2 dana ranije na Greenlandu?

O: Ne.

P: (Andromeda) Da li je Psyche osjetio potres... (L) Ne želimo li pitati što se desilo?? (Andromeda) Pa pretpostavljam da bi trebali! (smijeh) (L) Mislim, samo krenimo s time! (Andromeda) Pa, to je spisak! (smijeh) (L) Želim znati zašto su ljudi mislili da se Sunce pojavilo 2 dana ranije nego ikad na horizontu na Greenlandu?

O: Promjena u gusto?i atmosfere i temperaturi plus nakupljena prašina. Ali budite svjesni da su okretanje planete i orbita bili modificirani.

P: (L) Kad kažete "bili modificirani", tko ili što ih je modificiralo?

O: Približavanje zvijezde kompanjona (tamna zvijezda, sun?ev blizanac).

P: (L) Sve se svodi na to da je... izgleda sve kao da je tu ?itava hrpa elektri?nih fenomena. Znate, oni neprestano okrivljavaju Sunce da radi ovo ili ono. Ali stvar je u tome što Sunce nije baš toliko aktivno ako uzmemo u obzir da ulazimo u solarni maksimum. Usporedimo to sa prijašnjim solarnim maksimumima! Napravili su veliku buku u vezi malih dijelova, malih sun?evih pjega, kao da je to neka luda i neobi?na stvar. To je sve zbilja malo, relativno govore?i, i malo zna?ajno ako usporedimo sa prošlim sun?evim ciklusima. I sje?am se nekoliko njih. Ali nešto definitivno poti?e protok struje u solarnom sistemu. Da li je to ono što tražimo ovdje, to se sve dešava radi tog približavanja zvijezde kompanjona? Da li je ona uzrok?

O: Da.

P: (Ark) Zašto astronomi ne vide te promjene u orbiti planete?

O: McCanney ima dobro obrazloženje. Sli?no je sa razlozima za "slu?ajnu" evoluciju sisavaca u drugim branšama znanosti.

P: (L) I taj razlog je koji?

O: Potreba kontrole ili iluzija o tome. Polako i sigurno, znate?!?

P: (L) Dakle, drugim rije?ima, nemogu?nost da otvore svoje umove prema elektri?noj prirodi univerzuma, koje su još opisivale starije kozmologije gdje je sve bilo u najmanju ruku barem... (Ark) Ne, ali pitao sam zašto astronomi ne vide te promjene. I nisam dobio odgovor na to pitanje. (Burma Jones) Mislim da je McCanney-ovo objašnjenje to da NASA to skriva. (Ark) Ali to nije samo NASA. Postoje vjerojatno na tisu?e opservatorija. Amatera astronoma. (L) Tako se ne pita pitanje. Rekao si zašto oni ne mogu... (Ark) Ne, nisam rekao "ne mogu". Pitao sam zašto astronomi ne vide tu promjenu. (L) Pa, to nije isto kao i pitati... (Burma Jones) Pa amateri astronomi su to morali vidjeti. (Ark) Netko je to morao vidjeti, a postoje na tisu?e amatera. (L) Pa nisam tako shvatila tvoje pitanje. Razumijem da si pitao zašto... (Ark) Dobro, da pitam idu?e pitanje. Zašto tisu?e astronoma, profesionalaca i amatera, zašto oni ne vide promjenu u orbiti Zemlje?

O: Te promjene su na jako maloj skali, ali svejedno zna?ajne. Instrumenti koji su sposobni mjeriti tako precizno su jako dobro ?uvani i kontrolirani.

P: (L) Idu?e pitanj. (Andromeda) Da li je Psyche osjetio potres prošlu no??

O: Ne.

P: (Galaxia) Da li je to bio osobni potres?

O: Ne.

P: (Galaxia) Dobro, molimo, što je to bilo?

O: Probijanje dimenzionalne barijere.

P: (Andromeda) Da li se ku?a zbilja tresla?

O: Da.

P: (Mr. Scott) Pa što je uzrokovalo pucanje barijere?

O: To se u zadnje vrijeme ?esto doga?a. Val se približava.

P: (Mr. Scott) U redu. (Galaxia) Imam pitanje. Spominjali su nam ve? da ?emo imati mo?i u 4. denzitetu i da ?emo mo?i ?uti boje. Da li je jedna od njih da ?emo mo?i osjetiti ukus muzike?

