Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 11-f


Serija o Valu - poglavlje 11f

Sve što postoji su lekcije, ... ili
Prebivanje u 3. denzitetu može biti opasno po vaše zdravlje!

Vrati?emo se ovdje na jedan djeli? i fokusirati se na drugu liniju doga?aja koji su se zbivali paralelno sa onima iz prijašnjeg poglavlja, upli?u?i neke od istih ljudi i doga?aje koji su prethodili mojoj odluci da se distanciram od Reiki grupe / grupe iz Metafizi?ke crkve. Ova serija "lekcija" je uklju?ila Luise-ino uzimanje Majstorskog nivoa Reiki inicijacije. To se desilo na jedan interesantan na?in.

Kao što sam ve? rekla, Reiki majstor koja je inicirala sve nas, je bila jedna od Takatinih (Hawayo Takata - http://en.wikipedia.org/wiki/Hawayo_Takata op. prev.) u?enika – jedna starija dama koja je bila prili?no dobro poznata me?u Virginia Beach metafizi?kom grupom. Ona bi doputovala na Floridu zbog tih Reiki seminara ?im bi Louise skupila dovoljno zainteresovanih u?enika, i provela bi tri dana u?e?i Reiki i rade?i inicijacije. Bila je pažljiva, potpuna, i jedna istinska enciklopedija Reiki znanja. Imala je kopije Takatinih dnevnika i li?nih zabilješki, kao i knjige koje su do tada bile napisane o Reikiju i prokomentirane od strane nekoliko Takatinih tadašnjih u?enika. ?inilo se, imaju?i u vidu ovu informaciju, da je postojalo definitivno "razdvajanje" u Reiki u?enjima. Odre?ene osobe su preuzimale Reiki da bi "preina?ile" ili "nešto dodale" originalnom radu (tvrde?i da su "inspirirani" od Boga ili nekog kanaliziranog izvora, koliko sam uspjela odrediti).

Louise je jako žudila da ima svoj Majstorski nivo, ali iz nekog razloga naša Reiki u?iteljica je bila nevoljna da joj to i da. Nemam pojma na ?emu je zasnivala svoju odluku, ali je bilo o?igledno da je i Takata bila tako?e veoma izbirljiva kome ?e dati Majstorski nivo inicijacije. Pošto je uživala potpuno Takatino povjerenje, naša Reiki u?iteljica nam je saopštila nakon Takatine smrti, da su nekoliko njenih u?enika kojima je odbila dati majstorski nivo nagovorili Takatinog nasljednika da objavi "zvani?ni spisak" Reiki majstora "li?no iniciranih" od Takate, s tim što je ovaj spisak bio "preina?en", da uklju?uje i njih. Bilo je i sugerirano da je bilo i "transfera novca", ali dalje od toga ne mogu re?i zato što je to ipak rekla/kazala i ne predstavlja "?vrst dokaz". Me?utim, slušala sam mnoge stvari o ovome od naše Reiki u?iteljice i nisam imala razloga da mislim da bi ona cijelu tu pri?u izmislila.

Krajnji zaklju?ak cijele te stvari je bio taj, da su neki ljudi tvrdili da su primili ne samo svoj Majstorski nivo direktno od Takate, ve? tako?er i odre?ena "tajna u?enja" koja ona nije tako dala. Naša Reiki u?iteljica je odjednom prestala zvati ove ljude lažovima i prevarantima, ali njeno mišljenje u vezi toga je bilo potpuno jasno. Rekla nam je da su ti isti ljudi "preina?ili" originalni materijal i "dodali" tehnike koje su ?ak dodavale nove "nivoe" inicijacije, tako da ima više inicijacija iz kojih se može zaraditi više novca. Nadalje, mnogi ljudi su o?igledno pružali Reiki seminare na osnovu kojih je neka osoba mogla postati Reiki Majstor nakon samo tri dana pa i manje! Naša Reiki u?iteljica je bila veoma jasna u ovome: inicijacija se mora dati tokom višegodišnjeg perioda ili ne?e biti pravilno "preuzeta". Svaki nivo je morao biti pažljivo nadgledan od u?itelja, da bi on procijenio kad i ako sljede?i nivo može biti "asimiliran".

Tako da je tu bilo sljede?e: Louise je htjela svoj majstorski nivo i bilo joj je re?eno da još nije spremna. Radila je naporno koliko je mogla da okupi studente i organizuje seminare za Reiki predavanja i osjetila je da je ostavljena po strani zato što Reiki u?iteljic nije reagovala na sav taj njen teški rad, tako da joj da Majstorski nivo. Tako da je Louise odlu?ila da uzme uzme stvar u svoje ruke.

Bio je jedan Reiki u?itelj u Clearwater-u (Florida), koji je bio iniciran u "liniji" sa jednom od tih osoba koja je navodno "preina?ila" i "pridodala" Reiki u?enja. (U stvari, kao što sam ja shvatila, zbog ekstremnog truda oko promocije i širenja knjiga, u?enja ove osobe su danas najraširenija poznata verzija Reikija u ovoj zemlji). Dakle, Louise je postala ozloje?ena odbijanjima naše u?iteljice i odlu?ila je da ode do ovog drugog iz "preina?ene" linije po svoj Majstorski nivo.

I nakon što je zadobila svoju Majstorsku inicijaciju, ponudila je meni, Candy i Timu Drugi nivo inicijacije sa ogromnim popustom na cijenu. OK. Zvu?alo mi je kao dobar posao. Nisam mogla ni zamisliti da bi tu nešto moglo biti pogrešno, jer ?ak nisam bila ni sigurna šta se tu to?no radi ili kako. I složila sam se. Uz Drugi nivo inicijacije, dobili smo i malu knjižicu koja je uklju?ivala simbole, za koje je u?enik Drugog stupnja sada "ovlašten" da ih koristi. ?itala sam tu knjigu, kad sam došla do stranice koja je nazvana "vježbe mo?i". Po?elo je ovako:

 

Citat:
Na?in u?enja "Reiki saveza" uklju?uje korištenje tijela kao energetskog kanala za davanje inicijacije drugima. "Usui Tradicionalni Reiki" ne koristi tu metodu ili vježbe mo?i koje su ovdje opisane. Prednost ovih vježbi je da sa njima možete dati inicijaciju samo jednom i tako prenesete cijeli Reiki stupanj. [Diane Stein, 1991]


Nekako nisam bila primjetila razliku izmedju "Reiki saveza" i "Usui Tradicionalog Reikija" kad sam to ?itala prvi put, pa sam nastavila. Instrukcije za "vježbe mo?i" za žene su po?ele ovako:

Citat:
Sjednite sa svojim nogama tako položenim, da sa petom jedne noge pritiš?ete vašu vaginu i klitoris. Pritiš?ite ?vrsto i trajno... Možete iskusiti seksualno uzbudjenje ili orgazam.


Moram priznati da su nakon ovoga u mojoj glavi eksplodirala alarmna zvona. Vjerujte mi, nisam nesvjesna Tantre i odre?enih Kundalini stimulativnih praksi, niti odre?enih koristi koji se mogu dobiti od njih, ali nakon izu?avanja ovih stvari u pojedinim detaljima, ZNALA SAM da su u takvoj drevnoj tradiciji, u?enici pažljivo vo?eni kroz mnoge faze instrukcija i pripremani prije nego što im je predstavljena jedna takva praksa poput one koja je opisana u Reiki priru?niku; i "seksualna stimulacija ili orgazam" NISU podsticani u ovoj tradiciji; barem ne u ranijoj fazi obuke koja je mogla trajati i GODINAMA! U stvari ova vrsta prakse može biti prili?no opasna ako ZAISTA ne znate šta radite!

Ali, nastavila sam sa ?itanjem. Jedna stranica je uklju?ivala pokazane metode za korištenje Reiki simbola da bi se "bombardovalo Zemlju sa ljubavlju i svjetloš?u". Na tom tadašnjem nivou moje edukacije, to mi se nije ?inilo kao loša ideja. ?ak sam razmatrala i prakticiranje osloba?anja od duhovnih priljepaka na daljinu na sve ?lanove Kongresa!

Ali ONDA sam prišla pole?ini knjige gdje je bila jedna stranica naslovljena kao "Alternativni Reiki simboli (Usui tradicionalna metoda)" Bacila sam pogled na njih i onda sam se vratila simbolima koje je "Reiki savez" podu?avao i usporedila ih. Ne samo da su bili VEOMA razli?iti, ve? je jedan od njih, "Simbol mo?i", bio potpuno OBRNUT.

Sad, TO me je bilo JAKO uznemirilo! Imala sam neku vrstu instinktivnog razumijevanja tih simbola kao kosmi?kog ili interdimenzionalnog jezika, ili elektromagnetskog kružnog diagrama i ovdje sam vidjela da ih je neko ne samo promijenio, nego ?ak obrnuo jedan od njih.

Ako su ti simboli bili, kako sam to razumijela, neka vrsta kozmi?kog mikro?ipa, koji se mogu ugraditi u tijelo, kako bi omogu?ili protok energije iz drugih dimenzija; ako su oni "jezik" koji "govori" tijelu nešto na duboki, objektivan na?in, a zatim ih netko promjeni, KOJI "program" oni tada imaju? Što se onda "komunicira" tijelu? KAKO trebaju DJELOVATI ti preusmjereni sklopovi?

Nazvala sam Louise i rekla joj da je o?igledno "prešla" grupi o kojoj je naša Reiki majstorica pri?ala, iako nitko od njih nije bio imenovan. Louise ne samo da je odbacila moje brige, ona je bila prezriva prema mojoj ideji da bi tu mogao postojati pravi problem. Sje?am se da je rekla: "Ako vjeruješ da ?e oni funkcionirati, funkcionirati ?e! Sve je stvar toga što ti vjeruješ. Ako ne vjeruješ da ?e funkcionirati, oni ne?e. Ako je tvoj duhovni razvoj slab ili nazadan, tebi ne?e funkcionirati ništa."

MIJAU!

Wow! Kakav rez! Sad sam postala i spiritualno retardirana zato što sam imala problem sa ljudima koji preina?uju simbole i možda korumpiraju informacije. Hmmm... koliko ?esto se ovakva manipulacija koristi da se onoga koji nešto pita (iska?e iz reda) dovede nazad u red!

Nisam to progutala. Moje iskustvo sa Reikijem je bilo takvo da je to bilo nešto što je zaista objektivno – i to nije zahtijevalo "vjeru" ili "vjerovanje". To je bila zaista jedinstvena i nevjerovatna stvar u vezi toga. Od tog momenta, odlu?ila sam da Louise jednostavno nije "shva?ala". Ali sam shvatila da je moja inicijacija, koju sam dobila od nje još uvijek bila "dobra", iako ona ni sama nije znala u šta se tui uplela. Da li je metod transmisije još uvijek bio isti i da li je funkcionisao? Odlu?ila sam uzeti samo Usui tradicionalne simbole i možda eksperimentisati sa drugima, da vidim šta su oni zaista ?inili.

Ionako je ve? postojao problem, iako je trebalo neko vrijeme da se to ponovi dovoljno ?esto da primjetim: ?inilo se da se toplota koja bi se tako snažno manifestovala kada sam dodirivala ljude sada rasipa i sada sam umjesto toga osje?ala "ledenost" što bi se ina?e bilo moglo osje?ati kao toplina, ako niste bili osjetili pravu Reiki toplinu. Pomenula sam to Candy i ona je rekla da je to bilo "normalno". Rekla je, da joj je naša Reiki u?iteljica kazala da tijelo "zna" koja vrsta energije mu je potrebna i kada imate Reiki, tijelo ?e prirodno poslati "pravu" energiju, bez obzira kojoj osobi to kanalizirate. To se ?inilo kao razumno objašnjenje. Ali onda, kako je vrijeme prolazilo, zapazila sam da je moja energija bila prili?no slaba i imala sam neke povremene bolove koji bi iskakali i prisiljavali me da usporim. To nije bilo ništa naro?ito ozbiljno ve? samo neprijatno. Zapisala sam da mi je trebalo malo opuštanja. I to je bilo onako kako su stvari stajale, kada je kontakt sa Kasiopejcima bio kona?no uspostavljen.

Pomislila sam da je cijela ideja u vezi tih simbola i njihove upotrebe bila fascinatna i, iz nekog razloga, to je za mene imalo savršen smisao. Da bih ovo ras?istila, moram govoriti o Reikiju malo više tako da ?italac može slijediti moje misli, kako su se doga?aji razvijali. Ono što slijedi je integracija mojih bilješki za Reiki priru?nik, kojeg sam namjeravala jednog dana napisati:

Citat:
Jeste li ikad gledali neku demonstraciju borila?kih vještina gdje majstor lomi cijelu gomilu plo?a, cigli ili blokova sa jednim jedinim udarcem? Ako ste bili dovoljno puta svjedokom ovih demonstracija znate da tu nema nikakvih podvala. Pa, kako se to u?ini?