O: Da.

P: (L) Idu?e pitanje. (Andromeda) Ho?e li kometa Elenin djelovati na Zemlju i uzrokovati velike poreme?aje ove godine?

O: Vjerojatno da.

P: (Perceval) Naga?am da nije mogu?e to?no znati kada. (L) Pa da, mislim da to ovisi o stanju na planeti i još mnogo drugih varijabli. Još nije prošao ni kroz pojas asteroida. Ta putanja... Asteroidni pojas je izme?u Jupitera i Marsa, i on ne?e pro?i kroz njega do Marta ili Aprila. I naravno da to zna?i da mora pro?i kraj Jupitera. (Ark) Ve? ga je prošao. (L) Prošao je kraj Jupitera? Jesi li siguran? (Ark) Da, ju?er sam gledao. (L) Dobro. Dakle, prošao je Jupiter i sad imaju bolju ideju o njegovoj orbiti, ali još uvijek mora pro?i kroz asteroidni pojas i to je onda pucanj u prazno. (Andromeda) Morat ?emo pitati kad se malo još približi. Stvar je u tome...

O: Elenin ve? uzima svoj mah.

P: (Perceval) Kako je velik?

O: 500 km promjer uzduž ve?e osi.

P: (Perceval) Barem nije velik kao Venera...

O: Ali raste.

P: [diskusija na odgovor] (L) Još nešto o tome?

O: I to je samo jezgra.

P: (Psyche) Pa da, još rep... (Andromeda) Još nešto o Elenin? (Perceval) Morat ?emo ?ekati i vidjeti? (Psyche) Ho?emo li vidjeti povratak kuge?

O: Ekstremno mogu?e.

P: (Galaxia) U Europi prvo? Gdje ?e prvo udariti?

O: ?ekajte i vidite.

P: (Galaxia) Oh ne! To je sve što ?u re?i.

O: Oni koji imaju izvjesni genetski profil mogu vrlo malo patiti.

P: (Andromeda) Da li je to netko od nas? (Galaxia) To ne zvu?i da je svatko otporan... više kao "Oni ?e vrlo malo patiti prije nego umru"!

O: Pušenje duhana je trag i pomo?.

P: (L) Trag prema genetskom profilu?

O: Da.

P: (Psyche) Oh, interesantno. [svatko je zapalio cigaretu i po?injemo se smijati] (Psyche) Svatko neka zapali! Osje?am se kao da pušim! (smijeh)

O: Nije samo stvar u tome da vanzemaljci ne vole jesti ljude koji puše cigarete! Ali gledaju?i sa izvjesne perspektive - virusi, koji uzrokuju takvu bolest kao što je kuga, su "vanzemaljci".

P: (Belibaste) Dakle, to zna?i da vanzemaljci vole virus kuge jer ne vole ljude koji puše? (L) Što? (Psyche) Ne, trebao bi pro?itati ?lanak u slijede?em nastavku "The Dot Connector" magazina: "Novo svjetlo ba?eno na kugu: Povezanost virusa i Kozmosa". (L) Ako gledaš na ovo iz perspektive 4. denziteta, kad do?e nešto poput kuge i onda postoji globalna patnja - i kad pro?itaš o tome da je kuga jednostavno užasna - ako postoji takva patnja na našoj planeti radi takvog ne?eg, OPS-i 4. denziteta bi dobili bogatu gozbu od te patnje jer se oni tako hrane. Dakle, vanzemaljski virus bio bi u interakciji sa OPS realitetom 4. denziteta tako što bi im omogu?avao hranu.

O: Dovoljno blizu!

P: (Andromeda) Kad ?e ona po?eti? (Atriedes) To je neka vrsta predskazanja... (smijeh) (Galaxia) Uskoro ili kroz duži period?

O: 18 mjeseci do 2 godine.

P: (L) Drugim rije?ima, ako ?e Elenin ili nešto drugo imati nešto poput toga u svojem repu, i Zemlja pro?e kroz rep, još uvijek može pro?i godina-dvije da to padne na Zemlju?

O: Da.

P: (Galaxia) Ho?e li nam koloidno srebro pomo?i da se borimo protiv te kuge?

O: Ne samo ono, ali vrlo pomaže.

P: (Galaxia) Ho?e li nam pomo?i naše promjene u ishrani i dijeti?