Ve? više od 5000 godina Kinezi praktikuju borila?ke vještine. Tajne o?uvanja vitalne energije kojom se razvija unutrašnja snaga se prenose sa oca na izabranog sina. Prva faza vježbanja je posti?i da topla struja energije otvori kanale cirkulacije, tako da unutrašnja snaga može slobodno proticati. Onda taj netko mora nau?iti kako da oja?a svoje vitalne organe i "spremi" energiju za upotrebu onda kada bude trebalo. Borbeni stilovi borila?kih vještina nisu bili efikasni bez ove unutrašnje snage.

Tokom ovog vijeka Zapad je bio svjedokom fenomenalnog porasta interesovanja za "holisti?ke" zdravstvene discipline. U isto vrijeme nauka je nalazila da su te dublje stvarnosti ra?ale jednu neobi?nu sli?nost sa klasi?nim pogledom na svijet glavnih orijentalnih religija i praksom borila?kih vještina. Porast interesa se manifestovao kao bezbroj te?ajeva iz Yoge, borila?kih vještina, makrobiotike, Tai Chi Chu Chuan-a i mnoštvom drugih varijanti. Postali smo bliski sa meditacijom, jogom i budizmom. Ali šta zapravo znamo o svim ovim tradicijama, osim nekoliko fragmenata mudrosti o I-Ching-u, Tao Te Ching-u i nekoliko drugih djeli?a ovog nejasnog znanja?

U šestom vijeku prije nove ere Lao - Tse je zapo?eo svoj klasi?ni sastav, Tao Te Ching, sa ovom primjedbom: "Tao o kojem se može govoriti i nije Tao.” U ranijim kineskim spisima Tao podrazumijeva jedno razumijevanje života sa naglaskom na individualnoj harmoniji sa prirodnim silama. Reiki praksa je ukorijenjena na isti na?in sa prirodnim silama. Ova energija djeluje nezavisno od bilo kojeg pojedina?nog vjerovanja ili nau?nog koncepta. Nije povezana ni sa kakvom religijskom praksom koja se podigla oko toga. To je jedna suptilna, ali dokaziva životna energija, "Chi”, koja te?e kroz tijelo u odre?enom obliku. Taj "Chi”, kao što je poznat u Kini ili "Ki”, kao što je poznat u Japanu, je znan još u drevnoj prošlosti i njegove tajne su bile dostižne kroz sva doba onima koji su bili voljni da ulože veliku koli?inu vremena u vježbanje propisane prakse. Ono što je ograni?avalo, je uvijek bila ?injenica da je to bilo dostupno samo onima koji su bili voljni da treniraju više sati dnevno, mnogo godina, kako bi izmjenili protok tako da tijelo može aktivno koristiti tu energiju.

Primjene Ki/Chi u svakodnevnom životu su gotovo neograni?ene. To je najvažniji gra?evinski materijal transformacije. Ako neka osoba gospodari cirkulacijom ljekovite energije, sve ostalo se nastavlja mnogo brže. Otvaranje ovog energetskog kanala je kao da vam je dan alat koji ?ini sve druge stvari. Bez protoka Ki/Chi, osoba ?e teže napredovati prema višim nivoima u ostalim disciplinama. Možete provesti godine u drugim disciplinama sa manje direktnim metodama da bi se postigao isti cilj ili ?ak i cijeli životni vijek. Kako god, neka osoba bi mogla izu?avati hiljadu knjiga na desecima jezika, bez da je ikad nau?ila kako probuditi mnoge potencijale ljekovite energije Tao-a. Postoje i oni koji su pro?itali hiljade knjiga i primili vrijedna usmena u?enja koja su bili uvijena u tajnost, na isti na?in na koji je bila sakrivena srednjovjekovna alhemija u Evropi, a koji još uvijek nisu postigli gospodarenje tom energijom i snagu da njom upravljaju. Ono što mnogi danas ne znaju je da postoji jedan metod bu?enja i upotrebe Ki/Chi putem "inicijacije". To jest, taj metod inicijacijom je kao paljenje auta sa akumulatorom umjesto paljenja sa kurblom!

Ova tajna je ukorijenjena u "jeziku" tijela. Tijelo se oživljuje na osnovu elektromagnetskog uzorka koji je odre?en na drugom dimenzionalnom nivou. Ti uzorci su izraženi na drugim dimenzijama kao simboli?ke figure. To je cijeli jedan vlastiti jezik, jezik svemira koji je izražen u tijelu preko aksioma: kako gore, tako i dole. Bez jezika se ne mogu kreirati rije?i, re?enice, paragrafi, niti se mogu razviti jednostavne ili složene ideje. Te simboli?ke figure prenose znanje, energija se preina?uje sa tim znanjem i one predstavljaju suštinske spone izme?u naše stvarnosti i viših realiteta.

Simboli?ke figure Reikija manifestuju znanje koje govori direktno "duši".

Reiki majstor koristi više energije izražene kroz simbole za ?iš?enje rute i podizanje Chi proizvodnje. Efekt Reiki inicijacije ili "podešavanja" je kao instaliranje jednog novog strujnog kruga ili kompjuterskog ?ipa u sistem.


Bitna stvar je da, ?im sam vidjela Reiki simbole, ZNALA sam da su oni jezik - jezik duše, takore?i. Mi smo ih po?eli koristiti u našem eksperimentu kanaliziranja, iscrtavaju?i ih u zraku nad plo?om, ili crtaju?i ih na listove papira i stavljaju?i papir ispod plo?e. U roku od nekoliko tjedana ovakve implementacije, a nakon dugog dvogodišnjeg sjedenja oko plo?e, Kasiopejci su došli sa nizom glasnih gromova iznad moje ku?e, tako jakih, da su doslovno zdrmali ku?u poput potresa.

Tako možemo vidjeti da su sve prethodno opisane interakcije imale pozitivne strane i negativne strane. I na kraju, one su bili prili?no uravnotežene. Ne samo da je moje zdravlje restaurirano na ?udesan na?in, nego smo i dobili alat koji je pomogao u kontaktu s Kasiopejcima. Na negativnoj strani, skoro sam bila ubijena i sigurno sam pretrpila neka stvarno neugodna iskustva. Ta iskustva su ono što smo po?eli zvati "napadi". Ali, u vrlo stvarnom smislu, ti "napadi" su oboje: lekcije i inicijacije! Ako je svemir uravnotežen kao što smo rekli, a ?ini se da je tako nakon dubokog razmišljanja, onda je gotovo neophodno iskusiti oba aspekta u bilo kojem iskustvu u?enja. Onako kako reagiramo na "napade" je ono što iz njih ?ini ili lekcije iz kojih ste nešto nau?ili, ili probleme od kojim patimo. I u tom smislu svjesnost igra važnu ulogu u transformaciji napada u lekcije; svjesnost koju sti?ete znanjem, a koja vam zatim omogu?ava da vidite u stvarnosti iza Sustava Simbola, tako da možete izabrati "najharmoni?nijiu" opciju od onih koje vam se nude u Maskiranoj stvarnost u kojoj živimo. Tu je i daljnje razmatranje, kao što je izveo jedan ?lan naše grupe za raspravu, DD, koji je komentirao:

Citat:
Ja se pitam da li je problem sa Reikijem, da inicijacije koje nekome daju mo? iscjeljenja funkcioniraju bez obzira na nivo duhovnog razvoja osobe u pitanju, i da inicijacije ne samo da nam daju mogu?nost da se olakša ozdravljenje, nego daju druge psihi?ke mo?i koje se mogu koristiti ili u dobre ili bolesne svrhe. Reiki u rukama vrlo negativno orijentirane osobe može biti opasna stvar.


Slažem se. A energija se može sasvim sigurno koristiti negativno. Vjerojatno je zato Takata bila probirljiva o tome kome je dala majstorsku inicijaciju i zašto moja Reiki u?iteljica nije htjela dati inicijaciju Louise. Ona je jasno vidjela da postoji nešto, što nije bilo o?igledno drugima.

Naravno, to stanje oko nas u vrijeme kad su došli Kasiopejci je postalo glavni predmet naših pitanja. Plovili smo u moru konfliktnih informacija o NLOima, vanzemaljcima, proturje?nih u?enja New Age-a, tu je bila cijela gomila zbunjuju?ih elemenata. Velik dio ovog materijala je objavljen ovdje na stranici (cassiopaea.org op. prev.) u serijalu o Podzemnim bazama i vanzemaljskim otmicama. Ali, ono o ?emu nismo mnogo razgovarali je ono što ?emo nazvati "sindrom napada", koji je zaista u srži kontrolnog sistema naše stvarnosti.

Ta pitanja nisu bila pitana zbog dobivanja "pravog" odgovora, nego više kao "testiranje". Oni su bili dio procesa "izazova" za koji sam osje?ala je bio pravilan na?in da se bavim sa bilo kojim izvorom koji tvrdi da ima znanje. Htjela sam pitati mnoga pitanja o brojnim temama, kako bi sastavila nekakvo "tijelo" informacija, koje bi mogle biti "testirane" i ispitane na to?nost, perspektivu, dosljednost, itd. Prije nego što sam htjela odlu?iti da li da vjerujem Kasiopejcima da li su oni to za što se izdaju, htjela sam ih temeljito provjeriti.

U jednu ruku je to bila korisna stvar, no u drugu je kasnije dovelo do problema u sastavljanju materijala u neki smisleni poredak. Skakala bih iz predmeta na predmet nastoje?i ih svjesno zbuniti ili dezorijentirati. Pitala bi ih "trik pitanja" i molila da brzo odogovaraju, da vidim da li sam ih mogla "pre?i." Imala sam dovoljno iskustva u razgovorima sa "mrtvim de?kima" i elementalnih duhovima, ?ak i sa demonskim entitetima, tako da sam koristila sve trikove za koje sam znala u otkrivanju takvih tipova, te da otkrijem da li postoji bilo što takve orijentacije u Kasiopejskim odgovorima. Stvarno mi je drago da su imali dobar smisao za humor, da su bili strpljivi i imali razumijevanje tijekom ovog razdoblja!

Tako smo došli do neke od osobnih pitanja u vezi "napada" sa kojima smo u izazvali Kasiopejce. Stvari se dogadjaju iz nekog razloga, i ove informacije su se pokazale za nas kao neprocjenjive, kako smo nastavljali sa projektom. Na prvoj solidnoj sesiji, ja sam pitala neka pitanja o "otmicama", koje se odnose na nas osobno. Candy je bila prisutna. Imajte na umu da su po?etne sesije rekonstruirane iz bilježnice. Tada još nismo snimali na vrpce, tako da izgleda da su sesije kratke i rascjepkane.

Citat:
16.07.94
P: Da li su neki od nas bili oteti?
O: Svi.
P: Koliko puta?
O: Frank - 57; Candy - 56; Laura - 12.
P: Zašto Laura nije bila tako puno oteta? ( Laura se smije)
O: Ti se opireš. Nije još gotovo. (Candy se smije)
O: Candy je oteta prošli mjesec.
P: (L) Tko nas otima?
O: Drugi. [Odnosi se na Konzorcij OPS vanzemaljaca i ljudi koji je bio identificiran na po?etku sesije]
P: Koje je ime grupe?
O: Razli?ita imena.
P: Da li smo svi oteti od strane iste grupe?
O: Ve?inom.
P: Što nam oni rade?
O: Daju lažna pam?enja. Spre?avaju vas kao djecu. Uzrokuju glavobolje i bolesti u školi.
P: Imamo li implante?
O: Da.
P: Gdje?
O: U glavi.
P: Zašto služe ti implanti?
O: Ure?aj za prou?avanje.
P: Prou?avanje ?ega?
O: Sastava duše.
P: Da li neki rituali koje možemo izvesti omogu?uju zaštitu od daljnjih otmica?
O: Možda. Neki kristali sa energetskim poljima. Ne trebate zaštitu ako imate znanje.
P: Kako ?emo dobiti to znanje?
O: Ono je duboko u podsvijesti.
P: Kada smo ga dobili?
O: Prije ro?enja.
P: Ima li još što možemo napraviti za zaštitu?
O: U?ite, meditirajte, ?itajte.
P: Da li radimo zasad ono što bi trebali?
O: Zasad. Trebate bu?enje.


Sljede?eg tjedna smo mi, Candy, Louise i ja otišle posjetiti još jednu Reiki majstoricu u Tampi, koji je živjela sjeverno od aerodroma i koja nam je pokazala ono za što je ona tvrdila da su "pravi" Reiki simboli koji su bili samo još jedna varijacija! Ona nam je takodjer ispri?ala pri?u o jednoj ženi koja je uspostavila "Novi Reiki."

Radi se o ženi koja je u sklopu jedne metafizi?ke/ New Age grupe obilazila Egipat i ukrala jednu stvar iz trgovine na bazaru, jer je po njenom mišljenju cijena bila preskupa. Bila je "odvedena na ispitivanje" u policiju. Uloženi su izvanredni napori da bi se nju izuklo iz ove opasne situacije (u Egiptu se osudjenom lopovu odsje?e ruka!) i dan je izdašni bakšiš, kako bi se osiguralo da se protiv nje ne podnese formalna optužba. Pri?a je bila zabavno ispri?ana, a ako je to stvarno istina, onda se stvarno morate zapitati o energiji koja stoji iza ove Reiki frakcije.

Kad smo se vozile ku?i, uo?ile smo svjetla poredana u trokut, koja su lebdjela u zra?nom prostoru upravo na onoj putanji gdje slije?u zrakoplovi. Budu?i da je tu bilo puno zra?nih aktivnosti, bile smo nesigurne da li je to uop?e nešto ?udno. Candy je vozila, pa je odlu?ila ubrzati, tako da "stignemo" do mjesta gdje se taj objekt nalazio. Kako smo se približili, mogli samo jasno vidjeti da je taj objekt stajao cijelo vrijeme na istom mjestu, jer je nekoliko aviona pri slijetanju prolazilo vrlo blizu nama, a taj objekt je ostao cijelo vrijeme na istom mjestu. Imao je veliko, sjajno svjetlo na svakom kutu trokuta i niz manjih svjetala unutar tog trokuta poredanih u krug. Bile smo sigurne da to mora biti helikopter, ali nisam mogla shvatiti zašto je lebdio u tom prili?no punom i opasnom zra?nom prostoru! Zaklju?ila sam da je to bio vrlo glup pilot.

Tako smo došle blizu, skoro direktno ispod njega, (to je bilo to?no iznad prometnog autoputa sa 6 traka ceste), a on se preselio na našu desnu stranu i lebdio je iznad jednog apartmanskog naselja. U tom trenutku sam mogla jasno vidjeti da izvodi manevar koji je izgledao kao "padaju?i list". Candy nas je odvezla na parkiralište tog kompleksa, a ja sam izvukla glavu kroz prozor i gledala direktno u objekt. Bila sam zbunjena, jer nisam ?ula ikakvu buku kakvu bi i o?ekivali da se nalazite ispod helikoptera koji je samo 300 metara iznad vas; nije bilo nikakvog zvuka osim prolaze?ih automobila. Gledala sam ga samo nekoliko sekundi prije nego što je odjednom nestao! Jednog trena tu, sljede?eg ništa! Uspjela sam vidjeti da je bio trokutasti, crni objekt. Procjenila bih veli?inu na oko 9 metara sa svake strane, sa vrlo SVJETLIM svjetlom na svakom uglu, što je vrlo ?udno jer to svjetlo nije osvjetlilo parkiralište!

Onda smo se okrenuli i nastavili prema ku?i, ali smo bili jako zainteresirani da vidimo što nam naš novi "izvor" ima za re?i o TOME! (Kao što sam rekla, bili smo još uvijek u ranoj fazi i nismo snimali sesije)

Citat:
30.07.94
P: Imate li poruke za nas?
O: Budite pažljivi.
P: Prema ?emu?
O: Vanzemaljci.
P: Koji?
O: Orionci.
P: Što oni rade?
O: Slijede vas.
P: Da li su Louise, Candy i Laura vidjele vanzemaljski brod prošlu no??
O: Nego što.
P: ?iji je to bio brod?
O: Orion.
P: Da li se pojavio zbog nas specifi?no?
O: Ne.
P: Da li oni znaju da smo ih vidjeli?
O: Da.
P: Da li su otišli zbog toga jel smo ih vidjeli?
O: Da.
P: Da li su planirali oteti nekoga?
O: Možda. Vi ste sljede?i.
P: Što?
O: Da budete oteti.
P: Tko?
O: LK.
P: Od koga?
O: Orion.
P: Kada?
O: Nepoznato.
P: Zašto?
O: Za pregledavanje znanja. Brod je iznad upravo sada.
P: Iznad ku?e?
O: Apsolutno.
P: Da li je dobro je za mene da budem oteta? [Bilo je dosta zbrke u mom umu o tome, budu?i da je tada bilo šireno mnogo materijala od "otimanih" koji su tvrdili da su vanzemaljci tu da "nam pomognu", a mi to prosto ne razumijemo i ne možemo razumjeti jer su oni puno napredniji od nas.]
O: Neutralno.
P: Da li ?u biti oteta jer sam ih vidjela prošlu no??
O: Djelomi?no. M. i K. su te prijavili. [Ovo je bio šokiraju?i odgovor! M. je bio "poznati" NLO istraživa? sa kojim je Candy bila vrlo "povezana" tokom tog perioda, a K. je bio, od svih ljudi koje sam znala, toliko ANTI-vanzemaljski, da nisam mogla zamisliti da je on bio otiman! On je bio sljedbenik djela Zecharia Sitchin-a.]
P: Da li su u dosluhu sa vanzemaljcima?
O: Ne svjesno.
P: Kako onda?
O: Podsvijest. Implanti.
P: Imamo li implante? [Ovo je bilo malo "trik" pitanje, budu?i da samo to ve? pitali.]
O: Dva implanta; jedan monitor (kontrolni aparat).
P: Koja je razlika izme?u implanta i kontrolnog monitora?
O: Svi su kontrolni ure?aji. Implanti su stalni. F. i Laura imaju stalne implante. Candy je dobila monitor prije tri mjeseca. Idu?i je implant.
P: Zašto?
O: Da bi vas nadgledali i promatrali.
P: Zašto?
O: Vi ste svi bi?a višeg nivoa. F. implant: 4 godine star. Laura implant: 5 godina star.
[...]
P: Da li smo mi "odabrani"?
O: Što je odabran? Samo vi možete odlu?iti. Izbor dolazi prirodno, sa slobodnom voljom i gledanjem i slušanjem. Nije bitno gdje ste. Bitno je tko ste i što vidite.


?ak i ako mi se nisu svidjele neke od stvari koje su nam Kasiopejci rekli, bila sam barem zadovoljna da ne koriste naš ego kako bi držali našu vjernost. Brojni slu?ajevi koje sam znala su vodili u korupciju upravo zbog tog faktora. Izvor ?e re?i njihovom kanalizatoru da je on/ona "poseban" ili "izabran" ili sli?no. Kasiopejci definitivno nisu igrali na kartu "ega", niti su nam govorili ono što smo htjeli ?uti!

Najzanimljivije u gornjem izvodu, osim neprovjerljivih tvrdnje o vanzemaljcima i implantatima, je bilo da ljudski um može biti izmanipuliran, da se na njega može nekako priklju?iti, ili da ga se može na neki na?in PODSVJESNO iskorisiti, bez obzira na svjesni odnos ljudi prema "stvarnosti vanzemaljaca". Dva spomenuta ?ovjeka nisu imali gotovo ništa zajedni?ko, osim, zapravo, nekog oblika "fanatizma". Jedan je bio obožavatelj "Billy Meiera", a drugi je bio siguran da Sitchin bio jedini koji je imao pojma. Ali napomena da su nas oni "prijavili" je bila ekstremno zagonetna! Što se ovdje zapravo doga?a? Da li ljudska bi?a žive na više od jedne razine i da li je ovaj svjesni nivo kojeg smo najviše svjesni, bio samo dio neke potpuno programirane fantazije?

Tada negdje smo "otkrili" Ra Materijal i bila sam prili?no zainteresirana da vidim, da je ono što Ra "kaže" o situaciji prili?no sli?no onome što Kasiopejci govore, ?ak i ako je u zamotano u glomaznoj, teškoj i dosadnoj terminologiji. Nadolaze?i citati od Ra su iz "Ra Materijala" od Elkins, Rueckert i McCarty. Uklonila sam neke multiple rije?i i zamijenila ih sa jednom rije?i, koje predstavljaju konvencionalnu uporabu, ostavljaju?i (vjerujem) smisao netaknutim. Takodjer sam kombinirala pitanje koje se pitali sa odgovorom, kako bi pojednostavila izvatke za sadašnju svrhu. Preporu?am ?itanje Ra Materijala kao neprocjenjivog izvora - jednog od rijetkih dostupnih na planeti - za informacije o pravoj prirodi naše stvarnosti.

Jedan od usporedivih poanti iz Ra Materijala je izjava, da je motivacija "vanzemaljaca" koji otimaju ljude i eksperimentiraju na njima i koji su najve?im dijelom vidjeni od mnogih ljudi na svijetu - osvojiti Zemlju i porobiti stanovništvo. Ra je rekao da vanzemaljci specifi?no traže one ljude koji su na neki na?in utjecajni, kako bi ih iskoristili za svoju vlastitu upotrebu, a to je - porobljavanje još više ljudi.

Citat:
Ra: Svrha OPS Orionaca je osvajanje, njihov cilj je lokalizirati individue koje vibriraju rezonantno njihovim vibracijama, a onda iskoristiti te kontaktirane individue kako bi kroz njih porobili mase.

O?iti zaklju?ak je, naravno, da su naše politi?ke vo?e, poglavari država, industrije, financija, itd., vjerojatno cilj ovakvih kontakata. Što Ra nije rekao, ali što sam i zaklju?ila iz gore navedenog, je da su mnogi, ako ne i najve?i dio "otimanih" i "kontaktiranih" koji su istupili sa svojim verzijama o vanzemaljacima, mudro iskorišteni kao "Šareni Frulaši" koji vode ?ovje?anstvo u ropstvo. Opisano je kako se to to?no radi:

Citat:
Ra: OPS Orionci, koji dolaze na ovu planetu sa ciljem kontrole uma populacije, slijede Zakon Jednoga, promatraju?i slobodnu volju. Oni uspostavljaju kontakt sa onima koji su zvali. Ti kontaktirani onda djeluju tako da šire OPS stavove i filozofije. Oni postaju elita. Kroz njih se stvara stanje putem kojeg se ostatak stanovništva porobljava njihovom vlastitom slobodnom voljom.


Mislim da Ra ovdje kaže da oni koji pokušavaju kanalizirati naj?eš?e kontaktiraju Orionce, - on kaže "kontakt je uspostavljen sa onima koji su zvali" - i da se u?enja šire, tako da se ?ini da su to u?enja "ljubavi i svjetlosti" i pozitivne prirode, tako da ?e ih ljudi rado slijediti, bez realizacije, da ?e se tako u jednom trenutku uhvatiti u klopku, jer oni nisu, kao što parabola o Mudrim i Ludim Djevicama opisuje, napunili svoje svjetiljke sa uljem (znanjem). Ti "kontaktirani" ?e zatim objavljivati knjige, voditi seminare, promicati planove vanzemaljaca i op?enito postati popularni i skupljati ogroman broj sljedbenika. Kao što je Ra rekao: ljudi su porobljeni njihovom slobodnom voljom! Oni su to izabrali! I ne mislite da bi to izabrali, ako su znali da je to ono što su odabrali, zar ne?!

Naravno, Don Elkins je želio znati tko su ti ljudi, (uklju?uju?i o?iglednu kategoriju društvenih i politi?kih vo?a), ali ni Ra ni Kasiopejci ne?e re?i. To je nešto gdje mi sami moramo napraviti izbor, ?ini se.

Citat:
Ra: Imenovanje onih koji su uklju?eni bi bilo kršenje slobodne volje. Mi zahtjevamo da razmotrite plodove njihovih akcija. Na taj na?in možete ove informacije razlu?iti za sebe.


Naravno, tu su oni koji NE traže "kontakt", koji samo dobivaju poruke unutar glave. Ra o tome kaže:

Citat:
Ra: Mnogi od onih koji vidite na nebu su iz OPS Orion grupe. Oni odašilju poruke. Neke poruke su primljene od onih koji su OPD orijentirani. Ove poruke se tada mjenjaju kako bi bile prihvatljive za te entitete, i te poruke upozoravaju na teško?e koje prethode. To je najviše što OPS entitet može u?initi kada je suo?en sa onima ?ija je želja da služe drugima. Ako je entitet OPD orijentiran, on/ona ?e po?eti primati poruke uništenja i propasti. Ako je entitet OPS orijentiran, OPS Orionci ne smatraju potrebnim da lažu, nego jednostavno po?nu davati svoju OPS filozofiju koju su i htjeli dati.


Tako izgleda da je ovo "odašiljanje" prili?no široko rasprostranjeno i može se "primiti" od mnogih ljudi, uklju?uju?i i one koji su unutar sebe OPD orijentirani. Što se tada doga?a je, kako Ra kaže, da NAKON primanja informacija od OPS frakcije, um te individue "mjenja" informacije da budu "prihvatljive", dok "upozoravaju na teško?e koje prethode." Zaklju?ujem da to zna?i da su mnoge informacije o narednim "kataklizmama" tek "re-formiranje" informacija o osvajanju vanzemaljaca i dominaciji u op?enitije, globalne/ geološke koncepte. To tako?er može zna?iti da puno medijuma, koji nisu u tom "vanzemaljskom filmu" dobivaju informacije od ovih bi?a, koje se zatim preobražavaju u njihovim mozgovima. Me?utim, oni koji su OPS orijentirani, biti ?e oni koji predstavljaju vanzemaljce kao naše "spasitelje", "pomaga?e" ili "bra?u".