O: Enormno!!! Pogotovo konzumacija masti radi zaštite stanica.

P: (Ark) Koja vrsta kola?a je posebno dobra za to? (smijeh)

O: Prhki kola?i?i! (shortbread)

P: (Andromeda) Sa kokosovim uljem?

O: Da.

P: (Andromeda) Da li je pojavljivanje asteroida 596 Schiela vezano uz kometu Elenin?

O: Da. I druga svemirska tijela. Pogledajte kod McCanney-a.

P: (Andromeda) Dakle, što je uzrokovalo da taj asteroid postane kometa?

O: Postao je elektri?no nabijen! (naelektriziran)

P: (Perceval) SAmo sam pomislio na nešto... Ta eksplozija u šumi u Škotskoj, prije nekoliko mjeseci, da li je to bio udarac meteorita?

O: Da.

P: (Andromeda) Da li kiša meteora, koja je prošla nedavno prema Suncu, ?ini samo prve velike kapi prije oluje ili je to pogrešna pretpostavka?

O: Niti jedno na ovaj na?in kako ste to rekli. Dio je oluje koja se izgra?uje, ali kad "velike kapi" do?u tu ne?e biti pogreške!

P: (L) Dakle, problem je u tome kako je pitanje bilo postavljeno. Rekla bih da su to bile "velike kapi", one bi pale na Zemlju. (Andromeda) Da li ?e se u idu?e 2 godine manifestirati bilo koja od predvi?enih supernova?

O: Da.

P: (Andromeda) Želimo li pitati još nešto u vezi toga? Da li je Betelgeuse ve? supernova?

O: Ne.

P: (Ark) Kako to misliš "ve?"? Kada? (L) Pa u prošlosti, pa bi onda mi to sada mogli vidjeti. (Ark) Pa ako se dogodila u prošlosti i ako bi ju mogli vidjeti sada - onda bi ju i vidjeli - što zna?i da još nije postala supernova. (Andromeda) Pa zar ne treba vremena od trenutka kad postane supernova do trenutka kad ju mi vidimo? (Ark) Koliko dugo? Negdje oko 3000 godina. (L) Upravo tako, to je ono na što je ona mislila.

O: Tko je rekao da ?e Betelgeuse postati supernova?

P: (Andromeda) Bio je ?lanak o tome na SOTT-u. (Perceval) Oh da, ali oni su rekli da bi mi MOGLI vidjeti kako Betelgeuse postaje supernova, možda ove godine, a možda za milijun godina. (smijeh) (L) To su napisali? (Perceval) Nešto poput toga, dugoro?no gledaju?i, da. Ali stavili su to u kontekstu kako bi mogli vidjeti dva sunca ove godine, ali i na dnu su spomenuli da bi to moglo biti ove godine ili kroz tisu?u... ili kad god. (L) Što je idu?e na redu? (Andromeda) Da li su protesti u Egiptu organizirani od strane SAD-a i Izraela?

O: Ne, ali jednom kad se pokrenula stvar oni su zasigurno postavili svoj tim na poziciju. Globalnu revoluciju oni žele upravo onako kako je Reed opisao.

P: (L) Douglas Reed? U “The Controversy of Zion”?

O: Da.

P: (Andromeda) Dakle, to vodi do idu?eg pitanja: Koliko su Cionisti blizu svojem ispunjenju scenarija o biblijskom kraju vremena?

O: Oni o?ekuju da stvari sazriju unutar 2 godine.

P: (Perceval) Da li je mogu?e da je to priprema za, prema nekim opisima, kao rat na Bliskom Istoku, u kojem bi sukobili Izrael i Arapi?

O: Mogu?e ali ne vjerojatno onako kako vi to zamišljate.

P: (L) Mislim da on to zamišlja kao da su oni zbilja neka suprotnost. Ljudi su navedeni da budu jedni protiv drugih, ali vlasti koje imaju kontrolu nad time, pa ?ak i u Arapskom svijetu, su u me?usobnom dogovoru. (Perceval) Mislio sam na jednostavan na?in gdje bi tamo bilo generalno neslaganje i vatra, te bi Palestinci, Židovi i svi drugi bili uništeni. Oni bi napravili scenu gdje bi bila neka vrsta pan-arapskog nacionalizma koji bi se pokrenuo protiv Izraela... (L) Pa da, mislim da je to zbilja mogu?e, ali ipak mislim da bi oni mogli kontrolirati opseg sukoba. No, stvari se mogu istrgnuti kontroli na na?in na koji oni to ne o?ekuju.