Tu imamo opisane op?e kategorije dezinformacija. Dvije od njih zaslužuju poseban fokus zbog neiskrenosti te propagande. Prva je "kataklizmi?na" škola onih koji jesu OPD, ali još uvijek spavaju, a druga su "oduševljeni teoreti?ari vanzemaljaca" koji su OPS i dio te mašine porobljavanja. Ra ide malo dalje u opisu ove druge kategorije:

Citat:
Ra: Kontakti koje OPS Orion grupa smatra najkorisnijima za njihovu stvar, su kontakti uspostavljeni sa entitetima OPS orijentacije. OPS filozofija se telepatski daje i širi. U naprednim grupama postoje rituali i vježbe koje se tako telepatski daju i automatski zapisuju, isto kao što i OPD entiteti zapisuju objavljenu (OPD) filozofiju njihovih u?itelja.


Don je imao ideju da se to mora posebno odnositi na prakti?are magije i Ra potvr?uje da je to dio onoga što je rekao. Ali on je sugerirao da tu ima puno više i da promatra? mora koristiti svoju vlastitu prosudbu. Jedna stvar koja mi pada na pamet, a koja je najbliže tome što je Ra opisao kao "tijelo pisanog materijala" i napredne skupine sa "ritualima i vježbama" su knjige i više "metode" za "primjenu", primjenjivane od pristalica magijskih rituala. Ali osim toga, naravno, tu je i cijela paleta formaliziranih religija koje u potpunosti takodjer spadaju u ovu kategoriju. Dosta sam rekla. Neka oni koji imaju o?i da vide, vide; i neka oni koji imaju uši da ?uju, ?uju. Ra je dao dodatne naznake o tom specifi?nom procesu:

Citat:
Ra: OPS filozofija podrazumijeva manipuliranje bi?a, tako da oni služe druge [manipulacijom ili prevarom, to jest porobljavanjem] i kroz to iskustvo nau?e cijeniti služenje sebi. Ovi entiteti tako postanu OPS orijentirani i sada manipuliraju druge, da i ti drugi iskuse služenje drugome. [laganjem, manipulacijom i porobljavanjem tih drugih]


?ini se da Ra ovdje kaže, da ako navedete pojedinca, kroz manipulacije ili obmane, da "slijedi" ili "služi" "gospodara", bilo da je to Isus, Buda, Lord Sananda, ili neko bi?e koje je spašeno putem autorskih prava i patentirane "tehnologije", ta osoba je kondicionirana da prihvati služenje sebi, misle?i pri tome da je to služenje drugima! To postaje poput hijerarhije, gdje se poti?e želja da se napreduje u nivoima, tako da netko jednog dana ostvari obe?ani mamac i "spasenje", koji tada može nuditi drugima "ispod" njega. To se odražava u vjerovanjima mnogih krš?ana da ?e biti me?u "izabranima" koji ?e "stajati zdesna Bogu" i "suditi žive i mrtve", zajedno sa svojom "starijim bratom, Kristom." Ista stvar se doga?a u drugim religijama. Postoji izreka: "Tla?eni postaju tla?iteljima", koja se može primjeniti i ovdje, i to je prili?no transparentan psihološki trik.

Sad bi mogli imati ideju da je služenje drugima, onako kako se to naziva u OPS manipulaciji malo druga?ije od istinskog služenja drugima; tu postoji klju?na razlika, a to je - MANIPULACIJA. Manipulacija implicira da je ta usluga inducirana ili prisiljena manipuliraju?im taktikama, pojedinac služi toj laži ili prividno služi ne?emu ili nekome. Ovo "služenje lažima ili iluzijama" je dinamika koja zatvara ne?iji protok energije na implozivan, kontraktilan na?in i inducira isisavanje energije, umjesto da postoji me?usobna razmjena energija, gdje se nešto u tom služenju realno izmjenjuje, npr. istina ili bilo što drugo na recipro?an na?in.

Vrlo jednostavan na?in da se ovo objasni je "investiciona muljaža", gdje su mnogi ljudi navedeni da daju svoj novac folirantu koji ih je uvjerio da je on legitimni predstavnik neke investicione firme. Oni daju svoju životnu uštedjevinu, folirant to stavi u svoj džep i ide dalje ka sljede?oj dojilji. Ono što se doga?a u ovakvom na?inu "ulaganja" je da se oni odvijaju tijekom cijelog života jedne osobe i ta osoba obi?no tek nakon mnogo života ili barem na kraju bilo kojeg danog života shvati da je bila nasamarena i prevarena. On umire istrošene energije svoje duše, uhva?en u klopku OPS frakcije, bez mogu?nosti bilo kakvog zna?ajnijeg napretka. Ovdje se može primjeniti izreka: "ako bilo što zvu?i previše dobro da bi bilo istinito, onda je to je vrlo vjerojatno tako". ( zna?i, neistinito op.prev.) Spasenje, kako se podu?ava od krš?anstva, oduševljenje vanzemaljcima koji ?e tijekom budu?ih kataklizmi "dignuti" njihove istinske vjernike sa planete; ascenzija uz primjenu jednostavnih "rituala" ili "meditacija" koje se mogu obaviti samo ako poha?ate neki seminar, kupite knjigu, ili se vucarate unaokolo po ovoj kaljuži sa povezom preko o?iju - sve to spada u ovu kategoriju. Kupac sam nosi odgovornost za kupljenu robu! (pa prema tome, neka obrati pažnju na to što "kupuje", da ne kupi ma?ka u vre?i op. prev.)

Ali, u slu?aju OPS Orionaca, mi imamo specijalan problem. Oni imaju mogu?nosti kontrole i zavaravanja, koje si mi uop?e ne možemo niti zamisliti! Ra kaže:

Citat:
Morate temeljito shvatiti dubine negativnog razumijevanja 4. denziteta. To je teško za vas. Nakon što prodju kroz tzv. prozor ulaza u 3. denzitetni vremensko / prostorni kontinuum, OPS Orionci mogu plja?kati što god ho?e. To je zbog iskrenog vjerovanja bi?a sa 4D OSP da je voljeti sebe - voljeti sve. Svako drugo-sebstvo je tako podu?avano ili porobljeno i ima u?itelja koji podu?ava ljubav prema sebi. Ova filozofija se izlaže sa namjerom da rezultira žetvom negativnih bi?a ili OPS bi?a za prijelaz u 4D.


A onda, kao da nije dovoljno što nas mogu zavesti manipulacijom vremena i prostora, oni nas tako?er mogu dovesti u zabludu kroz u?enja koja nam dolaze sa "astralnog nivoa!" Ova informacija mi je bila posebna zanimljiva s obzirom na "duhovni priljepak" kojeg sam otkrila kod Candy, i koji je bio "poslan od ?arobnjaka"!

Citat:
Ra: OPS Orionci su pomagali mnogim negativno orijentiranim entitetima, a postoje i mnogi na vašim tzv. unutrašnjim nivoima, koji su negativno orijentirani i kao takvi dostupni kao unutrašnji vodi?i i u?itelji i tzv. posjednici odre?enih duša.


Zatim tu je problem ljudi koji kanaliziraju bez "podešavanja". Individua sa potpuno ?istom namjerom i OPD prirode može proizvesti materijal koji ima varljive dezinformacije, zbog nedostatka svoje sposobnosti da razabere, što je posljedica nedostatka znanja.

Citat:
Ra: Mogu?e je za nepodešene kanale da dobiju i pozitivne i negativne poruke. (komunikaciju)


Drugi problem pri razumijevanju spletkarenja od strane bi?a koja manipuliraju prostorom/vremenom je dokaz. Neprestano ?itamo o ukazanjima i ?udesima koja se uzimaju kao "dokaz" božanskog kontakta. Ljudi o?igledno ne shva?aju vrlo prostu ?injenicu, da ako vjerujete jer imate dokaz, vi ne izabirete sa pozicije slobodne volje! Vi vjerujete zato što nemate izbora NE vjerovati. Koja vrsta energije može biti iza takve stvari, unato? lijepim nastupima, ?udesnim ozdravljenjima, nebeskim harmonijama ili dubokoj emocionalnoj dirnutosti svjedoka? Želim vam pokazati izvod iz ?lanka sa ovih stranica "Vanzemaljci, Demoni i Vampiri ( http://www.cassiopaea.org/cass/demons.htm ) gdje je jedna demonom opsjednuta žena, što je dokumentirano opsežnim istraživanjem, citirana u razgovoru sa novinarom kako kaže:

Citat:
"Jedne no?i Dama me je uzela natrag u vremenu. Bili smo u jednoj stranoj zemlji i narod je nosio staromodnu odje?u. Dama je uzela izgled prekrasne žena u plavom ogrta?u. Ona je za njih izvodila ?uda ...


Ann Haywood, ljudski "doma?in" gore opisanog entiteta (mnogi aspekti ovog slu?aja su jako sli?ni slu?aju Betty Andreasson Luca), je kako izgleda, bila kažnjena za ovo otkrivanje medijima:

Citat:
Odjednom je Ann-ino lice posivjelo i otišla je u kupaonu, otkuda se ?uo njen bolni vrisak. Kad je izašla van, brisala je nos i držala se za trbuh. Dama ju je divlja?ki napala zato što je otkrila da su kroz povijest bi?a poput Dame uzmale oblik svetaca. Oni tada koriste lakovjernost ?ovje?anstva, kako bi ih obmanjivali i dezinformirali, tako da ljudi vjeruju da gledaju ?uda koja su tu izvode. Ann je zatražila da novinar izbriše taj dio intervjua." (Osborn, 1982)


Hmmmm? Mi dobivamo sliku o realnosti koja je pozitivno makijavelisti?ka u svojim manipulacijama i prevarama. Ra govori o tome:

Citat:
Mnogi od vaših takozvanih kontakata su bili zbunjeni i samo-destruktivni jer su ti kanali bili OPD orijentirani, ali u želji za dokazima, bili su otvoreni lažima OPS Orionaca, koji su tako neutralizirali u?inkovitost kanala.


Nedavno sam ?itala jednu knjigu koja je posve?ena ?udesima kroz stolje?a, ve?inomukazanjima Djevice uklju?uju?i "?udo u Fatimi," i tako dalje. Jedna stvar koju sam primijetila je neprestani "proces zapovjedanja/ nudjenja." Takvi entiteti ?e vam zapovjedati da trebate nešto u?initi - moliti molitve, izgraditi crkvu, raditi preobra?enja, ili bilo što - i svjedoci, koju su savladani i osvojeni božanstvenim izgledom, odmah po?nu ispunjavati sve te želje. U nekim slu?ajevima, postoji "dogovor", pri ?emu entitet, (obi?no Djevica ili izabrani sveci ili ?lanovi "Svete Obitelji"), nude nekoliko vrsta kompenzacija/nagrada za izvršene zahtjevane obrede. U jednom slu?aju je to pobjeda u nekoj bitci, u drugom dobra žetva, ili kiša ili sli?no.

Ono što toliki ljudi ne shvataju je, da je bilo kakav odgovor na naredbu bilo koje vrste, na bilo kakav "zahtjev", bilo da je taj odgovor - moliti se ili izgraditi crkvu ili obojati znak na svom štitu, pa ?ak i podi?i spomenik od tri kamena pokraj puta, - bilo koji takav odgovor zna?i prihva?anje dominacije! To zna?i da je prešutno dogovoreno da se "služi" onome tko je postavio zahtjev ili izdao naredbu. Odmah se uspostavlja psihi?ka veza, a "ples po?inje." Prepredeni dio dolazi do izražaja kad se zahtjevi ili "naredbe" umotane u smislu da se ?ine dobrima ili korisnima, ili kad do?u putem sažaljenja ili manipulacija.

Citat:
09.06.96
P: Moje pitanje jest: da li su informacije koje mi primamo iste one koje je Al-Arabi zvao "otvaranje"?
O: Da.
P: Rekli ste da ste vi ujedinjene misaone forme u realitetu znanja.
O: Da.
P: A-Arabi je opisao ujedinjene misaone forme kao da su "imena Božja". Njegovo objašnjenje izgleda da je identi?no stvarima koje nam vi govorite i pitam se...
O: Mi smo svi imena Božja. Zapamtite, ovo je kanal. To zna?i da obe to?ke po?etka i kraja imaju istu važnost, zna?aj.
P: Dakle, to je mješavina božjih aspekata?
O: Ne.
P: Što ste mislili? Da li to zna?i da smo mi dio toga?
O: Da. Ne obožavajte nas. I budite sigurni u to i da drugi s kojima vi komunicirate to shvate, tako?er!
P: Koje naše kvalitete, koje stvari u nama su omogu?ile da uspostavimo kontakt, jer - o?ito mnogo ljudi pokušava i dobija sme?e.
O: Vi ste pitali.
P: Mnogo ljudi pita!
O: Ne, oni komandiraju.
P: Pa mnogo ljudi pita, moli i zapitkuje, ali svi ne dobivaju odgovore.
O: Ne, oni komandiraju. Razmislite o tome. Vi niste molili ili tražili... to je komandiranje.

Ovo "moljakanje i zahtijevanje" ili bilo koje akcije dizajnirane da izazovu sažaljenje su "zapovijedanje", i to je pojašnjeno u sljede?em:

Citat:
08.08.95
O: Zapamtite, izvjesni period vremena do sada, kao što vi mjerite vrijeme, mi smo vas pokušavali informirati o efektu da je vaša okolina 3. denziteta bila potpuno kontrolirana i bit ?e kontrolirana od strane snaga koje nastoje samo služiti sebi u jednom periodu, kao što vi mjerite vrijeme, koji traje 309000 godina. I mnogo, mnogo puta u vašoj trenutnoj životnoj egzistenciji razmišljali ste o pitanjima koja uklju?uju korisnu ili druga?iju egzistenciju indivdualaca ili individue U TOJ okolini, protiv i kontra egzistiranja takve egzistencije, i što je uklju?eno u nju. I to?no ste opazili da je zaklju?ak taj da je to, primarno, negativna egzistencija. Ali, nije da dobre stvari ne dolaze iz negativnih iskustava, ve? osnovni indikator da je to negativno iskustvo bi tako?er trebao indicirati da je to iskustvo vezano za zapovjedni lanac koji uklju?uje Opredjeljenje Prema Sebi. I zato, OPS je manipulativna akcija, više nego otvorena, dobrobitna akcija. To je oduzimanje i uzimanje kretanja, a ne širenje kretanja. I te tvrdnje vam mogu odgovoriti, ne na samo jednostavna pitanja o nekoj kemijskoj tvari, ve? pravoj prirodi vaše egzistencije s kojom bi trebali po?eti.
P: To vodi do nekoliko drugih pitanja. Što je kriterij da se bude kandidat za 4. denzitet?
O: Tu nema kriterija. Kriterij uklju?uje sistem prosu?ivanja što uklju?uje indivuduu ili individualce koji nadgledaju progres drugih individualaca. To je samo dio prirodnog procesa u?enja, kojeg vi totalno kontrolirate od po?etka do kraja, u nekom smislu. U tom smislu, vi ste izabrali da budete u okruženju u kojem jeste, što ne pokazuje neku preporuku okruženja od bilo kojeg višeg izvora, ili, obratno, bilo koja osuda okoline od strane bilo kojeg višeg izvora, ve? prosto postojanje takve okoline i vaš izbor da egzistirate u njoj. Zato, biti kandidat samo zna?i da ste izabrali da budete kandidat za BILO KOJI nivo denziteta, bilo prvi, drugi, itd. To je izbor samog sebe da se nastavi taj put u?enja.


Dakle, tu imamo trag: jedan od indikatora da je netko OPS orijentacije, je prisustvo ili dokaz komandne hijerarhije!!!

Sada vam želim predstaviti one pojedinace koje je Ra je opisao kao Putnike. Ra ih opisuje:

Citat:
Kada je duša postigla potpuno razumijevanje svojih želja, ona može zaklju?iti da je njena želja da služi drugima u obliku pružanja svoje ruke, [figurativno govore?i] bilo kojim entitetima koji šalju poziv u pomo?. Ta bi?a, koje možete zvati Bra?a i Sestre Tuge, kre?u se prema ovom pozivu Tuge. Ovi entiteti su iz svih krajeva beskrajne kreacije i povezanih su željom da služe na taj na?in.

Broj Putnika inkarniranih na Zemlji u ovom trenutku zbog intenzivne potrebu da se osvjetli planetarna vibracija i na taj na?in pomogne žetva je oko 65 milijuna. Najve?i broj Putnika su iz 6. denziteta. Želja za služenjem mora biti sazdana od velike ?isto?e uma i ono što bi vi nazvali smjelost ili luda hrabrost. Izazov / opasnost za Putnike je, da ?e zaboraviti svoju misiju, postati karmi?ki uklju?eni, a time biti uvu?eni u vrtlog za kojeg su se inkarnirali da ga sprije?e (uništenje).

Zbog ekstremnih odstupanja izme?u vibracija 3. denziteta i viših denzitieta, Putnici ?e u pravilu imati neki oblik nezgoda, poteško?a, ili osje?aj žestokog otu?enja. Naj?eš?i od tih problema su otu?enje, reakcija na planetarnu vibraciju u obliku poreme?aja li?nosti i fizi?ka oboljenja koja ukazuju na poteško?e prilago?avanja na planetarnu vibraciju, kao što su alergije. Energije Putnika, vaših u?itelja i adepta su u ovom trenutku sve koncentrirane na pove?anje žetve. Me?utim, postoji samo malo spremnih da budu požnjeveni.


Problem je ?ini se u "budjenju" o prirodi misije i to predstavlja poseban problem.

Citat:
Putnici postaju potpuno stvorenja 3. denziteta. Prema tome, postoji ista mogu?nost da budu podvrgnuti pokušajima programiranja uma od OPS Orionaca kao i sva ostala bi?a 3. denziteta. Jedina razlika je u duhu Putnika, gdje on ima svjetlosni oklop koji omogu?uje da jasnije prepozna ono što je nepoželjeno od kompleksa uma/tijela/duha. Medjutim, to je samo mala sklonost i ne može biti nazvano razumijevanjem.

Tako po?injemo shvatati da su ?ak i naj?iš?i od ?istoga podložni korupciji i prevari. Oni imaju malu pomo? u odvajanju pšenice od kukolja, ali Ra to opisuje kao "sklonost i ne može nazvano razumijevanjem." Problem je, ta "sklonost" ?esto dolazi u izravan sukob sa naporima programiranja uma od strane OPS Orionaca, što rezulitira velikom patnjom i mu?enjem kod Putnika. A tu je i posebna slabost onih koji su OPD konfigurirani - oni nemaju zla, pakosti i obmane u svojim srcima, i može potrajati gotovo vje?nost da oni (u)vide zlo i pakost u drugima, koji se koriste da ih drže uspavanima! Ra kaže:

Citat:
Nadalje, Putnik je manje sklon devijacijama 3. denziteta i zato ne prepoznaje lako kao drugi, ( nativni tre?edenzitetlije op. prev.) negativnu prirodu ne?ijih misli ili negativnu prirodu ne?ijeg bi?a. Ako Putnik bude uspješno ko-optiran od strane OPS Orionaca, on je uhva?en u planetarnu tre?edenzitetnu vibraciju i nakon žetve ?e vjerovatno ponoviti veliki ciklus 3. denziteta kao ( nativni op.prev.) planetarni entitet.


Ra je tako?er potvrdio Donovu napomenu da su oni sa misijama, Putnici, "visoko prioritetni ciljevi" OPS Orionaca. To je strahovita misao! Ako osoba dolazi iz viših denziteta sa misijom da služi, ne samo da je obavijena "velom zaborava", ona postaje poseban cilj gomile intergalati?kih silovatelja i ubojica, koji su jedini suzdržani u svojim postupcima sa nekakvim neodredjenim Zakonom o slobodnoj volji, koji još uvijek omogu?ava svaku zamislivu prevaru i obmanu, tako da se Putnika uvu?e u odnose, vjerovanja, akcije ili reakcije dizajnirane tako da ih "spuste za par denziteta"! A Putnici imaju samo "malu sklonost prema tome što je istina i to ne može nazvano razumijevanjem". Tako, sa svim tim informacijama koje pokušavamo sastaviti o tome što je tamo vani i samo ?eka da nas ulovi u zamku i zavede nas, kako zaboga mi uop?e možemo znati što se ovdje zapravo doga?a? TKO su zapravo Dobri De?ki ovdje?!

Citat:
Ra: U smislu OPD kontakata iz viših denziteta, kršenje slobodne volje je vrlo nepoželjno. Zbog toga ?e Putnici na vašem nivou iluzije biti subjekti jedino projekcija misli koje ?ine tzv. "Bliske susrete" i sastanke ...

Ra kaže da samo "Putnici" imaju šanse da kontaktiraju "Dobre De?ke" sa viših denziteta, jer su, ipso facto, (u svojoj suštini op. prev.) ve? OPD konfiguracije, I zato, kontakt nije kršenje njihove slobodne volje kao što bi bilo da OPD kontaktira bi?e 3.denziteta koji još nije diplomirao na više denzitete. Naravno, oni svi izgledaju isto ovdje na Velikoj Plavoj Kugli, (izvana izgledaju isto op. prev.) i svi uglavnom žive relativno normalne živote, jedni uz druge. A oni MORAJU BITI i "probudjeni!" Tako?er, tu je i poseban uvjet pod kojim Putnici mogu biti kontaktirani, a to sasvim sigurno nije "jedan vikend-te?aj kanaliziranja". ?ini se da postoji skoro matemati?ki zakon koji je uklju?en u mogu?nost komuniciranja sa višim bi?ima:

Citat:
Ra: ... pozivanje grupe ljudi ?iji napori su prevazišli integrirani otpor onih koji nemaju volje za traženjem ili u?enjem.Ako samo malo zastanemo i na trenutak razmislimo o prirodi ve?ine ljudi na planeti koji NE žele da tragaju ili u?e; oni ne?e da misle ili ?ine neophodan rad koji priprema "vozilo" za dotok višeg znanja; oni bi htjeli biti "spaseni" sa ulaganjem što je mogu?e manje napora, i tad po?injete da shvatate tu nejednakost u odnosu na kontakte sa istinskim OPD bi?ima iz viših dimenzija.

To je operacija koja je zasnovana na zakonu slobodne volje. Ve?ina bi?a tre?eg denziteta su, ipso facto, izabrali OPS – u suprotnom ne bi ni bili na ovom denzitetu. Sa ovim izborom, oni su tako?e izabrali i iluziju koja je dio ovog "u?enja". Da, na jednom veoma dubokom nivou, to je izbor iskustva da bi se u?ilo, ali nemojmo i?i ispred samih sebe ovdje. Imaju?i u vidu ?injenicu da je ovo izbor ve?ine, nekolicina koji su sposobni i žele da nazru i osjete istinu su prevladani od tog masovnog izbora, a sve to prema zakonu o slobodnoj volji! ?ak i ako se radi o bi?u sa 4-tog ili 6-tog denziteta tj. "Putniku", dolaze?i u ovaj denzitet, oni su izabrali da "igraju po ovim pravilima" i ne mogu ih zaobi?i! Prema tome, da bi se probio ovaj "veo zaborava", potrebni su EKSTREMNI napori na jednom matemati?kom omjeru.

Od strane GRUPE mora iza?i konzistentan "poziv". I energija koja je potrebna za probijanje tog vela mora biti izgra?ena tokom odre?enog perioda da bi se zadovoljio ovaj zahtjev. Ovi principi su izraženi u dvije Isusove poslanice: "Gdje god su dva ili više su okupljeni u moje ime..." i morate "pitati i stalno pitati, kucati i stalno kucati, i onda ?e vam se otvoriti".

Tako, samo razmišljanjem o ovom vrlo jednostavnom Zakonu slobodne volje i njegovim implikacijama, dolazimo do razumijevanja da je vjerojatnost da su mnogi "izvori" informacija koji su "sretnim slu?ajem", kontaktirali ovog ili onog kanalizatora, koji je samo cijeli dan mantrao i HOP!; došao je Svami Kojisjedi, Kut Hut, Lord Sandyando ili tko god, dakle, da su ti kanalizatori vrlo vjerojatno žrtve obmane - a možda su i Putnici koji su "neutralizirani" od OPS sila ili su jednostavno "agenti" tih istih OPS sila.