O: Da.

P: (L) Izrael je država sa najkoncentriranijom hrpom psihopata, vjerojatno na ?itavoj planeti, i oni zasigurno ne žele uništiti svoj vlastiti narod. Ali, žele uništiti Arape. (Perceval) I u svojoj arogantnosti mogli bi završiti tako da sami sebe unište. (L) Pa obi?no to i naprave. Lobaczewski (Politi?ka ponerologija)je rekao da bakcil ne razumije da ?e i on biti uništen, ubijen i spaljen zajedno sa tijelom koje je zarazio. I tako?er mislim da oni ne uzimaju za ozbiljno promjene planete Zemlje. Nije to da oni ne mogu razmišljati u vezi takvih stvari, jer o?ito, neki od njih o?ito to znaju i pripremaju se. Ali izgleda da nemaju sposobnost stvarno razumjeti... oni mogu planirati nešto za stvari koje ?e se dogoditi, npr. da im njihovi znanstvenici kažu da ?e biti kometa ili takvo nešto, oni mogu sagraditi neku vrstu banke sjemena. Dobro, dakle oni to mogu u?initi. Ali oni nisu SPOSOBNI razumjeti posljedice i rezultate akcija koje upravo sada poduzimaju, kao neposredan odgovor na nešto što bi se moglo dogoditi na izvjestan na?in. Oni misle da ono što rade - da je to totalno racionalno, poput teorije u igrama. Otkrili su da te teorije ne djeluju na svakog isto! Mislim da je to kao što je Lobaczewski rekao: oni pokušavaju upecati sve ljude koji ?e reagirati onako kako oni misle da ?e reagirati, i onda su neprestano razo?arani jer se upeca samo par ljudi kad to naprave. Kod stvarnih ljudi, nešto unutarnje iz njih upozori na opasnost. (Perceval) Dakle, oni ne mogu zamisliti kako bi normalna ljudska bi?a mogla reagirati kad im se pritisnu le?a na zid i kad su u stvarnom stanju kaosa. (Ailen) Ili ako postoji stvarna nestašica hrane. (Perceval) Oni nikad nisu bili uistinu tamo gdje planiraju nešto napraviti. (L) Dobro, što je idu?e? (Andromeda) Zašto su se znakovi u žitu odjednom pojavili u Indoneziji?

O: Dolazak vala. Znakovi u žitu su neka vrsta oprosta ponu?enog onima koji su predvi?eni za krajnje uništenje. Što mislite, zašto ih se pojavilo toliko u Engleskoj? Oni koji prime takav poklon i ne uzmu te poruke u svoja srca osudit ?e sebe i svoje vlastite potomke na odlazak u zaborav.

P: (L) Netko ima godinama nudi oprost, a oni ga odbijaju opet i opet. I imaju te lude ljude koji odu van i lažiraju ih, ismijavaju ih... Mislim, univerzum govori tim ljudima, a farmeri odu na polje i pokose ih!

O: Da.

P: (L) Možete li zamisliti? Univerzum, kozmos - za Boga miloga - govori ti i sve o ?emu ti brineš je to da ti je poreme?eno žito u polju! To je toliko izvanredno da je to teško uop?e pojmiti. (Ailen) Ali zašto ve?inom u Engleskoj, a ne u drugim zemljama? (L) Pa pojavljuju se i na drugim mjestima, ali stvar je u tome da je ve?ina znakova dodijeljen Engleskoj. Ona je poput financijskog centra svijeta, gdje dolaze svi ljudi koji su dominirali planetom. Cijela "zapadna civilizacija"... I što oni kažu? To je upozorenje njima i  njihovim potomcima. I gdje su njihovi potomci? Po ?itavoj planeti!

O: Da. Upravo tako!

P: (Andromeda) Da li je masovno stanjivanje vela (granice realiteta i dimenzija) na ?itavom svijetu odgovorno za mnogo ?udnih dešavanja koje su se nedavno doga?ale? Pa, zapravo to ve? znamo.

O: Da.

P: (Andromeda) Što je bila pojava jaha?a na konju koju su vidjeli u Egiptu?