Ra nam je dao broj: 65 milijuna Putnika na planeti, u vrijeme kad je on govorio. To je oko jedna osoba na svakih sto na planeti. Ali koliko njih uop?e prežive napade? Koliko od njih se zapravo mogu, jesu ili ?e se probuditi? Posebno kada znamo da su oni objekti posebne "pažnje" u smislu "napada" od strane OPS sila? Ali, izgleda da nije sve izgubljeno! Putnici koji su radili, ili su se mu?ili i preživjeli napade / lekcije, i došli do to?ke kada je nešto unutar njih spremno, MOGU se probuditi putem suptilnmih "kontakata" ili unutrašnjih težnji:

Citat:
Ra: Osje?aj da je netko probudjen ili aktiviran je cilj ovog tipa kontakta. Metode koje se koriste da razbude Putnika su raznolike. U središtu svakog pristupa je ulaz u svijest i podsvijest na na?in da se izbjegne nanošenje straha i kako bi se pove?ao potencijal za razumljivo subjektivno iskustvo koje ima neko zna?enje za entitet. Mnogi takvi kontakti se dešavaju na spavanju, drugi usred mnogih aktivnosti tijekom budnih sati. Pristup je fleksibilan i ne mora sadržavati sindrom "Bliskih susreta".Dakle, takva iskustva "budjenja" mogu biti raznolika. S obzirom na varke i manipulacije od OPS Orionaca, moramo uzeti u obzir da ?e tu biti i mnogo napora da se blokira, zamra?iti ili imitira takvo "budjenje". Opet, samo znanje nam može dati alate sa kojima znamo razlikovati. Ra pri?a o posebnoj kategoriji "napada" koji se može dogoditi onima koji su na "sudbinskoj misiji", kako to Kasiopejci zovu:

Citat:
Ra: Putnici IMAJU "Bliske susrete" sa OPS Orioncima, iako je to rijetko. Takvi susreti se pojavljuju ili zbog nedostatka percepcije za dubinu pozitivnosti sa kojom se sre?u u Putniku, ili zbog želje OPS Orionaca da pokušaju ukloniti pozitivnosti iz ove ravnine postojanja.

Krivo procjenjen, OPS Orionski kontakt sa visoko polariziranim pozitivnim entitetima može opustošiti Orionske trupe, osim ako su oni u stanju depolarizirati entitet, kojeg su pogrešno kontaktirali. Ovaj doga?aj je gotovo ne?uven. Zbog toga Orionska grupa preferira fizi?ki kontakt samo sa entitettima slabijeg uma. Tipi?an pristup Orionskog entiteta je da odabere one slabijih umova, kako bi oni dalje proslijedili i širili ?im više Orionske OPS filozofije.


Sada po?injemo razumjeti posebne zamke podešene za ove Putnike u kojima se ljudski agenti koriste kako bi ih manipulirali i kontrolirali. Ako ne mogu biti direktno korumpirani, strategija je da se ošteti one oko njih - uklju?uju?i obitelj, prijatelje, bra?ne partnere i saradnike. Iako ne bih nikad tvrdila da sam jedan od tih "Putnika", ?ak i ako profil odgovara (budu?i da nisam sklona "vjerovanju" u išta), desila se interesantna razmjena sa Kasiopejcima u koju je bio uklju?en još jedan ?ovjek, koji se tako?er uklapa u taj profil:

Citat:
03.05.97
P: ?itajuci sesiju od 23.03. prošle godine, kad je TK takodjer bio tu i pri?ali smo o njemu i o tome da on živi izoliran od ostatka svijeta, vi ste ga pitali tko ga je preklinjao da tamo i ostane, iako se je želio preseliti na neko drugo mjesto, gdje bi imao više kontakta sa drugima i mogu?nosti za razvoj i stimulaciju. On je rako da je to bila njegova žena, koaj je insistirala dao n ostane tamo,iako je bilo o?igledno da je nesretan u toj okolini. A onda ste vi ( Cs ) dali primjedbu o jednom EM vektoru. Na?in na koji ja to razumijem je, da jedna osoba može biti jedan EM vektor. Da li je to mogu?e?
O: Vektor zna?i onaj koji fokusira smjer/pravac kretanja.
P: Dakle, njegova supruga je ona koja kontrolira pravac njegova smjera. Ali kako? Može li to zna?iti da EM valovi mogu biti vektorizirani kroz jednog ?ovjeka, jedostavno samim tim što se nalazimo u njegovom prisustvu? Može li biti da su takvi "agenti" korišteni kao EM vektori u smislu da oni zra?e specijalnu frekvuenciju koaj literatno utje?e na um, u smislu da isklju?i jasno razmišljanje, ili da ?ak doslovce transmituje pre-kodirane misaone petlje?
A: Upravo tako.
Q: Dragi Bože! Tako?er sam primjetila, da su neki od nas bili povezani sa ljudima i upetljani sa ljudima i vezama s njima za koje mi se ?ini da su dizajnirane samo da bi zbunile, zamaglile i na druge na?ine otežale naše u?enje, kao i isisavale našu energiju. Ho?u re?i, držale nas tako pod stresom, da mi ne možemo ispuniti naš potencijal. Postoji li neka valjanost ili zna?aj u ovom mom pogledu?
O: To je elementarno, moj dragi Viteže! ( Knight - Laurino prezime - vitez, op.prev.)
P: Jedna od stvari koje sam nau?ila jest, da se ?ini da se te individue zaka?e za nas nekom vrstom psihi?ke kuke, koja ulazi u nas prouzrokovana našom reakcijom sažaljenja. Možete li komentirati o prirodi sažaljenja?
O: Sažaljevaj one koji sažaljevaju.
P: Ali one koje sažaljevamo, oni koji u nama stvaraju taj osje?aj sažaljenja, oni u stvari ne sažaljevaju nikog drugog osim njih samih.
O: Da...?
P: Onda, da li je istina kao što je rekao moj sin, da kad ti daješ sažaljenje, kada ti šaljes ljubav i svjetlost onima koji su u mraku, ili onima koji se žale i žele biti "spašeni" bez napora i truda sa njihove strane, kada se nalaziš to?no licem u lice sa iskorištavanjem i manipulacijom, da ti u tom smislu samo dalje daješ snagu njihovoj daljnjoj dezintegraciji, odnosno sažimanju u njihovu sebi?nost? Da ti samo omogu?avaš njihov daljnji pad u OPS?
O: Ti znas to?an odgovor!
P. Da. Vidjela sam to ve? bezbroj puta do sada, opet i opet. Da li su te individue u našim životima bile izabrane zbog ekstremno suptilne prirode njihovih sposobnosti da izazovu sažaljenje, ili smo mi bili programirani da svaki put odgovorimo na sažaljenje, tako da smo bili slijepi za to, što je bilo o?igledno drugim ljudima?
O: Ni jedno, niti drugo. Vi ste bili izabrani da me?usobno djelujete sa onima koji ?e u vama pobuditi hipnoti?ki odaziv, koji ?e na koncu konca, dovesti do isisavanja energije.
P: (T) Pa, to je definitivno ?injenica, jer moja energija je sasvim sigurno isisisana. (L) Koja je svrha ovog isisavanja energije?
O: Što vi mislite?
P: (T) Tako da se nemozes koncentrirati na ništa ili u?initi bilo što. Ne možeš sti?i nigdje s bilo ?ime.
O: Ili, u najmanju ruku, ne sa važnim stvarima.
P: (T) Da li je zbog toga moja koncentracija tako niska?
O: Da. Ti tu imaš posla sa situacijom u kojoj nemožeš pobjediti!!
P: (T) Što zna?i, ako ne iza?em od tamo, ja ?u jednostavno nastaviti padati. Da li se tu radi o podru?ju u kojem boravim ili o osobi?
O: Oboje. Jedno je umotano u drugo.
P: (L) Zašto je tako, da se ?ini, da je jedan od primarnih razloga koji nas spre?avaju da djelujemo protiv ovakvih situacija, naš strah da ne povrijedimo drugu osobu? To je bio glavni razlog koji me je držao u braku tako dugo. I jedino kad sam shvatila, da povre?ujem djecu više time što ostajem u braku, tek onda sam imala snage da iza?em. Zašto se mi toliko bojimo da ne povrijedimo druge ako oni povre?uju nas?
O: To nije ispravan koncept. Vi ne trebate "djelovati protiv njih", vi trebate djelovati ZA svoju sudbinu.
P: Ali kad radimo tako, te osobe uspiju posti?i to da se osje?aš toliko bijedno, tako da se ?ini da ne postoji drugi izlaz, osim da se naši putevi razi?u.
O: Da, ali to nije "djelovanje protiv". Naprotiv. U biti, sjeti se, za tango treba dvoje i ako vi oboje plešete kad se plesna dvorana urušava pod plamenovima, vi ?ete oboje izgoriti!!!
P: Zašto je onda tako, da kada se netko pokuša izvu?i iz takvog "tanga", zašto tu postoji toliki nasilan otpor tome da te pusti, kad je vidljivo, jasno vidljivo, da oni uop?e nemaju nikakav osje?aj za tebe kao za ljudsko bi?e.
O: Ne radi se o "njima". Mi tu pri?amo o tunelima ( kanalima ) napada.
P: Što je to što ih ?ini pogodnim za postajanje kanalima napada?
O: Svi OPS su kandidati za to. Ima vas samo otprilike 6 milijardi.
P: Da li je istina, da samo prisustvo takvih ljudi, zna?i da je netko pod utjecajem te energije, zna?i nekog fizikalnog zra?enja, koje dolazi od njih, da to toliko zbunjuje um, tako da taj netko uop?e nije u stanju, da smisli neki na?in kako da se izvu?e iz te situacije?
O: Isisavanje energije zbunjuje um.
P: Kuda se vodi ta isisana energija?
O: 4. denzitet OPS.
P: Oni isisavaju našu energiju iz nas i 4. denzitet OPS to ubire od njih?
O: "Oni" ne rade ništa!!! 4. denzitet OPS radi sve to kroz njih!
P: (T) Pa, ja bi htio znati, što je to u nama što nas privla?i takvim ljudima?
O: To je bila ideja 4. denziteta OPS.
P: To zna?i da oni mogu kontrolirati tvoje misli i emocije, stavljati ideje u tvoju glavu i onda ti misliš da je dobra ideja da "spasiš" nekog. Ti prosto ne znaš. U našoj religiji i u našoj kulturi se u?i da daješ dok ne boli, i u biti - davati jer boli. Cijela situacija je dizajnirana i kontrolirana sa jednog drugog nivoa. Još neki komentar u vezi ove teme?
O: Jednom kad ste istinski nau?ili taj program, samo ga uklju?ite. Mi smo mislili re?i da sve što vi trebate jest to da nau?ite obrasce ponašanja, suptilne znakove i uvijek ?ete imati sposobnost da to izbjegnete. Vaše vlastite, kao i od drugih. Ne pretpostavljajte! Ne o?ekujte!
P: Pretpostavaljam, da to zna?i, da kad ti misliš da ti možeš promjeniti drugu osobu, ili da ?e mijenjanje bilo ?ega što ti ina?e radiš normalno njima pomo?i, da ti tada o?ekuješ.
O: Ili da bi se desilo druga?ije, nego što se desilo.

Lekcija broj 1: Uvijek o?ekuj napad.

Lekcija broj 2: Znaj na?ine napada.

Lekcija broj 3: Znaj kako da se suprotstaviš istom.

Kad ste pod napadom, o?ekujte neo?ekivano, ako ?e to uzrokovati probleme...Ali, ako vi to o?ekujete, vi u?ite kako "izbje?i", zna?i, neutralizirate. Ovo se zove budnost, koja je ukorijenjena u znanju. I što radi znanje?
P: Štiti! Pretpostavljam da svatko za sebe mora do?i do potpune realizacije, da takore?i sve što se dešava na planeti - bez iznimaka - sve je simbol neke interakcije izme?u OPS i OPD energija na višim nivoima.
O: Da, i to do sada nije realizirano. To mora biti jedan dio prirodnog procesa u?enja.
P: Pa, pretpostavljam da svatko od nas teži k tome da drži za sebe ovaj ili onaj segment neprikosnovenim i da misli da taj segement nemože biti subjekt napada, ili da mi možemo koristiti logiku i razmišljanje 3. denziteta da to objasnimo. Sve dok svako za sebe ne shvati, da napad može do?i ?ak i kroz nas same, žene, muževe, djecu, roditelje, prijatelje, prakti?ki, SVAKOG, i NITKO nije iznimka.
O: Prepreka tom shva?anju je nedostakak vjere u taj koncept. Sjetite se, kad se netko indoktrinira sa religijom, kulturom i/ili znanosti, oni su predisponirani, da vide sve stvari isklju?ivo u smislu mjerljive fizi?ke stvarnosti. Morate se izlje?iti od nedostatka vjerovanja u stvarnost ne-fizi?kih napada.


Jedna velika stvar koju smo sada vidjeli je, da naša "udruženja" mogu biti krucijalna. Naravno, ako smo SVJESNI da se bilo tko i svatko može koristiti kao "EM vektor" i modulirati našu frekvenciju, ponašanje ili razmišljanje, tada imamo neku zaštitu. Ali, ako smo toga nesvjesni, ako su nam bliski suradnici nesvjesni sebe i stoga podložni manipulacijama, jasno je da smo prakti?ki "u zamci".

Ali pretpostavimo da se jedna osoba u odnosu po?inje "buditi" i postaje svjesna (?ak i ako samo maglovito), da sve nije tako kako se ?ini. Ona ?e imati trajne bljeskovite uvide u stvarnost, uglavnom kad nije u prisustvu druge osobe. Ona može jasno vidjeti da tu nešto ne štima, da nije ispravno i mogu ?ak i donijeti odluke da to promijene ili da odu. Ali onog trena, kad je druga osoba fizi?ki prisutna sa svojim mogu?nostima EM vektoriranja, ti bljeskoviti trenutci istine su "prigušeni", ili ?ak isklju?eni i budna osoba se po?inje osje?ati šizofreni?no ili ludo na neki na?in, zato što ima takve konfliktne i suprotstavljene misli. Dodajte u ovo sva socijalna i vjerska programiranja tipa da "okrenu i drugi obraz" ili "trpe jer je to plemenito i sveto", i imate recept za kuhanje "Putnika ŕ la guska"!

Još jedan od faktora u kontrolnom sistemu je program "samo-uništenja". O?ito vanzemaljci nemaju problema sa otimanjem, ubijanjem i jedenjem mnogih ljudi koji su još izgubljeni u po?etnom izboru na 3D OPS. No, tu su specijalni slu?ajevi sa Putnicima, sa kojima se, o?ito, OPS osvaja?i ne žele zapetljavati na tom nivou, kao što je opisano gore od Ra, pa imaju prili?no pametnu metodu PROTIV ovog kamena spoticanja njihovim spletkarenjima, a to je igra samoubojstva.

Ovo je vrlo lukava zamka! Može pratiti niz linija u životima razli?itih ljudi i ?ini se da OPS Orionci imaju neku vrstu ?avoljeg užitka u projektiranju varijacija za svoju zabavu i zadovoljstvo, ali, suština je sljede?a: Putnik je ro?en - oni o?ito moraju negdje biti rodjeni, u nekoj obitelji, sa odre?enom genetikom. Tako?er je jednako o?ito da izbor vjerojatno ne uklju?uje da oni imaju Putnike za roditelje, bra?u ili sestre, (iako postoje iznimke.) Dakle, tu su došli, nevine male bebe, dobrovoljci za veliku misiju, okruženi potencijalnim EM vektorima i Reptilskim agentima! I igra po?inje!

U igru ulaze, fizi?ka, seksualna i psihi?ka zlostavljanja, tako "postavljaju?i zamke" za kasniji pad, ako, zapravo nisu jednostavno odmah ubijeni na sasmom po?etku. Ali specijalna karakteristika Putnika je da oni i dalje "sjaje" svojevrsnom "unutrašnjom ?isto?om" duha, ?ak i nakon ovakvih tretmana. Kao rezultat ovog zlostavljanja, oni mogu imati duhovne priljepke raznih "mrtvih de?ki", elementalnih duhova ili ?ak demona, koji ulaze kroz rane u psihološkom/psihi?kom štitu poput kozmi?kih bakterija.

Uobi?ajena sljede?a faza u ovoj drami je uzrokovati da Putnik bude privu?en odre?enom tipu osobe koja je svojevrsna "lažna slika" OPD opredjeljenja. To može biti (i ?esto jest) takva drama, koju Eve Lorgen opisuje u svom ?lanku "Ljubavni Ugriz" ("Love Bite", originalni ?lanak se nalazi tu: http://www.cassiopaea.org/cass/lovebite.htm , prevod se nalazi tu: http://www.galaksija.com/metafizika/amorovastrijela.htm ) gdje se simulira velika "kozmi?ka ljubav", samo da se na kraju padne k'o pokošen, ?im je taj partner (EM vektor) "isklju?en" iz igre. Namijenjeni rezultat ovakve prevare je inducirati samoubila?ke osje?ajw ili za pripremiti Putnika za sljede?u varijantu igre.

Putnik nakon prethodnih drama traži bra?ne ili ljubavne partnere koji su zlostavalja?i, otvoreno ili prikriveno. I, naravno, posebna karakteristika Putnika - što nisu u mogu?nosti da se u dubini sebe identificiraju sa negativnim razmišljanjima, jer to nije dio njihove prirode, sprije?ava ih da jasno vide što se doga?a. Oni uvijek pripisuju iste osobine, visoke motive i ideale drugima koje oni sami imaju. Oni beskrajno traže izgovore za zlostavljanja i povrede, sa idejom da, ako oni samo vole druge dovoljno dugo, dovoljno duboko, dovoljno ?isto ili budu uz njih kroz dobro i zlo, da ?e zlostavalja? prevladati SVOJE vlastite rane koje su "uzrok" njegovog destruktivnog ponašanja i oni ?e tada biti "cjeloviti", i za koga, naravno, Putnik vjeruje da je osoba sli?na njoj!

Zatim tu je konstanta projekcija programa "samoubojstvo" kroz mnoge EM vektore koji se nalazi u Putnikovoj okolini. Potrebno je opreznim promatranjem tih pojedinaca odrediti koji bi to mogli biti, ali to može biti u?injeno! Prirodni osje?aji "izgubljenosti", "usamljenosti" i otudjenosti od ovog okoliša su poja?avani, tako da se Putnik po?ne usredoto?avati isklju?ivo na ideju da izadje odavde, van ovog enormnog psihi?kog pritiska. Duhovni priljepci se tako?er mogu koristiti u tom smislu, oni napadaju Putnika "iznutra", da tako kažemo.

Citat:
15.04.95
P: (L) Spomenuli ste napad. Da li je to fizi?ka opasnost ili samo neprestano dosa?ivanje?
O: Napad na um u svrhu samouništenja.
P: Da li ima nešto što bi mogli napraviti da podignemo štit za tu vrstu napada?
O: Da.
P: Što možemo u?initi za zaštitu?
O: Ulaz znanja na kontinuiranoj bazi.
P: I odkuda da dobijemo to znanje? Da li to zna?i kanalizirane informacije, knjige, video, što?
O: Sve i ostalo. Umrežavajte informacije sada, upozorenje!!! Svi ostali ?e ubrzo iskusiti veliki porast napada iste vrste, dvoje od vas je imalo epizode u prošlosti od istih izvora iz istih razloga, ali sada vaša vas asocijacija smjestila u druga?iju kategoriju!!! Zapamtite, svi kanali i oni sli?ni koji su tako identificirani, pra?eni i "obradjeni". O: Samoubila?ke misli?
P: Dakle, mi imamo znanje i to je sve što trebamo da sprije?imo napade od toga da postanu jako neugodni?
O: Vi nemate svu svijest koju trebate! Ne na niti jedan na?in! Zapamtite, sve su samo lekcije. Dnevna molitva pomaže.Kroz sve to, Putnik nikad ne pla?e ili se žali da im drugi "to rade", on uvijek i prije svega traži krivicu u sebi za sve doga?aje ili tretman drugih prema njima. On reagira tako da misli da on ne daje dovoljno, ili ne daje na pravi na?in, iako je potpuno naivan o tome što "davanje" stvarno jest, jer kao što smo rekli, Putnicima je sa pogrešnim 3D OPS idealima "ispran mozak", idealima koji nisu ništa drugo nego manipulacije da navedu na služenje iluziji. Sa ovakvim kulturnim i socijalnim programiranjima, najteže sa ?ime ?e se Putnik suo?iti je da nau?e da ne daju u nekim slu?ajevima, jer to NE DAVANJE je oblik DAVANJA na nivou duše. To je objašnjeno u interesantnim Ra komentarima:

Citat:
Unatrag mnogo stolje?a, na nivou u vremenu/prostoru iznad vašeg, obe [OPD i OPS] grupe su medjusobno zaposlene jedni sa drugima, tu su za?eta s jedne strane razna spletkarenja, a sa druge opasavanje oružjem svjetla. Na tim nivoima, borile su se i dalje se bore bitke. Zamislite u svom umu totalno jedinstvo sa svim ostalim umovima vašeg društva. Vi ste onda jedan-um i ono što je slabi elektri?ni naboj u vašoj fizi?koj iluziji, sada je nevjerojatno mo?na mašina gdje projicirane misli postaju stvari.

U tom nastojanju OPS grupa optužuje ili napada OPD grupu oružanih svjetloš?u. Rezultat je neriješen, obje energije su istrošene i moraju se regrupirati; negativna je istrošena jer su zakazali uspjeti u svojim manipulacijama, pozitivna je istrošena jer odbijaju prihvatiti ono što OPS nude. Na ovoj razini vremena/prostora, na kojem se odvija ova bitka mislima, najprihva?eniji energetski potez bi bio da ljubite one koji žele manipulirati, tako da ti entiteti budu opkoljeni i pobjedjeni, transformirani pozitivnom energijom.

Me?utim, budu?i da je ovo bitka jednakih na na ravnopravnom nivou, OPD grupa je svjesna da ne može dopustiti sebi da bude manipulirana i nakon toga ostane ?isto pozitivna. Jer iako ?isto pozitivna, ne bi prošlo bez konzekvenci kada bi prosto zgazili OPS sile. Zato, oni koji su u ovoj misaonoj bitci moraju biti defenzivni, umjesto da prihva?aju ono što OPS nudi, kako bi o?uvali svoju korisnost u služenju drugima. Zbog toga, oni ne mogu prihvatiti u potpunosti ono što OPS grupa želi dati, tj. ropstvo. Jedina korisna posljedica toga je balansiranje energija rasploživih ovoj planeti, tako da te energije imaju manju potrebu za uravnotežavanjem na ovom nivou prostora/vremena, i tako se smanjuje mogu?nost planetarnog uništenja.Tako ovdje vidimo vode?e na?elo ravnoteže. Za one koji vjeruju da je ljubav "prihvatiti ropstvo" - ako reagiraju na manipulacije i time služe OPS frakciji, postaje jasno da to neutralizira njihovu u?inkovitost kao OPD kandidata, jer tada nisu više "?isto pozitivni"!

Prihva?anjem manipulacije, oni postanu dio druge strane! Smisao toga je: ako ste uvu?eni ili usisan u iluzije spletkarenja OPS frakcije, vi postajete efektivno "jedan od njih", bez obzira kakve su vaše iskonske "namjere". I tada doprinosite "nebalansiranim" energijama. To neutralizira pravu prirodu opredjeljenosti prema (služenju) drugima.

Da se vratimo našoj pri?i, sjetite se da sam se bila pitala da li ljudi žive na više od jednog nivoa, a naša svjesna razina je neka vrsta "mini-drame", koja karikira STVARNU akciju na nekom drugom nivou postojanja. Nastavili smo tražiti odgovore. Sljede?a sesija je bila gotovo u potpunosti preuzeta od Candy-nih osobnih pitanja o razvodu, o tome kako da najbolje financijski manevrira kroz tu situaciju, jer je bila sigurna da njen muž prebacuje novac na preko-oceanske ra?une. Ali ?ak i ova njena osobna pitanja su rezultirala zanimljivim informacijama o sindromu "napada /lekcija". Candy je bila sigurna da njenim životom manipuliraju vanzemaljci (s tendencijom da misli da je to za njenu korist, a tko kaže da u kona?nici i nije bilo tako?) i njena pitanja su otvorila te teme:

Citat:
08.08.94
P: Da li je ta situacija oko Candy-inog razvoda kreirana ili uzrokovana od strane vanzemaljaca?
O: Ne potpuno.
P: Da li su oni nešto napravili da bi izazvali emocionalni metež?
O: Oni to uvijek ?ine.
P: Ima li nešto što bi pomoglo ovoj situaciji?
O: Sve je u?enje.
P: Zašto se njen muž uvukao u ovu situaciju sa nesre?om, razvodom i sve ostalo?
O: Karmi?ke lekcije za njega. I ti razmisli o tome Candy. Da li si nekada peviše cijenila ?ovjeka s novcem? Sjeti se svog prvog muža, gdje ga je odvela ljubav za novcem? [Candy'in prvi muž je bio upetljan sa mafijom, bio je ubijen u zatvoru, ostavivši nju bogatom udovicom, u mladom dobu. Candy je bila VRLO ljuta na tu primjedbu.]
P: Candy kaže da se udala iz ljubavi. Nije ugodno da ti muž umre u tim godinama i sigurno sam se borila sa sudbinom poslije njegove smrti.
O: Lekcija je za Candy. Karmi?ka sudbina.
P: Da li je to možda zbog toga jer je voljela novac u drugom životu?
O: Prošireno na ovaj život. [Candy nije htjela pitati direktno, nego bi meni šaptala to što ho?e znati, a ja sam morala pitati za nju]
P: Candy misli da je nau?ila tu lekciju dosad.
O: Ne još.
P: Candy želi znati što može u?initi da završi ovo i zaustavi te ogavne stvari koje joj se dešavaju u životu?
O: Ovisi o njoj.
P: Možete li biti precizniji?
O: Prestani voljeti novac toliko. [Candy me je nastavila uvjeravati da to što Kasiopejci kažu o njoj NIJE BILO istina]
P: Ali ona je vrlo darežljiva s njenim novcem i vremenom. Kako to može biti da toliko voli novac? I E. sigurno nije imao novca kad se udala za njega.
O: To je podsvjesno. A što sa prvi puta?
P: Ona tvrdi da se udala iz ljubavi.
O: Misli da je.
P: Što sa njenim sadašnjim mužem? Nije bio bogat kad se udala za njega?
O: On je vrlo jasno orijentiran prema novcu. To si znala podsvjesno. [Candy je iskoristila svoj novac da pomogne drugom mužu da postane burzovni mešetar. Dobro je napredovao, dok nije postao zainteresiran za brze aute, još brže žene i droge. To je bila srž bitke razvoda braka]
P: Pa ako je sve to podsvjesno, što ona može u?initi?
O: Nau?i se promjeniti. Candy mora iza?i na kraj s njenim prijašnjim vezama. Mora se otvoriti i biti iskrena sama sa sobom i drugima da bi po?ela ?istiti svoju karmu. Mora potražiti dušu. Dodji sama k sebi. Istraži sama.
P: Mi ne razumijemo što mislite da Candy mora do?i k sebi.
O: To je komplicirano. Sve je dio lekcije. [Tu sam spomenula pitanje "vru?eg" NLO istražitelja, sa kojim se Candy spetljala, nakon što se njen muž iselio.]
P: Pa, upozorila sam ju o M.F. Mislim da se ovdje igra sa vatrom.
O: Naravno. M. misli da ?e bilo koja žena podle?i njegovim ?arima.
P: Da li on pokušava manipulirati S.?
O: Što ti misliš?
P: Koja je karmi?ka veza ovdje?
O: Radi. [Candy je bila sve više i više iritirana sa pravcem u kojem se diskusija odvijala.]
P: Što radi?
O: Njegovi napori.
P: S. misli da može rješiti situaciju i misli da može nau?iti od M.
O: On ne govori istinu.
P: (C) Ali ?ini se da ima toliko znanja. On kaže da mi može pomo?i.
O: To je dio njegovih ?ari. On zna kako vizualizirati.
P: Zašto je S. toliko fascinirana njime?
O: Mo?an ?ovjek.
P: Da li je ta mo? nešto što je dobio od duhovnih priljepaka ili uz vanzemaljsku pomo??
O: Oboje.