O: Stanjivanje vela.

P: (Belibaste) Ali taj vitez, koje je njegovo zna?enje? Da li je to bio duh, bi?e, da li se borilo sa Egip?anima? (Perceval) Izgledalo je kao prikaza...

O: Saladin.

P: (Belibaste) Vitez ili princ... Arapski borac. (Perceval) Bio je na mostu iznad vode. (Andromeda) Što je sa NLO vi?enjem u Jeruzalemu?

O: Isto.

P: (Perceval) Stvar za koju smo mislili da je komet, u Kazakhstanu, da li je to bila raketa koju su ispalili Rusi, kao što kažu izvješ?a?

O: Ne.

P: (Perceval) Da li je to bila kometa?

O: Da.

P: (Perceval) Izgledalo je kao kometa, prema onome što mi znamo o kometama.

O: Dio komete. O?ekujte više "raketnih lansiranja" kao izlike. Da je bio slu?aj stvarnog "raketnog lansiranja", oni bi bili u mogu?nosti to unaprijed vidjeti.

P: (Perceval) Prema izvješ?u dvojice koji su snimili NLO iznad Jeruzalema i komete, izgleda da se to dešavalo u isto vrijeme ili jako blizu. Da li je bilo povezanosti izme?u komete i NLO-a?

O: Da.

P: (Perceval) Kakva je ta povezanost?

O: Stanjivanje vela. Elektri?ni fenomen može to u?initi.

P: (Perceval) Da li je NLO, koji je bio tamo i normalno nebi bio vidljiv, postao vidljiv zbog stanjivanja vela?

O: Više-manje. Elektri?ni naboji tako?er mogu utjecati na ljudsku percepciju.

P: (Andromeda) Da li je stanjenje vela tako?er odgovorno kod vi?enja NLO-a kojeg su ljudi vidjeli na PaleoFest-u?

O: Oh, svakako! Ali ovdje je razlog bio poboljšanje percepcije radi mrežne povezanosti.

P: (Andromeda) Što je sa razbijenim prozorima aviona koje su pokazali na vijestima?

O: Elektri?ni naboji imaju mnoge efekte. Usput, to je razlog za neke od smrti onih životinja - elektri?na pražnjenja.

P: (Belibaste) Jer je više prašine izme?u ionosfere i zemljine površine. (Galaxia) Jesam li se zato i ja  šokirala nedavno elektri?nom opremom? (L) Može biti.

O: Da.

P: (Perceval) Da li se ta elektri?na pražnjenja osloba?aju iz Sunca ili...

O: kapljice kiše, ili prašine, plus elektricitet. Snijeg tako?er.

P: (Andromeda) Jesu li prolivene kemikalije iz (Meksi?kog) Zaljeva dosegle obalu Europe i Veliku Britaniju?

O: Da.

P: (Andromeda) Da li ve? ima fizi?kih efekata na ljude?

O: Ne da bi se primjetilo. Sve dok ne jedete ribu s dna.

P: (Andromeda) Da li vegeterijanstvo i nije baš dobro za nas, kao što smo po?eli sumnjati iz naših istraživanja?

O: Nije baš dobro.

P: (L) Zašto?

O: Svaki živi organizam ima zaštitni mehanizam za preživljavanje. Kod životinja je njihova sposobnost za bježanje, skrivanje ili borbu. Za živa bi?a koja nemaju te mogu?nosti, priroda ih još uvijek nije napustila i pobrinula se za njih.

P: (Ailen) Jednostavno lektini... (Psyche) I anti-hranjive tvari. (Ailen) Ufff... izme?u toga i propagande o smanjivanju masno?e - ve?ina ljudi je mrtva.

O: Da.

P: (Perceval) Da li je mogu?e da dobijemo sve hranjive tvari od životinja, bez da uzimamo suplemente?

O: Bilo bi bolje da ako se one "hrane u divljini", ali vi ste i sami sposobni to shvatiti.

P: (Andromeda) Idemo li u doborm smjeru sa promjenama fokusiranja na SOTT-u?

O: Da.

P: (L) Ima li nešto što smo trebali pitati, a nismo? Smatrajte da smo to pitali i dajte nam odgovor! (smijeh) Umorna sam.

O: Da, baš!!!! Laku no?! Dovi?enja.

Kraj sesije