Candy je nastavila tvrditi da ono što su Kasiopejci govorili o njenom braku, njenoj aferi, o njenim stavovima u cjelini NIJE bilo ispravno. Ona je odlu?ila vjerovati ljubavniku, istraživa?u NLOa, a ne onome što su joj Kasiopejci govorili, te protiv mojih savjeta da provjeri njegovu pozadinu i koristi razum, a ne emocije pri pravljenju izbora. Bilo joj je re?eno da treba u?initi neki STVARAN posao ?iš?enja njene podsvijesti, suo?iti se sa problemima i savladati svoje "programiranje", kako bi završila sa "napadima/lekcijama". Ona je izabrala DA TO NE u?ini. I nedugo nakon toga, desila se kandidijaza kod moje k?eri i ja sam prekinula kontakt.

Frank i ja smo nastavili sljediti ta "pitanja napada" izmedju brojnih univerzalnih pitanja i moje strasti za povijesne teme. Jedne no? smo pitali niz pitanja o Isusu i došla sam mjesta u Bibliji gdje je Isus opisan kako puše na svoje u?enike da bi im tako "predao Duha Svetoga". Budu?i da je "puhanje" dio Reiki inicijacije, imala sam ideju da je Reiki bio povezan sa Isusovim ?udesnim izlje?enjima za koje su Kasiopejci rekli da su bili stvarni, ?ak i ako je osoba identificirana kao "Isus iz Nazareta" bio netko sasvim razli?it od uobi?ajene tradicije, pa ?ak i od neke modificirane tradicije.

Citat:
30.09.94
P: Da li je Isus mogao doslovce izlje?iti sa dodirom njegove ruke?
O: Da.
P: Da li je Reiki metoda koju je koristio za lje?enje, ili nešto sli?no?
O: Da.
P: Ima li mogu?nosti da poja?amo Reiki energiju da ju napravimo dovoljno jakom da netko napravi u vrlo kratkom vremenu ono za što nam sada treba više vremena?
O: Da.
P: Što možemo u?initi da pove?amo Reiki energiju?
O: Postignite visoku spiritualnu ?isto?u.
P: Imam ovdje dva seta Reiki simbola; koji set je ispravan ili mo?an set: prvi ili drugi? (drži oba seta u rukama)
O: Drugi set.
P: Da li su to originalni Reiki simboli koje nam je dao Dr. Usui?
O: Blizu.
P: Da li su Reiki simboli koje ima C.H. [Reiki Majstor u Tampi] korektni?
O: Ne.
P: Da li su simboli koje koristi Louise korektni?
O: Ne.
P: Da li je Louise sposobna prenijeti inicijaciju na puni i snažan na?in?
O: Ne.
P: Da li ona samo gubi svoje vrijeme misle?i da radi prijenos?
O: Vaše. V. ima najja?e sposobnosti.[Ovo je bio iznenadni komentar o jednoj Louise-inoj u?enici, koji me je iznenadio.]
Q: (L) P: Da li to zna?i da V. ima najja?e sposobnosti od nas svih?
O: Da. Candy nema sposobnost. Poništava tvoju.
P: Da li kažete da mi Candy daje Reiki koji poništava moj osobni Reiki?
O: Upravo tako.
P: Da li postoji netko kome bi mogla oti?i za korektnu inicijaciju?
O: Da.
P: Znam li tu osobu?
O: Ne.
P: Koga ja znam tko bi mogao znati tu osobu?
O: H.D.


To je bilo prili?no potresno, u najmanju ruku! Ne samo da sam saznala da sam uzela moj drugi nivo Reikija od u?itelja koji nije imao sposobnost da ga prenese, nego postoji i mogu?nost da korumpirani Reiki izbaci moj iscjeljuju?i Reiki! Štoviše, to da ta osoba zna nekoga sa odgovaraju?om Reiki linijom mi je bilo tako malo vjerojatno, da sam bila potpuno nepovjerljiva! HD je jedna starija gospodja, medijum u St. Petersburgu, koja je bila prijateljica moje prijateljice i samo sam je jednom vidjela iz znatiželje. Ona je bila protiv Reiki-ja kao potpuno beskorisne "New Age muljaže", jer je vjerovala da tko god da ima taj "dar" treba lije?iti bez pla?e. Tako da, kad su Kasiopejci rekli da je ona na pravcu prema "ispravnoj" Reiki inicijaciji, to je bilo krajnje bizarno!

Me?utim, cijela stvar u vezi sveg ovog "testiranja" je bila da se vidi da li su Kasiopejci zaista "imali nekog pojma" u vezi bilo ?ega, tako da sam sljede?i dan nazvala HD, osje?aju?i se pri tom potpuno glupo, da ispitam da li je ona nekim ?udom poznavala Reiki u?itelja. Njen odgovor je bio smiješan. Rekla je: "Pa, ZNAŠ da ja ne pridajem nikakvog zna?aja tim glupostima – ?isto trošenje para ako mene pitaš! – me?utim, da, poznajem jedan par koji su zakleti time. Oni su oboje Reiki u?itelji, pa hajde da ja potražim njihove brojeve pa ?u te onda nazvati." Malo kasnije me je nazvala sa jednim imenom – SB. Drugi Reiki u?itelj se odselio, tako da se završilo sa tim da je imala vezu samo sa prvim. Uzela sam ime i broj i nazvala da vidim šta mogu da saznam.

Kao što se ispostavilo, Kasiopejci su bili u pravu! Ova dama je imala isto porijeklo kao Reiki u?iteljica koja mi je dala moj prvi nivo inicijacije, sa samo jednim dodatnim "potomkom" izme?u nje i Takate. Ona je tako?e imala isti materijal koji je prošao tom linijom od Takate i znala je moju originalnu Reiki u?iteljicu. Znala je iste "pri?e" i "insajderske informacije" koje su bile držane u ovoj liniji, itd. Prema tome, Kasiopejci su pogodili u "centar". Napravila sam s njom dogovor da ponovo uzmem drugi nivo, kako bih ispravila "štetu" koju mi je nanjela Louise u njenoj ignorantnosti, i godinu dana kasnije sam uzela i Majstorski nivo od SB. Mogu garantovati da, od kada je ona odradila posao, znoj je ponovo izbio i moja "Reiki grijalica" je ponovo bila uklju?ena! I ono što je još bilo, dobili smo DRUGI komplet Reiki simbola, druga?iji od prethodna tri koje sam bila vidjela. Prezentovala sam ih Kasiopejcima:

Citat:
19.11.94
P: Sad, otišli smo preporu?enoj osobi za Reiki inicijaciju, da li mi sada u ovo vrijeme, imamo istinsku Reiki inicijaciju?
O: Dolazite tamo. Morate dozvoliti energiji da se o?vrsne. Da li razumijete koncept utiskivanja?
P: Da.
O: Onda znate.
P: Prakticiranje Reiki-ja je stvar koja ?e poja?ati silu?
O: Djelomi?no.
P: Ima li simbola za Reiki koji su ?ak stariji i ja?i od ovih koje smo dobili?
O: Da.
P: Da li su to originalni simboli na Sanskritskom?
O: Da.
P: Gdje ?emo ih na?i?
O: Ne?ete.
P: I Reiki simbole koje smo nau?ili od S., oni su najbliži koje možemo dobiti?
O: Da. Dobri dovoljno.


Kasnije se dogodio zabavan incident u kojem sam postala svjesna potencijala Kasiopejaca da "crtaju" stvari sa olovkom, koja je spojena na plan?etu. Rekla sam da sam nešto "razumjela", a oni su odgovorili:

Citat:
03.12.94
O: Ti razumiješ ??? (napisan veliki upitnik na plo?i)
P: Što?
O: Rekla si da razumiješ koncept. Zbilja? Nau?i.
P: Pa, budu?i da vi možete crtati, zašto nas ne nau?ite simbole mo?i koji bi poja?ali naš Reiki?
O: Niste još spremni.
P: Ali ako poradimo na Reiki-ju, ho?ete nas nau?iti snažnije simbole?
O: Dobro, dat ?emo vam jedan. (nacrtali su simbol)
P: Kako se zove taj simbol?
O: Anuki. Izgovara se: AH-NEW-KEY.
P: I kad se koristi kod Reiki-ja, što on radi? Što predstavlja?
O: Zadržava energiju na lokaciji kad je najpotrebnija. Sav Reiki koji ste dosad nau?ili uklju?uje prijenos energije lje?enja, ovaj uklju?uje produženo zadržavanje radi poja?anja snage, pa i rezultata.
P: Od kuda to sve dobivate?
O: Pristup je univerzalan.
P: Da li je Dr. Usui tako?er primao to i onda nije zapamtio? Mislim, pri?a se da je on primio MNOGO simbola, ali koliko znam, postoji samo pola tuceta, ili tu negdje, koji se daju dalje u u?enjima.
O: Usui sve nije objavio Takati.
P: Zašto?
O: Re?eno mu je da je znanje neprocjenjivo i ne smije biti rasipano s previše rasipanja pogotovo onima koji nemaju jaku želju za traženjem istine. Oni koji su imali, kao što i vi imate, na?i ?e neki na?in za stjecanje znanja.
P: Da li savjetujete da i mi ne razglasimo ove informacije?
O: Kao i uvijek, budite diskretni.


Nisam zaboravila koliko su neki krugovi u žitu sli?ni Reiki simbolima, pa sam pitala:

Citat:
P: Da li je istina da su znakovi u žitu jedna vrsta velikog Reiki-ja koji se daje planeti?
O: Ali tako?er i poruke i lekcije.
P: Pa, da li se može re?i da su Reiki simboli koji se primjenjuju na tijelo, da su eteri?ke poruke etri?kom tijelu?
O: Da.
P: Da li oni daju informacije u naše polje, takore?i?
O: Sve što postoji na svim nivoima su samo lekcije.
P: Pa u slu?aju Reiki-ja, što bi specijalno htjela saznati je, ako recimo individua koja je psihi?ki, duhovno, karmi?ki, ili druga?ije ranjena ili povrije?ena, da li primjena Reiki simbola može dati poruke elektromagnetskom polju da reformira ili presloži uzorak u savršenu formu koju namjeravamo u?initi?
O: Da.
P: I može biti ponavljana ta primjena, ne samo za izlje?enje fizi?kih stvari, ve? tako?er i eteri?kih? Npr. karmu i ostalo?
O: Da.
P: Zna?i naše kontinuirano korištenje Reiki-ja i primjena na sebi i drugima, doslovce ?e pro?istiti nas od karmi?kih tereta, sje?anja ili ožiljaka naše duše?
O: Da.Nije ni ?udo da je Reiki odmah, od samog po?etka, postao toliko korumpiran u ovoj zemlji!

To nas sada vodi na najzanimljiviju stvar. Preska?em tu sada otprilike godinu dana, kako bi došla do sljede?eg incidenta, ali to je izravno vezano i KRUCIJALNO za razumijevanje onoga što se doga?a "vani" u svijetu "napada / lekcija."